korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun."

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBCE DUBNO è í s l o : 0 4 è e r v e n w w w. o b e c d u b n o. c z Slovo starosty Obec Dubno Vážení spoluobčané, tento rok je čtvrtým rokem volebního období a my zastuptelé se ohlížíme, co jsme za toto období vybudoval nebo co jsme učnl pro to, aby obec byla hezčí. Myslím, že toho nebylo málo. Investční akce jsme fnancoval převážně z vlastních zdrojů. Velm nám pomohlo, že jsme dokázal získat na dobu mnmálně 6 let vedlejší příjem ze skládky TKO Bytíz, ve výš cca 2 mlóny korun ročně a z dotací, které jsme obdržel k výstavbě dětského hřště nebo na plovoucí čerpadlo pro hasče. Pro získání fnančních prostředků ze skládky TKO Bytíz jsme vyvnul maxmální úslí a po několka obtížných jednáních jsme dosáhl úspěchu. V roce byla vybudována nová komunkace v oblast bytovek, byla provedena rekonstrukce chodníku od frmy Karvko až k prodejně Potravn, vyřzuje se stavební povolení na prodloužení vodovodních řadů, plynových řadů, kanalzačních řadů a veřejného osvětlení po obecních pozemcích. Obecní zeleň je pravdelně udržovaná. Důležtou nvestční akcí pro obec Dubno je propojení vodovodního řadu s vodovodním řadem města Příbram. Tímto propojením odstraníme nutnost osazení plánovaných tlakových regulátorů v dolní část a zvýší se tlak vody v lokaltě pod Ostrým vrchem, která je momentálně pod hrancí normovaného lmtu. V současné době probíhá územní řízení. K lokaltám dle schváleného územního plánu Dubno se po obecních komunkacích prodlužují sítě a v budoucnu se počítá se zpevněním těchto komunkací asfaltovým povrchem. Též se postupně bude měnt asfaltový povrch na stávajících komunkacích dle stupně opotřebení a bude se pokračovat v rekonstrukc obecních chodníků po celé obc. Pokud bychom se dohodl s ŘSD Praha o možnost zásahu do komunkace I/18 (ohledně nutnost výměny obrubníků, čímž se naruší stávající komunkace), mohly by tyto chodníky být zhotoveny ze zámkové dlažby. V tomto roce máme ještě v plánu obnovt nátěr na sloupech veřejného osvětlení. Málokdo z občanů se podíval za poslední roky do úvozové cesty, která vede mez truhlárnou pana Hlávky a rodnným domem Falců, vyúsťující v polích na obchvatu Dubno. Tato lokalta s zaslouží revtalzac, protože je zde tcho a pokud se tomu budeme věnovat a upravíme tuto lokaltu, vznkne zde, nejen pro mamnky s dětm, krásná a tchá odpočnková zóna. Prostředky bych chtěl získat z nějakého dotačního ttulu na zlepšení žvotního prostředí. Zmínl bych se ještě, že pracuj na částečném zmenšení tzv. Motýlí louky, která je vedena jako chráněná krajnná oblast 2 v rozsahu m a skutečně nechápu bývalé zastuptelstvo, že mohlo přpustt zřízení takto rozsáhlé chráněné krajnné oblast v prostoru, který by mohl být využt jako průmyslová zóna s velce zajímavým fnančním přínosem pro obec Dubno, kde cena pozemku se pohybuje kolem 1.000,- 2 korun za m, což by bylo cca 90 mlonů korun. V této průmyslové zóně se jž nachází frmy Revel s.r.o., B.I.C. Nábytek, Toyota Dolák s.r.o., Louwman Motor Příbram a Tempoterm s.r.o. voda plyn topení Příbram. V současné době řešíme výměnu stávajícího hasčského vozdla za novější, aby vyhovovalo všem předpsům a bylo bezpečné pro přepravu malých haščů. S obnovou hasčského vozdla se ztotožnl všchn zastuptelé a spolupracují př jeho řešení. Malé hasče vede ng. Pavel Šnobl se Zdeňkem Zárybnckým. Obec naše malé hašče vybavla novým stejnokroj, takže nás důstojně reprezentují na různých soutěžích, kde jsou velce úspěšní. Mám z těchto malých haščů velkou radost. Doufám, že až dospějí, budou pokračovatel tradc SDH Dubno. Úspěšné v hasčských soutěžích je družstvo děvčat a mužů. Děkuj touto cestou celému vedení SDH Dubno a zvláště starostov Martnu Roušalov, veltel Zdeňkov Zárybnckému a vedoucímu malých hasčů Ing. Pavlov Šnoblov za pořádání akcí v obc Dubno, a to například: pořádání čarodejnc, stavění májky, čštění koupalště, pořádání Dne dětí, posvícení a vánočního koncertu u kaplčky a dalších důležtých čnností souvsejících s chodem např. pomoc př povodních nebo př zásahu u požáru. Děkuj všem, kteří se zúčastnl voleb do Evropského parlamentu. Účast v naší obc byla 27,8 %, což je víc než, je republkový průměr. Přej všem spoluobčanům krásné letní dny a příjemně prožtou dovolenou. Na závěr bych Vás chtěl oslovt, pokud vdíte zlepšení stavu hospodaření, oprot mnulým volebním obdobím (příjmy do jsme zvýšl mnmálně na dvojnásobek a účelně se používají ke zlepšení nfrastruktury ), přjďte na podzm k volební urně a podpořte Sdružení nezávslých kanddátů ObecDubno.cz, my Vám za to nabízíme další dynamcký rozvoj. Mlan Plous - starosta

2 Hospodaøení Hospodaøení Prodej pozemků Hospodářský výsledek Prodej pozemků Hospodářský výsledek Pozemky Výsledek Pozemky Výsledek Druhé nové dìtské høštì Obec Dubno v roce 2013 hospodařla s přebytkem přes 2,5 mlonů korun. Hospodaření bylo kontrolováno Středočeským krajem. Př této kontrole nebyly shledány žádné nedostatky. Doèasná úložštì u køížku Zákaz ukládání stavebního odpadu Na základě několka případů porušení bychom chtěl upozornt všechny občany Dubno a zároveň požádat o dodržovaní ukládání na jednotlvá dočasná úložště dle označení. V lokaltě u křížku je možné ukládat pouze žvočšný odpad (tráva, lstí, větve, křovny a stromy). Dále přpomínáme, že v celé této lokaltě je zakázáno ukládání stavební sut, konstrukčních prvků apod. S tímto odpadem musíte na skládku TKO Bytíz. V případě porušení hrozí pokuta korun. Obec Dubno Plán nvestc 2014 Propojení vodovodního řadu s Novou Hospodou. Kompletní sítě do točny pod Hovorkovým. Kanalzační řad pro 4 rodnné domy směr Nová Hospoda. První etapa asfaltové komunkace směr Nová Hospoda. Kompletní sítě pro pozemky lokalty BV 13 (bývalý kravín). Celkové nvestce v roce 2014 budou ve výš 4,2 mlonů korun. Opět dojde ke snížení nákladů na čnnost místní správy, tedy výdaje úřadu a to o korun. Nová komunkace Tøídìní odpadu za Dubno èstìjší Obec Dubno žádá všechny občany, aby udržoval pořádek v okolí kontejnerů na tříděný odpad. Papírové krabce ukládejte v malých částech. Pokud jsou kontejnery u prodejny naplněné, využjte druhé stanovště u vodní nádrže v Chaloupkách. V případě potřeby kontaktujte obecní úřad. UDRŽUJTE POŘÁDEK V OKOLÍ KONTEJNERU

3 Rozpoèet na rok 2014 Zastuptelé Obce Dubno schváll ještě před koncem roku rozpočet na rok Rozpočet byl schválen jako schodkový s příjmy korun a výdaj ve výš korun. Rozdíl ve výš korun bude fnancován ze zsků předchozích let. Obec nebude zatížena žádným úvěrem. Hlasování jednotlvých zastuptelů: PRO: 5 (Plous, Chmelař, Špndler, Roušal, Falc) PROTI: 2 (Horák, Pnc) ZDRŽELI SE: 0 Usnesení: Předložený rozpočet na rok 2014 byl schválen. Aktuální nformace ze skládky TKO Bytíz Skládka tuhého komunálního odpadu (TKO) Bytíz, která leží zčást na katastrálním území Dubno je v současné době zaplněna z polovny celkové kapacty I. etapy skládkování. Od zahájení ukládání (10/2011) bylo uloženo tun odpadu a můžeme tedy počítat, že ještě celé 3 roky bude naše obec dostávat odměnu za ukládání odpadu na této skládce. Slovo místostarosty Vážení spoluobčané, od vydání mnulého zpravodaje uběhl rok a já mohu naposledy v tomto volebním období sdělt svůj názor, uvést některá fakta a okomentovat co se za uplynulý rok v naší obc událo. I tentokrát budu co nejstručnější. Stále s totž myslím, že většna z vás má názor, jestl vedeme úřad dobře, nebo špatně a obsah tohoto zpravodaje vše podstatné přnáší. V loňském roce obec hospodařla s přebytkovým rozpočtem ve výš 2,5 mlonů korun s příjmy 7,9 mlonů a výdaj 5,7 mlonů korun. Obec měla nejvyšší příjmy ve své hstor. Jen pro přpomenutí, v roce 2010, když jsme úřad přebíral byl rozpočet 3,5 mlonů korun. Veškeré uspořené fnanční prostředky budou nvestovány do rozvoje. Zejména pak do vodovodních, kanalzačních a plynových řadů a potřebných asfaltových komunkací. S žádostí přšl hasč, kteří požadují pro SDH Dubno nákup hasčského vozdla s csternou. Tuto nvestc jsme také schváll a řešíme optmální pořízení. O jedné stavbě, se kterou v letošním roce počítáme, se zmíním více. Jde o propojení vodovodního řadu s Novou Hospodou. Podle mého názoru jde o nejdůležtější a nejpotřebnější nvestc naší. Propojením dojde k nápravě sníženého tlaku vody u některých občanů a odpadne plánovaná nvestce přetlakových ventlů, která se řeší jž několk let. V současné době čekáme na vydání stavebního povolení. K ukládání odpadu je používán drtící stroj, který zmenší objem a prodlouží dobu ukládání. Z naší strany je zájem, aby došlo k realzac III. etapy, která by měla být pouze na katastru naší a tedy fnančně pro rozpočet velm zajímavá. V tomto ohledu pokračují s majtelem skládky oboustranná vstřícná jednání. Podle platného zákona mohou současní provozovatelé skládek ukládat odpad tímto způsobem do roku 2025, pak zřejmě dojde k přechodu na spalování, č termolýzu odpadu. Středočeský kraj jž tpuje v příbramském regonu vhodné lokalty pro stavbu spalovny. Věřím, že jste s všml několka desgnových prvků kolem úřadu, výstavby druhého hřště u koupalště a do konce srpna dojde k nátěru sloupů VO. Jsem rád, že můžeme vyjít ze svých domovů opět do příjemnějšího, hezčího prostředí. Podmínkou je také kvaltní celoroční údržba, která je zajštěna. V tomto ohlednu mám několk kladných ohlasů od ldí, kteří nejsou občany naší. V této oblast, tedy zlepšování prostředí, by se mělo pokračovat v dalších letech. V současné době řešíme možnost elektroncké aukce na výběr nejvhodnějšího dodavatele elektrcké energe a plynu. Aukce dokážou snížt ceny a uspořt tak naše náklady na energe až do výše 40%. Promyslete tedy zatím, jestl budete mít zájem se tzv. e-aukce zúčastnt. Včas vás oslovíme. Na shromáždění zástupců obcí k Projektu mezobecní spolupráce v ORP Příbram jsme obdržel nabídku na členství a vytvoření Příbramské aglomerace, kterou by tvořly pouze přímo sousedící města Příbram. Zvažujeme také možnost vstupu do MAS Svazku Podbrdského regonu. Mmo jné jsem se na tomto setkání dozvěděl, že obec Dubno má nejnžší ndex stáří, ale naopak, máme druhou nejvyšší nezaměstnanost. I po roce se stále hlásím a rád zopakuj, že hlavním cílem pro mě zůstává zachovat v naší obc kldné místo pro spokojený žvot s občanským soužtím, poctvou správou majetku, nformovaností a spravedlvého rozhodování pro všechny občany Dubno. Společnost SVZ Centrum, která skládku provozuje, otevřela kompostárnu, přpravuje recyklac stavebních materálů a plánuje novou příjezdovou cestu. Na stránkách v rubrce Fotogalere najdete několk dalších snímků, které jsem letos v květnu př návštěvě skládky pořídl. Václav Chmelař - místostarosta Dovolte m, abych vám na závěr slova poděkoval za důvěru, kterou jste m ve volbách v roce 2010 dal. Počet hlasů mě tehdy mle překvapl a celé čtyř roky zavazoval př vykonávání práce zastuptele a funkce místostarosty Obce Dubno. Děkuj všem za podněty, přpomínky a názory, které jsou pro tuto prác na úřadě velm důležté. Děkuj také za spoluprác všem kolegům zastuptelům. Hodně slunečných dnů, pevné zdraví a spokojený žvot v naší obc. Václav Chmelař - místostarosta

4 Zpráva fnanèní komse Za uplynulý rok se sešla fnanční komse opět čtyřkrát, měla za úkol kontrolu hospodaření, kontrolu pokladního deníku a faktur. Až na malé nedostatky, které se odstranly okamžtě neshledala žádné závady. Tímto bych chtěl poděkovat členům fnančního výboru za celoroční spoluprác. Jří Špndler - předseda fnančního výboru Doplòovaèka Zpravodaje Dubno Zpráva nventarzaèní komse Inventarzační komse měla jako každoročně, tak letos za svůj největší úkol udělat nventuru všech majetků Dubno. Jednalo se opět o majetky hmotné (všechny věc drobné dlouhodobé, které obec vlastní), nehmotné ( jako třeba počítačové programy atd.), budovy, lesy, pole, louky, jné parcely, rybníky ostatní plochy. Zapracoval do nventur nové položky a také nové parcely. Opět patří velký dík pí. Ješnové Romaně, díky které byla nventura úspěšně zpracována a zkontrolována včas. Jří Špndler - předseda fnančního výboru Informace do vašeho e-malu Pokud chcete být nformován o dění v obc Dubno, mít rychlý přístup k nformacím a dostávat termíny zasedání zastuptelstva, zaregstrujte se pomocí regstračního formuláře, který najdete na Nabídka mncí pro obèany rub líc 1. Severní stát 2. Opak zla 3. Vytoužený cíl 4. Tváře 5. První muž 6. Úděly 7. Švédská hudební skupna 8. Konec modltby 11. Neodborník 9. Noční pták 12. Lesní zvíře 10. Oblnna 13. Nepravda Obecní úřad Dubno nabízí lmtovanou sér mncí. V prodej na úřadě, cena 240 Kč včetně látkového sáčku. Letecké snímky Objednávka fotografí Obec Dubno přpravla nový e-shop s leteckým snímky. V nabídce je 7 fotografí, které mohou občané objednávat ve 4 rozměrech (20x30, 30x45, 50x75 a 60x95 cm). Nejmenší formát stojí 40 korun a největší 350 korun. Možnost objednání ndvduálního rozměru dle přání Odkaz na e-shop najdete v levém sloupc v hlavním menu portálu, nebo na adrese Fotografe můžete také objednat osobně na obecním úřadě.

5 Sbor dobrovolných hasèù Dubno V sobotu 10. května se konala v Narysově soutěž v hasčském sportu. Za SDH Dubno se soutěže zúčastnly dva týmy, které měly za úkol překonat sto metrů běhu s překážkam a požární útok. V kategor žen obsadl tým z Dubna v sestavě: Jana Čermáková, Klára Šnoblová, Jana Šnejdarová, Kateřna Šárková, Luce Špndlerová a Mchaela Holá první místo! V kategor muž/smíšené obsadl tým Dubna v sestavě: Luce Špndlerová, Roman Žalud, Danel Šorel, Zdeněk Zárybncký, Martn Roušal a Pavel Šnobl místo třetí. Přpomenutí oslav 125. výročí založení SDH Dubno, které proběhlo Letos už je vyčštěno Za sychravého počasí se sešl dobrovolníc z řad sboru dobrovolných hasčů, aby brgádně vyčstl koupalště a záchytnou jímku. V počtu bezmála 15 ldí šla práce od ruky a tak v letošním roce bude koupalště čsté a přpravené pro návštěvníky. Májka plná dětí Letošní stavění máje obohatlo svou přítomností velký počet rodčů se svým ratolestm. Dět, které představují budoucnost dobrovolných hasčů v Dubně se už od útlého věku zapojují do společných akcí pořádaných sborem. Př této akc dokázaly svou zručnost a pomohly s vyzdobením přvezené májky. Děkuj vedoucím mládeže za jejch příkladnou a přínosnou prác. Za SDH Dubno Martn Roušal Pøpravované stavby na katastru naší Jhovýchodní obchvat Příbram Areál Norydena Ředtelství slnc a dálnc ČR by mělo v roce 2016 zahájt stavbu obchvatu slnce I/18 Příbram, jhovýchodní obchvat. Napojení na přvaděč od Prahy a ulc Evropská bude kruhovým objezdem. První část končí na Brodě, druhá za Bohutínem. Obec Dubno projednávalo JV obchvat letos v březnu a přjalo čtyřbodové usnesení, které najdete na Na katastrálním území naší na parcele č. 285/4, v lokaltě u výjezdu na Prahu došlo ke změně plánované stavby. Místo původního sportovně-společenského centra bude postavena skladová hala a admnstratvní budova společnost Norydena. Hlavním sortmentem této frmy jsou hračky., Evro RAM PŘÍB pská A AH JV OB CH Areál Norydena PR VA T ul. Pøíbram IX Nová Hospoda Dubno

6 Základní nformace a mapa územního celku Trhové Dušníky Pčín Suchodol Občov Obec Dubno Drásov Příbram Dubno Dubenec Základní nformace: - Obec založena v roce Katastrální výměra 5,99 km - Počet obyvatel 290 (153 žen, 137 mužů) - Nadmořská výška 574 m - Zeměpsná šířka N - Zeměpsná délka E Háje Mlín Všňová Dùležté kontakty Úøední hodny Adresa: OBEC DUBNO Dubno Příbram, P.O. Box 12 Pondělí... 08,00 12,00 / 15,00 19,00 Středa... 08,00 12,00 / 15,00 17,00 Obecní úřad Starosta Dubno E-mal... Ohlašovna požáru starosta SDH Dubno Ohlašovna požáru veltel SDH Dubno Tísňová lnka Ohlašovna požáru Operační středsko HZS Kladno Lékařská pohotovost Polce Zpravodaj Obce Dubno Vydává: Obec Dubno, ZDARMA do každé poštovní schránky, foto: Václav Chmelař, dstrbuce: 04/červen 2014.

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období 2010-2014 Strana 5-8 Z pera

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Louňovický zpravodaj

Louňovický zpravodaj Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota ČERVEN 2007 Číslo 3 Slovo starostky Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str.

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 10/2014 Ročník 62 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 6 Který silniční okruh kolem Prahy je opravdu rozumný? Str. 4 Kalendář akcí v Horních Počernicích

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací červen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 7. června 2013 Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací Mnoho krásných míst, rybníčků, lesíků, kopců a skalek

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Turistické noviny. Úvodní slovo. Kam v létě v České Lípě? Zdarma. www.ceskolipsko.info. krajina mnoha tváří. Neprodejné

Turistické noviny. Úvodní slovo. Kam v létě v České Lípě? Zdarma. www.ceskolipsko.info. krajina mnoha tváří. Neprodejné krajna mnoha tváří Novoborsko Podralsko Kokořínsko Podještědí Máchův kraj Hrádecko-Chrastavsko Peklo www.ceskolpsko.nfo Turstcké novny Zdarma Neprodejné s.5 s. 8 s. 15 s. 16 Úvodní slovo Vážení čtenář

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 OTNICKÝ ZPRAVODAJ 33 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 13. ročník 13. října 2008 Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 a současný pohled na nově budovaný rybník v této lokalitě. 2 Z obsahu: Do

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury.

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury. www.dtest.cz Výběr cestovní kanceláře nebo agentury Storno zájezdu Cestovní pojštění Reklamace zájezdu Práva v letecké dopravě Roamng Pomocník na cesty Haló, to je časops dtest? Právě řeším složtý problém

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj?

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj? P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 1 Proč Přerovský zpravodaj? Petr Vilgus Vážení čtenáři. Držíte v rukou první číslo Přerovského zpravodaje. Možná vás

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Leden - březen 2012 Číslo 1-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více