Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací"

Transkript

1 Inovační záměr Příloha č. 1 Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Hledáme sociální inovace, tedy nová řešení přetrvávajícího problému v sociální oblasti. Prvním krokem k vypracování inovačního projektu je vytvoření inovačního záměru, tedy zpracování základní informace o Vámi zamýšlené inovaci. Inovační záměr bude expertně posouzen a případně budou ve formě konzultace doporučena jeho doplnění. Na základě konzultace žadatel vypracuje inovační přílohu k projektové žádosti v aplikaci Benefit. Inovační příloha má stejnou strukturu jako inovační záměr, ale díky konzultaci by měla představovat kvalitativní posun odpovídající potřebám hodnocení inovačních projektových charakteristik (jejich přehled zahrnuje text výzvy). Sociální inovace je z definice nové, dosud nerealizované řešení spojené s riziky a nejistotami. Inovační záměr představuje pouze výchozí krok. Inovátor by nicméně už v této fázi měl vědět, jaký problém chce řešit, v čem je toto řešení potřebné, nové a lepší oproti stávajícím přístupům, jaké jsou základní charakteristiky inovace zejména zahrnuté inovační fáze, zapojení cílové skupiny jako spolutvůrce inovace, rozsah inovace (sektorový, územní, časový), předpokládaný dopad a jeho evaluace, podmínky zavedení a šíření inovace. Základní pojmy v oblasti sociálních inovací a jejich projektové realizace jsou objasněny v Příručce pro tvorbu a realizaci inovačních projektů, která je uložena u výzvy na Pozn.: celkový rozsah inovačního záměru je omezen na max. 6 stran. Název inovačního záměru: ERIKS HELP Jméno navrhovatele: Mgr. Jana Brabcová Organizace: Grafia, s.r.o Stručné shrnutí záměru Podstata Vaší inovace: jaký problém chcete řešit, proč je toto řešení důležité (společensky potřebné), v čem spočívá novost Vašeho řešení a v čem je toto řešení lepší oproti stávajícím přístupům, jaké jsou klíčové kroky inovačního řešení a jak budete hodnotit jeho impakt. Podnik dává práci osobám zdravotně postiženým či pečujícím o osobu blízkou, minimalizuje jejich finanční závislost na veřejných zdrojích, dává zaměstnávaným osobám příležitost k postupné sociální a pracovní integraci a zároveň příležitost k individuálnímu rozvoji v oblastech, které jim jejich omezení umožňuje. Projekt je po vstupním financování komplexním samofinancovatelným podnikem, který řeší hned několik důležitých společenských oblastí. Jedná se o soubor aktivit: Projekt aktivně oslovuje místní obyvatele, aby podpořili dobrou věc darováním kvalitních věcí, které už nepotřebují, provádí sběr těchto předmětů, jejich repasování a prodej (nábytek, zařizovací předměty, knihy, šatstvo). Projekt tak reaguje na spotřební chování obyvatelstva, kdy se v domácnostech často hromadí funkční předměty dobré kvality a přesto je zakoupen předmět nový. Komplikace s komisním prodejem v různých second handech jsou odrazující, stejně jako likvidace přemětů, a tak lidé uvítají možnost dát předmětu šanci sloužit a ještě pomoci dobré věci. Podnik má vlastní svoz materiálu. V podniku jsou zaměstnány osoby s různým znevýhodněním, které jim neumožňuje přijmout běžné zaměstnání nebo pro které nejsou na trhu práce dostatečně zajímavé. Jsou využívány flexibilní úvazky, které umožňují individuálně nastavit pracovní vytížení zaměstnanců. Podnik má část skladovací, dílenskou, vzdělávací a prodejní. 1

2 Nejedná se ale pouze o další second hand, projekt je kvalitativně odlišný. První rozdíl je v kultuře prodeje, zejména ve vizuálním uspořádání prodejní plochy, kdy na velké ploše najde nakupující miniinteriéry uspořádané jako v IKEE, tedy velký důraz je kladen na design, aranž a velmi dobrou kvalitu věcí. Zde se naskýtá spolupráce s Ústavem umění a designu Západočeské univerzity a dále s Uměleckoprůmyslovou školou Zámeček (Plzeň), kde v rámci praxí studentů ve spolupráci se zaměstnanci mohou být kreativně pozměňovány např. zařizovací předměty a vytvářeny předměty nové ( kreativní studio ). Zázemí podniku poskytuje dostatek možností i pro vzdělávání zaměstnanců v potřebných dovednostech, zaměstnanci mají možnost navštěvovat různé kurzy (prodejních dovedností, rekvalifikace, osobní rozvoj ), které jsou financovány z prodeje. Kurzy jsou organizovány převážně ve vlastních prostorách. Není vyloučeno, v případě zájmu, rozšířit vzdělávací aktivity i na spolupracující dobrovolníky či příznivce z řad veřejnosti. Pokud bude zaregistrovám zájem, mohou být v zázemí dílniček a výukových prostor pořádány také činnosti zájmové (ruční práce, šití, výtvarné kurzy, artterapie). Pocit pospolitosti mohou dále podpořit i společenské aktivity (setkávání se v klubu deskových her, miničajovna apod.) či společenské večery (přednášky, besedy se zajímavými hosty, filmový klub, hudební nebo literární chvilky). Součástí podniku je i call centrum, zaměstnávající opět handicapované, které aktivně oslovuje potenciální dárce, individuální i firemní. Publicita projektu mění povědomí obyvatelstva darováním i nákupem podporují ty, kteří se dostali do zdravotních či sociálních problémů. Nákup není ostudou, ale respektovanou formou pomoci. Profesionální propagace myšlenek projektu je důležitou součástí fungování řetězce aktivit. Publicita vychází z přesně zacíleného kvalitativního i kvantitativního výzkumu, který bude proveden v Plzni a nejbližším okolí na téma donátorství a nákup použitého zboží. Nedílnou součástí publicity je i komunikace s místními úřady a institucemi, zabývajícími se pomocí handicapovaným. Projekt kontaktuje také místní školy s nabídkou výchovné prezentace, která informuje děti, jak žijí handicapovaní, co dělat v případě zdravotního postižení a jak se chovat k postiženým lidem, případně jak pomáhat. Zároveň vybízí děti k informování rodiny a známých o možnosti pomoci projektu. Tato aktivita je součástí místní osvěty. Webové stránky projektu informují nejen o záměru, ale obsahují také e-shop, který podporuje prodej a je obsluhován vlastními zaměstnanci. I zde je dána příležitost pro prezentaci výsledků práce v kreativním studiu. Zároveň je možno přes webový formulář nabídnout věci k darování. Prostřednictvím webu jsou také oslovováni potenciální zaměstnanci z řad handicapovaných. Výběr zaměstnanců je prováděn vždy po pečlivém zhodnocení možností konkrétního zájemce s nejvyšší měrou respektu k jeho zájmům (flexibilní úvazky, náročnost práce, další profesní rozvoj ) Zde je předjednána spolupráce s dlouholetým partnerem žadatele, společností Styl, která handicapované léta zaměstnává. Projekt tak plní sociálně integrační úlohu a v případě, že je to možné, pomáhá handicapovaným k návratu do normálního pracovního života. Práce v podniku je neformálním assessmentem, který v praxi prověřuje pracovní schopnosti a možnosti handicapovaných a dodává jim sebedůvěru. Výtěžek z prodeje pokrývá provozní náklady, náklady na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a případný přebytek je investován do rozvoje podniku či vzniku dalších poboček. Projekt neposílá peníze do vzdálených destinací, je projektem určeným pro místní komunitu, která se díky němu bude chovat k potřebným odpovědněji. Projekt je inspirován švédským modelem, přesazen do českých podmínek (legislativních, společenských ) a zároveň kreativně rozvíjen. Zástupci žadatele studovali tento model v praxi a jsou přesvědčeni, že může být přenesen do českých podmínek, přestože česká legislativa je pro jeho fungování mnohem komplikovanější. 2. Popis problému, který inovace řeší Problém, jeho příčiny, dosavadní řešení a jeho nedostatečnost: identifikujte problém, jeho příčiny a důsledky (stávající, předpokládané), objasněte, jak byl nebo je problém dosud řešen, proč se nepodařilo problém zatím vyřešit, proč je potřebné inovační řešení; rozsah problému a jeho předpokládaný vývoj se pokuste kvantifikovat. Osoby se zdravotním handicapem stále v Plzni a okolí nenacházejí dostatek pracovních míst, která by respektovala jejich potřebu snížené pracovní zátěže či kratšího úvazku. Pokud jsou tato místa nabízena, jsou spíše zaměřena na nekreativní manuální činnost. Tyto osoby jsou často sociálně izolované a demotivované množstvím nezdarů, nemají ani chuť zkusit nabídnout svůj potenciál zaměstnavatelům. Postupně se dostávají 2

3 Příloha č. 1 do finanční nouze a závislosti na veřejných finančních zdrojích, přestože často mají zájem se na pracovním trhu uplatnit. Zejména v době krize a recese, kdy práci nenacházejí ani lidé bez handicapu, není ochota zaměstnavatelů nabízet tato pracovní místa velká. Pokud ano, většinou to bývají jednoduché manuální či hlídací činnosti. Problém zdravotního či sociálního handicapu s sebou často nese i sociální exkluzi a ztrátu pracovních návyků, proto je důležité dát handicapovaným co nejdříve možnost pracovního zapojení, byť na zkrácenou pracovní dobu. 3. Změna dosažená sociální inovací Cíle a cílové skupiny inovace: v návaznosti na bod 2 objasněte cíle, kterých má být dosaženo díky Vaší inovaci a způsob hodnocení úspěšnosti jejich dosažení; na koho je sociální inovace zaměřena a jak bude cílová skupina zapojena do inovačního řešení (jako spolutvůrce inovačního řešení). Cílem projektu je založit smysluplný fungující podnik, dávající šanci zdravotně a sociálně handicapovaným k přivýdělku, seberozvoji a sociální integraci. V širším kontextu jde o místní celospolečenskou aktivitu, která spojuje dárce a potřebné a která má navíc ekologický charakter, neboť dochází k využívání již odložených věcí. Nejedná se o jednorázový výběr peněz po potřebné, ale o kontinuální dlouhodobě fungující perpetuum mobile. Cílová skupina dostává příležitost využívat nejen manuální pracovní schopnosti, ale také vlastní kreativu a intelekt. Zároveň je vybízena k seberozvoji a dalšímu profesnímu vzdělávání, které je poskytováno bezúplatně. 4. Novost a jedinečnost inovace Srovnání se stávajícím řešením: objasněte, v čem spočívá novost Vašeho řešení oproti stávajícím přístupům a v jakém měřítku jde o nové řešení (v rámci organizace, regionu, země, oboru, sektoru, cílové skupiny ad.); uveďte, zda bylo Vaše řešení (nebo jeho obdoba) někde realizováno (případně i neúspěšně) a tuto informaci doplňte odkazem. Většina dosavadních řešení podobného charakteru postrádala komplexnost či měla jednorázový charakter ať už se jedná o malé krámky s použitým zbožím, které většinou odpuzují svým vzhledem či uspořádáním prodeje, či větší jednorázové charitativní akce s cílem vybrat peníze na různé cílové skupiny. Tento projekt je inovační zejména v komplexnosti aktivit, v přidané hodnotě v podobě postupného vzdělávání cílové skupiny a rozvoje jejich kreativity, ve využívání celé škály moderních forem práce, v pojetí publicity projektu, která je zaměřena na změnu povědomí místního obyvatelstva a viditelné konkrétní pomoci ( pomáhám těm, kteří tam pracují ). Peníze neodcházejí někam daleko, ale zůstávají v regionu. Inovativní je i žadatelem již vyzkoušené fungování call centra, které provádí oslovování potenciálních dárců. Inovativní je i celkové kreativní vizuální pojetí prodeje (inspirované švédským modelem a doplněné o spolupráci s místními výtvarnými školami), které je pro nakupující velmi atraktivní. Inovativní je také osvěta prováděná ve školách. 5. Zlepšení a dopad inovace Zlepšení a hodnocení účinku (dopadu)inovace: objasněte, proč je Vaše inovační řešení lepší oproti stávajícímu přístupu a jak jeho přínos prokážete (jde o vyjádření rozdílu oproti stávajícímu a inovačnímu řešení a o volbu metody hodnocení dopadu); uveďte podmínky dosažení předpokládaného účinku inovace (jeho maximalizace), případně jeho omezení (vnitřními nebo vnějšími faktory). Zatímco dosavadní podobné projekty často skončily s financováním ze strany ESF, tento projekt je životaschopný a po zavedení může léta dobře fungovat. Model je atraktivní pro cílovou skupinu stejně jako pro obyvatelstvo, které se spolupodílí tím, že jen darují nepotřebné, ale kvalitní věci. Běžné charitativní projekty vynucují dotování handicapovaných ze sbírek či veřejných prostředků a někdy vedou i k negativním reakcím většinové společnosti. 3

4 Tento projekt je postaven na spolupráci, obě strany z něj mají prospěch, nejen že handicapovaní něco dostávají, ale produkují také užitek směrem k většinové společnosti. Hlavní přínos projektu je v odstraňování bariér mezi obyvatelstvem a cílovou skupinou a v následném financování mezd a osobního rozvoje handicapovaných. 6. Nároky inovačního řešení Přímé a nepřímé: uveďte zdroje (finanční, personální ad.), které vyžaduje Vaše inovační řešení, a to přímé (nárokované v projektové žádosti) a případně nepřímé (další náklady např. pro realizaci navazujících fází inovačního cyklu, zavedení a šíření inovace ad.). Nutné náklady: Personální náklady na realizační tým projektu a management podniku. Náklady spojené s pronájmem a provozem, vč. nákladů na dopravu materiálu a recyklaci odpadu. Vstupní náklady na zařízení dílen a výukových prostor. Odhad: 15 mil. 7. Fáze inovačního řešení (inovačního cyklu) Objasněte, jakou fázi nebo fáze inovačního cyklu zahrnuje Vaše inovační řešení a jaké budou (hodnotitelné) milníky těchto fází; pokud předpokládáte realizaci pouze části inovačního cyklu, objasněte průběh (výsledky) předchozích fází (např. realizovaných v minulých projektech nebo jinými subjekty), resp. předpoklad realizace následných fází (např. podmínky udržení a šíření inovace, jejího promítnutí do systémových změn). Fáze inovačního řešení (členění může být podrobnější): 1. Identifikace problému (jeho příčin, kontextu, rozsahu, dopadu, poptávky po řešení) 2. Vývoj postupů řešení (prototypizace, formulace hypotéz, vytvoření variant, příprava pilotu) 3. Demonstrace a zlepšování (prokázání hypotéz, pilotáž funkčnosti navrhovaného řešení) 4. Rozvoj a udržení (replikace řešení a jeho rozšíření, zavedení v praxi) 1. fáze - problém je již identifikován, řešení je předpřipraveno, je známo fungování švédského modelu, žadatel umí zavést flexibilní formy práce (legislativně správně) a má partnera pro realizaci. V této fázi žadatel provede kvalitativní a kvantitativní výzkum v místě realizace, který prokáže a) zájem obyvatelstva s projektem spolupracovat a rozsah případné pomoci b) zájem o konkrétní pracovní pozice ze strany cílové skupiny. Dále je třeba zpracovat detailní pracovně- právní rozbor, řešící situaci zaměstnávání daných cílových skupin. 2. fáze znamená zpracování výstupů z výzkumu a přípravu pilotáže zajištění materiálních a lidských zdrojů 3. fáze vlastní pilotáž pronájem a úprava prostor, příprava pracovišť včetně zařízení potřebnou technikou, publicita, nábor cílové skupiny, zahájení činnosti, cca 18 měsíců prokázání funkčnosti modelu), opravy a stabilizace modelu fungování, jeho popis a příprava na případnou replikaci 8. Zapojení inovačních aktérů Objasněte, jak budou do Vašeho inovačního řešení zapojeni jeho aktéři (tvůrci a uživatelé inovace) z hlediska intenzity a formy, toto zapojení specifikujte podle jednotlivých fází inovačního cyklu; pozornost věnujte vytváření interakcí a spolupráce mezi inovačními aktéry jako součásti inovačního řešení. Projekt vytváří a realizuje žadatel, který ve fázi 1 a 2 spolupracuje s místními úřady, organizacemi sdružujícími handicapované a v neposlední řadě s úřadem práce. Ve fázi 3 aktivně vystupuje hned několik dalších aktérů společnost Styl (popř. jiná organizace se zaměřením na zaměstnávání handicapovaných), výtvarné školy (spolupráce na designu prodávaných předmětů), základní a střední školy (informovanost o projektu). Dalšími aktéry jsou spolupracující podniky (jakožto případní dárci) a veřejnost. 4

5 Příloha č Rizika a nejistoty inovačního řešení Objasněte rizika a nejistoty Vašeho inovačního řešení v jednotlivých fázích cyklu a možnosti jejich managementu, a to včetně fází následujících po ukončení Vašeho projektu (např. při zavedení, udržení a šíření inovace); soustřeďte se na rizika samotného inovačního řešení (tedy dosažení změny oproti stávajícímu přístupu). Neochota obyvatelstva spolupracovat darovat či nakupovat - tomuto riziku bude předcházeno kvantitativním výzkumem v místě realizace a na jeho základě postavenou informační kampaní Nedostatek zájmu cílové skupiny o dané pracovní pozice - i zde je riziku předcházeno důsledným informováním cílové skupiny přes správné komunikační kanály a její motivací Nenalezení vhodných prostor - riziku bude předcházeno spoluprací s městskými obvody, vytipováním vhodných prostor pomocí sítě spolupracujících osob a institucí Finanční riziko - výtěžek může být nižší než náklady na provoz - riziku bude předcházeno dobře zacíleno komunikační kampaní a dobrým managementem podniku, zaměřeným na úsporu nákladů 10. Inovační kapacity organizace Předpoklady pro realizaci inovačního řešení: uveďte konkrétní zkušenosti s realizovanými nebo projektovanými inovacemi (vlastními nebo spoluvytvářenými), znalosti inovačních přístupů a jejich šíření (inovační transfer), účasti v domácích nebo zahraničních inovačních sítích nebo jejich aktivní (spolu)vytváření. Společnost Grafia, s.r.o. ve své dvacetileté činnosti realizovala řadu inovací a inovativních projektů v oblasti zaměstnanosti či vzdělávání. Její projekt InterFace byl prvním projektem zaměstnanosti v Plzeňském kraji a prověřil v pilotáži metodiku práce s různými cílovými skupinami, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a handicapovaných tato metodika byla úřadem práce integrována do dalších projektů zaměstnanosti. Výrazný inovační úspěch zaznamenal žadatel v projektu CRISTAL, který byl odborníky MPSV vybrán mezi 25 nejinovativnějších projektů (OP LZZ) v ČR. V projektu byla ověřeny postupy práce s personalisty podniků a hlavní myšlenka, že rovné příležitosti nevzniknou deklarací hesel, ale musí být umožněny zaměstnavateli, kteří umí správně zavést flexibilní formy práce s dostatečnou legislativní a organizační podporou (projekt vyškolil 684 personalistů a spolupracoval se 100 podniky Plzeňského kraje). Žadatel také vyvinul profesní jazykové kurzy s užitím videí s rodilými mluvčími v podnikovém prostředí a speciálních výukových metod v kombinaci s e-learningem (tento postup je v ČR dosud jedinečný). Žadatel navštívil vybrané země a zdokumentoval některé funkční modely práce s handicapovanými osobami. Sám osoby handicapované zaměstnává. Žadatel je zároveň partnerem v několika zahraničních projektech, zaměřených na vývoj či inovaci stávajících vzdělávacích nástrojů - např. na informální učení v komunitách (SUSCOM), diagnostiku kompetencí a následné vzdělávání v mikropodnicích (BOOST), výuka migrantů pomocí e-learningu (EPITOME) apod. 11. Ostatní informace Uveďte jakékoli další informace a odkazy (ve formě přílohy nebo linku) k Vašemu inovačnímu záměru, které považujete za důležité o problému, který chcete řešit, o Vaší kompetenci k inovačnímu řešení, o inspiraci k Vašemu inovačnímu řešení ad. 5

6 Inspirace švédským modelem, kreativní ztvárnění prostor podniku : 6

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva II. verze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Závěrečná zpráva verze 20. 6. 2014 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA

METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA JEHO ZALOŽENÍ A PROVOZ V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 METODIKA KOMUNITNÍHO

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY ZÁKLADNÍ INFORMACE O TVORBĚ PROJEKTŮ PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a VaV sektorem Gestor Vláda ČR (RVVI) 1 Spolugestor MPO, MŠMT, TAČR Zahájení

Více