Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání"

Transkript

1 Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Au t o ř i MUDr. Martin Matějů Ing. Jaromír Janoš Ing. Jiří Strádal Mgr. Karina Matějů O d b o r n ý g a r a n t prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

2 Standardy jsou nástroj určený vysokoškolským pedagogům, kteří se zabývají multidisciplinárním onkologickým vzděláváním v pregraduálním studiu. Pomáhají jim koncipovat jeho obsah a stanovovat vzdělávací cíle. Spíše než na to, co se má učit student, soustředí se standardy na to, co má znát a umět absolvent, aby byl schopen začít pracovat jako lékař a dále se profesně rozvíjet. Evropský sociální fond, Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

3 Au t o ř i MUDr. Martin Matějů Ing. Jaromír Janoš Ing. Jiří Strádal Mgr. Karina Matějů Koordinátoři projek tu PhDr. Helena Úlovcová doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc. O d b o r n ý g a r a n t prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Publikace vznikla na 1. LF UK v rámci projektu Standardy pro onkologické pregraduální vzdělávání: Cesta ke zkvalitnění vzdělávání i lepší uplatnitelnosti absolventů lékařských fakult na trhu práce, financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA), prioritní osa 3: Modernizace počátečního vzdělávání. Univerzita Karlova v Praze 1. Lékařská fakulta Onkologická klinika Rok vydání: 2011 ISBN

4 Obsah 2 3

5 Obsah Obsah kapitol Úvodem 9 I. Teoretické základy 15 II. Prevence 19 III. Diagnostika 23 IV. Léčba 27 V. Psychosociální aspekty onkologické péče 35 VI. Profesionalita a etika 39 VII. Sebevzdělávání 43 VIII. Vybrané onkologické diagnózy 47 I. Teoretické základy 15 A. Molekulární biologie a genetika 17 B. Kancerogeneze 17 C. Nádorová imunologie 17 D. Nádorová epidemiologie 18 E. Klinický výzkum 18 II. Prevence 19 A. Primární prevence 21 B. Sekundární prevence 21 C. Terciární prevence 22 III. Diagnostika 23 A. Příznaky onkologických onemocnění 25 B. Diagnostické metody 25 C. Staging 25 D. Verifikace nádorového onemocnění 26 E. Klasifikace nádorových onemocnění MKN 26 IV. Léčba 27 A. Léčba nádorového onemocnění 29 B. Podpůrná léčba a paliativní péče 33 V. Psychosociální aspekty onkologické péče 35 A. Komunikace s pacientem v průběhu onemocnění 37 B. Sdělování špatných zpráv 37 C. Komunikace s rodinou a blízkými osobami pacienta 37 D. Komunikace v rámci onkologického týmu 38 E. Komunikace lékařů jiných specializací s onkologicky nemocným 38 F. Pojetí smrti 38 G. Různorodost (etnicita, pohlaví ) 38 H. Pastorace 38 I. Psychologická podpora 38 J. Svépomocné skupiny 38 K. Alternativní léčebné metody 38 L. Syndrom vyhoření 38 VI. Profesionalita a etika 39 A. Etické zásady 41 B. Legislativa

6 VII. Sebevzdělávání 43 A. Informace o výzkumu v onkologii 45 B. Informace o probíhajících klinických studiích 45 C. Informace o standardizovaných postupech 45 D. Informace o léčivech 45 E. Medicínské a onkologické portály 45 F. Celoživotní vzdělávání lékařů 45 G. Druhy informačních zdrojů (odborné časopisy, publikace, internetové zdroje atd.) 45 AF. Chronické leukémie (CML, CLL) 87 AG. Hodgkinův lymfom 88 AH. Nehodgkinské lymfomy 89 AI. Vlasatobuněčná leukémie 91 AJ. Mnohočetný myelom 92 AK. Malignity spojené s AIDS 93 AL. Nádorová onemocnění dětského věku 94 AM. Ostatní 95 VIII. Vybrané onkologické diagnózy 47 A. Nádory CNS 49 B. Nádory hlavy a krku 50 C. Karcinom štítné žlázy 52 D. Karcinom plic 52 E. Mezoteliom pleury 54 F. Maligní thymomy 55 G. Karcinom slinných žláz 56 H. Karcinom jícnu 56 I. Karcinom žaludku 57 J. Karcinom pankreatu 58 K. Karcinom žlučníku 60 L. Karcinom žlučových cest 60 M. Hepatocelulární karcinom 61 N. Kolorektální karcinom 63 O. Karcinom anu 64 P. Karcinom močového měchýře a další uroteliální karcinomy (ureter, ledvinná pánvička, močová trubice) 65 Q. Karcinom ledvin 66 R. Karcinom prostaty 68 S. Karcinom penisu 69 T. Testikulární nádory 70 U. Karcinom prsu 72 V. Karcinom ovarií 74 W. Karcinom děložního hrdla 76 X. Endometriální karcinom 77 Y. Karcinom vulvy a vaginy 78 Z. Neuroendokrinní tumory 79 AA. Sarkomy měkkých tkání 80 AB. Kostní sarkomy 82 AC. Maligní melanom 83 AD. Tumory neznámé primární lokalizace 84 AE. Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom

7 Úvodem 8 9

8 K čemu standardy slouží? Standardy jsou nástroj určený vysokoškolským pedagogům, kteří se zabývají komplexním onkologickým vzděláváním v pregraduálním studiu. Pomáhají jim koncipovat jeho obsah a stanovovat vzdělávací cíle. Fungují jako platforma pro odbornou diskusi o onkologickém vzdělávání jak na úrovni jednotlivých klinik, ústavů, fakult či univerzit, tak na úrovni národní i mezinárodní. Studentům pak standardy slouží jako přehledný nástroj sebehodnocení. Záleží na úhlu pohledu Při plánování výuky i vytváření učebních textů je třeba neustále se ptát, jaké vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty týkající se komplexní onkologické péče absolvent lékařské fakulty skutečně potřebuje k řádnému výkonu svého povolání. Kromě vědomostí proto standardy zahrnují také kompetence k řešení problémů či k rozhodování, kompetence komunikativní, sociální a personální apod. Spíše než na to, co se má učit student, soustředí se standardy na to, co má znát a umět absolvent, aby byl schopen začít pracovat jako lékař a dále se profesně rozvíjet. Jak jsou standardy strukturovány? Na základě čeho vznikly? Standardy vznikly na základě analýzy komplexní onkologické výuky na 1. LF UK, kterou zajišťuje celkem 47 pracovišť. Spolupráce byla nabídnuta také všem dalším lékařským fakultám v ČR. Ze zahraničních zdrojů nám byly inspirací především výzkumy ESMO (MOSES II a III, 2006 a 2008), Evropské kurikulum pregraduální onkologické výuky (Peckham: A curriculum in oncology for medical students in Europe, 1989), australské národní kurikulum nazvané Ideální onkologické kurikulum pro lékařské fakulty (Ideal Oncology Curriculum for Medical Schools, 1999) a ASCO Core Curriculum Outline (2005). Dále byly standardy upraveny podle připomínek odborníků i pedagogů, kteří se sešli na dvou workshopech pořádaných v rámci projektu. Co je jejich přínosem? Standardy pomáhají zpřehlednit komplexní onkologické pregraduální vzdělávání, které v rámci jednotlivých fakult zajišťují až desítky pracovišť. Usilují o jeho zkvalitnění a tím i o zkvalitnění systému onkologické prevence a komunikace v rámci onkologického týmu. V neposlední řadě zahrnují v lékařském vzdělávání dosud přehlížené (nebo okrajové) kompetence, jako jsou komunikační a sociální dovednosti nebo problematika smrti a umírání. Protože jsou standardy formulovány jako cílové kompetence absolventa lékařské fakulty čili budoucího lékaře jakékoli specializace přispívají významnou měrou k navázání fungujícího dialogu mezi jednotlivými obory, které pečují o onkologicky nemocného pacienta. Standardy jsou rozděleny do osmi hlavních okruhů: teoretické základy, prevence, diagnostika, léčba, psychosociální aspekty onkologické péče, profesionalita a etika, sebevzdělávání a vybrané onkologické diagnózy. Text v úvodu každého z okruhů popisuje požadované kompetence (kvalifikační standard). Dále jsou okruhy přehledně graficky členěny podle jednotlivých témat (vzdělávací standard)

9 Kapitoly 12 13

10 I. Teoretické základy I

11 Prokazuje osvojení nezbytných znalostí z oblasti molekulární biologie a genetiky, kancerogeneze, nádorové imunologie a nádorové epidemiologie na aktuální úrovni vědeckého poznání jako základ pro svůj další rozvoj v této oblasti. V dostatečné míře se orientuje v problematice klinického výzkumu, včetně etických a právních aspektů, chápe jeho úlohu v získávání klinických informací a dat, které umí kriticky zhodnotit a navrhnout jejich využití v praxi. A. Molekulární biologie a genetika 1. Biologie nenádorové a nádorové buňky a) Informování veřejnosti Genomika b) Struktura a organizace genomu c) Exprese d) Regulace 2. Buněčný cyklus a) Mechanismy b) Onkogeny c) Interakce s terapií 3. Receptory a signální transdukce 4. Nádorové buňky a) Kinetika b) Proliferace c) Programovaná buněčná smrt 5. Buněčné dělení a apoptóza 6. Nádorová invaze a metastatická kaskáda 7. Angiogeneze 8. Metody molekulární biologie a) Polymerázová řetězová reakce (PCR) b) Cytogenetika c) Microarray analýza d) Ostatní B. Kancerogeneze 1. Vrozené a získané genetické abnormality 2. Vliv prostředí C. Nádorová imunologie 1. Rozpoznávání tělu vlastních a cizích antigenů 2. Úloha cytokinů v regulaci imunitní reakce 3. Interakce nádorové buňky s imunitním systémem I

12 a) Antigenicita nádorové buňky b) Imunitně zprostředkovaná protinádorová cytotoxicita c) Přímý účinek cytokinů na nádorové buňky D. Nádorová epidemiologie 1. Statistika c) Prevalence d) Rozdíly v incidenci a mortalitě nádorových onemocnění v různých věkových, sociálních a etnických skupinách e) Geografické rozdíly v incidenci a mortalitě nádorových onemocnění 2. Nádorové registry a) Národní onkologický registr Principy fungování a organizace Povinné hlášení onkologických onemocnění E. Klinický výzkum 1. Design studií fáze I, II, III a) Protokol b) Definice výstupů (primary endpoints, surrogate endpoints) c) Interpretace výsledků II. Prevence 2. Metaanalýzy 3. Etické a právní aspekty a) Informovaný souhlas b) Etická komise II

13 Zná zásady primární, sekundární a terciární prevence, dokáže určit pacientovy rizikové faktory, orientuje se v dostupných preventivních vyšetřeních, jejich podmínkách a indikačních kritériích. Zná zásady depistáže prekanceróz a orientuje se v dispenzarizačních schématech pro jednotlivé diagnózy. Je schopen odlišit nádory, které mají v české populaci častější výskyt. A. Primární prevence 1. Možnosti primární prevence a) Informování veřejnosti b) Zapojení do preventivních programů a kampaní c) Vakcinace d) Eradikace infekčních agens /Helicobacter pylori.../ e) Analýzy životního prostředí a komerčních produktů z hlediska karcinogenity 2. Rizikové faktory vzniku nádorového onemocnění a) Rizikové faktory vnějšího prostředí Faktory životního prostředí Karcinogenita komerčních produktů (výrobky z umělé hmoty, aditiva, konzervanty) b) Rizikové faktory životního stylu Kouření Alkoholismus Nadměrná expozice slunečnímu záření c) Rizikové faktory stravování Vodní zdroje Nevhodné potraviny Obezita d) Infekční rizikové faktory Virové hepatitidy Papilomaviry Infekce žaludku Helicobacterem pylori 3. Vrozené dispozice a) Rizikové rodiny b) Možnosti genetické diagnostiky B. Sekundární prevence 1. Samovyšetřování 2. Varovné signály a) Nechutenství b) Úbytek váhy c) Změna defekačního rytmu d) Krvácení e) Rezistence f) Bolestivost g) Ostatní II

14 3. Screeningové programy v ČR a) Program mamografického screeningu v ČR Indikační kritéria Pracoviště b) Národní program kolorektálního screeningu c) Screening program sekundární prevence 4. Programy sekundární prevence a) Program sekundární prevence rakoviny děložního hrdla b) Ostatní programy sekundární prevence možnosti a limity 5. Screeeningové programy v zahraničí 6. Familiární výskyt onkologických onemocnění a) Genetické poradenství b) Genetické testování 7. Dispenzarizační programy pro pacienty po radikální resekci C. Terciární prevence III. Diagnostika III

15 Umí rozpoznat podezření na možná nádorová onemocnění na základě systémových, paraneoplastických a specifických příznaků jednotlivých typů nádorů, rozpozná podezření na nádorové onemocnění na základě anamnestických údajů, z řádně provedeného fyzikálního vyšetření a z výsledků laboratorních a zobrazovacích vyšetření, zohlední rozdíly u člověka dosud onkologicky zdravého a v minulosti onkologicky nemocného. Ví, jaké existují základní druhy vyšetření při podezření na různá nádorová onemocnění, včetně jejich relevance, indikačních omezení a možného rizika pro pacienta, a na základě toho umí zvolit vhodný diagnostický postup. Umí navrhnout vhodný způsob histologické verifikace nádorového onemocnění. A. Příznaky onkologických onemocnění 1. Systémové příznaky (úbytek váhy, zažívací obtíže, únava ) 2. Specifické příznaky 3. Paraneoplastické příznaky (hematologické, neurologické, endokrinologické, kardiologické ) B. Diagnostické metody 1. Anamnéza 2. Fyzikální vyšetření 3. Laboratorní metody a) Vyšetření krevního obrazu a sedimentace b) Biochemická vyšetření tělních tekutin c) Stanovení hladin tumorových markerů d) Cytologická vyšetření e) Kultivační vyšetření a vyšetření citlivosti na ATB f) Ostatní laboratorní vyšetření 4. Zobrazovací metody a) RTG b) CT c) USG d) MRI e) Metody nukleární medicíny (scintigrafie, PET atd.) f) Endoskopické vyšetřovací metody g) Hematologická vyšetření (sternální punkce, trepanobiopsie, průtoková cytometrie) h) Fúzní metody (PET/CT, endosonografie atd.) i) Vyšetření specialistou (gynekologické, neurologické, kardiologické, stomatologické apod.) j) Ostatní C. Staging 1. TNM klasifikace 2. Jiné klasifikace u vybraných diagnóz (FIGO, Dukes atd.) 3. Staging předoperační, operační a definitivní a) Downstaging, downsizing III

16 D. Verifikace nádorového onemocnění 1. Metody verifikace a) Bioptická verifikace b) Cytologická verifikace c) Histologické vyšetření chirurgického resekátu d) Ostatní e) Problematika nemožnosti verifikovat 2. Histopatologické vyšetření a) Morfologická klasifikace neoplázie b) Grading c) Růstová aktivita (Ki67) d) Imunohistochemická vyšetření (receptory, HER2/neu, EGFR exprese...) e) Ostatní prognostické faktory a prediktivní markery (angioinvaze, lymfangioinvaze atd.) 3. Patologický staging E. Klasifikace nádorových onemocnění MKN IV. Léčba IV

17 Orientuje se ve standardních léčebných postupech pro jednotlivé typy nádorů a jejich stadia, umí přibližně odhadnout přínos i možná rizika či nežádoucí účinky jednotlivých léčebných postupů v závislosti na druhu a stadiu onkologického onemocnění i na celkovém stavu pacienta. Zná úlohu i zařazení jednotlivých léčebných modalit chirurgie, endoskopie, chemoterapie, radioterapie, imunoterapie, hormonální terapie a cílená (biologická) léčba v léčbě onkologicky nemocného pacienta u jednotlivých diagnóz, dokáže posoudit jejich vhodnost pro konkrétního pacienta. Na základě stanovené diagnózy a stadia onemocnění dokáže ve spolupráci s dalšími odborníky navrhnout cíl léčby (kurativní/paliativní) a v návaznosti na to navrhnout léčebný postup; bere přitom na vědomí přání pacienta a jeho celkový stav (performance status) a z toho plynoucí rizika jednotlivých léčebných postupů i jejich pravděpodobný vliv na kvalitu pacientova života; nebojí se nést zodpovědnost za své rozhodnutí. Ví, jak posoudit úspěšnost nasazeného léčebného postupu, a na základě toho umí navrhnout vhodné pokračování léčby. Zná možné důvody pro ukončení specifické léčby. Dokáže zvážit vhodnost ukončení specifické léčby v konkrétních případech. Dokáže odhadnout nepříznivé dopady různých druhů a stadií nádorového onemocnění na pacienta ve fyzické, psychické, sociální i spirituální rovině (bolesti, únava, sexuální problémy, deprese, změny ve fyzickém vzhledu aj.), dokáže navrhnout způsoby jejich eliminace nebo zmírnění. Umí navrhnout a pacientovi vysvětlit vhodný způsob a rámcový průběh paliativní péče v závislosti na druhu a stadiu nádorového onemocnění, fyzickém a psychickém stavu i osobnostních charakteristikách nemocného. Umí u onkologického pacienta rozpoznat příznaky akutních stavů a navrhnout vhodný postup s ohledem na stadium nádorového onemocnění i celkový stav nemocného. Umí rozpoznat příznaky generalizace onemocnění, přehodnotit cíl léčby a v návaznosti na to navrhnout a vysvětlit vhodný léčebný postup; bere přitom na vědomí přání pacienta a jeho celkový stav (performance status) a z něj plynoucí rizika jednotlivých léčebných postupů i jejich pravděpodobný vliv na kvalitu pacientova života. Umí rozpoznat paraneoplastický syndrom a navrhnout vhodný postup zmírnění nepříznivého dopadu na pacienta. Dokáže navrhnout vhodný způsob léčby maligních výpotků. 28 A. Léčba nádorového onemocnění 1. Terapeutická rozvaha a) Onkologické týmy Multidisciplinární přístup Složení a kompetence členů onkologického týmu b) Koho léčit individualizace terapie Performance status Risk benefit Kvalita života (QoL) Přání pacienta c) Terapeutický cíl Kurativní Paliativní d) Způsoby řazení terapeutických modalit Neoadjuvance Adjuvance Indukce Konkomitance Sekvence 2. Standardní léčebné postupy a) Obecné principy Linie léčby Stanovení selhání stávající léčby Zobrazovací metody Laboratorní vyšetření b) Směrnice (guidelines) onkologické léčby Mezinárodní (NCCN) Národní (Modrá kniha) Ústavní c) Individualizace standardizovaných postupů 3. Terapeutické modality a) Chirurgie Předoperační vyšetření Indikace a terapeutické cíle Onkochirurgie viz kapitola VIII b) Endoskopie Kurativní Paliativní c) Indikace a terapeutické cíle Primární nádor Recidivující onemocnění Farmakologie Farmakokinetika Farmakodynamika Farmakogenomika Skupiny chemoterapeutik 29 IV

18 Charakteristika nejdůležitějších preparátů Dávkování a schémata podání Metronomické podání Dávková denzita Dávková intenzita Vysoce dávkované režimy Ostatní Nežádoucí účinky Prevence Možnosti ovlivnění Vývoj a testování protinádorových léčiv Rezistence k chemoterapeutikům Predikce odpovědi a toxicity d) Radioterapie Principy radiobiologie Tolerance a toxicita u zdravých tkání Interakce s ostatními terapeutickými modalitami Hormonální léčba Biologická terapie Sekvenční podání Frakcionace a dávkování Nežádoucí účinky Akutní Chronické Prevence Možnosti ovlivnění Brachyterapie Cílené radiační techniky Stereotaktické radiační techniky IMRT IGRT e) Imunoterapie Mechanismus účinku, nežádoucí účinky, indikace Protinádorová vakcinace Cytokiny f) Hormonální terapie Mechanismus účinku, nežádoucí účinky, indikace Skupiny preparátů Estrogeny SERM (antiestrogeny) Gestageny a antiprogestiny Inhibitory aromatáz Androgeny a antiandrogeny Analogy gonadoliberinů Glukokortikoidy Ostatní hormonální preparáty g) Biologická a cílená léčba Základní principy, nežádoucí účinky, indikace Small molecules Monoklonální protilátky Buněčná terapie Genová terapie 4. Nežádoucí účinky a komplikace onkologické léčby a) Infekční komplikace Rizikové faktory Infekční agens Bakteriální infekce Virové infekce Mykotické infekce Febrilní neutropenie Diagnostická kritéria Růstové faktory v prevenci FN b) Nedostatečnost nadledvin c) Alopecie d) Poruchy koagulace (krvácení; trombózy) e) Kardiotoxicita f) Péče o žilní vstup (PŽK, CŽK, intravenózní portkatetr) Infekce Trombóza Extravazální podání g) Únava h) Hepatotoxicita ch) Hypersenzitivní reakce i) Hypotyreóza j) Neplodnost/sterilita Kryoprezervace k) Impotence l) Lymfedém m) Nefrotoxicita n) Dřeňový útlum o) Nevolnost a zvracení p) Neurotoxicita q) Mukozitida a xerostomie r) Pneumotoxicita s) Sekundární malignity t) Kožní toxicita 5. Další aspekty onkologické léčby a) Akutní stavy v onkologii Epidemiologie Incidence Mortalita Spojitost určitých diagnóz se specifickými akutními stavy Patogeneze Rizikové faktory IV

19 Diagnostika, prognostické faktory Terapie dle stadia onemocnění Jednotlivé akutní stavy Metastatické postižení CNS Transverzální míšní léze Srdeční tamponáda Ureterální obstrukce Syndrom z rozpadu buněk (Tumor lysis syndrom) Hyperkalcémie Akutní koronární syndrom Ileózní stav Syndrom horní duté žíly b) Paraneoplastické syndromy Epidemiologie Incidence Mortalita Specifické syndromy sdružené s určitými malignitami či histologickými typy Patogeneze Cytokiny Imunitně podmíněné Rizikové faktory Diagnostika, prognostické faktory Terapie dle stadia primárního onemocnění c) Lokální terapie metastatického onemocnění Jaterní metastázy Plicní metastázy Metastázy do CNS Kostní metastázy d) Terapie maligních výpotků Etiologie a možnosti léčebného ovlivnění Pleurální výpotek Perikardiální výpotek Ascites 6. Monitorování léčebné odpovědi a) Měření tumorózní masy b) Využití zobrazovacích metod c) RECIST kritéria Kompletní remise CR Částečná odpověď PR Stacionární onemocnění SD Progresivní onemocnění PD d) Kvalita života e) Aplikovaná biostatistika Přežití (celkové, pětileté, tříleté) DFI, TTP... Response rate (RR) Hodnota p Ukončení specifické léčby a follow up a) Důvody k ukončení specifické léčby Strategie Watch and Wait Dosažení nejlepší léčebné odpovědi Dosažení CR Ukončení adjuvantní léčby Neovlivnitelné nežádoucí účinky Výrazné zhoršení kvality života Vyčerpání možností specifické léčby b) Follow up Sledování Samovyšetřování Fyzikální vyšetření Laboratorní vyšetření Zobrazovací metody Screening duplicitních malignit Monitorace akutních a dlouhodobých nežádoucích účinků c) Specifika hereditárních onemocnění 8. Nejlepší podpůrná léčba Best Supportive Care (BSC) B. Podpůrná léčba a paliativní péče 1. Podpůrná léčba a) Bolest Objektivní hodnocení (VAS) Léčba bolesti Obecné principy WHO analgetický žebřík Paracetamol NSA Opiáty a zákonné podmínky jejich preskripce Adjuvantní látky v léčbě bolesti Antikonvulziva Anxiolytika Antidepresiva Další modality v léčbě bolesti Analgetická radioterapie Chirurgie Svodná anestezie b) Symptomatická léčba provázejících nádorová onemocnění Anorexie, kachexie Koagulační poruchy Delirium Deprese Zácpa/průjem Dysfagie Dušnost 33 IV

20 Únava Chronický subileózní stav při maligním onemocnění Nauzea a zvracení c) Hematopoetické růstové faktory Molekulárněbiologické principy účinku Indikace Erytropoetin, darbepoetin GSF granulocyty stimulující faktory d) Transfúze krve a krevních derivátů Indikace Erytrocytární masa Trombonáplav Deleukocytovaná plazma Komplikace Standardizovaný postup podání e) Nutriční podpora Hodnocení nutričního stavu Nutriční poradny Enterální výživa Parenterální výživa Farmakologická intervence f) Sexuální dysfunkce a plodnost 2. Paliativní péče a) Principy a přístup k osobnosti nemocného Biologický rozměr Psychologický rozměr Sociální rozměr Spirituální rozměr b) Obecná paliativní péče v lékařských zařízeních Léčba a prevence nejčastějších symptomů u nádorových onemocnění Respekt k pacientově autonomii Orientace léčby na kvalitu života Psychosociální a spirituální podpora Empatická komunikace s pacientem a jeho rodinou Manažerská zdatnost při organizačním zajištění péče a při využití služeb ostatních specialistů Zajištění domácí ošetřovatelské péče homecare c) Specializovaná paliativní péče zajišťovaná multidisciplinárním týmem Domácí hospice neboli MSPP (mobilní specializovaná paliativní péče) Samostatná hospicová zařízení Oddělení paliativní péče v rámci jiných lůžkových zdravotnických zařízení Ostatní druhy paliativní péče V. Psychosociální aspekty onkologické péče V

21 Umí naslouchat pacientovi, dokáže si vytvořit rámcový obrázek o pacientově osobnosti (inteligence, psychologický a sociální typ) a umí zvolit vhodný způsob komunikace s ním. Chová se k pacientovi důstojně, s úctou a s respektem. Ovládá techniky odmítnutí manipulace, sám vystupuje asertivně a zodpovědně. Umí s pacientem navázat funkční vztah, vzbudit v něm důvěru, zmírnit jeho obavy. Uvědomuje si, že fungující vztah mezi pacientem a lékařem je pro úspěšnost léčby klíčový. S pacientem jedná pravdivě a citlivě jej informuje o jeho nemoci (diagnóze a prognóze), a to takovým způsobem, který je přiměřený pacientovu stavu a jeho chápání. Ví, že aby pacient sdělení porozuměl a vnitřně jej přijal, je často třeba sdělovat mu pravdu postupně. Umí pacientovi a dle jeho přání i jeho rodině srozumitelně vysvětlit jeho zdravotní stav i léčebné možnosti, a to s ohledem na jeho osobnost a vzdělání, včetně citlivého nastínění pravděpodobného dalšího postupu a možných alternativ vývoje nemoci, je připraven na emocionální reakce pacienta i jeho příbuzných a je k nim tolerantní. Umí jednat s rodinou s ohledem na její sociální typ a dle přání pacienta jí věcně ale citlivě sdělovat informace o vývoji pacientova onemocnění a o dalších léčebných postupech a prognózách, včetně dopadu zdravotních omezení souvisejících s léčbou na život pacienta a jeho rodiny. Zná role jednotlivých lékařů v procesu diagnostiky a léčby onkologických onemocnění, komunikuje a radí se s dalšími lékaři, umí si vyhodnocovat zpětnou vazbu z diskuse, rozvíjet názory a stanoviska účastníků diskuse s cílem nalézt optimální řešení. Zná role jednotlivých členů pečovatelského týmu (zdravotní sestry, ošetřovatelé, psycholog, sociální pracovník, duchovní). Zná základní části zdravotnické dokumentace a orientuje se v ní. Umí komunikovat s umírajícím pacientem, prolomit ticho, které v komunikaci s pacientem ohledně smrti často nastává, umí pacientovi a jeho rodině poskytnout radu a pomoc ohledně institucí a organizací zajišťujících péči o umírající hospice, mobilní hospice, domácí zdravotní a ošetřovatelská péče (homecare). Při komunikaci s pacientem a jeho příbuznými zohledňuje specifika pohlaví, věku, etnik, sociálních skupin, náboženského vyznání, zdravotního postižení a sexuální orientace, s vědomím toho, jak mohou tyto charakteristiky ovlivnit účinné poskytování péče. Zná možnosti psychologické podpory v léčebných zařízeních, umí pacientovi a jeho příbuzným poradit s výběrem psychologa. Zná základní typy alternativních léčebných postupů. Umí adekvátně reagovat na situaci, kdy onkologický pacient vyhledá poskytovatele alternativních léčebných metod, chápe důvody, které pacienta vedou k jejich případné preferenci, umí pacientovi věcně sdělit svůj názor na ně, aniž by vyvolal konflikt, který by mohl vést k předčasnému ukončení specifické léčby. A. Komunikace s pacientem v průběhu onemocnění 1. Sdělení diagnózy a prognózy onemocnění 2. Účast pacienta v rozhodovacím procesu 3. Formulování léčebného cíle 4. Informování pacienta o průběhu léčby a) Možné nežádoucí účinky b) Možné komplikace c) Způsoby sledování léčebné odpovědi d) Režimová a dietní opatření 5. Změna léčby a) Z důvodu nežádoucích účinků b) Z důvodu selhání stávajícího typu terapie Změna cytostatika Změna léčebné modality 6. Sdělení změny léčebného cíle při relapsu onemocnění 7. Ukončení specifické terapie 8. Sdělení časově omezené infaustní prognózy B. Sdělování špatných zpráv 1. Sdělení diagnózy maligního onemocnění 2. Sdělení infaustní prognózy 3. Sdělení neúspěšnosti či selhání specifické léčby 4. Sdělení vyčerpání možností specifické léčby C. Komunikace s rodinou a blízkými osobami pacienta 1. Sdělení infaustní prognózy rodině nemocného 2. Informování o průběhu léčby 3. Doporučení pro domácí ošetřování, edukace rodiny Zná příznaky syndromu vyhoření a způsoby jeho prevence, pokud je na sobě pozná, ví, kde může hledat pomoc V

22 4. Obrana nemocného před psychologickým nátlakem rodiny a) Strava b) Pohyb c) Pracovní nasazení a volnočasové aktivity d) Nutnost vyléčit se 5. Právní aspekty sdělování informací D. Komunikace v rámci onkologického týmu E. Komunikace lékařů jiných specializací s onkologicky nemocným F. Pojetí smrti G. Různorodost (etnicita, pohlaví ) H. Pastorace I. Psychologická podpora J. Svépomocné skupiny K. Alternativní léčebné metody L. Syndrom vyhoření VI. Profesionalita a etika VI

23 Při aplikování znalostí zohledňuje celkový stav a klinické výsledky pacienta (risk benefit), efektivitu vynaložených nákladů (cost benefit) a pacientova rozhodnutí. V chování k pacientům prokazuje úctu, respekt, vnímavost a zodpovědnost, dodržuje etické principy v souvislosti s poskytováním nebo odmítnutím klinické péče, se zachováním důvěrnosti informací o pacientovi, informovaným souhlasem a obchodními praktikami ve zdravotnictví. Chová se v souladu s etickým kodexem, pacient je pro něj vždy cílem, nikoli prostředkem. Jedná čestně a poctivě, prokazuje spolehlivost, odpovědnost, rozpoznává etická dilemata a vhodně konzultuje svá rozhodnutí. Zná a dodržuje zákonná pravidla ochrany osobních údajů pacienta. Orientuje se v medicínském právu a zná základní práva a povinnosti zdravotníků při poskytování zdravotní péče onkologickým pacientům. A. Etické zásady B. Legislativa 1. Ochrana osobních údajů 2. Sdělování informací 3. Lékařské tajemství 4. Ukončení specifické léčby 5. Informovaný souhlas 6. Pozitivní a negativní revers 7. Ostatní VI

24 VII. Sebevzdělávání VII

25 Umí vyhledávat relevantní informační zdroje, včetně využívání internetových a cizojazyčných textů, umí posoudit relevantnost informačních zdrojů, umí rozlišit komerční sdělení a data z objektivních zdrojů; orientuje se v nabídce dalšího vzdělávání lékařů, dokáže plánovat svůj profesní rozvoj. Pracuje na svém osobnostním růstu, sebepoznání; zdokonaluje se v dovednostech, jako jsou komunikace, řešení konfliktů, týmová spolupráce. Prokazuje objektivní a analytický přístup k osvojování a aplikování znalostí, přitom využívá principy medicíny založené na důkazech. A. Informace o výzkumu v onkologii B. Informace o probíhajících klinických studiích C. Informace o standardizovaných postupech 1. Mezinárodních 2. Národních 3. Ústavních D. Informace o léčivech E. Medicínské a onkologické portály F. Celoživotní vzdělávání lékařů G. Druhy informačních zdrojů (odborné časopisy, publikace, internetové zdroje atd.) VII

26 VIII. Vybrané onkologické diagnózy VIII

27 Orientuje se v konkrétních onkologických diagnózách, dokáže doporučit včasný, dostupný a vhodný diagnostický postup, navrhnout adekvátní léčebnou strategii; na základě diagnózy a stadia dokáže odhadnout předpokládaný vývoj onemocnění a případné nežádoucí jevy. A. Nádory CNS a) Histologické typy Progrese z low-grade k high-grade Buněčný typ WHO grading systém b) Genetické syndromy c) Faktory prostředí 3. Diagnostika a) Klinický nález a symptomy b) Zobrazovací vyšetření CT/NMR PET 4. Staging a prognostické faktory a) Staging Klinický staging Vyšetření mozkomíšního moku b) Prognostické faktory Neurologický nález Histologický typ Věk pacienta Rozsah resekce Lokalizace tumoru Biogenetické markery 5. Terapie nádorů CNS a) Low-grade astrocytomy Sledování Radiační terapie b) Maligní astrocytomy Radiační terapie Systémová chemoterapie Intrathekální chemoterapie c) Maligní oligodendrogliom Radiační terapie d) Meningeomy Sledování VIII A

28 Radiační terapie e) Primární lymfomy CNS Stereotaktická biopsie Intrathekální chemoterapie Systémová chemoterapie Radiační terapie f) Meduloblastom Radiační terapie g) Ependymom h) Pinealom i) Metastatické postižení CNS Metastatické postižení mozku Celokraniální radioterapie Stereotaktická radioterapie Chirurgická terapie Metastatické postižení meningů Radioterapie (systémová; intrathekální) 6. Follow up 7. Podpůrná péče a) Kortikosteroidy b) Antiepileptika c) Nežádoucí účinky radioterapie d) Neurokognitivní e) Radionekróza 8. Specifika B. Nádory hlavy a krku a) Patologie Dlaždicobuněčný karcinom Žlázový (adenomatózní) karcinom Ostatní b) Genetické a molekulárněbiologické faktory c) Faktory životosprávy Kouření Alkohol d) Field cancerization (plošná kancerizace) e) Virové faktory HPV EBV 3. Prevence 4. Screening 5. Diagnostika a) Klinické příznaky a symptomy b) Endoskopické vyšetřovací metody a biopsie c) Ostatní zobrazovací metody 6. Staging a prognostické faktory a) TNM systém 7. Terapie a) Základní principy Orgán zachovávající operace Poradiační bloková krční disekce Radioterapie Kombinované postupy (konkomitance) b) Lokalizace Hypofarynx Larynx Nosní dutina Nasofarynx Dutina ústní Orofarynx Paragangliomy c) Angiofibrom d) Lokálně recidivující onemocnění e) Uzlinový syndrom f) Metastatické onemocnění 8. Follow up a) Duplicitní nádory 9. Podpůrná péče a) Dentální péče b) Enterální a parenterální výživa c) Radioprotektiva d) Rehabilitace Hlasu řeči Polykání VIII B

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

číslo 3 Listopad 2012

číslo 3 Listopad 2012 číslo 3 Listopad 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II David Belada, Marek Trněný a kolektiv autorů Kooperativní lymfomové skupiny Praha, září 2007 třetí, doplněné a přepracované vydání. 1 Editoři:

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL

MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL doc. MUDr. Miloš Pešek 1, CSc., MUDr. Jindřich Fínek 2, MUDr. Petr Mukenšnabl 3 1 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Plzeň 2 Radioterapeutické

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Autoři: Bohumil Skála Ondřej Sláma Jiří Vorlíček Blanka Misconiová Oponenti:

Více

C20. Karcinom tračníku a sigmatu

C20. Karcinom tračníku a sigmatu KARCINOM TRAČNÍKU A REKTOSIGMATU Základní charakteristika onemocnění Karcinom tračníku a rektosigmoideálního spojení (C18 a C19) je třetí nejčastější malignitou u žen a čtvrtou u mužů 1). Jeho incidence

Více

Nádory centrálního nervového systému u dětí

Nádory centrálního nervového systému u dětí 52 Nádory centrálního nervového systému u dětí MUDr. Zdeněk Pavelka, MUDr. Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Nádory CNS jsou nejpočetnějšími solidními nádory dětí a představují

Více

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Autoři: MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Připraveno v ARCUS - ONKO CENTRUM, SEKCE KARCINOMU PROSTATY 1 Vážený a milý kliente, dovolte nám, abychom Vás v této brožůrce informovali o

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Mgr.Irena Vlčková KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE ŠKOLITEL: prof.phdr.marek Blatný,

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 3/2007 TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI C A S INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH

Více

Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová

Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová OSTRAVA 2012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Materiál byl vytvořen

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Pavel Dundr, Helena Hornychová Radoslav Matěj, Aleš Ryška Libor Staněk, Tomáš Tichý 2 histologické vyšetření karcinomu plic stránka Úvod 3 Cytologické

Více

Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Ústav anatomie Přednostka ústavu: doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc. (slizova@lfhk.cuni.cz; http://www.lfhk.cuni.cz/anatomie/)

Více

Hojení ran. 1 leden / únor 2014 ročník X. O novinkách povídání s hlavní sestrou ČR. Předsterilizační příprava a sterilizace

Hojení ran. 1 leden / únor 2014 ročník X. O novinkách povídání s hlavní sestrou ČR. Předsterilizační příprava a sterilizace 1 leden / únor 2014 ročník X. odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky 63 Kč / 3 pro předplatitele 58 Kč O novinkách povídání s hlavní sestrou ČR Předsterilizační příprava a sterilizace bezpečí

Více