ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Detailní analýza ICT ve vztahu k zákonu se jedná o zakázku nadlimitnízadávanou v otevřeném zadávacím řízení Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, poţadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Nesplnění zadávacích podmínek povede k vyloučení uchazeče.

2 1. Údaje o oznámení zadávacího řízení Oznámení o zahájení zadávacího řízení je uveřejněno na formuláři Oznámení o zakázce v IS VZ US pod ev. číslem: Zadavatel ve smyslu zákona: 2. Údaje o zadavateli Identifikační údaje Zadavatele: Název: Státní fond ţivotního prostředí České republiky IČ: Adresa sídla: Korespondenční adresa: Osoba oprávněná za Zadavatele jednat: Kaplanova 1931, Praha 11 Chodov, PSČ: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ Ing. Radka Bučilová, pověřená řízením SFŢP ČR 3. Údaje o uchazeči Uchazeč je povinen ve své nabídce uvést své identifikační údaje takto: Právnické osoby: Obchodní firma nebo název Sídlo, zápis v OR Právní forma Identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno Jména a příjmení statutárního orgánu, členů statutárního orgánu Jiné fyzické osoby oprávněné jednat za, nebo jménem právnické osoby Kontaktní spojení telefon, fax, , ID datové schránky Fyzické osoby: Jméno, příjmení, případně obchodní firma Bydliště, případně místo podnikaní, je-li odlišné od bydliště Identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno Kontaktní spojení telefon, fax, 2

3 Uchazeč identifikační údaje uvede formou Krycího listu nabídky, kterýtvoří přílohu této zadávací dokumentace. 4. Údaje o osobě pověřené výkonem zadavatelských činností Název pověřené osoby: ML Compet, a. s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Revoluční 655/1, Praha 1 IČ: Osoba oprávněná jednat: Lucia Novanská Kontaktní osoba: Provozní doba: pondělí čtvrtek: 8:00 16:00 pátek: 8:00 13:00 Uchazeči jsou oprávněni činit veškeré právní úkony týkající se zadávacího řízení pouze v průběhu provozní doby. 5. Údaje o zadávací dokumentaci 5.1 Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel i přes nejlepší péči nemůţe vyloučit, ţe budoucí názor orgánu dohledu na skutečnosti a procesy upravené v zadávací dokumentaci, můţe být odlišný od názoru zadavatele. Zadavatel proto ţádá uchazeče, aby neprodleně po převzetí této zadávací dokumentace tuto podrobili vlastnímu přezkoumání a v případě nesouhlasu s jakoukoliv skutečností resp. procesem v ní obsaţeným vyuţili svého práva podat námitku ve smyslu 110 zákona. Námitku proti skutečnostem upraveným v zadávací dokumentaci lze podat nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek, a to v souladu s odst zákona. Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče, ţe jakékoliv námitky, směřující proti skutečnostem obsaţeným v zadávací dokumentaci resp. skutečnostem, o kterých se uchazeč mohl dozvědět při studiu zadávací dokumentace, podané později neţ ve lhůtě 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek, zadavatel zásadně posoudí jako nedůvodné. Zadavatel kaţdou 3

4 takto opoţděně podanou námitku posoudí jednoznačně jako nedůvodnou a přitom účelovou snahu uchazeče o poškození ostatních uchazečů. Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, ţe zadávací dokumentace je souhrnem poţadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých poţadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vţdy řídit nejen poţadavky obsaţenými v zadávací dokumentaci, ale téţ ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů. 5.2 Závaznost poţadavků zadavatele Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné poţadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto poţadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování poţadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek budou povaţovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Upozornění: V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 5.3 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Uchazeč je oprávněn poţadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci na základě písemné ţádosti ( em, faxem, poštou nebo osobním doručením)zaslané na adresu pověřené osoby, či em na ovou Písemná ţádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci se podává výhradně na adresu pověřené osoby v českém jazyce. Zadavatel odešle dodatečné informace o zadávací dokumentaci písemně ( em, faxem) nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení ţádosti uchazeče. Znění ţádosti o dodatečné informace a vlastní dodatečné informace budou zveřejněny stejným způsobem jako zadávací dokumentace. 6. Informace o podání nabídky Kaţdý dodavatel můţe podat pouze 1 nabídku. Nabídky se podávají písemně a na nosiči CD nebo DVD, v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních (originál a kopie) v uzavřené 4

5 obálce označené názvem veřejné zakázky, tj. Detailní analýza ICT - NEOTEVÍRAT na adresu pověřené osoby ML Compet, a.s., Revoluční 655/1, Praha 1 osobně do podatelny pověřené osoby (1. patro) nebo poštou na výše uvedenou adresu. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče. Stránky nabídky budou zabezpečeny proti vynětí listů. 6.1 Vázanost nabídkou Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeč je povinen předloţit dokumenty poţadované touto zadávací dokumentací v platnosti po celou dobu běhu zadávací lhůty. Běh zadávací lhůty je upraven v 43 zákona. 6.2 Lhůta pro podání nabídek Všechny nabídky musí být doručeny na adresu pověřené osoby (viz bod 6.3 zadávací dokumentace) do do 12:00 hodin, tedy do skončení lhůty pro podání nabídek, tento termín je téţ uveden v Oznámení o zakázce uveřejněném v IS VZ US.Nabídky, které budou podány po lhůtě pro podání nabídek, zadavatel neotevře. Tyto nabídky si ponechá a uchazeče v souladu s 71 odst. 6 zákona bezodkladně písemně vyrozumí o tom, ţe jeho nabídka byla podána po lhůtě pro podání nabídek. 6.3 Adresa pro podání nabídek Nabídky se podávají v podatelně na adrese pověřené osoby. Nabídky lze podávat prostřednictvím drţitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny PO-ČT od 8:00 hod do 16:00 hod a v PÁ od 8:00 hod do 13:00 hod. Nabídky budou doručeny do podatelny pověřené osoby ML Compet, a.s., Revoluční 655/1, Praha 1 1. patro. 6.4 Potvrzení o přijetí nabídky Kaţdý uchazeč, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloţí nabídku osobně, obdrţí potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli, uchazeči a údaje o datu a hodině doručení nabídky. Doručené nabídky zaznamená pověřená osoba do seznamu doručených a přijatých nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení. 7. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami 7.1 Datum a místo pro otevírání obálek s nabídkami Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány dne v 13:00 hodin v zasedací místnosti Státního fondu životního prostředí, Olbrachtova 2006/9, Praha 4. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě zástupců zadavatele a pověřené osoby všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, max. 1 osoba za uchazeče na základě plné moci, nejde li o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu uchazeče. 8. Charakteristika veřejné zakázky 5

6 8.1 Název veřejné zakázky Detailní analýza ICT 8.2 Místo plnění veřejné zakázky Sídlo zadavatele 8.3 Doba plnění veřejné zakázky Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy. Předpokládaný termín plnění zakázky: 05 11/ Klasifikace veřejné zakázky Název:Poradenské služby v oblasti počítačových auditů a technického vybavení počítačů Název:Informační systémy kód CPV: kód CPV: Účel a předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je 1.1. Fáze č. 1: Realizace analýzy stavu v oblasti ICT a mapování ICT aktiv, tvorba aktualizované ICT strategie Předmětem realizace této fáze je provedení detailní analýzy stávajícího ICT vybavení SFŢP ČR a nastavení nové ICT strategie a řídících procesů odboru ICT v souladu s mezinárodními standardy Information Technology Infrastructure Library (ITIL) / ISO V rámci SFŢP ČR je v současné době pouţívána řada informačních systémů slouţících pro podporu a administraci operačních programů (OPŢP, Zelená úsporám ), stejně tak jako interní informační systémy slouţící pro řízení podpůrných procesů organizace. Dílčí oblasti analýzy ICT: Stávající ICT architektura, jednotlivé komponenty HW, SW Stávající funkčnosti systémů (např.: finanční plánování, controlling a reporting, legislativa, uţivatelská pouţitelnost, včetně funkčních poţadavků business,), Provozní vlastnosti stávajících systémů (architektura, výkonnost, škálovatelnost, robustnost, dostupnost), Obecné hodnocení bezpečnosti stávajících systémů (např.: přístupy k datům, konzistence a integrita dat), Detailní analýza všech ICT procesů Zadavatele (řízení architektury a vývoje, řízení a nasazování změn, řízení bezpečnosti, řízení dodavatelských vztahů), Analýza stávajících smluvní vztahů s dodavateli IS/ICT, 6

7 V rámci analýzy bude ICT vybavení posuzováno z pohledu efektivnosti, funkcionality, nákladů na provoz a správu, technické podpory, rozšiřitelnosti, kompatibility s ostatními IS a z pohledu informační bezpečnosti. Požadované výstupy fáze: Výchozí analýza stávajícího stavu ICT, která bude obsahovat zejména revizi cílů a priorit hodnocení business poţadavků sestavení IT poţadavků zhodnocení stávajícího stavu modelu řízení a správy IT hodnocení stávajících IT procesů mapování ICT aktiv hodnocení aplikací hodnocení úrovně zabezpečení ICT aplikací hodnocení technologie hodnocení projektového portfolia revize financí Vlastní detailní návrh nové IT koncepce, který bude obsahovat zejména Definici mise, hodnot a cílů IT Definici strategického směřování IT Definici modelu řízení a správy Definici řízení procesů v odboru informatiky s vyuţitím Information Technology Infrastructure Library (ITIL)/ISO Sestavení technologického směřování a architektury Sestavení poţadavků na změny funkcionalit stávajících IT systémů Sestavení poţadavků na nové komponenty IT systémů/výměnu IT systémů Návrh implementace procesních změn, vyškolení pracovníků ICT odboru Finanční analýza Detailní procesní mapu ICT Fáze č.2 : Analýza požadavků pro implementaci ekonomického informačního systému včetně tvorby zadání a průzkumu trhu Tato aktivita vychází z předpokládaného poţadavku na změnu ekonomického informačního systému SFŢP ČR s Centrálním systémem účetních informací státu (CSÚIS) a rozšíření objemu přenášených dat do systému EDS/SMVS, které provozuje Ministerstvo financí 7

8 s vazbami na Ministerstvo ţivotního prostředí. Cílem této fáze projektu je analýza stávajícího stavu a poţadovaných změn daných legislativou a následné zpracování poţadavků na úpravy, případně změny stávajícího SW směřujících k automatizovanému propojení systémů. Cílem je provést odpovídající úpravy vnitřních předpisů a metodiky SFŢP ČR. Poţadovaným výsledkem je zefektivnění ekonomického řízení a sníţení administrativní zátěţe nejen na straně SFŢP ČR, ale i dalších státních orgánů. Expertní tým provede sběr, zpracování a vyhodnocení poţadavků na IS od klíčových uţivatelů IS. Mezi klíčovými uţivateli budou jak zástupci koncových uţivatelů IS tak i správci IS. Hlavním účelem analýzy je vydefinovat procesy jednotlivých částí modulů a celku IS za účelem získat přesný procesní a datový model. Sběr poţadavků se bude dále zaměřovat jak na chybějící funkcionality z pohledu klíčových uţivatelů, tak na poţadavky vedoucí k zapracování koncepčních nedostatků v architektuře IS, zvýšení bezpečnosti zpracování dat a úspoře nákladů na provoz IS. Výstup fáze 2: Zadavatel poţaduje vytvoření podrobné funkční specifikace systému strukturované v souladu s business procesy zadavatele podrobně popisující jednotlivé funkční bloky informačního systému Cílem je rovněţ vypracování studie proveditelnosti pro zavedení ekonomického informačního systému SFŢP ČR. Požadované výstupy fáze: Definice poţadavků na nový IS (popis procesů z pohledu nového IS) Prioritizace poţadavků na základě přínosů spojených se změnou Funkční poţadavky IS Nefunkční poţadavky IS (architektura, integrace s ostatními aplikacemi, výkonnost, provozovatelnost, bezpečnost) Návrh aplikační architektury a datových toků Návrh datové architektury (Technologický model, Integrační model) Analýza nákladů na současné aplikace a infrastrukturu Cost-benefit analýza Studie proveditelnosti (Pro účel zpracování relevantních výstupů bude pouţit modelovací jazyk UML (příp. jiný obdobný)). Fáze č.3: Podpora pří výběru dodavatele zpracování podkladů pro veřejnou zakázku Zpracování podkladů a průzkum trhu (RFI) 8

9 Nadefinování základních poţadavků na ekonomický informační systém na základě dostupných podkladů a plánovaného cílového stavu na základě výstupů fáze č.2. Zpracování podkladů pro oslovení potenciálních dodavatelů formou RFI (Request For Information = dokument pro získání základních informací o moţnostech dodavatele) Na základě výsledků oslovení potenciálních dodavatelů systému ověření realizovatelnosti poţadavků Vypracování detailní studie proveditelnosti v rozsahu: o Moţnosti dodavatelů systému (realizovatelnost) o Odhadované kapitálové finanční nároky (CAPEX) o Odhadované provozní nároky na provozování systému (OPEX) o Odhad přínosů a finančních úspor Zpracování poţadavků na dodavatele ekonomického informačního systému (RFP) Request-For-Proposal = dokument popisující poptávku po konkrétním řešení v definovaném rozsahu a kvalitě na základě výstupů fáze č.2. Cílem je získat závazné nabídky dodavatelů zohledňující mimo jiné: o Existující off-the-shelf řešení o Rozsah potřebných uţivatelských úprav a rozšíření o Finanční ohodnocení nabídky o Termíny dodávek řešení o Definice potřebné součinnosti a podkladů Příprava funkční specifikace systému a popis základních poţadavků na kvalitu informačního systému. Specifikace bude sumarizovat výsledky předchozích analýz a zpracovávat je do struktury jednotlivých funkčních modulů informačního systému. Příprava rámce projektového záměru pro implementaci ekonomického informačního systému v rozsahu: o Cíle projektu vycházející z definovaných externích a interních potřeb o Rozsah projektu vycházející ze specifikace poţadovaných funkčností o Celkové očekávané náklady projektu (TCO) o Očekávané přínosy projektu a ukazatele jejich dosaţení o Cost-Benefit Analýza (CBA) Součástí předmětu plnění jsou i práce a sluţby blíţe nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení předmětu plnění a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. 8.6 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 9

10 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je do ,- Kč včetně DPH a byla stanovena v souladu s 15zákona jako předpokládaná výše peněţitého závazku zadavatele za dobu účinnosti smlouvy. 9.1 Prokazování kvalifikace 9.Kvalifikace uchazečů Uchazeč je povinen v souladu s 50 zákona v nabídce prokázat splnění kvalifikace. 9.2 Vymezení kvalifikace Splnění kvalifikace prokázal uchazeč, který s poukazem na 50 odst. 1 zákona splní kvalifikační předpoklady uvedené dále. 9.3 Základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, Způsob prokázání splnění: Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší 90 dnů; výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloţí, jdeli o právnickou osobu, ve vztahu k uchazeči (PO), všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.); je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestu uchazeč doloţí ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo ke kaţdému členu statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační sloţky, doloţí uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k vedoucímu organizační sloţky, jakoţ i ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo všem členům statutárního orgánu zahraniční osoby. 10

11 který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehoţ skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěţe formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, vůči jehoţ majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němţ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, ţe majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, ţe majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší 90 dnů; výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloţí, jdeli o právnickou osobu, ve vztahu k uchazeči (PO),všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.); je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestu uchazeč doloţí ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo ke kaţdému členu statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační sloţky, doloţí uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k vedoucímu organizační sloţky, jakoţ i ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo všem členům statutárního orgánu zahraniční osoby Prohlášení uchazeče, z něhoţ jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu Prohlášení uchazeče, z něhoţ jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu který není v likvidaci Prohlášení uchazeče, z něhoţ jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu 11

12 který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloţeno kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) poţadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uloţena pokuta za umoţnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu který předloţí seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele který, má-li formu akciové společnosti, předloţí aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším neţ 10% Potvrzení příslušného finančního úřadu v prosté kopii, ve vztahu ke spotřební dani prohlášením. Prohlášení uchazeče, z něhoţ jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu Potvrzení od příslušného pracoviště české správy sociálního zabezpečení v prosté kopii. Prohlášení uchazeče, z něhoţ jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu Prohlášení uchazeče, z něhoţ jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu Prohlášení uchazeče, z něhoţ jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu Dodavatel je v rámci prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu povinen předloţit seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele,a to formou čestného prohlášení. Seznam musí být jednoznačně vázán k této veřejné zakázce.doba tří let se vztahuje k datu vyhotovení seznamu. Dodavatel je v rámci prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu povinen předloţit seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10%, a to 12

13 formoučestného prohlášení. 9.4 Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 zákona Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením: Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Způsob prokázání splnění: Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, prostá kopie ne starší 90 dnů ke dni prokázání kvalifikace. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné ţivnostenské oprávnění či licenci. Doklady o oprávnění k podnikání (ţivnostenské listy) pokrývající předmět veřejné zakázky - prostá kopie. 9.5 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle 55 zákona Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši minimálně 35mil. Kč Údaje o celkovém obratu uchazeče zjištěném podle zvláštních právních předpisů za poslední tři účetní období (tj. účetní období bezprostředně předcházející účetnímu období, ve kterém je toto zadávací řízení vyhlašováno); jestli-ţe uchazeč vznikl později, postačí, předloţí-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku; celkový obrat uchazeče v kaţdém z předcházejících tří účetních období (2008, 2009, 2010) nesmí činit méně neţ 30 milionů Kč Způsob prokázaní splnění: Uchazeč předloţí ke splnění tohoto poţadavku prostou kopii pojistné smlouvy, pojistného certifikátu vystaveného pojišťovacím ústavem Uchazeč předloţí čestné prohlášení o celkovém obratu za předcházející tři účetní období (2008, 2009, 2010). 9.6 Technické kvalifikační předpoklady dle 56 zákona 13

14 Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč: Předloţením seznamu 8 významných sluţeb provedených dodavatelem v posledních 3 letech s ohledem na předmět veřejné zakázky s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Způsob prokázaní splnění: Uchazeč v seznamu provedených dodávek doloţí 8 sluţeb, a to následovně: a) dvě z významných zakázek zahrnovaly tvorbu ICT strategie, přičemţ celková hodnota těchto zakázek činila alespoň Kč bez DPH dohromady. b) dvě z významných zakázek zahrnovaly posouzení (audit) stavu ICT včetně návrhu opatření pro zlepšení v organizaci obdobného rozsahu jako Zadavatel, přičemţ celková hodnota těchto zakázek činila alespoň Kč bez DPH dohromady. c) dvě z významných zakázek musí být realizované v oblasti návrhu a zpracování koncepce rozvoje informačního systému, přičemţ hodnota těchto významných zakázek činila alespoň Kč bez DPH za každou z těchto zakázek samostatně. d) jedna z významných zakázek musí být realizována v oblasti integrace, optimalizace ICT v minimální hodnotě Kč bez DPH; e) jedna významná zakázka kde dodavatel vykonával funkci projektového manaţera a rozsah sluţeb týkající se výkonu projektového manaţera 14

15 přesáhl Kč bez DPH a hodnota řízené zakázky činila alespoň 35mil. Kč bez DPH Seznam bude obsahovat: -identifikační údaje objednatele včetně telefonického kontaktu, -název zakázky, -popis předmětu zakázky a její rozsah -finanční objem v Kč bez DPH, -dobu a místo plnění, -údaj o tom, zda je přiloţeno osvědčení objednatele o řádném provedení sluţby Tento seznam doplní o: 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboţí dodáno veřejnému zadavateli 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboţí dodáno jiné osobě neţ veřejnému zadavateli, nebo 3. čestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboţí dodáno jiné osobě neţ veřejnému zadavateli a není-li současně moţné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Seznam techniků či technických útvarů, jeţ se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli Uchazeč doloţí splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předloţením jmenného seznamu techniků Realizační tým, v minimálním rozsahu: 1. Všichni členové týmu musí mít ukončené vysokoškolské 15

16 vzdělání a být bezúhonní. 2. Požadavky na jednotlivé členy realizačního týmu: Vedoucí projektu má VŠ vzdělání ekonomického nebo technického zaměření a praxi v oblasti projektového managementu minimálně 5 let, je drţitelem certifikátů PMI nebo obdobný a ISO Projektový manaţer, Expert na ICT strategii má nejméně VŠ vzdělání, praxi alespoň 5 let, platný certifikát ITIL nebo COBIT, prokazatelnou zkušenost s alespoň 2 obdobnými projekty, Expert na ICT a bezpečnost má nejméně VŠ vzdělání a praxi v oblasti informačních a komunikačních technologií minimálně 5 let, je drţitelem certifikátů CISA a CISSP a ITIL, nebo ekvivalentních, Architekt ICT řešení má VŠ vzdělání, alespoň 5 let zkušeností v oblasti ICT architektury nebo obdobného poradenství a je drţitelem manaţerského certifikátu ITIL, CGEIT nebo TOGAF 9 Foundation level, Vedoucí ICT auditor má VŠ vzdělání, alespoň 5 let praxe, platné certifikáty CISA a ABCP, nebo jejich ekvivalenty, Expert na finanční řízení veřejných institucí má VŠ vzdělání, minimálně 5 let praxe v oblasti rozpočetnictví a finančního 16

17 řízení organizací veřejné správy Specialista řízení kvality má VŠ vzdělání a praxi v oblasti poradenství při zlepšování sluţeb minimálně 5 let, je drţitelem certifikátu osvědčující znalost metodik řízení a zlepšování procesů (např. manaţer kvality, Six Sigma) b) Přílohu tohoto seznamu bude tvořit: 1. soubor strukturovaných profesních ţivotopisů jednotlivých členů realizačního týmu včetně jejich čestného prohlášení o bezúhonnosti a pravdivosti údajů v ţivotopise obsaţených podepsaných těmito členy realizačního týmu, 2. ověřené kopie dokladů prokazujících dosaţené vzdělání členů týmu. c) Profesní životopisy budou obsahovat minimálně následující údaje: 1. jméno a příjmení člena realizačního týmu, 2. funkci při plnění veřejné zakázky, 3. dosaţené vzdělání, 4. délku odborné praxe, 5. relevantní zakázky, na kterých se člen týmu podílel, 6. přehled odborné praxe ve zpětném členění relevantní k předmětu zakázky Rozsah profesního ţivotopisu by neměl přesáhnout 3 strany A4 bez 17

18 příloh. d) Členové realizačního týmu uvedení v tomto seznamu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění této veřejné zakázky po celou dobu zakázky. Trvalé změny na pozici vedoucího realizačního týmu - budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný uchazeč bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového vedoucího realizačního týmu pouze osobu splňující veškeré shora uvedené požadavky zadavatele týkající se vedoucího realizačního týmu. Výměnu člena realizačního týmu je uchazeč povinen zadavateli oznámit nejpozději do 10 dnů od této změny. Člena realizačního týmu je uchazeč povinen nahradit jinou osobou, která splňuje poţadavky kladené v této zadávací dokumentaci. Certifikát systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO řady 9001vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou vztahující se k předmětu veřejné zakázky, tj.: poskytování ICT sluţeb Uchazeč doloţí splnění tohoto kvalifikačního kritéria předloţením poţadovaného dokladu v prosté kopii. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie a uzná rovněţ jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti. 9.7 Forma splnění kvalifikace Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloţenými v prostých kopiích těchto dokladů. Pokud zadavatel bude poţadovat před uzavřením smlouvy předloţit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, jeuchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, povinen tyto doklady předloţit. 18

19 9.7.2 Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů Prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určitéčásti kvalifikace poţadované veřejným zadavatelem podle 50odst. 1 písm. b) aţ d) v plném rozsahu, je oprávněn splněníkvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvímsubdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předloţit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níţ vyplývá závazeksubdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejnézakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiţ budedodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, ato alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splněníkvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) aţ d). Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a). Ujednání týkající se ostatních subdodavatelů, prostřednictvím kterých uchazeč neprokazuje ţádnou část kvalifikace, ale kterým má uchazeč v úmyslu zadat část veřejné zakázky, je upraveno v bodě 15.6 této zadávací dokumentace Prokazování kvalifikace pokud podává nabídku více osob společně Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je kaţdý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu v rozsahu předloţení výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) aţ d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, ţe má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předloţit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsaţen závazek, ţe všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Poţadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázání společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 19

20 9.7.5 Prokazování kvalifikace v případě zahraničních osob Pokud nevyplývá ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu poţadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnosti, jejíţ splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána nestanoví jinak. Zahraniční dodavatel je povinen svůj obrat v příslušném účetním období přepočítat na Kč kursem vyhlášeným Českou národní bankou v poslední den tohoto účetního období a tento den včetně pouţitého kursu v prohlášení uvést Postup zadavatele při posouzení kvalifikace Zadavatel, resp. zadavatelem pověřená hodnotící či zvláštní komise posoudí prokázání kvalifikace dodavatele z hlediska poţadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem. Zadavatel můţe poţadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předloţené informace či doklady nebo předloţil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v poţadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat zadavatele o změně své kvalifikace, musí být zadavatelem vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle 53 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 zákona vyuţít za podmínek stanovených v 127 zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce. Uchazeč tento výpis předloţí v prosté kopii Prokazování kvalifikace pomocí osvědčení ze systému certifikovaných dodavatelů Uchazeč můţe k prokázání kvalifikačních předpokladů vyuţít za podmínek stanovených v 134 zákona certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů, ne staršího 20

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zjednodušené podlimitní řízení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Předmět veřejné zakázky DODÁVKA SPEKTROFLUOROMETRU VČ.

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více