Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání"

Transkript

1 Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Au t o ř i MUDr. Martin Matějů Ing. Jaromír Janoš Ing. Jiří Strádal Mgr. Karina Matějů O d b o r n ý g a r a n t prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

2 Standardy jsou nástroj určený vysokoškolským pedagogům, kteří se zabývají multidisciplinárním onkologickým vzděláváním v pregraduálním studiu. Pomáhají jim koncipovat jeho obsah a stanovovat vzdělávací cíle. Spíše než na to, co se má učit student, soustředí se standardy na to, co má znát a umět absolvent, aby byl schopen začít pracovat jako lékař a dále se profesně rozvíjet. Evropský sociální fond, Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

3 Au t o ř i MUDr. Martin Matějů Ing. Jaromír Janoš Ing. Jiří Strádal Mgr. Karina Matějů Koordinátoři projek tu PhDr. Helena Úlovcová doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc. O d b o r n ý g a r a n t prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Publikace vznikla na 1. LF UK v rámci projektu Standardy pro onkologické pregraduální vzdělávání: Cesta ke zkvalitnění vzdělávání i lepší uplatnitelnosti absolventů lékařských fakult na trhu práce, financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA), prioritní osa 3: Modernizace počátečního vzdělávání. Univerzita Karlova v Praze 1. Lékařská fakulta Onkologická klinika Rok vydání: 2011 ISBN

4 Obsah 2 3

5 Obsah Obsah kapitol Úvodem 9 I. Teoretické základy 15 II. Prevence 19 III. Diagnostika 23 IV. Léčba 27 V. Psychosociální aspekty onkologické péče 35 VI. Profesionalita a etika 39 VII. Sebevzdělávání 43 VIII. Vybrané onkologické diagnózy 47 I. Teoretické základy 15 A. Molekulární biologie a genetika 17 B. Kancerogeneze 17 C. Nádorová imunologie 17 D. Nádorová epidemiologie 18 E. Klinický výzkum 18 II. Prevence 19 A. Primární prevence 21 B. Sekundární prevence 21 C. Terciární prevence 22 III. Diagnostika 23 A. Příznaky onkologických onemocnění 25 B. Diagnostické metody 25 C. Staging 25 D. Verifikace nádorového onemocnění 26 E. Klasifikace nádorových onemocnění MKN 26 IV. Léčba 27 A. Léčba nádorového onemocnění 29 B. Podpůrná léčba a paliativní péče 33 V. Psychosociální aspekty onkologické péče 35 A. Komunikace s pacientem v průběhu onemocnění 37 B. Sdělování špatných zpráv 37 C. Komunikace s rodinou a blízkými osobami pacienta 37 D. Komunikace v rámci onkologického týmu 38 E. Komunikace lékařů jiných specializací s onkologicky nemocným 38 F. Pojetí smrti 38 G. Různorodost (etnicita, pohlaví ) 38 H. Pastorace 38 I. Psychologická podpora 38 J. Svépomocné skupiny 38 K. Alternativní léčebné metody 38 L. Syndrom vyhoření 38 VI. Profesionalita a etika 39 A. Etické zásady 41 B. Legislativa

6 VII. Sebevzdělávání 43 A. Informace o výzkumu v onkologii 45 B. Informace o probíhajících klinických studiích 45 C. Informace o standardizovaných postupech 45 D. Informace o léčivech 45 E. Medicínské a onkologické portály 45 F. Celoživotní vzdělávání lékařů 45 G. Druhy informačních zdrojů (odborné časopisy, publikace, internetové zdroje atd.) 45 AF. Chronické leukémie (CML, CLL) 87 AG. Hodgkinův lymfom 88 AH. Nehodgkinské lymfomy 89 AI. Vlasatobuněčná leukémie 91 AJ. Mnohočetný myelom 92 AK. Malignity spojené s AIDS 93 AL. Nádorová onemocnění dětského věku 94 AM. Ostatní 95 VIII. Vybrané onkologické diagnózy 47 A. Nádory CNS 49 B. Nádory hlavy a krku 50 C. Karcinom štítné žlázy 52 D. Karcinom plic 52 E. Mezoteliom pleury 54 F. Maligní thymomy 55 G. Karcinom slinných žláz 56 H. Karcinom jícnu 56 I. Karcinom žaludku 57 J. Karcinom pankreatu 58 K. Karcinom žlučníku 60 L. Karcinom žlučových cest 60 M. Hepatocelulární karcinom 61 N. Kolorektální karcinom 63 O. Karcinom anu 64 P. Karcinom močového měchýře a další uroteliální karcinomy (ureter, ledvinná pánvička, močová trubice) 65 Q. Karcinom ledvin 66 R. Karcinom prostaty 68 S. Karcinom penisu 69 T. Testikulární nádory 70 U. Karcinom prsu 72 V. Karcinom ovarií 74 W. Karcinom děložního hrdla 76 X. Endometriální karcinom 77 Y. Karcinom vulvy a vaginy 78 Z. Neuroendokrinní tumory 79 AA. Sarkomy měkkých tkání 80 AB. Kostní sarkomy 82 AC. Maligní melanom 83 AD. Tumory neznámé primární lokalizace 84 AE. Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom

7 Úvodem 8 9

8 K čemu standardy slouží? Standardy jsou nástroj určený vysokoškolským pedagogům, kteří se zabývají komplexním onkologickým vzděláváním v pregraduálním studiu. Pomáhají jim koncipovat jeho obsah a stanovovat vzdělávací cíle. Fungují jako platforma pro odbornou diskusi o onkologickém vzdělávání jak na úrovni jednotlivých klinik, ústavů, fakult či univerzit, tak na úrovni národní i mezinárodní. Studentům pak standardy slouží jako přehledný nástroj sebehodnocení. Záleží na úhlu pohledu Při plánování výuky i vytváření učebních textů je třeba neustále se ptát, jaké vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty týkající se komplexní onkologické péče absolvent lékařské fakulty skutečně potřebuje k řádnému výkonu svého povolání. Kromě vědomostí proto standardy zahrnují také kompetence k řešení problémů či k rozhodování, kompetence komunikativní, sociální a personální apod. Spíše než na to, co se má učit student, soustředí se standardy na to, co má znát a umět absolvent, aby byl schopen začít pracovat jako lékař a dále se profesně rozvíjet. Jak jsou standardy strukturovány? Na základě čeho vznikly? Standardy vznikly na základě analýzy komplexní onkologické výuky na 1. LF UK, kterou zajišťuje celkem 47 pracovišť. Spolupráce byla nabídnuta také všem dalším lékařským fakultám v ČR. Ze zahraničních zdrojů nám byly inspirací především výzkumy ESMO (MOSES II a III, 2006 a 2008), Evropské kurikulum pregraduální onkologické výuky (Peckham: A curriculum in oncology for medical students in Europe, 1989), australské národní kurikulum nazvané Ideální onkologické kurikulum pro lékařské fakulty (Ideal Oncology Curriculum for Medical Schools, 1999) a ASCO Core Curriculum Outline (2005). Dále byly standardy upraveny podle připomínek odborníků i pedagogů, kteří se sešli na dvou workshopech pořádaných v rámci projektu. Co je jejich přínosem? Standardy pomáhají zpřehlednit komplexní onkologické pregraduální vzdělávání, které v rámci jednotlivých fakult zajišťují až desítky pracovišť. Usilují o jeho zkvalitnění a tím i o zkvalitnění systému onkologické prevence a komunikace v rámci onkologického týmu. V neposlední řadě zahrnují v lékařském vzdělávání dosud přehlížené (nebo okrajové) kompetence, jako jsou komunikační a sociální dovednosti nebo problematika smrti a umírání. Protože jsou standardy formulovány jako cílové kompetence absolventa lékařské fakulty čili budoucího lékaře jakékoli specializace přispívají významnou měrou k navázání fungujícího dialogu mezi jednotlivými obory, které pečují o onkologicky nemocného pacienta. Standardy jsou rozděleny do osmi hlavních okruhů: teoretické základy, prevence, diagnostika, léčba, psychosociální aspekty onkologické péče, profesionalita a etika, sebevzdělávání a vybrané onkologické diagnózy. Text v úvodu každého z okruhů popisuje požadované kompetence (kvalifikační standard). Dále jsou okruhy přehledně graficky členěny podle jednotlivých témat (vzdělávací standard)

9 Kapitoly 12 13

10 I. Teoretické základy I

11 Prokazuje osvojení nezbytných znalostí z oblasti molekulární biologie a genetiky, kancerogeneze, nádorové imunologie a nádorové epidemiologie na aktuální úrovni vědeckého poznání jako základ pro svůj další rozvoj v této oblasti. V dostatečné míře se orientuje v problematice klinického výzkumu, včetně etických a právních aspektů, chápe jeho úlohu v získávání klinických informací a dat, které umí kriticky zhodnotit a navrhnout jejich využití v praxi. A. Molekulární biologie a genetika 1. Biologie nenádorové a nádorové buňky a) Informování veřejnosti Genomika b) Struktura a organizace genomu c) Exprese d) Regulace 2. Buněčný cyklus a) Mechanismy b) Onkogeny c) Interakce s terapií 3. Receptory a signální transdukce 4. Nádorové buňky a) Kinetika b) Proliferace c) Programovaná buněčná smrt 5. Buněčné dělení a apoptóza 6. Nádorová invaze a metastatická kaskáda 7. Angiogeneze 8. Metody molekulární biologie a) Polymerázová řetězová reakce (PCR) b) Cytogenetika c) Microarray analýza d) Ostatní B. Kancerogeneze 1. Vrozené a získané genetické abnormality 2. Vliv prostředí C. Nádorová imunologie 1. Rozpoznávání tělu vlastních a cizích antigenů 2. Úloha cytokinů v regulaci imunitní reakce 3. Interakce nádorové buňky s imunitním systémem I

12 a) Antigenicita nádorové buňky b) Imunitně zprostředkovaná protinádorová cytotoxicita c) Přímý účinek cytokinů na nádorové buňky D. Nádorová epidemiologie 1. Statistika c) Prevalence d) Rozdíly v incidenci a mortalitě nádorových onemocnění v různých věkových, sociálních a etnických skupinách e) Geografické rozdíly v incidenci a mortalitě nádorových onemocnění 2. Nádorové registry a) Národní onkologický registr Principy fungování a organizace Povinné hlášení onkologických onemocnění E. Klinický výzkum 1. Design studií fáze I, II, III a) Protokol b) Definice výstupů (primary endpoints, surrogate endpoints) c) Interpretace výsledků II. Prevence 2. Metaanalýzy 3. Etické a právní aspekty a) Informovaný souhlas b) Etická komise II

13 Zná zásady primární, sekundární a terciární prevence, dokáže určit pacientovy rizikové faktory, orientuje se v dostupných preventivních vyšetřeních, jejich podmínkách a indikačních kritériích. Zná zásady depistáže prekanceróz a orientuje se v dispenzarizačních schématech pro jednotlivé diagnózy. Je schopen odlišit nádory, které mají v české populaci častější výskyt. A. Primární prevence 1. Možnosti primární prevence a) Informování veřejnosti b) Zapojení do preventivních programů a kampaní c) Vakcinace d) Eradikace infekčních agens /Helicobacter pylori.../ e) Analýzy životního prostředí a komerčních produktů z hlediska karcinogenity 2. Rizikové faktory vzniku nádorového onemocnění a) Rizikové faktory vnějšího prostředí Faktory životního prostředí Karcinogenita komerčních produktů (výrobky z umělé hmoty, aditiva, konzervanty) b) Rizikové faktory životního stylu Kouření Alkoholismus Nadměrná expozice slunečnímu záření c) Rizikové faktory stravování Vodní zdroje Nevhodné potraviny Obezita d) Infekční rizikové faktory Virové hepatitidy Papilomaviry Infekce žaludku Helicobacterem pylori 3. Vrozené dispozice a) Rizikové rodiny b) Možnosti genetické diagnostiky B. Sekundární prevence 1. Samovyšetřování 2. Varovné signály a) Nechutenství b) Úbytek váhy c) Změna defekačního rytmu d) Krvácení e) Rezistence f) Bolestivost g) Ostatní II

14 3. Screeningové programy v ČR a) Program mamografického screeningu v ČR Indikační kritéria Pracoviště b) Národní program kolorektálního screeningu c) Screening program sekundární prevence 4. Programy sekundární prevence a) Program sekundární prevence rakoviny děložního hrdla b) Ostatní programy sekundární prevence možnosti a limity 5. Screeeningové programy v zahraničí 6. Familiární výskyt onkologických onemocnění a) Genetické poradenství b) Genetické testování 7. Dispenzarizační programy pro pacienty po radikální resekci C. Terciární prevence III. Diagnostika III

15 Umí rozpoznat podezření na možná nádorová onemocnění na základě systémových, paraneoplastických a specifických příznaků jednotlivých typů nádorů, rozpozná podezření na nádorové onemocnění na základě anamnestických údajů, z řádně provedeného fyzikálního vyšetření a z výsledků laboratorních a zobrazovacích vyšetření, zohlední rozdíly u člověka dosud onkologicky zdravého a v minulosti onkologicky nemocného. Ví, jaké existují základní druhy vyšetření při podezření na různá nádorová onemocnění, včetně jejich relevance, indikačních omezení a možného rizika pro pacienta, a na základě toho umí zvolit vhodný diagnostický postup. Umí navrhnout vhodný způsob histologické verifikace nádorového onemocnění. A. Příznaky onkologických onemocnění 1. Systémové příznaky (úbytek váhy, zažívací obtíže, únava ) 2. Specifické příznaky 3. Paraneoplastické příznaky (hematologické, neurologické, endokrinologické, kardiologické ) B. Diagnostické metody 1. Anamnéza 2. Fyzikální vyšetření 3. Laboratorní metody a) Vyšetření krevního obrazu a sedimentace b) Biochemická vyšetření tělních tekutin c) Stanovení hladin tumorových markerů d) Cytologická vyšetření e) Kultivační vyšetření a vyšetření citlivosti na ATB f) Ostatní laboratorní vyšetření 4. Zobrazovací metody a) RTG b) CT c) USG d) MRI e) Metody nukleární medicíny (scintigrafie, PET atd.) f) Endoskopické vyšetřovací metody g) Hematologická vyšetření (sternální punkce, trepanobiopsie, průtoková cytometrie) h) Fúzní metody (PET/CT, endosonografie atd.) i) Vyšetření specialistou (gynekologické, neurologické, kardiologické, stomatologické apod.) j) Ostatní C. Staging 1. TNM klasifikace 2. Jiné klasifikace u vybraných diagnóz (FIGO, Dukes atd.) 3. Staging předoperační, operační a definitivní a) Downstaging, downsizing III

16 D. Verifikace nádorového onemocnění 1. Metody verifikace a) Bioptická verifikace b) Cytologická verifikace c) Histologické vyšetření chirurgického resekátu d) Ostatní e) Problematika nemožnosti verifikovat 2. Histopatologické vyšetření a) Morfologická klasifikace neoplázie b) Grading c) Růstová aktivita (Ki67) d) Imunohistochemická vyšetření (receptory, HER2/neu, EGFR exprese...) e) Ostatní prognostické faktory a prediktivní markery (angioinvaze, lymfangioinvaze atd.) 3. Patologický staging E. Klasifikace nádorových onemocnění MKN IV. Léčba IV

17 Orientuje se ve standardních léčebných postupech pro jednotlivé typy nádorů a jejich stadia, umí přibližně odhadnout přínos i možná rizika či nežádoucí účinky jednotlivých léčebných postupů v závislosti na druhu a stadiu onkologického onemocnění i na celkovém stavu pacienta. Zná úlohu i zařazení jednotlivých léčebných modalit chirurgie, endoskopie, chemoterapie, radioterapie, imunoterapie, hormonální terapie a cílená (biologická) léčba v léčbě onkologicky nemocného pacienta u jednotlivých diagnóz, dokáže posoudit jejich vhodnost pro konkrétního pacienta. Na základě stanovené diagnózy a stadia onemocnění dokáže ve spolupráci s dalšími odborníky navrhnout cíl léčby (kurativní/paliativní) a v návaznosti na to navrhnout léčebný postup; bere přitom na vědomí přání pacienta a jeho celkový stav (performance status) a z toho plynoucí rizika jednotlivých léčebných postupů i jejich pravděpodobný vliv na kvalitu pacientova života; nebojí se nést zodpovědnost za své rozhodnutí. Ví, jak posoudit úspěšnost nasazeného léčebného postupu, a na základě toho umí navrhnout vhodné pokračování léčby. Zná možné důvody pro ukončení specifické léčby. Dokáže zvážit vhodnost ukončení specifické léčby v konkrétních případech. Dokáže odhadnout nepříznivé dopady různých druhů a stadií nádorového onemocnění na pacienta ve fyzické, psychické, sociální i spirituální rovině (bolesti, únava, sexuální problémy, deprese, změny ve fyzickém vzhledu aj.), dokáže navrhnout způsoby jejich eliminace nebo zmírnění. Umí navrhnout a pacientovi vysvětlit vhodný způsob a rámcový průběh paliativní péče v závislosti na druhu a stadiu nádorového onemocnění, fyzickém a psychickém stavu i osobnostních charakteristikách nemocného. Umí u onkologického pacienta rozpoznat příznaky akutních stavů a navrhnout vhodný postup s ohledem na stadium nádorového onemocnění i celkový stav nemocného. Umí rozpoznat příznaky generalizace onemocnění, přehodnotit cíl léčby a v návaznosti na to navrhnout a vysvětlit vhodný léčebný postup; bere přitom na vědomí přání pacienta a jeho celkový stav (performance status) a z něj plynoucí rizika jednotlivých léčebných postupů i jejich pravděpodobný vliv na kvalitu pacientova života. Umí rozpoznat paraneoplastický syndrom a navrhnout vhodný postup zmírnění nepříznivého dopadu na pacienta. Dokáže navrhnout vhodný způsob léčby maligních výpotků. 28 A. Léčba nádorového onemocnění 1. Terapeutická rozvaha a) Onkologické týmy Multidisciplinární přístup Složení a kompetence členů onkologického týmu b) Koho léčit individualizace terapie Performance status Risk benefit Kvalita života (QoL) Přání pacienta c) Terapeutický cíl Kurativní Paliativní d) Způsoby řazení terapeutických modalit Neoadjuvance Adjuvance Indukce Konkomitance Sekvence 2. Standardní léčebné postupy a) Obecné principy Linie léčby Stanovení selhání stávající léčby Zobrazovací metody Laboratorní vyšetření b) Směrnice (guidelines) onkologické léčby Mezinárodní (NCCN) Národní (Modrá kniha) Ústavní c) Individualizace standardizovaných postupů 3. Terapeutické modality a) Chirurgie Předoperační vyšetření Indikace a terapeutické cíle Onkochirurgie viz kapitola VIII b) Endoskopie Kurativní Paliativní c) Indikace a terapeutické cíle Primární nádor Recidivující onemocnění Farmakologie Farmakokinetika Farmakodynamika Farmakogenomika Skupiny chemoterapeutik 29 IV

18 Charakteristika nejdůležitějších preparátů Dávkování a schémata podání Metronomické podání Dávková denzita Dávková intenzita Vysoce dávkované režimy Ostatní Nežádoucí účinky Prevence Možnosti ovlivnění Vývoj a testování protinádorových léčiv Rezistence k chemoterapeutikům Predikce odpovědi a toxicity d) Radioterapie Principy radiobiologie Tolerance a toxicita u zdravých tkání Interakce s ostatními terapeutickými modalitami Hormonální léčba Biologická terapie Sekvenční podání Frakcionace a dávkování Nežádoucí účinky Akutní Chronické Prevence Možnosti ovlivnění Brachyterapie Cílené radiační techniky Stereotaktické radiační techniky IMRT IGRT e) Imunoterapie Mechanismus účinku, nežádoucí účinky, indikace Protinádorová vakcinace Cytokiny f) Hormonální terapie Mechanismus účinku, nežádoucí účinky, indikace Skupiny preparátů Estrogeny SERM (antiestrogeny) Gestageny a antiprogestiny Inhibitory aromatáz Androgeny a antiandrogeny Analogy gonadoliberinů Glukokortikoidy Ostatní hormonální preparáty g) Biologická a cílená léčba Základní principy, nežádoucí účinky, indikace Small molecules Monoklonální protilátky Buněčná terapie Genová terapie 4. Nežádoucí účinky a komplikace onkologické léčby a) Infekční komplikace Rizikové faktory Infekční agens Bakteriální infekce Virové infekce Mykotické infekce Febrilní neutropenie Diagnostická kritéria Růstové faktory v prevenci FN b) Nedostatečnost nadledvin c) Alopecie d) Poruchy koagulace (krvácení; trombózy) e) Kardiotoxicita f) Péče o žilní vstup (PŽK, CŽK, intravenózní portkatetr) Infekce Trombóza Extravazální podání g) Únava h) Hepatotoxicita ch) Hypersenzitivní reakce i) Hypotyreóza j) Neplodnost/sterilita Kryoprezervace k) Impotence l) Lymfedém m) Nefrotoxicita n) Dřeňový útlum o) Nevolnost a zvracení p) Neurotoxicita q) Mukozitida a xerostomie r) Pneumotoxicita s) Sekundární malignity t) Kožní toxicita 5. Další aspekty onkologické léčby a) Akutní stavy v onkologii Epidemiologie Incidence Mortalita Spojitost určitých diagnóz se specifickými akutními stavy Patogeneze Rizikové faktory IV

19 Diagnostika, prognostické faktory Terapie dle stadia onemocnění Jednotlivé akutní stavy Metastatické postižení CNS Transverzální míšní léze Srdeční tamponáda Ureterální obstrukce Syndrom z rozpadu buněk (Tumor lysis syndrom) Hyperkalcémie Akutní koronární syndrom Ileózní stav Syndrom horní duté žíly b) Paraneoplastické syndromy Epidemiologie Incidence Mortalita Specifické syndromy sdružené s určitými malignitami či histologickými typy Patogeneze Cytokiny Imunitně podmíněné Rizikové faktory Diagnostika, prognostické faktory Terapie dle stadia primárního onemocnění c) Lokální terapie metastatického onemocnění Jaterní metastázy Plicní metastázy Metastázy do CNS Kostní metastázy d) Terapie maligních výpotků Etiologie a možnosti léčebného ovlivnění Pleurální výpotek Perikardiální výpotek Ascites 6. Monitorování léčebné odpovědi a) Měření tumorózní masy b) Využití zobrazovacích metod c) RECIST kritéria Kompletní remise CR Částečná odpověď PR Stacionární onemocnění SD Progresivní onemocnění PD d) Kvalita života e) Aplikovaná biostatistika Přežití (celkové, pětileté, tříleté) DFI, TTP... Response rate (RR) Hodnota p Ukončení specifické léčby a follow up a) Důvody k ukončení specifické léčby Strategie Watch and Wait Dosažení nejlepší léčebné odpovědi Dosažení CR Ukončení adjuvantní léčby Neovlivnitelné nežádoucí účinky Výrazné zhoršení kvality života Vyčerpání možností specifické léčby b) Follow up Sledování Samovyšetřování Fyzikální vyšetření Laboratorní vyšetření Zobrazovací metody Screening duplicitních malignit Monitorace akutních a dlouhodobých nežádoucích účinků c) Specifika hereditárních onemocnění 8. Nejlepší podpůrná léčba Best Supportive Care (BSC) B. Podpůrná léčba a paliativní péče 1. Podpůrná léčba a) Bolest Objektivní hodnocení (VAS) Léčba bolesti Obecné principy WHO analgetický žebřík Paracetamol NSA Opiáty a zákonné podmínky jejich preskripce Adjuvantní látky v léčbě bolesti Antikonvulziva Anxiolytika Antidepresiva Další modality v léčbě bolesti Analgetická radioterapie Chirurgie Svodná anestezie b) Symptomatická léčba provázejících nádorová onemocnění Anorexie, kachexie Koagulační poruchy Delirium Deprese Zácpa/průjem Dysfagie Dušnost 33 IV

20 Únava Chronický subileózní stav při maligním onemocnění Nauzea a zvracení c) Hematopoetické růstové faktory Molekulárněbiologické principy účinku Indikace Erytropoetin, darbepoetin GSF granulocyty stimulující faktory d) Transfúze krve a krevních derivátů Indikace Erytrocytární masa Trombonáplav Deleukocytovaná plazma Komplikace Standardizovaný postup podání e) Nutriční podpora Hodnocení nutričního stavu Nutriční poradny Enterální výživa Parenterální výživa Farmakologická intervence f) Sexuální dysfunkce a plodnost 2. Paliativní péče a) Principy a přístup k osobnosti nemocného Biologický rozměr Psychologický rozměr Sociální rozměr Spirituální rozměr b) Obecná paliativní péče v lékařských zařízeních Léčba a prevence nejčastějších symptomů u nádorových onemocnění Respekt k pacientově autonomii Orientace léčby na kvalitu života Psychosociální a spirituální podpora Empatická komunikace s pacientem a jeho rodinou Manažerská zdatnost při organizačním zajištění péče a při využití služeb ostatních specialistů Zajištění domácí ošetřovatelské péče homecare c) Specializovaná paliativní péče zajišťovaná multidisciplinárním týmem Domácí hospice neboli MSPP (mobilní specializovaná paliativní péče) Samostatná hospicová zařízení Oddělení paliativní péče v rámci jiných lůžkových zdravotnických zařízení Ostatní druhy paliativní péče V. Psychosociální aspekty onkologické péče V

21 Umí naslouchat pacientovi, dokáže si vytvořit rámcový obrázek o pacientově osobnosti (inteligence, psychologický a sociální typ) a umí zvolit vhodný způsob komunikace s ním. Chová se k pacientovi důstojně, s úctou a s respektem. Ovládá techniky odmítnutí manipulace, sám vystupuje asertivně a zodpovědně. Umí s pacientem navázat funkční vztah, vzbudit v něm důvěru, zmírnit jeho obavy. Uvědomuje si, že fungující vztah mezi pacientem a lékařem je pro úspěšnost léčby klíčový. S pacientem jedná pravdivě a citlivě jej informuje o jeho nemoci (diagnóze a prognóze), a to takovým způsobem, který je přiměřený pacientovu stavu a jeho chápání. Ví, že aby pacient sdělení porozuměl a vnitřně jej přijal, je často třeba sdělovat mu pravdu postupně. Umí pacientovi a dle jeho přání i jeho rodině srozumitelně vysvětlit jeho zdravotní stav i léčebné možnosti, a to s ohledem na jeho osobnost a vzdělání, včetně citlivého nastínění pravděpodobného dalšího postupu a možných alternativ vývoje nemoci, je připraven na emocionální reakce pacienta i jeho příbuzných a je k nim tolerantní. Umí jednat s rodinou s ohledem na její sociální typ a dle přání pacienta jí věcně ale citlivě sdělovat informace o vývoji pacientova onemocnění a o dalších léčebných postupech a prognózách, včetně dopadu zdravotních omezení souvisejících s léčbou na život pacienta a jeho rodiny. Zná role jednotlivých lékařů v procesu diagnostiky a léčby onkologických onemocnění, komunikuje a radí se s dalšími lékaři, umí si vyhodnocovat zpětnou vazbu z diskuse, rozvíjet názory a stanoviska účastníků diskuse s cílem nalézt optimální řešení. Zná role jednotlivých členů pečovatelského týmu (zdravotní sestry, ošetřovatelé, psycholog, sociální pracovník, duchovní). Zná základní části zdravotnické dokumentace a orientuje se v ní. Umí komunikovat s umírajícím pacientem, prolomit ticho, které v komunikaci s pacientem ohledně smrti často nastává, umí pacientovi a jeho rodině poskytnout radu a pomoc ohledně institucí a organizací zajišťujících péči o umírající hospice, mobilní hospice, domácí zdravotní a ošetřovatelská péče (homecare). Při komunikaci s pacientem a jeho příbuznými zohledňuje specifika pohlaví, věku, etnik, sociálních skupin, náboženského vyznání, zdravotního postižení a sexuální orientace, s vědomím toho, jak mohou tyto charakteristiky ovlivnit účinné poskytování péče. Zná možnosti psychologické podpory v léčebných zařízeních, umí pacientovi a jeho příbuzným poradit s výběrem psychologa. Zná základní typy alternativních léčebných postupů. Umí adekvátně reagovat na situaci, kdy onkologický pacient vyhledá poskytovatele alternativních léčebných metod, chápe důvody, které pacienta vedou k jejich případné preferenci, umí pacientovi věcně sdělit svůj názor na ně, aniž by vyvolal konflikt, který by mohl vést k předčasnému ukončení specifické léčby. A. Komunikace s pacientem v průběhu onemocnění 1. Sdělení diagnózy a prognózy onemocnění 2. Účast pacienta v rozhodovacím procesu 3. Formulování léčebného cíle 4. Informování pacienta o průběhu léčby a) Možné nežádoucí účinky b) Možné komplikace c) Způsoby sledování léčebné odpovědi d) Režimová a dietní opatření 5. Změna léčby a) Z důvodu nežádoucích účinků b) Z důvodu selhání stávajícího typu terapie Změna cytostatika Změna léčebné modality 6. Sdělení změny léčebného cíle při relapsu onemocnění 7. Ukončení specifické terapie 8. Sdělení časově omezené infaustní prognózy B. Sdělování špatných zpráv 1. Sdělení diagnózy maligního onemocnění 2. Sdělení infaustní prognózy 3. Sdělení neúspěšnosti či selhání specifické léčby 4. Sdělení vyčerpání možností specifické léčby C. Komunikace s rodinou a blízkými osobami pacienta 1. Sdělení infaustní prognózy rodině nemocného 2. Informování o průběhu léčby 3. Doporučení pro domácí ošetřování, edukace rodiny Zná příznaky syndromu vyhoření a způsoby jeho prevence, pokud je na sobě pozná, ví, kde může hledat pomoc V

22 4. Obrana nemocného před psychologickým nátlakem rodiny a) Strava b) Pohyb c) Pracovní nasazení a volnočasové aktivity d) Nutnost vyléčit se 5. Právní aspekty sdělování informací D. Komunikace v rámci onkologického týmu E. Komunikace lékařů jiných specializací s onkologicky nemocným F. Pojetí smrti G. Různorodost (etnicita, pohlaví ) H. Pastorace I. Psychologická podpora J. Svépomocné skupiny K. Alternativní léčebné metody L. Syndrom vyhoření VI. Profesionalita a etika VI

23 Při aplikování znalostí zohledňuje celkový stav a klinické výsledky pacienta (risk benefit), efektivitu vynaložených nákladů (cost benefit) a pacientova rozhodnutí. V chování k pacientům prokazuje úctu, respekt, vnímavost a zodpovědnost, dodržuje etické principy v souvislosti s poskytováním nebo odmítnutím klinické péče, se zachováním důvěrnosti informací o pacientovi, informovaným souhlasem a obchodními praktikami ve zdravotnictví. Chová se v souladu s etickým kodexem, pacient je pro něj vždy cílem, nikoli prostředkem. Jedná čestně a poctivě, prokazuje spolehlivost, odpovědnost, rozpoznává etická dilemata a vhodně konzultuje svá rozhodnutí. Zná a dodržuje zákonná pravidla ochrany osobních údajů pacienta. Orientuje se v medicínském právu a zná základní práva a povinnosti zdravotníků při poskytování zdravotní péče onkologickým pacientům. A. Etické zásady B. Legislativa 1. Ochrana osobních údajů 2. Sdělování informací 3. Lékařské tajemství 4. Ukončení specifické léčby 5. Informovaný souhlas 6. Pozitivní a negativní revers 7. Ostatní VI

24 VII. Sebevzdělávání VII

25 Umí vyhledávat relevantní informační zdroje, včetně využívání internetových a cizojazyčných textů, umí posoudit relevantnost informačních zdrojů, umí rozlišit komerční sdělení a data z objektivních zdrojů; orientuje se v nabídce dalšího vzdělávání lékařů, dokáže plánovat svůj profesní rozvoj. Pracuje na svém osobnostním růstu, sebepoznání; zdokonaluje se v dovednostech, jako jsou komunikace, řešení konfliktů, týmová spolupráce. Prokazuje objektivní a analytický přístup k osvojování a aplikování znalostí, přitom využívá principy medicíny založené na důkazech. A. Informace o výzkumu v onkologii B. Informace o probíhajících klinických studiích C. Informace o standardizovaných postupech 1. Mezinárodních 2. Národních 3. Ústavních D. Informace o léčivech E. Medicínské a onkologické portály F. Celoživotní vzdělávání lékařů G. Druhy informačních zdrojů (odborné časopisy, publikace, internetové zdroje atd.) VII

26 VIII. Vybrané onkologické diagnózy VIII

27 Orientuje se v konkrétních onkologických diagnózách, dokáže doporučit včasný, dostupný a vhodný diagnostický postup, navrhnout adekvátní léčebnou strategii; na základě diagnózy a stadia dokáže odhadnout předpokládaný vývoj onemocnění a případné nežádoucí jevy. A. Nádory CNS a) Histologické typy Progrese z low-grade k high-grade Buněčný typ WHO grading systém b) Genetické syndromy c) Faktory prostředí 3. Diagnostika a) Klinický nález a symptomy b) Zobrazovací vyšetření CT/NMR PET 4. Staging a prognostické faktory a) Staging Klinický staging Vyšetření mozkomíšního moku b) Prognostické faktory Neurologický nález Histologický typ Věk pacienta Rozsah resekce Lokalizace tumoru Biogenetické markery 5. Terapie nádorů CNS a) Low-grade astrocytomy Sledování Radiační terapie b) Maligní astrocytomy Radiační terapie Systémová chemoterapie Intrathekální chemoterapie c) Maligní oligodendrogliom Radiační terapie d) Meningeomy Sledování VIII A

28 Radiační terapie e) Primární lymfomy CNS Stereotaktická biopsie Intrathekální chemoterapie Systémová chemoterapie Radiační terapie f) Meduloblastom Radiační terapie g) Ependymom h) Pinealom i) Metastatické postižení CNS Metastatické postižení mozku Celokraniální radioterapie Stereotaktická radioterapie Chirurgická terapie Metastatické postižení meningů Radioterapie (systémová; intrathekální) 6. Follow up 7. Podpůrná péče a) Kortikosteroidy b) Antiepileptika c) Nežádoucí účinky radioterapie d) Neurokognitivní e) Radionekróza 8. Specifika B. Nádory hlavy a krku a) Patologie Dlaždicobuněčný karcinom Žlázový (adenomatózní) karcinom Ostatní b) Genetické a molekulárněbiologické faktory c) Faktory životosprávy Kouření Alkohol d) Field cancerization (plošná kancerizace) e) Virové faktory HPV EBV 3. Prevence 4. Screening 5. Diagnostika a) Klinické příznaky a symptomy b) Endoskopické vyšetřovací metody a biopsie c) Ostatní zobrazovací metody 6. Staging a prognostické faktory a) TNM systém 7. Terapie a) Základní principy Orgán zachovávající operace Poradiační bloková krční disekce Radioterapie Kombinované postupy (konkomitance) b) Lokalizace Hypofarynx Larynx Nosní dutina Nasofarynx Dutina ústní Orofarynx Paragangliomy c) Angiofibrom d) Lokálně recidivující onemocnění e) Uzlinový syndrom f) Metastatické onemocnění 8. Follow up a) Duplicitní nádory 9. Podpůrná péče a) Dentální péče b) Enterální a parenterální výživa c) Radioprotektiva d) Rehabilitace Hlasu řeči Polykání VIII B

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi:

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi: SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČLS JEP Příručka pro praxi: METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. Klinika

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Zhoubné nádory penisu

Zhoubné nádory penisu Zhoubné nádory penisu Definice Zhoubné nádory penisu jsou onemocnění s relativně řídkým výskytem.tvoří přibližně 0,5-1 % všech nádorů u mužů. Nejčastější jsou nádory epitelové. Spinocelulární karcinom

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

ONKOLOGIE V UROLOGII

ONKOLOGIE V UROLOGII ONKOLOGIE V UROLOGII MUDr. Eva Kindlová Radioterapeutická a onkologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 Úvod Cílem tohoto sdělení není

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Doporučené postupy pro hormonální léčbu karcinomu prostaty 2012

Doporučené postupy pro hormonální léčbu karcinomu prostaty 2012 Závěr expertní komise ve složení: Babjuk M, Hora M, Katolická J, Kubecová M, Matoušková M, Melichar B, Petera J, Soumarová R, Študent V Podmínkou pro nasazení hormonální terapie je histologicky verifikovaný

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc Zkušenosti se stanovením HE4 Petrová P., OKB FN Olomouc HE4 lidský epididymální protein 4 Skupina proteinů označovaných WFDC (whey acidic disulfide core) s vlastnostmi podobnými trypsinu Poprvé zjištěn

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky

Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky MUDr. Zuzana Donátová Onkologická klinika 1. LF UK Praha a Thomayerovy nemocnice Praha, 12.9.2012 Edukační a informační platforma onkologických center pro

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Nádory parenchymových orgánů

Nádory parenchymových orgánů Nádory parenchymových orgánů Plíce Maligní nádory Nemalobuněčné karcinomy Malobuněčný karcinom Dlaždicový karcinom plic Dlaždicový karcinom plic Adenokarcinom plic Adenokarcinom plic Malobuněčný karcinom

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

MUDr. Pavel CHRBOLKA

MUDr. Pavel CHRBOLKA MUDr. Pavel CHRBOLKA jde o novou abnormální tkáň v organismu nemá fyziologickou funkci roste neregulovaným způsobem k přeměně normální buňky v buňku maligní je nutný mnohastupňový proces transformace dle

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

BRONCHOGENNÍ KARCINOM

BRONCHOGENNÍ KARCINOM Nádory plic, pleury a mediastina: BRONCHOGENNÍ KARCINOM Jiří Ferda, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Boris Kreuzberg Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Epidemiologie Nejčastější malignita v celosvětovém

Více

SPECT/CT neuroendokrinních tumorů. P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod

SPECT/CT neuroendokrinních tumorů. P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod SPECT/CT neuroendokrinních tumorů P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod 5 případů na 100 000 obyvatel/rok Pomalu rostoucí Vychází z neuroendokrinního systému Výskyt samostatný x

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Informace pro pacienty Čeština 2 Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Ve většině případů je zhoubné nádorové onemocnění ledvin asymptomatické,

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb. č. ze dne... (dále jen Smlouva ) (protonová terapie)

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb. č. ze dne... (dále jen Smlouva ) (protonová terapie) D o d a t e k č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb č. ze dne... (dále jen Smlouva ) (protonová terapie) uzavřené mezi: Proton Therapy Center Czech s.r.o., poskytovatel zdravotních

Více

Proton Journal. Souhrn indikací k protonové radioterapii 04/2015. pravidelné novinky z oblasti protonové léčby. Vážené kolegyně a kolegové,

Proton Journal. Souhrn indikací k protonové radioterapii 04/2015. pravidelné novinky z oblasti protonové léčby. Vážené kolegyně a kolegové, Souhrn indikací k protonové radioterapii Vážené kolegyně a kolegové, odborná veřejnost je rozdělena do dvou táborů - první z nich není protonové radioterapii příliš nakloněn a doporučuje raritní diagnosy,

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy Apoptóza je: terminální proces buněčné diferenciace vedoucí k zániku buňky klonování buňky cytostatický efekt proces vyjadřující metastázování Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: Carcinoma in

Více

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Machartová V. 1.6.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST. R.Repák

Význam endosonografie v diagnostice GIST. R.Repák GIST NET 2013 Litomyšl 29.-30.112013 Význam endosonografie v diagnostice GIST. R.Repák II.interní gastroenterologická klinika FN a LF UK Hradec Králové GIST - definice se vyvíjí - kontroverze, progenitorové

Více

Chirurgická léčba MG a thymomů

Chirurgická léčba MG a thymomů Chirurgická léčba MG a thymomů Schützner J, Tvrdoň J Mygra-cz 14. 15. 11. 2009 Roztoky u Prahy Thymus Žlaznatý orgán uložený v předním mediastinu za prsní kostí Významně se podílí na tvorbě imunitního

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové techniky radioterapie a jejich využih u nádorů cervixu a endometria IMRT,

Více

Benigní endometriální polyp

Benigní endometriální polyp Nádory dělohy POLYPY přisedlé nebo polokůlovité útvary, které vyklenují sliznici zdroj krvácení etiologicky funkční, hyperplastické, nádorové (riziko maligní transformace hyperplastického polypu je však

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Bioptická vyšetření materiálu z oblasti děložního čípku

Bioptická vyšetření materiálu z oblasti děložního čípku Bioptická vyšetření materiálu z oblasti děložního čípku klinicko-patologický seminář Podřipská nemocnice Roudnice n.labem 16. května 2005 MUDr. Jan Šťastný Diagnoza s.r.o. Progresivní změny na čípku Pseudotumory

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika a choroby zažívacího traktu Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika Psyché - duše, soma - tělo Zkoumá vliv psychických funkcí a pochodů na organizmus Psychosomatická

Více

Lékařská genetika a onkologie. Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013

Lékařská genetika a onkologie. Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013 Lékařská genetika a onkologie Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013 *genetické souvislosti *onkogenetická vyšetření u onkologických onemocnění * genetické vyšetření u hereditárních nádorů *presymptomatické

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO

Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc INFORMÁTOR OKB č.5/2004 Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO CEA karcinoembryonální antigen cut-off

Více

Myelom Možnosti léčby relapsu

Myelom Možnosti léčby relapsu Myelom Možnosti léčby relapsu MUDr. Jan Straub Pacientský seminář 3.6. 2013 Praha Průběh onemocnění v závislosti na léčbě Primoterapie Léčba 1. relapsu Léčba 2. relapsu 1. relaps 2. relaps Klinické projevy

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

STRUKTURA REGISTRU TULUNG

STRUKTURA REGISTRU TULUNG STRUKTURA REGISTRU TULUNG Vstupní parametry a diagnostika primárního onemocnění 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG dle WHO) 3. Nekuřák 2. Výška [cm]

Více

MUDr. Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno

MUDr. Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno Neuroendokrinní nádory GIT (GEP-NEN) epidemiologie, klasifikace, klinika MUDr. Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno 22. února 2013 1 Prokázán NET a co dál? 40 letá žena přichází na chirurgii

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY DEMONSTRACE PROGRAMU J.ZIMÁK, P. VLČEK, J. VEJVALKA, K. PERSONOVÁ, K. TÁBORSKÁ KLINIKA

Více

Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny

Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny MUDr. Petr Nencka, FEBU Podpořeno z prostředků projektu Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor Moto: Nejvyšším štěstím každé rodiny je zdravé dítě Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor ČLK, 14. února 2013 Úvod Od poznání možností, které nám nabízí prenatální diagnostika, se embryo či později

Více