VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce na dodávku s názvem Polygrafický IS včetně HW zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také jen zákon ), ve znění pozdějších předpisů Název projektu v OPPK Pořízení SW a nové tiskové technologie Zadavatel: Název/obchodní jméno: AF BKK, s.r.o. Právní forma: 112 Společnost s ručením omezeným Sídlo: Podkovářská 2/674, Praha 9 IČ: DIČ: CZ Zastoupena: Monika Kočvarová, prokurista Kontaktní osoba: Richard Hlaváč Mob.:

2 Název veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Kód CPV předmětu VZ: Předpokládaná hodnota VZ: Polygrafický IS včetně HW Zjednodušené podlimitní řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Velicí a řídicí systémy, tiskařská a grafická zařízení, kancelářské automatizační zařízení a zařízení na zpracování dat Implementace programového vybavení Dodávka programového vybavení Pracovní stanice Servery ,- Kč bez DPH Místo plnění zakázky: Podkovářská 2/674, Praha 9 Zadavatel Název: AF BKK, s.r.o. Sídlo: Podkovářská 2/674, Praha 9 IČ: Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/af-bkk-s-r-o Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Monika Kočvarová, prokurista Kontaktní osoba: Richard Hlaváč Telefon, fax:

3 OBSAH 1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PROKÁZANÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM SUBDODAVATELE A SPOLEČNÁ NABÍDKA ZMĚNY V KVALIFIKACI VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE POPIS PLNĚNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY VARIANTNÍ ŘEŠENÍ, DALŠÍ POŽADAVKY OBCHODNÍ PODMÍNKY MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PROHLÍDKA MÍSTA TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PLATEBNÍ PODMÍNKY SERVISNÍ A ZÁRUČNÍ POŽADAVKY DALŠÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY HODNOCENÍ NABÍDEK ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY NÁLEŽITOSTI NÁVRHU SMLOUVY LHŮTA A MÍSTO PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ LHŮTA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI ÚČAST NA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK OZNÁMENÍ UCHAZEČŮM DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE PŘÍLOHA ČÍSLO PŘÍLOHA ČÍSLO 2: PŘÍLOHA ČÍSLO PŘÍLOHA ČÍSLO 4: PŘÍLOHA ČÍSLO 5:... 26

4 1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tato výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace (dále též jen zadávací dokumentace ) je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou, pro účely této zakázky, označovány jako uchazeč nebo dodavatel, společnost AF BKK, s.r.o., vyhlašující zadání této veřejné zakázky je označována jako zadavatel. Zadávací dokumentace se poskytuje pouze za účelem zpracování nabídky pro záměr zadání veřejné zakázky, uchazeč není oprávněn ji použít k jakýmkoli jiným účelům. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele. Tyto požadavky je každý účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení. Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní technické nebo obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu. Zadavatel deklaruje, že umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud je uchazeč nabídne a pokud splní požadavky zadavatele na jejich kvalitu. 1.2 POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Dodavatel má právo písemně požádat zadavatele ve smyslu 49 zákona o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo neodpovědět na dotazy, které budou doručeny po zákonné lhůtě, ve které je zadavatel povinen poskytnout dodatečné informace, tj. později než 5 pracovních dnů před termínem, stanoveným zadavatelem pro podání nabídek. Vzhledem ke lhůtám pro doručení žádosti a v souladu s 148 odst. 2 zákona, bude pro poskytnutí dodatečných informací využito elektronických prostředků. V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi uchazeči nemohou být dodatečné informace poskytovány telefonicky. Kontaktní adresou pro případné upřesňující dotazy je ová adresa: případně adresa sídla zadavatele: Podkovářská 2/674, Praha 9. V dotazu musí být specifikována osoba tazatele, uvedena firma, IČ a sídlo společnosti.

5 Zadavatel doručí dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám, popřípadě související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti (dotazu), budou doručeny současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti (dotazu) i na profilu zadavatele. Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti dodavatele. Takovéto dodatečné informace doručí zadavatel všem dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel zároveň uveřejní takového dodatečné informace i na profilu zadavatele. 2. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Předpokladem hodnocení nabídky uchazeče v zadávacím řízení je splnění kvalifikace. Kvalifikovaným pro plnění zakázky je dodavatel, který prokáže splnění níže uvedených kvalifikačních předpokladů: základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona, profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona, technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona. 2.1 PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ V RÁMCI ZJEDNODUŠENÉHO PODLIMITNÍHO ŘÍZENÍ V souladu s ustanovením 62 odst. 3 zákona ve znění novely č. 55/2012 Sb., v platném znění uchazeč ve zjednodušeném podlimitním řízení prokazuje splnění VŠECH požadovaných kvalifikačních předpokladů POUZE předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel veškeré kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje; jiné doklady se nevyžadují. Uchazeč proto vyplní a podepíše čestné prohlášení dle vzoru, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce doložena plná moc podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie všech dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 a smlouvu by nebylo možné uzavřít. 2.2 ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle 53, odst. 1 zákona v souladu s 62 odst. 3 zákona.

6 Uchazeč ve své nabídce prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů ve zjednodušeném podlimitním řízení (viz příloha č. 2). Vítězný uchazeč je povinen před podpisem smlouvy k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů předložit: a. originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob (jde-li o právnickou osobu, musí konkrétní výpis předložit každý člen statutárního orgánu) (odst. 1 písm. a) a b), b. originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob (pouze jde-li o právnickou osobu) (odst. 1 písm. a) a b), c. originál nebo ověřenou kopii potvrzení příslušného finančního úřadu o bezdlužnosti a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení) (odst. 1 písm. f). tj., že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, d. originál nebo ověřenou kopii potvrzení příslušné OSSZ o bezdlužnosti (odst. 1 písm. h) tj., že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, e. čestné prohlášení (odst. 1 písm. c až e) a g), i) až k). Za bezdlužnost uchazeče dle 53 odst. 1 písm. f), g) a h) zákona není považován stav, kdy má uchazeč se správcem daně, příslušnou pojišťovnou, nebo s příslušnou OSSZ na jakoukoli dlužnou částku dohodnut splátkový kalendář. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (doklady, z nichž jsou pořizovány příslušné kopie) nesmí být ke dni podpisu smlouvy starší 90 kalendářních dnů. 2.3 PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle 54 písm. a) a b) zákona v souladu s 62 odst. 3 zákona. Uchazeč ve své nabídce prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů ve zjednodušeném podlimitním řízení (viz příloha č. 2). Vítězný uchazeč je povinen před podpisem smlouvy k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložit: a) originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (nesmí být starší než 90 kalendářních dnů), b) originál nebo ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

7 2.4 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele dle 56 odst. 1 písm. a) zákona v souladu s 62 odst. 3 zákona. Uchazeč ve své nabídce prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů ve zjednodušeném podlimitním řízení (viz příloha č. 2). Vítězný uchazeč je povinen před podpisem smlouvy k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložit: a) originál nebo ověřenou kopii seznamu min. 2 významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, které měly obdobný charakter (tj. dodávka polygrafického IS) s uvedením jejich rozsahu (ceny), doby plnění a kontaktních údajů odpovědné osoby objednatele, u které bude možné ověřit řádné plnění; Přílohou tohoto seznamu musí být: originál nebo ověřená kopie osvědčení vydaného veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo originál nebo ověřená kopie osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo originál nebo ověřená kopie smlouvy s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 2.5 PROKÁZANÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM SUBDODAVATELE Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle 50 odstavec 1 písmeno b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit: - doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalif. předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem a - smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle 54 písm. a) zákona, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,

8 pokud je v ní zapsán. Uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 2.6 SPOLEČNÁ NABÍDKA Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podává za podmínek stanovených v 51 odst. 6 zákona více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho uchazeče. a) Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. b) Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) (tj. profesní kvalifikační předpoklady vyjma 54 písm. a) zákona) a 50 odst. 1 d) zákona (tj. technické kvalifikační předpoklady) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle 51 odst. 6 zákona společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. 2.7 NESPLNĚNÍ KVALIFIKACE Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v plném rozsahu ani na výzvu zadavatele dle 59 odst. 4 zákona, bude podle 60 odst. 1 zákona vyloučen z tohoto řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče dle 60 odst. 2 zákona na profilu zadavatele. 2.8 ZMĚNY V KVALIFIKACI Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

9 3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE Předmětem veřejné zakázky je: a) dodávka SW modulu Systém integrace a optimalizace tiskových a produkčních dat b) dodávka SW modulu E-shop c) dodávka SW modulu Objednávky d) dodávka SW modulu Controlling e) dodávka HW aplikační, databázový a terminálový server (A) 1 ks server pro tisková data (B) 1 ks pracovní stanice workflow 1 ks klientská stanice 4 ks Součástí veřejné zakázky je rovněž: a) Instalace a implementace veškerého výše uvedeného softwaru, b) instalace, zprovoznění a otestování funkčnosti výše uvedených zařízení, tj. serverů a pracovních stanic, c) základní zaškolení vybraných pracovníků zadavatele. 3.1 POPIS PLNĚNÍ SW modul Systém integrace a optimalizace tiskových a produkčních dat Jedná se o systém pro podporu všech výrobních procesů a vyšší kontrolu nad výrobním procesem v tiskárně, který umožní realizovat tisk z hlediska nákladů efektivněji za udržení maximální možné kvality. Požadavky na jednotlivé funkcionality softwaru: a) Předtiskové workflow automatická optimalizace PDF souborů pro tisk Kvalita tiskových dat má podstatný vliv na konečný tiskový produkt. Tato funkcionalita bude mít za úkol zajistit automatickou kontrolu a optimalizaci všech tiskových souborů před dalším zpracováním. Systém musí být plně kompatibilní se stávajícím vybavením a předtiskovým systémem společnosti. Požadavky na systém Komplexní workflow systém pro řízení procesů a automatizované zpracování dat v předtiskové přípravě s výstupem na náhledové a nátiskové zařízení a osvitovou jednotku tiskových desek. Systém musí podporovat zakázkový koncept, kdy každá zakázka je definována svou strukturou a technologickými parametry zpracování. Systém musí umožňovat převzetí administrativních údajů zakázky z informačního systému. Systém musí spolehlivě zpracovávat datové formáty běžně používané zadavateli tiskových služeb, musí být schopen provádět automatickou kontrolu tiskových dat a dále musí být schopen upravit (optimalizovat) tisková data pro zvolený tiskový proces.

10 Systém musí umožňovat automatické vyřazení zakázky na základě předem definovaného schématu vyřazení včetně automatické adaptace tiskových značek v závislosti na počtu použitých barev a formátu papíru. Systém musí umožňovat kompletní automatizované zpracování zakázek od vstupu po výstup dle uživatelsky předem nastavených parametrů zpracování a musí umožňovat paralelní víceuživatelský přístup k jednotlivým zakázkám. Systém musí poskytovat data sloužící pro přednastavení parametrů tiskového stroje. Vstupní část systému musí zahrnovat následující funkcionality Definice struktury zakázky Definice způsobu zpracování Možnost zpracování standardních datových formátů Import administrativních dat k zakázce z informačního systému společnosti na bázi JDF komunikace Kontrolní část systému musí zahrnovat následující funkcionality Kontrola a úpravy geometrie jednotlivých stránek produktu Kontrola a úpravy barevnosti Kontrola a úpravy přetisků, průhledností, vlasových linek Kontrola a úpravy fontů Kontrola a úpravy rozlišení obrazových dat Možnost uložení a použití libovolné kombinace nastavení kontrolních pravidel Kontrolní protokol se strukturovaným výpisem chybových hlášení Možnost automatického zasílání kontrolního protokolu spolu s náhledem zakázky na zvolené ové adresy s následným odsouhlasením provedených úprav Část systému provádějící optimalizaci dat pro zvolený tiskový proces musí zahrnovat následující funkcionality Převod přímých barev do procesních Sdružování přímých barev Převod obrazových dat mezi barvovými prostory Lab/RGB/CMYK Automatické barvové převody vstupních dat do cílových barvových prostorů definovaného tiskového procesu Podplňování a přeplňování objektů na jejich styku (objektový trapping) s možností interaktivní editace trappových linek u jednotlivých grafických objektů Část systému provádějící vyřazení na tiskový arch musí zahrnovat následující funkcionality Automatizované vyřazení tiskového archu na základě přednastavené definice výrobní technologie Interaktivní vyřazení prostřednictvím okamžitého definování/úpravy schématu vyřazení v archové montáži Automatizované vyřazení produktu do formy makety

11 Automatické přidávání předvolených kontrolních značek a jejich adaptace na formát tiskového a knihařského archu a na počet barev v zakázce Část systému provádějící výstup zpracované zakázky musí zahrnovat následující funkcionality Výstup jednotlivých stránek/vyřazených archů pro nátiskové zařízení v barevně závazné kvalitě Výstup vyřazených archů na náhledové zařízení v obsahově závazné kvalitě Výstup vyřazeného tiskového archu v tiskové kvalitě do formátu PDF Výstup zrastrovaného tiskového archu ve formě separací pro osvit na osvitovém zařízení ve formátu TIFF-B v rozlišení min dpi Výstup dat CIP3/CIP4 pro přednastavení tiskových strojů Další požadované vlastnosti systému Kalibrace s oddělenými nastaveními pro tiskovou desku, nátiskové zařízení a tiskový arch (tiskový stroj) Strukturované zobrazení aktuálního stavu jednotlivých operací ve vybrané zakázce Sledování zpracování jednotlivých zakázek s přehledně strukturovaným zobrazením průběhu jednotlivých operací Paralelní víceuživatelský přístup do systému Podpora automatického výběru kompenzační/procesní křivky v závislosti na použitém typu papíru, typu a frekvenci rastrování a tiskovém stroji b) Systém pro optimalizaci množství použitých barev Systém umožňující automatickou optimalizaci množství použitých barev při ofsetovém tisku. Celý proces je prováděn automaticky. Systém sloužící pro rozpoznání nadlimitního množství tiskové barvy v tiskových datech, které v důsledku může vést k problémům jak ve vlastním tisku tak dále v dokončujícím zpracování. Důvodem je převážně neodborná příprava zakázkových dat bez znalostí konkrétního tiskového procesu a vlastností tiskového substrátu, na který je daná zakázka tištěna. Systém musí být plně kompatibilní se stávajícím vybavením a předtiskovým systémem společnosti. Systém musí zahrnovat následující funkcionality Automatická kontrola maximálního pokrytí tiskového archu na základě přednastavených limitů Zvýraznění oblastí s pokrytím překračujícím přednastavený limit Automatické snížení celkového pokrytí novou separací barevných dat zakázky v rámci daného limitu bez změny celkové barevnosti Automatické zpracování souborů na bázi sledovaných složek (hotfolder) Snížení spotřeby barvy nasílením černé separace na úkor ostatních separací v neutrálních a sytých tónech bez změny celkové barevnosti c) Systém pro sběr produkčních dat Systém pro sběr produkčních dat slouží ke sběru údajů o skutečném průběhu výroby zakázky na všech výrobních střediscích společnosti. Má za úkol získat dostupné informace o skutečném průběhu výroby (jednotlivé výrobní i nevýrobní operace), a to zejména o spotřebovaném čase, o pracovním místě stroji (středisku), pracovnících a dalších okolnostech průběhu výroby zakázky. Managementu

12 firmy je umožněno sledovat výkony jednotlivých pracovníků a strojů a případné vícenáklady na zakázkách. Systém musí být plně kompatibilní se stávajícím vybavením a informačním systémem společnosti. Systém musí zahrnovat následující funkcionality Nezávislost na konkrétním hardwaru, možnost zadávání dat na různých typech vstupních zařízení (PC s klávesnicí a myší, dotykové terminály) Možnost zjednodušeného zadání dat pomocí čtečky čárového nebo RFID kódu Možnost schválení a opravy zadaných dat nadřízeným pracovníkem Možnost filtrování zobrazovaných údajů dle více zadaných kritérií, předdefinované filtry Reporting a předdefinované sestavy pro pracovníky, pracovní místa a zakázky Možnost vytváření vlastních reportů a export reportů do tabulkového formátu Možnost hromadného importu dat o zpracovávaných zakázkách z výrobních zařízení, která tyto informace generují SW modul E-shop E-shop je webová aplikace, která umožní novým i stávajícím zákazníkům tiskárny samostatně zpracovat konkrétní objednávku v rámci předdefinovaných polygrafických výrobků a zpracovat si tak vlastní on-line cenovou kalkulaci. Spočítané kalkulace bude možné ukládat pro pozdější využití, nebo pomocí nich založit zakázku. Objednávky vytvořené v e-shopu budou exportovány do stávajícího informačního systému společnosti. Komunikace se stávajícím informačním systémem na bázi souborů XML. Modul musí zahrnovat následující funkcionality On-line kalkulace polygrafických výrobků i bez registrace zákazníka Možnost definice vlastních polygrafických výrobků Pro registrované zákazníky možnost uložení kalkulace pro pozdější využití Možnost přímého objednání zakázky z vypočtené cenové kalkulace Možnost nahrání tiskových dat současně s objednávkou Základní kontrola nahraných tiskových dat a upozornění na případné chyby Možnost informování uživatele o průběhu zpracování zakázky prostřednictvím u Možnost on-line platby za zakázku včetně platby kartou Podpora uživatelských účtů pro stávající zákazníky tiskárny s možností souhrnné fakturace zakázek Možnost personalizace vizuální podoby webových stránek Export objednávek do stávajícího informačního systému Součástí výběrového řízení je pouze dodávka a implementace e-shopu, náklady na vlastní provoz (hosting) bude zajišťovat zadavatel a nebudou obsaženy v nabídkové ceně SW modul Objednávky Systém Objednávky je určen pro efektivní vystavování všech typů objednávek ve společnosti (na materiál, kooperace, náhradní díly). Systém provede uživatele celým procesem objednávání (všemi stupni, logicky řazenými tak, aby odpovídaly standardnímu stylu objednávání). Systém musí umožnit i

13 následnou kontrolu vystavených objednávek oproti přijatým fakturám z účetnictví. Prohlížení a sledování stavu objednávek musí umožňovat i filtrování dle zadaných kritérií, tisk a export dat do tabulkových formátů. Systém musí být plně kompatibilní se stávajícím vybavením a informačním systémem společnosti. Modul musí zahrnovat následující funkcionality Evidence dodavatelů Tvorba objednávek na materiál, náhradní díly, služby (kooperace) Sledování stavu objednávek Možnost filtrování dle více zadaných kritérií, předdefinované filtry Podpora odeslání objednávky em ve formátu PDF nebo HTML Možnost kontroly objednávek oproti přijatým fakturám SW modul Controlling Modul Controlling slouží k plánování nákladů na střediska, jejich vyhodnocování a ke stanovení reálných nákladových sazeb těchto středisek. Jednotlivá nákladová střediska jsou definována svými parametry (např. fondem pracovní doby, obslužností, spotřebou el. energie apod.) Dále musí systém umožnit nadefinovat analytické účty, kde budou zadávány hodnoty nákladů z účetnictví. K danému účtu pak bud možné nadefinovat, jakým způsobem se budou promítat, případně rozvrhovat náklady na jednotlivá nákladová střediska. Výstupem těchto hodnot pak budou rozpočítané nákladové sazby na jednotlivá nákladová střediska, která mohou být podkladem pro nastavení kalkulací. Systém musí doplňkově umožňovat i modelování scénářů nákladových středisek firmy. Modul musí zahrnovat následující funkcionality Plán nákladů, možnost modelování a predikce Přehledná struktura analytických účtů a nákladových středisek Možnost zadání délky plánovaného období Výpočet hodinových sazeb výrobních středisek Možnost modelování kalkulované amortizace středisek Možnost samostatného výběru rozvrhové základny pro jednotlivé režijní položky Předdefinované rozvrhové základny, možnost ručního zadání rozvrhové základny Možnost uložení více modelů hodinových sazeb ke každému plánu nákladů Datové propojení na ekonomický SW Zobrazení kalkulace zakázky ve struktuře nákladových položek Porovnání plánu nákladů a skutečných nákladů Možnost vyhodnocení ziskovosti jednotlivých středisek Reporting a předdefinované reporty HW a) aplikační, databázový a terminálový server (A) 1 ks Server do racku o rozměrech 2U Redundantní napájecí zdroj s výkonem nejméně 2 x 450 W 64 bitový serverový procesor s nejméně 4 jádry o frekvenci nejméně 2 GHz

14 Operační paměť nejméně 32 GB 4x pevný disk SAS o kapacitě nejméně 300 GB Hardwarový RAID řadič s vyrovnávací pamětí nejméně 512 MB Software serveru: 64 bitový serverový operační systém s 10 licencemi pro vzdálený terminálový přístup Zdroj nepřerušovaného napájení UPS o kapacitě alespoň VA a online komunikací se serverem b) server pro tisková data (B) 1 ks Server do racku o rozměrech 2U Redundantní napájecí zdroj s výkonem nejméně 2 x 450 W 64 bitový serverový procesor s nejméně 4 jádry o frekvenci nejméně 2 GHz Operační paměť nejméně 32 GB 2 x pevný disk SAS o kapacitě nejméně 300 GB 4 x pevný disk SAS o kapacitě nejméně 600 GB Hardwarový RAID řadič s vyrovnávací pamětí nejméně 512 MB Software serveru: 64 bitový serverový operační systém c) pracovní stanice workflow 1 ks Výkonná pracovní stanice v provedení tower Procesor 64 bitů, minimálně 4 jádra, minimální frekvence 2 GHz Operační paměť min. 16 GB, 2 x pevný disk, každý min GB Software: operační systém 64 bitů d) klientská stanice 4 ks Kancelářský osobní počítač (desktop PC) 64 bitový procesor s nejméně 2 jádry o frekvenci nejméně 2,5 GHz Operační paměť min. 4 GB, pevný disk min. 500 GB Software: operační systém s grafickým uživatelským rozhraním umožňující vzdálené terminálové připojení k aplikačnímu a databázovému serveru Pokud tato zadávací dokumentace nebo její přílohy obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě vždy použít pro plnění zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení za předpokladu, že nabízený produkt v plném rozsahu splňuje požadavky zadavatele na požadované parametry a nezbytnou kvalitu takového produktu uvedené výše. V případě, že uchazeč nabídne jiné řešení nebo produkty, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených touto zadávací dokumentací a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi případnými navazujícími systémy.

15 Uchazeč ve své nabídce jednoznačným popisem prokáže, že nabízené zařízení plně odpovídá uvedeným požadavkům zadavatele a splňuje každý požadovaný parametr. Technickou specifikaci nabízeného zařízení uvede uchazeč do tabulky Základní technická specifikace, jejíž závazný vzor je součástí Přílohy č. 5 této zadávací dokumentace. Nabídka, která by nesplnila kterýkoli z požadovaných bodů specifikace parametrů výše uvedených, bude považována za nabídku nevhodnou, která nesplňuje požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky; taková nabídka bude vyřazena z dalšího průběhu zadávacího řízení. Uchazeč garantuje plnou kompatibilitu všech nabízených částí plnění pro bezproblémovou a kvalitní produkci. Dílčí plnění předmětu veřejné zakázky není možné. 3.2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Za součást dodávky jsou považovány a v nabídkové ceně musí být zohledněny následující náklady dodavatele na řádné splnění předmětu zakázky včetně: balení, pojištění, dopravy na místo dodání, montáže, instalace, implementace, uvedení do provozu, otestování a zaškolení obsluhy. Součástí dodávky jsou i doklady, průvodní dokumentace, apod. Realizace zakázky musí být zcela v rozsahu dle zadávací dokumentace. Vybraný uchazeč musí splnit veškeré požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. Pokud není schopen některou aktivitu zajistit vlastními prostředky, je možno ji realizovat prostřednictvím subdodavatelů. Generální dodavatel nese plnou odpovědnost za realizaci veřejné zakázky. 4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Předpokládaná hodnota předmětu plnění této veřejné zakázky, tj. dodávka SW modulů Systém integrace a optimalizace tiskových a produkčních dat, E-shop, Objednávky a Controlling a dodávka HW (servery a pracovní stanice) včetně instalace, zprovoznění a otestování funkčnosti technologií a instalace a implementace softwaru a zaškolení vybraných pracovníků zadavatele je stanovena na ,- Kč bez DPH. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče související s plněním předmětu veřejné zakázky vymezeného v této zadávací dokumentaci včetně dopravy, balení, apod. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou nelze měnit ani překročit, pokud to neumožňuje tato zadávací dokumentace. Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH ), v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena předně podle účinné novely ZDPH. Nabídková cena musí být zpracována v českých korunách (Kč) a musí být podložena podrobnou kalkulací jednotlivých položek. Cena bude dále uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH s příslušnou sazbou (případně informaci o osvobození DPH) a nabídková cena včetně DPH.

16 5. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ, DALŠÍ POŽADAVKY Zvláštní technické požadavky ( 46a zákona): není tento případ. Požadavky na opatření k ochraně utajovaných informací ( 46b zákona): není tento případ. Požadavky na zabezpečení dodávek ( 46c zákona): není tento případ. Požadavek na varianty nabídek ( 70 zákona): zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 6. OBCHODNÍ PODMÍNKY 6.1 MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PROHLÍDKA MÍSTA Místem plnění je provozovna zadavatele na adrese: Podkovářská 2/674, Praha 9 Vzhledem k povaze zakázky nebude konána prohlídka místa plnění veřejné zakázky. 6.2 TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Závazný termín splnění veřejné zakázky (tj. předání softwaru a hardwaru specifikovaných v bodě 3.1 této ZD k užívání zadavateli) je 15 týdnů od podpisu kupní smlouvy s dodavatelem. Předpokládaný termín uzavření kupní smlouvy je prosinec PLATEBNÍ PODMÍNKY Cena za dodávku bude dodavatelem fakturována na základě daňových dokladů vystavených v souladu s příslušnými právními předpisy (zejm. zákonem o DPH). Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce či návrhu kupní smlouvy povinně uvedl navrhované platební a obchodní podmínky. Konečné platební a obchodní podmínky budou na základě vzájemné domluvy upraveny v kupní smlouvě. 6.4 SERVISNÍ A ZÁRUČNÍ POŽADAVKY Zadavatel požaduje splnění těchto servisních podmínek. 1. SW a) Uchazeč zajistí průběžnou aktualizaci softwaru a servisní podporu po dobu alespoň 36 měsíců od instalace. b) Uchazeč zajistí podporu pro uživatele systému formou hot-line v minimálním rozsahu od 8 do 16 hodin v pracovních dnech.

17 2. HW c) Uchazeč garantuje zahájení servisního zásahu do 24 hodin od nahlášení nefunkčnosti (do lhůty se nezapočítávají dny pracovního klidu, tj. soboty, neděle a svátky). V případě nahlášení závady mimo pracovní dobu dodavatele či ve dnech pracovního klidu se za termín nahlášení závady považuje zahájení standardní pracovní doby dodavatele v následující pracovní den. d) Případné další podmínky servisu a uživatelské podpory nabídne uchazeč. Záruka na servery: A + B a) Záruka 3 roky. b) Uchazeč garantuje zahájení servisního zásahu do 4 hodin v místě instalace, servisní čas (hodiny/dny) 14 x 5 tj. 14 hodin denně / 5 dní v týdnu (pracovní dny). V případě nahlášení závady mimo pracovní dobu dodavatele či ve dnech pracovního klidu se za termín nahlášení závady považuje zahájení standardní pracovní doby dodavatele v následující pracovní den. Záruka na pracovní stanici a) Záruka 2 roky. b) Oprava následující pracovní den v místě instalace. Záruka na klientské stanice a) Nabídne uchazeč. 6.5 DALŠÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY Zadavatel požaduje splnění následujících podmínek: V případě nedodržení termínu splnění veřejné zakázky ze strany dodavatele je zadavatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu. Smluvní pokuta za prodlení v souvislosti s nedodržením termínu předání veřejné zakázky, je stanovena na 0,05 % z kupní ceny veřejné zakázky za každý započatý den prodlení proti smluvnímu termínu. Dodavatel se zavazuje, že veškeré faktury související s předmětem smlouvy vypracuje tak, aby bylo zaručeno doložení účelovosti faktur včetně specifikace jednotlivých způsobilých výdajů. Dodavatel se zavazuje poskytnout zadavateli veškeré doklady související s plněním veřejné zakázky a realizací projektu ze strany Dodavatele, které si vyžádají kontrolní orgány. Dodavatel se zavazuje, že umožní vstup do jeho objektů a na jeho pozemky související s plněním veřejné zakázky, projektem a jeho realizací pověřeným osobám řídícího orgánu zařazeným do Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy. V souladu s ustanovením 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude dodavatel osobou povinnou ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly.

18 Dodavatel je povinen (viz též bod 9.1 zadávací dokumentace) po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy o dílo s vítězným uchazečem ve smyslu 147a zákona předat veřejnému zadavateli seznam všech subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny; pokud je toto % nižší, dodavatel nebude dokládat seznam, ale v termínech, stanovených v 147a odst. 5 zákona doloží veřejnému zadavateli pouze čestné prohlášení, v němž uvede, že žádnému ze subdodavatelů neuhradil více než 10 % z objemu veřejné zakázky. Veřejný zadavatel je povinen ve smyslu 147a zákona tento seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny, zveřejnit na svém profilu zadavatele. Pokud je některý ze subdodavatelů akciovou společností, předloží dodavatel společně s výše uvedeným seznamem subdodavatelů rovněž aktuální seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu vyhotovený ve lhůtě 90 dnů přede dnem předložení výše uvedeného seznamu subdodavatelů. Zadavatel požaduje, aby veškeré výše uvedené obchodní podmínky byly zahrnuty do návrhu smlouvy předkládaného uchazeči. Nabídka, která by nesplnila kterýkoli z výše uvedených požadavků zadavatele, bude považována za nabídku nevhodnou ve smyslu 22 odst. 1 písm. b) zákona, která nesplňuje zadávací podmínky z hlediska jiných požadavků zadavatele než na předmět veřejné zakázky; taková nabídka bude vyřazena z dalšího průběhu zadávacího řízení. 7. HODNOCENÍ NABÍDEK Hodnocením a posouzením nabídek bude pověřena nezávislá hodnotící komise. Pro hodnocení a posouzení nabídek využije hodnotící komise posudků odborných pracovníků, vlastních zkušeností a znalostí dané problematiky. 7.1 ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena ve smyslu ustanovení 78 odst. 1) písm. b) zákona. Hodnocení výše nabídkové ceny bude provedeno v českých korunách (Kč). Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny bez DPH.

19 7.2 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s 79 zákona. Zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Jako nejvýhodnější nabídka bude stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. 8. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude vyhotovena v českém jazyce v 1 originále, v 1 kopii a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči (CD apod.). Elektronická verze bude obsahovat přesnou kopii originálu podané nabídky včetně podepsaného krycího listu, návrhu smlouvy, čestných prohlášení, atd. Jednotlivé listy nabídky včetně příloh budou očíslovány (souvislou vzestupnou řadou), pevně spojeny a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci. Nabídka bude dobře čitelná a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka musí být předána v uzavřené obálce označené nápisem Výběrové řízení NEOTVÍRAT, názvem veřejné zakázky Polygrafický IS včetně HW a adresou uchazeče, na níž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 5 nebo 6 zákona. Nabídka bude obsahovat: vyplněný krycí list, jehož závazný vzor tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, obsah nabídky včetně číslování jednotlivých listů, prokázání splnění kvalifikace dle bodu 2 této zadávací dokumentace, a to prostřednictvím čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, specifikaci nabízeného řešení dle bodu 3 této zadávací dokumentace, návrh kupní smlouvy podepsaný osobou, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče, čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek včetně zadávací lhůty, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, čestné prohlášení uchazeče ve smyslu 68 odst. 3 zákona, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, vyplněnou tabulku Technická specifikace, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 5 této zadávací dokumentace podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče případné další údaje a dokumenty pro nabídku relevantní. 9. NÁLEŽITOSTI NÁVRHU SMLOUVY Návrhem smlouvy se pro účely zadávacího řízení rozumí návrh smlouvy podepsaný osobou, oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

20 Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou zastupovat uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy. 10. LHŮTA A MÍSTO PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK 10.1 PODÁNÍ NABÍDEK Nabídka bude doručena na adresu sídla zadavatele: Podkovářská 2/674, Praha 9 ve lhůtě pro podání nabídky, tj. nejpozději do do 12:00 hod. Správně podanou nabídkou se rozumí nabídka doručená zadavateli do konce lhůty pro podání nabídek, nikoliv podaná na poště do konce této lhůty. Nabídku doručenou po uplynutí lhůty pro podání nabídky hodnotící komise neotevírá a zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel nepřijímá žádnou odpovědnost za pozdní podání nabídek ZADÁVACÍ LHŮTA Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svojí nabídkou (ve smyslu 43 zákona), končí 90 dnů po ukončení lhůty pro podání nabídky. 11. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 11.1 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční na adrese sídla zadavatele, tj.: Podkovářská 2/674, Praha 9, ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne ve 12:00 hodin ÚČAST NA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek, a který se prokáže plnou mocí (není-li statutárním orgánem, resp. členem statutárního orgánu uchazeče) a průkazem totožnosti. Zasedání hodnotící komise je oprávněn se účastnit zástupce řídícího orgánu OPPK. 12. OZNÁMENÍ UCHAZEČŮM Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče dle 76 odst. 6 zákona na profilu zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle 81 odst. 1 zákona na profilu zadavatele a to nejpozději do 5 pracovních dnů po rozhodnutí.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 61003/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

KROMERIZSKA NEMOCNICE

KROMERIZSKA NEMOCNICE KROMERIZSKA NEMOCNICE akciová společnost Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž IČO: 27660532 DIČCZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz Zadávací dokumentace VZ-02/2012/RM Nákup gastrotechnologie

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. K PROJEKTU ROZŠÍŘENÍ VIRTUALIZACE ČT 1/9 Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny 2015/I

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny 2015/I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika - Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obsah zadávací dokumentace:

Obsah zadávací dokumentace: Název veřejné zakázky: Č.veřejné zakázky: Úřední název: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Navýšení kapacity sběrného dvora Hořice Identifikační údaje zadavatele

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Dodávka zařízení a vybavení Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Sídlo: Zastoupený: Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Naše značka: pc1311 Vyřizuje: Gracík Datum: 22.11.2013 Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKA OSOBNÍCH

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Místní komunikace v Mirkovicích

Místní komunikace v Mirkovicích Obec Mirkovice Mirkovice 19 382 32 Velešín IČ: 002 46 000 Zadávací dokumentace v rámci zakázky Místní komunikace v Mirkovicích v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávku Vybavení kompostárny v městě Luby zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

Oprava místních komunikací v obci Borovnice

Oprava místních komunikací v obci Borovnice OBEC BOROVNICE Přestavlky čp. 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných zakázek

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Zadavatel: MĚSTO ROUSÍNOV SUŠILOVO NÁMĚSTÍ 84/56, 683 01 ROUSÍNOV IČ:00292281 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Ke zjednodušenému

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů 2015-17 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Úklidové služby v objektech MF, ulice Voctářova Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15, 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba jednající

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015 KARETTA BOHEMIA s.r.o. Zámecká 6/21, 286 01 Čáslav - Filipov Firma zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213380 IČ 01973673 DIČ CZ01973673 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Naše značka

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software).

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software). Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky Dodávka výpočetní techniky stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více