VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce na dodávku s názvem Polygrafický IS včetně HW zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také jen zákon ), ve znění pozdějších předpisů Název projektu v OPPK Pořízení SW a nové tiskové technologie Zadavatel: Název/obchodní jméno: AF BKK, s.r.o. Právní forma: 112 Společnost s ručením omezeným Sídlo: Podkovářská 2/674, Praha 9 IČ: DIČ: CZ Zastoupena: Monika Kočvarová, prokurista Kontaktní osoba: Richard Hlaváč Mob.:

2 Název veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Kód CPV předmětu VZ: Předpokládaná hodnota VZ: Polygrafický IS včetně HW Zjednodušené podlimitní řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Velicí a řídicí systémy, tiskařská a grafická zařízení, kancelářské automatizační zařízení a zařízení na zpracování dat Implementace programového vybavení Dodávka programového vybavení Pracovní stanice Servery ,- Kč bez DPH Místo plnění zakázky: Podkovářská 2/674, Praha 9 Zadavatel Název: AF BKK, s.r.o. Sídlo: Podkovářská 2/674, Praha 9 IČ: Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/af-bkk-s-r-o Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Monika Kočvarová, prokurista Kontaktní osoba: Richard Hlaváč Telefon, fax:

3 OBSAH 1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PROKÁZANÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM SUBDODAVATELE A SPOLEČNÁ NABÍDKA ZMĚNY V KVALIFIKACI VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE POPIS PLNĚNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY VARIANTNÍ ŘEŠENÍ, DALŠÍ POŽADAVKY OBCHODNÍ PODMÍNKY MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PROHLÍDKA MÍSTA TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PLATEBNÍ PODMÍNKY SERVISNÍ A ZÁRUČNÍ POŽADAVKY DALŠÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY HODNOCENÍ NABÍDEK ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY NÁLEŽITOSTI NÁVRHU SMLOUVY LHŮTA A MÍSTO PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ LHŮTA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI ÚČAST NA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK OZNÁMENÍ UCHAZEČŮM DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE PŘÍLOHA ČÍSLO PŘÍLOHA ČÍSLO 2: PŘÍLOHA ČÍSLO PŘÍLOHA ČÍSLO 4: PŘÍLOHA ČÍSLO 5:... 26

4 1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tato výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace (dále též jen zadávací dokumentace ) je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou, pro účely této zakázky, označovány jako uchazeč nebo dodavatel, společnost AF BKK, s.r.o., vyhlašující zadání této veřejné zakázky je označována jako zadavatel. Zadávací dokumentace se poskytuje pouze za účelem zpracování nabídky pro záměr zadání veřejné zakázky, uchazeč není oprávněn ji použít k jakýmkoli jiným účelům. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele. Tyto požadavky je každý účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení. Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní technické nebo obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu. Zadavatel deklaruje, že umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud je uchazeč nabídne a pokud splní požadavky zadavatele na jejich kvalitu. 1.2 POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Dodavatel má právo písemně požádat zadavatele ve smyslu 49 zákona o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo neodpovědět na dotazy, které budou doručeny po zákonné lhůtě, ve které je zadavatel povinen poskytnout dodatečné informace, tj. později než 5 pracovních dnů před termínem, stanoveným zadavatelem pro podání nabídek. Vzhledem ke lhůtám pro doručení žádosti a v souladu s 148 odst. 2 zákona, bude pro poskytnutí dodatečných informací využito elektronických prostředků. V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi uchazeči nemohou být dodatečné informace poskytovány telefonicky. Kontaktní adresou pro případné upřesňující dotazy je ová adresa: případně adresa sídla zadavatele: Podkovářská 2/674, Praha 9. V dotazu musí být specifikována osoba tazatele, uvedena firma, IČ a sídlo společnosti.

5 Zadavatel doručí dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám, popřípadě související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti (dotazu), budou doručeny současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti (dotazu) i na profilu zadavatele. Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti dodavatele. Takovéto dodatečné informace doručí zadavatel všem dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel zároveň uveřejní takového dodatečné informace i na profilu zadavatele. 2. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Předpokladem hodnocení nabídky uchazeče v zadávacím řízení je splnění kvalifikace. Kvalifikovaným pro plnění zakázky je dodavatel, který prokáže splnění níže uvedených kvalifikačních předpokladů: základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona, profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona, technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona. 2.1 PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ V RÁMCI ZJEDNODUŠENÉHO PODLIMITNÍHO ŘÍZENÍ V souladu s ustanovením 62 odst. 3 zákona ve znění novely č. 55/2012 Sb., v platném znění uchazeč ve zjednodušeném podlimitním řízení prokazuje splnění VŠECH požadovaných kvalifikačních předpokladů POUZE předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel veškeré kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje; jiné doklady se nevyžadují. Uchazeč proto vyplní a podepíše čestné prohlášení dle vzoru, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce doložena plná moc podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie všech dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 a smlouvu by nebylo možné uzavřít. 2.2 ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle 53, odst. 1 zákona v souladu s 62 odst. 3 zákona.

6 Uchazeč ve své nabídce prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů ve zjednodušeném podlimitním řízení (viz příloha č. 2). Vítězný uchazeč je povinen před podpisem smlouvy k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů předložit: a. originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob (jde-li o právnickou osobu, musí konkrétní výpis předložit každý člen statutárního orgánu) (odst. 1 písm. a) a b), b. originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob (pouze jde-li o právnickou osobu) (odst. 1 písm. a) a b), c. originál nebo ověřenou kopii potvrzení příslušného finančního úřadu o bezdlužnosti a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení) (odst. 1 písm. f). tj., že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, d. originál nebo ověřenou kopii potvrzení příslušné OSSZ o bezdlužnosti (odst. 1 písm. h) tj., že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, e. čestné prohlášení (odst. 1 písm. c až e) a g), i) až k). Za bezdlužnost uchazeče dle 53 odst. 1 písm. f), g) a h) zákona není považován stav, kdy má uchazeč se správcem daně, příslušnou pojišťovnou, nebo s příslušnou OSSZ na jakoukoli dlužnou částku dohodnut splátkový kalendář. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (doklady, z nichž jsou pořizovány příslušné kopie) nesmí být ke dni podpisu smlouvy starší 90 kalendářních dnů. 2.3 PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle 54 písm. a) a b) zákona v souladu s 62 odst. 3 zákona. Uchazeč ve své nabídce prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů ve zjednodušeném podlimitním řízení (viz příloha č. 2). Vítězný uchazeč je povinen před podpisem smlouvy k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložit: a) originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (nesmí být starší než 90 kalendářních dnů), b) originál nebo ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

7 2.4 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele dle 56 odst. 1 písm. a) zákona v souladu s 62 odst. 3 zákona. Uchazeč ve své nabídce prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů ve zjednodušeném podlimitním řízení (viz příloha č. 2). Vítězný uchazeč je povinen před podpisem smlouvy k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložit: a) originál nebo ověřenou kopii seznamu min. 2 významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, které měly obdobný charakter (tj. dodávka polygrafického IS) s uvedením jejich rozsahu (ceny), doby plnění a kontaktních údajů odpovědné osoby objednatele, u které bude možné ověřit řádné plnění; Přílohou tohoto seznamu musí být: originál nebo ověřená kopie osvědčení vydaného veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo originál nebo ověřená kopie osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo originál nebo ověřená kopie smlouvy s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 2.5 PROKÁZANÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM SUBDODAVATELE Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle 50 odstavec 1 písmeno b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit: - doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalif. předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem a - smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle 54 písm. a) zákona, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,

8 pokud je v ní zapsán. Uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 2.6 SPOLEČNÁ NABÍDKA Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podává za podmínek stanovených v 51 odst. 6 zákona více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho uchazeče. a) Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. b) Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) (tj. profesní kvalifikační předpoklady vyjma 54 písm. a) zákona) a 50 odst. 1 d) zákona (tj. technické kvalifikační předpoklady) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle 51 odst. 6 zákona společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. 2.7 NESPLNĚNÍ KVALIFIKACE Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v plném rozsahu ani na výzvu zadavatele dle 59 odst. 4 zákona, bude podle 60 odst. 1 zákona vyloučen z tohoto řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče dle 60 odst. 2 zákona na profilu zadavatele. 2.8 ZMĚNY V KVALIFIKACI Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

9 3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE Předmětem veřejné zakázky je: a) dodávka SW modulu Systém integrace a optimalizace tiskových a produkčních dat b) dodávka SW modulu E-shop c) dodávka SW modulu Objednávky d) dodávka SW modulu Controlling e) dodávka HW aplikační, databázový a terminálový server (A) 1 ks server pro tisková data (B) 1 ks pracovní stanice workflow 1 ks klientská stanice 4 ks Součástí veřejné zakázky je rovněž: a) Instalace a implementace veškerého výše uvedeného softwaru, b) instalace, zprovoznění a otestování funkčnosti výše uvedených zařízení, tj. serverů a pracovních stanic, c) základní zaškolení vybraných pracovníků zadavatele. 3.1 POPIS PLNĚNÍ SW modul Systém integrace a optimalizace tiskových a produkčních dat Jedná se o systém pro podporu všech výrobních procesů a vyšší kontrolu nad výrobním procesem v tiskárně, který umožní realizovat tisk z hlediska nákladů efektivněji za udržení maximální možné kvality. Požadavky na jednotlivé funkcionality softwaru: a) Předtiskové workflow automatická optimalizace PDF souborů pro tisk Kvalita tiskových dat má podstatný vliv na konečný tiskový produkt. Tato funkcionalita bude mít za úkol zajistit automatickou kontrolu a optimalizaci všech tiskových souborů před dalším zpracováním. Systém musí být plně kompatibilní se stávajícím vybavením a předtiskovým systémem společnosti. Požadavky na systém Komplexní workflow systém pro řízení procesů a automatizované zpracování dat v předtiskové přípravě s výstupem na náhledové a nátiskové zařízení a osvitovou jednotku tiskových desek. Systém musí podporovat zakázkový koncept, kdy každá zakázka je definována svou strukturou a technologickými parametry zpracování. Systém musí umožňovat převzetí administrativních údajů zakázky z informačního systému. Systém musí spolehlivě zpracovávat datové formáty běžně používané zadavateli tiskových služeb, musí být schopen provádět automatickou kontrolu tiskových dat a dále musí být schopen upravit (optimalizovat) tisková data pro zvolený tiskový proces.

10 Systém musí umožňovat automatické vyřazení zakázky na základě předem definovaného schématu vyřazení včetně automatické adaptace tiskových značek v závislosti na počtu použitých barev a formátu papíru. Systém musí umožňovat kompletní automatizované zpracování zakázek od vstupu po výstup dle uživatelsky předem nastavených parametrů zpracování a musí umožňovat paralelní víceuživatelský přístup k jednotlivým zakázkám. Systém musí poskytovat data sloužící pro přednastavení parametrů tiskového stroje. Vstupní část systému musí zahrnovat následující funkcionality Definice struktury zakázky Definice způsobu zpracování Možnost zpracování standardních datových formátů Import administrativních dat k zakázce z informačního systému společnosti na bázi JDF komunikace Kontrolní část systému musí zahrnovat následující funkcionality Kontrola a úpravy geometrie jednotlivých stránek produktu Kontrola a úpravy barevnosti Kontrola a úpravy přetisků, průhledností, vlasových linek Kontrola a úpravy fontů Kontrola a úpravy rozlišení obrazových dat Možnost uložení a použití libovolné kombinace nastavení kontrolních pravidel Kontrolní protokol se strukturovaným výpisem chybových hlášení Možnost automatického zasílání kontrolního protokolu spolu s náhledem zakázky na zvolené ové adresy s následným odsouhlasením provedených úprav Část systému provádějící optimalizaci dat pro zvolený tiskový proces musí zahrnovat následující funkcionality Převod přímých barev do procesních Sdružování přímých barev Převod obrazových dat mezi barvovými prostory Lab/RGB/CMYK Automatické barvové převody vstupních dat do cílových barvových prostorů definovaného tiskového procesu Podplňování a přeplňování objektů na jejich styku (objektový trapping) s možností interaktivní editace trappových linek u jednotlivých grafických objektů Část systému provádějící vyřazení na tiskový arch musí zahrnovat následující funkcionality Automatizované vyřazení tiskového archu na základě přednastavené definice výrobní technologie Interaktivní vyřazení prostřednictvím okamžitého definování/úpravy schématu vyřazení v archové montáži Automatizované vyřazení produktu do formy makety

11 Automatické přidávání předvolených kontrolních značek a jejich adaptace na formát tiskového a knihařského archu a na počet barev v zakázce Část systému provádějící výstup zpracované zakázky musí zahrnovat následující funkcionality Výstup jednotlivých stránek/vyřazených archů pro nátiskové zařízení v barevně závazné kvalitě Výstup vyřazených archů na náhledové zařízení v obsahově závazné kvalitě Výstup vyřazeného tiskového archu v tiskové kvalitě do formátu PDF Výstup zrastrovaného tiskového archu ve formě separací pro osvit na osvitovém zařízení ve formátu TIFF-B v rozlišení min dpi Výstup dat CIP3/CIP4 pro přednastavení tiskových strojů Další požadované vlastnosti systému Kalibrace s oddělenými nastaveními pro tiskovou desku, nátiskové zařízení a tiskový arch (tiskový stroj) Strukturované zobrazení aktuálního stavu jednotlivých operací ve vybrané zakázce Sledování zpracování jednotlivých zakázek s přehledně strukturovaným zobrazením průběhu jednotlivých operací Paralelní víceuživatelský přístup do systému Podpora automatického výběru kompenzační/procesní křivky v závislosti na použitém typu papíru, typu a frekvenci rastrování a tiskovém stroji b) Systém pro optimalizaci množství použitých barev Systém umožňující automatickou optimalizaci množství použitých barev při ofsetovém tisku. Celý proces je prováděn automaticky. Systém sloužící pro rozpoznání nadlimitního množství tiskové barvy v tiskových datech, které v důsledku může vést k problémům jak ve vlastním tisku tak dále v dokončujícím zpracování. Důvodem je převážně neodborná příprava zakázkových dat bez znalostí konkrétního tiskového procesu a vlastností tiskového substrátu, na který je daná zakázka tištěna. Systém musí být plně kompatibilní se stávajícím vybavením a předtiskovým systémem společnosti. Systém musí zahrnovat následující funkcionality Automatická kontrola maximálního pokrytí tiskového archu na základě přednastavených limitů Zvýraznění oblastí s pokrytím překračujícím přednastavený limit Automatické snížení celkového pokrytí novou separací barevných dat zakázky v rámci daného limitu bez změny celkové barevnosti Automatické zpracování souborů na bázi sledovaných složek (hotfolder) Snížení spotřeby barvy nasílením černé separace na úkor ostatních separací v neutrálních a sytých tónech bez změny celkové barevnosti c) Systém pro sběr produkčních dat Systém pro sběr produkčních dat slouží ke sběru údajů o skutečném průběhu výroby zakázky na všech výrobních střediscích společnosti. Má za úkol získat dostupné informace o skutečném průběhu výroby (jednotlivé výrobní i nevýrobní operace), a to zejména o spotřebovaném čase, o pracovním místě stroji (středisku), pracovnících a dalších okolnostech průběhu výroby zakázky. Managementu

12 firmy je umožněno sledovat výkony jednotlivých pracovníků a strojů a případné vícenáklady na zakázkách. Systém musí být plně kompatibilní se stávajícím vybavením a informačním systémem společnosti. Systém musí zahrnovat následující funkcionality Nezávislost na konkrétním hardwaru, možnost zadávání dat na různých typech vstupních zařízení (PC s klávesnicí a myší, dotykové terminály) Možnost zjednodušeného zadání dat pomocí čtečky čárového nebo RFID kódu Možnost schválení a opravy zadaných dat nadřízeným pracovníkem Možnost filtrování zobrazovaných údajů dle více zadaných kritérií, předdefinované filtry Reporting a předdefinované sestavy pro pracovníky, pracovní místa a zakázky Možnost vytváření vlastních reportů a export reportů do tabulkového formátu Možnost hromadného importu dat o zpracovávaných zakázkách z výrobních zařízení, která tyto informace generují SW modul E-shop E-shop je webová aplikace, která umožní novým i stávajícím zákazníkům tiskárny samostatně zpracovat konkrétní objednávku v rámci předdefinovaných polygrafických výrobků a zpracovat si tak vlastní on-line cenovou kalkulaci. Spočítané kalkulace bude možné ukládat pro pozdější využití, nebo pomocí nich založit zakázku. Objednávky vytvořené v e-shopu budou exportovány do stávajícího informačního systému společnosti. Komunikace se stávajícím informačním systémem na bázi souborů XML. Modul musí zahrnovat následující funkcionality On-line kalkulace polygrafických výrobků i bez registrace zákazníka Možnost definice vlastních polygrafických výrobků Pro registrované zákazníky možnost uložení kalkulace pro pozdější využití Možnost přímého objednání zakázky z vypočtené cenové kalkulace Možnost nahrání tiskových dat současně s objednávkou Základní kontrola nahraných tiskových dat a upozornění na případné chyby Možnost informování uživatele o průběhu zpracování zakázky prostřednictvím u Možnost on-line platby za zakázku včetně platby kartou Podpora uživatelských účtů pro stávající zákazníky tiskárny s možností souhrnné fakturace zakázek Možnost personalizace vizuální podoby webových stránek Export objednávek do stávajícího informačního systému Součástí výběrového řízení je pouze dodávka a implementace e-shopu, náklady na vlastní provoz (hosting) bude zajišťovat zadavatel a nebudou obsaženy v nabídkové ceně SW modul Objednávky Systém Objednávky je určen pro efektivní vystavování všech typů objednávek ve společnosti (na materiál, kooperace, náhradní díly). Systém provede uživatele celým procesem objednávání (všemi stupni, logicky řazenými tak, aby odpovídaly standardnímu stylu objednávání). Systém musí umožnit i

13 následnou kontrolu vystavených objednávek oproti přijatým fakturám z účetnictví. Prohlížení a sledování stavu objednávek musí umožňovat i filtrování dle zadaných kritérií, tisk a export dat do tabulkových formátů. Systém musí být plně kompatibilní se stávajícím vybavením a informačním systémem společnosti. Modul musí zahrnovat následující funkcionality Evidence dodavatelů Tvorba objednávek na materiál, náhradní díly, služby (kooperace) Sledování stavu objednávek Možnost filtrování dle více zadaných kritérií, předdefinované filtry Podpora odeslání objednávky em ve formátu PDF nebo HTML Možnost kontroly objednávek oproti přijatým fakturám SW modul Controlling Modul Controlling slouží k plánování nákladů na střediska, jejich vyhodnocování a ke stanovení reálných nákladových sazeb těchto středisek. Jednotlivá nákladová střediska jsou definována svými parametry (např. fondem pracovní doby, obslužností, spotřebou el. energie apod.) Dále musí systém umožnit nadefinovat analytické účty, kde budou zadávány hodnoty nákladů z účetnictví. K danému účtu pak bud možné nadefinovat, jakým způsobem se budou promítat, případně rozvrhovat náklady na jednotlivá nákladová střediska. Výstupem těchto hodnot pak budou rozpočítané nákladové sazby na jednotlivá nákladová střediska, která mohou být podkladem pro nastavení kalkulací. Systém musí doplňkově umožňovat i modelování scénářů nákladových středisek firmy. Modul musí zahrnovat následující funkcionality Plán nákladů, možnost modelování a predikce Přehledná struktura analytických účtů a nákladových středisek Možnost zadání délky plánovaného období Výpočet hodinových sazeb výrobních středisek Možnost modelování kalkulované amortizace středisek Možnost samostatného výběru rozvrhové základny pro jednotlivé režijní položky Předdefinované rozvrhové základny, možnost ručního zadání rozvrhové základny Možnost uložení více modelů hodinových sazeb ke každému plánu nákladů Datové propojení na ekonomický SW Zobrazení kalkulace zakázky ve struktuře nákladových položek Porovnání plánu nákladů a skutečných nákladů Možnost vyhodnocení ziskovosti jednotlivých středisek Reporting a předdefinované reporty HW a) aplikační, databázový a terminálový server (A) 1 ks Server do racku o rozměrech 2U Redundantní napájecí zdroj s výkonem nejméně 2 x 450 W 64 bitový serverový procesor s nejméně 4 jádry o frekvenci nejméně 2 GHz

14 Operační paměť nejméně 32 GB 4x pevný disk SAS o kapacitě nejméně 300 GB Hardwarový RAID řadič s vyrovnávací pamětí nejméně 512 MB Software serveru: 64 bitový serverový operační systém s 10 licencemi pro vzdálený terminálový přístup Zdroj nepřerušovaného napájení UPS o kapacitě alespoň VA a online komunikací se serverem b) server pro tisková data (B) 1 ks Server do racku o rozměrech 2U Redundantní napájecí zdroj s výkonem nejméně 2 x 450 W 64 bitový serverový procesor s nejméně 4 jádry o frekvenci nejméně 2 GHz Operační paměť nejméně 32 GB 2 x pevný disk SAS o kapacitě nejméně 300 GB 4 x pevný disk SAS o kapacitě nejméně 600 GB Hardwarový RAID řadič s vyrovnávací pamětí nejméně 512 MB Software serveru: 64 bitový serverový operační systém c) pracovní stanice workflow 1 ks Výkonná pracovní stanice v provedení tower Procesor 64 bitů, minimálně 4 jádra, minimální frekvence 2 GHz Operační paměť min. 16 GB, 2 x pevný disk, každý min GB Software: operační systém 64 bitů d) klientská stanice 4 ks Kancelářský osobní počítač (desktop PC) 64 bitový procesor s nejméně 2 jádry o frekvenci nejméně 2,5 GHz Operační paměť min. 4 GB, pevný disk min. 500 GB Software: operační systém s grafickým uživatelským rozhraním umožňující vzdálené terminálové připojení k aplikačnímu a databázovému serveru Pokud tato zadávací dokumentace nebo její přílohy obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě vždy použít pro plnění zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení za předpokladu, že nabízený produkt v plném rozsahu splňuje požadavky zadavatele na požadované parametry a nezbytnou kvalitu takového produktu uvedené výše. V případě, že uchazeč nabídne jiné řešení nebo produkty, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených touto zadávací dokumentací a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi případnými navazujícími systémy.

15 Uchazeč ve své nabídce jednoznačným popisem prokáže, že nabízené zařízení plně odpovídá uvedeným požadavkům zadavatele a splňuje každý požadovaný parametr. Technickou specifikaci nabízeného zařízení uvede uchazeč do tabulky Základní technická specifikace, jejíž závazný vzor je součástí Přílohy č. 5 této zadávací dokumentace. Nabídka, která by nesplnila kterýkoli z požadovaných bodů specifikace parametrů výše uvedených, bude považována za nabídku nevhodnou, která nesplňuje požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky; taková nabídka bude vyřazena z dalšího průběhu zadávacího řízení. Uchazeč garantuje plnou kompatibilitu všech nabízených částí plnění pro bezproblémovou a kvalitní produkci. Dílčí plnění předmětu veřejné zakázky není možné. 3.2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Za součást dodávky jsou považovány a v nabídkové ceně musí být zohledněny následující náklady dodavatele na řádné splnění předmětu zakázky včetně: balení, pojištění, dopravy na místo dodání, montáže, instalace, implementace, uvedení do provozu, otestování a zaškolení obsluhy. Součástí dodávky jsou i doklady, průvodní dokumentace, apod. Realizace zakázky musí být zcela v rozsahu dle zadávací dokumentace. Vybraný uchazeč musí splnit veškeré požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. Pokud není schopen některou aktivitu zajistit vlastními prostředky, je možno ji realizovat prostřednictvím subdodavatelů. Generální dodavatel nese plnou odpovědnost za realizaci veřejné zakázky. 4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Předpokládaná hodnota předmětu plnění této veřejné zakázky, tj. dodávka SW modulů Systém integrace a optimalizace tiskových a produkčních dat, E-shop, Objednávky a Controlling a dodávka HW (servery a pracovní stanice) včetně instalace, zprovoznění a otestování funkčnosti technologií a instalace a implementace softwaru a zaškolení vybraných pracovníků zadavatele je stanovena na ,- Kč bez DPH. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče související s plněním předmětu veřejné zakázky vymezeného v této zadávací dokumentaci včetně dopravy, balení, apod. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou nelze měnit ani překročit, pokud to neumožňuje tato zadávací dokumentace. Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH ), v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena předně podle účinné novely ZDPH. Nabídková cena musí být zpracována v českých korunách (Kč) a musí být podložena podrobnou kalkulací jednotlivých položek. Cena bude dále uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH s příslušnou sazbou (případně informaci o osvobození DPH) a nabídková cena včetně DPH.

16 5. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ, DALŠÍ POŽADAVKY Zvláštní technické požadavky ( 46a zákona): není tento případ. Požadavky na opatření k ochraně utajovaných informací ( 46b zákona): není tento případ. Požadavky na zabezpečení dodávek ( 46c zákona): není tento případ. Požadavek na varianty nabídek ( 70 zákona): zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 6. OBCHODNÍ PODMÍNKY 6.1 MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PROHLÍDKA MÍSTA Místem plnění je provozovna zadavatele na adrese: Podkovářská 2/674, Praha 9 Vzhledem k povaze zakázky nebude konána prohlídka místa plnění veřejné zakázky. 6.2 TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Závazný termín splnění veřejné zakázky (tj. předání softwaru a hardwaru specifikovaných v bodě 3.1 této ZD k užívání zadavateli) je 15 týdnů od podpisu kupní smlouvy s dodavatelem. Předpokládaný termín uzavření kupní smlouvy je prosinec PLATEBNÍ PODMÍNKY Cena za dodávku bude dodavatelem fakturována na základě daňových dokladů vystavených v souladu s příslušnými právními předpisy (zejm. zákonem o DPH). Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce či návrhu kupní smlouvy povinně uvedl navrhované platební a obchodní podmínky. Konečné platební a obchodní podmínky budou na základě vzájemné domluvy upraveny v kupní smlouvě. 6.4 SERVISNÍ A ZÁRUČNÍ POŽADAVKY Zadavatel požaduje splnění těchto servisních podmínek. 1. SW a) Uchazeč zajistí průběžnou aktualizaci softwaru a servisní podporu po dobu alespoň 36 měsíců od instalace. b) Uchazeč zajistí podporu pro uživatele systému formou hot-line v minimálním rozsahu od 8 do 16 hodin v pracovních dnech.

17 2. HW c) Uchazeč garantuje zahájení servisního zásahu do 24 hodin od nahlášení nefunkčnosti (do lhůty se nezapočítávají dny pracovního klidu, tj. soboty, neděle a svátky). V případě nahlášení závady mimo pracovní dobu dodavatele či ve dnech pracovního klidu se za termín nahlášení závady považuje zahájení standardní pracovní doby dodavatele v následující pracovní den. d) Případné další podmínky servisu a uživatelské podpory nabídne uchazeč. Záruka na servery: A + B a) Záruka 3 roky. b) Uchazeč garantuje zahájení servisního zásahu do 4 hodin v místě instalace, servisní čas (hodiny/dny) 14 x 5 tj. 14 hodin denně / 5 dní v týdnu (pracovní dny). V případě nahlášení závady mimo pracovní dobu dodavatele či ve dnech pracovního klidu se za termín nahlášení závady považuje zahájení standardní pracovní doby dodavatele v následující pracovní den. Záruka na pracovní stanici a) Záruka 2 roky. b) Oprava následující pracovní den v místě instalace. Záruka na klientské stanice a) Nabídne uchazeč. 6.5 DALŠÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY Zadavatel požaduje splnění následujících podmínek: V případě nedodržení termínu splnění veřejné zakázky ze strany dodavatele je zadavatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu. Smluvní pokuta za prodlení v souvislosti s nedodržením termínu předání veřejné zakázky, je stanovena na 0,05 % z kupní ceny veřejné zakázky za každý započatý den prodlení proti smluvnímu termínu. Dodavatel se zavazuje, že veškeré faktury související s předmětem smlouvy vypracuje tak, aby bylo zaručeno doložení účelovosti faktur včetně specifikace jednotlivých způsobilých výdajů. Dodavatel se zavazuje poskytnout zadavateli veškeré doklady související s plněním veřejné zakázky a realizací projektu ze strany Dodavatele, které si vyžádají kontrolní orgány. Dodavatel se zavazuje, že umožní vstup do jeho objektů a na jeho pozemky související s plněním veřejné zakázky, projektem a jeho realizací pověřeným osobám řídícího orgánu zařazeným do Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy. V souladu s ustanovením 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude dodavatel osobou povinnou ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly.

18 Dodavatel je povinen (viz též bod 9.1 zadávací dokumentace) po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy o dílo s vítězným uchazečem ve smyslu 147a zákona předat veřejnému zadavateli seznam všech subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny; pokud je toto % nižší, dodavatel nebude dokládat seznam, ale v termínech, stanovených v 147a odst. 5 zákona doloží veřejnému zadavateli pouze čestné prohlášení, v němž uvede, že žádnému ze subdodavatelů neuhradil více než 10 % z objemu veřejné zakázky. Veřejný zadavatel je povinen ve smyslu 147a zákona tento seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny, zveřejnit na svém profilu zadavatele. Pokud je některý ze subdodavatelů akciovou společností, předloží dodavatel společně s výše uvedeným seznamem subdodavatelů rovněž aktuální seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu vyhotovený ve lhůtě 90 dnů přede dnem předložení výše uvedeného seznamu subdodavatelů. Zadavatel požaduje, aby veškeré výše uvedené obchodní podmínky byly zahrnuty do návrhu smlouvy předkládaného uchazeči. Nabídka, která by nesplnila kterýkoli z výše uvedených požadavků zadavatele, bude považována za nabídku nevhodnou ve smyslu 22 odst. 1 písm. b) zákona, která nesplňuje zadávací podmínky z hlediska jiných požadavků zadavatele než na předmět veřejné zakázky; taková nabídka bude vyřazena z dalšího průběhu zadávacího řízení. 7. HODNOCENÍ NABÍDEK Hodnocením a posouzením nabídek bude pověřena nezávislá hodnotící komise. Pro hodnocení a posouzení nabídek využije hodnotící komise posudků odborných pracovníků, vlastních zkušeností a znalostí dané problematiky. 7.1 ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena ve smyslu ustanovení 78 odst. 1) písm. b) zákona. Hodnocení výše nabídkové ceny bude provedeno v českých korunách (Kč). Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny bez DPH.

19 7.2 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s 79 zákona. Zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Jako nejvýhodnější nabídka bude stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. 8. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude vyhotovena v českém jazyce v 1 originále, v 1 kopii a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči (CD apod.). Elektronická verze bude obsahovat přesnou kopii originálu podané nabídky včetně podepsaného krycího listu, návrhu smlouvy, čestných prohlášení, atd. Jednotlivé listy nabídky včetně příloh budou očíslovány (souvislou vzestupnou řadou), pevně spojeny a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci. Nabídka bude dobře čitelná a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka musí být předána v uzavřené obálce označené nápisem Výběrové řízení NEOTVÍRAT, názvem veřejné zakázky Polygrafický IS včetně HW a adresou uchazeče, na níž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 5 nebo 6 zákona. Nabídka bude obsahovat: vyplněný krycí list, jehož závazný vzor tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, obsah nabídky včetně číslování jednotlivých listů, prokázání splnění kvalifikace dle bodu 2 této zadávací dokumentace, a to prostřednictvím čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, specifikaci nabízeného řešení dle bodu 3 této zadávací dokumentace, návrh kupní smlouvy podepsaný osobou, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče, čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek včetně zadávací lhůty, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, čestné prohlášení uchazeče ve smyslu 68 odst. 3 zákona, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, vyplněnou tabulku Technická specifikace, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 5 této zadávací dokumentace podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče případné další údaje a dokumenty pro nabídku relevantní. 9. NÁLEŽITOSTI NÁVRHU SMLOUVY Návrhem smlouvy se pro účely zadávacího řízení rozumí návrh smlouvy podepsaný osobou, oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

20 Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou zastupovat uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy. 10. LHŮTA A MÍSTO PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK 10.1 PODÁNÍ NABÍDEK Nabídka bude doručena na adresu sídla zadavatele: Podkovářská 2/674, Praha 9 ve lhůtě pro podání nabídky, tj. nejpozději do do 12:00 hod. Správně podanou nabídkou se rozumí nabídka doručená zadavateli do konce lhůty pro podání nabídek, nikoliv podaná na poště do konce této lhůty. Nabídku doručenou po uplynutí lhůty pro podání nabídky hodnotící komise neotevírá a zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel nepřijímá žádnou odpovědnost za pozdní podání nabídek ZADÁVACÍ LHŮTA Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svojí nabídkou (ve smyslu 43 zákona), končí 90 dnů po ukončení lhůty pro podání nabídky. 11. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 11.1 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční na adrese sídla zadavatele, tj.: Podkovářská 2/674, Praha 9, ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne ve 12:00 hodin ÚČAST NA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek, a který se prokáže plnou mocí (není-li statutárním orgánem, resp. členem statutárního orgánu uchazeče) a průkazem totožnosti. Zasedání hodnotící komise je oprávněn se účastnit zástupce řídícího orgánu OPPK. 12. OZNÁMENÍ UCHAZEČŮM Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče dle 76 odst. 6 zákona na profilu zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle 81 odst. 1 zákona na profilu zadavatele a to nejpozději do 5 pracovních dnů po rozhodnutí.

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY 1. Zadavatel: SRUBMONT s.r.o. se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČ: 27972925 Tel.: 608 555 400 E-mail: administrace@srubmont.cz

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Zadavatel: MASO WEST s.r.o. Se sídlem Za Mototechnou 1619, 155 00 Praha IČ: 25237349 Tel.: 602 167 086 E-mail: kopacek@masowest.cz Adresa pro doručování:

Více

Příloha č. 1. Krycí list nabídky

Příloha č. 1. Krycí list nabídky Krycí list nabídky Příloha č. 1 na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení: Výměna otvorových výplní v budově Trnkova 81 v Brně-Líšni Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu)

Více

Další údaje zadávací dokumentace

Další údaje zadávací dokumentace Příloha č. 1 Další údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Nákup zařízení pro obor Truhlář a Elektrikář Název programů: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektů: Budoucnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Spotřební materiál pro kancelářskou techniku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku (dále také jako VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku (dále také jako VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku (dále také jako VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 IČ: 71214011

Více

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová Statutární město Ostrava Městský obvod Hrabová Název VZ: Vyřizuje: Revitalizace ploch Šídlovec-Šrobárova-V. Huga, Ostrava Hrabová -komunikace a zpevněné plochy Králová Svatava Datum: 11. 8. 2016 Věc: zjednodušené

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Informace o zadavateli, kontaktní místa. Ing. Michal Pešek ředitel Správy základních registrů RNDr. Renata Novotná , GSM:

Informace o zadavateli, kontaktní místa. Ing. Michal Pešek ředitel Správy základních registrů RNDr. Renata Novotná , GSM: Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Atestace

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 700 30 Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

Rámcová smlouva na dodávky multifunkčních tiskových zařízení (kopírovací stroje a multifunkční tiskárny) pro rok 2013

Rámcová smlouva na dodávky multifunkčních tiskových zařízení (kopírovací stroje a multifunkční tiskárny) pro rok 2013 Č.j.: MV-48025-7/VZ-2012 Praha 18.10.2012 Počet listů:8 Přílohy: 2/31 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064, DIČ:CZ00007064

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků. Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava.

Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků. Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním ZADAVATEL: Název: Obec Lhota - Vlasenice Sídlo: Vlasenice 18, 394 70 Lhota Vlasenice IČO:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Servis 2 ks strojů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1 Název veřejné zakázky

Více

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA DODÁVKY ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: POŘÍZENÍ TRAKTOROVÉ SEKAČKY 1 / 7 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické služby města Příbora Adresa sídla: Štramberská

Více

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015 Výzva k podání nabídky Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. vypisuje v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávka

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

VR 117 Dodávka licencí softwaru pro dopravní modelování pro Dopravní VaV centrum

VR 117 Dodávka licencí softwaru pro dopravní modelování pro Dopravní VaV centrum VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Dodávka vozidel v

Více

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel 45214859 VŠEM DODAVATELŮM

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Nákup licencí sw VMware pro IC GŘC Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Projektová dokumentace Oprava zařízení na ohřev teplé vody vč. řídícího systému na kotelně polikliniky Bučovice Identifikace

Více

Oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup tonerů Kyocera 2016

Oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup tonerů Kyocera 2016 Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 5. 5. 2016 Oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup tonerů Kyocera 2016 Město

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 10/2014 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 20.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3/2016/OKS k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky obuvi je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Městská police Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem Ústí nad Labem 16. srpna 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Více

VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Dodávka a konzultace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: NÁKUP UŽITKOVÉHO SKŘÍŇOVÉHO VOZIDLA PRO TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA 1 / 6 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Zadávací dokumentace na VZ Dodávka potravin pro školské organizace ve Veselí nad Moravou

Zadávací dokumentace na VZ Dodávka potravin pro školské organizace ve Veselí nad Moravou Zadávací dokumentace na VZ Dodávka potravin pro školské organizace ve Veselí nad Moravou Zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Dodávka pevných policových regálů

Dodávka pevných policových regálů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SPOLEČNÁ ČÁST- (dále také jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem: DODÁVKA KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB. vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) Název veřejné zakázky: Obnova alejí v katastru

Více

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek \SE REKTORÁT Vysoká škola ekonomická v Praze nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 V Praze dne 8. června 2015 Zn.: 2043-1/2015/9202 Vysoká škola ekonomická v Praze, se sídlem nám. Winstona Churchilla

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ II. zadávanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona. magistrát. Název veřejné zakázky:

Zadávací dokumentace. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona. magistrát. Název veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: VR 46:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Pořízení softwaru pro podporu řízení lidských zdrojů a technická podpora po dobu realizace projektu Dodávka

Více

Dodávka tonerů pro Městský úřad Milovice 2014

Dodávka tonerů pro Městský úřad Milovice 2014 Město MILOVICE V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D KY V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E N A V E Ř E J N O U Z A K Á Z K U M A L É H O R O Z S A H U podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zahraniční periodika

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Zajištění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo jednací zadavatele: 1/120/827992 2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU podle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Název a sídlo zadavatele: Obec Kamenný Přívoz Kamenný Přívoz 285, 252 82 Kamenný Přívoz IČ: 00241351,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1.

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1. KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.1.7 Textová část kvalifikační dokumentace zadávací řízení dle zákona

Více

Mgr. Filip Kořínek, starosta v. r.

Mgr. Filip Kořínek, starosta v. r. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 29.9.2015 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Nákup a pokládka podlahové krytiny v uvolněných

Více

Identifikační údaje zadavatele. Technické služby VM s.r.o. Karlov 1398/54, Velké Meziříčí. společnost s ručením omezeným

Identifikační údaje zadavatele. Technické služby VM s.r.o. Karlov 1398/54, Velké Meziříčí. společnost s ručením omezeným PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA v souladu s 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zametací vůz TS Velké

Více

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) s názvem Natěračské a malířské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA v souladu s 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název výběrového řízení: Projektová dokumentace

Více

OBEC VŘESINA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

OBEC VŘESINA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBEC VŘESINA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM KE DNI ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace je

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení kompostérů pro občany obce Libhošť Dodávky

Více

Jezeřany Maršovice - kanalizace

Jezeřany Maršovice - kanalizace Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná podle ustanovení 6, 16 a 18 odstavec (3) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách ( dále jen "zákon") PIVOŇ statické zajištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Nákup komodit do školní jídelny D Mražené potraviny a polotovary ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel výběrového řízení Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 796 03 Prostějov 3 IČ: 47922303

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY M ě s t o Z l i v Váš dopis zn./ze dne: Číslo jednací: 1277/14 Spisová značka: Vyřizuje: Ing. Koudelka Jan Tel.: 387 001 193 E-mail: starosta@zliv.cz Datum: 28.07.2014 dle rozdělovníku VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část. Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část. Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), na zakázku: Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 07.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 9/2016/KTÚ k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Modernizace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup strojů a technologií pro provozovnu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup strojů a technologií pro provozovnu Ing. Čeněk Kukal Saratovská 1070/37, 100 00 Praha Přístavba kompletační haly a nákup nových technologií do výroby reg. č. projektu: 11/014/3120a/120/001057 Č. j: VZ-23/03-2013 Praha, 10. ledna 2014 Počet

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz Zadávací dokumentace Povodí Odry, státní podnik ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup počítačů.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup počítačů. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 11. 10. 2013 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup počítačů. Město Černošice vyhlašuje

Více

Výzva k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku Název zakázky: Servisní smlouva na provádění údržby klimatizačních systémů Mendelovy univerzity v Brně v areálu Brno Černá Pole Předmět zakázky: služba

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: IČ: Zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 00250805 Ing. Jaroslava Martanová, starostka vyhlašuje podlimitní

Více

Č.j. KRPS /ČJ IT-VZ Praha 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Č.j. KRPS /ČJ IT-VZ Praha 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPS-383200-8/ČJ-2014-0100IT-VZ Praha 12. listopadu 2014 Počet listů: 5 Přílohy: 4/10 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: veřejný zadavatel Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: VR 101 -

Více

CZ /0.0/0.0/15_014/

CZ /0.0/0.0/15_014/ 1) Identifikace zadavatele Název: ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o. Sídlo: náměstí Svobody 87/18, 602 00 Brno IČ: 26258412 DIČ: CZ26258412 Zástupce: Petr Čermák, Finanční ředitel (CFO) adresa profilu

Více

Sběrný systém BRO na území mikroregionu Horní Vltava Boubínsko - kompostéry

Sběrný systém BRO na území mikroregionu Horní Vltava Boubínsko - kompostéry ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Zakázka malého rozsahu (2. kategorie) Veřejná zakázka malého rozsahu (2. kategorie), zadávaná mimo

Více

VR 85: Dodávka kaskádového impaktoru pro Dopravní VaV centrum

VR 85: Dodávka kaskádového impaktoru pro Dopravní VaV centrum VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

veřejná zakázka na stavební práce

veřejná zakázka na stavební práce k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zadavatel: Veřejná zakázka dle svého

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: Nákup vícemístného osobního automobilu

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: Nákup vícemístného osobního automobilu Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Radlická 30, Praha 5 Výzva pro předložení nabídek k veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Výměna zdrojů vytápění a vybavení kotelny Druh výběrového řízení: Zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zákona

Více

Název zakázky. Vidov obnova vodovodu, I.etapa u bytových domů. Zadavatel zakázky: Obec Vidov. Adresa: Vidov 51, Č.

Název zakázky. Vidov obnova vodovodu, I.etapa u bytových domů. Zadavatel zakázky: Obec Vidov. Adresa: Vidov 51, Č. Název zakázky Vidov obnova vodovodu, I.etapa u bytových domů Zadavatel zakázky: Adresa: Vidov 51, 370 07 Č. Budějovice 1/6 1. Vyhlášení zadávacího řízení Tato zakázka nespadá pod režim zákona č. 137/2006

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK )

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obec Pohoří. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (upravená verze) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce - 1 / 9 -

Obec Pohoří. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (upravená verze) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce - 1 / 9 - Obec Pohoří Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (upravená verze) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce - 1 / 9 - Název veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: ÚZEMNÍ PLÁN POHOŘÍ veřejná zakázka malého

Více