Diagnostika neuroendokrinních nádorů lokalizační techniky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagnostika neuroendokrinních nádorů lokalizační techniky"

Transkript

1 Diagnostika neuroendokrinních nádorů lokalizační techniky Oldřich Louthan, IV. interní klinika, VFN, 1. LF UK Praha Závažnost příznaků neuroendokrinních tumorů (NET) se může pohybovat velmi nenápadných až po těžké, život ohrožující projevy, jakými jsou karcinoidová krize, metabolický rozvrat a dehydratace při VIPomu, či těžká protrahovaná hypoglykémie u inzulinomu. Diagnóza NET se opírá o analýzu klinického nálezu a výsledků pomocných vyšetření. Nález vysoké koncentrace hormonu při typické symptomatologii podporuje diagnózu. Následuje lokalizace nádoru, dle možnosti určení primárního zdroje a zajištění histologického nálezu a staging. Vyšetřovací metody (a) In vivo diagnóza. Zahrnuje lokalizační techniky: konvenční zobrazovací metody, endoskopická vyšetření a izotopová vyšetření. (b) In vitro diagnóza. Jde o funkční diagnostiku zahrnující laboratorní diagnostické techniky. K funkčním metodám patří biochemická vyšetření, stanovení různých onkomarkerů, provokační testy apod. Základní diagnostická taktika Suspekce na neuroendokrinní tumor vzniká tehdy, (a) jsou-li přítomny specifické, typické klinické symptomy (v tom případě je diagnóza NET pravděpodobnější) anebo (b) jsou-li přítomny obecné onkologické příznaky. Zde uvažujeme o NET v širším diferenciálně diagnostickém záběru. (c) náhodný nález. Nemocné se suspektními NET je možno podle charakteru prezentace rozdělit do pěti skupin: 1. Nemocní se zcela jasnou, zřejmou anamnézou a charakteristickými klinickými projevy. 2. Nemocní s necharakteristickou symptomatologií, epizodickým výskytem symptomů (např. u karcinoidů a inzulinomů). Vyšetřování jednotlivých orgánů podle symptomů většinou nevede k cíli, ale je zapotřebí syntetického přístupu. 3. Akcidentální nález např. při chirurgickém výkonu či endoskopii. (Karcinoid appendixu náhodně zjištěný při appendektomii provedené pro suspektní appendicitidu). 4. Nemocní již dříve léčeni s NET, u kterých se po čase objeví nejednoznačné příznaky, biochemické abnormality či nejasné nálezy zobrazovacích vyšetření, kdy není možno jasně určit, jde-li o kauzální souvislost s NET, důsledek chirurgického výkonu či důsledek

2 jiného interkurentního onemocnění. (Je např. průjem způsoben syndromem krátkého střeva po resekci anebo jde o recidivu karcinoidu?) 5. Pacienti s obecně onkologickými příznaky neendokrinní povahy u endokrinně němých nádory. Přesná metodologie k zodpovězení každé z těchto otázek neexistuje. Diagnostický algoritmus je třeba přizpůsobit tak, aby reflektoval konkrétní případ NET. Suspektní NET Pozitivní Biochemie SRS, CT, MRI, sono Negativní negativní PET Negativní Pozitivní Pozitivní Biopsie Histologie Potvrzena dg Staging Zahájení léčby Negativní Sledovat Imaging, biochemie á 3 6 měsíců Biochemie Imaging á 3 měsíce K usnadnění obtížného úkolu, jakým je stanovení diagnózy neuroendokrinního nádoru, je proto užitečné položit sérii logických otázek a pokusit se na ně odpovědět (Modlin). Potvrzení přítomnosti neuroendokrinních nádorů (podle Modlina, Tanga; 1999) 1. Připomínají klinické symptomy chování NET? 2. Naznačuje biochemie přítomnost NET? 3. Potvrzuje biochemie specifický tumor? 4. Může provokační test přispět k objasnění diagnózy? 5. Kde je primární sídlo tumoru? 6. Jde o izolovanou lézi nebo o součást mnohočetné endokrinní neoplasie? 7. Je nádor multicentrický nebo metastatický? 8. V případě, že jsou přítomny metastázy, jde o břišní nebo extraabdominální metastázy?

3 9. Jde-li o karcinoid, je přítomen asociovaný adenokarcinom? 10. Jde-li o karcinoid, je přítomen pellagra-like syndrom? 11. Jde-li o karcinoid, je přítomno srdeční postižení? Cílem diagnostického procesu je: Potvrdit nebo vyloučit suspekci na karcinoid či jiný neuroendokrinní tumor. Lokalizace nádoru Histologický nález (druhé čtení). Rozsah onemocnění - staging. Získání doplňujících údajů: přítomnost somatostatinových receptorů (SSTR), charakter hormonální produkce, postižení chlopenního srdečního aparátu, přítomnost pellagra-like syndromu, případné metabolické komplikace (hypokalémie, hypokalcémie u MTC), rozsah gastroduodenálních ulcerací u gastrinomu, apod. 1. Radiodiagnostická vyšetření Přesnost vyšetření je limitována vlastnostmi nádoru (nepatrná velikost, lokalizace v orgánech, které jsou obtížně přístupné vyšetření - např.pankreas či duodenální stěna). RTG nekontrastní vyšetření nemají v diagnostice NET větší význam, RTG k průkazu větších ložisek karcinonu plic nebo thymu, průkaz metastáz skeletu (u NET nepříliš časté). RTG kontrastní vyšetření - enteroklýza je nadále užitečnou zobrazovací kontrastní metodou vyšetření tenkého střeva, hlavně při podezření na karcinoidy v oblasti jejunu a ilea. V případě subileosních stavů při stenóze tenkého střeva se doporučuje použít kontrastní látky v podobě vodního roztoku (př. Telebrix) než baryovou kaši. Nicméně vyšetření je zatíženo poměrně vysokým procentem falešně negativních nálezů. CT vyšetření k průkazu jaterních metastáz, retroperitoneálních tumorů, tumorů ovaria, nádorů mediastina, thymu, slinivky, plic. CT vyšetření je též předepsáno při použití RECIST kriterií. CT vyšetření je v diagnotice NET přesnější nežli transabdominální sonografie. CT enteroklýza poskytuje v diagnostice karcinoidu tenkého střeva přesnější nález než standardním způsobem prováděná enteroklýza. CT kolonografie je vhodné k průkazu NET tlustého střeva. Angiografické vyšetření selektivní angiografie a. coeliaca, a. mesenterica. Je možné vyšetření jaterního cévní řečiště pro detekci jaterních metastáz. Technicky náročnější

4 a v případě detekce rozměrově malých tumorů limitované vyšetření. V současné době není v diagnostice NET dominující metodou. 2. Ultrazvukové vyšetření 2.1 Ultrazvukové vyšetření transabdominální sonografie může mít limitovanou validitu v diagnostice NET drobných nádorů. Je vhodné k průkazu jaterních metastáz. Někdy nelze odlišit jaterní hemangiom od metastatického ložiska v játrech. Používá se běžně ke kontrolním vyšetřením u pacientů s NET, ale CT je přesnější vyšetření. 2.2 Endosonografické vyšetření (EUS): EUS může detekovat léze již o velikosti 3 mm. Podle různých studií je senzitivita % a specificita až 95 %. Metoda je výhodná pro předoperační lokalizaci léze, u lézí ve stěně duodena, např. u duodenálních gastrinomů. Dále je EUS výhodná u lézí v hlavě pankreatu, hlavně inzulinomů, které je obtížné detekovat pomocí somatostatinové receptorové scintigrafie. Má nejvyšší přesnost v detekci pankreatických gastrinomů, ale jen 50 % senzitivitu u extrapankreatických gastrinomů. EUS má vyšší senzitivitu v detekci endokrinních pankreatických tumorů než transabdominální ultrazvukové vyšetření, MRI a CT. Endosonografické vyšetření u NET žaludku, duodena či rekta umožňuje posoudit hloubku postižení stěny orgánu, což má výhodu v odhadu stagingu. Před EUS je třeba obvykle provést přípravné vyšetření transabdominálním sonografických vyšetřením nebo CT. EUS není tedy lokalizační metodou první volby. 2.3 Echokardiografie: u karcinoidů produkujících ve velkém množství serotonin či transformující růstový faktor beta (TGFbeta), kdy dochází k fibroprodukci a poškození trikuspidální chlopně u karcinoidů metastazujících do jater a derivujících serotonin cestou dolní duté žíly do pravé síně na cílovou trikuspidální chlopeň. U plicních karcinoidů derivujících serotonin cestou plicních žil do levé síně dochází k insuficienci mitrální chlopně. V obou případech může dojít ke vzniku karcinoidové srdeční nemoci s insuficiencí zmíněných chlopní. 3. Magnetická rezonance MRI validita vyšetření je srovnatelná s CT. Jde o vyšetření komplementární s CT. Ložisko v játrech, které při USG vyšetření echogenitou připomíná hemangiom, může být dosti spolehlivě odlišeno od tumoru MRI. Nemocní jsou ušetřeni rizik

5 zátěže kontrastní látkou a radiačním zářením. MRI vyšetření lze použít k potvrzení CT nálezu anebo v případě, že suspektní léze nebyla potvrzena na CT. 4. Endoskopické vyšetření: Je v diagnostice NET významné, 75% případů NET se nachází v GEP oblasti. Uplatňuje se uplatňují gastroduodenoskopie, kolonoskopie, jejunoskopie, bronchoskopie. U vyšetření celého tenkého střeva je perspektivně výhodná dvoubalónková enteroskopie. 4.1 Kapslová enteroskopie, kapslová video endoskopie: Kapslová enteroskopie je efektivní pro diagnostiku tumorů tenkého střeva hlavně v oblasti ilea, které není dostupné horní endoskopií. V ileu se z NET nejčastěji nachází klasický midgut karcinoid. Kapslová enteroskopie je přesnější metodou v této indikaci v porovnání s CT enteroklýzou. Nevýhodou metody je vyšší cena, časová náročnost na hodnocení záznamu a nemožnost provedení biopsie. 4.2 Bioptická vyšetření v kombinaci s endoskopií či transparietální biopsie např. jaterních ložisek za sonografické či CT kontroly. U NET je výtěžnost metody stejná jako u jiných neoplazií. Histologické vyšetření je samozřejmě zásadní pro diagnostiku NET a východisko k léčbě, se stanovením imunohistochemických charakteristik a proliferační aktivity nádoru. Aspirační biopsie s cytologií přichází v úvahu např. u bronchiálního NET. 5. Explorativní laparotomie Explorativní laparotomie je indikována v případě, že se nedaří prokázat nádor jinými metodami. Některé NET mají malé rozměry a i zkušený chirurg může mít problém s jejich nalezením při operačním výkonu, např. v pankreatu. Detekci nádoru nebo jeho metastáz usnadňují intraoperační ultrazvukové vyšetření, intraoperační endoskopie, transiluminace či intraoperační lokalizace pomocí izotopového vyšetření s použitím hand-held gama sondy, je-li k dispozici. Problémy vznikají v detekci malých tumorů v blízkosti jater, kde působí rušivě vliv radiofarmaka přirozeně akumulovaného v jaterní tkáni.

6 6. Izotopová vyšetření 6.1 PET pozitronová emisní tomografie: V klinické praxi se užívá 2-[ 18 F]fluoro-2-deoxy- D-glukóza ( 18 FDG). FDG je z krve transportována do tkání stejnými metabolickými dráhami jako glukóza a je analogicky fosforylována na 18 FDG-6-fosfát. Rozlišovací schopnost systému je nad 5 mm velikost ložiska. Maligní tumory mívají obvykle výrazně zvýšenou konzumpci glukózy, proto našla 18 FDG- PET uplatnění při určování lokalizace a rozsahu onemocnění, při monitorování efektivity léčby a při pátrání po recidivě malignity. U NET, které mají většinou nižší metabolický obrat, je senzitivita tohoto vyšetření nižší a procento falešně negativních výsledků je tedy vyšší. PET s 11 C-5-HTP: U karcinoidů je nejvhodnější 5-hydroxytryptofan (5-HTP), značený izotopem C11. PET se značeným 5-HTP však není běžně dostupný. PET s 68-Gadoliniem je další perspektivní vyšetření v diagnostice NET. PET s 11 C-L-DOPA, 18 F-DOPA-PET. 6.2 Hybridní PET/CTvyšetření: Výhodou hybridního PET/CT vyšetření je kombinace strukturální (CT) a funkční (PET) informace. Omezená validita pro NET, kterou zmiňujeme u PET, platí i pro PET/CT vyšetření. 7. Somatostatinová receptorová scintigrafie (SRS) - octreoscan: Tato izotopová zobrazovací metoda je významnou metodou v diagnostice a stagingu NET neoplazií a při výběru léčebné taktiky. Je používáno somatostatinové analogon octreotid značené izotopem 111 India a konjugované s dietylentriaminopentaoctovou kyselinou ( 111 In- DTPA-D-Phe-octreotid, DTPAOC), zkráceně se nazývá 111 In-pentetreotid. Octreoscan umožňuje detekci primárních neoplasií exprimujících somatostatinové receptory, i jejich případných metastáz, umožňuje další sledování nemocného a hodnocení efektu léčby. Jde o neinvazívní vyšetření, využívající vazbu analoga na buněčné somatostatinové receptory a v důsledku této vazby vychytání transportovaného radiofarmaka na buňky tkání, nesoucích tyto receptory. Výtěžnost octreoscanu vzrůstá po doplnění konvenčními zobrazovacími metodami (CT, sonografické vyšetření či endosonografické vyšetření). Pokud jde o malé nádory < 1 cm, je problémem tyto nádory zobrazit pouze konvenční zobrazovací technikou. Výsledek vyšetření je nejcennější, je-li vychytaná radioaktivita v tumoru vysoká, s nízkou aktivitou pozadí. Faktory, které určují tuto podmínku (lesion-background ratio), jsou počet

7 a denzita dostupných receptorů, afinita radiofarmaka k receptorům, schopnost radiofarmaka proniknout k nádoru a fyziologická aktivita receptorů v blízkosti nádoru. Nevýhodou octreoscanu je skutečnost, že octreotid se váže na somatostatinové receptory SSTR2 a SSTR5, méně SSTR3, ale zbývající na dva subtypy (SSTR1 a 4) prakticky nikoli. Nejvyšší senzitivity je dosaženo aplikací nejméně 200 MBq 111 In-pentetreotidu,. Výrobce uvádí 111 MBq (3 mci) pro planární zobrazení a 222 MBq (6 mci) pro SPECT. Indiem značený octreotid je distribuován mj v ledvinách, ve slezině, v močovém měchýři a v menším rozsahu probíhá biodistribuce v játrech, střevech a ve žlučníku. Po 24 hodinách zobrazeno celé střevo, přičemž podání laxancií podporuje odstraňování intestinální radioaktivity. 7.1 Způsob vyšetření Značený pentetreotid se aplikuje ráno první den vyšetření v jediné i.v. injekci, obvykle v dávce 110 MBq pro planární zobrazení. Pacient za dietního omezení se navečer vyprázdní za pomoci za laxancia, podáváme např. 2 litry Fortransu, aby se odstranila stolice obsahující radionuklid, což by rušilo zobrazení případného nitrobřišního nádoru a vedlo k falešně pozitivním výsledkům. První scintigrafické zobrazení se provede asi za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka. Většinou se provede scan ještě za dalších 24 hodin, neboť nelze s jistotou odlišit aktivitu ve střevním obsahu od aktivity v nádorové tkáni. V případě použití metody SPECT (single photon emission computed tomography) se zvýší senzitivita vyšetření. Nedoporučuje se provádět vyšetření u nemocných s renální insuficiencí, neboť ledviny představují hlavní eliminační cestu 111 In-pentetreotidu. U ledvinného selhání je riziko zvýšení absorbované dávky. Pacient má 2-3 dny po aplikaci radiofarmaka má pít dostatek tekutin, aby se urychlila eliminace látky. Před dokončením eliminace radiofarmaka z organismu nesmí pacient z radiačně hygienických důvodů sbírat moč na vyšetření (např. 5-HIO). 7.2 Přerušení léčby octreotidem kolem vyšetření 111 In-pentetreotidem: Doporučuje se přechodně přerušit léčbu analogem somatostatinu, aby nedošlo k blokádě somatostatinových receptorů a tedy k falešně negativnímu výsledku. Tato blokáda však nebyla jednoznačně prokázána. Terapie analogem somatostatinu v době, kdy je u nemocného prováděna somatostatinová receptorová scintigrafie, má vliv na distribuci 111 In-pentetreotidu, nikoli však na vizualizaci nádoru. Při aplikaci dlouhodobě působících analogů (Sandostatin LAR, Somatuline Autogel) odložíme aplikaci následující dávky léku o 7 dní.

8 Nicméně byly popisovány i opačné zkušenosti, neboť při současné léčebné aplikaci octreotidu došlo u některých nemocných naopak ke zlepšenému zobrazení karcinoidových lézí značeným pentetreotidem. Autoři to vysvětlují sníženým vychytáváním radionuklidu v pozadí léze v játrech, ledvinách, slezině. Podobný efekt nebyl pozorován u vyšetření značeným MIBG, zřejmě též proto, že ve zmíněných studiích nebyly podávány látky, které interferují s MIBG; např. některé beta blokátory a kalciové blokátory. 7.3 Octreotidová scintigrafie a očekávaný účinek léčby: Přítomnost somatostatinových receptorů umožňuje predikovat efekt terapie somatostatinovými analogy a cílené radioterapie, ale validita této predikce není ještě zcela detailně objasněna. Někdy naopak léčba octreotidem může mít klinický efekt, i když SRS vyšla jako negativní. Podle různých prací byl u části nemocných s GEP neuroendokrinními tumory na základě octreoscanu překlasifikován staging a zrušena původní indikace k operačnímu výkonu pro průkaz metastatického rozsevu a byla zahájena paliativní terapie octreotidem. Negativita octreoscanu může též signalizovat dediferenciaci neuroendokrinního nádoru, v takovém případě je namísto léčby analogy somatostatinu pravděpodobně účinnější terapie klasickými cytostatiky. 7.4 Souhrn klinického použití: SRS je vhodná diagnostická metoda, která slouží pro: Lokalizaci primárního nádoru K zajištění stagingu nádoru, k detekci případných metastatických ložisek Sledování efektu léčby Identifikaci nemocných, kteří mohou profitovat s léčbou analogy somatostatinu Identifikaci nemocných, kteří mohou mít prospěch z léčby analogy somatostatinu a z léčby značenými radioaktivními izotopy, tedy z cílené aktinoterapie. Octreotidová scintigrafie má vysokou senzitivitu, ale poměrně malou specificitu, neboť receptory exprimuje řada různých nádorů. I v rámci jednoho druhu tumoru mohou existovat heterogenní typy tkání s různou expresí receptorů. 7.5 Validita izotopového vyšetření u gastroenteropankreatických neuroendokrinních nádorů

9 Senzitivita octreotidové scintigrafie u karcinoidů je 87 %, ostatní NET viz tabulku. SRS-pozitivní pacienti (%) Gastrinom 73 Glukagonom 100 Karcinoid 87 Nefční islet cell TU 73 Insulinom 46 VIPom 88 Celkem u NET 80 Specificita při diagnóze hormonálně aktivních nádorů zažívacího traktu pocházejících z neuroendokrinního systému jako celek, nikoli pro jednotlivé typy nádorů (gastrinom, glukagonom, karcinoid aj) je 80%. Její vhodnost pro diferenciální diagnostiku pro odlišení jednotlivých typů NET je malá, octreoscan nemůže sám o sobě odlišit například karcinoid od gastrinomu. SRS je užitečný nástroj pro lokalizaci primárních nádorů a jeho metastatického šíření. Nadbytek somatostatinových receptorů na povrchu nádorových buněk umožňuje uplatnění somatostatinové receptorové scintigrafie. Přínos metody je detekce primárního nádoru před chirurgickým výkonem, neboť lokalizace nádoru je pro jeho malé rozměry v operačním poli někdy obtížná, další přínos tkví v detekci metastáz. Umožňuje to volbu další léčby. Nicméně až 20 % gastroenteropankreatických NET neexprimuje SSTR2 v dostatečné denzitě, což samozřejmě ztěžuje detekci pomocí somatostatinové receptorové scintigrafie. U střevních NET diagnostikuje samotná SRS až 90 % jaterních metastáz a kombinace všech ostatních zobrazovacích metod (CT, MRI ultrazvuk, selektivní angiografie větví a. mesenterica) vykazuje jen o málo větší senzitivitu, necelých 94%. Karcinoidy Celková senzitivita somatostatinové receptorové scintigrafie je u karcinoidu asi 85%. SRS je efektivní, senzitivní metoda pro průkaz primárních karcinoidů i jejich metastáz, s výhodou i pro extrahepatální metastatická ložiska. Dynamická scintigrafie zobrazuje u karcinoidu zejména jaterní metastázy, metastázy v regionálních lymfatických uzlinách, kostní metastázy a nezřídka i primární tumory. Vyšetření je vhodné pro iniciální staging před rozhodováním o chirurgickém výkonu a jeho rozsahu, pro monitorování dalšího vývoje a efektu terapie analogy somatostatinu a případné recidivy onemocnění. Negativní octreoscan predikuje malý nebo nulový léčebný efekt analogy somatostatinu a bývá známkou horší prognózy.

10 Gastrinomy Konvenční zobrazovací metody, jako CT a ultrazvuk nezřídka selhávají v detekci drobných gastrinomů vycházejících z pankreatu. Mimo EUS je octreoscan užitečnou diagnostickou metodou nejen v detekci malých primárních neoplazií, ale i v průkazu případných jaterních metastáz. Přesto, že gastrinomy exprimují somatostatinové receptory téměř ve 100 % neoplazií, není senzitivita octreotidové scintigrafie 100%, ale pouze 79%. Tato disproporce nebyla dosud uspokojivě vysvětlena. Nicméně 79% senzitivita je dostatečně validní k tomu, aby SRS mohla i v případě gastrinomů sloužit k detekci nádoru, stagingu nádorové nemoci a monitorování vývoje onemocnění. Inzulinomy Inzulinomy exprimují somatostatinové receptory pouze asi v 72 % nádorů. Senzitivita 111 Inpentetreotidu je asi %. Efektivitu SRS metody snižuje i fakt, že většinou jde o SSTR3 subtyp, který vykazuje nízkou aktivitu vůči octreotidu. U některých nemocných byla ale detekována ložiska, která nebyla neprokázána konvenčními zobrazovacími metodami. I přes relativně nižší senzitivitu má SRS metoda v diagnostice inzulinomů svůj význam v tom, že doplňuje konvenční zobrazovací metody v předoperační vyšetřovací fázi tam, kde tyto metody selhaly. Je nutno připomenout riziko těžké hypoglykémie, která může nastat po aplikaci analoga somatostatinu, jež zablokuje kontraregulační hormony. V případě negativity somatostatinových receptorů a tedy non-responzi nádoru, nezablokuje ale analog nadprodukci inzulínu, který následně přivodí hypoglykémii. Proto podání analoga v léčebném úmyslu, naslepo, bez informací o stavu somatostatinových receptorů, může přivodit nebezpečné vedlejší účinky v podobě hypoglykémie. Feochromocytom SRS je pozitivní cca u 85 % nemocných s feochromocytomem. MIBG scintigrafie (metaiodobenzylguadinin) je také vysoce senzitivní (88 %), rovněž tak nukleární magnetické rezonance. Problémem při hodnocení adrenálních feochromocytomů pomocí SRS je fakt, že se pentetreotid fyziologicky silně vychytává v ledvinách, čímž ztíží hodnocení nálezu na nadledvinkách. Naproti tomu MIBG se fyziologicky vychytává jen slabě, a proto vyšetření touto látkou je výhodnější nežli značeným octreotidem. Z uvedeného plyne, že senzitivita pentetreotidu je v této indikaci menší než MIBG, ale přesto ve speciálních situacích má

11 vyšetření své uplatnění. Validní metodu představuje PET s 6-[ 18 F]fluorodopaminem, který se v současné době považuje v této indikaci za nadřazený metodám MIBG a octreoscanu. 7.6 Octreotidová scintigrafie u nenádorových stavů a non-net tumorů Pozitivita scintigrafie především znamená přítomnost zvýšené denzity receptorů, nikoli automaticky maligní proces. Zvýšená hustota somatostatinových receptorů není specifická pouze pro NET. Pozitivitu nacházíme mj. u malobuněčného karcinomu plic, meningeomů či lymfomů. Zvýšená akumulace radiofarmaka se může objevit i v tkáních, kde dochází ke zvýšené akumulaci lymfocytů (např. u subakutních zánětů). Pozitivitu SRS nacházíme i u některých nenádorových lézí, jako u granulomů a u lézí při autoimunních onemocnění. I některé karcinomy mohou exprimovat somatostatinové receptory a vázat tak analoga somatostatinu, např. kolorektální karcinomy, karcinomy mammy, exokrinního pankreatu a prostaty. SSTR byly také pozorovány na peritumorózním cévním systému řady nádorových typů. Přítomnost těchto cévních somatostatinových receptorových subtypů je nezávislá na stavu SSTR vlastních nádorů. Proto některé tumory, kupř. nemalobuněčný plicní karcinom, mohou být zobrazeny octreoscanem, ačkoli neexprimují SSTR. Je to vysvětlováno skutečností, že nádory jsou obklopeny leukocyty, které nesou SSTR. Navíc hladké buňky cév obklopujících nádorovou tkáň mohou exprimovat somatostatinové receptory. Falešně negativní výsledky mohou být způsobeny (1) nízkou denzitou SSTR anebo (2) nádory s vysokou endogenní produkcí somatostatinu. Falešně pozitivní výsledky mohou být vyvolány (1) zobrazením nenádorových struktur, exprimujících SSTR anebo (2) vazbou na protilátky proti chronicky aplikovanému analogu somatostatinu a konečně (3) vazbou na peritumorózní cévní systém a lymfocyty nesoucí SSTR. 8. Vyšetření pomocí 131 I-MIBG Metaiodobenzylguanidin (MIBG) je analog prekurzorů biogenních aminů, který je vychytáván chromafinními buňkami, transportován do neurosekrečních granulí a tam skladován. Vyšetření značeným MIBG bylo u karcinoidů pozitivní v 70 %. 131 I-MIBG je výhodné vyšetření pro detekci feochromocytomů, či medulárního karcinomu thyreoidey. 8.1 Kombinace značeného MIBG a pentetreotidu Vyšetření octreoscanem a značeným MIBG jsou pozitivní u většiny karcinoidů. Značené izotopy se vychytávají na odlišných buněčných strukturách. 131 I-MIBG se kumuluje v argentafinních granulích a 111 In-pentetreotid na somatostatinových receptorech na povrchu

12 nádorových buněk. Obě vyšetření jsou tedy komplementární. Kombinované vyšetření oběma izotopovými metodami může též sloužit k odhadu, bude-li pacient reagovat na léčbu octreotidem anebo na léčbu cílenou radioterapií 131 I-MIBG. Dle Taala byla pozitivita 111Inoctreoscanu 86% a sekvenční kombinace octreotidu s MIBG zvýšilo senzitivitu na 89%. 8.2 Intraoperační izotopové metody Toto vyšetření dovoluje chirurgovi vyhledat drobné nádory, které by bylo obtížné nalézt prostou palpací. K intraoperativní detekci např. nitrobřišních endokrinních tumorů lze použít [ 161 Tb-DTPA-D-Phe 1 ] - octreotid. Problém je radioaktivní pozadí v důsledku kumulace izotopu v jaterní tkáni. 9. Perspektivy Nověji byl připraven 99m Tc-hydrazinonikotinyl-Tyr 3 -octreotid (HYNIC-TOC) s užitím různých koligandů pro radioaktivní značení. Vysoce specifické vychytávání tumorem, vysoká clearance z krve a zejména významná renální exkrece činí z 99m Tc EDTA-HYNIC-TOC slibného konkurenta 111 In-pentetreotidu. Další vývoj je směrován k rozvinutí techniky, umožňující peroperační scintigrafické vyšetření. Zkoumá se využití dalších izotopů a analogů somatostatinu. Zkouší se značený 67 somatostatin s Galiem či 68 Galium-aminooxyacetyldeferroxamin, dále 99m Tc-octreotid či 111 In-DTPA-D-Phe 1 -RC-160. Nověji je preferován např. 11 C-5-HTP nebo 11 C-L-DOPA pro PET scanning neuroendokrinních tumorů. VIP-R je scintigrafie pomocí vasoaktivního intestinálního peptidu VIP značeného 123 I. Využívá přítomnosti VIP-receptorů a je citlivou metodou v detekci primárních endokrinních střevních tumorů a jejich metastáz. Specificita není podobně jako u SRS vysoká, neboť tato nezobrazuje jen neuroendokrinní nádory.

SPECT/CT neuroendokrinních tumorů. P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod

SPECT/CT neuroendokrinních tumorů. P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod SPECT/CT neuroendokrinních tumorů P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod 5 případů na 100 000 obyvatel/rok Pomalu rostoucí Vychází z neuroendokrinního systému Výskyt samostatný x

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

MUDr. Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno

MUDr. Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno Neuroendokrinní nádory GIT (GEP-NEN) epidemiologie, klasifikace, klinika MUDr. Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno 22. února 2013 1 Prokázán NET a co dál? 40 letá žena přichází na chirurgii

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

NET. Diagnostika z pohledu gastroenterologa

NET. Diagnostika z pohledu gastroenterologa NET Diagnostika z pohledu gastroenterologa K. Starý IGEK, FN Brno Přednosta: Prof. MUDr. A. Hep, CSc. Pracovní setkání chirurgů, gastroenterologů a onkologů na téma vzácné nádory GIT 22.-23.2. 2013, Brno

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. Název přípravku [ 18 F]fluorid sodný, injekce 1 10 GBq/lahvička 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Natrii fluoridi( 18 F) 1 10 GBq k datu a hodině kalibrace/lahvička. Fluor-18

Více

Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc

Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc Limitace pro vyšetření PET/CT ve FN Olomouc. Protože jednotlivé zdravotní pojišťovny stanovily pro FN Olomouc

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Nukleárn metody v onkologii. ské studium Katedra vyšet. etřovacích ch metod a biologie Katedra zobrazovacích ch metod Zdravotní a sociáln

Nukleárn metody v onkologii. ské studium Katedra vyšet. etřovacích ch metod a biologie Katedra zobrazovacích ch metod Zdravotní a sociáln Nukleárn rně medicínsk nské vyšet etřovací metody v onkologii MUDr. Otakar Kraft, Ph.D. Bakalářsk ské studium Katedra vyšet etřovacích ch metod a biologie Katedra zobrazovacích ch metod Zdravotní a sociáln

Více

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 19. 20. března 2015 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 19. března 2015

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Diagnostika neuroendokrinních nádorů - laboratorní vyšetření

Diagnostika neuroendokrinních nádorů - laboratorní vyšetření Diagnostika neuroendokrinních nádorů - laboratorní vyšetření Oldřich Louthan, IV. interní klinika, VFN, 1. LF UK Praha Úvod Negativní laboratorní výsledky neznamenají nutně nepřítomnost nádoru, neboť se

Více

Využití FNAC v diagnostice jaterních metastáz

Využití FNAC v diagnostice jaterních metastáz XXII. Cytologický den Využití FNAC v diagnostice jaterních metastáz Iva Zambo Damier s.r.o., I. PAÚ FN u sv. Anny v Brně UZV, CT, (EUS) FNAC aspirace tenkou jehlou Fixace zaschnutím / 95% alkoholem, barvení

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST. R.Repák

Význam endosonografie v diagnostice GIST. R.Repák GIST NET 2013 Litomyšl 29.-30.112013 Význam endosonografie v diagnostice GIST. R.Repák II.interní gastroenterologická klinika FN a LF UK Hradec Králové GIST - definice se vyvíjí - kontroverze, progenitorové

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Informace pro pacienty Čeština 2 Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Ve většině případů je zhoubné nádorové onemocnění ledvin asymptomatické,

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 9 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

F-FDG PET/CT U PACIENTŮ S MALIGNÍMI NEUROENDOKRINNÍMI NÁDORY

F-FDG PET/CT U PACIENTŮ S MALIGNÍMI NEUROENDOKRINNÍMI NÁDORY F-FDG PET/CT U PACIENTŮ S MALIGNÍMI NEUROENDOKRINNÍMI NÁDORY CONTRAST-ENHANCED F-FDG PET/CT IN PATIENTS WITH METASTATIC MALIGNANT NEUROENDOCRINE TUMORS původní práce Pavel Koranda 1 Miroslav Mysliveček

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE [ 18 F]fluorid sodný ( 18 F) 1 10 GBq/ lahvička, Injekční roztok Natrii fluoridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi:

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi: SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČLS JEP Příručka pro praxi: METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. Klinika

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Machartová V. 1.6.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

* Prostý snímek břicha - vleže horizontálním paprskem. * Ultrasonografie - tekutinové kolekce, biliární systém, * Výpočetní tomografie CT

* Prostý snímek břicha - vleže horizontálním paprskem. * Ultrasonografie - tekutinové kolekce, biliární systém, * Výpočetní tomografie CT MUDr. Tomáš Jonszta * Prostý snímek břicha - vleže horizontálním paprskem * Ultrasonografie - tekutinové kolekce, biliární systém, vývodný systém ledvin * Výpočetní tomografie CT * Magnetická rezonance

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Hynek Mírka Jiří Ferda Multidetektorová výpočetní tomografie Perfuzní vyšetření Autoři: as. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

při kalibraci při kalibraci při kalibraci

při kalibraci při kalibraci při kalibraci PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ LÉČIVÉHO(LÉČIVÝCH)PŘÍPRAVKU(Ů), LÉKOVÁ(É) FORMA(Y), KONCENTRACE, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, ŽADATEL(É), DRŽITEL(É) ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH 1 Členský stát EU/EHP Držitel

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Zhoubné nádory penisu

Zhoubné nádory penisu Zhoubné nádory penisu Definice Zhoubné nádory penisu jsou onemocnění s relativně řídkým výskytem.tvoří přibližně 0,5-1 % všech nádorů u mužů. Nejčastější jsou nádory epitelové. Spinocelulární karcinom

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Nádory parenchymových orgánů

Nádory parenchymových orgánů Nádory parenchymových orgánů Plíce Maligní nádory Nemalobuněčné karcinomy Malobuněčný karcinom Dlaždicový karcinom plic Dlaždicový karcinom plic Adenokarcinom plic Adenokarcinom plic Malobuněčný karcinom

Více

PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY DEMONSTRACE PROGRAMU J.ZIMÁK, P. VLČEK, J. VEJVALKA, K. PERSONOVÁ, K. TÁBORSKÁ KLINIKA

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH SLINIVKY BŘIŠNÍ

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH SLINIVKY BŘIŠNÍ OBSAH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH SLINIVKY BŘIŠNÍ Co je slinivka břišní...................... 2 Co jsou nádory.......................... 3 Jaké jsou rizikové faktory pro vznik karcinomu slinivky......................

Více

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ Verze dokumentu: 2.1; 7.7.2005 Vytvořil: CBA MU v Brně Účel dokumentu: Informovat pracoviště provádějící MG screening

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika a choroby zažívacího traktu Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika Psyché - duše, soma - tělo Zkoumá vliv psychických funkcí a pochodů na organizmus Psychosomatická

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 7 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk)

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Nádory ledvin Mezenchymální nádory Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Angiomyolipom Nejčastější mezenchymální nádor ledviny Vznik z perivaskulárních vřetenitých

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava je partnerem projektu realizovaného Moravskoslezským krajem Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Radiologický asistent bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Radiologický asistent bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Radiologický asistent bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

BRONCHOGENNÍ KARCINOM

BRONCHOGENNÍ KARCINOM Nádory plic, pleury a mediastina: BRONCHOGENNÍ KARCINOM Jiří Ferda, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Boris Kreuzberg Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Epidemiologie Nejčastější malignita v celosvětovém

Více

Nákladová efektivita. Cíl: porovnání nákladové efektivity nových a tradičních metod pro diagnostiku ICHS. Tradiční metody: Nové metody:

Nákladová efektivita. Cíl: porovnání nákladové efektivity nových a tradičních metod pro diagnostiku ICHS. Tradiční metody: Nové metody: Cost effectiveness of coronary angiography and calcium scoring using CT and stress MRI for diagnosis of coronary artery disease Marc Dewey Bernd Hamm (2006) Jakub Vacek Nákladová efektivita Cíl: porovnání

Více

Září 2011. CD uvnitř bulletinu

Září 2011. CD uvnitř bulletinu Září 2011 CD uvnitř bulletinu Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Beatrix Bencsíková Klinika komplexní onkologické péče MOU, Brno MUDr. Dagmar

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN O B S A H K čemu slouží ledviny...2 Co jsou nádory...3 Co je zhoubný nádor ledvin...4 Jaké jsou příznaky zhoubného onemocnění ledvin...5 Jak se stanoví diagnóza zhoubného

Více

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU OBSAH Co je žaludek............................2 Co jsou nádory...........................2 Jaké jsou příznaky nádorů žaludku.........4 Jak se stanoví diagnóza nádoru

Více

PREVENCE NÁDORŮ TLUSTÉHO STŘEVA

PREVENCE NÁDORŮ TLUSTÉHO STŘEVA PREVENCE NÁDORŮ TLUSTÉHO STŘEVA INFORMACE PRO PACIENTY CO JE TO KOLONOSKOPIE A PROČ JE VHODNÁ I PRO VÁS? Kolonoskopie je endoskopické vyšetření tlustého střeva a koncové části střeva tenkého pomocí ohebné

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH HLAVY A KRKU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH HLAVY A KRKU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH HLAVY A KRKU OBSAH Co jsou nádory.......................... 2 Jaké jsou příznaky zhoubných nádorů hlavy a krku.................................. 3 Jak se stanoví diagnóza

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH JÍCNU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH JÍCNU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH JÍCNU O B S A H Co je jícen...1 Co jsou nádory...2 Co jsou nádory jícnu...3 Jaké jsou příznaky nádoru jícnu...4 Jak se stanoví diagnóza...5 Jak se určí rozsah onemocnění

Více

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA: Přihlášením se do programu mamografického (MG) screeningu (viz podmínky přihlášky k MG screeningu a

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Postižení žlučových cest možnosti Akutní cholecystitida (kalkulózní, nekalkulózní) Jedná se o akutní břišní

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Chirurgická léčba MG a thymomů

Chirurgická léčba MG a thymomů Chirurgická léčba MG a thymomů Schützner J, Tvrdoň J Mygra-cz 14. 15. 11. 2009 Roztoky u Prahy Thymus Žlaznatý orgán uložený v předním mediastinu za prsní kostí Významně se podílí na tvorbě imunitního

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více