Laboratoř experimentální medicíny (LEM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratoř experimentální medicíny (LEM)"

Transkript

1 Laboratoř experimentální medicíny (LEM) Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D. Mgr. Marta Dziechciarková, Ph.D. MUDr. Petr Džubák MUDr. Josef Srovnal RNDr. Radek Trojanec, Ph.D. MUDr. David Vydra

2 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE

3

4 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Muž? Žena?

5 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Význam i v onkologii: RFC gen (Reduced Folate Carrier Gene)

6 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Fluorescenční in situ hybridizace (FISH) Metodou fluorescenční in situ hybridizace lze lokalizovat cílové nukleotidové sekvence přímo v buňkách (in situ). Metoda FISH je založena na schopnosti jednořetězcové DNA sondy vázat komplementární úsek cílové DNA fixované na mikroskopickém skle.

7 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE

8 LABORATOŘ EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY CEP 17 Her-2/neu Jádro s normálním počtem kopií genu a chromozomu Nepravá amplifikace Amplifikace

9 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE

10 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE t(9;22)(q34;q11) Philadelphia (Ph) chromozom (Nowell, Hungerford,1962) BCR-ABL CML, ALL, AML, ST STI-571 (Glivec) t(15;17)(q22;q11-21) PML-RARA AML M3 (PML) ATRA

11 C omparative G enomic Hybridisation (Kallioniemi, 1992)

12 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE

13 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE

14

15 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Mnohobarevná FISH

16 Microarrays analyza tisice genu soucasne

17 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Molekularni diagnostika v onkologii Detekce molekularnich markeru Geny, jejichz proteinove produkty se podileji na maligni transformaci bunky Geny s prognostickym vyznamem Geny s diagnostickym vyznamem Naroky na molekularne-biolgicke metody Citlivost Specifita Rychlost

18 Některé další geny, účastnící se maligní transformace buňky, jejichž význam pro cílenou léčbu je nejasný či není zcela potvrzen Protoonkogeny rodiny MYC (c-myc, n-myc, l-myc aj.) Geny účastnící se regulace buněčného cyklu a n apotózy (geny pro CDK, CDK-I, cykliny) Tumor-supresorové geny (TP53, RB1) Protoonkogeny rodiny RAS BCL-2 a příbuzné protoonkogeny TOP2A, RARA a jiné

19 LABORATOŘ EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Her-2/neu (c-erbb-2) Receptor EGF Nejčastěji amplifikovaný onkogen u ca prsu (10-34%) Protein p185 HER-2 souvisí s maligní transformací a agresivitou choroby Pacientky s overexpresí proteinu a/nebo amplifikací genu indikovány k terapii monoklonální protilátkou trastuzumab (Herceptin) Různé metody vyšetření

20 Vyšetření Her-2/neu (c-erbb-2): IHC x FISH IHC:0 FISH: normální Her-2/neu CEP 17 IHC: 1+ až 2+ FISH: normální nepravá amp. amplifikace IHC: 3+ FISH: amplifikace IHC fotografie byly získány ve spolupráci s Ústavem patologie LF UP

21 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE

22 CEP 17 LSI Her-2/neu

23 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Her-/neu (c-erbb-2): amplifikované případy: senzitivita na antracykliny aplikace Herceptinu TOP2A: Topoizomeráza II α = cíl pro některé typy cytostatik: inhibitory topoizomeráz II tj. senzitivita na antracykliny RARA: Citlivost k léčbě retinoidy?

24 MTT test: (Mihál et al, Klin Onkol 2000;2:39-42)

25 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE PROCENTO PŘEŽÍVAJÍCÍCH BUNĚK V ZÁVISLOSTI NA KONCENTRACI CYTOSTATIKA % C max C min Koncentrace cytostatika (v přísl. jednotce) Podíl žívých buněk (v %)

26 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Exprese MDR proteinů u karcinomu plic. MRP-1 p53 TopoIIα Pgp

27 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Mnohočetná léková rezistence (MDR) P- glykoprotein (Pgp, P170) Multidrug resistance related protein (MRP 1-7) Breast cancer resistance protein (BCRP, MXR, ABCP) Lung resistance related protein (LRP, MVP) Glutathion (GSH) a glutathion-s-transferáza π (GST-π) DNA topoizomerázy transport přes cytoplazmatickou membránu ABC transportní proteiny nukleocytoplazmatický transport detoxifikační systém buňky replikace DNA

28 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Látky transportované proteiny MDR Pgp Antracykliny, Vinca alkaloidy, deriváty Camptotecinu, epipodofylotoxiny, taxany, chromopeptidové antibiotika, HIV-1 proteázové inhibitory, flurofory kortikoidy (Dexametazon) MRP Organické anionty, glutathionové konjugáty, leukotrien LTC4, antagonisté leukotrienových receptorů LTsR, deriváty Pt, glukuronidy. BCRP Mitoxantron, topotecan, flavopyridol, prazosin a řada dalších hydrofobních a amfifilních látek. LRP Antracykliny, Vinka alkaloidy, VP-16, deriváty platiny.

29 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE VÝSKYT MNOHOČETNÉ LÉKOVÉ REZISTENCE U NĚKTERÝCH CYTOSTATIK MDR častá MDR vzácná aktinomycin D bleomycin doxorubicin cisplatina daunorubicin cyklofosfamid vepesid cytosin arabinosid mitoxantron 5-fluorouracil taxol ifosfamid vinkristin metotrexát topotekan

30 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Používané inhibitory MDR Pgp Verapamil 6-10 μm, Nifedipin 35μM, CyA 0.8-2μM, PSC μM MRP CyA 0.8-2μM Probenecid 2mM, BCRP Fumitremorgin C 1μM

31 Metody používané k hodnocení exprese a funkce MDR. Exprese: Western blott, Imunoprecipitace Imunohistochemie Flow cytometrie Funkce: flow cytometrické stanovení akumulace, či efluxu fluorescenčních substrátů ( DNR, Rhodamin123) za použití specifických či nespecifických inhibitorů (CyA, PSC833). scintigrafie - in vivo hodnocení akumulace 99m Tc-MIBI v nádorové tkáni cytotoxické testy -MTT

32 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Exprese Pgp - přímá imunofluorescence (FACS)

33 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Funkční aktivita Pgp Hodnocen eflux DNR(1μM) 1. Prekultivace v čistém médiu s a bez inhibitorů 1 hodinu. 2. Přidání DNR, kultivace 1 hod. 3. Odmytí a kultivace v čistém médiu s a bez inhibitorů 2hod. CyA(1μM), Probenecid(2mM).

34 Hodnocení BC pomocí průtokové cytometrie.

35 Vztah procenta S fáze k prognóze nádorů. Vyšší % S fáze znamená prognózu Horší Druh nádoru Kolorektální karcinom, karcinom močového měchýře, astrocytomy vyššího stupně, velkobuněčný non- Hodgkinský lymfom, karcinomy děložního čípku, germinální nádory varlat, non-hodgkinské lymfomy, myelodysplastický syndrom. Lepší nefroblastom

36 Hodnocení ploidity pomocí průtokové cytometrie. Hodnotíme změnu vůči normální diploidní populaci. Pro hodnocení používáme DNA index (DI). Haploidní DI = 0,5 Hypoploidní DI < 1 Diploidní (Euploidní) DI = 1 Hyperploidní DI > 1 Tetraploidní DI = 2 (1,85 2,1) Aneuploidní DI jiný než 0,5, 1 a2 Multiploidní - více populací s různým DI.

37 Vztah DNA-ploidie k prognóze nádorů. Aneuploidie znamená prognózu Horší Lepší Druh nádoru Karcinom močového měchýře, karcinom ledviny, karcinom žaludku, karcinom prsu, kolorektální karcinom, karcinom jícnu, maligní melanom, ovariální karcinomy, nazofaryngeální karcinom, karcinom žaludku, mnohočetný myelom, gliální nádory CNS, germinální nádory varlat i extragonadální, nemalobuněčný karcinom plic, adrenokoritíkální karcinom, endometriální karcinom, karcinom děložního čípku, karcinom prostaty, karcinom uretry, mycosis fungoides, sarkomy měkkých tkání u dospělých, papilární a medulární karcinom štítné žlázy, maligní ependymom, myelodysplastický syndrom, non-hodgkinské lymfomy, condrosarkom, thymom, leiomyosarkom dělohy Neuroblastom, meduloblastom, akutní lymfoblastická leukemie pre B typu dětského věku, karcinom dutiny ústní, hydatiformní mola.

38 Hmotnostní spektrometrie: Jak vypadá hmotnostní hmotnostní spektrometr? Analytický instrument, který přeměňuje složky vzorku na ionty v plynné fázi a měří jejich hmotnost. Vstup: vstup vzorků (tělní tekutiny, kondenzát, extrahovaná tkáň) do systému a to jako pevná fáze, kapalina nebo plyn Zdroj: přeměna složek vzorku na ionty - bombardování fotony, elektrony, ionty, atomy... Analyzátor: separace iontů dle m/z - el. pole, mag. pole, čas na dráze. Detektor: detekce separovaných iontů fotonásobič, supercitlivý magnet. Data processor: příjem a zpracování dat - obrovské množství dat. Vakuum: eliminace okolních atomů - výkonné vakuové pumpy.

39 U nás v laboratoři MALDI-TOF MS/MS

40 Co je to MALDI? Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization - typ zdroje. Metoda umožňující odpaření a ionizaci (měkkou) netěkavých biologických vzorků z pevné fáze přímo do plynné. Vzorek je smíchán s tzv. matricí (~1000 molární přebytek) a ozářen pulsním laserem (UV nebo IR) - odpaření a ionizace. Vhodné pro peptidy, proteiny, DNA, polysacharidy i některé synth. polymery Nobelova cena.

41 Time-Of-Flight - typ analyzátoru. Co je to TOF? Ionty jsou ze zdroje urychleny vysokým napětím do letové trubice bez el. pole. Separace dle doby letu k detektoru - závislá na m/z. Ep = Ekin = U z = mv2... m/z ~ t2 Nutná kalibrace na známé hmotnosti.

42 K čemu to celé je? Hmotnostní spektrometr umí pouze měřit molekulové hmotnosti na nás je, jak toho využijem. Stanovení MW Identifikace proteinů - "protein mass fingerprint". Identifikace posttranslačních modifikací. Identifikace "single nucleotide polymorfism". Ověřování sekvence peptidů. Ověřování čistoty vzorků.

43 Určení MW MALDI

44 Luminex xmap technologie

45 Luminex xmap technologie

46 Luminex xmap technologie

47 LUMINEX vs. ELISA Multiplexní kvantifikace až 100 různých analytů v jednom vzorku. Flexibilní je možné jednoduše rozšířit stávající vyšetření o další analyty. Je požadován pouze malý objem vzorku. (25 μl) Je rychlejší. Jsou kratší inkubační časy, někdy není třeba použít promývání. Srovnatelná sensitivita. Může detekovat cytokiny až k ~1 pg/ml.

48 Screening: LUMINEX analyty Panel I Cytokiny: IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p40, IL-13, IL-15, IL-17, IL- 18, TNFα, TNFR I, TNFR II, IFNγ, GM-CSF, G-CSF, Chemokiny: RANTES, MIP-1a, MIP-1b, MCP-1, Eotaxin, MIG Růstové a angiogení faktory: EGF, EGFR, VEGF, bfgf, HGF, VEGF, NGF Panel II Nádorové antigeny: CA 125, CA 15-3, CEA, AFP, CA 19-9 Apoptotické proteiny: sfas and sfasl Růstové faktory, onkogeny: EGFR, Her2/neu Proteázy: PSA free, kallikrein 8, MMP-2,3,7,9, TIMP-1, TIMP-2, Další markery: Cyfra 21-1, TPA, M-CSF, HMGB-1, S-100, LDH, CRP Panel III Cirkulující protilátky: Cytokiny: IL-6, IL-8; Růstové faktory, receptory: EGF, EGFR, VEGF, Her2/neu, PDGF, PDGFR; Nádorové antigeny: CA 125, 15-3, 19-9, 72-4, CEA,MUC-1, PSA; Diferenciační molekuly: AFP, bhcg; Apoptotické moleculy: survivin, Fas, FasL; transglutamináza; Onkogeny: c-myc, N-Ras, K-Ras, Akt1, p53; Molekuly zasahující do budněčného cyklu: cyklin B, cyklin D

49

50 Luminex xmap sérové koncentrace cytokinů u pacientů s časným stádiem karcinomu ovária a zdravých kontrol. IL-6, pg/ml ±12.57 (0-280)*** 9.1±2.51 (0-64.1) IL-8, pg/ml 24.0±5.91 ( )* ±1.67 ( ) IL-12p40, pg/ml 209.8±16.90 ( ) ±13.22 ( ) 250 G-CSF, pg/ml 49.2±11.90 ( )* ±7.86 ( ) Control OvCA 0 Control OvCA 0 Control OvCA 0 Control OvCA MCP-1, pg/ml ±20.88 ( ) 210.3±20.30 ( ) *** VEGF, pg/ml ±21.05 ( ) 230.9±20.18 ( ) EGF, pg/ml ±11.46 ( ) 110.6±15.4 ( ) *** CA 125, IU/ml 114.4±22.67 ( )*** ±2.31 (0-87.0) Control OvCA 0 Control OvCA 0 Control OvCA 0 Control OvCA

51 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE LASEROVÁ MIKRODISEKCE (LCM) LCM je metoda která umožňuje isolaci buněk z komplexu tkáně. Přístroj VERITAS pro LCM od firmy ARCTURUS.

52 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE PRINCIP LASEROVÉ MIKRODISEKCE inverzní mikroskop se zabudovaným nízko výkonnostním infračerveným laserem a UV laserem nad dehydratovaný preparát je umístěno víčko s termoplastickou membránou vyřezávání buněk pomocí laseru vyřezané buňky jsou uchyceny na víčko

53 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Cytologický preparát adenokarcinomu plic TECHNIKA LASEROVÉ MIKRODISEKCE Parafinový/kryořez nádorové tkáně Cytospin, buněčná linie K562

54 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE LINEÁRN RNÍ AMPLIFIKACE DNA PK-trávení MseI štěpení Annealing a ligace adaptérů PCR - amplifikace

55 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Výsledek CGH po LCM idiogramy K 562 směsná populace K buňka po LCM Cytogenetický nález: REV ISH ENH (3q29qter; 5p ; 5p15.2pter; 6p25.1pter; 12p11.1pter; 16p ; 18q21.3qter) REV ISH DIM (9q34.1qter; 12q ; 13q11.1qter; 16q ; 17p ; 18q ; 19p13.3pter) Cytogenetický nález: REV ISH ENH (1p36.2pter; 3q26.3qter; 4p11.1pter; 4q35qter; 6p ; 9q13-21; 12p11pter; 15q ; 16p ; 17p12.1pter; 17q22qter; 18q22qter) REV ISH DIM (5q ; 5q ; 7q ; 9p12-21; 9q21.3qter; 10q ; 10q26.1qter; 12q ; 13q11.1qter; 16q ; 19p13.3pter)

56 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE VYUŽIT ITÍ LCM A LINEÁRN RNÍ AMPLIFIKACE NUKLEOVÝCH KYSELIN PRO ÚČELY GENETICKÝCH A CYTOGENETICKÝCH ANALÝZ Zvýšení detekčního limitu genetických, cytogenetických a expresních změn v nádorech a tkáních s minimálním zastoupením cílových buněk (< 50%) Genetická a cytogenetická diagnostika z minimálního množství biologického materiálu. Studium heterogenity nádorové populace na jednobuněčné úrovni Studium expresních profilů a genetických charakteristik v různých buněčných populacích (např. stromální versus nádorové buňky) Materiál po LCM je technicky použitelný pro studium pomocí prakticky všech PCR technik, mikroarray technologií, sekvenování DNA i pro proteomické studie založené na principu hmotnostní spektrometrie.

57 Metoda PCR denaturace a následný anealing primerů syntéza nové řetězce denaturace a následný anealing primerů syntéza nové řetězce denaturace a následný anealing primerů syntéza nové řetězce dvoušřoubovice DNA denaturace a následný anealing primerů syntéza nové řetězce

58 Rozdělení DNA a vizualizace na agarózovém gelu X

59 Sekvenace DNA A T C C A C G G C T G A T C C A C G G C T G

60 Množení DNA pomocí baktérií

61 Příklad praktického výstupu analýzy DNA - detekce bodových mutací v sekvenci

62 Příklad praktického výstupu analýzy DNA - delece části genu produkt částečně deletovaného genu produkt odpovídající nedeletovanému genu

63 Detekce minimáln lní reziduáln lní choroby Detekujeme přítomnost p izolovaných nádorových n buněk k v krvi, kostní dřeni a lymfatickém m systému možné prekurzory mikrometastáz Metoda spadá na základz kladě citlivosti do oblasti ultrastagingu; běžné zobrazovací metody sloužící v oblasti onkologie spadají do oblasti stagingu Detekce MRD (minimal( residual disease) - detekce znaků epiteliáln lních buněk k v kompartmentech mesenchymáln lního původu Imunohistochemie citlivost 1: Průtokov toková cytometrie citlivost 1: PCR citlivost 1: V naší laboratoři i zavedená metoda Real time RT-PCR PCR citlivost aža 1: (reverse transcriptase-polymerase polymerase chain reaction)

64 Princip detekce mimimáln lní reziduáln lní choroby metodou RT-PCR studium genové exprese DNA hledaný mrna znak Epiteliální (nádorová) buňka mrna cdna DNA amplikon Izolace RNA mo možná jen ze živých buněk Reverzní transkripce s náhodnými (random) primery PCR reakce se specifickými primery Mezenchymální (nenádorová) buňka detekce amplikonu na gelu Real time RT-PCR, detekce fluorescenčně označeného amplikonu v reálném čase v průběhu PCR reakce, fluorescenční značení je buď nespecifické (DNA interkalátory) nebo specifické (sondy), díky standardům je detekce kvantitativní

65 Příklad real-time RT-PCR záznamu

66 Využit ití detekce minimáln lní reziduáln lní choroby v klinické onkologii Detekce MRD a rozhodnutí o adjuvantní léčbě Monitoring MRD v čase relaps vs. remise Včasný záchyt z recidivy Hodnocení léčebné odpovědi di Diferenciáln lní diagnostika Autologní transplantace při p i HD chemoterapii

67 Markery zavedené v naší laboratoři i pro detekci minimáln lní reziduáln lní choroby 1. Mamaglobin 1 MGB1 - patří do rodiny uteroglobinů - malých epiteliáln lních sekrečních proteinů; ; známe 6 lidských mamaglobinů - vysoce specifický pro prsní tkáň,, v prsní nádorové tkáni aža 10-ti násobná overexprese - není exprimován v buňkách mezenchymáln lního původu 2. Karcinoembryonáln lní antigen - CEA - glykoprotein patřící do velké rodiny CEA, blízk zké imunoglobulinům - gen je zvýšen eně exprimován u karcinomů trávic vicí trubice a fetáln lních tkání - nízká exprese i v leukocytech zdravých dárcd rců 3. Glyceraldehydfosfátdehydrogen tdehydrogenáza GAPDH - kontrolní gen - kontrola kvality zpracovaných vzorků (degradace RNA, úspěšnost transkripce) Další možné dosud nezavedené markery-egfr, cytokeratiny, EpCAM, mucin, tyrozináza za

68 Detekce minimální reziduální choroby u pacientů s kolorektálním karcinomem hledaný znak CEA V den operace - detekce karcinoembryonálního antigenu (CEA) v nádorové tkáni, popř. v metastáze, v systémové a portální krvi před i po operaci. Následné odběry kostní dřeně a systémové krve v čase 1 měsíc po operaci a u vytipovaných pacientů i v dalších časových intervalech Stanovená Cut-off hodnota na základz kladě vyšet etření 58 zdravých dárcd rců 250 kopií CEA / µg g RNA K záříz 2005 vyšet etřeno eno cca 250 pacientů Pro dosažen ení větší specifity a senzitivity je nutné zavádění další ších znaků- vytvořen ení multipanelu Příklady vyšetření MRD u pacientů s různým rozsahem onemocnění Počet kopií CEA v jednotlivých vzorcích na množství 1µg RNA LU Staging Pacient Tumor Meta PK před PK po SK před SK po SK II.od. KD KD II.od. pozit. v % TNM Dukes Stad. MRD ND pT1N0MX A 0 MRD ND pt4n3mx D 4 MRD ND pT3N0 B 2 MRD ND ND 150 ND 40 pt3n1m1 D 4 MRD ND pt3n1 C1 3 MRD ND 380 ND pt2n1 C1 2 MRD ND pT2N0MX A 1 MRD ND 100 pt3n1m1 D 4

69 MRD u karcinomu prsu sentinelová uzlina Sentinelová strážní uzlina drénující nádor přítomnost nádorového postižení sentinelové uzliny značí postižení axillárních uzlin ve více jak 95% Vyšetření sentinelové uzliny dvě skupiny pacientů rozdílná léčba Výhody real-time RT-PCR: 1. Vysoká senzitivita 2. Zpracování celého vzorku Markery mammaglobin MGB1 a karcinoembryonální antigen

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0088 Hybridizační metody v diagnostice Mgr. Gabriela Kořínková, Ph.D. Laboratoř molekulární

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR. Mgr. Silvie Dudová

Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR. Mgr. Silvie Dudová Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR Mgr. Silvie Dudová Centrum základního výzkumu pro monoklonální gamapatie a mnohočetný myelom, ILBIT LF MU Brno Laboratoř experimentální

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIUDÁLNÍ CHOROBY MRD EGFR

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIUDÁLNÍ CHOROBY MRD EGFR Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIUDÁLNÍ CHOROBY MRD EGFR Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální choroby

Více

Molekulárně biologické a cytogenetické metody

Molekulárně biologické a cytogenetické metody Molekulárně biologické a cytogenetické metody Molekulárně biologickému vyšetření obvykle předchází na rozdíl od všech předcházejících izolace nukleových kyselin, což je ve většině případů DNA jako nositelka

Více

Buněčné kultury. Kontinuální kultury

Buněčné kultury. Kontinuální kultury Buněčné kultury Primární kultury - odvozené přímo z excise tkáně buněčné linie z různých organizmů, tkání explantované kultury jednobuněčné suspense lze je udržovat jen po omezenou dobu během kultivace

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii ONKOGENETIKA Spojuje: - lékařskou genetiku - buněčnou biologii - molekulární biologii - cytogenetiku - virologii Důležitost spolupráce různých specialistů při detekci hereditárních forem nádorů - (onkologů,internistů,chirurgů,kožních

Více

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby. Kopecký O. Lukešová Š.

Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby. Kopecký O. Lukešová Š. Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby Kopecký O. Lukešová Š. Ostrava 9.2.2017 Léčebné modality nádorových onemocnění: - chirurgická léčba (radikalita výkonu) - radioterapie - chemoterapie

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2007: CGB laboratoř a.s Kořenského 10, Ostrava, Vítkovice

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2007: CGB laboratoř a.s Kořenského 10, Ostrava, Vítkovice List 1 z 6 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1., Laboratoř klinické patologie a cytologie Kořenského 10, 70300 Ostrava Vítkovice Postupy vyšetření: 1 Histologická vyšetření tkání 2 Peroperační histologická

Více

1.12.2009. Buněčné kultury. Kontinuální kultury

1.12.2009. Buněčné kultury. Kontinuální kultury Primární kultury - odvozené přímo z excise tkáně buněčné linie z různých organizmů, tkání explantované kultury jednobuněčné suspense lze je udržovat jen po omezenou dobu během kultivace ztrácejí diferenciační

Více

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Výzkumné centrum genomiky a proteomiky Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Systém pro sekvenování Systém pro čipovou analýzu Systém pro proteinovou analýzu Automatický sběrač buněk Systém pro sekvenování

Více

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY 1 VÝZNAM BUNĚČNÉ TRANSFORMACE V MEDICÍNĚ Příklad: Buněčná transformace: postupná kumulace genetických změn Nádorové onemocnění: kolorektální karcinom 2 3 BUNĚČNÁ TRANSFORMACE

Více

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty J.Berkovcová, M.Dziechciarková, M.Staňková, A.Janošťáková, D.Dvořáková, M.Hajdúch Laboratoř

Více

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi)..

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1.1 Buněčný cyklus 1.1.1 Mitogenní signalizace a zahájení buněčného cyklu 1.1.2 G1 fáze buněčného cyklu a její reštrikční bod 1.1.3 S fáze: replikace DNA 1.1.4

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH Michaela Nesvadbová Význam identifikace živočišných druhů v krmivu a potravinách povinností každého výrobce je řádně a pravdivě označit

Více

Možná uplatnění proteomiky směrem do klinické praxe

Možná uplatnění proteomiky směrem do klinické praxe Možná uplatnění proteomiky směrem do klinické praxe Formy uplatnění proteomiky do klinické praxe Přímé uplatnění proteomických technologií Metody pro studium proteinů tu byly dřív něž proteomika jako obor

Více

Buněčné kultury Primární kultury

Buněčné kultury Primární kultury Buněčné kultury Primární kultury - odvozené přímo z excise tkáně buněčné linie z různých organizmů, tkání explantované kultury jednobuněčné suspense lze je udržovat jen po omezenou dobu během kultivace

Více

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE V BIOREMEDIACÍCH enumerace FISH průtoková cytometrie klonování produktů PCR sekvenování

Více

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně Obsah Předmluvy 1. Definice a historie oboru molekulární medicína 1.1. Historie molekulární medicíny 2. Základní principy molekulární biologie 2.1. Historie molekulární biologie 2.2. DNA a chromozomy 2.3.

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky.

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky. Polymerázová řetězová reakce Základní technika molekulární diagnostiky. Kdo za to může? Kary Mullis 1983 Nobelova cena 1993 Princip PCR Polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction PCR) umožňuje

Více

Princip a využití protilátkových mikročipů RNDr. Zuzana Zákostelská

Princip a využití protilátkových mikročipů RNDr. Zuzana Zákostelská Princip a využití protilátkových mikročipů RNDr. Zuzana Zákostelská Laboratoř buněčné a molekulární imunologie Odd. Imunologie a gnotobiologie MBÚ AVČR v.v.i, Praha Konference XXXIII. Imunoanalytické dny

Více

Multiplexové metody pro diagnostiku nádorových onemocnění a optimalizaci léčby. O. Topolčan, M.Karlíková FN Plzeň a LF UK Plzeň

Multiplexové metody pro diagnostiku nádorových onemocnění a optimalizaci léčby. O. Topolčan, M.Karlíková FN Plzeň a LF UK Plzeň Multiplexové metody pro diagnostiku nádorových onemocnění a optimalizaci léčby O. Topolčan, M.Karlíková FN Plzeň a LF UK Plzeň Účel Etiopatogeneze nádorů Diagnostika Volba, optimalizace, monitorace léčby

Více

Radionuklidové metody v onkologii

Radionuklidové metody v onkologii Radionuklidové metody v onkologii Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD. Doc. MUDr. Otakar BělohlB lohlávek, CSc. Helena Balon, MD UK 3. LF a FNKV Praha Role nukleární medicíny Diagnostika

Více

Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO

Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc INFORMÁTOR OKB č.5/2004 Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO CEA karcinoembryonální antigen cut-off

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii

Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 1/1 Proč biofyzikální metody? Biofyzikální metody využívají fyzikální principy ke studiu biologických systémů Poskytují kvantitativní

Více

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Ing. Eva Herkommerová, PhD. prim. MUDr. Hana Mrázková Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Most 1. Oddělení laboratorního komplementu

Více

Identifikace a charakterizace metalothioneinu v nádorových buňkách pomocí MALDI-TOF/TOF hmotnostní spektrometrie

Identifikace a charakterizace metalothioneinu v nádorových buňkách pomocí MALDI-TOF/TOF hmotnostní spektrometrie Identifikace a charakterizace metalothioneinu v nádorových buňkách pomocí MALDI-TOF/TOF hmotnostní spektrometrie 14.6.2013 MSc. Miguel Ángel Merlos Rodrigo Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta,

Více

Hybridizace nukleových kyselin

Hybridizace nukleových kyselin Hybridizace nukleových kyselin Tvorba dvouřetězcových hybridů za dvou jednořetězcových a komplementárních molekul Založena na schopnosti denaturace a renaturace DNA. Denaturace DNA oddělení komplementárních

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Metody používané v MB. analýza proteinů, nukleových kyselin

Metody používané v MB. analýza proteinů, nukleových kyselin Metody používané v MB analýza proteinů, nukleových kyselin Nukleové kyseliny analýza a manipulace Elektroforéza (délka fragmentů, čistota, kvantifikace) Restrikční štěpení (manipulace s DNA, identifikace

Více

P ehled výsledk z Referen ní laborato e

P ehled výsledk z Referen ní laborato e P ehled výsledk z Referen ní laborato e 1,3 Hajdúch M, 1,3 Trojanec R, 2,3 Kolá Z, 1,3 Bouchalová K, 2,3 Sedláková E. 1 Laborato experimentální medicíny p i D tské klinice LF UP a FN Olomouc 2 Laborato

Více

Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe. Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe. Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Antigen SCC Glykoprotein s molekulovou hmotností 42 kd dva základní typy

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

Cytogenetika. chromosom jádro. telomera. centomera. telomera. buňka. histony. páry bazí. dvoušroubovice DNA

Cytogenetika. chromosom jádro. telomera. centomera. telomera. buňka. histony. páry bazí. dvoušroubovice DNA Cytogenetika telomera chromosom jádro centomera telomera buňka histony páry bazí dvoušroubovice DNA Typy chromosomů Karyotyp člověka 46 chromosomů 22 párů autosomů (1-22 od největšího po nejmenší) 1 pár

Více

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Obecná část 1. Rentgenové záření charakteristika, princip rentgenky 2. Skiagrafie princip, indikace, postavení v diagnostickém algoritmu, radiační zátěž 3. Skiaskopické

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Marta Kalousová. ÚLBLD 1.LF UK a VFN Praha

Marta Kalousová. ÚLBLD 1.LF UK a VFN Praha Nádorové markery Tumor markers Marta Kalousová ÚLBLD 1.LF UK a VFN Praha Laboratorní vyšetření u pacientů s nádorovým onemocněním Krevní obraz Základní biochemie různé změny (zánětlivé parametry, nutrice,

Více

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním prostředí - farmakokinetické studie - kvantifikace proteinů

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA 1. Genotyp a jeho variabilita, mutace a rekombinace Specifická imunitní odpověď Prevence a časná diagnostika vrozených vad 2. Genotyp a prostředí Regulace buněčného

Více

Jana Krejčová MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE ZAČÁTKU III. TISÍCILETÍ: VYUŽITÍ BIOPTICKÝCH VZORKŮ PRO MOLEKULÁRNÍ ANALÝZU. Workshop dubna 2005 Olomouc

Jana Krejčová MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE ZAČÁTKU III. TISÍCILETÍ: VYUŽITÍ BIOPTICKÝCH VZORKŮ PRO MOLEKULÁRNÍ ANALÝZU. Workshop dubna 2005 Olomouc Jana Krejčová Pracovní skupina molekulární patologie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Společnost patologů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Laboratoř molekulární patologie

Více

METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY. Veřejné zdravotnictví

METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY. Veřejné zdravotnictví METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY Veřejné zdravotnictví METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY průtoková cytometrie metody stanovení funkční aktivity lymfocytů testy fagocytárních funkcí Průtoková cytometrie

Více

Aplikace molekulárně biologických postupů v časné detekci sepse

Aplikace molekulárně biologických postupů v časné detekci sepse Aplikace molekulárně biologických postupů v časné detekci sepse Mgr. Jana Ždychová, Ph.D. IKEM PLM - LLG Sepse je častou příčinou úmrtí během hospitalizace. Včasné nasazení odpovídající ATB terapie je

Více

Metody testování humorální imunity

Metody testování humorální imunity Metody testování humorální imunity Co je to humorální imunita? Humorální = látková Buněčné produkty Nespecifická imunita příklady:» Lysozym v slinách, slzách» Sérové proteiny (proteiny akutní fáze)» Komplementový

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Modul IB. Histochemie. CBO Odd. histologie a embryologie. MUDr. Martin Špaček

Modul IB. Histochemie. CBO Odd. histologie a embryologie. MUDr. Martin Špaček Modul IB Histochemie CBO Odd. histologie a embryologie MUDr. Martin Špaček Histochemie Histologická metoda užívaná k průkazu různých látek přímo v tkáních a buňkách Histochemie Katalytická histochemie

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky Imunochemické metody na principu vazby antigenu a protilátky ANTIGEN (Ag) specifická látka (struktura) vyvolávající imunitní reakci a schopná vazby na protilátku PROTILÁTKA (Ab antibody) molekula bílkoviny

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv

ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv ONKOGYNEKOLOGIE Autorský kolektiv: doc. MUDr. Otakar Bìlohlávek, CSc. MUDr. Jiøí Bouda, Ph.D. MUDr. Andrea Burgetová prof.

Více

Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů

Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů M.Vášková a spol. Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol Childhood Leukemia Investigation Prague Průtoková

Více

Příprava vektoru IZOLACE PLASMIDU ALKALICKÁ LYZE, KOLONKOVÁ IZOLACE DNA GELOVÁ ELEKTROFORÉZA RESTRIKČNÍ ŠTĚPENÍ. E. coli. lyze buňky.

Příprava vektoru IZOLACE PLASMIDU ALKALICKÁ LYZE, KOLONKOVÁ IZOLACE DNA GELOVÁ ELEKTROFORÉZA RESTRIKČNÍ ŠTĚPENÍ. E. coli. lyze buňky. Příprava vektoru IZOLCE PLSMIDU LKLICKÁ LYZE, KOLONKOVÁ IZOLCE DN E. coli plasmidová DN proteiny proteiny + + vysrážená plasmidová lyze buňky + snížení ph chromosomální DN centrifugace DN chromosomální

Více

2.9 Léčba HL u dětí a mladistvých 27 Souhrn 32 Literatura 32

2.9 Léčba HL u dětí a mladistvých 27 Souhrn 32 Literatura 32 Obsah Seznam autorů Zkratky XVII XIX Úvod (Viera Bajčiová) 1 Definice adolescentního věku 1 Specifika nádorů u dospívajících a mladých dospělých 2 Problémy diagnostiky a léčby 3 Situace ve světě 3 Situace

Více

Leukémie. - onemocnění postihující hemopoetický systém. vznik hromaděním změn v genomu kmenových buněk progenitorů jednotlivých řad

Leukémie. - onemocnění postihující hemopoetický systém. vznik hromaděním změn v genomu kmenových buněk progenitorů jednotlivých řad Nádory dětskd tského věkuv 30-35% 35% leukémie 11% lymfomy 28% nádory n CNS Neuroblastom 6-8% nefroblastom 6% rabdomyosarkom 3% osteosarkom Retinoblastom 2% EWS Hepatoblastom Germináln lní nádory Leukémie

Více

2 Inkompatibilita v systému Rhesus. Upraveno z A.D.A.M.'s health encyclopedia

2 Inkompatibilita v systému Rhesus. Upraveno z A.D.A.M.'s health encyclopedia 2 Inkompatibilita v systému Rhesus Upraveno z A.D.A.M.'s health encyclopedia 3 Inkompatibilita v systému Rhesus Úkol 7, str.119 Které z uvedených genotypových kombinací Rh systému u manželů s sebou nesou

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Informační hodnota core cut biopsií mammy. I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha

Informační hodnota core cut biopsií mammy. I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha Informační hodnota core cut biopsií mammy I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha Datový audit mamografického screeningu v praxi Brno, 18.11.2005 Informační hodnota core cut biopsií

Více

Nádorové markery Tumor markers

Nádorové markery Tumor markers Nádorové markery Tumor markers Marta Kalousová ÚKBLD 1.LF UK a VFN Praha Laboratorní vyšet etření u pacientů s KO nádorovým onemocněním Základní biochemie různé změny (zánětlivé parametry, nutrice, meta

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NUKLEOVÉ KYSELINY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NUKLEOVÉ KYSELINY Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NUKLEOVÉ KYSELINY 3 složky Nukleotidy dusík obsahující báze (purin či pyrimidin) pentosa fosfát Fosfodiesterová vazba. Vyskytuje se mezi

Více

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Vztahy mezi imunitním

Více

Seminář izolačních technologií

Seminář izolačních technologií Seminář izolačních technologií Zpracoval: Karel Bílek a Kateřina Svobodová Podpořeno FRVŠ 2385/2007 a 1305/2009 Úpravy a aktualizace: Pavla Chalupová ÚMFGZ MZLU v Brně 1 Lokalizace jaderné DNA 2 http://www.paternityexperts.com/basicgenetics.html

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie Elementy signálních drah cíle protinádorové terapie Martin Pešta, Ondřej Topolčan Department of Internal Medicine II, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Czech Republic Cílená

Více

Diagnostika retrovirů Lentiviry - HIV. Vladislava Růžičková

Diagnostika retrovirů Lentiviry - HIV. Vladislava Růžičková Diagnostika retrovirů Lentiviry - HIV Vladislava Růžičková VI. Třída RNA-viry se zpětnou transkriptázou RT Čeleď: Retroviridae (hostitelé: Obratlovci) Rody: Alpharetrovirus Betaretrovirus Gammaretrovirus

Více

Chemotaktické cytokiny (chemokiny)

Chemotaktické cytokiny (chemokiny) Chemotaktické cytokiny (chemokiny) Mediátory, které indukují migraci a aktivaci specializovaných populací leukocytů Mediátory leukocytární infiltrace v iniciální fázi zánětlivé reakce Martin Petřek 1.12.2011

Více

VYUŽITÍ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE V DIAGNOSTICE A VE VÝZKUMU AMYLOIDÓZY

VYUŽITÍ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE V DIAGNOSTICE A VE VÝZKUMU AMYLOIDÓZY VYUŽITÍ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE V DIAGNOSTICE A VE VÝZKUMU AMYLOIDÓZY A. Potáčová, R. Hájek Mikulov 13. 4. 2012 Diagnostika amyloidózy Amyloidóza = heterogenní skupina onemocnění Charakterizovaná extracelulární

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód)

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) Jindra Vrzalová x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) na každém druhu je navázána molekula vázající specificky jeden analyt (protilátka, antigen, DNAsonda,,) Sandwichová

Více

IMALAB s.r.o. U Lomu 638, Zlín

IMALAB s.r.o. U Lomu 638, Zlín Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Laboratoř molekulární biologie 2. Cytogenetická laboratoř 3. Imunoanalytická laboratoř 4. Biochemická laboratoř tř. T. Bati 3705, 760 01 Zlín 4.1 Odběrové a sběrné

Více

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Mgr. Veronika Kubaczková Babákova myelomová skupina ÚPF LF MU Pacientský seminář 11. května 2016, Brno Co jsou tekuté biopsie? Představují méně zatěžující vyšetření

Více

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Karcinomy u dětí a dospívajících v letech 2007-2012 na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol L. Cingrošová 1, V. Šmelhaus 1 D. Sumerauer 1, J. Šnajdauf 2, P. Vlček 3, M. Kynčl 4, R.

Více

strojů umožň lní vstupní infiltraci Mgr. Silvie Dudová, RNDr. Iva Burešová, Drahomíra Kyjovská

strojů umožň lní vstupní infiltraci Mgr. Silvie Dudová, RNDr. Iva Burešová, Drahomíra Kyjovská Možnosti a změny při p i zpracování vzorků kostní dřeně po aktivaci přístrojp strojů umožň žňujících ch selekci MM buněk k ve vysoké čistotě i při p i minimáln lní vstupní infiltraci Mgr. Silvie Dudová,

Více

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY Pokud čtete tento text, pravděpodobně jste v kontaktu s odborníkem na léčbu mnohočetného myelomu. Diagnóza mnohočetného myelomu je stanovena pomocí četných laboratorních

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE. 2. Polymerázová řetězová reakce (PCR)

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE. 2. Polymerázová řetězová reakce (PCR) MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE 2. Polymerázová řetězová reakce (PCR) Náplň praktik 1. Izolace DNA z buněk bukální sliznice - izolační kit MACHEREY-NAGEL 2. PCR polymerázová řetězová reakce (templát gdna) 3. Restrikční

Více

Stanovení asialotransferinu

Stanovení asialotransferinu Stanovení asialotransferinu v mozkomíšním moku metodou HPLC Pracovní den ČSKB Brno 10.11.2010 J. Gottwaldová, M. Dastych OKBH FN Brno Transferin transportní glykoprotein pro železo, váže 2 atomy Fe 3+

Více

NÁVAZNOST METOD KLASICKÉ A MOLEKULÁRNÍ CYTOGENETIKY. Vytvořilo Oddělení lékařské genetiky FN Brno

NÁVAZNOST METOD KLASICKÉ A MOLEKULÁRNÍ CYTOGENETIKY. Vytvořilo Oddělení lékařské genetiky FN Brno NÁVAZNOST METOD KLASICKÉ A MOLEKULÁRNÍ CYTOGENETIKY TYPY CHROMOSOMOVÝCH ABERACÍ, kterých se týká vyšetření metodami klasické i molekulární cytogenetiky - VYŠETŘENÍ VROZENÝCH CHROMOSOMOVÝCH ABERACÍ prenatální

Více

Mikročipy v mikrobiologii

Mikročipy v mikrobiologii Mikročipy v mikrobiologii doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. bartosm@vfu.cz Přírodovědecká fakulta MU, 2014 Obsah přednášky 1) Charakteristika biočipů, DNA microarrays a DNA chip 2) Výroba čipů, charakteristika

Více

Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr.

Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr. Název: Školitel: Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr. Datum: 21. 6. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti "in

Více