CLIL Marketing III. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CLIL Marketing III. ročník"

Transkript

1 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/ CLIL Marketing III. ročník

2 III. ročník THE BASICS OF MARKETING ZÁKLADY MARKETINGU Pracovní list č. 1 WHAT IS MARKETING / CO TO JE MARKETING Pracovní list č. 2 STRATEGIC MARKETING / MARKETINGOVÉ PŘÍSTUPY K TRHU Pracovní list č. 3 MARKETING ENVIRONMENT / MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ Pracovní list č. 4 MARKET SEGMENTATION TRHU / MARKETINGOVÁ SEGMENTACE Pracovní list č. 5 MARKET RESEARCH / MARKETINGOVÝ VÝZKUM TRHU Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_marketing_iii_rocnik.rar - 1 -

3 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 1 Vyučovací předmět Základy marketingu Ročník III. Časová dotace 90 minut Téma What is marketing/co to je marketing Cíl vyučovací hodiny Úvod do marketingu na základě jeho definice. Klíčová kompetence Kompetence sociální a personální žák účinně spolupracuje ve skupině Kompetence komunikativní žák rozumí různým typům textů Kompetence k řešení problému žák vyhledá informace vhodné k řešení problému Průřezová témata Nejsou přiřazena žádná průřezová témata. Předpokládané jazykové znalosti A2 Předpokládané odborné znalosti - 2 -

4 Očekávané výstupy - žák objasní podstatu marketingu na základě vlastní definice Nová slovní zásoba Pomůcky Přílohy Zdroje Video klip: Youtube <http://www.youtube.com/watch?v=2nrxz5bkgi Q>, [ ] Shortage - nedostatek Value hodnota Need potřeba Customer zákazník Sevice služba Quality kvalita Process proces Product výrobek Promotion propagace Demand - potřeba Strategy strategie Create vytvářet Competition konkurence Price - cena Power Point Logitech elektronické ukazovátko Internet Flipový papír Warm Up The Hanged Attachment 1 - What is marketing Exercise 1 Brainstorming Warm Up Oběšenec Příloha 1 - Co to je marketing - Cvičení 1 Brainstorming Knihy: Philip Kotler Marketing Management, 7th edition, Prentice Hall Inc., New Jersey 1991 Philip Kotler Marketing od A do Z, Management Press, Praha 2003 Philip Kotler Marketing insights from A to Z, John Wiley & Sons, Inc Lucie Betáková - Angličtina pro učitele, Fraus Plzeň 2006 Obrázky: <http://www.presentationmagazine.com/clip-art>, [ ] <http://office.microsoft.com/en-us/images/>, [ ] Popis vyučovací hodiny The teacher enters the room and says: Good morning /Hello. Please sit down. Before we start our lesson we will have some fun. He opens warm up The Hanged : This is a small exercise to warm up us a little bit. Let s read it first. The teacher reads the English text and ensures that everybody understands: Let s start now. The teacher writes a word on board. It is recommended to write a word in connection with marketing such as Promotion, Process, etc. The whole exercise lasts app. 5 minutes. When it is over the teacher asks for simple feedback and says: So how did you like it? Anybody. The students will raise their hand or the teacher invites several of them. Učitel vstoupí do třídy a řekne: Dobré ráno. Prosím posaďte se. Než začneme naší dnešní hodinu užijeme se chvilku legrace. Otevře warm up Oběšenec a řekne: Je to malé cvičení na zahřátí. Nejdřív si ho přečteme. Učitel přečte anglický text a ujistí se, že všichni žáci rozumí zadání a řekne: Začínáme. Poté napíše na tabuli jedno slovo, které se hledá. Doporučuje se napsat slovo - 3 -

5 v souvislosti s marketingem, např.:process, PROMOTION, atd. Celé cvičení trvá cca 5 minut. Po ukončení učitel požádá o jednoduchou zpětnou vazbu a řekne: Jak se vám to líbilo?kdokoliv. Buď se žáci přihlásí dobrovolně a řeknou v jednoduché angličtině, jak se jim cvičení líbilo anebo učitel několik žáků vyvolá. The teacher opens the attachment 1 and says: Today s central problem facing business is not a shortage of goods but a shortage of customers. Do you agree on that? The teacher invites a short discussion and then says: Yes, I am sure that our marketing guru Philip Kotler is right. If you do not have customers - who will buy your products or services? Nobody and you are out of the business. So let s start our journey to find out more about marketing. Učitel otevře přílohu 1 a řekne: Základním problémem dnešních podniků není nedostatek zboží, nýbrž nedostatek zákazníků. Souhlasíte s tím? Učitel vyvolá krátkou diskusi a poté řekne: Ano, jsem si jistý, že náš marketingový čaroděj Philip Kotler má úplnou pravdu. Když nemáte zákazníky kdo bude kupovat vaše zboží? Nikdo a jste pryč z trhu. Tak a teď se pokusíme zjistit o marketingu více. The teacher opens the exercise 1 Brainstorming and says: Brainstorming. Let s read the rules. The teacher reads the rules and ensures that everybody understands. Then he open again the attachment 1 and he shows the slide 2: So - what is marketing? Give me your ideas. Brainstorming can last some 5 minutes. The teacher writes the ideas in Czech or in English. After 5 minutes or so he ends up the activity and reads the ideas he translates Czech or English words together with the class e.g.: PROMOTION does anybody know what it means? Then he writes the best translation or he says his own. It is recommended that the teacher says his ideas as well, i.e. the words that are critical for the marketing definition needs, wants, process etc. In addition to that prior to the class the teacher can browse internet this is an interesting address Učitel otevře cvičení 2 Brainstorming a řekne: Brainstorming. Nejdřív si přečteme pravidla. Učitel přečte pravidla a ujistí se, že všichni rozumí. Vrátí se zpět k příloze 1 a otevře snímek č.2: Co to je marketing?chci slyšet vaše nápady. Brainstorming může trvat cca 5 minut. Učitel zapisuje v češtině i v angličtině. Tak asi po 5 minutách aktivitu ukončí a čte nápady české i anglické slova překládá společně s třídou např.: PROMOTION Ví někdo, co to je promotion? Nejlepší překlad zapíše, resp. doplní svůj překlad a nechá si ho třídou odsouhlasit.doporučujeme, aby učitel říkal také svoje nápady, které jsou pro pochopení marketingu důležité, např.: potřeby, proces, přání, atd. Kromě toho by se měl učitel před touto hodinou podívat na internet toto je doporučená stránka When the activity is over the teacher says: Now based on our words we will try to answer the question What is marketing? There are four flips ready for you so please use it in this exercise. He divides the class into 4 groups. Each group has one flip and students will try to define marketing (app minutes). During the exercise the teacher acts throughout the room. Po ukončení této aktivity učitel řekne: Tak teď na základě námi definovaných termínů se pokusíme odpovědět na otázku, co to je marketing. Máte připravené 4 flipové papíry, na které napíšete vaší definici. Rozdělí třídu do skupin do 4 skupin. Každá skupina se postaví k jednomu flipu a žáci se budou snažit definovat marketing (cca minut). V průběhu cvičení učitel aktivně pomáhá jednotlivým skupinám. After the time limit the teacher says: Please 1st group tell us what is marketing. Each group presents its understanding to the rest of the class. After the presentations the teacher clicks into the slide 2: Excellent! And now let s see a definition from Philip Kotler Marketing is the art of creating real customer value. Key words of marketing are quality, service, and value. Po minutách řekne: Prosím první skupinu, aby nám řekla, co to je marketing. Každá skupina presentuje svoje chápání marketingu.po presentacích učitel klikne do snímku 2 a řekne: Výborně!Teď se podíváme na definice Philipa Kotlera Marketing je umění, které vytváří pro zákazníka skutečnou kvalitu, službu a hodnotu. Klíčová slova jsou zákazník, kvalita, služba a hodnota. Učitel otevře snímek 3: And now let s have a look on this internet page where you can read some more definitions on marketing out of many. As you can see there is no right or wrong answer to the question what is marketing. And your definitions are as good as any other. Učitel otevře snímek 3: A teď se podíváme na tuto zajímavou stránku na internetu, kde vidíte další z mnoha jiných definic marketingu. Vidíte, že tady asi není správná nebo špatná odpověď na otázku, - 4 -

6 co to je marketing. A vaše chápání je stejně dobré jako kterékoliv jiné. The teacher opens the slide 4: And now have some fun in the end. He opens the video clip. Učitel otevře snímek 4: A teď trochu legrace. Otevře klip z youtube. And that s all for today. A to je pro dnešek všechno

7 BRAINSTORMING Základní pravidla: účastníci mohou říct cokoliv, co je právě napadne nápady nehodnotíme a nekritizujeme okamžitě zapíšeme každý nápad bez výjimky čím více nápadů, tím lépe účast na brainstormingu je dobrovolná - 6 -

8 BRAINSTORMING Basic rules: you can say whatever comes to your heads you do not criticize or judge the ideas we write each idea immediately the more ideas the better brainstorming is not a mandatory exercise - 7 -

9 OBĚŠENEC Učitel má na mysli jedno slovo a první písmeno tohoto slova napíše na tabuli. Ostatní písmena daného slova nahradí pomlčkami. Poté požádá studenty, aby řekli, kterékoliv písmeno, které je napadne. Jestliže písmeno je součástí slova, učitel ho napíše. V případě, že není součástí slova, začíná kreslit šibenici s oběšencem. Úkolem skupiny je uhodnout všechna slova před dokončením šibenice

10 THE HANGED With a single word in mind the teacher writes the first letter of the word on the board. Then he replaces all other letter with dashes. Then you ask the class to cry out any letter that comes into their mind. If the letter is a letter of the word the teacher puts it in, if not he starts drawing a gallows pole with the hanged. The task is to identify all the words before the pole is finished

11 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 2 Vyučovací předmět Základy marketingu Ročník III. Časová dotace 90 minut Téma Strategic marketing/marketingové přístupy k trhu Cíl vyučovací hodiny Vývoj marketingových přístupů k trhu. Klíčová kompetence Kompetence sociální a personální žák účinně spolupracuje ve skupině Kompetence komunikativní žák rozumí různým typům textů Kompetence k řešení problému žák vyhledá informace vhodné k řešení problému Průřezová témata Nejsou přiřazena žádná průřezová témata. Předpokládané jazykové znalosti A2 Předpokládané odborné znalosti

12 Očekávané výstupy - žák objasní marketingové přístupy k trhu Nová slovní zásoba Pomůcky Přílohy Zdroje To respond odpovědět Strategic marketing marketingový přístup k trhu Mass production/promotion/distribution/marketing hromadná výroba/reklama/distribuce/marketing Costs náklady Repetitive production opakovaná výroba Large scale production výroba ve velkém rozsahu Zero marketing segment nulový marketingový segment Line work práce na lince Product variety marketing marketing produktové řady Target marketing cílený marketing Market offer nabídka na trhu Power Point Logitech elektronické ukazovátko Internet Flipový papír Warm Up We love similar people Attachment 1 - Strategic Marketing Exercise 1 Mass Marketing Exercise 2 Strategic Marketing (slide 11) Exercise 2 Strategic Marketing answers (slide 12) Warm Up Máme rádi stejné lidi Cvičení 1 Hromadný marketing Příloha 1 - Marketingové přístupy k trhu Cvičení 2 Marketingové přístupy k trhu (snímek 11) Cvičení 2 Marketingové přístupy k trhu odpovědi (snímek 12) Knihy: Philip Kotler Marketing Management, 7th edition, Prentice Hall Inc., New Jersey 1991 Philip Kotler Marketing od A do Z, Management Press, Praha 2003 Philip Kotler Marketing insights from A to Z, John Wiley & Sons, Inc Lucie Betáková - Angličtina pro učitele, Fraus Plzeň 2006 Popis vyučovací hodiny Obrázky: <http://www.presentationmagazine.com/clip-art>, [ ] <http://office.microsoft.com/enus/images/http://www.facebook.com/cocacola>, [ ] <http://www.coca-colacompany.com/brands/thecoca-cola-company>, [ ] <http://corporate.ford.com>, [ ] The teacher enters the room and says: Good morning /Hello. Please sit down. Before we start our

13 lesson we will have some fun. He opens warm up We love similar people : This is a small exercise to warm up us a little bit. Let s read it first. The teacher reads the English text and ensures that everybody understands: Let s start now. The whole exercise lasts app. 5 minutes. When it is over the teacher asks for simple feedback and says: So how did you like it? Anybody. The students will raise their hand or the teacher invites several of them. Učitel vstoupí do třídy a řekne: Dobré ráno. Prosím posaďte se. Než začneme naší dnešní hodinu užijeme se chvilku legrace. Otevře warm up Máme rádi stejné lidi a řekne: Je to malé cvičení na zahřátí. Nejdřív si ho přečteme. Učitel přečte anglický text a ujistí se, že všichni žáci rozumí zadání a řekne: Začínáme. Celé cvičení trvá cca 5 minut. Po ukončení učitel požádá o jednoduchou zpětnou vazbu a řekne: Jak se vám to líbilo?kdokoliv. Buď se žáci přihlásí dobrovolně a řeknou v jednoduché angličtině, jak se jim cvičení líbilo anebo učitel několik žáků vyvolá. The teacher opens the attachment 1: During our lecture we will cover the strategic marketing. And let s start with Philip Kotler quotation that it is easier to sell to people with money than to people without money. And strategic marketing is the answer to this. Učitel otevře přílohu č.1: Na naší dnešní hodině si řekneme něco o marketingových přístupech k trhu. A můžeme začít panem Philipem Kotlerem, který říká, že je snazší prodávat lidem, kteří peníze mají, než těm, kteří je nemají. A odpovědí na tento postřeh je právě marketingový přístup k trhu. The teacher shows the slide 2 and says: There are four types of organizations: those that make things happen, those that watch things happen and respond, those that watch things happen and don t respond and those that didn t notice that anything had happened. Do you understand what does it mean? He waits until somebody raises their hands or invites a student to read it once again and translate it with help of the teacher. The teacher says: Excellent! And there is one big difference in any of those four organizations and that s it strategic marketing. Now let s have a look on the first strategic marketing. Učitel otevře snímek 2 a řekne: Existují čtyři typy organizací:ty, jež uvádějí věci do pohybu; ty, jež sledují, co se děje a reagují na to; ty, jež sledují, co se děje a nereagují na to; ty, jež si ani nevšimly, že se něco stalo. Počká, jestli se někdo nepřihlásí, resp. vyzve některého žáka, aby citát přečetl a pokusil se o překlad. Citát společně s učitelem přeloží do češtiny. Učitel pak řekne: Výborně! A tyto podniky se kromě jiného také liší svým přístupem na trh.a teď se podíváme na první přístup. The teacher opens the slide 3 and says: Mass production of Henry Ford Automobile Industry at the beginning of the last century is a very good example of this strategy. He shows the video clip Automobile Industry Henry Ford. Otevře snímek č. 3 a řekne: Hromadná výroba automobilky Henry Ford na počátku minulého století je velice dobrým příkladem tohoto přístupu k trhu. Pustí žákům video Automobile Industry Henry Ford. When is it over he opens the slide 4: As you could see it was an example of the first marketing strategy called Mass Production or Mass Distribution or Mass Promotion or Mass Marketing. The critical word is MASS, of course. Mass marketing requires developing a picture of the average customer. But averages are deceiving. If you have one foot in boiling water and another in ice water, on the average you re comfortable. If you aim for the average, you will lose. Now let s try to identify this strategy. Po ukončení ukázky otevře snímek 4: Právě jste viděli příklad prvního marketingového přístupu k trhu, kterému se říká hromadná výroba nebo hromadný marketing nebo hromadná distribuce. Klíčové slovo je samozřejmě hromadný. Podmínkou hromadného marketingu je vytvoření obrazu průměrného spotřebitele. Ale průměrnost je zrádná. Máte-li jednu nohu ve vařící vodě a druhou v ledové, v průměru je vám příjemně. Když se budete zaměřovat na průměr, prohrajete. Pokusme se nyní tento přístup definovat. He hands in the exercise 1 and shows the slide 5: There are more words than needed to describe Mass Marketing please cross out any word you think that does not describe Mass Marketing. But let s read the characteristics first. The teacher reads aloud one by one all characteristics and in case the students do not understand there is translation. Rozdá žákům cvičení č. 2 a otevře snímek č. 5: Máme tady víc slov, než potřebujeme. Vašim úkolem je přiřadit ano nebo ne ke každé charakteristice. Zkusme si je nejdřív přečíst. Učitel přečte charakteristiky jednu po druhé a v případě, že žáci nerozumí, tak jí přeloží resp. vysvětlí. After some 5 minutes the teacher says: So let s check the answers. What do you think does low costs belong to the description or not? Yes or No? In case of clear YES or NO the teacher writes X in the column. It can happen that some of the students say YES while the others say NO in this case

14 both columns stay blank. The teacher goes on until the very end of the chart: Now let s see the right answers. He opens the slide 6: Here we are. He reads them one by one. Po cca 5 minutách učitel řekne: Tak podívejme se na odpovědi. Co myslíte patří termín nízké náklady k masovému přístupu k trhu nebo ne?ano nebo ne? V případě jednoznačného ANO nebo NE učitel udělá v příslušné kolonce křížek. Může se stát, že někteří žáci řeknou ANO a někteří NE - v tomto případě zůstanou oba sloupce ANO a NE prázdné. Pokračuje přes všechna slova, až na konci zůstanou jenom ta vybraná: A teď se podívejme na ty správné odpovědi. Otevře snímek 6: Tak tady vidíme správné odpovědi. Přečte je jednu po druhé. The teacher opens the slide 7 and says: Our next marketing strategy is called Product variety marketing or differentiated marketing. Učitel otevře snímek 7 a řekne: Náš další přístup k trhu se jmenuje marketing různosti anebo také diferenciace produktu. The teacher opens the slide 8 and says: Here you can see two approaches Mass Marketing and Product variety marketing. Can you tell me some basic differences between these two? The teacher initiates little discussion and says in the end: Let s have a look on a product. How many products are there within these two strategies in our Ford example? The teacher can help the students, e.g. how many products can you see on the Mass Marketing? and how many on the Product variety marketing? Yes, there is just one product compared to several ones. These products have also e.g. different features, sizes, colors, qualities, etc. Učitel otevře snímek 8 a řekne: Tady vidíte naše dva přístupy hromadný marketing a diferencovaný marketing. Můžete mi říct základní rozdíly mezi těmito dvěma přístupy? Učitel vyvolá krátkou diskusi a na závěr řekne: Podívejme se na produkt.kolik aut vidíte v rámci u těchto dvou přístupů? Učitel může žákům napovídat: Kolik aut je na straně hromadného marketingu? A kolik aut je na straně diferencovaného produktu? Ano, jenom jedno auto proti několika. Tyto auta mají také rozdílnou barvu, velikost, kvalitu, atd. The teacher clicks into the slide 8: So in the case of Product variety marketing the seller produces several products with different features, styles, qualities, sizes, and so on. Učitel klikne do snímku 8: V případě diferencovaného marketingu výrobce prodává různé produkty v různých modifikacích. The teacher opens the slide 9: To be more clear on the left hand side you see that mass marketing means One Product Fits for All. There is only one market, all customers have the same needs, preferences, etc. In this example one brand of Coca Cola is good for the whole market, there is no difference amongst customers. There is slight difference under the Product Variety marketing - more products, more differences. But no market segments as well. Učitel otevře snímek 9: Abychom to vysvětlili ještě lépe na levé straně vidíte, že hromadný marketing znamená Jeden produkt pro všechny. Existuje jenom jeden trh, všichni zákazníci mají stejné potřeby, preference atd. Na tomto příkladě je jenom jedna značka Coca Cola pro celý trh, mezi zákazníci se nerozlišuje. Je tam menší rozdíl v diferencovaném přístupu, ale jenom z pohledu produktu. Neexistují tržní segmenty. The teacher opens the slide 10: And this is our third approach, namely Target Marketing where the key word is MARKET SEGMENT. You can see different market segments red, yellow and green and different Cola s brands aiming at different customers needs. Učitel otevře snímek 10: A toto je náš třetí přístup, a to cílový trh, ve kterém je klíčovým slovem tržní segment. Tady vidíte různé tržní segmenty červený, žlutý a zelený a různé druhy Coca Coly zaměřené pokrýt různé potřeby zákazníků. The teacher opens the slide 11 and says: This is our last exercise. You will be working individually and your task is to match columns A., B and C. The teacher hands in the exercise 2 and after some 5 minutes he opens the slide 12: These are the right answers. Please check it for yourselves. Otevře snímek č. 11 a řekne: Toto je naše poslední cvičení. Budete pracovat samostatně a vašim úkolem je správně označit sloupce A, B a C. Učitel rozdá cvičení 2 a asi po 5 minutách otevře snímek 12: Tady jsou správné odpovědi. Prosím zkontrolujte si je samostatně. And that s all for today. A to je pro dnešek všechno

15 HROMADNÝ TRH CHARAKTERISTIKA ANO NE Nízké náklady Opakovaná výroba Hromadná reklama Jeden výrobek Jeden trh Výroba velkého rozsahu Nulový marketingový segment Nediferencovaný marketing Specializace Mechanizace Výrobní linka Hromadná distribuce Když budete chtít výrobek v černé barvě, určitě ho dostanete

16 MASS MARKETING CHARACTERISTIC YES NO Low costs Repetitive production Mass promotion One product One market Large scale production Zero marketing segment Undifferentiated marketing Specialization Mechanization Line work Mass distribution You could have the product as long as it is black

17 MÁME RÁDI STEJNÉ LIDI Učitel požádá studenty, aby vstali. Poté jim vysvětlí, že řekne nějakou otázku. Na základě odpovědi na tuto otázku se studenti zorganizují do menších skupinek. Poté skupina řekne své jméno. Příklad cvičení: Otázka: Jaká je vaše oblíbená barva? Odpověď: Moje oblíbená barva je modrá. Skupina: Jsme skupina modré barvy

18 WE LOVE SIMILAR PEOPLE The teacher asks everyone to stand up. Then he explains that he will announce a category and that students should then quickly organize themselves into smaller groups, based on the category to which they belong. But before they do it they have to ask each other about the announced category. Once everyone is organized into their groups, they will be asked to identify itself. Example: Question: What is your favorite color? Answer: My favorite color is blue. Group: We are the group of blue color

19 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 3 Vyučovací předmět Základy marketingu Ročník III. Časová dotace 90 minut Téma Marketing Environment/Marketingové prostředí Cíl vyučovací hodiny Vysvětlení základních prvků marketingového prostředí. Klíčová kompetence Kompetence sociální a personální žák účinně spolupracuje ve skupině Kompetence komunikativní žák rozumí různým typům textů Kompetence k řešení problému žák vyhledá informace vhodné k řešení problému Průřezová témata Nejsou přiřazena žádná průřezová témata. Předpokládané jazykové znalosti A2 Předpokládané odborné znalosti

20 Očekávané výstupy - žák na základě marketingového kola uvede vnitřní a vnější síly marketingového prostředí Nová slovní zásoba Pomůcky Přílohy Zdroje Video klip: Youtube <http://www.youtube.com/watch?v=ezspwdmn 730&feature=related>, [ ] Environment prostředí External/internal forces vnější/vnitřní síly Suppliers dodavatelé Marketing intermediaries zprostředkovatelé Customers zákazníci Competitors konkurenti Publics - veřejnost Power Point Logitech elektronické ukazovátko Internet Flipový papír 4 x Papírové kartičky se jmény vnějších a vnitřních sil Model marketingového kola Warm Up Defining Dictionary Attachment 1 - Marketing Environment - Excercise 1 External/Internal Forces Leaflet/letáček External/Internal Forces eng cz Warm Up Výkladový slovník Cvičení 1 Externí/Interní síly Příloha 1 - Marketingové prostředí Knihy: Philip Kotler Marketing Management, 7th edition, Prentice Hall Inc., New Jersey 1991 Philip Kotler Marketing od A do Z, Management Press, Praha 2003 Philip Kotler Marketing insights from A to Z, John Wiley & Sons, Inc Lucie Betáková - Angličtina pro učitele, Fraus Plzeň 2006 Popis vyučovací hodiny The teacher enters the room: Good morning (Hello). Please sit down. Before we start our lesson we will have some fun. He shows the defining vocabulary and asks: Do you know what is it? (the answer supposed to be dictionary ). The teacher says: Yes, you are right it is an English dictionary. But what kind of dictionary is it? After a while he says: This is a defining dictionary and it is an excellent tool for learning English. And what is really fascinating is that you need only common words to define over thousand words in this case. (note: it depends upon the dictionary at hand). The teacher says: Let me give you an example. He opens the warm up and reads the first definition: A round object that is thrown, kicked, or hit in a game or sport. Does anybody know the word covered by this definition? When the right answer is said he clicks into the warm up: Ball. Then he clicks into the warm up once again: Let s have a look on the second definition an image of a person or animal that is made in solid material such as stone or metal and is usually large. Any idea? When the right answer is said he clicks into the warm up: Statue. He clicks once again into the warm up: And now the last example a small vehicle with four wheels and an engine. What do you think? When the right answer is said he clicks into the warm up: Car is the right word. The whole exercise lasts app. 5 minutes. When it is over the teacher asks for simple feedback and says: So how did you like it? Anybody. The students will raise their hand or the teacher invites several of them

21 Učitel vejde do třídy a řekne: Dobré ráno, prosím posaďte se. Ukáže anglický výkladový slovník a řekne: Víte, co to je? (předpokládaná odpověď je dictionary ). Učitel: Ano, máte pravdu je anglický slovník. Ale jaký je to slovník? Po chvíli řekne: Je to výkladový slovník, skvělý nástroj na výuku angličtiny. Co je skutečně skvělé je to, že potřebujete jenom slov, abyste definovali víc než slov. (poznámka: záleží na samozřejmě na konkrétním slovníku). Učitel řekne: Podívejme se na nějaké příklady. Otevře cvičení 1 a přečte první definici: Kulatý předmět, který můžete kopat nebo házet ve hře nebo sportu. Víte, které to je slovo? Po správné odpovědi, klikne na do snímku a řekne: Míč. Poté opět klikne do snímku a řekne: Tady je druhá definice obraz osoby nebo zvířete z pevného materiálu, jakým je kov nebo kámen. Nějaký návrh? Po správné odpovědi, klikne na počítač, kde se objeví správné slovo a řekne: Socha. Opět klikne do snímku a přečte další definici: A teď poslední příklad malé vozidlo se čtyřmi koly a motorem. Co myslíte? Po správné odpovědi, klikne do snímku a řekne: Auto je to správné slovo. Celé cvičení trvá cca 5 minut. Po ukončení učitel požádá o jednoduchou zpětnou vazbu a řekne: Jak se vám to líbilo?kdokoliv. Buď se žáci přihlásí dobrovolně a řeknou v jednoduché angličtině, jak se jim cvičení líbilo anebo učitel několik žáků vyvolá. The teacher opens the attachment 1: There are many factors that influence businesses. And these factors are called Marketing environment. Učitel otevře přílohu 1: Existuje celá řada faktorů, které ovlivňují byznys. A těmto faktorům říkáme marketingové prostředí. The teacher opens the slide 2 and says: Just imagine that marketing environment is like a wheel. And that the wheel does not exist in a vacuum. There are He clicks into the slide 2: Two major forces. External or outside forces we can call these forces as macroenvironment. And there are internal or inside forces we can call microenvironment. Učitel otevře snímek 2 a řekne: Představte si, že marketingové prostředí vypadá jako kolo. A toto kolo samozřejmě neexistuje ve vákuu. Jsou tam klikne do snímku 2: Externí anebo vnější síly říkáme jim také makroprostředí. A jsou tam také interní nebo vnitřní síly, kterým říkáme mikroprostředí. The teacher opens the slide 3: As you can see there are six major external forces and six major internal forces. All of them have strong influence on marketing environment. And now we will find out what are these forces. Učitel otevře snímek 3: Jak vidíte máme 6 hlavních vnějších sil a šest hlavních vnitřních sil. Všechny mají významný vliv na marketingové prostředí. A teď zjistíme, které to jsou síly. The teacher says: I have prepared 4 flip charts for you with marketing wheel on them. Your taks is to correctly match external and internal forces as given on these little cards. You will be working in four groups for about 5 7 minutes. The teacher divides the class into 4 groups and hands in the cards with the names of external and internal forces on them (see the exercise 1 External and Internal Forces). Učitel řekne: Připravil jsem pro vás 4 flipové papíry na každém je nakreslené marketingové kolo. Vašim úkolem je správně přiřadit jména vnějších a vnitřních sil, které máte napsané na těchto kartičkách. Budete pracovat ve 4 skupinách po dobu cca 5 7 minut. Učitel rozdělí třídu do 4 skupin a rozdá kartičky se jmény vnitřních a vnějších sil. (viz cvičení 1 Vnitřní a vnější síly). After the dedicated time the teacher opens the slide 4: As you can see there are altogether twelve forces six external and six internal. May I ask to check your flip charts if you have done the task properly? The groups are checking their flips it takes app. 2 minutes. Then he teacher opens the slide 5: And here we have the marketing wheel in a proper way. The teacher hands in paper model of the marketing wheel. Po určené době učitel otevře snímek 4: Jak vidíte, máme celkem 12 sil 6 vnějších a 6 vnitřních. Můžu vás, abyste zkontrolovali svoje flipové papíry, zda-li máte správně tyto síly zařazeny? Skupiny kontrolují svoje flipové papíry se správným zařazením. To trvá cca 2 minuty. Poté učitel otevře snímek č. 5: A tady vidíte marketingové kolo v celé jeho kráse. Učitel rozdá žákům papírový model marketingového kola. The teacher says: But what about the influence of the forces on the marketing environment? For instance, how can nature influence the business? Well, in a very definite way. The teacher hands in leaflet on influence of external and internal forces on the marketing environment. He says: Here you

22 can read some examples of influence of each force on the business. It is in English as well as Czech. So who can read us the influence of nature? The teacher invites a student to read it aloud. Učitel řekne: Ještě nám tady zůstal nevysvětlený vliv těchto sil na marketingové prostředí. Například, jak může příroda ovlivnit způsob podnikání? No, řekl bych že hodně podstatně. Učitel rozdá všem studentům letáček o vlivu externích a interních sil na marketingové prostředí. Řekne: Tady si můžete přečíst některé příklady vlivu každé síly na podnikání. Jak vidíte, je to v češtině i v angličtině a tištěno oboustranně. Kdo z vás nám přečte přírodní vlivy? Učitel vyvolá některého studenta, aby tyto vlivy přečetl. Scenario I/Varianta I Then he says: Very good. And now please read it through and discuss in pairs all the forces. The discussion lasts until the end of the class. Poté řekne: Výborně, a teď můžete všechny síly a jejich vlivy prodiskutovat mezi sebou. Diskuse trvá do konce hodiny. Scenario II/Varianta II Then he says: So please take it home and read it for the next lesson. And let me finish today s lecture with a very interesting video on internet development. The teacher opens the slide 6 and shows the video. Poté řekne: Prosím vezměte si letáček domů a přečtěte si ho na příští hodinu. A dovolte ukončit dnešní vyučování videoklipem o vývoji internetu. Učitel otevře snímek 6 a pustí videoklip. And that s all for today. A to je pro dnešek všechno

23 VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ SÍLY

24 EXTERNAL AND INTERNAL FORCES

25 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 4 Vyučovací předmět Základy marketingu Ročník III. Časová dotace 90 minut Téma Market Segmentation/Segmentace trhu Cíl vyučovací hodiny Marketingová segmentace trhu její význam a základní členění Klíčová kompetence Kompetence sociální a personální žák účinně spolupracuje ve skupině Kompetence komunikativní žák rozumí různým typům textů Kompetence k řešení problému žák vyhledá informace vhodné k řešení problému Průřezová témata Nejsou přiřazena žádná průřezová témata. Předpokládané jazykové znalosti A2 Předpokládané odborné znalosti

26 Očekávané výstupy - žák rozliší demografické, geografické a psychografické charakteristiky segmentace trhu - žák objasní demografický přístup a interpretuje údaje Nová slovní zásoba Pomůcky Přílohy Zdroje Video klip: Youtube <http://www.youtube.com/watch?v=8jfdvrx _Hto>, [ ] Market segmentation segmentace trhu To divide rozdělit Customers needs potřeby zákazníků Income příjem Gender pohlaví Density hustota populace Family status rodinný stav Elementary/Secondary education základní/střední vzdělání Power Point Logitech elektronické ukazovátko Internet Flipový papír Warm Up Definition of Market Segmentation Attachment 1 - Market Segmentation Exercise 1 Different groups of customers Exercise 2 - Who are the customers Warm Up Definice marketingové segmentace trhu Příloha 1 - Segmentace trhu Cvičení 1 Různé skupiny zákazníků Cvičení 2 Kdo jsou zákazníci Knihy: Philip Kotler Marketing Management, 7th edition, Prentice Hall Inc., New Jersey 1991 Philip Kotler Marketing od A do Z, Management Press, Praha 2003 Philip Kotler Marketing insights from A to Z, John Wiley & Sons, Inc Lucie Betáková - Angličtina pro učitele, Fraus Plzeň 2006 Popis vyučovací hodiny The teacher enters the class and says: Good morning (Hello). Please sit down. Before we start our lesson we will have some fun. He opens the warm up Definition of Market Segmentation : Here you can see the definition of market segmentation. Unfortunately somebody has mixed up the words and our task is to put them into the right order. Anybody can join the game. So let s start. Now please tell me which word is on the position number 1. The students try to guess the word when the right word is said the teacher puts it into the position. When all the words are in their positions the teacher reads the definition: Market segmentation is the process of dividing a market into different groups of customers to meet their needs. The whole exercise lasts app. 5 minutes. When it is over the teacher asks for simple feedback and says: So how did you like it? Anybody. The students will raise their hand or the teacher invites several of them. Učitel vejde do třídy a řekne: Dobrý den, prosím posaďte se. Než začneme naši dnešní hodinu trochu si zahrajeme. Otevře warm up Definice marketingové segmentace trhu : Tady vidíte definici segmentace trhu. Bohužel nám někdo všechna slova zpřeházel a našim úkolem je dát všechno zpět do pořádku. Začneme. Kdo mi, řekne, které slovo je na pozici číslo 1? Studenti se snaží uhodnout

27 dané slovo když zazní správná volba učitel toto slovo napíše na danou pozici. Když jsou všechna slova ve správných pozicích, učitel přečte definici: Segmentace trhu je proces rozdělení trhu na různé skupiny zákazníku s cílem pokrytí jejich potřeb. Celé cvičení trvá asi 5 minut. Poté požádá učitel o jednoduchou zpětnou vazbu: Tak, jak se vám to líbilo? Kdokoliv. Studenti zvednou ruce anebo učitel některé požádá o vyjádření. Te teacher opens the attachment 1 and says: So once again you can see the definition of market segmentation. Critical words are groups of customers and their needs. Učitel otevře přílohu 1 a řekne: Tady opět vidíme naši definici segmentace trhu. Klíčová slova jsou zákazníci a jejich potřeby. The teacher opens the slide 2: And here it is the boxes represent different groups of customers and their color represent different needs of customers. In our case red, yellow and green. And we have three different products to meet the different needs. Učitel otevře snímek 2: A tady to vidíme čtverce představují různé skupiny zákazníků a barvy představují jejich různé potřeby. V našem případě červená, žlutá a zelená barva. A tady vidíte tři výrobky, které směřují k pokrytí těchto potřeb. The teacher opens the slide 3: There are two tasks in front of us how to identify different groups of customers and how to identify their different needs. He clicks into the slide 3: Let s see so we must ensure that the red product meets the red group of customers. The teacher clicks again into to the slide 3: The yellow product the yellow customers. He clicks again into the slide 3: And the green product the green customers. In other words The teacher clicks again into the slide 3: Different groups of customers and their different needs equal market segments. Otevře snímek č. 3: Máme tady dva úkoly jak identifikovat různé skupiny zákazníků a jak identifikovat jejich různé potřeby. Učitel klikne do snímku 3: To znamená, že se musíme ujistit, že červený výrobek pokryje červené potřeby. Učitel opět klikne do snímku 3: Žlutý výrobek žlutou skupinu zákazníků. Učitel opět klikne do snímku 3: A zelený výrobek zelenou skupinu zákazníků. Jiným slovy Učitel opět klikne do snímku 3: Různé skupiny zákazníků a jejich různé potřeby se rovnají segmentům trhu. The teacher opens the exercise 1 Different groups of customers. He reads the task and says: Please stand up. When the students stand up the teacher counts them and writes in the chart the sum up. Then he continues one by one until the whole chart is filled in. The groups can separate after each category. In such a way there are small islands of customer segments. Učitel otevře cvičení 1. Přečte zadání a řekne: Prosím postavte se. Když žáci vstanou, učitel je spočítá a napíše do tabulky daný počet. Poté pokračuje dál po jednotlivých položkách, až je celá tabulka vyplněná. Skupiny se můžou po každé položce rozdělit v případě jiné kategorie. Tak vlastně žáci vytváří malé ostrůvky segmentů trhu. Here a possible communication is stated: Now women or girls go please to the right and boys or men please go to the left. Now girls please raise your hands if your age is between 17 19, 20 22, And now the boys please 17-19, 20-22, The next is your family life cycle now girls please raise your hands if you are married, single * and now boys please married, single. From the girls group who is from Kolín? Kutná Hora? Outside? And now the boys Kolín, Kutná Hora, outside. Tady je uveden možný způsob komunikace: Teď prosím ženy anebo dívky doprava a muži anebo kluci doleva. Dívky prosím zvedněte ruku, která je ve věku mezi 17 19, 20 22, A teď prosím kluky 17-19, 20-22, Dalším ukazatelem je rodinný stav dívky, která z vás je svobodná a která rozvedená * a teď kluci svobodní, rozvedení. A teď děvčata které jste z Kolína? Kutné Hory? Z jiné lokality? A teď kluci Kolín, Kutná Hora, jiná lokalita. The teacher says: So how many groups do we have? And now each group please tell us about yourself. He points groups one by one and says: Are you men or women? What is your age? What is your family status? Where are you from? When it is over the teacher says: The first market

28 segmentation is done now we know how many and what kind of different groups of customers are there in our market. Please go back to your seats. Učitel řekne: Tak kolik tady máme skupin? A teď prosím každou skupinu, aby nám o sobě něco řekla. Ukáže vždy na jednu skupinu a řekne: Jste muži nebo ženy? Jaký je váš věk? Jaký je váš rodinný stav? Kdy bydlíte? Po vystřídání všech skupin řekne: První segmentace trhu je hotová teď víme, kolik skupin a jaké skupiny zákazníků máme na našem trhu. Prosím sedněte si opět do lavic. The teacher opens the slide 4: As you can see we have covered two types of segmentation demographic and geographic. Učitel otevře snímek 4: Jak vidíte, pokryli jsme dva typy segmentací demografickou a geografickou. The teacher opens the slide 5: In demographic segmentation there is age, gender, income, education and family status, for instance. In the green box you can read some typical categories. Učitel otevře snímek 5: V demografické segmentaci máme například věk, pohlaví, příjem, vzdělání a rodinný stav. V zeleném rámečku si můžete přečíst typické kategorie. The teacher opens the slide 6: In geographic segmentation there is region, city and density for instance. In the green box you can read some typical categories. Učitel otevře snímek 6: V geografické segmentaci máme například region, město a hustotu populace. V zeleném rámečku si můžete přečíst typické kategorie. The teacher opens the exercise 2: We have another exercise. You will be divided into 4 groups and each group will have different product. Your task is to identify target customers based on demographic criteria. At the end each group will present their ideas. The teacher hands in the exercise 2 to all the groups. Some 5 7 minutes later he asks the groups to present their ideas. After each presentation the teacher circles the results on the exercise 2 ( i.e. he sticks four times the exercise 2 on a flip and then marks the results accordingly): Please group A who are typical customers of APPLE Iphone 4s? Please group B who are typical customers of APPLE ipod SHUFFLE? Please group A who are typical customers of TESCOMA sada nádobí? Please group A who are typical customers of WHIRPOOL myčka? Učitel otevře cvičení 2: Tady máme naše další cvičení. Budete rozděleni do 4 skupin a každá bude mít jiný výrobek. Vašim úkolem je identifikovat cílové zákazníky podle demografických kritérií. Na konci nám každá skupina prezentuje svá zjištění. Učitel rozdá cvičení 3 všem skupinám. Asi tak po 5 7 minutách vyzve skupiny k presentaci výsledků a po každé presentaci označí dané kategorie podle cvičení 2 (tj. nalepí na flipové papíry toto cvičení 4x): Prosím skupinu A kteří jsou typičtí zákazníci výrobku APPLE iphone 4S? Prosím skupinu B kteří jsou typičtí zákazníci výrobku APPLE ipod SHUFFLE? Prosím skupinu C kteří jsou typičtí zákazníci výrobku TESCOMA sada nádobí? Prosím skupinu D kteří jsou typičtí zákazníci výrobku WHIRPOOL myčka? Note in case of no time pressure the teacher can invites a discussion after each presentation: Thank you very much. So do you agree that ipod typical customers are women in the age between 17 19, with income of less than , elementary education and single? Poznámka v případě, že není časová tíseň, může učitel vyvolat diskusi po každé presentaci: Děkuji. Souhlasíte, že typickými zákazníci iphonu jsou ženy ve věku 17 19, s příjmem menším než , se základním vzděláním a svobodné? The teacher opens the slide 7 and says: We have not covered the customers needs so far. And we will do it right through a video clip. It is based on the third market segmentation type psychographic segmentation. In this case Lifestyle. The teacher shows the clip LifeStyle Učitel otevře snímek č. 7 a řekne: Zatím jsme ještě nepokryli zákaznické potřeby. A to uděláme teď prostřednictvím videoklipu. Tento klip je postaven na třetím typu tržní segmentace psychografii. V našem případě to je podkategorie životní styl. Učitel pustí video LifeStyle And that s all for today. A to je pro dnešek všechno

29 RŮZNÉ SKUPINY ZÁKAZNÍKŮ Představte si, že naše třída je jeden velký trh. Našim úkolem je teď vytvořit segmentaci na základě vybraných demografických a geografických informací. Populace CELKEM Pohlaví Muži Ženy Věk Rodinný stav Svobodný Ženatý Bydliště Kolín Kutná Hora Jinde

30 DIFFERENT GROUP OF CUSTOMERS Imagine that this class is a market. Our task is to do effective segmentation based on demographic and geographic information. Population TOTAL Gender Men Women Age Family status Single Married Region Kolín Kutná Hora Outside

31 KDO JSOU ZÁKAZNÍCI? SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C SKUPINA D APPLE IPHONE 4S APPLE IPOD SHUFFLE TESCOME SADA NÁDOBÍ MYČKA WHIRPOOL DEMOGRAFICKÁ SEGMENTACE UKAZATEL KATEGORIE POHLAVÍ Muži Ženy VĚK PŘÍJEM > < VZDĚLÁNÍ Základní Střední Universita RODINNÝ STAV Svobodný Ženatý Rozvedený SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C SKUPINA D

32 WHO ARE THE CUSTOMERS? GROUP A GROUP B GROUP C GROUP D AREA APPLE IPHONE 4S APPLE IPOD SHUFFLE TESCOME SADA NÁDOBÍ MYČKA WHIRPOOL DEMOGRAPHIC SEGMENTATION CATEGORY GENDER Men Women AGE INCOME > < EDUCATION Elementary Secondary University FAMILY STATUS Single Married Divorced GROUP A GROUP B GROUP C GROUP D

33 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 5 Vyučovací předmět Základy marketingu Ročník III. Časová dotace 60 minut Téma Market Research/Marketingový výzkum trhu Cíl vyučovací hodiny Význam dotazníku v marketingovém výzkumu trhu. Klíčová kompetence Kompetence sociální a personální žák účinně spolupracuje ve skupině Kompetence komunikativní žák rozumí různým typům textů Kompetence k řešení problému žák vyhledá informace vhodné k řešení problému Průřezová témata Nejsou přiřazena žádná průřezová témata. Předpokládané jazykové znalosti A2 Předpokládané odborné znalosti

34 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba Pomůcky Přílohy Zdroje - žák objasní jednotlivé typy otázek uzavřená, polootevřená, otevřená a uvede příklad na každý typ otázky Marketing research marketingový výzkum trhu The bullfighter zápasník s býky Bull býk In store observations pozorování přímo v obchodě Focus group skupina zákazníků Entrance vchod Closed/half open/open question uzavřená, polootevřená, otevřená otázka Power Point Logitech elektronické ukazovátko Internet Flipový papír Warm Up - Nine Planets Attachment 1 - Marketing research - Exercise 1 What kind of question Exercise 2 Class research Warm Up Devět planet Cvičení 1 Jaká je to otázka Cvičení 2 Výzkum ve třídě Příloha 1 - Marketingový výzkum trhu - Knihy: Philip Kotler Marketing Management, 7th edition, Prentice Hall Inc., New Jersey 1991 Philip Kotler Marketing od A do Z, Management Press, Praha 2003 Philip Kotler Marketing insights from A to Z, John Wiley & Sons, Inc Lucie Betáková - Angličtina pro učitele, Fraus Plzeň 2006 Popis vyučovací hodiny The teacher enters the class and says: Good morning /Hello. Please sit down. Before we start our lesson we will play a little game. He opens warm up Nine Planets and reads the text and ensures that everybody understands. Then he says: Let s start now. The whole exercise lasts app. 2 3 minutes. After the time is over the teacher clicks and says: This is the right order of all the nine planets in our solar system. Please check your answers. When it is over the teacher asks for simple feedback and says: So how did you like it? Anybody. The students will raise their hand or the teacher invites several of them. Učitel vejde do třídy a řekne: Dobrý den, prosím posaďte se. Než začneme naši dnešní hodinu trochu si zahrajeme. Otevře warm up Devět planet a a přečte text a ujistí se, že všichni rozumí. Pak řekne: Můžeme začít. Celé cvičení trvá asi 2-3 minuty. Po tomto čase učitel otevře hyperlink a řekne: Tady vidíte správné pořadí planet našeho solárního systému. Prosím zkontrolujte si své odpovědi. Poté požádá učitel o jednoduchou zpětnou vazbu: Tak, jak se vám to líbilo? Kdokoliv. Studenti zvednou ruce anebo učitel některé požádá o vyjádření. The teacher opens the attachment 1 : Today we will be talking about Marketing research. Marketing research in the early days tried to increase sales and not to understand customers. But today marketers understand the importance the sentence: You must understand your customer. Učitel otevře přílohu č. 1 a řekne: Dnes budeme mluvit o marketingovém výzkumu trhu. Kdysi dávno

35 byl marketingový průzkum zaměřený na zvyšování prodeje, a ne na zákazníka. Ale dnes již pracovníci v marketingu velice dobře rozumí větě musíte pochopit svého zákazníka. The teacher opens the slide 2: The old Spanish saying says that to be a bullfighter you must first learn to be a bull. What do you think? The teacher invites the discussion about the saying. Then he finishes the discussion: Yes, here the bull is your customer and if you do not understand him, you will lose. Otevře snímek č. 2: Staré španělské rčení praví, že když chcete zápasit s býky, musíte se nejdříve naučit, jaké to je být býkem.co myslíte? Učitel vyvolá diskusi o tom, jak žáci chápou toto rčení. Diskusi ukončí: Ano, zákazník je v tomto případě býkem a když mu neporozumíte, prohrajete. The teacher opens the slide 3: There are several types of marketing research for example In-store observations with some interesting results. He opens the slide 4: Did you know that men move faster through the store than women? Or that buyers walk to the right when they are in the shop? Or that buyers cannot see any poster in the first 10 meters? It is very interesting, and you can try it when you are in a shop next time. Učitel otevře snímek č. 3: Existuje několik druhů marketingového výzkumu trhu například pozorování přímo v obchodě s několika zajímavými zjištěními. Otevře snímek č. 4: Věděli jste, že uličkami mezi regály se muži pohybují rychleji než ženy? Anebo že zákazníci téměř bez výjimky zamíří nejprve doprava? Anebo že si nakupující nevšimnou žádných informačních tabulí umístěných na prvních 10 metrech od vstupu do prodejny? Tato zjištění jsou skutečně velice zajímavá a příště, když budete někde nakupovat, tak si je můžete vyzkoušet sami na sobě. The teacher opens the slide 5: Focus groups is just a group discussions on a product. Marketing experiments another tool of marketing research - quite complicated but very effective. And the last example are questionnaires which are very popular techniques. And on today s lecture we will be talking about questionnaires a lot. Učitel otevře snímek 5: Skupinové rozhovory anebo focus groups jsou v podstatě diskuse o produktu. Marketingové experimenty jsou dalším nástrojem při výzkumu trhu je to sice velice komplikované, ale hodně účinné. A posledním příkladem jsou dotazníky, které jsou velice populární. A dnes se jim budeme hodně věnovat. The teacher opens the slide 6: The information you get is only as good as the question you ask. Please remember this because it is really very important. If you ask wrong question you will get wrong answer and then you will not get any reasonable results. So what kind of questions do we have? Učitel otevře snímek 6: Odpověď, kterou dostanete je jenom tak dobrá, jak dobrá je otázka, kterou kladete. Prosím zapamatujte si tuto větu, protože je velice důležitá. Když je otázka špatně definovaná, dostanete špatnou odpověď a výsledky průzkumu jsou pak samozřejmě zkreslené. Tak, jaké vlastně máme otázky? The teacher opens the slide 7: There are three types of questions closed questions, half open questions and open questions. So let s have a look on closed questions. Učitel otevře snímek 7: Máme tři druhy otázek uzavřené, pootevřené a otevřené. Podívejme se teď na uzavřené otázky. The teacher opens the slide 8: There are three examples of closed questions. And now we will have 5 groups and each group comes with an example of a closed question. The teacher divides the class into five groups. After app. 2 minutes he invites each group to tell the example of a closed question. Učitel otevře snímek 8: Tady máme tři příklady uzavřené otázky. Teď se rozdělíme do 5 skupin a každá vymyslí jeden příklad uzavřené otázky. Učitel rozdělí třídu do 5 skupin. Po cca 2 minutách vyzve každou skupinu, aby řekla svůj příklad zavřené otázky. The teacher opens the slide 9: This is the example of half open question as well as open questions. It is rather easy to understand. Učitel otevře snímek 9: Tady vidíte dva příklady polootevřené a otevřené otázky. Je to velice jednoduché na pochopení. The teacher opens the slide 10: And this is our exercise. On your right hand side there are examples of questions and on the left hand side there are three possible answers. Please mark x where you think is the right answer. He hands in the exercise 1 and says: Please fill in the blanks. After some

36 3 minutes he says: Are you ready for the results? I am sure that all your answers are right. Please... he invites a student: Tell us your results. The student answers in English and the teacher checks the answers with the class. Then the teacher opens the slide 11: And these are the right answers. Učitel otevře snímek 10: A toto je naše dnešní cvičení. Na levé straně máme příklad otázky a na pravé straně jsou tři možné odpovědi. Prosím označte křížkem, o jaký typ otázky se jedná. Po cca 3 minutách řekne: Jste připraveni na výsledky?jsem přesvědčen, že všechny vaše odpovědi jsou správné. Prosím... vyvolá nějakého žáka: Řekněte nám výsledky. Žák odpovídá anglicky a učitel s třídou ho kontrolují. Otevře snímek 11: A toto jsou správné odpovědi. The teacher opens the slide 12: This is our last exercise which will be done in two groups. The teacher divides the class into two groups and hands in questionnaires per each student: We have two groups A and B. Both groups have the same questionnaire. Your task is to interview each other, then collect the results and together we will interpret the results. The cooperation is as such he opens the slide 13 or he draws the scheme on flip or board: Is that all clear to you? Please go ahead. After some 10 minutes the teacher asks both groups to tell the results which he writes into the exercise 2. Then the teacher sums all up and together with the class he interpreters the findings. Učitel otevře snímek 12: Toto je naše poslední cvičení, které budeme dělat ve dvou skupinách. Učitel vytvoří 2 skupiny a rozdá každému žákovi jeden dotazník: Máme dvě skupiny - A a B. Každá skupina má stejný dotazník. Vašim úkolem je provést průzkum, poté sečíst výsledky, které budeme společně interpretovat. Rozhovory budou probíhat takto otevře snímek 13, resp. nakreslí průběh na tabuli nebo flip: Je vše jasné? Prosím začněte. Po cca 7 minutách vyzve obě skupiny, aby mu řekly výsledky, které zapíše do cvičení 2. Poté udělá sumář a společně s třídou interpretuje výsledky. And that s all for today. A to je pro dnešek všechno

37 OTÁZKA JAKÝ JE TO OTÁZKA? POLO UZAVŘENÁ OTEVŘENÁ OTEVŘENÁ Jaká je barva vašich očí? 1. modrá 2. šedá 3. hnědá Líbila se vám dnešní výuka? 1. ano 2. ne Které je vaše oblíbené zvíře? Které slovo vás napadne jako první, když slyšíte? FUTURUM Většina lidí nemá ráda auta. 1. souhlasím 2. nesouhlasím 3. nevím Když bude Windows 8 v prodeji, tak si ho 1. určitě koupím 2. možná koupím 3. nevím 4. možná nekoupím 5. určitě nekoupím

38 WHAT KIND OF QUESTION IS IT? HALF QUESTION CLOSED OPEN OPEN What is the color of your eyes? 1. blue 2. grey 3. brown Did you like this lesson? 1. yes 2. no What is your favorite animal? What is the first word that comes to your mind when you hear? FUTURUM Most people do not like cars. 1. agree 2. disagree 3. I don t know When Windows 8 is on the market I will 1. Definitely buy 2. Probably buy 3. Not sure 4. Probably not buy 5. Definitely not buy

39 MARKETINGOVÝ VÝZKUM VE TŘÍDĚ OTÁZKA ODPOVĚĎ CELKEM Které je vaše oblíbené zvíře? a) kočka b) pes c) had d) papoušek e) jiné (prosím uveďte) Jaká je barva vašich očí? a) modrá b) zelená c) šedá d) žlutá e) jiná (prosím uveďte) Jste 1. žena 2. muž Kde bydlíte? 1. Kolín 2. Kutná Hora 3. jiná lokalita (prosím uveďte) CELKEM

40 CLASS RESEARCH QUESTION ANSWER TOTAL What is your favorite animal? a) cat b) dog c) snake d) parrot e) other (please tell) What is the color of your eyes? a) blue b) green c) grey d) yellow e) other (please tell) What is your gender? 1. woman 2. man Where do you live? 1. Kolín 2. Kutná Hora 3. Other (please note) TOTAL

41 DEVĚT PLANET V naší sluneční soustavě se nachází devět planet. Znáte jejich správné pořadí směrem od slunce? Která planeta je prvá a která je poslední? Která planeta je na druhém místě? Pokuste se uhodnout anebo využijte své vědomosti, aby byly planety opět ve správném pořadí. Třída se rozdělí do 4 skupin A, B, C, D a každá dostane jednu tabulku

42 NINE PLANETS There are nine planets in our solar system. Do you know their order from the Sun? Which planet is the first one and which one is the last one? Which planet is the second one? Try your guess or your knowledge to put planets into the right order. The class is divided into four groups A, B, C, D and each group gets one planet chart

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

CLIL Marketing IV. ročník

CLIL Marketing IV. ročník Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Marketing IV. ročník IV. ročník THE BASICS OF MARKETING ZÁKLADY

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. ledna 2012 Datum ověření:

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

CLIL Management IV. ročník

CLIL Management IV. ročník Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Management IV. ročník IV. ročník THE BASICS OF MANAGEMENT

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Metoda CLIL. Metody oddělování složek směsí FILTRACE FILTRATION

Metoda CLIL. Metody oddělování složek směsí FILTRACE FILTRATION Metoda CLIL Anglický jazyk - chemie Metody oddělování složek směsí FILTRACE FILTRATION Metodický list PaedDr. Jitka Voráčová Tato práce vznikla jako výstup vzdělávacího programu: Projekt CLIL Obsahově

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

CLIL Management III. ročník

CLIL Management III. ročník Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Management III. ročník III. ročník THE BASICS OF MANAGEMENT

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

A human body - Don t lose your head!

A human body - Don t lose your head! Jméno autora práce: Dana Lambertová Název práce: A human body - Don t lose your head! Zaměření, cíle práce: Naučit se anglicky správně pojmenovat části lidského těla +správná výslovnost, správný pravopis,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

Sport, sportování a hry

Sport, sportování a hry Sport, sportování a hry Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 Předpokládaný čas:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

Are you a healthy eater?

Are you a healthy eater? Are you a healthy eater? VY_32_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1. What does a nutrition expert tell four teenagers about their

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list VY_32_INOVACE_ANJ_138 Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. - 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický

Více

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Lukáš Valeš aj9-kap-val-pos-10 Z á k l a d o v ý t e x t : Uslyšíte krátký rozhovor Theodora a Fiony o vybavení bytu. Odpovězte na následující

Více

Project 1. My projects

Project 1. My projects Project 1 My projects Project 1: Unit 1 About me Úkol: Najdi (nakresli) fotky / obrázky, které zobrazují tebe a věci, které se tě týkají Napiš k nim popisky a věty. Výstup: plakát, 8 vět Nápady: moje hobby

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh22 Vypracovala,

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více