ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ Evidenční číslo VZ: ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Národní památkový ústav Valdštejnské nám. 3, Praha 1 zastoupen Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou Praha, 2011 Zadávací dokumentace dle ust. 44 zákona vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Obsahuje doplňující informace k oznámení o veřejné zakázce a zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z dalšího hodnocení. Zadávací dokumentace je pro uchazeče o veřejnou zakázku závazná. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

2 OBSAH: 1 INFORMACE O ZADAVATELI, ZPŮSOB KOMUNIKACE INFORMACE O ZADAVATELI ZPŮSOB KOMUNIKACE V PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK, NÁZVY A POJMY ZKRATKY NÁZVY A POJMY VYMEZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY CÍL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Model informačního projektu ZÁMĚR ZADAVATELE Netechnologické důvody: Technologické důvody: SHRNUTÍ POŽADAVKŮ A ROZSAHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POPIS SOUČASNÉHO STAVU APLIKACE MONUMIS Závěr MONUMNET Závěr APLIKACE ARTGUARD Závěr APLIKACE CASTIS Závěr APLIKACE TRITIUS Závěr APLIKACE MIS Závěr APLIKACE GIS Závěr SYSTÉM CENTRÁLNÍ SPRÁVY ČÍSELNÍKŮ Závěr APLIKACE PRO SBĚR DAT PROJEKTU REI Závěr SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU Závěr POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ APLIKACE PAMÁTKOVÝ KATALOG NPÚ PŘEHLED POŽADAVKŮ Funkční požadavky Logické požadavky Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 2 (z 68)

3 5.1.3 Systémové požadavky PŘEHLED ROLÍ Uživatel Uživatel NPÚ Editor ÚSKP Editor Soupisu Správa adresáře vlastníků památek a dotčených orgánů státní správy Parcely k památkám po katastrálních územích Přehled kartotéky státních seznamů v NPÚ Zobrazení historie změn Připomínky k záznamům ÚSKP a Soupisu Administrace číselníků a thesaurů Globální správce Lokální správce Správce GIS Čtenář s plným přístupem Čtenář s limitovaným přístupem Externista (čtenář) s plným přístupem Externista (čtenář) s limitovaným přístupem Veřejnost POHLED UŽIVATELE Úvod Požadavky na obecné funkce Agenda kulturních památek (spisy, tiskové sestavy) Správa adresáře vlastníků památek a dotčených orgánů státní správy Parcely k památkám po katastrálních územích Přehled kartotéky státních seznamů v NPÚ Zobrazení historie změn Připomínky k záznamům ÚSKP a Soupisu Administrace číselníků a thesaurů Datový model MIGRACE DAT Aplikace MonumIS Aplikace GIS a MIS Aplikace MonumNet Aplikace pro sběr dat Závěr REALIZACE INFORMAČNÍHO PROJEKTU Upozornění na možná rizika projektu a jejich překonání Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 3 (z 68)

4 5.5.2 Součinnost NPÚ při realizaci projektu Dokumentace Dostupnost řešení Školení Rámcový harmonogram projektu Způsob akceptace Fakturační milníky Zajištění technické podpory řešení PŘEDMĚT PLNĚNÍ POŘÍZENÍ LICENCE K PRODUKTU DODÁVKA A IMPLEMENTACE PRODUKTU OVĚŘOVACÍ PROVOZ TECHNICKÁ PODPORA A ÚDRŽBA PRODUKTU DALŠÍ NUTNÉ LICENCE DALŠÍ SLUŽBY MÍSTA A TERMÍNY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MÍSTA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TERMÍNY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRAVOST A STÁŘÍ DOKLADŮ DLE 57 ZÁKONA POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY NABÍDKOVÁ CENA A ZÁKLADNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE PODMÍNKY PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY POŽADOVANÁ STRUKTURA A OBSAH NABÍDKY OBSAH NÁVRHU SMLOUVY TERMÍN A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK A PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, ZADÁVACÍ LHŮTA ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE PODPIS SMLOUVY A ZÁRUKA NA PLNĚNÍ SMLOUVY PŘÍLOHA NÁVRH SMLOUVY Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 4 (z 68)

5 1 INFORMACE O ZADAVATELI, ZPŮSOB KOMUNIKACE 1.1 INFORMACE O ZADAVATELI Název zadavatele: Národní památkový ústav Právní forma: příspěvková organizace, kód 331 Sídlo zadavatele: Valdštejnské nám. 3, Praha 1 IČ/DIČ / CZ Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka Telefon/fax: Profil zadavatele: Kontaktní osoba ve věcech organizačních: Ing. Martin Lazák Adresa: Valdštejnské nám. 3, Praha 1 Telefon/fax: (dále jen zadavatel) 1.2 ZPŮSOB KOMUNIKACE V PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ a) Uchazeč je při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty povinen potvrdit neprodleně zadavateli přijetí každé obdržené zprávy. b) Zpráva se považuje za doručenou až po takovémto potvrzení. Za takovéto potvrzení se považuje též automatické potvrzení o přečtení zprávy (jejím zobrazení na monitoru příjemce) nebo automatické potvrzení o doručení na poštovní server. c) Za dobu doručení se považuje okamžik přijetí zprávy poštovním serverem uchazeče. Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 5 (z 68)

6 2 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK, NÁZVY A POJMY 2.1 ZKRATKY AIS ČSÚ ČUZK DMS ESS Agendový informační systém (provozovaný agendovým místem / OVM) Český statistický úřad Český úřad zeměměřický a katastrální Data Management System Elektronická spisová služba NPÚ GA Generální aktualizace státních seznamů nemovitých kulturních památek ( ) GIS GŘ IISPP ISAD ISO ISZR JDZ NK ČR NKP NPÚ KN KP Geografický informační systém NPÚ Generální ředitel Integrovaný informační systém památkové péče Informační systém o archeologických datech NPÚ Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví Informační systém základních registrů (viz též ROB, ROS, RPP, RÚIAN) Jednotná datová základna NPÚ. Národní knihovna České republiky Národní kulturní památka Národní památkový ústav Katastr nemovitostí Kulturní památka MIS Metainformační systém - jednotné centralizované úložiště digitálních dokumentů v NPÚ ORM OVM REI ROB ROS RPF RPP RÚIAN RSO ÚOP ÚP NPÚ ÚSKP Objektově-relační mapování (http://en.wikipedia.org/wiki/objectrelational_mapping). Objektový způsob přístupu z aplikace k datům uložených v relační databázi. Orgán veřejné moci Projekt Obnova identifikace nemovitých kulturních památek (zkrácený vžitý název reidentifikace ) ISZR - Registr obyvatel, tj. fyzických osob ISZR - Registr osob, tj. právnických osob Registr památkového fondu označení části Památkového katalogu NPÚ při budoucí komunikaci s ISZR ISZR - Registr práv a povinností ISZR - Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr sčítacích obvodů vedený Českým statistickým úřadem Územní odborné pracoviště NPÚ Ústřední pracoviště NPÚ Ústřední seznam kulturních památek České republiky Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 6 (z 68)

7 ÚAP ÚIR-ADR ÚIR-ZSJ Územně analytické podklady Územně identifikační registr ÚIR-ADR - registr adres všech stavebních objektů, které mají číslo domovní. Adresy neobsahují žádné údaje o osobách ani organizacích. Česká pošta poskytuje pro adresy platná poštovní směrovací čísla. Registr je využíván především pro potřeby státní sociální podpory a úřadů práce. (http://forms.mpsv.cz/uir/default2.jsp) Územně identifikační registr ÚIR-ZSJ - soustava databázových číselníků jednotek územně správního, technického a sídelního členění státu do úrovně podrobnosti částí obcí, katastrálních území a ZSJ. (http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/uir_zsj) WSDL Jazyk popisující podobu webové služby (Web Services Description Language NÁZVY A POJMY Agendové místo je organizace pracující se svým agendovým informačním systémem, který pracuje s kopiemi referenčních údajů ze základních registrů (ISRZ) a udržuje je v aktuálním stavu (buď pravidelně aktualizované pomocí notifikačního systému nebo aktivní dotazem) Dokument exlist je každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti NPÚ nebo mu byl doručen. kódové označení části sw Památkového katalogu NPÚ pro Soupis Externista - externí registrovaný uživatel instituce nebo jednotlivec mimo NPÚ, který má zákonný důvod k přístupu na neveřejná data (přihlašuje se přiděleným heslem) inacta inlist kódové označení části sw Památkového katalogu NPÚ pro právní a evidenční akty nabití a pozbytí památkové ochrany a promítnutí jejich vazeb s částmi památkového fondu kódové označení části sw Památkového katalogu NPÚ pro památkově chráněné části památkového fondu Památkový fond tvoří kulturní památky, památkově chráněná území a věci památkového zájmu evidované v Soupisu nebo dosud nepoznané či skryté Památkově chráněná území Památkové rezervace, památkové zóny, ochranná pásma, území s archeologickými nálezy Pasportizace Podrobná deskripce památky a jejích částí Pracovník NPÚ Osoba v pracovně právním vztahu k NPÚ Soupis soupis objektů, souborů či území, které nejsou kulturní památkou nebo památkově chráněným územím, ale potenciálně jimi mohou být nebo se nachází v památkově chráněných územích, či v prostředí KP, nebo se jedná o objekty či území s nepochybnou památkovou hodnotou místního významu nebo je potřebné se s nimi zabývat v IISPP z dalších důvodů (dále jen Soupis) Spisovou službou se rozumí zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti NPÚ a jeho předchůdců, zahrnující příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování dokumentů ve skartačním řízení. V kontextu daného informačního projektu bude úzce provázána s Památkovým katalogem NPÚ a dalšími agendami v rámci IISPP. Tritius Jednotné úložiště popisných údajů centralizované evidence analogových dokumentačních sbírek Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 7 (z 68)

8 3 VYMEZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3.1 CÍL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Cílem zadávané veřejné zakázky (dále také informační projekt ) je navrhnout moderní způsob evidence kulturních památek (dále jen KP), nové podoby veřejné prezentace Ústředního seznamu kulturních památek České republiky (dále jen ÚSKP) 1 a přehledné elektronické evidence dalších objektů, které statut KP nemají, ale nachází se v památkově chráněných územích, či v prostředí KP, nebo se jedná o objekty či území s nepochybnou kulturně historickou hodnotou místního významu. Tato nová část s pracovním názvem Soupis bude zdrojovou bází i pro podávání návrhů na prohlášení za KP, podkladem pro tvorbu plánů ochrany a poskytování podrobných územně analytických podkladů (ÚAP). Nová aplikace Památkový katalog NPÚ a její datové struktury musí být koncipovány jako součást Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP) a musí zohlednit vazby na další části tohoto systému (GIS, MIS, ISAD,Tritius, CastIS,ArtGuard, DMS, Intranet NPÚ, ESS a Centrální správa číselníků). Zadávací dokumentace popisuje současný stav elektronické evidence ÚSKP na NPÚ a shrnuje požadavky, na jejichž základě bude možno navrhnout způsob migrace současných aplikací nebo částí aplikací a dat do nové podoby, která bude představována požadovanou centrální aplikací Památkový katalog NPÚ. Stávající evidence bude dále nutno doplnit o Soupis, což je nezbytné také s ohledem na vazby na další části IISPP (GIS, MIS,Tritius). 1 Ústřední seznam se zobrazuje v rozdělení na tyto části: Seznam kulturních památek, Seznam památek světového dědictví na území ČR, Seznam národních kulturních památek, Seznam památkových rezervací, Seznam památkových zón, Seznam památkových ochranných pásem. Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 8 (z 68)

9 3.1.1 MODEL INFORMAČNÍHO PROJEKTU 3.2 ZÁMĚR ZADAVATELE Záměrem zadavatele je zajistit vytvoření nové komplexní aplikace pro vedení evidence ÚSKP včetně vedení související agendy prohlašování KP. Aplikace bude pracovat v distribuovaném prostředí NPÚ, externích registrovaných uživatelů (dále jen externisté) a internetové prezentace pro veřejnost. Pro NPÚ bude Památkový katalog NPÚ zpřístupňovat všechny funkce, které bude možné jednotlivým pracovníkům (skupinám) dle potřeby Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 9 (z 68)

10 vymezovat tak, aby měli přístup pouze k určenému výběru záznamů. Podobně bude implementováno omezení přístupu u externistů. Pro veřejnost bude připravena internetová prezentace s kontrolovaným množstvím informací. Aplikace bude zasazena do Konsolidovaného prostředí IT NPÚ (více kap ). Bude využívat jeho technologického základu, což zajistí plnou integraci a spolupráci s ostatními částmi IS NPÚ. Zejména se jedná o využití: a) jednotné datové základny (JDZ) b) sdílených modulů (autentizace a autorizace, přístup k JDZ, zpřístupnění funkcí a komunikace s jinými aplikacemi pomocí webových služeb, logování) c) využívat připravené infrastruktury NPÚ umístěné v externím datovém centru (Casablanca). Dále bude Památkový katalog NPÚ pomocí uživatelského webového rozhraní publikovat o daných objektech a územích, KP a národních kulturních památkách (dále jen NKP), památkově chráněných územích potřebné metainformace v sestavách pro zpracování agend spojených s vedením ÚSKP a dalších podle potřeb NPÚ (tj. seznamy, výpisy, seznamy souvisejících dokumentů), a zajišťovat vytváření a tisky dalších potřebných dokumentů. Součástí požadovaného řešení je integrace aplikace Památkový katalog NPÚ na další systémy a evidence NPÚ: a) GIS (Geografický informační systém NPÚ) b) MIS (Metainformační systém) c) ISAD (Informační systém o archeologických datech) d) Tritius e) CastIS f) ArtGuard g) DMS h) Intranet NPÚ i) ESS (elektronická spisová služba NPÚ) j) Centrální správa číselníků NPÚ Hlavní důvody pro nasazení nové aplikace lze shrnout následovně: NETECHNOLOGICKÉ DŮVODY: a) Implementace webové aplikace zjednoduší přístup k informacím v evidenci ÚSKP a Soupisu. Pomocí jedné aplikace bude možné řídit přístup různých typů uživatelů (veřejnost, externisté, pracovníci NPÚ) k těmto informacím. b) ÚSKP i Soupis vyžadují sběr dat od pracovníků NPÚ a prezentaci těchto dat směrem k NPÚ, různým státním orgánům a organizacím a veřejnosti. Současná podoba aplikací MonumIS a MonumNet toto efektivně neřeší. c) Některé číselníky jsou zastaralé či nedostačující a je nutné provést jejich revizi resp. náhradu potřebnými číselníky a thesaury centrálně sdílenými v rámci IISPP. d) Současné aplikace nepodporují nově vzniklé uživatelské požadavky např. územní/prostorovou identifikaci pomocí GIS nástrojů. e) Současné aplikace nepodporují vazbu na externí datové zdroje, především data katastru nemovitostí (dále jen KN) a externí on-line přístupné hesláře (báze národních autorit). f) Je nutné podpořit efektivitu procesů spojených s vedením ÚSKP (generování a tisk souvisejících dokumentů včetně evidenčních listů KP, automatické generování tiskových sestav dle různých požadavků atd.). g) Je zapotřebí umožnit sběr a uložení popisných informací k Soupisu ve vazbě na GIS a MIS. Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 10 (z 68)

11 3.2.2 TECHNOLOGICKÉ DŮVODY: a) Památkový katalog NPÚ bude webová aplikace dostupná uživatelům bez dalších instalací. Toto bude velký rozdíl v porovnání se současným stavem, kdy je nutná instalace Paradox Runtime prostředí a samotné aplikace. Uživateli bude stačit pouze webový prohlížeč. b) V současné době je využívána platforma Paradox pro ukládání dat a pro realizaci aplikace MonumIS (případně dalších aplikací). Paradox není vhodný pro serverové využití a hlavně je nutná instalace Paradox Runtime prostředí u každého uživatele, který chce MonumIS používat. c) V současné době existují rozdílné aplikace pro sběr dat a pro prezentaci dat (MonumIS vs. MonumNet). Kromě technických problémů spojených s duplicitou dat, převodem dat, sběrem dat a údržbou více aplikací najednou je nutné hlavně zmínit problém s rychlostí přesunu dat od uživatele, který určité informace zadal, k uživateli, který si dané informace potřebuje prohlédnout. d) MIS, GIS a ostatní evidence NPÚ, ve kterých je požadováno vedení vazeb na data ÚSKP, musí v současné době pracovat pouze s kopiemi základních tabulek exportovaných z MonuMIS, což podstatně komplikuje pořizování a správu především prostorových dat. e) Určitá část atributů vedených nyní k objektům a územím provizorním způsobem duplicitně v MIS a GIS by měla být uložena v Památkovém katalogu NPÚ. V GIS by měly zůstat pouze atributy nezbytné pro identifikaci a generování tematických náhledů/map; v MIS pouze metainformace k dokumentům a vlastní digitální a digitalizovaná dokumentace. f) Díky tomu, že aplikace Památkový katalog NPÚ bude webová, bude výrazně jednodušší provést integraci s jinými webovými aplikacemi, zvláště pokud budou postaveny nad stejným technologickým základem. g) Na NPÚ bylo vytvořeno nové Konsolidované prostředí IT zahrnující JDZ, LDAP server, sdílené moduly atd. Cílem NPÚ je postupně do tohoto prostředí převést všechny dosud nepřevedené aplikace používané na NPÚ. h) Z důvodu redukce duplicitních dat a různých typů databázových serverů bude velkým přínosem přesun dat do JDZ jako jednoho místa pro ukládání a správu dat na NPÚ. i) V průběhu let 2011 a 2012 budou na NPÚ nasazeny nové aplikace Spisová služba a systém Tritius, u kterých je požadována integrace s evidencí ÚSKP. j) Existuje potřeba územně identifikovat KP a objekty a území památkového zájmu pomocí nových postupů (geokódováním pomocí prostorových identifikátorů GIS) a nástrojů (prostorových relací GIS ). 3.3 SHRNUTÍ POŽADAVKŮ A ROZSAHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Do veřejné zakázky jsou zahrnuty tyto požadavky: a) návrh, vytvoření a zprovoznění softwarové aplikace Památkový katalog NPÚ b) systémová integrace aplikace Památkový katalog NPÚ s dalšími částmi IISPP a dostupnými službami ISZR c) migrace dat z MonumIS a MonumNet do Památkového katalogu NPÚ d) zajištění technické podpory dodaného řešení. e) návrh systémové integrace Památkového katalogu při implementaci NPÚ jako agendového místa (pro ISZR) Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 11 (z 68)

12 4 POPIS SOUČASNÉHO STAVU V této kapitole jsou závěry analýzy současného stavu aplikací kolem ÚSKP, které mají vztah s plánovanou implementací systému Památkový katalog NPÚ. 4.1 APLIKACE MONUMIS Aplikace MonumIS (v současné době ve verzi 9 - vývoj od r do 2003, ukončeno v roce 2007) je sada lokálních databázových aplikací určených primárně pro vedení ÚSKP (povinnost NPÚ vyplývající ze zákona č.20/1987 Sb.) a návazných informací o památkovém fondu ČR. Z ostatních pracovišť NPÚ je používána pouze částečně v ÚOP Olomouc. MonumIS slouží převážně ke sběru a správě dat. Pro potřeby prohlížení základních údajů o památkovém fondu slouží internetová aplikace MonumNet. Aplikace jsou postaveny na databázové platformě Paradox verze 10. Aplikace MonumIS se skládá z následujících částí (z pohledu struktury dat): Památkový fond evidence movitých a nemovitých KP jako celků Rejstříky státních seznamů - údaje rejstříků státních a regionálních seznamů KP Územní identifikace, KN - identifikace nemovitých KP pomocí UIR-ZSJ a UIR-ADR Pasportizace památkového fondu evidence stavu movitých a nemovitých KP celků i jejich částí Pasportizace nemovitých památek Pasportizace movitých památek Pasportizace uměleckých součástí nemovitých památek (pouze zkušební data) Expedice spisů Světové dědictví, NKP, památkově chráněná území evidence památek světového dědictví, NKP, památkově chráněných území a ochranných pásem včetně rozhodnutí o jejich vzniku, evidence zpřístupněných památek ve správě NPÚ Sbírky dokumentace - sbírky písemné a obrazové dokumentace Restaurátorské licence - seznam povolení k restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl Vyrozumění o zápisu prohlášených památek Adresář, vlastnické poměry evidence fyzických a právnických osob, včetně vlastníků KP Sdělování informací o ochraně a evidenci Údaje, změny dat evidence historie provedených změn v oblasti památkového fondu ZÁVĚR Aplikace MonumIS je primárně určena pro sběr dat, která jsou pak následně importována do aplikace MonumNet, který je zobrazuje. Data z lokálních aplikací MonumIS (Paradox) jsou předávána do aplikace MonumNet formou jejich repliky pomocí datové pumpy. Číselníky jsou v rámci aplikací sdružených v MonumIS sdíleny, číselníky pro územní identifikaci (UIR- ZSJ, UIR-ADR) jsou importovány do vlastních upravených struktur z primárních datových zdrojů. Chybí přímá aplikační a datová vazba na ostatní části IISPP a možnost sdílet s nimi číselníky, thesaury, jednotnou prostorovou / územní identifikaci i databázi uživatelů. Použitá platforma Paradox pro ukládání dat a pro realizaci aplikace MonumIS není zcela vhodná pro serverové využití a hlavně je nutná instalace Paradox Runtime prostředí u každého uživatele, který chce MonumIS používat. Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 12 (z 68)

13 Je nutné provést revizi číselníků resp. jejich náhradu potřebnými číselníky a thesaury centrálně sdílenými v rámci IISPP. Aplikace ukládá všechny potřebné údaje, které vycházejí z metodického pokynu pro evidenci ÚSKP. Není zde tedy problém s nedostatkem nebo chybějícími daty z pohledu požadavků ÚSKP. Aplikace zpracovává data pouze o objektech, které jsou dotčeny legislativními akty státní památkové péče, tj. pouze o objektech zahrnutých do ÚSKP. Uživatelé převážně nejsou spokojeni s vizuální podobou aplikace MonumIS. Připomínky jsou ke kvalitě ergonomie ovládání - uživatelského komfortu, zejména při plnění formulářů. Uživatelé jsou dále nespokojeni s nutností mnohá data zadávat duplicitně nebo i multiplicitně, přičemž není zcela zaručena jejich správnost (nejsou využívány řízené slovníky). Aplikace je udržována a vyvíjena jednou interní osobou, neexistuje systém pro správu požadavků, připomínek či chyb. Vývoj a nasazení nové verze probíhá nesystémově a je víceméně řízen požadavky uživatelů v dané chvíli. Aplikace si samostatně eviduje uživatele (databáze uživatelů včetně přístupového kódu PIN je sdílena s aplikací MonumNet), řídí si samostatně přístup k datům. Data z této oblasti nebudou součástí importu do Památkového katalogu NPÚ, protože aplikace bude mít nový systém pro správu uživatelů v souladu s Konsolidovaným IT prostředím na NPÚ (LDAP server - centrální úložiště údajů o osobách a organizační struktuře). Z pohledu struktury uložených dat je možné vytknout zejména nedostatek v zabezpečení integrity dat (např. pomocí cizích klíčů) a nepříliš vhodné použití primárních klíčů v rámci jedné tabulky nebo v rámci propojení více tabulek. Některé tabulky (zvláště indexové tabulky) mají primární klíč tvořen i deseti atributy. To je částečně důsledek toho, že často chybí jediný primární identifikátor charakterizující danou entitu. Tento stav se může negativně projevit při použití objektově-relačních mapovacích nástrojů (ORM) během vývoje aplikace Památkový katalog NPÚ. Více k datovému modelu je uvedeno v kapitole Datový model. Vybrané identifikátory základních tabulek MonumIS jsou dlouhodobě využívány pro předpokládané napojení dalších částí IISPP GIS (IDREG tabulky PamZakl, ZAZN tabulky Chruzemi, RADPORC tabulky REJST) a MIS (IDREG tabulky PamZakl, EvCrCis tabulky Chruzemi). Aplikace MonumIS nesplňuje většinu požadavků zmíněných v odůvodnění realizace aplikace Památkový katalog NPÚ. Následující tabulka obsahuje přehled částí aplikace MonumIS s hodnocením jejich stavu a výhledem na vývoj aplikace Památkový katalog NPÚ. 2 Památkový fond Stěžejní část aplikace MonumIS bude přepsána do Památkového katalogu NPÚ a bude součástí migrace dat. Nutno vyřešit vztah mezi sdílenými číselníky v JDZ a číselníky v této části. Nutno upravit strukturu tak, aby byl oddělen předmět ochrany a právní stav. Související dokumenty (k zápisu/prohlášení za KP, GA, REI) budou uloženy v MIS. 1 Rejstříky státních seznamů Důležitá část související s naplněním požadavku na oddělení evidence předmětu ochrany a právního stavu. Část bude převedena beze změn do Památkového katalogu NPÚ a bude součástí migrace dat. Související dokumenty (k zápisu) budou uloženy v MIS. 2 Územní identifikace, KN Bude součástí Památkového katalogu NPÚ, ale bude přepracována a rozšířena s ohledem na nové postupy územní identifikace prostorových identifikátorů GIS. Nutno vyřešit přechod ze současného stavu územní identifikace na budoucí stav v Památkovém katalogu Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 13 (z 68)

14 NPÚ. Nutno řešit vazby na KN. 2 Pasportizace památkového fondu Ve vlastním MonumIS de facto bez dat - prázdné. Bude nutno zohlednit data zpracovaná v oddělených aplikacích REI. 2 Expedice spisů NPÚ bude mít v průběhu roku 2011 samostatnou Spisovou službu, propojenou s Památkovým katalogem NPÚ ve vazbách na části památkového fondu a dotčených workflow procesů. 2 Světové dědictví, NKP, památkově chráněná území Bude součástí migrace dat jako samostatné atributy objektů. Je nutné vyřešit vztah mezi sdílenými číselníky v JDZ a číselníky v této části. 3 Sbírky dokumentace Bude nahrazena MIS, který byl k těmto účelům vytvořen, respektive vazbou na Tritius, který je určen pro evidenci analogových dokumentů. Současná data (ÚP a ÚOP Olomouc) budou součástí migrace, bude nutné vyřešit automatizovaný převod v MonumIS shromážděných metainformací do MIS (bez vlastních digitálních dokumentů). 3 Restaurátorské licence Nebude součástí aplikace Památkový katalog NPÚ. 2 Vyrozumění o zápisu prohlášených památek (název neodpovídá skutečnosti, správně je Vyrozumění o zápisu do ÚSKP a Vyrozumění o zrušení památkové ochrany) 1 Sdělování informací o ochraně a evidenci Bude součástí Památkového katalogu NPÚ v upraveném rozsahu funkcionality jako v MonumIS 9 (generování tiskového výstupu na základě šablon), s vazbou na Spisovou službu. Bude součástí Památkového katalogu NPÚ v upraveném rozsahu funkcionality jako v MonumIS 9 (generování tiskových výstupů na základě šablon), s vazbou na Spisovou službu. 1 Adresář, vlastnické poměry Je tvořena převážně číselníky fyzických a právnických osob, vlastníků KP. Bude součástí Památkového katalogu NPÚ nutno zvážit s ohledem na častou aktualizaci vlastnických vztahů, zda nenahradit vazbou na dostupné údaje evidence Katastru nemovitostí. 2 Údaje, změny dat Bude součástí Památkového katalogu NPÚ. Je nutno zajistit dohledatelnost historie/změn před migrací. Tabulka 1 - Přehled částí MonumIS a jejich výhled pro Památkový katalog NPÚ Legenda: první sloupec označuje stupeň přepracování dané části s ohledem na Památkový katalog NPÚ: stupeň 1 část bude víceméně přepsána v takovém stavu jako je v MonumIS. stupeň 2 část bude součástí Památkového katalogu NPÚ, ale bude vytvořena nově nebo upravena. stupeň 3 části, které nebudou součástí Památkového katalogu NPÚ. 4.2 MONUMNET Aplikace MonumNet (http://monumnet.npu.cz) je sada webových aplikací určená primárně pro prezentaci vybraných dat shromažďovaných v aplikaci MonumIS, ke kterým jsou dále přidružovány Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 14 (z 68)

15 další podpůrné samostatné webové aplikace odborného i provozního charakteru, částečně s možností on-line editace dat. Část přístupná v neveřejném provozu je Intranet NPÚ. Pro prezentaci dat ÚSKP jsou konkrétně vytvořeny aplikace: Nemovité památky veřejně přístupná aplikace pro vyhledávání, tisk a export základních údajů o nemovitých KP NKP, světové dědictví, chráněná území - veřejně přístupná aplikace pro vyhledávání, tisk a export základních údajů o uvedených KP, územích a ochranných pásmech, včetně informací o nemovitých KP v těchto územích Nemovité a movité KP neveřejná aplikace pro vyhledávání, tisk a export rozšířených údajů o nemovitých i movitých KP. Údaje k movité součásti nemovitosti nejsou dostupné. Světové dědictví, NKP, chráněná území veřejná i neveřejná aplikace pro vyhledávání, tisk a export rozšířených údajů o KP, územích a ochranných pásmech (včetně navrhovaných), včetně informací o nemovitých KP v těchto územích. Aplikace MonumNet dále obsahuje aplikace využívající online vazbu na data ÚSKP: Nejohroženější nemovité památky veřejná i neveřejná (editace) aplikace pro vytváření a publikaci aktuálního seznamu nejohroženějších nemovitých KP, včetně fotodokumentace ukládané v MIS Operativní průzkumy a dokumentace neveřejná aplikace pro evidenci průzkumů prováděných na jednotlivých KP. Dokumentace je ukládána do MIS. Indikativní seznam NKP neveřejná aplikace pro zaznamenávání návrhů kulturních památek k dalšímu výběru pro případné prohlášení národními kulturními památkami. Dále MonumNet obsahuje další samostatné aplikace nesouvisející přímo s daty ÚSKP: Bibliografie památkové péče veřejná a neveřejná aplikace pro prezentaci a editaci bibliografických údajů a jejich rejstříků. Povolení k restaurování veřejně přístupná aplikace s přehledem povolení k restaurátorské činnosti Terminologický slovník památkové péče neveřejná aplikace pro editaci a kolektivní vypořádávání terminolgických hesel oboru památkové péče. Adresář, rozmístění a organizační struktura NPÚ veřejně přístupná aplikace prezentující organizační strukturu NPÚ včetně jednotlivých osob a jejich dislokace v budovách NPÚ. Další pracovníci státní památkové péče veřejně přístupná aplikace prezentující adresář dalších pracovníků z oblasti státní památkové péče (uživatelů MonumNet z MK ČR, krajských a městských úřadů) Spisová služba neveřejná aplikace pro evidenci vedení spisové služby v rámci NPÚ, s vazbami na památkový fond. Sbírka vnitřních předpisů, zápisy z porad vedení neveřejná aplikace pro interní zveřejnění a stahování předpisů NPÚ (od vzniku NPÚ v r. 2003) a hlavních zápisů z jednání. Sdílení dokumentů v rámci NPÚ neveřejná aplikace pro zpřístupnění dokumentů pro vybrané pracovníky sdílející dokumenty k jednotlivým věcem ZÁVĚR a) Aplikace MonumNet je provozována na externím serveru společně s webovou prezentací NPÚ (www.npu.cz) u firmy imagic. b) MonumNet používá databázový systém MySQL verze 4 /http://mysql5.imagic.cz/ a vývojové prostředí PHP. c) Systém MonumNet zajišťuje primárně webovou prezentaci dat ze systému MonumIS, není však určen výhradně jen k těmto účelům. d) Zajišťuje dále logicky naprosto oddělené funkčnosti související s provozem NPÚ, tj. jeho intranet (aplikace Docházka, Spisová služba), dále obsahuje aplikace provázané s daty ÚSKP (Nejohroženější nemovité památky, Operativní průzkumy a dokumentace, Indikativní Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 15 (z 68)

16 seznam NKP) a další nezávislé aplikace (Bibliografie památkové péče). Prezentuje také data o osobách a organizační struktuře NPÚ. e) Aplikace Docházka slouží pouze zaměstnancům ÚP NPÚ a nesouvisí s oblastí ÚSKP. f) Aplikace Spisová služba v rámci aplikace MonumNet řeší automatizovanou evidenci spisů, vlastní vyřizování spisů probíhá dosud papírovou formou. MonumIS obsahuje pouze vazby přes číslo jednací mezi památkami a jednotlivými spisy, s přiřazením k fázím workflow základních procesů. Aktuálně probíhá výběrové řízení na dodávku nového řešení elektronické spisové služby NPÚ dle zák. zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládaným nasazením do pol. roku g) MonumIS resp. MonumNet udržují rozsáhlý adresář fyzických a právnických osob (vlastníků památek), který byl vytvořen v průběhu 20 let používání. h) Data související s ÚSKP jsou importovány přes datovou pumpu z aplikace MonumIS do aplikace MonumNet (tj. z databáze Paradox do MySQL). Vlastní import provádí prográmek vytvořený v Delphi určený pouze pro účely importu. Import se spouští manuálně. i) Import dat z aplikace MonumNet do aplikace MonumIS se neprovádí. Pro správu dat se využívá i webové rozhraní phpmyadmin. j) Datová struktura je totožná v aplikaci MonumIS a MonumNet s výjimkou aplikací, které jsou navíc jen v MonumNetu. k) Číselníky jsou v rámci aplikací sdružených v MonumNet sdíleny, jsou převážně importovány z aplikací MonumIS. Většina datových úprav je řešena ručně přes administrátorské rozhraní phpmyadmin k databázi MySQL (kromě aplikací umožňujících on-line editaci dat ve vytvořeném uživatelském rozhraní). 4.3 APLIKACE ARTGUARD Aplikace ArtGuard slouží pro zpracování evidence movitého kulturního dědictví ČR v rámci programu ISO (http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/muzea-galerie-a-ochrana-moviteho-kulturnihodedictvi/granty-a-dotace/integrovany-system-ochrany-moviteho-kulturniho-dedictvi-70574/). Současná verze je provozována v prostředí FileMaker Pro. Na všech ISO pracovištích NPÚ je provozována v lokální síťové verzi, a to v prostředí Mac OS i MS Windows. Data z jednotlivých pracovišť jsou v pravidelných intervalech předávána do centrální databáze ÚP. Kromě popisných údajů je k jednotlivým movitým předmětům shromažďováno množství fotodokumentace (v databázi ukládány náhledy) a videodokumentace. Aplikace ArtGuard vznikla na základě vládního nařízení a slouží jako privátní úložiště evidence předmětů kulturní hodnoty včetně movitých KP. K aplikaci ArtGuard má přístup vybraná množina lidí včetně spolupracujících úřadů a orgánů jako např. policie ČR. Aplikace ArtGuard je od roku 2006 používána též jako základní nástroj pro provádění obnovy identifikace movitých KP v rámci probíhajícího výzkumného úkolu č. 203 (řešitel PhDr. Konečný), tj. aktualizaci údajů o movitých KP. Dosud však neexistuje žádná fyzická vazba mezi databází ArtGuard a stávající databází ÚSKP (tj. MonumIS). Nebyly ani sjednoceny struktury odpovídajících si položek těchto databází. Není vyřešen přenos dat mezi oběma systémy tak, aby evidence ÚSKP obsahovala aktuální data o movitých KP ZÁVĚR Aplikace ArtGuard je technologicky, bezpečnostně a investičně oddělenou oblastí IS NPÚ. Aplikace má v současné době zajištěný a naplánovaný další rozvoj, který je úzce spjat s technologií FileMaker včetně realizace uživatelského rozhraní v této aplikaci. Pro účely konsolidace IS NPÚ je aplikace samostatným, jasně ohraničeným ostrovem. Nelze zasahovat do technologie a koncepce jejího dalšího rozvoje, ani vzhledem k posunům v jiných částech IS NPÚ. Je nutné zajistit přesun dat týkajících se movitých KP z aplikace ArtGuard do Památkového katalogu NPÚ. Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 16 (z 68)

17 Oba dva systémy (ISO oblast vs. ÚSKP) mají společnou pouze část - evidenční agendu movitých KP. ISO se zaměřuje na evidenci všech zejména církevních movitých věcí a předmětů (i těch, které nejsou KP), ÚSKP eviduje pouze KP a jejich části. ISO popisuje podrobně i jednotlivé části věcí. V současné době je Art Guard využíván pro tisk evidenčních listů movitých KP. ArtGuard zůstane jen pro evidenci movitého kulturního dědictví. Evidence movitých KP se přesune do Památkového katalogu NPÚ. 4.4 APLIKACE CASTIS Aplikace CastIS nebude zatím záměrem tvorby aplikace Památkový katalog NPÚ ovlivněna. Slouží pro oddělenou evidenci a správu mobiliárních fondů zpřístupněných památek (www.castis.cz). Strukturou a deskripcí odborných dat je portabilní s MonumIS, což v budoucnu umožní (zatím nežádané) sdílení dat. Z pohledu ÚSKP obsahuje CastIS podrobné informace o jednotlivých předmětech mobiliárních fondů, které jsou obvykle prohlášeny KP jako jeden celek - evidence ÚSKP tak obsahuje pouze jeden souhrnný záznam o mobiliárním fondu jako celku. CastIS je postaven na databázovém systému Firebird a vývojovém prostředí Delphi. V letošním roce je dokončen projekt centralizace provozu všech lokálních aplikací CastIS na jeden sdílený databázový a aplikační server, s přístupem uživatelů ze všech pracovišť prostřednictvím terminálových služeb, s provozem na nové infrastruktuře v datovém centru NPÚ (Casablanca). K aplikaci CastIS má obdobně jako u aplikace ArtGuard z důvodu zvýšené ochrany dat přístup pouze omezená množina uživatelů ZÁVĚR Aplikace CastIS je používána pro specializovanou evidenci mobiliárních fondů, odděleně od evidence ÚSKP. Vzhledem k obsahu je propojení obou evidencí žádoucí, s přímým propojením Památkového katalogu NPÚ s aplikací CastIS se ale počítá až po převedení aplikace CastIS do podoby webové aplikace. 4.5 APLIKACE TRITIUS Aplikace Tritius je současně implementovanou webovou aplikací pro evidenci analogových dokumentačních fondů, odborných knihoven a historických knihovních fondů ve správě NPÚ. Jedná se o nástupce knihovního systému Clavius (dodavatel LANius s.r.o. Tábor). IS Tritius je moderní řešení v třívrstvé architektuře, kdy na straně databázového serveru lze uplatnit některý z průmyslových standardů (MS SQL, Oracle) nebo databázi MySQL Enterprise, vlastní aplikační logika ve střední vrstvě je vyvíjena v jazyce Sun JAVA a pro nasazení se používá JAVA EE server Apache Tomcat. Třetí vrstva - prezentační je zajištěna kompletně prohlížeči HTML stránek. Systém jako takový je založen na mezinárodních knihovnických pravidlech využívajících formát MARC a je budován s přímou vazbou na systém národních autorit spravovaným Národní knihovnou České republiky (dále jen NK ČR). V prostředí NPÚ je Tritius implementován jako součást IISPP, s propojením zejména na GIS, MIS a další aplikace určené k evidenci památkového fondu a památkového potenciálu. Pro propojení na KP vedené v ÚSKP bude sloužit identifikátor IdReg. Pro propojení Tritius na NKP, Světové dědictví a chráněná území bude sloužit identifikátor EvCrCis ZÁVĚR Aplikace Památkový katalog NPÚ bude provázána na systém Tritius. Řešení musí umožnit oboustranné vytváření a zobrazení vazeb mezi záznamy vedenými v Památkovém katalogu NPÚ a záznamy v aplikaci Tritius. Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 17 (z 68)

18 4.6 APLIKACE MIS Aplikace MIS slouží pro jednotné ukládání, popis a zpřístupnění digitálních nebo digitalizovaných odborných dokumentů (fotografie, mapy, plány, textové dokumenty apod.) týkajících se objektů zájmu památkové péče, nebo obecně odborné činnosti NPÚ. Aplikace umožňuje - uložení dokumentů (nezávisle na pracovišti) a jejich zpřístupnění v rámci celého NPÚ, včetně uložení informací o dosud nedigitalizovaných dokumentech uložených v archivech NPÚ - vytváření vazeb mezi uloženými digitálními dokumenty v MIS a ostatními odbornými IS NPÚ - vyhledávání dokumentů na základě dostupných informací uložených v MIS a informací získávaných automatizovaně z ostatních odborných evidencí provázaných s dokumenty. Technické řešení MIS je založeno na společné centrální infrastruktuře IS NPÚ. MIS byl s ohledem na kladené požadavky navržen jako distribuovaný systém skládající se z jednoho centrálního a z řady lokálních serverů, na straně uživatele je vyžadován pouze standardní internetový prohlížeč. Na každém pracovišti NPÚ (celkem 15) se prostřednictvím lokálních částí MIS ukládají dokumenty do lokálního úložiště dat (lokální MIS server). Objemově velká data jsou tak ukládána v rámci lokální sítě na jednotlivých pracovištích NPÚ, čímž je dosaženo úspory zatížení externí síťové infrastruktury a urychlení odezvy systému pro typické uživatelské operace. Popis všech dokumentů (metainformace) včetně automaticky generovaných náhledů obrazových dokumentů v redukovaném rozlišení je ukládán centrálně v jednotné datové základně (JDZ) prostřednictvím centrální části MIS. Všechny popisné informace včetně obsahu textových dokumentů (i textového obsahu PDF dokumentů) a obsahu definovaných atributů z provázaných aplikací k danému dokumentu jsou automaticky indexovány pro možnost fulltextového vyhledávání. Uživatelé při práci s MIS komunikují prostřednictvím webového rozhraní buď s příslušnou lokální částí MIS (vkládání dokumentů, lokální administrace), nebo s centrální částí MIS (fulltextové nebo parametrické vyhledávání dokumentů v MIS, prohlížení metainformací nalezených dokumentů resp. vlastních dokumentů, úprava metainformací, stahování online dostupných dokumentů z libovolného lokálního úložiště, administrace sdílených číselníků apod.). Přístup k oběma částem MIS je řízen pomocí vybudované infrastruktury IISPP pro autentizaci a autorizaci (LDAP server). Uživatel s příslušnými právy tedy může přes internet přistupovat k MIS odkudkoli. Veškerá síťová komunikace distribuovaného systému je zabezpečena šifrováním. Veřejná část MIS umožňující přístup pomocí standardního nešifrovaného http protokolu je dostupná na adrese Umožňuje fulltextové vyhledávání veřejně přístupných dokumentů, zobrazení vybraných základních popisných atributů, náhledů obrazových dokumentů resp. stažení neobrazových (textových, PDF apod.) dokumentů. Struktura metainformací pro popis dokumentů v MIS vychází z potřeb NPÚ. Kromě základních a v obdobných systémech běžných atributů pro popis dokumentu, jeho typu, formátu, autora, data vzniku apod. obsahuje MIS atributy pro vytvoření vazeb dokumentu na ostatní aplikace IISPP (aktuálně na data ÚSKP a SAS ČR), a dále atributy pro územní identifikaci objektů, které jsou obsahem daných dokumentů. Územní identifikace dokumentů je založena na standardu pro jednotnou prostorovou identifikaci předmětů ochrany a zájmů památkové péče definovaném v GIS NPÚ. Pro propojení na KP vedené v ÚSKP slouží identifikátor IdReg. Pro propojení na evidenci NKP, Světové dědictví a chráněná území slouží identifikátor EvCrCis ZÁVĚR Aplikace Památkový katalog NPÚ bude provázána na systém MIS. Řešení musí umožnit oboustranné vytváření a zobrazení vazeb mezi záznamy vedenými v Památkovém katalogu NPÚ a záznamy (digitálními dokumenty) v aplikaci MIS. Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 18 (z 68)

19 4.7 APLIKACE GIS Geografický informační systém NPÚ je klíčovým a komplexním systémem NPÚ pro správu geografických dat ve vazbě na data popisná (ÚSKP, SAS ČR a další evidence). Realizace systému je postavena na těchto klíčových technologiích: - ArcGIS Server - ArcSDE - ArcIMS - MapServer - T-WIST Server/Tango Server, T-MapServer - MySQL - PHP - Java. GIS NPÚ je budován na základě centrálního datového skladu umístěného v ÚP NPÚ, s definovaným jednotným datovým modelem pro vytváření bezešvých odborných datových sad pro celé území ČR, se zavedeným standardem pro prostorovou identifikaci objektů, založeným na vazbě na data Registru sčítacích obvodů Českého statistického úřadu a na datech specializované databáze CZ_RETRO. GIS NPÚ je využíván především pro zpracování: - základní bodové identifikace a plošného vymezení kulturních památek - bodového a plošného vynezení památkově chráněných území a ochranných pásem - plošného vymezení území s archeologickými nálezy - tématických map a analýz, např. stavebně historických průzkumů, plánů ochrany památkových rezervací a zón dle vyhlášky MK ČR č. 420/2008 Sb. apod. - nominační dokumentace pro zápis na listinu světového kulturního dědictví (včetně převodu do souřadného systému WGS84 a překladu do angličtiny) - dalších specializovaných odborných výstupů činnosti NPÚ nebo úkolů výzkumu a vývoje. GIS NPÚ je referenčním zdrojem dat pro územní identifikaci objektů zájmu památkové péče v ostatních evidencích NPÚ (např. MIS, Tritius). Datová sada obsahuje nezbytné atributy pro identifikaci a generování tématických náhledů, včetně identifikátorů pro propojení s popisnou evidencí KP vedené v aplikaci MonumIS (IdReg, EvCrCis) ZÁVĚR Aplikace Památkový katalog NPÚ bude velmi těsně integrována s GIS. 4.8 SYSTÉM CENTRÁLNÍ SPRÁVY ČÍSELNÍKŮ Systém centrální správy číselníků slouží pro konsolidaci a integraci dat IISPP NPÚ. Cílem sdílení číselníků více aplikacemi NPÚ je omezit používání duplicitních a nekonsistentních dat v různých částech ICT NPÚ. Systém je současně vyvíjenou webovou aplikací, která prostřednictvím webových služeb poskytuje využití sdílených číselníků okolními aplikacemi IISPP. Systém pro centrální správu číselníků bude poskytovat aplikační rozhraní umožňující: - rozšiřovat sdílené číselníky vkládáním nových položek z okolních aplikací NPÚ, - synchronizovat hodnoty položek z jednotlivých číselníků s okolními aplikacemi NPÚ, - poskytnout okolním aplikacím NPÚ vazbu na systémy IISPP NPÚ. Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 19 (z 68)

20 4.8.1 ZÁVĚR Aplikace Památkový katalog NPÚ bude provázána na systém Centrální správy číselníků. V rámci úvodní analýzy bude určeno, jaké stávající číselníky aplikací MonumIS a MonumNet budou přeneseny do systému centrálních číselníků a následně využívány Památkovým katalogem NPÚ. 4.9 APLIKACE PRO SBĚR DAT PROJEKTU REI Jedná se o databázové aplikace či evidence, které sloužily pro automatizovaný sběr údajů a tisk evidenčních karet v rámci projektu Obnova identifikace nemovitých KP z jednotlivých ÚOP NPÚ, tj. aktuálních údajů (vybraných položek, které jsou předmětem aktualizace) ke všem nemovitým KP. Tyto údaje jsou zdrojem pro aktualizaci stávajících údajů v ÚSKP, která byla zatím prováděna ručně v aplikaci MonumIS, a dále stávající údaje v MonumIS rozšiřují o další dosud nevyplňované položky, především údaje k částem a součástem KP. Kromě popisných údajů obsahují i připojenou digitální dokumentaci převážně fotografie, nebo i jinou skenovanou dokumentaci. V rámci technického řešení jsou binární data ukládána přímo do databáze. Byly používány tyto aplikace s částečně rozdílnou strukturou dat: relist aplikace zpracovaná v prostředí Paradox 10 (vychází ze základů MonumIS). Používají pracoviště: v hl. m. Praze, pro střední Čechy, v Olomouci (omezenou dobu) aplikace ÚSKP aplikace zpracovaná v prostředí FileMaker. Používají pracoviště v: Plzni, Lokti, Ústí nad Labem, Liberci, Pardubicích, Brně a Kroměříži aplikace Ostrava aplikace zpracovaná v prostředí FileMaker, používaná ÚOP v Ostravě. webová aplikace NEMO - užívána na ÚOP České Budějovice, zachycuje evidenci nemovitých KP v rozsahu celku i jednotlivých objektů, včetně pasportizace jednotlivých objektů, připojených digitalizovaných dokumentů státního seznamu, lokalizační údaje přebírá ze shodných číselníků jako MonumIS. Microsoft Word šablony upravené podle předlohy evidenční karty KP v ÚOP v Olomouci. Tato data do nové aplikace bude možné převést pouze pomocí speciálního scriptu nebo ručním přepisem. Access, Excel šablony ÚOP v těchto programech ZÁVĚR Aplikace Památkový katalog NPÚ bude sloužit i pro sběr dat, která jsou mnohdy nejednotná i v rámci jednoho ÚOP. Migrace dat, která je jak technickým, tak věcným problémem, bude nejprve provedena do MonumIS, tj. teprve takto konsolidovaná data budou moci být migrována do Památkového katalogu NPÚ. Stávající dílčí aplikace pro sběr dat projektu REI budou eliminovány a nahrazeny aplikací Památkový katalog NPÚ SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU Budoucí aplikace Památkový katalog NPÚ převezme veškerou evidenci spojenou s ÚSKP. Současné aplikace (MonumIS, MonumNet a aplikace pro sběr dat) budou díky tomu postupně potlačeny resp. zastaveny. Aplikace ArtGuard bude i nadále paralelně fungovat a bude pouze nutné provést migraci dat týkajících se movitých KP do Památkového katalogu NPÚ a MIS. Větší část aplikace MonumNet (část prezentující data z ÚSKP) bude nahrazena novou aplikací Památkový katalog NPÚ. Název aplikace Výhled v aplikaci Památkový katalog NPÚ 2 MonumIS Bude aplikací nahrazena, bude tvořit hlavní informační zdroj pro její vývoj. 2 MonumNet Část určená pro prezentaci dat ÚSKP bude aplikací nahrazena. Data přímo související s evidencemi ÚSKP a Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 20 (z 68)

Památkový katalog prostředek pro evidenci a prezentaci památkového potenciálu. Ing. arch. Renata Vrabelová, Ing. Petr Svoboda

Památkový katalog prostředek pro evidenci a prezentaci památkového potenciálu. Ing. arch. Renata Vrabelová, Ing. Petr Svoboda Památkový katalog prostředek pro evidenci a prezentaci památkového potenciálu Ing. arch. Renata Vrabelová, Ing. Petr Svoboda Katalogizace výsledků výzkumu jednotlivých staveb požadavky topografický a tematický

Více

Od Integrovaného informačního systému památkové péče k Europeaně. Ing. Alena Šťovíčková Národní památkový ústav

Od Integrovaného informačního systému památkové péče k Europeaně. Ing. Alena Šťovíčková Národní památkový ústav Od Integrovaného informačního systému památkové péče k Europeaně Ing. Alena Šťovíčková Národní památkový ústav Floret, Průhonice 25. 26. 11. 2014 IISPP Integrovaný informační systém památkové péče V roce

Více

Projektový záměr. Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu. Integrovaný operační program

Projektový záměr. Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu. Integrovaný operační program Projektový záměr Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu Integrovaný operační program Prioritní osa/oblast intervence 1.1 Název projektu Uplatnění principu Smart Administration v

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Ing. arch. Jiří Syrový. Úložiště digitální dokumentace Metainformační systém (MIS) Projekt CARARE a informační systémy památkové péče

Ing. arch. Jiří Syrový. Úložiště digitální dokumentace Metainformační systém (MIS) Projekt CARARE a informační systémy památkové péče Ing. arch. Jiří Syrový Úložiště digitální dokumentace Metainformační systém (MIS) Projekt CARARE a informační systémy památkové péče MIS slouží pro jednotné ukládání, popis a zpřístupnění digitálních nebo

Více

RÚIAN na cestě k pilotnímu provozu

RÚIAN na cestě k pilotnímu provozu RÚIAN na cestě k pilotnímu provozu Karel Štencel Konference ISSS 2011 4. dubna 2011 Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí

Více

22-11. Integrace archeologických dat do jednotného datového skladu a jeho využití v procesu péče o archeologický fond

22-11. Integrace archeologických dat do jednotného datového skladu a jeho využití v procesu péče o archeologický fond 22-11. Integrace archeologických dat do jednotného datového skladu a jeho využití v procesu péče o archeologický fond Přehled konečných výstupů výzkumného úkolu Odpovědný řešitel: Ing. Petr Volfík Instituce:

Více

SA Služby IS DMVS LK

SA Služby IS DMVS LK Příloha A Směrnice IS DMVS LK Služby IS DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj a aktivní partneři SA Služby

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

I. oddíl poskytovatel údaje (identifikační údaje) II. oddíl údaj o území

I. oddíl poskytovatel údaje (identifikační údaje) II. oddíl údaj o území poskytnutý Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 1 741 01 Nový Jičín Pasport č. 4 (126) údaje o území I. oddíl poskytovatel údaje (identifikační údaje) 1.

Více

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP Legislativní

Více

Informační systém katastru nemovitostí - nové funkce a služby - ISSS 2007 Hradec Králové, 2. a 3. dubna 2007

Informační systém katastru nemovitostí - nové funkce a služby - ISSS 2007 Hradec Králové, 2. a 3. dubna 2007 Informační systém katastru nemovitostí - nové funkce a služby - ISSS 2007 Hradec Králové, 2. a 3. dubna 2007 ČÚZK Ing. Milan Vaněček, Ing. Jitka Rubešová, Ing. Ivana Valdová Obsah Rozší šíření spolupráce

Více

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ, DOKUMENT MANAGEMENT SYSTEM

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ, DOKUMENT MANAGEMENT SYSTEM ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ, DOKUMENT MANAGEMENT SYSTEM Ing. Bc. Vladimíra Žufanová, Ph.D., ČÚZK Ing. Vít Suchánek, ČÚZK Konference e government 20:10 Mikulov, 4. září 2012 Projekt DMS

Více

Registr Osob. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010. http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Registr Osob. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010. http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ Registr Osob v provozu od 1. července 2012 (opožděno o 12 měsíců) odhadovaná cena 385,425 milionů konečná cena 371,5 milionů realizátor ADASTRA, s.r.o. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010 http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Více

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Základní registry soutěže o návrh Praha 15.12.2008 Úvod Všechny relevantní informace

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Obsah kurzu Informace o základních registrech, registr RÚIAN Přehled metodiky Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI Seznámení s aplikací ISÚI Modelové příklady

Více

ISÚI. územní identifikace. Jiří Formánek ISSS 2011, 4. 4. 2011

ISÚI. územní identifikace. Jiří Formánek ISSS 2011, 4. 4. 2011 ISÚI Informační systém územní identifikace Jiří Formánek ISSS 2011, 4. 4. 2011 Informační systém územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Výstupy soustavy statistických registrů napojené na ZR-RÚIAN

Výstupy soustavy statistických registrů napojené na ZR-RÚIAN Výstupy soustavy statistických registrů napojené na ZR-RÚIAN Ing. Zdeňka Udržalová oddělení statistických územních jednotek odbor statistických registrů (prezentováno na konferenci INSPIRUJME SE, 25.-26.11.2014)

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy jako stěžejní projekt egovernment a základní nástroj politiky státu v oblasti prostorových informací RNDr. Eva Kubátová Obsah Z čeho vycházíme Úloha MV v oblasti prostorových

Více

Stávající a připravované služby ČÚZK veřejnosti. Jiří Poláček Jiří Formánek

Stávající a připravované služby ČÚZK veřejnosti. Jiří Poláček Jiří Formánek Stávající a připravované služby ČÚZK Jiří Poláček Jiří Formánek Úvod Obsah prezentace Milníky při poskytování služeb Toky dat v informačních systémech ČÚZK Přehled a ukázky služeb, jejich využití Změny

Více

Metainformační systém veřejná část uživatelská příručka

Metainformační systém veřejná část uživatelská příručka Metainformační systém veřejná část uživatelská příručka verze 1.7.0 Autoři dokumentu: David Kreuz, Jiří Syrový, Petr Volfík Vytvořeno dne: 8. dubna 2013 2 VERZE 1.7.0 METAINFORMAČNÍ SYSTÉM uživatelská

Více

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY SYSCOM SOFTWARE Firma vznikla vroce 1994. Zaměřuje se na dodávky komplexních služeb voblasti informačních technologií. Orientuje se zejména

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) nemovitostí RÚIAN Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Vazby mezi RÚIAN a katastrem nemovitostí. Karel Štencel

Vazby mezi RÚIAN a katastrem nemovitostí. Karel Štencel Vazby mezi RÚIAN a katastrem nemovitostí Karel Štencel Konference ISSS - 6. 4. 2009 Obsah prezentace 1. Obsah RÚIAN 2. Aktualizace obsahu 3. Agendové IS pro RÚIAN 4. Vazba ISKN RÚIAN 5. Vazba RÚIAN ISKN

Více

Ing. arch. Zuzana Syrová. Památkový geografický informační systém (PaGIS) Projekt CARARE a informační systémy památkové péče

Ing. arch. Zuzana Syrová. Památkový geografický informační systém (PaGIS) Projekt CARARE a informační systémy památkové péče Ing. arch. Zuzana Syrová Památkový geografický informační systém (PaGIS) Projekt CARARE a informační systémy památkové péče Památkový geografický informační systém (PaGIS) Projekt CARARE a informační systémy

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Karel Štencel Konference ISSS 2013 Hradec Králové, 9. dubna 2013 Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

Portál l majetku samospráv

Portál l majetku samospráv Portál l majetku samospráv PŘÍPADOVÁ STUDIE PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja vedoucí majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje HOSPODAŘEN ENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM Zákon č. 129/2000 Sb., o

Více

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Datový sklad KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI. Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe).

ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI. Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe). PORTÁL FARMÁŘE MZE ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI - PŘÍPADOVÁ STUDIE O zákazníkovi Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe). Ministerstvo zemědělství

Více

RÚIAN a ISÚI. Jiří Formánek

RÚIAN a ISÚI. Jiří Formánek RÚIAN a ISÚI Jiří Formánek Obsah prezentace Úvod Základní registry Referenční údaje Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Konstitutivnost zápisů do RÚIAN Poskytování údajů z RÚIAN Adresní místa

Více

S Směrnice IS DMVS LK

S Směrnice IS DMVS LK Směrnice IS DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Liberecký kraj a aktivní partneři S Směrnice IS DMVS LK Směrnice IS DMVS LK obsahuje základní

Více

Komunikace se Základními registry v prostředí MČ Praha 7

Komunikace se Základními registry v prostředí MČ Praha 7 3.4.2013 Komunikace se Základními registry v prostředí MČ Praha 7 Komplexní řešení od firmy GORDIC Ing. Radomír Botek, MČ Praha 7 1. Pracovníci MČ Praha 7 pracující v IS GINIS : Pracují s daty ISZR pomocí

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

Základní registry celková koncepce

Základní registry celková koncepce Základní registry celková koncepce Ondřej Felix Ministerstvo vnitra 15. prosince 2008. Praha 1 Proč jsou třeba základní registry roztříštěnost, nejednotnost a multiplicity v různých evidencích veřejné

Více

AISC. kladní registr obyvatel. Jiří Valter ICZ a. s. www.i.cz 1

AISC. kladní registr obyvatel. Jiří Valter ICZ a. s. www.i.cz 1 AISC agendový informační systém pro základnz kladní registr obyvatel Jiří Valter ICZ a. s. 1 Východiska Zákon o základních registrech (111/2009 Sb.) definuje, že editorem referenčních údajů je Policie

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Ing. Radek Augustýn Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Zdiby Abstrakt V návaznosti na zpřístupnění dat Registru

Více

VDP Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN

VDP Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN VDP Veřejný dálkový přístup k datům Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Aktuální stav projektu Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

Návod na využití komunikace se Základními registry v programu ESPI 8

Návod na využití komunikace se Základními registry v programu ESPI 8 Návod na využití komunikace se Základními registry v programu ESPI 8 Vypracoval: Lukáš Grill Dne: 10. ledna 2013 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je zapsána v OR Bankovní

Více

ZÁVAZNÉ FUNKČNÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROTOTYP

ZÁVAZNÉ FUNKČNÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROTOTYP Příloha zadávací dokumentace č. 10 Závazné funkční a technické požadavky zadavatele na prototyp ZÁVAZNÉ FUNKČNÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROTOTYP na veřejnou zakázku Resortní elektronický systém

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

Problematika digitální technické mapy. RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj

Problematika digitální technické mapy. RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj Problematika digitální technické mapy RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj 20.10.2009 Souvislosti Digitální technické mapy (DTM) V současné době neexistuje v České republice jednotný a ucelený rámec pro tvorbu

Více

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Koncept řešení EOS komplexní řešení informačních systémů EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Městský rok informatiky v Olomouci Datum: 12.6. 2009 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16, 326 00 Plzeň Jaroslav PEROUTKA

Více

RÚIAN základní registr veřejné správy ČR

RÚIAN základní registr veřejné správy ČR RÚIAN základní registr veřejné správy ČR Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Projekt RÚIAN Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

Zprovoznění vybraných částí systému PROXIO pro zefektivnění vnitřních procesů odboru dopravy ÚMČ Praha 8

Zprovoznění vybraných částí systému PROXIO pro zefektivnění vnitřních procesů odboru dopravy ÚMČ Praha 8 PŘÍLOHA Č. 1: Specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPROVOZNĚNÍ VYBRANÝCH ČÁSTÍ SYSTÉMU PROXIO PRO ZEFEKTIVNĚNÍ VNITŘNÍCH PROCESŮ ODBORU DOPRAVY ÚMČ PRAHA 8" 1. Stávající

Více

Reklamace. Provázanost ISÚI a ISKN. Hana Gubániová

Reklamace. Provázanost ISÚI a ISKN. Hana Gubániová Reklamace Provázanost ISÚI a ISKN Hana Gubániová Obsah prezentace Úvod Provázanost a propojení ISÚI a ISKN Interní reklamace ISKN ISÚI Externí reklamace Stav generování reklamací 5. 5. 2015 Jihlava Provázanost

Více

Cesta k základním registrům

Cesta k základním registrům Cesta k základním registrům Kukátko, Křížovka, eproxy Martin Šantrůček Libor Kalenský Autocont CZ a.s. Naše nabídka eproxy Jednotné rozhraní k ISZR pro všechny AIS Křížovka Systematizace údajů OVM/AIS/Agenda/Činnostní

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

CZ /0.0/0.0/15_014/

CZ /0.0/0.0/15_014/ 1) Identifikace zadavatele Název: ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o. Sídlo: náměstí Svobody 87/18, 602 00 Brno IČ: 26258412 DIČ: CZ26258412 Zástupce: Petr Čermák, Finanční ředitel (CFO) adresa profilu

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné

Více

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR Ing. Karel Hanke Veřejná správa disponuje množstvím různých informačních systémů které nejsou online propojeny Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Více

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Elektronizace veřejné správy - rok 2009 je z hlediska eletronizace přelomový - Informační systém datových schránek (ISDS) - zákon č. 300/2008 Sb. - povinnost

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

ISÚI Informační systém územní identifikace

ISÚI Informační systém územní identifikace ISÚI Informační systém územní identifikace Helena Kynclová Jiří Formánek Hradec Králové, 23. 6. 2011 Informační systém územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 9 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 1. Obecná informace 1.1. Účel veřejné zakázky Projekt Czech POINT v současné

Více

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Ministerstvo kultury, zastoupené odborem památkové péče jako příslušným řídícím útvarem,

Více

Agendový Informační Systém Města Brna

Agendový Informační Systém Města Brna Konference ebrno IDS Scheer ČR Agendový Informační Systém Města Brna www.ids-scheer.cz Agenda: Východiska AISMB Co je cílem AISMB Kroky k dosažení cíle Kontextový procesní model Procesy / Agendy Hrubý

Více

Digitální mapa v projektech veřejné správy. Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA

Digitální mapa v projektech veřejné správy. Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA Digitální mapa v projektech veřejné správy Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA Projekty veřejné správy ARCDATA PRAHA malý tým služeb Partneři DIGIS Georeal T-MAPY VARS KRI 2009 2 Výdejní modul dat ÚAP KÚKK

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

Redesign statistického systému a INSPIRE

Redesign statistického systému a INSPIRE Redesign statistického systému a INSPIRE Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů (připraveno pro konferenci INSPIRUJMESE, listopad 2008) Obsah 1. Redesign statistického systému 2. Koncepce SMS

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 31078 /2014 MUCL/121828/2014 Vyřizuje:

Více

Služby katastru nemovitostí. JiříPoláček

Služby katastru nemovitostí. JiříPoláček Služby katastru nemovitostí JiříPoláček Obsah prezentace 1. Současné formy poskytování údajů KN 2. RÚIAN a jeho datové zdroje 3. Další kroky při implementaci směrnice INSPIRE 4. Novela vyhlášky 162/2001

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

V souladu s ustanovením 49 zákona sděluje zadavatel následující dodatečné informace na základě dotazu jednoho z dodavatelů:

V souladu s ustanovením 49 zákona sděluje zadavatel následující dodatečné informace na základě dotazu jednoho z dodavatelů: Dodatečná informace č. 1 pro otevřené nadlimitní řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle metodiky IOP Název veřejné zakázky Vnitřní integrace úřadu

Více

Věc: Odpovědi na dotazy k ZD veřejné zakázky Komponenty projektu Centralizace poskytovaných služeb občanům v ORP Kladno

Věc: Odpovědi na dotazy k ZD veřejné zakázky Komponenty projektu Centralizace poskytovaných služeb občanům v ORP Kladno Věc: Odpovědi na dotazy k ZD veřejné zakázky Komponenty projektu Centralizace poskytovaných služeb občanům v ORP Kladno Dotazy ze 7.10.2011 Dotaz č. 1 k bodu F. ZD - Místo a doba konání otevírání obálek

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno 1 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591113 Fax : 542591142 E-mail: vinkler@jamu.cz Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno R464/11 Ing.

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Jednání Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu 9. prosince 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Základní registry, Datové schránky CzechPointy... A jak dál RNDr. Petr Tiller a Ing. Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Praha

Základní registry, Datové schránky CzechPointy... A jak dál RNDr. Petr Tiller a Ing. Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Praha Základní registry, Datové schránky CzechPointy... A jak dál RNDr. Petr Tiller a Ing. Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Praha leden 2013 1 Pro připomenutí Aneb Co jsme si to postavili

Více

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Příloha č. 3 zadávací dokumentace Příloha č. 3 zadávací dokumentace 1. Stávající stav 1.1. Východiska pro systém základních registrů Současný systém veřejné správy vychází a bude i nadále založen na principech hierarchického modelu v podobě,

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

ESRI v národním kroji

ESRI v národním kroji ESRI v národním kroji Ing. Michal Bílý Mgr. Filip Jung Ing. Mgr. Kateřina Meduňová SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ PRO PROCESY ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN A JEHO PROVÁZÁNÍ S GIS Zákazník: Pražská plynárenská a.s. Ing.

Více

4.12.2012. Ohlédnutí do minulosti Jak to funguje Právní předpisy Výstupy z ISKN Výstupy z RÚIAN. Český úřad zeměměřický a katastrální

4.12.2012. Ohlédnutí do minulosti Jak to funguje Právní předpisy Výstupy z ISKN Výstupy z RÚIAN. Český úřad zeměměřický a katastrální 1. 2. 3. 4. 5. Jiří Poláček Ohlédnutí do minulosti Jak to funguje Právní předpisy Výstupy z ISKN Výstupy z RÚIAN Český úřad zeměměřický a katastrální 1 2 Ohlédnutí do minulosti 3 1. 1 On-line ETL Jak to

Více

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha Výchozí stav Fixní (omezené) zdroje primárních geodat Heterogenní pojetí agend VS při využívání zdrojů geodat Neefektivní procesy

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ

RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ Pavel Kocourek, Incad Praha Přestože mnohé knihovny v České republice digitalizují své dokumenty a další se na to chystají, neprobíhá

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

V čem nám pomáhá datový sklad. Ing. Dana Buřičová Odbor analýz a podpory řízení KrÚ Kraje Vysočina

V čem nám pomáhá datový sklad. Ing. Dana Buřičová Odbor analýz a podpory řízení KrÚ Kraje Vysočina V čem nám pomáhá datový sklad Ing. Dana Buřičová Odbor analýz a podpory řízení KrÚ Kraje Vysočina Obsah prezentace Odpovědi na otázky k tématu proč to všechno děláme a čemu nám to je? jak to děláme? co

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

CO JSOU ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY, KDO A JAK JE POŘIZUJE VZTAH ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍ

CO JSOU ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY, KDO A JAK JE POŘIZUJE VZTAH ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍ PROBLEMATIKA ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A JEJICH VYUŽITELNOST V PRAXI 6/2015 OBSAH CO JSOU ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY, KDO A JAK JE POŘIZUJE VZTAH ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍ

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) GIS v Praze Mapy, plány a informace Internet Mapový portál hl. m. Prahy, Sdílení geodat, Integrovaný IS Správa dat DMP, ISKN,

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ Obsah prezentace Provázanost zápisů do ISÚI a ISKN Interní reklamace Časté dotazy a problémy editorů RÚIAN Webové stránky, kontakty Důvody vzniku základních

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

Základní registry ČR

Základní registry ČR Základní registry ČR RNDr. Petr Tiller Igos Consulting a.s. Projekt Informační systém základních registrů (registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/03.05891) byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského

Více

Napojení soustavy statistických registrů na ZR-RÚIAN a první zkušenosti

Napojení soustavy statistických registrů na ZR-RÚIAN a první zkušenosti Napojení soustavy statistických registrů na ZR-RÚIAN a první zkušenosti Ing. Zdeňka Udržalová oddělení statistických územních jednotek odbor statistických registrů (prezentováno na Konferenci GIVS 2013,

Více