ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Detailní analýza ICT ve vztahu k zákonu se jedná o zakázku nadlimitnízadávanou v otevřeném zadávacím řízení Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, poţadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Nesplnění zadávacích podmínek povede k vyloučení uchazeče.

2 1. Údaje o oznámení zadávacího řízení Oznámení o zahájení zadávacího řízení je uveřejněno na formuláři Oznámení o zakázce v IS VZ US pod ev. číslem: Zadavatel ve smyslu zákona: 2. Údaje o zadavateli Identifikační údaje Zadavatele: Název: Státní fond ţivotního prostředí České republiky IČ: Adresa sídla: Korespondenční adresa: Osoba oprávněná za Zadavatele jednat: Kaplanova 1931, Praha 11 Chodov, PSČ: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ Ing. Radka Bučilová, pověřená řízením SFŢP ČR 3. Údaje o uchazeči Uchazeč je povinen ve své nabídce uvést své identifikační údaje takto: Právnické osoby: Obchodní firma nebo název Sídlo, zápis v OR Právní forma Identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno Jména a příjmení statutárního orgánu, členů statutárního orgánu Jiné fyzické osoby oprávněné jednat za, nebo jménem právnické osoby Kontaktní spojení telefon, fax, , ID datové schránky Fyzické osoby: Jméno, příjmení, případně obchodní firma Bydliště, případně místo podnikaní, je-li odlišné od bydliště Identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno Kontaktní spojení telefon, fax, 2

3 Uchazeč identifikační údaje uvede formou Krycího listu nabídky, kterýtvoří přílohu této zadávací dokumentace. 4. Údaje o osobě pověřené výkonem zadavatelských činností Název pověřené osoby: ML Compet, a. s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Revoluční 655/1, Praha 1 IČ: Osoba oprávněná jednat: Lucia Novanská Kontaktní osoba: Provozní doba: pondělí čtvrtek: 8:00 16:00 pátek: 8:00 13:00 Uchazeči jsou oprávněni činit veškeré právní úkony týkající se zadávacího řízení pouze v průběhu provozní doby. 5. Údaje o zadávací dokumentaci 5.1 Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel i přes nejlepší péči nemůţe vyloučit, ţe budoucí názor orgánu dohledu na skutečnosti a procesy upravené v zadávací dokumentaci, můţe být odlišný od názoru zadavatele. Zadavatel proto ţádá uchazeče, aby neprodleně po převzetí této zadávací dokumentace tuto podrobili vlastnímu přezkoumání a v případě nesouhlasu s jakoukoliv skutečností resp. procesem v ní obsaţeným vyuţili svého práva podat námitku ve smyslu 110 zákona. Námitku proti skutečnostem upraveným v zadávací dokumentaci lze podat nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek, a to v souladu s odst zákona. Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče, ţe jakékoliv námitky, směřující proti skutečnostem obsaţeným v zadávací dokumentaci resp. skutečnostem, o kterých se uchazeč mohl dozvědět při studiu zadávací dokumentace, podané později neţ ve lhůtě 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek, zadavatel zásadně posoudí jako nedůvodné. Zadavatel kaţdou 3

4 takto opoţděně podanou námitku posoudí jednoznačně jako nedůvodnou a přitom účelovou snahu uchazeče o poškození ostatních uchazečů. Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, ţe zadávací dokumentace je souhrnem poţadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých poţadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vţdy řídit nejen poţadavky obsaţenými v zadávací dokumentaci, ale téţ ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů. 5.2 Závaznost poţadavků zadavatele Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné poţadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto poţadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování poţadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek budou povaţovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Upozornění: V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 5.3 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Uchazeč je oprávněn poţadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci na základě písemné ţádosti ( em, faxem, poštou nebo osobním doručením)zaslané na adresu pověřené osoby, či em na ovou Písemná ţádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci se podává výhradně na adresu pověřené osoby v českém jazyce. Zadavatel odešle dodatečné informace o zadávací dokumentaci písemně ( em, faxem) nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení ţádosti uchazeče. Znění ţádosti o dodatečné informace a vlastní dodatečné informace budou zveřejněny stejným způsobem jako zadávací dokumentace. 6. Informace o podání nabídky Kaţdý dodavatel můţe podat pouze 1 nabídku. Nabídky se podávají písemně a na nosiči CD nebo DVD, v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních (originál a kopie) v uzavřené 4

5 obálce označené názvem veřejné zakázky, tj. Detailní analýza ICT - NEOTEVÍRAT na adresu pověřené osoby ML Compet, a.s., Revoluční 655/1, Praha 1 osobně do podatelny pověřené osoby (1. patro) nebo poštou na výše uvedenou adresu. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče. Stránky nabídky budou zabezpečeny proti vynětí listů. 6.1 Vázanost nabídkou Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeč je povinen předloţit dokumenty poţadované touto zadávací dokumentací v platnosti po celou dobu běhu zadávací lhůty. Běh zadávací lhůty je upraven v 43 zákona. 6.2 Lhůta pro podání nabídek Všechny nabídky musí být doručeny na adresu pověřené osoby (viz bod 6.3 zadávací dokumentace) do do 12:00 hodin, tedy do skončení lhůty pro podání nabídek, tento termín je téţ uveden v Oznámení o zakázce uveřejněném v IS VZ US.Nabídky, které budou podány po lhůtě pro podání nabídek, zadavatel neotevře. Tyto nabídky si ponechá a uchazeče v souladu s 71 odst. 6 zákona bezodkladně písemně vyrozumí o tom, ţe jeho nabídka byla podána po lhůtě pro podání nabídek. 6.3 Adresa pro podání nabídek Nabídky se podávají v podatelně na adrese pověřené osoby. Nabídky lze podávat prostřednictvím drţitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny PO-ČT od 8:00 hod do 16:00 hod a v PÁ od 8:00 hod do 13:00 hod. Nabídky budou doručeny do podatelny pověřené osoby ML Compet, a.s., Revoluční 655/1, Praha 1 1. patro. 6.4 Potvrzení o přijetí nabídky Kaţdý uchazeč, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloţí nabídku osobně, obdrţí potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli, uchazeči a údaje o datu a hodině doručení nabídky. Doručené nabídky zaznamená pověřená osoba do seznamu doručených a přijatých nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení. 7. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami 7.1 Datum a místo pro otevírání obálek s nabídkami Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány dne v 13:00 hodin v zasedací místnosti Státního fondu životního prostředí, Olbrachtova 2006/9, Praha 4. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě zástupců zadavatele a pověřené osoby všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, max. 1 osoba za uchazeče na základě plné moci, nejde li o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu uchazeče. 8. Charakteristika veřejné zakázky 5

6 8.1 Název veřejné zakázky Detailní analýza ICT 8.2 Místo plnění veřejné zakázky Sídlo zadavatele 8.3 Doba plnění veřejné zakázky Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy. Předpokládaný termín plnění zakázky: 05 11/ Klasifikace veřejné zakázky Název:Poradenské služby v oblasti počítačových auditů a technického vybavení počítačů Název:Informační systémy kód CPV: kód CPV: Účel a předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je 1.1. Fáze č. 1: Realizace analýzy stavu v oblasti ICT a mapování ICT aktiv, tvorba aktualizované ICT strategie Předmětem realizace této fáze je provedení detailní analýzy stávajícího ICT vybavení SFŢP ČR a nastavení nové ICT strategie a řídících procesů odboru ICT v souladu s mezinárodními standardy Information Technology Infrastructure Library (ITIL) / ISO V rámci SFŢP ČR je v současné době pouţívána řada informačních systémů slouţících pro podporu a administraci operačních programů (OPŢP, Zelená úsporám ), stejně tak jako interní informační systémy slouţící pro řízení podpůrných procesů organizace. Dílčí oblasti analýzy ICT: Stávající ICT architektura, jednotlivé komponenty HW, SW Stávající funkčnosti systémů (např.: finanční plánování, controlling a reporting, legislativa, uţivatelská pouţitelnost, včetně funkčních poţadavků business,), Provozní vlastnosti stávajících systémů (architektura, výkonnost, škálovatelnost, robustnost, dostupnost), Obecné hodnocení bezpečnosti stávajících systémů (např.: přístupy k datům, konzistence a integrita dat), Detailní analýza všech ICT procesů Zadavatele (řízení architektury a vývoje, řízení a nasazování změn, řízení bezpečnosti, řízení dodavatelských vztahů), Analýza stávajících smluvní vztahů s dodavateli IS/ICT, 6

7 V rámci analýzy bude ICT vybavení posuzováno z pohledu efektivnosti, funkcionality, nákladů na provoz a správu, technické podpory, rozšiřitelnosti, kompatibility s ostatními IS a z pohledu informační bezpečnosti. Požadované výstupy fáze: Výchozí analýza stávajícího stavu ICT, která bude obsahovat zejména revizi cílů a priorit hodnocení business poţadavků sestavení IT poţadavků zhodnocení stávajícího stavu modelu řízení a správy IT hodnocení stávajících IT procesů mapování ICT aktiv hodnocení aplikací hodnocení úrovně zabezpečení ICT aplikací hodnocení technologie hodnocení projektového portfolia revize financí Vlastní detailní návrh nové IT koncepce, který bude obsahovat zejména Definici mise, hodnot a cílů IT Definici strategického směřování IT Definici modelu řízení a správy Definici řízení procesů v odboru informatiky s vyuţitím Information Technology Infrastructure Library (ITIL)/ISO Sestavení technologického směřování a architektury Sestavení poţadavků na změny funkcionalit stávajících IT systémů Sestavení poţadavků na nové komponenty IT systémů/výměnu IT systémů Návrh implementace procesních změn, vyškolení pracovníků ICT odboru Finanční analýza Detailní procesní mapu ICT Fáze č.2 : Analýza požadavků pro implementaci ekonomického informačního systému včetně tvorby zadání a průzkumu trhu Tato aktivita vychází z předpokládaného poţadavku na změnu ekonomického informačního systému SFŢP ČR s Centrálním systémem účetních informací státu (CSÚIS) a rozšíření objemu přenášených dat do systému EDS/SMVS, které provozuje Ministerstvo financí 7

8 s vazbami na Ministerstvo ţivotního prostředí. Cílem této fáze projektu je analýza stávajícího stavu a poţadovaných změn daných legislativou a následné zpracování poţadavků na úpravy, případně změny stávajícího SW směřujících k automatizovanému propojení systémů. Cílem je provést odpovídající úpravy vnitřních předpisů a metodiky SFŢP ČR. Poţadovaným výsledkem je zefektivnění ekonomického řízení a sníţení administrativní zátěţe nejen na straně SFŢP ČR, ale i dalších státních orgánů. Expertní tým provede sběr, zpracování a vyhodnocení poţadavků na IS od klíčových uţivatelů IS. Mezi klíčovými uţivateli budou jak zástupci koncových uţivatelů IS tak i správci IS. Hlavním účelem analýzy je vydefinovat procesy jednotlivých částí modulů a celku IS za účelem získat přesný procesní a datový model. Sběr poţadavků se bude dále zaměřovat jak na chybějící funkcionality z pohledu klíčových uţivatelů, tak na poţadavky vedoucí k zapracování koncepčních nedostatků v architektuře IS, zvýšení bezpečnosti zpracování dat a úspoře nákladů na provoz IS. Výstup fáze 2: Zadavatel poţaduje vytvoření podrobné funkční specifikace systému strukturované v souladu s business procesy zadavatele podrobně popisující jednotlivé funkční bloky informačního systému Cílem je rovněţ vypracování studie proveditelnosti pro zavedení ekonomického informačního systému SFŢP ČR. Požadované výstupy fáze: Definice poţadavků na nový IS (popis procesů z pohledu nového IS) Prioritizace poţadavků na základě přínosů spojených se změnou Funkční poţadavky IS Nefunkční poţadavky IS (architektura, integrace s ostatními aplikacemi, výkonnost, provozovatelnost, bezpečnost) Návrh aplikační architektury a datových toků Návrh datové architektury (Technologický model, Integrační model) Analýza nákladů na současné aplikace a infrastrukturu Cost-benefit analýza Studie proveditelnosti (Pro účel zpracování relevantních výstupů bude pouţit modelovací jazyk UML (příp. jiný obdobný)). Fáze č.3: Podpora pří výběru dodavatele zpracování podkladů pro veřejnou zakázku Zpracování podkladů a průzkum trhu (RFI) 8

9 Nadefinování základních poţadavků na ekonomický informační systém na základě dostupných podkladů a plánovaného cílového stavu na základě výstupů fáze č.2. Zpracování podkladů pro oslovení potenciálních dodavatelů formou RFI (Request For Information = dokument pro získání základních informací o moţnostech dodavatele) Na základě výsledků oslovení potenciálních dodavatelů systému ověření realizovatelnosti poţadavků Vypracování detailní studie proveditelnosti v rozsahu: o Moţnosti dodavatelů systému (realizovatelnost) o Odhadované kapitálové finanční nároky (CAPEX) o Odhadované provozní nároky na provozování systému (OPEX) o Odhad přínosů a finančních úspor Zpracování poţadavků na dodavatele ekonomického informačního systému (RFP) Request-For-Proposal = dokument popisující poptávku po konkrétním řešení v definovaném rozsahu a kvalitě na základě výstupů fáze č.2. Cílem je získat závazné nabídky dodavatelů zohledňující mimo jiné: o Existující off-the-shelf řešení o Rozsah potřebných uţivatelských úprav a rozšíření o Finanční ohodnocení nabídky o Termíny dodávek řešení o Definice potřebné součinnosti a podkladů Příprava funkční specifikace systému a popis základních poţadavků na kvalitu informačního systému. Specifikace bude sumarizovat výsledky předchozích analýz a zpracovávat je do struktury jednotlivých funkčních modulů informačního systému. Příprava rámce projektového záměru pro implementaci ekonomického informačního systému v rozsahu: o Cíle projektu vycházející z definovaných externích a interních potřeb o Rozsah projektu vycházející ze specifikace poţadovaných funkčností o Celkové očekávané náklady projektu (TCO) o Očekávané přínosy projektu a ukazatele jejich dosaţení o Cost-Benefit Analýza (CBA) Součástí předmětu plnění jsou i práce a sluţby blíţe nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení předmětu plnění a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. 8.6 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 9

10 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je do ,- Kč včetně DPH a byla stanovena v souladu s 15zákona jako předpokládaná výše peněţitého závazku zadavatele za dobu účinnosti smlouvy. 9.1 Prokazování kvalifikace 9.Kvalifikace uchazečů Uchazeč je povinen v souladu s 50 zákona v nabídce prokázat splnění kvalifikace. 9.2 Vymezení kvalifikace Splnění kvalifikace prokázal uchazeč, který s poukazem na 50 odst. 1 zákona splní kvalifikační předpoklady uvedené dále. 9.3 Základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, Způsob prokázání splnění: Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší 90 dnů; výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloţí, jdeli o právnickou osobu, ve vztahu k uchazeči (PO), všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.); je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestu uchazeč doloţí ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo ke kaţdému členu statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační sloţky, doloţí uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k vedoucímu organizační sloţky, jakoţ i ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo všem členům statutárního orgánu zahraniční osoby. 10

11 který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehoţ skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěţe formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, vůči jehoţ majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němţ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, ţe majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, ţe majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší 90 dnů; výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloţí, jdeli o právnickou osobu, ve vztahu k uchazeči (PO),všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.); je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestu uchazeč doloţí ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo ke kaţdému členu statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační sloţky, doloţí uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k vedoucímu organizační sloţky, jakoţ i ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo všem členům statutárního orgánu zahraniční osoby Prohlášení uchazeče, z něhoţ jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu Prohlášení uchazeče, z něhoţ jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu který není v likvidaci Prohlášení uchazeče, z něhoţ jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu 11

12 který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloţeno kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) poţadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uloţena pokuta za umoţnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu který předloţí seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele který, má-li formu akciové společnosti, předloţí aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším neţ 10% Potvrzení příslušného finančního úřadu v prosté kopii, ve vztahu ke spotřební dani prohlášením. Prohlášení uchazeče, z něhoţ jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu Potvrzení od příslušného pracoviště české správy sociálního zabezpečení v prosté kopii. Prohlášení uchazeče, z něhoţ jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu Prohlášení uchazeče, z něhoţ jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu Prohlášení uchazeče, z něhoţ jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu Dodavatel je v rámci prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu povinen předloţit seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele,a to formou čestného prohlášení. Seznam musí být jednoznačně vázán k této veřejné zakázce.doba tří let se vztahuje k datu vyhotovení seznamu. Dodavatel je v rámci prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu povinen předloţit seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10%, a to 12

13 formoučestného prohlášení. 9.4 Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 zákona Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením: Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Způsob prokázání splnění: Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, prostá kopie ne starší 90 dnů ke dni prokázání kvalifikace. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné ţivnostenské oprávnění či licenci. Doklady o oprávnění k podnikání (ţivnostenské listy) pokrývající předmět veřejné zakázky - prostá kopie. 9.5 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle 55 zákona Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši minimálně 35mil. Kč Údaje o celkovém obratu uchazeče zjištěném podle zvláštních právních předpisů za poslední tři účetní období (tj. účetní období bezprostředně předcházející účetnímu období, ve kterém je toto zadávací řízení vyhlašováno); jestli-ţe uchazeč vznikl později, postačí, předloţí-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku; celkový obrat uchazeče v kaţdém z předcházejících tří účetních období (2008, 2009, 2010) nesmí činit méně neţ 30 milionů Kč Způsob prokázaní splnění: Uchazeč předloţí ke splnění tohoto poţadavku prostou kopii pojistné smlouvy, pojistného certifikátu vystaveného pojišťovacím ústavem Uchazeč předloţí čestné prohlášení o celkovém obratu za předcházející tři účetní období (2008, 2009, 2010). 9.6 Technické kvalifikační předpoklady dle 56 zákona 13

14 Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč: Předloţením seznamu 8 významných sluţeb provedených dodavatelem v posledních 3 letech s ohledem na předmět veřejné zakázky s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Způsob prokázaní splnění: Uchazeč v seznamu provedených dodávek doloţí 8 sluţeb, a to následovně: a) dvě z významných zakázek zahrnovaly tvorbu ICT strategie, přičemţ celková hodnota těchto zakázek činila alespoň Kč bez DPH dohromady. b) dvě z významných zakázek zahrnovaly posouzení (audit) stavu ICT včetně návrhu opatření pro zlepšení v organizaci obdobného rozsahu jako Zadavatel, přičemţ celková hodnota těchto zakázek činila alespoň Kč bez DPH dohromady. c) dvě z významných zakázek musí být realizované v oblasti návrhu a zpracování koncepce rozvoje informačního systému, přičemţ hodnota těchto významných zakázek činila alespoň Kč bez DPH za každou z těchto zakázek samostatně. d) jedna z významných zakázek musí být realizována v oblasti integrace, optimalizace ICT v minimální hodnotě Kč bez DPH; e) jedna významná zakázka kde dodavatel vykonával funkci projektového manaţera a rozsah sluţeb týkající se výkonu projektového manaţera 14

15 přesáhl Kč bez DPH a hodnota řízené zakázky činila alespoň 35mil. Kč bez DPH Seznam bude obsahovat: -identifikační údaje objednatele včetně telefonického kontaktu, -název zakázky, -popis předmětu zakázky a její rozsah -finanční objem v Kč bez DPH, -dobu a místo plnění, -údaj o tom, zda je přiloţeno osvědčení objednatele o řádném provedení sluţby Tento seznam doplní o: 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboţí dodáno veřejnému zadavateli 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboţí dodáno jiné osobě neţ veřejnému zadavateli, nebo 3. čestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboţí dodáno jiné osobě neţ veřejnému zadavateli a není-li současně moţné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Seznam techniků či technických útvarů, jeţ se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli Uchazeč doloţí splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předloţením jmenného seznamu techniků Realizační tým, v minimálním rozsahu: 1. Všichni členové týmu musí mít ukončené vysokoškolské 15

16 vzdělání a být bezúhonní. 2. Požadavky na jednotlivé členy realizačního týmu: Vedoucí projektu má VŠ vzdělání ekonomického nebo technického zaměření a praxi v oblasti projektového managementu minimálně 5 let, je drţitelem certifikátů PMI nebo obdobný a ISO Projektový manaţer, Expert na ICT strategii má nejméně VŠ vzdělání, praxi alespoň 5 let, platný certifikát ITIL nebo COBIT, prokazatelnou zkušenost s alespoň 2 obdobnými projekty, Expert na ICT a bezpečnost má nejméně VŠ vzdělání a praxi v oblasti informačních a komunikačních technologií minimálně 5 let, je drţitelem certifikátů CISA a CISSP a ITIL, nebo ekvivalentních, Architekt ICT řešení má VŠ vzdělání, alespoň 5 let zkušeností v oblasti ICT architektury nebo obdobného poradenství a je drţitelem manaţerského certifikátu ITIL, CGEIT nebo TOGAF 9 Foundation level, Vedoucí ICT auditor má VŠ vzdělání, alespoň 5 let praxe, platné certifikáty CISA a ABCP, nebo jejich ekvivalenty, Expert na finanční řízení veřejných institucí má VŠ vzdělání, minimálně 5 let praxe v oblasti rozpočetnictví a finančního 16

17 řízení organizací veřejné správy Specialista řízení kvality má VŠ vzdělání a praxi v oblasti poradenství při zlepšování sluţeb minimálně 5 let, je drţitelem certifikátu osvědčující znalost metodik řízení a zlepšování procesů (např. manaţer kvality, Six Sigma) b) Přílohu tohoto seznamu bude tvořit: 1. soubor strukturovaných profesních ţivotopisů jednotlivých členů realizačního týmu včetně jejich čestného prohlášení o bezúhonnosti a pravdivosti údajů v ţivotopise obsaţených podepsaných těmito členy realizačního týmu, 2. ověřené kopie dokladů prokazujících dosaţené vzdělání členů týmu. c) Profesní životopisy budou obsahovat minimálně následující údaje: 1. jméno a příjmení člena realizačního týmu, 2. funkci při plnění veřejné zakázky, 3. dosaţené vzdělání, 4. délku odborné praxe, 5. relevantní zakázky, na kterých se člen týmu podílel, 6. přehled odborné praxe ve zpětném členění relevantní k předmětu zakázky Rozsah profesního ţivotopisu by neměl přesáhnout 3 strany A4 bez 17

18 příloh. d) Členové realizačního týmu uvedení v tomto seznamu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění této veřejné zakázky po celou dobu zakázky. Trvalé změny na pozici vedoucího realizačního týmu - budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný uchazeč bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového vedoucího realizačního týmu pouze osobu splňující veškeré shora uvedené požadavky zadavatele týkající se vedoucího realizačního týmu. Výměnu člena realizačního týmu je uchazeč povinen zadavateli oznámit nejpozději do 10 dnů od této změny. Člena realizačního týmu je uchazeč povinen nahradit jinou osobou, která splňuje poţadavky kladené v této zadávací dokumentaci. Certifikát systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO řady 9001vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou vztahující se k předmětu veřejné zakázky, tj.: poskytování ICT sluţeb Uchazeč doloţí splnění tohoto kvalifikačního kritéria předloţením poţadovaného dokladu v prosté kopii. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie a uzná rovněţ jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti. 9.7 Forma splnění kvalifikace Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloţenými v prostých kopiích těchto dokladů. Pokud zadavatel bude poţadovat před uzavřením smlouvy předloţit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, jeuchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, povinen tyto doklady předloţit. 18

19 9.7.2 Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů Prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určitéčásti kvalifikace poţadované veřejným zadavatelem podle 50odst. 1 písm. b) aţ d) v plném rozsahu, je oprávněn splněníkvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvímsubdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předloţit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níţ vyplývá závazeksubdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejnézakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiţ budedodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, ato alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splněníkvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) aţ d). Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a). Ujednání týkající se ostatních subdodavatelů, prostřednictvím kterých uchazeč neprokazuje ţádnou část kvalifikace, ale kterým má uchazeč v úmyslu zadat část veřejné zakázky, je upraveno v bodě 15.6 této zadávací dokumentace Prokazování kvalifikace pokud podává nabídku více osob společně Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je kaţdý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu v rozsahu předloţení výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) aţ d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, ţe má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předloţit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsaţen závazek, ţe všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Poţadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázání společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 19

20 9.7.5 Prokazování kvalifikace v případě zahraničních osob Pokud nevyplývá ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu poţadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnosti, jejíţ splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána nestanoví jinak. Zahraniční dodavatel je povinen svůj obrat v příslušném účetním období přepočítat na Kč kursem vyhlášeným Českou národní bankou v poslední den tohoto účetního období a tento den včetně pouţitého kursu v prohlášení uvést Postup zadavatele při posouzení kvalifikace Zadavatel, resp. zadavatelem pověřená hodnotící či zvláštní komise posoudí prokázání kvalifikace dodavatele z hlediska poţadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem. Zadavatel můţe poţadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předloţené informace či doklady nebo předloţil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v poţadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat zadavatele o změně své kvalifikace, musí být zadavatelem vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle 53 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 zákona vyuţít za podmínek stanovených v 127 zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce. Uchazeč tento výpis předloţí v prosté kopii Prokazování kvalifikace pomocí osvědčení ze systému certifikovaných dodavatelů Uchazeč můţe k prokázání kvalifikačních předpokladů vyuţít za podmínek stanovených v 134 zákona certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů, ne staršího 20

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Tel.: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Název

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace Výběrové řízení na stavební práce s názvem: vyhlášené v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatele: Holzindustrie Chanovice

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: ANALÝZA BILATERÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY A SUBJEKTY

Více

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Supervize

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Telefon: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: leo.matusek@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZD - Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Zajištění odborných školení pro pracovníky projektové kanceláře MPSV Část 2 - Školení se zaměřením na IT zadávanou

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

TISKOVÉ SLUŽBY PRO ČESKOU TELEVIZI. Zadavatel. Kavčí hory, Praha 4. Petr Dvořák,generální ředitel. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

TISKOVÉ SLUŽBY PRO ČESKOU TELEVIZI. Zadavatel. Kavčí hory, Praha 4. Petr Dvořák,generální ředitel. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: TISKOVÉ

Více

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízením na stavební práce podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Rozšíření

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů Příloha č. 3 zadávací dokumentace k č.j.: SOAA-6122/30-2015 Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů 1. Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč v souladu

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek / Jana Lánská Tel.: 267 994 410 / 267 994 310 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz / jana.lanska@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 141, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ETAPA I.:STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP, KUCHYNĚ. Zadavatel

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 141, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ETAPA I.:STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP, KUCHYNĚ. Zadavatel KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE VYHLÁŠENÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Výpočetní technika 2015 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona

Více

Sedlčany dne

Sedlčany dne Sedlčany dne 5. 6. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Obec Uherčice splašková kanalizace a ČOV evid.číslo veřejné

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Zpracování účetnictví pro ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace

Zpracování účetnictví pro ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel, ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace,

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Dodávka nábytku a dalšího vybavení

Dodávka nábytku a dalšího vybavení Dodávka nábytku a dalšího vybavení Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka V Brně dne /2011 Valoušek 5.května 2011 ve výběrovém řízení na zakázku

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 50 A NÁSLEDUJÍCÍMI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Dodávka obalovaných směsí I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava WC ženy 4. NP.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava WC ženy 4. NP. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K níže uvedené veřejné zakázce malého rozsahu dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY Č.j.: 948/2013/ ID DS: mbbbxhp Pardubice: 19. 3. 2013 MĚSTSKÝ OBVOD - STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice VÝZVA K PODÁNÍ

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Černá Voda včetně výměny zdroje vytápění zadávanou ve zjednodušeném

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Gymnázium Litomyšl I. etapa opravy okenních výplní Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Poskytování nových metrologických služeb formou analýz a měření za pomocí RCT v návaznosti na úsporu času a materiálu při náběhu výroby plastových dílů - 3D multisenzorový měřicí

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Název veřejné zakázky: Právní služby souvisejících s přípravou a vyjednáváním smluv o prodeji jednotek přiděleného množství (AAUs)

Název veřejné zakázky: Právní služby souvisejících s přípravou a vyjednáváním smluv o prodeji jednotek přiděleného množství (AAUs) Kontaktní osoba: Kateřina Vargová Tel.: 267 994 411 Fax: 272 936 597 E-mail: katerina.vargova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Právní služby souvisejících s přípravou a vyjednáváním smluv o prodeji jednotek

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Aneta Burdová Obchodní oddělení. 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Aneta Burdová Obchodní oddělení. 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky V Praze dne 3. 5. 2016 Čj.: 3680/2016 - ÚVN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Projektová

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Václav Vlček Tel./fax: 267 994 300 / 272 936 386 E-mail: Vaclav.vlcek@sfzp.cz Datum: 14. 7. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více