\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \"

Transkript

1 C je rchitektnická sutěž jké jsu její výhdy Zákldní infrmce vypisvání průběhu rchitektnických sutěží zkušensti měst dbříš s vypisváním rchi tekt nická su těž rchitektnické

2 sbrník čk_rchitektnické _2010 Architektnická sutěž K relizci jkékliv stvby ptřebuje investr nejdříve ze dpředu seství, pmůže nejen při výběru návrhu, le všeh prjekt. Tedy i prjektnt, který jej prvede všemi rvněž spluprcuje už při příprvě sutěžních pdmínek, při diskusi s rchitekty tké vyprcuje dbrné úsklími příprvy i stvbu smstnu. Nezáleží, zd hdlá pstvit nvý bjekt, reknstruvt stávjící budvu či psudky sutěžních prcí. veřejné prstrnství, zprcvt územní plán neb uvžuje Architektnicku sutěž je mžné vypst n jkýkliv zhrdních krjinářských úprvách. druh stvby, dpručuje se le zejmén pr veřejné zkázky s vyššími investičními nákldy neb stvby v centrech Pdle zákn veřejných zkázkách lze prjektnt získt vícer způsby, le nejvhdnější je zdt zkázku měst, v chráněném území dále u veřejných budv, jk v jedncím řízení bez uveřejnění, kterému předchází sutěž návrh (rchitektnická sutěž). Vítězi rchitektnic- t, ministerstv neb jiný investr, který tk nákldnu jsu knihvny, škly, divdl, nádrží, náměstí. Obec, měs- ké, tedy buducímu prjektntvi, může investr stvbu hdlá relizvt, ptřebuje bvykle bhájit své bez prblémů zdt zprcvání všech fází prjektu. rzhdnutí tké před bčny. Pkud je k získání prjektu N stvby není vhdné vypisvt tkvé typy sutěží stvby pužit rchitektnická sutěž, je t pr investr jedndušší, výběrvých řízení, v nichž není předkládán knkrétní studie neb návrh stvby. Investr ptřebuje získt kntrlvtelný, včetně rzhdvání prty, n závěr se prtže prces je p celu dbu vhdnéh prjektnt zárveň by měl hledt skutečně veřejnst může se sutěžními návrhy seznámit n výstvě, nejlepší řešení pždvné stvby v dných pdmínkách. v ktlgu či n internetu. N rzdíl d jiných typů zdávání veřejné zkázky Architektnická sutěž není vymženstí tét dby. (npř. bchdních sutěží) rchitektnická sutěž přináší Ve většině zemí je už více než 160 let všebecně uznávným mdelem, jk získt skutečně kvlitní návrh stvby. dsttečně včs právě knkrétní návrh řešení stvby. Pr investr ttiž není záruku získání dbréh návrhu ni Využívl se jí dknce již ve strvěkém Řecku, stejně nízká cen z jeh zprcvání, ni seznm předchzích jk v renesnční Flrencii při řešení kpule dómu Snt c je relizcí uchzeče zkázku, jeh živtpis či finnční Mri del Fire, při nvrhvání pery v Sydney, řešení brt, jk tmu bývá u jiných typů zdání. Ale je pr něj vysílče n Ještědu či prjektvání brněnskéh výstviště. Její prvidl (v ČR je t Sutěžní řád České kmry nprst zásdní seznámit se s estetickým, dispzičním, rchitektnická funkčním knstrukčním řešením pždvné stvby, rchitektů) vycházejí z mezinárdně uznávných předpisů d níž hdlá investvt nemlé peníze. Investr má tudíž rgnizcí pvěřených dhledem nd výknem prfese sutěž mžnst vybírt při vypsání rchitektnické rchitektů (Mezinárdní rdy rchitektů, Evrpské rdy pdle pměru ceny kmplexní kvlity návrhu stvby. rchitektů) tké dpručení UNESCO. Jen pkud se d sméh pčátku pečlivě sustředí n svůj záměr, má šnci p celu dbu kntrlvt prces vzniku, relizce i prvzu stvby zmezí tk přípdnému nvýšení nákldů, či dknce krupci. Nesprnu výhdu rchitektnické je mžnst prvnávt mezi sebu větší mnžství návrhů, které byly zslány různými týmy přihlášenými d. Investr si pk s pmcí dbrné prty vybere nejvhdnější návrh stvby s ním zárveň schpný utrský tým. Nezávislá dbrná prt, kteru si investr pr sutěž

3 40 41 rchitektnická sutěž_c je rchitektnická sutěž jké jsu její výhdy přináší knkrétní návrh STAVBY, cž JINÝ TYP (zdání zkázky) NEUMOŽŇUJE. Kždý investr by měl mít zájem seznámit se včs s řešením stvby, d níž se rzhdl investvt své finnce. Pkud zdvtel zvlí jiný způsb zdání zkázky než rchitektnicku sutěž, nemůže si před vybráním prjektnt prhlédnut návrh, prtže jiné způsby výběrvéh řízení nedvlují předlžení knkrétníh návrhu řešení stvby. Zdvtel tedy neuvidí ni studii se zákresy stvby, jejími bjemy, tvry, půdrysy, ni nebude dsttečně diskutvt řešení. Pkud investr pžduje u jinéh typu zdání zkázky (npř. ve veřejné bchdní sutěži) předlžení návrhu stvby, jedná se prtizáknné jednání. vybírá se z více různrdých řešení. Vyhlšvtel má mžnst prstudvt, prvnávt vybírt z většíh mnžství řešení zslných sutěžícími. Návrhy tk prč je získá z stejné neb jen mírně zvýšené vstupní nákldy připrvené n prjektvu příprvu stvby. je trnsprentní kntrlvtelná. rchitektnická Od vypsání ž p zdání zkázky je mžn kdykliv kntrlvt prces včetně rzhdvání prty důvdnění sutěž jejíh výběru. Prt pvžuje Česká kmr rchitektů rchitektnicku sutěž z trnsprentní nejúčinnější způsb zdání veřejné zkázky n návrh stvby. P uknčení rchitektnické jsu výsledky včetně jmenvitéh hlsvání zveřejněny, zárveň je uspřádán lepší výstv vydán ktlg, přípdně jsu výsledky zpřístupněny n webu. Zprávy výsledcích přithují bčny jsu nejen nejlepší reklmu pr prjekt dbru vizitku plitiků, le usndňují buducí prjednávání jedntlivých než jiný prjektvých fází stvby v přípdech sprných investic. Prcvní skupin pr při ČKA zveřejňuje infrmce připrvvných, prbíhjících uknčených sutěžích způsb včetně výsledků sutěží dplněných brzvu dkumentcí n webvých stránkách v Bulletinu ČKA. Zárveň tyt infrmce publikují dlší médi. Příkldy výsledků sutěží v zhrničí viz npř. neb hledání KRITÉRIEM HODNOCENÍ NENÍ POUZE CENA, ALE POMĚR CENY A KVALITY. prjektnt? Hlvním kritériem hdncení předlžených návrhů je kmplexní kvlit rchitektnickéh řešení, nikliv jen mechnicky nhlížená cen prjektu neb přehled předchzích zkázek sutěžícíh. Jkákliv sutěž je knkurenčním bjem měl by utmticky vést k nejlepšímu výsledku, v tmt přípdě i k nejlepšímu pměru mezi cenu kvlitu. Kvlit je chápán jk ucelená hrmnie stvby rchitektur suld funkčnsti, hspdárnsti, trvnlivsti, technické vyspělsti, investiční prvzní nárčnsti, krásy td. Sučástí předlženéh sutěžníh návrhu jsu u prjektvé tké údje nákldech n prjekt, relizci prvz stvby. MÁ NEZÁVISLOU ODBORNOU POROTU. Odbrnu prtu si skládá vyhlšvtel sám ze svých zástupců (závislých členů prty) z ndplviční většiny nezávislých dbrníků (utrizvných rchitektů, urbnistů td.). Prtci, jkž i dbrní znlci pmáhjí vyhlšvteli

4 sbrník čk_rchitektnické rchitektnické _ ( Nvá knihvn v Alexndrii, Egypt / Snöhett, sutěž 1989, relizce 2002; ft Mrkét Pržnvá ) ( Centre Culturel Tjibu, New Cledni, USA / Renz Pin, sutěž 1991, relizce 1998 ) definvt jeh pždvky při sestvvání sutěžních pdmínek tk, by tyt pdmínky dpvídly jeh skutečným záměrům sledvným cílům (zpřesňují kvlifikvně jeh stvební prgrm). Zdání investr je tk prmyšlenější nedchází k jeh změnám v pzdějších fázích zprcvání prjektvé dkumentce. Prt rzhduje nezávisle zprcuje dbrný psudek sutěžních návrhů. Hdntí sutěžní návrhy vybírá z nich ty, které jsu nejefektivnější nejvhdnější, stnvením jejich přdí cenění. Sučástí prtklu průběhu je pdrbné vyhdncení jedntlivých sutěžních návrhů, které může být vyhlšvteli dbrým vdítkem při sjednávání pdmínek relizce buducí zkázky. OPTIMALIZUJE PROCES A může snížit nákldy n prjekt i prvedení stvby. Je-li zdání správně nstven, pk může kvlitní prjekt, který ze vzejde, přinést znčné úspry při nvzující prjektvé dkumentci, prvedení stvby i prvzu budvy. Není nutné pdsttněji zpřesňvt měnit stvební prgrm, který byl již důkldně prdiskutván, ni se bávt stvebních víceprcí, které nejsu definvány prjektem. Pdrbně zprcvný prjekt včetně specifikcí všech stvebních prcí mteriálů, technických uživtelských stndrdů je ttiž nezbytným předpkldem pučenéh výběru zhtvitele. Sučástí sutěžních pdmínek mhu být tké pždvky n nízké investiční i prvzní nákldy výsledné stvby, které pk musí sutěžící při hledání řešení respektvt. Prt psuzuje návrhy pdle předem stnvených kritérií, jedním z nich může být právě úsprnst. Dknce může být hlvním témtem levný neb úsprný dům. nbízí rvné šnce pr všechny účstníky včetně mldých rchitektů. Architektnická sutěž nemá žádná diskriminční kritéri sutěžící mjí rvná práv. Sutěžení srvnání s prcí sttních nvíc přispívá k prfesnímu růstu rchitektů. Prcvní skupin PRO SOUTĚŽE PŘI ČKA Zájemci uspřádání či bezpltné knzultce v blsti zdávání veřejných zkázek mhu kntktvt Prcvní skupinu pr ČKA. Slžení prcvní skupiny: Ing. rch. Ludvík Grym (předsed), Ing. rch. Jn Jníkvá, kd. rch. Jn Spák, RNDr. Miln Svbd, Ing. rch. Jiří Vách, Ing. Petr Všetečk Ing. Ludmil Cepákvá (tjemník). Kncelář ČKA v Brně, Strbrněnská 16/18, Brn, tel.: , e-mil: DOKUMENTY KE STAŽENÍ N v rubrice jsu ke stžení všechny ptřebné dkumenty dlší infrmce (včetně úplnéh znění zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zkázkách, Sutěžníh řádu ČKA, Příručky pr zdvtele rchitektnických / urbnistických zkázek prstřednictvím návrh, Vzrvých sutěžních pdmínek pr zdvtele veřejných zkázek neb pr sukrmé zdvtele td.).

5 42 rchitektnická sutěž_zákldní infrmce vypisvání jejím průběhu 43 zákldní infrmce vypisvání průběhu rchitektnických sutěží JAK LZE ZADT VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA PROJEKT STAVBY? DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH EXISTUJE šest ZPŮSOBŮ zdání zkázky. Zprcvání prjektů stveb, přízení územněplánvcí dkumentce neb pdkldů spdá pd zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zkázkách, t d ktegrie tzv. zkázek n služby (zkázk n služby je dle 10 zákn č. 137/2006 Sb. veřejná zkázk, která není veřejnu zkázku n ddávky neb n stvební práce). Zkázky se dle předpkládné hdnty bez DPH dělí n zkázky mléh rzshu, pdlimitní ndlimitní ( 12 ZVZ viz str. 53); zřzení je dán finnčními limity (rzhrními). Pdlimitní i ndlimitní zkázky se zdávjí pvinně pstupy pdle zákn veřejných zkázkách, přičemž ndlimitní zkázky musí být zárveň publikvány vždy v Evrpském i Českém věstníku; zkázky mléh rzshu režimu zákn pvinně nepdléhjí, všk mhu být pdle něh zdány (mnhé bce měst si všk smsttně stnvují hrnici tzv. zdávání z vlné ruky mnhem přísněji částku pr tent účel význmně snižují). Kždý zdvtel je všem pvinen v suvislsti se zdáváním (veřejné) zkázky ddržet vždy zásdy trnsprentnsti, rvnéh zcházení zákzu diskrimince. (Finnční limity pr zkázky n služby lze pr určité bdbí nlézt v nřízení vlády č. 77/2008 Sb.) Veřejnu zkázku lze dle zákn veřejných zkázkách zdt šesti mžnými druhy zdávcích řízení: 1) Otevřené řízení ( 27) 2) Užší řízení ( 28) 3) Sutěžní dilg ( 35) 4) Jedncí řízení s uveřejněním ( 29) 5) Zjedndušené pdlimitní řízení hdnt veřejné zkázky nepřesáhne 20 mil. Kč ( 38) 6) Jedncí řízení bez uveřejnění ( 34) Jedncí řízení bez uveřejnění nvzuje n rchitektnicku sutěž (sutěž návrh), která sm sbě nemůže být pužit pr zdání veřejné zkázky. Pkud se zdvtel rzhdne využít dlšíh typu zdání veřejné zkázky n zprcvání prjektvé dkumentce (ne zcel vhdnéh) veřejné bchdní VOS (ve smyslu 281 ž 288 Obchdníh zákníku), musí se řídit rvněž dlšími zákny včetně zákn veřejných zkázkách zákn právu utrském. Výše uvedených šest způsbů zdávání zkázky stejně jk VOS umžňuje pždvt předběžné určení ceny či dlžení kvlifikce, předlžení prfesníh prtfli, živtpisu s referencemi, termínů pd. V průběhu zdávcíh řízení všk není mžné pždvt přím návrhy řešení (npř. knkrétní studii), prtže t zákn veřejných zkázkách neumžňuje. Návrh lze získt puze v záknem předepsné frmě návrh (dle zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zkázkách) tedy v rchitektnické sutěži, n niž nvzuje jedncí řízení bez uveřejnění ( 34). ČÍM SE MUSÍ VYHLAŠOVATEL ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE ŘÍDIT? ZÁKONY ČR A SOUVISEJÍCÍMI PŘEDPISY VČETNĚ SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ. Architektnická sutěž (tedy sutěž návrh) je becně uprven v zákn č. 137/2006 Sb., zdávání veřejných zkázek, jehž nvel nbyl účinnsti 15. září Aktuální znění zákn výslvně dkzuje n zákn č. 360/1992 Sb., výknu pvlání utrizvných rchitektů utrizvných inženýrů techniků činných ve výstvbě, tím i n Sutěžní řád České kmry rchitektů. Sutěžní řád ČKA, který uprvuje pdmínky pr přádání rchitektnických sutěží, je nezbytné ddržvt všemi sutěžícími i vyhlšvteli, by byl sutěž shledán regulérní mhli se jí zúčstnit utrizvní rchitekti. Sutěž knná pdle tht Sutěžníh řádu ČKA se pvžuje z sutěž návrh je předpkldem pr zdání veřejné zkázky n prvedení prjektvých plánvcích

6 sbrník čk_rchitektnické _2010 ( Sudní dvůr v Antverpách / Lrd Richrd Rgers, sutěž , relizce 2006; ft Grnt Smith ) ( KIASMA Muzeum sučsnéh finskéh umění, Helsinky / Steven Hll, sutěž 1993, relizce 1998; ft Jussi Tiinen ) výknů v jedncím řízení bez uveřejnění pdle zákn Prjektvé míří k získání knkrétníh návrhu jednh utr (spluutrů), jenž by měl být výchdiskem veřejných zkázkách. Zdávcí dkumentce technické pdmínky jsu pr dprcvání celéh prjektvéh díl. N výsledek ppsány v zákn zdávání veřejných zkázek. tkvé by měl nvázt zdávcí řízení dle zákn zdávání veřejných zkázek. Druhy rchitektnických sutěží kd se může zúčstnit? Z hledisk předmětu řešení Rzlišujeme : Prjektvých rchitektnických sutěží se mhu zúčstnit Architektnické, které jsu změřené n řešení jedntlivých bjektů, ppřípdě jejich menšíh subru, kých sutěží i neutrizvné sby. Sutěže jsu tevřené utrizvní rchitekti inženýři, idevých rchitektnic- Urbnistické, změřené n nejvhdnější řešení urbnisticky význmnéh subru stveb, rvněž účstníkům z EU. Knstrukční, změřené n nejvhdnější řešení knstrukce stvby, ppřípdě jedntlivých knstrukčních prvků. VYPSAT ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ? U KTERÝCH TYPŮ STAVEB JE VHODNÉ Z hledisk kruhu účstníků se VYPSÁNÍ SE DOPORUČUJE U VEŘEJNÝCH ZAKÁ- rzlišují : ZEK s vyššími investičními nákldy u význmných VEŘEJNÝCH STAVEB, ALE JE MOŽNÉ Veřejné, které jsu vždy nnymní tevřené c největšímu kruhu sutěžících, JI UŽÍT u všech stveb. Vyzvné, u nichž jsu účstníci vyzýváni k účsti jmenvitě které mhu být jk nnymní, tk nennymní, vnu z veřejných peněz v centru měst neb v blízkém Sutěž by měl být vypsán n kždu stvbu finnc- Kmbinvné (spjení dvu předchzích), rvněž klí, v cenném neb chráněném území. Tké by měl prběhnut n řešení veřejných budv (npř. divdel, glerií, zásdně nnymní. škl, sudů, nádrží, bytvých dmů, sciálních stveb). Z hledisk pčtu kl lze dělit n: Architektnické vypisují i sukrmí vyhlšvtelé. Jednklvé vítěz vzejde z jednh kl ; Architektnická sutěž se hdí pr urbnistické, Dvuklvé umžňuje v prvním kle vybrt něklik krjinářské i knstrukční úkly stejně jk pr nvstvby vhdných návrhů, druhém kle upřesnit sutěžícím zdání či reknstrukce bjektů, t jk pr rzsáhlé investice, tk dspět k větší pdrbnsti návrhu včetně zpřesnění drbné prjekty. eknmických prmetrů zvlenéh řešení. kd určuje PRAVIDLA ARCHITEKTONICKÉ Z hledisk záměru řešení se rzlišují: SOUTĚŽE? Idevé služí k vyjsnění určitých spektů rchitektnických neb urbnistických prblémů; vítěz tkvé VYHLAŠOVATEL S OHLEDEM NA nemusí být pvěřen relizcí prjektu, prt MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÁ PRAVIDLA. se jí mhu zúčstnit i neutrizvné sby. Výsledná Vyhlšvtel (ministerstv, měst, bec, instituce, rgnizce, škl pd.) rzhduje sám druhu su- studie může být pdkldem k vyprcvání stvebních prgrmů neb pr vyprcvání pdmínek pzdější prtěže, bshu sutěžních pdmínek, slžení prty, výši jektvé pr dlší úvhy témtu. dměn cen v sutěži či hnrářích z činnst v dbrné

7 44 45 rchitektnická sutěž_zákldní infrmce vypisvání jejím průběhu prtě z dlší knzultce, tké knečném zdání k prjednání dsuhlsení sutěžních pdmínek rchitektnické zkázky výběru prjektnt.. Knzultnty jsu dbrná prt, která může pmci 6) Definitivní znění sutěžních pdmínek schválených vyhlšvtelem prtu předt ČKA k vystvení v pčátcích při frmulvání záměru, Česká kmr rchitektů, která hrje při příprvě puze rli prdní regulérnsti. n závěr příprvy vyství dlžku regulérnsti. 7) Zjistit vyhlášení v Infrmčním systému Architektnické předstvují mezinárdně zdávání veřejných zkázek (v rámci tht systému lze uznávnu frmu zdávání veřejných zkázek již něklik zveřejnit sutěž v Úředním věstníku EU) stletí. Prvidl jsu stbilizván víceméně identicky nejméně v jednm infrmčním médiu s celstátní pů- sdílen vyspělými zeměmi eurtlntickéh prstru. sbnstí nejpzději v den vyhlášení. Tkvými prvidly je v České republice Sutěžní řád České kmry rchitektů. rientční čsový HARMONOGRAM SOUTĚŽE JAK NA VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE? Celkvé trvání rchitektnické 1) Důkldně zvážit předstvy, ptřeby zájmy je si 6 30 týdnů. pkusit se je pr sebe c nejpřesněji definvt. Rzhdnut, zd získt nápdy využít je pr dlší zpřesňvání těžních pdmínek, stvebníh prgrmu, pdkldů pr 1) Příprv (stnvení záměru, příprv su- předstv záměrů (idevá sutěž), neb zd získt již sutěžící): 1 2 měsíce; pdmínky předlžit nejméně 15 buducíh uskutečnitele zkázky (sutěž prjektvá). dnů před ustvující schůzí prty Knceláři ČKA v Brně. Důležité je tké vhdně zvlit druh rchitektnická, Úprv sutěžních pdmínek dlších pdkldů plus urbnistická, knstrukční / veřejná, vyzvná, přibližně dlší 2 týdny. kmbinvná / jednklvá, dvuklvá, přípdně h 2) Ustvující schůze prty (knzultce pdmínek, ( Centre Gerges Pmpidu v Příži, Frncie / knzultvt s Česku kmru rchitektů. stvebníh prgrmu td.): termín by měl být knzultván Ginfrnc Frnchinit, Renz Pin, Richrd Rgers, sutěž 1971, relizce 1977 ) 2) Zvážit finnční mžnsti přizpůsbit jim rzsh. Dbře připrvený prjekt, jemuž zdv- nejméně týden před ustvující schůzí musí dstt prtci již při příprvě knceptu sutěžních pdmínek s prtci, ( Kursl kulturní centrum kncertní síň, Sn tel věnvl náležitý čs náležitu pzrnst, ušetří sutěžní pdmínky, by měli čs n jejich prstudvání Sebstin, Špnělsk / Rfel Mne, vyzvná sutěž 1989, relizce 1999; ft Mrkét Pržnvá ) prstředky. 3) Vyhlášení : 2 týdny p ustvující schůzi p- 3) Zprcvt kncept sutěžních pdmínek pdle rty, v den vyhlášení musí být k dispzici sutěžní vzrvých sutěžních pdmínek ČKA, které jsu k dis-pzici n webvých stránkách ČKA, předt je ČKA 4) Zprcvání sutěžních návrhů rchitekty de- pdmínky i všechny pdkldy. k předběžnému psuzení. Zárveň je nutné zprcvt vzdání vyhlšvteli: minimálně 6 týdnů, ideálně si 2 měsíce; v přípdě dvuklvých sutěží musí sutěžní lhůt stvební prgrm. 4) Připrvit sutěžní pdkldy (grfické, textvé) včetně stvebníh prgrmu v ppírvé i digitální sutěžících dpvědi n ně by neměl překrčit plvinu činit nejméně 8 týdnů n bě kl; termín pdání dtzů pdbě, ppřípdě rzhdnut, zd budu pdkldy sutěžní lhůty. předávány puze digitálně, prjednt, přípdně dplnit 5) Přezkušení návrhů: d 2 týdnů p devzdání jejich bsh rzsh n ustvující schůzi s prtu. návrhů, by mhl přezkušvtel pdt prtě písemnu 5) Sestvit sutěžní prtu včetně pmcných zprávu kntrle úplnsti suldu sutěžních návrhů rgánů prty pzvt ji n ustvující zsedání prty s pdmínkmi.

8 sbrník čk_rchitektnické _2010 ( Studijní vědecká knihvn v Hrdci Králvé / Rmn Brycht, Adm Hlíř, Ondřej Hfmeister, Petr Lešek / Prjektil rchitekti, nhře míst před výstvbu, 2002; níže vítězný sutěžní návrh, 2002; dle relizce 2008; ft rchiv utrů ) 6) Psuzení (vyhdncení) návrhů prtu, zprcvání prtklu: d 1 měsíce d devzdání sutěžních návrhů; hdnticí zsedání prty by měl prběhnut 2 týdny p devzdání návrhů. Zsedání smtné trvá 1 3 dny, pdle pčtu návrhů. 7) Oznámení výsledku : d 7 dnů d knečnéh rzhdnutí prty. 8) Výstv, ktlg: c nejdříve. 9) Vyplcení cen, dměn, hnrářů; d 50 dnů d rzhdnutí prty. 10) Zdání zkázky dle zákn veřejných zkázkách v jedncím řízení bez uveřejnění. Zákn nestnvuje lhůtu, ve které musí djít k zdání nvzujícíh výběrvéh řízení, nicméně by měl být brán hled n přípdné řešení rzprů (npř. že účstníci mhu pdt d 15 dnů d dručení známení výsledku zdůvdněné námitky). Některé lhůty může vyhlšvtel uprvit dle svých pždvků příprvu tk i výrzně urychlit. Nvržený hrmngrm vychází ze Sutěžníh řádu ČKA. JAKÉ JSOU Nákldy NA sutěž? NENÍ DRAHÁ A ZDLOUHAVÁ? NIKOLIV. DVAKRÁT MĚŘ, JEDNOU ŘEŽ. Ať už se investr rzhdne zdt zkázku jkýmkliv způsbem, měl by si pečlivě ujsnit svůj záměr, sestvit stvební prgrm připrvit zdání pr prjektnt. Příprv investice je vždy čsvě i finnčně nárčná. Pkud se le rzhdne uspřádt rchitektnicku sutěž, její nákldy jsu jen zlmkem celkvých nákldů n stvbu sutěž je jen něc čsvě nárčnější než jiný typ výběrvéh řízení. Předpkládné nákldy n sutěž činí 2 2,5 % z celkvých investičních nákldů n stvbu: A) Příprv zprcvání sutěžních pdmínek pdkldů, zjištění vyhlášení v tisku, zjištění pdkldů pr sutěžící pd. B) Ceny dměny bvykle přibližně 1 2 % předpkládných celkvých investičních nákldů. Pdrbněji viz 12 Sutěžníh řádu ČKA. C) Jednání prty činnst nezávislých členů prty je hnrván jk činnst vysce ž velmi vysce kvlifikvná (si 800 Kč/h). Ustvující schůze trvá bvykle 4 hdiny, hdnticí jednání si jeden ž tři dny pdle pčtu devzdných návrhů. D) Činnst sekretáře přezkušvtele. Sekretář si 50 ž 100 hdin (si 400 Kč/h), přezkušvtel 15 ž 80 hdin (si 800 Kč/h), dle pčtu návrhů. E) Výstv, přípdně vydání ktlgu či jiných prpgčních mteriálů suvisí s celkvým pčtem hdncených sutěžních návrhů, dále s místem způsbem vystvení sutěžních návrhů, s kvlitu ktlgu. Dpručené ceny jsu rientční schvluje je vždy vyhlšvtel. KDO PORADÍ? Česká kmr rchitektů pskytuje vyhlšvtelům bezpltnu dbrnu splupráci při příprvě rchitektnických, urbnistických, přípdně jiných sutěží. Činnst prcvní skupiny ČKA sestává ze čtyř kruhů splupráce s vyhlšvteli, nvrhvání prtců, prpgce sutěží dhled nd regulérnstí sutěží výběrvých řízení. Splupráce ČKA s vyhlšvteli prbíhá během celéh prcesu, zčíná již před vyhlášením knčí dluh p uknčení. (Kntkt: tel.: ) KDO POMŮŽE S ORGANIZACÍ A S PŘÍPRAVOU DOKUMENTŮ? Pdmínky, stvební prgrm, pdkldy pr sutěžící rchitekty dlší mteriály je nutn velmi důkldně připrvit před vyhlášením. Zákldní infrmce tm, jk pstupvt, pdává Česká kmr rchitektů. Pté se vyhlšvteli dpručuje njmut si dpvědnéh prcvník (přípdně tým prcvníků), který zjistí dsttečnu úrveň příprvy. Architektnicku sutěž může připrvit rchitekt (či teliér), který zná princip sutěží, Sutěžní řád ČKA, má zkušensti jk účstník

9 46 rchitektnická sutěž_zákldní infrmce vypisvání jejím průběhu 47 ( Arcidiecézní muzeum v Olmuci / Petr Hájek, Tmáš Hrdečný, Jn Šépk / HŠH rchitekti, sutěž 1998, relizce 2003; ft rchiv utrů ) ( Knihvn Filsfické fkulty MU Brn / Ldislv Kub, Tmáš Pilř / KUBA & PILAŘ rchitekti, sutěž 1997, relizce 2002; ft rchiv utrů ) jiných rchitektnických sutěží neb jk prtce z jiné pd. Rvněž je mžné brcet se n dvkátní knceláře či sby, které již rgnizvly jiné rchitektnické. Vyhlšvtel si le bez prblémů může menší sutěž zjistit i vlstními silmi p knzultcích s ČKA, dlšími dbrníky tké se sutěžní prtu. C jsu pdmínky rchitektnické? INFORMACE O POŽADAVCÍCH NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU A O PRŮBĚHU SOUTĚŽE. Sutěžní pdmínky, které vyhlšvtel seství, musí být zprcvány v suldu s becnými právními předpisy měly by bshvt zejmén: Jmén vyhlšvtele, předmět (je třeb pjmenvt upřesnit vyhlšvtelvy záměry pždvky n stvbu), druh, pdmínky účsti, přehled sutěžních pdkldů, pždvky n grficku část návrhu, pždvky n textvu část návrhu, pždvky n digitální část návrhu, splečná ustnvení závzných náležitstech sutěžníh návrhu, způsb devzdání návrhu, kritéri pr hdncení způsb rzhdnutí přdí udělení cen dměn, slžení prty, stnvení cen dměn, stnvení termínů, řešení rzprů, schválení sutěžních pdmínek. Význmnu sučástí sutěžních pdmínek jsu ustnvení rzshu právnění vyhlšvtele dále nkládt se sutěžními návrhy respektvání utrských práv utrů. Ke zprcvání sutěžních pdmínek se dpručuje vyhledt zkušené dbrníky (znlce), kteří pmhu s frmulcemi, které c nejpřesněji vystihnu záměr. Není vhdné ukládt v sutěžních pdmínkách zbytečně mnh závzných pdmínek řešení (ť frmálních, neb bshvých), nebť příliš detilní příliš zvzující sutěžní pdmínky brání rchitektům urbnistům ve skutečně tvůrčím svbdném přístupu k řešení prtě zárveň příliš zužují prstr pr c nejdpvědnější psuzení nvržených řešení. Sutěžní pdmínky jsu v pdsttě smluvu, kteru je zdvtel vázán (i prt) jimiž jsu stejně vázáni i účstníci. Neddržení pdmínek je důvdem pr vylučení sutěžníh návrhu z psuzvání. (Vzrvé sutěžní pdmínky jsu ke stžení n stránkách CO JE TO STAVEBNÍ PROGRAM? DEFINICE pždvků n rzsh účel buducí stvby. Obsh stvebníh prgrmu je nutn knzultvt s dbrníky prtu zmyslet se nd pždvky v dsttečném předstihu. Zprcvává se rámcvě neb detilně, může mít ž desítky stránek. Obshuje zejmén seznm místnstí, prvzní návznsti, prstrvé nárky, může být dplněn schémtem. V zdání by měl být věřen jeh reálnst vůči předpkládné výši investic (npř. bjemvými cenmi). Neměl by být zdán jk zcel závzný, nebť přiměřenst jeh nplnění může nejlépe psudit prt, ve které je investr zstupen. Prč je důležitá dbrná prt psuzující návrhy? Skládá se z kvlifikvných dbrníků. Slžení prty si určuje vyhlšvtel. Prcvní skupin pr ČKA nminuje prtce puze v přípdě, že je t vyhlšvtelem pžádán. Členy prty jsu rchitekti, urbnisté, krjináři, přípdně dlší dbrníci dle předmětu dále zástupci vyhlšvtele. V zájmu nezávislsti rzhdvání musí být ndplviční většin členů prty nezávislá n vyhlšvteli n rgánech rzhdujících využití výsledku musí mít dbrnu kvlifikci dpvídjící předmětu. Prt má vždy lichý pčet členů (ptimálně 5 7). Slžení prty význmně vlivňuje rzhdvání sutěžících rchitektů, zd se d přihlásit, či nikliv. Kvlifikvnst rzhdvání ve speciálních dbrnstech lze zjistit prstřednictvím dbrných znlců prty (npř. pmátkvá péče), kteří vytvří pr prtu dbrné psuzení všech či vybrných sutěžních návrhů.

10 sbrník čk_rchitektnické _2010 Spluprcuje s vyhlšvteli při kmry rchitektů. ČKA musí vydt kždé rchitektnické sutěži dlžku regulérnsti, jelikž je ze zákn sestvvání pdmínek včetně stvebníh prgrmu. č. 360/1992 Sb. pvěřen dhledem nd regulérnstí V pčátcích je prt nápmcn vyhlšvteli sutěží výběrvých řízení. při zprcvávání, prjednávání dsuhlsení sutěžních pdmínek. Prt může zejmén zpřesnit prgrm uveden slžení prty neb je nevyvážené, termín ddání Důvdy neregulérnsti Absence cen dměn, není ( Hrní náměstí v Olmuci / Petr Hájek, Jrslv Hlásek, Jn Šépk, sutěž 1995, návrh kšny v sutěži dpručit ustnvení závzných či nezávzných návrhů je krtší než 6 týdnů, předmět je nedsttečně definvný, chybí sutěžní pdkldy, není uveden Petr Nikl, relizce 2001; ft Ester Hvlvá ) kritérií psuzvání. ( Fkult chemick-technlgická tělvýchvná jsný způsb hdncení hdnticí kritéri, není jsný zřízení univerzity Prdubice / Ldislv Kub, Tmáš Zprstředkvává rzprvu mezi způsb nkládání s návrhy, chybí ustnvení právech Pilř, sutěž 2001, relizce 2009; ft rchiv utrů ) vyhlšvtelem rchitektem. pvinnstech vyhlšvtele sutěžících, chybí ustnvení zjišťující zchvání nnymity pd. Vhdné je jmenvt d prty vskutku zkušené, zdpvědné nezávislé rchitekty neb urbnisty, nebť t Autrizvní rchitekti by měli být schpni rzpznt bude právě prt, která pvede jménem vyhlšvtele neregulérní sutěž infrmvt jejím vypsání ČKA. v průběhu dilg se zúčstněnými rchitekty ur-bnisty. Plní především úlhu prstředník, který má pr JAK POSTUPOVAT PO SKONČENÍ SOUTĚŽE? své půsbení zásdní předpkldy, jež spčívjí zejmén v prfesní kvlifikci prxi. ZADAT ZAKÁZKU V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ V průběhu zdpvídá dtzy Přízení návrhu stvby frmu rchitektnické sutěžících. je v suldu se záknem zdávání veřejných zkázek (sutěž návrh dle zákn č. 137/2006 Sb.) Je záruku kvlity, bjektivity vyhlšvtel může vítězi (tedy buducímu prjektntvi stvby) zdt ke zprcvání všechny fáze příprvy prfesinlity PŘI VÝBĚRU NÁVRHU. Nezávislá dbrná prt vybírá v závěru t nejvhdnější řešení. T je tké důvd, prč je slžení prty jektvu dkumentci prjekt pr stvební pvlení, relizce stvby: dkumentci pr územní řízení, pr- znám předem i sutěžícím, kteří pdle persnálníh prjekt pr prvádění stvby, tendrvu dkumentci bszení zvžují i svu účst v sutěži. utrský dzr. Sutěží návrh se rzumí pstup zdvtele směřující JAK SE POZNÁ, ŽE JE SOUTĚŽ k získání návrhu, prjektu či plánu zejmén v blsti NEREGULÉRNÍ? územníh plánvání, rchitektury či stvitelství. N zákldě tkt získnéh plánu, prjektu neb návrhu pté z- Pr účstníky je velmi důležité získt včs c dvtel zdá vybrnému účstníkvi (bvykle vítěznému největší mnžství infrmcí předmětu její týmu rchitektnické ) veřejnu zkázku n služby, pr jejíž zdání pužije jedncí řízení bez uveřejnění rgnizci. Teprve pk zvžují svu účst. Pkud sutěž nepstrádá zákldní náležitsti vyplývjící se Sutěžníh (dle 23 dst. 6 zákn veřejných zkázkách). Cílem řádu ČKA, stává se utmticky středem zájmu rchitektů. návrh je nlezení určitéh návrhu (prjektu), Dlžk regulérnsti Kždá rchitektnická sutěž cílem následnéh jedncíh řízení bez uveřejnění je (sutěž návrh) musí být v suldu se záknem zdá- uzvření knkrétní smluvy díl jedndušším efektiv- vání veřejných zkázek, le i se Sutěžním řádem České nějším pstupem.

11 48 49 zkušensti měst dbříš s vypisváním rchitektnické Mgr. Lenk Mzchvá, Ing. Dgmr Smrčinvá, Ph.D. Městský úřd Dbříš Zprávu bdržel ČKA d vypisvtele dne , předpslední dstvec byl ktulizván. rchitektnická sutěž_zkušensti měst dbříš s vypisváním rchitektnické Jedním z cílů sučsné rdnice je zjistit zkvlitnění sestven tk, že měl vysku dbrnu kvlitu i zštítění funkcí Mírvéh náměstí. Pn strst se ihned n pčátku vlebníh bdbí pustil d hledání mžnstí, jk rzhdl pr tevřenu veřejnu sutěž, která mhl při- plitické, vzniklé z histrických křenů měst. Dbříš se tent smělý cíl nplnit. Nskytl se řd tázek: Víme, nést větší mnžství nápdů umžnil tk kždému, by že náměstí nefunguje tk, jk má. Jkým způsbem všk přišel se svým návrhem řešení. Sutěž byl dvuklvá. zjistíme, c mu pmůže? Mjí bčné změnu zájem? Vyhlášení předcházel řd úknů, jk Jká by měl být? Jk budeme celý záměr finncvt? npříkld ustvující schůze prty schvlvání pdmínek Kd buducí pdbu náměstí nvrhne? Lze pužít zstupitelstvem, cž nebyl sndné. Pdmínky byly ž d některu ze strších studií? vyhlášení tjné, byl je všk nutné schválit n veřejném V březnu rku 2007 uspřádl měst nketu týkjící zsedání zstupitelstv. Zárveň se celu dbu musel bedlivě střežit kruh knzultntů, by nedšl ke střetu zájmů se pždvků bčnů n fungvání náměstí, která se setkl s nebývlým zájmem. Vyplynul z ní řd pdnětů dle becně pltných pdmínek. Celému prcesu námětů. Nebyl všk mžné jsně určit, kd náměty předcházel tké předjednávání, které se zstupiteli prběhl dvkrát, t n uzvřeném setkání. Pdmínky dále zprcuje ni jk bude vybrán rchitekt. Převládl názr, že bude jedndušší nerelizvt sutěž pdle regulí České schvlvl ČKA, sutěžní prt, uditři měst. Vyhlášení prvázel celnárdní mediální kmpň. Byly mim kmry rchitektů. Krmě pdmínky ČKA převžujících hlsech rchitektů nd hlsy zástupců měst byl důvdem tké nedůvěr ve výběr prty, tj. rchitekti vyberu byly prezentvány n webvých stránkách měst, jiné slveny knkrétní ktedry vyských škl, pdmínky návrh pr Dbříš nevhdný, nepřijtelný či nerespektující stránkách ČKA IS VZUS. míst změří se především n umělecku stránku návrhu Přes lét měli práci především rchitekti sekretář či sučsné trendy. P snhách njít jiné způsby zdání. O pdkldy pžádl třicet týmů i jedntlivců nejen z ČR. Řd z nich využil mžnst prhlídky zkázky zvlil strst měst překvpivý krk, prdil se prblému přím se zástupci ČKA, t těmi nejkvlifikvnějšími v dné blsti. účst nejen renmvných rchitektů, nýbrž tké studentů náměstí. První kl byl nnymní umžňvl Zástupci ČKA vždy bez vyhýbání zdpvěděli kždý či rchitektů bez příslušné utrizce, pkud byli schpni dtz, smi přicházeli s lterntivmi, nichž předpkládli, že městu Dbříš budu vyhvvt. Nvrhvli vri- si Dbříš zjistil větší šnce n vytvření kvlitních růz- zjistit si pr přípd pstupu kvlifikvné zstupení. Tím nty, jk dstát předpisům i zájmům měst. Závěrem lze nrdých návrhů. První kl byl uknčen 5. říjn knsttvt, že ihned p setkání byl ptrné, že vyhlášení Účstníkům, kteří pstupili d druhéh kl pdle regulí ČKA je ideální vrintu, zručující jejichž návrh byl prtu ve druhém kle přijt především kvlitu průhlednst. Knečné rzhdnutí, který z návrhů / rchitektů bude přizván k relizci, jedntná dměn ve výši Kč. k řádnému psuzvání, náležel dle sutěžních pdmínek leží n bedrech zstupitelstv, nikliv n dbrné prtě, Ve druhém kle se jednl dprcvání tří sutěžních návrhů, které pstupily, d pdrbnějšíh urb- jk jsme se půvdně mylně dmnívli. Nejtěžší fází příprv byl sestvení sutěžních pdmínek, které zbrl desítky hdin příprv knzultcí vyhdncení návrhů řádně devzdných ve druhém kle nistickéh, rchitektnickéh technickéh řešení. P s ČKA, právníky měst, jeh zástupci, zstupiteli dlšími p stnvení předběžnéh přdí těcht návrhů sutěžní prtu byli utři vyzváni k sbnímu předstvení sbmi. Zstupitelstv zvlil sekretáře, který celu příprvu pzději i smtnu sutěž krdinvl. návrhů zdpvězení dtzů týkjících se nvrhvných Dále byl nutné zvlit sutěžní prtu, která byl nknec řešení. Tt prezentce předcházel knečnému vyhlášení

12 sbrník čk_rchitektnické _2010 ( Mírvé náměstí suvisející území v Dbříši / Jn Hrký, Pvel Nsdil, Tmáš Strk, splupráce Antnín Žižkvský, Mrtin Vlnsvá, Jrslv Slnec, Ondřej Teplý / FAM ARCHITEKTI, s.r.., sutěž 2007 ) výsledků byli k ní přizváni členvé stvební kmise, zástupci stvebníh úřdu členvé zstupitelstv měst. Kždý tým měl si 45 minut n předstvení svéh návrhu diskusi. Při sbním předstvvání návrhů rchitekty přítmní vznášeli n vyzvání předsedy prty dtzy vstupvli d diskuse se sutěžícími. Nepdíleli se všk n vyhdncvání návrhů. Z diskuse návrzích smtném stnvení přdí byl ptrné, že první dv návrhy jsu nejsilnější měly téměř rvncenné šnce n vítězství. I prt se s npětím čekávl zsedání zstupitelstv, které měl vyřknut knečné rzhdnutí tm, který z návrhů bude v Dbříši relizván. Pdmínky ttiž stnvily, že zstupitelstv nemusí pr relizci zvlit vítězný návrh zvlený prtu, le jeden z ceněných návrhů. Pr rzhdvání zstupitelstv byl důležitá předchzí prezentce návrhů smtnými rchitekty mžnst účstnit se diskuse. Zástupci měst se tk mhli seznámit s dbrnými stnvisky prty blíže pchpit návrhy rchitektů. N následném zsedání zstupitelstv byl během něklik minut rzhdnut, zstupitelé respektvli rzhdnutí prty. Vítězný návrh tk byl dpručen k relizci. Dle sutěžních pdmínek zákn veřejných zkázkách všk nebyl mžn s vítězem jednt přízení prjektvé dkumentce, resp. dprcvání studie nvzujících stupňů prjektvé dkumentce řešenéh území včetně suvisejících výknů. Byl nutné pdt výzvu k jednání v jedncím řízení bez uveřejnění dle 34 zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zkázkách, s úmyslem zdt veřejnu zkázku n služby v tmt zdávcím řízení n tém vyhlášené. Je smzřejmě nutné pstupvt dle zákn zárveň mít jkusi pjistku pr přípd, že by vítězný tým, i přes veškeré předchzí pždvky, nebyl schpen svůj prjekt relizvt či npř. nbídl nepřiměřeně vysku cenu. Výstupem tht jednání je sepsání smluvy pčátek tevřené splupráce. Věříme, že splupráce s vítězným týmem bude úspěšná brzy se dčkáme relizce návrhu dbříšskéh náměstí. N jře 2009 měl měst Dbříš připrveny kmpletní pdkldy k pdání žádsti stvební pvlení n hlvní stvbu vyřízen dílčí pvlení suvisejících stveb, ptřebná pr pdání žádsti dtci. K pdání stvebníh pvlení byl všk zptřebí suhls krjskéh úřdu jk mjitele kmunikce prcházející náměstím. P změnách vedení krje přestl být tt stvb pr krj důležitá ptřebný suhls nevydl. Tím ztrtil měst Dbříš mžnst žádt dtci n prjekt reknstrukce Mírvéh náměstí suvisejícíh klí. Věříme, že nlezneme splečnu řeč mžnst, jk celý prjekt relizvt d buducn. Během něklik měsíců se pdřil zrgnizvt kvlitní rchitektnicku sutěž, která přinesl čekávné výsledky. Dpručujeme kždému, kd by se chtěl vydt cestu veřejné či jiné frmy získávání více návrhů k relizci, kntktvt ČKA tevřeně své předstvy knzultvt.

13 Vybrná ustnvení zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zkázkách Sutěžní řád České kmry Architektů dku menty před pisy

14 sbrník čk_rchitektnické _2010 Následující dkumenty jsu v plném znění ke stžení n kde jsu umístěny tké: Příručk pr zdvtele rchitektnických / urbnistických zkázek prstřednictvím návrh Vzrvé sutěžní pdmínky pr zdvtele veřejných zkázek neb pr sukrmé zdvtele dlší užitečné Infrmce rchitektnických sutěžích přehled prbíhjících připrvvných sutěží včetně ktuálních výsledků vybrná ustnvení zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zkázkách ČÁST ČTVRTÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 102 Pužití návrh (1) Tt část zákn se vzthuje n zdvtele, pkud předpkládná hdnt návrh dpvídá nejméně finnčnímu limitu stnvenému prváděcím právním předpisem pdle 12 dst. 1 pr veřejné zkázky n služby. Veřejný zdvtel může pstupvt pdle tét části zákn i tehdy, pkud předpkládná hdnt návrh tht finnčníh limitu nedsáhne. (2) Tt část zákn se nevzthuje n přádání návrh ) v přípdech, ve kterých se tent zákn nevzthuje n zdávání veřejných zkázek pdle 18 dst. 1 písm. ) ž c) 18 dst. 1 písm. ) ž q), b) v přípdech, ve kterých se tent zákn nevzthuje n zdávání veřejných zkázek pdle 18 dst. 1 písm. i), pkud jde veřejnéh zdvtele, c) v přípdech, ve kterých se tent zákn nevzthuje n zdávání veřejných zkázek pdle 19 dst. 2 písm. ), pkud jde sektrvéh zdvtele, d) sektrvým zdvtelem v suvislsti s výknem jiné než relevntní činnsti pdle 4 neb v suvislsti s výknem relevntní činnsti, pkud půsbnst tht zákn ve vzthu k tét relevntní činnsti byl vylučen v suldu s Sutěž návrh (1) Sutěží návrh se rzumí pstup zdvtele směřující k získání návrhu, prjektu či plánu (dále jen návrh ). Návrhem se rzumí písemně neb grficky vyjádřený výsledek vlstní tvůrčí činnsti zájemce účst či účstník návrh. (2) Tent zákn uprvuje tyt druhy návrh ) tevřenu sutěž návrh b) užší sutěž návrh. (3) Zdvtel pužije sutěž návrh zejmén v blsti územníh plánvání, rchitektury, stvitelství či zprcvání dt. (4) Sutěž návrh pužije zdvtel, jestliže ) n tut sutěž nvzuje zdání veřejné zkázky n služby, neb b) n zákldě tét mjí být vybrnému účstníkvi či účstníkům návrh pskytnuty sutěžní ceny neb pltby. (5) Předpkládná hdnt návrh se stnví ) pdle dstvce 4 písm. ) n zákldě předpkládné hdnty veřejné zkázky n služby nvzující n tut sutěž, t včetně výše předpkládných sutěžních cen plteb pskytvných účstníkům návrh, b) pdle dstvce 4 písm. b) n zákldě celkvé předpkládné výše sutěžních cen plteb, t včetně předpkládné hdnty veřejné zkázky n služby, kteru je veřejný zdvtel právněn zdt v suldu s 23 dst. 6, pkud zdvtel tut mžnst nevylučil v známení návrh. (6) Zdvtel není právněn mezit účst zájemců v sutěži návrh s pukzem n určité území neb části území členskéh státu Evrpské unie. (7) Pdrbná prvidl pr pstup v sutěži návrh mhu být stnven v sutěžním řádu vydném v suldu se zvláštním právním předpisem. 60) Sutěžní řád musí dpvídt pdmínkám stnveným tímt záknem.

15 52 53 důležité dkumenty předpisy_zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zkázkách, vyzvednutí všem zájemcům účst. Pr pskytvání sutěžních pkud nesplňuje pždvky n zjištění nnymity. V známení Oznámení návrh pdmínek, ddtečné dtzy k nim prhlídku míst plnění pltí vylučení zdvtel vyzve účstník návrh k převzetí A způsb kmunikce ustnvení bdbně s tím, že se pužijí ustnvení pltná jeh návrhu. pr tevřené řízení s nezkrácenými lhůtmi. V přípdě užší (1) Sutěž návrh se zhjuje uveřejněním známení návrh mhu být sutěžní pdmínky rvněž přílhu výzvy k pdání návrhů. ré musí být ve vzthu k účstníkům návrh nepdjté. (2) Prt musí být sestven výhrdně z fyzických sb, kte- návrh pdle Pr uveřejnění známení ná-vrh pužije zdvtel frmulář pdle přím pužitelnéh předpisu Většin členů prty musí být ve vzthu k zdvteli nezávislá. Evrpských splečenství. 61) (2) Návrhy se pdávjí písemně ve lhůtě pr pdání návrhu. Nezávislými se rzumí členvé prty, kteří nejsu se zdvtelem Návrh musí být pdán v řádně uzvřené bálce znčené způsbem stnveným v sutěžních pdmínkách. Ustnvení 69 kém, služebním bdbném. O své nepdjtsti nezávislsti uči- v trvlém bchdním vzthu, ppřípdě ve vzthu změstnnec- (2) Zdvtel v známení návrh stnví v přípdě tevřené návrh lhůtu pr pdání návrhů v přípdě užší dst. 1, 3 4 se pužijí bdbně. ní členvé prty před zhájením své činnsti písemné prhlášení. návrh lhůtu, ve které mhu zájemci účst v sutěži návrh (dále jen zájemce účst ) pdt žádst účst. (3) Zdvtel zjistí p celu dbu návrh ž d kmžiku uveřejnění výsledků hdncení návrhů nnymitu pdných lifikce, musí mít nejméně plvin členů prty bdbnu neb (3) Je-li d účstníků návrh vyždván určitá kv- (3) Zdvtel je právněn v známení návrh neb návrhů lespň tk, by prt při hdncení návrhů nebyl schpn k návrhu přiřdit účstník návrh, který jej pdl. Způ- nými členy prty či jejich náhrdníky, ledže t není ve zvláště rvncennu kvlifikci. Všechny návrhy musí být hdnceny stej- sutěžních pdmínkách stnvit pždvky n prkázání splnění kvlifikce zájemců účst neb účstníků návrh. Pr sb zjištění nnymity uvede zdvtel v sutěžních pdmínkách. důvdněných přípdech mžné. stnvení pždvků n prkázání splnění kvlifikce psuzení Neddrží-li účstník návrh pždvky zdvtele týkjící kvlifikce se pužije hlv V části druhé zákn bdbně. se nnymity, zdvtel tht účstník ze návrh vylučí tut skutečnst účstníkvi návrh písemně známí térií, která byl uveden v známení návrh přípdně (4) Prt hdntí pdné návrhy n zákldě hdntících kri- (4) Zdvtel může v přípdě užší návrh mezit p-čet zájemců účst, které písemně vyzve k pdání návrhu, t stnveným v sutěžních pdmínkách. vyzve jej k převzetí jeh návrhu. pdrbněji specifikván v sutěžních pdmínkách, t způsbem stnvením minimálníh či mximálníh pčtu účstníků (4) Zdvtel rvněž zjistí, by se členvé dbrné prty seznámili s bshem návrhů, nejdříve všk p uplynutí lhůty (5) Prt vyhtví způsbu hdncení návrhů stnvení návrh; pr mezení pčtu zájemců účst se v přípdě sektrvéh zdvtele pužije bdbně. Pčet zájemců účst k pdání návrhů. jejich přdí prtkl, který pdepíší všichni členvé prty či náhrdníci, kteří návrhy hdntili. vyzvných k pdání návrhu musí být uveden v známení návrh musí být dstčující pr zjištění skutečné, pkud (5) Zdvtel dmítne žádsti účst neb návrhy pdné p t není bjektivními skutečnstmi vylučen. Pr bsh písemné uplynutí lhůty pr pdání žádstí účst neb lhůty pr pdání (6) Prt může v prtklu hdncení návrhů pdle dstvce 5 uvést ddtečné dtzy k určitým spektům některých výzvy k pdání návrhů se pužije 28 dst. 5 bdbně. návrhů vyzve zájemce účst neb účstníky návrh k převzetí jejich návrhů. návrhů. (5) Zdvtel zjistí kmunikci, předávání ukládání dkumentů či infrmcí tk, by byl zjištěn chrn všech tkvých (7) Prtkl hdncení návrhů předává prt zdvteli. dkumentů či infrmcí. 106 P předání prtklu pdle věty první vyzve zdvtel účstníky Slžení rzhdvání prty návrh k účsti n uveřejnění výsledků hdncení návrhů, t nejméně 5 prcvních dnů předem. Při uveřejnění výsledků 105 (1) Psuzvání hdncení návrhů prvádí prt. Zdvtel jmenuje členy prty pr hdncení návrhů jejich náhrdníky vrh prjednt ddtečné dtzy pdle dstvce 6. Je-li t důvd- hdncení jsu členvé prty právněni s účstníky ná- Průběh návrh jejich jmén zveřejní nejpzději v den známení zveřejnění sutěžních pdmínek. Pr psuzení návrhů prtu se 76 výjimečných přípdech n zákldě prjednání ddtečných dtzů něn pvhu předmětu, je zdvtel právněn ve zcel (1) Nejpzději dnem uveřejnění známení návrh je zdvtel pvinen zpřístupnit sutěžní pdmínky či umžnit jejich dst. 1, 2 6 pužijí bdbně. Prt vyřdí návrh rvněž tehdy, pdle věty druhé stnvit účstníkvi návrh přiměřenu

16 sbrník čk_rchitektnické _2010 lhůtu pr pskytnutí ddtečné dpvědi či dkumentu. Prt (4) Veřejný zdvtel je právněn pždvt, by výsledek Obecná ustnvení může změnit přdí návrhů uvedené v prtklu hdncení ná-vrhů puze v přípdě, že pskytnutí ddtečné dpvědi či dkunl prušení zvláštníh právníh předpisu neb by byl v rzpru návrh nebyl uveřejněn, pkud by jeh uveřejnění znme- mentu vyvlá nutnst pdsttné změny v hdncení návrhů pdle s veřejným zájmem, neb by mhl prušit práv účstník 12 hdntících kritérií uvedených v známení návrh. návrh n bchdní tjemství, neb by mhl vlivnit hspdářsku sutěž. Sektrvý zdvtel může stnvit, že nesmí být předpkládné hdnty Veřejná zkázk pdle výše (8) O průběhu uveřejnění výsledků hdncení návrhů pří-pdném prjednání ddtečných dtzů pdle dstvce 7 zdv- identifikce účstníků návrh či cen. (1) Ndlimitní veřejnu zkázku se rzumí veřejná zkázk, uveřejněny rvněž infrmce týkjící se pčtu bdržených návrhů, tel vyhtví písemný prtkl s uvedením pdmínek pr zveřejnění jejíž předpkládná hdnt pdle 13 bez dně z přidné hdnty návrhů. Umžňuje-li t jejich pvh, musí být návrhy vystveny. dsáhne nejméně finnčníh limitu stnvenéh prváděcím 108 právním předpisem pr jedntlivé ktegrie zdvtelů druhy (9) Zdvtel je vázán hdncením prty uvedeným v prtklu hdncení návrhů. Zdvtel rzhdne nvém psuzení prváděcí právní předpis stnví rvněž seznm zbží přizvné- Zrušení návrh veřejných zkázek, přípdně ktegrie ddávek neb služeb. Tent hdncení návrhů, pkud zjistí, že prt při psuzvání hdncení Vyhrdil-li si t zdvtel v známení návrh neb v sutěžních Česku republiku Ministerstvem brny, pr které pltí zvláštní návrhů prušil pstup stnvený tímt záknem neb sutěžními pdmínkmi; z tím účelem může ustnvit nvu prtu. účstníků, může zrušit sutěž návrh kdykliv d dby pdmínkách stnvil-li sučsně pdmínky dškdnění finnční limit, výši tht limitu. Důvdy pr nvé psuzení hdncení návrhů připjí k půvdnímu prtklu psuzení hdncení návrhů. dešle všem známým zájemcům účst neb účstníkům jejíž předpkládná hdnt činí v přípdě veřejné zkázky n rzhdnutí prty nejvhdnějším návrhu. V tkvém přípdě (2) Pdlimitní veřejnu zkázku se rzumí veřejná zkázk, návrh známení zrušení d 3 dnů de dne přijetí rzhdnutí ddávky neb veřejné zkázky n služby nejméně Kč s uvedením důvdu vyzve je k převzetí jejich návrhů. Oznámení bez dně z přidné hdnty neb v přípdě veřejné zkázky n 107 zrušení návrh dešle k uveřejnění v infrmčním systému stvební práce nejméně Kč bez dně z přidné hdnty Rzhdnutí výběru d 3 dnů de dne přijetí rzhdnutí. Pr uveřejnění známení nedsáhne finnčníh limitu pdle dstvce 1. nejvhdnějšíh návrhu zrušení návrh pužije zdvtel frmulář stnvený prváděcím právním předpisem. (3) Veřejnu zkázku mléh rzshu se rzumí veřejná zkázk, (1) Rzhdnutí výběru nejvhdnějšíh návrhu neb návrhů jejíž předpkládná hdnt nedsáhne v přípdě veřejné činí zdvtel. Zdvtel dešle známení výběru nejvhdnějšíh zkázky n ddávky neb veřejné zkázky n služby Kč návrhu všem účstníkům návrh, kteří nebyli vylučeni 109 bez dně z přidné hdnty neb v přípdě veřejné zkázky n z účsti v sutěži návrh, t d 5 prcvních dnů de dne přijetí Zvláštní ustnvení uchvání stvební práce Kč bez dně z přidné hdnty. tht rzhdnutí. Pr mžnst pdání námitek pltí dkumentce sutěži návrh bdbně. Vrcí-li zdvtel účstníkům návrh jejich návrhy pdle (2) V známení výběru nejvhdnějšíh návrhu vyzve zdvtel účstníky návrh, jejichž návrhy nebyly vybrány, k jejich je pvinen tkvých návrzích přídit vhdnu dkumentci, kte- 105 dst. 3, 105 dst. 5, 106 dst. 1, 107 dst. 2 neb 108, převzetí. ru následně uchvá pdle 155. (3) Zdvtel dešle výsledek návrh k uveřejnění 60) Zákn č. 360/1992 Sb., výknu pvlání utrizvných rchitektů způsbem uvedeným v , t ve lhůtě 48 dnů d rzhdnutí výběru nejvhdnějšíh návrhu. Pr uveřejnění výsledku výknu pvlání utrizvných inženýrů techniků činných ve výstvbě, ve znění pzdějších předpisů. 61) Nřízení Kmise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, kterým se stnví stndrdní frmuláře pr zveřejňvání známení v rámci pstupů zdávání návrh pužije zdvtel frmulář pdle přím pužitel- veřejných zkázek pdle směrnic Evrpskéh prlmentu Rdy 2004/17/ néh předpisu Evrpských splečenství. 61) ES 2004/18/ES.

17 54 55 důležité dkumenty předpisy_sutěžní řád české kmry rchitektů sutěžní řád české kmry rchitektů Vlná hrmd České kmry rchitektů zájmu přehledným stnvit becná prvidl pr jejich knání, pr zdárný průběh sutěží, nejvlnější psuzvání předlžených řešení prtu Sb., veřejných zkázkách vědm si nutnsti psilvt důvěru rchitektů i veřejnsti ve smysl pslání sutěží, kterým je umžnit rchitektům pměřvt vzájemně svje dbrné znlsti schpnsti při nlézání c nejvhdnějších nejlepších řešení uspkjujících pždvky vyhlšvtele při zchvání vyské úrvně dbrnsti předlžených řešení, vědm si zárveň nutnsti učinit systém sutěží ve veřejném vědm si dpvědnsti prtců jk rzhdujících činitelů vědm si význmu kvlitně zprcvných sutěžních pdmínek jk pdmínek smluvy, nezvzujících nd míru nezbytně nutnu, nýbrž pskytujících dsttečný prstr k tvůrčí činnsti účstníků sutěží i dsttečný prstr pr vskutku dbrné c v suldu s ustnvením 25 dstvce 4 písm. b) 23 dstvce 6 písm. r) zákn č. 360/1992 Sb., výknu pvlání utrizvných rchitektů výknu pvlání utrizvných inženýrů techniků činných ve výstvbě, ve znění zákn č. 164/1993 Sb., zákn č. 275/1994 Sb. zákn č. 224/2003 Sb. (dále jen Zákn ) k prvedení některých ustnvení tht Zákn, s přihlédnutím k ustnvení 847 ž 849 zákn č. 40/1964 Sb., bčnskéh zákníku, ve znění pzdějších předpisů, 281 ž 288 zákn č. 513/91 Sb., bchdníh zákníku, ve znění pzdějších předpisů, 21 ž 23, 29 ž n. zákn č. 137/2006 vyhlšuje tent SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ ze dne 24. dubn 1993, ze dne 16. dubn 1994, ze dne 29. dubn 1995, ze dne 27. dubn 1996, ze dne 28. dubn 1998, ze dne 13. dubn 1999, ze dne 11. dubn 2000, ze dne 20. dubn 2002, ze dne 24. dubn 2004, ze dne 30. dubn 2005, ze dne 28. dubn 2007, ze dne 19. dubn 2008, ze dne 17. květn 2009 ze dne 17. dubn 2010 [úplné znění] 1 úvdní ustnvení (1) tent řád uprvuje pdmínky pr přádání rchitektnických sutěží jiných frem sutěží návrh v dbrnstech vymezených v Zákn (dále jen sutěží ) náležejících pdle 23 dstvce 6 Zákn d půsbnsti České kmry rchitektů (dále jen kmry ) dbrnstech bezprstředně suvisejících; n sutěžní přehlídky se užijí ustnvení tht sutěžníh řádu přiměřeně. (2) sutěžní přehlídku se pr účely tht řádu rzumí nennymní přehlídk již existujících plánů, prjektů neb stveb stnvení jejich přdí pdle předem stnvených kritérií, nikli všk zdání zkázky. (3) sutěž knná pdle tht řádu se pvžuje z veřejnu sutěž návrh je předpkldem pr zdání veřejné zkázky n prvedení prjektvých plánvcích výknů jedncím řízením bez uveřejnění pdle zvláštníh právníh předpisu. 2 účel druhy sutěží sutěžních přehlídek (1) Účelem je výběr nejlepšíh řešení předmětu, prvedený z předlžených sutěžních návrhů, jehž utr bude pvěřen vyprcváním nvzujících stupňů plánvcí neb prjektvé dkumentce. (2) Účelem sutěžní přehlídky je psudit již existující plány, prjekty neb stvby stnvit jejich přdí. (3) Architektnicku sutěží se pdle předmětu řešení rzumí urbnistické, rchitektnické, knstrukční kmbinvné. (4) Sutěže rzlišvné pdle účstníků jsu ) veřejné, které jsu vždy nnymní, b) vyzvné, u nichž jsu účstníci vyzýváni k účsti jmenvitě které mhu být jk nnymní, tk nennymní, c) kmbinvné, jejichž veřejnst připuští puze pvhu nnymní; při zdávání veřejných zkázek se ustnvení písmene b) c) užije jen tehdy, připuští-li t zvláštní právní předpis. 1 (5) Sutěže rzlišvné pdle pčtu kl jsu: ) jednklvé, jejichž předmět je bvykle menšíh rzshu jednznčnéh vymezení, b) dvuklvé, jejichž předmět je znčnéh rzshu jeh sučástí je bvykle též pstupné zpřesňvání jeh vlstníh vymezení. Sutěžní lhůt druhéh kl musí sknčit nejpzději šest měsíců p vyhlášení výsledků prvníh kl. Obě kl musí vyhdntit včetně udělení cen dměn stejná prt. V přípdě, že dvuklvá sutěž je veřejná neb kmbinvná, mhu být p nnymním vyhdncení prvníh kl vyzváni d druhéh kl sutěžící již jmenvitě, neb se může druhé kl knt rvněž nnymně; v přípdě návrh musí být druhé kl vždy nnymní. Annymit, ppřípdě nennymit druhéh 1 Zejmén ustnvení 21 ž 23, 29 ž n. zákn č. 137/2006 sb., veřejných zkázkách, ve znění pzdějších předpisů.

18 sbrník čk_rchitektnické _2010 kl všk musí být vyhlášen v sutěžních pdmínkách předem. V přípdě nnymníh druhéh kl pvěří prt tevřením bálek se jmény dresmi utrů vyzváním utrů d druhéh kl důvěryhdnu sbu, kteru zváže mlčenlivstí, npříkld ntáře. Návrhy pr první kl nesmí být zveřejněny před knečným rzhdnutím sutěžní prty ve druhém kle, t ni v přípdě, že druhé kl není nnymní. Zveřejnění výstv všech předlžených sutěžních návrhů včetně sutěžních návrhů z prvníh kl se uskuteční ž p knečném udělení cen. Zveřejnění jkéhkliv sutěžníh návrhu před knečným vyhlášením cen může mít z následek jeh vyřzení sutěžní prtu ze bez mžnsti, by tkvý návrh byl psuzván i jen mim sutěž, ppřípdě zrušení vyhlšvtelem n návrh sutěžní prty. (6) Sutěže vyhlšvné pdle záměru řešení jsu idevé neb prjektvé. U sutěží výlučně neb převážně idevých se mezí rzsh závzných pdmínek, zejmén frmálních, puze n míru nezbytně nutnu přiměřenu stnvenému řešení. 3 účstníci (1) Sutěží se mhu účstnit fyzické i právnické sby, ppřípdě jejich sdružení. Účst je umžněn kždému, kd splní pždvky stnvené v sutěžních pdmínkách. Okruh účstníků pr různé druhy sutěží vymezí vyhlšvtel sutěžními pdmínkmi. V přípdě účsti právnických sb, jejichž změstnnci jsu utry vítěznéh sutěžníh návrhu, jsu k pdpisu smluv n prvedení zkázky právněny puze sttutární rgány těcht sb v suldu s becným právním předpisem. 2 (2) Ze jsu vylučeny sby, které ) se bezprstředně účstnily n vyprcvání sutěžníh úklu n vypsání, b) jsu uvedeny v 8 9 tht sutěžníh řádu, c) jsu mnžely, příbuznými, sešvgřenými v prvním stupni, trvlými prjektvými prtnery, bezprstředními ndřízenými neb spluprcvníky vylučených sb; tt pdmínk se vzthuje i n členy zstupitelských správních rgánů; sby vyjmenvné v tmt dstvci se nemhu zúčstnit ni návrhy pdnými mim sutěž. (3) Ze jsu rvněž vylučeny sby zpsné d seznmu utrizvných neb registrvných sb vedenéh kmru, byl-li vyhlášená sutěž shledán kmru neregulérní. 2 vyhlšvání sutěží 4 vyhlšvtel Vyhlšvtelem může být rgán veřejné správy neb právnická neb fyzická sb. 5 vyhlášení (1) Sutěž je vyhlášen dnem, kdy jsu sutěžní pdmínky zpřístupněny všem zájemcům stnvenéh kruhu účstníků. Sutěžní lhůt musí činit nejméně šest týdnů d dt vyhlášení. V přípdě dvuklvých sutěží musí celkvá sutěžní lhůt pr první druhé kl dhrmdy činit nejméně sm týdnů, přičemž sutěžní lhůt pr první kl nesmí být krtší než šest týdnů. (2) Infrmci vyhlášení veřejné, ppřípdě kmbinvné pdá vyhlšvtel kmře, která ji zveřejní n svých internetvých stránkách; z pdmínek stnvených zvláštními předpisy ji vyhlšvtel zveřejní též v infrmčním systému, ppřípdě v úředním věstníku evrpské unie. 2b Vyhlšvtel uveřejní infrmci též nejméně v jednm infrmčním médiu s celstátní půsbnstí, t nejpzději v den vyhlášení. (3) Pčínje dnem vyhlášení veřejné pskytuje vyhlšvtel zájemcům účst v sutěži sutěžní pdmínky (včetně sutěžních pdkldů). Sutěžní pdmínky (včetně sutěžních pdkldů) může pskytvt z přiměřenu úpltu, která nesmí převýšit nákldy n jejich výrbu která musí být sutěžícím vrácen, jestliže devzdjí sutěžní návrh, který byl prtu přijt k řádnému hdncení. (4) Vyzvná sutěž se vyhlšuje písemnu výzvu všem vyzývným účstníkům. Výzv musí být splu se sutěžními pdmínkmi deslán nejpzději v den vyhlášení vyzvné. Svji účst ve vyzvné sutěži účstníci písemně ptvrdí ve lhůtě stnvené sutěžními pdmínkmi. 6 dvlání zrušení neb sutěžní přehlídky (1) Vyhrdil-li si t vyhlšvtel v sutěžních pdmínkách stnvil-li sučsně v suldu s becným právním předpisem pdmínky přiměřenéh dškdnění 2c účstníků, může z mimřádně závžných důvdů zrušit sutěž kdykliv d dby rzhdnutí prty nejvhdnějším návrhu. Odvlání prvede vyhlšvtel stejným způsbem, jkým sutěž vyhlásil; v tkvém přípdě dešle všem známým zájemcům účst neb účstníkům návrh známení zrušení d 3 dnů de dne přijetí rzhdnutí s uvedením důvdu vyzve je k převzetí jejich návrhů. (2) Sutěž může být též zrušen, t n návrh kmry, jestliže se v jejím průběhu prkáže, že vyjádření kmry regulérnsti byl 2 Ustnvení 23 dst. 6 písm. s) Zákn. 2 Zákn č. 513/1991 sb., bchdní zákník, ve znění pzdějších předpisů. 2b Ustnvení 146 n. zákn č. 137/2006 sb., veřejných zkázkách, ve znění pzdějších předpisů. 2c Ustnvení 108 zákn č. 137/2006 sb., veřejných zkázkách, ve znění pzdějších předpisů.

19 56 57 důležité dkumenty předpisy_sutěžní řád české kmry rchitektů vydán n zákldě zjevně nesprávných neb neúplných infrmcí, zejmén uvedl-li vyhlšvtel kmru záměrně v myl, ppřípdě dšl-li v průběhu ke změnám sutěžních pdmínek rzhdných pr průběh pr rzhdnutí prty, v jejichž důsledku se stl sutěž neregulérní. Oznámení zrušení prvede vyhlšvtel stejným způsbem, jkým sutěž vyhlásil. Své zjištění neregulérnsti přípdném návrhu n zrušení zveřejní kmr ihned n svých internetvých stránkách. (3) Z přiměřené dškdnění se pvžuje částk dpvídjící suhrnu předpkládných cen dměn. Při dvlání, ppřípdě zrušení je vyhlšvtel pvinen pskytnut přiměřené dškdné, stnvené v sutěžních pdmínkách pměrným pdílem z celkvé částky n dškdnění, t těm sutěžícím, kteří před dvláním její pdmínky převážně neb zčásti již splnili. V přípdě pchybnstí dhdne vyhlšvtel rzsh splnění pdmínek, jkž i výši pměrnéh pdílu s prtu. (4) Sutěžní přehlídku může vyhlšvtel dvlt, ppřípdě zrušit jen ze závžných důvdů, t stejným způsbem, jkým ji vyhlásil. Pskytnut přiměřené dškdné sutěžícím, kteří před dvláním sutěžní přehlídky její pdmínky převážně neb zčásti již splnili, je vyhlšvtel pvinen jenm v přípdě, byl-li t výslvně uveden v sutěžních pdmínkách. 7 sutěžní pdmínky (1) Sutěžní pdmínky vyprcvává bvykle dbrník pvěřený vyhlšvtelem, t ppřípdě ve splupráci s Česku kmru rchitektů. (2) Před vyhlášením musí být sutěžní pdmínky předlženy nejméně ptnáct dnů předem Knceláři Kmry k psuzení jejich suldu se sutěžním řádem. Pté, zprvidl n ustvující schůzi prty, musí se sutěžními pdmínkmi vyjádřit pdpisem svůj závzný suhls všichni členvé prty, jkž i vyhlšvtel, ppřípdě jeh řádně zmcněný zástupce. Tkt dsuhlsené sutěžní pdmínky budu s knečnu pltnstí ptvrzeny v záležitstech rzhdných pr regulérnst dle k) ustnvení rzshu právnění vyhlšvtele nkládt becných právních předpisů tht sutěžníh řádu Kmru, dále s ceněnými neb dměněnými sutěžními návrhy včetně která si pr vyjádření regulérnsti vyhrzuje lhůtu nejvýše deseti práv n vystvení reprdukci sutěžních návrhů závznéh dnů. Sutěžní pdmínky tkt dsuhlsené psuzené jsu způsbu využití výsledků, závzné. Kmr je právněn dvlt své suhlsné vyjádření l) ustnvení chrně utrských práv utrů předlžených k sutěžním pdmínkám, t i během, zjistí-li, že byl při řešení; 3 při zpřesňvání sutěžních pdmínek pr druhé kl psuzvání těcht pdmínek uveden v myl. dvuklvé je prt pvinn respektvt utrská práv účstníků prvníh kl, ledže byl v sutěžních pdmínkách výslvně stnven, že účstníci prvníh kl dávjí suhls (3) Kmr může n písemnu žádst vyhlšvtele z důvdů zvláštníh zřetele hdných, zejmén humnitárních, s využitím svých sutěžních návrhů pr frmulci zpřesněných uznt z regulérní i tkvé sutěžní pdmínky, které nejsu v suldu sutěžních pdmínek pr druhé kl, s ustnveními tht řádu výši cen dměn. m) ustnvení řešení přípdných rzprů, n) ustnvení způsbech celníh dbvení dlších náležitstech pr přípd, že je sutěž zpřístupněn i zhrničním (4) Sutěžní pdmínky bshují zejmén: ) jmén/název dresu/sídl vyhlšvtele, jmén/název dresu/sídl sekretáře přezkušvtele jmé- ) vyjádření Kmry regulérnsti. účstníkům, n/název dresu/sídl uditr, byl-li jmenván, b) druh u sutěží vyzvných kmbinvných též (5) Zájemcům, kteří si vyzvedli sutěžní pdmínky, je vyhlšvtel pvinen pdt vysvětlení k rgnizčním náleži- seznm vyzvných účstníků, c) předmět rzsh řešení, přičemž musí vyhlšvtel uvést všechny závzné pždvky pr zprcvání, mezené řešení, jejichž zdpvězení je v půsbnsti prty; rzhdnutí tstem, nejedná-li se dtzy infrmce k předmětu n míru nezbytně nutnu, jejichž ddržení pvžuje z pvinné, přísluší ve sprných přípdech předsedvi prty. P dtu stnveném v sutěžních pdmínkách nesmí být dlší dtzy zdp- tedy z právní zákld smluvy; sučástí pždvků n bsh řešení mhu být rvněž pždvky n bsh částí návrhu určených k výstvě publikci návrhů, zejmén jedntné pždvky vědnými rgány zdpvídány. n frmát subrů rzsh tiskvé části brzvé přílhy určené k publikci v tiskvé kvlitě; neddržení tht pždvku všk nemůže být důvdem k vylučení ze, d) záměr řešení pdle 2 dst. 6, e) závzná kritéri, pdle kterých budu sutěžní návrhy vy-hdncvány, s právem utrským změně některých záknů (utrský zákn). Vyhlášk č. 69/1975 Sb., Úmluvě zřízení Světvé rgnizce duševníh 3 Zákn č. 121/2000 Sb., právu utrském, právech suvisejících f) lhůty, zejmén určení dne, hdiny, míst způsbu devzdání sutěžních návrhů sutěžní lhůtu lhůty pr vyhlášky č. 80/1985 Sb. vlstnictví, pdepsné ve Stckhlmu dne 14. července 1967, ve znění dtzy knzultce, g) seznm sutěžních pdkldů způsb nkládání s nimi, Vyhlášk č. 133/1980 Sb., Bernské úmluvě chrně literárních uměleckých děl, ve znění vyhlášky č. 19/1985 Sb. h) jmenný seznm členů prty, Vyhlášk č. 134/1980 Sb., Všebecné úmluvě utrském právu. Sdělení mzv č. 7/1995 Sb., sjednání Evrpské dhdy zkládjící přidružení mezi čr n strně jedné es n strně druhé (článek 67). i) způsb znčení sutěžních návrhů jejich přílh pr zručení nnymity sutěžících, sku republiku (článek 25 přílh č. Vi) Sdělení mzv č. 54/1995 Sb., sjednání Středevrpské dhdy vlném bchdu mezi čr, Mďrsku republiku, Plsku republiku Slven- Sdělení mzv č. 191/1995 Sb., sjednání Dhdy zřízení Světvé j) pčet výši cen dměn, ppřípdě ustnvení náhrdě bchdní rgnizce (wt), zejmén dhd bchdních spektech htvých výlh vyzvným účstníkům, práv k duševnímu vlstnictví

20 sbrník čk_rchitektnické _2010 (6) Vyhlšvtel se zvzuje vyhlášením sutěžních (v suldu s ustnvením 8 dstvce 4) n vyhlšvteli musí 9 pdmínek převzít dpvědnst z převzté sutěžní návrhy, t v rzhdvání prty nhrdit jen náhrdník nezávislý. pmcné rgány prty ž d řádnéh uknčení. (4) Členy prty jmenuje vyhlšvtel z řd nepdjtých (1) Pmcné rgány prty jsu (7) Sutěžní lhůt je splněn, je-li ve stnveném čse sutěžní návrh dručen vyhlšvteli způsbem stnveným sutěž- rchitektů urbnistů; v kždé prtě musí být zstupeni b) přezkušvtel sutěžních návrhů; kvlifikvných dbrníků, zejmén rchitektů, krjinářských ) sekretář, ními pdmínkmi. utrizvní rchitekti, ppřípdě krjinářští rchitekti neb sekretář přezkušvtel sutěžních návrhů nesmí být členy prty. Pmcné rgány prty jmenuje vyhlšvtel. urbnisté. Členy prty mhu být i zástupci vyhlšvtele (8) Odevzdáním sutěžníh návrhu účstník suhlsí se sutěžními pdmínkmi přijímá je. V zájmu nezávislsti rzhdvání všk musí být ndplviční (2) Sekretář zejmén, buducíh uživtele předstvitelé místní správy. většin členů prty nezávislá n vyhlšvteli n rgánech ) přijímá sutěžní návrhy ptvrzuje jejich převzetí, (9) Vyhlšvtel prt se zvzují dnem vyhlášení rzhdujících využití výsledku musí mít dbrnu b) znčuje dručené sutěžní návrhy přdvými čísly, dtem hdinu převzetí, ddržet sutěžní pdmínky tk, jk byly vyhlášeny. kvlifikci dpvídjící předmětu. Nezávislými se rzumí ti členvé prty, kteří nejsu se zdvtelem v trvlém c) vyprcvává seznm dručených sutěžních návrhů, (10) Změní-li vyhlšvtel v průběhu sutěžní pdmínky neb jejich část, ppřípdě prhlásí-li Kmr neregulér- žebním bdbném; z nezávislé prtce se nepvžují ni jejich vystvení, zpisuje d prtklu, bchdním vzthu, ppřípdě ve vzthu změstnneckém, slu- uschvává je zjišťuje jejich chrnu bezpečnst, rgnizuje nst v průběhu ( 6 dst. 2), může sutěžící ze členvé prdních sbrů zprcvtelé sutěžních pdmínek d) prvádí dlší práce pdle pkynů předsedy prty. dstupit pždvt přiměřenu náhrdu nákldů vynlžených v suvislsti se svu účstí v sutěži. jtsti nezávislsti učiní členvé prty před zhájením své (3) Přezkušvtel sutěžních návrhů sutěžníh prgrmu (zdání) vyhlšvtele. O své nepd- činnsti písemné prhlášení. ) spluprcuje při vyprcvání sutěžních pdmínek, b) sleduje průběh, Prt (5) Je-li vyhlšvtelem nminci nezávislých prtců c) věřuje, zd dručené sutěžní návrhy splňují pždvky n pžádán Kmr, nminuje kndidáty puze z řd utrizvných sb. písemnu zprávu frmálním průběhu příprvy knt- bsh frmu stnvené sutěžními pdmínkmi, pdává prtě 8 Funkce slžení prty rle úplnsti suldu sutěžních návrhů s pdmínkmi, (6) Prt může, vyžduje-li t pvh devzdných sutěžních návrhů, přizvt s předchzím suhlsem vyhlšvtele ke své s prtu pdle pkynů jejíh předsedy připrvuje pr prtu d) kná příprvné práce pr činnst prty, spluprcuje (1) Funkcí prty je psudit sutěžní pdmínky, prjednt je dsuhlsit jejich znění, psudit předlžené sutěžní návrhy práci dbrné znlce, kteří se ndále účstní těch částí jednání pdkldy, n jejichž zákldě prt rzhduje připuštění sutěžních návrhů d řádnéh psuzvání; pdrbnsti činnsti rzhdnut jejich cenění, ppřípdě dměnění pdle závzných kritérií bsžených v sutěžních pdmínkách. přezkušvtele stnví prt. prty, k nimž byli přizváni, všk puze s hlsem prdním. (7) Činnst členů prty bude hnrván jk činnst velmi vysce kvlifikvná, t se zvláštním přihlédnutím k ná- (2) Členy prty jsu řádní členvé náhrdníci. Pčet náhrdníků musí být úměrný pčtu řádných členů prty. Činí brčnsti výknu funkce předsedy prty. Členvé prty nesmí 9 vykle jednu třetinu. pzději převzít žádné smluvní závzky n úkly, které vycházejí uditr ze. (3) Prt má vždy lichý pčet řádných členů, nejméně tři (1) Vyžádá-li si n zákldě předběžné nbídky učiněné kmru vyhlšvtel nezávislý dbrný dhled nd příprvu pr- nejvíce jedenáct. Jednání prty se účstní všichni členvé, všk náhrdníci puze s hlsem prdním. V přípdě zstupvání nepřítmnéh řádnéh člen nbývá náhrdník sttutu řádkldů, bshu, rzshu frmy sutěžníh návrhu) průběhem grmu, sutěžních pdmínek (zejmén sutěžních pd- néh člen s hlsem rzhdujícím, přičemž řádné členy nezávislé, jmenuje Kmr uditr.

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

! ##** ^a/r...m.^.. i pí'!', řisio j r;-r' ^..T T!T-"T- SMLOUVA " ~~~ o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

! ##** ^a/r...m.^.. i pí'!', řisio j r;-r' ^..T T!T-T- SMLOUVA  ~~~ o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUf1SP08SA7L ; ČÍSL SMLUVY (DDATKU) -Y! ##** ^/r...m.^.. i pí'!', řisi j r;-r' ^..T T!T-"T- SMLUVA " ~~~ pskytnutí dte z rzpč Mrvskslezskéh krje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Mrvskslezský krj se sídlem: 28. říjn

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

*** Č.3 ke smlouvě o dílo číslo: 01881/2014/IM

*** Č.3 ke smlouvě o dílo číslo: 01881/2014/IM KUfispeeQEBYe PERAČNÍ PRCRAW ivtnf PRSTŘEDÍ AVSKSl EZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD t;íkh SMLUVY (DDATKU) -4- \~" Ě V-R-^gt^j^rwfE u. _v L isůb, FnB^uBHňsti vzduh přírdu Veřejná zkázk t 7/015 Č. ke smluvě díl

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Porovnání výsledků analytických metod

Porovnání výsledků analytických metod Metdický lit 1 EURCHEM-ČR 212 Editr: Zbyněk Plzák (plzk@iic.c.cz) Prvnání výledků nlytických metd Chrkterizce výknnti nlytické měřící metdy je jedním z důležitých znků nlytickéh měřicíh ytému, zejmén pr

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Podrobná pravidla Tipligy

Podrobná pravidla Tipligy Pdrbná pravidla Tipligy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tipliga (dále také TL ) je dluhdbá kmunitní sutěž. 1.2. TL se může zúčastnit Sázející (dále také Sázející neb účastník ), který suhlasí s těmit pravidly

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012 *UOHSX004L71R* UOHSX004L71R ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brn 29. října 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více