SMLOUVA o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu IVVS ZK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu IVVS ZK"

Transkript

1 SMLOUVA o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu IVVS ZK uzavřená podle ustanovení 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY ZLÍNSKÝ KRAJ se sídlem tř. T. Bati 21, Zlín zastoupený MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmanem kraje IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna Číslo účtu: /0800 partner č. 1 a obce s rozšířenou působností nacházející se na území Zlínského kraje: Město Bystřice pod Hostýnem IČ Sídlo Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem Zastoupené Mgr. Zdeňkem Pánkem, starostou partner č. 2 Město Holešov IČ Sídlo Masarykova 628, Holešov zastoupené PaedDr. Zdeňkem Janalíkem, starostou partner č. 3 Město Kroměříž IČ Sídlo Velké nám. 115/1, Kroměříž 1 Zastoupené Mgr. Danielou Hebnarovou, starostkou partner č. 4 Město Luhačovice IČ Sídlo nám. 28. října 543, Luhačovice Zastoupené PhDr. Františkem Hubáčkem, starostou partner č. 5 Město Otrokovice IČ Sídlo nám. 3. května 1340, Otrokovice Zastoupené Mgr. Jaroslavem Budkem, starostou partner č. 6 Město Rožnov pod Radhoštěm IČ Sídlo Masarykovo nám. 128, Rožnov pod Radhoštěm zastoupené Bc. Markétou Blinkovou, starostkou partner č. 7 1

2 Město Uherský Brod IČ Sídlo Masarykovo nám. 100, Uherský Brod 1 zastoupené Patrik Kunčarem, starostou číslo smlouvy: 29/27/3101/12 partner č. 8 Město Uherské Hradiště IČ Sídlo Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště Zastoupené Květoslavem Tichavským, starostou partner č. 9 Město Valašské Klobouky IČ Sídlo Masarykovo nám. 189, Valašské Klobouky Zastoupené Ing. Daliborem Manišem, starostou partner č. 10 Město Valašské Meziříčí IČ Sídlo Náměstí 7/5, Valašské Meziříčí Zastoupené Jiřím Částečkou, starostou partner č. 11 Město Vsetín IČ Sídlo Svárov 1080, Vsetín Zastoupené Ivetou Táborskou, starostkou partner č. 12 (dále partneři ) uzavírají v souladu s ust. 262, 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) a s ust. 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon o veřejných zakázkách ), tuto smlouvu: II. ÚČEL SMLOUVY Účelem této smlouvy je jednotný postup při přípravě a realizaci integrovaného projektu Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje (dále IVVS ZK) a to zejména vyvíjení veškeré potřebné součinnosti k zadání: 1. zakázky na administrátora a zpracovatele veřejné zakázky na zajištění generálního dodavatele koncových prvků individuálních projektů; 2. veřejné zakázky na zajištění generálního dodavatele koncových prvků individuálních projektů ORP; 3. technický dozor investora při realizaci individuálních projektů 4. případné jiné zakázky související s realizací integrovaného projektu tak, aby byla dodržena integrita projektu a implementace do IVVS ZK. III. PŘEDMĚT SMLOUVY Předmětem této smlouvy je vytvoření sdruženého zadavatele pro zadání veřejných zakázek za účelem zajištění kompatibility při dopracování projektů v rámci Výzvy do oblasti podpory Rozvoj krizové infrastruktury ROP NUTS II SM a zajištění kompatibility celého systému IVVS ZK při realizaci koncových bodů jednotlivých individuálních projektů partnerů a napojení individuálních VVS na IVVS ZK. 2

3 IV. POJMY Níže je uveden obsah pojmů v této smlouvě použitých, jak je dohodnut partnery: IVVS ZK VIS ROP NUTS II SM Olomoucký kraj) Informační, výstražný a varovací systém Zlínského kraje Výstražný informační systém Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava (Zlínský a V. PRÁVA A POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZADÁVACÍM ŘÍZENÍM 1. Smluvní strany se na základě zákona o veřejných zakázkách a této smlouvy považují za jednoho zadavatele, s tím, že zakázky vypsané prostřednictvím sdruženého zadavatele budou dodržovat pouze pravidla pro výběr dodavatele definovaná ÚRR NUTSII SM. 2. Smluvní strany se na financování veřejných zakázek budou podílet následným způsobem: a) Zakázka na administraci a zpracování veřejné zakázky na dodávku koncových prvků individuálních projektů a integraci individuálních VIS do systému IVVS ZK. Partneři se zavazují uhradit svůj finanční díl, ve velikosti 1/12 z celkové ceny za zpracování zakázky. Takto vydaná částka je způsobilým výdajem individuálního projektu každého ORP. b) Zakázka na dodávku koncových prvků a integraci individuálních VIS do systému IVVS ZK bude fakturována jednotlivým partnerům dle rozsahu individuálních projektů: dle výkazu-výměr z dokumentace pro výběr zhotovitele naceněného vítězným uchazečem a společných částí poměrem 1/12 na každého partnera projektu. c) zakázka na zajištění technického dozoru investora při realizaci všech individuálních projektů partneři se zavazují uhradit svůj finanční díl, ve velikosti 1/12 z celkové ceny za zpracování zakázky. d) financování případných dalších zakázek bude určeno v zadávacích podmínkách dané veřejné zakázky odsouhlasených všemi partnery. 3. Partneři se zavazují společně zadat veřejné zakázky nezbytné k dosažení účelu této smlouvy a k naplnění jejího předmětu a to na výzvu Zlínského kraje, kterou doručí partnerům v minimálně 7mi denním předstihu. 4. Partnerem, který je zmocněn vystupovat za ostatní partnery při zadávání veřejných zakázek navenek vůči třetím osobám a informačnímu systému o veřejných zakázkách je Zlínský kraj. 5. Zlínský kraj je tak partnery zmocněn činit úkony zadavatele při zadávání veřejných zakázek, které přesahují běžnou zadavatelskou činnost, tj. zejména vyloučení uchazeče, zrušení řízení a vyřízení námitek. 6. Veřejné zakázky budou zadány s ohledem na požadavky ROP NUTS II Střední Morava a dle zákona č. 137/2006 Sb., platném a účinném v době zadání veřejné zakázky. 7. Nabídky dodavatelů budou podávány u Zlínského kraje. Otevírání obálek s nabídkami a kontrolu úplnosti nabídek zajistí Zlínský kraj. Partneři jsou oprávněni k účasti při otevírání obálek. 8. Partneři se dohodli, že posouzení kvalifikace zajistí Zlínský kraj. Pokud některý z dodavatelů neprokáže splnění kvalifikace ani po případné dodatečné výzvě k doplnění, Zlínský kraj jej ze zadávacího řízení vyloučí. 9. Partneři se dohodli, že o výběru nejvhodnější nabídky rozhodne Zlínský kraj na základě návrhu hodnotící komise, jímž je vázán a zajistí oznámení a zveřejnění rozhodnutí v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Zlínský kraj se zavazuje současně informovat všechny smluvní partnery o rozhodnutí hodnotící komise a vybraném dodavateli. 10. Partneři se dohodli, že zadavatelskou činnost ve smyslu 151 zákona o veřejných zakázkách při zadávání veřejných zakázek bude vykonávat Zlínský kraj ve spolupráci s vybraným dodavatelem veřejné zakázky. 11. Partneři tímto zmocňují Zlínský kraj k výkonu zadavatelské činnosti ve smyslu 151 zákona o veřejných zakázkách. 12. Jednotlivé dílčí termíny procesu zadávání veřejných zakázek dohodnou partneři v harmonogramu zadání veřejné zakázky a ad hoc v jednotlivých nepředvídatelných případech prostřednictvím svých oprávněných pracovníků s přihlédnutím k zákonem o veřejných zakázkách stanoveným lhůtám a vnitřním poměrům jednotlivých partnerů. Pokud nebude dosaženo dohody aspoň nadpoloviční většinou všech partnerů, určí jednotlivé dílčí termíny Zlínský kraj prostřednictvím svého odpovědného pracovníka. V odůvodněných případech (například vyřízení žádosti o dodatečné informace) je oprávněný pracovník Zlínského kraje oprávněn určit termíny v řádech hodin, je-li to objektivně možné. 13. Smluvní strany se dohodly na následujícím složení hodnotících komisí: a. Zlínský kraj: tři členové (přičemž jedním členem bude zástupce administrátora veřejné zakázky na dodávku koncových prvků individuálních projektů) b. Partneři (ORP): každý po jednom členovi - a současně stejný počet náhradníků 3

4 Na základě nominace jednotlivých partnerů jmenuje Zlínský kraj nominované zástupce partnerů za členy hodnotící komise a jejich náhradníky. Partneři se dohodli, že případné náklady spojené s účastí členů hodnotící komise na jednání ponese každý v rozsahu nákladů požadovaných jednotlivými členy, které do hodnotící komise nominoval. Zbývající náklady zadávacího řízení se dělí mezi partnery rovným dílem. Pokud Zlínský kraj jako společný zadavatel vystupující vůči třetím osobám navenek uhradí náklady zadávacích řízení ze svých prostředků, je oprávněn obratem přeúčtovat příslušnou část nákladů na ostatní partnery. Splatnost daňových dokladů bude minimálně 30 dnů ode dne jejich vystavení. Dnem úhrady bude den připsání příslušné částky na účet Zlínského kraje. 14. Partneři 2 až 12 jsou dále povinni: a) spolupracovat při sestavení zadávacích podmínek a odsouhlasit tyto formou podpisu svého zástupce (zejména zadávací dokumentaci, tj. věcnou správnost příslušné části předmětu veřejné zakázky, obchodní podmínky, kvalifikace a způsob hodnocení) v termínech dle požadavků odpovědného pracovníka Zlínského kraje, pro tyto účely se oprávněným pracovníkem Zlínského kraje rozumí: Ing. Diana Pavlíčková, pracovník Odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje, kont. tel.: ; b) nominovat ve lhůtě stanovené odpovědným pracovníkem Zlínského kraje v nejméně 7 denním předstihu své zástupce (jednoho člena a jeho náhradníka) do hodnotící komise, přičemž tito zástupci musí mít způsobilost být členy hodnotící komise ve smyslu zákona o veřejných zakázkách; c) informovat Zlínský kraj o všech podstatných skutečnostech majících vliv na průběh zadávacího řízení a jeho zákonnost. 15. Všichni partneři jsou dále povinni: a) projednat harmonogram zadání veřejných zakázek; b) poskytovat si navzájem veškerou nezbytnou a požadovanou součinnost, zejména nikoliv však výlučně pokud jde o výměnu relevantních dokumentů, podávání vysvětlení a písemných stanovisek; c) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých budou seznámeni v souvislosti se společně zadávanými veřejnými zakázkami; d) zajistit nepodjatost a závazek mlčenlivosti u všech osob, které pověří činnostmi souvisejícími se zadáváním veřejných zakázek. 16. Obdrží-li kterýkoliv z partnerů č. 2 až 12 jakýkoliv doklad nebo dokument vztahující se ke zadávané veřejné zakázce, je povinen bezodkladně poskytnout dokument v originále Zlínskému kraji, který oznámí existenci tohoto dokumentu ostatním partnerům a na požádání jim umožní nahlédnut do něj a pořídit si kopii. 17. Kontaktní místa partnerů a jejich odpovědní pracovníci budou sděleni zástupci Zlínského kraje bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy. 18. Archivaci zadávací dokumentace dle požadavků zákona o veřejných zakázkách a jiných právních předpisů zajišťuje v případě společně zadaných veřejných zakázek Zlínský kraj. 19. V případě porušení zákona o veřejných zakázkách nese veškeré důsledky tohoto porušení ten z partnerů, který je svým jednáním nebo nečinností způsobil. Každý partner nese náklady svého zastoupení v souvislosti se svou odpovědností za zákonný průběh zadávacího řízení v řízení před orgánem dohledu nebo soudem. V případě, že Zlínský kraj v souvislosti s odpovědností za zákonný průběh zadávacího řízení nebo jeho pozicí zadavatele jednajícího za sdružené zadavatele navenek ponese náklady vč. nákladů zastoupení nebo na něj budou uvaleny sankce nebo požadována náhrada škody (položky určené soudem nebo ÚOHS) a současně důvodem bude porušení zákona nebo této smlouvy nebo napadení postupu určeného některým z ostatních partnerů, je tento partner povinen uhradit veškeré vzniklé náklady a nahradit škodu, včetně náhrady škody ve výši uhrazené sankce Zlínskému kraji. Vznikne-li škoda jednáním nebo nečinností více partnerů, odpovídají za ni společně a nerozdílně. 20. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, platí, že veškeré úkony za sdružené zadavatele dle zákona o veřejných zakázkách vykonává Zlínský kraj a v případě nedosažení konsenzu ohledně podmínek zadání a zadávací dokumentace, určí Zlínský kraj tyto podmínky, přičemž je vázán vůlí většiny partnerů a tyto podmínky budou závazné pro všechny partnery. 21. Na vyžádání partnera poskytne Zlínský kraj kopii uchovávané dokumentace o veřejné zakázce nebo částí této dokumentace. VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Komunikace mezi partnery v procesních věcech a při poskytování vzájemné nezbytné součinnosti bude probíhat prostřednictvím kontaktních míst a oprávněných pracovníků zejména em s potvrzením přijetí nebo datovou schránkou. Pokud by požadavek na formální formu komunikace mohl ohrozit dodržení některé ze zákonem stanovených lhůt, zvolí z důvodu předcházení pozdějším sporům a porušením zákona partneři formální formu komunikace jako doplnění předchozí komunikace neformální. 4

5 2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu této smlouvy až do konce roku 2014 nebo do doby vypořádání všech závazků z této smlouvy plynoucích, v závislosti na tom, co nastane dříve. 3. V souladu s ust. 262 obchodního zákoníku se smluvní strany dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí obchodním zákoníkem. V případě sdružení pro účely postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky se závazkový vztah řídí občanským zákoníkem. Obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu 17 obchodního zákoníku a lze jej zveřejnit v souladu s platnou právní úpravou o svobodném přístupu k informacím. 4. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky se souhlasem všech partnerů. 5. Tato smlouva je vyhotovena v 14 stejnopisech, z nichž partneři 2 až 12 obdrží po jednom stejnopisu, Zlínský kraj obdrží 3 stejnopisy. 6. V případě podstatného porušení smluvní povinnosti Zlínským krajem, jsou ostatní partneři oprávněni společně od smlouvy odstoupit, jestliže to oznámí Zlínskému kraji bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto porušení dovědí. Pro účely této smlouvy je porušení smlouvy podstatné, jestliže Zlínský kraj věděl v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že ostatní partneři nebudou mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy. V pochybnostech se má za to, že porušení smlouvy není podstatné. 7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Doložka dle 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů: Schváleno Radou Zlínského kraje dne usnesení č. Ve Zlíně dne.... za Zlínský kraj za Město Bystřice pod Hostýnem Schváleno zastupitelstvem města dne.. usnesení č.... MVDr. Stanislav Mišák, hejtman za Město Holešov Schváleno zastupitelstvem města dne.. usnesení č... Mgr. Zdeněk Pánek, starosta města za Město Kroměříž Schváleno zastupitelstvem města dne.. usnesení č... PaeDr. Zdeněk Janalík, starosta města Mgr. Daniela Hebnarová, starostka města 5

6 za Město Luhačovice za Město Otrokovice PhDr. František Hubáček, starosta města za Město Rožnov pod Radhoštěm Schváleno zastupitelstvem města dne.. usnesení č... Mgr. Jaroslav Budek, starosta města za Město Uherské Hradiště Bc. Markéta Blinková, starostka města za Město Uherský Brod Květoslav Tichavský, starosta města, za Město Valašské Klobouky Patrik Kunčar, starosta města Ing. Dalibor Maniš, starosta města 6

7 za Město Valašské Meziříčí za Město Vsetín Jiří Částečka, starosta města Iveta Táborská, starostka města 7

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska Tímto Dodatkem číslo 3 se ruší text Stanov dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska ve znění Dodatku

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy opakované řízení zadávané ve zjednodušeném podlimitním

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více