Laboratoř experimentální medicíny (LEM)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratoř experimentální medicíny (LEM)"

Transkript

1 Laboratoř experimentální medicíny (LEM) Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D. Mgr. Marta Dziechciarková, Ph.D. MUDr. Petr Džubák MUDr. Josef Srovnal RNDr. Radek Trojanec, Ph.D. MUDr. David Vydra

2 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE

3

4 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Muž? Žena?

5 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Význam i v onkologii: RFC gen (Reduced Folate Carrier Gene)

6 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Fluorescenční in situ hybridizace (FISH) Metodou fluorescenční in situ hybridizace lze lokalizovat cílové nukleotidové sekvence přímo v buňkách (in situ). Metoda FISH je založena na schopnosti jednořetězcové DNA sondy vázat komplementární úsek cílové DNA fixované na mikroskopickém skle.

7 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE

8 LABORATOŘ EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY CEP 17 Her-2/neu Jádro s normálním počtem kopií genu a chromozomu Nepravá amplifikace Amplifikace

9 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE

10 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE t(9;22)(q34;q11) Philadelphia (Ph) chromozom (Nowell, Hungerford,1962) BCR-ABL CML, ALL, AML, ST STI-571 (Glivec) t(15;17)(q22;q11-21) PML-RARA AML M3 (PML) ATRA

11 C omparative G enomic Hybridisation (Kallioniemi, 1992)

12 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE

13 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE

14

15 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Mnohobarevná FISH

16 Microarrays analyza tisice genu soucasne

17 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Molekularni diagnostika v onkologii Detekce molekularnich markeru Geny, jejichz proteinove produkty se podileji na maligni transformaci bunky Geny s prognostickym vyznamem Geny s diagnostickym vyznamem Naroky na molekularne-biolgicke metody Citlivost Specifita Rychlost

18 Některé další geny, účastnící se maligní transformace buňky, jejichž význam pro cílenou léčbu je nejasný či není zcela potvrzen Protoonkogeny rodiny MYC (c-myc, n-myc, l-myc aj.) Geny účastnící se regulace buněčného cyklu a n apotózy (geny pro CDK, CDK-I, cykliny) Tumor-supresorové geny (TP53, RB1) Protoonkogeny rodiny RAS BCL-2 a příbuzné protoonkogeny TOP2A, RARA a jiné

19 LABORATOŘ EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Her-2/neu (c-erbb-2) Receptor EGF Nejčastěji amplifikovaný onkogen u ca prsu (10-34%) Protein p185 HER-2 souvisí s maligní transformací a agresivitou choroby Pacientky s overexpresí proteinu a/nebo amplifikací genu indikovány k terapii monoklonální protilátkou trastuzumab (Herceptin) Různé metody vyšetření

20 Vyšetření Her-2/neu (c-erbb-2): IHC x FISH IHC:0 FISH: normální Her-2/neu CEP 17 IHC: 1+ až 2+ FISH: normální nepravá amp. amplifikace IHC: 3+ FISH: amplifikace IHC fotografie byly získány ve spolupráci s Ústavem patologie LF UP

21 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE

22 CEP 17 LSI Her-2/neu

23 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Her-/neu (c-erbb-2): amplifikované případy: senzitivita na antracykliny aplikace Herceptinu TOP2A: Topoizomeráza II α = cíl pro některé typy cytostatik: inhibitory topoizomeráz II tj. senzitivita na antracykliny RARA: Citlivost k léčbě retinoidy?

24 MTT test: (Mihál et al, Klin Onkol 2000;2:39-42)

25 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE PROCENTO PŘEŽÍVAJÍCÍCH BUNĚK V ZÁVISLOSTI NA KONCENTRACI CYTOSTATIKA % C max C min Koncentrace cytostatika (v přísl. jednotce) Podíl žívých buněk (v %)

26 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Exprese MDR proteinů u karcinomu plic. MRP-1 p53 TopoIIα Pgp

27 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Mnohočetná léková rezistence (MDR) P- glykoprotein (Pgp, P170) Multidrug resistance related protein (MRP 1-7) Breast cancer resistance protein (BCRP, MXR, ABCP) Lung resistance related protein (LRP, MVP) Glutathion (GSH) a glutathion-s-transferáza π (GST-π) DNA topoizomerázy transport přes cytoplazmatickou membránu ABC transportní proteiny nukleocytoplazmatický transport detoxifikační systém buňky replikace DNA

28 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Látky transportované proteiny MDR Pgp Antracykliny, Vinca alkaloidy, deriváty Camptotecinu, epipodofylotoxiny, taxany, chromopeptidové antibiotika, HIV-1 proteázové inhibitory, flurofory kortikoidy (Dexametazon) MRP Organické anionty, glutathionové konjugáty, leukotrien LTC4, antagonisté leukotrienových receptorů LTsR, deriváty Pt, glukuronidy. BCRP Mitoxantron, topotecan, flavopyridol, prazosin a řada dalších hydrofobních a amfifilních látek. LRP Antracykliny, Vinka alkaloidy, VP-16, deriváty platiny.

29 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE VÝSKYT MNOHOČETNÉ LÉKOVÉ REZISTENCE U NĚKTERÝCH CYTOSTATIK MDR častá MDR vzácná aktinomycin D bleomycin doxorubicin cisplatina daunorubicin cyklofosfamid vepesid cytosin arabinosid mitoxantron 5-fluorouracil taxol ifosfamid vinkristin metotrexát topotekan

30 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Používané inhibitory MDR Pgp Verapamil 6-10 μm, Nifedipin 35μM, CyA 0.8-2μM, PSC μM MRP CyA 0.8-2μM Probenecid 2mM, BCRP Fumitremorgin C 1μM

31 Metody používané k hodnocení exprese a funkce MDR. Exprese: Western blott, Imunoprecipitace Imunohistochemie Flow cytometrie Funkce: flow cytometrické stanovení akumulace, či efluxu fluorescenčních substrátů ( DNR, Rhodamin123) za použití specifických či nespecifických inhibitorů (CyA, PSC833). scintigrafie - in vivo hodnocení akumulace 99m Tc-MIBI v nádorové tkáni cytotoxické testy -MTT

32 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Exprese Pgp - přímá imunofluorescence (FACS)

33 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Funkční aktivita Pgp Hodnocen eflux DNR(1μM) 1. Prekultivace v čistém médiu s a bez inhibitorů 1 hodinu. 2. Přidání DNR, kultivace 1 hod. 3. Odmytí a kultivace v čistém médiu s a bez inhibitorů 2hod. CyA(1μM), Probenecid(2mM).

34 Hodnocení BC pomocí průtokové cytometrie.

35 Vztah procenta S fáze k prognóze nádorů. Vyšší % S fáze znamená prognózu Horší Druh nádoru Kolorektální karcinom, karcinom močového měchýře, astrocytomy vyššího stupně, velkobuněčný non- Hodgkinský lymfom, karcinomy děložního čípku, germinální nádory varlat, non-hodgkinské lymfomy, myelodysplastický syndrom. Lepší nefroblastom

36 Hodnocení ploidity pomocí průtokové cytometrie. Hodnotíme změnu vůči normální diploidní populaci. Pro hodnocení používáme DNA index (DI). Haploidní DI = 0,5 Hypoploidní DI < 1 Diploidní (Euploidní) DI = 1 Hyperploidní DI > 1 Tetraploidní DI = 2 (1,85 2,1) Aneuploidní DI jiný než 0,5, 1 a2 Multiploidní - více populací s různým DI.

37 Vztah DNA-ploidie k prognóze nádorů. Aneuploidie znamená prognózu Horší Lepší Druh nádoru Karcinom močového měchýře, karcinom ledviny, karcinom žaludku, karcinom prsu, kolorektální karcinom, karcinom jícnu, maligní melanom, ovariální karcinomy, nazofaryngeální karcinom, karcinom žaludku, mnohočetný myelom, gliální nádory CNS, germinální nádory varlat i extragonadální, nemalobuněčný karcinom plic, adrenokoritíkální karcinom, endometriální karcinom, karcinom děložního čípku, karcinom prostaty, karcinom uretry, mycosis fungoides, sarkomy měkkých tkání u dospělých, papilární a medulární karcinom štítné žlázy, maligní ependymom, myelodysplastický syndrom, non-hodgkinské lymfomy, condrosarkom, thymom, leiomyosarkom dělohy Neuroblastom, meduloblastom, akutní lymfoblastická leukemie pre B typu dětského věku, karcinom dutiny ústní, hydatiformní mola.

38 Hmotnostní spektrometrie: Jak vypadá hmotnostní hmotnostní spektrometr? Analytický instrument, který přeměňuje složky vzorku na ionty v plynné fázi a měří jejich hmotnost. Vstup: vstup vzorků (tělní tekutiny, kondenzát, extrahovaná tkáň) do systému a to jako pevná fáze, kapalina nebo plyn Zdroj: přeměna složek vzorku na ionty - bombardování fotony, elektrony, ionty, atomy... Analyzátor: separace iontů dle m/z - el. pole, mag. pole, čas na dráze. Detektor: detekce separovaných iontů fotonásobič, supercitlivý magnet. Data processor: příjem a zpracování dat - obrovské množství dat. Vakuum: eliminace okolních atomů - výkonné vakuové pumpy.

39 U nás v laboratoři MALDI-TOF MS/MS

40 Co je to MALDI? Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization - typ zdroje. Metoda umožňující odpaření a ionizaci (měkkou) netěkavých biologických vzorků z pevné fáze přímo do plynné. Vzorek je smíchán s tzv. matricí (~1000 molární přebytek) a ozářen pulsním laserem (UV nebo IR) - odpaření a ionizace. Vhodné pro peptidy, proteiny, DNA, polysacharidy i některé synth. polymery Nobelova cena.

41 Time-Of-Flight - typ analyzátoru. Co je to TOF? Ionty jsou ze zdroje urychleny vysokým napětím do letové trubice bez el. pole. Separace dle doby letu k detektoru - závislá na m/z. Ep = Ekin = U z = mv2... m/z ~ t2 Nutná kalibrace na známé hmotnosti.

42 K čemu to celé je? Hmotnostní spektrometr umí pouze měřit molekulové hmotnosti na nás je, jak toho využijem. Stanovení MW Identifikace proteinů - "protein mass fingerprint". Identifikace posttranslačních modifikací. Identifikace "single nucleotide polymorfism". Ověřování sekvence peptidů. Ověřování čistoty vzorků.

43 Určení MW MALDI

44 Luminex xmap technologie

45 Luminex xmap technologie

46 Luminex xmap technologie

47 LUMINEX vs. ELISA Multiplexní kvantifikace až 100 různých analytů v jednom vzorku. Flexibilní je možné jednoduše rozšířit stávající vyšetření o další analyty. Je požadován pouze malý objem vzorku. (25 μl) Je rychlejší. Jsou kratší inkubační časy, někdy není třeba použít promývání. Srovnatelná sensitivita. Může detekovat cytokiny až k ~1 pg/ml.

48 Screening: LUMINEX analyty Panel I Cytokiny: IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p40, IL-13, IL-15, IL-17, IL- 18, TNFα, TNFR I, TNFR II, IFNγ, GM-CSF, G-CSF, Chemokiny: RANTES, MIP-1a, MIP-1b, MCP-1, Eotaxin, MIG Růstové a angiogení faktory: EGF, EGFR, VEGF, bfgf, HGF, VEGF, NGF Panel II Nádorové antigeny: CA 125, CA 15-3, CEA, AFP, CA 19-9 Apoptotické proteiny: sfas and sfasl Růstové faktory, onkogeny: EGFR, Her2/neu Proteázy: PSA free, kallikrein 8, MMP-2,3,7,9, TIMP-1, TIMP-2, Další markery: Cyfra 21-1, TPA, M-CSF, HMGB-1, S-100, LDH, CRP Panel III Cirkulující protilátky: Cytokiny: IL-6, IL-8; Růstové faktory, receptory: EGF, EGFR, VEGF, Her2/neu, PDGF, PDGFR; Nádorové antigeny: CA 125, 15-3, 19-9, 72-4, CEA,MUC-1, PSA; Diferenciační molekuly: AFP, bhcg; Apoptotické moleculy: survivin, Fas, FasL; transglutamináza; Onkogeny: c-myc, N-Ras, K-Ras, Akt1, p53; Molekuly zasahující do budněčného cyklu: cyklin B, cyklin D

49

50 Luminex xmap sérové koncentrace cytokinů u pacientů s časným stádiem karcinomu ovária a zdravých kontrol. IL-6, pg/ml ±12.57 (0-280)*** 9.1±2.51 (0-64.1) IL-8, pg/ml 24.0±5.91 ( )* ±1.67 ( ) IL-12p40, pg/ml 209.8±16.90 ( ) ±13.22 ( ) 250 G-CSF, pg/ml 49.2±11.90 ( )* ±7.86 ( ) Control OvCA 0 Control OvCA 0 Control OvCA 0 Control OvCA MCP-1, pg/ml ±20.88 ( ) 210.3±20.30 ( ) *** VEGF, pg/ml ±21.05 ( ) 230.9±20.18 ( ) EGF, pg/ml ±11.46 ( ) 110.6±15.4 ( ) *** CA 125, IU/ml 114.4±22.67 ( )*** ±2.31 (0-87.0) Control OvCA 0 Control OvCA 0 Control OvCA 0 Control OvCA

51 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE LASEROVÁ MIKRODISEKCE (LCM) LCM je metoda která umožňuje isolaci buněk z komplexu tkáně. Přístroj VERITAS pro LCM od firmy ARCTURUS.

52 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE PRINCIP LASEROVÉ MIKRODISEKCE inverzní mikroskop se zabudovaným nízko výkonnostním infračerveným laserem a UV laserem nad dehydratovaný preparát je umístěno víčko s termoplastickou membránou vyřezávání buněk pomocí laseru vyřezané buňky jsou uchyceny na víčko

53 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Cytologický preparát adenokarcinomu plic TECHNIKA LASEROVÉ MIKRODISEKCE Parafinový/kryořez nádorové tkáně Cytospin, buněčná linie K562

54 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE LINEÁRN RNÍ AMPLIFIKACE DNA PK-trávení MseI štěpení Annealing a ligace adaptérů PCR - amplifikace

55 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Výsledek CGH po LCM idiogramy K 562 směsná populace K buňka po LCM Cytogenetický nález: REV ISH ENH (3q29qter; 5p ; 5p15.2pter; 6p25.1pter; 12p11.1pter; 16p ; 18q21.3qter) REV ISH DIM (9q34.1qter; 12q ; 13q11.1qter; 16q ; 17p ; 18q ; 19p13.3pter) Cytogenetický nález: REV ISH ENH (1p36.2pter; 3q26.3qter; 4p11.1pter; 4q35qter; 6p ; 9q13-21; 12p11pter; 15q ; 16p ; 17p12.1pter; 17q22qter; 18q22qter) REV ISH DIM (5q ; 5q ; 7q ; 9p12-21; 9q21.3qter; 10q ; 10q26.1qter; 12q ; 13q11.1qter; 16q ; 19p13.3pter)

56 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE VYUŽIT ITÍ LCM A LINEÁRN RNÍ AMPLIFIKACE NUKLEOVÝCH KYSELIN PRO ÚČELY GENETICKÝCH A CYTOGENETICKÝCH ANALÝZ Zvýšení detekčního limitu genetických, cytogenetických a expresních změn v nádorech a tkáních s minimálním zastoupením cílových buněk (< 50%) Genetická a cytogenetická diagnostika z minimálního množství biologického materiálu. Studium heterogenity nádorové populace na jednobuněčné úrovni Studium expresních profilů a genetických charakteristik v různých buněčných populacích (např. stromální versus nádorové buňky) Materiál po LCM je technicky použitelný pro studium pomocí prakticky všech PCR technik, mikroarray technologií, sekvenování DNA i pro proteomické studie založené na principu hmotnostní spektrometrie.

57 Metoda PCR denaturace a následný anealing primerů syntéza nové řetězce denaturace a následný anealing primerů syntéza nové řetězce denaturace a následný anealing primerů syntéza nové řetězce dvoušřoubovice DNA denaturace a následný anealing primerů syntéza nové řetězce

58 Rozdělení DNA a vizualizace na agarózovém gelu X

59 Sekvenace DNA A T C C A C G G C T G A T C C A C G G C T G

60 Množení DNA pomocí baktérií

61 Příklad praktického výstupu analýzy DNA - detekce bodových mutací v sekvenci

62 Příklad praktického výstupu analýzy DNA - delece části genu produkt částečně deletovaného genu produkt odpovídající nedeletovanému genu

63 Detekce minimáln lní reziduáln lní choroby Detekujeme přítomnost p izolovaných nádorových n buněk k v krvi, kostní dřeni a lymfatickém m systému možné prekurzory mikrometastáz Metoda spadá na základz kladě citlivosti do oblasti ultrastagingu; běžné zobrazovací metody sloužící v oblasti onkologie spadají do oblasti stagingu Detekce MRD (minimal( residual disease) - detekce znaků epiteliáln lních buněk k v kompartmentech mesenchymáln lního původu Imunohistochemie citlivost 1: Průtokov toková cytometrie citlivost 1: PCR citlivost 1: V naší laboratoři i zavedená metoda Real time RT-PCR PCR citlivost aža 1: (reverse transcriptase-polymerase polymerase chain reaction)

64 Princip detekce mimimáln lní reziduáln lní choroby metodou RT-PCR studium genové exprese DNA hledaný mrna znak Epiteliální (nádorová) buňka mrna cdna DNA amplikon Izolace RNA mo možná jen ze živých buněk Reverzní transkripce s náhodnými (random) primery PCR reakce se specifickými primery Mezenchymální (nenádorová) buňka detekce amplikonu na gelu Real time RT-PCR, detekce fluorescenčně označeného amplikonu v reálném čase v průběhu PCR reakce, fluorescenční značení je buď nespecifické (DNA interkalátory) nebo specifické (sondy), díky standardům je detekce kvantitativní

65 Příklad real-time RT-PCR záznamu

66 Využit ití detekce minimáln lní reziduáln lní choroby v klinické onkologii Detekce MRD a rozhodnutí o adjuvantní léčbě Monitoring MRD v čase relaps vs. remise Včasný záchyt z recidivy Hodnocení léčebné odpovědi di Diferenciáln lní diagnostika Autologní transplantace při p i HD chemoterapii

67 Markery zavedené v naší laboratoři i pro detekci minimáln lní reziduáln lní choroby 1. Mamaglobin 1 MGB1 - patří do rodiny uteroglobinů - malých epiteliáln lních sekrečních proteinů; ; známe 6 lidských mamaglobinů - vysoce specifický pro prsní tkáň,, v prsní nádorové tkáni aža 10-ti násobná overexprese - není exprimován v buňkách mezenchymáln lního původu 2. Karcinoembryonáln lní antigen - CEA - glykoprotein patřící do velké rodiny CEA, blízk zké imunoglobulinům - gen je zvýšen eně exprimován u karcinomů trávic vicí trubice a fetáln lních tkání - nízká exprese i v leukocytech zdravých dárcd rců 3. Glyceraldehydfosfátdehydrogen tdehydrogenáza GAPDH - kontrolní gen - kontrola kvality zpracovaných vzorků (degradace RNA, úspěšnost transkripce) Další možné dosud nezavedené markery-egfr, cytokeratiny, EpCAM, mucin, tyrozináza za

68 Detekce minimální reziduální choroby u pacientů s kolorektálním karcinomem hledaný znak CEA V den operace - detekce karcinoembryonálního antigenu (CEA) v nádorové tkáni, popř. v metastáze, v systémové a portální krvi před i po operaci. Následné odběry kostní dřeně a systémové krve v čase 1 měsíc po operaci a u vytipovaných pacientů i v dalších časových intervalech Stanovená Cut-off hodnota na základz kladě vyšet etření 58 zdravých dárcd rců 250 kopií CEA / µg g RNA K záříz 2005 vyšet etřeno eno cca 250 pacientů Pro dosažen ení větší specifity a senzitivity je nutné zavádění další ších znaků- vytvořen ení multipanelu Příklady vyšetření MRD u pacientů s různým rozsahem onemocnění Počet kopií CEA v jednotlivých vzorcích na množství 1µg RNA LU Staging Pacient Tumor Meta PK před PK po SK před SK po SK II.od. KD KD II.od. pozit. v % TNM Dukes Stad. MRD ND pT1N0MX A 0 MRD ND pt4n3mx D 4 MRD ND pT3N0 B 2 MRD ND ND 150 ND 40 pt3n1m1 D 4 MRD ND pt3n1 C1 3 MRD ND 380 ND pt2n1 C1 2 MRD ND pT2N0MX A 1 MRD ND 100 pt3n1m1 D 4

69 MRD u karcinomu prsu sentinelová uzlina Sentinelová strážní uzlina drénující nádor přítomnost nádorového postižení sentinelové uzliny značí postižení axillárních uzlin ve více jak 95% Vyšetření sentinelové uzliny dvě skupiny pacientů rozdílná léčba Výhody real-time RT-PCR: 1. Vysoká senzitivita 2. Zpracování celého vzorku Markery mammaglobin MGB1 a karcinoembryonální antigen

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Pavel Dundr, Helena Hornychová Radoslav Matěj, Aleš Ryška Libor Staněk, Tomáš Tichý 2 histologické vyšetření karcinomu plic stránka Úvod 3 Cytologické

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

PACIENT S NEUROBLASTOMEM (Rozbor kazuistiky s klinicko-biochemickým komentářem) J.Masopust, J. Koutecký

PACIENT S NEUROBLASTOMEM (Rozbor kazuistiky s klinicko-biochemickým komentářem) J.Masopust, J. Koutecký PACIENT S NEUROBLASTOMEM (Rozbor kazuistiky s klinicko-biochemickým komentářem) J.Masopust, J. Koutecký Popis případu Pacient K.J., chlapec 2 a 1/2 měsíce starý, z třetí fyziologické gravidity, porozen

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II David Belada, Marek Trněný a kolektiv autorů Kooperativní lymfomové skupiny Praha, září 2007 třetí, doplněné a přepracované vydání. 1 Editoři:

Více

Nádory centrálního nervového systému u dětí

Nádory centrálního nervového systému u dětí 52 Nádory centrálního nervového systému u dětí MUDr. Zdeněk Pavelka, MUDr. Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Nádory CNS jsou nejpočetnějšími solidními nádory dětí a představují

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. Pavel Klener 1. interní klinika 1. LF a ÚHKT, Praha

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. Pavel Klener 1. interní klinika 1. LF a ÚHKT, Praha OMEZILO ZAVÁDĚNÍ TZV. CÍLENÉ LÉČBY VÝZNAM PROTINÁDOROVÉ CHEMOTERAPIE? Pavel Klener 1. interní klinika 1. LF a ÚHKT, Praha Protinádorová chemoterapie patří k základním metodám léčby nádorových onemocnění.

Více

číslo 3 Listopad 2012

číslo 3 Listopad 2012 číslo 3 Listopad 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

) a gentuzumab ozogamicinu.

) a gentuzumab ozogamicinu. UŽITÍ ALL-TRANS-RETINOVÉ KYSELINY U AKUTNÍ PROMYELOCYTÁRNÍ LEUKEMIE VÍCE NEŽ ÚSPĚŠNÝ MODEL CÍLENÉ LÉČBY V HEMATOONKOLOGII Tomáš Szotkowski 1, Edgar Faber 1, Jan Starý 2, Jaromír Hubáček 1, Romana Szotkowská

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium"

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium -"* C Z 9 9 2 8 0 3 6 ««!! i RADIOBIOLOGICKA SPOLEČNOST ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ mezinárodní kongres 98 Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium" PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT

Více

Hsp90 cíl protinádorové terapie

Hsp90 cíl protinádorové terapie Přehled Hsp90 cíl protinádorové terapie Hsp90 a Target for Anticancer Therapy Růčková E., Müller P., Vojtěšek B. Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Molekulární chaperony jsou proteiny, které se podílejí

Více

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno.

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno. ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz dialogem k reformě Občan v síti O BČAN www.sdruzeniobcan.cz Shakespearovo obsazení krve do role zachránce libry svaloviny bankrotáře Antonia příhodně ilustruje postavení, které má krev v lidském těle.

Více

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY J. Masopust, R. Průša Spolupracovali: prof. MUDr. P.Goetz, prof. RNDr.V.Pelouch, prof. MUDr. T. Zima, prof. MUDr. J.E. Jirásek, doc. RNDr.

Více

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii Bakalářská práce Brno 2011 Jana Nováková Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE STUDIUM EXPRESE GENŮ SPECIFICKÝCH PRO BRAF MUTANTNÍ NÁDORY KOLOREKTA NAPŘÍČ RŮZNÝMI ČÁSTMI TLUSTÉHO STŘEVA U ČASNÝCH STUPŇŮ VÝVOJE

Více

Roční zpráva o činnosti za rok 2006

Roční zpráva o činnosti za rok 2006 Roční zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovatel: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Vídeňská 1083 142 20 Praha 4 - Krč IČ: 61388971 tel.: 296441111 fax: 244472271 e-mail: mbu@biomed.cas.cz http://www.biomed.cas.cz/mbu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Seznam autorů prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika FN e-mail: z.adam@fnbrno.cz MUDr. Zdenka Adamová Ordinace pro děti

Více

Využití imunoterapie v dětské onkologii

Využití imunoterapie v dětské onkologii 34 Využití imunoterapie v dětské onkologii MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno V současnosti lze vyléčit standardní léčbou (chemoterapií, radioterapií) většinu onkologicky nemocných

Více

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Transfuzní oddělení a Oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc pořádají PRACOVNÍ DEN TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH

Více

C20. Karcinom tračníku a sigmatu

C20. Karcinom tračníku a sigmatu KARCINOM TRAČNÍKU A REKTOSIGMATU Základní charakteristika onemocnění Karcinom tračníku a rektosigmoideálního spojení (C18 a C19) je třetí nejčastější malignitou u žen a čtvrtou u mužů 1). Jeho incidence

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Genetika Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Stránka 1 I. Základy genetiky Co je to genetika? Genetika je věda zabývající se dědičností a

Více

Analýza proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie

Analýza proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie Analýza proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie Analysis of Protein Using Mass Spectrometry Dvořáková P., Hernychová L., Vojtěšek B. Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Masarykův onkologický

Více