Nad novým zákonem o veřejných zakázkách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nad novým zákonem o veřejných zakázkách"

Transkript

1 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004 JIŘINA KOTOUČOVÁ Nad novým zákonem o veřejných zakázkách Od 1. května letošního roku je účinný, až na stanovené výjimky, zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (dále též ZVZ). Tímto zákonem dochází ke zrušení dosavadní úpravy zakázkového řízení obsažené v zákoně č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění později přijatých zákonů. Při zvažování postupu zajištění harmonizace práva v této oblasti s právem EU byla zvolena cesta přijetí zcela nového zákona. Další novelizace zákona č. 199/1994 Sb. nebyla shledána účelnou, a to nejen z důvodu přehlednosti úpravy dané oblasti, ale i pro odlišnost obsahových náležitostí zadávání veřejných zakázek v současné podobě. Směrodatnou pro přijetí nového zákona byla především právní úprava Evropských společenství, která se problematiky veřejných zakázek týká. Do zákonné úpravy veřejných zakázek byly sice předešlými novelami některé postupy závazné v ES promítnuty, cílem nové úpravy však bylo především zahrnutí příslušných evropských zadávacích směrnic. 1) Nová úprava představuje značně odlišné pojetí zadávání veřejných zakázek 1) Směrnice Rady 71/304/EHS ze dne 26. července 1971 o odstranění omezení volného pohybu služeb, pokud jde o veřejné zakázky na stavební práce a zadávání veřejných zakázek na práce podnikatelům jednajícím prostřednictvím zastoupení či poboček. Směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se použití předpisů Společenství o postupech při zadávání veřejných zakázek v oblasti vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací. Směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby. Směrnice Rady 93/36/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na dodávky. Směrnice Rady 93/37/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice Rady 93/37/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek v oblastech vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, ve znění směrnice Rady 98/4/EHS a směrnice Komise 2001/78/EHS. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

2 od předchozího stavu a zařazuje též nové instituty v této oblasti. Zvolený postup nelze považovat za výjimečný, rovněž například v Rakousku byl v roce 2002 přijat zcela nový zákon o veřejných zakázkách. 2) Účelem tohoto článku není podat vyčerpávající informaci o průběhu zadávacího řízení, ale poukázat na některé nové principy dosud českým právem neupravených postupů, případně se zamyslet nad významem a použitelností některých ustanovení. Uvedený záměr vyplývá především ze skutečnosti, že s aplikací zákona v praxi nejsou zatím potřebné zkušenosti. Ještě předtím, než vstoupil zákon v účinnost, byl podroben kritice z hlediska slučitelnosti 4 odst. 1 písm. n) se směrnicemi ES, neboť toto ustanovení vylučovalo zadávání zakázek podle akreditovaných postupů jednotlivých programů pomoci Evropských společenství v České republice. 3) A tak přestože byla v souvislosti s novým zákonem deklarována jeho plná slučitelnost s právem ES, 4) vyvstaly záhy po přijetí zákona požadavky na provedení urychlené novelizace zákona. 5) S novelizací obsahu přijatého znění zákona bylo nicméně počítáno již s ohledem na další nově přijaté evropské směrnice, které je třeba do obsahu zákona promítnout. Objevily se i další názory, které upozorňují na to, že při přípravě nového zákona nebyly využity všechny možnosti, které se nabízejí. 6) V oblasti veřejných zakázek byly pro ČR vyjednány určité preferenční postupy, promítnuté do článku 49 Evropské dohody, 7) které bylo možno uplatňovat do Preferenční klauzule však nebyla do nového zákona promítnuta. 8) Právní úpravu zadávání veřejných zakázek lze označit za stále se rozvíjející proces. Zákon o veřejných zakázkách patří bezesporu k protikorupčním zákonům. Odhlédneme-li od raných počátků zadávání veřejných zakázek, které lze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/52 ES ze dne 13. října 1997, kterou se mění směrnice 92/50EHS, 93/36/EHS a 93/37/EHS, které koordinují postupy při zadávání veřejných zakázek na služby, dodávky a stavební práce. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/4/ES ze dne 16. února 1998, kterou se mění směrnice 93/38/EHS o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací. Směrnice Komise 2001/78/ES ze dne 13. září 2001, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 93/36/EHS, přílohy IV, V a VI směrnice Rady 93/37/EHS, přílohy III a IV směrnice Rady 92/50/EHS ve znění směrnice 97/52/ES, a přílohy XII až XV, XVII a XVIII směrnice Rady 93/38/EHS ve znění směrnice 98/4/ES. 2) Bundesvergabegesetz 2002 (BvergG), BGBl, Nr. 99/2002, 3) Srov. např. Hospodářské noviny č. 55 ze dne , str. 1 Evropské peníze se Česku vzdalují. 4) Srov. str. 63 důvodové zprávy k návrhu zákona č. 40/2004 Sb. 5) Srov. též např. Ekonom 2/ ) Štěrbová L., Britské listy z ) Srov. sdělení MZV 7/1995Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi ČR na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé. 8) Srov. str. 60 důvodové zprávy k návrhu zákona č. 40/2004 Sb. 94 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004

3 vystopovat již ve starověku, 9) lze konstatovat, že zadávání veřejných zakázek nebylo před rokem 1989 v ČR právně upraveno. Veřejné zakázky byly zadávány v podmínkách centrálně řízeného hospodářství. Hospodářský zákoník sice upravoval veřejnou soutěž, užší soutěž a veřejný příslib, příslušná ustanovení však byla používána pouze okrajově. V současné podobě by úprava veřejných zakázek měla být nejen nástrojem pro úsporu veřejných prostředků, ale měla by přispívat i k zabezpečení efektivního fungování hospodářské soutěže. Předchozí úprava obsažená v zákoně č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nabyla účinnosti dne Tímto zákonem tak došlo poprvé k vlastní regulaci zakázkových postupů v ČR. Při tvorbě tohoto zákona se vycházelo ze vzorového zákona o zadávání zakázek na zboží, stavební práce a služby Model law on procurement of goods, construction and services with guide to enactment, přijatého Komisí Spojených národů pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL), ze směrnice Evropských společenství 89/665/EHS, 92/13/EHS, 92/50/EHS, 93/36/EHS, 93/37/EHS a 93/38/EHS a z jeho návaznosti na již existující právní předpisy, zejména obchodní zákoník, občanský zákoník, živnostenský zákon, správní řád atd.. Návrh zásad zákona i jeho paragrafované znění bylo vypracováno ve spolupráci s experty z Evropské unie, Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek byl vyhotoven Ministerstvem hospodářství, právním předchůdcem Ministerstva pro místní rozvoj. 10) Uvedený postup nelze označit za nejšťastnější, neboť český zákon nebyl zcela v souladu se systémem obsaženým v evropských zadávacích směrnicích. Zadávací směrnice byly shledávány jako systematičtější, přehlednější, jednodušší, jakož i méně formální. 11) Proto bylo přistoupeno k rekodifikaci zadávacího řízení, která byla odůvodňována právě požadavkem nutné slučitelnosti s právem ES, jakož i zpřehledněním a zajištěním větší transparentnosti zadávání veřejných zakázek. Stěžejním pojmem nového zákona o veřejných zakázkách je pojem zadavatele. Jeho vymezení je v zákoně podáno poněkud nepřehledně v 2 až 5, a to určením, které subjekty jsou povinny zadávat veřejné zakázky v zadávacím řízení a na koho se zákon nevztahuje. Zadavatelem je tak třeba rozumět subjekty, které zcela nebo zčásti financují veřejnou zakázku z veřejných finančních prostředků. Označit by bylo možno tyto okruhy zadavatelů: veřejný zadavatel: Česká republika, za kterou jednají organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, územní samosprávný celek, resp. jejich městský obvod nebo část a jimi řízené a zřizované příspěvkové organizace. Např. i akciové společnosti vlastněné městy se stanou subjektem, který je povinen postupovat podle tohoto zákona při vynakládání veřejných prostředků. Dále se tento zákon vzta- 9) Srov. např. Doleželová H., Historie zadávání veřejných zakázek, Právník 1998, č ) Sechterová J., Sokol J., Zákon o zadávání veřejných zakázek, C. H. Beck/SEVT, Praha ) Srov. str. 58 důvodové zprávy k návrhu zákona č. 40/2004 Sb. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

4 huje na Fond národního majetku ČR, Pozemkový fond ČR, státní fond, Českou národní banku, Český rozhlas, Českou televizi, Českou konsolidační agenturu, zdravotní pojišťovnu, dobrovolný svazek obcí a jinou právnickou osobu, pokud byla zřízena zákonem nebo na základě zákona za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a je financována převážně veřejnými zadavateli nebo je veřejnými zadavateli řízena nebo veřejní zadavatelé jmenují více než polovinu členů v jejím správním, řídícím nebo kontrolním orgánu, podnikatelé, kteří jsou ovládáni veřejným zadavatelem, fyzické a právnické osoby, pokud zadávají veřejnou zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce, která je z více než poloviny hrazena z veřejných prostředků, tzv. síťoví zadavatelé v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, pokud zadávají nadlimitní veřejné zakázky a splňují další v zákoně stanovené podmínky. 12) Pojem veřejné zakázky již není přímo ztotožněn se smlouvou, pouze se uvádí, že se veřejná zakázka uskutečňuje za úplatu na základě písemné smlouvy. S touto formulací budou spojeny úvahy o tom, že bezúplatná realizace zadání nebude veřejnou zakázkou, a dále pak skutečnost, že se stanoví povinná písemná forma uzavírané smlouvy i v případech, pokud by tuto formu obchodní zákoník nevyžadoval. Pro zadání veřejné zakázky v zadávacím řízení je rozhodující osoba zadavatele a dále skutečnost, zda předpokládaná cena předmětu zakázky přesáhne Kč. Pod uvedený limit totiž nepůjde o veřejnou zakázku a nebude tedy třeba volit některý ze způsobů zadávacího řízení, ale i v tomto případě zákon vyžaduje zadat takovou dodávku, službu nebo stavební práci transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění. Zakázky, které nejsou veřejnými, může zadavatel zadat tzv. z volné ruky. Zákaz diskriminace a požadavek transparentnosti, jakož i zásada stejného zacházení se všemi uchazeči, se pak promítá do celého zadávacího řízení. 13) Nově jsou veřejné zakázky členěny podle předmětu na veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce. Dodávkami rozumí zákon například koupi zboží, kterým se pro účely tohoto zákona budou na rozdíl od úpravy obsažené v obchodním zákoníku rozumět nejen movité věci, ale též nemovitosti. Klasifikace jednotlivých druhů zboží bude předmětem prováděcí vyhlášky, neboť je to důležité pro jednoznačné vymezení veřejné zakázky. Do dodávek bude třeba zahrnout i leasing nebo montáž a uvedení do provozu, souvisí-li s dodáním zboží. Naproti tomu lze například dovodit, že nákup pohonných hmot, není-li realizován na základě písemné smlouvy, veřejnou zakázkou nebude. Vzhledem k tomu, že česká právní úprava neobsahuje v obecné rovině definici služby, bylo přistoupeno k jejímu negativnímu vymezení ve vztahu k veřejné zakázce na dodávky a stavební práce. Klasifikaci služeb pak obsahují přílohy záko- 12) Srov. Hauke E., Dlouho očekávaný nový zákon o veřejných zakázkách, Epravo. 13) Srov. 25 ZVZ. 96 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004

5 na, 14) jakož i prováděcí vyhláška. Za veřejnou zakázku na stavební práce je třeba považovat kromě provedení nové stavby, stavební změny dokončené stavby, udržovací práce na stavbě a odstranění stávající stavby i ty případy, kdy dříve docházelo k obcházení zákona takovým postupem, že zadavatel koupil nemovitost od jiné osoby a nemovitost byla přitom realizována již podle jeho pokynů. Kromě předmětu veřejné zakázky člení zákon veřejné zakázky též podle předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky. Za nadlimitní považuje veřejné zakázky, které dosáhnou anebo přesáhnou zákonem stanovené finanční limity. Podlimitní jsou naopak zakázky, které těchto limitů nedosahují. 15) Subjekty Dodávky Služby Stavební práce ČR (státní organizace), státní příspěvková organizace EUR EUR EUR Územní samosprávný celek, státní fondy EUR EUR Vodní hospodářství, energetika, doprava EUR EUR Telekomunikace EUR EUR Ceny jsou uvedeny bez DPH. Po dni vstupu smlouvy o přistoupení ČR k Evropské unii v platnost jsou finanční limity v české měně odpovídající finančním limitům stanoveným ZVZ v EUR vyhlašovány v Úředním věstníku Evropské unie (Oficial Journal, Supplement S). 16) Zadávacím řízením rozumí česká úprava postup, který musí zadavatel dodržet při zadávání veřejné zakázky do uzavření smlouvy s dodavatelem, pokud ZVZ nestanoví jinak. Zde se nabízí srovnání obdobného tzv. zakázkového řízení podle 21 rakouského zákona o zadávání veřejných zakázek (BverG 2002), podle kterého má být tímto postupem zaručena realizace spravedlivé soutěže, uchazečům má být zaručeno stejné jednání, které končí zadáním nejlepšímu uchazeči. V zadávacím řízení, tedy při dodržení zákonem stanoveného postupu zadání veřejné zakázky, musí podle ZVZ zadávat zadavatel jak nadlimitní, tak podlimitní veřejné zakázky. V tomto směru není tedy činěn zásadní rozdíl a česká úprava se tak jeví poněkud přísnou, neboť právní regulace podlimitních veřejných zakázek může být ponechána příslušné národní úpravě a mohla být pojata jako méně formální. Podle schváleného znění zákona tak platí pouze určité odlišnosti pro nadlimitní a podlimitní zakázky. Jedná se například o tyto rozdíly: stanovení lhůt pro podání nabídky, 17) 14) Viz příloha č. 1 k zákonu č. 40/2004 Sb., která obsahuje seznam služeb nevyžadujících povinnost uveřejňovat zadávací řízení v Úředním věstníku Evropských společenství, a příloha č. 2 k zákonu č. 40/2004 Sb., která obsahuje seznam služeb vyžadujících povinnost uveřejňovat zadávací řízení v Úředním věstníku Evropských společenství. 15) Viz 14 a 15 ZVZ. 16) Srov. Hauke E., Dlouho očekávaný nový zákon o veřejných zakázkách, Epravo. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

6 lhůty pro uveřejnění informace o uzavření smlouvy, na základě které se veřejná zakázka uskuteční, 18) prokázání splnění kvalifikačních kriterií, 19) uveřejňování údajů a informací o veřejných zakázkách, 20) podávání námitek. 21) Při zvolení konkrétního způsobu zadání veřejné zakázky (nad Kč) není však zadavatel vázán finančním limitem předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky, ale může si vybrat některý ze zákonem stanovených postupů. 22) Jednotlivé způsoby zadání veřejné zakázky jsou sice zdánlivě postaveny naroveň, pouze následující dva postupy lze však použít všeobecně. V zásadě bez omezení lze zadat veřejnou zakázku v otevřeném zadávacím řízení, ve kterém mohou podat nabídku všichni dodavatelé, aniž by museli žádat o souhlas s podáním nabídky. Rovněž tak může zvolit zadavatel užší zadávací řízení, ve kterém však mohou podat nabídku pouze zadavatelem vybraní zájemci. V tomto řízení je tedy třeba rozlišovat podání žádosti o účast, pro jejíž podání je stanovena lhůta v 43 odst. 3 ZVZ a nesmí být kratší než 37 dnů, v naléhavých případech ne kratší než 15 dnů. Dále je činěn výběr těch, kdo mohou podat nabídku, jejichž počet omezí zadavatel na 5 až 20 zájemců. V praxi bude proto toto řízení omezeno zákonem stanovenými lhůtami a vymezením podmínek pro nediskriminační a transparentní výběr zájemců. Veřejnou zakázku lze dále zadat i ve zjednodušeném a méně formálním řízení, ve kterém zadavatel jedná s vybranými zájemci o konkrétních podmínkách smlouvy. Takovýto postup je v zákoně označen jako jednací řízení s uveřejněním a lze jej zvolit, je-li zadavatel síťovým zadavatelem nebo jsou-li splněny zákonné podmínky. 23) V jednacím řízení bez uveřejnění nepodávají zájemci nabídku, ale zadavatel přímo vyjedná podmínky a pak uzavře smlouvu. K jednání může zadavatel vyzvat jednoho nebo více dodavatelů. Uvedený postup je však možný jen tehdy, 17) Podle 54 odst. 2 ZVZ nesmí být u nadlimitní veřejné zakázky lhůta pro podání nabídky kratší než 52 dny v otevřeném řízení, 40 dnů v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním. Podle 54 odst. 5 nesmí být u podlimitní veřejné zakázky lhůta pro podání nabídky kratší než 36 dnů v otevřeném řízení, 20 dnů v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním. 18) Podle 67 ZVZ je zadavatel povinen uveřejnit informaci o uzavření smlouvy u nadlimitních veřejných zakázek do 48 dnů, u podlimitních veřejných zakázek do 30 dnů po uzavření smlouvy. 19) Podle 31 odst. 4 ZVZ u podlimitních veřejných zakázek mohou uchazeči nebo zájemci prokazovat splnění kvalifikačních kritérií pouze prohlášením, jakož i v případě prokázání požadované finanční a ekonomické způsobilosti podle 32 odst. 4 ZVZ. 20) Podle 84 odst. 1 písm. b) je třeba u nadlimitní veřejné zakázky uveřejnit stanovené údaje a informace také v Úředním věstníku Evropské unie. 21) Podle 88 odst. 1 ZVZ může podat zdůvodněné námitky v případě nadlimitních veřejných zakázek kterýkoliv dodavatel a v případě podlimitních veřejných zakázek kterýkoliv uchazeč nebo zájemce, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému mohla vzniknout škoda. 22) Viz 10 odst. 2, 25 ZVZ. 23) Srov. podmínky uvedené v 26 ZVZ, tj. zejména jestliže v předchozím otevřeném řízení nebo užším řízení byly podány pouze neúplné nabídky a zadavatel podstatně nezmění zadávací podmínky. Výjimečně lze takto smluvní podmínky s uchazečem vyjednat i bez předchozího řízení, jdeli například o veřejnou zakázku pro účely výzkumu a vývoje. 98 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004

7 jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky. 24) Veřejné zakázky, které zadavatel hodlá v kalendářním roce zadat, musí být předběžně oznámeny na počátku kalendářního roku, nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtu. K předběžnému oznamování veřejných zakázek by tak ze strany zadavatelů mělo docházet jedenkrát ročně. Rozhodující je přitom celková předpokládaná cena těchto zakázek, jejíž limity pro povinnost zveřejnění stanoví zákon. 25) Zákon v tomto směru blíže nestanoví, zda se uvedené týká jen nadlimitních, či též podlimitních veřejných zakázek. Vazbu pouze na nadlimitní zakázky by bylo možno dovozovat jen s ohledem na 54 odst. 3 ZVZ, podle kterého může mít uveřejnění předběžného oznámení význam pro možnost zkrácení lhůt pro podání nabídky u nadlimitních veřejných zakázek. Přesto lze konstatovat, že předběžné oznámení má charakter pouze orientační, a to i přesto, že zákon přesně stanoví jeho náležitosti. Pokud by ve skutečnosti k realizaci zakázky nedošlo, mělo by to být důvodné. Naopak lze uvažovat i o zadání veřejné zakázky předběžně neoznámené. V případě nadlimitní zakázky se však tak zadavatel zbavuje možnosti zkrácení lhůt pro podání nabídky. Kvalifikací dodavatelů se rozumí jejich způsobilost konkrétní veřejnou zakázku zabezpečit a realizovat. Je vymezena kvalifikačními kriterii, které stanoví zákon. Rozlišuje přitom kriteria základní, zákonem stanovená, a další, stanovená zadavatelem podle druhu, rozsahu a složitosti zadávané veřejné zakázky. Ke splnění kvalifikace se kromě toho vyžaduje prokázání oprávnění k podnikání. Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, je třeba také prokázání odborné způsobilosti nebo členství v určité profesní organizaci. Splnění kvalifikace je předpokladem účasti dodavatele v užším řízení a předpokladem hodnocení nabídek v otevřeném řízení. 26) Určité zjednodušení při prokazování kvalifikace by mohla přinést možnost zapsání dodavatelů do seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který vede Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Zapsaný dodavatel by pak nemusel prokazovat kvalifikační předpoklady při každé veřejné zakázce, ale mohl by se prokázat výpisem z tohoto seznamu. Seznam je informačním systémem veřejné správy a je veřejný. Ohledně zápisu, jakož i vyškrtnutí, se vede správní řízení. Určitým problémem v tomto směru může být aktualizace zapsaných údajů, neboť každou změnu je třeba oznámit do 15 dnů a doložit ji příslušným dokladem ne starším než 1 měsíc. Značná pozornost je v zákonné úpravě věnována vymezení zadávací dokumentace a technické specifikaci. 27) Za zadávací dokumentaci lze považovat souhrn všech dokumentů, kterými zadavatel vymezuje předmět veřejné zakázky. Není přitom vždy jednoduché vymezit veřejnou zakázku obecně a přitom dostatečně pre- 24) Srov. podmínky uvedené v 27 nebo 28 ZVZ. Jednací řízení bez uveřejnění může zadavatel použít například tehdy, pokud nebyly v předchozím otevřeném nebo užším řízení podány žádné nabídky, dále pokud to vyžaduje ochrana autorských práv, nebo jde-li o naléhavý případ z důvodu krizového stavu. Rovněž tak by bylo možno postupovat, jedná-li se o dodatečnou dodávku. Kromě toho stanoví zákon další možnosti tohoto postupu pro tzv. síťové zadavatele. 25) Srov. 29 ZVZ. 26) Srov. Plíva S., Nová úprava zadávání veřejných zakázek, Právo a podnikání 2/2004, str ) Viz 48 a násl. ZVZ. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

8 cizně. Zákon také výslovně zakazuje přiznávat uchazečům právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacích řízeních. Na druhou stranu však nelze po uchazečích požadovat ani poplatky za to, že se mohou zadávacího řízení účastnit. Zákon ponechává nad rámec evropských směrnic možnost, aby zadavatel vyžadoval k zajištění plnění od uchazečů složení jistoty. 28) Na rozdíl od předchozí úpravy je zcela na vůli zadavatele, zda tohoto oprávnění využije. Výše jistoty může být stanovena až do výše 3 % předpokládané ceny. Formu poskytnutí jistoty stanoví zadavatel. Pojem jistoty je třeba odlišovat od kauce, 29) kterou je povinen složit navrhovatel zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Kauce se skládá na účet orgánu dohledu a její výše činí 1% z nabídkové ceny navrhovatele, nejvýše však Kč. Nebude-li návrhu navrhovatele vyhověno, stane se kauce příjmem státního rozpočtu. Pro posuzování a hodnocení nabídek, jakož i pro otevírání obálek, je nyní ustavována jediná hodnotící komise. Zákon stanoví bližší složení komise, každý člen má svého konkrétního náhradníka. Ve stanovených případech musí být alespoň 30 % členů komise odborně kvalifikováno podle předmětu zakázky. V tomto směru se nabízí zejména vazba na veřejné zakázky stavebního charakteru. Uchazeči mohou být při otvírání obálek přítomni. Obálky je možno otevřít až po uplynutí lhůty pro podání nabídky. Konkrétní datum otvírání obálek musí být uvedeno v oznámení zadávacího řízení. ZVZ výslovně stanoví, že nejpozději je třeba tento termín určit do 30 dnů po lhůtě pro podání nabídky. Bude-li tato podpůrná lhůta zadavatelem pro stanovení dne otvírání obálek využita, musí obálky s nabídkami do té doby ležet u zadavatele a nabízí se tak otázka důvodnosti takovéhoto odkladu otvírání obálek. O otevírání obálek sepisuje hodnotící komise protokol a o posouzení a hodnocení nabídek pořizuje komise zprávu, kterou předá zadavateli. Do této zprávy mají uchazeči možnost u zadavatele nahlédnout. Základním kriteriem pro zadání veřejné zakázky je: ekonomická výhodnost nabídky, nebo nejnižší nabídková cena. Lze předpokládat, že bude často využíváno právě kriterium nejnižší nabídkové ceny, neboť je většinou jednoznačné. Někdy jej však nelze použít, zejména v těch případech, jsou-li připuštěny varianty nabídky. 30) Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky zasílá zadavatel vybranému uchazeči, jakož i ostatním (nevyloučeným) uchazečům. Neobdrží-li zadavatel námitky, uzavře po uplynutí lhůty 15 dnů, která je pro podání námitek vyhrazena, s vybraným uchazečem písemnou smlouvu. Tato smlouva by měla být uzavřena nejdéle do 30 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky. Nedojde-li k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, ať již z toho důvodu, že uchazeč uzavření smlouvy odmítl, nebo proto, že neposkytl potřebnou součinnost, bude smlouva uzavřena s tím, kdo se umístil na 28) Viz 47 ZVZ. 29) Viz 98 ZVZ. 30) Srov. 56 ZVZ. 100 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004

9 dalším místě. Zadávací řízení může též skončit uzavřením rámcové smlouvy, 31) jejíž právní zakotvení vyplynulo z potřeb praxe. Uvedený postup se však týká pouze síťových zadavatelů. V tomto případě bude konkrétní veřejná zakázka zadána až na základě rámcové smlouvy, k zadání pak stačí jen jednací řízení. Zadavatel může zadávací řízení zrušit až do uzavření smlouvy, musí si však tuto možnost v oznámení zadávacího řízení vyhradit. Ke každé veřejné zakázce, na kterou byla uzavřena smlouva, vypracuje zadavatel písemnou zprávu, kterou je povinen na vyžádání poskytnout Komisi ES nebo orgánu dohledu. Zcela novým institutem oproti dřívější úpravě je veřejná soutěž o návrh, 32) která představuje jakési výběrové řízení na projekt. Tento postup musí zadavatel použít, pokud bude navazovat zadání veřejné zakázky na služby s předpokládanou cenou vyšší než EUR, nebo když budou poskytnuty soutěžní ceny a platby vyšší než EUR. Zadavatel v tomto případě použije jednací řízení bez uveřejnění. Nový zákon o veřejných zakázkách předpokládá v řadě případů zjednodušení a zpřehlednění postupu využitím formulářů, 33) jejichž použití stanoví mnohdy jako povinné. Vzory a podrobnosti o postupu při jejich vyplňování, jakož i odeslání, stanoví prováděcí právní předpis. Zadavatelé veřejných zakázek, jakož i dodavatelé, kteří se účastní zakázkových řízení, by měli věnovat pozornost jednotlivým lhůtám, které jsou v rámci zákonných ustanovení určeny k provedení některých právních úkonů. 34) Dohled nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách vykonává Úřad pro 31) Srov. 16 ZVZ. 32) Srov. 72 ZVZ. 33) Využití formulářů ukládá ZVZ zadavateli například v následujících případech: pro oznámení otevřeného řízení ( 42 odst. 2), pro oznámení užšího řízení ( 43 odst. 2), pro oznámení jednacího řízení s uveřejněním ( 44 odst. 2), pro uveřejnění výsledku zadávacího řízení ( 67 odst. 3). Dále je použití příslušného formuláře určeno například i pro hodnotící komisi při vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ( 63 odst. 3). 34) Jedná se například o tyto lhůty: lhůta pro předběžné oznámení zadání veřejných zakázek ve stanovených případech, do 30 dnů od schválení příslušného rozpočtu ( 29 ZVZ), lhůta pro podání nabídky ( 54 ZVZ), u nadlimitní veřejné zakázky nesmí být kratší než a) 52 dny v otevřeném řízení, b) 40 dnů v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním, u podlimitní veřejné zakázky nesmí být kratší než a) 36 dnů v otevřeném řízení, b) 20 dnů v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním, lhůty týkající se jistoty ( 47 ZVZ), do 7 dnů po doručení oznámení o přidělení zakázky, ev. po uzavření smlouvy: pro uvolnění jistoty, do 7 dnů od doručení oznámení, že zadavatel námitce vyhovuje: pro opětovné složení jistoty, lhůty pro uzavření smlouvy ( 66 ZVZ), APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

10 ochranu hospodářské soutěže, 35) který mimo jiné rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky postupoval v souladu se ZVZ. Návrh na přezkoumání úkonů zadavatele se zahajuje na písemný návrh stěžovatele, orgán dohledu může zahájit řízení i ex offo, a to do 3 let, kdy došlo k porušení zákona. Orgán dohledu vydá rozhodnutí do 30 dnů ode dne, kdy obdržel podklady vyžádané od zadavatele. Přijetí nového zákona, který upravuje zadávací řízení, si vyžádalo i potřebu změny některých dalších zákonů. Za tím účelem byl přijat samostatný zákon č. 41/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách. K provedení některých ustanovení zákona vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlášku č. 239 ze dne 21. dubna 2004, kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby a vyhlášku č. 240 ze dne 21. dubna 2004 o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. Závěr Zakázkovým řízením by měla být zabezpečena realizace spravedlivé soutěže, v rámci které je zaručeno všem uchazečům stejné zacházení a které končí zadáním zakázky nejlepšímu uchazeči. 36) Zadavatelé nejsou proto při zadávání veřejných zakázek zcela neomezeni, ale musí respektovat taková pravidla, která by uvedené zásady zabezpečila. Oblast právní úpravy zadávání veřejných zakázek lze označit jako velmi složitou a vzhledem k tomu, že v pozici zájemců nebo uchazečů vystupuje široká podnikatelská veřejnost, je logické, že právní regulace by měla být dostatečně jasná, přehledná a srozumitelná. V právním státě mají být účastníkům trhu dány k dispozici odpovídající možnosti právní ochrany také tehdy, vystupuje-li stát jako soukromý smluvní partner. Precizní právní úpravou zakázkového postupu a kontrolou zakázkového řízení má být postup zadavatelů vynutitelný, má být zabráněno korupčním jednáním a v neposlední řadě má být zabezpečen i požadavek fungování vnitřního trhu u smluv přesahujících hranice jednoho členského státu ES. Zda tyto požadavky budou naplněny také při aplikaci právních předpisů v neodrží-li zadavatel do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky námitku, smlouva má být uzavřena do 30 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky, lhůty pro uveřejnění výsledku zadávacího řízení ( 67 ZVZ), u nadlimitní veřejné zakázky do 48 dnů po uzavření smlouvy, u podlimitní veřejné zakázky do 30 dnů po uzavření smlouvy, lhůty týkající se námitek ( 88 ZVZ) námitky musí být doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne doručení o přidělení veřejné zakázky, zadavatel musí do 10 dnů od obdržení námitky odeslat stěžovateli písemné sdělení, zda vyhovuje či nikoli, pokud zadavatel námitkám nevyhoví, nesmí do 60 dnů od obdržení námitek uzavřít smlouvu. 35) Srov. 94 a násl. ZVZ. 36) Obdobné závěry jsou výslovně obsaženy například v rakouském zákoně o zadávání veřejných zakázek, srov. 21 BvergG APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004

11 oblasti veřejných zakázek, ukáže až delší období realizace jednotlivých postupů zakázkového řízení. Shrnutí Od 1. května letošního roku je účinný, až na stanovené výjimky, zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Tímto zákonem dochází ke zrušení dosavadní úpravy zakázkového řízení obsažené v zákoně č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění později přijatých zákonů. Nová úprava představuje značně odlišné pojetí zadávání veřejných zakázek od předchozího stavu a zařazuje též nové instituty v této oblasti. V současné podobě by úprava veřejných zakázek měla být nejen nástrojem pro úsporu veřejných prostředků, ale měla by přispívat i k zabezpečení efektivního fungování hospodářské soutěže. Stěžejním pojmem nového zákona o veřejných zakázkách je pojem zadavatele. Zadavatelem je třeba rozumět subjekty, které zcela nebo zčásti financují veřejnou zakázku z veřejných finančních prostředků. Pro zadání veřejné zakázky v zadávacím řízení je rozhodující osoba zadavatele a dále skutečnost, zda předpokládaná cena předmětu zakázky přesáhne Kč. Pod uvedený limit totiž nepůjde o veřejnou zakázku a nebude tedy třeba volit některý ze způsobů zadávacího řízení, ale i v tomto případě zákon vyžaduje zadat takovou dodávku, službu nebo stavební práci transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění. Zákaz diskriminace a požadavek transparentnosti, jakož i zásada stejného zacházení se všemi uchazeči se, pak promítá do celého zadávacího řízení. Nově jsou veřejné zakázky členěny podle předmětu na veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce. Kromě předmětu veřejné zakázky člení zákon veřejné zakázky též podle předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky. Za nadlimitní považuje veřejné zakázky, které dosáhnou anebo přesáhnou zákonem stanovené finanční limity. Podlimitní jsou naopak zakázky, které těchto limitů nedosahují. V zásadě bez omezení lze zadat veřejnou zakázku v otevřeném zadávacím řízení, ve kterém mohou podat nabídku všichni dodavatelé, aniž by museli žádat souhlas s podáním nabídky. Rovněž tak může zvolit zadavatel užší zadávací řízení, ve kterém však mohou podat nabídku pouze zadavatelem vybraní zájemci. Veřejnou zakázku lze dále zadat i ve zjednodušeném a méně formálním řízení, ve kterém zadavatel jedná s vybranými zájemci o konkrétních podmínkách smlouvy. Takovýto postup je v zákoně označena jako jednací řízení s uveřejněním a lze jej zvolit, je-li zadavatel síťovým zadavatelem nebo jsou-li splněny zákonné podmínky. V jednacím řízení bez uveřejnění nepodávají zájemci nabídku, ale zadavatel přímo vyjedná podmínky a pak uzavře smlouvu. K jednání může zadavatel vyzvat jednoho nebo více dodavatelů. Uvedený postup je však možný jen tehdy, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky. Určité zjednodušení při prokazování kvalifikace by mohla přinést možnost zapsání dodavatelů do seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který vede Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Zapsaný dodavatel by pak nemusel prokazovat kvalifikační předpoklady při každé veřejné zakázce, ale mohl by se prokázat výpisem APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

12 z tohoto seznamu. Pro posuzování a hodnocení nabídek, jakož i pro otevírání obálek je ustavována jediná hodnotící komise. Základním kriteriem pro zadání veřejné zakázky je: ekonomická výhodnost nabídky, nebo nejnižší nabídková cena. Nový zákon o veřejných zakázkách předpokládá v řadě případů zjednodušení a zpřehlednění postupu využitím formulářů, jejichž použití stanoví mnohdy jako povinné. Dohled nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Použitá literatura Hospodářské noviny č. 55 ze dne , Evropské peníze se Česku vzdalují. Časopis Ekonom 2/2004. Štěrbová L., Britské listy z Doleželová H., Historie zadávání veřejných zakázek, Právník 1998, č. 9. Sechterová J., Sokol J., Zákon o zadávání veřejných zakázek, C. H. Beck/SEVT, Praha Hauke E., Dlouho očekávaný nový zákon o veřejných zakázkách, Epravo. Plíva S., Nová úprava zadávání veřejných zakázek, Právo a podnikání 2/2004. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 40/2004 Sb. Jiřina Kotoučová The new Public Contracts Law When considering the procedure to harmonize Czech law with the law of European Communities the path of adopting a brand new law was selected. According to the new law a public contract is carried out against payment on the basis of a written agreement. To award a public contract the most important thing in the procedure is the principal and the fact that the presumed priced of the subject of the contract exceeds the limit of 2 million CZK. The award procedure works on the non-discrimination principle and the transparency requirement, as well as the principle of equal treatment of all applicants. Public contracts are now classified according to their subject as deliveries, services and construction work. Suppliers are subject to higher requirements than ever before. The qualification of the suppliers means their competence to arrange and carry out the particular public contract. Suppliers can be entered on a list of qualified suppliers, administered by the Ministry for Regional Development of the CR. The law pays close attention to the definition of the award documentation and the technical specification. The legal regulations for awarding public contracts is rather complex. The general entrepreneurial public appears in the position of interested parties or applicants. Therefore, the legal regulations in this field should be very clear, transparent and comprehensible. The new law brings the necessary prerequisites for this. 104 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Mgr. Iveta Farkačová 14. 4. 2015 Pohořelice Konferenční sál MěÚ Pohořelice PRAMENY Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 89/2012 Sb.,

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) b) státní příspěvková organizace,

Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) b) státní příspěvková organizace, Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Obecná ustanovení Předmět úpravy

Více

Nový zákon o veřejných zakázkách I.

Nový zákon o veřejných zakázkách I. Nový zákon o veřejných zakázkách I. Velkou změnou pro naše státní a kvazistátní instituce bude i zákon o veřejných zakázkách. Je tam řada novinek. Nemalá část zakázek se bude muset zveřejňovat nejen u

Více

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17 OBSAH Předmluva.............................................................XI Seznam použitých zkratek................................................ XIV Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.................................

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu 139/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách

Novela zákona o veřejných zakázkách Novela zákona o veřejných zakázkách Mgr. Štěpán Mátl odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů oddělení metodiky a koordinace veřejných zakázek (Solenice) říjen 2012 Obsah školení 1. Úvod 2. 15 dosavadních

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D.

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Problematika zveřejňování veřejných zakázek JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obsah Uveřejňování a zveřejňování Veřejné zakázky malého rozsahu Aktualizace metody výběru vítězné nabídky Zveřejňování vlastnické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Dotace a výběrová řízení:

Dotace a výběrová řízení: Výběrová řízení zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle Závazných postupů, pravidel) zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Konference Veřejné zakázky v praxi

Konference Veřejné zakázky v praxi Konference Veřejné zakázky v praxi Velká novela zákona o veřejných zakázkách 11. října 2011 Hotel Holiday Inn, Kongres centrum Praha Proces veřejných zakázek a poznatky ze zadávání v praxi Současná platná

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Článek 1. Úvodní ustanovení

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Článek 1. Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č.5/2014 SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Účelem této Směrnice je zabezpečení jednotného postupu Státního

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SM-03 K zadávání veřejných zakázek. Určeno pro: celou organizaci 4.14.8, 4.14.13, 4.14.20, 4.17.2, 4.20, 4.21.3, 4.24.4

SM-03 K zadávání veřejných zakázek. Určeno pro: celou organizaci 4.14.8, 4.14.13, 4.14.20, 4.17.2, 4.20, 4.21.3, 4.24.4 LESY hl. m. PRAHY, příspěvková organizace Práčská 1885. 106 00 Praha 10 - Záběhlice Evidenční číslo SMĚRNICE SM-03 Téma: K zadávání veřejných zakázek u organizace Lesy hl.m.prahy verze č.: 06 Počet příloh:

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy

Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy Obec Přílepy, Přílepy čp.46, PSČ 270 01 Kněževes okres Rakovník, IČ 00639958 Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více

Tabulka č. 1 Druh veřejné zakázky. Veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty v Kč bez DPH Malého rozsahu Podlimitní Nadlimitní

Tabulka č. 1 Druh veřejné zakázky. Veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty v Kč bez DPH Malého rozsahu Podlimitní Nadlimitní INTERNÍ SMĚRNICE OBCE STŘEDOKLUKY č. 1/2015 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK I. PŘEDMĚT ÚPRAVY 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) upravuje postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek a je závazným předpisem

Více

V. KONFERENCE O PRÁVU A ZÁKONNÝCH POVINNOSTECH OBCÍ A MĚST

V. KONFERENCE O PRÁVU A ZÁKONNÝCH POVINNOSTECH OBCÍ A MĚST V. KONFERENCE O PRÁVU A ZÁKONNÝCH POVINNOSTECH OBCÍ A MĚST Veřejné zakázky Regionservis s.r.o., dne 19. 2. 2015 JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM Kontakt: tel.: +420 774033702 e-mail: judr@poremska.cz

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7 Příručka Výběrová řízení v Benefit7 1 Obsah Typologie... 6 1. Výběrové řízení... 6 2. Rámcová smlouva... 6 3. Minitendr... 6 4. Koncesní řízení... 6 5. Nadlimitní veřejná zakázka... 6 6. Podlimitní veřejná

Více

Význam novely zákona o veřejných zakázkách

Význam novely zákona o veřejných zakázkách Význam novely zákona o veřejných zakázkách Mgr. Ing. Martin Lukáš 20. října 2011 Jaké návrhy jsou projednávány v rámci připravované novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Bude dosaženo očekávaných

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

STAROSTŮV PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI

STAROSTŮV PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI STAROSTŮV PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI Je nutné dokončit kanalizaci ǀ Máme v plánu rozšířit mateřskou školku ǀ Potřebuji pojistit majetek města ǀ Musím doplnit kancelářské vybavení úřadu ǀ Připravujeme

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2 SMĚRNICE č. 03/2015 Zpracoval: Schválil: Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru RR Ing. Petr Klouda, starosta města Dne: účinnost 26.6.2015 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV

Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV Západočeská univerzita v Plzni Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude po dobu účinnosti rámcové kupní smlouvy

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro vypracování a předložení nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 10/2015 Vařič asfaltu formou veřejná hospodářská soutěž Zadavatel: Technické služby Havířov a.s. Se sídlem:

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ÚVOD DO PROBLEMATIKY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ÚVOD DO PROBLEMATIKY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ANDREA SCHELLEOVÁ Právnická fakulta Masarykovy univerzity; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Článek se zabývá problematikou

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1273 ze dne 17. 8. 2010 P R A V I D L A pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy Obsah HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Veřejné zakázky. Změny v oblasti veřejných zakázek

Veřejné zakázky. Změny v oblasti veřejných zakázek Veřejné zakázky Změny v oblasti veřejných zakázek Obsah semináře 1. Právní prostředí aktuální a plánované změny 2. Úvod do problematiky základní pojmy 3. Podrobný popis plánovaných změn 4. Diskuze Právní

Více

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení PŘÍLOHA III Směrnice MŽP č. 8/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu MŽP Likvidace škod po živelních pohromách, podprogramu MŽP Povodně 2013 Zadávací řízení Opatření podporovaná v

Více

Předmět činnosti DV Consult s.r.o.

Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Společnost DV Consult s.r.o. se specializuje na organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Více

Veřejné zakázky v kontextu čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Advokátní kancelář Fiala, Profous, Maisner & spol.

Veřejné zakázky v kontextu čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Advokátní kancelář Fiala, Profous, Maisner & spol. Veřejné zakázky v kontextu čerpání prostředků ze strukturálních fondů Advokátní kancelář Fiala, Profous, Maisner & spol. (FPM) V Jámě 1, Praha 1 www.fpm.cz Založení 1990 PŘEDSTAVENÍ FPM Jediný ČR člen

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC ROUDNÉ _ Roudenská 120, Roudné, 370 07 České Budějovice, IČ 00245372. Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zpracovala: Alena Šedivá Projednáno v ZO dne: 26.6.2014 Odsouhlaseno

Více

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace:

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JUDr. Roman Felix Veřejné zakázky - platná legislativa v ČR zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - transpozice evropských směrnic 2004/18/ES, 2005/75/ES, 2004/17/ES, 89/665/EHS,

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Dr. Lenka Krutáková advokátka advokátní kancelář Wolf Theiss Dr. Lenka Krutáková působí v advokátní kanceláři

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl.

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl. 40/2015 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje

S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje Rada Královéhradeckého kraje stanovuje postup kraje při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách /dále jen Zákon

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více