Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Rakovna: nové nadě e tf?t}. letgch dvaeátrého stol*tí vyhlásl Arnerčané válku rakgvně. Postupně se přldal c*lý svět. Okupačnívojska n*dorcvýgh buněk nás zabljeí dále, přesto nemůžebýt řec a debaklu' Vědc vyví*íl$ky' díky lrmž by snad mohly brzy ďasěeě *m #rak Ě ty arcjeák*$rg*!*í má**ry" V z,o E r f ádná jná nemoc dosud nebyla tak rafnovaných kom-,1í předmětem I_lbnacÍchemkálí, jaké jsou vymýš- leny na léčburakovny. Dlužno ale do! dai, že ne všechny preparáty od začátku oo sloužly tak ušiechtlým cílům. o Když v červenc roku 1917 v Západo É ních Flandrech použly německé jedf notky prot nepřáteským vojskům boš F ový plyn, poznal svět účnkysmrtcí 'o N jedovaté látky působícípuchýře. Para.ď o doxně se ale právě tato neslavně proo Ú' T ---- {. slulá zákopová btva zasloužla o rcz- voj chemoterape. Vojác zasažení,,hořččnýmplynem" umíral na otravu. Smrtcí látka, jež rozlepiává slznce a těo zasypává puchýří, dostala název yperít podle města Ypres' kde bylplyn před 97 lety poprvé nasazen. Nkdo tehdy netušl, že se tento okamžk zapíšedo hstore boje prot rakovně. Zdravotníc totž zjsttl, Že smrtcí chemcký koktejl dokáže účnněhubt buňky. Především pak ty' které se rychle dělí. žených vojáků všml dramatckého sníženípočtu leukocytů, tedy bíých krv nek. Tak se amerčtí badatelé octl už jen krůčekod toho, aby pro tuto chemkái našl uplatnění př Iéčběleukeme a rako- vny lymfatckých žiáz, tedy těch druhů rakovny, které se vyznačujínadprodukcí bílých krvnek. Když pak v ypertu nahradl síru dusíkem, vznkla látka do- dnes známá pod jménem dusíkatý ypert nebol mustargen. Sloučenna, která dokáže zastavt bujení rychle rostoucích tkání - tedy těch nádorových. Mustargen se stal první významnější chemkálí, jež se začala používat v léčbě zhoubných nádorů. Ještě před dvacet Iety se nasazoval u pacentů s Hodgk- r Preventvní zbraň: dopťs od pojšťovny DřestoŽe nemocných s rakovnou l Jedovatý plyn lékem Zásadnízlom ale nastal až po druhé světové válce. Hlavní rol v tom sehrá1a válečná katastroía, která 2. prosnce 1943 posthla přístav Bar na pobřeží Jaderského moře v jížníltál. Němc během bombardování přístavního města zasáhl l{/-lll 26 Jří GrossmannJ. Jestlže objevem antíbotk získa1a me- a textař prsu, děložního čípku' tlustého střeva a konečníku.účast ale nenítaková, jak by s lékař přál. V lednu proto začnou zdravotní pojšťovny rozesílat rzkovým skupnám pacentů pozvánky' Na vyšetření rakovny prsu je dostanou Ženy od 45' čípkuženy od za- účnkůmbojového plynu tak byly Vystaveny stovky cvlstů, vojáků zdravotníků,kteří se staral o zraněné' Amerčtífarmakologové Lous novou chorobou (zhoubné onemocnění lymfatckého systému, posthujícíh1avně mladé ld - zemře1 na n třeba humorsta hou dát preventvně Vyšetřt na rakovnu amerckou obchodní 1oď John Harvey, jež kromě vojenského materálu vezla přblžně 100 tun ypertu. Zhoubným S. Goodman a Alfred Glman, kteří se na unverztě Yale zabýval účnky ''hořččnéhoplynu", sí pak u jednoho z post- př- bývá' ld kteří na tuto chorobu umírají, ubývá. Velkou rol v poztvním trendu sehrály screenngové programy' Češse mo- j dcína pro svůj boj s nemocem v,'lékařské munc" doslova nukleární čátku menopauzy a tlustého střeva a konečníku Ženy muž od 50 let. Na screenng rakovny prsu chodí kolem 50 procent Žen, v někteých evropských zemích až 90 procent, cít v ČR je 70 procent. U děložního hrdla je účast50 procent, cílem je 70 až 80 procent jako v Brtán. U tlustého střeva je účast23 procent, cílem je ] Účast zhruba na 50 procent. - zýšt --_ ,-,-,--J,,obr- něné vozy", které převálcují nejednu zá_ keřnou nemoc, pak protnádorová chemoterape (tzv. cytostatkal představuje! hlavce. ovšem se všem nevýhodam, které takto razanínízbraň má. Jejím úkolem je zpomalt č zastavt růst buňky, případně j úplně zníčt.ideální by bylo' kdyby dokázala zahubt jen ty nádorové a nepoškodt přtom ty normální. Žádná z dosud používanýchlátek ale bohuže] takové vlastnost nemá. Nčítedy nejen,,nepřítele", ale í,,spojence".

2 !r.r.!::,1,. :: t:t:ra:rrr:...:t:,!jttt;. ;.:': :::. :.:.j:, : :. rlrr Ir..;:,:::::!!.. :: #,,,= Bouřlvý rozvoj chemotelape a siťízllvé hodnocení předností, 1mltů a rlzk vedl ke dvěma zcela rozlčným pohledům: část 1ékařůse domnívala, že chemoteraple jednoho dne zcela vyřeší problémy onko1oge. T druzí naopak tvrdl' že chemoteraple nepřežje rok Nestalo se an jedno z toho. Realta je někde uprostřed. V boj prot rakovně zůstává chemoterape společně s chrurgckou léčboua ozařováním,,trumvrátem" nejslnějších zbran Rakovna je vždy jná Rozhodně a1e nejsou jedným esy, jež ma;í lékař v rukávu. Základní přelom v hledání nového bojového arzenálu příneslo přesné zmapování ldského genomu v roce Do té doby měl 1ékař za to, Že nádory jednoho a téhož orgánu jsou v podstatě totožné. K nemocnému S Iakovnou proto přstupova1 čstě anato- mcky. Pacent byl _ s nadsázkou řečeno _ souborem kostí a tkání. Léčbase nasazova]a pod1e toho, který orgán byl postžen.,'když dnes uděláme genetcký rozbor postžených tkání, zjlstíme, Že nádory, které jsme dříve považoval za úplně stejné, ve skutečnost vypadají jnak" TakŽe nyní volíme \éčbuaž na základě nádorového proflu' Nový rozměr onkologcké péčespočíváv ndvdua1zac 1éčbypro každéhonemocného a pro každý nádor na základě molekulární charakterstky nádorové choroby a genové výbavy každého pacenta. ŠÍjememu j tedy přímo na míru," vysvětluje profesor Luboš Petruže]ka, přednosta onko- logcké klnky Všeobecné fakultní nemocnce a 1' lékařské fakulty UK v Praze' Rozluštění ldského genomu tak po1ožlo základy ke vznku bologcké léčby. Předpona,'bo" ovšem nesgnalzuje, Že jde o čstě přírodnímetodu, vhodnější termín je,,cílená léčba".vysthuje totž prncp, na kterém funguje. ZaÍmco klasckou chemoterapl s můžeme představt jako p1ošné bombardo' vání, cílená léčvase zaměřují jen na určtébuňky, v tomto případě na rakovnné. V optmá1ním případě nechají ty zdravé na pokoj' Proto jsou efektívnějšía mají méně nežádoucích účlnků.,,díky tomu se z mnoha onkologckých onemocnění stávají onemocnění chroncká' I pacent s metastázam žjívelm dlouho a s ve1m dobrou kvaltou žívota,"hodnotí rela- } 27 EEI

3 L > MÉNĚÚrvlnrí. pres trvalý nárůst počtu onemocnění úmrtnost na rakovnu klesá. Řada případů je totž díky moderním vyšetřovacím metodám zachycena v raném stadu' Příslbem je screenng plc- ních karcnomů pomocí počítačovétomografe. Jeden z plotních projektů je přpravován na pracovštích 1. lékařské fakulty UK v Praze. tvně mladou metodu léčbydocentka Re- nata Soumarová, vedoucí Komplexního onkologckého centra Nový Jčín. Hlavní pachatel neznámý , r L každý pacent: proč? Vědc se shodují, že společným jmenovatelem zákeřné choroby je snížená protnádorová munta' která umožnípatogenním buňkám nekontrolovatelné bujení. Zatímco my s Cílenépreparáty vyhledávají v organsmu konkrétní struktury (například určtétypy receptorů) specfcké pro daný nádor, navážou se na něj a zastaví množeníbuněk, tím růst nádoru' Případně ho úplně znčí.,,některé z nch dokážou na poměrně velm dlouhou dobu zabránít dalšímu rozrůstání nádoru. Což nám dává do budoucna víru, že se rakovna dostane například na úroveň cukrovky," věří docentka Soumarová. žjeme pokldným žvotem, v našem těie zuří permanentní válka' Z vnějšíhoprostředí sem pronkají nepřáte1ské mkroor- neprobádaných, ba dokonce neobjeve_ schopna tyto chyby sama opravt," říká profesor Petruželka. V takovém případě Dlouhá řada receptorů ae zůstává ných. Prozatím jsou proto cílenéléky účnnéjen na některé typy zhoubných nádorů. Poměrně dobře íungujínapří gansmy' uvntř se rodí vzpurné buňky' které se vymkly kontrole. Všecř+try bologícképrocesy, které v nás probíhají, jsou naštěstí několka- násobně jštěny, aby se v případě chyby samy opravly nebo vyřadly z ptovozlj.,'větší č menšízměny probíhají na buňce praktcky každou vteřnu. Dokud je náš muntní systém zdravý a sílný je buňka se o váce nejspíšvůbec nedozvíme. Problém ale nastane, když jsou obranné l ne prolomeny. Schopnost če1t změnám a opravovat buněčná poškozeníse snžuje s věkem. Zatímco počet nově vznkajících nádorů se do věku devatenáct let počítá v Česku na desítky případů ročně, v populací nad 45 let jde už o tsíce pacíentů' Proto je třeba ve věku 60 let pravděpodob- nost onemocnění mnohonásobně vyšší než v dětství. Pokud navíc muntu oslabíme stresem nebo špatnou Žvotosprávou, octneme Se ve skupně, kde černá ruka rakovny řádí ještě razantněj. Souvslost mez Žvotním stylem zhoubným onemocněním jednoznačně patí třeba v případě rakovny tlustého střeva',,rzko opravdu zvyšuje kou- } a klad na chronckou myelodní leukemí, rakovnu prsu nebo zhoubné onemocnění tlustého střeva a konečníku. V cestě za hledáním nových preparátů, které by podobně Íungovaly u jných ná_ dorových onemocnění, stojí množstvídalšíchpřekážek. Genetckých mutací u jednotlvých nádorů mohou být tsíce, u každého pacenta jné, přčemžne všechny musí mít s rakovnou nějakou příčnnou souvslost. Určt v tomto zmatku, co je pří čnou rakovny, a jakým směrem tedy zacílt 1éčbu,je proto velm obtížné. A Stejně těžkéje odpovědět na otázku' kterou s po vyřčenídagnózy položí as EEEEI zs < BYLA, JE A BUDE. Současná chemoterape se v léčbězhoubných onemocnění používá od 50. let mnulého století. Nově zaváděné kombnace,,chemckých koktejlů" dávají naděj na prodloužení Žvota těch nejzákeřnějších nádorů'

4 , Nevětší onologčtízabjc v CR l,l Data'za rrk2o12,,,],,1 _ Y]l- L* Ť:!ls stcký ú,"o ff P ff. Vývo onkologckých nemocí (2014) Naděje na přežtí Na základě statstckých dat z předešlých let do I kážou odborníc poměrně dobře odhadnout' ko_ lk nově dagnostkovaných případů u jednot Vých zhoubných onemocněnív Cesku přbude. PrVní údaj V tabulce vyjadřuje odhad poótu no_ Vých pacentů s touto dagnózou. DÍuhéčíSlo předpovídá celkový počet nemocných s konkrét_ ním zhoubným onemocněním V letošnímroce' Úspěšnost léčbya zákeřnost jednotlvých onko ogckých nemocí Se odborně hodnotí,,pětletým relatvním přežtím''. Číslav tabutce tedy udávají, koik procent nemocných má v jednot vých fázích onkologckého onemocnění naděj, Že se dožje dalších pět let. Obecně platí, Že čím dříve se na rakovnu přjde, tím Většímá pacent šanc, Že chorobě nepodlehne. Například pacentky s rakovnou písu, kterou se podaří podchytt V samém zárodku (stadum l: tumor menší néž 2 cm, karcnom se zatím nešířímmo prs), majítéměř stopíocentníšanc na pět eté přežtí. Pokud se aie na nemoc přjde v nejpokroč ejšífáz (stadum lv: Vzdálené metastázy, nejóastěj v plcích, játrech, kostech č mozku), dožje se da š,,pět etky'' jen čtvrtna Z nch' rakovna,l orostatv ' íoví,'''l Pacent S tlustého střeva a konečníku nemalobuněčný karcnom prsu ledvn plc* močového měchýře kůže s nvkv břšní rlělohv Žaludku vajcňníktt 76Í , 2634, g '1126 hrd a L ícnu děložního VaÍlete I 526 Dožjíse dalších 5 let pacent celkem stadum rakovna I stadum stadum l lll stadum lv 94,9% 458'3% karcnom prostaty B 87,5 % * 84'0 % novotvar těla 223Ls děložníio 90,2% x60,7% 2t gt karcnom tlustého střeva a 4142 konečníkue 60'8 % 26 o novotvaí dutnv 9837 ústní w 5t,2o/, 44.1r/o L ,,2Y ,7% s66,0% *49'0%o ^L3,70/o 73,2Y0 m51'7% * 31'8% % s65,7 % _*!!ů!--*!!-u &44,9 Yo *27,2Y0 W 75,010 W 69,1% *39,1 *{.g'!5".."lr--:-36''!.ťl 6,5% 5,0% Jl ;tpt'!:7" * Zhoubné nádory plc se dělí na dva podtypy _ maiobuněčný a nemalobuněčný' DrUhý jmenovaný tvoř' as 80 procent všech nádorů p c' Rozrůstá se poma lej a nenr tak agreslvní (pomalej VytVáří metastázy). Zdro: l\4odrá knha českéonkologcké společnost, aktua_ lzacé oro rok2ol4 (dosud nepublkováno). L. DuŠek et al': czéch Cancer Care n Numbers 2008_2009. Praha. Grada Publshng. a. s ISBN '247-3)44-2' *****ffj L--*---".* 53,5Vo :20,7 lo 12,9% l m 54,3% *28,1o/o *L1,2Yo *}&3_}é*), ogckých pacentů v České n NumbeÍs 2008_2009' 1*f*""Jg,'l"P-* 2e lllltt

5 rjak poznat takovnu MKovlNA PLlcA pnůoušgx- nejrzkovější skupna jsou kuřác mez 55. a 65' rokem Ž_ Vota, ale může posthnout nekuřáka' PřÉ znakyjsou nenápadné: kašel, chrapot, ztráta chut k jídlu, potíže př polykání RAKovlNA TLUsTÉuo srřgvl n ronečníxu - častějšíu mužů (obvykle nad 50 let)' r_ nakovllajater- posthuje muže Ženy' Významným rzkovým faktoíem je jaterní crhóza,''prodělaná Žloutenka typu B a,c, al: kohol ve velkých dávkách, negatvnívlvy prostředí (chemcké látky, jako jsou pestcdy a ín_ sektcdy), kouření. Mez př2naky patř'b_olest břcha (zejména na pravé Straně), únava, tep- ' ' loty' zmnce, hubnutí. zko zvyšuje obezta, kouřen přemíra alko_ holu (včetně pva), Žvočšných tuků a červe- ného masa' NejčastějšÍpříznakyjsou bolest břcha, nadýmán potíže s polykáním' krev ve stolc, dlouhotrvající průjem nebo zácpa' stužkovtě zúžená stolce (příčnouje zúžení Streva) a nenadálý Úbytek váhy. RAKovlNA vaječníků _ krtcké období nastává po menopauze (u Žen nad 60 let)' Náchylnější jsou Ženy, které už prodělaly rakovnu prsu' Zejména nostelky mutace BRCA!2. Nemoc je často bezp(znaková, v pokročlejšíchstadích Se může objevt pobolívání břcha, poct nafouklého břcha a nucení na močení' RAKovlM PRSU - zkovou Skupínou js-ou Ženy nad 45 let, ale stále častěj posthuje madší' onemocnět mohou muž'(0'2 pró_ centa všech nádorwých onemocnění mužů, u Žen je to'čtvftna). Rol hnje dědčnost' vlv ženských hormonů (estrogenů),,ále ne' : zdrauý ŽvotnÍ styl. MůŽe se projevt bulkou v prsu, bolestí prsu, v)ýtokem z bradavky nebo zvětšenímprsu. MŮŽe posthnout oba RAKouNA ŽALUDKU _ nejvýznamnějším rzkovým faktorem je chroncký zánět Žaludku způsobený bakterí Helcobacter pylor (tomu lze zabránt účnnouléčbou),ro hraje kouření a obezta, preventvnívlv majíčerstvéryby a zelenna. Nemoc na sebe může Upozornt neurčtým bolestm v nadbřšku, pozvolným nechutenstvím, poctem na zvracení, hubnu_ prsy. tím a krvíve Stolc. RAKovlNA sllnlvky_ přesná příčnavznku této nemoc neníznáma, významným rzkem je ale kouření. Počátečnístadlajsou bez pří' znaků (,,tchý zabuák"), proto se obvykle podchytí až pozdě' Varovným sgnálem bývá zvláštnítyp cukrovky. V pozdějších stadích se obvykle projevuje Žloutenkou, bolestm v nadbřšku, výrazným hubnutím a slabostí. RAKovlNA JícNU - častějšíjevýskyt u mužů kolem 50' až 60' roku, škodlw je nejen alkohol' a e kouřenía Žvýkánítabáku' rol hraje dědčnost. Nemocní mají potíže s váznutím RAKovlNA PRosTArY- posthuje hlavně muže nad 50 let (nejrozšířenějšíje u pacentů mez 70. a 8o. rokem věku). Nádor většnou roste pomalu' Nemocný může mít potíže př mo- lejšíkůží a t, kdo se v m!ádí na slunc často spáll' Pgment-ový nádor se projevuje změnou RAKoVlNA DĚLoŽruÍxo čípru- nejrzkovější skupnou jsou Ženy ve věku 45 až 55 let' Věková hrance se však stále snžuje. Hlavní rol na vznku nemoc majíldské paplomavry fsou pohlavně přenosné). Ve větším ohroženíjsou proto Ženy, které často střídají partnery (dívky, které ještě neměly pohlavní styk, jsou mmo rzko), nízký věk př pohlavním styku, ale snížená munta organsmu' RAKoVINADĚLoHY- nejčastěj se vyskytuje ' u Žen meá 60' a 70' rokem. Nejvýznamnější rzkový faktorje diouhodobé působeníženského hormonu estrogenu (čl časný nástup menses a pozdní přícňod menopauzy). ohroženějšíjsou Ženy' které neměly dět, trpí poruchouvaječníků, obeztou, a kuřačky. Mez př2naky patří krvácení (od slabého špnění až po slné}, hnsavý nebo krvavývýtok' zvý ' , čení(kratšínte rvaly, zadržování moč, vzácně krev v moč). Mez rzlkové faktory patří kouření, jíde níčekbohatý na tuky, ale gene_ tka (objevlal se u vašeho otce č bratra, je u vás rzko onemocnění dvakrát vyšší;.výskyt rakovny prostaty v Česku stoupl od de_ vadesátých let o 70 procent. ření a zvýšenéptí alkoholu' DáIe denní konzumace červenéhomasa, úprava po_ travn smažením, pečením'grlováním a vyššípodít žvočšnýchtuků v potravě. Daším samostatným rzkovým faktorem je obezíta, především u1oženítuku v oblast břcha," vyjmenovává profesor Mros1av Zav or ai, ředtel Ústřední voj enské nemocnce a významný český gastroenterolog. so sousta a bolestípř polykán stěžujís na bo_ lest v krku, typcký je chraptvý tchý hlas. - způsobqe j slunečníuvb zá_ ření ďéjvětšísklon k íemoc mají ldé se světrakovjna (ŮŽE barvy, tvaru a Velkost maleřského znaménka nebo se na kůž může objevt barevná skvrna, která se zvětšue a může krvécet. RAKoVINA MočovÉlotvtĚcHÝŘr - mez rzkové faktory patřívleklé záněty močových cest, ale dlouhodobé užíváníléků.nemoc doprovází pálení a bolest př močen časějšímočent' bolest zad v bederní oblast. Světová zdravotncká organzace odhaduje, že ve světě letos rakovnou onemocní téměř 15 mlonů ldí. A zemře na ní zhruba osm mlonů pacentů. V Česku má v současnost s onkolo- gckým onemocněním zkušenost na 450 tsíc lídí(tedy zhruba každý třadvacátý obyvatel republkyj. A rakovnou za Ž_ vot onemocní podle statstky každý třetí čiověk a zemře na n každý čtvrtý. šená teplota. RAKoV NA VARLÉÍE - nejčastěj posthuje mladé muže mez pubertou a 35. rokem' u mužů nad 50 let se tak často nevyskytuje' Rzkovým faktorem může být nfekčníonemocněnívarlete nebo vývojová vada, př níž jedno nebo obě varlata nesestoupí do šour- ku' Projevuje se zvětšenímvarlete, bolestí na dotek, zduřením, otokem nebo zarudnu_ tím, tahavou bolestív podbřšku nebo Ve slabnách, často zvětšením bradavek. MKovlNA LEDvlN - nejohroženějšískupnou jsou pacent, kteým chroncky selhávají led vny, kuřác a obézníldé. Rol hrají gene_ tcké dspozce. První stada nemocjsou bezpříznakové, pozděj se může objevt krev v moč, případně bolest v bederní oblast. Ročně je přtom odhaleno okolo 80 t síc nových případů(včetně nádorů kůže Jejch počet rok od roku stoupá zhrub o pot ro...'t. Nejvíce obětí s v Česk vezme zhoubné onemocnění tlustéh střeva a konečníku'nádory plc, prť dušnce a průdušek. U žen je nejčas tějšírakovna prsu, u mužů prostat (u 85 procent mužůstarších šedesá let lze na1ézt nádorová ožska). Poku

6 MsTo ZNAMÉNKA RAKovlNA. K nejčastějším zhoubným onemocněním patří rakovna kůže. Způsobuje j slunečníuvb záření' Větší sklon k tomuto typu rakovny mají ldé se světlejšíkůžía t' kdo se v mládí často spáll. se odečtou zhoubné nádory kůže, u nchž je úmrtnost velm nízká' představují tyto typy rakovny polovnu nově zachycených případů. Smutné světové plven_ ství držíčesko ve frek- venc výskytu úmrtírakovny tlustého střeva a ko_ tého roku.,,ročně v Česku onemocní rakovnou tlustého střeva a konečníkuko_ 1em 8000 ldí a téměř polo- vna z nch na tuto chorobu zemře," dodává gastloentero1og Zavoral' Pět 1et od vy_ puknutí nemoc přežívá jen padesát procent pacentů. nečníku.,,hlavnípříčíny PřÍtom jde o ten typ nádorojsou tř," říká docent To- vého onemocnění, který lze máš Bůchler, přednosta onkologcké klnky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnce v Ptaze',,Zaprvé nevhodná v případě podchycení v časném stadu úspěšně vyléčt' V tlustém střevě dochází k nepřetržté a ryché ob- tícképředpoklady: vlv dědíčnostje u nádorů tlus- k chybě a změně jejch stravovací návyky a sklon mulu1í se dalšígenetcké mutace, vznkají přednádo- strava s nadbytkem žvočš- měně slznčníchbuněk' ních tuků' Zadruhé gene- Př jejch děiení můžedojít tého střeva výruzný a dědí se k obezítě. A zatřetí zanedbá_ vání preventvních kontrol, tedy kolonosk ope (vy šetření tlustélto střeva, pozn. red.) a vyšetření stolce na příměs krve." Rzko u tohoto typu rakovny stoupá jž po čtyřcátém roku věku a dosahuje vrcholu ko1em pětašedesá- ge- netcké výbavy. Pokud tato chyba není opravena a ku- rové \éze, takzvané po1ypy' je ale možnédíky kolpo'ty skop jednoduše odstrant a předejít tak vznku rako- vny. Je-I polyp ve střevě po_ nechán, za deset let se z něj stane zhoubný nádor"' pop- suje příčny vznku jednoho z nejčastějšíchonkologc- ) JlŘí ANDREA OTAKAR VÁcLAV

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Analýzy zdravotního stavu

Analýzy zdravotního stavu Analýzy zdravotního stavu zkušenosti, možnosti, výhled spolupráce MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Státní zdravotní ústav Analýzy zdravotního stavu souhrnný pohled na veřejné zdraví v daném

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Na co Češi nejčastěji umírají

Na co Češi nejčastěji umírají Na co Češi nejčastěji umírají Magdaléna Poppová Tisková konference 14. listopadu 2016, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Počet zemřelých dle pohlaví v tis. osob

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE

CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE Gastroenterologie je medicínský obor zabývající se nemocemi trávicího traktu (jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo) a orgány s ním souvisejícími (játra, žlučové

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Socio-ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha

Socio-ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha Socio-ekonomické determinanty zdraví MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha Socio-ekonomická nerovnost ve zdraví na začátku 21.století ve všech zemích EU nárůst v posledních desetiletích Lidé s nižším sociálně-ekonomickým

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost.

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý 10 diagnostických testů pro domácí použití Alergie/nesnášenlivost Akutní potíže Prevence Plánování rodičovství Berte své zdravotní potíže vážně! Kvůli každodennímu

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš, Pavel Andres Úvod

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pohlavně přenosné nemoci Anotace Pracovní list vede ke čtení s porozuměním, informuje žáka o druzích pohlavních

Více

Rozměr zavřeného průkazu mm

Rozměr zavřeného průkazu mm Přední strana Str. 1 PRŮKAZ PACIENTA užívajícího přípravek Humira (určeno dospělým i dětským pacientům) Rozměr zavřeného průkazu 105 73 mm Je nutné předložit tuto kartičku každému lékaři či zdravotníkovi

Více

SEDMKRÁT O LÉČBĚ RAKOVINY PROSTATY Aktvní sledování Onlne poradna Zřídl jsme pro Vás anonymní onlne poradnu na: www.rakovnaprostaty.cz Aktvní sledování Vysvětlení termínů rakovna prostaty, karcnom prostaty

Více

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu)

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Autor: Lenka Gallusová, Školitel: MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D. Onkologická klinika LF UP a FNOL Výskyt Karcinom prsu je po karcinomech kůže druhým nejčastějším zhoubným

Více

Prevence rakoviny. doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Prevence rakoviny. doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Prevence rakoviny doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU 1 EPIDEMIOLOGIE Osnova = Výskyt u nás a ve světě, časový vývoj, souvislosti s rizikovými faktory ETIOLOGIE = Příčiny

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT

VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT. POKUD NA NĚKTEROU OTÁZKU BUDE ZNÁT ODPOVĚĎ, PROSÍM ODPOVÍDEJTE.

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Obezita a její rizika Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě, příčinách a rizicích obezity. Zadané

Více

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor: Ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 7. Leden 2014 Ročník: první Předmět a tematická oblast: Biologie III.

Více

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku)

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Autor: Hanáčková Veronika Výskyt Kolorektální karcinom (označován jako CRC) je jedním z nejčastějších nádorů a ve všech vyspělých státech jeho

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

ANALÝZY ZDRAVOTNÍHO STAVU obyvatel měst

ANALÝZY ZDRAVOTNÍHO STAVU obyvatel měst Profily zdraví ve městech ANALÝZY ZDRAVOTNÍHO STAVU obyvatel měst MUDr. Stanislav Wasserbauer Státní zdravotní ústav Zdravá Vysočina, o.s. PROFILY ZDRAVÍ souhrnný pohled na stav zdraví ve městě a na faktory

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ ONKGICKÝ REGISTR ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 214 NZIS REPORT č. R/1 (9/216) Nová data Národního onkologického

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Obsah Proč jsou zhoubné nádory zhoubné? Stručná historie oboru a jednotlivých léčebných metod

Více

Livial tablety tibolonum

Livial tablety tibolonum Livial tablety tibolonum Příbalová informace - RP Informace pro použití, čtěte pozorně! Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Rakovina není náhoda

Rakovina není náhoda Rakovina není náhoda Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů mezi studenty středních škol Agentura J.L.M. VII/2011 Výsledky průzkumu mezi studenty středních škol v rámci osvětové akce Rakovina

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

MODEL LÉČBY CHRONICKÉHO SELHÁNÍ LEDVIN. The End Stage Renal Disease Treatment Model

MODEL LÉČBY CHRONICKÉHO SELHÁNÍ LEDVIN. The End Stage Renal Disease Treatment Model ROČNÍK LXXII, 2003, č. 1 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 5 MODEL LÉČBY CHRONICKÉHO SELHÁNÍ LEDVIN 1 Karel ANTOŠ, 2 Hana SKALSKÁ, 1 Bruno JEŽEK, 1 Mroslav PROCHÁZKA, 1 Roman PRYMULA 1 Vojenská lékařská akademe

Více

4.2 Chronické plicní nemoci v těhotenství (s možností akutního průběhu)

4.2 Chronické plicní nemoci v těhotenství (s možností akutního průběhu) Plcní nemoc v těhotenství, dagnostka a léčba 4.2 Chroncké plcní nemoc v těhotenství (s možností akutního průběhu) 4.2.1 Chroncké nenfekční nemoc 4.2.1.1 Asthma bronchale Astma je nejčastější chroncké onemocnění

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel zdravého města JIHLAVA. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel zdravého města JIHLAVA. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města JIHLAVA II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

www.zlinskedumy.cz STRAVOVÁNÍ - DIETY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání

www.zlinskedumy.cz STRAVOVÁNÍ - DIETY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání STRAVOVÁNÍ - DIETY Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání Odborné učiliště Kelč Rozvoj handicapovaných žáků a ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0736 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř.

Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř. KOUŘENÍ Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř. Kouření má jistý společenský význam; zatímco v 19. století

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Tab. F.4. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1919

Tab. F.4. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1919 lékař 85 813 177 11 69 69 71 62 12 88 93 118 14 153 163 157 34 55 1 1 nelékař 6 219 5 937 1 75 1 287 552 516 598 616 495 513 432 577 868 1 3 1 255 1 149 295 234 19 15 I. Nemoci epidemické, endemické a

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 2006 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS

Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 2006 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS 2. Zdraví Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 6 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS Česká republika Liberecký kraj Novorozenecká úmrtnost ( ) 2,7 2, 1,8

Více

Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.

Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. TISKOVÁ ZPRÁVA 23. 7. 2014 Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Úroveň zdravotní péče prodloužila délku života lidí

Více

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP Výskyt cukrovky V roce 2010 se léčilo v ČR s tímto onemocněním více než 800 tisíc osob. To představovalo

Více

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA VAKCÍNU, KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI OCHRÁNIT. Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. Copyright MERCK & CO., INC., Whitehouse

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel. Zdravého města CHRUDIM. II. část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu obyvatel. Zdravého města CHRUDIM. II. část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel Zdravého města CHRUDIM II. část 2014 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 5. 211 13 Souhrn Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Nejčerstvější údaje o zdravotní péči o seniory jsou k dispozici za rok 213. V zásadě jde o data přebíraná od Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Zdravotní stav Jak u obyvatelstva

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

Alkaloidy. Základní vlastnosti

Alkaloidy. Základní vlastnosti Alkaloidy jsou vesměs jedovaté sloučeniny. Většina z nich náleží k rostlinným alkaloidům, vzácně se však vyskytují i alkaloidy živočichů (hlavně obojživelníků) a hub. V současné době je jich známo již

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR

Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Šárka Daňková 26. 10. 2016, Praha Vytvořilo společné pracoviště Institut biostatistiky a analýz

Více

VÝŽIVA ZDRAVÍ. jako primární prevence.

VÝŽIVA ZDRAVÍ. jako primární prevence. VÝŽIVA jako primární prevence ZDRAVÍ www.welko.cz VÝŽIVA = hubnutí výživa = ZDRAVÍ www.welko.cz Hippokrates Člověk se rodí zdráv a všechny nemoci pocházejí z jídla Je prokázáno, že: 80 90 % nemocí je způsobeno

Více

Výchova ke zdraví AIDS

Výchova ke zdraví AIDS VY III/2 INOVACE 78 Tělesná výchova Výchova ke zdraví AIDS Autor DUM Datum (období) vzniku DUM Ročník a typ školy ŠVP Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Téma (klíčová slova) Očekávaný

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel Ve Fakultní nemocnici Brno vzniklo první Centrum ochrany reprodukce u nás. Jako jediné v ČR poskytuje ochranu v celém rozsahu včetně odběru a zamrazení tkáně vaječníku. Centrum vznikalo postupně od poloviny

Více

Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní

Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní Autor: Aneta Balejová Jde o velmi závažné nádorové onemocnění s vysokou úmrtností. Slinivka břišní je vnitřní orgán dlouhý 18-20cm. Nachází se v zadní

Více