Manuál k programu Pojišťovna Kooperativa, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál k programu. 2006 Pojišťovna Kooperativa, a. s."

Transkript

1 Manuál k programu

2 I Nápověda k programu ISOS Seznam Část I O aplikaci 2 Část II Popis hlavní aplikace 2 Část III Stavy smlouvy 4 Část IV Základní funkce 5 1 Získatel Heslo ID zprostředkovatel Smlouvy... 7 Otevření smlouvy Klient Export pojistných... smluv 8 Část V Nastavení 8 1 Nastavení... ISOS 8 2 Nastavení... exportu 9 Index 0

3 O aplikaci 2 1 O aplikaci ISOS (Informační systém obchodní služby) - integrující prostředí pro podporu obchodních aktivit při uzavírání pojistných smluv. Z uživatelského hlediska vytváří společné menu pro volbu kalkulaček, které jsou jeho součástí, a společných funkcí. Kalkulačky: programové prostředky pro přípravu podkladů pojistných smluv, tisk těchto podkladů a export dat uzamčených pojistných smluv definovaných skupin pojistných produktů životního a neživotního pojištění. Moduly kalkulaček integrované do ISOS a jim odpovídající skupiny pojistných produktů: Auto pro havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Tandem - pro havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Malaga - pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů KalkZiv - pro životní pojištění Kolumbus pro cestovní pojištění a pojištění léčebných výloh Trend - pro pojištění malých a středních podnikatelů Databáze klientů a pojistných smluv - off-line prohlížeč, který je samostatným modulem menu ISOS s možností vyhledávání, třídění a s vazbou na ostatní moduly ISOS. Přínosem používání kalkulaček v ISOS je zejména snížení chybovosti, zrychlení zpracování pojistných smluv, snížení nákladů na tiskopisy a vysoká informovanost získatelů o klientech a pojistných smlouvách v rámci vlastního kmene. 2 Popis hlavní aplikace Program ISOS sdružuje již dříve používané programy do jednoho celku. Program se skládá z dvou sloupců. Levý sloupec obasahuje provozní nastavení a sloučené funkce. Pravý sloupec obsahuje jednotlivé aplikace s odkazem přímo na produkt. Ve spodní části levého sloupce je

4 3 Nápověda k programu ISOS aktuální získatel a vypsaná doba, po kterou bude program fungovat.

5 Stavy smlouvy 4 3 Stavy smlouvy Definice stavů přebrána z OBĚŽNÍKU č /2006. Zobrazení stavů zpracovávané smlouvy Všechny kalkulačky umožňují zobrazit stav smlouvy v přehledech i obsah jedné smlouvy a uložeit pojistnou smlouvu do ISOS databáze smluv s označením stavu smlouvy. Možné stavy zpracování smlouvy: Nabídka smlouvy (kód N) editovatelný tvar smlouvy označený při tisku v hlavičce Nabídka pojištění ". Editace smlouvy může být kdykoli přerušena a později znovu obnovena, tisk originálu zakázán, tisk nabídky pouze v případě validních dat. Pokud bude zrušen záznam smlouvy v tomto stavu, je použité číslo vráceno do zásobníku pro použití v novém obchodním případu. Povinné jsou pouze sazbotvorné údaje, tisk neobsahuje podpisy a číslo pojistné smlouvy. Originál smlouvy (kód O) uzamčení smlouvy pro změny (smlouvu lze pouze stornovat od počátku, nebo replikovat). Originál smlouvy lze vytisknout, jen když prošly v pořádku všechny zabudované kontroly. Replikace smlouvy je zrušení záznamu původní smlouvy a přenesení všech dat do nového záznamu pod novým číslem pojistné smlouvy ze zásobníku. Původní číslo je ztraceno (Stornovaná smlouva). Datum sjednání není vytištěno, před tiskem je nutné zvolit, zda datový záznam pojistné smlouvy bude exportován (příznak Exportovat záznam" vyvolá v pravém horním záhlaví titulní strany smlouvy tisk nápisu Exportováno"). Podepsaná smlouva klientem (kód P) data jsou již uzamčena, smlouva je vytištěna, podepsána. Stav P nastane okamžikem kdy získatel doplní datum podpisu (sjednání) smlouvy v kalkulačce. Změny jsou umožněny pouze změnovým dodatkem smlouvy (formulář změny). Ze smluv v tomto stavu, které mají příznak Exportovat záznam" ANO, se vytvoří datový soubor (xml) určený k exportu. Exportovaná smlouva (kód E) do tohoto stavu se dostane podepsaná a pro export označená smlouva vytvořením exportní dávky, která je uložena do úložného místa pro zpracování příslušným centrem správy smlouvy. Stornovaná smlouva (kód S) do tohoto stavu se dostane smlouva zrušením uložené Nabídky nebo Originálu smlouvy. Podepsanou smlouvu již nelze převést na stav Stornovaná.

6 5 Nápověda k programu ISOS 4 Základní funkce 4.1 Získatel Funkce Získatel slouží k přednastavení získatelů, kteří jsou uživateli všech programů kalkulaček. Výhodou ISOS je sjednocení zadání do jedné centrální funkce. Zadání získatele započne buď prvním spuštěním aplikace automaticky (pokud není získatel nastaven), nebo se tento dialog vyvolá z levé nabídky ISOS Základní funkce - Získatel. Program ISOS spustí základní dialog pro zadání údajů o získateli. Položky získatele se dělí na povinné a nepovinné. Položky jsou od sebe oddělené harvou (viz. obr.). Získatel bez povinných položek nejde uložit. Popis položek: Číslo získatele - Získatelské číslo daného subjektu Příjmení/ firma, Jméno - identifikace ososby, která smlouvu sjednává - v případě vytváření exportních souborů (internisté - povinné) se musí vyplnit adresa ová daného získatele. Na tuto adresu importní brána zasílá výsledky zpracování exportovaných dat. ID zprostředkovatele - položka uváděná v případě velkých partnerů. Zde se uvádí ID pracovníka v rámci vnitřní organizace velkého získatele (např. Astoria, OVB, atd...) Agentura vzniku a Kancelář vzniku - příslušnost daného získatele pod danou agenturu vzniku. Soupis platných agentur se vyvolá tlačítkem Vyhledat. Jen zde uvedené agentury jsou platné. Je nutné tento údaj vyplnit správně vzhledem k návaznosti na elektronický export/import dat. Heslo - funkce umožňující verifikovat získatele.

7 Základní funkce Heslo - tento údaj je nutné vyplnit, když získatel zasílá smlouvy elektronickou formou. Je to adresa, na kterou centrální systém zasílá stavy. Tyto stavy vznikají na základě zpracovávání jednotlivých smluv. Jde vlastně o odpověď, zda vůbec , obsahují exportní soubory, dorazil, zda je správný a v jakém stavu se nachází. Pro interní síť je tento údaj nutný. Externí sítě momentálně exportují podle dohod, takže kdo exportuje, musí mít tento údaj vyplněn! Zákonitosti použivání hesla a jejich důsledky Bude-li mít získatel beslo, bude pro přístup do každé aplikace Kooperativy, kde jsou uložená data, je vyžadovaná autorizace. Každému získateli se pak z celého seznamu automaticky nabídnou jen jeho vlastní data. Získatel může být na smlouvě ve třech rolích (získatel 1 až 3) a všechny se zařazují do výběru. Heslo si musí uživatel pamatovat, proto je nutné jeho použití zvážit. Po ztrátě hesla není umožněn přístup k datům! Postup vytvoření hesla: 1. Otevřít dialog získatele. 2. Vyplnit heslo. 3. Zopakovat heslo. 4. Uložit získatele. Od tohoto okamžiku je vše pro daného získatele heslované a veškerá data jsou tříděna jen pro daného aktuálního získatele. Vstup do aplikace, popřípadě přepnutí na jiného získatele i neautorizovaného 1. Pro vstup do aplikace, kde je použit zaheslovaný získatel je nutné zadat heslo. Aplikace sama spustí dialog pro zadání hesla a nabídne výchozího získatele. 2. Z menu se, v případě změny, vybere daný získatel 3. Když je získatel autorizovaný, doplní se heslo. Pro neautorizovaného získatele se nevyplní nic. Odstranění hesla u získatele 1. Otevře se aplikace Kooperativy pracující se získatelem (třeba ISOS) 2. Aktivuje se získatel s heslem 3. Otevře se dialog získatel 4. Kliknutím na tlačítko Smazat heslo se heslo odstraní

8 7 Nápověda k programu ISOS ID zprostředkovatel Tento údaj slouží jako identifikace jednotlivých získatelů v rámci sítě velkých partnerů. Údaj se přenáší i elektronickým transportem smluv. Slouží k vytvoření provizních sestav, proto je důležité, aby byl pro tyto velké obchodní partnery doplněn. Podrobné informace viz. oběžník na získatelský princip: / Smlouvy Aplikace ISOS obsahuje společnou databázi smluv. Kterákoli aplikace vytvářející smlouvy uloží data Vziká tak společná databáze smluv, obsahující všechny produkty. Aplikace FEN Fénix (offline prohlížeč smluv) tuto databázi doplní také. Z databáze lze velmi pohodlně vstupovat do jednotlivých smluv tak, že pouhým vyhledáním a následným otevřením se aktivuje správná aplikace, která smlouvu vytvořila. Smlouva se v ní ihned otevře. Popis: Nuluj výběr - Vymaže obsah všech polí ve výběru Hledej - podle zadání výběru vyhledá ve společné databázi smluv všechny smlouvy odpovídající podmínce zadaní

9 Základní funkce 8 Otevřít SML - otevře aktivní smlouvy v odpovídající aplikaci Legenda - zobrazí okno s popisem stavů smluv Otevření smlouvy Postup vyhledávání a otevíraní smlouvy 1. Spustit aplikaci ISOS. 2. Otevřít dialog Smlouvy. 3. Zadat kritérium výběru. Např. Hledají se smlouvy Jana Nováka, tak se vyplní do jména Jan, do příjmení Novák a stiskne se Hledej. 4. Okno zobrazí všechny smlouvy, odpovídající tomuto kritériu. 5. Vybere se požadovaná smlouva. Na záznam v tabulce se najede šipkami nebo myší. 6. Stiskem tlačítka Otevřít SML se smlouva aktivuje v odpovídajícím programu. 4.3 Klient Aplikace ISOS obsahuje společnou databázi klientů. Kterákoli aplikace vytvářející smlouvy uloží data a učiní také zápis do společné tabulky klientů. Vzniká společná databáze klientů, která se opět dá použít v ostatních aplikacích (kalkulačkách) tzn. dotahování klientů. Databáze klientů funguje úplně stejně jako databáze klientů u kalkulaček. Jedná se o přístup ke společným datům. 4.4 Export pojistných smluv Jedná se o funkci, která kontroluje obsah adresářů, obsahujících exportní soubory. Najde-li v daném adresáří odešle jej. Program exportní soubory zazipuje a vytvoří pro interního poštovního klienta ovou zprávu. Tato zpráva obsahuje veškeré náležitosti, nutné pro tuto komunikaci. Již odeslané soubory přesune do složky Exportovane, takže program neodesílá smlouvy vícekrát. Jedná se ve skutečnosti o integraci programu Remit XML. 5 Nastavení 5.1 Nastavení ISOS Nastavení ISOS je volba, která umožňuje Zarovnání aplikace k jednomu z okrajů monitoru buď k levému, nebo k pravému. Standardně je zarovnání aktivováno na zarovnání k levé straně. Funkci lze popřípadě deaktivovat.

10 9 Nápověda k programu ISOS 5.2 Nastavení exportu Tato volba slouží k nastavení adresářů, které obsahují exportní soubory. Instalace ISOS zabezpečuje defaultní nastavení jako jediné a správné. Měnit toto nastavení, by měl za určitých podmínek pouze odborný a vyškolený pracovník. Nastavení adresářů Program prohledává jen ty adresáře, které má nastavené. Pro správnou funkci je nutné nastavit jak adresář pro prohledání, tak adresář pro uložení exportovaných dat. Vhodné je nazvat skupinu párových adresářů pro jeden program jeho názvem např. pro program MALAGA dáme název Malaga. Program totiž do hlavičky u vepisuje název podskupiny, která byla exportovaná, a tak je možné identifikovat zpětně provedené exporty. Nastavení je jednoduché. Do odpovídajících políček doplníme hodnoty a potvrdíme tlačítkem Nový. Přidání Jméno: Název skupiny pro prohledávání Prohledávaný: Adresář, který bude pro danou skupinu obsahovat exportní soubory, bude prohledávaný. Ukládací: Adresář, kam budou uloženy odeslané XML soubory. Přípona: Přípona souboru, který má být zařazen do u. Kam: na operátora exportů, který dané exportní soubory zpracovává. Mazání Ve stromové struktuře vyhledáme položku pro smazání. Po zvýraznění položky stiskneme Smaž. Program smaže celou položku. Příklad nastavení

11 Nastavení 10

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

11 Adresář osob. Popis modulu

11 Adresář osob. Popis modulu 11 Adresář osob Uživatelský modul Adresář osob slouží jako centrální evidence všech fyzických osob a zároveň také jako správce kontaktních informací těchto osob. Modul Adresář osob sleduje všechny důležité

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s.

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. AXA Studio Kalkulačka produktů AXA AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. Distribuci a kopírování tohoto dokumentu provádět pouze s písemným souhlasem

Více

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 1. Informace k obrázkům...4 2. Nastavení webových služeb (import dat z LPIS)...4 2.1 Přihlašovací údaje...4 2.2 Stažení dat z LPIS...5 2.3 Reset webových služeb...5

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

POJISTNÉ SMLOUVY 2006

POJISTNÉ SMLOUVY 2006 Pojistné smlouvy Strana 1 23.1.2007 POJISTNÉ SMLOUVY 2006 Obsah: POJISTNÉ SMLOUVY 2006 1 1.1 HLAVNÍ MENU 2 2 MODUL SMLOUVY 6 2.1 POPIS JEDNOTLIVÝCH KARET (OBLASTÍ ÚDAJŮ) 8 2.1.1 PŘEHLED SMLUV ŽLUTĚ PODBARVENÁ

Více

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi 15-12-2010 Při vyúčtování výdejek do faktury je nyní možné nastavit, jaký typ úhrady pro fakturu bude nabídnut. Nastavení naleznete v lokálních parametrech na záložce Faktury. 13-12-2010 Nová verze databáze

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více