korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun."

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBCE DUBNO è í s l o : 0 4 è e r v e n w w w. o b e c d u b n o. c z Slovo starosty Obec Dubno Vážení spoluobčané, tento rok je čtvrtým rokem volebního období a my zastuptelé se ohlížíme, co jsme za toto období vybudoval nebo co jsme učnl pro to, aby obec byla hezčí. Myslím, že toho nebylo málo. Investční akce jsme fnancoval převážně z vlastních zdrojů. Velm nám pomohlo, že jsme dokázal získat na dobu mnmálně 6 let vedlejší příjem ze skládky TKO Bytíz, ve výš cca 2 mlóny korun ročně a z dotací, které jsme obdržel k výstavbě dětského hřště nebo na plovoucí čerpadlo pro hasče. Pro získání fnančních prostředků ze skládky TKO Bytíz jsme vyvnul maxmální úslí a po několka obtížných jednáních jsme dosáhl úspěchu. V roce byla vybudována nová komunkace v oblast bytovek, byla provedena rekonstrukce chodníku od frmy Karvko až k prodejně Potravn, vyřzuje se stavební povolení na prodloužení vodovodních řadů, plynových řadů, kanalzačních řadů a veřejného osvětlení po obecních pozemcích. Obecní zeleň je pravdelně udržovaná. Důležtou nvestční akcí pro obec Dubno je propojení vodovodního řadu s vodovodním řadem města Příbram. Tímto propojením odstraníme nutnost osazení plánovaných tlakových regulátorů v dolní část a zvýší se tlak vody v lokaltě pod Ostrým vrchem, která je momentálně pod hrancí normovaného lmtu. V současné době probíhá územní řízení. K lokaltám dle schváleného územního plánu Dubno se po obecních komunkacích prodlužují sítě a v budoucnu se počítá se zpevněním těchto komunkací asfaltovým povrchem. Též se postupně bude měnt asfaltový povrch na stávajících komunkacích dle stupně opotřebení a bude se pokračovat v rekonstrukc obecních chodníků po celé obc. Pokud bychom se dohodl s ŘSD Praha o možnost zásahu do komunkace I/18 (ohledně nutnost výměny obrubníků, čímž se naruší stávající komunkace), mohly by tyto chodníky být zhotoveny ze zámkové dlažby. V tomto roce máme ještě v plánu obnovt nátěr na sloupech veřejného osvětlení. Málokdo z občanů se podíval za poslední roky do úvozové cesty, která vede mez truhlárnou pana Hlávky a rodnným domem Falců, vyúsťující v polích na obchvatu Dubno. Tato lokalta s zaslouží revtalzac, protože je zde tcho a pokud se tomu budeme věnovat a upravíme tuto lokaltu, vznkne zde, nejen pro mamnky s dětm, krásná a tchá odpočnková zóna. Prostředky bych chtěl získat z nějakého dotačního ttulu na zlepšení žvotního prostředí. Zmínl bych se ještě, že pracuj na částečném zmenšení tzv. Motýlí louky, která je vedena jako chráněná krajnná oblast 2 v rozsahu m a skutečně nechápu bývalé zastuptelstvo, že mohlo přpustt zřízení takto rozsáhlé chráněné krajnné oblast v prostoru, který by mohl být využt jako průmyslová zóna s velce zajímavým fnančním přínosem pro obec Dubno, kde cena pozemku se pohybuje kolem 1.000,- 2 korun za m, což by bylo cca 90 mlonů korun. V této průmyslové zóně se jž nachází frmy Revel s.r.o., B.I.C. Nábytek, Toyota Dolák s.r.o., Louwman Motor Příbram a Tempoterm s.r.o. voda plyn topení Příbram. V současné době řešíme výměnu stávajícího hasčského vozdla za novější, aby vyhovovalo všem předpsům a bylo bezpečné pro přepravu malých haščů. S obnovou hasčského vozdla se ztotožnl všchn zastuptelé a spolupracují př jeho řešení. Malé hasče vede ng. Pavel Šnobl se Zdeňkem Zárybnckým. Obec naše malé hašče vybavla novým stejnokroj, takže nás důstojně reprezentují na různých soutěžích, kde jsou velce úspěšní. Mám z těchto malých haščů velkou radost. Doufám, že až dospějí, budou pokračovatel tradc SDH Dubno. Úspěšné v hasčských soutěžích je družstvo děvčat a mužů. Děkuj touto cestou celému vedení SDH Dubno a zvláště starostov Martnu Roušalov, veltel Zdeňkov Zárybnckému a vedoucímu malých hasčů Ing. Pavlov Šnoblov za pořádání akcí v obc Dubno, a to například: pořádání čarodejnc, stavění májky, čštění koupalště, pořádání Dne dětí, posvícení a vánočního koncertu u kaplčky a dalších důležtých čnností souvsejících s chodem např. pomoc př povodních nebo př zásahu u požáru. Děkuj všem, kteří se zúčastnl voleb do Evropského parlamentu. Účast v naší obc byla 27,8 %, což je víc než, je republkový průměr. Přej všem spoluobčanům krásné letní dny a příjemně prožtou dovolenou. Na závěr bych Vás chtěl oslovt, pokud vdíte zlepšení stavu hospodaření, oprot mnulým volebním obdobím (příjmy do jsme zvýšl mnmálně na dvojnásobek a účelně se používají ke zlepšení nfrastruktury ), přjďte na podzm k volební urně a podpořte Sdružení nezávslých kanddátů ObecDubno.cz, my Vám za to nabízíme další dynamcký rozvoj. Mlan Plous - starosta

2 Hospodaøení Hospodaøení Prodej pozemků Hospodářský výsledek Prodej pozemků Hospodářský výsledek Pozemky Výsledek Pozemky Výsledek Druhé nové dìtské høštì Obec Dubno v roce 2013 hospodařla s přebytkem přes 2,5 mlonů korun. Hospodaření bylo kontrolováno Středočeským krajem. Př této kontrole nebyly shledány žádné nedostatky. Doèasná úložštì u køížku Zákaz ukládání stavebního odpadu Na základě několka případů porušení bychom chtěl upozornt všechny občany Dubno a zároveň požádat o dodržovaní ukládání na jednotlvá dočasná úložště dle označení. V lokaltě u křížku je možné ukládat pouze žvočšný odpad (tráva, lstí, větve, křovny a stromy). Dále přpomínáme, že v celé této lokaltě je zakázáno ukládání stavební sut, konstrukčních prvků apod. S tímto odpadem musíte na skládku TKO Bytíz. V případě porušení hrozí pokuta korun. Obec Dubno Plán nvestc 2014 Propojení vodovodního řadu s Novou Hospodou. Kompletní sítě do točny pod Hovorkovým. Kanalzační řad pro 4 rodnné domy směr Nová Hospoda. První etapa asfaltové komunkace směr Nová Hospoda. Kompletní sítě pro pozemky lokalty BV 13 (bývalý kravín). Celkové nvestce v roce 2014 budou ve výš 4,2 mlonů korun. Opět dojde ke snížení nákladů na čnnost místní správy, tedy výdaje úřadu a to o korun. Nová komunkace Tøídìní odpadu za Dubno èstìjší Obec Dubno žádá všechny občany, aby udržoval pořádek v okolí kontejnerů na tříděný odpad. Papírové krabce ukládejte v malých částech. Pokud jsou kontejnery u prodejny naplněné, využjte druhé stanovště u vodní nádrže v Chaloupkách. V případě potřeby kontaktujte obecní úřad. UDRŽUJTE POŘÁDEK V OKOLÍ KONTEJNERU

3 Rozpoèet na rok 2014 Zastuptelé Obce Dubno schváll ještě před koncem roku rozpočet na rok Rozpočet byl schválen jako schodkový s příjmy korun a výdaj ve výš korun. Rozdíl ve výš korun bude fnancován ze zsků předchozích let. Obec nebude zatížena žádným úvěrem. Hlasování jednotlvých zastuptelů: PRO: 5 (Plous, Chmelař, Špndler, Roušal, Falc) PROTI: 2 (Horák, Pnc) ZDRŽELI SE: 0 Usnesení: Předložený rozpočet na rok 2014 byl schválen. Aktuální nformace ze skládky TKO Bytíz Skládka tuhého komunálního odpadu (TKO) Bytíz, která leží zčást na katastrálním území Dubno je v současné době zaplněna z polovny celkové kapacty I. etapy skládkování. Od zahájení ukládání (10/2011) bylo uloženo tun odpadu a můžeme tedy počítat, že ještě celé 3 roky bude naše obec dostávat odměnu za ukládání odpadu na této skládce. Slovo místostarosty Vážení spoluobčané, od vydání mnulého zpravodaje uběhl rok a já mohu naposledy v tomto volebním období sdělt svůj názor, uvést některá fakta a okomentovat co se za uplynulý rok v naší obc událo. I tentokrát budu co nejstručnější. Stále s totž myslím, že většna z vás má názor, jestl vedeme úřad dobře, nebo špatně a obsah tohoto zpravodaje vše podstatné přnáší. V loňském roce obec hospodařla s přebytkovým rozpočtem ve výš 2,5 mlonů korun s příjmy 7,9 mlonů a výdaj 5,7 mlonů korun. Obec měla nejvyšší příjmy ve své hstor. Jen pro přpomenutí, v roce 2010, když jsme úřad přebíral byl rozpočet 3,5 mlonů korun. Veškeré uspořené fnanční prostředky budou nvestovány do rozvoje. Zejména pak do vodovodních, kanalzačních a plynových řadů a potřebných asfaltových komunkací. S žádostí přšl hasč, kteří požadují pro SDH Dubno nákup hasčského vozdla s csternou. Tuto nvestc jsme také schváll a řešíme optmální pořízení. O jedné stavbě, se kterou v letošním roce počítáme, se zmíním více. Jde o propojení vodovodního řadu s Novou Hospodou. Podle mého názoru jde o nejdůležtější a nejpotřebnější nvestc naší. Propojením dojde k nápravě sníženého tlaku vody u některých občanů a odpadne plánovaná nvestce přetlakových ventlů, která se řeší jž několk let. V současné době čekáme na vydání stavebního povolení. K ukládání odpadu je používán drtící stroj, který zmenší objem a prodlouží dobu ukládání. Z naší strany je zájem, aby došlo k realzac III. etapy, která by měla být pouze na katastru naší a tedy fnančně pro rozpočet velm zajímavá. V tomto ohledu pokračují s majtelem skládky oboustranná vstřícná jednání. Podle platného zákona mohou současní provozovatelé skládek ukládat odpad tímto způsobem do roku 2025, pak zřejmě dojde k přechodu na spalování, č termolýzu odpadu. Středočeský kraj jž tpuje v příbramském regonu vhodné lokalty pro stavbu spalovny. Věřím, že jste s všml několka desgnových prvků kolem úřadu, výstavby druhého hřště u koupalště a do konce srpna dojde k nátěru sloupů VO. Jsem rád, že můžeme vyjít ze svých domovů opět do příjemnějšího, hezčího prostředí. Podmínkou je také kvaltní celoroční údržba, která je zajštěna. V tomto ohlednu mám několk kladných ohlasů od ldí, kteří nejsou občany naší. V této oblast, tedy zlepšování prostředí, by se mělo pokračovat v dalších letech. V současné době řešíme možnost elektroncké aukce na výběr nejvhodnějšího dodavatele elektrcké energe a plynu. Aukce dokážou snížt ceny a uspořt tak naše náklady na energe až do výše 40%. Promyslete tedy zatím, jestl budete mít zájem se tzv. e-aukce zúčastnt. Včas vás oslovíme. Na shromáždění zástupců obcí k Projektu mezobecní spolupráce v ORP Příbram jsme obdržel nabídku na členství a vytvoření Příbramské aglomerace, kterou by tvořly pouze přímo sousedící města Příbram. Zvažujeme také možnost vstupu do MAS Svazku Podbrdského regonu. Mmo jné jsem se na tomto setkání dozvěděl, že obec Dubno má nejnžší ndex stáří, ale naopak, máme druhou nejvyšší nezaměstnanost. I po roce se stále hlásím a rád zopakuj, že hlavním cílem pro mě zůstává zachovat v naší obc kldné místo pro spokojený žvot s občanským soužtím, poctvou správou majetku, nformovaností a spravedlvého rozhodování pro všechny občany Dubno. Společnost SVZ Centrum, která skládku provozuje, otevřela kompostárnu, přpravuje recyklac stavebních materálů a plánuje novou příjezdovou cestu. Na stránkách v rubrce Fotogalere najdete několk dalších snímků, které jsem letos v květnu př návštěvě skládky pořídl. Václav Chmelař - místostarosta Dovolte m, abych vám na závěr slova poděkoval za důvěru, kterou jste m ve volbách v roce 2010 dal. Počet hlasů mě tehdy mle překvapl a celé čtyř roky zavazoval př vykonávání práce zastuptele a funkce místostarosty Obce Dubno. Děkuj všem za podněty, přpomínky a názory, které jsou pro tuto prác na úřadě velm důležté. Děkuj také za spoluprác všem kolegům zastuptelům. Hodně slunečných dnů, pevné zdraví a spokojený žvot v naší obc. Václav Chmelař - místostarosta

4 Zpráva fnanèní komse Za uplynulý rok se sešla fnanční komse opět čtyřkrát, měla za úkol kontrolu hospodaření, kontrolu pokladního deníku a faktur. Až na malé nedostatky, které se odstranly okamžtě neshledala žádné závady. Tímto bych chtěl poděkovat členům fnančního výboru za celoroční spoluprác. Jří Špndler - předseda fnančního výboru Doplòovaèka Zpravodaje Dubno Zpráva nventarzaèní komse Inventarzační komse měla jako každoročně, tak letos za svůj největší úkol udělat nventuru všech majetků Dubno. Jednalo se opět o majetky hmotné (všechny věc drobné dlouhodobé, které obec vlastní), nehmotné ( jako třeba počítačové programy atd.), budovy, lesy, pole, louky, jné parcely, rybníky ostatní plochy. Zapracoval do nventur nové položky a také nové parcely. Opět patří velký dík pí. Ješnové Romaně, díky které byla nventura úspěšně zpracována a zkontrolována včas. Jří Špndler - předseda fnančního výboru Informace do vašeho e-malu Pokud chcete být nformován o dění v obc Dubno, mít rychlý přístup k nformacím a dostávat termíny zasedání zastuptelstva, zaregstrujte se pomocí regstračního formuláře, který najdete na Nabídka mncí pro obèany rub líc 1. Severní stát 2. Opak zla 3. Vytoužený cíl 4. Tváře 5. První muž 6. Úděly 7. Švédská hudební skupna 8. Konec modltby 11. Neodborník 9. Noční pták 12. Lesní zvíře 10. Oblnna 13. Nepravda Obecní úřad Dubno nabízí lmtovanou sér mncí. V prodej na úřadě, cena 240 Kč včetně látkového sáčku. Letecké snímky Objednávka fotografí Obec Dubno přpravla nový e-shop s leteckým snímky. V nabídce je 7 fotografí, které mohou občané objednávat ve 4 rozměrech (20x30, 30x45, 50x75 a 60x95 cm). Nejmenší formát stojí 40 korun a největší 350 korun. Možnost objednání ndvduálního rozměru dle přání Odkaz na e-shop najdete v levém sloupc v hlavním menu portálu, nebo na adrese Fotografe můžete také objednat osobně na obecním úřadě.

5 Sbor dobrovolných hasèù Dubno V sobotu 10. května se konala v Narysově soutěž v hasčském sportu. Za SDH Dubno se soutěže zúčastnly dva týmy, které měly za úkol překonat sto metrů běhu s překážkam a požární útok. V kategor žen obsadl tým z Dubna v sestavě: Jana Čermáková, Klára Šnoblová, Jana Šnejdarová, Kateřna Šárková, Luce Špndlerová a Mchaela Holá první místo! V kategor muž/smíšené obsadl tým Dubna v sestavě: Luce Špndlerová, Roman Žalud, Danel Šorel, Zdeněk Zárybncký, Martn Roušal a Pavel Šnobl místo třetí. Přpomenutí oslav 125. výročí založení SDH Dubno, které proběhlo Letos už je vyčštěno Za sychravého počasí se sešl dobrovolníc z řad sboru dobrovolných hasčů, aby brgádně vyčstl koupalště a záchytnou jímku. V počtu bezmála 15 ldí šla práce od ruky a tak v letošním roce bude koupalště čsté a přpravené pro návštěvníky. Májka plná dětí Letošní stavění máje obohatlo svou přítomností velký počet rodčů se svým ratolestm. Dět, které představují budoucnost dobrovolných hasčů v Dubně se už od útlého věku zapojují do společných akcí pořádaných sborem. Př této akc dokázaly svou zručnost a pomohly s vyzdobením přvezené májky. Děkuj vedoucím mládeže za jejch příkladnou a přínosnou prác. Za SDH Dubno Martn Roušal Pøpravované stavby na katastru naší Jhovýchodní obchvat Příbram Areál Norydena Ředtelství slnc a dálnc ČR by mělo v roce 2016 zahájt stavbu obchvatu slnce I/18 Příbram, jhovýchodní obchvat. Napojení na přvaděč od Prahy a ulc Evropská bude kruhovým objezdem. První část končí na Brodě, druhá za Bohutínem. Obec Dubno projednávalo JV obchvat letos v březnu a přjalo čtyřbodové usnesení, které najdete na Na katastrálním území naší na parcele č. 285/4, v lokaltě u výjezdu na Prahu došlo ke změně plánované stavby. Místo původního sportovně-společenského centra bude postavena skladová hala a admnstratvní budova společnost Norydena. Hlavním sortmentem této frmy jsou hračky., Evro RAM PŘÍB pská A AH JV OB CH Areál Norydena PR VA T ul. Pøíbram IX Nová Hospoda Dubno

6 Základní nformace a mapa územního celku Trhové Dušníky Pčín Suchodol Občov Obec Dubno Drásov Příbram Dubno Dubenec Základní nformace: - Obec založena v roce Katastrální výměra 5,99 km - Počet obyvatel 290 (153 žen, 137 mužů) - Nadmořská výška 574 m - Zeměpsná šířka N - Zeměpsná délka E Háje Mlín Všňová Dùležté kontakty Úøední hodny Adresa: OBEC DUBNO Dubno Příbram, P.O. Box 12 Pondělí... 08,00 12,00 / 15,00 19,00 Středa... 08,00 12,00 / 15,00 17,00 Obecní úřad Starosta Dubno E-mal... Ohlašovna požáru starosta SDH Dubno Ohlašovna požáru veltel SDH Dubno Tísňová lnka Ohlašovna požáru Operační středsko HZS Kladno Lékařská pohotovost Polce Zpravodaj Obce Dubno Vydává: Obec Dubno, ZDARMA do každé poštovní schránky, foto: Václav Chmelař, dstrbuce: 04/červen 2014.

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

Pojdte s námi do pohádky

Pojdte s námi do pohádky Zárí 2007 OBEC PASEKA Pojdte s nám do pohádky Prázdnny jsou v plném proudu,ale materská škola se už prpravuje na príchod nových detí a nového školního roku. Po zhodnocení výchovné práce v mnulém školním

Více

září 2015 informační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlicí Džungle - nové dětské hřiště v Nákupní galerii Nová Louže

září 2015 informační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlicí Džungle - nové dětské hřiště v Nákupní galerii Nová Louže FÉROVÝ OBCHOD nformační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlcí září 2015 Džungle - nové dětské hřště v Nákupní galer Nová Louže Sběratelská soutěž o plyšové kamarády Looney Tunes

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 5. 3. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20. 30 hod. přítomno:

Více

20 2012 12 we love golf

20 2012 12 we love golf 2012 ROUND 01 BENÁTKY NAD JIZEROU 26.04.2012 Golfový areál Golf Resort Paradse se nachází nedaleko města Benátky nad Jzerou. Hřště celý areál je zasazen do krásné přírody v chráněné krajnné oblast Travny.

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

ŽELEZNOHORSKÝ REGION ZPRAVODAJ. VÍTEJTE I VY Železnohorský region SLOVO PŘEDSEDY

ŽELEZNOHORSKÝ REGION ZPRAVODAJ. VÍTEJTE I VY Železnohorský region SLOVO PŘEDSEDY ŽELEZNOHORSKÝ VÍTEJTE I VY Železnohorský regon REGION ZPRAVODAJ www.zeleznohorsky-regon.cz ročník IV. / 2013 Občanské sdružení Železnohorský regon Rok 2012 byl pro rozvoj a čnnost občanského sdružení stěžejní,

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury.

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury. www.dtest.cz Výběr cestovní kanceláře nebo agentury Storno zájezdu Cestovní pojštění Reklamace zájezdu Práva v letecké dopravě Roamng Pomocník na cesty Haló, to je časops dtest? Právě řeším složtý problém

Více

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC Vždy na Vaší straně Užvatelská příručka Thermolnk P Thermolnk RC OBSAH ÚVOD 1 Základní dokumentace... 3 2 Označení CE... 3 INSTALACE 3 Instalace zařízení... 3 3.1 Seznam balení... 3 3.2 Uchycení... 3 4

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Menhartice

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Menhartice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJ 20542/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání obce Menhartice hospodaření se sídlem Menhartice 23,67531 Jemnice,

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO

PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO 112 PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO Systém tísňových volání je v České republce propracovaný. Máme čtyř národní telefonní čísla tísňového volání na: 150 - Hasčský záchranný

Více

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád obce Obec Jablonná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12. července 2014 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 03802312010IKUSK 007555/20111KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY IČ: 00235571 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

15. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 23. 9. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

15. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 23. 9. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 15. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 23. 9. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

červenec 2015 informační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlicí Masoeko Letohrad - partner projektu Jsme tu doma

červenec 2015 informační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlicí Masoeko Letohrad - partner projektu Jsme tu doma FÉROVÝ OBCHOD nformační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlcí červenec 2015 Masoeko Letohrad - partner projektu Jsme tu doma Slavíme Meznárodní družstevní den Restaurace ŠNYT

Více

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ OBSAH 1 HISTORICKÝ VÝVOJ A LEGISLATIVNÍ RÁMEC...2 1.1 VĚTRNÁ ENERGIE A EVROSKÁ UNIE...4 1.1.1 Bílá knha EU...4 1.1.2 Směrnce EU...5 1.1.3

Více

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ.

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 9 od 18.40 hod přítomen p. Pazderka Řídící zasedání: Ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Mrkvička,

Více

Dobrovolný svazek obcí "Horní Berounka, povodí Klabavy" Zastupitel Milan Hurnl

Dobrovolný svazek obcí Horní Berounka, povodí Klabavy Zastupitel Milan Hurnl 4/2011 Cheznovák Do každého vydání měsíčníku "Cheznovák" svým příspěvkem přspívá každý zastuptel obce. Dnes přšla řada na mě a tak pár slovy se svým názorem jsem přspěl. Za krátkou dobu po volbách jsem

Více

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Optmalzační přístup př plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Ladslav Tuhovčák*, Pavel Dvořák**, Jaroslav Raclavský*, Pavel Vščor*, Pavel Valkovč* * Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební VUT

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu Mikulov 23.6.2011 Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Působnost ČIŽP OI Brno, OOH Jihomoravský kraj Zlínský kraj

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015 1 Strana 1 2 1. Výsadba stromové aleje z jeřábů - bude vysazena stromová alej z jeřábů jako původního druhu na Vysočině *mají běžné znalosti o životním prostředí našeho

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK OBSAH 4 O společnost 6 Přednost automatckých kotlů TEKLA 8 Hořáky a palva 10 Elektroncké regulátory 12 Šetříme žvotní prostředí 14 16 DUO 18 DUO VERSA 20 BIO COMPACT 22 BIO 24 DUO

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu Měření solventnost pojsttelů nežvotního pojštění metodou míry solventnost a metodou rzkově váženého kaptálu Martna Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na metodku vykazování solventnost. Solventnost

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

TRAFIKA ROKU 2012. Listopadová osmička str. 8. BLESKmobil nejlevnější předplacené volání str. 12. Kontaktní centrum se proměňuje str.

TRAFIKA ROKU 2012. Listopadová osmička str. 8. BLESKmobil nejlevnější předplacené volání str. 12. Kontaktní centrum se proměňuje str. Časops dstrbuční sítě PNS a.s. I Neprodejné I Lstopad 2012 TRAFIKA ROKU 2012 Lstopadová osmčka str. 8 Kontaktní centrum se proměňuje str. 4 Doplněk se vyplácí! str. 7 BLESKmobl nejlevnější předplacené

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

Z Á P I S č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu 19. 3. 2014 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu 19. 3. 2014 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu 19. 3. 2014 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno všech 11 členů zastupitelstva.

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE IČ: 00238597 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

Obec Veselíčko. Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 2/2013. Tržní řád

Obec Veselíčko. Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 2/2013. Tržní řád Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 2/2013 Tržní řád Zastupitelstvo obce Veselíčko se na svém zasedání dne 3. dubna 2013 usnesením č. 5A) usneslo vydat v souladu s ustanoveními 18 zákona č. 455/1991

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00542881 Název: Obec Rozsíčka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013 I Krajsk" úřad Středočeského kraje... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 072211/2013/KUSK 000613/20 14/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE IČ: 00240001 za

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00296635 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Fryčovice Účetní

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného v pondělí 30. prosince 2013 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného v pondělí 30. prosince 2013 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného v pondělí 30. prosince 2013 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice HPN projekt s.r.o. OBEC DŘETOVICE PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ kat. území Dřetovice Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Srpen 014 Úvod k pasportu místních komunikací Pasport místních komunikací byl vypracován

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obec Nový Kramolín na základě usnesení zastupitelstva obce )1? r.,fjj.. podle 29 odst.l písmo o) bod 1( zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky datum konání: 12. 12. 2012 začátek: 18.30 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno:

Více

Metody volby financování investičních projektů

Metody volby financování investičních projektů 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí 8. 9. září 00 Metody volby fnancování nvestčních projektů Dana Dluhošová Dagmar

Více

Ing. Miroslav BARTŮNĚK Ů O C E Ň O V Á N Í N E M O V I T O S T Í

Ing. Miroslav BARTŮNĚK Ů O C E Ň O V Á N Í N E M O V I T O S T Í Ing. Miroslav BARTŮNĚK Ů O C E Ň O V Á N Í N E M O V I T O S T Í ODHADY A ZNALECKÉ POSUDKY PRO BANKOVNÍ A NEBANKOVNÍ INSTITUCE REALITNÍ ČINNOST - KOPÍROVÁNÍ KLIMENTA ČERMÁKA 198;(DOBROVÍTOV 27); CZ 286

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. , v. obce ZLATA OLESNICE. Ing. Jana Nováková

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. , v. obce ZLATA OLESNICE. Ing. Jana Nováková ajský úřaql!~ereckého Odbor kontroly kraje \\\liberec~ý ~ kraj Č.j: LK/238/08/NOV/obce ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008, v obce ZLATA OLESNICE Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015

Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015 Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE. Ič: 00242268 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE. Ič: 00242268 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 090270/2013/KUSK 003395120 14/KUSK Stejnopis č. / Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE Ič: 00242268 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2012

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2012 Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2012 Obec BRUMOV /podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ Název: Obec Brumov Sídlo:, 679 23 Lomnice

Více

Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008

Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008 Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008 Obec Tasovice byla jako ekonomický subjekt zapsána u Českého statistického úřadu v Brně dne 24.11.1990. Obec Tasovice má 6 členů zastupitelstva. - starosta Antonín

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-9-2014 O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

Zápis. ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření 5/2014 3. Návrh rozpočtu na

Více