Nad novým zákonem o veřejných zakázkách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nad novým zákonem o veřejných zakázkách"

Transkript

1 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004 JIŘINA KOTOUČOVÁ Nad novým zákonem o veřejných zakázkách Od 1. května letošního roku je účinný, až na stanovené výjimky, zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (dále též ZVZ). Tímto zákonem dochází ke zrušení dosavadní úpravy zakázkového řízení obsažené v zákoně č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění později přijatých zákonů. Při zvažování postupu zajištění harmonizace práva v této oblasti s právem EU byla zvolena cesta přijetí zcela nového zákona. Další novelizace zákona č. 199/1994 Sb. nebyla shledána účelnou, a to nejen z důvodu přehlednosti úpravy dané oblasti, ale i pro odlišnost obsahových náležitostí zadávání veřejných zakázek v současné podobě. Směrodatnou pro přijetí nového zákona byla především právní úprava Evropských společenství, která se problematiky veřejných zakázek týká. Do zákonné úpravy veřejných zakázek byly sice předešlými novelami některé postupy závazné v ES promítnuty, cílem nové úpravy však bylo především zahrnutí příslušných evropských zadávacích směrnic. 1) Nová úprava představuje značně odlišné pojetí zadávání veřejných zakázek 1) Směrnice Rady 71/304/EHS ze dne 26. července 1971 o odstranění omezení volného pohybu služeb, pokud jde o veřejné zakázky na stavební práce a zadávání veřejných zakázek na práce podnikatelům jednajícím prostřednictvím zastoupení či poboček. Směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se použití předpisů Společenství o postupech při zadávání veřejných zakázek v oblasti vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací. Směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby. Směrnice Rady 93/36/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na dodávky. Směrnice Rady 93/37/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice Rady 93/37/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek v oblastech vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, ve znění směrnice Rady 98/4/EHS a směrnice Komise 2001/78/EHS. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

2 od předchozího stavu a zařazuje též nové instituty v této oblasti. Zvolený postup nelze považovat za výjimečný, rovněž například v Rakousku byl v roce 2002 přijat zcela nový zákon o veřejných zakázkách. 2) Účelem tohoto článku není podat vyčerpávající informaci o průběhu zadávacího řízení, ale poukázat na některé nové principy dosud českým právem neupravených postupů, případně se zamyslet nad významem a použitelností některých ustanovení. Uvedený záměr vyplývá především ze skutečnosti, že s aplikací zákona v praxi nejsou zatím potřebné zkušenosti. Ještě předtím, než vstoupil zákon v účinnost, byl podroben kritice z hlediska slučitelnosti 4 odst. 1 písm. n) se směrnicemi ES, neboť toto ustanovení vylučovalo zadávání zakázek podle akreditovaných postupů jednotlivých programů pomoci Evropských společenství v České republice. 3) A tak přestože byla v souvislosti s novým zákonem deklarována jeho plná slučitelnost s právem ES, 4) vyvstaly záhy po přijetí zákona požadavky na provedení urychlené novelizace zákona. 5) S novelizací obsahu přijatého znění zákona bylo nicméně počítáno již s ohledem na další nově přijaté evropské směrnice, které je třeba do obsahu zákona promítnout. Objevily se i další názory, které upozorňují na to, že při přípravě nového zákona nebyly využity všechny možnosti, které se nabízejí. 6) V oblasti veřejných zakázek byly pro ČR vyjednány určité preferenční postupy, promítnuté do článku 49 Evropské dohody, 7) které bylo možno uplatňovat do Preferenční klauzule však nebyla do nového zákona promítnuta. 8) Právní úpravu zadávání veřejných zakázek lze označit za stále se rozvíjející proces. Zákon o veřejných zakázkách patří bezesporu k protikorupčním zákonům. Odhlédneme-li od raných počátků zadávání veřejných zakázek, které lze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/52 ES ze dne 13. října 1997, kterou se mění směrnice 92/50EHS, 93/36/EHS a 93/37/EHS, které koordinují postupy při zadávání veřejných zakázek na služby, dodávky a stavební práce. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/4/ES ze dne 16. února 1998, kterou se mění směrnice 93/38/EHS o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací. Směrnice Komise 2001/78/ES ze dne 13. září 2001, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 93/36/EHS, přílohy IV, V a VI směrnice Rady 93/37/EHS, přílohy III a IV směrnice Rady 92/50/EHS ve znění směrnice 97/52/ES, a přílohy XII až XV, XVII a XVIII směrnice Rady 93/38/EHS ve znění směrnice 98/4/ES. 2) Bundesvergabegesetz 2002 (BvergG), BGBl, Nr. 99/2002, 3) Srov. např. Hospodářské noviny č. 55 ze dne , str. 1 Evropské peníze se Česku vzdalují. 4) Srov. str. 63 důvodové zprávy k návrhu zákona č. 40/2004 Sb. 5) Srov. též např. Ekonom 2/ ) Štěrbová L., Britské listy z ) Srov. sdělení MZV 7/1995Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi ČR na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé. 8) Srov. str. 60 důvodové zprávy k návrhu zákona č. 40/2004 Sb. 94 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004

3 vystopovat již ve starověku, 9) lze konstatovat, že zadávání veřejných zakázek nebylo před rokem 1989 v ČR právně upraveno. Veřejné zakázky byly zadávány v podmínkách centrálně řízeného hospodářství. Hospodářský zákoník sice upravoval veřejnou soutěž, užší soutěž a veřejný příslib, příslušná ustanovení však byla používána pouze okrajově. V současné podobě by úprava veřejných zakázek měla být nejen nástrojem pro úsporu veřejných prostředků, ale měla by přispívat i k zabezpečení efektivního fungování hospodářské soutěže. Předchozí úprava obsažená v zákoně č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nabyla účinnosti dne Tímto zákonem tak došlo poprvé k vlastní regulaci zakázkových postupů v ČR. Při tvorbě tohoto zákona se vycházelo ze vzorového zákona o zadávání zakázek na zboží, stavební práce a služby Model law on procurement of goods, construction and services with guide to enactment, přijatého Komisí Spojených národů pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL), ze směrnice Evropských společenství 89/665/EHS, 92/13/EHS, 92/50/EHS, 93/36/EHS, 93/37/EHS a 93/38/EHS a z jeho návaznosti na již existující právní předpisy, zejména obchodní zákoník, občanský zákoník, živnostenský zákon, správní řád atd.. Návrh zásad zákona i jeho paragrafované znění bylo vypracováno ve spolupráci s experty z Evropské unie, Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek byl vyhotoven Ministerstvem hospodářství, právním předchůdcem Ministerstva pro místní rozvoj. 10) Uvedený postup nelze označit za nejšťastnější, neboť český zákon nebyl zcela v souladu se systémem obsaženým v evropských zadávacích směrnicích. Zadávací směrnice byly shledávány jako systematičtější, přehlednější, jednodušší, jakož i méně formální. 11) Proto bylo přistoupeno k rekodifikaci zadávacího řízení, která byla odůvodňována právě požadavkem nutné slučitelnosti s právem ES, jakož i zpřehledněním a zajištěním větší transparentnosti zadávání veřejných zakázek. Stěžejním pojmem nového zákona o veřejných zakázkách je pojem zadavatele. Jeho vymezení je v zákoně podáno poněkud nepřehledně v 2 až 5, a to určením, které subjekty jsou povinny zadávat veřejné zakázky v zadávacím řízení a na koho se zákon nevztahuje. Zadavatelem je tak třeba rozumět subjekty, které zcela nebo zčásti financují veřejnou zakázku z veřejných finančních prostředků. Označit by bylo možno tyto okruhy zadavatelů: veřejný zadavatel: Česká republika, za kterou jednají organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, územní samosprávný celek, resp. jejich městský obvod nebo část a jimi řízené a zřizované příspěvkové organizace. Např. i akciové společnosti vlastněné městy se stanou subjektem, který je povinen postupovat podle tohoto zákona při vynakládání veřejných prostředků. Dále se tento zákon vzta- 9) Srov. např. Doleželová H., Historie zadávání veřejných zakázek, Právník 1998, č ) Sechterová J., Sokol J., Zákon o zadávání veřejných zakázek, C. H. Beck/SEVT, Praha ) Srov. str. 58 důvodové zprávy k návrhu zákona č. 40/2004 Sb. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

4 huje na Fond národního majetku ČR, Pozemkový fond ČR, státní fond, Českou národní banku, Český rozhlas, Českou televizi, Českou konsolidační agenturu, zdravotní pojišťovnu, dobrovolný svazek obcí a jinou právnickou osobu, pokud byla zřízena zákonem nebo na základě zákona za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a je financována převážně veřejnými zadavateli nebo je veřejnými zadavateli řízena nebo veřejní zadavatelé jmenují více než polovinu členů v jejím správním, řídícím nebo kontrolním orgánu, podnikatelé, kteří jsou ovládáni veřejným zadavatelem, fyzické a právnické osoby, pokud zadávají veřejnou zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce, která je z více než poloviny hrazena z veřejných prostředků, tzv. síťoví zadavatelé v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, pokud zadávají nadlimitní veřejné zakázky a splňují další v zákoně stanovené podmínky. 12) Pojem veřejné zakázky již není přímo ztotožněn se smlouvou, pouze se uvádí, že se veřejná zakázka uskutečňuje za úplatu na základě písemné smlouvy. S touto formulací budou spojeny úvahy o tom, že bezúplatná realizace zadání nebude veřejnou zakázkou, a dále pak skutečnost, že se stanoví povinná písemná forma uzavírané smlouvy i v případech, pokud by tuto formu obchodní zákoník nevyžadoval. Pro zadání veřejné zakázky v zadávacím řízení je rozhodující osoba zadavatele a dále skutečnost, zda předpokládaná cena předmětu zakázky přesáhne Kč. Pod uvedený limit totiž nepůjde o veřejnou zakázku a nebude tedy třeba volit některý ze způsobů zadávacího řízení, ale i v tomto případě zákon vyžaduje zadat takovou dodávku, službu nebo stavební práci transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění. Zakázky, které nejsou veřejnými, může zadavatel zadat tzv. z volné ruky. Zákaz diskriminace a požadavek transparentnosti, jakož i zásada stejného zacházení se všemi uchazeči, se pak promítá do celého zadávacího řízení. 13) Nově jsou veřejné zakázky členěny podle předmětu na veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce. Dodávkami rozumí zákon například koupi zboží, kterým se pro účely tohoto zákona budou na rozdíl od úpravy obsažené v obchodním zákoníku rozumět nejen movité věci, ale též nemovitosti. Klasifikace jednotlivých druhů zboží bude předmětem prováděcí vyhlášky, neboť je to důležité pro jednoznačné vymezení veřejné zakázky. Do dodávek bude třeba zahrnout i leasing nebo montáž a uvedení do provozu, souvisí-li s dodáním zboží. Naproti tomu lze například dovodit, že nákup pohonných hmot, není-li realizován na základě písemné smlouvy, veřejnou zakázkou nebude. Vzhledem k tomu, že česká právní úprava neobsahuje v obecné rovině definici služby, bylo přistoupeno k jejímu negativnímu vymezení ve vztahu k veřejné zakázce na dodávky a stavební práce. Klasifikaci služeb pak obsahují přílohy záko- 12) Srov. Hauke E., Dlouho očekávaný nový zákon o veřejných zakázkách, Epravo. 13) Srov. 25 ZVZ. 96 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004

5 na, 14) jakož i prováděcí vyhláška. Za veřejnou zakázku na stavební práce je třeba považovat kromě provedení nové stavby, stavební změny dokončené stavby, udržovací práce na stavbě a odstranění stávající stavby i ty případy, kdy dříve docházelo k obcházení zákona takovým postupem, že zadavatel koupil nemovitost od jiné osoby a nemovitost byla přitom realizována již podle jeho pokynů. Kromě předmětu veřejné zakázky člení zákon veřejné zakázky též podle předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky. Za nadlimitní považuje veřejné zakázky, které dosáhnou anebo přesáhnou zákonem stanovené finanční limity. Podlimitní jsou naopak zakázky, které těchto limitů nedosahují. 15) Subjekty Dodávky Služby Stavební práce ČR (státní organizace), státní příspěvková organizace EUR EUR EUR Územní samosprávný celek, státní fondy EUR EUR Vodní hospodářství, energetika, doprava EUR EUR Telekomunikace EUR EUR Ceny jsou uvedeny bez DPH. Po dni vstupu smlouvy o přistoupení ČR k Evropské unii v platnost jsou finanční limity v české měně odpovídající finančním limitům stanoveným ZVZ v EUR vyhlašovány v Úředním věstníku Evropské unie (Oficial Journal, Supplement S). 16) Zadávacím řízením rozumí česká úprava postup, který musí zadavatel dodržet při zadávání veřejné zakázky do uzavření smlouvy s dodavatelem, pokud ZVZ nestanoví jinak. Zde se nabízí srovnání obdobného tzv. zakázkového řízení podle 21 rakouského zákona o zadávání veřejných zakázek (BverG 2002), podle kterého má být tímto postupem zaručena realizace spravedlivé soutěže, uchazečům má být zaručeno stejné jednání, které končí zadáním nejlepšímu uchazeči. V zadávacím řízení, tedy při dodržení zákonem stanoveného postupu zadání veřejné zakázky, musí podle ZVZ zadávat zadavatel jak nadlimitní, tak podlimitní veřejné zakázky. V tomto směru není tedy činěn zásadní rozdíl a česká úprava se tak jeví poněkud přísnou, neboť právní regulace podlimitních veřejných zakázek může být ponechána příslušné národní úpravě a mohla být pojata jako méně formální. Podle schváleného znění zákona tak platí pouze určité odlišnosti pro nadlimitní a podlimitní zakázky. Jedná se například o tyto rozdíly: stanovení lhůt pro podání nabídky, 17) 14) Viz příloha č. 1 k zákonu č. 40/2004 Sb., která obsahuje seznam služeb nevyžadujících povinnost uveřejňovat zadávací řízení v Úředním věstníku Evropských společenství, a příloha č. 2 k zákonu č. 40/2004 Sb., která obsahuje seznam služeb vyžadujících povinnost uveřejňovat zadávací řízení v Úředním věstníku Evropských společenství. 15) Viz 14 a 15 ZVZ. 16) Srov. Hauke E., Dlouho očekávaný nový zákon o veřejných zakázkách, Epravo. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

6 lhůty pro uveřejnění informace o uzavření smlouvy, na základě které se veřejná zakázka uskuteční, 18) prokázání splnění kvalifikačních kriterií, 19) uveřejňování údajů a informací o veřejných zakázkách, 20) podávání námitek. 21) Při zvolení konkrétního způsobu zadání veřejné zakázky (nad Kč) není však zadavatel vázán finančním limitem předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky, ale může si vybrat některý ze zákonem stanovených postupů. 22) Jednotlivé způsoby zadání veřejné zakázky jsou sice zdánlivě postaveny naroveň, pouze následující dva postupy lze však použít všeobecně. V zásadě bez omezení lze zadat veřejnou zakázku v otevřeném zadávacím řízení, ve kterém mohou podat nabídku všichni dodavatelé, aniž by museli žádat o souhlas s podáním nabídky. Rovněž tak může zvolit zadavatel užší zadávací řízení, ve kterém však mohou podat nabídku pouze zadavatelem vybraní zájemci. V tomto řízení je tedy třeba rozlišovat podání žádosti o účast, pro jejíž podání je stanovena lhůta v 43 odst. 3 ZVZ a nesmí být kratší než 37 dnů, v naléhavých případech ne kratší než 15 dnů. Dále je činěn výběr těch, kdo mohou podat nabídku, jejichž počet omezí zadavatel na 5 až 20 zájemců. V praxi bude proto toto řízení omezeno zákonem stanovenými lhůtami a vymezením podmínek pro nediskriminační a transparentní výběr zájemců. Veřejnou zakázku lze dále zadat i ve zjednodušeném a méně formálním řízení, ve kterém zadavatel jedná s vybranými zájemci o konkrétních podmínkách smlouvy. Takovýto postup je v zákoně označen jako jednací řízení s uveřejněním a lze jej zvolit, je-li zadavatel síťovým zadavatelem nebo jsou-li splněny zákonné podmínky. 23) V jednacím řízení bez uveřejnění nepodávají zájemci nabídku, ale zadavatel přímo vyjedná podmínky a pak uzavře smlouvu. K jednání může zadavatel vyzvat jednoho nebo více dodavatelů. Uvedený postup je však možný jen tehdy, 17) Podle 54 odst. 2 ZVZ nesmí být u nadlimitní veřejné zakázky lhůta pro podání nabídky kratší než 52 dny v otevřeném řízení, 40 dnů v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním. Podle 54 odst. 5 nesmí být u podlimitní veřejné zakázky lhůta pro podání nabídky kratší než 36 dnů v otevřeném řízení, 20 dnů v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním. 18) Podle 67 ZVZ je zadavatel povinen uveřejnit informaci o uzavření smlouvy u nadlimitních veřejných zakázek do 48 dnů, u podlimitních veřejných zakázek do 30 dnů po uzavření smlouvy. 19) Podle 31 odst. 4 ZVZ u podlimitních veřejných zakázek mohou uchazeči nebo zájemci prokazovat splnění kvalifikačních kritérií pouze prohlášením, jakož i v případě prokázání požadované finanční a ekonomické způsobilosti podle 32 odst. 4 ZVZ. 20) Podle 84 odst. 1 písm. b) je třeba u nadlimitní veřejné zakázky uveřejnit stanovené údaje a informace také v Úředním věstníku Evropské unie. 21) Podle 88 odst. 1 ZVZ může podat zdůvodněné námitky v případě nadlimitních veřejných zakázek kterýkoliv dodavatel a v případě podlimitních veřejných zakázek kterýkoliv uchazeč nebo zájemce, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému mohla vzniknout škoda. 22) Viz 10 odst. 2, 25 ZVZ. 23) Srov. podmínky uvedené v 26 ZVZ, tj. zejména jestliže v předchozím otevřeném řízení nebo užším řízení byly podány pouze neúplné nabídky a zadavatel podstatně nezmění zadávací podmínky. Výjimečně lze takto smluvní podmínky s uchazečem vyjednat i bez předchozího řízení, jdeli například o veřejnou zakázku pro účely výzkumu a vývoje. 98 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004

7 jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky. 24) Veřejné zakázky, které zadavatel hodlá v kalendářním roce zadat, musí být předběžně oznámeny na počátku kalendářního roku, nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtu. K předběžnému oznamování veřejných zakázek by tak ze strany zadavatelů mělo docházet jedenkrát ročně. Rozhodující je přitom celková předpokládaná cena těchto zakázek, jejíž limity pro povinnost zveřejnění stanoví zákon. 25) Zákon v tomto směru blíže nestanoví, zda se uvedené týká jen nadlimitních, či též podlimitních veřejných zakázek. Vazbu pouze na nadlimitní zakázky by bylo možno dovozovat jen s ohledem na 54 odst. 3 ZVZ, podle kterého může mít uveřejnění předběžného oznámení význam pro možnost zkrácení lhůt pro podání nabídky u nadlimitních veřejných zakázek. Přesto lze konstatovat, že předběžné oznámení má charakter pouze orientační, a to i přesto, že zákon přesně stanoví jeho náležitosti. Pokud by ve skutečnosti k realizaci zakázky nedošlo, mělo by to být důvodné. Naopak lze uvažovat i o zadání veřejné zakázky předběžně neoznámené. V případě nadlimitní zakázky se však tak zadavatel zbavuje možnosti zkrácení lhůt pro podání nabídky. Kvalifikací dodavatelů se rozumí jejich způsobilost konkrétní veřejnou zakázku zabezpečit a realizovat. Je vymezena kvalifikačními kriterii, které stanoví zákon. Rozlišuje přitom kriteria základní, zákonem stanovená, a další, stanovená zadavatelem podle druhu, rozsahu a složitosti zadávané veřejné zakázky. Ke splnění kvalifikace se kromě toho vyžaduje prokázání oprávnění k podnikání. Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, je třeba také prokázání odborné způsobilosti nebo členství v určité profesní organizaci. Splnění kvalifikace je předpokladem účasti dodavatele v užším řízení a předpokladem hodnocení nabídek v otevřeném řízení. 26) Určité zjednodušení při prokazování kvalifikace by mohla přinést možnost zapsání dodavatelů do seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který vede Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Zapsaný dodavatel by pak nemusel prokazovat kvalifikační předpoklady při každé veřejné zakázce, ale mohl by se prokázat výpisem z tohoto seznamu. Seznam je informačním systémem veřejné správy a je veřejný. Ohledně zápisu, jakož i vyškrtnutí, se vede správní řízení. Určitým problémem v tomto směru může být aktualizace zapsaných údajů, neboť každou změnu je třeba oznámit do 15 dnů a doložit ji příslušným dokladem ne starším než 1 měsíc. Značná pozornost je v zákonné úpravě věnována vymezení zadávací dokumentace a technické specifikaci. 27) Za zadávací dokumentaci lze považovat souhrn všech dokumentů, kterými zadavatel vymezuje předmět veřejné zakázky. Není přitom vždy jednoduché vymezit veřejnou zakázku obecně a přitom dostatečně pre- 24) Srov. podmínky uvedené v 27 nebo 28 ZVZ. Jednací řízení bez uveřejnění může zadavatel použít například tehdy, pokud nebyly v předchozím otevřeném nebo užším řízení podány žádné nabídky, dále pokud to vyžaduje ochrana autorských práv, nebo jde-li o naléhavý případ z důvodu krizového stavu. Rovněž tak by bylo možno postupovat, jedná-li se o dodatečnou dodávku. Kromě toho stanoví zákon další možnosti tohoto postupu pro tzv. síťové zadavatele. 25) Srov. 29 ZVZ. 26) Srov. Plíva S., Nová úprava zadávání veřejných zakázek, Právo a podnikání 2/2004, str ) Viz 48 a násl. ZVZ. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

8 cizně. Zákon také výslovně zakazuje přiznávat uchazečům právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacích řízeních. Na druhou stranu však nelze po uchazečích požadovat ani poplatky za to, že se mohou zadávacího řízení účastnit. Zákon ponechává nad rámec evropských směrnic možnost, aby zadavatel vyžadoval k zajištění plnění od uchazečů složení jistoty. 28) Na rozdíl od předchozí úpravy je zcela na vůli zadavatele, zda tohoto oprávnění využije. Výše jistoty může být stanovena až do výše 3 % předpokládané ceny. Formu poskytnutí jistoty stanoví zadavatel. Pojem jistoty je třeba odlišovat od kauce, 29) kterou je povinen složit navrhovatel zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Kauce se skládá na účet orgánu dohledu a její výše činí 1% z nabídkové ceny navrhovatele, nejvýše však Kč. Nebude-li návrhu navrhovatele vyhověno, stane se kauce příjmem státního rozpočtu. Pro posuzování a hodnocení nabídek, jakož i pro otevírání obálek, je nyní ustavována jediná hodnotící komise. Zákon stanoví bližší složení komise, každý člen má svého konkrétního náhradníka. Ve stanovených případech musí být alespoň 30 % členů komise odborně kvalifikováno podle předmětu zakázky. V tomto směru se nabízí zejména vazba na veřejné zakázky stavebního charakteru. Uchazeči mohou být při otvírání obálek přítomni. Obálky je možno otevřít až po uplynutí lhůty pro podání nabídky. Konkrétní datum otvírání obálek musí být uvedeno v oznámení zadávacího řízení. ZVZ výslovně stanoví, že nejpozději je třeba tento termín určit do 30 dnů po lhůtě pro podání nabídky. Bude-li tato podpůrná lhůta zadavatelem pro stanovení dne otvírání obálek využita, musí obálky s nabídkami do té doby ležet u zadavatele a nabízí se tak otázka důvodnosti takovéhoto odkladu otvírání obálek. O otevírání obálek sepisuje hodnotící komise protokol a o posouzení a hodnocení nabídek pořizuje komise zprávu, kterou předá zadavateli. Do této zprávy mají uchazeči možnost u zadavatele nahlédnout. Základním kriteriem pro zadání veřejné zakázky je: ekonomická výhodnost nabídky, nebo nejnižší nabídková cena. Lze předpokládat, že bude často využíváno právě kriterium nejnižší nabídkové ceny, neboť je většinou jednoznačné. Někdy jej však nelze použít, zejména v těch případech, jsou-li připuštěny varianty nabídky. 30) Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky zasílá zadavatel vybranému uchazeči, jakož i ostatním (nevyloučeným) uchazečům. Neobdrží-li zadavatel námitky, uzavře po uplynutí lhůty 15 dnů, která je pro podání námitek vyhrazena, s vybraným uchazečem písemnou smlouvu. Tato smlouva by měla být uzavřena nejdéle do 30 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky. Nedojde-li k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, ať již z toho důvodu, že uchazeč uzavření smlouvy odmítl, nebo proto, že neposkytl potřebnou součinnost, bude smlouva uzavřena s tím, kdo se umístil na 28) Viz 47 ZVZ. 29) Viz 98 ZVZ. 30) Srov. 56 ZVZ. 100 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004

9 dalším místě. Zadávací řízení může též skončit uzavřením rámcové smlouvy, 31) jejíž právní zakotvení vyplynulo z potřeb praxe. Uvedený postup se však týká pouze síťových zadavatelů. V tomto případě bude konkrétní veřejná zakázka zadána až na základě rámcové smlouvy, k zadání pak stačí jen jednací řízení. Zadavatel může zadávací řízení zrušit až do uzavření smlouvy, musí si však tuto možnost v oznámení zadávacího řízení vyhradit. Ke každé veřejné zakázce, na kterou byla uzavřena smlouva, vypracuje zadavatel písemnou zprávu, kterou je povinen na vyžádání poskytnout Komisi ES nebo orgánu dohledu. Zcela novým institutem oproti dřívější úpravě je veřejná soutěž o návrh, 32) která představuje jakési výběrové řízení na projekt. Tento postup musí zadavatel použít, pokud bude navazovat zadání veřejné zakázky na služby s předpokládanou cenou vyšší než EUR, nebo když budou poskytnuty soutěžní ceny a platby vyšší než EUR. Zadavatel v tomto případě použije jednací řízení bez uveřejnění. Nový zákon o veřejných zakázkách předpokládá v řadě případů zjednodušení a zpřehlednění postupu využitím formulářů, 33) jejichž použití stanoví mnohdy jako povinné. Vzory a podrobnosti o postupu při jejich vyplňování, jakož i odeslání, stanoví prováděcí právní předpis. Zadavatelé veřejných zakázek, jakož i dodavatelé, kteří se účastní zakázkových řízení, by měli věnovat pozornost jednotlivým lhůtám, které jsou v rámci zákonných ustanovení určeny k provedení některých právních úkonů. 34) Dohled nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách vykonává Úřad pro 31) Srov. 16 ZVZ. 32) Srov. 72 ZVZ. 33) Využití formulářů ukládá ZVZ zadavateli například v následujících případech: pro oznámení otevřeného řízení ( 42 odst. 2), pro oznámení užšího řízení ( 43 odst. 2), pro oznámení jednacího řízení s uveřejněním ( 44 odst. 2), pro uveřejnění výsledku zadávacího řízení ( 67 odst. 3). Dále je použití příslušného formuláře určeno například i pro hodnotící komisi při vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ( 63 odst. 3). 34) Jedná se například o tyto lhůty: lhůta pro předběžné oznámení zadání veřejných zakázek ve stanovených případech, do 30 dnů od schválení příslušného rozpočtu ( 29 ZVZ), lhůta pro podání nabídky ( 54 ZVZ), u nadlimitní veřejné zakázky nesmí být kratší než a) 52 dny v otevřeném řízení, b) 40 dnů v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním, u podlimitní veřejné zakázky nesmí být kratší než a) 36 dnů v otevřeném řízení, b) 20 dnů v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním, lhůty týkající se jistoty ( 47 ZVZ), do 7 dnů po doručení oznámení o přidělení zakázky, ev. po uzavření smlouvy: pro uvolnění jistoty, do 7 dnů od doručení oznámení, že zadavatel námitce vyhovuje: pro opětovné složení jistoty, lhůty pro uzavření smlouvy ( 66 ZVZ), APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

10 ochranu hospodářské soutěže, 35) který mimo jiné rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky postupoval v souladu se ZVZ. Návrh na přezkoumání úkonů zadavatele se zahajuje na písemný návrh stěžovatele, orgán dohledu může zahájit řízení i ex offo, a to do 3 let, kdy došlo k porušení zákona. Orgán dohledu vydá rozhodnutí do 30 dnů ode dne, kdy obdržel podklady vyžádané od zadavatele. Přijetí nového zákona, který upravuje zadávací řízení, si vyžádalo i potřebu změny některých dalších zákonů. Za tím účelem byl přijat samostatný zákon č. 41/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách. K provedení některých ustanovení zákona vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlášku č. 239 ze dne 21. dubna 2004, kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby a vyhlášku č. 240 ze dne 21. dubna 2004 o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. Závěr Zakázkovým řízením by měla být zabezpečena realizace spravedlivé soutěže, v rámci které je zaručeno všem uchazečům stejné zacházení a které končí zadáním zakázky nejlepšímu uchazeči. 36) Zadavatelé nejsou proto při zadávání veřejných zakázek zcela neomezeni, ale musí respektovat taková pravidla, která by uvedené zásady zabezpečila. Oblast právní úpravy zadávání veřejných zakázek lze označit jako velmi složitou a vzhledem k tomu, že v pozici zájemců nebo uchazečů vystupuje široká podnikatelská veřejnost, je logické, že právní regulace by měla být dostatečně jasná, přehledná a srozumitelná. V právním státě mají být účastníkům trhu dány k dispozici odpovídající možnosti právní ochrany také tehdy, vystupuje-li stát jako soukromý smluvní partner. Precizní právní úpravou zakázkového postupu a kontrolou zakázkového řízení má být postup zadavatelů vynutitelný, má být zabráněno korupčním jednáním a v neposlední řadě má být zabezpečen i požadavek fungování vnitřního trhu u smluv přesahujících hranice jednoho členského státu ES. Zda tyto požadavky budou naplněny také při aplikaci právních předpisů v neodrží-li zadavatel do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky námitku, smlouva má být uzavřena do 30 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky, lhůty pro uveřejnění výsledku zadávacího řízení ( 67 ZVZ), u nadlimitní veřejné zakázky do 48 dnů po uzavření smlouvy, u podlimitní veřejné zakázky do 30 dnů po uzavření smlouvy, lhůty týkající se námitek ( 88 ZVZ) námitky musí být doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne doručení o přidělení veřejné zakázky, zadavatel musí do 10 dnů od obdržení námitky odeslat stěžovateli písemné sdělení, zda vyhovuje či nikoli, pokud zadavatel námitkám nevyhoví, nesmí do 60 dnů od obdržení námitek uzavřít smlouvu. 35) Srov. 94 a násl. ZVZ. 36) Obdobné závěry jsou výslovně obsaženy například v rakouském zákoně o zadávání veřejných zakázek, srov. 21 BvergG APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004

11 oblasti veřejných zakázek, ukáže až delší období realizace jednotlivých postupů zakázkového řízení. Shrnutí Od 1. května letošního roku je účinný, až na stanovené výjimky, zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Tímto zákonem dochází ke zrušení dosavadní úpravy zakázkového řízení obsažené v zákoně č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění později přijatých zákonů. Nová úprava představuje značně odlišné pojetí zadávání veřejných zakázek od předchozího stavu a zařazuje též nové instituty v této oblasti. V současné podobě by úprava veřejných zakázek měla být nejen nástrojem pro úsporu veřejných prostředků, ale měla by přispívat i k zabezpečení efektivního fungování hospodářské soutěže. Stěžejním pojmem nového zákona o veřejných zakázkách je pojem zadavatele. Zadavatelem je třeba rozumět subjekty, které zcela nebo zčásti financují veřejnou zakázku z veřejných finančních prostředků. Pro zadání veřejné zakázky v zadávacím řízení je rozhodující osoba zadavatele a dále skutečnost, zda předpokládaná cena předmětu zakázky přesáhne Kč. Pod uvedený limit totiž nepůjde o veřejnou zakázku a nebude tedy třeba volit některý ze způsobů zadávacího řízení, ale i v tomto případě zákon vyžaduje zadat takovou dodávku, službu nebo stavební práci transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění. Zákaz diskriminace a požadavek transparentnosti, jakož i zásada stejného zacházení se všemi uchazeči se, pak promítá do celého zadávacího řízení. Nově jsou veřejné zakázky členěny podle předmětu na veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce. Kromě předmětu veřejné zakázky člení zákon veřejné zakázky též podle předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky. Za nadlimitní považuje veřejné zakázky, které dosáhnou anebo přesáhnou zákonem stanovené finanční limity. Podlimitní jsou naopak zakázky, které těchto limitů nedosahují. V zásadě bez omezení lze zadat veřejnou zakázku v otevřeném zadávacím řízení, ve kterém mohou podat nabídku všichni dodavatelé, aniž by museli žádat souhlas s podáním nabídky. Rovněž tak může zvolit zadavatel užší zadávací řízení, ve kterém však mohou podat nabídku pouze zadavatelem vybraní zájemci. Veřejnou zakázku lze dále zadat i ve zjednodušeném a méně formálním řízení, ve kterém zadavatel jedná s vybranými zájemci o konkrétních podmínkách smlouvy. Takovýto postup je v zákoně označena jako jednací řízení s uveřejněním a lze jej zvolit, je-li zadavatel síťovým zadavatelem nebo jsou-li splněny zákonné podmínky. V jednacím řízení bez uveřejnění nepodávají zájemci nabídku, ale zadavatel přímo vyjedná podmínky a pak uzavře smlouvu. K jednání může zadavatel vyzvat jednoho nebo více dodavatelů. Uvedený postup je však možný jen tehdy, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky. Určité zjednodušení při prokazování kvalifikace by mohla přinést možnost zapsání dodavatelů do seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který vede Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Zapsaný dodavatel by pak nemusel prokazovat kvalifikační předpoklady při každé veřejné zakázce, ale mohl by se prokázat výpisem APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

12 z tohoto seznamu. Pro posuzování a hodnocení nabídek, jakož i pro otevírání obálek je ustavována jediná hodnotící komise. Základním kriteriem pro zadání veřejné zakázky je: ekonomická výhodnost nabídky, nebo nejnižší nabídková cena. Nový zákon o veřejných zakázkách předpokládá v řadě případů zjednodušení a zpřehlednění postupu využitím formulářů, jejichž použití stanoví mnohdy jako povinné. Dohled nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Použitá literatura Hospodářské noviny č. 55 ze dne , Evropské peníze se Česku vzdalují. Časopis Ekonom 2/2004. Štěrbová L., Britské listy z Doleželová H., Historie zadávání veřejných zakázek, Právník 1998, č. 9. Sechterová J., Sokol J., Zákon o zadávání veřejných zakázek, C. H. Beck/SEVT, Praha Hauke E., Dlouho očekávaný nový zákon o veřejných zakázkách, Epravo. Plíva S., Nová úprava zadávání veřejných zakázek, Právo a podnikání 2/2004. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 40/2004 Sb. Jiřina Kotoučová The new Public Contracts Law When considering the procedure to harmonize Czech law with the law of European Communities the path of adopting a brand new law was selected. According to the new law a public contract is carried out against payment on the basis of a written agreement. To award a public contract the most important thing in the procedure is the principal and the fact that the presumed priced of the subject of the contract exceeds the limit of 2 million CZK. The award procedure works on the non-discrimination principle and the transparency requirement, as well as the principle of equal treatment of all applicants. Public contracts are now classified according to their subject as deliveries, services and construction work. Suppliers are subject to higher requirements than ever before. The qualification of the suppliers means their competence to arrange and carry out the particular public contract. Suppliers can be entered on a list of qualified suppliers, administered by the Ministry for Regional Development of the CR. The law pays close attention to the definition of the award documentation and the technical specification. The legal regulations for awarding public contracts is rather complex. The general entrepreneurial public appears in the position of interested parties or applicants. Therefore, the legal regulations in this field should be very clear, transparent and comprehensible. The new law brings the necessary prerequisites for this. 104 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Směrnice nabývá účinnosti: 01. 04. 2012 Stránka 1 z 7 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky postup při

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 1 POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP. Moravskoslezský kraj PŘÍLOHY POKYNŮ PRO ŽADATELE

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 1 POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP. Moravskoslezský kraj PŘÍLOHY POKYNŮ PRO ŽADATELE Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 1 POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 2. KOLO VÝZVY Strana 1 z 11 ČÁST A - Podmínky pro poskytnutí finanční pomoci v rámci SROP z hlediska zákona č. 40/2004

Více

Nový zákon o veřejných zakázkách II.

Nový zákon o veřejných zakázkách II. Nový zákon o veřejných zakázkách II. Jak jsme slíbili v předchozím článku, budeme se nyní zabývat způsoby zadávání veřejných zakázek podle nového zákona o veřejných zakázkách č. 40/2004 Sb. Popíšeme si

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek Obec Bušanovice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Bušanovice Znění pravidel bylo schváleno

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Markéta Adámková www.portal-vz.cz srpen 2012 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

Obec TVRZICE. Pravidla

Obec TVRZICE. Pravidla Obec TVRZICE Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Tvrzice Znění pravidel bylo schváleno usnesením

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu 31. 32. týdne od ukončení příjmu

Více

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17 OBSAH Předmluva.............................................................XI Seznam použitých zkratek................................................ XIV Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.................................

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem Postupy pro zadávání malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah: (1) Předmět úpravy, související předpisy, pojmy (2) Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (3) Zakázky při krizovém řízení (4)

Více

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Ing. Martin Kundrát GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Jedna z nejdůležitějších a nejobtížnějších věcí pro získání dotace! Cesta k úspěchu = správně zrealizované zadávací/výběrové řízení! 2 MaKuSoft Specifická

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Petra Dvořáková www.portal-vz.cz leden 2013 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel 45214859 VŠEM DODAVATELŮM

Více

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby 1/21 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83660-2015:text:cs:html Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660

Více

OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ A SOLITÉRNÍCH STROMŮ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ A SOLITÉRNÍCH STROMŮ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE T E N D E R P A R T N E R S VÁŠ PARTNER PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ

Více

Česká republika-praha: Laboratorní nábytek 2014/S 022-034004. Oznámení o zakázce. Dodávky

Česká republika-praha: Laboratorní nábytek 2014/S 022-034004. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/7 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34004-2014:text:cs:html Česká republika-praha: Laboratorní nábytek 2014/S 022-034004 Oznámení o zakázce Dodávky Směrnice

Více

POVINNOST ZADAVATELŮ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POSTUPEM DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ

POVINNOST ZADAVATELŮ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POSTUPEM DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ POVINNOST ZADAVATELŮ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POSTUPEM DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ Mgr. Markéta Dlouhá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Harmonogram prezentace

Více

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění

Více

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost...1 2. Definice pojmů...1 3. Příprava výběru dodavatele...2 3.1. Určení předmětu a

Více

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012 OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Směrnice č. 3/2011 revize č.1 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Stálá muzejní expozice Příroda pro budoucnost reg. č. projektu CZ.1.14/3.2.00/05.01603 ZADAVATEL: Muzeum

Více

Česká republika-české Budějovice: Přenosné počítače 2013/S 169-292819. Oznámení o zakázce. Dodávky

Česká republika-české Budějovice: Přenosné počítače 2013/S 169-292819. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:292819-2013:text:cs:html Česká republika-české Budějovice: Přenosné počítače 2013/S 169-292819 Oznámení o zakázce Dodávky

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Jihlava: Přístroje a nástroje pro transfúzi a infúzi

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Jihlava: Přístroje a nástroje pro transfúzi a infúzi 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250835-2010:text:cs:html CZ-Jihlava: Přístroje a nástroje pro transfúzi a infúzi 2010/S 163-250835 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce malého rozsahu, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D.

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Problematika zveřejňování veřejných zakázek JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obsah Uveřejňování a zveřejňování Veřejné zakázky malého rozsahu Aktualizace metody výběru vítězné nabídky Zveřejňování vlastnické

Více

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov Rada města Adamova v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Město Semily Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s interní směrnicí Města Semily č. 3/2007 2011 Úvodní

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) 'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) schválená Radou města Stráž pod Ralskem dne 16. září 2009 usnesením č. RJ336/2009 a doplněná Radou města Stráž pod Ra1skem dne 2. února

Více

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Druh zakázky Dodávky a služby Předpokládaná

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace Obecné

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/

Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/ Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Zásady zadávání veřejných zakázek

Zásady zadávání veřejných zakázek Zásady zadávání veřejných zakázek Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada MČ Brno-Bystrc (dále jen RMČ) stanoví v těchto Zásadách působnost zadavatele veřejných zakázek při zadávání veřejných zakázek hrazených

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení Zadavatel: Česká republika Název veřejné zakázky: Uzavření rámcové Ministerstvo zemědělství smlouvy na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně na podporu nové webové platformy

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná

Více

ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Mgr. Iveta Farkačová 14. 4. 2015 Pohořelice Konferenční sál MěÚ Pohořelice PRAMENY Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 89/2012 Sb.,

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel Město Osečná tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná Zadávací řízení je organizováno formou výzvy

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky

Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky Rozsah základních informací o veřejné zakázce na profilu zadavatele: 1. identifikátor

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

IČ: 00020478 dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

IČ: 00020478 dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlem: Blanická 1 ČR Ministerstvo zemědělství, 772 00 Olomouc Zastoupený: Ing. Jaromírem Součkem Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Želechovice u Uničova Spisová značka

Více

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ

Více

CZ-Brandýs nad Labem: Větrovky 2009/S 65-093294 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky

CZ-Brandýs nad Labem: Větrovky 2009/S 65-093294 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky 1/5 CZ-Brandýs nad Labem: Větrovky 2009/S 65-093294 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Česká republika - Ministerstvo obrany, Úřad finanční správy

Více

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA v souladu s 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název výběrového řízení: Projektová dokumentace

Více

Dodávka nábytku pro koleje - pavilon A

Dodávka nábytku pro koleje - pavilon A Univerzita Pardubice Dodávka nábytku pro koleje - pavilon A Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Dodávka nábytku pro koleje - pavilon A ve dvou částech: 1. část: Postele a psací stoly 2. část: Vestavěné

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici v zásadních oblastech

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Příloha č. I Zadávací podmínky

Příloha č. I Zadávací podmínky Příloha č. I Zadávací podmínky 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Gymnázium Na Pražačce Sídlo: Praha 3 - Žižkov, Nad Ohradou 2825/23, PSČ 130 00 Právní forma: Příspěvková organizace IČ: 60461675

Více

4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na 3 roky.

4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na 3 roky. Odůvodnění veřejné zakázky, vypracované v souladu s ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon). Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky nazvané Výběr

Více

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH)

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH) Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh zakázky

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Předmět činnosti DV Consult s.r.o.

Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Společnost DV Consult s.r.o. se specializuje na organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC DOLNÍ TŘEBONÍN Výzva k podání nabídek Oprava části cyklostezky v úseku Štěkře - Zlatá Koruna 16.9.2014 Zadavatel Zadavatel: Obec Dolní Třebonín Zástupce: Pavel Ševčík Adresa: Dolní Třebonín 6, 382

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro vypracování a předložení nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 9/2015 Lis pod třídicí linku a příslušný kontejner formou veřejná hospodářská soutěž Zadavatel: Technické služby

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ dle 38 s poukazem na 25 písm. a) zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

CZ-Brno: Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch

CZ-Brno: Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:353326-2010:text:cs:html CZ-Brno: Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice,

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na služby Rámcová smlouva o poskytování právních služeb v souvislosti s realizací Operačního

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka.

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka. 1 Název: Školitel: Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Ondřej Zítka Datum: 8.1.2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) a upřesňuje

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více