Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání"

Transkript

1 Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Au t o ř i MUDr. Martin Matějů Ing. Jaromír Janoš Ing. Jiří Strádal Mgr. Karina Matějů O d b o r n ý g a r a n t prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

2 Standardy jsou nástroj určený vysokoškolským pedagogům, kteří se zabývají multidisciplinárním onkologickým vzděláváním v pregraduálním studiu. Pomáhají jim koncipovat jeho obsah a stanovovat vzdělávací cíle. Spíše než na to, co se má učit student, soustředí se standardy na to, co má znát a umět absolvent, aby byl schopen začít pracovat jako lékař a dále se profesně rozvíjet. Evropský sociální fond, Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

3 Au t o ř i MUDr. Martin Matějů Ing. Jaromír Janoš Ing. Jiří Strádal Mgr. Karina Matějů Koordinátoři projek tu PhDr. Helena Úlovcová doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc. O d b o r n ý g a r a n t prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Publikace vznikla na 1. LF UK v rámci projektu Standardy pro onkologické pregraduální vzdělávání: Cesta ke zkvalitnění vzdělávání i lepší uplatnitelnosti absolventů lékařských fakult na trhu práce, financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA), prioritní osa 3: Modernizace počátečního vzdělávání. Univerzita Karlova v Praze 1. Lékařská fakulta Onkologická klinika Rok vydání: 2011 ISBN

4 Obsah 2 3

5 Obsah Obsah kapitol Úvodem 9 I. Teoretické základy 15 II. Prevence 19 III. Diagnostika 23 IV. Léčba 27 V. Psychosociální aspekty onkologické péče 35 VI. Profesionalita a etika 39 VII. Sebevzdělávání 43 VIII. Vybrané onkologické diagnózy 47 I. Teoretické základy 15 A. Molekulární biologie a genetika 17 B. Kancerogeneze 17 C. Nádorová imunologie 17 D. Nádorová epidemiologie 18 E. Klinický výzkum 18 II. Prevence 19 A. Primární prevence 21 B. Sekundární prevence 21 C. Terciární prevence 22 III. Diagnostika 23 A. Příznaky onkologických onemocnění 25 B. Diagnostické metody 25 C. Staging 25 D. Verifikace nádorového onemocnění 26 E. Klasifikace nádorových onemocnění MKN 26 IV. Léčba 27 A. Léčba nádorového onemocnění 29 B. Podpůrná léčba a paliativní péče 33 V. Psychosociální aspekty onkologické péče 35 A. Komunikace s pacientem v průběhu onemocnění 37 B. Sdělování špatných zpráv 37 C. Komunikace s rodinou a blízkými osobami pacienta 37 D. Komunikace v rámci onkologického týmu 38 E. Komunikace lékařů jiných specializací s onkologicky nemocným 38 F. Pojetí smrti 38 G. Různorodost (etnicita, pohlaví ) 38 H. Pastorace 38 I. Psychologická podpora 38 J. Svépomocné skupiny 38 K. Alternativní léčebné metody 38 L. Syndrom vyhoření 38 VI. Profesionalita a etika 39 A. Etické zásady 41 B. Legislativa

6 VII. Sebevzdělávání 43 A. Informace o výzkumu v onkologii 45 B. Informace o probíhajících klinických studiích 45 C. Informace o standardizovaných postupech 45 D. Informace o léčivech 45 E. Medicínské a onkologické portály 45 F. Celoživotní vzdělávání lékařů 45 G. Druhy informačních zdrojů (odborné časopisy, publikace, internetové zdroje atd.) 45 AF. Chronické leukémie (CML, CLL) 87 AG. Hodgkinův lymfom 88 AH. Nehodgkinské lymfomy 89 AI. Vlasatobuněčná leukémie 91 AJ. Mnohočetný myelom 92 AK. Malignity spojené s AIDS 93 AL. Nádorová onemocnění dětského věku 94 AM. Ostatní 95 VIII. Vybrané onkologické diagnózy 47 A. Nádory CNS 49 B. Nádory hlavy a krku 50 C. Karcinom štítné žlázy 52 D. Karcinom plic 52 E. Mezoteliom pleury 54 F. Maligní thymomy 55 G. Karcinom slinných žláz 56 H. Karcinom jícnu 56 I. Karcinom žaludku 57 J. Karcinom pankreatu 58 K. Karcinom žlučníku 60 L. Karcinom žlučových cest 60 M. Hepatocelulární karcinom 61 N. Kolorektální karcinom 63 O. Karcinom anu 64 P. Karcinom močového měchýře a další uroteliální karcinomy (ureter, ledvinná pánvička, močová trubice) 65 Q. Karcinom ledvin 66 R. Karcinom prostaty 68 S. Karcinom penisu 69 T. Testikulární nádory 70 U. Karcinom prsu 72 V. Karcinom ovarií 74 W. Karcinom děložního hrdla 76 X. Endometriální karcinom 77 Y. Karcinom vulvy a vaginy 78 Z. Neuroendokrinní tumory 79 AA. Sarkomy měkkých tkání 80 AB. Kostní sarkomy 82 AC. Maligní melanom 83 AD. Tumory neznámé primární lokalizace 84 AE. Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom

7 Úvodem 8 9

8 K čemu standardy slouží? Standardy jsou nástroj určený vysokoškolským pedagogům, kteří se zabývají komplexním onkologickým vzděláváním v pregraduálním studiu. Pomáhají jim koncipovat jeho obsah a stanovovat vzdělávací cíle. Fungují jako platforma pro odbornou diskusi o onkologickém vzdělávání jak na úrovni jednotlivých klinik, ústavů, fakult či univerzit, tak na úrovni národní i mezinárodní. Studentům pak standardy slouží jako přehledný nástroj sebehodnocení. Záleží na úhlu pohledu Při plánování výuky i vytváření učebních textů je třeba neustále se ptát, jaké vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty týkající se komplexní onkologické péče absolvent lékařské fakulty skutečně potřebuje k řádnému výkonu svého povolání. Kromě vědomostí proto standardy zahrnují také kompetence k řešení problémů či k rozhodování, kompetence komunikativní, sociální a personální apod. Spíše než na to, co se má učit student, soustředí se standardy na to, co má znát a umět absolvent, aby byl schopen začít pracovat jako lékař a dále se profesně rozvíjet. Jak jsou standardy strukturovány? Na základě čeho vznikly? Standardy vznikly na základě analýzy komplexní onkologické výuky na 1. LF UK, kterou zajišťuje celkem 47 pracovišť. Spolupráce byla nabídnuta také všem dalším lékařským fakultám v ČR. Ze zahraničních zdrojů nám byly inspirací především výzkumy ESMO (MOSES II a III, 2006 a 2008), Evropské kurikulum pregraduální onkologické výuky (Peckham: A curriculum in oncology for medical students in Europe, 1989), australské národní kurikulum nazvané Ideální onkologické kurikulum pro lékařské fakulty (Ideal Oncology Curriculum for Medical Schools, 1999) a ASCO Core Curriculum Outline (2005). Dále byly standardy upraveny podle připomínek odborníků i pedagogů, kteří se sešli na dvou workshopech pořádaných v rámci projektu. Co je jejich přínosem? Standardy pomáhají zpřehlednit komplexní onkologické pregraduální vzdělávání, které v rámci jednotlivých fakult zajišťují až desítky pracovišť. Usilují o jeho zkvalitnění a tím i o zkvalitnění systému onkologické prevence a komunikace v rámci onkologického týmu. V neposlední řadě zahrnují v lékařském vzdělávání dosud přehlížené (nebo okrajové) kompetence, jako jsou komunikační a sociální dovednosti nebo problematika smrti a umírání. Protože jsou standardy formulovány jako cílové kompetence absolventa lékařské fakulty čili budoucího lékaře jakékoli specializace přispívají významnou měrou k navázání fungujícího dialogu mezi jednotlivými obory, které pečují o onkologicky nemocného pacienta. Standardy jsou rozděleny do osmi hlavních okruhů: teoretické základy, prevence, diagnostika, léčba, psychosociální aspekty onkologické péče, profesionalita a etika, sebevzdělávání a vybrané onkologické diagnózy. Text v úvodu každého z okruhů popisuje požadované kompetence (kvalifikační standard). Dále jsou okruhy přehledně graficky členěny podle jednotlivých témat (vzdělávací standard)

9 Kapitoly 12 13

10 I. Teoretické základy I

11 Prokazuje osvojení nezbytných znalostí z oblasti molekulární biologie a genetiky, kancerogeneze, nádorové imunologie a nádorové epidemiologie na aktuální úrovni vědeckého poznání jako základ pro svůj další rozvoj v této oblasti. V dostatečné míře se orientuje v problematice klinického výzkumu, včetně etických a právních aspektů, chápe jeho úlohu v získávání klinických informací a dat, které umí kriticky zhodnotit a navrhnout jejich využití v praxi. A. Molekulární biologie a genetika 1. Biologie nenádorové a nádorové buňky a) Informování veřejnosti Genomika b) Struktura a organizace genomu c) Exprese d) Regulace 2. Buněčný cyklus a) Mechanismy b) Onkogeny c) Interakce s terapií 3. Receptory a signální transdukce 4. Nádorové buňky a) Kinetika b) Proliferace c) Programovaná buněčná smrt 5. Buněčné dělení a apoptóza 6. Nádorová invaze a metastatická kaskáda 7. Angiogeneze 8. Metody molekulární biologie a) Polymerázová řetězová reakce (PCR) b) Cytogenetika c) Microarray analýza d) Ostatní B. Kancerogeneze 1. Vrozené a získané genetické abnormality 2. Vliv prostředí C. Nádorová imunologie 1. Rozpoznávání tělu vlastních a cizích antigenů 2. Úloha cytokinů v regulaci imunitní reakce 3. Interakce nádorové buňky s imunitním systémem I

12 a) Antigenicita nádorové buňky b) Imunitně zprostředkovaná protinádorová cytotoxicita c) Přímý účinek cytokinů na nádorové buňky D. Nádorová epidemiologie 1. Statistika c) Prevalence d) Rozdíly v incidenci a mortalitě nádorových onemocnění v různých věkových, sociálních a etnických skupinách e) Geografické rozdíly v incidenci a mortalitě nádorových onemocnění 2. Nádorové registry a) Národní onkologický registr Principy fungování a organizace Povinné hlášení onkologických onemocnění E. Klinický výzkum 1. Design studií fáze I, II, III a) Protokol b) Definice výstupů (primary endpoints, surrogate endpoints) c) Interpretace výsledků II. Prevence 2. Metaanalýzy 3. Etické a právní aspekty a) Informovaný souhlas b) Etická komise II

13 Zná zásady primární, sekundární a terciární prevence, dokáže určit pacientovy rizikové faktory, orientuje se v dostupných preventivních vyšetřeních, jejich podmínkách a indikačních kritériích. Zná zásady depistáže prekanceróz a orientuje se v dispenzarizačních schématech pro jednotlivé diagnózy. Je schopen odlišit nádory, které mají v české populaci častější výskyt. A. Primární prevence 1. Možnosti primární prevence a) Informování veřejnosti b) Zapojení do preventivních programů a kampaní c) Vakcinace d) Eradikace infekčních agens /Helicobacter pylori.../ e) Analýzy životního prostředí a komerčních produktů z hlediska karcinogenity 2. Rizikové faktory vzniku nádorového onemocnění a) Rizikové faktory vnějšího prostředí Faktory životního prostředí Karcinogenita komerčních produktů (výrobky z umělé hmoty, aditiva, konzervanty) b) Rizikové faktory životního stylu Kouření Alkoholismus Nadměrná expozice slunečnímu záření c) Rizikové faktory stravování Vodní zdroje Nevhodné potraviny Obezita d) Infekční rizikové faktory Virové hepatitidy Papilomaviry Infekce žaludku Helicobacterem pylori 3. Vrozené dispozice a) Rizikové rodiny b) Možnosti genetické diagnostiky B. Sekundární prevence 1. Samovyšetřování 2. Varovné signály a) Nechutenství b) Úbytek váhy c) Změna defekačního rytmu d) Krvácení e) Rezistence f) Bolestivost g) Ostatní II

14 3. Screeningové programy v ČR a) Program mamografického screeningu v ČR Indikační kritéria Pracoviště b) Národní program kolorektálního screeningu c) Screening program sekundární prevence 4. Programy sekundární prevence a) Program sekundární prevence rakoviny děložního hrdla b) Ostatní programy sekundární prevence možnosti a limity 5. Screeeningové programy v zahraničí 6. Familiární výskyt onkologických onemocnění a) Genetické poradenství b) Genetické testování 7. Dispenzarizační programy pro pacienty po radikální resekci C. Terciární prevence III. Diagnostika III

15 Umí rozpoznat podezření na možná nádorová onemocnění na základě systémových, paraneoplastických a specifických příznaků jednotlivých typů nádorů, rozpozná podezření na nádorové onemocnění na základě anamnestických údajů, z řádně provedeného fyzikálního vyšetření a z výsledků laboratorních a zobrazovacích vyšetření, zohlední rozdíly u člověka dosud onkologicky zdravého a v minulosti onkologicky nemocného. Ví, jaké existují základní druhy vyšetření při podezření na různá nádorová onemocnění, včetně jejich relevance, indikačních omezení a možného rizika pro pacienta, a na základě toho umí zvolit vhodný diagnostický postup. Umí navrhnout vhodný způsob histologické verifikace nádorového onemocnění. A. Příznaky onkologických onemocnění 1. Systémové příznaky (úbytek váhy, zažívací obtíže, únava ) 2. Specifické příznaky 3. Paraneoplastické příznaky (hematologické, neurologické, endokrinologické, kardiologické ) B. Diagnostické metody 1. Anamnéza 2. Fyzikální vyšetření 3. Laboratorní metody a) Vyšetření krevního obrazu a sedimentace b) Biochemická vyšetření tělních tekutin c) Stanovení hladin tumorových markerů d) Cytologická vyšetření e) Kultivační vyšetření a vyšetření citlivosti na ATB f) Ostatní laboratorní vyšetření 4. Zobrazovací metody a) RTG b) CT c) USG d) MRI e) Metody nukleární medicíny (scintigrafie, PET atd.) f) Endoskopické vyšetřovací metody g) Hematologická vyšetření (sternální punkce, trepanobiopsie, průtoková cytometrie) h) Fúzní metody (PET/CT, endosonografie atd.) i) Vyšetření specialistou (gynekologické, neurologické, kardiologické, stomatologické apod.) j) Ostatní C. Staging 1. TNM klasifikace 2. Jiné klasifikace u vybraných diagnóz (FIGO, Dukes atd.) 3. Staging předoperační, operační a definitivní a) Downstaging, downsizing III

16 D. Verifikace nádorového onemocnění 1. Metody verifikace a) Bioptická verifikace b) Cytologická verifikace c) Histologické vyšetření chirurgického resekátu d) Ostatní e) Problematika nemožnosti verifikovat 2. Histopatologické vyšetření a) Morfologická klasifikace neoplázie b) Grading c) Růstová aktivita (Ki67) d) Imunohistochemická vyšetření (receptory, HER2/neu, EGFR exprese...) e) Ostatní prognostické faktory a prediktivní markery (angioinvaze, lymfangioinvaze atd.) 3. Patologický staging E. Klasifikace nádorových onemocnění MKN IV. Léčba IV

17 Orientuje se ve standardních léčebných postupech pro jednotlivé typy nádorů a jejich stadia, umí přibližně odhadnout přínos i možná rizika či nežádoucí účinky jednotlivých léčebných postupů v závislosti na druhu a stadiu onkologického onemocnění i na celkovém stavu pacienta. Zná úlohu i zařazení jednotlivých léčebných modalit chirurgie, endoskopie, chemoterapie, radioterapie, imunoterapie, hormonální terapie a cílená (biologická) léčba v léčbě onkologicky nemocného pacienta u jednotlivých diagnóz, dokáže posoudit jejich vhodnost pro konkrétního pacienta. Na základě stanovené diagnózy a stadia onemocnění dokáže ve spolupráci s dalšími odborníky navrhnout cíl léčby (kurativní/paliativní) a v návaznosti na to navrhnout léčebný postup; bere přitom na vědomí přání pacienta a jeho celkový stav (performance status) a z toho plynoucí rizika jednotlivých léčebných postupů i jejich pravděpodobný vliv na kvalitu pacientova života; nebojí se nést zodpovědnost za své rozhodnutí. Ví, jak posoudit úspěšnost nasazeného léčebného postupu, a na základě toho umí navrhnout vhodné pokračování léčby. Zná možné důvody pro ukončení specifické léčby. Dokáže zvážit vhodnost ukončení specifické léčby v konkrétních případech. Dokáže odhadnout nepříznivé dopady různých druhů a stadií nádorového onemocnění na pacienta ve fyzické, psychické, sociální i spirituální rovině (bolesti, únava, sexuální problémy, deprese, změny ve fyzickém vzhledu aj.), dokáže navrhnout způsoby jejich eliminace nebo zmírnění. Umí navrhnout a pacientovi vysvětlit vhodný způsob a rámcový průběh paliativní péče v závislosti na druhu a stadiu nádorového onemocnění, fyzickém a psychickém stavu i osobnostních charakteristikách nemocného. Umí u onkologického pacienta rozpoznat příznaky akutních stavů a navrhnout vhodný postup s ohledem na stadium nádorového onemocnění i celkový stav nemocného. Umí rozpoznat příznaky generalizace onemocnění, přehodnotit cíl léčby a v návaznosti na to navrhnout a vysvětlit vhodný léčebný postup; bere přitom na vědomí přání pacienta a jeho celkový stav (performance status) a z něj plynoucí rizika jednotlivých léčebných postupů i jejich pravděpodobný vliv na kvalitu pacientova života. Umí rozpoznat paraneoplastický syndrom a navrhnout vhodný postup zmírnění nepříznivého dopadu na pacienta. Dokáže navrhnout vhodný způsob léčby maligních výpotků. 28 A. Léčba nádorového onemocnění 1. Terapeutická rozvaha a) Onkologické týmy Multidisciplinární přístup Složení a kompetence členů onkologického týmu b) Koho léčit individualizace terapie Performance status Risk benefit Kvalita života (QoL) Přání pacienta c) Terapeutický cíl Kurativní Paliativní d) Způsoby řazení terapeutických modalit Neoadjuvance Adjuvance Indukce Konkomitance Sekvence 2. Standardní léčebné postupy a) Obecné principy Linie léčby Stanovení selhání stávající léčby Zobrazovací metody Laboratorní vyšetření b) Směrnice (guidelines) onkologické léčby Mezinárodní (NCCN) Národní (Modrá kniha) Ústavní c) Individualizace standardizovaných postupů 3. Terapeutické modality a) Chirurgie Předoperační vyšetření Indikace a terapeutické cíle Onkochirurgie viz kapitola VIII b) Endoskopie Kurativní Paliativní c) Indikace a terapeutické cíle Primární nádor Recidivující onemocnění Farmakologie Farmakokinetika Farmakodynamika Farmakogenomika Skupiny chemoterapeutik 29 IV

18 Charakteristika nejdůležitějších preparátů Dávkování a schémata podání Metronomické podání Dávková denzita Dávková intenzita Vysoce dávkované režimy Ostatní Nežádoucí účinky Prevence Možnosti ovlivnění Vývoj a testování protinádorových léčiv Rezistence k chemoterapeutikům Predikce odpovědi a toxicity d) Radioterapie Principy radiobiologie Tolerance a toxicita u zdravých tkání Interakce s ostatními terapeutickými modalitami Hormonální léčba Biologická terapie Sekvenční podání Frakcionace a dávkování Nežádoucí účinky Akutní Chronické Prevence Možnosti ovlivnění Brachyterapie Cílené radiační techniky Stereotaktické radiační techniky IMRT IGRT e) Imunoterapie Mechanismus účinku, nežádoucí účinky, indikace Protinádorová vakcinace Cytokiny f) Hormonální terapie Mechanismus účinku, nežádoucí účinky, indikace Skupiny preparátů Estrogeny SERM (antiestrogeny) Gestageny a antiprogestiny Inhibitory aromatáz Androgeny a antiandrogeny Analogy gonadoliberinů Glukokortikoidy Ostatní hormonální preparáty g) Biologická a cílená léčba Základní principy, nežádoucí účinky, indikace Small molecules Monoklonální protilátky Buněčná terapie Genová terapie 4. Nežádoucí účinky a komplikace onkologické léčby a) Infekční komplikace Rizikové faktory Infekční agens Bakteriální infekce Virové infekce Mykotické infekce Febrilní neutropenie Diagnostická kritéria Růstové faktory v prevenci FN b) Nedostatečnost nadledvin c) Alopecie d) Poruchy koagulace (krvácení; trombózy) e) Kardiotoxicita f) Péče o žilní vstup (PŽK, CŽK, intravenózní portkatetr) Infekce Trombóza Extravazální podání g) Únava h) Hepatotoxicita ch) Hypersenzitivní reakce i) Hypotyreóza j) Neplodnost/sterilita Kryoprezervace k) Impotence l) Lymfedém m) Nefrotoxicita n) Dřeňový útlum o) Nevolnost a zvracení p) Neurotoxicita q) Mukozitida a xerostomie r) Pneumotoxicita s) Sekundární malignity t) Kožní toxicita 5. Další aspekty onkologické léčby a) Akutní stavy v onkologii Epidemiologie Incidence Mortalita Spojitost určitých diagnóz se specifickými akutními stavy Patogeneze Rizikové faktory IV

19 Diagnostika, prognostické faktory Terapie dle stadia onemocnění Jednotlivé akutní stavy Metastatické postižení CNS Transverzální míšní léze Srdeční tamponáda Ureterální obstrukce Syndrom z rozpadu buněk (Tumor lysis syndrom) Hyperkalcémie Akutní koronární syndrom Ileózní stav Syndrom horní duté žíly b) Paraneoplastické syndromy Epidemiologie Incidence Mortalita Specifické syndromy sdružené s určitými malignitami či histologickými typy Patogeneze Cytokiny Imunitně podmíněné Rizikové faktory Diagnostika, prognostické faktory Terapie dle stadia primárního onemocnění c) Lokální terapie metastatického onemocnění Jaterní metastázy Plicní metastázy Metastázy do CNS Kostní metastázy d) Terapie maligních výpotků Etiologie a možnosti léčebného ovlivnění Pleurální výpotek Perikardiální výpotek Ascites 6. Monitorování léčebné odpovědi a) Měření tumorózní masy b) Využití zobrazovacích metod c) RECIST kritéria Kompletní remise CR Částečná odpověď PR Stacionární onemocnění SD Progresivní onemocnění PD d) Kvalita života e) Aplikovaná biostatistika Přežití (celkové, pětileté, tříleté) DFI, TTP... Response rate (RR) Hodnota p Ukončení specifické léčby a follow up a) Důvody k ukončení specifické léčby Strategie Watch and Wait Dosažení nejlepší léčebné odpovědi Dosažení CR Ukončení adjuvantní léčby Neovlivnitelné nežádoucí účinky Výrazné zhoršení kvality života Vyčerpání možností specifické léčby b) Follow up Sledování Samovyšetřování Fyzikální vyšetření Laboratorní vyšetření Zobrazovací metody Screening duplicitních malignit Monitorace akutních a dlouhodobých nežádoucích účinků c) Specifika hereditárních onemocnění 8. Nejlepší podpůrná léčba Best Supportive Care (BSC) B. Podpůrná léčba a paliativní péče 1. Podpůrná léčba a) Bolest Objektivní hodnocení (VAS) Léčba bolesti Obecné principy WHO analgetický žebřík Paracetamol NSA Opiáty a zákonné podmínky jejich preskripce Adjuvantní látky v léčbě bolesti Antikonvulziva Anxiolytika Antidepresiva Další modality v léčbě bolesti Analgetická radioterapie Chirurgie Svodná anestezie b) Symptomatická léčba provázejících nádorová onemocnění Anorexie, kachexie Koagulační poruchy Delirium Deprese Zácpa/průjem Dysfagie Dušnost 33 IV

20 Únava Chronický subileózní stav při maligním onemocnění Nauzea a zvracení c) Hematopoetické růstové faktory Molekulárněbiologické principy účinku Indikace Erytropoetin, darbepoetin GSF granulocyty stimulující faktory d) Transfúze krve a krevních derivátů Indikace Erytrocytární masa Trombonáplav Deleukocytovaná plazma Komplikace Standardizovaný postup podání e) Nutriční podpora Hodnocení nutričního stavu Nutriční poradny Enterální výživa Parenterální výživa Farmakologická intervence f) Sexuální dysfunkce a plodnost 2. Paliativní péče a) Principy a přístup k osobnosti nemocného Biologický rozměr Psychologický rozměr Sociální rozměr Spirituální rozměr b) Obecná paliativní péče v lékařských zařízeních Léčba a prevence nejčastějších symptomů u nádorových onemocnění Respekt k pacientově autonomii Orientace léčby na kvalitu života Psychosociální a spirituální podpora Empatická komunikace s pacientem a jeho rodinou Manažerská zdatnost při organizačním zajištění péče a při využití služeb ostatních specialistů Zajištění domácí ošetřovatelské péče homecare c) Specializovaná paliativní péče zajišťovaná multidisciplinárním týmem Domácí hospice neboli MSPP (mobilní specializovaná paliativní péče) Samostatná hospicová zařízení Oddělení paliativní péče v rámci jiných lůžkových zdravotnických zařízení Ostatní druhy paliativní péče V. Psychosociální aspekty onkologické péče V

21 Umí naslouchat pacientovi, dokáže si vytvořit rámcový obrázek o pacientově osobnosti (inteligence, psychologický a sociální typ) a umí zvolit vhodný způsob komunikace s ním. Chová se k pacientovi důstojně, s úctou a s respektem. Ovládá techniky odmítnutí manipulace, sám vystupuje asertivně a zodpovědně. Umí s pacientem navázat funkční vztah, vzbudit v něm důvěru, zmírnit jeho obavy. Uvědomuje si, že fungující vztah mezi pacientem a lékařem je pro úspěšnost léčby klíčový. S pacientem jedná pravdivě a citlivě jej informuje o jeho nemoci (diagnóze a prognóze), a to takovým způsobem, který je přiměřený pacientovu stavu a jeho chápání. Ví, že aby pacient sdělení porozuměl a vnitřně jej přijal, je často třeba sdělovat mu pravdu postupně. Umí pacientovi a dle jeho přání i jeho rodině srozumitelně vysvětlit jeho zdravotní stav i léčebné možnosti, a to s ohledem na jeho osobnost a vzdělání, včetně citlivého nastínění pravděpodobného dalšího postupu a možných alternativ vývoje nemoci, je připraven na emocionální reakce pacienta i jeho příbuzných a je k nim tolerantní. Umí jednat s rodinou s ohledem na její sociální typ a dle přání pacienta jí věcně ale citlivě sdělovat informace o vývoji pacientova onemocnění a o dalších léčebných postupech a prognózách, včetně dopadu zdravotních omezení souvisejících s léčbou na život pacienta a jeho rodiny. Zná role jednotlivých lékařů v procesu diagnostiky a léčby onkologických onemocnění, komunikuje a radí se s dalšími lékaři, umí si vyhodnocovat zpětnou vazbu z diskuse, rozvíjet názory a stanoviska účastníků diskuse s cílem nalézt optimální řešení. Zná role jednotlivých členů pečovatelského týmu (zdravotní sestry, ošetřovatelé, psycholog, sociální pracovník, duchovní). Zná základní části zdravotnické dokumentace a orientuje se v ní. Umí komunikovat s umírajícím pacientem, prolomit ticho, které v komunikaci s pacientem ohledně smrti často nastává, umí pacientovi a jeho rodině poskytnout radu a pomoc ohledně institucí a organizací zajišťujících péči o umírající hospice, mobilní hospice, domácí zdravotní a ošetřovatelská péče (homecare). Při komunikaci s pacientem a jeho příbuznými zohledňuje specifika pohlaví, věku, etnik, sociálních skupin, náboženského vyznání, zdravotního postižení a sexuální orientace, s vědomím toho, jak mohou tyto charakteristiky ovlivnit účinné poskytování péče. Zná možnosti psychologické podpory v léčebných zařízeních, umí pacientovi a jeho příbuzným poradit s výběrem psychologa. Zná základní typy alternativních léčebných postupů. Umí adekvátně reagovat na situaci, kdy onkologický pacient vyhledá poskytovatele alternativních léčebných metod, chápe důvody, které pacienta vedou k jejich případné preferenci, umí pacientovi věcně sdělit svůj názor na ně, aniž by vyvolal konflikt, který by mohl vést k předčasnému ukončení specifické léčby. A. Komunikace s pacientem v průběhu onemocnění 1. Sdělení diagnózy a prognózy onemocnění 2. Účast pacienta v rozhodovacím procesu 3. Formulování léčebného cíle 4. Informování pacienta o průběhu léčby a) Možné nežádoucí účinky b) Možné komplikace c) Způsoby sledování léčebné odpovědi d) Režimová a dietní opatření 5. Změna léčby a) Z důvodu nežádoucích účinků b) Z důvodu selhání stávajícího typu terapie Změna cytostatika Změna léčebné modality 6. Sdělení změny léčebného cíle při relapsu onemocnění 7. Ukončení specifické terapie 8. Sdělení časově omezené infaustní prognózy B. Sdělování špatných zpráv 1. Sdělení diagnózy maligního onemocnění 2. Sdělení infaustní prognózy 3. Sdělení neúspěšnosti či selhání specifické léčby 4. Sdělení vyčerpání možností specifické léčby C. Komunikace s rodinou a blízkými osobami pacienta 1. Sdělení infaustní prognózy rodině nemocného 2. Informování o průběhu léčby 3. Doporučení pro domácí ošetřování, edukace rodiny Zná příznaky syndromu vyhoření a způsoby jeho prevence, pokud je na sobě pozná, ví, kde může hledat pomoc V

22 4. Obrana nemocného před psychologickým nátlakem rodiny a) Strava b) Pohyb c) Pracovní nasazení a volnočasové aktivity d) Nutnost vyléčit se 5. Právní aspekty sdělování informací D. Komunikace v rámci onkologického týmu E. Komunikace lékařů jiných specializací s onkologicky nemocným F. Pojetí smrti G. Různorodost (etnicita, pohlaví ) H. Pastorace I. Psychologická podpora J. Svépomocné skupiny K. Alternativní léčebné metody L. Syndrom vyhoření VI. Profesionalita a etika VI

23 Při aplikování znalostí zohledňuje celkový stav a klinické výsledky pacienta (risk benefit), efektivitu vynaložených nákladů (cost benefit) a pacientova rozhodnutí. V chování k pacientům prokazuje úctu, respekt, vnímavost a zodpovědnost, dodržuje etické principy v souvislosti s poskytováním nebo odmítnutím klinické péče, se zachováním důvěrnosti informací o pacientovi, informovaným souhlasem a obchodními praktikami ve zdravotnictví. Chová se v souladu s etickým kodexem, pacient je pro něj vždy cílem, nikoli prostředkem. Jedná čestně a poctivě, prokazuje spolehlivost, odpovědnost, rozpoznává etická dilemata a vhodně konzultuje svá rozhodnutí. Zná a dodržuje zákonná pravidla ochrany osobních údajů pacienta. Orientuje se v medicínském právu a zná základní práva a povinnosti zdravotníků při poskytování zdravotní péče onkologickým pacientům. A. Etické zásady B. Legislativa 1. Ochrana osobních údajů 2. Sdělování informací 3. Lékařské tajemství 4. Ukončení specifické léčby 5. Informovaný souhlas 6. Pozitivní a negativní revers 7. Ostatní VI

24 VII. Sebevzdělávání VII

25 Umí vyhledávat relevantní informační zdroje, včetně využívání internetových a cizojazyčných textů, umí posoudit relevantnost informačních zdrojů, umí rozlišit komerční sdělení a data z objektivních zdrojů; orientuje se v nabídce dalšího vzdělávání lékařů, dokáže plánovat svůj profesní rozvoj. Pracuje na svém osobnostním růstu, sebepoznání; zdokonaluje se v dovednostech, jako jsou komunikace, řešení konfliktů, týmová spolupráce. Prokazuje objektivní a analytický přístup k osvojování a aplikování znalostí, přitom využívá principy medicíny založené na důkazech. A. Informace o výzkumu v onkologii B. Informace o probíhajících klinických studiích C. Informace o standardizovaných postupech 1. Mezinárodních 2. Národních 3. Ústavních D. Informace o léčivech E. Medicínské a onkologické portály F. Celoživotní vzdělávání lékařů G. Druhy informačních zdrojů (odborné časopisy, publikace, internetové zdroje atd.) VII

26 VIII. Vybrané onkologické diagnózy VIII

27 Orientuje se v konkrétních onkologických diagnózách, dokáže doporučit včasný, dostupný a vhodný diagnostický postup, navrhnout adekvátní léčebnou strategii; na základě diagnózy a stadia dokáže odhadnout předpokládaný vývoj onemocnění a případné nežádoucí jevy. A. Nádory CNS a) Histologické typy Progrese z low-grade k high-grade Buněčný typ WHO grading systém b) Genetické syndromy c) Faktory prostředí 3. Diagnostika a) Klinický nález a symptomy b) Zobrazovací vyšetření CT/NMR PET 4. Staging a prognostické faktory a) Staging Klinický staging Vyšetření mozkomíšního moku b) Prognostické faktory Neurologický nález Histologický typ Věk pacienta Rozsah resekce Lokalizace tumoru Biogenetické markery 5. Terapie nádorů CNS a) Low-grade astrocytomy Sledování Radiační terapie b) Maligní astrocytomy Radiační terapie Systémová chemoterapie Intrathekální chemoterapie c) Maligní oligodendrogliom Radiační terapie d) Meningeomy Sledování VIII A

28 Radiační terapie e) Primární lymfomy CNS Stereotaktická biopsie Intrathekální chemoterapie Systémová chemoterapie Radiační terapie f) Meduloblastom Radiační terapie g) Ependymom h) Pinealom i) Metastatické postižení CNS Metastatické postižení mozku Celokraniální radioterapie Stereotaktická radioterapie Chirurgická terapie Metastatické postižení meningů Radioterapie (systémová; intrathekální) 6. Follow up 7. Podpůrná péče a) Kortikosteroidy b) Antiepileptika c) Nežádoucí účinky radioterapie d) Neurokognitivní e) Radionekróza 8. Specifika B. Nádory hlavy a krku a) Patologie Dlaždicobuněčný karcinom Žlázový (adenomatózní) karcinom Ostatní b) Genetické a molekulárněbiologické faktory c) Faktory životosprávy Kouření Alkohol d) Field cancerization (plošná kancerizace) e) Virové faktory HPV EBV 3. Prevence 4. Screening 5. Diagnostika a) Klinické příznaky a symptomy b) Endoskopické vyšetřovací metody a biopsie c) Ostatní zobrazovací metody 6. Staging a prognostické faktory a) TNM systém 7. Terapie a) Základní principy Orgán zachovávající operace Poradiační bloková krční disekce Radioterapie Kombinované postupy (konkomitance) b) Lokalizace Hypofarynx Larynx Nosní dutina Nasofarynx Dutina ústní Orofarynx Paragangliomy c) Angiofibrom d) Lokálně recidivující onemocnění e) Uzlinový syndrom f) Metastatické onemocnění 8. Follow up a) Duplicitní nádory 9. Podpůrná péče a) Dentální péče b) Enterální a parenterální výživa c) Radioprotektiva d) Rehabilitace Hlasu řeči Polykání VIII B

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání

Vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání pro onkologické pregraduální vzdělávání I. TEORETICKÉ ZÁKLADY Prokazuje osvojení nezbytných znalostí z oblasti molekulární biologie a genetiky, kancerogeneze, nádorové imunologie a nádorové epidemiologie

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening Mozkoň obecná Cerebrea vulgaris (strom poznání? Kniha I, Genesis ) prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening zdravé příklady smyslu prevence pro veřejnost ( i zdravotníky)

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Otázky z obecné onkologie podpůrná léčba

Otázky z obecné onkologie podpůrná léčba Otázky z obecné onkologie podpůrná léčba --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Organizace a struktura onkologické péče, týmová spolupráce.

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby. Kopecký O. Lukešová Š.

Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby. Kopecký O. Lukešová Š. Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby Kopecký O. Lukešová Š. Ostrava 9.2.2017 Léčebné modality nádorových onemocnění: - chirurgická léčba (radikalita výkonu) - radioterapie - chemoterapie

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Léčba karcinomu prostaty. MUDr. Ondřej Havránek Ph.D. Urologické oddělení FNO

Léčba karcinomu prostaty. MUDr. Ondřej Havránek Ph.D. Urologické oddělení FNO Léčba karcinomu prostaty MUDr. Ondřej Havránek Ph.D. Urologické oddělení FNO Nádory prostaty Benigní benigní prostatická hyperplazie- problematika součástí jiné přednášky Karcinom prostaty (CaP) je nejčastější

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi)..

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1.1 Buněčný cyklus 1.1.1 Mitogenní signalizace a zahájení buněčného cyklu 1.1.2 G1 fáze buněčného cyklu a její reštrikční bod 1.1.3 S fáze: replikace DNA 1.1.4

Více

Hybridní metody v nukleární medicíně

Hybridní metody v nukleární medicíně Hybridní metody v nukleární medicíně Historie první anatometabolické zobrazování záznam pohybového scintigrafu + prostý RTG snímek (70.léta 20.stol.) Angerova scintilační kamera a rozvoj tomografického

Více

Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby. Petra Holečková

Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby. Petra Holečková Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby Petra Holečková Onkologický pacient Modality onkologické léčby Lokální Chirurgická léčba Radioterapie Systémová Chemoterapie Hormonální léčba Cílená

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Bukvová M., Mejzlík J. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice a.s Maligní melanom neuroektodermální původ

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice.

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V OBORU PNEUMOONKOLOGIE Obsah 1. Cíle a definice specializačního vzdělávání.1 2. Minimální požadavky na specializační vzdělávání (praxe, kurzy).1 3. Rozsah požadovaných teoretických

Více

Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení

Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D. Klinika radiační onkologie Masarykův onkologický ústav Lékařská fakulta MU Brno Základní otázky 1. Zářit nebo nezářit?

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Obecná část 1. Rentgenové záření charakteristika, princip rentgenky 2. Skiagrafie princip, indikace, postavení v diagnostickém algoritmu, radiační zátěž 3. Skiaskopické

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Jindřich Polívka 1, Jan Švancara 2 1 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 2 Institut

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

2.9 Léčba HL u dětí a mladistvých 27 Souhrn 32 Literatura 32

2.9 Léčba HL u dětí a mladistvých 27 Souhrn 32 Literatura 32 Obsah Seznam autorů Zkratky XVII XIX Úvod (Viera Bajčiová) 1 Definice adolescentního věku 1 Specifika nádorů u dospívajících a mladých dospělých 2 Problémy diagnostiky a léčby 3 Situace ve světě 3 Situace

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4.

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. 2. POSTAVENÍ RADIOTERAPIE V KOMPLEXNÍ LÉČBĚ NÁDORŮ 10 3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. FRAKCIONACE 15 4. FYZIKÁLNÍ ASPEKTY

Více

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi:

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi: SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČLS JEP Příručka pro praxi: METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. Klinika

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 OBSAH KARCINOM MOČOVĚHO MĚCHÝŘE I 1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 2. DIAGNOSTIKA A SLEDOVÁNI PACIENTŮ S TUMORY MĚCHÝŘE SYSTÉMEM EVIS EXERA

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Prrostata anatomie přehled zobrazovacích metod benigní léze hyperplazie, cysty maligní léze - karcinom Anatomie

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Bělohlávek O. ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Farmakokinetika 18 FDG obecně - FDG vstupuje do buněk jako glukóza - Není metabolizována - je akumulována

Více

Vydání podpořily společnosti

Vydání podpořily společnosti Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 8 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu testikulárních nádorů Schválili:

Více

ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv

ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv ONKOGYNEKOLOGIE Autorský kolektiv: doc. MUDr. Otakar Bìlohlávek, CSc. MUDr. Jiøí Bouda, Ph.D. MUDr. Andrea Burgetová prof.

Více

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii ONKOGENETIKA Spojuje: - lékařskou genetiku - buněčnou biologii - molekulární biologii - cytogenetiku - virologii Důležitost spolupráce různých specialistů při detekci hereditárních forem nádorů - (onkologů,internistů,chirurgů,kožních

Více

Staging adenokarcinomu pankreatu

Staging adenokarcinomu pankreatu Staging adenokarcinomu pankreatu Litavcová, A. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Přednosta: prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA Epidemiologie patří k malignitám s nejvyšší letalitou Příčinou je biologická

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Zhoubné nádory penisu

Zhoubné nádory penisu Zhoubné nádory penisu Definice Zhoubné nádory penisu jsou onemocnění s relativně řídkým výskytem.tvoří přibližně 0,5-1 % všech nádorů u mužů. Nejčastější jsou nádory epitelové. Spinocelulární karcinom

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé

Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé Radioterapeutická a onkologická klinika datum revize: 17. 10. 2016 S účinností od 1. ledna 2015 je v návaznosti

Více

Diagnostika maligních nádorů kůže. Ivana Krajsová

Diagnostika maligních nádorů kůže. Ivana Krajsová Diagnostika maligních nádorů kůže Ivana Krajsová Kožní nádory Nemelanomové kožní nádory ( NMSC) - prekancerózy - carcinomy in situ - maligní nádory -- basaliomy, spinaliom Melanom Cornu cutaneum Carcinoma

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89 OBSAH PŘEDMLUVA 7 1 CHIRURGIE KRKU (Petr Bavor) 17 1.1 Krční cysty, uzliny 17 1.2 Záněty, nádory 18 1.3 Štítná žláza 18 1.4 Příštítná tělíska 29 1.5 Útlakové krční syndromy 31 2 HRUDNÍ CHIRURGIE (Ronald

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Patologie. PATOLOGIE, Všeobecné lékařství, 3. ročník. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.

Patologie. PATOLOGIE, Všeobecné lékařství, 3. ročník. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Patologie Napsal uživatel Marie Havlová dne 12. Leden 2010-0:00. PATOLOGIE, Všeobecné lékařství, 3. ročník Obecná

Více

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně Obsah Předmluvy 1. Definice a historie oboru molekulární medicína 1.1. Historie molekulární medicíny 2. Základní principy molekulární biologie 2.1. Historie molekulární biologie 2.2. DNA a chromozomy 2.3.

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D.

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN Praha Přednosta plk. prof. MUDr. Ryska M., CSc. Kasuistika č. 1: K.I., r. 1946 Onkologická anamnéza:

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

ONKOLOGIE V UROLOGII

ONKOLOGIE V UROLOGII ONKOLOGIE V UROLOGII MUDr. Eva Kindlová Radioterapeutická a onkologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 Úvod Cílem tohoto sdělení není

Více

Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura

Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura Hepatologie 1. Hepatocelulární karcinom 2. Cholestáza 3. Hepatitida B 4. Hepatitida C 5. Léčba hepatitidy B 6. Léčba hepatitidy C 7. Transplantace

Více

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nicoletta Colombo University of Milan-Bicocca European Institute of Oncology Milan, Italy Upozornění Informace uvedené v této prezentaci mohou odkazovat

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno Přehled výzkumných, vzdělávacích a rozvojových projektů řešených v MOÚ v roce 2014 MOÚ nositel IGA MZ ČR Číslo projektu: NT/13794-4/2012 Název: Analýza chaperonového systému a indentifikace nových biomarkerů

Více

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Košatová K, Bělohlávek O, Skácel Z, Schützner J. 1. plicní klinika 1. lékařská fakulta UK ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Oddělení TRN FN Motol

Více

Registr Avastin Kolorektální karcinom

Registr Avastin Kolorektální karcinom I. Diagnostika a předchozí léčba Registr Avastin Kolorektální karcinom Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 24. 25. dubna 2014 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 24. dubna 2014

Více

Karcinom žaludku. Výskyt

Karcinom žaludku. Výskyt Karcinom žaludku Výskyt Karcinom žaludku je zhoubné nádorové onemocnění žaludeční sliznice, které s další progresí postihuje žaludeční stěnu, regionální lymfatické uzliny a postupně i celou dutinu břišní,

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc Zkušenosti se stanovením HE4 Petrová P., OKB FN Olomouc HE4 lidský epididymální protein 4 Skupina proteinů označovaných WFDC (whey acidic disulfide core) s vlastnostmi podobnými trypsinu Poprvé zjištěn

Více

Informační hodnota core cut biopsií mammy. I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha

Informační hodnota core cut biopsií mammy. I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha Informační hodnota core cut biopsií mammy I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha Datový audit mamografického screeningu v praxi Brno, 18.11.2005 Informační hodnota core cut biopsií

Více

Nádorové léze žlučníku a žlučových cest. M. Hazlinger, Z. Heřmanová

Nádorové léze žlučníku a žlučových cest. M. Hazlinger, Z. Heřmanová Nádorové léze žlučníku a žlučových cest M. Hazlinger, Z. Heřmanová Anatomie žlučníku a žlučových cest Žlučník - tvar - hruškovitý, válcovitý, frygické čapky, jiný - části žlučníku - fundus, corpus, infundibulum,

Více

STRUKTURA REGISTRU BREAST

STRUKTURA REGISTRU BREAST Vstupní parametry a diagnostika STRUKTURA REGISTRU BREAST 1. Vstupní parametry 1. Kód zdravotní pojišťovny (výběr) 1. 111 2. 201 3. 205 4. 207 5. 209 6. 211 7. 213 8. 217 - do 1.10.2012 9. 222 - do 1.10.2009

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více