Zákon o e-governmentu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákon o e-governmentu"

Transkript

1 Právní základ

2 Na rozdíl od jiných států Evropské unie se Rakousko rozhodlo již od samého počátku zavést celostátní, jednotný systém elektronické veřejné správy (e-government). Prioritou tohoto programu je zabezpečení a ochrana dat. Mezi základní prvky použité při zavádění e-governmentu v Rakousku patří identifikační průkaz, elektronický podpis pro potvrzování totožnosti, zdrojové PIN, specifické sektorové osobní identifikátory a úřední razítko. Zákon o e-governmentu je významným příspěvkem k zavádění společné strategie a dlouhodobé implementaci. Zákon o e-governmentu Zákon o e-governmentu 1 vstoupil v platnost 1. března Slouží jako právní základ pro nástroje zajišťující fungování systému e-governmentu, a pro užší spolupráci mezi všemi státními orgány poskytujícími služby elektronické veřejné správy. Nové mechanismy, mezi něž patří například elektronický podpis, specifické sektorové osobní identifikátory nebo elektronické doručování dokumentů, je možné využívat i v soukromém sektoru. Základní principy zakotvené v zákoně: svobodná volba způsobu komunikace při podání u orgánů veřejné správy zabezpečení za účelem zlepšení právní ochrany formou vhodných technických prostředků, například identifikačního průkazu neomezený přístup k informacím a službám ze strany veřejné správy pro osoby se zvláštními potřebami, zajištěný do konce roku 2007 na základě dodržování mezinárodních norem pro přístup na internet. Následující shrnutí v krátkosti představuje základní ustanovení zákona: Identifikační průkaz. Osoby, které komunikují s orgány veřejné správy, musí být možné jednoznačně identifikovat a ověřit jejich totožnost. Jednotlivé žádosti pak lze přiřadit ke správné osobě a umožnit takové osobě přístup k jejím osobním údajům, aniž by vzniklo riziko narušení ochrany údajů. Aby bylo zaručeno, že žádost je pravá a nebyla následně zfalšována jinou osobou, musí být za všech okolností možné ověřit autentičnost takové žádosti. Identita a autentičnost se potvrzují pomocí identifikačního průkazu a elektronického podpisu, v souladu s předpisy ohledně ochrany údajů. Identifikační průkaz je rovněž možné využívat pro elektronické obchodní transakce (e-commerce), čímž se zvýší technické i právní zabezpečení internetových transakcí. Identifikační průkaz není závislý na jediném konkrétním technologickém prostředí. Nezáleží na tom, zda je přenášecím médiem čipová karta, mobilní telefon nebo jiný technický prostředek. Důležité je, aby identifikační průkaz obsahoval elektronický podpis a identifikační propojení, které zahrnuje příslušné bezpečnostní údaje a funkce, jakož i veškeré další údaje o zplnomocnění k zastupování, které může být uděleno. 1

3 Identifikační propojení. Identifikační propojení se používá pro zajištění jedinečného propojení mezi identifikačním průkazem a jeho právoplatným držitelem. V praxi je tomu tak, že registr zdrojových PIN potvrdí pomocí elektronického podpisu, že mezi držitelem identifikačního průkazu a jeho zdrojovým PIN bylo zřízeno propojení za účelem jednoznačné identifikace. Identifikační propojení se zanese do identifikačního průkazu. Pověření k zastupování. Osoba může pověřit jinou osobu, aby jejím jménem podávala žádosti. V takových případech zanese registr zdrojových PIN do identifikačního průkazu zástupce zdrojové PIN osoby, kterou zastupuje, a indikátor, že bylo uděleno pověření k zastupování, včetně veškerých časových či věcných omezení. Pověřovací funkce mohou rovněž využívat zákonní zástupci. Zdrojové PIN. Pro jedinečnou identifikaci je všem fyzickým osobám s trvalým pobytem v Rakousku přiděleno zdrojové PIN, které se pomocí silné kryptografie odvozuje z čísla ZMR 2. V případě všech ostatních fyzických osob se zdrojové PIN odvozuje od jejich registračního čísla v doplňkovém registru. Zdrojové PIN fyzické osoby může být uloženo pouze v identifikačním průkazu. V případě právnických osob se jako zdrojové PIN používá číslo jejich zápisu v obchodním rejstříku (Firmenbuch) nebo v centrálním registru sdružení (Zentrales Vereinsregister), případně jejich registrační číslo v doplňkovém registru. Specifické sektorové osobní identifikátory. Aby byla zaručena ochrana dat, nesmí úřady uchovávat zdrojové PIN fyzických osob. Mohou identifikovat fyzické osoby pouze pomocí jejich specifických sektorových osobních identifikátorů (sspin). sspin se odvozuje ze zdrojového PIN příslušné osoby. Musí být nevratný a nesmí být možné jeho zpětnou konverzí dostat původní zdrojové PIN. Specifický sektorový osobní identifikátor platí pouze pro sektor působnosti úřadu, do nějž spadá zahájený úřední postup. Pro vygenerování specifického sektorového osobního identifikátoru je zapotřebí zdrojového PIN. Zdrojové PIN však lze použít pro vytvoření sspin pouze se souhlasem příslušné osoby, použitím identifikačního průkazu této osoby. Není-li zdrojové PIN známo, může generovat sspin bez použití identifikačního průkazu příslušné osoby pouze registr zdrojových PIN, a může tak učinit pouze za některých okolností. Registr zdrojových PIN. Zdrojová PIN potřebná pro jednoznačnou identifikaci osob přiděluje registr zdrojových PIN. Funkci registru zdrojových PIN zastává Komise na ochranu údajů. Doplňkový registr. Všechny fyzické osoby, které nejsou registrovány v Rakousku, a všechny právnické osoby, které nejsou zaregistrovány v obchodním rejstříku nebo centrálním registru sdružení, se mohou zaregistrovat v doplňkových registrech. 2 Jedinečné číslo přidělené občanovi centrálním registrem obyvatelstva (Zentrales Melderegister proto číslo ZMR).

4 Administrativní podpis. Do konce roku 2007 mohou být pro funkce identifikačního průkazu využívány rovněž administrativní podpisy, které budou mít stejné postavení jako zabezpečené podpisy. Mohou být proto používány ve všech úředních postupech místo zabezpečených podpisů. Administrativní podpisy jsou takové, které poskytují dostatečné zabezpečení při potvrzování identity a autorizaci, ale nemusí nezbytně splňovat všechny požadavky pro generování a uchovávání dat používaných pro vytváření zabezpečených podpisů, a které zejména nejsou nezbytně založeny na utajeném certifikátu. Podmínky ohledně zabezpečení a organizace, které musí administrativní podpis zákona splňovat, jsou stanoveny v nařízení o administrativním podpisu (Věstník spolkových zákonů, č. II, 159/2004). Registr standardních dokumentů. Dosud museli občané i firmy v úředních postupech předkládat potvrzení o určitých informacích například rodné listy, potvrzení o státní příslušnosti či o zápisu v obchodním rejstříku. V systému elektronické veřejné správy to v mnoha případech už není nutné, neboť lze použít data, která jsou již v dispozici v registrech. Když se osoba zaregistruje, příslušný úřad ověří správnost stávajících osobních údajů a údajů o státní příslušnosti inspekcí příslušných dokumentů (standardní dokumenty) a poté informuje centrální registr obyvatelstva, že jsou informace správné. I když registrační proces neproběhne, může osoba pořádat o potvrzení správnosti informací pod podmínkou, že předloží potvrzení o jejich správnosti ve formě příslušných dokumentů. určité informace proto už nemusí předkládat příslušná osoba, ale úřad si je může s jejím souhlasem vyžádat od centrálního registru obyvatelstva. Osoba může rovněž předložit elektronicky podepsané potvrzení o registraci vydané centrálním registrem obyvatelstva. Firmy mohou využívat dokumentační registr zavedený ustanovením 114(2) spolkového daňového zákoníku 3, aby prokázaly, že splňují odborné požadavky pro vykonávání určité činnosti, nebo povahu této činnosti. Úřední podpis. Osoby, které jsou zapojeny do úředních postupů, musí mít možnost ověřit pravost dokumentů předkládaných různými úřady. Úřední podpis je elektronický podpis připojovaný úřadem k úřednímu oznámení nebo dokumentu. Tímto způsobem lze elektronické dokumenty vydávané úřady snadno rozpoznat. Nejen že je pomocí úředního podpisu možné ověřit pravost dokumentu, ale úřední podpis také automaticky potvrdí dokument při jeho zpětné konverzi do elektronického formátu. Elektronické doručování dokumentů. Dokumenty vystavené soudy nebo správními orgány mohou být doručeny elektronicky prostřednictvím doručovatele. Občané, kteří si přejí, aby jim dokumenty byly doručovány elektronicky, se mohou zaregistrovat u doručovacího agenta pomocí svého identifikačního průkazu (podpisová karta nebo mobilní telefon). Poté budou prostřednictvím tohoto doručovacího agenta dostávat administrativní dokumenty. Doručovací agent uvědomí příjemce, že si může dokument elektronickou cestou vyzvednout. Aby byl dokument chráněn před přístupem třetích osob, může si jej osoba vyzvednout, pouze projde-li identifikací a ověřením totožnosti pomocí identifikačního průkazu. Dokumenty mohou být 3 Německy Bundesabgabenordnung (BAO).

5 nadto zasílány v zašifrované podobě. Dešifrovat takový dokument potom může pouze držitel dešifrovacího klíče (osobní klíč). Dokument bude považován za doručený v okamžiku zaslání oznámení o doručení příjemci dokumentu. Elektronický podpis příjemce při výběru dokumentu slouží příslušnému jako potvrzení o doručení. Doručovateli dokumentů se mohou stát i soukromé společnosti. Povolení fungovat jako doručovací agent se uděluje správním oznámením po splnění předem stanovených požadavků. Osvobození od poplatků. Během zaváděcího období, které potrvá do konce roku 2006, budou fyzické osoby i obchodní firmy osvobozeny od poplatků, což je má stimulovat k častějšímu využívání elektronických úředních postupů.

6 Moduly

7 Oddíl 2 Interní úřední postupy a metody Oddíl 2 strategií e-governmentu 4 se zabývá požadavky, které musí splňovat oddělení vnitřního administrativního zpracování (vnitřní oddělení): Občané od elektronické veřejné správy očekávají, že jim ušetří čas a bude rychle reagovat na jejich požadavky. Všeobecné zavedení systému elektronických záznamů (ERS) v celé spolkové administrativě je proto jedním ze základních prvků strategie e-governmentu. V ERS lze realizovat plně automatizované transakce a státní orgány mohou uceleně spolupracovat. Standardizované internetové formuláře, podávané ve formátu XML úřadům, lze snadno integrovat do procesu vnitřního zpracování. Oznámení lze také přesměrovat na doručovací službu. Na spolkové úrovni se ERS zavádí ve standardní podobě, v souladu se stanoveným postupným časovým harmonogramem. Základní koncepce byla schválena spolu s jednotlivými spolkovými zeměmi. Byl zvolen mezinárodní standard XML, který umožňuje používat elektronický podpis a provádět plně automatizované předběžné a následné zpracování. Administrativní postupy musí být organizovány co nejlépe, tak aby byly efektivní a ekonomické. Použití nástrojů modulace a optimalizace procesů umožňuje detailní analýzu průběhu určitého postupu. Na tomto základě pak lze reorganizovat a zlepšovat stávající pracovní metody. Komunikační infrastruktura používaná pro výměnu dat a informací musí zaručovat hladký průběh komunikace se státním úřadem a mezi administrativními jednotkami navzájem. Pro tuto oblast je nesmírně důležité zabezpečení dat, automatizace a standardizace. Z tohoto důvodu bylo vytvořeno několik postupů pro definování a standardizaci ové komunikace, přenosu dat, komunikace mezi zabezpečenými doménami, jakož i veškeré další nezbytné komunikační podmínky a mechanismy. Přitom se za všech okolností bere v úvahu požadovaná úroveň zabezpečení prostřednictvím všeobecně přijímaných standardů (např. XMLDSIG) a prostřednictvím různých stupňů utajení a bezpečnostních kategorií nezbytných pro administrativní postupy. Definovaná schémata XML také zajišťují stejně důležité požadavky interoperability a kompatibility. Elektronické služby nabízené veřejnou správou musí být přístupné každému. Internetové formuláře, obsah internetových stránek a on-line procedury musí být vytvořeny tak, aby braly v úvahu potřeby společensky znevýhodněných, starších nebo postižených osob. Jednoduchost použití a jasná struktura zlepšují schopnost uživatelů orientovat se v dostupných službách. Realizací stupně A Směrnic WAI 5 bude dosaženo dostupnosti internetového obsahu ve střednědobém horizontu. Zákon o e-governmentu stanovuje přechodné období, které skončí k 31. prosinci V dlouhodobém horizontu by mělo být dosaženo nejvyšší úrovně dostupnosti předepsané ve směrnicích, je-li to 4 5 Směrnice organizace World Wide Web Consortium (W3C),

8 technicky možné. Občané musí mít v elektronickou veřejnou správu důvěru. Zabezpečení sítě a informací jsou proto rozhodujícími faktory bezpečnostní infrastruktury, které se vztahují na všechny administrativní jednotky. Jednotlivé správní jednotky musí stanovit zabezpečené domény a osoby za ně odpovědné, přičemž je třeba vzít v úvahu externí přístup k sítí. Uživatelé systému prokazují svou totožnost pomocí certifikátů. Komunikace se zabezpečuje v souladu s mezinárodními standardy. 6 Oprávněné podpisové certifikáty pro fyzické osoby spravují soukromí poskytovatelé certifikačních služeb, kteří se řídí příslušnými právními předpisy. Certifikáty pro orgány veřejné správy obsahují zvláštní prvek, nazývaný předmětový identifikátor, 7 který identifikuje každý státní orgán a vychází z mezinárodních norem. Všichni uživatelé tak jistě vědí, že skutečně komunikují s příslušným státním úřadem. Pro interní administrativní potřeby budou vydávány zaměstnanecké karty, které budou zaměstnanci používat k plnění svých povinností. Zaměstnanecké karty budou vybaveny elektronickým podpisem a identifikačním číslem úředníka (označení úředníka). Administrativní oznámení a další dokumenty zasílané občanům či podnikům se elektronicky podepisují při odeslání ze serveru. Úřední podpis umožňuje příjemci s jistotou určit totožnost úřadu a přesvědčit se, že doručený dokument je pravý. Pro ověření podpisu je uživatelům k dispozici webová aplikace. Pro státní úřady byl vyvinut volně konfigurovatelný, zdarma dostupný modul, 8 který umožňuje vytváření a ověřování podpisů na serveru. Význam IT zabezpečení neustále vzrůstá. Určité aplikace a systémy musí fungovat i tehdy, dojde-li k výpadku elektrické energie či přírodní katastrofě. Požadavky, které musí klíčová infrastruktura a systémy splňovat, jsou stanoveny ve strategii pro záložní systémy. Na obranu proti stupňujícím se virovým útokům byl společně s podniky v soukromém sektoru vytvořen systém detekce a varování před počítačovými viry. Tento systém je založen na bezpečnostní technologii PKI, koordinované s vývojem v Evropě. V první fázi bude detekce virů a varování před nimi služba koordinovaná správními orgány a poskytovateli internetového připojení, která bude zaznamenávat a distribuovat utajované informace zabezpečenou cestou. V další fázi bude zaveden systém, který bude generovat automatické zprávy, včetně statistického vyhodnocování. To znamená, že viry, které mohou v kterýkoli okamžik obíhat v systému, mohou být vystopovány bez významného zpoždění. 6 V současnosti jsou nejčastěji užívanými standardy IPSEC a TLS. Ve střednědobém horizontu se za nejvhodnější metodu považuje IPv6. 7 Předmětový identifikátor ve veřejné správě, 8 Moduly pro on-line aplikace (MOA),

9 Pojmy Elektronická veřejná správa je založena na některých základních předpokladech, vztahujících se ke konkrétním subjektům, které jsou shrnuty do základních pojmů. Tyto pojmy shrnují zásadní principy a vysvětlují všeobecné postupy, které je třeba dodržovat. Identifikační průkaz Při podávání žádostí občané doposud v případě potřeby prokazovali svou totožnost úředním občanským průkazem s fotografií. Jak je tomu však v elektronické správě? Pro zjišťování a ověřování totožnosti osob se používá identifikační průkaz. S jeho pomocí lze elektronicky podepisovat žádosti a vyzvedávat korespondenci zasílanou správními úřady elektronickou cestou. Identifikační průkaz 9 nezávisí na konkrétní technologii. Navíc neexistuje pouze jeden druh identifikačního průkazu. Závisí výhradně na rozhodnutí občana, pro jakou technologii se rozhodne při prokazování své totožnosti v elektronické komunikaci. V zásadě je možné používat jako identifikační průkaz jakoukoli kartu, která umožní elektronicky podepisovat zabezpečenou cestou a ukládat data do volných oblastí. Stejně jako je možné v papírovém světě používat k identifikaci cestovní pas, řidičský nebo občanský průkaz, nabízí i elektronický svět řadu možností. Nezáleží na tom, zda občan používá čipovou kartu, mobilní telefon nebo USB zařízení. Důležité je, zda tento prostředek splňuje určité bezpečnostní požadavky nezbytné pro identifikační průkaz. Občan Uživatelské rozhraní Podpis Zabezpečení Šifrování Datová paměť Rozptýlená hodnota Aplikace Prostředí identifikačního průkazu Model identifikačního průkazu Zdroj: A. Hollosi, G. Karlinger: Rakouský identifikační průkaz. Úvod 10 Koncepce identifikačního průkazu 11 je jedním ze základních principů rakouského modelu e-governmentu. Definuje funkce potřebné pro bezpečnou elektronickou komunikaci mezi občany a správními úřady: elektronický podpis, identifikace a

10 datová paměť. Koncepce rovněž stanoví bezpečnostní požadavky, které musí identifikační průkaz splňovat. Dva nejdůležitější požadavky představuje elektronický podpis a identifikace. Elektronický podpis Elektronický podpis se generuje pomocí šifrovacího procesu. Podle zákona o podpisu (Signaturgesetz) 12 se zabezpečený elektronický podpis používá v administrativních postupech, kde se vyžaduje vlastnoruční podpis. Zákon o e- governmentu stanoví, že v souvislosti s funkcemi identifikačního průkazu se úřední podpis až do konce roku 2007 považuje za rovnocenný zabezpečenému podpisu. Identifikace V elektronické komunikaci musí vždy existovat nezvratné spojení mezi elektronickým procesem a osobou, která tento proces zahájila. To zabraňuje neoprávněným osobám v přístupu k osobním údajům. Doposud se k těmto účelům používala referenční čísla typu čísla sociálního zabezpečení nebo daňového identifikačního čísla, v závislosti na konkrétním správním orgánu. Aby se v elektronické komunikaci předešlo záměnám osob, používá se pro jednoznačnou identifikaci osob zdrojové PIN. Zdrojové PIN se odvozuje z čísla CRO 13 pomocí šifrovacího procesu a zapisuje se elektronicky podepsanou formou do identifikačního průkazu. Zdrojové PIN proto může ovládat pouze právoplatný držitel identifikačního průkazu. Z důvodu ochrany údajů se zdrojová PIN fyzických osob nesmí ukládat přímo do aplikací. V rámci správních postupů musí identifikace osob probíhat pomocí specifických sektorových osobních identifikátorů, které se odvozují ze zdrojového PIN a kódu daného sektoru. Použití těchto dvou šifrovacích postupů (šifrování čísla CRO ve zdrojové PIN a odvozování specifického sektorového osobního identifikátoru ze zdrojového PIN) zaručuje vysoký stupeň ochrany dat a vylučuje riziko průhlednosti osob. Koncepce identifikačního průkazu stanoví nejen konkrétní bezpečnostní požadavky, ale zaručuje také různost a umožňuje používání různých typů identifikačních průkazů. V současnosti vlastní identifikační průkazy řada osob (např. členská karta Österreichische Computergesellschaft Rakouské počítačové společnosti). Dosažení široké dostupnosti identifikačních průkazů se předpokládá v roce 2004, kdy začne vydávání platebních karet, které mohou být také používány jako identifikační průkazy. V rámci usilování o mobilitu v rámci celého evropského prostoru však mohou být používány i identifikační průkazy vystavené v dalších členských zemích EU, pokud jsou opatřeny identifikačním propojením nebo je možné do nich identifikační propojení vložit. 14 V současnosti se identifikační průkazy vydávají například v Itálii, Estonsku nebo Finsku. Dnes už je možné začlenit italské a finské identifikační průkazy do rakouského systému e-governmentu, jakmile bude tato služba zpřístupněna veřejnosti Centrální registr obyvatelstva (Zentrales Melderegister): všechny fyzické osoby s trvalým pobytem v Rakousku jsou zaregistrovány v centrálním registru obyvatelstva. Všem registrovaným osobám je přiděleno jedinečné číslo číslo ZMR (CRO), čímž lze vyloučit záměnu identity osob. 14 Jedná se o automatický proces, při němž se osobní kód používaný v jiné členské zemi propojí s identifikačním propojením vygenerovaným na základě tohoto kódu.

11 Používá-li se identifikační průkaz v on-line transakcích, komunikuje prostředí identifikačního průkazu s aplikací zajišťující příslušný administrativní postup. Nejedná se však o přímou komunikaci, nýbrž o spojení zajišťované prostřednictvím bezpečnostního rozhraní. To znamená, že aplikace a bezpečnostní infrastrukturu lze vyvíjet nezávisle na sobě. Vrstva zabezpečení Kromě toho, že umožňuje nezávislost prohlížeče a operačního systému jako komunikačních prostředků, má vrstva zabezpečení také tu výhodu, že umožňuje používat v rakouském systému e-governmentu evropské podpisové karty. Vrstva zabezpečení je jako specifikace volně k dispozici. 15 Pro demonstrační a testovací účely byl vyvinut prototyp, 16 který je rovněž volně k dispozici. Pro dialog s úrovni zabezpečení nemusí aplikace rozeznávat prostředí konkrétního identifikačního průkazu, ale pouze definici formátu zobrazení, kterou toto prostředí dokáže zpracovat. Standardní formát zobrazení úrovně zabezpečení 17 byl stanoven na základě mezinárodních standardů (XHTML a Cascading Stylesheets 2). Omezení jsou navíc definována tak, aby formát zobrazení dokázal zobrazit zabezpečený podpis bezpečnou formou. Nedovoluje propojovat informace nebo zobrazovat dynamické prvky, např. skripty. Identifikační propojení Při podávání žádosti k správnímu orgánu v elektronické podobě musí být žadatel jednoznačně identifikován a jeho totožnost ověřena. To zahrnuje zjištění, zda je osoba skutečně tou, za kterou se vydává, a zda má oprávnění žádost podávat. Jméno osoby však samo o sobě nedostačuje k ověření totožnosti, a proto se pro určení a ověření totožnosti používá identifikační propojení. 18 Identifikační propojení Certifikát(y) sspin Formulář Jednosměrná funkce zdrojové PIN Veřejný klíč (1) Vystavitel Veřejný klíč (2) Jméno Podpis občana např. klíč (1) Jméno Podpis úřadu Registr zdrojových PIN Veřejný klíč (2) Podpis CSP pdf

12 Identifikační propojení propojuje podpisový certifikát osoby s jedinečným identifikačním prvkem zdrojovým PIN. Toto propojení mezi certifikátem a osobou elektronicky podepisuje úřad státní zprávy. Tím vznikne kryptograficky zabezpečené propojení mezi elektronickým podpisem osoby (podepisující) a jedinečným identifikačním prvkem této osoby. Identifikační propojení umožňuje jednoznačně identifikovat osobu způsobem, který lze v elektronické komunikaci se správním orgánem automatizovat pomocí specifického sektorového osobního identifikátoru (sspin). Prostředí identifikačního průkazu Bezpečné zobrazení Občan Webové služby Identifikační průkaz Výpočet rozptýlené hodnoty Aplikace Uživatelské rozhraní známka Paměť Zadání PIN Vrstva zabezpečení Prostředí identifikačního průkazu Zdroj: Požadavky na prostředí identifikačního průkazu, G. Karlinger, 2002 Prostředí identifikačního průkazu 19 ovládá: zahrnuje řadu různých funkcí, které průkaz Známka. Známka identifikačního průkazu (např. čip) je centrálním prvkem prostředí identifikačního průkazu. Umožňuje šifrovací výpočty a slouží jako datová paměť. Známku musí být možné používat jako zabezpečenou jednotku pro vytváření podpisů nebo administrativních podpisů. Zabezpečený elektronický podpis. Šifrovaný podpisový proces se řídí nařízením o elektronickém podpisu. Poskytovatel certifikačních služeb odpovídá za řádné fungování doporučených komponentů (zadání PIN, výpočet rozptýlené hodnoty a bezpečné zobrazení). Elektronický podpis a ověření totožnosti. Kromě zabezpečeného elektronického podpisu nebo administrativního podpisu musí být identifikační průkaz vybaven další sadou dvou klíčů, která umožňuje vytvoření 19 ssar.buergerkarten-umgebung

13 jednoduchého elektronického podpisu. Další páry klíčů. Průkaz umožňuje administraci dalších párů klíčů. Datová paměť. Datová paměť může zahrnovat několik pamětí. Paměť je uložena ve známce identifikačního průkazu. Tato paměť spravuje určité údaje, například identifikační propojení. V mnoha případech mohou být další údaje uloženy jinde. Je možno vyčlenit paměťovou oblast na pevném disku počítače, na němž prostředí identifikačního průkazu funguje, nebo založit paměť, k níž má prostředí přístup přes internet. Infoboxy. Paměť ve známce identifikačního průkazu se dělí do logických jednotek. Pro přístup k infoboxům může držitel identifikačního průkazu přiřadit práva na čtení a psaní. Proto jiná osoba nemůže získat přístup k infoboxům bez vědomí držitele identifikačního průkazu. Vývoj koncepce identifikačního průkazu byl zahájen v listopadu roku V roce 2003 byl vydán první identifikační průkaz, kterým byla členská karta společnosti Österreichische Computergesellschaft, což se považuje za realizaci této koncepce. Všeobecné rozšíření identifikačních průkazů se dá očekávat poté, co se v roce 2004 začnou vydávat platební karty s platností identifikačního průkazu. Od dubna roku 2004 se jako alternativa k podpisovým kartám nabízí identifikační průkazy ve formě podpisů prostřednictvím mobilního telefonu. Elektronické doručování Zavedením elektronického doručování se elektronizace administrativních transakcí završí. Doručovací služba státní správy byla uvedena do provozu v květnu roku Administrativní postupy mohou nyní občané realizovat sami, od podání žádosti až po doručení vyřízené žádosti na internetu. Nová služba elektronického doručování musí ze zákona splňovat některé požadavky ohledně dostupnosti. Koncepce elektronického doručování vychází ze základních předpokladů a cílů, k nimž bylo přihlédnuto během její realizace: Výslovný souhlas občana s elektronickým doručováním, poskytnutý v okamžiku registrace k doručovací službě dle jeho výběru. Registraci je možné kdykoli zrušit. Elektronické doručování nezávislé na formě podání žádosti, které řídí výhradně adresát. Souhlas s doručením má obecnou platnost. 20 https://www.zustellung.gv.at

14 Doručovací adresy je možné kdykoli změnit, dokonce v průběhu administrativního procesu. Změna či oznámení, že elektronické doručení není možné, musí být sděleny pouze jednomu orgánu státní správy, nikoli několika různým kancelářím. Elektronické doručování je možné i v případech, kdy správní orgány zasílají dopisy bez předchozí podané žádosti. Musí být zaručena důvěrnost elektronicky doručovaných dokumentů. Kombinace elektronického doručování a fyzického doručování, která sdružuje decentralizované možnosti tisku. Důležitými složkami systému elektronického doručování jsou důvěra a možnost potvrzení důležitých prvků. Pro elektronické doručování byla proto zvolena metoda elektronické doručovací služby, jejíž fungování upravuje zákon o e-governmentu a zákon o elektronickém doručování (Zustellungsgesetz). Doručovací službu lze porovnat s místem doručení stanoveným v zákoně o elektronickém doručování. Orgány státní správy nemusí nezbytně doručovat úřední dokumenty přímo občanovi, ale prostřednictvím doručovací agentury, která tuto službu vykonává. Tento přístup nabízí možnost zapojit do doručování soukromé poskytovatele. V průběhu přechodného období bude však zavedena administrativní doručovací služba, která bude hodnotit počáteční zkušenosti a odhadne potenciální objem doručovaných dokumentů. Jakmile bude situace na trhu vyhodnocena, může službu převzít i soukromý sektor, pokud splní nezbytné bezpečnostní a organizační podmínky. Model doručování Model elektronického doručování 21 má být v první řadě pohodlný pro zákazníky, a ve druhém plánu má pak za úkol zjednodušit administrativní postupy a zavést spolupráci a potenciál pro úspory na straně orgánů veřejné správy. Tyto cíle lze dosáhnout na základě modulárních, ekonomických doručovacích služeb. Model doručování nastiňuje základní složky a procesní model fungování elektronického doručování. Základním záměrem je nezatěžovat zvláštní aplikace formálními aspekty doručování. Toho bude dosaženo integrací základního modulu MOA-ZS (základní modul pro integraci elektronického doručování). Nezbytná ochrana dat bude zaručena kvalitní identifikací a ověřením totožnosti příjemce pomocí identifikačního průkazu a elektronického podpisu. Základní složky doručovacího procesu: doručovací středisko, které aktivuje elektronickou adresu jednotlivce a přenese dokument k doručení doručovacímu agentovi příslušné osoby. 21

15 doručovací agent, který přijme dokument ze správní aplikace a zaprotokoluje jej způsobem závazným pro příjemce i odesilatele. komunikační systém, který informuje příjemce o uložení jeho dokumentu, a to elektronickou poštou, SMS či jiným prostředkem. výběr dokumentu příjemcem u doručovacího agenta s možností ověření úředního podpisu. 22 potvrzení pro jakékoli následné dotazy, že dokument byl doručen, nebo že se doručení nezdařilo. 22 Správní orgán podepisuje dokument elektronicky (viz 19 zákona o e-governmentu).

16 Doručovací proces zahrnuje tyto kroky: 1. Aby uživatel mohl využívat služeb elektronického doručování, musí být dostatečně identifikován. Identifikace se provádí na základě identifikačního průkazu. Úplná identifikace se provádí při registraci uživatele služby elektronického doručování u doručovacího agenta. Uživatelé se mohou zaregistrovat u více doručovacích agentů najednou. 2. Odesílací aplikace přenese dokument v šifrované podobě k příslušnému doručovacímu agentovi. 3. Příjemce dokumentu je doručovacímu agentovi již znám, neboť se u něj již dříve zaregistroval. Údaje potřebné pro identifikaci, zejména šifrovací klíč pro dokumenty, jsou uživateli sděleny při registraci. 4. Příjemce si následně vyzvedne doručovaný dokument. V případě, že to odesilatel (orgán státní správy) vyžaduje, vystaví doručovací agent elektronicky podepsané potvrzení o doručení (doručení RSA), nebo zašle správnímu orgánu zprávu o tom, že k vyzvednutí dokumentu nedošlo. Po vyzvednutí lze dokument dešifrovat. Dokumenty, které nebudou vyzvednuty elektronicky, budou po uplynutí stanoveného období doručeny v tištěné podobě. https://www.zustellung.gv.at kancelář stav / potvrzení o doručení oznámení dokument 3 žádost (podepsaná) přenos Doručovací služba Zdroj: P. Reichstädter, Elektronické doručování dokumentů Model a procesy, V případě, že doručení nebo uložení dokumentu proběhne neúspěšně, vystaví doručovací agent odesílateli dokumentu potvrzení o nemožnosti doručit zprávu. Doručovací agent je následně povinen zničit údaje o uživateli vztahující se k doručení příslušného dokumentu.

17 Obvykle je doručování založeno na třech rozhraních: 1. Příjemce doručovací agent. Pobídka uživatele a komunikace se odehrává prostřednictvím internetových stránek, zatímco podpis se přenáší přes rozhraní s úrovní zabezpečení. 2. Orgán státní správy doručovací agent. Toto je dvoustupňové rozhraní pro volbu doručovacího agenta a odeslání dokumentu. Jedná se o centrálně definované rozhraní (XML a Web Service), jehož prostřednictvím se standardizovaný formát přenáší zabezpečenou formou k doručovacímu agentovi. Díky tomu mohou být správní orgán i doručovací agent nezávislí na konkrétní technologii a jsou v tomto směru otevřeni tržní konkurenci. 3. Oznámení. Oznámení může být zasláno prostřednictvím různých elektronických prostředků (SMS, fax, apod.). Základní používaný formát dokumentů je XML, který má hierarchickou strukturu. Vnější obal zajišťuje generická obsahová struktura XML, která obsahuje například údaje o vystaviteli a příjemci dokumentu. Existují i specifické struktury pro různé typy dokumentů (např. správní oznámení). Výhodou stupňovité struktury je homogenizace dat, která může vést ke spolupráci. Díky XML obalu lze šifrovanou formou doručovat jakýkoli datový formát. Popis procesu Elektronické doručování zahrnuje různé procesy, které jsou podrobně popsány v koncepci doručování. 23 Proces doručování lze rozdělit do několika fází: 1. Osoby, které si přejí doručovat dokumenty elektronickou cestou, se zaregistrují u doručovacího agenta a prokážou se svým identifikačním průkazem. Identifikace umožňuje jednoznačně přiřadit data důležitá pro doručovací službu příjemci. Princip identifikace je popsán v MOA ID Dříve, než orgán státní správy (aplikace odesílatele) odešle dokument doručovacímu agentovi, musí vědět, u kterého agenta se příjemce zaregistroval. Z toho důvodu zašle dotaz do adresáře Doručování, z nějž získá informace o tom, kterého doručovacího agenta příjemce využívá, šifrovací certifikáty, preferované nebo doplňkové čitelné formáty dokumentů (mezi standardní formáty patří.html,.doc a.pdf, ale i plány a nákresy v programech AutoCad, Visio apod.) a možná oznámení o nepřítomnosti (např. z důvodu státního svátku). 3. Příjemce obdrží oznámení o tom, že dokument je připraven k vyzvednutí u doručovacího agenta. Oznámení se zasílají elektronicky (dvakrát krátce po sobě) a v případě služeb s potvrzením také v tištěné podobě v případech, kdy nedojde ve stanovené lhůtě od elektronického oznámení k vyzvednutí

18 dokumentu. 4. Osoba oprávněná k výběru dokumentu musí pro výběr doručeného dokumentu prokázat svou totožnost. Poté obdrží seznam doručených dokumentů. Dokumenty si může stáhnout nebo nechat přeposlat na konkrétní ovou adresu. Na žádost odesílatele mu doručovací agent zašle potvrzení, že si příjemce doručené dokumenty vyzvedl. 5. V případě, že si příjemce dokument v určité lhůtě nevyzvedne, nebo v případě, že jej odmítne vyzvednout (což v případě doručení RSA není možné), bude odesílateli zasláno elektronické oznámení o nemožnosti doručit dokument díky nevyzvednutí ze strany příjemce. 6. V případě, že si uživatel dočasně nemůže vyzvedávat elektronicky doručované dokumenty, může si u doručovacího agenta aktivovat oznámení o nepřítomnosti. Oznámení se zanese do adresáře doručovacího agenta. Dokud je oznámení aktivní, nelze v souladu se zákonem o doručování dokumentů doručovat dokumenty elektronickou cestou. Dokumenty, v nichž není zakotvená žádná časově omezená lhůta, například pro podání odvolání nebo námitky, která by se započala po uložení k výběru (např. běžné dopisy), mohou být zaslány kdykoli, dokonce i v době nepřítomnosti. 7. Pro případy, kdy si příjemce již nepřeje dostávat dokumenty elektronickou cestou, musí existovat jednoduchý způsob zrušení registrace u doručovacího agenta. 8. Příjemce musí také mít možnost následně změnit údaje poskytnuté při registraci. Takovou změnu však nelze provést bez oprávněné identifikace. 9. Kroky příjemce musí být řádně zaznamenány. Lhůta, po niž je možné uchovávat takové záznamy, a rozsah informací, které lze zaznamenávat, se řídí zákonnými podmínkami vztahujícími se na doručování dokumentů. 10. Doručovací agent může nabízet i doplňkové služby (např. bezpečnostní schránku na dokumenty), tyto služby však nesmí narušovat bezpečnost systému. Komunikační struktury Při elektronickém doručování dokumentů dochází k výměně informací mezi odesílatelem a doručovacím agentem příjemce přes rozhraní XML. Rozhraní zahrnuje řadu různých specifikací. V doručovaném dokumentu je definována struktura a nezbytné specifikační profily pro jednotlivé XML zprávy. 25 Kromě popisu všeobecné komunikační struktury obsahuje příklady doručování XML a PDF zpráv a přenosu potvrzení o službě, nebo oznámení o nemožnosti službu realizovat. 25

19 Schéma adresářů pro doručení V případě, že služby elektronického doručování zajišťuje více poskytovatelů, musí být správní orgán schopen určit, u kterého poskytovatele nebo poskytovatelů se příjemce zaregistroval. Děje se tak zasláním žádosti centrální doručovací službě. Jedná se o centrální službu, která komunikuje se všemi adresáři autorizovaných doručovacích agentů. V centrální službě se neuchovávají žádné informace o příjemcích dokumentů. Specifikace 26 pro adresáře vychází ze standardního protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Adresář doručovacího agenta musí odpovídat standardu stanovenému tímto protokolem. Data se ukládají podle stanoveného schématu. Specifikace rozhraní Elektronicky doručované dokumenty se přenáší od orgánu státní správy k doručovacímu agentovi. Agent poté zajistí jejich doručení příslušnému příjemci. Technická komunikace mezi úřední aplikací a doručovacím agentem se odehrává prostřednictvím doručovacího rozhraní. Toto rozhraní je detailně definováno tak, aby zaručovalo standardizovanou výměnu dat. Specifikace rozhraní 27 popisuje datové formáty jednotlivých doručovaných prvků (šifrovaná komunikace, doručení dokumentu, oznámeni o úspěšném či neúspěšném doručení, zprávy, doklad o doručení, potvrzení apod.). Specifikace XML Datová struktura potřebná pro doručování dokumentů 28 je jako ústřední složka bezpečného e-governmentu definována v řadě dalších specifikací. Hlavní informace zahrnují údaje o osobě, oznámení či rozhodnutí a organizační údaje. Obvykle se usiluje o definování co největšího počtu možností pro umožnění flexibilních kombinací. Je možné definovat i doplňkové vlastnosti. Jelikož všechny prvky nemusí být nutně používány, slouží struktura spíše informativním účelům než jako datový model. Prototyp Od června roku 2003 je k dispozici prototyp, který byl představen na Konferenci o e- governmentu ve Štýrském Hradci v souvislosti s modelovým on-line postupem pro potvrzení registrace. Tento prototyp lze používat především pro realizaci prototypu nebo zkušební integraci elektronického doručování do úředních postupů. Úřední doručovací agent

20 Od roku 2004 je k dispozici služba elektronického doručování, včetně doručovacího centra, ve funkci úředního doručovacího agenta, a to na internetové adrese https://www.zustellung.gv.at. Elektronické potvrzování plateb Aplikace ve veřejné správě nejsou vždy zdarma a totéž platí i pro elektronické postupy. Je však možné hradit poplatky a taxy elektronicky? Pro tyto účely nabízí spolková strategie e-governmentu integraci plateb do úředních postupů. Základem pro integraci jsou otevřené, převážně automatizované postupy, které umožňují integraci stávajících platebních systémů, přičemž však nevylučují zavádění nových řešení v budoucnu. Spektrum nabízených služeb zahrnuje internetové bankovnictví, kreditní karty, nebo platby přes mobilní telefon. Ustanovení rovněž zahrnují integraci plateb v hotovosti na pokladně do elektronických postupů. Princip flexibility proto vyžaduje aplikace, které nezávisí na konkrétním způsobu platby. Nejdůležitějším faktorem je transparentnost. Musí být zřejmé, jakým způsobem se platba uskutečnila, čehož lze dosáhnout používáním standardu EPS Rozhraní EPS-2 Platební standard EPS-2 je otevřené rozhraní mezi aplikací a platebním mechanismem nebo přechodným zúčtovacím místem. Rozhraní zajišťuje úhradu online plateb a podporuje různé další transakce. Data plátce se nikdy nepřenáší. Standard EPS-2 vyvinula mezibankovní studijní skupina Studiengesellschaft für Zusammenarbeit im Zahlungsverkehr (STUZZA), 30 společně s orgány spolkové a regionální veřejné správy. Vychází z evropského bankovního standardu ECBS. 31 EPS-2 byl vyvinut současně s vytvořením všeobecného standardu pro on-line platební procesy, který nejen umožňuje přímé platby pomocí různých systémů internetového bankovnictví, ale rovněž platby kreditní kartou, platební systémy v mobilních telefonech, nebo platby v hotovosti (např. na pokladně). Platby prostřednictvím mobilního telefonu a kreditní kartou jsou již možné a byly demonstrovány na příkladě elektronického potvrzení registrace. 32 Po zavedení elektronického registru potvrzení o sankcích 33 budou platby kreditní kartou poprvé integrovány do systému elektronických procesů. Protokol EPS-2 klade velký důraz na jednoduchost, zabezpečení a kompatibilitu s mezinárodními standardy. Umožňuje také tzv. garantované platby, za něž přebírá plnou odpovědnost platební partner (tedy např. banka). Oznámení nebo potvrzení o platbě se podepisuje elektronicky a lze jej tedy zpracovávat nebo archivovat jako platební doklad, jenž lze následně ověřit

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p.

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Datové schránky Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Aktuální informace V souladu se zákonem č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech byla 1. listopadu provedena aktivace datových

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity ACAeID 35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.2 Odpovídá: Ing. Jiří Hejl Datum: 21. 12. 2012 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha

Více

Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o.

Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o. Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o. V platnosti od 24.10.2003 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu šifrování dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu šifrování dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS uživatele PKI-PČS. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 6/2006 dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS Ruší se interní předpis č.: Odborný garant: Ing. Antonín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006 Datum

Více

Pravidla komunikace LRR

Pravidla komunikace LRR Pravidla komunikace LRR Verze 20040801 V platnosti od 1.8.2004 0. OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2 Úroveň I - Přehled Úroveň II - Principy Kapitola 1 Kapitola 2 1. Základní pojmy a souvislosti 27 1.1 Zpráva vs. dokument 27 1.2 Písemná, listinná a elektronická podoba dokumentu 27 1.3 Podpis, elektronický

Více

Pravidla komunikace registrátora ZONER software, a.s. V platnosti od 1.8.2004 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky

ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky Kryptografie Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3258 Sbírka zákonů č. 263 / 2011 263 ZÁKON ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o.

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. Níže uvedený věrnostní program BayProfit splňuje všechny právní náležitosti soutěže, která nepodléhá zákonu č. 202/1990 Sb. o loteriích

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu Czech Point Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. Czech POINT bude

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. 1 Systém základních registrů se skládá z registru obyvatel (ROB), který zahrnuje české fyzické osoby a cizince

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. 1 Systém základních registrů se skládá z registru obyvatel (ROB), který zahrnuje české fyzické osoby a cizince ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA I n f o r m a c e o připravovaných změnách v povolovacích a registračních činnostech v souvislosti se základními registry --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Prezentace estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní telematika Dopravní telematika Elektronický výběr poplatků Směrnice

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu CZECH POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 20.5.2008 Aktualizováno: 23.5.2008 Verze: 1.3 Obsah Uživatelská dokumentace...1 Obsah...2

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Základní registry ve veřejné správě

Základní registry ve veřejné správě Základní registry ve veřejné správě Obsah kurzu Úvod Informační systém základních registrů (ISZR) Přínosy ZR Bezpečnost ISZR Agendové informační systémy (AIS) Postup implementace základních registrů Registr

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2 Pavel Smolík Top Account Manager 2 Obsah prezentace Obsah Úvod. Architektura ISDS. Poskytované služby. Způsoby přístupu k ISDS. Bezpečnost. Doplňkové

Více

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu pro elektronický podpis a ověření pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS Číselná řada: 5/2006

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu pro elektronický podpis a ověření pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS Číselná řada: 5/2006 Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 5/2006 PČS nebo externího uživatele PKI-PČS SMĚRNICE Věc: elektronický podpis a ověření pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS Číselná řada: 5/2006

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Systém Přenos verze 3.0

Systém Přenos verze 3.0 Systém Přenos verze 3.0 (bezpečná komunikace a automatizované zpracování dat) CTlabs spol. s r.o. Pernštejnské Janovice 28, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel/fax.: 0505-551 011 www.ctlabs.cz info@ctlabs.cz

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Registrace osob. Metodický návod pro žadatele. Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011

Registrace osob. Metodický návod pro žadatele. Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011 2011 Registrace osob Metodický návod pro žadatele Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011 2 Registrace osob Tato stránka je prázdná Registrace osob 3 Obsah 1.

Více

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele Příloha č. 3 Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů Ústřední knihovny VŠB TU Ostrava Ústřední knihovna VŠB-TUO (dále jen ÚK), shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem poskytování knihovnických

Více

skarta karta sociálních systémů

skarta karta sociálních systémů skarta karta sociálních systémů Konference ISSS 2012 Datum: Prezentuje: 2. 4. 2012 Lukáš Hemek, Česká spořitelna, a.s. 1 skarta je ojedinělým projektem Ministerstva práce a sociálních věcí, který zásadně

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period OBSAH 1. VYMEZENÍ POJMŮ...2 2. PŘEDMĚT A ROZSAH PRAVIDEL...2 3. OMEZENÍ ŽÁDOSTÍ NA DOMÉNOVÁ

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce Provozní dokumentace Seznam datových schránek Příručka pro statutárního zástupce Vytvořeno dne: 2. 8. 2011 Aktualizováno: 28. 11. 2011 Verze: 1.2 2011 MVČR Obsah Příručka pro statutárního zástupce 1 Úvod...3

Více

Systém evidence hotovostních plateb v ČR

Systém evidence hotovostních plateb v ČR Systém evidence hotovostních plateb v ČR Ing. Jiří Fridrich V Praze 22. 23. ledna 2015 Proč? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary 384/OVV/14 Bc. Košíková/223 14. 1. 2014 Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby V souladu s vyhláškou č.

Více

eobčan a egovernment ISSS 2013 Petr Mayer Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

eobčan a egovernment ISSS 2013 Petr Mayer Atos IT Solutions and Services, s.r.o. eobčan a egovernment ISSS 2013 Petr Mayer Atos IT Solutions and Services, s.r.o. eobčan a egovernment Elektronická identifikace občana I. Vize Atos MyCity II. Stav ID dokladů v Evropě III. Stav ID dokladů

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) pro poskytování služby Poštovní

Více

Využívání čipových karet na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí odd. koncepce informatiky

Využívání čipových karet na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí odd. koncepce informatiky Využívání čipových karet na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí odd. koncepce informatiky Smart Card Forum OKsystem 22. května 2008 Krátký pohled do historie - proč právě MPSV? zvažovalo možnosti využití čipových

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Použití čipových karet v IT úřadu

Použití čipových karet v IT úřadu Použití čipových karet v IT úřadu Software pro personalizaci, správu a použití čipových karet Ing. Ivo Rosol, CSc. Ing. Pavel Rous 9. 10. 6. 2011 1 Použití bezkontaktních čipových karet Přístupové systémy

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Přijetí podání registru živnostenského podnikání pro fyzickou či právnickou osobu Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 7.12.2010 Verze: 5.0

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

OKsmart a správa karet v systému OKbase

OKsmart a správa karet v systému OKbase OKsmart a správa karet v systému OKbase Od personalizace a sledování životního cyklu karet až k bezkontaktní autentizaci a elektronickému podpisu Spojujeme software, technologie a služby Martin Primas

Více

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě I. Pořadatel soutěže a technické zabezpečení soutěže 1. Soutěží se rozumí divácká soutěž založená na principu správné odpovědi na soutěžní

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Dokumentace k projektu Czech POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.3 2009 MVČR Obsah 1. Vysvětleme si pár pojmů...3 1.1.

Více

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Odbor legislativy a koordinace předpisů Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Podání obecně

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Atestace informačních systémů veřejné správy. Vladimír Matějíček 5.12.2007

Atestace informačních systémů veřejné správy. Vladimír Matějíček 5.12.2007 Atestace informačních systémů veřejné správy Vladimír Matějíček 5.12.2007 Co se atestuje a jak? Předmět atestace Dlouhodobé řízení ISVS informační koncepce provozní dokumentace (bezpečnostní politika)

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení Tyto Podmínky jsou závazné pro provozování a užívání on-line aplikace Insolvenční hlídač, která upozorňuje uživatele notifikací v uživatelském účtu

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

oznámení o změně registračních údajů

oznámení o změně registračních údajů Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifikační číslo C Z otisk podacího razítka

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Elektronická evidence tržeb. 14. zasedání Podnikatelské rady 17. října 2014

Elektronická evidence tržeb. 14. zasedání Podnikatelské rady 17. října 2014 Elektronická evidence tržeb - návrh řešení 14. zasedání Podnikatelské rady 17. října 2014 PROČ? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Zákaznická SW řešení Obecný úvod

Zákaznická SW řešení Obecný úvod Zákaznická SW řešení Obecný úvod Verze 2015-04-10 Obsah 1 Úvod...3 2 Tisk přepravních štítků z vlastního SW...4 2.1 Přepravní štítek...4 2.2 Datový soubor MPSEXPDATA...4 2.3 Identifikace klienta...5 2.4

Více

Federativní přístup k autentizaci

Federativní přístup k autentizaci Federativní přístup k autentizaci Milan Sova * sova@cesnet.cz 1 Úvod Abstrakt: Příspěvek předkládá stručný úvod do problematiky autentizace a autorizace a seznamuje s koncepcí autentizačních federací.

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo

Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo DAŇOVÁ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Základní údaje o zemi: Polsko (PL) 1. Struktura DIČ Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo 2. Popis

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných pobočkách - obchodních místech České pošty,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

E-DOKUMENT. Změny v oblasti postavení e-dokumentů v EU 2016+ Ing.Robert Piffl, robert.piffl@icloud.com

E-DOKUMENT. Změny v oblasti postavení e-dokumentů v EU 2016+ Ing.Robert Piffl, robert.piffl@icloud.com E-DOKUMENT Změny v oblasti postavení e-dokumentů v EU 2016+ ÚVOD Information Security & earchiving Conference 2015 - egovernment aneb Stát bez papíru tento materiál slouží jako pomůcka pro osobní prezentaci

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Česká pošta a Datové schránky

Česká pošta a Datové schránky Česká pošta a Datové schránky e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 7. 9. 2010 1 Datové schránky - milníky Datové schránky jsou technologickou revolucí a začátkem éry garantovaného elektronického

Více

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace:

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi

Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstvo financí Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Pracoviště: Legerova, 69, Praha 2, 110 00 Sekretariát tel.: 25704 3322 Č.j.: MF-121975/2012/34

Více

Variace. Datové schránky

Variace. Datové schránky Variace 1 Datové schránky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Datové schránky Datová schránka je

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana studio nirvana Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE Obchodní společnosti: studio nirvana Se sídlem: Karla Čapka 742, Sokolov, 35601 identifikační číslo: 45410810 Provozovna: ul. Přátelství

Více

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych školení NKČR Mgr. Jan Dytrych Právní úprava Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů účinnost 1.7.2009 Parlamentem schválené změny sněmovní tisk č. 704 (novela

Více