Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte. www.vademecum-zdravi.cz"

Transkript

1

2 Vademecum zdraví také na Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte

3 Editorial Vážení čtenáři, v poslední době se stále častěji hovoří o tom, že Česká republika zažívá babyboom. Mnozí se dokonce domnívají, že zvyšující se porodnost z posledních let může být obratem dlouhotrvajícího trendu populační stagnace, který je hlavní příčinou celkového stárnutí populace. Ačkoli jde mnohem spíše o dočasný výkyv způsobený tím, že na svět nyní přivádějí své potomky silné ročníky narozené v sedmdesátých letech minulého století, přesto jsme se rozhodli věnovat novorozencům a kojencům zvláštní pozornost a hlavní téma tohoto čísla jsme příznačně nazvali Plánujete rodinu. Čtenářům jsme se v něm pokusili podat co nejkomplexnější pohled na problematiku péče o malé děti, počínaje už od chvíle, kdy se páru nedaří dítě počít tomu je věnovaný článek o léčbě neplodnosti, až po okamžik, kdy rodičové vybírají pro miminko vhodný kočárek či postýlku o tom pojednává článek o správném výběru výrobků určených dětem. V tomto čísle jsme ovšem nemohli pominout ani skutečnost, že vychází v letních měsících, tedy v době, kdy lidé houfně odjíždějí na prázdniny a dovolené. Ti, kteří se při cestování chtějí vyhnout různým neočekávaným nepříjemnostem, by si proto rozhodně měli přečíst článek věnovaný právě této problematice. Věříme však, že léto bude pro každého z vás především dobou odpočinku a relaxace a že jediné místo, kde se v nadcházejících měsících, a pochopitelně nejen v nich, setkáte s nějakou nemocí, budou pouze stránky našeho časopisu. redakce 3

4 8 Nemocnost mal ch dûtí v prûbûhu rûstu a v voje je klíãov m zpûsobem ovlivàována v vojem imunitního systému. Po narození pfiichází dítû ze sterilního prostfiedí dûlohy do prostfiedí, kde je vystaveno velkému mnoïství rûzn ch podnûtû vãetnû mnoha infekãních ãinitelû. 27 Vût ina z nás si léto bez opalování nedokáïe pfiedstavit. Pfiesto i tato zdánlivû ne kodná ãinnost má svá váïná rizika pro na e zdraví. Rozumn m pfiístupem k opalování je v ak mûïeme minimalizovat. Tenisov loket získal své oznaãení zfiejmû pro zv en v skyt u sportovcû vûnujících se tenisu. Postihuje ale také pacienty na základû pfietûïování pfii velmi rûzném spektru ãinností, ãasto nárazovû provádûn ch. 30 4

5 Obsah Pro vût inu z nás je aï do puberty zdravá pleè samozfiejmostí. Teprve po pubertû si uvûdomíme, Ïe o zdravou pokoïku je tfieba peãovat. 8 Plánujete rodinu? 8 Nemocnost miminek 10 Příčiny neplodnosti 12 Úrazy dětí v létě 14 Jak vybírat výrobky pro děti 16 Moderní zubní lékařství 18 Nezanedbávejte pokožku Úspěch není bez obětí 23 Suchá kůže 24 Zelený zákal lze zastavit 27 Pravidla opalování 28 Než vyjedete na cesty 30 Tenisový loket bez tenisu 32 Cévní mozková příhoda 34 SÚKL: kontrolor kvality léčiv 36 Proč právě Crohn? 38 Inkontinence únik moči 41 Jak na chlamydie? 48V Ïiva seniorû se vyznaãuje fiadou zvlá tností, které souvisejí se zdravotním stavem star ch lidí. V tomto vûku jsou ãasté poruchy chrupu, znemoïàující konzumaci nûkter ch potravin, sníïen pocit Ïíznû a chuèov ch vjemû. 44 Život s celiakií 46 Jak žít s cukrovkou? 48 Výživa seniorů 42 Rakovina plic 5

6 O zdravý vývoj svých dětí usilují rodiče s tou největší starostlivostí. Zanedbání péče v tomto věku by totiž mohlo mít dopad na celý jejich další život. Péče o zdraví našich dětí je proto tím nejlepším vkladem do jejich budoucnosti. Foto ãísla

7 Péãujte o zdraví sv ch dûtí!

8 Plánujete rodinu? Nemocnost miminek Nemocnost mal ch dûtí v prûbûhu rûstu a v voje je klíãov m zpûsobem ovlivàována v vojem imunitního systému. Po narození pfiichází dítû ze sterilního prostfiedí dûlohy do prostfiedí, kde je vystaveno velkému mnoïství rûzn ch podnûtû vãetnû mnoha infekãních ãinitelû. 8 Téma ãísla

9 Novorozenecké období V této době je již imunitní systém novorozence plně funkční, ale je nezkušený. Se všemi infekcemi se setkává poprvé. Imunitní systém dítěte je hlavně v prvních šesti měsících pasivně chráněn protilátkami, které byly v posledních týdnech těhotenství přeneseny přes placentu od matky. Další významný faktor ochrany novorozence představuje v této době kojení. Kojením dítě dostává nejen potravu v ideálním složení, optimálně až do šestého měsíce věku, ale v mateřském mléce jsou zastoupeny další důležité složky, které zlepšují funkci imunitního systému a zabezpečují významnou ochrannou bariéru převážně na sliznicích zažívacího ústrojí. Významnou složkou mateřského mléka jsou také živé bílé krvinky, které jsou schopny vykonávat své obranné funkce. Jejich výjimečnost spočívá v tom, že jako živé buňky nemohou být součástí jakéhokoli přípravku mléčné výživy pro děti i přesto, že v současné době je kvalita přípravků dětské výživy vysoká a snaží se zabezpečit všechny složky nutné k výživě dítěte v daném věkovém období. Celý režim novorozence je přirozeně uzpůsoben tak, aby se s infekcemi setkával postupně. Aktivity novorozence ho nevystavují předčasnému náporu infekčních onemocnění. Novorozenci je třeba zajistit jeho přirozené potřeby, tj. dostatek spánku a odpovídající stravy. Vhodné je tedy dát podle daných možností přednost kojení před umělou kojeneckou výživou. Pokud dítě v průběhu novorozeneckého období onemocní, je zapotřebí neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Je nutné mít doma teploměr k měření teploty dítěte a kontakt na lékařskou pomoc (mobilní telefon na svého dětského lékaře, adresu a telefon na nejbližší dětskou pohotovost, adresu nejbližší lékárny s pohotovostní službou). Kojenecké období Po novorozeneckém období, za které se považuje 1. až 28. den života dítěte, následuje období kojenecké, tj. období do jednoho roku věku. V průběhu kojeneckého období dítě velmi vyspívá, mění svůj režim a své pohybové dovednosti. Toto období je charakterizováno výrazně vyšší přirozenou expozicí infekcím. Tomu by měl odpovídat i režim kojence. Dítě je v této době pod dohledem svého dětského lékaře. To je zajištěno především systémem opakovaných preventivních prohlídek a pravidelných očkování, jež jsou koncentrována právě do tohoto období. V raném kojeneckém období bývají závažně nemocné většinou pouze děti s výraznými, nejčastěji vrozenými poruchami imunity. Všeobecně platí, že nejdůležitější jsou u těchto malých dětí režimová opatření, celkové zdravé uspořádání dne, spánkový režim, omezení styku se zdroji masivní infekce (kolektivní zařízení, nákupní centra, dětské koutky, MHD). Velkou důležitost v těchto věkových obdobích má strava, která by měla být pečlivě konzultována s dětskými lékaři. Jídelníček kojenců je velmi dobře vypracován a je nutné dodržovat správné intervaly zavádění nových potravin do jídelního režimu dítěte. Všechny problémy s nesnášenlivostí potravy, poruchy vstřebávání či možné alergie na složky potravy, jsou extrémně důležité právě v kojeneckém období. Problémy v tomto směru je třeba řešit, čímž jednoznačně přispíváme i ke snižování nemocnosti u dětí. Kojenecké období je také tou dobou, kdy se mohou projevit některá vrozená onemocnění. Jedná se například o poruchy metabolizmu, genetické vady, vrozené poruchy endokrinních žláz apod. Veškerá léčba patří do rukou dětských lékařů na specializovaných pracovištích. Obecně lze tedy říci, že onemocněním kojence v prvních měsících života je třeba věnovat dostatečnou pozornost avčas se obrátit na odbornou pomoc. MUDr. Marcela Černá Téma ãísla 9

10 Pfiíãiny neplodnosti Uzdravé ženy dozrává jedno vajíčko jen jednou za měsíc a pravděpodobnost, že během tohoto jednoho cyklu dojde po pohlavním styku s plodným mužem k oplození a uhnízdění vznikajícího zárodku v děloze, je jen asi 15 %. Asi u 60 % partnerských dvojic žena otěhotní po šesti měsících snažení, do dvou let se to podaří asi 85 % párů. Zbývajících 15 % párů lze považovat za neplodné, a je tedy na místě doporučit vyšetření a léčbu. Všechna vajíčka se každé ženě vytvoří již v době, kdy se sama vyvíjí jako plod v těle své matky. Žádná vajíčka již později nepřibudou. Po 30. roce života ženy její plodnost významně Îeny dnes odkládají matefiství do pozdûj ího vûku. Av ak se stoupajícím vûkem plodnost Ïen klesá. Spfiib vajícím vûkem Ïenû ub vá mnoïství vajíãek ve vajeãnících a vajíãka stárnou, zhor uje se jejich genetická v bava. klesá, a po 35. roce už dokonce velmi rychle. Významně se zhoršuje i účinnost metod, kterými se léčí neplodnost. Proto u žen nad 30 let věku se dnes nedoporučuje vyčkávat s vyšetřením a eventuální léčbou neplodnosti déle než jeden rok. Vyšetření je také vhodné uspíšit u párů, kde lze některou z poruch plodnosti předpokládat. Jedná se především o ženy, které mají velmi nepravidelný menstruační cyklus a bez léčby třeba nemenstruují vůbec, ženy po prodělaných operacích v malé pánvi, závažných zánětlivých onemocněních vnitřních rodidel apod. U mužů jsou rizikové především stavy po operacích nesestouplých varlat či varikokély (rozšíření cévní pleteně v oblasti šourku). 10 Téma ãísla

11 Pfiíãiny neplodnosti Muži a ženy se o příčiny neplodnosti dělí zhruba napůl. Jednoznačná příčina na straně ženy je nalezena asi ve třetině případů. Nejčastěji se jedná o hormonální poruchu, kdy pravidelně nenastává ovulace. Méně často je diagnostikována neprůchodnost vejcovodů. Nedostatečně kvalitní sperma je u mužů přítomno v další třetině neplodných párů. Velkou část tvoří dvojice, kdy je mírně snížená plodnost u obou partnerů, např. hraniční spermiogram muže a jednostranná neprůchodnost vejcovodu u ženy. Příčinu neplodnosti se někdy vůbec nepodaří zjistit. Anovulaãní sterilita Jedná se o neplodnost ženy, u které neprobíhá během menstruačního cyklu ovulace, uvolnění vajíčka z vaječníků. Anovulaci mohou způsobovat nesprávné hladiny ženských hormonů, ale i hormonů štítné žlázy, prolaktinu a nebo inzulínu. Neovulují ženy, které mají nadváhu, stejně jako ženy s nízkou tělesnou hmotností. Problémy mívají i ženy s hraniční hmotností a velkým energetickým výdejem. Typické jsou sportovkyně nebo baletky. Extrémně štíhlé ženy přestávají dokonce i menstruovat, a to tehdy, když jejich tělesná hmotnost klesá ke 45 kg. Jednou zpříčin, že žena již nemá ovulaci, může být fakt, že se již vyčerpala zásoba vajíček. To je normální u starších žen, okolo 40 let nebo spíše nad 45 let. NeprÛchodnost vejcovodû Děloha je s oběma vaječníky spojena jemnými trubicovitými orgány, vejcovody. K setkání spermie a vajíčka, oplození a ke správnému usídlení zárodku v dutině děložní je nezbytná nejen mechanická průchodnost vejcovodů, ale i jejich správná funkce. Svalovina vejcovodů a jejich výstelka umožní jak transport spermie k vajíčku, tak posun zárodku do dutiny děložní. Dojde-li k narušení složité činnosti vejcovodů, ať již z důvodů mechanických, např. srůsty, nebo funkčních, kdy vzniká porucha jemných pohybů svaloviny vejcovodu, nenastane oplození vůbec nebo proběhne uhnízdění zárodku na nesprávném místě. Hrozí pak První privátní chirurgické centrum, spol. s r. o. Sanatorium SANUS Hradec Králové Plastická chirurgie, gynekologie, asistovaná reprodukce, urologie. tel , INZERCE život ohrožující mimoděložní těhotenství. Průchodnost vejcovodů lze nejpřesněji prokázat pomocí laparoskopie. Laparoskopie je operační výkon v celkové anestezii, využívají se 0,5 až 1 cm široké řezy ke vstupu laparoskopických nástrojů do dutiny břišní. Většinou se provádí během jednodenní až dvoudenní hospitalizace. Endometrióza O endometrióze mluvíme v případech, kdy se děložní sliznice (endometrium) vyskytuje mimo své normální uložení, tedy mimo dutinu dělohy. Nejčastěji se jedná o drobná ložiska nahnědlé barvy na pobřišnici nebo na orgánech malé pánve, na vejcovodech, vaječnících, na střevě, na močovém měchýři apod. Endometrióza velmi často způsobuje neplodnost ženy. Vy etfiení a léãba Při vyšetření se lékař zaměřuje na tři oblasti: stanoví, zda má žena ovulaci, vyšetří kvalitu spermií partnera a vyšetří průchodnost vejcovodů. Pokud jde o léčbu, je dobré vědět, že termín asistovaná reprodukce dříve zahrnoval všechny léčebné metody, které se používaly, pomáhaly, tedy asistovaly při léčbě neplodnosti. V současné době se tento termín používá pouze v souvislosti s těmi metodami léčby neplodnosti, kde je přímo manipulováno se zárodečnými buňkami, to znamená vajíčkem nebo spermiemi. Základní metodou asistované reprodukce je metoda mimotělního oplození, od které pak byly postupně odvozeny další techniky a postupy. A co mimotělní oplodnění vlastně znamená? Znamená to, že splynutí spermie a vajíčka, odborně fertilizace, nastane mimo tělo matky, in vitro, ve zkumavce, a po určité době je zárodek, embryo, uměle přenesen, transferován do dělohy. Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., z Knihy o těhotenství a porodu Téma ãísla 11

12 Úrazy dûtí v létû Vdobě letních prázdnin a dovolených se výrazně zvyšuje nebezpečí nejrůznějších forem úrazů. Jak však v takových případech poskytovat první pomoc? Protože jsou to zvláště děti, které v tomto období často zbytečně riskují, a přicházejí tak k úrazům, budeme hovořit především o nich. Úrazy hlavy Mezi nejčastější život ohrožující úrazy u dětí patří úrazy hlavy. Pokud jsme u dítěte neviděli vznik úrazu a můžeme-li podle různých okolností u něho předpokládat úraz hlavy a navíc má-li kdekoli na hlavě patrný hematom (modřinu), oděrky, dále krvácí-li z nosu, z ucha či úst a je nápadně malátné, na nic nečekáme a voláme linku ohrožení života 155. Pokud se k těmto příznakům přidruží i nevolnost a zvracení, nesmíme dítěti podávat nic ústy, tzn. žádné léky, žádné pití a jídlo. Malého pacienta, který je při vědomí, položíme na záda, s horní polovinou těla mírně zvýšenou a do příjezdu lékaře ho sledujeme, zda dýchá a neztrácí vědomí. Stane-li se, že nám dítě upadne do bezvědomí, tzn. přestane reagovat na oslovení a neprobudí se na zatřesení, uložíme je do stabilizované polohy. Malé kojence a novorozence nekojíme apoložíme na bok. Od zraněného dítěte nikdy neodcházíme a vyčkáme u něho až do příjezdu lékaře, mezitím sledujeme jeho celkový zdravotní stav. Tupá poranûní hrudníku Především u nejmenších sportovců se vyskytují tupá po- ranění hrudníku. Díky pružnosti hrudní stěny u dětí nedochází často ke zlomeninám hrudní kosti a žeber, jedná se tu především o zhmoždění nitrohrudních orgánů. Stává se tak často především u tvrdých střetnutí při lakrosu, vybíjené, úderem basebalovým a fotbalovým míčem, ale i u karate. Dochází k otřesu a zhmoždění srdce a může nastat i zástava srdeční činnosti. V tomto případě je na místě ihned započít s oživováním a současným voláním linky ohrožení života 155. Každé poranění hrudníku hrubší mechanickou silou, které na kůži dítěte způsobí oděrky a zřetelné stopy po zranění (například míč, bezpečnostní pásy v automobilu apod.), vyžaduje minimálně lékařskou prohlídku na chirurgické ambulanci. Tupá poranûní bfiicha Stejně závažným úrazovým dějem jako tupá poranění hrudníku jsou i tupá poranění břicha. Také zde platí, že vidíme-li 12 Poradna

13 na těle malého pacienta oděrky, modřiny a pohmožděniny či stěžuje-li si dítě na bolest břicha, voláme linku ohrožení života 155. Nechá-li nás dítě na břicho sáhnout, a to je tvrdé jako prkýnko, položíme je na pevnou podložku a zvedneme celé dolní končetiny do výše, může se totiž jednat o krvácení do dutiny břišní. Opravdu je nutné, abychom v těchto případech nedávali nikdy dětem nic pít (můžeme jim otřít rty mokrým kapesníkem), nic jíst, žádné léky do úst a ani nejmenší děti nikdy nekojíme, mohli bychom tak dětskému pacientovi hodně uškodit. Nesmíme tato zranění podcenit a nechat se zmást relativně dobrým zdravotním stavem, zhroucení krevního oběhu dítěte může nastat náhle. Popáleniny a opafieniny Také popáleniny a opařeniny patří bohužel k častým úrazům v dětském věku. Vždy záleží na velikosti popálené plochy a na hloubce popálení. Samozřejmě čím větší a hlubší popálení je, tím je i horší stav malého pacienta. Úplně nejlehčím stupněm je zarudnutí, silná bolestivost, lehký otok, dále se stupňují příznaky tvorby puchýřů, které mohou praskat, silná bolestivost až po šedou, černou kůži s příškvary, kdy pacient již bolest necítí. Jak máme v takovém případě postupovat? Především zavoláme ihned linku ohrožení života. Dále musíme přerušit další působení tepla. Z dítěte odstraníme volné součásti oděvu, nic přiškvařeného nestrháváme. Snažíme se malé popálené plochy chladit vodou o teplotě 8 C, ne však chladnější, a nikdy ne ledem. U novorozenců se chlazení nepoužívá vůbec. Z popálených ploch totiž uniká plazma a ztrácejí se tekutiny, ale zároveň popálenou kůží došlo k poškození termoizolační vrstvy těla, a dochází tak k velkým ztrátám tepla. Jako první pomoc na krytí ran můžeme Poradna použít navlhčené chladné čisté látkové kapesníky, pleny apod. Zásadně nikdy neposloucháme babské dobré rady a nic do rány nesypeme (žádné zásypy), ničím nemažeme (ani mastí, ani máslem a olejem tyto látky tepelnou noxu zanesou jen hlouběji) a nikdy nestrháváme přiškvařené oděvy, šperky a řetízky. Opět platí zákaz dítěti podávat cokoli ústy, i když má velký pocit žízně. Nesmíme mu dát žádné pití, jídlo a léky až do příjezdu lékaře. Prevence je nejúãinnûj í první pomocí Vůbec nejlepší je však úrazům předcházet. Nezbytné je používání ochranných pomůcek, tzn. vždy dát dítěti helmu na kolo, in-line atd. Stačí totiž jen pár sekund, a pokud dítě spadne bez helmy na hlavu, může si v lepším případě bohužel nést následky po celý svůj život kvůli nitrolebnímu poranění a v případě horším mohou být následky úrazu smrtelné. Helmu by například mělo mít i dítě v cyklosedačce na kole rodičů nebo ve vozítku, které se připevňuje za kolo dnes tak moderní způsob vyvezení dítěte ven do přírody. Na motorky, čtyřkolky, skútry a skateboardy u větších dětí existují již snadno dostupné výborné chrániče páteře. Z dosahu kojenců, batolat a malých předškoláků odstraníme nejrůznější kabely (hrozí hluboké popálení či poranění elektrickým proudem), dále drobné předměty, které mohou vdechnout, jako je lego, burské oříšky, lentilky. Zamezíme přístup k nekrytým elektrickým zásuvkám a k technické drogerii (nebezpečný louh a Fridex v PET lahvích). V kuchyni hlídáme dítě, aby na sebe nestrhlo rychlovarnou konvici za přívodný kabel, dále ubrus ze stolu, kde jsou hrnky s kávou apod. Veronika Domianová RÛÏová jízda proti rakovinû prsu Nebezpečí onemocnění rakovinou prsu je stále aktuální, stejně jako nutnost informovat veřejnost o jeho prevenci. Všeobecná zdravotní pojišťovna se stala hlavním partnerem projektu Růžová jízda proti rakovině prsu společnosti Avon Cosmetics. Cílem bylo přivézt důležité informace o prevenci tohoto onemocnění a způsobech jeho léčby ženám, ke kterým by se tyto informace jinak nedostaly. Symbolem akce byl nezaměnitelný růžový autobus, který jste mohli navštívit od 17. dubna do 1. června 2008 v blízkosti nákupních center Tesco nebo na náměstích 34 měst Čech, Moravy aslezska. V každém místě se jeho posádka zdržela jeden den a kromě informací z oblasti prevence rakoviny prsu zajistila rovněž distribuci poukázek Ženy ženám s dvousetkorunovým příspěvkem na preventivní vyšetření prsu. Jít přímo za ženami do terénu je určitě dobrý způsob, jak šířit informace o této velmi důležité prevenci, proto jsme Růžovou jízdu podpořili. I díky adresným pozvánkám VZP, kterými jsme vloni zvali na vyšetření prsou naše klientky, které mamografický screening déle než tři roky neabsolvovaly, se podařilo v minulém roce počty vyšetřených žen v ČR zvýšit. Stále je však mnoho žen, které tuto prohlídku od 45. roku věku nepodstoupily vůbec, a zároveň mnoho těch, které nechodí pravidelně. Každé dva roky přitom mají ženy ve věku let nárok na bezplatné vyšetření. Protože jde zároveň o preventivní vyšetření, připomínám, že žádný regulační poplatek ženy v tomto případě neplatí, říká MUDr. Pavel Horák, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Posádku růžového autobusu tvořily ženy z Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu, které mají osobní zkušenosti s touto zákeřnou nemocí, a mohou proto zájemkyním správně pomoci nebo poradit. Na odborné dotazy odpovídal lékař, který byl do autobusu pozván z nejbližšího screeningového centra. Posádku doplňovaly vyškolené členky Mládeže Českého Červeného kříže. Zájemci získali v autobusu také adresy nejbližších screeningových center a kontakty na pacientské organizace. Stěžejním cílem akce je přesvědčit nejen všechny ženy, ale i muže, že jedinou správnou a přitom snadnou cestou k včasnému odhalení nebezpečí rakoviny prsu jsou pravidelná preventivní mamografická či sonografická vyšetření. PR Na další podrobnosti se mohou klienti informovat na jednotlivých pobočkách VZP, ové adrese: či infolince

14 Jak vybírat v robky pro dûti Zákon o obecné bezpeãnosti v robkû ukládá v robcûm, dovozcûm a distributorûm povinnost uvádût na trh pouze bezpeãné zboïí. Na trhu se objevuje i řada zdravotně závadných výrobků, které mohou zvláště nejmenším dětem ublížit. Jak však mají rodiče postupovat, aby nákupem takového zboží děti neohrozili? Do kategorie výrobků určených pro tzv. péči o děti spadají kromě kočárků, postýlek, přebalovacích pultů, chodítek, židliček nebo hracích stolků také další skupiny výrobků, jejichž výrobci, dovozci a distributoři jsou povinni při uvádění na trh dodržovat zákonem stanovené povinnosti. Přesto se však na trhu zdravotně závadné výrobky vyskytují. Při téměř nepřeberném množství nabízených výrobků a volném pohybu zboží je totiž nemožné zajistit, aby byly všechny bez vady, zejména pokud některý z článků distribučního řetězce povinnost uvést na trh bezpečný výrobek poruší. Ze stejného důvodu také není vůbec snadné již při výběru zjistit, zda vybraný výrobek není vadný, nebo dokonce nebezpečný. Existují však určitá pravidla, která by měl spotřebitel při nákupu dodržet za všech okolností, a to bez ohledu na to, jestli se jedná o postýlku, kočárek nebo jiný výrobek, který má péči o nejmenší děti usnadnit. Jak uspût pfii v bûru v robku pro dûti? Ještě dříve než vůbec přistoupíme ke koupi potřebného zboží, měli bychom si udělat tzv. průzkum trhu tedy zjistit rozsah nabídky, cenové relace a zúžit tak výběr na zboží, které se nejvíce blíží tomu, co od požadovaného výrobku očekáváme. Při vlastním výběru konkrétní zboží pak především musíme požadovat informace o materiálovém složení, zdravotní nezávadnosti, užitných vlastnostech atd. požadovaného zboží, a to nejlépe v písemné podobě pokud je informací málo nebo žádné, raději z obchodu odejdeme. Vybraný výrobek si následně necháme předvést. Posoudit bychom měli nejen použitý materiál a provedení, ale zejména stabilitu, snadnou manipulaci (například skládací mechanizmus kočárku, brzdný systém, pevnost kol, pružení), opracování (konkrétně u dřevěných výrobků např. ostré hrany či mezery), zkontrolovat je třeba také všechna místa dosahu dítěte (kam může strčit prstíky nebo zaklínit končetiny), pevnost a trvanlivost madel (držadel), funkčnost zádržných systémů a zapínadel apod. Zkontrolovat bychom měli i přiložený návod k montáži (použití) a upozornění na rizika nesprávného použití a rovněž i to, je-li tento návod napsán v českém jazyce. Anonymní výrobky bychom neměli raději kupovat vůbec a při koupi bychom se měli ptát na zajištění servisu. Zajímat by nás měly i další doplňky vybraných výrobků a jejich ceny (matrace, podložky, nánožníky, náhradní kola ). Jestliže se nakonec pro výrobek rozhodnete pro nákup, měli bychom na závěr požadovat řádně vyplněný doklad o koupi, a to včetně identifikace prodávajícího, specifikace (nestačí jen kočárek nebo postýlka), data koupě a ceny (záruka na celý výrobek je nejméně 24 měsíců). A ještě jedna rada na závěr: prostřednictvím e-shopu nekupujme neznámé zboží pouze podle popisu, ale jen takové, s nimiž má spotřebitel dobré zkušenosti nebo příznivé reference z důvěryhodných zdrojů. jp 14 Poradna

15 Osvûtou proti zubnímu kazu INZERCE Zlepšit informovanost veřejnosti o následcích špatné ústní hygieny na lidské zdraví má nový osvětový program DENTAL ALARM. Tento program je reakcí na jen zvolna se lepšící situaci v oblasti péče o chrup, neboť stále % školou povinných dětí a většina dospělé populace trpí následky špatné ústní hygieny. Přitom se jen málo ví o tom, že špatná péče o zubu může způsobit i vznik kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky či záněty dýchacích cest. Osvětový program DENTAL ALARM chce proto formou školení přinést zejména do škol potřebné informace o zásadách správné ústní hygieny, anatomii dutiny ústní a samozřejmě o vzniku a následcích zubního kazu. Školní děti, ale i dospělí z řad rodičů a učitelů získají i cenné informace o druzích zubních kartáčků aodalších zubních pomůckách, jimiž jsou například párátka či zubní nit. Objednat program si mohou jednotlivé třídy i celé školy, ale také například rodičovská sdružení. Podmínkou je pouze správně vyplněná žádost, která musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, pro jak velkou skupinu dětí by se mělo školení uskutečnit a jméno kontaktní osoby ve škole. Do týdne po podání žádosti se DENTAL ALARM ozve a potvrdí termín školení. Vlastní školení se pak pod vedením odborníků z řad zubních lékařů, dentální hygienistky či studenta zubního lékařství uskuteční přímo ve škole. Součástí školení je i promítání instruktážního filmu či aplikace speciálního speciálního roztoku na zuby, jehož pomocí lze odhalit špatně vyčištěná místa. Vše je podáno velice zábavnou formou a každý, kdo si školení objedná, dostane tři zubní kartáčky zdarma. red Milí rodiče, učitelé a hlavně děti, víte, proč se zoubky kazí? Víte, jak je máte čistit? Pozvěte si studenty stomatologie na Vaši školu nebo školku a oni vás hravou a vtipnou formou naučí všechno o zoubkách. Budeme velmi rádi, pokud se nám ozvete a zlepšíte tak stav zoubků dětí. Objednat program můžete přes internet na adrese PROJEKT JE PRO ŠKOLY BEZPLATNÝ Generální partner:

16 Zubafi je v oãích vefiejnosti znaãnû nepopulární profese spojená pro vût inu lidí s nûãím nepfiíjemn m, nebo dokonce bolestiv m. Málokdo se tû í na dal í náv tûvu u svého zubního lékafie. Moderní zubní lékafiství Zubního lékařství se však není třeba obávat. Důležité je ovšem mít jasnou představu o tom, co od svého ošetřujícího lékaře očekáváme. Dnešní stav zubního lékařství je už natolik pokročilý, že si máme z čeho vybírat. Prevence, hygiena, fluoridy Současné poznatky jednoznačně potvrzují zásadní vliv správně prováděné a pravidelně kontrolované ústní hygieny na dlouhodobé předcházení dvěma nejčastějším onemocněním zubnímu kazu a zánětům dásní. Společnou příčinou onemocnění je smíšená infekce, která v podobě plaku rozrušuje povrch zubu i dráždí přilehlou dáseň. Vliv genetiky či potravy může být v konkrétních případech také významný, ale jednoznačně nejdůležitějším faktorem udržení orálního zdraví je perfektní, šetrná a kontrolovaná ústní hygiena. Z tohoto důvodu je moderním trendem již ivkvalitních českých praxích zaměstnávat dentální hygienistku, která pacienty učí metodám kontroly plaku a pravidelně dohlíží na jejich stav. Zvláštní kapitolou prevence je potom fluoridace zubů za účelem zvýšení odolnosti zubní skloviny proti zubnímu kazu. Zde je třeba vyvracet jeden přežívající mýtus, a tím je systémová fluoridace. Ve druhé polovině minulého století vznikl názor, že vnitřně podávané fluoridy (u nás fluoridové tablety) mohou zajistit vyšší odolnost zubů ihned po prořezání, a tím již od raného věku působit preventivně. Existuje několik klíčových studií, které dokázaly, že systémové podávání fluoridů nemá žádný zásadní preventivní význam. Naproti tomu lokální fluoridace povrchu zubů (zejména zubní pasty a ústní vody) může u skupin s horší kontrolou hygieny (obvykle s nižším socioekonomickým statusem) prodloužit (oddálit) dobu destrukce chrupu, a tím do jisté míry zlepšit orální zdraví v určitém věku. Tato fluoridace však musí být prováděna trvale a malými dávkami fluoridů. Ve vyspělých zemích západní Evropy je však mnohem více zubů v dospělosti ztraceno jako důsledek zánětů dásní než zubního kazu. Zde nemají fluoridy vůbec žádný vliv a jedinou cestou je systematická preventivní péče o chrup. Zatímco šance na vyléčení pacienta v pokročilé fázi parodontitidy je i v rukách odborníka nejistá, pokud zasáhneme včas a podaří se nám získat pacienta pro spolupráci, máme vyhlídky na úspěch velmi dobré i v zapadlé vesnické praxi. Tady je ovšem nejčastější kámen úrazu. Pro úspěšnou léčbu parodontopatií musí projevit pacient značnou dávku dentálního intelektu. Není možné pacienta zbavit parodontitidy bez jeho aktivní spolupráce, nebo dokonce proti jeho vůli! Léãba zubního kazu Principiálně se léčba již vzniklého zubního kazu po mnoho desetiletí nezměnila. Odstranit kaz a vzniklý defekt nahradit do původního tvaru cizím materiálem. Dříve to byl 16 Diagnóza

17 amalgám a zlaté slitiny, dnes je to nejčastěji kompozitní pryskyřice a keramika. Pacienti celkem logicky požadují stále častěji estetické řešení. Tento požadavek však naráží na problém zubního lékařství v zemích s nižší technickou úrovní, jako je bohužel stále i ČR. Zpracování moderních materiálů představuje znalostně i časově náročnější možnost ošetření a klade značně vyšší nároky na ošetřující lékaře. Zatímco amalgám nám lékařům odpouští drobné (i méně drobné) chyby a je schopen plnit svou roli po desetiletí, kompozitní pryskyřice může při relativně drobném nedodržení pracovního postupu ztratit svou účinnost jako výplně již záhy po ošetření. Vzhledem k postupnému vytlačování dentálního amalgámu z trhu (z ekologických důvodů) však musejí vzniklou situaci řešit zejména lékařské fakulty, které musejí operativně doplňovat svá kurikula o nové předměty a praktické výkony. V rámci postgraduálního vzdělávání zubních lékařů je v současné době nabídka kvalitních vzdělávacích akcí již poměrně dobrá a zubní lékaři si již zvykli pravidelně doplňovat své vědomosti a měnit své návyky. Novými trendy v léčbě zubního kazu jsou zejména postupy s maximálním zachováním tvrdých zubních tkání, tzv. minimálně invazivní terapie. Tyto postupy jsou opět náročnější pro ošetřující, vyžadují používání zvětšovacích pomůcek (lupové brýle, mikroskopy), ale nabízejí často diametrálně odlišné, šetrnější ošetření. Abychom mohli zasáhnout včas, musíme co nejdřív zjistit stav věcí. Na poli diagnostiky zubního kazu dnes existují nové pomůcky Kofferdam nasazený na zubech (např. laserová fluorescence kariézních tkání) vedle tradičních (rentgenové snímky) a celkově se možnosti diagnostiky nových kazů zlepšují. Tam, kde musíme zasáhnout, dnes již nemáme k dispozici pouze neoblíbenou vrtačku, ale i jiné techniky preparace jako laser nebo vzduchoabrazi, ale nutno podotknout, že obecně kvality těchto nových metod doposud nepřevýšily tradiční postupy. Důležitým trendem je udržení naprosté čistoty operačního pole (ošetřovaného zubu) a k tomu nám slouží tzv. kofferdam. Toto německé slovo znamená latexovou blánu izolující ošetřované zuby od okolního prostředí. Tím je garantováno, že pacient nemusí polykat odstraňované zbytky amalgámu, nemůže jazykem rušit lékaře při práci ani nejsou jeho ústa během výkonu vysušována umístěnou savkou. Tam, kde následkem úrazu nebo zubního kazu již není možné udržet zub se zdravou dření (zubní pulpa), nastupuje tzv. endodontické ošetření. Dříve byly možnosti stomatologů v tomto ohledu značně omezené, ale dnes je díky novým strojovým technikám ošetření i operačním mikroskopům dosahováno dříve nemožných výsledků. Mezi pacienty velmi Ošetření úrazem poškozených zubů obávaný výkon resekce kořenového hrotu je dnes díky kvalitnější endodontické péči prováděn jen velmi vzácně. Z pohledu mnoha pacientů však na prvním místě nestojí nejmodernější technologie zhotovování výplní, ale hlavně bezbolestné ošetření, které je díky velkému výběru místních anestetik i prostředků k jejich aplikaci doopravdy možné. Léãba parodontitidy Pro léčbu parodontitidy je důležitější prevence a dobrá spolupráce, nicméně i zde máme dnes v rukou mocnější nástroje než před několika desetiletími. Pacienty s pokročilým onemocněním dásní (zejména u nižších věkových kategorií) vyšetřujeme na přítomnost konkrétních agresivních bakterií (DNA testy parodontálních patogenů), jejichž odstranění následně provádíme pomocí kombinace antibiotik. Tento postup je však pouze nadstavbou, doplňkem tradiční hygienické péče a očišťování povrchu zubů profesionálně. Léãba ztrát zubû Tam, kde již nejsme schopni zuby zachránit, nastupuje taková léčba, která má zajistit pacientovi obnovu všech funkcí chrupu (žvýkání, vyslovování, vzhled). Díky oseointegrovaným implantátům a keramickým zubům jsou dnes vyhlídky pacientů značně optimističtější než dříve. Téměř každý defekt chrupu lze v současnosti ošetřit tak, aby pacient neměl žádný diskomfort a trauma ze snímací protézy. Takové řešení je ovšem zcela mimo rámec veřejného zdravotního pojištění a je třeba počítat mnohdy i s investicí několika stovek tisíc korun. Cena takových ošetření může dosahovat podle lokality a praxe značných rozdílů. Obecně lze říci, že zatímco preventivní péče stojí v progresivní praxi stokoruny, výplně tisícikoruny, náhrady chybějících zubů implantáty už desetitisíce a celkové rekonstrukce chrupu i několik stovek tisíc korun. Kosmetické zákroky Vzhledem k estetické významnosti zubů pro celkový vzhled obličeje, jsou některé praxe zaměřené hlavně na korekci estetických nedokonalostí. Estetické fasety z keramiky nebo kompozitní pryskyřice mohou relativně snadno vyřešit menší tvarové nedokonalosti zubů. Díky mikrochirurgickým postupům je dnes možné bojovat i s následky přehnaně prováděné, agresivní péče o zuby, kdy dochází k odhalování krčků zubů. Analgosedace Pacienti, které pro jejich strach nebo jiný handicap nejsme schopni ošetřit standardním způsobem, mohou absolvovat ošetření v tzv. analgosedaci. Během takového zákroku je pacient v částečném útlumu vědomí, nepříjemné vlivy nevnímá a nepamatuje si je po skončení zákroku. Tímto způsobem je možné ošetřit i pacienty s nezvladatelným dávivým reflexem nebo pacienty podstupující časově náročný chirurgický zákrok (mnohočetné implantace). MUDr. Daniel Černý Diagnóza 17

18 Nezanedbávejte Pro většinu z nás byla až do puberty bezproblémová pleť samozřejmostí. Teprve když se přehnala pupínková smršť dospívání, uvědomili jsme si, že o zdravou a přitažlivou pokožku je třeba pečovat. Péče o pleť však neznamená jen aplikaci hydratačních krémů a zkrášlovacích přípravků. Tak jako naše pokožka pokrývá celé tělo, tak se na jejím vzhledu odráží stav celého těla a možná i mysli. Mezi desatero péče o pleť v první řadě patří dodržování základních pravidel životosprávy. Patří sem dostatek spánku a relaxace, zdravý jídelníček, bohatý především na vitaminy A, C a E. Aby byla pokožka pružná a napjatá, musí mít dostatečný obsah vody. Bohatý a pravidelný příjem tekutin je proto nutností. V neposlední řadě pleti prospívá pobyt na čerstvém vzduchu a dostatek pohybu. Co pleti naopak škodí? Stačí se rozhlédnout kolem a vidíme, že jejím největším nepřítelem je kouření a také pobyt v zakouřeném prostředí. Velmi nehezky se nám na vzhledu podepíše i nadměrná spotřeba alkoholu a jídelníček s vysokým obsahem cukrů, tuků (včetně olejů), kávy, čokolády a silně kořeněných jídel. Přestože jsme chválili pobyt na čerstvém vzduchu, přímému slunci se raději vyhněme. Nejenže dlouhodobý pobyt na slunci zvyšuje riziko zhoubného melanomu (rakovina kůže), ale opalování a častý pobyt v soláriu pokožku také vysušují a urychlují její stárnutí. Mnohem vhodnější pro krásnou a zdravou pokožku je sauna. Jak o etfiovat pleè? Pro správné ošetření pleti je nejprve nutné rozeznat, který typ pleti nám příroda nadělila. Podle stupně promaštění rozlišujeme pět typů pleti: pleť suchou, normální, smíšenou a mastnou. Zvláštním případem je pleť citlivá se sklonem k alergickým reakcím. Pokud jste vlastníkem citlivé pokožky, musíte být zvlášť opatrní při výběru kosmetických přípravků a měli byste chránit svou pleť před nepřízní počasí a náhlými výkyvy teplot. Takzvanou normální pleť mají především děti do nástupu puberty, kdy se pleť mění v mastnou. U dospělých je nejčastější pleť smíšená, tedy s mastnými partiemi na bradě, nosu a na čele. Pro pravidelnou péči o pleť můžeme použít mnoho typů 18 Poradna

19 často. K dočištění problematických partií používáme pleťové vody. Lidé se suchou pletí by měli vždycky sáhnout po přípravku bez obsahu alkoholu. Na partie okolo očí používáme oční krémy, které s přibývajícím věkem budeme oceňovat více a více. Pokožka kolem očí stárne totiž nejrychleji a nejdříve se na ní projeví důsledky všech probdělých nocí, vykouřených cigaret a dlouhých hodin strávených na přímém slunci. Dále můžeme mastnou nebo normální pleť ošetřit napařováním, které však provádíme maximálně třikrát týdně a pleť před napařováním vždy důkladně vyčistíme. Po napařování obličeje nad horkou vodou, které by mělo trvat asi pět minut, použijeme hydratační krém nebo masku (podle typu pleti). V péči o pokožku je možné použít také peeling, kterým docílíme odstranění povrchové odumřelé vrstvy kůže, a tak je pleť potom jasnější a zářivější. Vhodný je například peelingový krém s drobnými obrušujícími zrnky. pokoïku kosmetických a regeneračních přípravků. Přitom je nutné dbát na to, abychom kosmetiku vybírali podle typu naší pleti a abychom používali kvalitní kosmetiku jedné značky a jedné řady, která se svým složením doplňuje. Základním přípravkem pro ošetření pleti jsou hydratační krémy. Při jejich výběru volíme krémy buď lehčí, nebo mastnější, podle typu naší pleti. Pro lidi s mastnou pletí je velmi vhodné použití pleťových masek. Ty pomáhají uzavírat póry mazových žlázek a mají odmašťující účinek. Naopak lidé se suchou pletí by masky neměli používat příliš Nakonec přes všechny krémy a masky, které se nám dnes na trhu nabízejí, bychom neměli zapomenout, že naše pokožka odráží celkový stav organizmu. Pokud se chceme pyšnit zdravou a krásnou pletí, musíme pomýšlet na zdraví celého svého těla. Bc. Helena Smyčková, MeDitorial Schematický řez pokožkou Poradna INZERCE

20 Kardiologická klinika Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) patfií ke piãkov m pracovi tím nejen u nás, ale ivevropû. Nejen o tom, co obná í fiízení takovéto instituce, jsme si povídali s jejím pfiednostou Prof. MUDr. Josefem Kautznerem. Úspûch není 20 Rozhovor

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel Ve Fakultní nemocnici Brno vzniklo první Centrum ochrany reprodukce u nás. Jako jediné v ČR poskytuje ochranu v celém rozsahu včetně odběru a zamrazení tkáně vaječníku. Centrum vznikalo postupně od poloviny

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE Problém dnešní doby http://www.ulekare.cz/clanek/ve-zkumavce-se-da-vypestovat-vajicko-i-spermie-13323 http://www.babyfrance.com/grossesse/fecondation.html Co tě napadne,

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Příloha č. 1 dotazník v původním znění Příloha č. 2 stávající dotazník Příloha č. 3 Tabulka s kompletními odpověďmi na dotazník

Příloha č. 1 dotazník v původním znění Příloha č. 2 stávající dotazník Příloha č. 3 Tabulka s kompletními odpověďmi na dotazník Seznam příloh Příloha č. 1 dotazník v původním znění Příloha č. 2 stávající dotazník Příloha č. 3 Tabulka s kompletními odpověďmi na dotazník Příloha č. 1 DOTAZNÍK PRO PACIENTY S PRIMÁRNÍM GLAUKOMEM, LÉČENÝCH

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A HYPOPLAZIE ZUBNÍ SKLOVINY U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Fakultní nemocnice Olomouc Novorozenecké oddělení Oddělení intermediární péče Vypracovala: Miroslava Macelová a Světlana Slaměníková

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Dutina ústní, hygiena dutiny ústní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ZUBY HYGIENA DUTINY ÚSTNÍ Základem zdravých

Více

Střední odborné učiliště Domažlice

Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.05 Střední odborné učiliště Domažlice 2.ročník

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

1. Imunitní (obranný) systém ve vývoji člověka a během těhotenství

1. Imunitní (obranný) systém ve vývoji člověka a během těhotenství Obsah popularizačního textu 1. Imunitní (obranný) systém ve vývoji člověka a během těhotenství 2. Porod 3. Kojení a mateřské mléko 4. Seznam použité literatury 5. Seznam obrázků Imunologie těhotenství

Více

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim Zpráva o použití přípravku MARLY SKIN v pediatrické praxi při ošetření plenkové dermatitidy a ekzému ze slin Definice:

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka 1/5 3.2.11.16 Cíl popsat oplození - znát funkci spermie a vajíčka - chápat vývin plodu - porovnat rozdíl vývinu plodu u ptáků, králíka a člověka - uvést etapy, délku a průběh v matčině těle - charakterizovat

Více

Ošetřování dítěte a prevence ve stomatologii. Mgr. Marcela Křiváková

Ošetřování dítěte a prevence ve stomatologii. Mgr. Marcela Křiváková Ošetřování dítěte a prevence ve stomatologii Mgr. Marcela Křiváková Dětská stomatologie: Vznikla z potřeby poskytnout dětem systémově koncipovanou péči o orální zdraví na bázi vědeckých poznatků zaměřenou

Více

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy:

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy: VÝZNAM VYŠETŘENÍ REPRODUKČNÍ IMUNITY PRO IVF-ET Jindřich Madar pracoviště reprodukční imunologie Ústavu pro péči o matku a dítě Praha Podolí Metoda mimotělního oplození s následným přenosem embrya do dělohy

Více

První pomoc a primární péče u termického úrazu

První pomoc a primární péče u termického úrazu První pomoc a primární péče u termického úrazu MUDr. L. Brož Klinika popáleninové medicíny 3.LF UK a FNKV Praha PATOFYZIOLOGIE POPÁLENINOVÉHO ŠOKU JEDNÁ SE O KOMPLEXNÍ PROCES OBĚHOVÉ A MIKROCIRKULAČNÍ

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost.

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý 10 diagnostických testů pro domácí použití Alergie/nesnášenlivost Akutní potíže Prevence Plánování rodičovství Berte své zdravotní potíže vážně! Kvůli každodennímu

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

I N F O R M a C e PRO PaCIeNTY šedý zákal

I N F O R M a C e PRO PaCIeNTY šedý zákal INFORMACE PRO PACIENTY šedý zákal www.nemocnicesumperk.cz Obsah Oční oddělení Nemocnice Šumperk a.s.... 4 Co je šedý zákal... 5 Příčiny vzniku šedého zákalu... 6-7 Léčba... 8-9 Kdy se rozhodnout k operaci...

Více

Bezpečnostní informace pro zákazníka solária :

Bezpečnostní informace pro zákazníka solária : Provozní řád - solárium Provozovna : Bodypoint, Mirotická 929/12, Praha 4 Provozovatel: Jana Hejtmánková, Mirotická 17,Praha 4 IČO : 169 12 748 Tel.: 602 249 285 Instalovaný typ solárií: LUXURA V 5 ZÁSADY

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Rozměr zavřeného průkazu mm

Rozměr zavřeného průkazu mm Přední strana Str. 1 PRŮKAZ PACIENTA užívajícího přípravek Humira (určeno dospělým i dětským pacientům) Rozměr zavřeného průkazu 105 73 mm Je nutné předložit tuto kartičku každému lékaři či zdravotníkovi

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Výsledky projektu Zdraví do firem

Výsledky projektu Zdraví do firem Výsledky projektu Zdraví do firem Naměřené hodnoty Posluchačky měly možnost se během přednášky změřit na bioimpedančním přístroji In Body, který měří tělesné hodnoty. Vybrali jsme 4 z nejdůležitějších

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Průzkum stavu dentální hygieny v České republice 2008

Průzkum stavu dentální hygieny v České republice 2008 Průzkum stavu dentální hygieny v České republice 2008 Průzkum probíhal od 22.2. do 20.3.2008 Průzkumu se zúčastnilo celkem 257 zubních lékařů Průzkum tvořilo 18 otázek Datová základna: Na CD celkem 204

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Střední odborné učiliště Domažlice

Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.02 Střední odborné učiliště Domažlice 2.ročník

Více

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol.

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. PRVNÍ POMOC Tepelná poranění Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. Prevence Zdroj: www.urazydeti.cz Zdroj: www.zachranny-kruh.cz Poškození výsledek působení

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Nemocní Předmět Zdravověda Téma / kapitola

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

Stomatologická péče v Jihomoravském kraji

Stomatologická péče v Jihomoravském kraji Stomatologická péče v Jihomoravském kraji porovnání s ČR a ostatními moravskými kraji ÚZIS ČR Jihomoravský krajský odbor MUDr. Jaroslava Pazourková Úvodem Péče poskytovaná praktickým zubním lékařem patří

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV A Co je HIV? HIV (virus lidského imunodeficitu) je virus, který způsobuje ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka před nejrůznějšími infekcemi. Tento virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek,

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Váš průvodce léčbou vlhké (neovaskulární) formy věkem podmíněné makulární degenerace (AMD) přípravkem Lucentis (ranibizumab)

Váš průvodce léčbou vlhké (neovaskulární) formy věkem podmíněné makulární degenerace (AMD) přípravkem Lucentis (ranibizumab) Váš průvodce léčbou vlhké (neovaskulární) formy věkem podmíněné makulární degenerace (AMD) přípravkem Lucentis (ranibizumab) Oddíl 1 O přípravku Lucentis Tato brožura Vám pomůže lépe pochopit léčbu vlhké

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Heal Ozone. Obr. 1 Přístroj HealOzone

Heal Ozone. Obr. 1 Přístroj HealOzone Heal Ozone Ošetření počátečního zubního kazu bez vrtání, bez strachu a hlavně bez bolesti novou převratnou technologií, která je vhodná pro děti i dospělé. Ozonoterapie se již po delší dobu použije v medicíně

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ Výchova ke zdraví 6-9. ročník III2-11-07 První pomoc Poranění chladem Mgr. Vilém Nejezchleb www. ioutdoor.cz Poranění chladem Podchlazení celkové Omrzliny lokální Omrzliny

Více

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP Výskyt cukrovky V roce 2010 se léčilo v ČR s tímto onemocněním více než 800 tisíc osob. To představovalo

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

Nejčastější je chronická kataráílní gingivitida plakem indukovaná

Nejčastější je chronická kataráílní gingivitida plakem indukovaná Parodontologické minimum pro prekliniku Doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. Parodontologie Obor zubního lékařství, který se zabývá onemocněním parodontu Onemocnění parodontu = parodontopatie Parodont =

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_20 Zdravověda PP Poranění

Více

Kožní soustava. Průřez kůží

Kožní soustava. Průřez kůží Průřez kůží Detail lidské kůže Kožní soustava tvořena kůží, která pokrývá a chrání povrch těla. Plocha kůže u dospělého člověka dosahuje 1,5 až 1,8 m², a to z ní dělá největší orgán lidského těla. Hmotnost

Více

VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT

VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT. POKUD NA NĚKTEROU OTÁZKU BUDE ZNÁT ODPOVĚĎ, PROSÍM ODPOVÍDEJTE.

Více

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI www.mzcr.cz www.centrumprevence.cz Tato informační příručka byla vydána Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s Centrem prevence, o. s., k rozšíření povědomí o preventivních programech, na které máme

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou Příručka pro pacienty s diabetickou nohou www.hojeni-ran.cz Diabetická noha Jako diabetická noha se označují defekty dolních končetin způsobené postižením cév a nervů. Jde o komplikaci onemocnění diabetes

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 6. května 2016. Klinika Oční klinika Vyšetření, výkon Vyšetření dětského pacienta Vyšetření v makulární poradně Neurooftalmologické vyšetření Oftalmodiabetologické vyšetření Vyšetření

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Přehled zubních ordinací

Přehled zubních ordinací Přehled zubních ordinací 2/2016 Výběr zubních ordinací Sofident Nabízíme Vám komplexní zubní péči od vstupního vyšetření až po složité chirurgické zákroky. Celé spektrum zákroků je prováděno na jednom

Více

AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY. Efektivní právní služby

AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY. Efektivní právní služby AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY Efektivní právní služby 1 Definice produktů základní vymezení produktů v oblasti farmacie. Hraniční výrobky rozlišování podle prezentace

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa těhotné 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 24. října 2016. Klinika Oční klinika Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Radiodiagnostická klinika Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Vyšetření,

Více