Zákon o e-governmentu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákon o e-governmentu"

Transkript

1 Právní základ

2 Na rozdíl od jiných států Evropské unie se Rakousko rozhodlo již od samého počátku zavést celostátní, jednotný systém elektronické veřejné správy (e-government). Prioritou tohoto programu je zabezpečení a ochrana dat. Mezi základní prvky použité při zavádění e-governmentu v Rakousku patří identifikační průkaz, elektronický podpis pro potvrzování totožnosti, zdrojové PIN, specifické sektorové osobní identifikátory a úřední razítko. Zákon o e-governmentu je významným příspěvkem k zavádění společné strategie a dlouhodobé implementaci. Zákon o e-governmentu Zákon o e-governmentu 1 vstoupil v platnost 1. března Slouží jako právní základ pro nástroje zajišťující fungování systému e-governmentu, a pro užší spolupráci mezi všemi státními orgány poskytujícími služby elektronické veřejné správy. Nové mechanismy, mezi něž patří například elektronický podpis, specifické sektorové osobní identifikátory nebo elektronické doručování dokumentů, je možné využívat i v soukromém sektoru. Základní principy zakotvené v zákoně: svobodná volba způsobu komunikace při podání u orgánů veřejné správy zabezpečení za účelem zlepšení právní ochrany formou vhodných technických prostředků, například identifikačního průkazu neomezený přístup k informacím a službám ze strany veřejné správy pro osoby se zvláštními potřebami, zajištěný do konce roku 2007 na základě dodržování mezinárodních norem pro přístup na internet. Následující shrnutí v krátkosti představuje základní ustanovení zákona: Identifikační průkaz. Osoby, které komunikují s orgány veřejné správy, musí být možné jednoznačně identifikovat a ověřit jejich totožnost. Jednotlivé žádosti pak lze přiřadit ke správné osobě a umožnit takové osobě přístup k jejím osobním údajům, aniž by vzniklo riziko narušení ochrany údajů. Aby bylo zaručeno, že žádost je pravá a nebyla následně zfalšována jinou osobou, musí být za všech okolností možné ověřit autentičnost takové žádosti. Identita a autentičnost se potvrzují pomocí identifikačního průkazu a elektronického podpisu, v souladu s předpisy ohledně ochrany údajů. Identifikační průkaz je rovněž možné využívat pro elektronické obchodní transakce (e-commerce), čímž se zvýší technické i právní zabezpečení internetových transakcí. Identifikační průkaz není závislý na jediném konkrétním technologickém prostředí. Nezáleží na tom, zda je přenášecím médiem čipová karta, mobilní telefon nebo jiný technický prostředek. Důležité je, aby identifikační průkaz obsahoval elektronický podpis a identifikační propojení, které zahrnuje příslušné bezpečnostní údaje a funkce, jakož i veškeré další údaje o zplnomocnění k zastupování, které může být uděleno. 1

3 Identifikační propojení. Identifikační propojení se používá pro zajištění jedinečného propojení mezi identifikačním průkazem a jeho právoplatným držitelem. V praxi je tomu tak, že registr zdrojových PIN potvrdí pomocí elektronického podpisu, že mezi držitelem identifikačního průkazu a jeho zdrojovým PIN bylo zřízeno propojení za účelem jednoznačné identifikace. Identifikační propojení se zanese do identifikačního průkazu. Pověření k zastupování. Osoba může pověřit jinou osobu, aby jejím jménem podávala žádosti. V takových případech zanese registr zdrojových PIN do identifikačního průkazu zástupce zdrojové PIN osoby, kterou zastupuje, a indikátor, že bylo uděleno pověření k zastupování, včetně veškerých časových či věcných omezení. Pověřovací funkce mohou rovněž využívat zákonní zástupci. Zdrojové PIN. Pro jedinečnou identifikaci je všem fyzickým osobám s trvalým pobytem v Rakousku přiděleno zdrojové PIN, které se pomocí silné kryptografie odvozuje z čísla ZMR 2. V případě všech ostatních fyzických osob se zdrojové PIN odvozuje od jejich registračního čísla v doplňkovém registru. Zdrojové PIN fyzické osoby může být uloženo pouze v identifikačním průkazu. V případě právnických osob se jako zdrojové PIN používá číslo jejich zápisu v obchodním rejstříku (Firmenbuch) nebo v centrálním registru sdružení (Zentrales Vereinsregister), případně jejich registrační číslo v doplňkovém registru. Specifické sektorové osobní identifikátory. Aby byla zaručena ochrana dat, nesmí úřady uchovávat zdrojové PIN fyzických osob. Mohou identifikovat fyzické osoby pouze pomocí jejich specifických sektorových osobních identifikátorů (sspin). sspin se odvozuje ze zdrojového PIN příslušné osoby. Musí být nevratný a nesmí být možné jeho zpětnou konverzí dostat původní zdrojové PIN. Specifický sektorový osobní identifikátor platí pouze pro sektor působnosti úřadu, do nějž spadá zahájený úřední postup. Pro vygenerování specifického sektorového osobního identifikátoru je zapotřebí zdrojového PIN. Zdrojové PIN však lze použít pro vytvoření sspin pouze se souhlasem příslušné osoby, použitím identifikačního průkazu této osoby. Není-li zdrojové PIN známo, může generovat sspin bez použití identifikačního průkazu příslušné osoby pouze registr zdrojových PIN, a může tak učinit pouze za některých okolností. Registr zdrojových PIN. Zdrojová PIN potřebná pro jednoznačnou identifikaci osob přiděluje registr zdrojových PIN. Funkci registru zdrojových PIN zastává Komise na ochranu údajů. Doplňkový registr. Všechny fyzické osoby, které nejsou registrovány v Rakousku, a všechny právnické osoby, které nejsou zaregistrovány v obchodním rejstříku nebo centrálním registru sdružení, se mohou zaregistrovat v doplňkových registrech. 2 Jedinečné číslo přidělené občanovi centrálním registrem obyvatelstva (Zentrales Melderegister proto číslo ZMR).

4 Administrativní podpis. Do konce roku 2007 mohou být pro funkce identifikačního průkazu využívány rovněž administrativní podpisy, které budou mít stejné postavení jako zabezpečené podpisy. Mohou být proto používány ve všech úředních postupech místo zabezpečených podpisů. Administrativní podpisy jsou takové, které poskytují dostatečné zabezpečení při potvrzování identity a autorizaci, ale nemusí nezbytně splňovat všechny požadavky pro generování a uchovávání dat používaných pro vytváření zabezpečených podpisů, a které zejména nejsou nezbytně založeny na utajeném certifikátu. Podmínky ohledně zabezpečení a organizace, které musí administrativní podpis zákona splňovat, jsou stanoveny v nařízení o administrativním podpisu (Věstník spolkových zákonů, č. II, 159/2004). Registr standardních dokumentů. Dosud museli občané i firmy v úředních postupech předkládat potvrzení o určitých informacích například rodné listy, potvrzení o státní příslušnosti či o zápisu v obchodním rejstříku. V systému elektronické veřejné správy to v mnoha případech už není nutné, neboť lze použít data, která jsou již v dispozici v registrech. Když se osoba zaregistruje, příslušný úřad ověří správnost stávajících osobních údajů a údajů o státní příslušnosti inspekcí příslušných dokumentů (standardní dokumenty) a poté informuje centrální registr obyvatelstva, že jsou informace správné. I když registrační proces neproběhne, může osoba pořádat o potvrzení správnosti informací pod podmínkou, že předloží potvrzení o jejich správnosti ve formě příslušných dokumentů. určité informace proto už nemusí předkládat příslušná osoba, ale úřad si je může s jejím souhlasem vyžádat od centrálního registru obyvatelstva. Osoba může rovněž předložit elektronicky podepsané potvrzení o registraci vydané centrálním registrem obyvatelstva. Firmy mohou využívat dokumentační registr zavedený ustanovením 114(2) spolkového daňového zákoníku 3, aby prokázaly, že splňují odborné požadavky pro vykonávání určité činnosti, nebo povahu této činnosti. Úřední podpis. Osoby, které jsou zapojeny do úředních postupů, musí mít možnost ověřit pravost dokumentů předkládaných různými úřady. Úřední podpis je elektronický podpis připojovaný úřadem k úřednímu oznámení nebo dokumentu. Tímto způsobem lze elektronické dokumenty vydávané úřady snadno rozpoznat. Nejen že je pomocí úředního podpisu možné ověřit pravost dokumentu, ale úřední podpis také automaticky potvrdí dokument při jeho zpětné konverzi do elektronického formátu. Elektronické doručování dokumentů. Dokumenty vystavené soudy nebo správními orgány mohou být doručeny elektronicky prostřednictvím doručovatele. Občané, kteří si přejí, aby jim dokumenty byly doručovány elektronicky, se mohou zaregistrovat u doručovacího agenta pomocí svého identifikačního průkazu (podpisová karta nebo mobilní telefon). Poté budou prostřednictvím tohoto doručovacího agenta dostávat administrativní dokumenty. Doručovací agent uvědomí příjemce, že si může dokument elektronickou cestou vyzvednout. Aby byl dokument chráněn před přístupem třetích osob, může si jej osoba vyzvednout, pouze projde-li identifikací a ověřením totožnosti pomocí identifikačního průkazu. Dokumenty mohou být 3 Německy Bundesabgabenordnung (BAO).

5 nadto zasílány v zašifrované podobě. Dešifrovat takový dokument potom může pouze držitel dešifrovacího klíče (osobní klíč). Dokument bude považován za doručený v okamžiku zaslání oznámení o doručení příjemci dokumentu. Elektronický podpis příjemce při výběru dokumentu slouží příslušnému jako potvrzení o doručení. Doručovateli dokumentů se mohou stát i soukromé společnosti. Povolení fungovat jako doručovací agent se uděluje správním oznámením po splnění předem stanovených požadavků. Osvobození od poplatků. Během zaváděcího období, které potrvá do konce roku 2006, budou fyzické osoby i obchodní firmy osvobozeny od poplatků, což je má stimulovat k častějšímu využívání elektronických úředních postupů.

6 Moduly

7 Oddíl 2 Interní úřední postupy a metody Oddíl 2 strategií e-governmentu 4 se zabývá požadavky, které musí splňovat oddělení vnitřního administrativního zpracování (vnitřní oddělení): Občané od elektronické veřejné správy očekávají, že jim ušetří čas a bude rychle reagovat na jejich požadavky. Všeobecné zavedení systému elektronických záznamů (ERS) v celé spolkové administrativě je proto jedním ze základních prvků strategie e-governmentu. V ERS lze realizovat plně automatizované transakce a státní orgány mohou uceleně spolupracovat. Standardizované internetové formuláře, podávané ve formátu XML úřadům, lze snadno integrovat do procesu vnitřního zpracování. Oznámení lze také přesměrovat na doručovací službu. Na spolkové úrovni se ERS zavádí ve standardní podobě, v souladu se stanoveným postupným časovým harmonogramem. Základní koncepce byla schválena spolu s jednotlivými spolkovými zeměmi. Byl zvolen mezinárodní standard XML, který umožňuje používat elektronický podpis a provádět plně automatizované předběžné a následné zpracování. Administrativní postupy musí být organizovány co nejlépe, tak aby byly efektivní a ekonomické. Použití nástrojů modulace a optimalizace procesů umožňuje detailní analýzu průběhu určitého postupu. Na tomto základě pak lze reorganizovat a zlepšovat stávající pracovní metody. Komunikační infrastruktura používaná pro výměnu dat a informací musí zaručovat hladký průběh komunikace se státním úřadem a mezi administrativními jednotkami navzájem. Pro tuto oblast je nesmírně důležité zabezpečení dat, automatizace a standardizace. Z tohoto důvodu bylo vytvořeno několik postupů pro definování a standardizaci ové komunikace, přenosu dat, komunikace mezi zabezpečenými doménami, jakož i veškeré další nezbytné komunikační podmínky a mechanismy. Přitom se za všech okolností bere v úvahu požadovaná úroveň zabezpečení prostřednictvím všeobecně přijímaných standardů (např. XMLDSIG) a prostřednictvím různých stupňů utajení a bezpečnostních kategorií nezbytných pro administrativní postupy. Definovaná schémata XML také zajišťují stejně důležité požadavky interoperability a kompatibility. Elektronické služby nabízené veřejnou správou musí být přístupné každému. Internetové formuláře, obsah internetových stránek a on-line procedury musí být vytvořeny tak, aby braly v úvahu potřeby společensky znevýhodněných, starších nebo postižených osob. Jednoduchost použití a jasná struktura zlepšují schopnost uživatelů orientovat se v dostupných službách. Realizací stupně A Směrnic WAI 5 bude dosaženo dostupnosti internetového obsahu ve střednědobém horizontu. Zákon o e-governmentu stanovuje přechodné období, které skončí k 31. prosinci V dlouhodobém horizontu by mělo být dosaženo nejvyšší úrovně dostupnosti předepsané ve směrnicích, je-li to 4 5 Směrnice organizace World Wide Web Consortium (W3C),

8 technicky možné. Občané musí mít v elektronickou veřejnou správu důvěru. Zabezpečení sítě a informací jsou proto rozhodujícími faktory bezpečnostní infrastruktury, které se vztahují na všechny administrativní jednotky. Jednotlivé správní jednotky musí stanovit zabezpečené domény a osoby za ně odpovědné, přičemž je třeba vzít v úvahu externí přístup k sítí. Uživatelé systému prokazují svou totožnost pomocí certifikátů. Komunikace se zabezpečuje v souladu s mezinárodními standardy. 6 Oprávněné podpisové certifikáty pro fyzické osoby spravují soukromí poskytovatelé certifikačních služeb, kteří se řídí příslušnými právními předpisy. Certifikáty pro orgány veřejné správy obsahují zvláštní prvek, nazývaný předmětový identifikátor, 7 který identifikuje každý státní orgán a vychází z mezinárodních norem. Všichni uživatelé tak jistě vědí, že skutečně komunikují s příslušným státním úřadem. Pro interní administrativní potřeby budou vydávány zaměstnanecké karty, které budou zaměstnanci používat k plnění svých povinností. Zaměstnanecké karty budou vybaveny elektronickým podpisem a identifikačním číslem úředníka (označení úředníka). Administrativní oznámení a další dokumenty zasílané občanům či podnikům se elektronicky podepisují při odeslání ze serveru. Úřední podpis umožňuje příjemci s jistotou určit totožnost úřadu a přesvědčit se, že doručený dokument je pravý. Pro ověření podpisu je uživatelům k dispozici webová aplikace. Pro státní úřady byl vyvinut volně konfigurovatelný, zdarma dostupný modul, 8 který umožňuje vytváření a ověřování podpisů na serveru. Význam IT zabezpečení neustále vzrůstá. Určité aplikace a systémy musí fungovat i tehdy, dojde-li k výpadku elektrické energie či přírodní katastrofě. Požadavky, které musí klíčová infrastruktura a systémy splňovat, jsou stanoveny ve strategii pro záložní systémy. Na obranu proti stupňujícím se virovým útokům byl společně s podniky v soukromém sektoru vytvořen systém detekce a varování před počítačovými viry. Tento systém je založen na bezpečnostní technologii PKI, koordinované s vývojem v Evropě. V první fázi bude detekce virů a varování před nimi služba koordinovaná správními orgány a poskytovateli internetového připojení, která bude zaznamenávat a distribuovat utajované informace zabezpečenou cestou. V další fázi bude zaveden systém, který bude generovat automatické zprávy, včetně statistického vyhodnocování. To znamená, že viry, které mohou v kterýkoli okamžik obíhat v systému, mohou být vystopovány bez významného zpoždění. 6 V současnosti jsou nejčastěji užívanými standardy IPSEC a TLS. Ve střednědobém horizontu se za nejvhodnější metodu považuje IPv6. 7 Předmětový identifikátor ve veřejné správě, 8 Moduly pro on-line aplikace (MOA),

9 Pojmy Elektronická veřejná správa je založena na některých základních předpokladech, vztahujících se ke konkrétním subjektům, které jsou shrnuty do základních pojmů. Tyto pojmy shrnují zásadní principy a vysvětlují všeobecné postupy, které je třeba dodržovat. Identifikační průkaz Při podávání žádostí občané doposud v případě potřeby prokazovali svou totožnost úředním občanským průkazem s fotografií. Jak je tomu však v elektronické správě? Pro zjišťování a ověřování totožnosti osob se používá identifikační průkaz. S jeho pomocí lze elektronicky podepisovat žádosti a vyzvedávat korespondenci zasílanou správními úřady elektronickou cestou. Identifikační průkaz 9 nezávisí na konkrétní technologii. Navíc neexistuje pouze jeden druh identifikačního průkazu. Závisí výhradně na rozhodnutí občana, pro jakou technologii se rozhodne při prokazování své totožnosti v elektronické komunikaci. V zásadě je možné používat jako identifikační průkaz jakoukoli kartu, která umožní elektronicky podepisovat zabezpečenou cestou a ukládat data do volných oblastí. Stejně jako je možné v papírovém světě používat k identifikaci cestovní pas, řidičský nebo občanský průkaz, nabízí i elektronický svět řadu možností. Nezáleží na tom, zda občan používá čipovou kartu, mobilní telefon nebo USB zařízení. Důležité je, zda tento prostředek splňuje určité bezpečnostní požadavky nezbytné pro identifikační průkaz. Občan Uživatelské rozhraní Podpis Zabezpečení Šifrování Datová paměť Rozptýlená hodnota Aplikace Prostředí identifikačního průkazu Model identifikačního průkazu Zdroj: A. Hollosi, G. Karlinger: Rakouský identifikační průkaz. Úvod 10 Koncepce identifikačního průkazu 11 je jedním ze základních principů rakouského modelu e-governmentu. Definuje funkce potřebné pro bezpečnou elektronickou komunikaci mezi občany a správními úřady: elektronický podpis, identifikace a

10 datová paměť. Koncepce rovněž stanoví bezpečnostní požadavky, které musí identifikační průkaz splňovat. Dva nejdůležitější požadavky představuje elektronický podpis a identifikace. Elektronický podpis Elektronický podpis se generuje pomocí šifrovacího procesu. Podle zákona o podpisu (Signaturgesetz) 12 se zabezpečený elektronický podpis používá v administrativních postupech, kde se vyžaduje vlastnoruční podpis. Zákon o e- governmentu stanoví, že v souvislosti s funkcemi identifikačního průkazu se úřední podpis až do konce roku 2007 považuje za rovnocenný zabezpečenému podpisu. Identifikace V elektronické komunikaci musí vždy existovat nezvratné spojení mezi elektronickým procesem a osobou, která tento proces zahájila. To zabraňuje neoprávněným osobám v přístupu k osobním údajům. Doposud se k těmto účelům používala referenční čísla typu čísla sociálního zabezpečení nebo daňového identifikačního čísla, v závislosti na konkrétním správním orgánu. Aby se v elektronické komunikaci předešlo záměnám osob, používá se pro jednoznačnou identifikaci osob zdrojové PIN. Zdrojové PIN se odvozuje z čísla CRO 13 pomocí šifrovacího procesu a zapisuje se elektronicky podepsanou formou do identifikačního průkazu. Zdrojové PIN proto může ovládat pouze právoplatný držitel identifikačního průkazu. Z důvodu ochrany údajů se zdrojová PIN fyzických osob nesmí ukládat přímo do aplikací. V rámci správních postupů musí identifikace osob probíhat pomocí specifických sektorových osobních identifikátorů, které se odvozují ze zdrojového PIN a kódu daného sektoru. Použití těchto dvou šifrovacích postupů (šifrování čísla CRO ve zdrojové PIN a odvozování specifického sektorového osobního identifikátoru ze zdrojového PIN) zaručuje vysoký stupeň ochrany dat a vylučuje riziko průhlednosti osob. Koncepce identifikačního průkazu stanoví nejen konkrétní bezpečnostní požadavky, ale zaručuje také různost a umožňuje používání různých typů identifikačních průkazů. V současnosti vlastní identifikační průkazy řada osob (např. členská karta Österreichische Computergesellschaft Rakouské počítačové společnosti). Dosažení široké dostupnosti identifikačních průkazů se předpokládá v roce 2004, kdy začne vydávání platebních karet, které mohou být také používány jako identifikační průkazy. V rámci usilování o mobilitu v rámci celého evropského prostoru však mohou být používány i identifikační průkazy vystavené v dalších členských zemích EU, pokud jsou opatřeny identifikačním propojením nebo je možné do nich identifikační propojení vložit. 14 V současnosti se identifikační průkazy vydávají například v Itálii, Estonsku nebo Finsku. Dnes už je možné začlenit italské a finské identifikační průkazy do rakouského systému e-governmentu, jakmile bude tato služba zpřístupněna veřejnosti Centrální registr obyvatelstva (Zentrales Melderegister): všechny fyzické osoby s trvalým pobytem v Rakousku jsou zaregistrovány v centrálním registru obyvatelstva. Všem registrovaným osobám je přiděleno jedinečné číslo číslo ZMR (CRO), čímž lze vyloučit záměnu identity osob. 14 Jedná se o automatický proces, při němž se osobní kód používaný v jiné členské zemi propojí s identifikačním propojením vygenerovaným na základě tohoto kódu.

11 Používá-li se identifikační průkaz v on-line transakcích, komunikuje prostředí identifikačního průkazu s aplikací zajišťující příslušný administrativní postup. Nejedná se však o přímou komunikaci, nýbrž o spojení zajišťované prostřednictvím bezpečnostního rozhraní. To znamená, že aplikace a bezpečnostní infrastrukturu lze vyvíjet nezávisle na sobě. Vrstva zabezpečení Kromě toho, že umožňuje nezávislost prohlížeče a operačního systému jako komunikačních prostředků, má vrstva zabezpečení také tu výhodu, že umožňuje používat v rakouském systému e-governmentu evropské podpisové karty. Vrstva zabezpečení je jako specifikace volně k dispozici. 15 Pro demonstrační a testovací účely byl vyvinut prototyp, 16 který je rovněž volně k dispozici. Pro dialog s úrovni zabezpečení nemusí aplikace rozeznávat prostředí konkrétního identifikačního průkazu, ale pouze definici formátu zobrazení, kterou toto prostředí dokáže zpracovat. Standardní formát zobrazení úrovně zabezpečení 17 byl stanoven na základě mezinárodních standardů (XHTML a Cascading Stylesheets 2). Omezení jsou navíc definována tak, aby formát zobrazení dokázal zobrazit zabezpečený podpis bezpečnou formou. Nedovoluje propojovat informace nebo zobrazovat dynamické prvky, např. skripty. Identifikační propojení Při podávání žádosti k správnímu orgánu v elektronické podobě musí být žadatel jednoznačně identifikován a jeho totožnost ověřena. To zahrnuje zjištění, zda je osoba skutečně tou, za kterou se vydává, a zda má oprávnění žádost podávat. Jméno osoby však samo o sobě nedostačuje k ověření totožnosti, a proto se pro určení a ověření totožnosti používá identifikační propojení. 18 Identifikační propojení Certifikát(y) sspin Formulář Jednosměrná funkce zdrojové PIN Veřejný klíč (1) Vystavitel Veřejný klíč (2) Jméno Podpis občana např. klíč (1) Jméno Podpis úřadu Registr zdrojových PIN Veřejný klíč (2) Podpis CSP pdf

12 Identifikační propojení propojuje podpisový certifikát osoby s jedinečným identifikačním prvkem zdrojovým PIN. Toto propojení mezi certifikátem a osobou elektronicky podepisuje úřad státní zprávy. Tím vznikne kryptograficky zabezpečené propojení mezi elektronickým podpisem osoby (podepisující) a jedinečným identifikačním prvkem této osoby. Identifikační propojení umožňuje jednoznačně identifikovat osobu způsobem, který lze v elektronické komunikaci se správním orgánem automatizovat pomocí specifického sektorového osobního identifikátoru (sspin). Prostředí identifikačního průkazu Bezpečné zobrazení Občan Webové služby Identifikační průkaz Výpočet rozptýlené hodnoty Aplikace Uživatelské rozhraní známka Paměť Zadání PIN Vrstva zabezpečení Prostředí identifikačního průkazu Zdroj: Požadavky na prostředí identifikačního průkazu, G. Karlinger, 2002 Prostředí identifikačního průkazu 19 ovládá: zahrnuje řadu různých funkcí, které průkaz Známka. Známka identifikačního průkazu (např. čip) je centrálním prvkem prostředí identifikačního průkazu. Umožňuje šifrovací výpočty a slouží jako datová paměť. Známku musí být možné používat jako zabezpečenou jednotku pro vytváření podpisů nebo administrativních podpisů. Zabezpečený elektronický podpis. Šifrovaný podpisový proces se řídí nařízením o elektronickém podpisu. Poskytovatel certifikačních služeb odpovídá za řádné fungování doporučených komponentů (zadání PIN, výpočet rozptýlené hodnoty a bezpečné zobrazení). Elektronický podpis a ověření totožnosti. Kromě zabezpečeného elektronického podpisu nebo administrativního podpisu musí být identifikační průkaz vybaven další sadou dvou klíčů, která umožňuje vytvoření 19 ssar.buergerkarten-umgebung

13 jednoduchého elektronického podpisu. Další páry klíčů. Průkaz umožňuje administraci dalších párů klíčů. Datová paměť. Datová paměť může zahrnovat několik pamětí. Paměť je uložena ve známce identifikačního průkazu. Tato paměť spravuje určité údaje, například identifikační propojení. V mnoha případech mohou být další údaje uloženy jinde. Je možno vyčlenit paměťovou oblast na pevném disku počítače, na němž prostředí identifikačního průkazu funguje, nebo založit paměť, k níž má prostředí přístup přes internet. Infoboxy. Paměť ve známce identifikačního průkazu se dělí do logických jednotek. Pro přístup k infoboxům může držitel identifikačního průkazu přiřadit práva na čtení a psaní. Proto jiná osoba nemůže získat přístup k infoboxům bez vědomí držitele identifikačního průkazu. Vývoj koncepce identifikačního průkazu byl zahájen v listopadu roku V roce 2003 byl vydán první identifikační průkaz, kterým byla členská karta společnosti Österreichische Computergesellschaft, což se považuje za realizaci této koncepce. Všeobecné rozšíření identifikačních průkazů se dá očekávat poté, co se v roce 2004 začnou vydávat platební karty s platností identifikačního průkazu. Od dubna roku 2004 se jako alternativa k podpisovým kartám nabízí identifikační průkazy ve formě podpisů prostřednictvím mobilního telefonu. Elektronické doručování Zavedením elektronického doručování se elektronizace administrativních transakcí završí. Doručovací služba státní správy byla uvedena do provozu v květnu roku Administrativní postupy mohou nyní občané realizovat sami, od podání žádosti až po doručení vyřízené žádosti na internetu. Nová služba elektronického doručování musí ze zákona splňovat některé požadavky ohledně dostupnosti. Koncepce elektronického doručování vychází ze základních předpokladů a cílů, k nimž bylo přihlédnuto během její realizace: Výslovný souhlas občana s elektronickým doručováním, poskytnutý v okamžiku registrace k doručovací službě dle jeho výběru. Registraci je možné kdykoli zrušit. Elektronické doručování nezávislé na formě podání žádosti, které řídí výhradně adresát. Souhlas s doručením má obecnou platnost. 20 https://www.zustellung.gv.at

14 Doručovací adresy je možné kdykoli změnit, dokonce v průběhu administrativního procesu. Změna či oznámení, že elektronické doručení není možné, musí být sděleny pouze jednomu orgánu státní správy, nikoli několika různým kancelářím. Elektronické doručování je možné i v případech, kdy správní orgány zasílají dopisy bez předchozí podané žádosti. Musí být zaručena důvěrnost elektronicky doručovaných dokumentů. Kombinace elektronického doručování a fyzického doručování, která sdružuje decentralizované možnosti tisku. Důležitými složkami systému elektronického doručování jsou důvěra a možnost potvrzení důležitých prvků. Pro elektronické doručování byla proto zvolena metoda elektronické doručovací služby, jejíž fungování upravuje zákon o e-governmentu a zákon o elektronickém doručování (Zustellungsgesetz). Doručovací službu lze porovnat s místem doručení stanoveným v zákoně o elektronickém doručování. Orgány státní správy nemusí nezbytně doručovat úřední dokumenty přímo občanovi, ale prostřednictvím doručovací agentury, která tuto službu vykonává. Tento přístup nabízí možnost zapojit do doručování soukromé poskytovatele. V průběhu přechodného období bude však zavedena administrativní doručovací služba, která bude hodnotit počáteční zkušenosti a odhadne potenciální objem doručovaných dokumentů. Jakmile bude situace na trhu vyhodnocena, může službu převzít i soukromý sektor, pokud splní nezbytné bezpečnostní a organizační podmínky. Model doručování Model elektronického doručování 21 má být v první řadě pohodlný pro zákazníky, a ve druhém plánu má pak za úkol zjednodušit administrativní postupy a zavést spolupráci a potenciál pro úspory na straně orgánů veřejné správy. Tyto cíle lze dosáhnout na základě modulárních, ekonomických doručovacích služeb. Model doručování nastiňuje základní složky a procesní model fungování elektronického doručování. Základním záměrem je nezatěžovat zvláštní aplikace formálními aspekty doručování. Toho bude dosaženo integrací základního modulu MOA-ZS (základní modul pro integraci elektronického doručování). Nezbytná ochrana dat bude zaručena kvalitní identifikací a ověřením totožnosti příjemce pomocí identifikačního průkazu a elektronického podpisu. Základní složky doručovacího procesu: doručovací středisko, které aktivuje elektronickou adresu jednotlivce a přenese dokument k doručení doručovacímu agentovi příslušné osoby. 21

15 doručovací agent, který přijme dokument ze správní aplikace a zaprotokoluje jej způsobem závazným pro příjemce i odesilatele. komunikační systém, který informuje příjemce o uložení jeho dokumentu, a to elektronickou poštou, SMS či jiným prostředkem. výběr dokumentu příjemcem u doručovacího agenta s možností ověření úředního podpisu. 22 potvrzení pro jakékoli následné dotazy, že dokument byl doručen, nebo že se doručení nezdařilo. 22 Správní orgán podepisuje dokument elektronicky (viz 19 zákona o e-governmentu).

16 Doručovací proces zahrnuje tyto kroky: 1. Aby uživatel mohl využívat služeb elektronického doručování, musí být dostatečně identifikován. Identifikace se provádí na základě identifikačního průkazu. Úplná identifikace se provádí při registraci uživatele služby elektronického doručování u doručovacího agenta. Uživatelé se mohou zaregistrovat u více doručovacích agentů najednou. 2. Odesílací aplikace přenese dokument v šifrované podobě k příslušnému doručovacímu agentovi. 3. Příjemce dokumentu je doručovacímu agentovi již znám, neboť se u něj již dříve zaregistroval. Údaje potřebné pro identifikaci, zejména šifrovací klíč pro dokumenty, jsou uživateli sděleny při registraci. 4. Příjemce si následně vyzvedne doručovaný dokument. V případě, že to odesilatel (orgán státní správy) vyžaduje, vystaví doručovací agent elektronicky podepsané potvrzení o doručení (doručení RSA), nebo zašle správnímu orgánu zprávu o tom, že k vyzvednutí dokumentu nedošlo. Po vyzvednutí lze dokument dešifrovat. Dokumenty, které nebudou vyzvednuty elektronicky, budou po uplynutí stanoveného období doručeny v tištěné podobě. https://www.zustellung.gv.at kancelář stav / potvrzení o doručení oznámení dokument 3 žádost (podepsaná) přenos Doručovací služba Zdroj: P. Reichstädter, Elektronické doručování dokumentů Model a procesy, V případě, že doručení nebo uložení dokumentu proběhne neúspěšně, vystaví doručovací agent odesílateli dokumentu potvrzení o nemožnosti doručit zprávu. Doručovací agent je následně povinen zničit údaje o uživateli vztahující se k doručení příslušného dokumentu.

17 Obvykle je doručování založeno na třech rozhraních: 1. Příjemce doručovací agent. Pobídka uživatele a komunikace se odehrává prostřednictvím internetových stránek, zatímco podpis se přenáší přes rozhraní s úrovní zabezpečení. 2. Orgán státní správy doručovací agent. Toto je dvoustupňové rozhraní pro volbu doručovacího agenta a odeslání dokumentu. Jedná se o centrálně definované rozhraní (XML a Web Service), jehož prostřednictvím se standardizovaný formát přenáší zabezpečenou formou k doručovacímu agentovi. Díky tomu mohou být správní orgán i doručovací agent nezávislí na konkrétní technologii a jsou v tomto směru otevřeni tržní konkurenci. 3. Oznámení. Oznámení může být zasláno prostřednictvím různých elektronických prostředků (SMS, fax, apod.). Základní používaný formát dokumentů je XML, který má hierarchickou strukturu. Vnější obal zajišťuje generická obsahová struktura XML, která obsahuje například údaje o vystaviteli a příjemci dokumentu. Existují i specifické struktury pro různé typy dokumentů (např. správní oznámení). Výhodou stupňovité struktury je homogenizace dat, která může vést ke spolupráci. Díky XML obalu lze šifrovanou formou doručovat jakýkoli datový formát. Popis procesu Elektronické doručování zahrnuje různé procesy, které jsou podrobně popsány v koncepci doručování. 23 Proces doručování lze rozdělit do několika fází: 1. Osoby, které si přejí doručovat dokumenty elektronickou cestou, se zaregistrují u doručovacího agenta a prokážou se svým identifikačním průkazem. Identifikace umožňuje jednoznačně přiřadit data důležitá pro doručovací službu příjemci. Princip identifikace je popsán v MOA ID Dříve, než orgán státní správy (aplikace odesílatele) odešle dokument doručovacímu agentovi, musí vědět, u kterého agenta se příjemce zaregistroval. Z toho důvodu zašle dotaz do adresáře Doručování, z nějž získá informace o tom, kterého doručovacího agenta příjemce využívá, šifrovací certifikáty, preferované nebo doplňkové čitelné formáty dokumentů (mezi standardní formáty patří.html,.doc a.pdf, ale i plány a nákresy v programech AutoCad, Visio apod.) a možná oznámení o nepřítomnosti (např. z důvodu státního svátku). 3. Příjemce obdrží oznámení o tom, že dokument je připraven k vyzvednutí u doručovacího agenta. Oznámení se zasílají elektronicky (dvakrát krátce po sobě) a v případě služeb s potvrzením také v tištěné podobě v případech, kdy nedojde ve stanovené lhůtě od elektronického oznámení k vyzvednutí

18 dokumentu. 4. Osoba oprávněná k výběru dokumentu musí pro výběr doručeného dokumentu prokázat svou totožnost. Poté obdrží seznam doručených dokumentů. Dokumenty si může stáhnout nebo nechat přeposlat na konkrétní ovou adresu. Na žádost odesílatele mu doručovací agent zašle potvrzení, že si příjemce doručené dokumenty vyzvedl. 5. V případě, že si příjemce dokument v určité lhůtě nevyzvedne, nebo v případě, že jej odmítne vyzvednout (což v případě doručení RSA není možné), bude odesílateli zasláno elektronické oznámení o nemožnosti doručit dokument díky nevyzvednutí ze strany příjemce. 6. V případě, že si uživatel dočasně nemůže vyzvedávat elektronicky doručované dokumenty, může si u doručovacího agenta aktivovat oznámení o nepřítomnosti. Oznámení se zanese do adresáře doručovacího agenta. Dokud je oznámení aktivní, nelze v souladu se zákonem o doručování dokumentů doručovat dokumenty elektronickou cestou. Dokumenty, v nichž není zakotvená žádná časově omezená lhůta, například pro podání odvolání nebo námitky, která by se započala po uložení k výběru (např. běžné dopisy), mohou být zaslány kdykoli, dokonce i v době nepřítomnosti. 7. Pro případy, kdy si příjemce již nepřeje dostávat dokumenty elektronickou cestou, musí existovat jednoduchý způsob zrušení registrace u doručovacího agenta. 8. Příjemce musí také mít možnost následně změnit údaje poskytnuté při registraci. Takovou změnu však nelze provést bez oprávněné identifikace. 9. Kroky příjemce musí být řádně zaznamenány. Lhůta, po niž je možné uchovávat takové záznamy, a rozsah informací, které lze zaznamenávat, se řídí zákonnými podmínkami vztahujícími se na doručování dokumentů. 10. Doručovací agent může nabízet i doplňkové služby (např. bezpečnostní schránku na dokumenty), tyto služby však nesmí narušovat bezpečnost systému. Komunikační struktury Při elektronickém doručování dokumentů dochází k výměně informací mezi odesílatelem a doručovacím agentem příjemce přes rozhraní XML. Rozhraní zahrnuje řadu různých specifikací. V doručovaném dokumentu je definována struktura a nezbytné specifikační profily pro jednotlivé XML zprávy. 25 Kromě popisu všeobecné komunikační struktury obsahuje příklady doručování XML a PDF zpráv a přenosu potvrzení o službě, nebo oznámení o nemožnosti službu realizovat. 25

19 Schéma adresářů pro doručení V případě, že služby elektronického doručování zajišťuje více poskytovatelů, musí být správní orgán schopen určit, u kterého poskytovatele nebo poskytovatelů se příjemce zaregistroval. Děje se tak zasláním žádosti centrální doručovací službě. Jedná se o centrální službu, která komunikuje se všemi adresáři autorizovaných doručovacích agentů. V centrální službě se neuchovávají žádné informace o příjemcích dokumentů. Specifikace 26 pro adresáře vychází ze standardního protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Adresář doručovacího agenta musí odpovídat standardu stanovenému tímto protokolem. Data se ukládají podle stanoveného schématu. Specifikace rozhraní Elektronicky doručované dokumenty se přenáší od orgánu státní správy k doručovacímu agentovi. Agent poté zajistí jejich doručení příslušnému příjemci. Technická komunikace mezi úřední aplikací a doručovacím agentem se odehrává prostřednictvím doručovacího rozhraní. Toto rozhraní je detailně definováno tak, aby zaručovalo standardizovanou výměnu dat. Specifikace rozhraní 27 popisuje datové formáty jednotlivých doručovaných prvků (šifrovaná komunikace, doručení dokumentu, oznámeni o úspěšném či neúspěšném doručení, zprávy, doklad o doručení, potvrzení apod.). Specifikace XML Datová struktura potřebná pro doručování dokumentů 28 je jako ústřední složka bezpečného e-governmentu definována v řadě dalších specifikací. Hlavní informace zahrnují údaje o osobě, oznámení či rozhodnutí a organizační údaje. Obvykle se usiluje o definování co největšího počtu možností pro umožnění flexibilních kombinací. Je možné definovat i doplňkové vlastnosti. Jelikož všechny prvky nemusí být nutně používány, slouží struktura spíše informativním účelům než jako datový model. Prototyp Od června roku 2003 je k dispozici prototyp, který byl představen na Konferenci o e- governmentu ve Štýrském Hradci v souvislosti s modelovým on-line postupem pro potvrzení registrace. Tento prototyp lze používat především pro realizaci prototypu nebo zkušební integraci elektronického doručování do úředních postupů. Úřední doručovací agent

20 Od roku 2004 je k dispozici služba elektronického doručování, včetně doručovacího centra, ve funkci úředního doručovacího agenta, a to na internetové adrese https://www.zustellung.gv.at. Elektronické potvrzování plateb Aplikace ve veřejné správě nejsou vždy zdarma a totéž platí i pro elektronické postupy. Je však možné hradit poplatky a taxy elektronicky? Pro tyto účely nabízí spolková strategie e-governmentu integraci plateb do úředních postupů. Základem pro integraci jsou otevřené, převážně automatizované postupy, které umožňují integraci stávajících platebních systémů, přičemž však nevylučují zavádění nových řešení v budoucnu. Spektrum nabízených služeb zahrnuje internetové bankovnictví, kreditní karty, nebo platby přes mobilní telefon. Ustanovení rovněž zahrnují integraci plateb v hotovosti na pokladně do elektronických postupů. Princip flexibility proto vyžaduje aplikace, které nezávisí na konkrétním způsobu platby. Nejdůležitějším faktorem je transparentnost. Musí být zřejmé, jakým způsobem se platba uskutečnila, čehož lze dosáhnout používáním standardu EPS Rozhraní EPS-2 Platební standard EPS-2 je otevřené rozhraní mezi aplikací a platebním mechanismem nebo přechodným zúčtovacím místem. Rozhraní zajišťuje úhradu online plateb a podporuje různé další transakce. Data plátce se nikdy nepřenáší. Standard EPS-2 vyvinula mezibankovní studijní skupina Studiengesellschaft für Zusammenarbeit im Zahlungsverkehr (STUZZA), 30 společně s orgány spolkové a regionální veřejné správy. Vychází z evropského bankovního standardu ECBS. 31 EPS-2 byl vyvinut současně s vytvořením všeobecného standardu pro on-line platební procesy, který nejen umožňuje přímé platby pomocí různých systémů internetového bankovnictví, ale rovněž platby kreditní kartou, platební systémy v mobilních telefonech, nebo platby v hotovosti (např. na pokladně). Platby prostřednictvím mobilního telefonu a kreditní kartou jsou již možné a byly demonstrovány na příkladě elektronického potvrzení registrace. 32 Po zavedení elektronického registru potvrzení o sankcích 33 budou platby kreditní kartou poprvé integrovány do systému elektronických procesů. Protokol EPS-2 klade velký důraz na jednoduchost, zabezpečení a kompatibilitu s mezinárodními standardy. Umožňuje také tzv. garantované platby, za něž přebírá plnou odpovědnost platební partner (tedy např. banka). Oznámení nebo potvrzení o platbě se podepisuje elektronicky a lze jej tedy zpracovávat nebo archivovat jako platební doklad, jenž lze následně ověřit

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část D Ů VODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Řada právních předpisů v současné době umožňuje elektronickou komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci, tj. předávání datových zpráv

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Verze 3.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

Elektronický podpis v daňové správě

Elektronický podpis v daňové správě Elektronický podpis v daňové správě Michal Faltýnek Ministerstvo financí Ústřední finanční a daňové ředitelství Lazarská 7 110 00 Praha 1 e-mail: michal.faltynek@mfcr.cz Tomáš Hůlek IBM Česká republika

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU L 348/74 Úřední věstník Evropské unie 31.12.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4 Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Pracovní program na rok 2013 1. SHRNUTÍ... 4 1.1 Strategické cíle... 4 1.2 Klíčové operační

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD))

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD)) P7_TA(2014)0122 Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnnývh pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a vykonávání práce au

Více

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE A INTERNET

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE A INTERNET ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE A INTERNET Shrnutí pokynů I. Obsah e-mailů a internetových stránek 1. Údaje Udržujte je přesné a aktualizované Dodržujte profesní/advokátní předpisy (základním požadavkem je obvykle

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obsah H I. Část první Všeobecná část 1. Základní ustanovení 2. Definice pojmů 3. Výkladová pravidla II. Část druhá Společná ustanovení 1. Jednání Klienta a prokazování totožnosti

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon)

Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon) Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz podává podrobný návod na administraci účtu Czech POINT pro nové obce a na pořízení certifikátů potřebných pro práci

Více

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část - 12 - IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část - 12 - IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 12 - IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Ve vztahu k evidenční povinnosti daňových subjektů obsahuje současná právní úprava celou řadu norem, které ukládají povinným

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen návrh vyhlášky ) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA),

Více

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra Mimořádná příloha čísla dvacet časopisu veřejná správa - 2011 (samostatně neprodejná) Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra základní registry Vážení čtenáři, do

Více

Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě

Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě [Skriv tekst] Klíčová zjištění a doporučení, pokud jde o Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě Zpráva podskupiny Evropské komise pro systémy

Více