Zákon o e-governmentu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákon o e-governmentu"

Transkript

1 Právní základ

2 Na rozdíl od jiných států Evropské unie se Rakousko rozhodlo již od samého počátku zavést celostátní, jednotný systém elektronické veřejné správy (e-government). Prioritou tohoto programu je zabezpečení a ochrana dat. Mezi základní prvky použité při zavádění e-governmentu v Rakousku patří identifikační průkaz, elektronický podpis pro potvrzování totožnosti, zdrojové PIN, specifické sektorové osobní identifikátory a úřední razítko. Zákon o e-governmentu je významným příspěvkem k zavádění společné strategie a dlouhodobé implementaci. Zákon o e-governmentu Zákon o e-governmentu 1 vstoupil v platnost 1. března Slouží jako právní základ pro nástroje zajišťující fungování systému e-governmentu, a pro užší spolupráci mezi všemi státními orgány poskytujícími služby elektronické veřejné správy. Nové mechanismy, mezi něž patří například elektronický podpis, specifické sektorové osobní identifikátory nebo elektronické doručování dokumentů, je možné využívat i v soukromém sektoru. Základní principy zakotvené v zákoně: svobodná volba způsobu komunikace při podání u orgánů veřejné správy zabezpečení za účelem zlepšení právní ochrany formou vhodných technických prostředků, například identifikačního průkazu neomezený přístup k informacím a službám ze strany veřejné správy pro osoby se zvláštními potřebami, zajištěný do konce roku 2007 na základě dodržování mezinárodních norem pro přístup na internet. Následující shrnutí v krátkosti představuje základní ustanovení zákona: Identifikační průkaz. Osoby, které komunikují s orgány veřejné správy, musí být možné jednoznačně identifikovat a ověřit jejich totožnost. Jednotlivé žádosti pak lze přiřadit ke správné osobě a umožnit takové osobě přístup k jejím osobním údajům, aniž by vzniklo riziko narušení ochrany údajů. Aby bylo zaručeno, že žádost je pravá a nebyla následně zfalšována jinou osobou, musí být za všech okolností možné ověřit autentičnost takové žádosti. Identita a autentičnost se potvrzují pomocí identifikačního průkazu a elektronického podpisu, v souladu s předpisy ohledně ochrany údajů. Identifikační průkaz je rovněž možné využívat pro elektronické obchodní transakce (e-commerce), čímž se zvýší technické i právní zabezpečení internetových transakcí. Identifikační průkaz není závislý na jediném konkrétním technologickém prostředí. Nezáleží na tom, zda je přenášecím médiem čipová karta, mobilní telefon nebo jiný technický prostředek. Důležité je, aby identifikační průkaz obsahoval elektronický podpis a identifikační propojení, které zahrnuje příslušné bezpečnostní údaje a funkce, jakož i veškeré další údaje o zplnomocnění k zastupování, které může být uděleno. 1

3 Identifikační propojení. Identifikační propojení se používá pro zajištění jedinečného propojení mezi identifikačním průkazem a jeho právoplatným držitelem. V praxi je tomu tak, že registr zdrojových PIN potvrdí pomocí elektronického podpisu, že mezi držitelem identifikačního průkazu a jeho zdrojovým PIN bylo zřízeno propojení za účelem jednoznačné identifikace. Identifikační propojení se zanese do identifikačního průkazu. Pověření k zastupování. Osoba může pověřit jinou osobu, aby jejím jménem podávala žádosti. V takových případech zanese registr zdrojových PIN do identifikačního průkazu zástupce zdrojové PIN osoby, kterou zastupuje, a indikátor, že bylo uděleno pověření k zastupování, včetně veškerých časových či věcných omezení. Pověřovací funkce mohou rovněž využívat zákonní zástupci. Zdrojové PIN. Pro jedinečnou identifikaci je všem fyzickým osobám s trvalým pobytem v Rakousku přiděleno zdrojové PIN, které se pomocí silné kryptografie odvozuje z čísla ZMR 2. V případě všech ostatních fyzických osob se zdrojové PIN odvozuje od jejich registračního čísla v doplňkovém registru. Zdrojové PIN fyzické osoby může být uloženo pouze v identifikačním průkazu. V případě právnických osob se jako zdrojové PIN používá číslo jejich zápisu v obchodním rejstříku (Firmenbuch) nebo v centrálním registru sdružení (Zentrales Vereinsregister), případně jejich registrační číslo v doplňkovém registru. Specifické sektorové osobní identifikátory. Aby byla zaručena ochrana dat, nesmí úřady uchovávat zdrojové PIN fyzických osob. Mohou identifikovat fyzické osoby pouze pomocí jejich specifických sektorových osobních identifikátorů (sspin). sspin se odvozuje ze zdrojového PIN příslušné osoby. Musí být nevratný a nesmí být možné jeho zpětnou konverzí dostat původní zdrojové PIN. Specifický sektorový osobní identifikátor platí pouze pro sektor působnosti úřadu, do nějž spadá zahájený úřední postup. Pro vygenerování specifického sektorového osobního identifikátoru je zapotřebí zdrojového PIN. Zdrojové PIN však lze použít pro vytvoření sspin pouze se souhlasem příslušné osoby, použitím identifikačního průkazu této osoby. Není-li zdrojové PIN známo, může generovat sspin bez použití identifikačního průkazu příslušné osoby pouze registr zdrojových PIN, a může tak učinit pouze za některých okolností. Registr zdrojových PIN. Zdrojová PIN potřebná pro jednoznačnou identifikaci osob přiděluje registr zdrojových PIN. Funkci registru zdrojových PIN zastává Komise na ochranu údajů. Doplňkový registr. Všechny fyzické osoby, které nejsou registrovány v Rakousku, a všechny právnické osoby, které nejsou zaregistrovány v obchodním rejstříku nebo centrálním registru sdružení, se mohou zaregistrovat v doplňkových registrech. 2 Jedinečné číslo přidělené občanovi centrálním registrem obyvatelstva (Zentrales Melderegister proto číslo ZMR).

4 Administrativní podpis. Do konce roku 2007 mohou být pro funkce identifikačního průkazu využívány rovněž administrativní podpisy, které budou mít stejné postavení jako zabezpečené podpisy. Mohou být proto používány ve všech úředních postupech místo zabezpečených podpisů. Administrativní podpisy jsou takové, které poskytují dostatečné zabezpečení při potvrzování identity a autorizaci, ale nemusí nezbytně splňovat všechny požadavky pro generování a uchovávání dat používaných pro vytváření zabezpečených podpisů, a které zejména nejsou nezbytně založeny na utajeném certifikátu. Podmínky ohledně zabezpečení a organizace, které musí administrativní podpis zákona splňovat, jsou stanoveny v nařízení o administrativním podpisu (Věstník spolkových zákonů, č. II, 159/2004). Registr standardních dokumentů. Dosud museli občané i firmy v úředních postupech předkládat potvrzení o určitých informacích například rodné listy, potvrzení o státní příslušnosti či o zápisu v obchodním rejstříku. V systému elektronické veřejné správy to v mnoha případech už není nutné, neboť lze použít data, která jsou již v dispozici v registrech. Když se osoba zaregistruje, příslušný úřad ověří správnost stávajících osobních údajů a údajů o státní příslušnosti inspekcí příslušných dokumentů (standardní dokumenty) a poté informuje centrální registr obyvatelstva, že jsou informace správné. I když registrační proces neproběhne, může osoba pořádat o potvrzení správnosti informací pod podmínkou, že předloží potvrzení o jejich správnosti ve formě příslušných dokumentů. určité informace proto už nemusí předkládat příslušná osoba, ale úřad si je může s jejím souhlasem vyžádat od centrálního registru obyvatelstva. Osoba může rovněž předložit elektronicky podepsané potvrzení o registraci vydané centrálním registrem obyvatelstva. Firmy mohou využívat dokumentační registr zavedený ustanovením 114(2) spolkového daňového zákoníku 3, aby prokázaly, že splňují odborné požadavky pro vykonávání určité činnosti, nebo povahu této činnosti. Úřední podpis. Osoby, které jsou zapojeny do úředních postupů, musí mít možnost ověřit pravost dokumentů předkládaných různými úřady. Úřední podpis je elektronický podpis připojovaný úřadem k úřednímu oznámení nebo dokumentu. Tímto způsobem lze elektronické dokumenty vydávané úřady snadno rozpoznat. Nejen že je pomocí úředního podpisu možné ověřit pravost dokumentu, ale úřední podpis také automaticky potvrdí dokument při jeho zpětné konverzi do elektronického formátu. Elektronické doručování dokumentů. Dokumenty vystavené soudy nebo správními orgány mohou být doručeny elektronicky prostřednictvím doručovatele. Občané, kteří si přejí, aby jim dokumenty byly doručovány elektronicky, se mohou zaregistrovat u doručovacího agenta pomocí svého identifikačního průkazu (podpisová karta nebo mobilní telefon). Poté budou prostřednictvím tohoto doručovacího agenta dostávat administrativní dokumenty. Doručovací agent uvědomí příjemce, že si může dokument elektronickou cestou vyzvednout. Aby byl dokument chráněn před přístupem třetích osob, může si jej osoba vyzvednout, pouze projde-li identifikací a ověřením totožnosti pomocí identifikačního průkazu. Dokumenty mohou být 3 Německy Bundesabgabenordnung (BAO).

5 nadto zasílány v zašifrované podobě. Dešifrovat takový dokument potom může pouze držitel dešifrovacího klíče (osobní klíč). Dokument bude považován za doručený v okamžiku zaslání oznámení o doručení příjemci dokumentu. Elektronický podpis příjemce při výběru dokumentu slouží příslušnému jako potvrzení o doručení. Doručovateli dokumentů se mohou stát i soukromé společnosti. Povolení fungovat jako doručovací agent se uděluje správním oznámením po splnění předem stanovených požadavků. Osvobození od poplatků. Během zaváděcího období, které potrvá do konce roku 2006, budou fyzické osoby i obchodní firmy osvobozeny od poplatků, což je má stimulovat k častějšímu využívání elektronických úředních postupů.

6 Moduly

7 Oddíl 2 Interní úřední postupy a metody Oddíl 2 strategií e-governmentu 4 se zabývá požadavky, které musí splňovat oddělení vnitřního administrativního zpracování (vnitřní oddělení): Občané od elektronické veřejné správy očekávají, že jim ušetří čas a bude rychle reagovat na jejich požadavky. Všeobecné zavedení systému elektronických záznamů (ERS) v celé spolkové administrativě je proto jedním ze základních prvků strategie e-governmentu. V ERS lze realizovat plně automatizované transakce a státní orgány mohou uceleně spolupracovat. Standardizované internetové formuláře, podávané ve formátu XML úřadům, lze snadno integrovat do procesu vnitřního zpracování. Oznámení lze také přesměrovat na doručovací službu. Na spolkové úrovni se ERS zavádí ve standardní podobě, v souladu se stanoveným postupným časovým harmonogramem. Základní koncepce byla schválena spolu s jednotlivými spolkovými zeměmi. Byl zvolen mezinárodní standard XML, který umožňuje používat elektronický podpis a provádět plně automatizované předběžné a následné zpracování. Administrativní postupy musí být organizovány co nejlépe, tak aby byly efektivní a ekonomické. Použití nástrojů modulace a optimalizace procesů umožňuje detailní analýzu průběhu určitého postupu. Na tomto základě pak lze reorganizovat a zlepšovat stávající pracovní metody. Komunikační infrastruktura používaná pro výměnu dat a informací musí zaručovat hladký průběh komunikace se státním úřadem a mezi administrativními jednotkami navzájem. Pro tuto oblast je nesmírně důležité zabezpečení dat, automatizace a standardizace. Z tohoto důvodu bylo vytvořeno několik postupů pro definování a standardizaci ové komunikace, přenosu dat, komunikace mezi zabezpečenými doménami, jakož i veškeré další nezbytné komunikační podmínky a mechanismy. Přitom se za všech okolností bere v úvahu požadovaná úroveň zabezpečení prostřednictvím všeobecně přijímaných standardů (např. XMLDSIG) a prostřednictvím různých stupňů utajení a bezpečnostních kategorií nezbytných pro administrativní postupy. Definovaná schémata XML také zajišťují stejně důležité požadavky interoperability a kompatibility. Elektronické služby nabízené veřejnou správou musí být přístupné každému. Internetové formuláře, obsah internetových stránek a on-line procedury musí být vytvořeny tak, aby braly v úvahu potřeby společensky znevýhodněných, starších nebo postižených osob. Jednoduchost použití a jasná struktura zlepšují schopnost uživatelů orientovat se v dostupných službách. Realizací stupně A Směrnic WAI 5 bude dosaženo dostupnosti internetového obsahu ve střednědobém horizontu. Zákon o e-governmentu stanovuje přechodné období, které skončí k 31. prosinci V dlouhodobém horizontu by mělo být dosaženo nejvyšší úrovně dostupnosti předepsané ve směrnicích, je-li to 4 5 Směrnice organizace World Wide Web Consortium (W3C),

8 technicky možné. Občané musí mít v elektronickou veřejnou správu důvěru. Zabezpečení sítě a informací jsou proto rozhodujícími faktory bezpečnostní infrastruktury, které se vztahují na všechny administrativní jednotky. Jednotlivé správní jednotky musí stanovit zabezpečené domény a osoby za ně odpovědné, přičemž je třeba vzít v úvahu externí přístup k sítí. Uživatelé systému prokazují svou totožnost pomocí certifikátů. Komunikace se zabezpečuje v souladu s mezinárodními standardy. 6 Oprávněné podpisové certifikáty pro fyzické osoby spravují soukromí poskytovatelé certifikačních služeb, kteří se řídí příslušnými právními předpisy. Certifikáty pro orgány veřejné správy obsahují zvláštní prvek, nazývaný předmětový identifikátor, 7 který identifikuje každý státní orgán a vychází z mezinárodních norem. Všichni uživatelé tak jistě vědí, že skutečně komunikují s příslušným státním úřadem. Pro interní administrativní potřeby budou vydávány zaměstnanecké karty, které budou zaměstnanci používat k plnění svých povinností. Zaměstnanecké karty budou vybaveny elektronickým podpisem a identifikačním číslem úředníka (označení úředníka). Administrativní oznámení a další dokumenty zasílané občanům či podnikům se elektronicky podepisují při odeslání ze serveru. Úřední podpis umožňuje příjemci s jistotou určit totožnost úřadu a přesvědčit se, že doručený dokument je pravý. Pro ověření podpisu je uživatelům k dispozici webová aplikace. Pro státní úřady byl vyvinut volně konfigurovatelný, zdarma dostupný modul, 8 který umožňuje vytváření a ověřování podpisů na serveru. Význam IT zabezpečení neustále vzrůstá. Určité aplikace a systémy musí fungovat i tehdy, dojde-li k výpadku elektrické energie či přírodní katastrofě. Požadavky, které musí klíčová infrastruktura a systémy splňovat, jsou stanoveny ve strategii pro záložní systémy. Na obranu proti stupňujícím se virovým útokům byl společně s podniky v soukromém sektoru vytvořen systém detekce a varování před počítačovými viry. Tento systém je založen na bezpečnostní technologii PKI, koordinované s vývojem v Evropě. V první fázi bude detekce virů a varování před nimi služba koordinovaná správními orgány a poskytovateli internetového připojení, která bude zaznamenávat a distribuovat utajované informace zabezpečenou cestou. V další fázi bude zaveden systém, který bude generovat automatické zprávy, včetně statistického vyhodnocování. To znamená, že viry, které mohou v kterýkoli okamžik obíhat v systému, mohou být vystopovány bez významného zpoždění. 6 V současnosti jsou nejčastěji užívanými standardy IPSEC a TLS. Ve střednědobém horizontu se za nejvhodnější metodu považuje IPv6. 7 Předmětový identifikátor ve veřejné správě, 8 Moduly pro on-line aplikace (MOA),

9 Pojmy Elektronická veřejná správa je založena na některých základních předpokladech, vztahujících se ke konkrétním subjektům, které jsou shrnuty do základních pojmů. Tyto pojmy shrnují zásadní principy a vysvětlují všeobecné postupy, které je třeba dodržovat. Identifikační průkaz Při podávání žádostí občané doposud v případě potřeby prokazovali svou totožnost úředním občanským průkazem s fotografií. Jak je tomu však v elektronické správě? Pro zjišťování a ověřování totožnosti osob se používá identifikační průkaz. S jeho pomocí lze elektronicky podepisovat žádosti a vyzvedávat korespondenci zasílanou správními úřady elektronickou cestou. Identifikační průkaz 9 nezávisí na konkrétní technologii. Navíc neexistuje pouze jeden druh identifikačního průkazu. Závisí výhradně na rozhodnutí občana, pro jakou technologii se rozhodne při prokazování své totožnosti v elektronické komunikaci. V zásadě je možné používat jako identifikační průkaz jakoukoli kartu, která umožní elektronicky podepisovat zabezpečenou cestou a ukládat data do volných oblastí. Stejně jako je možné v papírovém světě používat k identifikaci cestovní pas, řidičský nebo občanský průkaz, nabízí i elektronický svět řadu možností. Nezáleží na tom, zda občan používá čipovou kartu, mobilní telefon nebo USB zařízení. Důležité je, zda tento prostředek splňuje určité bezpečnostní požadavky nezbytné pro identifikační průkaz. Občan Uživatelské rozhraní Podpis Zabezpečení Šifrování Datová paměť Rozptýlená hodnota Aplikace Prostředí identifikačního průkazu Model identifikačního průkazu Zdroj: A. Hollosi, G. Karlinger: Rakouský identifikační průkaz. Úvod 10 Koncepce identifikačního průkazu 11 je jedním ze základních principů rakouského modelu e-governmentu. Definuje funkce potřebné pro bezpečnou elektronickou komunikaci mezi občany a správními úřady: elektronický podpis, identifikace a

10 datová paměť. Koncepce rovněž stanoví bezpečnostní požadavky, které musí identifikační průkaz splňovat. Dva nejdůležitější požadavky představuje elektronický podpis a identifikace. Elektronický podpis Elektronický podpis se generuje pomocí šifrovacího procesu. Podle zákona o podpisu (Signaturgesetz) 12 se zabezpečený elektronický podpis používá v administrativních postupech, kde se vyžaduje vlastnoruční podpis. Zákon o e- governmentu stanoví, že v souvislosti s funkcemi identifikačního průkazu se úřední podpis až do konce roku 2007 považuje za rovnocenný zabezpečenému podpisu. Identifikace V elektronické komunikaci musí vždy existovat nezvratné spojení mezi elektronickým procesem a osobou, která tento proces zahájila. To zabraňuje neoprávněným osobám v přístupu k osobním údajům. Doposud se k těmto účelům používala referenční čísla typu čísla sociálního zabezpečení nebo daňového identifikačního čísla, v závislosti na konkrétním správním orgánu. Aby se v elektronické komunikaci předešlo záměnám osob, používá se pro jednoznačnou identifikaci osob zdrojové PIN. Zdrojové PIN se odvozuje z čísla CRO 13 pomocí šifrovacího procesu a zapisuje se elektronicky podepsanou formou do identifikačního průkazu. Zdrojové PIN proto může ovládat pouze právoplatný držitel identifikačního průkazu. Z důvodu ochrany údajů se zdrojová PIN fyzických osob nesmí ukládat přímo do aplikací. V rámci správních postupů musí identifikace osob probíhat pomocí specifických sektorových osobních identifikátorů, které se odvozují ze zdrojového PIN a kódu daného sektoru. Použití těchto dvou šifrovacích postupů (šifrování čísla CRO ve zdrojové PIN a odvozování specifického sektorového osobního identifikátoru ze zdrojového PIN) zaručuje vysoký stupeň ochrany dat a vylučuje riziko průhlednosti osob. Koncepce identifikačního průkazu stanoví nejen konkrétní bezpečnostní požadavky, ale zaručuje také různost a umožňuje používání různých typů identifikačních průkazů. V současnosti vlastní identifikační průkazy řada osob (např. členská karta Österreichische Computergesellschaft Rakouské počítačové společnosti). Dosažení široké dostupnosti identifikačních průkazů se předpokládá v roce 2004, kdy začne vydávání platebních karet, které mohou být také používány jako identifikační průkazy. V rámci usilování o mobilitu v rámci celého evropského prostoru však mohou být používány i identifikační průkazy vystavené v dalších členských zemích EU, pokud jsou opatřeny identifikačním propojením nebo je možné do nich identifikační propojení vložit. 14 V současnosti se identifikační průkazy vydávají například v Itálii, Estonsku nebo Finsku. Dnes už je možné začlenit italské a finské identifikační průkazy do rakouského systému e-governmentu, jakmile bude tato služba zpřístupněna veřejnosti Centrální registr obyvatelstva (Zentrales Melderegister): všechny fyzické osoby s trvalým pobytem v Rakousku jsou zaregistrovány v centrálním registru obyvatelstva. Všem registrovaným osobám je přiděleno jedinečné číslo číslo ZMR (CRO), čímž lze vyloučit záměnu identity osob. 14 Jedná se o automatický proces, při němž se osobní kód používaný v jiné členské zemi propojí s identifikačním propojením vygenerovaným na základě tohoto kódu.

11 Používá-li se identifikační průkaz v on-line transakcích, komunikuje prostředí identifikačního průkazu s aplikací zajišťující příslušný administrativní postup. Nejedná se však o přímou komunikaci, nýbrž o spojení zajišťované prostřednictvím bezpečnostního rozhraní. To znamená, že aplikace a bezpečnostní infrastrukturu lze vyvíjet nezávisle na sobě. Vrstva zabezpečení Kromě toho, že umožňuje nezávislost prohlížeče a operačního systému jako komunikačních prostředků, má vrstva zabezpečení také tu výhodu, že umožňuje používat v rakouském systému e-governmentu evropské podpisové karty. Vrstva zabezpečení je jako specifikace volně k dispozici. 15 Pro demonstrační a testovací účely byl vyvinut prototyp, 16 který je rovněž volně k dispozici. Pro dialog s úrovni zabezpečení nemusí aplikace rozeznávat prostředí konkrétního identifikačního průkazu, ale pouze definici formátu zobrazení, kterou toto prostředí dokáže zpracovat. Standardní formát zobrazení úrovně zabezpečení 17 byl stanoven na základě mezinárodních standardů (XHTML a Cascading Stylesheets 2). Omezení jsou navíc definována tak, aby formát zobrazení dokázal zobrazit zabezpečený podpis bezpečnou formou. Nedovoluje propojovat informace nebo zobrazovat dynamické prvky, např. skripty. Identifikační propojení Při podávání žádosti k správnímu orgánu v elektronické podobě musí být žadatel jednoznačně identifikován a jeho totožnost ověřena. To zahrnuje zjištění, zda je osoba skutečně tou, za kterou se vydává, a zda má oprávnění žádost podávat. Jméno osoby však samo o sobě nedostačuje k ověření totožnosti, a proto se pro určení a ověření totožnosti používá identifikační propojení. 18 Identifikační propojení Certifikát(y) sspin Formulář Jednosměrná funkce zdrojové PIN Veřejný klíč (1) Vystavitel Veřejný klíč (2) Jméno Podpis občana např. klíč (1) Jméno Podpis úřadu Registr zdrojových PIN Veřejný klíč (2) Podpis CSP pdf

12 Identifikační propojení propojuje podpisový certifikát osoby s jedinečným identifikačním prvkem zdrojovým PIN. Toto propojení mezi certifikátem a osobou elektronicky podepisuje úřad státní zprávy. Tím vznikne kryptograficky zabezpečené propojení mezi elektronickým podpisem osoby (podepisující) a jedinečným identifikačním prvkem této osoby. Identifikační propojení umožňuje jednoznačně identifikovat osobu způsobem, který lze v elektronické komunikaci se správním orgánem automatizovat pomocí specifického sektorového osobního identifikátoru (sspin). Prostředí identifikačního průkazu Bezpečné zobrazení Občan Webové služby Identifikační průkaz Výpočet rozptýlené hodnoty Aplikace Uživatelské rozhraní známka Paměť Zadání PIN Vrstva zabezpečení Prostředí identifikačního průkazu Zdroj: Požadavky na prostředí identifikačního průkazu, G. Karlinger, 2002 Prostředí identifikačního průkazu 19 ovládá: zahrnuje řadu různých funkcí, které průkaz Známka. Známka identifikačního průkazu (např. čip) je centrálním prvkem prostředí identifikačního průkazu. Umožňuje šifrovací výpočty a slouží jako datová paměť. Známku musí být možné používat jako zabezpečenou jednotku pro vytváření podpisů nebo administrativních podpisů. Zabezpečený elektronický podpis. Šifrovaný podpisový proces se řídí nařízením o elektronickém podpisu. Poskytovatel certifikačních služeb odpovídá za řádné fungování doporučených komponentů (zadání PIN, výpočet rozptýlené hodnoty a bezpečné zobrazení). Elektronický podpis a ověření totožnosti. Kromě zabezpečeného elektronického podpisu nebo administrativního podpisu musí být identifikační průkaz vybaven další sadou dvou klíčů, která umožňuje vytvoření 19 ssar.buergerkarten-umgebung

13 jednoduchého elektronického podpisu. Další páry klíčů. Průkaz umožňuje administraci dalších párů klíčů. Datová paměť. Datová paměť může zahrnovat několik pamětí. Paměť je uložena ve známce identifikačního průkazu. Tato paměť spravuje určité údaje, například identifikační propojení. V mnoha případech mohou být další údaje uloženy jinde. Je možno vyčlenit paměťovou oblast na pevném disku počítače, na němž prostředí identifikačního průkazu funguje, nebo založit paměť, k níž má prostředí přístup přes internet. Infoboxy. Paměť ve známce identifikačního průkazu se dělí do logických jednotek. Pro přístup k infoboxům může držitel identifikačního průkazu přiřadit práva na čtení a psaní. Proto jiná osoba nemůže získat přístup k infoboxům bez vědomí držitele identifikačního průkazu. Vývoj koncepce identifikačního průkazu byl zahájen v listopadu roku V roce 2003 byl vydán první identifikační průkaz, kterým byla členská karta společnosti Österreichische Computergesellschaft, což se považuje za realizaci této koncepce. Všeobecné rozšíření identifikačních průkazů se dá očekávat poté, co se v roce 2004 začnou vydávat platební karty s platností identifikačního průkazu. Od dubna roku 2004 se jako alternativa k podpisovým kartám nabízí identifikační průkazy ve formě podpisů prostřednictvím mobilního telefonu. Elektronické doručování Zavedením elektronického doručování se elektronizace administrativních transakcí završí. Doručovací služba státní správy byla uvedena do provozu v květnu roku Administrativní postupy mohou nyní občané realizovat sami, od podání žádosti až po doručení vyřízené žádosti na internetu. Nová služba elektronického doručování musí ze zákona splňovat některé požadavky ohledně dostupnosti. Koncepce elektronického doručování vychází ze základních předpokladů a cílů, k nimž bylo přihlédnuto během její realizace: Výslovný souhlas občana s elektronickým doručováním, poskytnutý v okamžiku registrace k doručovací službě dle jeho výběru. Registraci je možné kdykoli zrušit. Elektronické doručování nezávislé na formě podání žádosti, které řídí výhradně adresát. Souhlas s doručením má obecnou platnost. 20 https://www.zustellung.gv.at

14 Doručovací adresy je možné kdykoli změnit, dokonce v průběhu administrativního procesu. Změna či oznámení, že elektronické doručení není možné, musí být sděleny pouze jednomu orgánu státní správy, nikoli několika různým kancelářím. Elektronické doručování je možné i v případech, kdy správní orgány zasílají dopisy bez předchozí podané žádosti. Musí být zaručena důvěrnost elektronicky doručovaných dokumentů. Kombinace elektronického doručování a fyzického doručování, která sdružuje decentralizované možnosti tisku. Důležitými složkami systému elektronického doručování jsou důvěra a možnost potvrzení důležitých prvků. Pro elektronické doručování byla proto zvolena metoda elektronické doručovací služby, jejíž fungování upravuje zákon o e-governmentu a zákon o elektronickém doručování (Zustellungsgesetz). Doručovací službu lze porovnat s místem doručení stanoveným v zákoně o elektronickém doručování. Orgány státní správy nemusí nezbytně doručovat úřední dokumenty přímo občanovi, ale prostřednictvím doručovací agentury, která tuto službu vykonává. Tento přístup nabízí možnost zapojit do doručování soukromé poskytovatele. V průběhu přechodného období bude však zavedena administrativní doručovací služba, která bude hodnotit počáteční zkušenosti a odhadne potenciální objem doručovaných dokumentů. Jakmile bude situace na trhu vyhodnocena, může službu převzít i soukromý sektor, pokud splní nezbytné bezpečnostní a organizační podmínky. Model doručování Model elektronického doručování 21 má být v první řadě pohodlný pro zákazníky, a ve druhém plánu má pak za úkol zjednodušit administrativní postupy a zavést spolupráci a potenciál pro úspory na straně orgánů veřejné správy. Tyto cíle lze dosáhnout na základě modulárních, ekonomických doručovacích služeb. Model doručování nastiňuje základní složky a procesní model fungování elektronického doručování. Základním záměrem je nezatěžovat zvláštní aplikace formálními aspekty doručování. Toho bude dosaženo integrací základního modulu MOA-ZS (základní modul pro integraci elektronického doručování). Nezbytná ochrana dat bude zaručena kvalitní identifikací a ověřením totožnosti příjemce pomocí identifikačního průkazu a elektronického podpisu. Základní složky doručovacího procesu: doručovací středisko, které aktivuje elektronickou adresu jednotlivce a přenese dokument k doručení doručovacímu agentovi příslušné osoby. 21

15 doručovací agent, který přijme dokument ze správní aplikace a zaprotokoluje jej způsobem závazným pro příjemce i odesilatele. komunikační systém, který informuje příjemce o uložení jeho dokumentu, a to elektronickou poštou, SMS či jiným prostředkem. výběr dokumentu příjemcem u doručovacího agenta s možností ověření úředního podpisu. 22 potvrzení pro jakékoli následné dotazy, že dokument byl doručen, nebo že se doručení nezdařilo. 22 Správní orgán podepisuje dokument elektronicky (viz 19 zákona o e-governmentu).

16 Doručovací proces zahrnuje tyto kroky: 1. Aby uživatel mohl využívat služeb elektronického doručování, musí být dostatečně identifikován. Identifikace se provádí na základě identifikačního průkazu. Úplná identifikace se provádí při registraci uživatele služby elektronického doručování u doručovacího agenta. Uživatelé se mohou zaregistrovat u více doručovacích agentů najednou. 2. Odesílací aplikace přenese dokument v šifrované podobě k příslušnému doručovacímu agentovi. 3. Příjemce dokumentu je doručovacímu agentovi již znám, neboť se u něj již dříve zaregistroval. Údaje potřebné pro identifikaci, zejména šifrovací klíč pro dokumenty, jsou uživateli sděleny při registraci. 4. Příjemce si následně vyzvedne doručovaný dokument. V případě, že to odesilatel (orgán státní správy) vyžaduje, vystaví doručovací agent elektronicky podepsané potvrzení o doručení (doručení RSA), nebo zašle správnímu orgánu zprávu o tom, že k vyzvednutí dokumentu nedošlo. Po vyzvednutí lze dokument dešifrovat. Dokumenty, které nebudou vyzvednuty elektronicky, budou po uplynutí stanoveného období doručeny v tištěné podobě. https://www.zustellung.gv.at kancelář stav / potvrzení o doručení oznámení dokument 3 žádost (podepsaná) přenos Doručovací služba Zdroj: P. Reichstädter, Elektronické doručování dokumentů Model a procesy, V případě, že doručení nebo uložení dokumentu proběhne neúspěšně, vystaví doručovací agent odesílateli dokumentu potvrzení o nemožnosti doručit zprávu. Doručovací agent je následně povinen zničit údaje o uživateli vztahující se k doručení příslušného dokumentu.

17 Obvykle je doručování založeno na třech rozhraních: 1. Příjemce doručovací agent. Pobídka uživatele a komunikace se odehrává prostřednictvím internetových stránek, zatímco podpis se přenáší přes rozhraní s úrovní zabezpečení. 2. Orgán státní správy doručovací agent. Toto je dvoustupňové rozhraní pro volbu doručovacího agenta a odeslání dokumentu. Jedná se o centrálně definované rozhraní (XML a Web Service), jehož prostřednictvím se standardizovaný formát přenáší zabezpečenou formou k doručovacímu agentovi. Díky tomu mohou být správní orgán i doručovací agent nezávislí na konkrétní technologii a jsou v tomto směru otevřeni tržní konkurenci. 3. Oznámení. Oznámení může být zasláno prostřednictvím různých elektronických prostředků (SMS, fax, apod.). Základní používaný formát dokumentů je XML, který má hierarchickou strukturu. Vnější obal zajišťuje generická obsahová struktura XML, která obsahuje například údaje o vystaviteli a příjemci dokumentu. Existují i specifické struktury pro různé typy dokumentů (např. správní oznámení). Výhodou stupňovité struktury je homogenizace dat, která může vést ke spolupráci. Díky XML obalu lze šifrovanou formou doručovat jakýkoli datový formát. Popis procesu Elektronické doručování zahrnuje různé procesy, které jsou podrobně popsány v koncepci doručování. 23 Proces doručování lze rozdělit do několika fází: 1. Osoby, které si přejí doručovat dokumenty elektronickou cestou, se zaregistrují u doručovacího agenta a prokážou se svým identifikačním průkazem. Identifikace umožňuje jednoznačně přiřadit data důležitá pro doručovací službu příjemci. Princip identifikace je popsán v MOA ID Dříve, než orgán státní správy (aplikace odesílatele) odešle dokument doručovacímu agentovi, musí vědět, u kterého agenta se příjemce zaregistroval. Z toho důvodu zašle dotaz do adresáře Doručování, z nějž získá informace o tom, kterého doručovacího agenta příjemce využívá, šifrovací certifikáty, preferované nebo doplňkové čitelné formáty dokumentů (mezi standardní formáty patří.html,.doc a.pdf, ale i plány a nákresy v programech AutoCad, Visio apod.) a možná oznámení o nepřítomnosti (např. z důvodu státního svátku). 3. Příjemce obdrží oznámení o tom, že dokument je připraven k vyzvednutí u doručovacího agenta. Oznámení se zasílají elektronicky (dvakrát krátce po sobě) a v případě služeb s potvrzením také v tištěné podobě v případech, kdy nedojde ve stanovené lhůtě od elektronického oznámení k vyzvednutí

18 dokumentu. 4. Osoba oprávněná k výběru dokumentu musí pro výběr doručeného dokumentu prokázat svou totožnost. Poté obdrží seznam doručených dokumentů. Dokumenty si může stáhnout nebo nechat přeposlat na konkrétní ovou adresu. Na žádost odesílatele mu doručovací agent zašle potvrzení, že si příjemce doručené dokumenty vyzvedl. 5. V případě, že si příjemce dokument v určité lhůtě nevyzvedne, nebo v případě, že jej odmítne vyzvednout (což v případě doručení RSA není možné), bude odesílateli zasláno elektronické oznámení o nemožnosti doručit dokument díky nevyzvednutí ze strany příjemce. 6. V případě, že si uživatel dočasně nemůže vyzvedávat elektronicky doručované dokumenty, může si u doručovacího agenta aktivovat oznámení o nepřítomnosti. Oznámení se zanese do adresáře doručovacího agenta. Dokud je oznámení aktivní, nelze v souladu se zákonem o doručování dokumentů doručovat dokumenty elektronickou cestou. Dokumenty, v nichž není zakotvená žádná časově omezená lhůta, například pro podání odvolání nebo námitky, která by se započala po uložení k výběru (např. běžné dopisy), mohou být zaslány kdykoli, dokonce i v době nepřítomnosti. 7. Pro případy, kdy si příjemce již nepřeje dostávat dokumenty elektronickou cestou, musí existovat jednoduchý způsob zrušení registrace u doručovacího agenta. 8. Příjemce musí také mít možnost následně změnit údaje poskytnuté při registraci. Takovou změnu však nelze provést bez oprávněné identifikace. 9. Kroky příjemce musí být řádně zaznamenány. Lhůta, po niž je možné uchovávat takové záznamy, a rozsah informací, které lze zaznamenávat, se řídí zákonnými podmínkami vztahujícími se na doručování dokumentů. 10. Doručovací agent může nabízet i doplňkové služby (např. bezpečnostní schránku na dokumenty), tyto služby však nesmí narušovat bezpečnost systému. Komunikační struktury Při elektronickém doručování dokumentů dochází k výměně informací mezi odesílatelem a doručovacím agentem příjemce přes rozhraní XML. Rozhraní zahrnuje řadu různých specifikací. V doručovaném dokumentu je definována struktura a nezbytné specifikační profily pro jednotlivé XML zprávy. 25 Kromě popisu všeobecné komunikační struktury obsahuje příklady doručování XML a PDF zpráv a přenosu potvrzení o službě, nebo oznámení o nemožnosti službu realizovat. 25

19 Schéma adresářů pro doručení V případě, že služby elektronického doručování zajišťuje více poskytovatelů, musí být správní orgán schopen určit, u kterého poskytovatele nebo poskytovatelů se příjemce zaregistroval. Děje se tak zasláním žádosti centrální doručovací službě. Jedná se o centrální službu, která komunikuje se všemi adresáři autorizovaných doručovacích agentů. V centrální službě se neuchovávají žádné informace o příjemcích dokumentů. Specifikace 26 pro adresáře vychází ze standardního protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Adresář doručovacího agenta musí odpovídat standardu stanovenému tímto protokolem. Data se ukládají podle stanoveného schématu. Specifikace rozhraní Elektronicky doručované dokumenty se přenáší od orgánu státní správy k doručovacímu agentovi. Agent poté zajistí jejich doručení příslušnému příjemci. Technická komunikace mezi úřední aplikací a doručovacím agentem se odehrává prostřednictvím doručovacího rozhraní. Toto rozhraní je detailně definováno tak, aby zaručovalo standardizovanou výměnu dat. Specifikace rozhraní 27 popisuje datové formáty jednotlivých doručovaných prvků (šifrovaná komunikace, doručení dokumentu, oznámeni o úspěšném či neúspěšném doručení, zprávy, doklad o doručení, potvrzení apod.). Specifikace XML Datová struktura potřebná pro doručování dokumentů 28 je jako ústřední složka bezpečného e-governmentu definována v řadě dalších specifikací. Hlavní informace zahrnují údaje o osobě, oznámení či rozhodnutí a organizační údaje. Obvykle se usiluje o definování co největšího počtu možností pro umožnění flexibilních kombinací. Je možné definovat i doplňkové vlastnosti. Jelikož všechny prvky nemusí být nutně používány, slouží struktura spíše informativním účelům než jako datový model. Prototyp Od června roku 2003 je k dispozici prototyp, který byl představen na Konferenci o e- governmentu ve Štýrském Hradci v souvislosti s modelovým on-line postupem pro potvrzení registrace. Tento prototyp lze používat především pro realizaci prototypu nebo zkušební integraci elektronického doručování do úředních postupů. Úřední doručovací agent

20 Od roku 2004 je k dispozici služba elektronického doručování, včetně doručovacího centra, ve funkci úředního doručovacího agenta, a to na internetové adrese https://www.zustellung.gv.at. Elektronické potvrzování plateb Aplikace ve veřejné správě nejsou vždy zdarma a totéž platí i pro elektronické postupy. Je však možné hradit poplatky a taxy elektronicky? Pro tyto účely nabízí spolková strategie e-governmentu integraci plateb do úředních postupů. Základem pro integraci jsou otevřené, převážně automatizované postupy, které umožňují integraci stávajících platebních systémů, přičemž však nevylučují zavádění nových řešení v budoucnu. Spektrum nabízených služeb zahrnuje internetové bankovnictví, kreditní karty, nebo platby přes mobilní telefon. Ustanovení rovněž zahrnují integraci plateb v hotovosti na pokladně do elektronických postupů. Princip flexibility proto vyžaduje aplikace, které nezávisí na konkrétním způsobu platby. Nejdůležitějším faktorem je transparentnost. Musí být zřejmé, jakým způsobem se platba uskutečnila, čehož lze dosáhnout používáním standardu EPS Rozhraní EPS-2 Platební standard EPS-2 je otevřené rozhraní mezi aplikací a platebním mechanismem nebo přechodným zúčtovacím místem. Rozhraní zajišťuje úhradu online plateb a podporuje různé další transakce. Data plátce se nikdy nepřenáší. Standard EPS-2 vyvinula mezibankovní studijní skupina Studiengesellschaft für Zusammenarbeit im Zahlungsverkehr (STUZZA), 30 společně s orgány spolkové a regionální veřejné správy. Vychází z evropského bankovního standardu ECBS. 31 EPS-2 byl vyvinut současně s vytvořením všeobecného standardu pro on-line platební procesy, který nejen umožňuje přímé platby pomocí různých systémů internetového bankovnictví, ale rovněž platby kreditní kartou, platební systémy v mobilních telefonech, nebo platby v hotovosti (např. na pokladně). Platby prostřednictvím mobilního telefonu a kreditní kartou jsou již možné a byly demonstrovány na příkladě elektronického potvrzení registrace. 32 Po zavedení elektronického registru potvrzení o sankcích 33 budou platby kreditní kartou poprvé integrovány do systému elektronických procesů. Protokol EPS-2 klade velký důraz na jednoduchost, zabezpečení a kompatibilitu s mezinárodními standardy. Umožňuje také tzv. garantované platby, za něž přebírá plnou odpovědnost platební partner (tedy např. banka). Oznámení nebo potvrzení o platbě se podepisuje elektronicky a lze jej tedy zpracovávat nebo archivovat jako platební doklad, jenž lze následně ověřit

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 14. února 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

Pravidla komunikace registrátora ZONER software, a.s. V platnosti od 1.8.2004 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů

Více

Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o.

Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o. Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o. V platnosti od 24.10.2003 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

Pravidla komunikace LRR

Pravidla komunikace LRR Pravidla komunikace LRR Verze 20040801 V platnosti od 1.8.2004 0. OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

Nařízení eidas aneb elektronická identifikace nezná hranice

Nařízení eidas aneb elektronická identifikace nezná hranice Nařízení eidas aneb elektronická identifikace nezná hranice Mikulov, září 2014 Ing. Radek Horáček odbor egovernmentu MVČR Co znamená zkratka eidas Co znamená zkratka eidas electronic identification and

Více

Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit listinu, ověřený

Více

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI I. Poskytnuté údaje pro komunikaci mezi stranami Použitelné varianty se označují znakem "X" (pokud je k dispozici znak " ").

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 24. května 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Miroslav Gřunděl, kontakt: tel.: 222 871

Více

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Digitální podpisy

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Digitální podpisy VY_32_INOVACE_BEZP_08 Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304 Digitální podpisy Základní myšlenkou elektronického podpisu je obdoba klasického podpisu, jež má zaručit jednoznačnou identifikaci

Více

JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL

JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL Název dokumentu: Jak číst záznam o využívání údajů v registru obyvatel Verze: 1.8 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: 25. 2. 2014

Více

EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001

EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001 EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001 Elektronický podpis Nahradí nová technologie klasický vlastnoruční podpis na papíře nebo se jedná jen o prostředek k dalšímu rozvoji sítě Internet a mohutnému postupu

Více

Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání veletrhů a výstav a účast na nich kolo příjmu žádostí OP Rybářství

Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání veletrhů a výstav a účast na nich kolo příjmu žádostí OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 8. ledna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 785 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání

Více

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline Česká pošta, s.p. sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČ: 47 11 49 83 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů Občanské průkazy Kdo je povinen mít občanský průkaz občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu je po dovršení

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 1. března 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2 Úroveň I - Přehled Úroveň II - Principy Kapitola 1 Kapitola 2 1. Základní pojmy a souvislosti 27 1.1 Zpráva vs. dokument 27 1.2 Písemná, listinná a elektronická podoba dokumentu 27 1.3 Podpis, elektronický

Více

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period OBSAH 1. VYMEZENÍ POJMŮ...2 2. PŘEDMĚT A ROZSAH PRAVIDEL...2 3. OMEZENÍ ŽÁDOSTÍ NA DOMÉNOVÁ

Více

I N F O R M A C E. Pověřené útvary, kterými jsou všechny celní úřady v České republice (nikoliv

I N F O R M A C E. Pověřené útvary, kterými jsou všechny celní úřady v České republice (nikoliv I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování registračního a identifikačního čísla (EORI) pro celní účely v rámci Evropské unie S účinností od 1. 7. 2009 byla v Evropské

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

P R O G R A M Y (skupiny projektů)

P R O G R A M Y (skupiny projektů) PRACOVNI PŘKLAD P R O G R A M Y (skupiny projektů) Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 Obsah 1. OBECNĚ... 3 1.1 CO JE TO PROGRAM?... 3 1.3 PODÍL GRANTOVÉ POMOCI A SPOLUFINANCOVÁNÍ...

Více

Datové schránky konec obálek s pruhy

Datové schránky konec obálek s pruhy Datové schránky konec obálek s pruhy Petr Stiegler Ředitel sekce rozvoje služeb a e-governmentu Česká pošta s.p. Zákon o egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi

Více

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Prezentace estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit

Více

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu Czech Point Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. Czech POINT bude

Více

eidas stav k Ing.Robert Piffl poradce náměstka ministra

eidas stav k Ing.Robert Piffl poradce náměstka ministra eidas stav k 17.3.2016 Ing.Robert Piffl poradce náměstka ministra Poznámka k prezentaci Tato prezentace slouží jako následná prezentace v rámci 3-cyklu setkání na téma eidas v poslanecké sněmovně a předpokládá

Více

Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska

Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska PRACOVNI PŘKLAD BLOKOVÉ GRANTY ( Grantová schémata) Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska 2004-2009 Obsah 1. OBECNÉ... 3 1.1 CO JE TO BLOKOVÝ GRANT?... 3 1.2 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ... 3 1.3

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.1 Úplné elektronické podání Ministerstvo vnitra Správa základních registrů, OSS,

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD OBČANSKÉ PRŮKAZY Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

ERP-001, verze 2_10, platnost od

ERP-001, verze 2_10, platnost od ERP-001, verze 2_10, platnost od 2010.08.01. ELEKTRONICKÉ PŘEDEPISOVÁNÍ HUMÁNNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ ERP-001.pdf (208,89 KB) Tímto technickým dokumentem jsou, v souladu s 80 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2 Pavel Smolík Top Account Manager 2 Obsah prezentace Obsah Úvod. Architektura ISDS. Poskytované služby. Způsoby přístupu k ISDS. Bezpečnost. Doplňkové

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

2001R1207 CS

2001R1207 CS 2001R1207 CS 18.02.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B M1 Nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 ze dne 11. června 2001

Více

Datové schránky konec obálek s pruhy. László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p.

Datové schránky konec obálek s pruhy. László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p. Datové schránky konec obálek s pruhy László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p. Zákon o egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 15. 8. 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 871 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Žádosti

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Dokumenty dle eidas v praxi Michal Vejvoda

Dokumenty dle eidas v praxi Michal Vejvoda Dokumenty dle eidas v praxi Michal Vejvoda neuděluje poskytnutím informací žádné licence na užití autorských děl ani jiná práva duševního vlastnictví. Dokumenty dle eidas v praxi eidas dokumenty Jak na

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity ACAeID 35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.2 Odpovídá: Ing. Jiří Hejl Datum: 21. 12. 2012 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha

Více

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p.

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Datové schránky Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Aktuální informace V souladu se zákonem č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech byla 1. listopadu provedena aktivace datových

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN Národní elektronický nástroj Import profilu zadavatele do NEN V 1.2 2014 Obsah 1 Cíl...... 2 2 Nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele...... 2 3 Povinnosti zadavatele dle metodiky k vyhlášce

Více

ING Public Key Infrastructure ING PKI Postup při vydávaní certifikátů. Verze 5.2 květen 2012

ING Public Key Infrastructure ING PKI Postup při vydávaní certifikátů. Verze 5.2 květen 2012 ING Public Key Infrastructure ING PKI Postup při vydávaní certifikátů Verze 5.2 květen 2012 Tiráž Zpracovatel Další kopie ING PKI Policy Approval Authority (PAA) Další kopie tohoto dokumentu je možno získat

Více

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seznámení s ISPOP 2012 Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování

Více

ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky

ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky Kryptografie Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se

Více

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR,

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p.

DATOVÉ SCHRÁNKY. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. ČESKÁ POŠTA A DATOVÉ SCHRÁNKY Česká pošta bude provozovatelem systému na základě zákona a na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra.

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu šifrování dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu šifrování dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS uživatele PKI-PČS. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 6/2006 dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS Ruší se interní předpis č.: Odborný garant: Ing. Antonín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006 Datum

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3258 Sbírka zákonů č. 263 / 2011 263 ZÁKON ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Elektronický podpis význam pro komunikaci. elektronickými prostředky

Elektronický podpis význam pro komunikaci. elektronickými prostředky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA Elektronický podpis význam pro komunikaci elektronickými prostředky (seminární práce) Lýdia Regéciová, UČO: 108551 Brno 2005 Úvod Snad každý z nás se v životě

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

Důvěra napříč Evropou nařízení eidas. + návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Důvěra napříč Evropou nařízení eidas. + návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce Důvěra napříč Evropou nařízení eidas + návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 1 Nařízení eidas 2 Co znamená zkratka eidas Nařízení eidas = Nařízení (č. 910/2014) Evropského

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu CZECH POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 20.5.2008 Aktualizováno: 23.5.2008 Verze: 1.3 Obsah Uživatelská dokumentace...1 Obsah...2

Více

oznámení o změně registračních údajů

oznámení o změně registračních údajů Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifikační číslo C Z otisk podacího razítka

Více

Zásady členství v Českém svazu házené

Zásady členství v Českém svazu házené Zásady členství v Českém svazu házené červenec 2016 1 Článek 1 Úvodní ustanovení a definice 1.1 Zásady členství v Českém svazu házené (dále jen ČSH ) jsou prováděcím předpisem upravujícím zásady členství

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 8. ledna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Aktuální stav ISDS e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Informační systém datových Aktuální data k 31. 8. 2011 442 124 aktivních datových schránek v druhé polovině 2012 očekáváme 500

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

skarta karta sociálních systémů

skarta karta sociálních systémů skarta karta sociálních systémů Konference ISSS 2012 Datum: Prezentuje: 2. 4. 2012 Lukáš Hemek, Česká spořitelna, a.s. 1 skarta je ojedinělým projektem Ministerstva práce a sociálních věcí, který zásadně

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Nastavení datové schránky Datová schránka je elektronické úložiště, které je určené k doručování písemností státních institucí (orgánů veřejné moci)

Více

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU Obsah 1 Registrace nového uživatele... 3 1.1 Právnická osoba... 3 1.2 Fyzická osoba... 4 1.3 Fyzická osoba podnikající... 5 1.4 Dokončení registrace prostřednictvím

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

POKYNY PRO DODAVATELE

POKYNY PRO DODAVATELE POKYNY PRO DODAVATELE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V ELEKTRONICKÉM NÁSTROJI KDV Strana 1 (celkem 9) Základní popis elektronického nástroje Elektronický nástroj KDV je přístupný pro uživatele a veřejnost na internetové

Více

Certifikát. První kroky s certifikátem

Certifikát. První kroky s certifikátem Certifikát První kroky s certifikátem Vážená klientko, vážený kliente, děkujeme Vám za projevení důvěry a blahopřejeme k získání Vašeho certifikátu. Co je to osobní certifikát Osobní certifikát je soubor,

Více

Czech POINT - Bodové hodnocení řidiče (egon)

Czech POINT - Bodové hodnocení řidiče (egon) Czech POINT - Bodové hodnocení řidiče (egon) 1 Rozsah: 2 hodiny Anotace: elearningový kurz seznamuje s postupem při vydávání ověřeného výpisu z Bodového hodnocení řidiče na kontaktních místech veřejné

Více

R E G I S T R A Č N Í

R E G I S T R A Č N Í R E G I S T R A Č N Í Ř Á D Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje a prokazuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR, fyzické

Více

Sdílené služby českého egovernmentu. Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MVČR

Sdílené služby českého egovernmentu. Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MVČR Sdílené služby českého egovernmentu Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MVČR Praha, 25. září 2014 Zákon 365/2000 Sb. Informační systémy veřejné správy Regulace izolovaných informačních

Více

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více

Registrace osob. Metodický návod pro žadatele. Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011

Registrace osob. Metodický návod pro žadatele. Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011 2011 Registrace osob Metodický návod pro žadatele Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011 2 Registrace osob Tato stránka je prázdná Registrace osob 3 Obsah 1.

Více

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Ing. Svetlana Drábková konzultant pro oblast zdravotnictví email: drabkova@datasys.cz Základní fakta o společnosti DATASYS Společnost

Více

Opatření III.4.1. Státní zemědělský intervenční fond platební agentura na Vaší straně. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Státní zemědělský intervenční fond platební agentura na Vaší straně. Získávání dovedností, animace a provádění Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Státní zemědělský intervenční fond platební agentura na Vaší straně Oddělení metodiky Osy 4 PRV 4. 12. 2012 Příjem Žádosti o dotaci KDY: 6.2.2012

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Systém evidence hotovostních plateb v ČR

Systém evidence hotovostních plateb v ČR Systém evidence hotovostních plateb v ČR Ing. Jiří Fridrich V Praze 22. 23. ledna 2015 Proč? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Stupeň důvěrnosti : veřejný dokument Verze 2.1 Zpráva pro uživatele je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnost: ATLAS consulting spol. s r.o.. se sídlem: Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava identifikační číslo: 46578706 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Základní registry veřejné správy. Ing.Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry veřejné správy. Ing.Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry veřejné správy Ing.Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Současný stav v oblasti dat veřejné správy Roztříštěnost, nejednotnost a multiplicity ve vedení klíčových databází

Více

Praha PROJECT INSTINCT

Praha PROJECT INSTINCT Atestační středisko Equica Inspekční orgán č. 4045 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Protokol o provedené zkoušce ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Statutární město Přerov Praha 29. 1. 2015 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Identifikace

Více

Členské a klubové příspěvky

Členské a klubové příspěvky Členské a klubové příspěvky Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha Údaje o zápisu ve spolkovém

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo

Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo DAŇOVÁ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Základní údaje o zemi: Polsko (PL) 1. Struktura DIČ Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo 2. Popis

Více

Rámcová smlouva na přepravu dříví II.

Rámcová smlouva na přepravu dříví II. Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, příspěvková organizace Rámcová smlouva na přepravu dříví II. Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové smlouvy mezi zadavatelem a

Více

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Česká pošta - kam jdeme a proč Česká pošta - firma s devadesátiletou historií tradiční poskytovatel klasických poštovních služeb i nositel rozvoje moderních komunikačních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více