Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte. www.vademecum-zdravi.cz"

Transkript

1

2 Vademecum zdraví také na Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte

3 Editorial Vážení čtenáři, v poslední době se stále častěji hovoří o tom, že Česká republika zažívá babyboom. Mnozí se dokonce domnívají, že zvyšující se porodnost z posledních let může být obratem dlouhotrvajícího trendu populační stagnace, který je hlavní příčinou celkového stárnutí populace. Ačkoli jde mnohem spíše o dočasný výkyv způsobený tím, že na svět nyní přivádějí své potomky silné ročníky narozené v sedmdesátých letech minulého století, přesto jsme se rozhodli věnovat novorozencům a kojencům zvláštní pozornost a hlavní téma tohoto čísla jsme příznačně nazvali Plánujete rodinu. Čtenářům jsme se v něm pokusili podat co nejkomplexnější pohled na problematiku péče o malé děti, počínaje už od chvíle, kdy se páru nedaří dítě počít tomu je věnovaný článek o léčbě neplodnosti, až po okamžik, kdy rodičové vybírají pro miminko vhodný kočárek či postýlku o tom pojednává článek o správném výběru výrobků určených dětem. V tomto čísle jsme ovšem nemohli pominout ani skutečnost, že vychází v letních měsících, tedy v době, kdy lidé houfně odjíždějí na prázdniny a dovolené. Ti, kteří se při cestování chtějí vyhnout různým neočekávaným nepříjemnostem, by si proto rozhodně měli přečíst článek věnovaný právě této problematice. Věříme však, že léto bude pro každého z vás především dobou odpočinku a relaxace a že jediné místo, kde se v nadcházejících měsících, a pochopitelně nejen v nich, setkáte s nějakou nemocí, budou pouze stránky našeho časopisu. redakce 3

4 8 Nemocnost mal ch dûtí v prûbûhu rûstu a v voje je klíãov m zpûsobem ovlivàována v vojem imunitního systému. Po narození pfiichází dítû ze sterilního prostfiedí dûlohy do prostfiedí, kde je vystaveno velkému mnoïství rûzn ch podnûtû vãetnû mnoha infekãních ãinitelû. 27 Vût ina z nás si léto bez opalování nedokáïe pfiedstavit. Pfiesto i tato zdánlivû ne kodná ãinnost má svá váïná rizika pro na e zdraví. Rozumn m pfiístupem k opalování je v ak mûïeme minimalizovat. Tenisov loket získal své oznaãení zfiejmû pro zv en v skyt u sportovcû vûnujících se tenisu. Postihuje ale také pacienty na základû pfietûïování pfii velmi rûzném spektru ãinností, ãasto nárazovû provádûn ch. 30 4

5 Obsah Pro vût inu z nás je aï do puberty zdravá pleè samozfiejmostí. Teprve po pubertû si uvûdomíme, Ïe o zdravou pokoïku je tfieba peãovat. 8 Plánujete rodinu? 8 Nemocnost miminek 10 Příčiny neplodnosti 12 Úrazy dětí v létě 14 Jak vybírat výrobky pro děti 16 Moderní zubní lékařství 18 Nezanedbávejte pokožku Úspěch není bez obětí 23 Suchá kůže 24 Zelený zákal lze zastavit 27 Pravidla opalování 28 Než vyjedete na cesty 30 Tenisový loket bez tenisu 32 Cévní mozková příhoda 34 SÚKL: kontrolor kvality léčiv 36 Proč právě Crohn? 38 Inkontinence únik moči 41 Jak na chlamydie? 48V Ïiva seniorû se vyznaãuje fiadou zvlá tností, které souvisejí se zdravotním stavem star ch lidí. V tomto vûku jsou ãasté poruchy chrupu, znemoïàující konzumaci nûkter ch potravin, sníïen pocit Ïíznû a chuèov ch vjemû. 44 Život s celiakií 46 Jak žít s cukrovkou? 48 Výživa seniorů 42 Rakovina plic 5

6 O zdravý vývoj svých dětí usilují rodiče s tou největší starostlivostí. Zanedbání péče v tomto věku by totiž mohlo mít dopad na celý jejich další život. Péče o zdraví našich dětí je proto tím nejlepším vkladem do jejich budoucnosti. Foto ãísla

7 Péãujte o zdraví sv ch dûtí!

8 Plánujete rodinu? Nemocnost miminek Nemocnost mal ch dûtí v prûbûhu rûstu a v voje je klíãov m zpûsobem ovlivàována v vojem imunitního systému. Po narození pfiichází dítû ze sterilního prostfiedí dûlohy do prostfiedí, kde je vystaveno velkému mnoïství rûzn ch podnûtû vãetnû mnoha infekãních ãinitelû. 8 Téma ãísla

9 Novorozenecké období V této době je již imunitní systém novorozence plně funkční, ale je nezkušený. Se všemi infekcemi se setkává poprvé. Imunitní systém dítěte je hlavně v prvních šesti měsících pasivně chráněn protilátkami, které byly v posledních týdnech těhotenství přeneseny přes placentu od matky. Další významný faktor ochrany novorozence představuje v této době kojení. Kojením dítě dostává nejen potravu v ideálním složení, optimálně až do šestého měsíce věku, ale v mateřském mléce jsou zastoupeny další důležité složky, které zlepšují funkci imunitního systému a zabezpečují významnou ochrannou bariéru převážně na sliznicích zažívacího ústrojí. Významnou složkou mateřského mléka jsou také živé bílé krvinky, které jsou schopny vykonávat své obranné funkce. Jejich výjimečnost spočívá v tom, že jako živé buňky nemohou být součástí jakéhokoli přípravku mléčné výživy pro děti i přesto, že v současné době je kvalita přípravků dětské výživy vysoká a snaží se zabezpečit všechny složky nutné k výživě dítěte v daném věkovém období. Celý režim novorozence je přirozeně uzpůsoben tak, aby se s infekcemi setkával postupně. Aktivity novorozence ho nevystavují předčasnému náporu infekčních onemocnění. Novorozenci je třeba zajistit jeho přirozené potřeby, tj. dostatek spánku a odpovídající stravy. Vhodné je tedy dát podle daných možností přednost kojení před umělou kojeneckou výživou. Pokud dítě v průběhu novorozeneckého období onemocní, je zapotřebí neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Je nutné mít doma teploměr k měření teploty dítěte a kontakt na lékařskou pomoc (mobilní telefon na svého dětského lékaře, adresu a telefon na nejbližší dětskou pohotovost, adresu nejbližší lékárny s pohotovostní službou). Kojenecké období Po novorozeneckém období, za které se považuje 1. až 28. den života dítěte, následuje období kojenecké, tj. období do jednoho roku věku. V průběhu kojeneckého období dítě velmi vyspívá, mění svůj režim a své pohybové dovednosti. Toto období je charakterizováno výrazně vyšší přirozenou expozicí infekcím. Tomu by měl odpovídat i režim kojence. Dítě je v této době pod dohledem svého dětského lékaře. To je zajištěno především systémem opakovaných preventivních prohlídek a pravidelných očkování, jež jsou koncentrována právě do tohoto období. V raném kojeneckém období bývají závažně nemocné většinou pouze děti s výraznými, nejčastěji vrozenými poruchami imunity. Všeobecně platí, že nejdůležitější jsou u těchto malých dětí režimová opatření, celkové zdravé uspořádání dne, spánkový režim, omezení styku se zdroji masivní infekce (kolektivní zařízení, nákupní centra, dětské koutky, MHD). Velkou důležitost v těchto věkových obdobích má strava, která by měla být pečlivě konzultována s dětskými lékaři. Jídelníček kojenců je velmi dobře vypracován a je nutné dodržovat správné intervaly zavádění nových potravin do jídelního režimu dítěte. Všechny problémy s nesnášenlivostí potravy, poruchy vstřebávání či možné alergie na složky potravy, jsou extrémně důležité právě v kojeneckém období. Problémy v tomto směru je třeba řešit, čímž jednoznačně přispíváme i ke snižování nemocnosti u dětí. Kojenecké období je také tou dobou, kdy se mohou projevit některá vrozená onemocnění. Jedná se například o poruchy metabolizmu, genetické vady, vrozené poruchy endokrinních žláz apod. Veškerá léčba patří do rukou dětských lékařů na specializovaných pracovištích. Obecně lze tedy říci, že onemocněním kojence v prvních měsících života je třeba věnovat dostatečnou pozornost avčas se obrátit na odbornou pomoc. MUDr. Marcela Černá Téma ãísla 9

10 Pfiíãiny neplodnosti Uzdravé ženy dozrává jedno vajíčko jen jednou za měsíc a pravděpodobnost, že během tohoto jednoho cyklu dojde po pohlavním styku s plodným mužem k oplození a uhnízdění vznikajícího zárodku v děloze, je jen asi 15 %. Asi u 60 % partnerských dvojic žena otěhotní po šesti měsících snažení, do dvou let se to podaří asi 85 % párů. Zbývajících 15 % párů lze považovat za neplodné, a je tedy na místě doporučit vyšetření a léčbu. Všechna vajíčka se každé ženě vytvoří již v době, kdy se sama vyvíjí jako plod v těle své matky. Žádná vajíčka již později nepřibudou. Po 30. roce života ženy její plodnost významně Îeny dnes odkládají matefiství do pozdûj ího vûku. Av ak se stoupajícím vûkem plodnost Ïen klesá. Spfiib vajícím vûkem Ïenû ub vá mnoïství vajíãek ve vajeãnících a vajíãka stárnou, zhor uje se jejich genetická v bava. klesá, a po 35. roce už dokonce velmi rychle. Významně se zhoršuje i účinnost metod, kterými se léčí neplodnost. Proto u žen nad 30 let věku se dnes nedoporučuje vyčkávat s vyšetřením a eventuální léčbou neplodnosti déle než jeden rok. Vyšetření je také vhodné uspíšit u párů, kde lze některou z poruch plodnosti předpokládat. Jedná se především o ženy, které mají velmi nepravidelný menstruační cyklus a bez léčby třeba nemenstruují vůbec, ženy po prodělaných operacích v malé pánvi, závažných zánětlivých onemocněních vnitřních rodidel apod. U mužů jsou rizikové především stavy po operacích nesestouplých varlat či varikokély (rozšíření cévní pleteně v oblasti šourku). 10 Téma ãísla

11 Pfiíãiny neplodnosti Muži a ženy se o příčiny neplodnosti dělí zhruba napůl. Jednoznačná příčina na straně ženy je nalezena asi ve třetině případů. Nejčastěji se jedná o hormonální poruchu, kdy pravidelně nenastává ovulace. Méně často je diagnostikována neprůchodnost vejcovodů. Nedostatečně kvalitní sperma je u mužů přítomno v další třetině neplodných párů. Velkou část tvoří dvojice, kdy je mírně snížená plodnost u obou partnerů, např. hraniční spermiogram muže a jednostranná neprůchodnost vejcovodu u ženy. Příčinu neplodnosti se někdy vůbec nepodaří zjistit. Anovulaãní sterilita Jedná se o neplodnost ženy, u které neprobíhá během menstruačního cyklu ovulace, uvolnění vajíčka z vaječníků. Anovulaci mohou způsobovat nesprávné hladiny ženských hormonů, ale i hormonů štítné žlázy, prolaktinu a nebo inzulínu. Neovulují ženy, které mají nadváhu, stejně jako ženy s nízkou tělesnou hmotností. Problémy mívají i ženy s hraniční hmotností a velkým energetickým výdejem. Typické jsou sportovkyně nebo baletky. Extrémně štíhlé ženy přestávají dokonce i menstruovat, a to tehdy, když jejich tělesná hmotnost klesá ke 45 kg. Jednou zpříčin, že žena již nemá ovulaci, může být fakt, že se již vyčerpala zásoba vajíček. To je normální u starších žen, okolo 40 let nebo spíše nad 45 let. NeprÛchodnost vejcovodû Děloha je s oběma vaječníky spojena jemnými trubicovitými orgány, vejcovody. K setkání spermie a vajíčka, oplození a ke správnému usídlení zárodku v dutině děložní je nezbytná nejen mechanická průchodnost vejcovodů, ale i jejich správná funkce. Svalovina vejcovodů a jejich výstelka umožní jak transport spermie k vajíčku, tak posun zárodku do dutiny děložní. Dojde-li k narušení složité činnosti vejcovodů, ať již z důvodů mechanických, např. srůsty, nebo funkčních, kdy vzniká porucha jemných pohybů svaloviny vejcovodu, nenastane oplození vůbec nebo proběhne uhnízdění zárodku na nesprávném místě. Hrozí pak První privátní chirurgické centrum, spol. s r. o. Sanatorium SANUS Hradec Králové Plastická chirurgie, gynekologie, asistovaná reprodukce, urologie. tel , INZERCE život ohrožující mimoděložní těhotenství. Průchodnost vejcovodů lze nejpřesněji prokázat pomocí laparoskopie. Laparoskopie je operační výkon v celkové anestezii, využívají se 0,5 až 1 cm široké řezy ke vstupu laparoskopických nástrojů do dutiny břišní. Většinou se provádí během jednodenní až dvoudenní hospitalizace. Endometrióza O endometrióze mluvíme v případech, kdy se děložní sliznice (endometrium) vyskytuje mimo své normální uložení, tedy mimo dutinu dělohy. Nejčastěji se jedná o drobná ložiska nahnědlé barvy na pobřišnici nebo na orgánech malé pánve, na vejcovodech, vaječnících, na střevě, na močovém měchýři apod. Endometrióza velmi často způsobuje neplodnost ženy. Vy etfiení a léãba Při vyšetření se lékař zaměřuje na tři oblasti: stanoví, zda má žena ovulaci, vyšetří kvalitu spermií partnera a vyšetří průchodnost vejcovodů. Pokud jde o léčbu, je dobré vědět, že termín asistovaná reprodukce dříve zahrnoval všechny léčebné metody, které se používaly, pomáhaly, tedy asistovaly při léčbě neplodnosti. V současné době se tento termín používá pouze v souvislosti s těmi metodami léčby neplodnosti, kde je přímo manipulováno se zárodečnými buňkami, to znamená vajíčkem nebo spermiemi. Základní metodou asistované reprodukce je metoda mimotělního oplození, od které pak byly postupně odvozeny další techniky a postupy. A co mimotělní oplodnění vlastně znamená? Znamená to, že splynutí spermie a vajíčka, odborně fertilizace, nastane mimo tělo matky, in vitro, ve zkumavce, a po určité době je zárodek, embryo, uměle přenesen, transferován do dělohy. Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., z Knihy o těhotenství a porodu Téma ãísla 11

12 Úrazy dûtí v létû Vdobě letních prázdnin a dovolených se výrazně zvyšuje nebezpečí nejrůznějších forem úrazů. Jak však v takových případech poskytovat první pomoc? Protože jsou to zvláště děti, které v tomto období často zbytečně riskují, a přicházejí tak k úrazům, budeme hovořit především o nich. Úrazy hlavy Mezi nejčastější život ohrožující úrazy u dětí patří úrazy hlavy. Pokud jsme u dítěte neviděli vznik úrazu a můžeme-li podle různých okolností u něho předpokládat úraz hlavy a navíc má-li kdekoli na hlavě patrný hematom (modřinu), oděrky, dále krvácí-li z nosu, z ucha či úst a je nápadně malátné, na nic nečekáme a voláme linku ohrožení života 155. Pokud se k těmto příznakům přidruží i nevolnost a zvracení, nesmíme dítěti podávat nic ústy, tzn. žádné léky, žádné pití a jídlo. Malého pacienta, který je při vědomí, položíme na záda, s horní polovinou těla mírně zvýšenou a do příjezdu lékaře ho sledujeme, zda dýchá a neztrácí vědomí. Stane-li se, že nám dítě upadne do bezvědomí, tzn. přestane reagovat na oslovení a neprobudí se na zatřesení, uložíme je do stabilizované polohy. Malé kojence a novorozence nekojíme apoložíme na bok. Od zraněného dítěte nikdy neodcházíme a vyčkáme u něho až do příjezdu lékaře, mezitím sledujeme jeho celkový zdravotní stav. Tupá poranûní hrudníku Především u nejmenších sportovců se vyskytují tupá po- ranění hrudníku. Díky pružnosti hrudní stěny u dětí nedochází často ke zlomeninám hrudní kosti a žeber, jedná se tu především o zhmoždění nitrohrudních orgánů. Stává se tak často především u tvrdých střetnutí při lakrosu, vybíjené, úderem basebalovým a fotbalovým míčem, ale i u karate. Dochází k otřesu a zhmoždění srdce a může nastat i zástava srdeční činnosti. V tomto případě je na místě ihned započít s oživováním a současným voláním linky ohrožení života 155. Každé poranění hrudníku hrubší mechanickou silou, které na kůži dítěte způsobí oděrky a zřetelné stopy po zranění (například míč, bezpečnostní pásy v automobilu apod.), vyžaduje minimálně lékařskou prohlídku na chirurgické ambulanci. Tupá poranûní bfiicha Stejně závažným úrazovým dějem jako tupá poranění hrudníku jsou i tupá poranění břicha. Také zde platí, že vidíme-li 12 Poradna

13 na těle malého pacienta oděrky, modřiny a pohmožděniny či stěžuje-li si dítě na bolest břicha, voláme linku ohrožení života 155. Nechá-li nás dítě na břicho sáhnout, a to je tvrdé jako prkýnko, položíme je na pevnou podložku a zvedneme celé dolní končetiny do výše, může se totiž jednat o krvácení do dutiny břišní. Opravdu je nutné, abychom v těchto případech nedávali nikdy dětem nic pít (můžeme jim otřít rty mokrým kapesníkem), nic jíst, žádné léky do úst a ani nejmenší děti nikdy nekojíme, mohli bychom tak dětskému pacientovi hodně uškodit. Nesmíme tato zranění podcenit a nechat se zmást relativně dobrým zdravotním stavem, zhroucení krevního oběhu dítěte může nastat náhle. Popáleniny a opafieniny Také popáleniny a opařeniny patří bohužel k častým úrazům v dětském věku. Vždy záleží na velikosti popálené plochy a na hloubce popálení. Samozřejmě čím větší a hlubší popálení je, tím je i horší stav malého pacienta. Úplně nejlehčím stupněm je zarudnutí, silná bolestivost, lehký otok, dále se stupňují příznaky tvorby puchýřů, které mohou praskat, silná bolestivost až po šedou, černou kůži s příškvary, kdy pacient již bolest necítí. Jak máme v takovém případě postupovat? Především zavoláme ihned linku ohrožení života. Dále musíme přerušit další působení tepla. Z dítěte odstraníme volné součásti oděvu, nic přiškvařeného nestrháváme. Snažíme se malé popálené plochy chladit vodou o teplotě 8 C, ne však chladnější, a nikdy ne ledem. U novorozenců se chlazení nepoužívá vůbec. Z popálených ploch totiž uniká plazma a ztrácejí se tekutiny, ale zároveň popálenou kůží došlo k poškození termoizolační vrstvy těla, a dochází tak k velkým ztrátám tepla. Jako první pomoc na krytí ran můžeme Poradna použít navlhčené chladné čisté látkové kapesníky, pleny apod. Zásadně nikdy neposloucháme babské dobré rady a nic do rány nesypeme (žádné zásypy), ničím nemažeme (ani mastí, ani máslem a olejem tyto látky tepelnou noxu zanesou jen hlouběji) a nikdy nestrháváme přiškvařené oděvy, šperky a řetízky. Opět platí zákaz dítěti podávat cokoli ústy, i když má velký pocit žízně. Nesmíme mu dát žádné pití, jídlo a léky až do příjezdu lékaře. Prevence je nejúãinnûj í první pomocí Vůbec nejlepší je však úrazům předcházet. Nezbytné je používání ochranných pomůcek, tzn. vždy dát dítěti helmu na kolo, in-line atd. Stačí totiž jen pár sekund, a pokud dítě spadne bez helmy na hlavu, může si v lepším případě bohužel nést následky po celý svůj život kvůli nitrolebnímu poranění a v případě horším mohou být následky úrazu smrtelné. Helmu by například mělo mít i dítě v cyklosedačce na kole rodičů nebo ve vozítku, které se připevňuje za kolo dnes tak moderní způsob vyvezení dítěte ven do přírody. Na motorky, čtyřkolky, skútry a skateboardy u větších dětí existují již snadno dostupné výborné chrániče páteře. Z dosahu kojenců, batolat a malých předškoláků odstraníme nejrůznější kabely (hrozí hluboké popálení či poranění elektrickým proudem), dále drobné předměty, které mohou vdechnout, jako je lego, burské oříšky, lentilky. Zamezíme přístup k nekrytým elektrickým zásuvkám a k technické drogerii (nebezpečný louh a Fridex v PET lahvích). V kuchyni hlídáme dítě, aby na sebe nestrhlo rychlovarnou konvici za přívodný kabel, dále ubrus ze stolu, kde jsou hrnky s kávou apod. Veronika Domianová RÛÏová jízda proti rakovinû prsu Nebezpečí onemocnění rakovinou prsu je stále aktuální, stejně jako nutnost informovat veřejnost o jeho prevenci. Všeobecná zdravotní pojišťovna se stala hlavním partnerem projektu Růžová jízda proti rakovině prsu společnosti Avon Cosmetics. Cílem bylo přivézt důležité informace o prevenci tohoto onemocnění a způsobech jeho léčby ženám, ke kterým by se tyto informace jinak nedostaly. Symbolem akce byl nezaměnitelný růžový autobus, který jste mohli navštívit od 17. dubna do 1. června 2008 v blízkosti nákupních center Tesco nebo na náměstích 34 měst Čech, Moravy aslezska. V každém místě se jeho posádka zdržela jeden den a kromě informací z oblasti prevence rakoviny prsu zajistila rovněž distribuci poukázek Ženy ženám s dvousetkorunovým příspěvkem na preventivní vyšetření prsu. Jít přímo za ženami do terénu je určitě dobrý způsob, jak šířit informace o této velmi důležité prevenci, proto jsme Růžovou jízdu podpořili. I díky adresným pozvánkám VZP, kterými jsme vloni zvali na vyšetření prsou naše klientky, které mamografický screening déle než tři roky neabsolvovaly, se podařilo v minulém roce počty vyšetřených žen v ČR zvýšit. Stále je však mnoho žen, které tuto prohlídku od 45. roku věku nepodstoupily vůbec, a zároveň mnoho těch, které nechodí pravidelně. Každé dva roky přitom mají ženy ve věku let nárok na bezplatné vyšetření. Protože jde zároveň o preventivní vyšetření, připomínám, že žádný regulační poplatek ženy v tomto případě neplatí, říká MUDr. Pavel Horák, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Posádku růžového autobusu tvořily ženy z Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu, které mají osobní zkušenosti s touto zákeřnou nemocí, a mohou proto zájemkyním správně pomoci nebo poradit. Na odborné dotazy odpovídal lékař, který byl do autobusu pozván z nejbližšího screeningového centra. Posádku doplňovaly vyškolené členky Mládeže Českého Červeného kříže. Zájemci získali v autobusu také adresy nejbližších screeningových center a kontakty na pacientské organizace. Stěžejním cílem akce je přesvědčit nejen všechny ženy, ale i muže, že jedinou správnou a přitom snadnou cestou k včasnému odhalení nebezpečí rakoviny prsu jsou pravidelná preventivní mamografická či sonografická vyšetření. PR Na další podrobnosti se mohou klienti informovat na jednotlivých pobočkách VZP, ové adrese: či infolince

14 Jak vybírat v robky pro dûti Zákon o obecné bezpeãnosti v robkû ukládá v robcûm, dovozcûm a distributorûm povinnost uvádût na trh pouze bezpeãné zboïí. Na trhu se objevuje i řada zdravotně závadných výrobků, které mohou zvláště nejmenším dětem ublížit. Jak však mají rodiče postupovat, aby nákupem takového zboží děti neohrozili? Do kategorie výrobků určených pro tzv. péči o děti spadají kromě kočárků, postýlek, přebalovacích pultů, chodítek, židliček nebo hracích stolků také další skupiny výrobků, jejichž výrobci, dovozci a distributoři jsou povinni při uvádění na trh dodržovat zákonem stanovené povinnosti. Přesto se však na trhu zdravotně závadné výrobky vyskytují. Při téměř nepřeberném množství nabízených výrobků a volném pohybu zboží je totiž nemožné zajistit, aby byly všechny bez vady, zejména pokud některý z článků distribučního řetězce povinnost uvést na trh bezpečný výrobek poruší. Ze stejného důvodu také není vůbec snadné již při výběru zjistit, zda vybraný výrobek není vadný, nebo dokonce nebezpečný. Existují však určitá pravidla, která by měl spotřebitel při nákupu dodržet za všech okolností, a to bez ohledu na to, jestli se jedná o postýlku, kočárek nebo jiný výrobek, který má péči o nejmenší děti usnadnit. Jak uspût pfii v bûru v robku pro dûti? Ještě dříve než vůbec přistoupíme ke koupi potřebného zboží, měli bychom si udělat tzv. průzkum trhu tedy zjistit rozsah nabídky, cenové relace a zúžit tak výběr na zboží, které se nejvíce blíží tomu, co od požadovaného výrobku očekáváme. Při vlastním výběru konkrétní zboží pak především musíme požadovat informace o materiálovém složení, zdravotní nezávadnosti, užitných vlastnostech atd. požadovaného zboží, a to nejlépe v písemné podobě pokud je informací málo nebo žádné, raději z obchodu odejdeme. Vybraný výrobek si následně necháme předvést. Posoudit bychom měli nejen použitý materiál a provedení, ale zejména stabilitu, snadnou manipulaci (například skládací mechanizmus kočárku, brzdný systém, pevnost kol, pružení), opracování (konkrétně u dřevěných výrobků např. ostré hrany či mezery), zkontrolovat je třeba také všechna místa dosahu dítěte (kam může strčit prstíky nebo zaklínit končetiny), pevnost a trvanlivost madel (držadel), funkčnost zádržných systémů a zapínadel apod. Zkontrolovat bychom měli i přiložený návod k montáži (použití) a upozornění na rizika nesprávného použití a rovněž i to, je-li tento návod napsán v českém jazyce. Anonymní výrobky bychom neměli raději kupovat vůbec a při koupi bychom se měli ptát na zajištění servisu. Zajímat by nás měly i další doplňky vybraných výrobků a jejich ceny (matrace, podložky, nánožníky, náhradní kola ). Jestliže se nakonec pro výrobek rozhodnete pro nákup, měli bychom na závěr požadovat řádně vyplněný doklad o koupi, a to včetně identifikace prodávajícího, specifikace (nestačí jen kočárek nebo postýlka), data koupě a ceny (záruka na celý výrobek je nejméně 24 měsíců). A ještě jedna rada na závěr: prostřednictvím e-shopu nekupujme neznámé zboží pouze podle popisu, ale jen takové, s nimiž má spotřebitel dobré zkušenosti nebo příznivé reference z důvěryhodných zdrojů. jp 14 Poradna

15 Osvûtou proti zubnímu kazu INZERCE Zlepšit informovanost veřejnosti o následcích špatné ústní hygieny na lidské zdraví má nový osvětový program DENTAL ALARM. Tento program je reakcí na jen zvolna se lepšící situaci v oblasti péče o chrup, neboť stále % školou povinných dětí a většina dospělé populace trpí následky špatné ústní hygieny. Přitom se jen málo ví o tom, že špatná péče o zubu může způsobit i vznik kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky či záněty dýchacích cest. Osvětový program DENTAL ALARM chce proto formou školení přinést zejména do škol potřebné informace o zásadách správné ústní hygieny, anatomii dutiny ústní a samozřejmě o vzniku a následcích zubního kazu. Školní děti, ale i dospělí z řad rodičů a učitelů získají i cenné informace o druzích zubních kartáčků aodalších zubních pomůckách, jimiž jsou například párátka či zubní nit. Objednat program si mohou jednotlivé třídy i celé školy, ale také například rodičovská sdružení. Podmínkou je pouze správně vyplněná žádost, která musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, pro jak velkou skupinu dětí by se mělo školení uskutečnit a jméno kontaktní osoby ve škole. Do týdne po podání žádosti se DENTAL ALARM ozve a potvrdí termín školení. Vlastní školení se pak pod vedením odborníků z řad zubních lékařů, dentální hygienistky či studenta zubního lékařství uskuteční přímo ve škole. Součástí školení je i promítání instruktážního filmu či aplikace speciálního speciálního roztoku na zuby, jehož pomocí lze odhalit špatně vyčištěná místa. Vše je podáno velice zábavnou formou a každý, kdo si školení objedná, dostane tři zubní kartáčky zdarma. red Milí rodiče, učitelé a hlavně děti, víte, proč se zoubky kazí? Víte, jak je máte čistit? Pozvěte si studenty stomatologie na Vaši školu nebo školku a oni vás hravou a vtipnou formou naučí všechno o zoubkách. Budeme velmi rádi, pokud se nám ozvete a zlepšíte tak stav zoubků dětí. Objednat program můžete přes internet na adrese PROJEKT JE PRO ŠKOLY BEZPLATNÝ Generální partner:

16 Zubafi je v oãích vefiejnosti znaãnû nepopulární profese spojená pro vût inu lidí s nûãím nepfiíjemn m, nebo dokonce bolestiv m. Málokdo se tû í na dal í náv tûvu u svého zubního lékafie. Moderní zubní lékafiství Zubního lékařství se však není třeba obávat. Důležité je ovšem mít jasnou představu o tom, co od svého ošetřujícího lékaře očekáváme. Dnešní stav zubního lékařství je už natolik pokročilý, že si máme z čeho vybírat. Prevence, hygiena, fluoridy Současné poznatky jednoznačně potvrzují zásadní vliv správně prováděné a pravidelně kontrolované ústní hygieny na dlouhodobé předcházení dvěma nejčastějším onemocněním zubnímu kazu a zánětům dásní. Společnou příčinou onemocnění je smíšená infekce, která v podobě plaku rozrušuje povrch zubu i dráždí přilehlou dáseň. Vliv genetiky či potravy může být v konkrétních případech také významný, ale jednoznačně nejdůležitějším faktorem udržení orálního zdraví je perfektní, šetrná a kontrolovaná ústní hygiena. Z tohoto důvodu je moderním trendem již ivkvalitních českých praxích zaměstnávat dentální hygienistku, která pacienty učí metodám kontroly plaku a pravidelně dohlíží na jejich stav. Zvláštní kapitolou prevence je potom fluoridace zubů za účelem zvýšení odolnosti zubní skloviny proti zubnímu kazu. Zde je třeba vyvracet jeden přežívající mýtus, a tím je systémová fluoridace. Ve druhé polovině minulého století vznikl názor, že vnitřně podávané fluoridy (u nás fluoridové tablety) mohou zajistit vyšší odolnost zubů ihned po prořezání, a tím již od raného věku působit preventivně. Existuje několik klíčových studií, které dokázaly, že systémové podávání fluoridů nemá žádný zásadní preventivní význam. Naproti tomu lokální fluoridace povrchu zubů (zejména zubní pasty a ústní vody) může u skupin s horší kontrolou hygieny (obvykle s nižším socioekonomickým statusem) prodloužit (oddálit) dobu destrukce chrupu, a tím do jisté míry zlepšit orální zdraví v určitém věku. Tato fluoridace však musí být prováděna trvale a malými dávkami fluoridů. Ve vyspělých zemích západní Evropy je však mnohem více zubů v dospělosti ztraceno jako důsledek zánětů dásní než zubního kazu. Zde nemají fluoridy vůbec žádný vliv a jedinou cestou je systematická preventivní péče o chrup. Zatímco šance na vyléčení pacienta v pokročilé fázi parodontitidy je i v rukách odborníka nejistá, pokud zasáhneme včas a podaří se nám získat pacienta pro spolupráci, máme vyhlídky na úspěch velmi dobré i v zapadlé vesnické praxi. Tady je ovšem nejčastější kámen úrazu. Pro úspěšnou léčbu parodontopatií musí projevit pacient značnou dávku dentálního intelektu. Není možné pacienta zbavit parodontitidy bez jeho aktivní spolupráce, nebo dokonce proti jeho vůli! Léãba zubního kazu Principiálně se léčba již vzniklého zubního kazu po mnoho desetiletí nezměnila. Odstranit kaz a vzniklý defekt nahradit do původního tvaru cizím materiálem. Dříve to byl 16 Diagnóza

17 amalgám a zlaté slitiny, dnes je to nejčastěji kompozitní pryskyřice a keramika. Pacienti celkem logicky požadují stále častěji estetické řešení. Tento požadavek však naráží na problém zubního lékařství v zemích s nižší technickou úrovní, jako je bohužel stále i ČR. Zpracování moderních materiálů představuje znalostně i časově náročnější možnost ošetření a klade značně vyšší nároky na ošetřující lékaře. Zatímco amalgám nám lékařům odpouští drobné (i méně drobné) chyby a je schopen plnit svou roli po desetiletí, kompozitní pryskyřice může při relativně drobném nedodržení pracovního postupu ztratit svou účinnost jako výplně již záhy po ošetření. Vzhledem k postupnému vytlačování dentálního amalgámu z trhu (z ekologických důvodů) však musejí vzniklou situaci řešit zejména lékařské fakulty, které musejí operativně doplňovat svá kurikula o nové předměty a praktické výkony. V rámci postgraduálního vzdělávání zubních lékařů je v současné době nabídka kvalitních vzdělávacích akcí již poměrně dobrá a zubní lékaři si již zvykli pravidelně doplňovat své vědomosti a měnit své návyky. Novými trendy v léčbě zubního kazu jsou zejména postupy s maximálním zachováním tvrdých zubních tkání, tzv. minimálně invazivní terapie. Tyto postupy jsou opět náročnější pro ošetřující, vyžadují používání zvětšovacích pomůcek (lupové brýle, mikroskopy), ale nabízejí často diametrálně odlišné, šetrnější ošetření. Abychom mohli zasáhnout včas, musíme co nejdřív zjistit stav věcí. Na poli diagnostiky zubního kazu dnes existují nové pomůcky Kofferdam nasazený na zubech (např. laserová fluorescence kariézních tkání) vedle tradičních (rentgenové snímky) a celkově se možnosti diagnostiky nových kazů zlepšují. Tam, kde musíme zasáhnout, dnes již nemáme k dispozici pouze neoblíbenou vrtačku, ale i jiné techniky preparace jako laser nebo vzduchoabrazi, ale nutno podotknout, že obecně kvality těchto nových metod doposud nepřevýšily tradiční postupy. Důležitým trendem je udržení naprosté čistoty operačního pole (ošetřovaného zubu) a k tomu nám slouží tzv. kofferdam. Toto německé slovo znamená latexovou blánu izolující ošetřované zuby od okolního prostředí. Tím je garantováno, že pacient nemusí polykat odstraňované zbytky amalgámu, nemůže jazykem rušit lékaře při práci ani nejsou jeho ústa během výkonu vysušována umístěnou savkou. Tam, kde následkem úrazu nebo zubního kazu již není možné udržet zub se zdravou dření (zubní pulpa), nastupuje tzv. endodontické ošetření. Dříve byly možnosti stomatologů v tomto ohledu značně omezené, ale dnes je díky novým strojovým technikám ošetření i operačním mikroskopům dosahováno dříve nemožných výsledků. Mezi pacienty velmi Ošetření úrazem poškozených zubů obávaný výkon resekce kořenového hrotu je dnes díky kvalitnější endodontické péči prováděn jen velmi vzácně. Z pohledu mnoha pacientů však na prvním místě nestojí nejmodernější technologie zhotovování výplní, ale hlavně bezbolestné ošetření, které je díky velkému výběru místních anestetik i prostředků k jejich aplikaci doopravdy možné. Léãba parodontitidy Pro léčbu parodontitidy je důležitější prevence a dobrá spolupráce, nicméně i zde máme dnes v rukou mocnější nástroje než před několika desetiletími. Pacienty s pokročilým onemocněním dásní (zejména u nižších věkových kategorií) vyšetřujeme na přítomnost konkrétních agresivních bakterií (DNA testy parodontálních patogenů), jejichž odstranění následně provádíme pomocí kombinace antibiotik. Tento postup je však pouze nadstavbou, doplňkem tradiční hygienické péče a očišťování povrchu zubů profesionálně. Léãba ztrát zubû Tam, kde již nejsme schopni zuby zachránit, nastupuje taková léčba, která má zajistit pacientovi obnovu všech funkcí chrupu (žvýkání, vyslovování, vzhled). Díky oseointegrovaným implantátům a keramickým zubům jsou dnes vyhlídky pacientů značně optimističtější než dříve. Téměř každý defekt chrupu lze v současnosti ošetřit tak, aby pacient neměl žádný diskomfort a trauma ze snímací protézy. Takové řešení je ovšem zcela mimo rámec veřejného zdravotního pojištění a je třeba počítat mnohdy i s investicí několika stovek tisíc korun. Cena takových ošetření může dosahovat podle lokality a praxe značných rozdílů. Obecně lze říci, že zatímco preventivní péče stojí v progresivní praxi stokoruny, výplně tisícikoruny, náhrady chybějících zubů implantáty už desetitisíce a celkové rekonstrukce chrupu i několik stovek tisíc korun. Kosmetické zákroky Vzhledem k estetické významnosti zubů pro celkový vzhled obličeje, jsou některé praxe zaměřené hlavně na korekci estetických nedokonalostí. Estetické fasety z keramiky nebo kompozitní pryskyřice mohou relativně snadno vyřešit menší tvarové nedokonalosti zubů. Díky mikrochirurgickým postupům je dnes možné bojovat i s následky přehnaně prováděné, agresivní péče o zuby, kdy dochází k odhalování krčků zubů. Analgosedace Pacienti, které pro jejich strach nebo jiný handicap nejsme schopni ošetřit standardním způsobem, mohou absolvovat ošetření v tzv. analgosedaci. Během takového zákroku je pacient v částečném útlumu vědomí, nepříjemné vlivy nevnímá a nepamatuje si je po skončení zákroku. Tímto způsobem je možné ošetřit i pacienty s nezvladatelným dávivým reflexem nebo pacienty podstupující časově náročný chirurgický zákrok (mnohočetné implantace). MUDr. Daniel Černý Diagnóza 17

18 Nezanedbávejte Pro většinu z nás byla až do puberty bezproblémová pleť samozřejmostí. Teprve když se přehnala pupínková smršť dospívání, uvědomili jsme si, že o zdravou a přitažlivou pokožku je třeba pečovat. Péče o pleť však neznamená jen aplikaci hydratačních krémů a zkrášlovacích přípravků. Tak jako naše pokožka pokrývá celé tělo, tak se na jejím vzhledu odráží stav celého těla a možná i mysli. Mezi desatero péče o pleť v první řadě patří dodržování základních pravidel životosprávy. Patří sem dostatek spánku a relaxace, zdravý jídelníček, bohatý především na vitaminy A, C a E. Aby byla pokožka pružná a napjatá, musí mít dostatečný obsah vody. Bohatý a pravidelný příjem tekutin je proto nutností. V neposlední řadě pleti prospívá pobyt na čerstvém vzduchu a dostatek pohybu. Co pleti naopak škodí? Stačí se rozhlédnout kolem a vidíme, že jejím největším nepřítelem je kouření a také pobyt v zakouřeném prostředí. Velmi nehezky se nám na vzhledu podepíše i nadměrná spotřeba alkoholu a jídelníček s vysokým obsahem cukrů, tuků (včetně olejů), kávy, čokolády a silně kořeněných jídel. Přestože jsme chválili pobyt na čerstvém vzduchu, přímému slunci se raději vyhněme. Nejenže dlouhodobý pobyt na slunci zvyšuje riziko zhoubného melanomu (rakovina kůže), ale opalování a častý pobyt v soláriu pokožku také vysušují a urychlují její stárnutí. Mnohem vhodnější pro krásnou a zdravou pokožku je sauna. Jak o etfiovat pleè? Pro správné ošetření pleti je nejprve nutné rozeznat, který typ pleti nám příroda nadělila. Podle stupně promaštění rozlišujeme pět typů pleti: pleť suchou, normální, smíšenou a mastnou. Zvláštním případem je pleť citlivá se sklonem k alergickým reakcím. Pokud jste vlastníkem citlivé pokožky, musíte být zvlášť opatrní při výběru kosmetických přípravků a měli byste chránit svou pleť před nepřízní počasí a náhlými výkyvy teplot. Takzvanou normální pleť mají především děti do nástupu puberty, kdy se pleť mění v mastnou. U dospělých je nejčastější pleť smíšená, tedy s mastnými partiemi na bradě, nosu a na čele. Pro pravidelnou péči o pleť můžeme použít mnoho typů 18 Poradna

19 často. K dočištění problematických partií používáme pleťové vody. Lidé se suchou pletí by měli vždycky sáhnout po přípravku bez obsahu alkoholu. Na partie okolo očí používáme oční krémy, které s přibývajícím věkem budeme oceňovat více a více. Pokožka kolem očí stárne totiž nejrychleji a nejdříve se na ní projeví důsledky všech probdělých nocí, vykouřených cigaret a dlouhých hodin strávených na přímém slunci. Dále můžeme mastnou nebo normální pleť ošetřit napařováním, které však provádíme maximálně třikrát týdně a pleť před napařováním vždy důkladně vyčistíme. Po napařování obličeje nad horkou vodou, které by mělo trvat asi pět minut, použijeme hydratační krém nebo masku (podle typu pleti). V péči o pokožku je možné použít také peeling, kterým docílíme odstranění povrchové odumřelé vrstvy kůže, a tak je pleť potom jasnější a zářivější. Vhodný je například peelingový krém s drobnými obrušujícími zrnky. pokoïku kosmetických a regeneračních přípravků. Přitom je nutné dbát na to, abychom kosmetiku vybírali podle typu naší pleti a abychom používali kvalitní kosmetiku jedné značky a jedné řady, která se svým složením doplňuje. Základním přípravkem pro ošetření pleti jsou hydratační krémy. Při jejich výběru volíme krémy buď lehčí, nebo mastnější, podle typu naší pleti. Pro lidi s mastnou pletí je velmi vhodné použití pleťových masek. Ty pomáhají uzavírat póry mazových žlázek a mají odmašťující účinek. Naopak lidé se suchou pletí by masky neměli používat příliš Nakonec přes všechny krémy a masky, které se nám dnes na trhu nabízejí, bychom neměli zapomenout, že naše pokožka odráží celkový stav organizmu. Pokud se chceme pyšnit zdravou a krásnou pletí, musíme pomýšlet na zdraví celého svého těla. Bc. Helena Smyčková, MeDitorial Schematický řez pokožkou Poradna INZERCE

20 Kardiologická klinika Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) patfií ke piãkov m pracovi tím nejen u nás, ale ivevropû. Nejen o tom, co obná í fiízení takovéto instituce, jsme si povídali s jejím pfiednostou Prof. MUDr. Josefem Kautznerem. Úspûch není 20 Rozhovor

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ TERMÍNY ODPOLEDNÍCH ODBORNÝCH KONFERENCÍ PRO FARMACEUTICKÉ ASISTENTY A MAGISTRY PODZIM 2013: BRNO Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20 čtvrtek

Více

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc.

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc. komerční PřÍlOHa SPOleČnOSTI MeDIaPlaneT získejte přesné informace Jak se orientovat na internetu v otázkách rakoviny? Cévní mozková příhoda Kde hledat vhodnou pomoc? březen 2014 ZRALÝ VĚK foto: ArchIV

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

Ve středu je. Dobré slovo má obrovskou váhu. Enzymy a protinádorová léčba. S Věrou Galatíkovou o hodnotách života. Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny

Ve středu je. Dobré slovo má obrovskou váhu. Enzymy a protinádorová léčba. S Věrou Galatíkovou o hodnotách života. Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny dravá rodina Í L O H A D E N Í K Ò B O H E M I A, R O V N O S T, S V O B O D A A V E â E R N Í K U P R A H A 5 / 9 Ve středu je Květinový den S Věrou Galatíkovou o hodnotách života Jaké jsou úspěchy v

Více

Lékárníci hledají recept na zjednodušení systému doplatků na léky

Lékárníci hledají recept na zjednodušení systému doplatků na léky ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2015 Lékárníci hledají recept na zjednodušení systému doplatků na léky PODZIMNÍ KONFERENCE PRO ASISTENTY A LÉKÁRNÍKY HRADEC KRÁLOVÉ, Hotel Tereziánský Dvůr, 22. 9. 2015 BRNO, Hotel

Více

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově.

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově. ZIMA 2014 revue Časopis skupiny NEMOS GROUP NEJSOU KOSTI JAKO KOSTI 20 let soudního lékařství v Sokolově Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově Běžkyně na lyžích Petra NovákovÁ Věděla jsem

Více

Lucie Benešová BONUSY. žena mnoha tváří VĚRNOST ZP 211. Recept na pohodu: JÓGA. Člověk musí věřit. těšte se na odměnu VÁCLAV NECKÁŘ PRO VÁS!

Lucie Benešová BONUSY. žena mnoha tváří VĚRNOST ZP 211. Recept na pohodu: JÓGA. Člověk musí věřit. těšte se na odměnu VÁCLAV NECKÁŘ PRO VÁS! Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR 2015 Lucie Benešová žena mnoha tváří VÁCLAV NECKÁŘ Člověk musí věřit Recept na pohodu: JÓGA VĚRNOST ZP 211 těšte se na odměnu BONUSY PRO VÁS! Podpora zdraví,

Více

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Petra

Více

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH CO DĚLAT PRO SVÉ ŠTĚSTÍ aneb slova úvodem........................... POČÁTKY NOVÉHO ŽIVOTA aneb od kdy je člověk člověkem.................

Více

Active & Youth. Kniha o zdravém zivotním stylu. Dr. Jan Hejma. Managed by Vyšehrad 2000 Group

Active & Youth. Kniha o zdravém zivotním stylu. Dr. Jan Hejma. Managed by Vyšehrad 2000 Group Active & Youth Kniha o zdravém zivotním stylu Dr. Jan Hejma Managed by Vyšehrad 2000 Group 3 Obsah Wellness správný životní směr... 5 Dobré zdraví jako součást našeho životního stylu... 11 Základem je

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

Zvedáme Česko z gauče

Zvedáme Česko z gauče jaro / léto 2013 4 Zvedáme Česko z gauče 10 20 let ČP Zdraví 14 S Janem Růžičkou o reformě zdravotnictví 16 ČP Invest: Rádce pravidelného investování editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Rozhovor

Více

Terapie. duši i tělo. Prof. Jan Starý a Národ dětem. Mauricius léčí. V charitě musíte být buldozer, říká

Terapie. duši i tělo. Prof. Jan Starý a Národ dětem. Mauricius léčí. V charitě musíte být buldozer, říká ročník 3 číslo 1 2014 HOSPITALin Informační magazín pro lékaře, zdravotníky a pacienty V charitě musíte být buldozer, říká Vendula Svobodová Mauricius léčí duši i tělo Terapie divadlem Prof. Jan Starý

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

MUDr. Petr Vondráček

MUDr. Petr Vondráček Zllatý standard péče o paciienty s Duchenneovou a Beckerovou svalovou dystrofiií (DMD/BMD) MUDr. Petr Vondráček Klinika dětské neurologie, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Více

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích Průvodce pro rodiče zrakově postižených dětí a mládeže sociálními službami, které jsou poskytovány v Českých Budějovicích. Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích (výtah z obhájené

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala. 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči

Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala. 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny LÉTO 2012 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči 14 Dovolená se blíží, cestujte pojištěni 26 Klimakterium

Více

REVMATIK. REVMA LIGA v âr. INFORMAâNÍ BULLETIN

REVMATIK. REVMA LIGA v âr. INFORMAâNÍ BULLETIN REVMATIK REVMA LIGA v âr INFORMAâNÍ BULLETIN obãasník ãíslo 54 kvûten 2012 Děkujeme za sponzorování bulletinu REVMATIK firmě UCB s. r. o. Thámova 11-13 186 00 Praha 8 Česká republika www.ucb.cz ADRESY

Více

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, Praha 2, ve vydavatelství Bomton agency, s.r.o. Václavské nám. 43, Praha 1 Lektorovali:

Více

Mám důvěru v život, v to, že všechno je, jak má být Jan Potměšil

Mám důvěru v život, v to, že všechno je, jak má být Jan Potměšil Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny JARO 2011 4 Za zdravotní péči jsme loni uhradili přes 140 miliard korun, říká ředitel VZP 10 Pečujte o své zdraví, my vás odměníme 14 Na téma drogy: Jde o experiment,

Více

modré stránky Výskum Starostlivosť Rehabilitácia Informačné listy o nervovosvalových ochoreniach OBSAH o rganizácia muskulárnych dystrofikov v SR

modré stránky Výskum Starostlivosť Rehabilitácia Informačné listy o nervovosvalových ochoreniach OBSAH o rganizácia muskulárnych dystrofikov v SR modré o rganizácia muskulárnych dystrofikov v SR stránky Výskum Starostlivosť Rehabilitácia Informačné listy o nervovosvalových ochoreniach 1/2011 OBSAH n Úvod n Téma: Tehotenstvo u žien s NSO a antikoncepcia

Více

MODERN. Nadstandardní lékařská péče v České republice ZDRAVÍ. Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé

MODERN. Nadstandardní lékařská péče v České republice ZDRAVÍ. Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé ZDRAVÍ MODERN Nadstandardní lékařská péče v České republice Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé S-Press Publishing 2009 210x297+5_WB+BS_AJ plastická

Více

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI MUDr. Juljo Hasík Vážení přátelé, každý z nás se jistě zamyslel, když vidí v televizi záběry z různých neštěstí a havárií, zda by byl schopen při takové příležitosti nějak pomoci.

Více

Nemocniční listy. Nové pavilony ve středočeských nemocnicích se dokončují. Slavnostní odhalení Trnkova pomníku v Příbrami

Nemocniční listy. Nové pavilony ve středočeských nemocnicích se dokončují. Slavnostní odhalení Trnkova pomníku v Příbrami Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Nové pavilony ve středočeských

Více

Ať žije naše zlatá Bára!

Ať žije naše zlatá Bára! Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 5 31. srpna 2012 www.tydeniky.cz Obrovskou radost všem svým příznivcům, blízkým, ale i občanům České republiky udělala ve čtvrtek 9. srpna

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Kolečko pravidelně pomáhá dětem s úrazy. Hokejový tým našich zdravotníků letos znovu uspěl. Rakovina prsu je pro ženy citlivé téma

Kolečko pravidelně pomáhá dětem s úrazy. Hokejový tým našich zdravotníků letos znovu uspěl. Rakovina prsu je pro ženy citlivé téma 1 / 2012 / ročník VII Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Hokejový tým našich zdravotníků letos znovu uspěl čtěte na straně 2 Rakovina prsu je pro ženy citlivé téma čtěte na straně 4 a 5 Duchovní služba našim

Více