Institut informatiky Vyšší odborná škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Institut informatiky Vyšší odborná škola"

Transkript

1 Institut informatiky Vyšší odborná škola

2 1.1 Učební plán Dálková forma studia Učební plán vymezuje strukturu vyučovacích předmětů, časové dotace a zařazení předmětů do ročníků a jednotlivých období. V příslušném období jsou uváděny počty vyučovacích nebo konzultačních hodin jednotlivých předmětů za celé období. Předměty označené písmenem (A) jsou předměty absolutoria. V učebním plánu je uveden i způsob klasifikace studentů v každém předmětu: Z zápočet KZ klasifikovaný zápočet ZK - zkouška Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma Informační a komunikační systémy N/11 Informační technologie N/.. Dálkové studium Názvy vyučovacích předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem Období ZO LO ZO LO ZO LO ZO Povinné předměty všeobecné: ANJ Anglický jazyk 22 KZ 22 KZ 20 KZ 20 ZK 84 ANO Odborná angličtina (A) 18 KZ 18 KZ 18 ZK 54 MAT Matematika 22 KZ 22 KZ 20 KZ 20 KZ 84 STA Statistika a zpracování dat 18 KZ 18 KZ 36 FYZ Fyzika v informačních technologiích 12 KZ 12 KZ 24 EKO Ekonomika a podnikání v praxi 10 Z 10 Z 20 KOM Prezentace a komunikace 8 Z 8 PRA Právo v informatice 12 KZ 12 Povinné předměty odborné: UPR Úvod do programování 22 KZ 22 ZK 44 OPR Objektové programování 20 KZ 20 ZK 40 SOS Síťové operační systémy 22 KZ 22 ZK 44 DBS Databázové systémy (A) 16 KZ 16 KZ 16 KZ 16 KZ 16 KZ 80 XML Techniky zpracování XML dokumentů 10 KZ 10 KOS Komunikační systémy 16 KZ 20 ZK 36 WEB PHP a webové aplikace 18 KZ 14 ZK 32 ARC Technické vybavení a architektura výpočetních systémů 12 KZ 12 KZ 24 APR Seminář k absolventské práci 2 Z 2 PRX Odborná praxe 80 Povinně volitelné bloky předmětů: Programátor: JAV NIS PHP Administrátor: ADM SIT NAS Java v praxi (A) Analýza a návrh IS Objektové PHP (A) Administrace síťových OS (A) Síťové technologie (A) Návrh a správa výpočetních systémů (A) Celkem Výuka dálkové formy probíhá ve dvoudenních konzultačních blocích, jež se uskutečňují pravidelně dvakrát do měsíce (8 dvoudenních bloků v každém období). Organizace výuky přitom respektuje stanovené normativy počtu týdnů pro výuku, studijní volno, odbornou praxi, absolutorium a časovou rezervu v jednotlivých obdobích. 20 KZ 14 KZ 20 KZ 14 KZ 20 KZ 12 KZ 14 ZK 32 KZ 14 KZ 32 ZK 24 KZ 22 ZK 22 ZK 12 KZ

3 Odborná praxe bude u studentů pracujících v oboru organizována po dohodě s jejich zaměstnavatelem, u ostatních studentů pracujících mimo obor u smluvně zajištěných organizací a trvá celkem 80 hodin v průběhu třetího a čtvrtého ročníku a během školních prázdnin. Do vyššího ročníku, respektive do dalšího období postoupí student, který získá všechny zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky pro příslušný ročník, respektive období. Studenti si na základě svého zájmu nejpozději do konce 2. ročníku zvolí povinně volitelné předměty pro následující období. Nejpozději v zimním období 3. ročníku (5. období) si student zvolí téma své absolventské práce Přehled využití týdnů výuky Počet týdnů v období Týdny vyučování podle učebního plánu z toho odborná praxe Samostudium a získání hodnocení Příprava k absolutoriu 1 Absolutorium Časová rezerva Celkem Absolutorium Předměty absolutoria: 1. Odborné předměty 2. Odborná angličtina 3. Obhajoba absolventské práce Zkouška z odborných předmětů obsahuje tři odborné předměty, které si student musí zvolit nejpozději při zadání absolventské práce. Student si volí jednu z těchto kombinací předmětů: Programátorský blok 1.1. Java v praxi 1.2. Objektové PHP 1.3. Databázové systémy NEBO Administrátorský blok 1.4. Administrace síťových operačních systémů 1.5. Síťové technologie 1.6. Technické vybavení a architektura výpočetních systémů 3

4 1.2.2 Absolventská práce Cílem absolventské práce je ověření vědomostí a dovedností, které student získal v průběhu vzdělávání, a zároveň schopností studenta využít tyto vědomosti a dovednosti při řešení konkrétních problémů v odborné praxi. Výběr tématu absolventské práce lze provést na základě: Vlastního návrhu studenta Aktuální potřeby praxe Nabídky témat školy Výběr tématu práce a vedoucího absolventské práce potvrzuje ředitel školy. Písemné zadání práce s uvedením tématu a jména vedoucího práce obdrží student nejpozději na konci zimního období 3. ročníku. Student následně absolvuje úvodní konzultaci s vedoucím absolventské práce. Výsledkem konzultace jsou písemné pokyny pro vypracování práce a stanovení časového harmonogramu zpracování práce. 4

5 1.3 Učební osnovy Všeobecné vzdělávání Název předmětu: Anglický jazyk Kód předmětu: ANJ Délka předmětu: 84 hodin (4 období) Předmět absolutoria: NE Ukončení: Klasifikovaný zápočet/zkouška Typ předmětu: povinný Stručná anotace vymezující cíle: Cílem předmětu je prohloubit znalosti a dovednosti na středně pokročilé úrovni. Ve výuce studenti procvičí odpovídající komunikační situace, práci s textem a poslechové techniky. Naučí se rozpoznat základní strukturu obchodní korespondence, zapojit se do diskuse a obhájit vlastní stanovisko. Na základě četby a zhlédnutí filmové dokumentace se seznámí s kulturním prostředím dané jazykové oblasti. Předpokládané výsledky: Student dokáže: - rozumět podstatným informacím a hlavním myšlenkám mluveného a psaného projevu z oblasti každodenních komunikačních situací - formulovat jasné dotazy v návaznosti na četbu a poslech autentických materiálů - rozumět obsahu běžné obchodní korespondence, napsat strukturovaný profesní životopis, průvodní dopis, obchodní dopis - zapojit se bez přípravy do běžné diskuse a neformální obchodní konverzace - diskutovat na základní odborná témata z oblasti IT na základě předchozí lexikální a frazeologické průpravy - obhájit vlastní stanovisko, vyjádřit souhlas či nesouhlas - ústně popsat graf, vyplnit formuláře - domluvit si a změnit telefonicky schůzku, nabídnout a požádat o pomoc, představit a ukončit oficiální prezentaci, napsat neformální a úřední ové zprávy, psát poznámky z konzultací - porovnat a posoudit kulturní rozdíly mezi vlastním a odlišným kulturním prostředím Obsah předmětu: Řečové dovednosti: - porozumění podstatným faktům autentické nahrávky britské a americké angličtiny, mluvený projev nerodilého mluvčího, identifikace přízvuku v samostatně stojících slovech - čtení - rychlé čtení za účelem základní orientace v textu a porozumění podstatné výpovědi; detailní práce s lexikální a gramatickou stránkou textu, kolokace - ústní projev - monologický a dialogický, plynulá diskuse či hovor na témata běžné konverzace (cestování, práce, zájmy) - písemný projev - struktura obchodního dopisu, sestavení profesního životopisu Jazykové prostředky: Plynulá řeč; produktivní slovní zásoba zaměřená na obchodní korespondenci, pracovní prostředí, frázová slovesa, receptivní - slovní zásoba z oblasti pracovního prostředí; gramatické vyjádření a užití přítomných a minulých časů, přítomný čas průběhový pro plánování, předpřítomný čas, minulé časy, vztažné věty, stylistika - užití větných modifikátorů v písemném a mluveném projevu, charakter novinových článků, pravopis 5

6 Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce Tematické okruhy: 1.ročník - 1. období (22 hodin v období) Cestování, stravování, ubytování. Záliby. Každodenní situace. 1.ročník - 2. období (22 hodin v období) Globální problémy. Kultura. 2.ročník - 3. období (20 hodin v období) Internet. Aktuální dění ve světě. 2.ročník - 4. období (20 hodin v období) Informační technologie. Příprava na budoucí zaměstnání. Komunikační situace: Např. rezervace ubytování a letenek, dialog se zaměstnanci letiště, neformální pracovní rozhovor, moje dosavadní profesní dráha, plány do budoucna, odpověď na pracovní nabídku, neformální obchodní večeře, zahájení porady či prezentace, zahájení, vedení a ukončení porady, účast na videokonferenci, vedení prohlídky společnosti, telefonický styk, objednávka a nabídka služeb, přijímací pohovor. Jazykové funkce: Představení a oslovení, vyjádření souhlasu a nesouhlasu, formální a hovorové obraty, nabídka a žádost o pomoc, rozloučení se, navrhování a rady, popis výrobního procesu, psaní ových zpráv, předávání informací, vysvětlení, žádost o vysvětlení, poděkování, přerušení a ukončení hovoru. Reálie: Zvyky, svátky, tradice. Specifika a odlišnosti společenského a obchodního jednání jako výraz odlišného kulturního prostředí - představování, vnímání času, hierarchie. Politické a administrativní uspořádání. Doporučené postupy výuky: Kooperativní vyučování, skupinová práce, metody RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení), frontální výuka, hraní rolí, induktivní metoda, psaní dopisů, práce se záznamovou technikou. Učitel monitoruje práci ve skupině, vystupuje jako partnerský poradce. K studentům přistupuje jednotlivě a flexibilně reaguje na potřeby studentů. Způsob ukončení a certifikace: klasifikovaný zápočet v 1., 2. a 3. studijním období, zkouška ve 4. studijním období Hodnocení výsledků studentů: 1 povinná prezentace v průběhu semestru domácí úkoly závěrečný test a ústní zkouška Doporučená literatura: Oxenden, C.; Latham-Koenig, C. (2001): English file Upper-intermediate. Oxford University Press. Cunnigham, S.; Moor, P. (2006): Cutting Edge Upper-intermediate. Longman, Pearson Education Limited. Kay, S.; Jones, V. (2007): Inside Out - Elementary. Macmillan Publishers Limited. Copage, J.; Luque-Mortimer, L.; Stephens, M. (2004): Get on Track to FCE. Longman, Pearson. 6

7 Education Limited McCarthy, M.; O Dell, F. (2006): English idioms in Use. Cambridge University Press. Murphy, R. (2001): English Grammar in Use. Cambridge University Press. Capel, A.; Nixon, R. (2003): PET Masterclass - Intermediate. Oxford University Press. Redman, S. (2002): English vocabulary in use. Cambridge University Press

8 Název předmětu: Odborná angličtina Kód předmětu: ANO Délka předmětu: 54 hodin (3 období) Předmět absolutoria: ANO Ukončení: Klasifikovaný zápočet/zkouška Typ předmětu: povinný Stručná anotace vymezující cíle: Cílem předmětu je získat širokou slovní zásobu z oblasti informačních technologií, konkrétního odborného zájmu studenta a základy projektového managementu. Dále je cílem sepsat a prezentovat svůj softwarový projekt ve struktuře psaného odborného textu. Studenti navazují na dosavadní gramatické dovednosti a aplikují je při sestavování odborného textu, přičemž formulují a obhajují vlastní názor. Předpokládané výsledky: Student dokáže: - rozumět a analyzovat delší odborné promluvy z IT oboru - vymezit projekt a vytyčit si jednotlivé kroky, cíle, projekt časově rozvrhnout, odhadnout náklady a vytvořit celkový přehled projektu - analyzovat texty z oblasti elektronické komunikace, webového designu, multimédií - bez přípravy diskutovat na odpovídající téma z oblasti informačních technologií Obsah předmětu: Řečové dovednosti: - poslech - porozumění delším odborným promluvám rodilého a nerodilého mluvčího - čtení - rychlé čtení s porozuměním, detailní čtení textu za účelem hlubší lexikální a frazeologické analýzy, seznámení s větším množstvím odborných textů - ústní projev - monologický a dialogický; představení a popis inovativních technologií, diskuse na odborné téma, srozumitelné a podrobné vyjádření se k obecným společenským problémům a vývojovým trendům z oblasti informačních technologií - písemný projev - struktura krátkého odborného textu, čárky ve větách Jazykové prostředky: Plynulý a přirozený samostatný ústní projev, produktivní slovní zásoba zaměřená na obchodní prostředí, počítačové aplikace, I/O zařízení, elektronické vybavení v obchodních sítích, databáze, záznamová část disku, frázová slovesa, běžné idiomatické výrazy, receptivní - slovní zásoba z oblasti managementu, gramatické vyjádření a užití pasivních vazeb, podmínkových vazeb, modální slovesa, určitý a neurčitý člen. Produktivní slovní zásoba zaměřená na psaní krátkého odborného textu a sestavení krátké prezentace, rozdíl mezi psanou a ústní formou jazyka při představování nových technologií. Užití obvyklých anglických časů, pasivních konstrukcí, vyjádření modality. Produktivní slovní zásoba, zaměřená na elektronickou komunikaci, webový design, multimédia. Důraz na stylizaci, pravopis, logiku a formu krátkého odborného textu. Obsah předmětu: 3. ročník - 5. období (18 hodin v období) PC aplikace. PC příslušenství a hardware. Užití elektroniky v kanceláři. 3. ročník - 6. období (18 hodin v období) IT management. Nová média. PC sítě. Softwarová dokumentace a vývoj. Projektový management, fáze projektu dle SDM aj. IT analýza. 8

9 Programování. Novinky z oblasti IT. 4. ročník - 7. období (18 hodin v období) Zaměstnání. Obchodní jednání. Obchodní korespondence. Obchodní činnost a marketing. Komunikační situace: Vedení diskuse na odpovídající výše zmíněná témata a aktivní zapojení do diskuzí. Student bude schopen v anglickém jazyce vysvětlit konkrétní problém, prezentovat ve skupině svůj názor a spoluprací dojít k nejlepšímu společnému řešení. Jazykové funkce: Vysvětlení, žádost o vysvětlení, přednášení, pozvání, návštěva, přání. Reálie: Kultura a rozvoj, zajímavosti informačních technologií v anglicky mluvících zemích. Porovnání místních podmínek s odpovídajícím jazykovým prostředím. Doporučené postupy výuky: Kooperativní vyučování, skupinová práce, metody RWCT (čtením a psaním ke kritickému myšlení), frontální výuka, hraní rolí, řízená diskuse, induktivní metoda, psaní odborných textů, práce se záznamovou technikou. Učitel monitoruje práci ve skupině, vystupuje jako partnerský poradce. K studentům přistupuje jednotlivě a flexibilně reaguje na potřeby studentů. Způsob ukončení a certifikace: klasifikovaný zápočet ve 5. a 6. studijním období, zkouška v 7. studijním období Hodnocení výsledků uchazečů: 1 povinná prezentace v průběhu semestru domácí úkoly závěrečný test a ústní zkouška Doporučená literatura: Mascull,B. (2002): Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press. Duckworth, M. (2004): Business Grammar and Practice. Oxford University Press. Esteras, R.S. (2003): Infotech. Cambridge University Press. Stellman, A.; Greene, J. (2006): Applied software project management. O Reilly. Campbell, C.A. (2007): The one page project manager. Wiley. Bruce, A.; Langdon, K. (2000): Essentials managers, project management. DK ADULT. Murphy, R. (1998): Essential grammar in use. Cambridge University Press. - četba IIVOŠ: Huijgen, B., Professional English and Project management. (k dispozici studentům formou E-learningu) 9

10 Název předmětu: Matematika Kód předmětu: MAT Délka předmětu: 84 hodin (4 období) Předmět absolutoria: NE Ukončení: Klasifikovaný zápočet Typ předmětu: povinný Stručná anotace vymezující cíle: Předmět matematika je rozdělen do čtyř částí. Časově odpovídá každá část jednomu období. V první části předmětu studenti získají základní poznatky z matematické analýzy a algebry, nezbytné ke studiu pravděpodobnosti i statistiky. Druhá část navazuje na získané poznatky a pokračuje v diferenciálním počtu funkcí jedné reálné proměnné. Dalším krokem je úvod do integrálního počtu funkcí jedné proměnné. Na vektorovou algebru navazuje maticový počet. Třetí a čtvrtá část završují vzdělání v matematické analýze a algebře, jsou zaměřeny na funkce více proměnných a vybrané kapitoly z diskrétní matematiky. Konkrétně se jedná o pasáže, týkající se svazů, Booleovských algeber a grafů. Předpokládané výsledky: Student: - bude schopen využívat množinově logický jazyk matematiky - bude schopen chápat a aplikovat reálné funkce jedné reálné proměnné - bude ovládat základy lineární algebry, hlavně řešit systém lineárních rovnic - se naučí řešit problémy diferenciálního počtu a využívat diferenciální počet v praktických aplikacích - se naučí používat základní pojmy a konstrukce diskrétní matematiky při exaktní formulaci a řešení praktických úloh v "computer science" Obsah předmětu: 1. ročník 1. období (22 hodin v období) 1. Jazyk matematiky. 2. Množina, výrokový počet. 3. Lineární prostory. 4. Matice. 5. Uspořádané množiny. 6. Svazy. 7. Booleovská algebra. 8. Neorientované grafy. 9. Orientované grafy. 10. Slabá a silná souvislost grafu, Eulerovy grafy, Hamiltonovské grafy, redukované grafy, turnaj. 11. Stromy. 12. Rovinné grafy. 13. Soustavy lineárních rovnic. 14. Metody řešení soustav lineárních rovnic. 15. Geometrické interpretace soustavy lineárních rovnic. 1. ročník 2. období (22 hodin v období) 16. Soustavy lineárních rovnic. 17. Metody řešení soustav lineárních rovnic. 18. Geometrické interpretace soustavy lineárních rovnic. 19. Determinanty a jejich užití. 20. Vlastní vektory, vlastní čísla matice. 21. Posloupnost. 10

11 22. Funkce. 23. Elementární funkce. 24. Limita funkce. 25. Spojitost funkce. 26. Derivace funkce. 27. Derivace vyšších řádů. 28. Aplikace diferenciálního počtu. 29. Průběh funkce. 30. Aplikace diferenciálního počtu. 2. ročník 3. období (20 hodin v období) 31. Primitivní funkce, neurčitý integrál. 32. Integrace substitucí I. druhu. 33. Integrace racionálních funkcí. 34. Integrace substitucí II. druhu. 35. Úvod do Reimannovy konstrukce určitého integrálu. 36. Přibližný výpočet určitých integrálů. 37. Výpočty integrálů Newtonovou-Leibnizovou formulí. 38. Nevlastní integrály vlivem funkce a s nekonečnými mezemi. 39. Výpočet obsahu plochy. 40. Výpočet objemu tělesa. 2.ročník- 4.období (20 hodin) 41. Pojem funkce více proměnných definice, vizualizace. 42. Definiční obory funkcí dvou proměnných určování a zobrazování množin v rovině. 43. Grafy funkce dvou proměnných metoda řezů, animace. 44. Vlastnosti funkce dvou proměnných limita, spojitost. 45. Parciální a směrové derivace, gradient derivování složené funkce. 46. Diferenciál a Taylorův polynom. 47. Lokální extrémy. 48. Vázané a globální extrémy. 49. Číselné řady. 50. Kritéria konvergence a divergence. 51. Funkční řady, kritéria konvergence. 52. Mocninné řady. Doporučené postupy výuky: konzultace, samostudium Způsob ukončení a certifikace: klasifikovaný zápočet ve všech obdobích Hodnocení výsledků studentů: Odevzdání semestrální práce, absolvování souhrnného testu s úspěšností minimálně 55% Doporučená literatura: Jirásek, F. (2006): Matematika pro bakalářské studium. Ekopress. Neusputa, J. (2008): Matematika I. Česká technika-nakladatelství ČVUT. Coufal, K. (2003): Učebnice matematiky I. Ekopress. Tkadlec, J. (2004): Diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné. Vydavatelství ČVUT. Neusputa, J. (2008): Matematika II. Česká technika-nakladatelství ČVUT. Kaňka, H. (2003): Matematika 2. Ekopress. Musilová, J. (2006): Matematika I: pro porozumění i praxi. Brno VUTIUM. Brožíková, E.; Kittlerová, M. (2007): Sbírka příkladů z matematiky II. Nakladatelství ČVUT. Vaníček, J. a kol. (2007): Teoretické základy informatiky. Kernberk Publishing. 11

12 Čada, R. a kol. (2004): Diskrétní matematika. Západočeská univerzita. Matoušek, J.; Nešetřil, J. (2000): Kapitoly z diskrétní matematiky. UK Praha. Kolář J.; Štěpánková, O.; Chytil, M. (1989): Logika, algebry a grafy. STNL Praha. 12

13 Název předmětu: Statistika a zpracování dat Kód předmětu: STA Délka předmětu: 36 hodin (2 období) Předmět absolutoria: NE Ukončení: Klasifikovaný zápočet Typ předmětu: povinný Stručná anotace vymezující cíle: Cílem statistiky a pravděpodobnosti je seznámit studenty s principy popisné statistiky s ohledem na praktickou analýzu a prezentaci dat, s pravděpodobnostními modely a jejich aplikací při testování hypotéz. Rozvoj osobnosti bude formován hlavně některými prvky deduktivního a induktivního způsobu uvažování. Student rozšíří své znalosti o okruhy věnované zkoumání závislosti metrických i kategoriálních dat (regrese, korelace, kontingenční tabulky, analýza rozptylu, základy lineárního modelu). Student se seznámí s podmínkami použitelnosti, s přednostmi i nedostatky jednotlivých metod a naučí se správně interpretovat výsledky a porozumět stávajícímu statistickému softwaru. Předpokládané výsledky: Student: - dokáže zpracovat data, zjistit charakteristiky znaků a prezentovat je - se bude orientovat v základních pravděpodobnostních modelech s důrazem na jejich praktickou aplikaci - se seznámí s testováním hypotéz o parametrech modelů pro jeden i více znaků a bude schopen metodami matematické statistiky posoudit souvislosti mezi znaky Obsah předmětu: 3. ročník 5. období (18 hodin v období) 53. popisná a matematická statistika, vztah a rozdíly mezi nimi 54. pojem data, datová matice, typy znaků (proměnných) 55. software na zpracování dat, seznámení s prostředím R 56. statistické charakteristiky kvalitativního a kvantitativního znaku a jejich prezentace 57. statistické charakteristiky dvojice znaků a jejich prezentace 58. typy statistických šetření 59. pořizování dat, kontrola a čištění, transformace dat 60. náhodná veličina a její charakteristiky, nezávislost náhodných veličin 61. základní pravděpodobnostní modely diskrétních a spojitých náhodných veličin 62. odhadování parametrů modelu bodovým a intervalovým odhadem, vlastnosti odhadu 63. bodový a intervalový odhad střední hodnoty obecně a v modelu normálního rozdělení 64. princip testování statistických hypotéz, p-hodnota 3. ročník 6. období (18 hodin v období) 65. test hypotézy o parametru binomického rozdělení 66. jednovýběrové testy s předpokladem normality a obecné, ověření normality 67. párové a dvouvýběrové testy s předpokladem normality a obecné, F-test 68. testy hypotéz nezávislosti a symetrie kontingenční tabulky 69. regresní model, princip nejmenších čtverců a ověřování hypotéz o regresním modelu 70. mnohonásobné porovnání středních hodnot (jednoduché třídění) 71. princip analýzy rozptylu, dvojné třídění s interakcemi a bez nich 72. pojem obecného lineárního modelu Doporučené postupy výuky: konzultace, samostudium Způsob ukončení a certifikace: klasifikovaný zápočet v každém období 13

14 Hodnocení výsledků studentů: 2 domácí úkoly, 2 průběžné testy s úspěšností minimálně 55%, každý jako vstupní podmínka k absolvování závěrečného testu, závěrečný test Doporučená literatura: Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Portál, Zvára, K.: Biostatistika učební text pro posluchače Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Karolinum, 2003 Komárková, L., Komárek, A., Bína, V.: Základy analýzy dat a statistického úsudku s příklady v R. Skripta a elektronická učebnice FM VŠE, 2007 Komárková, L., Komárek, A.: Statistická analýza závislostí s příklady v R. Skripta a elektronická učebnice FM VŠE, 2007 The R Project for Statistical Computing. 14

15 Název předmětu: Fyzika v informačních technologiích Kód předmětu: FYZ Délka předmětu: 24 hodin (2 období) Předmět absolutoria: NE Ukončení: Klasifikovaný zápočet Typ předmětu: povinný Stručná anotace vymezující cíle: Předmět rozvíjí znalosti a schopnost jejich aplikace v oblastech nezbytných pro pochopení fyzikálních jevů v technickém vybavení počítače a jeho příslušenství. Předpokládané výsledky: Student: - získá úvodní informace z oboru fyziky, přímo souvisejících s jeho zaměřením - bude schopen aplikovat na technické vybavení počítače a jeho příslušenství poznatky z oblastí elektrotechniky, elektroniky, fyziky tenkých vrstev, elektromagnetického vlnění, optiky a termodynamiky Obsah předmětu: 1. ročník 1. období (12 hodin v období) 1. Definice pojmu fyzika, fyzika ve výpočetní technice, rozdělení předmětu na tematické bloky dle fyzikální podstaty fyzikálních jevů v IT, organizace výuky.základní jednotky, vztahy a výpočty. Matematický aparát fyziky. 2. Mechanika pevných látek, pevnost materiálu, tření. Důsledky fyzikálních vlastností pevných látek v IT. 3. Mechanika plynů a tekutin, proudění, stlačitelnost. Důsledky pro IT. 4. Elektrický proud. Ideální a reálný zdroj U,I. Pravidla pro zacházení se zdroji. 5. Základní součástky el. obvodů (R,L,C). Pravidla pro počítání. 6. Magnetické vlastnosti materiálů a jejich použití v IT. 1. ročník 2. období (12 hodin v období) 7. Elektromagnetické vlnění, fyzikální princip radiového přenosu dat. 8. Optika. Vlnová délka a její vliv na vlastnosti světla. Čočky a ohyb světla. 9. Akustika. Elektroakustické měniče, měření v oblasti akustiky. 10. Součástky elektronických obvodů, struktura polovodičových součástek, využívané fyzikální jevy. 11. Součástky elektronických obvodů optoelektronika. 12. Teplo, vznik, šíření, důsledky pro elektroniku. Doporučené postupy výuky: konzultace, samostudium, práce s odbornými texty Způsob ukončení a certifikace: klasifikovaný zápočet v obou obdobích Hodnocení výsledků studentů: domácí úlohy a zápočtový test složený minimálně na 65 % Doporučená literatura: Nave,C.R.(2005): HyperPhysics. Borgis State University. [dostupné online] Svoboda, E.; Bartuška, K.; Bednařík, M.; Lepil, O.; Široká, M. (2001): Přehled středoškolské fyziky. Prométheus. 15

16 Název předmětu: Ekonomika a podnikání v praxi Kód předmětu: EKO Délka předmětu: 20 hodin (2 období) Předmět absolutoria: NE Ukončení: Zápočet Typ předmětu: povinný Stručná anotace vymezující cíle: Smyslem předmětu je poskytnout studentům vědomosti z oblasti podnikatelské praxe, které jim umožní praktické uplatnění v oboru nejen z pozice zaměstnance, ale i samostatně podnikající osoby (či firmy). Cílem předmětu je vzbudit ve studentech zájem o ekonomické souvislosti a zákonitosti v tržním prostředí a připravit je na start jejich kariéry v podmínkách turbulentní doby. Studenti v rámci předmětu získají znalosti z řady odvětví, které se dotýkají podnikatelského prostředí v ČR, naučí se, jak založit firmu, jak ji finančně vést, personálně řídit, seznámí se s klíčovými pojmy z oblasti marketingu, managementu i projektového managementu. Rozvinou své prezentační dovednosti, budou vedeni k prezentování svých myšlenek, projektů a vizí jasně, srozumitelně a kultivovaně. Seznámí se s využitím internetu pro podnikání, s důrazem na marketingovou komunikaci, s novými možnostmi, technikami a nástroji, které internet přináší. Studenti získají informace o zahraničním obchodě a pochopí nástroje české exportní politiky. Předpokládané výsledky: Student: - pochopí principy podnikání a podnikatelského prostředí v ČR - získá praktické vědomosti o založení podniku a jeho vedení - bude rozumět základům daňové a účetní problematiky - se zdokonalí ve svých prezentačních a komunikačních schopnostech - se bude orientovat v otázkách marketingového mixu a jeho vlivu na chod firmy - získá základní dovednosti v oblasti řízení projektů - bude schopen chápat techniky a nástroje zahraničního obchodu - zjistí, jak získat podporu v rámci podnikání - bude veden k samostatnému řešení projektů a úkolů Obsah předmětu: 1. ročník 1. období (10 hodin v období) 1. Podnikatelské prostředí v ČR, živnostenské podnikání, typy podniků. 2. Založení podniku či živnosti. 3. Účetnictví v podnikatelské praxi (jednoduché, podvojné). 4. Daně a podnikání - daňový systém ČR, vyplnění daňového přiznání (fyzická a právnická osoba), odvody a poplatky v podnikání (sociální, zdravotní a nemocenské pojištění). 5. Projektové řízení příprava projektu, podnikatelský záměr, rozdělení úkolů, prezentace projektu potenciálním investorům. 1. ročník 2. období (10 hodin v období) 6. Marketing, propagace firmy. 7. Management osobnost manažera, metody rozhodování, organizování (firemní kultura), personální řízení. 8. Podpora podnikání v ČR (možnosti získání úvěru, grantu, dotace), instituce podporující podnikání, podnikatelské inkubátory, klastry. 9. Internet versus podnikání. Doporučené postupy výuky: konzultace, samostudium, samostatné aktivity při vypracování seminární práce a projektových úkolů Způsob ukončení a certifikace: zápočet 16

17 Hodnocení výsledků studentů: 1. období projektový úkol 2. období semestrální práce (zpracování podnikatelského záměru) Doporučená literatura a zdroje: Synek, M. (2006): Podniková ekonomika. Beck. Vybíhal, V. (2009): Zdaňování příjmů fyzických osob: praktický průvodce. Grada. Pilařová, I. (2009): Účetní a daňové problémy právnických osob v praxi. Grada. Rubáková, V. (2009): Účetnictví pro úplné začátečníky. Grada. Staňková, A. (2007): Podnikáme úspěšně s malou firmou. Beck. Kotler, P. (2007): Marketing, Management. Grada. Srbová, J. (2007): Podnikatelský plán. Oeconomica. Dedouchová, M. (2001): Strategie podniku. Beck. Dolanský, V. (1996): Projektový management. Grada. Dvořáková, Z. (2007): Management lidských zdrojů. Beck. Hospodářová, I. (2004): Prezentační dovednosti. Alfa Publishing. Blažková, M. (2005): Jak využít internet v marketingu: krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti. Grada. Zákon o živnostenském podnikání, Obchodní zákoník, webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, MZV, CzechTrade a CzechInvest. 17

18 Název předmětu: Prezentace a komunikace Kód předmětu: KOM Délka předmětu: 8 hodin (1 období) Předmět absolutoria: NE Ukončení: Zápočet Typ předmětu: povinný Stručná anotace vymezující cíle: Cílem předmětu je rozvoj individuálních a týmových schopností, zaměřený na efektivní komunikaci a prezentaci sebe i svých projektů. Studenti se naučí různé strategie, styly a druhy komunikace v organizaci i mimo ni. Smyslem předmětu je poskytnout studentům znalosti z oblasti diverzity společnosti, které jim umožní pochopení fungování podnikových procesů. Kurz také klade velký důraz i na sociální rozvoj studentů v oblasti firemní etiky a kultury. Studenti v rámci předmětu získají znalosti z řady oborů, které se dotýkají jejich adaptace v podnikové struktuře, naučí se, jak se prezentovat při pracovním pohovoru, jak pěstovat své řečnické dovednosti při obchodním jednání, seznámí se s klíčovými technikami společenské etikety. Rozvinou své prezentačních dovednosti, seznámí se s time managementem, budou umět řídit projekt od jeho počátku až po prezentaci potenciálním investorům. Předpokládané výsledky: Student: - pochopí techniky a styly komunikace - získá praktické dovednosti z oblasti náboru - naučí se rozumět pracovní komunikaci - zjistí, jaké jsou typy firemní kultury, pochopí etické řízení firmy - zdokonalí se v asertivních technikách i v umění jednání s lidmi - bude schopen se orientovat v zásadách společenské etikety - získá základní dovednosti v oblasti time managementu - bude schopen chápat techniky a nástroje řízení - bude veden k samostatnému řešení projektů a úkolů Obsah předmětu: 4. ročník 7. období (8 hodiny za období) 1. Komunikační prostředky, styly komunikace, přednosti a negativa jednotlivých komunikačních prostředků. 2. Personální komunikace (pracovní pohovor, příprava CV, jak prodat své znalosti a schopnosti během pohovoru). 3. Pracovní komunikace (telefonní a písemná komunikace, netiketa). 4. Firemní kultura, její typy, diverzity společnost. 5. Zásady jednání s lidmi (asertivní techniky, jak překonávat nesouhlas, zvládnutí stresu). 6. Společenská etiketa (pracovní návštěvy, typy vizitek, používání titulů, představování, základy stolničení). 7. Rétorika (umění mluvit a jednat s lidmi, jak proti trémě, techniky řeči). 8. Řízení projektu získání nové zakázky, rozdělení úkolů, Den D. prezentace projektu potenciálním investorům. Doporučené postupy výuky: konzultace, samostudium Způsob ukončení a certifikace: zápočet Hodnocení výsledků studentů: semestrální práce 18

19 Doporučená literatura a zdroje: Smejkal, V.; Bachrachová, H. (2007): Velký lexikon společenského chování. Grada. Kohout, J. (2002): Rétorika. Management Press. Geisselhart, R.; Hofmann-Burkart, C. (2006): Zvítězte nad stresem. Grada. Koubek, J. (2007): Řízení lidských zdrojů. Management Press. Pfeifer, L. (1993): Firemní kultura: konkurenční síla sdílených cílů, hodnot a priorit. Grada. Putnová, A. (2007): Etické řízení ve firmě. Grada. Anderson, K. (1992): Dokonalá služba zákazníkovi po telefonu. Pragma. Gruber, D. (2002): Time Management. Management Press. Capponi, V. (1994): Asertivně do života. Grada. Ury, W. (2004): Jak překonat nesouhlas. Management Press. Hierhold, E. (2005): Rétorika a prezentace. Grada. Dolanský, V. (1996): Projektový management. Grada. 19

20 Název předmětu: Právo v informatice Kód předmětu: PRA Délka předmětu: 12 hodin (1 období) Předmět absolutoria NE Ukončení: Klasifikovaný zápočet Typ předmětu: povinný Stručná anotace vymezující cíle: Studenti se v předmětu seznámí se základy práva. V občanském právu hmotném budou probrány vztahy, vyplývající z práva na ochranu osobnosti. V pracovním právu se seznámí s pracovněprávními vztahy a vztahy, které s výkonem práce souvisí. Důraz je kladen na orientaci v autorském právu. Předpokládané výsledky: Student: - se bude orientovat v základní právní terminologii - získá vědomosti o právech na ochranu osobnosti - bude rozumět majetkovým vztahům mezi fyzickou, právnickou osobou, státem - bude se orientovat v zákoníku práce - získá základní znalosti v oblasti autorského práva - bude schopen rozpoznat případy porušení autorských práv Obsah předmětu: 4. ročník 1. období (12 hodin za období)) 1. Základy práva právní vědomí, právní akt, právní normy, právní odvětví, prvky právního vztahu. 2. Občanské právo hmotné majetkové vztahy mezi FO a PO, majetkové vztahy mezi FO, PO a státem, právo na ochranu osobnosti. 3. Pracovní právo pracovní poměr, pracovní smlouva, práce konané mimo pracovní poměr, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, skončení pracovního poměru. 4. Autorské právo výlučná práva osobnostní a majetková, vznik autorského práva, licenční smlouva, licence, patenty, vynálezy, ochranné známky. 5. Porušení autorských práv v praxi právní normy, vymáhání autorského práva, omezení autorského práva, padělání počítačových programů, internetové pirátství, trestněprávní ochrana. 6. Autorská práva v akademické praxi autorskoprávní vztahy mezi vydavatelem a autorem při vydávání a zpřístupňování děl, ochrana autorů bakalářských a diplomových prací. Doporučené postupy výuky: konzultace, samostudium, e-learning Způsob ukončení a certifikace: klasifikovaný zápočet Hodnocení výsledků uchazečů: písemný test s úspěšností minimálně 60% Doporučená literatura: Češková, M.; Chvátalová, I.; Spirit, M.; Valenta, Z. (2002): Základy práva. VŠE. Součková, M.; Spirit, M.( 2001): Pracovní právo. VŠE. Kalinová, M.; Kotoučová, J.; Švarc, Z. (2002): Obchodní právo. VŠE. Schelleová, I. a kol. (2007): Základy občanského práva. Key Publishing. Živnostenský zákon, Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Autorský zákon Zákony II/2008 Zákoník práce 20

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Algoritmizace I... 3 Algoritmizace II...

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Informatika v ekonomice

Informatika v ekonomice Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice 18 20 M/01 Informační technologie denní studium Obsah 1 Úvodní identifikační

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Podnikání DL studium, od 2011 64-41-L/51Podnikání Verze z 05. 09. 2011 Platnost 1.9.2011 Obsah

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více