POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY"

Transkript

1 POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO VYKLÁDÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z HLEDISKA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V POSTAVENÍ DOTOVANÉHO ZADAVATELE

2 Obsah 1 Úvodní slovo Pojmy zadávání veřejných zakázek Základní pojmy a kategorie zadávání Dokumenty pro zadání veřejné zakázky Zadávání VZ malého rozsahu ( VZMR ) a základní zásady ZVZ 11 6 Postup ve zjednodušeném podlimitním řízení ( ZPŘ ) Zahájení řízení ZPŘ otevírání obálek ( 71 a násl. ZVZ) ZPŘ posouzení kvalifikace ( 59 a násl. ZVZ) ZPŘ posouzení nabídek ZPŘ hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky ZPŘ doložení kvalifikace a uzavření smlouvy Přezkum; zrušení zadávacího řízení Seznam použitých zkratek Závěr

3 1 Úvodní slovo Vážení příjemci grantů hlavního města Prahy, na základě Vámi podaných žádostí byla poskytnuta určitá suma veřejných prostředků, s jejichž pomocí budete realizovat Vámi požadované činnosti. Jelikož se však jedná o prostředky veřejné, Vaše jednání bude v mnoha ohledech regulováno a kontrolováno. Jedním z hledisek, které budete muset při realizaci projektu velmi pečlivě zohledňovat, je způsob výběru dodavatele, ať se již bude jednat o dodavatele služeb, materiálu, či stavby. Čerpáním veřejných prostředků se totiž můžete dostat pod působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni (dále rovněž pouze ZVZ ), což pro přináší řadu povinností při vynakládání poskytnutých prostředků1. Abychom Vám usnadnili orientaci ve složité problematice veřejných zakázek, zpracovali jsme pro Vás tuto pomůcku, která je výběrem některých postupů, jež by při nakládání s veřejnými prostředky mohly přijít v úvahu. Jak již bylo řečeno, problematika veřejných zakázek je velmi složitá a rozsáhlá. Tato pomůcka si tedy neklade za cíl být metodickou příručkou, či snad dokonce komplexním návodem pro Váš postup. Rádi bychom však, aby posloužila jako stručný úvod do problematiky veřejných zakázek, který Vám pomůže s orientací v zákoně o veřejných zakázkách a souvisejících předpisech. Tato pomůcka je tedy zaměřena výhradně na orientaci v zákoně o veřejných zakázkách v těch částech, které pro Vás budou z hlediska průběrné hodnoty projektů pravděpodobně připadat v úvahu. Pomůcka si klade za cíl poskytnout orientaci v úpravě zakázek malého rozsahu a jednoho typu zadávacího řízení zjednodušeného podlimitního řízení. Popisuje proto některé, pro Vás důležité, postupy a pojmy definované v zákoně a při tomto popisu používá jistou dávku úvodního zjednodušení. Proto prosím mějte při práci s touto pomůckou vždy na paměti, že nelze vycházet pouze z jejího textu je třeba vždy postupovat zejména v souladu s Vaší grantovou smlouvou a závaznými postupy pro zadávání veřejných zakázek, která stanovil poskytovatel grantu jejich příjemcům a vycházet z textu zákona o veřejných zakázkách (v textu pomůcky nejsou pro přehlednost uvedena upozornění na všechny výjimky z popsaných pravidel, ty lze však vyhledat v příslušných ustanoveních zákona). Doufáme však, že díky naší pomůcce budou pro Vás ustanovení zákona mnohem srozumitelnějšími a orientace ve spleti jeho paragrafů bude pro Vás snazší. Přejeme Vám bezproblémovou realizaci projektu! V Praze dne A v některých případech i Vašich vlastních prostředků, které k těmto prostředkům přičleníte. 1

4 2 Pojmy zadávání veřejných zakázek 2.1 Kde nalézt právní prameny k problematice zadávání veřejných zakázek Hlavním zdrojem právní úpravy z hlediska potřeb příjemců grantů je, jak již bylo výše uvedeno, zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tento předpis je proveden množstvím podzákonných předpisů, z nichž upozorňujeme pouze na některé. Těmi jsou: 9/2011 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody tento předpis klade poměrně vysoké nároky na elektronické prostředky a zejména na elektronické nástroje2 některé úkony v zadávacím řízení; v důsledku těchto požadavků značně omezena možnost využívání např. u ke komunikaci s dodavateli a lze doporučit využívat spíše listinnou formu. 230/2012 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 231/2012 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce tyto dva předpisy stanoví bližší podmínky, ke kterým je potřeba, mimo podmínek stanovených přímo v textu ZVZ3 přihlédnout při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky na stavební práce 232/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky stanoví některé podrobnosti týkající se právě odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. 2.2 Mimoprávní prameny a informace o veřejných zakázkách, důležité odkazy Věstník veřejných zakázek je místem, odkud lze stáhnout formuláře k uveřejnění4. Rovněž prostřednictvím těchto stránek probíhá online uveřejnění a jsou zde k dispozici i metodiky k vyplnění formulářů, objednávky a k uveřejnění. 2 Elektronickými prostředky se dle ustanovení 149 odst. 1 ZVZ rozumí síť a služby elektronických komunikací; za elektronický prostředek se pro účely tohoto zákona nepovažuje fax. Elektronickými nástroji se rozumí programové vybavení, případně jeho součásti, které jsou spojeny se sítí nebo službou elektronických komunikací a umožňují prostřednictvím této sítě nebo služby provádění úkonů v elektronické podobě podle tohoto zákona, včetně zpracování zahrnujícího digitální kompresi a uchovávání dat (elektronickým nástrojem je tedy např. program, pomocí něhož zadavatel přijímá nabídky či program, který používá ke zveřejňování informací při zadávacím řízení. 3 Např. ustanovení 44 odst. 4 ZVZ, 46d ZVZ. 4 I když se zjednodušené podlimitní řízení, na které je zaměřena tato pomůcka, nezahajuje uveřejněním formuláře ve věstníku Veřejných zakázek i na tento druh řízení se vztahují některé povinnosti k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek jedná se zejména o povinnost uveřejnit oznámení o zadání zakázky. 2

5 Zde jsou dostupné číselníky, které využijete při zpracování zadávacích podmínek nebo při vyplnění formulářů pro ISVZ. Jedná se zejm. o číselník CPV kódů, číselník právních forem organizace a další. Na této stránce naleznete řadu užitečných informací o veřejných zakázkách, metodiky, apod. 3

6 3 Základní pojmy a kategorie zadávání 3.1 Pojem veřejné zakázky a další související pojmy Veřejná zakázka5 Veřejnou zakázkou je plnění realizované na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být realizována na základě písemné smlouvy. ( 7 odst. 1 ZVZ). Znaky veřejné zakázky jsou tedy: (i) skutečnost, že se jedná o určité plnění, (ii) úplatnost poskytnutí plnění a (iii)skutečnost, že plnění je poskytnuto zadavateli. Pokud je poskytnutí určitých služeb veřejnou zakázkou, řídí se její zadání, až na výjimky stanovené v 18 ZVZ, zákonem o veřejných zakázkách. 3.2 Pojem dotovaného zadavatele, aneb kdy je příjemce veřejných prostředků zadavatelem Jako jeden z podstatných znaků veřejné zakázky byla výše zdůrazněna osoba zadavatele. Zadavatelem může být osoba v postavení: a) veřejný zadavatel dle 2 odst. 2 ZVZ těmito zadavateli jsou zejména stát, obce, kraje, veřejné vysoké školy atd. b) sektorový zadavatel dle 2 odst. 6 ZVZ těmito zadavateli jsou osoby, které vykonávají některé společensky či hospodářsky významné činnosti např. veřejnou dopravu, vodárenství apod. Výklad těchto pojmů však není z hlediska této pomůcky zásadní, na rozdíl od pojmu c) dotovaný zadavatel, kterým je osoba, jež zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů6 nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté 5 Od veřejné zakázky je třeba odlišit institut koncese, jehož zadávání se řídí zákonem č. 139/2006 Sb., koncesním zákonem. Tento institut se odlišuje nejvíce způsobem úplaty, kdy úplata za plnění spočívá v tom, že produkt plnění (nebo jeho část) je přenechán do užívání jeho zhotoviteli a výnos z tohoto užívání je úplatou za plnění (resp. její částí). 6 Je třeba upozornit, že veřejnými zdroji jsou nejen zdroje poskytovatele grantu, ale jsou jimi: 1. dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, nebo regionální rady regionu soudržnosti; 2. prostředky nebo granty přidělené podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje); 3. granty Evropské unie, nebo 4. dotace, příspěvky a podpory 4

7 na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i v případě, pokud jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby. Mimo výše uvedeného je třeba zmínit, že za jednoho zadavatele se považuje také (i) několik zadavatelů ( 2 odst. 9 ZVZ) nebo (ii) zadavatel a další osoba, která zadavatelem není ( 2 odst. 10 ZVZ), kteří postupují v koordinaci při zajištění určitého plnění tito zadavatelé jsou pak z hlediska zadávání považování za sdruženého zadavatele. Centrálním zadavatelem je pak zadavatel, který sice zadává zakázku samostatně, ale účelem je zajištění plnění ve prospěch 3 osoby. Může tak učinit jedním ze způsobů uvedených v 3 odst. 1 ZVZ. Pro centrálního i sdruženého zadavatele platí, že před zahájením zadávání musejí účastníci tohoto vztahu uzavřít písemnou smlouvu, kterou upraví svá vzájemná práva a povinnosti ve sdružení/při centrálním zadávání. Na Příjemce grantu se tedy nejčastěji bude vztahovat zákon o veřejných zakázkách z toho důvodu, že příjemce grantu bude dotovaným zadavatelem, na kterého se vztahují stejná pravidla jako na veřejného zadavatele. Pokud se na příjemce grantu nevztahuje zákon o veřejných zakázkách, vynakládání finančních prostředků stále podléhá regulaci vyplývající z grantové smlouvy a souvisejících předpisů. 3.3 Druhy veřejných zakázek podle předmětu Z hlediska volby zadávacích postupů je potřeba ještě před zahájením zadávacího procesu rozlišit druhy veřejných zakázek dle zákona o veřejných zakázkách. Jsou jimi: Veřejné zakázky na dodávky ( 8 ZVZ), veřejné zakázky na služby ( 10 ZVZ) a veřejné zakázky na stavební práce ( 9 ZVZ). Přesné vymezení toho, o kterou veřejnou zakázku se jedná, lze nalézt v příslušných ustanoveních a přílohách zákona, na které tato ustanovení odkazují. Rovněž je třeba věnovat pozornost tomu, jak zákon určuje hlavní předmět veřejné zakázky u tzv. smíšených veřejných zakázek, tj. těch, které obsahují kombinaci dodávek, služeb a stavebních prací. poskytnuté z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, 5

8 3.4 Předpokládaná hodnota Rovněž z hlediska volby zadávacího postupu je nutné, rovněž ještě před započetím zadávacího procesu, stanovit předpokládanou hodnotu. Způsob stanovení předpokládané hodnoty poměrně přesně upravují ustanovení 13 a násl. ZVZ, kterými je třeba se důsledně řídit. Pro prvotní přehled snad zdůrazníme jen způsoby stanovení předpokládané hodnoty, jejichž pořadí je potřeba dodržet. Předpokládanou hodnotu tedy stanovíme: 1. na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění; nemáli zadavatel k dispozici takové údaje, 2. na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě 3. na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem (např. konzultací s příslušnou odbornou zastřešující organizací, konzultací s jiným zadavatelem apod.). Je třeba zdůraznit, že pro stanovení výše předpokládané hodnoty je rozhodný den odeslání oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění. Způsob stanovení předpokládané hodnoty si zadavatel musí zdokumentovat, je tedy např. vhodné založit si oslovení a příchozí orientační cenové nabídky podané v průzkumu trhu apod. Stanovení předpokládané hodnoty je činností ještě formálně předcházející procesu zadávání a na komunikaci zadavatele a dodavatelů se nevztahují požadavky vyhlášky č. 9/2011 Sb. Průzkum trhu je tedy možno provést i za pomoci elektronické pošty bez zaručeného elektronického podpisu. Při provedení průzkumu trhu však také dbejte na to, abyste neposkytovali příliš detailní informace o budoucí veřejné zakázce a nezvýhodnili tak ty dodavatele, které zadavatel osloví v tom smyslu, že budou schopni podat kvalitnější nabídku, či snad pouze oslovení dodavatelé, kteří byli schopni se na základě průzkumu trhu připravit k podání nabídky, budou schopni podat nabídku ve stanovené lhůtě pro podání nabídek! Při stanovení výše předpokládané hodnoty, resp. samotného předmětu veřejné zakázky, je třeba mít na zřeteli zákaz rozdělení předmětu veřejné zakázky ( 13 odst. 3 ZVZ7). Zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby rozdělením byla snížena předpokládaná hodnota veřejné zakázky pod některý ze zákonem stanovených limitů. 3.5 Druhy veřejných zakázek podle předmětu a předpokládané hodnoty Rozdělení druhů veřejných zakázek v závislosti na předmětu a druhu předpokládané hodnoty reprezentuje tabulka níže. Např. VZ malého rozsahu na stavební práce jsou tedy veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou nedosahující 3 mil. Kč bez DPH. 7 Související ustanovení: 13 odst. 4, 8 ZVZ; 98 ZVZ 6

9 Předmět Druh VZ podle předpokládané hodnoty [Kč bez DPH] plnění VZ VZ na dodávky, služby VZ na stavební práce 3.6 VZ malého rozsahu VZ podlimitní VZ nadlimitní 1, 1 mil , a více , , 1, 3 mil , , , a více Možné druhy zadávacích postupů Na základě řady výše uvedených zjištění můžeme konečně zvolit odpovídající zadávací postup dle zákona o veřejných zakázkách. Výčet možných zadávacích postupů v zadávacím řízení je uveden v ustanovení 21 ZVZ a jedná se o: otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, soutěžní dialog, zjednodušené podlimitní řízení8, dále může zadavatel v případě veřejných zakázek malého rozsahu dle 18 odst. 5 ZVZ postupovat mimo zadávací řízení, popř. ve specifických případech lze využít soutěž o návrh. Vzhledem k zaměření této pomůcky se zaměříme pouze na popis některých případů. Tabulka: Možnost využití některých druhů zadávacích postupů Předmět Druh VZ podle výše předpokládané hodnoty plnění VZ VZ na dodávky, služby VZ na stavební práce 8 VZ malého rozsahu VZ podlimitní VZ nadlimitní Lze zadat jako VZ malého rozsahu Lze zadat ve zjednodušeném podlimitním řízení Lze zadat v otevřeném či užším řízení (*) mimo zadávací řízení (*) (*) Lze zadat ve zjednodušeném podlimitním řízení, ovšem POUZE pokud je předpokládaná hodnota VZ maximálně 10 mil. Kč bez DPH (*) Podmínky pro využití jednotlivých postupů jsou uvedeny v ustanoveních ZVZ 7

10 (*) V těchto případech lze zadat i (i) ve složitějším druhu zadávacího řízení tj. v zadávacím řízení uvedeném z některých sloupců vpravo od tohoto druhu řízení nebo (ii) v jiném druhu řízení, které nejsou zmíněny v tabulce, ovšem za splnění specifických požadavků uvedených v ZVZ (tato řízení a požadavky nejsou předmětem této pomůcky). Z tabulky tedy vyplývá, že např. VZ na stavební práce lze zadat ve zjednodušeném podlimitním řízení, pokud se jedná o podlimitní veřejnou zakázku a její předpokládaná hodnota nepřesáhne 10 mil. Kč bez DPH. 4 Dokumenty pro zadání veřejné zakázky 4.1 Vymezení základních pojmů Pro zadání veřejné zakázky musí zadavatel vypracovat řadu dokumentů. Obsah dokumentů se liší dle jednotlivých druhů zadávacích postupů, jediným dokumentem, jehož povinné náležitosti zůstávají pro všechny druhy zadávacího řízení (a je vhodné se jimi analogicky inspirovat i při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) obdobné, je zadávací dokumentace. Nejprve pro pořádek osvětleme několik pojmů, které definuje ZVZ: Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Je potřeba si uvědomovat, že minimální obsah zadávací dokumentace je stanoven ZVZ ( 44 a násl. ZVZ). Kvalifikační dokumentace je dokumentace obsahující podrobné požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dodavatele. Tato může být zpracována jako samostatný dokument nebo mohou být obsaženy požadavky na kvalifikaci přímo v zadávací dokumentaci (což je u menších veřejných zakázek zadávaných jako zakázky malého rozsahu či jako zjednodušené podlimitní řízení obvyklejší). Naproti tomu pojem zadávací podmínky je pojem širším, než zadávací dokumentace. Zadávacími podmínkami jsou veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky pojem tedy zahrnuje požadavky uvedené ve veškerých dokumentech zpracovaných zadavatelem, ve kterých zadavatel definuje příslušné řízení. Dle ZVZ za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel. 4.2 Zadávací dokumentace a přiblížení jejích náležitostí Zadávací dokumentace musí dle ustanovení 44 ZVZ obsahovat alespoň následující náležitosti: a) obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, 8

11 Obchodní podmínky musí být zpracovány tak, aby zaručovaly dostatečný souhrn smluvních práv zadavateli veřejné zakázky. Podle významu a složitosti veřejné zakázky existují dvě cesty, jak k tomuto dospět: (i) definovat minimální obchodní podmínky, které musí smlouva zadavateli zaručovat, nebo (ii) přímo vložit do zadávacích podmínek pro dodavatele formulářovou smlouvu, do které dodavatel pouze vyplní své identifikační údaje a jím nabízené hodnoty (tj. zejména nabídkovou cenu). Druhá varianta, byť se zřejmě může zdát složitější, se v praxi většinou jeví jako vhodnější, neboť hodnocení, zda dodavatelem předložená smlouva pokrývá všechny varianty, se může stát velmi problematickou. Je třeba zohlednit také skutečnost, že ZVZ v některých případech stanoví minimální sumu obchodních podmínek, které musí zadavatel upravit. K tomu srov. ustanovení 46d ZVZ a příslušný prováděcí předpis zákona. b) technické podmínky ( 45) nebo zvláštní technické podmínky ( 46a), jeli to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, Technické podmínky vymezují bližší požadavky zadavatele na předmět plnění, při způsobu formulace technických podmínek je třeba přihlížet k požadavkům ZVZ uvedeným v 46 ZVZ tj. využívat primárně odkazů na české technické normy přejímající evropské normy atd.; technické podmínky však lze stanovit také potřebami zadavatele požadavkem na výkon nebo funkci. VŽDY musí zadavatel u každého odkazu připustit i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení (a to výslovně) 46 odst. 3 ZVZ technické podmínky obecně nesmějí být stanoveny diskriminačně, tj. tak, aby přímo či nepřímo vylučovaly technická řešení, která by rovněž byla způsobilá splnit požadavky zadavatele. Do technických podmínek (resp. do celé zadávací dokumentace dle 44 odst. 11 ZVZ) také nelze uvádět odkazy na konkrétní obchodní firmy, názvy, jména a příjmení atd. Pro některá specifická plnění zákon stanoví speciální požadavky na technické podmínky např. 46a ZVZ c) požadavky na opatření k ochraně utajovaných informací ( 46b), jeli to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, d) požadavky na zabezpečení dodávek ( 46c), jeli to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, Jedná se o specifické požadavky zadavatele uplatnitelné pro veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti 9

12 e) požadavky na varianty nabídek podle 70, pokud je zadavatel připustil, V případě, že zadavatel připustí varianty nabídky, musí velmi obezřetně propracovat způsob jejich hodnocení; varianty nabídek nejsou v praxi příliš připouštěny, neboť jejich připuštění způsobuje problémy při hodnocení. f) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, Zadavatel musí jasně uvést, jak má být zpracována nabídková cena a co má tato obsahovat, aby byly následně jednotlivé nabídky v tomto ohledu porovnatelné. Tato ustanovení tedy nesmějí připouštět pochybnosti o tom, co má být v nabídkové ceně obsaženo a jak má být konstruována, aby bylo jasné, co bude zadavatelem hodnoceno. g) podmínky a požadavky na zpracování nabídky, Zadavatel může blíže určit detaily, do kterých bude nabídka zpracována. Zadavatel však nesmí dodavatele postihovat za nesplnění jím stanovených formálních podmínek na nabídku typu způsob číslování stran, poskytnutí kopie nabídky, svázání nabídky apod. (naopak některé požadavky na nabídku stanoví přímo zákon např. její podání v uzavřené obálce ty mají zákonem stanovené důsledky). h) způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií, Otázky hodnocení upravuje 78 ZVZ. i) požadavek na podání nabídky pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, pokud tak zadavatel stanovil, a j) jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Mimo výše uvedeného výčtu je třeba upozornit rovněž na to, že dle 44 odst. 4 ZVZ platí, že zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce musí dále obsahovat: příslušnou dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr9 v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, a to rovněž v elektronické podobě. V zadávací dokumentaci zadavatel také většinou stanoví požadavky na kvalifikaci dodavatele, které může (a v určitém rozsahu musí) požadovat srov. ustanovení 50 a násl. ZVZ. 9 Výkaz výměr je podkladem k nacenění materiálů, výrobků a stavebních prací dodavatelem a je tak podkladem pro zpracování nabídkové ceny stavebních prací. 10

13 Zadavatel rovněž stanoví zadávací lhůtu ( 43 ZVZ), což je lhůta, po kterou je následně vázán uchazeč svou nabídkou a musí uzavřít jím nabídnutou smlouvu. Zadávací lhůta se určí časovým úsekem nebo konečným datem. V obou případech se však v důsledku některých skutečností dochází k pozastavení běhu této lhůty. Při zpracování dokumentů pro zadávání veřejné zakázky je třeba dbát na jejich jednoznačnost, na to, aby jejich obsah neporušoval zejména zásadu nediskriminace, ale rovněž je třeba při stanovení podmínek kontrolovat, zda tyto podmínky obsahují všechny náležitosti stanovené zákonem a jeho prováděcími předpisy a odpovídají jeho specifickým požadavkům. 5 Zadávání VZ malého rozsahu ( VZMR ) a základní zásady ZVZ 5.1 Postup mimo zadávací řízení dle 18 odst. 5 ZVZ Odpovídáli předpokládaná hodnota (s ohledem na předmět veřejné zakázky) limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu může zadavatel využít výjimku stanovenou v 18 odst. 5 ZVZ, tj. nemusí zakázku zadávat v zadávacím řízení dle ZVZ, musí však dbát dodržení jeho základních zásad (viz dále). Využití postupu mimo režim zákona by zadavatel měl deklarovat explicitně již v dokumentu, kterým výběrové řízení (nelze zde hovořit o zadávacím řízení, proto jsou většinou používány jiná označení tohoto řízení) zahajuje. Následně však je nutno nespoléhat na zákonnou úpravu, ale postup při výběru nejvhodnějšího dodavatele musí zadavatel upravit v zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu. Je možné užívat odkazy na ZVZ s tím, že daná ustanovení se aplikují analogicky dle zákona. Je však třeba mít na paměti, že i taková výpomoc ustanoveními zákona může vyvolat výkladové problémy, neboť jednotlivé části zákona jsou vzájemně provázány a analogická aplikace jen jedné části zákona bez ohledu na další ustanovení zákona nemusí být vždy zárukou jasnosti zadávací dokumentace. 5.2 Základní zásady ZVZ Základní zásady ZVZ jsou uvedeny v 6 zákona. Ve světle těchto zásad je nutné zákon vykládat, a jak při postupu v zadávacím řízení, tak při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Jelikož je však dodržení zásad při postupu v řízení pro zadání VZMR jedinou zadavatelovou povinností10 dle ZVZ, jsou popsány v této části pomůcky. Při studiu ZVZ lze v jednotlivých ustanoveních shledat, kterak zákonodárce z těchto principů vycházel a tyto principy v ZVZ dále rozváděl. Při zajištění dodržení základních zásad ZVZ se tedy lze inspirovat zákonnou úpravou zadávacího řízení. 10 Upozorňujeme však, že ZVZ zavazuje zadavatele určitými povinnostmi po zadání veřejných zakázek malého rozsahu jedná se zejména o uveřejňovací povinnosti. 11

14 Jedná se o zásady: transparentnosti Zadavatel tedy musí jednat tak, aby jeho kroky byly přezkoumatelné a jasné. Např. musí jasným způsobem stanovit předpokládanou hodnotu a její stanovení zdokumentovat; při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu mimo zadávací řízení musí zadavatel zdůvodnit výběr nejvhodnější nabídky podle jím předem stanovených a jednoznačně popsaných hodnotících kritérií. rovného zacházení Zadavatel musí se všemi dodavateli v obdobném postavení zacházet obdobným způsobem. Např. pokud tedy umožní opravit nedostatky v prokázání kvalifikace jednomu dodavateli, musí umožnit opravit nedostatky v prokázání kvalifikace i všem ostatním dodavatelům. zákazu diskriminace Zadavatel nesmí svým jednáním bez objektivních (a zákonem dovolených) příčin zvýhodňovat určitou skupinu dodavatelů či určitého dodavatele, a to jak zjevným, tak i skrytým způsobem (nepřímo, např. stanovením skupiny podmínek, která v konečném důsledku bude zvýhodňovat určité dodavatele). Toto se v ZVZ projevuje např. zákazem odkazů na obchodní firmy, nutností připustit i jiná, technicky obdobná řešení atd. 6 Postup ve zjednodušeném podlimitním řízení ( ZPŘ ) Zahájení řízení Zahájení zjednodušeného podlimitního řízení spočívá v oslovení dodavatelů předepsanou formou. 12

15 Zahájení zadávacího řízení (1a) Toto řízení se zahajuje odesláním písemné výzvy k podání nabídky minimálně pěti relevantním dodavatelům, přičemž tato výzva musí být zároveň po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek11 uveřejněna na profilu zadavatele12. Výzva obsahuje minimálně náležitosti dle 38 odst. 4 ZVZ a může k ní být připojena zadávací dokumentace, či může zadavatel zadávací dokumentaci poskytovat samostatně. Alespoň textová část zadávací dokumentace však musí být zveřejněna na profilu zadavatele, a to po stejnou dobu jako výzva ( 48 odst. 1 ZVZ). (1b) K této fázi jsme přiřadili rovněž poznámku o jmenování komisí (byť mohou být jmenovány i před odesláním výzev nebo naopak později). Zadavatel takto formálně v určitém jmenovacím dekretu nominuje osoby, které budou provádět některé úkony jmenování komisí tedy musí být podepsané osobou oprávněnou jednat za zadavatele. V úvahu připadají tyto komise, u nichž zákon stanoví i nároky na jejich složení, jejich usnášeníschopnost atd.: Komise Zákonná úprava Komise pro otevírání obálek 71 ZVZ Zvláštní komise 59 odst. 2 ZVZ, analogicky 74 odst. 7 ZVZ a 75 odst. 6 ZVZ, i v dalším doporučujeme inspirovat se úpravou hodnotící komise Hodnotící komise ZVZ Některé činnosti připadající v úvahu v průběhu lhůty pro podání nabídek (2a) Na obsah zadávacích podmínek mohou mít dodavatelé upřesňující dotazy, rovněž může být ve vhodných případech (dle předmětu veřejné zakázky) uspřádána prohlídka plnění. Vyřizování těchto 11 Tuto lhůtu zadavatel stanoví v zadávacích podmínkách posledním dnem hodinou a minutou, kdy je možno podat nabídky, zadavatel je však omezen zákonnými minimálními lhůtami srov. 39 ZVZ. Mimo přímého zákonného vymezení lhůt je však zadavatel povinen respektovat i obecný odst ZVZ, tedy vymezit lhůtu s ohledem na předmět veřejné zakázky. Pokud by tedy s ohledem na složitost předmětu a obsahu nabídky byla možnost řádného zpracování a podání nabídky v zadavatelem stanovené lhůtě velmi nepravděpodobná (byť by byla dodržena minimální délka lhůty přímo stanovená odst. 2 nebo 3 39 ZVZ), byla by taková lhůta stanovena v rozporu se ZVZ. Je třeba rovněž upozornit, že minimální délka lhůty pro podání nabídek je stanovena v celých dnech, přičemž poslední den lhůty pro podání nabídek v praxi téměř nikdy není celým dnem (v praxi zadavatel neumožňuje podat nabídky až do půlnoci posledního dne vzhledem ke svým provozním možnostem). 12 Profil zadavatele je elektronický nástroj, který je dle ZVZ povinně užíván k mnoha úkonům. Zvláště v průběhu ZPŘ a při uveřejňování (vč. některých uveřejnění po zadání veřejných zakázek malého rozsahu. Na profil zadavatele jsou kladeny příslušným prováděcím předpisem náročné požadavky, proto je pro menší zadavatele většinou vhodnější úkony v tomto nástroji provádět prostřednictvím připraveného profilu některé ze specializovaných společností, které se tímto zabývají, neboť příprava vlastního systému Profilu zadavatele by pro ně byla nepřiměřeně náročná. Profil zadavatele je možné užívat až poté, co je tento profil formálně oznámen Věstníku veřejných zakázek, který spravuje seznam profilů zadavatelů (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cscz/searching/showpublicpublisherprofiles). 13

16 dotazů vč. lhůt, které je nutno dodržet13 a okolnosti prohlídky plnění upravuje ZVZ v ustanovení 49 ZVZ. Je třeba podotknout, že dodatečnými informace nesmí být provedena změna zadávacích podmínek! (2b) Poskytování zadávací dokumentace, opět vč. příslušných lhůt, je upraveno v 48 ZVZ. (2c) Dodavatelé mohou v průběhu lhůty pro podání nabídek a následně ještě 5 dnů po jejím skončení podávat námitky proti zadávacím podmínkám, ve kterých se mohou domáhat nápravy jimi tvrzených nezákonností zadávacích podmínek (např. toho, že jsou podmínky diskriminační či toho, že nejsou srozumitelné). Náležitosti, rozsah a způsob vyřizování námitek je upraven v páté části ZVZ. (2d) Zadavatel přijímá nabídky dle ustanovení 69 ZVZ. Je třeba upozornit na povinnost vést seznam podaných nabídek dle 69 odst. 6 ZVZ a na absolutní zákaz otevřít obálku s nabídkou před koncem lhůty pro podání nabídek (resp. z hlediska principu transparentnosti i před konáním komise pro otevírání obálek). Po skončení lhůty pro podání nabídek ve smyslu ihned následuje otevírání obálek (s ohledem na to je nutno plánovat i stanovení konce lhůty pro skončení nabídek s ohledem na časové možnosti členů komise, popř. jejich náhradníků). 13 Nedodržení lhůty pro zaslání dodatečných informací či zadávací dokumentace však lze ve většině případů zhojit prodloužením lhůty pro podání nabídek o příslušný počet dnů 40 odst. 2 ZVZ. 14

17 7 ZPŘ otevírání obálek ( 71 a násl. ZVZ) O co se jedná? Jedná se o formalizovaný proces konstatování toho, které nabídky byly podány ve lhůtě pro podání nabídek a získání přístupu k údajům, které jsou obsaženy v nabídkách a to pod možnou kontrolou uchazečů, kteří podali nabídky. Obsah nabídek musí zůstat nepřístupný (tj. musí být v zalepené obálce nebo nesmí být zpřístupněn u elektronicky podaných nabídek srov. 72 odst. 1 ZVZ) až do chvíle, kdy jsou obálky takto protokolárně otevřeny. Na rozdíl od dalších komisí musí být otevírání obálek provedeno pouze v jediném jednání komise. Kdo provádí úkony? Komise pro otevírání obálek nebo hodnotící komise, pokud ji k tomu zadavatel pověřil (toto pak je třeba uvést nejlépe do jmenovacího dekretu pro komisi). Na jednání této komise mají právo být přítomni zástupci dodavatelů, kteří podali nabídky. Svolání komise Svolání komise je nutno přizpůsobit tomu, že není nutné pozvat jen předem známý okruh členů komise, ale i uchazeče, kteří podali nabídky. (1a) Jmenovaná hodnotící komise bývá svolána většinou přímo uvedením místa a času otevírání obálek v zadávacích podmínkách. Tím se dá všem potenciálním zájemcům o zakázku na vědomí informace o otevírání obálek a není nutno je následně zvát k tomuto úkonu individuálně. (1b) Pokud informace o termínu otevírání obálek nebyla součástí zadávacích podmínek, zadavatel vyrozumí písemně uchazeče o termínu otevírání obálek nejméně 5 pracovních dnů před otevíráním obálek ( 71 odst. 5 ZVZ). Tento postup však nelze doporučit (resp. po novele ZVZ od ) je pravděpodobně nemožné jej použít bez porušení zákona, neboť dle novely musí otevírání obálek navazovat ihned na konec lhůty pro podání nabídek a lhůtu 5 dnů nelze tedy splnit, neboť 5 dnů 15

18 před koncem lhůty pro podání nabídek není ještě znám okruh uchazečů, kteří podali nabídky. Po novele ZVZ tak vznikla mezera v zákoně, která ještě není vyřešena výkladovou praxí a důrazně tak doporučujeme komisi svolávat pouze postupem uvedeným v bodu 1a! Zahájení činnosti komise Komise přebírá seznam přijatých nabídek a následně je třeba vyhotovit prezenční listiny, a to jednak prezenci přítomných členů (popř. jejich náhradníků) a dále pak prezenci uchazečů sepisem listiny přítomných uchazečů ( 71 odst. 8 ZVZ). Otevírání obálek (3a) Obálky jsou otevírány v pořadí, ve kterém byly doručeny, přičemž elektronicky podané nabídky jsou otevírány před Pořadí otevírání obálek, elektronicky podané nabídky jsou otevírány jako první. (3b) Proces otevření každé nabídky je standardizovaný a probíhá postupem dle 71 odst ZVZ a 72 odst. 5 a 6 ZVZ. (*) Nabídky, které neprojdou úspěšně touto kontrolou, komise vyřadí ze zadávacího řízení (byť její otevření je dokončeno) a zadavatel následně tohoto uchazeče vyloučí, což mu musí písemně oznámit. Proti tomuto úkonu, stejně jako proti dalším úkonům zadavatele, je možno podat námitky. V této souvislosti tedy doporučujeme ty úkony, které standardně nejčastěji vyvolají obranu dodavatele proti nim tj. vyloučení z řízení, ať již při otevírání obálek, či z důvodu nesplnění kvalifikace nebo nesplnění požadavků na nabídku, oznamovat tak, aby bylo nezpochybnitelné datum jejich předání (to platí obecně o všech úkonech, s jejichž doručením je spojen běh nějaké lhůty zde lhůty pro podání námitek proti tomuto úkonu) zejm. doporučenou zásilkou s doručenkou nebo osobním předáním s vyznačením převzetí na kopii oznámení. U 16

19 některých úkonů v rámci ZPŘ zákon umožňuje zjednodušené doručení zveřejněním na profilu zadavatele (byť vyloučení při otevírání obálek mezi ně nepatří). Pokud si komise nemůže být jista, zda podpis na smlouvě je podpisem oprávněné osoby, je nutno tuto nabídku přijmout a tuto skutečnost následně vyjasnit (např. žádosti o vysvětlení viz dále). Je třeba upozornit, že smlouva nemusí být vždy podepsána statutárním orgánem dodavatele, aby byla platná srov. jednání za právnické osoby dle občanského a obchodního zákoníku. Pozornost je rovněž třeba věnovat pozornost důkladnému právnímu posouzení oprávněnosti podpisu v případě, že nabídka je podána společně několika dodavateli 51 odst. 5 a 6 ZVZ, neboť zde může nastat mnoho různých variant. (3c) Nabídky podané po lhůtě se výše uvedeným postupem neotevírají pohlíží se na ně jako na nepodané a pouze se oznámí informace o pozdě podané nabídce dodavateli dle 71 odst. 7 ZVZ. (3d) Pokud je pouze jediná podaná nabídka, tato nabídka se neotevírá a pouze se oznamuje tato skutečnost uchazeči ( 71 odst. 7 ZVZ). Zadávací řízení musí být následně dle 84 odst. 1 písm. e) obligatorně zrušeno! O otevírání obálek je sepisován protokol dle 73 ZVZ. 17

20 8 ZPŘ posouzení kvalifikace ( 59 a násl. ZVZ) O co se jedná? O formální posouzení, zda uchazeč ve své nabídce prokázal splnění kvalifikace požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách, a to zákonem stanoveným způsobem (zákonem stanovenými doklady a jejich obsahem, stářím dokladů atd.) a vyřazení těch nabídek, které požadavky nesplňují. Kdo provádí úkony? Zvláštní komise nebo hodnotící komise, pokud ji k tomu zadavatel pověřil (toto pak je třeba uvést nejlépe do jmenovacího dekretu pro komisi). Pro účel znázornění níže budeme předpokládat, že zadavatel pověřil posouzením kvalifikace hodnotící komisi z toho vychází i dané kroky (např. způsob svolání komise). ZVZ na hodnotící a zvláštní komisy klade velmi podobné požadavky s drobnými odchylkami. Svolání komise na její 1. jednání (1a) uskutečňuje zadavatel, neboť komise se ještě nesešla, aby mohla zvolit svého předsedu a místopředsedu. Pozvánka na první jednání musí být učiněna nejméně 5 pracovních dnů před jejím 1. jednáním ( 75 odst. 1 ZVZ). Předseda (a v jeho nepřítomnosti místopředseda komise) následně řídí jednání komise a svolává její další zasedání (1b). Nemáli se možnost člen komise jednání zúčastnit, oznamuje tuto skutečnost zadavateli nebo předsedovi komise, jeli již zvolen ( 75 odst. 2 ZVZ). Před jednáním komise musí být členům, resp. náhradníkům členů komise oznámen seznam dodavatelů, kteří podali nabídky, aby mohli členové posoudit svoji nepodjatost. 18

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011:

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: Komentář JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: 1. Poskytnutím specifické výjimky má být vyřešen jen nejkřiklavější problém:

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE KROK Č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vaším prvním úkolem bude určit, co přesně má být v rámci projektu nakoupeno. K tomu vám poslouží schválený rozpočet projektu,

Více

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Rigorózní práce Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Mgr. Jaroslav Menčík Akademický rok 2011/2012 Prohlašuji,

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Transparency International - Česká republika Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 I.3.2 12. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ministerstvo

Více

Číslo vydání/aktualizace: 8/2

Číslo vydání/aktualizace: 8/2 Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více