POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY"

Transkript

1 POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO VYKLÁDÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z HLEDISKA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V POSTAVENÍ DOTOVANÉHO ZADAVATELE

2 Obsah 1 Úvodní slovo Pojmy zadávání veřejných zakázek Základní pojmy a kategorie zadávání Dokumenty pro zadání veřejné zakázky Zadávání VZ malého rozsahu ( VZMR ) a základní zásady ZVZ 11 6 Postup ve zjednodušeném podlimitním řízení ( ZPŘ ) Zahájení řízení ZPŘ otevírání obálek ( 71 a násl. ZVZ) ZPŘ posouzení kvalifikace ( 59 a násl. ZVZ) ZPŘ posouzení nabídek ZPŘ hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky ZPŘ doložení kvalifikace a uzavření smlouvy Přezkum; zrušení zadávacího řízení Seznam použitých zkratek Závěr

3 1 Úvodní slovo Vážení příjemci grantů hlavního města Prahy, na základě Vámi podaných žádostí byla poskytnuta určitá suma veřejných prostředků, s jejichž pomocí budete realizovat Vámi požadované činnosti. Jelikož se však jedná o prostředky veřejné, Vaše jednání bude v mnoha ohledech regulováno a kontrolováno. Jedním z hledisek, které budete muset při realizaci projektu velmi pečlivě zohledňovat, je způsob výběru dodavatele, ať se již bude jednat o dodavatele služeb, materiálu, či stavby. Čerpáním veřejných prostředků se totiž můžete dostat pod působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni (dále rovněž pouze ZVZ ), což pro přináší řadu povinností při vynakládání poskytnutých prostředků1. Abychom Vám usnadnili orientaci ve složité problematice veřejných zakázek, zpracovali jsme pro Vás tuto pomůcku, která je výběrem některých postupů, jež by při nakládání s veřejnými prostředky mohly přijít v úvahu. Jak již bylo řečeno, problematika veřejných zakázek je velmi složitá a rozsáhlá. Tato pomůcka si tedy neklade za cíl být metodickou příručkou, či snad dokonce komplexním návodem pro Váš postup. Rádi bychom však, aby posloužila jako stručný úvod do problematiky veřejných zakázek, který Vám pomůže s orientací v zákoně o veřejných zakázkách a souvisejících předpisech. Tato pomůcka je tedy zaměřena výhradně na orientaci v zákoně o veřejných zakázkách v těch částech, které pro Vás budou z hlediska průběrné hodnoty projektů pravděpodobně připadat v úvahu. Pomůcka si klade za cíl poskytnout orientaci v úpravě zakázek malého rozsahu a jednoho typu zadávacího řízení zjednodušeného podlimitního řízení. Popisuje proto některé, pro Vás důležité, postupy a pojmy definované v zákoně a při tomto popisu používá jistou dávku úvodního zjednodušení. Proto prosím mějte při práci s touto pomůckou vždy na paměti, že nelze vycházet pouze z jejího textu je třeba vždy postupovat zejména v souladu s Vaší grantovou smlouvou a závaznými postupy pro zadávání veřejných zakázek, která stanovil poskytovatel grantu jejich příjemcům a vycházet z textu zákona o veřejných zakázkách (v textu pomůcky nejsou pro přehlednost uvedena upozornění na všechny výjimky z popsaných pravidel, ty lze však vyhledat v příslušných ustanoveních zákona). Doufáme však, že díky naší pomůcce budou pro Vás ustanovení zákona mnohem srozumitelnějšími a orientace ve spleti jeho paragrafů bude pro Vás snazší. Přejeme Vám bezproblémovou realizaci projektu! V Praze dne A v některých případech i Vašich vlastních prostředků, které k těmto prostředkům přičleníte. 1

4 2 Pojmy zadávání veřejných zakázek 2.1 Kde nalézt právní prameny k problematice zadávání veřejných zakázek Hlavním zdrojem právní úpravy z hlediska potřeb příjemců grantů je, jak již bylo výše uvedeno, zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tento předpis je proveden množstvím podzákonných předpisů, z nichž upozorňujeme pouze na některé. Těmi jsou: 9/2011 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody tento předpis klade poměrně vysoké nároky na elektronické prostředky a zejména na elektronické nástroje2 některé úkony v zadávacím řízení; v důsledku těchto požadavků značně omezena možnost využívání např. u ke komunikaci s dodavateli a lze doporučit využívat spíše listinnou formu. 230/2012 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 231/2012 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce tyto dva předpisy stanoví bližší podmínky, ke kterým je potřeba, mimo podmínek stanovených přímo v textu ZVZ3 přihlédnout při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky na stavební práce 232/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky stanoví některé podrobnosti týkající se právě odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. 2.2 Mimoprávní prameny a informace o veřejných zakázkách, důležité odkazy Věstník veřejných zakázek je místem, odkud lze stáhnout formuláře k uveřejnění4. Rovněž prostřednictvím těchto stránek probíhá online uveřejnění a jsou zde k dispozici i metodiky k vyplnění formulářů, objednávky a k uveřejnění. 2 Elektronickými prostředky se dle ustanovení 149 odst. 1 ZVZ rozumí síť a služby elektronických komunikací; za elektronický prostředek se pro účely tohoto zákona nepovažuje fax. Elektronickými nástroji se rozumí programové vybavení, případně jeho součásti, které jsou spojeny se sítí nebo službou elektronických komunikací a umožňují prostřednictvím této sítě nebo služby provádění úkonů v elektronické podobě podle tohoto zákona, včetně zpracování zahrnujícího digitální kompresi a uchovávání dat (elektronickým nástrojem je tedy např. program, pomocí něhož zadavatel přijímá nabídky či program, který používá ke zveřejňování informací při zadávacím řízení. 3 Např. ustanovení 44 odst. 4 ZVZ, 46d ZVZ. 4 I když se zjednodušené podlimitní řízení, na které je zaměřena tato pomůcka, nezahajuje uveřejněním formuláře ve věstníku Veřejných zakázek i na tento druh řízení se vztahují některé povinnosti k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek jedná se zejména o povinnost uveřejnit oznámení o zadání zakázky. 2

5 Zde jsou dostupné číselníky, které využijete při zpracování zadávacích podmínek nebo při vyplnění formulářů pro ISVZ. Jedná se zejm. o číselník CPV kódů, číselník právních forem organizace a další. Na této stránce naleznete řadu užitečných informací o veřejných zakázkách, metodiky, apod. 3

6 3 Základní pojmy a kategorie zadávání 3.1 Pojem veřejné zakázky a další související pojmy Veřejná zakázka5 Veřejnou zakázkou je plnění realizované na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být realizována na základě písemné smlouvy. ( 7 odst. 1 ZVZ). Znaky veřejné zakázky jsou tedy: (i) skutečnost, že se jedná o určité plnění, (ii) úplatnost poskytnutí plnění a (iii)skutečnost, že plnění je poskytnuto zadavateli. Pokud je poskytnutí určitých služeb veřejnou zakázkou, řídí se její zadání, až na výjimky stanovené v 18 ZVZ, zákonem o veřejných zakázkách. 3.2 Pojem dotovaného zadavatele, aneb kdy je příjemce veřejných prostředků zadavatelem Jako jeden z podstatných znaků veřejné zakázky byla výše zdůrazněna osoba zadavatele. Zadavatelem může být osoba v postavení: a) veřejný zadavatel dle 2 odst. 2 ZVZ těmito zadavateli jsou zejména stát, obce, kraje, veřejné vysoké školy atd. b) sektorový zadavatel dle 2 odst. 6 ZVZ těmito zadavateli jsou osoby, které vykonávají některé společensky či hospodářsky významné činnosti např. veřejnou dopravu, vodárenství apod. Výklad těchto pojmů však není z hlediska této pomůcky zásadní, na rozdíl od pojmu c) dotovaný zadavatel, kterým je osoba, jež zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů6 nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté 5 Od veřejné zakázky je třeba odlišit institut koncese, jehož zadávání se řídí zákonem č. 139/2006 Sb., koncesním zákonem. Tento institut se odlišuje nejvíce způsobem úplaty, kdy úplata za plnění spočívá v tom, že produkt plnění (nebo jeho část) je přenechán do užívání jeho zhotoviteli a výnos z tohoto užívání je úplatou za plnění (resp. její částí). 6 Je třeba upozornit, že veřejnými zdroji jsou nejen zdroje poskytovatele grantu, ale jsou jimi: 1. dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, nebo regionální rady regionu soudržnosti; 2. prostředky nebo granty přidělené podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje); 3. granty Evropské unie, nebo 4. dotace, příspěvky a podpory 4

7 na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i v případě, pokud jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby. Mimo výše uvedeného je třeba zmínit, že za jednoho zadavatele se považuje také (i) několik zadavatelů ( 2 odst. 9 ZVZ) nebo (ii) zadavatel a další osoba, která zadavatelem není ( 2 odst. 10 ZVZ), kteří postupují v koordinaci při zajištění určitého plnění tito zadavatelé jsou pak z hlediska zadávání považování za sdruženého zadavatele. Centrálním zadavatelem je pak zadavatel, který sice zadává zakázku samostatně, ale účelem je zajištění plnění ve prospěch 3 osoby. Může tak učinit jedním ze způsobů uvedených v 3 odst. 1 ZVZ. Pro centrálního i sdruženého zadavatele platí, že před zahájením zadávání musejí účastníci tohoto vztahu uzavřít písemnou smlouvu, kterou upraví svá vzájemná práva a povinnosti ve sdružení/při centrálním zadávání. Na Příjemce grantu se tedy nejčastěji bude vztahovat zákon o veřejných zakázkách z toho důvodu, že příjemce grantu bude dotovaným zadavatelem, na kterého se vztahují stejná pravidla jako na veřejného zadavatele. Pokud se na příjemce grantu nevztahuje zákon o veřejných zakázkách, vynakládání finančních prostředků stále podléhá regulaci vyplývající z grantové smlouvy a souvisejících předpisů. 3.3 Druhy veřejných zakázek podle předmětu Z hlediska volby zadávacích postupů je potřeba ještě před zahájením zadávacího procesu rozlišit druhy veřejných zakázek dle zákona o veřejných zakázkách. Jsou jimi: Veřejné zakázky na dodávky ( 8 ZVZ), veřejné zakázky na služby ( 10 ZVZ) a veřejné zakázky na stavební práce ( 9 ZVZ). Přesné vymezení toho, o kterou veřejnou zakázku se jedná, lze nalézt v příslušných ustanoveních a přílohách zákona, na které tato ustanovení odkazují. Rovněž je třeba věnovat pozornost tomu, jak zákon určuje hlavní předmět veřejné zakázky u tzv. smíšených veřejných zakázek, tj. těch, které obsahují kombinaci dodávek, služeb a stavebních prací. poskytnuté z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, 5

8 3.4 Předpokládaná hodnota Rovněž z hlediska volby zadávacího postupu je nutné, rovněž ještě před započetím zadávacího procesu, stanovit předpokládanou hodnotu. Způsob stanovení předpokládané hodnoty poměrně přesně upravují ustanovení 13 a násl. ZVZ, kterými je třeba se důsledně řídit. Pro prvotní přehled snad zdůrazníme jen způsoby stanovení předpokládané hodnoty, jejichž pořadí je potřeba dodržet. Předpokládanou hodnotu tedy stanovíme: 1. na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění; nemáli zadavatel k dispozici takové údaje, 2. na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě 3. na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem (např. konzultací s příslušnou odbornou zastřešující organizací, konzultací s jiným zadavatelem apod.). Je třeba zdůraznit, že pro stanovení výše předpokládané hodnoty je rozhodný den odeslání oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění. Způsob stanovení předpokládané hodnoty si zadavatel musí zdokumentovat, je tedy např. vhodné založit si oslovení a příchozí orientační cenové nabídky podané v průzkumu trhu apod. Stanovení předpokládané hodnoty je činností ještě formálně předcházející procesu zadávání a na komunikaci zadavatele a dodavatelů se nevztahují požadavky vyhlášky č. 9/2011 Sb. Průzkum trhu je tedy možno provést i za pomoci elektronické pošty bez zaručeného elektronického podpisu. Při provedení průzkumu trhu však také dbejte na to, abyste neposkytovali příliš detailní informace o budoucí veřejné zakázce a nezvýhodnili tak ty dodavatele, které zadavatel osloví v tom smyslu, že budou schopni podat kvalitnější nabídku, či snad pouze oslovení dodavatelé, kteří byli schopni se na základě průzkumu trhu připravit k podání nabídky, budou schopni podat nabídku ve stanovené lhůtě pro podání nabídek! Při stanovení výše předpokládané hodnoty, resp. samotného předmětu veřejné zakázky, je třeba mít na zřeteli zákaz rozdělení předmětu veřejné zakázky ( 13 odst. 3 ZVZ7). Zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby rozdělením byla snížena předpokládaná hodnota veřejné zakázky pod některý ze zákonem stanovených limitů. 3.5 Druhy veřejných zakázek podle předmětu a předpokládané hodnoty Rozdělení druhů veřejných zakázek v závislosti na předmětu a druhu předpokládané hodnoty reprezentuje tabulka níže. Např. VZ malého rozsahu na stavební práce jsou tedy veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou nedosahující 3 mil. Kč bez DPH. 7 Související ustanovení: 13 odst. 4, 8 ZVZ; 98 ZVZ 6

9 Předmět Druh VZ podle předpokládané hodnoty [Kč bez DPH] plnění VZ VZ na dodávky, služby VZ na stavební práce 3.6 VZ malého rozsahu VZ podlimitní VZ nadlimitní 1, 1 mil , a více , , 1, 3 mil , , , a více Možné druhy zadávacích postupů Na základě řady výše uvedených zjištění můžeme konečně zvolit odpovídající zadávací postup dle zákona o veřejných zakázkách. Výčet možných zadávacích postupů v zadávacím řízení je uveden v ustanovení 21 ZVZ a jedná se o: otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, soutěžní dialog, zjednodušené podlimitní řízení8, dále může zadavatel v případě veřejných zakázek malého rozsahu dle 18 odst. 5 ZVZ postupovat mimo zadávací řízení, popř. ve specifických případech lze využít soutěž o návrh. Vzhledem k zaměření této pomůcky se zaměříme pouze na popis některých případů. Tabulka: Možnost využití některých druhů zadávacích postupů Předmět Druh VZ podle výše předpokládané hodnoty plnění VZ VZ na dodávky, služby VZ na stavební práce 8 VZ malého rozsahu VZ podlimitní VZ nadlimitní Lze zadat jako VZ malého rozsahu Lze zadat ve zjednodušeném podlimitním řízení Lze zadat v otevřeném či užším řízení (*) mimo zadávací řízení (*) (*) Lze zadat ve zjednodušeném podlimitním řízení, ovšem POUZE pokud je předpokládaná hodnota VZ maximálně 10 mil. Kč bez DPH (*) Podmínky pro využití jednotlivých postupů jsou uvedeny v ustanoveních ZVZ 7

10 (*) V těchto případech lze zadat i (i) ve složitějším druhu zadávacího řízení tj. v zadávacím řízení uvedeném z některých sloupců vpravo od tohoto druhu řízení nebo (ii) v jiném druhu řízení, které nejsou zmíněny v tabulce, ovšem za splnění specifických požadavků uvedených v ZVZ (tato řízení a požadavky nejsou předmětem této pomůcky). Z tabulky tedy vyplývá, že např. VZ na stavební práce lze zadat ve zjednodušeném podlimitním řízení, pokud se jedná o podlimitní veřejnou zakázku a její předpokládaná hodnota nepřesáhne 10 mil. Kč bez DPH. 4 Dokumenty pro zadání veřejné zakázky 4.1 Vymezení základních pojmů Pro zadání veřejné zakázky musí zadavatel vypracovat řadu dokumentů. Obsah dokumentů se liší dle jednotlivých druhů zadávacích postupů, jediným dokumentem, jehož povinné náležitosti zůstávají pro všechny druhy zadávacího řízení (a je vhodné se jimi analogicky inspirovat i při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) obdobné, je zadávací dokumentace. Nejprve pro pořádek osvětleme několik pojmů, které definuje ZVZ: Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Je potřeba si uvědomovat, že minimální obsah zadávací dokumentace je stanoven ZVZ ( 44 a násl. ZVZ). Kvalifikační dokumentace je dokumentace obsahující podrobné požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dodavatele. Tato může být zpracována jako samostatný dokument nebo mohou být obsaženy požadavky na kvalifikaci přímo v zadávací dokumentaci (což je u menších veřejných zakázek zadávaných jako zakázky malého rozsahu či jako zjednodušené podlimitní řízení obvyklejší). Naproti tomu pojem zadávací podmínky je pojem širším, než zadávací dokumentace. Zadávacími podmínkami jsou veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky pojem tedy zahrnuje požadavky uvedené ve veškerých dokumentech zpracovaných zadavatelem, ve kterých zadavatel definuje příslušné řízení. Dle ZVZ za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel. 4.2 Zadávací dokumentace a přiblížení jejích náležitostí Zadávací dokumentace musí dle ustanovení 44 ZVZ obsahovat alespoň následující náležitosti: a) obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, 8

11 Obchodní podmínky musí být zpracovány tak, aby zaručovaly dostatečný souhrn smluvních práv zadavateli veřejné zakázky. Podle významu a složitosti veřejné zakázky existují dvě cesty, jak k tomuto dospět: (i) definovat minimální obchodní podmínky, které musí smlouva zadavateli zaručovat, nebo (ii) přímo vložit do zadávacích podmínek pro dodavatele formulářovou smlouvu, do které dodavatel pouze vyplní své identifikační údaje a jím nabízené hodnoty (tj. zejména nabídkovou cenu). Druhá varianta, byť se zřejmě může zdát složitější, se v praxi většinou jeví jako vhodnější, neboť hodnocení, zda dodavatelem předložená smlouva pokrývá všechny varianty, se může stát velmi problematickou. Je třeba zohlednit také skutečnost, že ZVZ v některých případech stanoví minimální sumu obchodních podmínek, které musí zadavatel upravit. K tomu srov. ustanovení 46d ZVZ a příslušný prováděcí předpis zákona. b) technické podmínky ( 45) nebo zvláštní technické podmínky ( 46a), jeli to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, Technické podmínky vymezují bližší požadavky zadavatele na předmět plnění, při způsobu formulace technických podmínek je třeba přihlížet k požadavkům ZVZ uvedeným v 46 ZVZ tj. využívat primárně odkazů na české technické normy přejímající evropské normy atd.; technické podmínky však lze stanovit také potřebami zadavatele požadavkem na výkon nebo funkci. VŽDY musí zadavatel u každého odkazu připustit i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení (a to výslovně) 46 odst. 3 ZVZ technické podmínky obecně nesmějí být stanoveny diskriminačně, tj. tak, aby přímo či nepřímo vylučovaly technická řešení, která by rovněž byla způsobilá splnit požadavky zadavatele. Do technických podmínek (resp. do celé zadávací dokumentace dle 44 odst. 11 ZVZ) také nelze uvádět odkazy na konkrétní obchodní firmy, názvy, jména a příjmení atd. Pro některá specifická plnění zákon stanoví speciální požadavky na technické podmínky např. 46a ZVZ c) požadavky na opatření k ochraně utajovaných informací ( 46b), jeli to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, d) požadavky na zabezpečení dodávek ( 46c), jeli to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, Jedná se o specifické požadavky zadavatele uplatnitelné pro veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti 9

12 e) požadavky na varianty nabídek podle 70, pokud je zadavatel připustil, V případě, že zadavatel připustí varianty nabídky, musí velmi obezřetně propracovat způsob jejich hodnocení; varianty nabídek nejsou v praxi příliš připouštěny, neboť jejich připuštění způsobuje problémy při hodnocení. f) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, Zadavatel musí jasně uvést, jak má být zpracována nabídková cena a co má tato obsahovat, aby byly následně jednotlivé nabídky v tomto ohledu porovnatelné. Tato ustanovení tedy nesmějí připouštět pochybnosti o tom, co má být v nabídkové ceně obsaženo a jak má být konstruována, aby bylo jasné, co bude zadavatelem hodnoceno. g) podmínky a požadavky na zpracování nabídky, Zadavatel může blíže určit detaily, do kterých bude nabídka zpracována. Zadavatel však nesmí dodavatele postihovat za nesplnění jím stanovených formálních podmínek na nabídku typu způsob číslování stran, poskytnutí kopie nabídky, svázání nabídky apod. (naopak některé požadavky na nabídku stanoví přímo zákon např. její podání v uzavřené obálce ty mají zákonem stanovené důsledky). h) způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií, Otázky hodnocení upravuje 78 ZVZ. i) požadavek na podání nabídky pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, pokud tak zadavatel stanovil, a j) jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Mimo výše uvedeného výčtu je třeba upozornit rovněž na to, že dle 44 odst. 4 ZVZ platí, že zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce musí dále obsahovat: příslušnou dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr9 v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, a to rovněž v elektronické podobě. V zadávací dokumentaci zadavatel také většinou stanoví požadavky na kvalifikaci dodavatele, které může (a v určitém rozsahu musí) požadovat srov. ustanovení 50 a násl. ZVZ. 9 Výkaz výměr je podkladem k nacenění materiálů, výrobků a stavebních prací dodavatelem a je tak podkladem pro zpracování nabídkové ceny stavebních prací. 10

13 Zadavatel rovněž stanoví zadávací lhůtu ( 43 ZVZ), což je lhůta, po kterou je následně vázán uchazeč svou nabídkou a musí uzavřít jím nabídnutou smlouvu. Zadávací lhůta se určí časovým úsekem nebo konečným datem. V obou případech se však v důsledku některých skutečností dochází k pozastavení běhu této lhůty. Při zpracování dokumentů pro zadávání veřejné zakázky je třeba dbát na jejich jednoznačnost, na to, aby jejich obsah neporušoval zejména zásadu nediskriminace, ale rovněž je třeba při stanovení podmínek kontrolovat, zda tyto podmínky obsahují všechny náležitosti stanovené zákonem a jeho prováděcími předpisy a odpovídají jeho specifickým požadavkům. 5 Zadávání VZ malého rozsahu ( VZMR ) a základní zásady ZVZ 5.1 Postup mimo zadávací řízení dle 18 odst. 5 ZVZ Odpovídáli předpokládaná hodnota (s ohledem na předmět veřejné zakázky) limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu může zadavatel využít výjimku stanovenou v 18 odst. 5 ZVZ, tj. nemusí zakázku zadávat v zadávacím řízení dle ZVZ, musí však dbát dodržení jeho základních zásad (viz dále). Využití postupu mimo režim zákona by zadavatel měl deklarovat explicitně již v dokumentu, kterým výběrové řízení (nelze zde hovořit o zadávacím řízení, proto jsou většinou používány jiná označení tohoto řízení) zahajuje. Následně však je nutno nespoléhat na zákonnou úpravu, ale postup při výběru nejvhodnějšího dodavatele musí zadavatel upravit v zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu. Je možné užívat odkazy na ZVZ s tím, že daná ustanovení se aplikují analogicky dle zákona. Je však třeba mít na paměti, že i taková výpomoc ustanoveními zákona může vyvolat výkladové problémy, neboť jednotlivé části zákona jsou vzájemně provázány a analogická aplikace jen jedné části zákona bez ohledu na další ustanovení zákona nemusí být vždy zárukou jasnosti zadávací dokumentace. 5.2 Základní zásady ZVZ Základní zásady ZVZ jsou uvedeny v 6 zákona. Ve světle těchto zásad je nutné zákon vykládat, a jak při postupu v zadávacím řízení, tak při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Jelikož je však dodržení zásad při postupu v řízení pro zadání VZMR jedinou zadavatelovou povinností10 dle ZVZ, jsou popsány v této části pomůcky. Při studiu ZVZ lze v jednotlivých ustanoveních shledat, kterak zákonodárce z těchto principů vycházel a tyto principy v ZVZ dále rozváděl. Při zajištění dodržení základních zásad ZVZ se tedy lze inspirovat zákonnou úpravou zadávacího řízení. 10 Upozorňujeme však, že ZVZ zavazuje zadavatele určitými povinnostmi po zadání veřejných zakázek malého rozsahu jedná se zejména o uveřejňovací povinnosti. 11

14 Jedná se o zásady: transparentnosti Zadavatel tedy musí jednat tak, aby jeho kroky byly přezkoumatelné a jasné. Např. musí jasným způsobem stanovit předpokládanou hodnotu a její stanovení zdokumentovat; při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu mimo zadávací řízení musí zadavatel zdůvodnit výběr nejvhodnější nabídky podle jím předem stanovených a jednoznačně popsaných hodnotících kritérií. rovného zacházení Zadavatel musí se všemi dodavateli v obdobném postavení zacházet obdobným způsobem. Např. pokud tedy umožní opravit nedostatky v prokázání kvalifikace jednomu dodavateli, musí umožnit opravit nedostatky v prokázání kvalifikace i všem ostatním dodavatelům. zákazu diskriminace Zadavatel nesmí svým jednáním bez objektivních (a zákonem dovolených) příčin zvýhodňovat určitou skupinu dodavatelů či určitého dodavatele, a to jak zjevným, tak i skrytým způsobem (nepřímo, např. stanovením skupiny podmínek, která v konečném důsledku bude zvýhodňovat určité dodavatele). Toto se v ZVZ projevuje např. zákazem odkazů na obchodní firmy, nutností připustit i jiná, technicky obdobná řešení atd. 6 Postup ve zjednodušeném podlimitním řízení ( ZPŘ ) Zahájení řízení Zahájení zjednodušeného podlimitního řízení spočívá v oslovení dodavatelů předepsanou formou. 12

15 Zahájení zadávacího řízení (1a) Toto řízení se zahajuje odesláním písemné výzvy k podání nabídky minimálně pěti relevantním dodavatelům, přičemž tato výzva musí být zároveň po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek11 uveřejněna na profilu zadavatele12. Výzva obsahuje minimálně náležitosti dle 38 odst. 4 ZVZ a může k ní být připojena zadávací dokumentace, či může zadavatel zadávací dokumentaci poskytovat samostatně. Alespoň textová část zadávací dokumentace však musí být zveřejněna na profilu zadavatele, a to po stejnou dobu jako výzva ( 48 odst. 1 ZVZ). (1b) K této fázi jsme přiřadili rovněž poznámku o jmenování komisí (byť mohou být jmenovány i před odesláním výzev nebo naopak později). Zadavatel takto formálně v určitém jmenovacím dekretu nominuje osoby, které budou provádět některé úkony jmenování komisí tedy musí být podepsané osobou oprávněnou jednat za zadavatele. V úvahu připadají tyto komise, u nichž zákon stanoví i nároky na jejich složení, jejich usnášeníschopnost atd.: Komise Zákonná úprava Komise pro otevírání obálek 71 ZVZ Zvláštní komise 59 odst. 2 ZVZ, analogicky 74 odst. 7 ZVZ a 75 odst. 6 ZVZ, i v dalším doporučujeme inspirovat se úpravou hodnotící komise Hodnotící komise ZVZ Některé činnosti připadající v úvahu v průběhu lhůty pro podání nabídek (2a) Na obsah zadávacích podmínek mohou mít dodavatelé upřesňující dotazy, rovněž může být ve vhodných případech (dle předmětu veřejné zakázky) uspřádána prohlídka plnění. Vyřizování těchto 11 Tuto lhůtu zadavatel stanoví v zadávacích podmínkách posledním dnem hodinou a minutou, kdy je možno podat nabídky, zadavatel je však omezen zákonnými minimálními lhůtami srov. 39 ZVZ. Mimo přímého zákonného vymezení lhůt je však zadavatel povinen respektovat i obecný odst ZVZ, tedy vymezit lhůtu s ohledem na předmět veřejné zakázky. Pokud by tedy s ohledem na složitost předmětu a obsahu nabídky byla možnost řádného zpracování a podání nabídky v zadavatelem stanovené lhůtě velmi nepravděpodobná (byť by byla dodržena minimální délka lhůty přímo stanovená odst. 2 nebo 3 39 ZVZ), byla by taková lhůta stanovena v rozporu se ZVZ. Je třeba rovněž upozornit, že minimální délka lhůty pro podání nabídek je stanovena v celých dnech, přičemž poslední den lhůty pro podání nabídek v praxi téměř nikdy není celým dnem (v praxi zadavatel neumožňuje podat nabídky až do půlnoci posledního dne vzhledem ke svým provozním možnostem). 12 Profil zadavatele je elektronický nástroj, který je dle ZVZ povinně užíván k mnoha úkonům. Zvláště v průběhu ZPŘ a při uveřejňování (vč. některých uveřejnění po zadání veřejných zakázek malého rozsahu. Na profil zadavatele jsou kladeny příslušným prováděcím předpisem náročné požadavky, proto je pro menší zadavatele většinou vhodnější úkony v tomto nástroji provádět prostřednictvím připraveného profilu některé ze specializovaných společností, které se tímto zabývají, neboť příprava vlastního systému Profilu zadavatele by pro ně byla nepřiměřeně náročná. Profil zadavatele je možné užívat až poté, co je tento profil formálně oznámen Věstníku veřejných zakázek, který spravuje seznam profilů zadavatelů (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cscz/searching/showpublicpublisherprofiles). 13

16 dotazů vč. lhůt, které je nutno dodržet13 a okolnosti prohlídky plnění upravuje ZVZ v ustanovení 49 ZVZ. Je třeba podotknout, že dodatečnými informace nesmí být provedena změna zadávacích podmínek! (2b) Poskytování zadávací dokumentace, opět vč. příslušných lhůt, je upraveno v 48 ZVZ. (2c) Dodavatelé mohou v průběhu lhůty pro podání nabídek a následně ještě 5 dnů po jejím skončení podávat námitky proti zadávacím podmínkám, ve kterých se mohou domáhat nápravy jimi tvrzených nezákonností zadávacích podmínek (např. toho, že jsou podmínky diskriminační či toho, že nejsou srozumitelné). Náležitosti, rozsah a způsob vyřizování námitek je upraven v páté části ZVZ. (2d) Zadavatel přijímá nabídky dle ustanovení 69 ZVZ. Je třeba upozornit na povinnost vést seznam podaných nabídek dle 69 odst. 6 ZVZ a na absolutní zákaz otevřít obálku s nabídkou před koncem lhůty pro podání nabídek (resp. z hlediska principu transparentnosti i před konáním komise pro otevírání obálek). Po skončení lhůty pro podání nabídek ve smyslu ihned následuje otevírání obálek (s ohledem na to je nutno plánovat i stanovení konce lhůty pro skončení nabídek s ohledem na časové možnosti členů komise, popř. jejich náhradníků). 13 Nedodržení lhůty pro zaslání dodatečných informací či zadávací dokumentace však lze ve většině případů zhojit prodloužením lhůty pro podání nabídek o příslušný počet dnů 40 odst. 2 ZVZ. 14

17 7 ZPŘ otevírání obálek ( 71 a násl. ZVZ) O co se jedná? Jedná se o formalizovaný proces konstatování toho, které nabídky byly podány ve lhůtě pro podání nabídek a získání přístupu k údajům, které jsou obsaženy v nabídkách a to pod možnou kontrolou uchazečů, kteří podali nabídky. Obsah nabídek musí zůstat nepřístupný (tj. musí být v zalepené obálce nebo nesmí být zpřístupněn u elektronicky podaných nabídek srov. 72 odst. 1 ZVZ) až do chvíle, kdy jsou obálky takto protokolárně otevřeny. Na rozdíl od dalších komisí musí být otevírání obálek provedeno pouze v jediném jednání komise. Kdo provádí úkony? Komise pro otevírání obálek nebo hodnotící komise, pokud ji k tomu zadavatel pověřil (toto pak je třeba uvést nejlépe do jmenovacího dekretu pro komisi). Na jednání této komise mají právo být přítomni zástupci dodavatelů, kteří podali nabídky. Svolání komise Svolání komise je nutno přizpůsobit tomu, že není nutné pozvat jen předem známý okruh členů komise, ale i uchazeče, kteří podali nabídky. (1a) Jmenovaná hodnotící komise bývá svolána většinou přímo uvedením místa a času otevírání obálek v zadávacích podmínkách. Tím se dá všem potenciálním zájemcům o zakázku na vědomí informace o otevírání obálek a není nutno je následně zvát k tomuto úkonu individuálně. (1b) Pokud informace o termínu otevírání obálek nebyla součástí zadávacích podmínek, zadavatel vyrozumí písemně uchazeče o termínu otevírání obálek nejméně 5 pracovních dnů před otevíráním obálek ( 71 odst. 5 ZVZ). Tento postup však nelze doporučit (resp. po novele ZVZ od ) je pravděpodobně nemožné jej použít bez porušení zákona, neboť dle novely musí otevírání obálek navazovat ihned na konec lhůty pro podání nabídek a lhůtu 5 dnů nelze tedy splnit, neboť 5 dnů 15

18 před koncem lhůty pro podání nabídek není ještě znám okruh uchazečů, kteří podali nabídky. Po novele ZVZ tak vznikla mezera v zákoně, která ještě není vyřešena výkladovou praxí a důrazně tak doporučujeme komisi svolávat pouze postupem uvedeným v bodu 1a! Zahájení činnosti komise Komise přebírá seznam přijatých nabídek a následně je třeba vyhotovit prezenční listiny, a to jednak prezenci přítomných členů (popř. jejich náhradníků) a dále pak prezenci uchazečů sepisem listiny přítomných uchazečů ( 71 odst. 8 ZVZ). Otevírání obálek (3a) Obálky jsou otevírány v pořadí, ve kterém byly doručeny, přičemž elektronicky podané nabídky jsou otevírány před Pořadí otevírání obálek, elektronicky podané nabídky jsou otevírány jako první. (3b) Proces otevření každé nabídky je standardizovaný a probíhá postupem dle 71 odst ZVZ a 72 odst. 5 a 6 ZVZ. (*) Nabídky, které neprojdou úspěšně touto kontrolou, komise vyřadí ze zadávacího řízení (byť její otevření je dokončeno) a zadavatel následně tohoto uchazeče vyloučí, což mu musí písemně oznámit. Proti tomuto úkonu, stejně jako proti dalším úkonům zadavatele, je možno podat námitky. V této souvislosti tedy doporučujeme ty úkony, které standardně nejčastěji vyvolají obranu dodavatele proti nim tj. vyloučení z řízení, ať již při otevírání obálek, či z důvodu nesplnění kvalifikace nebo nesplnění požadavků na nabídku, oznamovat tak, aby bylo nezpochybnitelné datum jejich předání (to platí obecně o všech úkonech, s jejichž doručením je spojen běh nějaké lhůty zde lhůty pro podání námitek proti tomuto úkonu) zejm. doporučenou zásilkou s doručenkou nebo osobním předáním s vyznačením převzetí na kopii oznámení. U 16

19 některých úkonů v rámci ZPŘ zákon umožňuje zjednodušené doručení zveřejněním na profilu zadavatele (byť vyloučení při otevírání obálek mezi ně nepatří). Pokud si komise nemůže být jista, zda podpis na smlouvě je podpisem oprávněné osoby, je nutno tuto nabídku přijmout a tuto skutečnost následně vyjasnit (např. žádosti o vysvětlení viz dále). Je třeba upozornit, že smlouva nemusí být vždy podepsána statutárním orgánem dodavatele, aby byla platná srov. jednání za právnické osoby dle občanského a obchodního zákoníku. Pozornost je rovněž třeba věnovat pozornost důkladnému právnímu posouzení oprávněnosti podpisu v případě, že nabídka je podána společně několika dodavateli 51 odst. 5 a 6 ZVZ, neboť zde může nastat mnoho různých variant. (3c) Nabídky podané po lhůtě se výše uvedeným postupem neotevírají pohlíží se na ně jako na nepodané a pouze se oznámí informace o pozdě podané nabídce dodavateli dle 71 odst. 7 ZVZ. (3d) Pokud je pouze jediná podaná nabídka, tato nabídka se neotevírá a pouze se oznamuje tato skutečnost uchazeči ( 71 odst. 7 ZVZ). Zadávací řízení musí být následně dle 84 odst. 1 písm. e) obligatorně zrušeno! O otevírání obálek je sepisován protokol dle 73 ZVZ. 17

20 8 ZPŘ posouzení kvalifikace ( 59 a násl. ZVZ) O co se jedná? O formální posouzení, zda uchazeč ve své nabídce prokázal splnění kvalifikace požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách, a to zákonem stanoveným způsobem (zákonem stanovenými doklady a jejich obsahem, stářím dokladů atd.) a vyřazení těch nabídek, které požadavky nesplňují. Kdo provádí úkony? Zvláštní komise nebo hodnotící komise, pokud ji k tomu zadavatel pověřil (toto pak je třeba uvést nejlépe do jmenovacího dekretu pro komisi). Pro účel znázornění níže budeme předpokládat, že zadavatel pověřil posouzením kvalifikace hodnotící komisi z toho vychází i dané kroky (např. způsob svolání komise). ZVZ na hodnotící a zvláštní komisy klade velmi podobné požadavky s drobnými odchylkami. Svolání komise na její 1. jednání (1a) uskutečňuje zadavatel, neboť komise se ještě nesešla, aby mohla zvolit svého předsedu a místopředsedu. Pozvánka na první jednání musí být učiněna nejméně 5 pracovních dnů před jejím 1. jednáním ( 75 odst. 1 ZVZ). Předseda (a v jeho nepřítomnosti místopředseda komise) následně řídí jednání komise a svolává její další zasedání (1b). Nemáli se možnost člen komise jednání zúčastnit, oznamuje tuto skutečnost zadavateli nebo předsedovi komise, jeli již zvolen ( 75 odst. 2 ZVZ). Před jednáním komise musí být členům, resp. náhradníkům členů komise oznámen seznam dodavatelů, kteří podali nabídky, aby mohli členové posoudit svoji nepodjatost. 18

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení PŘÍLOHA III Směrnice MŽP č. 8/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu MŽP Likvidace škod po živelních pohromách, podprogramu MŽP Povodně 2013 Zadávací řízení Opatření podporovaná v

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Rozdělení předmětu VZ v rozporu se zákonem Veřejný zadavatel ve stejném čase

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení Město Benešov nad Ploučnicí Vnitřní směrnice č. 1/2014 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice v plném rozsahu nahrazuje vnitřní směrnici

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK I. PŘEDMĚT ÚPRAVY 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) upravuje postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek a je závazným předpisem

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Konference Veřejné zakázky v praxi

Konference Veřejné zakázky v praxi Konference Veřejné zakázky v praxi Velká novela zákona o veřejných zakázkách 11. října 2011 Hotel Holiday Inn, Kongres centrum Praha Proces veřejných zakázek a poznatky ze zadávání v praxi Současná platná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D.

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Problematika zveřejňování veřejných zakázek JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obsah Uveřejňování a zveřejňování Veřejné zakázky malého rozsahu Aktualizace metody výběru vítězné nabídky Zveřejňování vlastnické

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

Dotace a výběrová řízení:

Dotace a výběrová řízení: Výběrová řízení zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle Závazných postupů, pravidel) zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006

Více

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email.

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email. Výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.2 Účinnost 28.06.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.4 Účinnost

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Město Hlinsko Směrnice pro zadávání veřejných zakázek vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a schválená,

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7 Příručka Výběrová řízení v Benefit7 1 Obsah Typologie... 6 1. Výběrové řízení... 6 2. Rámcová smlouva... 6 3. Minitendr... 6 4. Koncesní řízení... 6 5. Nadlimitní veřejná zakázka... 6 6. Podlimitní veřejná

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod IČO: 70990948 Sídlo/místo podnikání:

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 394 Sbírka zákonů č. 55 / 2012 55 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Čím se řídí VZ Zákon č. 137/2006 Sb. (dále jen ZVZ ) technická novela zákona 6.3.2015 zcela nový zákon od roku

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV. Černá Hora, 23. února 2012. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV. Černá Hora, 23. února 2012. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV Černá Hora, 23. února 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK ŽADATELEM/ PŘÍJEMCEM DOTACE Žadatel/příjemce dotace,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Obec Kočí - ÚSC. Směrnice č. 25. Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR)

Obec Kočí - ÚSC. Směrnice č. 25. Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) Obec Kočí - ÚSC Směrnice č. 25 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) Vnitřní směrnice č. pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1/11 Zastupitelstvo obce Kočí schválilo v souladu s

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (TEXTOVÁ ČÁST) pro podlimitní veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na stavební práce: Prrodlloužžeeníí vodovodu Sttřřeellnáá Zadavatel:

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách

Novela zákona o veřejných zakázkách Novela zákona o veřejných zakázkách Mgr. Štěpán Mátl odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů oddělení metodiky a koordinace veřejných zakázek (Solenice) říjen 2012 Obsah školení 1. Úvod 2. 15 dosavadních

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Článek 1. Úvodní ustanovení

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Článek 1. Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č.5/2014 SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Účelem této Směrnice je zabezpečení jednotného postupu Státního

Více

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH)

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) Směrnice rady č. 01/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, směrnici č. 01/2015 Zadávání veřejných

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Místní komunikace v Mirkovicích

Místní komunikace v Mirkovicích Obec Mirkovice Mirkovice 19 382 32 Velešín IČ: 002 46 000 Zadávací dokumentace v rámci zakázky Místní komunikace v Mirkovicích v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace

Více

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17 OBSAH Předmluva.............................................................XI Seznam použitých zkratek................................................ XIV Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.................................

Více

Profil absolventa. Znát pravidla pro zadávání zakázek v rámci OP VK Umět postupovat při zadání zakázky

Profil absolventa. Znát pravidla pro zadávání zakázek v rámci OP VK Umět postupovat při zadání zakázky Obsah modulu Seznámit účastníka kurzu s pravidly zadávání veřejných zakázek dle postupu uvedeného v Příručce pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost dle kapitoly

Více

Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC ROUDNÉ _ Roudenská 120, Roudné, 370 07 České Budějovice, IČ 00245372. Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zpracovala: Alena Šedivá Projednáno v ZO dne: 26.6.2014 Odsouhlaseno

Více

S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje

S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje Rada Královéhradeckého kraje stanovuje postup kraje při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách /dále jen Zákon

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Předmět činnosti DV Consult s.r.o.

Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Společnost DV Consult s.r.o. se specializuje na organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

Vnitřní předpis č. I/6/2014

Vnitřní předpis č. I/6/2014 Město Čelákovice Vnitřní předpis č. I/6/2014 Postup k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách Předpis schválen: 21. 3. 2014 Obsah: Článek: I. Úvodní ustanovení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO: vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici

Více

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více