Diagnostika neuroendokrinních nádorů lokalizační techniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagnostika neuroendokrinních nádorů lokalizační techniky"

Transkript

1 Diagnostika neuroendokrinních nádorů lokalizační techniky Oldřich Louthan, IV. interní klinika, VFN, 1. LF UK Praha Závažnost příznaků neuroendokrinních tumorů (NET) se může pohybovat velmi nenápadných až po těžké, život ohrožující projevy, jakými jsou karcinoidová krize, metabolický rozvrat a dehydratace při VIPomu, či těžká protrahovaná hypoglykémie u inzulinomu. Diagnóza NET se opírá o analýzu klinického nálezu a výsledků pomocných vyšetření. Nález vysoké koncentrace hormonu při typické symptomatologii podporuje diagnózu. Následuje lokalizace nádoru, dle možnosti určení primárního zdroje a zajištění histologického nálezu a staging. Vyšetřovací metody (a) In vivo diagnóza. Zahrnuje lokalizační techniky: konvenční zobrazovací metody, endoskopická vyšetření a izotopová vyšetření. (b) In vitro diagnóza. Jde o funkční diagnostiku zahrnující laboratorní diagnostické techniky. K funkčním metodám patří biochemická vyšetření, stanovení různých onkomarkerů, provokační testy apod. Základní diagnostická taktika Suspekce na neuroendokrinní tumor vzniká tehdy, (a) jsou-li přítomny specifické, typické klinické symptomy (v tom případě je diagnóza NET pravděpodobnější) anebo (b) jsou-li přítomny obecné onkologické příznaky. Zde uvažujeme o NET v širším diferenciálně diagnostickém záběru. (c) náhodný nález. Nemocné se suspektními NET je možno podle charakteru prezentace rozdělit do pěti skupin: 1. Nemocní se zcela jasnou, zřejmou anamnézou a charakteristickými klinickými projevy. 2. Nemocní s necharakteristickou symptomatologií, epizodickým výskytem symptomů (např. u karcinoidů a inzulinomů). Vyšetřování jednotlivých orgánů podle symptomů většinou nevede k cíli, ale je zapotřebí syntetického přístupu. 3. Akcidentální nález např. při chirurgickém výkonu či endoskopii. (Karcinoid appendixu náhodně zjištěný při appendektomii provedené pro suspektní appendicitidu). 4. Nemocní již dříve léčeni s NET, u kterých se po čase objeví nejednoznačné příznaky, biochemické abnormality či nejasné nálezy zobrazovacích vyšetření, kdy není možno jasně určit, jde-li o kauzální souvislost s NET, důsledek chirurgického výkonu či důsledek

2 jiného interkurentního onemocnění. (Je např. průjem způsoben syndromem krátkého střeva po resekci anebo jde o recidivu karcinoidu?) 5. Pacienti s obecně onkologickými příznaky neendokrinní povahy u endokrinně němých nádory. Přesná metodologie k zodpovězení každé z těchto otázek neexistuje. Diagnostický algoritmus je třeba přizpůsobit tak, aby reflektoval konkrétní případ NET. Suspektní NET Pozitivní Biochemie SRS, CT, MRI, sono Negativní negativní PET Negativní Pozitivní Pozitivní Biopsie Histologie Potvrzena dg Staging Zahájení léčby Negativní Sledovat Imaging, biochemie á 3 6 měsíců Biochemie Imaging á 3 měsíce K usnadnění obtížného úkolu, jakým je stanovení diagnózy neuroendokrinního nádoru, je proto užitečné položit sérii logických otázek a pokusit se na ně odpovědět (Modlin). Potvrzení přítomnosti neuroendokrinních nádorů (podle Modlina, Tanga; 1999) 1. Připomínají klinické symptomy chování NET? 2. Naznačuje biochemie přítomnost NET? 3. Potvrzuje biochemie specifický tumor? 4. Může provokační test přispět k objasnění diagnózy? 5. Kde je primární sídlo tumoru? 6. Jde o izolovanou lézi nebo o součást mnohočetné endokrinní neoplasie? 7. Je nádor multicentrický nebo metastatický? 8. V případě, že jsou přítomny metastázy, jde o břišní nebo extraabdominální metastázy?

3 9. Jde-li o karcinoid, je přítomen asociovaný adenokarcinom? 10. Jde-li o karcinoid, je přítomen pellagra-like syndrom? 11. Jde-li o karcinoid, je přítomno srdeční postižení? Cílem diagnostického procesu je: Potvrdit nebo vyloučit suspekci na karcinoid či jiný neuroendokrinní tumor. Lokalizace nádoru Histologický nález (druhé čtení). Rozsah onemocnění - staging. Získání doplňujících údajů: přítomnost somatostatinových receptorů (SSTR), charakter hormonální produkce, postižení chlopenního srdečního aparátu, přítomnost pellagra-like syndromu, případné metabolické komplikace (hypokalémie, hypokalcémie u MTC), rozsah gastroduodenálních ulcerací u gastrinomu, apod. 1. Radiodiagnostická vyšetření Přesnost vyšetření je limitována vlastnostmi nádoru (nepatrná velikost, lokalizace v orgánech, které jsou obtížně přístupné vyšetření - např.pankreas či duodenální stěna). RTG nekontrastní vyšetření nemají v diagnostice NET větší význam, RTG k průkazu větších ložisek karcinonu plic nebo thymu, průkaz metastáz skeletu (u NET nepříliš časté). RTG kontrastní vyšetření - enteroklýza je nadále užitečnou zobrazovací kontrastní metodou vyšetření tenkého střeva, hlavně při podezření na karcinoidy v oblasti jejunu a ilea. V případě subileosních stavů při stenóze tenkého střeva se doporučuje použít kontrastní látky v podobě vodního roztoku (př. Telebrix) než baryovou kaši. Nicméně vyšetření je zatíženo poměrně vysokým procentem falešně negativních nálezů. CT vyšetření k průkazu jaterních metastáz, retroperitoneálních tumorů, tumorů ovaria, nádorů mediastina, thymu, slinivky, plic. CT vyšetření je též předepsáno při použití RECIST kriterií. CT vyšetření je v diagnotice NET přesnější nežli transabdominální sonografie. CT enteroklýza poskytuje v diagnostice karcinoidu tenkého střeva přesnější nález než standardním způsobem prováděná enteroklýza. CT kolonografie je vhodné k průkazu NET tlustého střeva. Angiografické vyšetření selektivní angiografie a. coeliaca, a. mesenterica. Je možné vyšetření jaterního cévní řečiště pro detekci jaterních metastáz. Technicky náročnější

4 a v případě detekce rozměrově malých tumorů limitované vyšetření. V současné době není v diagnostice NET dominující metodou. 2. Ultrazvukové vyšetření 2.1 Ultrazvukové vyšetření transabdominální sonografie může mít limitovanou validitu v diagnostice NET drobných nádorů. Je vhodné k průkazu jaterních metastáz. Někdy nelze odlišit jaterní hemangiom od metastatického ložiska v játrech. Používá se běžně ke kontrolním vyšetřením u pacientů s NET, ale CT je přesnější vyšetření. 2.2 Endosonografické vyšetření (EUS): EUS může detekovat léze již o velikosti 3 mm. Podle různých studií je senzitivita % a specificita až 95 %. Metoda je výhodná pro předoperační lokalizaci léze, u lézí ve stěně duodena, např. u duodenálních gastrinomů. Dále je EUS výhodná u lézí v hlavě pankreatu, hlavně inzulinomů, které je obtížné detekovat pomocí somatostatinové receptorové scintigrafie. Má nejvyšší přesnost v detekci pankreatických gastrinomů, ale jen 50 % senzitivitu u extrapankreatických gastrinomů. EUS má vyšší senzitivitu v detekci endokrinních pankreatických tumorů než transabdominální ultrazvukové vyšetření, MRI a CT. Endosonografické vyšetření u NET žaludku, duodena či rekta umožňuje posoudit hloubku postižení stěny orgánu, což má výhodu v odhadu stagingu. Před EUS je třeba obvykle provést přípravné vyšetření transabdominálním sonografických vyšetřením nebo CT. EUS není tedy lokalizační metodou první volby. 2.3 Echokardiografie: u karcinoidů produkujících ve velkém množství serotonin či transformující růstový faktor beta (TGFbeta), kdy dochází k fibroprodukci a poškození trikuspidální chlopně u karcinoidů metastazujících do jater a derivujících serotonin cestou dolní duté žíly do pravé síně na cílovou trikuspidální chlopeň. U plicních karcinoidů derivujících serotonin cestou plicních žil do levé síně dochází k insuficienci mitrální chlopně. V obou případech může dojít ke vzniku karcinoidové srdeční nemoci s insuficiencí zmíněných chlopní. 3. Magnetická rezonance MRI validita vyšetření je srovnatelná s CT. Jde o vyšetření komplementární s CT. Ložisko v játrech, které při USG vyšetření echogenitou připomíná hemangiom, může být dosti spolehlivě odlišeno od tumoru MRI. Nemocní jsou ušetřeni rizik

5 zátěže kontrastní látkou a radiačním zářením. MRI vyšetření lze použít k potvrzení CT nálezu anebo v případě, že suspektní léze nebyla potvrzena na CT. 4. Endoskopické vyšetření: Je v diagnostice NET významné, 75% případů NET se nachází v GEP oblasti. Uplatňuje se uplatňují gastroduodenoskopie, kolonoskopie, jejunoskopie, bronchoskopie. U vyšetření celého tenkého střeva je perspektivně výhodná dvoubalónková enteroskopie. 4.1 Kapslová enteroskopie, kapslová video endoskopie: Kapslová enteroskopie je efektivní pro diagnostiku tumorů tenkého střeva hlavně v oblasti ilea, které není dostupné horní endoskopií. V ileu se z NET nejčastěji nachází klasický midgut karcinoid. Kapslová enteroskopie je přesnější metodou v této indikaci v porovnání s CT enteroklýzou. Nevýhodou metody je vyšší cena, časová náročnost na hodnocení záznamu a nemožnost provedení biopsie. 4.2 Bioptická vyšetření v kombinaci s endoskopií či transparietální biopsie např. jaterních ložisek za sonografické či CT kontroly. U NET je výtěžnost metody stejná jako u jiných neoplazií. Histologické vyšetření je samozřejmě zásadní pro diagnostiku NET a východisko k léčbě, se stanovením imunohistochemických charakteristik a proliferační aktivity nádoru. Aspirační biopsie s cytologií přichází v úvahu např. u bronchiálního NET. 5. Explorativní laparotomie Explorativní laparotomie je indikována v případě, že se nedaří prokázat nádor jinými metodami. Některé NET mají malé rozměry a i zkušený chirurg může mít problém s jejich nalezením při operačním výkonu, např. v pankreatu. Detekci nádoru nebo jeho metastáz usnadňují intraoperační ultrazvukové vyšetření, intraoperační endoskopie, transiluminace či intraoperační lokalizace pomocí izotopového vyšetření s použitím hand-held gama sondy, je-li k dispozici. Problémy vznikají v detekci malých tumorů v blízkosti jater, kde působí rušivě vliv radiofarmaka přirozeně akumulovaného v jaterní tkáni.

6 6. Izotopová vyšetření 6.1 PET pozitronová emisní tomografie: V klinické praxi se užívá 2-[ 18 F]fluoro-2-deoxy- D-glukóza ( 18 FDG). FDG je z krve transportována do tkání stejnými metabolickými dráhami jako glukóza a je analogicky fosforylována na 18 FDG-6-fosfát. Rozlišovací schopnost systému je nad 5 mm velikost ložiska. Maligní tumory mívají obvykle výrazně zvýšenou konzumpci glukózy, proto našla 18 FDG- PET uplatnění při určování lokalizace a rozsahu onemocnění, při monitorování efektivity léčby a při pátrání po recidivě malignity. U NET, které mají většinou nižší metabolický obrat, je senzitivita tohoto vyšetření nižší a procento falešně negativních výsledků je tedy vyšší. PET s 11 C-5-HTP: U karcinoidů je nejvhodnější 5-hydroxytryptofan (5-HTP), značený izotopem C11. PET se značeným 5-HTP však není běžně dostupný. PET s 68-Gadoliniem je další perspektivní vyšetření v diagnostice NET. PET s 11 C-L-DOPA, 18 F-DOPA-PET. 6.2 Hybridní PET/CTvyšetření: Výhodou hybridního PET/CT vyšetření je kombinace strukturální (CT) a funkční (PET) informace. Omezená validita pro NET, kterou zmiňujeme u PET, platí i pro PET/CT vyšetření. 7. Somatostatinová receptorová scintigrafie (SRS) - octreoscan: Tato izotopová zobrazovací metoda je významnou metodou v diagnostice a stagingu NET neoplazií a při výběru léčebné taktiky. Je používáno somatostatinové analogon octreotid značené izotopem 111 India a konjugované s dietylentriaminopentaoctovou kyselinou ( 111 In- DTPA-D-Phe-octreotid, DTPAOC), zkráceně se nazývá 111 In-pentetreotid. Octreoscan umožňuje detekci primárních neoplasií exprimujících somatostatinové receptory, i jejich případných metastáz, umožňuje další sledování nemocného a hodnocení efektu léčby. Jde o neinvazívní vyšetření, využívající vazbu analoga na buněčné somatostatinové receptory a v důsledku této vazby vychytání transportovaného radiofarmaka na buňky tkání, nesoucích tyto receptory. Výtěžnost octreoscanu vzrůstá po doplnění konvenčními zobrazovacími metodami (CT, sonografické vyšetření či endosonografické vyšetření). Pokud jde o malé nádory < 1 cm, je problémem tyto nádory zobrazit pouze konvenční zobrazovací technikou. Výsledek vyšetření je nejcennější, je-li vychytaná radioaktivita v tumoru vysoká, s nízkou aktivitou pozadí. Faktory, které určují tuto podmínku (lesion-background ratio), jsou počet

7 a denzita dostupných receptorů, afinita radiofarmaka k receptorům, schopnost radiofarmaka proniknout k nádoru a fyziologická aktivita receptorů v blízkosti nádoru. Nevýhodou octreoscanu je skutečnost, že octreotid se váže na somatostatinové receptory SSTR2 a SSTR5, méně SSTR3, ale zbývající na dva subtypy (SSTR1 a 4) prakticky nikoli. Nejvyšší senzitivity je dosaženo aplikací nejméně 200 MBq 111 In-pentetreotidu,. Výrobce uvádí 111 MBq (3 mci) pro planární zobrazení a 222 MBq (6 mci) pro SPECT. Indiem značený octreotid je distribuován mj v ledvinách, ve slezině, v močovém měchýři a v menším rozsahu probíhá biodistribuce v játrech, střevech a ve žlučníku. Po 24 hodinách zobrazeno celé střevo, přičemž podání laxancií podporuje odstraňování intestinální radioaktivity. 7.1 Způsob vyšetření Značený pentetreotid se aplikuje ráno první den vyšetření v jediné i.v. injekci, obvykle v dávce 110 MBq pro planární zobrazení. Pacient za dietního omezení se navečer vyprázdní za pomoci za laxancia, podáváme např. 2 litry Fortransu, aby se odstranila stolice obsahující radionuklid, což by rušilo zobrazení případného nitrobřišního nádoru a vedlo k falešně pozitivním výsledkům. První scintigrafické zobrazení se provede asi za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka. Většinou se provede scan ještě za dalších 24 hodin, neboť nelze s jistotou odlišit aktivitu ve střevním obsahu od aktivity v nádorové tkáni. V případě použití metody SPECT (single photon emission computed tomography) se zvýší senzitivita vyšetření. Nedoporučuje se provádět vyšetření u nemocných s renální insuficiencí, neboť ledviny představují hlavní eliminační cestu 111 In-pentetreotidu. U ledvinného selhání je riziko zvýšení absorbované dávky. Pacient má 2-3 dny po aplikaci radiofarmaka má pít dostatek tekutin, aby se urychlila eliminace látky. Před dokončením eliminace radiofarmaka z organismu nesmí pacient z radiačně hygienických důvodů sbírat moč na vyšetření (např. 5-HIO). 7.2 Přerušení léčby octreotidem kolem vyšetření 111 In-pentetreotidem: Doporučuje se přechodně přerušit léčbu analogem somatostatinu, aby nedošlo k blokádě somatostatinových receptorů a tedy k falešně negativnímu výsledku. Tato blokáda však nebyla jednoznačně prokázána. Terapie analogem somatostatinu v době, kdy je u nemocného prováděna somatostatinová receptorová scintigrafie, má vliv na distribuci 111 In-pentetreotidu, nikoli však na vizualizaci nádoru. Při aplikaci dlouhodobě působících analogů (Sandostatin LAR, Somatuline Autogel) odložíme aplikaci následující dávky léku o 7 dní.

8 Nicméně byly popisovány i opačné zkušenosti, neboť při současné léčebné aplikaci octreotidu došlo u některých nemocných naopak ke zlepšenému zobrazení karcinoidových lézí značeným pentetreotidem. Autoři to vysvětlují sníženým vychytáváním radionuklidu v pozadí léze v játrech, ledvinách, slezině. Podobný efekt nebyl pozorován u vyšetření značeným MIBG, zřejmě též proto, že ve zmíněných studiích nebyly podávány látky, které interferují s MIBG; např. některé beta blokátory a kalciové blokátory. 7.3 Octreotidová scintigrafie a očekávaný účinek léčby: Přítomnost somatostatinových receptorů umožňuje predikovat efekt terapie somatostatinovými analogy a cílené radioterapie, ale validita této predikce není ještě zcela detailně objasněna. Někdy naopak léčba octreotidem může mít klinický efekt, i když SRS vyšla jako negativní. Podle různých prací byl u části nemocných s GEP neuroendokrinními tumory na základě octreoscanu překlasifikován staging a zrušena původní indikace k operačnímu výkonu pro průkaz metastatického rozsevu a byla zahájena paliativní terapie octreotidem. Negativita octreoscanu může též signalizovat dediferenciaci neuroendokrinního nádoru, v takovém případě je namísto léčby analogy somatostatinu pravděpodobně účinnější terapie klasickými cytostatiky. 7.4 Souhrn klinického použití: SRS je vhodná diagnostická metoda, která slouží pro: Lokalizaci primárního nádoru K zajištění stagingu nádoru, k detekci případných metastatických ložisek Sledování efektu léčby Identifikaci nemocných, kteří mohou profitovat s léčbou analogy somatostatinu Identifikaci nemocných, kteří mohou mít prospěch z léčby analogy somatostatinu a z léčby značenými radioaktivními izotopy, tedy z cílené aktinoterapie. Octreotidová scintigrafie má vysokou senzitivitu, ale poměrně malou specificitu, neboť receptory exprimuje řada různých nádorů. I v rámci jednoho druhu tumoru mohou existovat heterogenní typy tkání s různou expresí receptorů. 7.5 Validita izotopového vyšetření u gastroenteropankreatických neuroendokrinních nádorů

9 Senzitivita octreotidové scintigrafie u karcinoidů je 87 %, ostatní NET viz tabulku. SRS-pozitivní pacienti (%) Gastrinom 73 Glukagonom 100 Karcinoid 87 Nefční islet cell TU 73 Insulinom 46 VIPom 88 Celkem u NET 80 Specificita při diagnóze hormonálně aktivních nádorů zažívacího traktu pocházejících z neuroendokrinního systému jako celek, nikoli pro jednotlivé typy nádorů (gastrinom, glukagonom, karcinoid aj) je 80%. Její vhodnost pro diferenciální diagnostiku pro odlišení jednotlivých typů NET je malá, octreoscan nemůže sám o sobě odlišit například karcinoid od gastrinomu. SRS je užitečný nástroj pro lokalizaci primárních nádorů a jeho metastatického šíření. Nadbytek somatostatinových receptorů na povrchu nádorových buněk umožňuje uplatnění somatostatinové receptorové scintigrafie. Přínos metody je detekce primárního nádoru před chirurgickým výkonem, neboť lokalizace nádoru je pro jeho malé rozměry v operačním poli někdy obtížná, další přínos tkví v detekci metastáz. Umožňuje to volbu další léčby. Nicméně až 20 % gastroenteropankreatických NET neexprimuje SSTR2 v dostatečné denzitě, což samozřejmě ztěžuje detekci pomocí somatostatinové receptorové scintigrafie. U střevních NET diagnostikuje samotná SRS až 90 % jaterních metastáz a kombinace všech ostatních zobrazovacích metod (CT, MRI ultrazvuk, selektivní angiografie větví a. mesenterica) vykazuje jen o málo větší senzitivitu, necelých 94%. Karcinoidy Celková senzitivita somatostatinové receptorové scintigrafie je u karcinoidu asi 85%. SRS je efektivní, senzitivní metoda pro průkaz primárních karcinoidů i jejich metastáz, s výhodou i pro extrahepatální metastatická ložiska. Dynamická scintigrafie zobrazuje u karcinoidu zejména jaterní metastázy, metastázy v regionálních lymfatických uzlinách, kostní metastázy a nezřídka i primární tumory. Vyšetření je vhodné pro iniciální staging před rozhodováním o chirurgickém výkonu a jeho rozsahu, pro monitorování dalšího vývoje a efektu terapie analogy somatostatinu a případné recidivy onemocnění. Negativní octreoscan predikuje malý nebo nulový léčebný efekt analogy somatostatinu a bývá známkou horší prognózy.

10 Gastrinomy Konvenční zobrazovací metody, jako CT a ultrazvuk nezřídka selhávají v detekci drobných gastrinomů vycházejících z pankreatu. Mimo EUS je octreoscan užitečnou diagnostickou metodou nejen v detekci malých primárních neoplazií, ale i v průkazu případných jaterních metastáz. Přesto, že gastrinomy exprimují somatostatinové receptory téměř ve 100 % neoplazií, není senzitivita octreotidové scintigrafie 100%, ale pouze 79%. Tato disproporce nebyla dosud uspokojivě vysvětlena. Nicméně 79% senzitivita je dostatečně validní k tomu, aby SRS mohla i v případě gastrinomů sloužit k detekci nádoru, stagingu nádorové nemoci a monitorování vývoje onemocnění. Inzulinomy Inzulinomy exprimují somatostatinové receptory pouze asi v 72 % nádorů. Senzitivita 111 Inpentetreotidu je asi %. Efektivitu SRS metody snižuje i fakt, že většinou jde o SSTR3 subtyp, který vykazuje nízkou aktivitu vůči octreotidu. U některých nemocných byla ale detekována ložiska, která nebyla neprokázána konvenčními zobrazovacími metodami. I přes relativně nižší senzitivitu má SRS metoda v diagnostice inzulinomů svůj význam v tom, že doplňuje konvenční zobrazovací metody v předoperační vyšetřovací fázi tam, kde tyto metody selhaly. Je nutno připomenout riziko těžké hypoglykémie, která může nastat po aplikaci analoga somatostatinu, jež zablokuje kontraregulační hormony. V případě negativity somatostatinových receptorů a tedy non-responzi nádoru, nezablokuje ale analog nadprodukci inzulínu, který následně přivodí hypoglykémii. Proto podání analoga v léčebném úmyslu, naslepo, bez informací o stavu somatostatinových receptorů, může přivodit nebezpečné vedlejší účinky v podobě hypoglykémie. Feochromocytom SRS je pozitivní cca u 85 % nemocných s feochromocytomem. MIBG scintigrafie (metaiodobenzylguadinin) je také vysoce senzitivní (88 %), rovněž tak nukleární magnetické rezonance. Problémem při hodnocení adrenálních feochromocytomů pomocí SRS je fakt, že se pentetreotid fyziologicky silně vychytává v ledvinách, čímž ztíží hodnocení nálezu na nadledvinkách. Naproti tomu MIBG se fyziologicky vychytává jen slabě, a proto vyšetření touto látkou je výhodnější nežli značeným octreotidem. Z uvedeného plyne, že senzitivita pentetreotidu je v této indikaci menší než MIBG, ale přesto ve speciálních situacích má

11 vyšetření své uplatnění. Validní metodu představuje PET s 6-[ 18 F]fluorodopaminem, který se v současné době považuje v této indikaci za nadřazený metodám MIBG a octreoscanu. 7.6 Octreotidová scintigrafie u nenádorových stavů a non-net tumorů Pozitivita scintigrafie především znamená přítomnost zvýšené denzity receptorů, nikoli automaticky maligní proces. Zvýšená hustota somatostatinových receptorů není specifická pouze pro NET. Pozitivitu nacházíme mj. u malobuněčného karcinomu plic, meningeomů či lymfomů. Zvýšená akumulace radiofarmaka se může objevit i v tkáních, kde dochází ke zvýšené akumulaci lymfocytů (např. u subakutních zánětů). Pozitivitu SRS nacházíme i u některých nenádorových lézí, jako u granulomů a u lézí při autoimunních onemocnění. I některé karcinomy mohou exprimovat somatostatinové receptory a vázat tak analoga somatostatinu, např. kolorektální karcinomy, karcinomy mammy, exokrinního pankreatu a prostaty. SSTR byly také pozorovány na peritumorózním cévním systému řady nádorových typů. Přítomnost těchto cévních somatostatinových receptorových subtypů je nezávislá na stavu SSTR vlastních nádorů. Proto některé tumory, kupř. nemalobuněčný plicní karcinom, mohou být zobrazeny octreoscanem, ačkoli neexprimují SSTR. Je to vysvětlováno skutečností, že nádory jsou obklopeny leukocyty, které nesou SSTR. Navíc hladké buňky cév obklopujících nádorovou tkáň mohou exprimovat somatostatinové receptory. Falešně negativní výsledky mohou být způsobeny (1) nízkou denzitou SSTR anebo (2) nádory s vysokou endogenní produkcí somatostatinu. Falešně pozitivní výsledky mohou být vyvolány (1) zobrazením nenádorových struktur, exprimujících SSTR anebo (2) vazbou na protilátky proti chronicky aplikovanému analogu somatostatinu a konečně (3) vazbou na peritumorózní cévní systém a lymfocyty nesoucí SSTR. 8. Vyšetření pomocí 131 I-MIBG Metaiodobenzylguanidin (MIBG) je analog prekurzorů biogenních aminů, který je vychytáván chromafinními buňkami, transportován do neurosekrečních granulí a tam skladován. Vyšetření značeným MIBG bylo u karcinoidů pozitivní v 70 %. 131 I-MIBG je výhodné vyšetření pro detekci feochromocytomů, či medulárního karcinomu thyreoidey. 8.1 Kombinace značeného MIBG a pentetreotidu Vyšetření octreoscanem a značeným MIBG jsou pozitivní u většiny karcinoidů. Značené izotopy se vychytávají na odlišných buněčných strukturách. 131 I-MIBG se kumuluje v argentafinních granulích a 111 In-pentetreotid na somatostatinových receptorech na povrchu

12 nádorových buněk. Obě vyšetření jsou tedy komplementární. Kombinované vyšetření oběma izotopovými metodami může též sloužit k odhadu, bude-li pacient reagovat na léčbu octreotidem anebo na léčbu cílenou radioterapií 131 I-MIBG. Dle Taala byla pozitivita 111Inoctreoscanu 86% a sekvenční kombinace octreotidu s MIBG zvýšilo senzitivitu na 89%. 8.2 Intraoperační izotopové metody Toto vyšetření dovoluje chirurgovi vyhledat drobné nádory, které by bylo obtížné nalézt prostou palpací. K intraoperativní detekci např. nitrobřišních endokrinních tumorů lze použít [ 161 Tb-DTPA-D-Phe 1 ] - octreotid. Problém je radioaktivní pozadí v důsledku kumulace izotopu v jaterní tkáni. 9. Perspektivy Nověji byl připraven 99m Tc-hydrazinonikotinyl-Tyr 3 -octreotid (HYNIC-TOC) s užitím různých koligandů pro radioaktivní značení. Vysoce specifické vychytávání tumorem, vysoká clearance z krve a zejména významná renální exkrece činí z 99m Tc EDTA-HYNIC-TOC slibného konkurenta 111 In-pentetreotidu. Další vývoj je směrován k rozvinutí techniky, umožňující peroperační scintigrafické vyšetření. Zkoumá se využití dalších izotopů a analogů somatostatinu. Zkouší se značený 67 somatostatin s Galiem či 68 Galium-aminooxyacetyldeferroxamin, dále 99m Tc-octreotid či 111 In-DTPA-D-Phe 1 -RC-160. Nověji je preferován např. 11 C-5-HTP nebo 11 C-L-DOPA pro PET scanning neuroendokrinních tumorů. VIP-R je scintigrafie pomocí vasoaktivního intestinálního peptidu VIP značeného 123 I. Využívá přítomnosti VIP-receptorů a je citlivou metodou v detekci primárních endokrinních střevních tumorů a jejich metastáz. Specificita není podobně jako u SRS vysoká, neboť tato nezobrazuje jen neuroendokrinní nádory.

SPECT/CT neuroendokrinních tumorů. P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod

SPECT/CT neuroendokrinních tumorů. P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod SPECT/CT neuroendokrinních tumorů P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod 5 případů na 100 000 obyvatel/rok Pomalu rostoucí Vychází z neuroendokrinního systému Výskyt samostatný x

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

Hybridní metody v nukleární medicíně

Hybridní metody v nukleární medicíně Hybridní metody v nukleární medicíně Historie první anatometabolické zobrazování záznam pohybového scintigrafu + prostý RTG snímek (70.léta 20.stol.) Angerova scintilační kamera a rozvoj tomografického

Více

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Obecná část 1. Rentgenové záření charakteristika, princip rentgenky 2. Skiagrafie princip, indikace, postavení v diagnostickém algoritmu, radiační zátěž 3. Skiaskopické

Více

Pozitronová emisní tomografie.

Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie (PET) s využitím 18F-2-D-fluor-2- deoxy-glukózy (FDG), je jedna z metod nukleární medicíny, která umožňuje funkční zobrazení tkání organismu,

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Radionuklidové metody v onkologii

Radionuklidové metody v onkologii Radionuklidové metody v onkologii Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD. Doc. MUDr. Otakar BělohlB lohlávek, CSc. Helena Balon, MD UK 3. LF a FNKV Praha Role nukleární medicíny Diagnostika

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Bělohlávek O. ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Farmakokinetika 18 FDG obecně - FDG vstupuje do buněk jako glukóza - Není metabolizována - je akumulována

Více

Neuroendokrinní nádory

Neuroendokrinní nádory Neuroendokrinní nádory Informace pro pacienty MUDr. Milana Šachlová MUDr. Petra Řiháčková Co jsou neuroendokrinní nádory? Abychom pochopili složitou problematiku neuroendokrinních nádorů, musíme si nejprve

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

MUDr. Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno

MUDr. Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno Neuroendokrinní nádory GIT (GEP-NEN) epidemiologie, klasifikace, klinika MUDr. Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno 22. února 2013 1 Prokázán NET a co dál? 40 letá žena přichází na chirurgii

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

Radionuklidové metody v onkologii

Radionuklidové metody v onkologii Radionuklidové metody v onkologii Materiál pro studenty medicíny MUDr. Renata Píchová MUDr. Otto Lang,Ph.D. UK 3. LF a FNKV Praha Úvod NM metody založeny na zobrazení funkčního stavu tkání nebo viabilních

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Staging adenokarcinomu pankreatu

Staging adenokarcinomu pankreatu Staging adenokarcinomu pankreatu Litavcová, A. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Přednosta: prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA Epidemiologie patří k malignitám s nejvyšší letalitou Příčinou je biologická

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Oddělení nukleární medicíny a pozitronové emisní tomografie PET Centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně

Oddělení nukleární medicíny a pozitronové emisní tomografie PET Centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně Oddělení nukleární medicíny a pozitronové emisní tomografie PET Centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně OBJEDNÁNÍ VYŠETŘENÍ PET/CT. Objednání lze provést za předpokladu, že objednávající lékař:

Více

Tumory střev. Bartušek D., Hustý J., Ondříková P. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno

Tumory střev. Bartušek D., Hustý J., Ondříková P. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno Tumory střev Bartušek D., Hustý J., Ondříková P. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno Potenciál sonografie: Sonografie střev Výhody práce s pacientem real

Více

Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem

Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem Zobrazovací možnosti Rentgenový snímek musí vymizet 30-60% hydroxyapatitu, aby bylo ložisko zřetelné CT kosti - nejlépe ze všech technik zobrazuje

Více

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Prrostata anatomie přehled zobrazovacích metod benigní léze hyperplazie, cysty maligní léze - karcinom Anatomie

Více

Úvod. srozumitelnost bez konkretizace metodik probrání jednotlivých vyšetření a onemocnění vztahujících se k tématu SPECT/CT v onkologii

Úvod. srozumitelnost bez konkretizace metodik probrání jednotlivých vyšetření a onemocnění vztahujících se k tématu SPECT/CT v onkologii Úvod srozumitelnost bez konkretizace metodik probrání jednotlivých vyšetření a onemocnění vztahujících se k tématu SPECT/CT v onkologii Kontrola originality SPECT/CT v onkologii výběr správného radiofarmaka

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Košatová K, Bělohlávek O, Skácel Z, Schützner J. 1. plicní klinika 1. lékařská fakulta UK ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Oddělení TRN FN Motol

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Test z fyzikálních fyzikálních základ ů nukleární medicíny

Test z fyzikálních fyzikálních základ ů nukleární medicíny Test z fyzikálních základů nukleární medicíny 1. Nukleární medicína se zabývá a) diagnostikou pomocí otevřených zářičů a terapií pomocí uzavřených zářičů aplikovaných in vivo a in vitro b) diagnostikou

Více

Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty

Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty Viktor Eret Urologická klinika, LF UK a FN Plzeň Klinický TNM - staging karcinomu prostaty (KP) DRE (digital rectal examination)

Více

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Ing. Eva Herkommerová, PhD. prim. MUDr. Hana Mrázková Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Most 1. Oddělení laboratorního komplementu

Více

Stanovení radiační zátěže z vyšetření tlustého střeva pomocí 67. Ga-citrátu. Mihalová P., Vrba T., Buncová M. XXXIII. Dni radiačnej ochrany, Vyhne

Stanovení radiační zátěže z vyšetření tlustého střeva pomocí 67. Ga-citrátu. Mihalová P., Vrba T., Buncová M. XXXIII. Dni radiačnej ochrany, Vyhne Stanovení radiační zátěže z vyšetření tlustého střeva pomocí 67 Ga-citrátu Mihalová P., Vrba T., Buncová M. Obsah prezentace Algoritmus vyšetření Odhad radiační zátěže pro jednotlivé diagnózy Výpočet z

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY Pokud čtete tento text, pravděpodobně jste v kontaktu s odborníkem na léčbu mnohočetného myelomu. Diagnóza mnohočetného myelomu je stanovena pomocí četných laboratorních

Více

Standard. 4. Stanovení odpovědné osoby za diagnosticko léčebný plán - ošetřující lékař či lékař s kompetencí.

Standard. 4. Stanovení odpovědné osoby za diagnosticko léčebný plán - ošetřující lékař či lékař s kompetencí. 1/5 1. Epidemiologie: Neuroendokrinní nádory (NEN) patří mezi vzácnější nádorová onemocnění. V evropské populaci se incidence pohybuje kolem 3-4/100000/rok, s lepší diagnostikou roste také incidence. Většina

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

Zobrazovací metody využívané v diagnostice nádorových onemocnění

Zobrazovací metody využívané v diagnostice nádorových onemocnění Zobrazovací metody využívané v diagnostice nádorových onemocnění Machartová L. 1.6.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře

Více

OR (odds ratio, poměr šancí) nebo též relativní riziko RR. Validita vyšetření nádorových markerů. Validita (určuje kvalitu testu)v % = SP/ SP+FP+FN+SN

OR (odds ratio, poměr šancí) nebo též relativní riziko RR. Validita vyšetření nádorových markerů. Validita (určuje kvalitu testu)v % = SP/ SP+FP+FN+SN Validita vyšetření nádorových markerů v rámci požadavků správné laboratorní práce Preanalytická fáze vyšet etřování sérových nádorových markerů (TM) Základní předpoklady správného užití TM: nádorové markery

Více

Zadražil L, Libus P. ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 51. dny nukleární medicíny

Zadražil L, Libus P. ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 51. dny nukleární medicíny Diagnostika kostních metastáz karcinomu plic s využitím kostní scintigrafie a SPECT/CT Zadražil L, Libus P. ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 51. dny nukleární medicíny Všeobecné poznámky I I. Metastázami

Více

MUDr.Kateřina Táborská

MUDr.Kateřina Táborská METODY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY V O N K O L O G I I MUDr.Kateřina Táborská KNME UK 2.LF a FN MOTOL Praha ZOBRAZENÍ NÁDORU, STAGING, SLEDOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ FUNKČNÍ ANALÝZA MONITORUJÍCÍ ORGÁNOVÉ FUNKCE IN VIVO

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls35584/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU OctreoScan (Katalogové číslo Mallinckrodt Medical: DRN 4920) 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 2.1 Obecný

Více

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4.

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. 2. POSTAVENÍ RADIOTERAPIE V KOMPLEXNÍ LÉČBĚ NÁDORŮ 10 3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. FRAKCIONACE 15 4. FYZIKÁLNÍ ASPEKTY

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

POSTTRAUMATICKÁ PANKREATITIDA

POSTTRAUMATICKÁ PANKREATITIDA POSTTRAUMATICKÁ PANKREATITIDA Robek Oldřich, Ph.D. - Chirurgická klinika FN Brno Čan Vladimír - Chirurgická klinika FN Brno Ondrášková Helena, Ph.D. - Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Více

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D.

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN Praha Přednosta plk. prof. MUDr. Ryska M., CSc. Kasuistika č. 1: K.I., r. 1946 Onkologická anamnéza:

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Diagnostika a léčba endokrinních onemocnění pomocí metod nukleární medicíny. Klinika nukleární medicíny FNKV a 3. LFUK

Diagnostika a léčba endokrinních onemocnění pomocí metod nukleární medicíny. Klinika nukleární medicíny FNKV a 3. LFUK Diagnostika a léčba endokrinních onemocnění pomocí metod nukleární medicíny Hana Křížová Klinika nukleární medicíny FNKV a 3. LFUK 1 Uplatnění nukleární medicíny v endokrinologii diagnostika, in-vivo --γ,

Více

Hormonálně aktivní neuroendokrinní tumory. Jan Čáp IV. interní klinika LFUK a FN Hradec Králové

Hormonálně aktivní neuroendokrinní tumory. Jan Čáp IV. interní klinika LFUK a FN Hradec Králové Hormonálně aktivní neuroendokrinní tumory Jan Čáp IV. interní klinika LFUK a FN Hradec Králové NET Z buněk neuroektodermového původu Schopnost vychytávat AK (APUD) Často secerunují aminy a/nebo peptidové

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

průměrná doba trvání vyšetření 20-40 minut, dle potřeby ev. následují dvouminutové kontroly 1 1,5 hodiny

průměrná doba trvání vyšetření 20-40 minut, dle potřeby ev. následují dvouminutové kontroly 1 1,5 hodiny typ od vyšetřovací látky () k pobytu U r o g e n i t á l n í s y s t é m Scintigrafie ledvin dynamická 20-40 minut, dle potřeby ev. následují dvouminutové kontroly cca 2 hodiny Scintigrafie ledvin dynamická

Více

Příloha č. 1. Příklady FDG PET a PET/CT vyšetření u zánětlivých onemocnění a v indikaci vyšetření protrahovaných febrilií

Příloha č. 1. Příklady FDG PET a PET/CT vyšetření u zánětlivých onemocnění a v indikaci vyšetření protrahovaných febrilií Příloha č. 1. Příklady FDG PET a PET/CT vyšetření u zánětlivých onemocnění a v indikaci vyšetření protrahovaných febrilií PET MIP, PET/CT: atypická mykobakterióza (Mycobacterium Kansasi) projevující se

Více

NET. Diagnostika z pohledu gastroenterologa

NET. Diagnostika z pohledu gastroenterologa NET Diagnostika z pohledu gastroenterologa K. Starý IGEK, FN Brno Přednosta: Prof. MUDr. A. Hep, CSc. Pracovní setkání chirurgů, gastroenterologů a onkologů na téma vzácné nádory GIT 22.-23.2. 2013, Brno

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Na oddělení nukleární medicíny objednáváte sami pomocí elektronické žádanky GreyFoxu tato vyšetření:

Na oddělení nukleární medicíny objednáváte sami pomocí elektronické žádanky GreyFoxu tato vyšetření: A. Obecné Informace Na oddělení nukleární medicíny objednáváte sami pomocí elektronické žádanky GreyFoxu tato vyšetření: SCINTIGRAFII SKELETU (KOSTI) DTPA (DTPA) PET/CT (PET/CT) LYMFOSCINTIGRAFII (LYMFO)

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

RadioMedic s.r.o. se zabývá vývojem, výrobou a distribucí radiofarmak.

RadioMedic s.r.o. se zabývá vývojem, výrobou a distribucí radiofarmak. NABÍDKA RadioMedic s.r.o. se zabývá vývojem, výrobou a distribucí radiofarmak. RadioMedic s.r.o. je držitelem certifikátu SVP (Správná výrobní praxe), SDP (Správná distribuční praxe), povolení výroby pro

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Diagnostika poškození srdce amyloidem

Diagnostika poškození srdce amyloidem Diagnostika poškození srdce amyloidem Tomáš Paleček Komplexní kardiovaskulární centrum 1. LF UK a VFN, II. Interní klinika kardiologie a angiologie, Praha ICRC-FNUSA, Brno Postižení srdce: 1. Pozitivní

Více

Přednášky z lékařské přístrojové techniky

Přednášky z lékařské přístrojové techniky Přednášky z lékařské přístrojové techniky Masarykova univerzita v Brně Biofyzikální centrum Radionuklidové zobrazovací a jiné diagnostické metody Úvodem Můžeme definovat tyto hlavní oblasti diagnostického

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Terapie štítné žlázy pomocí jodu 131. Bc. Simona Uhrinová ONM FN Hradec Králové

Terapie štítné žlázy pomocí jodu 131. Bc. Simona Uhrinová ONM FN Hradec Králové Terapie štítné žlázy pomocí jodu 131 Bc. Simona Uhrinová ONM FN Hradec Králové Historie léčby poč. 19. století - popsány klinické vlastnosti karcinomu šž jako tvrdé invazivní strumy vznikající po 25. roce

Více

Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc

Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc Limitace pro vyšetření PET/CT ve FN Olomouc. Protože jednotlivé zdravotní pojišťovny stanovily pro FN Olomouc

Více

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening Mozkoň obecná Cerebrea vulgaris (strom poznání? Kniha I, Genesis ) prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening zdravé příklady smyslu prevence pro veřejnost ( i zdravotníky)

Více

Vydání podpořily společnosti

Vydání podpořily společnosti Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Nukleárn metody v onkologii. ské studium Katedra vyšet. etřovacích ch metod a biologie Katedra zobrazovacích ch metod Zdravotní a sociáln

Nukleárn metody v onkologii. ské studium Katedra vyšet. etřovacích ch metod a biologie Katedra zobrazovacích ch metod Zdravotní a sociáln Nukleárn rně medicínsk nské vyšet etřovací metody v onkologii MUDr. Otakar Kraft, Ph.D. Bakalářsk ské studium Katedra vyšet etřovacích ch metod a biologie Katedra zobrazovacích ch metod Zdravotní a sociáln

Více

Korelace semikvantitativních metod 123 I-MIBG u neuroblastomu s hodnotami onkologických markerů v krvi a v moči

Korelace semikvantitativních metod 123 I-MIBG u neuroblastomu s hodnotami onkologických markerů v krvi a v moči Korelace semikvantitativních metod 123 I-MIBG u neuroblastomu s hodnotami onkologických markerů v krvi a v moči Igor Černý, Jiří Prášek, Klinika nukleární medicíny FN Brno a Masarykova Univerzita Brno

Více

Nukleární medicína je obor zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů, aplikovaných do vnitřního prostředí

Nukleární medicína je obor zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů, aplikovaných do vnitřního prostředí Nukleární medicína je obor zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů, aplikovaných do vnitřního prostředí organismu. zobrazovací (in vivo) diagnostika laboratorní (in

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení

Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D. Klinika radiační onkologie Masarykův onkologický ústav Lékařská fakulta MU Brno Základní otázky 1. Zářit nebo nezářit?

Více

NEMOCNICE JIHLAVA DODÁVKA PET/CT

NEMOCNICE JIHLAVA DODÁVKA PET/CT Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Zákon ), resp. dle 1, písm. a) d) vyhlášky č. 232/2012 Sb. Identifikace zakázky:

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 19. 20. března 2015 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 19. března 2015

Více

Využití FNAC v diagnostice jaterních metastáz

Využití FNAC v diagnostice jaterních metastáz XXII. Cytologický den Využití FNAC v diagnostice jaterních metastáz Iva Zambo Damier s.r.o., I. PAÚ FN u sv. Anny v Brně UZV, CT, (EUS) FNAC aspirace tenkou jehlou Fixace zaschnutím / 95% alkoholem, barvení

Více

Stereometrie a volumometrie. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň

Stereometrie a volumometrie. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Stereometrie a volumometrie H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Co a proč měříme - rozměry - volba léčebné strategie a taktiky - vzdálenosti - plánování intervenčních výkonů - plocha - určení velikosti

Více

Diagnostická vyšetření v PTC BEZ ČEKACÍCH LHŮT

Diagnostická vyšetření v PTC BEZ ČEKACÍCH LHŮT Diagnostická vyšetření v PTC BEZ ČEKACÍCH LHŮT Proton Journal 12/2016 pravidelné novinky z oblasti léčby Protonové centrum v Praze vám nabízí pro vaše pacienty diagnostická vyšetření MRI, CT a PET/CT bez

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Diagnostika neuroendokrinních nádorů - laboratorní vyšetření

Diagnostika neuroendokrinních nádorů - laboratorní vyšetření Diagnostika neuroendokrinních nádorů - laboratorní vyšetření Oldřich Louthan, IV. interní klinika, VFN, 1. LF UK Praha Úvod Negativní laboratorní výsledky neznamenají nutně nepřítomnost nádoru, neboť se

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST. R.Repák

Význam endosonografie v diagnostice GIST. R.Repák GIST NET 2013 Litomyšl 29.-30.112013 Význam endosonografie v diagnostice GIST. R.Repák II.interní gastroenterologická klinika FN a LF UK Hradec Králové GIST - definice se vyvíjí - kontroverze, progenitorové

Více

UZ jater s aplikací kontrastní látky, indikace. Bohatá Š., Válek V. Radiologická klinika FN Brno LF MU Brno

UZ jater s aplikací kontrastní látky, indikace. Bohatá Š., Válek V. Radiologická klinika FN Brno LF MU Brno UZ jater s aplikací kontrastní látky, indikace Bohatá Š., Válek V. Radiologická klinika FN Brno LF MU Brno Výhody CEUS Není ionizující záření Zobrazení v reálném čase Možnost kvantifikace Možnost aplikovat

Více

3 -[ 18 F]FLT, INJ 1 8 GBq/lahvička injekční roztok fludeoxythymidinum ( 18 F)

3 -[ 18 F]FLT, INJ 1 8 GBq/lahvička injekční roztok fludeoxythymidinum ( 18 F) Sp.zn. sukls83032/2016 Příbalová informace: informace pro uživatele 3 -[ 18 F]FLT, INJ 1 8 GBq/lahvička injekční roztok fludeoxythymidinum ( 18 F) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Léčba karcinomu prostaty. MUDr. Ondřej Havránek Ph.D. Urologické oddělení FNO

Léčba karcinomu prostaty. MUDr. Ondřej Havránek Ph.D. Urologické oddělení FNO Léčba karcinomu prostaty MUDr. Ondřej Havránek Ph.D. Urologické oddělení FNO Nádory prostaty Benigní benigní prostatická hyperplazie- problematika součástí jiné přednášky Karcinom prostaty (CaP) je nejčastější

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

INTEGRACE ZOBRAZOVACÍCH A OZAŘOVACÍCH RADIOLOGICKÝCH

INTEGRACE ZOBRAZOVACÍCH A OZAŘOVACÍCH RADIOLOGICKÝCH INTEGRACE ZOBRAZOVACÍCH A OZAŘOVACÍCH RADIOLOGICKÝCH METOD : off-line on-line NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA a RADIOTERAPIE - možnosti spolupráce Vojtěch U l l m a n n fyzik Klinika nukleární mediciny FN Ostrava Ústav

Více