ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ Evidenční číslo VZ: ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Národní památkový ústav Valdštejnské nám. 3, Praha 1 zastoupen Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou Praha, 2011 Zadávací dokumentace dle ust. 44 zákona vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Obsahuje doplňující informace k oznámení o veřejné zakázce a zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z dalšího hodnocení. Zadávací dokumentace je pro uchazeče o veřejnou zakázku závazná. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

2 OBSAH: 1 INFORMACE O ZADAVATELI, ZPŮSOB KOMUNIKACE INFORMACE O ZADAVATELI ZPŮSOB KOMUNIKACE V PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK, NÁZVY A POJMY ZKRATKY NÁZVY A POJMY VYMEZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY CÍL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Model informačního projektu ZÁMĚR ZADAVATELE Netechnologické důvody: Technologické důvody: SHRNUTÍ POŽADAVKŮ A ROZSAHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POPIS SOUČASNÉHO STAVU APLIKACE MONUMIS Závěr MONUMNET Závěr APLIKACE ARTGUARD Závěr APLIKACE CASTIS Závěr APLIKACE TRITIUS Závěr APLIKACE MIS Závěr APLIKACE GIS Závěr SYSTÉM CENTRÁLNÍ SPRÁVY ČÍSELNÍKŮ Závěr APLIKACE PRO SBĚR DAT PROJEKTU REI Závěr SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU Závěr POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ APLIKACE PAMÁTKOVÝ KATALOG NPÚ PŘEHLED POŽADAVKŮ Funkční požadavky Logické požadavky Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 2 (z 68)

3 5.1.3 Systémové požadavky PŘEHLED ROLÍ Uživatel Uživatel NPÚ Editor ÚSKP Editor Soupisu Správa adresáře vlastníků památek a dotčených orgánů státní správy Parcely k památkám po katastrálních územích Přehled kartotéky státních seznamů v NPÚ Zobrazení historie změn Připomínky k záznamům ÚSKP a Soupisu Administrace číselníků a thesaurů Globální správce Lokální správce Správce GIS Čtenář s plným přístupem Čtenář s limitovaným přístupem Externista (čtenář) s plným přístupem Externista (čtenář) s limitovaným přístupem Veřejnost POHLED UŽIVATELE Úvod Požadavky na obecné funkce Agenda kulturních památek (spisy, tiskové sestavy) Správa adresáře vlastníků památek a dotčených orgánů státní správy Parcely k památkám po katastrálních územích Přehled kartotéky státních seznamů v NPÚ Zobrazení historie změn Připomínky k záznamům ÚSKP a Soupisu Administrace číselníků a thesaurů Datový model MIGRACE DAT Aplikace MonumIS Aplikace GIS a MIS Aplikace MonumNet Aplikace pro sběr dat Závěr REALIZACE INFORMAČNÍHO PROJEKTU Upozornění na možná rizika projektu a jejich překonání Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 3 (z 68)

4 5.5.2 Součinnost NPÚ při realizaci projektu Dokumentace Dostupnost řešení Školení Rámcový harmonogram projektu Způsob akceptace Fakturační milníky Zajištění technické podpory řešení PŘEDMĚT PLNĚNÍ POŘÍZENÍ LICENCE K PRODUKTU DODÁVKA A IMPLEMENTACE PRODUKTU OVĚŘOVACÍ PROVOZ TECHNICKÁ PODPORA A ÚDRŽBA PRODUKTU DALŠÍ NUTNÉ LICENCE DALŠÍ SLUŽBY MÍSTA A TERMÍNY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MÍSTA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TERMÍNY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRAVOST A STÁŘÍ DOKLADŮ DLE 57 ZÁKONA POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY NABÍDKOVÁ CENA A ZÁKLADNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE PODMÍNKY PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY POŽADOVANÁ STRUKTURA A OBSAH NABÍDKY OBSAH NÁVRHU SMLOUVY TERMÍN A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK A PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, ZADÁVACÍ LHŮTA ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE PODPIS SMLOUVY A ZÁRUKA NA PLNĚNÍ SMLOUVY PŘÍLOHA NÁVRH SMLOUVY Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 4 (z 68)

5 1 INFORMACE O ZADAVATELI, ZPŮSOB KOMUNIKACE 1.1 INFORMACE O ZADAVATELI Název zadavatele: Národní památkový ústav Právní forma: příspěvková organizace, kód 331 Sídlo zadavatele: Valdštejnské nám. 3, Praha 1 IČ/DIČ / CZ Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka Telefon/fax: Profil zadavatele: Kontaktní osoba ve věcech organizačních: Ing. Martin Lazák Adresa: Valdštejnské nám. 3, Praha 1 Telefon/fax: (dále jen zadavatel) 1.2 ZPŮSOB KOMUNIKACE V PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ a) Uchazeč je při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty povinen potvrdit neprodleně zadavateli přijetí každé obdržené zprávy. b) Zpráva se považuje za doručenou až po takovémto potvrzení. Za takovéto potvrzení se považuje též automatické potvrzení o přečtení zprávy (jejím zobrazení na monitoru příjemce) nebo automatické potvrzení o doručení na poštovní server. c) Za dobu doručení se považuje okamžik přijetí zprávy poštovním serverem uchazeče. Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 5 (z 68)

6 2 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK, NÁZVY A POJMY 2.1 ZKRATKY AIS ČSÚ ČUZK DMS ESS Agendový informační systém (provozovaný agendovým místem / OVM) Český statistický úřad Český úřad zeměměřický a katastrální Data Management System Elektronická spisová služba NPÚ GA Generální aktualizace státních seznamů nemovitých kulturních památek ( ) GIS GŘ IISPP ISAD ISO ISZR JDZ NK ČR NKP NPÚ KN KP Geografický informační systém NPÚ Generální ředitel Integrovaný informační systém památkové péče Informační systém o archeologických datech NPÚ Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví Informační systém základních registrů (viz též ROB, ROS, RPP, RÚIAN) Jednotná datová základna NPÚ. Národní knihovna České republiky Národní kulturní památka Národní památkový ústav Katastr nemovitostí Kulturní památka MIS Metainformační systém - jednotné centralizované úložiště digitálních dokumentů v NPÚ ORM OVM REI ROB ROS RPF RPP RÚIAN RSO ÚOP ÚP NPÚ ÚSKP Objektově-relační mapování (http://en.wikipedia.org/wiki/objectrelational_mapping). Objektový způsob přístupu z aplikace k datům uložených v relační databázi. Orgán veřejné moci Projekt Obnova identifikace nemovitých kulturních památek (zkrácený vžitý název reidentifikace ) ISZR - Registr obyvatel, tj. fyzických osob ISZR - Registr osob, tj. právnických osob Registr památkového fondu označení části Památkového katalogu NPÚ při budoucí komunikaci s ISZR ISZR - Registr práv a povinností ISZR - Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr sčítacích obvodů vedený Českým statistickým úřadem Územní odborné pracoviště NPÚ Ústřední pracoviště NPÚ Ústřední seznam kulturních památek České republiky Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 6 (z 68)

7 ÚAP ÚIR-ADR ÚIR-ZSJ Územně analytické podklady Územně identifikační registr ÚIR-ADR - registr adres všech stavebních objektů, které mají číslo domovní. Adresy neobsahují žádné údaje o osobách ani organizacích. Česká pošta poskytuje pro adresy platná poštovní směrovací čísla. Registr je využíván především pro potřeby státní sociální podpory a úřadů práce. (http://forms.mpsv.cz/uir/default2.jsp) Územně identifikační registr ÚIR-ZSJ - soustava databázových číselníků jednotek územně správního, technického a sídelního členění státu do úrovně podrobnosti částí obcí, katastrálních území a ZSJ. (http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/uir_zsj) WSDL Jazyk popisující podobu webové služby (Web Services Description Language NÁZVY A POJMY Agendové místo je organizace pracující se svým agendovým informačním systémem, který pracuje s kopiemi referenčních údajů ze základních registrů (ISRZ) a udržuje je v aktuálním stavu (buď pravidelně aktualizované pomocí notifikačního systému nebo aktivní dotazem) Dokument exlist je každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti NPÚ nebo mu byl doručen. kódové označení části sw Památkového katalogu NPÚ pro Soupis Externista - externí registrovaný uživatel instituce nebo jednotlivec mimo NPÚ, který má zákonný důvod k přístupu na neveřejná data (přihlašuje se přiděleným heslem) inacta inlist kódové označení části sw Památkového katalogu NPÚ pro právní a evidenční akty nabití a pozbytí památkové ochrany a promítnutí jejich vazeb s částmi památkového fondu kódové označení části sw Památkového katalogu NPÚ pro památkově chráněné části památkového fondu Památkový fond tvoří kulturní památky, památkově chráněná území a věci památkového zájmu evidované v Soupisu nebo dosud nepoznané či skryté Památkově chráněná území Památkové rezervace, památkové zóny, ochranná pásma, území s archeologickými nálezy Pasportizace Podrobná deskripce památky a jejích částí Pracovník NPÚ Osoba v pracovně právním vztahu k NPÚ Soupis soupis objektů, souborů či území, které nejsou kulturní památkou nebo památkově chráněným územím, ale potenciálně jimi mohou být nebo se nachází v památkově chráněných územích, či v prostředí KP, nebo se jedná o objekty či území s nepochybnou památkovou hodnotou místního významu nebo je potřebné se s nimi zabývat v IISPP z dalších důvodů (dále jen Soupis) Spisovou službou se rozumí zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti NPÚ a jeho předchůdců, zahrnující příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování dokumentů ve skartačním řízení. V kontextu daného informačního projektu bude úzce provázána s Památkovým katalogem NPÚ a dalšími agendami v rámci IISPP. Tritius Jednotné úložiště popisných údajů centralizované evidence analogových dokumentačních sbírek Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 7 (z 68)

8 3 VYMEZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3.1 CÍL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Cílem zadávané veřejné zakázky (dále také informační projekt ) je navrhnout moderní způsob evidence kulturních památek (dále jen KP), nové podoby veřejné prezentace Ústředního seznamu kulturních památek České republiky (dále jen ÚSKP) 1 a přehledné elektronické evidence dalších objektů, které statut KP nemají, ale nachází se v památkově chráněných územích, či v prostředí KP, nebo se jedná o objekty či území s nepochybnou kulturně historickou hodnotou místního významu. Tato nová část s pracovním názvem Soupis bude zdrojovou bází i pro podávání návrhů na prohlášení za KP, podkladem pro tvorbu plánů ochrany a poskytování podrobných územně analytických podkladů (ÚAP). Nová aplikace Památkový katalog NPÚ a její datové struktury musí být koncipovány jako součást Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP) a musí zohlednit vazby na další části tohoto systému (GIS, MIS, ISAD,Tritius, CastIS,ArtGuard, DMS, Intranet NPÚ, ESS a Centrální správa číselníků). Zadávací dokumentace popisuje současný stav elektronické evidence ÚSKP na NPÚ a shrnuje požadavky, na jejichž základě bude možno navrhnout způsob migrace současných aplikací nebo částí aplikací a dat do nové podoby, která bude představována požadovanou centrální aplikací Památkový katalog NPÚ. Stávající evidence bude dále nutno doplnit o Soupis, což je nezbytné také s ohledem na vazby na další části IISPP (GIS, MIS,Tritius). 1 Ústřední seznam se zobrazuje v rozdělení na tyto části: Seznam kulturních památek, Seznam památek světového dědictví na území ČR, Seznam národních kulturních památek, Seznam památkových rezervací, Seznam památkových zón, Seznam památkových ochranných pásem. Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 8 (z 68)

9 3.1.1 MODEL INFORMAČNÍHO PROJEKTU 3.2 ZÁMĚR ZADAVATELE Záměrem zadavatele je zajistit vytvoření nové komplexní aplikace pro vedení evidence ÚSKP včetně vedení související agendy prohlašování KP. Aplikace bude pracovat v distribuovaném prostředí NPÚ, externích registrovaných uživatelů (dále jen externisté) a internetové prezentace pro veřejnost. Pro NPÚ bude Památkový katalog NPÚ zpřístupňovat všechny funkce, které bude možné jednotlivým pracovníkům (skupinám) dle potřeby Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 9 (z 68)

10 vymezovat tak, aby měli přístup pouze k určenému výběru záznamů. Podobně bude implementováno omezení přístupu u externistů. Pro veřejnost bude připravena internetová prezentace s kontrolovaným množstvím informací. Aplikace bude zasazena do Konsolidovaného prostředí IT NPÚ (více kap ). Bude využívat jeho technologického základu, což zajistí plnou integraci a spolupráci s ostatními částmi IS NPÚ. Zejména se jedná o využití: a) jednotné datové základny (JDZ) b) sdílených modulů (autentizace a autorizace, přístup k JDZ, zpřístupnění funkcí a komunikace s jinými aplikacemi pomocí webových služeb, logování) c) využívat připravené infrastruktury NPÚ umístěné v externím datovém centru (Casablanca). Dále bude Památkový katalog NPÚ pomocí uživatelského webového rozhraní publikovat o daných objektech a územích, KP a národních kulturních památkách (dále jen NKP), památkově chráněných územích potřebné metainformace v sestavách pro zpracování agend spojených s vedením ÚSKP a dalších podle potřeb NPÚ (tj. seznamy, výpisy, seznamy souvisejících dokumentů), a zajišťovat vytváření a tisky dalších potřebných dokumentů. Součástí požadovaného řešení je integrace aplikace Památkový katalog NPÚ na další systémy a evidence NPÚ: a) GIS (Geografický informační systém NPÚ) b) MIS (Metainformační systém) c) ISAD (Informační systém o archeologických datech) d) Tritius e) CastIS f) ArtGuard g) DMS h) Intranet NPÚ i) ESS (elektronická spisová služba NPÚ) j) Centrální správa číselníků NPÚ Hlavní důvody pro nasazení nové aplikace lze shrnout následovně: NETECHNOLOGICKÉ DŮVODY: a) Implementace webové aplikace zjednoduší přístup k informacím v evidenci ÚSKP a Soupisu. Pomocí jedné aplikace bude možné řídit přístup různých typů uživatelů (veřejnost, externisté, pracovníci NPÚ) k těmto informacím. b) ÚSKP i Soupis vyžadují sběr dat od pracovníků NPÚ a prezentaci těchto dat směrem k NPÚ, různým státním orgánům a organizacím a veřejnosti. Současná podoba aplikací MonumIS a MonumNet toto efektivně neřeší. c) Některé číselníky jsou zastaralé či nedostačující a je nutné provést jejich revizi resp. náhradu potřebnými číselníky a thesaury centrálně sdílenými v rámci IISPP. d) Současné aplikace nepodporují nově vzniklé uživatelské požadavky např. územní/prostorovou identifikaci pomocí GIS nástrojů. e) Současné aplikace nepodporují vazbu na externí datové zdroje, především data katastru nemovitostí (dále jen KN) a externí on-line přístupné hesláře (báze národních autorit). f) Je nutné podpořit efektivitu procesů spojených s vedením ÚSKP (generování a tisk souvisejících dokumentů včetně evidenčních listů KP, automatické generování tiskových sestav dle různých požadavků atd.). g) Je zapotřebí umožnit sběr a uložení popisných informací k Soupisu ve vazbě na GIS a MIS. Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 10 (z 68)

11 3.2.2 TECHNOLOGICKÉ DŮVODY: a) Památkový katalog NPÚ bude webová aplikace dostupná uživatelům bez dalších instalací. Toto bude velký rozdíl v porovnání se současným stavem, kdy je nutná instalace Paradox Runtime prostředí a samotné aplikace. Uživateli bude stačit pouze webový prohlížeč. b) V současné době je využívána platforma Paradox pro ukládání dat a pro realizaci aplikace MonumIS (případně dalších aplikací). Paradox není vhodný pro serverové využití a hlavně je nutná instalace Paradox Runtime prostředí u každého uživatele, který chce MonumIS používat. c) V současné době existují rozdílné aplikace pro sběr dat a pro prezentaci dat (MonumIS vs. MonumNet). Kromě technických problémů spojených s duplicitou dat, převodem dat, sběrem dat a údržbou více aplikací najednou je nutné hlavně zmínit problém s rychlostí přesunu dat od uživatele, který určité informace zadal, k uživateli, který si dané informace potřebuje prohlédnout. d) MIS, GIS a ostatní evidence NPÚ, ve kterých je požadováno vedení vazeb na data ÚSKP, musí v současné době pracovat pouze s kopiemi základních tabulek exportovaných z MonuMIS, což podstatně komplikuje pořizování a správu především prostorových dat. e) Určitá část atributů vedených nyní k objektům a územím provizorním způsobem duplicitně v MIS a GIS by měla být uložena v Památkovém katalogu NPÚ. V GIS by měly zůstat pouze atributy nezbytné pro identifikaci a generování tematických náhledů/map; v MIS pouze metainformace k dokumentům a vlastní digitální a digitalizovaná dokumentace. f) Díky tomu, že aplikace Památkový katalog NPÚ bude webová, bude výrazně jednodušší provést integraci s jinými webovými aplikacemi, zvláště pokud budou postaveny nad stejným technologickým základem. g) Na NPÚ bylo vytvořeno nové Konsolidované prostředí IT zahrnující JDZ, LDAP server, sdílené moduly atd. Cílem NPÚ je postupně do tohoto prostředí převést všechny dosud nepřevedené aplikace používané na NPÚ. h) Z důvodu redukce duplicitních dat a různých typů databázových serverů bude velkým přínosem přesun dat do JDZ jako jednoho místa pro ukládání a správu dat na NPÚ. i) V průběhu let 2011 a 2012 budou na NPÚ nasazeny nové aplikace Spisová služba a systém Tritius, u kterých je požadována integrace s evidencí ÚSKP. j) Existuje potřeba územně identifikovat KP a objekty a území památkového zájmu pomocí nových postupů (geokódováním pomocí prostorových identifikátorů GIS) a nástrojů (prostorových relací GIS ). 3.3 SHRNUTÍ POŽADAVKŮ A ROZSAHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Do veřejné zakázky jsou zahrnuty tyto požadavky: a) návrh, vytvoření a zprovoznění softwarové aplikace Památkový katalog NPÚ b) systémová integrace aplikace Památkový katalog NPÚ s dalšími částmi IISPP a dostupnými službami ISZR c) migrace dat z MonumIS a MonumNet do Památkového katalogu NPÚ d) zajištění technické podpory dodaného řešení. e) návrh systémové integrace Památkového katalogu při implementaci NPÚ jako agendového místa (pro ISZR) Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 11 (z 68)

12 4 POPIS SOUČASNÉHO STAVU V této kapitole jsou závěry analýzy současného stavu aplikací kolem ÚSKP, které mají vztah s plánovanou implementací systému Památkový katalog NPÚ. 4.1 APLIKACE MONUMIS Aplikace MonumIS (v současné době ve verzi 9 - vývoj od r do 2003, ukončeno v roce 2007) je sada lokálních databázových aplikací určených primárně pro vedení ÚSKP (povinnost NPÚ vyplývající ze zákona č.20/1987 Sb.) a návazných informací o památkovém fondu ČR. Z ostatních pracovišť NPÚ je používána pouze částečně v ÚOP Olomouc. MonumIS slouží převážně ke sběru a správě dat. Pro potřeby prohlížení základních údajů o památkovém fondu slouží internetová aplikace MonumNet. Aplikace jsou postaveny na databázové platformě Paradox verze 10. Aplikace MonumIS se skládá z následujících částí (z pohledu struktury dat): Památkový fond evidence movitých a nemovitých KP jako celků Rejstříky státních seznamů - údaje rejstříků státních a regionálních seznamů KP Územní identifikace, KN - identifikace nemovitých KP pomocí UIR-ZSJ a UIR-ADR Pasportizace památkového fondu evidence stavu movitých a nemovitých KP celků i jejich částí Pasportizace nemovitých památek Pasportizace movitých památek Pasportizace uměleckých součástí nemovitých památek (pouze zkušební data) Expedice spisů Světové dědictví, NKP, památkově chráněná území evidence památek světového dědictví, NKP, památkově chráněných území a ochranných pásem včetně rozhodnutí o jejich vzniku, evidence zpřístupněných památek ve správě NPÚ Sbírky dokumentace - sbírky písemné a obrazové dokumentace Restaurátorské licence - seznam povolení k restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl Vyrozumění o zápisu prohlášených památek Adresář, vlastnické poměry evidence fyzických a právnických osob, včetně vlastníků KP Sdělování informací o ochraně a evidenci Údaje, změny dat evidence historie provedených změn v oblasti památkového fondu ZÁVĚR Aplikace MonumIS je primárně určena pro sběr dat, která jsou pak následně importována do aplikace MonumNet, který je zobrazuje. Data z lokálních aplikací MonumIS (Paradox) jsou předávána do aplikace MonumNet formou jejich repliky pomocí datové pumpy. Číselníky jsou v rámci aplikací sdružených v MonumIS sdíleny, číselníky pro územní identifikaci (UIR- ZSJ, UIR-ADR) jsou importovány do vlastních upravených struktur z primárních datových zdrojů. Chybí přímá aplikační a datová vazba na ostatní části IISPP a možnost sdílet s nimi číselníky, thesaury, jednotnou prostorovou / územní identifikaci i databázi uživatelů. Použitá platforma Paradox pro ukládání dat a pro realizaci aplikace MonumIS není zcela vhodná pro serverové využití a hlavně je nutná instalace Paradox Runtime prostředí u každého uživatele, který chce MonumIS používat. Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 12 (z 68)

13 Je nutné provést revizi číselníků resp. jejich náhradu potřebnými číselníky a thesaury centrálně sdílenými v rámci IISPP. Aplikace ukládá všechny potřebné údaje, které vycházejí z metodického pokynu pro evidenci ÚSKP. Není zde tedy problém s nedostatkem nebo chybějícími daty z pohledu požadavků ÚSKP. Aplikace zpracovává data pouze o objektech, které jsou dotčeny legislativními akty státní památkové péče, tj. pouze o objektech zahrnutých do ÚSKP. Uživatelé převážně nejsou spokojeni s vizuální podobou aplikace MonumIS. Připomínky jsou ke kvalitě ergonomie ovládání - uživatelského komfortu, zejména při plnění formulářů. Uživatelé jsou dále nespokojeni s nutností mnohá data zadávat duplicitně nebo i multiplicitně, přičemž není zcela zaručena jejich správnost (nejsou využívány řízené slovníky). Aplikace je udržována a vyvíjena jednou interní osobou, neexistuje systém pro správu požadavků, připomínek či chyb. Vývoj a nasazení nové verze probíhá nesystémově a je víceméně řízen požadavky uživatelů v dané chvíli. Aplikace si samostatně eviduje uživatele (databáze uživatelů včetně přístupového kódu PIN je sdílena s aplikací MonumNet), řídí si samostatně přístup k datům. Data z této oblasti nebudou součástí importu do Památkového katalogu NPÚ, protože aplikace bude mít nový systém pro správu uživatelů v souladu s Konsolidovaným IT prostředím na NPÚ (LDAP server - centrální úložiště údajů o osobách a organizační struktuře). Z pohledu struktury uložených dat je možné vytknout zejména nedostatek v zabezpečení integrity dat (např. pomocí cizích klíčů) a nepříliš vhodné použití primárních klíčů v rámci jedné tabulky nebo v rámci propojení více tabulek. Některé tabulky (zvláště indexové tabulky) mají primární klíč tvořen i deseti atributy. To je částečně důsledek toho, že často chybí jediný primární identifikátor charakterizující danou entitu. Tento stav se může negativně projevit při použití objektově-relačních mapovacích nástrojů (ORM) během vývoje aplikace Památkový katalog NPÚ. Více k datovému modelu je uvedeno v kapitole Datový model. Vybrané identifikátory základních tabulek MonumIS jsou dlouhodobě využívány pro předpokládané napojení dalších částí IISPP GIS (IDREG tabulky PamZakl, ZAZN tabulky Chruzemi, RADPORC tabulky REJST) a MIS (IDREG tabulky PamZakl, EvCrCis tabulky Chruzemi). Aplikace MonumIS nesplňuje většinu požadavků zmíněných v odůvodnění realizace aplikace Památkový katalog NPÚ. Následující tabulka obsahuje přehled částí aplikace MonumIS s hodnocením jejich stavu a výhledem na vývoj aplikace Památkový katalog NPÚ. 2 Památkový fond Stěžejní část aplikace MonumIS bude přepsána do Památkového katalogu NPÚ a bude součástí migrace dat. Nutno vyřešit vztah mezi sdílenými číselníky v JDZ a číselníky v této části. Nutno upravit strukturu tak, aby byl oddělen předmět ochrany a právní stav. Související dokumenty (k zápisu/prohlášení za KP, GA, REI) budou uloženy v MIS. 1 Rejstříky státních seznamů Důležitá část související s naplněním požadavku na oddělení evidence předmětu ochrany a právního stavu. Část bude převedena beze změn do Památkového katalogu NPÚ a bude součástí migrace dat. Související dokumenty (k zápisu) budou uloženy v MIS. 2 Územní identifikace, KN Bude součástí Památkového katalogu NPÚ, ale bude přepracována a rozšířena s ohledem na nové postupy územní identifikace prostorových identifikátorů GIS. Nutno vyřešit přechod ze současného stavu územní identifikace na budoucí stav v Památkovém katalogu Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 13 (z 68)

14 NPÚ. Nutno řešit vazby na KN. 2 Pasportizace památkového fondu Ve vlastním MonumIS de facto bez dat - prázdné. Bude nutno zohlednit data zpracovaná v oddělených aplikacích REI. 2 Expedice spisů NPÚ bude mít v průběhu roku 2011 samostatnou Spisovou službu, propojenou s Památkovým katalogem NPÚ ve vazbách na části památkového fondu a dotčených workflow procesů. 2 Světové dědictví, NKP, památkově chráněná území Bude součástí migrace dat jako samostatné atributy objektů. Je nutné vyřešit vztah mezi sdílenými číselníky v JDZ a číselníky v této části. 3 Sbírky dokumentace Bude nahrazena MIS, který byl k těmto účelům vytvořen, respektive vazbou na Tritius, který je určen pro evidenci analogových dokumentů. Současná data (ÚP a ÚOP Olomouc) budou součástí migrace, bude nutné vyřešit automatizovaný převod v MonumIS shromážděných metainformací do MIS (bez vlastních digitálních dokumentů). 3 Restaurátorské licence Nebude součástí aplikace Památkový katalog NPÚ. 2 Vyrozumění o zápisu prohlášených památek (název neodpovídá skutečnosti, správně je Vyrozumění o zápisu do ÚSKP a Vyrozumění o zrušení památkové ochrany) 1 Sdělování informací o ochraně a evidenci Bude součástí Památkového katalogu NPÚ v upraveném rozsahu funkcionality jako v MonumIS 9 (generování tiskového výstupu na základě šablon), s vazbou na Spisovou službu. Bude součástí Památkového katalogu NPÚ v upraveném rozsahu funkcionality jako v MonumIS 9 (generování tiskových výstupů na základě šablon), s vazbou na Spisovou službu. 1 Adresář, vlastnické poměry Je tvořena převážně číselníky fyzických a právnických osob, vlastníků KP. Bude součástí Památkového katalogu NPÚ nutno zvážit s ohledem na častou aktualizaci vlastnických vztahů, zda nenahradit vazbou na dostupné údaje evidence Katastru nemovitostí. 2 Údaje, změny dat Bude součástí Památkového katalogu NPÚ. Je nutno zajistit dohledatelnost historie/změn před migrací. Tabulka 1 - Přehled částí MonumIS a jejich výhled pro Památkový katalog NPÚ Legenda: první sloupec označuje stupeň přepracování dané části s ohledem na Památkový katalog NPÚ: stupeň 1 část bude víceméně přepsána v takovém stavu jako je v MonumIS. stupeň 2 část bude součástí Památkového katalogu NPÚ, ale bude vytvořena nově nebo upravena. stupeň 3 části, které nebudou součástí Památkového katalogu NPÚ. 4.2 MONUMNET Aplikace MonumNet (http://monumnet.npu.cz) je sada webových aplikací určená primárně pro prezentaci vybraných dat shromažďovaných v aplikaci MonumIS, ke kterým jsou dále přidružovány Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 14 (z 68)

15 další podpůrné samostatné webové aplikace odborného i provozního charakteru, částečně s možností on-line editace dat. Část přístupná v neveřejném provozu je Intranet NPÚ. Pro prezentaci dat ÚSKP jsou konkrétně vytvořeny aplikace: Nemovité památky veřejně přístupná aplikace pro vyhledávání, tisk a export základních údajů o nemovitých KP NKP, světové dědictví, chráněná území - veřejně přístupná aplikace pro vyhledávání, tisk a export základních údajů o uvedených KP, územích a ochranných pásmech, včetně informací o nemovitých KP v těchto územích Nemovité a movité KP neveřejná aplikace pro vyhledávání, tisk a export rozšířených údajů o nemovitých i movitých KP. Údaje k movité součásti nemovitosti nejsou dostupné. Světové dědictví, NKP, chráněná území veřejná i neveřejná aplikace pro vyhledávání, tisk a export rozšířených údajů o KP, územích a ochranných pásmech (včetně navrhovaných), včetně informací o nemovitých KP v těchto územích. Aplikace MonumNet dále obsahuje aplikace využívající online vazbu na data ÚSKP: Nejohroženější nemovité památky veřejná i neveřejná (editace) aplikace pro vytváření a publikaci aktuálního seznamu nejohroženějších nemovitých KP, včetně fotodokumentace ukládané v MIS Operativní průzkumy a dokumentace neveřejná aplikace pro evidenci průzkumů prováděných na jednotlivých KP. Dokumentace je ukládána do MIS. Indikativní seznam NKP neveřejná aplikace pro zaznamenávání návrhů kulturních památek k dalšímu výběru pro případné prohlášení národními kulturními památkami. Dále MonumNet obsahuje další samostatné aplikace nesouvisející přímo s daty ÚSKP: Bibliografie památkové péče veřejná a neveřejná aplikace pro prezentaci a editaci bibliografických údajů a jejich rejstříků. Povolení k restaurování veřejně přístupná aplikace s přehledem povolení k restaurátorské činnosti Terminologický slovník památkové péče neveřejná aplikace pro editaci a kolektivní vypořádávání terminolgických hesel oboru památkové péče. Adresář, rozmístění a organizační struktura NPÚ veřejně přístupná aplikace prezentující organizační strukturu NPÚ včetně jednotlivých osob a jejich dislokace v budovách NPÚ. Další pracovníci státní památkové péče veřejně přístupná aplikace prezentující adresář dalších pracovníků z oblasti státní památkové péče (uživatelů MonumNet z MK ČR, krajských a městských úřadů) Spisová služba neveřejná aplikace pro evidenci vedení spisové služby v rámci NPÚ, s vazbami na památkový fond. Sbírka vnitřních předpisů, zápisy z porad vedení neveřejná aplikace pro interní zveřejnění a stahování předpisů NPÚ (od vzniku NPÚ v r. 2003) a hlavních zápisů z jednání. Sdílení dokumentů v rámci NPÚ neveřejná aplikace pro zpřístupnění dokumentů pro vybrané pracovníky sdílející dokumenty k jednotlivým věcem ZÁVĚR a) Aplikace MonumNet je provozována na externím serveru společně s webovou prezentací NPÚ (www.npu.cz) u firmy imagic. b) MonumNet používá databázový systém MySQL verze 4 /http://mysql5.imagic.cz/ a vývojové prostředí PHP. c) Systém MonumNet zajišťuje primárně webovou prezentaci dat ze systému MonumIS, není však určen výhradně jen k těmto účelům. d) Zajišťuje dále logicky naprosto oddělené funkčnosti související s provozem NPÚ, tj. jeho intranet (aplikace Docházka, Spisová služba), dále obsahuje aplikace provázané s daty ÚSKP (Nejohroženější nemovité památky, Operativní průzkumy a dokumentace, Indikativní Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 15 (z 68)

16 seznam NKP) a další nezávislé aplikace (Bibliografie památkové péče). Prezentuje také data o osobách a organizační struktuře NPÚ. e) Aplikace Docházka slouží pouze zaměstnancům ÚP NPÚ a nesouvisí s oblastí ÚSKP. f) Aplikace Spisová služba v rámci aplikace MonumNet řeší automatizovanou evidenci spisů, vlastní vyřizování spisů probíhá dosud papírovou formou. MonumIS obsahuje pouze vazby přes číslo jednací mezi památkami a jednotlivými spisy, s přiřazením k fázím workflow základních procesů. Aktuálně probíhá výběrové řízení na dodávku nového řešení elektronické spisové služby NPÚ dle zák. zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládaným nasazením do pol. roku g) MonumIS resp. MonumNet udržují rozsáhlý adresář fyzických a právnických osob (vlastníků památek), který byl vytvořen v průběhu 20 let používání. h) Data související s ÚSKP jsou importovány přes datovou pumpu z aplikace MonumIS do aplikace MonumNet (tj. z databáze Paradox do MySQL). Vlastní import provádí prográmek vytvořený v Delphi určený pouze pro účely importu. Import se spouští manuálně. i) Import dat z aplikace MonumNet do aplikace MonumIS se neprovádí. Pro správu dat se využívá i webové rozhraní phpmyadmin. j) Datová struktura je totožná v aplikaci MonumIS a MonumNet s výjimkou aplikací, které jsou navíc jen v MonumNetu. k) Číselníky jsou v rámci aplikací sdružených v MonumNet sdíleny, jsou převážně importovány z aplikací MonumIS. Většina datových úprav je řešena ručně přes administrátorské rozhraní phpmyadmin k databázi MySQL (kromě aplikací umožňujících on-line editaci dat ve vytvořeném uživatelském rozhraní). 4.3 APLIKACE ARTGUARD Aplikace ArtGuard slouží pro zpracování evidence movitého kulturního dědictví ČR v rámci programu ISO (http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/muzea-galerie-a-ochrana-moviteho-kulturnihodedictvi/granty-a-dotace/integrovany-system-ochrany-moviteho-kulturniho-dedictvi-70574/). Současná verze je provozována v prostředí FileMaker Pro. Na všech ISO pracovištích NPÚ je provozována v lokální síťové verzi, a to v prostředí Mac OS i MS Windows. Data z jednotlivých pracovišť jsou v pravidelných intervalech předávána do centrální databáze ÚP. Kromě popisných údajů je k jednotlivým movitým předmětům shromažďováno množství fotodokumentace (v databázi ukládány náhledy) a videodokumentace. Aplikace ArtGuard vznikla na základě vládního nařízení a slouží jako privátní úložiště evidence předmětů kulturní hodnoty včetně movitých KP. K aplikaci ArtGuard má přístup vybraná množina lidí včetně spolupracujících úřadů a orgánů jako např. policie ČR. Aplikace ArtGuard je od roku 2006 používána též jako základní nástroj pro provádění obnovy identifikace movitých KP v rámci probíhajícího výzkumného úkolu č. 203 (řešitel PhDr. Konečný), tj. aktualizaci údajů o movitých KP. Dosud však neexistuje žádná fyzická vazba mezi databází ArtGuard a stávající databází ÚSKP (tj. MonumIS). Nebyly ani sjednoceny struktury odpovídajících si položek těchto databází. Není vyřešen přenos dat mezi oběma systémy tak, aby evidence ÚSKP obsahovala aktuální data o movitých KP ZÁVĚR Aplikace ArtGuard je technologicky, bezpečnostně a investičně oddělenou oblastí IS NPÚ. Aplikace má v současné době zajištěný a naplánovaný další rozvoj, který je úzce spjat s technologií FileMaker včetně realizace uživatelského rozhraní v této aplikaci. Pro účely konsolidace IS NPÚ je aplikace samostatným, jasně ohraničeným ostrovem. Nelze zasahovat do technologie a koncepce jejího dalšího rozvoje, ani vzhledem k posunům v jiných částech IS NPÚ. Je nutné zajistit přesun dat týkajících se movitých KP z aplikace ArtGuard do Památkového katalogu NPÚ. Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 16 (z 68)

17 Oba dva systémy (ISO oblast vs. ÚSKP) mají společnou pouze část - evidenční agendu movitých KP. ISO se zaměřuje na evidenci všech zejména církevních movitých věcí a předmětů (i těch, které nejsou KP), ÚSKP eviduje pouze KP a jejich části. ISO popisuje podrobně i jednotlivé části věcí. V současné době je Art Guard využíván pro tisk evidenčních listů movitých KP. ArtGuard zůstane jen pro evidenci movitého kulturního dědictví. Evidence movitých KP se přesune do Památkového katalogu NPÚ. 4.4 APLIKACE CASTIS Aplikace CastIS nebude zatím záměrem tvorby aplikace Památkový katalog NPÚ ovlivněna. Slouží pro oddělenou evidenci a správu mobiliárních fondů zpřístupněných památek (www.castis.cz). Strukturou a deskripcí odborných dat je portabilní s MonumIS, což v budoucnu umožní (zatím nežádané) sdílení dat. Z pohledu ÚSKP obsahuje CastIS podrobné informace o jednotlivých předmětech mobiliárních fondů, které jsou obvykle prohlášeny KP jako jeden celek - evidence ÚSKP tak obsahuje pouze jeden souhrnný záznam o mobiliárním fondu jako celku. CastIS je postaven na databázovém systému Firebird a vývojovém prostředí Delphi. V letošním roce je dokončen projekt centralizace provozu všech lokálních aplikací CastIS na jeden sdílený databázový a aplikační server, s přístupem uživatelů ze všech pracovišť prostřednictvím terminálových služeb, s provozem na nové infrastruktuře v datovém centru NPÚ (Casablanca). K aplikaci CastIS má obdobně jako u aplikace ArtGuard z důvodu zvýšené ochrany dat přístup pouze omezená množina uživatelů ZÁVĚR Aplikace CastIS je používána pro specializovanou evidenci mobiliárních fondů, odděleně od evidence ÚSKP. Vzhledem k obsahu je propojení obou evidencí žádoucí, s přímým propojením Památkového katalogu NPÚ s aplikací CastIS se ale počítá až po převedení aplikace CastIS do podoby webové aplikace. 4.5 APLIKACE TRITIUS Aplikace Tritius je současně implementovanou webovou aplikací pro evidenci analogových dokumentačních fondů, odborných knihoven a historických knihovních fondů ve správě NPÚ. Jedná se o nástupce knihovního systému Clavius (dodavatel LANius s.r.o. Tábor). IS Tritius je moderní řešení v třívrstvé architektuře, kdy na straně databázového serveru lze uplatnit některý z průmyslových standardů (MS SQL, Oracle) nebo databázi MySQL Enterprise, vlastní aplikační logika ve střední vrstvě je vyvíjena v jazyce Sun JAVA a pro nasazení se používá JAVA EE server Apache Tomcat. Třetí vrstva - prezentační je zajištěna kompletně prohlížeči HTML stránek. Systém jako takový je založen na mezinárodních knihovnických pravidlech využívajících formát MARC a je budován s přímou vazbou na systém národních autorit spravovaným Národní knihovnou České republiky (dále jen NK ČR). V prostředí NPÚ je Tritius implementován jako součást IISPP, s propojením zejména na GIS, MIS a další aplikace určené k evidenci památkového fondu a památkového potenciálu. Pro propojení na KP vedené v ÚSKP bude sloužit identifikátor IdReg. Pro propojení Tritius na NKP, Světové dědictví a chráněná území bude sloužit identifikátor EvCrCis ZÁVĚR Aplikace Památkový katalog NPÚ bude provázána na systém Tritius. Řešení musí umožnit oboustranné vytváření a zobrazení vazeb mezi záznamy vedenými v Památkovém katalogu NPÚ a záznamy v aplikaci Tritius. Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 17 (z 68)

18 4.6 APLIKACE MIS Aplikace MIS slouží pro jednotné ukládání, popis a zpřístupnění digitálních nebo digitalizovaných odborných dokumentů (fotografie, mapy, plány, textové dokumenty apod.) týkajících se objektů zájmu památkové péče, nebo obecně odborné činnosti NPÚ. Aplikace umožňuje - uložení dokumentů (nezávisle na pracovišti) a jejich zpřístupnění v rámci celého NPÚ, včetně uložení informací o dosud nedigitalizovaných dokumentech uložených v archivech NPÚ - vytváření vazeb mezi uloženými digitálními dokumenty v MIS a ostatními odbornými IS NPÚ - vyhledávání dokumentů na základě dostupných informací uložených v MIS a informací získávaných automatizovaně z ostatních odborných evidencí provázaných s dokumenty. Technické řešení MIS je založeno na společné centrální infrastruktuře IS NPÚ. MIS byl s ohledem na kladené požadavky navržen jako distribuovaný systém skládající se z jednoho centrálního a z řady lokálních serverů, na straně uživatele je vyžadován pouze standardní internetový prohlížeč. Na každém pracovišti NPÚ (celkem 15) se prostřednictvím lokálních částí MIS ukládají dokumenty do lokálního úložiště dat (lokální MIS server). Objemově velká data jsou tak ukládána v rámci lokální sítě na jednotlivých pracovištích NPÚ, čímž je dosaženo úspory zatížení externí síťové infrastruktury a urychlení odezvy systému pro typické uživatelské operace. Popis všech dokumentů (metainformace) včetně automaticky generovaných náhledů obrazových dokumentů v redukovaném rozlišení je ukládán centrálně v jednotné datové základně (JDZ) prostřednictvím centrální části MIS. Všechny popisné informace včetně obsahu textových dokumentů (i textového obsahu PDF dokumentů) a obsahu definovaných atributů z provázaných aplikací k danému dokumentu jsou automaticky indexovány pro možnost fulltextového vyhledávání. Uživatelé při práci s MIS komunikují prostřednictvím webového rozhraní buď s příslušnou lokální částí MIS (vkládání dokumentů, lokální administrace), nebo s centrální částí MIS (fulltextové nebo parametrické vyhledávání dokumentů v MIS, prohlížení metainformací nalezených dokumentů resp. vlastních dokumentů, úprava metainformací, stahování online dostupných dokumentů z libovolného lokálního úložiště, administrace sdílených číselníků apod.). Přístup k oběma částem MIS je řízen pomocí vybudované infrastruktury IISPP pro autentizaci a autorizaci (LDAP server). Uživatel s příslušnými právy tedy může přes internet přistupovat k MIS odkudkoli. Veškerá síťová komunikace distribuovaného systému je zabezpečena šifrováním. Veřejná část MIS umožňující přístup pomocí standardního nešifrovaného http protokolu je dostupná na adrese Umožňuje fulltextové vyhledávání veřejně přístupných dokumentů, zobrazení vybraných základních popisných atributů, náhledů obrazových dokumentů resp. stažení neobrazových (textových, PDF apod.) dokumentů. Struktura metainformací pro popis dokumentů v MIS vychází z potřeb NPÚ. Kromě základních a v obdobných systémech běžných atributů pro popis dokumentu, jeho typu, formátu, autora, data vzniku apod. obsahuje MIS atributy pro vytvoření vazeb dokumentu na ostatní aplikace IISPP (aktuálně na data ÚSKP a SAS ČR), a dále atributy pro územní identifikaci objektů, které jsou obsahem daných dokumentů. Územní identifikace dokumentů je založena na standardu pro jednotnou prostorovou identifikaci předmětů ochrany a zájmů památkové péče definovaném v GIS NPÚ. Pro propojení na KP vedené v ÚSKP slouží identifikátor IdReg. Pro propojení na evidenci NKP, Světové dědictví a chráněná území slouží identifikátor EvCrCis ZÁVĚR Aplikace Památkový katalog NPÚ bude provázána na systém MIS. Řešení musí umožnit oboustranné vytváření a zobrazení vazeb mezi záznamy vedenými v Památkovém katalogu NPÚ a záznamy (digitálními dokumenty) v aplikaci MIS. Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 18 (z 68)

19 4.7 APLIKACE GIS Geografický informační systém NPÚ je klíčovým a komplexním systémem NPÚ pro správu geografických dat ve vazbě na data popisná (ÚSKP, SAS ČR a další evidence). Realizace systému je postavena na těchto klíčových technologiích: - ArcGIS Server - ArcSDE - ArcIMS - MapServer - T-WIST Server/Tango Server, T-MapServer - MySQL - PHP - Java. GIS NPÚ je budován na základě centrálního datového skladu umístěného v ÚP NPÚ, s definovaným jednotným datovým modelem pro vytváření bezešvých odborných datových sad pro celé území ČR, se zavedeným standardem pro prostorovou identifikaci objektů, založeným na vazbě na data Registru sčítacích obvodů Českého statistického úřadu a na datech specializované databáze CZ_RETRO. GIS NPÚ je využíván především pro zpracování: - základní bodové identifikace a plošného vymezení kulturních památek - bodového a plošného vynezení památkově chráněných území a ochranných pásem - plošného vymezení území s archeologickými nálezy - tématických map a analýz, např. stavebně historických průzkumů, plánů ochrany památkových rezervací a zón dle vyhlášky MK ČR č. 420/2008 Sb. apod. - nominační dokumentace pro zápis na listinu světového kulturního dědictví (včetně převodu do souřadného systému WGS84 a překladu do angličtiny) - dalších specializovaných odborných výstupů činnosti NPÚ nebo úkolů výzkumu a vývoje. GIS NPÚ je referenčním zdrojem dat pro územní identifikaci objektů zájmu památkové péče v ostatních evidencích NPÚ (např. MIS, Tritius). Datová sada obsahuje nezbytné atributy pro identifikaci a generování tématických náhledů, včetně identifikátorů pro propojení s popisnou evidencí KP vedené v aplikaci MonumIS (IdReg, EvCrCis) ZÁVĚR Aplikace Památkový katalog NPÚ bude velmi těsně integrována s GIS. 4.8 SYSTÉM CENTRÁLNÍ SPRÁVY ČÍSELNÍKŮ Systém centrální správy číselníků slouží pro konsolidaci a integraci dat IISPP NPÚ. Cílem sdílení číselníků více aplikacemi NPÚ je omezit používání duplicitních a nekonsistentních dat v různých částech ICT NPÚ. Systém je současně vyvíjenou webovou aplikací, která prostřednictvím webových služeb poskytuje využití sdílených číselníků okolními aplikacemi IISPP. Systém pro centrální správu číselníků bude poskytovat aplikační rozhraní umožňující: - rozšiřovat sdílené číselníky vkládáním nových položek z okolních aplikací NPÚ, - synchronizovat hodnoty položek z jednotlivých číselníků s okolními aplikacemi NPÚ, - poskytnout okolním aplikacím NPÚ vazbu na systémy IISPP NPÚ. Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 19 (z 68)

20 4.8.1 ZÁVĚR Aplikace Památkový katalog NPÚ bude provázána na systém Centrální správy číselníků. V rámci úvodní analýzy bude určeno, jaké stávající číselníky aplikací MonumIS a MonumNet budou přeneseny do systému centrálních číselníků a následně využívány Památkovým katalogem NPÚ. 4.9 APLIKACE PRO SBĚR DAT PROJEKTU REI Jedná se o databázové aplikace či evidence, které sloužily pro automatizovaný sběr údajů a tisk evidenčních karet v rámci projektu Obnova identifikace nemovitých KP z jednotlivých ÚOP NPÚ, tj. aktuálních údajů (vybraných položek, které jsou předmětem aktualizace) ke všem nemovitým KP. Tyto údaje jsou zdrojem pro aktualizaci stávajících údajů v ÚSKP, která byla zatím prováděna ručně v aplikaci MonumIS, a dále stávající údaje v MonumIS rozšiřují o další dosud nevyplňované položky, především údaje k částem a součástem KP. Kromě popisných údajů obsahují i připojenou digitální dokumentaci převážně fotografie, nebo i jinou skenovanou dokumentaci. V rámci technického řešení jsou binární data ukládána přímo do databáze. Byly používány tyto aplikace s částečně rozdílnou strukturou dat: relist aplikace zpracovaná v prostředí Paradox 10 (vychází ze základů MonumIS). Používají pracoviště: v hl. m. Praze, pro střední Čechy, v Olomouci (omezenou dobu) aplikace ÚSKP aplikace zpracovaná v prostředí FileMaker. Používají pracoviště v: Plzni, Lokti, Ústí nad Labem, Liberci, Pardubicích, Brně a Kroměříži aplikace Ostrava aplikace zpracovaná v prostředí FileMaker, používaná ÚOP v Ostravě. webová aplikace NEMO - užívána na ÚOP České Budějovice, zachycuje evidenci nemovitých KP v rozsahu celku i jednotlivých objektů, včetně pasportizace jednotlivých objektů, připojených digitalizovaných dokumentů státního seznamu, lokalizační údaje přebírá ze shodných číselníků jako MonumIS. Microsoft Word šablony upravené podle předlohy evidenční karty KP v ÚOP v Olomouci. Tato data do nové aplikace bude možné převést pouze pomocí speciálního scriptu nebo ručním přepisem. Access, Excel šablony ÚOP v těchto programech ZÁVĚR Aplikace Památkový katalog NPÚ bude sloužit i pro sběr dat, která jsou mnohdy nejednotná i v rámci jednoho ÚOP. Migrace dat, která je jak technickým, tak věcným problémem, bude nejprve provedena do MonumIS, tj. teprve takto konsolidovaná data budou moci být migrována do Památkového katalogu NPÚ. Stávající dílčí aplikace pro sběr dat projektu REI budou eliminovány a nahrazeny aplikací Památkový katalog NPÚ SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU Budoucí aplikace Památkový katalog NPÚ převezme veškerou evidenci spojenou s ÚSKP. Současné aplikace (MonumIS, MonumNet a aplikace pro sběr dat) budou díky tomu postupně potlačeny resp. zastaveny. Aplikace ArtGuard bude i nadále paralelně fungovat a bude pouze nutné provést migraci dat týkajících se movitých KP do Památkového katalogu NPÚ a MIS. Větší část aplikace MonumNet (část prezentující data z ÚSKP) bude nahrazena novou aplikací Památkový katalog NPÚ. Název aplikace Výhled v aplikaci Památkový katalog NPÚ 2 MonumIS Bude aplikací nahrazena, bude tvořit hlavní informační zdroj pro její vývoj. 2 MonumNet Část určená pro prezentaci dat ÚSKP bude aplikací nahrazena. Data přímo související s evidencemi ÚSKP a Zadávací dokumentace Informační projekt Památkový katalog NPÚ strana 20 (z 68)

Stávající a připravované služby ČÚZK veřejnosti. Jiří Poláček Jiří Formánek

Stávající a připravované služby ČÚZK veřejnosti. Jiří Poláček Jiří Formánek Stávající a připravované služby ČÚZK Jiří Poláček Jiří Formánek Úvod Obsah prezentace Milníky při poskytování služeb Toky dat v informačních systémech ČÚZK Přehled a ukázky služeb, jejich využití Změny

Více

Ing. arch. Zuzana Syrová. Památkový geografický informační systém (PaGIS) Projekt CARARE a informační systémy památkové péče

Ing. arch. Zuzana Syrová. Památkový geografický informační systém (PaGIS) Projekt CARARE a informační systémy památkové péče Ing. arch. Zuzana Syrová Památkový geografický informační systém (PaGIS) Projekt CARARE a informační systémy památkové péče Památkový geografický informační systém (PaGIS) Projekt CARARE a informační systémy

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Základní registry soutěže o návrh Praha 15.12.2008 Úvod Všechny relevantní informace

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Výstupy soustavy statistických registrů napojené na ZR-RÚIAN

Výstupy soustavy statistických registrů napojené na ZR-RÚIAN Výstupy soustavy statistických registrů napojené na ZR-RÚIAN Ing. Zdeňka Udržalová oddělení statistických územních jednotek odbor statistických registrů (prezentováno na konferenci INSPIRUJME SE, 25.-26.11.2014)

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Informační systém katastru nemovitostí - nové funkce a služby - ISSS 2007 Hradec Králové, 2. a 3. dubna 2007

Informační systém katastru nemovitostí - nové funkce a služby - ISSS 2007 Hradec Králové, 2. a 3. dubna 2007 Informační systém katastru nemovitostí - nové funkce a služby - ISSS 2007 Hradec Králové, 2. a 3. dubna 2007 ČÚZK Ing. Milan Vaněček, Ing. Jitka Rubešová, Ing. Ivana Valdová Obsah Rozší šíření spolupráce

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Napojení soustavy statistických registrů na ZR-RÚIAN a první zkušenosti

Napojení soustavy statistických registrů na ZR-RÚIAN a první zkušenosti Napojení soustavy statistických registrů na ZR-RÚIAN a první zkušenosti Ing. Zdeňka Udržalová oddělení statistických územních jednotek odbor statistických registrů (prezentováno na Konferenci GIVS 2013,

Více

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ, DOKUMENT MANAGEMENT SYSTEM

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ, DOKUMENT MANAGEMENT SYSTEM ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ, DOKUMENT MANAGEMENT SYSTEM Ing. Bc. Vladimíra Žufanová, Ph.D., ČÚZK Ing. Vít Suchánek, ČÚZK Konference e government 20:10 Mikulov, 4. září 2012 Projekt DMS

Více

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Datový sklad KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

Digitální mapa v projektech veřejné správy. Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA

Digitální mapa v projektech veřejné správy. Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA Digitální mapa v projektech veřejné správy Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA Projekty veřejné správy ARCDATA PRAHA malý tým služeb Partneři DIGIS Georeal T-MAPY VARS KRI 2009 2 Výdejní modul dat ÚAP KÚKK

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu ISSS HRADEC KRÁLOVÉ 2010 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz Obsah

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1.

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů ALL.COM software, s.r.o. AMI Praha a.s. 11. září 2007 Vypracovali: Tomáš Čihák, tomas.cihak@ami.cz Jiří Zíka, zika@allsoft.cz ALL.COM software, s.r.o. sídlo Zavadilova

Více

AISC. kladní registr obyvatel. Jiří Valter ICZ a. s. www.i.cz 1

AISC. kladní registr obyvatel. Jiří Valter ICZ a. s. www.i.cz 1 AISC agendový informační systém pro základnz kladní registr obyvatel Jiří Valter ICZ a. s. 1 Východiska Zákon o základních registrech (111/2009 Sb.) definuje, že editorem referenčních údajů je Policie

Více

Základní registry celková koncepce

Základní registry celková koncepce Základní registry celková koncepce Ondřej Felix Ministerstvo vnitra 15. prosince 2008. Praha 1 Proč jsou třeba základní registry roztříštěnost, nejednotnost a multiplicity v různých evidencích veřejné

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

VDP Veřejný dálkový přístup kdatům RÚIAN

VDP Veřejný dálkový přístup kdatům RÚIAN VDP Veřejný dálkový přístup kdatům JiříFormánek Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Veřejný dálkový přístup (VDP) Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Základní registry veřejné správy RÚIAN a ISÚI

Základní registry veřejné správy RÚIAN a ISÚI Základní registry veřejné správy RÚIAN a Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Benešov, 22. září 2011 PORTÁL LIDSKÝCH ZDROJŮ

Benešov, 22. září 2011 PORTÁL LIDSKÝCH ZDROJŮ Benešov, 22. září 2011 PORTÁL LIDSKÝCH ZDROJŮ ZÁKLADNÍ PARAMETRY PROJEKTU Portálové řešení cílem projektu je vytvoření portálu lidských zdroj sdružující data a informace o rozvoji lidských zdrojů ve veřejné

Více

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ Obsah prezentace Provázanost zápisů do ISÚI a ISKN Interní reklamace Časté dotazy a problémy editorů RÚIAN Webové stránky, kontakty Důvody vzniku základních

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více

Popisné systémy a databáze

Popisné systémy a databáze Popisné systémy a databáze Databáze v archeologii přístup k použití databází - dva způsoby aplikace databáze - databázové programy (jejich přednosti a omezení) databáze v archeologii - databáze jako výstup

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Evidence obyvatel. Evidence obyvatel - 1 -

Evidence obyvatel. Evidence obyvatel - 1 - Evidence obyvatel - 1 - Software pro Evidenci obyvatel CityWare obsahuje následující moduly Matrika Modul je jedním z modulů Subsystému obyvatelstva a RUIAN. Je propojen s Registrem obyvatel, ze kterého

Více

Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí. Čl. I. Preambule. Čl.

Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí. Čl. I. Preambule. Čl. Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí Čl. I Preambule Tato směrnice je vnitřním předpisem MěÚ Benešov nad Ploučnicí a upravuje postupy

Více

Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou spisovou službu

Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou spisovou službu Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou spisovou službu Legislativní požadavky: Současné legislativní požadavky na elektronickou spisovou službu jsou: Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě,

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Celoměstská geografická data a mapové služby

Celoměstská geografická data a mapové služby Celoměstská geografická data a mapové služby * Ing. Nora Lebrová INF MHMP 1 Celoměstská geografická data a mapové služby zajišťuje a koordinuje pro hl.m. Prahu Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy.

Více

Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře

Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře Strana 1 Hardwarová infrastruktura Návrh řešení musí obsahovat návrh hardwarové infrastruktury. Doporučujeme využít stávající infrastrukturu zadavatele.

Více

Portál l majetku samospráv

Portál l majetku samospráv Portál l majetku samospráv PŘÍPADOVÁ STUDIE PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja vedoucí majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje HOSPODAŘEN ENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM Zákon č. 129/2000 Sb., o

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 31078 /2014 MUCL/121828/2014 Vyřizuje:

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

OKsmart a správa karet v systému OKbase

OKsmart a správa karet v systému OKbase OKsmart a správa karet v systému OKbase Od personalizace a sledování životního cyklu karet až k bezkontaktní autentizaci a elektronickému podpisu Spojujeme software, technologie a služby Martin Primas

Více

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Koncept řešení EOS komplexní řešení informačních systémů EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Městský rok informatiky v Olomouci Datum: 12.6. 2009 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16, 326 00 Plzeň Jaroslav PEROUTKA

Více

egovernment ready úřad

egovernment ready úřad egovernment ready úřad Ing. Václav Koudele Strategy architect Tel.: +420 602 191 122 Vaclav.koudele@microsoft.com Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz

Více

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 Úvod Základní odvětví železniční infrastruktury Odvětví

Více

V čem nám pomáhá datový sklad. Ing. Dana Buřičová Odbor analýz a podpory řízení KrÚ Kraje Vysočina

V čem nám pomáhá datový sklad. Ing. Dana Buřičová Odbor analýz a podpory řízení KrÚ Kraje Vysočina V čem nám pomáhá datový sklad Ing. Dana Buřičová Odbor analýz a podpory řízení KrÚ Kraje Vysočina Obsah prezentace Odpovědi na otázky k tématu proč to všechno děláme a čemu nám to je? jak to děláme? co

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Aktuální stav implementace IS ROS

Aktuální stav implementace IS ROS Aktuální stav implementace IS ROS ISSS Hradec Králové 2011 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz Obsah prezentace Přínosy registru osob Legislativní podmínky Komunikace s

Více

Soustava statistických registrů

Soustava statistických registrů Soustava statistických registrů Ing. Zdeňka Udržalová Český statistický úřad, odbor statistických registrů U Divadla 828, 530 02 Pardubice E mail: zdenka.udrzalova@czso.cz tel.: 466 613 244, fax: 466 613

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Základní registry ČR

Základní registry ČR Základní registry ČR RNDr. Petr Tiller Igos Consulting a.s. Projekt Informační systém základních registrů (registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/03.05891) byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského

Více

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Geoinformace ve veřejné správě 2013 Praha 27. 28. 5. 2013 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Projekt - Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Obsah prezentace Přehled právních předpisů pro poskytování údajů Přehled služeb Milníky implementace Infrastruktura

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Veřejný zadavatel, Národní zemědělské muzeum Praha, se sídlem Kostelní 44, 170 00 Praha 7, jehož jménem jedná Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012

Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012 Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH Obsah prezentace I. O projektu CRAB II. Využití systému CRAB pro státní správu a veřejnost

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Příloha7a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) GIS v Praze Mapy, plány a informace Internet Mapový portál hl. m. Prahy, Sdílení geodat, Integrovaný IS Správa dat DMP, ISKN,

Více

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Open Sourceřešení správy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná aneb cesta, jak efektivně administrovat síť a její uživatele přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

Cesta k optimalizaci provozních. technologických zařízen

Cesta k optimalizaci provozních. technologických zařízen Cesta k optimalizaci provozních nákladů při i správě technologických zařízen zení PŘEDMĚT T SPRÁVY Společnost PHAR SERVICE, a.s. mimo jiné působí v oblasti správy a technického servisu výrobních a podpůrných

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů www.i.cz Czech Republic Aktualizováno: 23. 11. 2012 1 Preambule Tento dokument popisuje

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

Rozvoj projektu PROXIO v roce 2009

Rozvoj projektu PROXIO v roce 2009 Rozvoj projektu PROXIO v roce 2009 Projektový záměr Magistrátu hlavního města Prahy Účel dokumentu: Rekapitulace činností 2008, plán činností 2009 předkládá Odbor informatiku MHMP, ing. Petr Kolbek, 31.12.2008

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služeb Zkušenosti s nově zavedenými službami Provozní statistiky Připravované novinky Stránka 2 On-line Geoportál

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

Geografický pasport kulturní památky případová studie

Geografický pasport kulturní památky případová studie Geografický pasport kulturní památky případová studie Ing. Pavel Hájek Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Oddělení geomatiky Student GIS Projekt 2012, Praha, 25.9.

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka pracovní

Více