DÍL 0 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DÍL 0 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ"

Transkript

1 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu DÍL 0 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - Alternative dispute resolution (ADR) Evidenční číslo zakázky: Interní číslo Zadavatele: 48006/10/0500 srpen 2011

2 1. Informace o zadavateli Název : Česká republika Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu Sídlo : Na Františku 32, Praha l IČ: Zadavatel: Veřejný - 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění Kontaktní osoba: Mgr. Jan Kliner, advokát, Revoluční 8, Praha 1, tel: , fax: , (dále jen Zadavatel") 2. Předmět veřejné zakázky 2.1 Předmětem této veřejné zakázky Mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je výběr jediného uchazeče ve smyslu 89 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění ( zákon") v otevřeném zadávacím řízení pro uzavření rámcové smlouvy na poskytování služeb blíže specifikovaných v článku 3.2 bodech I až III zadávací dokumentace ve prospěch Zadavatele; závazný vzor takové rámcové smlouvy tvoří díl 3 zadávací dokumentace ( Rámcová smlouva"). 2.2 Zakázka, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, je zakázkou na služby ve smyslu 10 Zákona. 2.3 Záměrem zadavatele je zřízení a provozování Systému mimosoudního řešení sporů - Alternative dispute resolution (ADR). Tento má zejména zpřístupnit spotřebitelům vymáhání práv tím, že zjednoduší, zlevní a omezí časovou náročnost řešení sporu oproti jeho řešení soudní cestou. Doprovodným dopadem systému mimosoudního řešení spotřebitelských sporů bude i omezení nároků na činnost soudů, neboť řada případů může být vyřešena, aniž by se jimi soudy musely zabývat. 3. Délka trvání a předmět Rámcové smlouvy 3.1 Rámcová smlouva bude mezi Zadavatelem a Vybraným uchazečem uzavřena s účinností do konce čtvrtého kalendářního roku následujícího po jejím podpisu oběma smluvními stranami. Předmětem Rámcové smlouvy je vymezení podmínek, na základě nichž budou mezi Zadavatelem na straně jedné a Vybraným uchazečem na straně druhé uzavírány konkrétní prováděcí smlouvy o poskytnutí konkrétních služeb (dále jen Prováděcí smlouvy" nebo jednotlivě Prováděcí smlouva"). Jednotlivé veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové smlouvy budou ukončeny v termínech stanovených příslušnou Prováděcí smlouvou nebo způsoby uvedenými v Rámcové smlouvě, a to bez ohledu na případné skončení účinnosti Rámcové smlouvy. 3.2 Vybraný uchazeč zajistí pro Zadavatele na základě Prováděcích smluv poskytování následujících služeb: 2

3 I základní služby spočívající v zabezpečení fungování 14 kontaktních míst ve všech krajích České republiky a provozu Informačního systému, jejichž přesná specifikace je obsažena v závazném návrhu Rámcové smlouvy ( Základní služby ); II vytvoření informačního systému, jehož přesná specifikace tvoří díl 2 této zadávací dokumentace ( Informační systém ); III zabezpečení mediální podpory a školení, jejichž přesná specifikace je obsažena v závazném návrhu Rámcové smlouvy ( Doplňkové služby ) (Základní služby, Informační systém, Doplňkové služby souhrnně dále jen Plnění ). 4. Prováděcí smlouvy 4.1 Prováděcí smlouvu uzavře Zadavatel s Vybraným uchazečem dle podmínek dohodnutých v Rámcové smlouvě vždy nejdéle na jeden kalendářní rok. Veškeré podmínky Plnění jsou konkrétně vymezeny v Rámcové smlouvě. 4.2 Prováděcí smlouva bude uzavírána na základě písemné výzvy Zadavatele k poskytnutí Plnění, jež je návrhem na uzavření Prováděcí smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy Vybraným uchazečem, jež je přijetím návrhu Prováděcí smlouvy ( 92 odst. 1 písm. a) Zákona). 5. Místo plnění 5.1 Plnění veřejné zakázky bude probíhat na celém území České republiky. 6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 6.1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, resp. předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek, které by měly být zadány po dobu platnosti Rámcové smlouvy, činí Kč (slovy: jedenáct milionů dvě stě tisíc korun českých) bez DPH. 7. Hodnotící kritéria 7.1 Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nabídková cena. 7.2 Podrobné vymezení tohoto hodnotícího kritéria obsahuje zadávací dokumentace v části Pokyny pro uchazeče. 8. Platební podmínky 8.1 Platební podmínky jsou obsaženy v závazném návrhu Rámcové smlouvy. 3

4 9. Požadavky na zpracování nabídky 9.1 Uchazeči předloží nabídku na veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení do , hodin poledne. Místem pro osobní podání nabídek je Česká republika Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu, Na Františku 32, Praha l. 9.2 Uchazeči mohou nabídku zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu: Česká republika Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu, Na Františku 32, Praha l. s tím, že odpovědnost za doručení zásilky obsahující nabídku ve lhůtě pro podání nabídek zůstává na uchazečích. Podrobnosti pro doručení nabídek stanoví zadávací dokumentace v části Pokyny pro uchazeče. 9.3 Nabídky budou předloženy v 1 (slovy: jednom) originále a 3 (slovy: třech) prostých kopiích v českém jazyce. Dokumenty v jiném než českém jazyce budou akceptovány jen s úředně ověřeným překladem do českého jazyka. 9.4 Podrobné vymezení dalších požadavků zadavatele vztahujících se k nabídce obsahuje zadávací dokumentace v části Pokyny pro uchazeče. 10. Zadávací lhůta 10.1 Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, je 90 kalendářních dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel oznámí výběr nejvhodnější nabídky kdykoli během této lhůty, při respektování ustanovení 81 zákona. Zadávací lhůta se prodlužuje či staví v souladu s 43 zákona. 11. Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli 11.1 Veškeré úkony, jež mají být podle zákona nebo této zadávací dokumentace učiněny písemnou formou, lze uskutečnit v listinné podobě nebo faxem. Komunikace elektronickými prostředky nebo s využitím elektronických nástrojů ve smyslu 149 zákona se nepřipouští. 12. Kontaktní údaje pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám 12.1 Dodavatel je povinen podávat veškeré své písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám osobně, poštou nebo faxem na následující kontaktní adresu: Mgr. Jan Kliner, advokát, Revoluční 8, Praha 1, tel: , fax: , Podrobnosti stanoví zadávací dokumentace v části Pokyny pro uchazeče. 13. Úhrada nákladů 13.1 Dodavatelé nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 4

5 V Praze dne

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. veřejné zakázce. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. veřejné zakázce. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240 Datum uveřejnění oznámení jednacího řízení s uveřejněním: 21. 2. 2013 Forma zadávacího

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více