MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA"

Transkript

1 MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný Zásoby Peněžní forma DLOUHODOBÝ MAJETEK Hmotný movitosti, nemovitosti (dopravní prostředky, budovy, stroje, pozemky) jeho pořizovací cena min ,- životnost min. 1 rok, odepisuje se. Nehmotný (výrobní postupy, licence, softwary, autorská práva, firemní značka) cena min ,-, doba používání více jak 1 rok, odepisuje se. Finanční (investice - peníze, CP, půjčky poskytnuté jiným podnikatelům; umělecké předměty) firma investuje, chce-li uložit své volné finanční prostředky, doba používání více jak 1 rok, neodepisuje se. OBĚŽNÝ MAJETEK Zásoby materiál (suroviny), polotovary (jsou produkty, které ještě neprošly všemi výrobními operacemi a musí být dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu. V některých případech mohou již být předmětem prodeje) nedokončená výroba (produkty, které už prošly jednou nebo několika výrobními operacemi a již nejsou materiálem) hotové výrobky (jsou na skladě a připravené k prodeji),

2 zboží (produkt zakoupený za účelem prodeje), zvířata (uplatňují se v zemědělském odvětví). Peněžní forma pokladna, peníze na bankovních účtech, ceniny, krátkodobé CP, Pohledávky nárok podnikatele na úhradu peněžní částky od dlužníka Majetková struktura ovlivňuje likviditu podniku. LIKVIDNOST = schopnost jednotlivých aktiv (majetkových složek podniku) přeměnit se na peněžní prostředky. LIKVIDITA PODNIKU = míra schopnosti podniku uhradit své závazky v brzké budoucnosti (schopnost podniku splatit své dluhy) relativní vyjádření likvidnosti. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA struktura zdrojů, z nichž majetek podniku vznikl, v účetnictví se zdroje financování označují jako pasiva. Podnik by měl mít právě tolik kapitálu, kolik potřebuje. Optimální kapitálová struktura je taková, kdy jsou na ni vynaloženy minimální průměrné náklady. Pravidlo financování dlouhodobý majetek by měl být financován dlouhodobými zdroji, krátkodobý majetek krátkodobými zdroji. Porušení této zásady vede k překapitalizování nebo podkapitalizování. Velikost podnikového kapitálu závisí na: velikosti podniku stupni mechanizace, automatizace rychlosti obratu kapitálu organizaci odbytu

3 ROZDĚLENÍ ZDROJŮ Podle vlastnictví Vlastní základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, hospodářský výsledek, (odpisy) aktiva. Cizí úvěry, zákonné rezervy, závazky vůči zaměstnancům, závazky vůči státu a institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, dodavatelský úvěr, zálohy odběratelů, leasing apod. Podle doby splatnosti Krátkodobé (splatnost do 1 roku) kontokorentní úvěr, dodavatelský úvěr, směnečný úvěr. Střednědobé (splatnost do šesti let) provozní leasing, podnikový dluhopis. Dlouhodobé (splatnost nad šest let) dlouhodobé úvěry, finanční leasing. Podle způsobu jejich získání Interní zdroje (vnitřní) odpisy, zisk, prodej části majetku. Externí zdroje (vnější) akcie, dluhopisy, úvěry, leasingy apod.

4 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ FINANCOVÁNÍ Základní kapitál peněžité i nepeněžité vklady zakladatelů při vzniku podniku, je hlavním nositelem podnikatelského rizika (u obchodních společností výhradním nositelem, u podniku jednotlivce spolu s jeho osobním majetkem), jeho podíl na celkovém kapitálu je proto ukazatelem finanční jistoty (nezávislosti) podniku, u k.s. a s.r.o. se vytváří povinně, u a.s. vzniká kapitál vydáním akcií. Kapitálové fondy vytvářejí se zpravidla z peněžních vkladů společníků při založení podniku, z darů nebo dotací, případně při zvyšování ZK v průběhu jeho činnosti, u a.s. je to především emisní ážio (rozdíl mezi tržní a nominální cenou akcie). Fondy ze zisku účelové fondy (např. rezervní fond, fond kulturních a sociálních potřeb), jsou pojistkou proti nepředvídaným rizikům v podnikání, slouží ke krytí ztrát a k překonání nepříznivého průběhu hospodaření společnosti. Výsledek hospodaření rozdíl mezi a výnosy a náklady podniku a představuje tak zisk nebo ztrátu podniku za určité období nebo dobu, zjišťujeme z výkazu zisku a ztráty (výsledovky), sestavuje se měsíčně, část zisku po odvodu daní, která zůstává v podniku, tvoří ho čistý zisk běžného období, nerozdělený zisk minulých let (slouží k dalšímu podnikání), zisk je důležitou součástí poměrových ukazatelů, především nákladové rentability, rentability tržeb, rentability vlastního kapitálu, Rozdělení zisku povinný příděl do zákonného rezervního fondu, příděly do statutárních fondů, výplata podílů na zisku tichého společníka, výplata přednostních dividend, výplata tantiém, úhrada ztráty z minulých let. Odpisy peněžní vyjádření postupného fyzického a morálního opotřebení dlouhodobého majetku, představují nepeněžní náklad, který snižuje celkový zisk podniku (snižuje základ daně), stanovení výše odpisů závisí na zvolené metodě odepisování, odepisuje se z tzv. vstupní ceny (pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena, cena vlastních nákladů).

5 Zákonné rezervy zákonem uznávaná rezerva k předem určenému účelu budoucího použití, tvoří se sice z vlastních peněz, ale nedaní se, jsou určeny k financování nepředvídaných výdajů v budoucnosti (např. kurzových ztrát, oprav budov a zařízení, nedobytných pohledávek) a kryje se jimi riziko podnikání. Závazky vůči zaměstnancům firma je trvale v dlužnickém stavu vůči zaměstnancům, protože ti pracují, vytvářejí firmě, hodnoty, ale mzdu dostanou až s měsíčním zpožděním, krátkodobý zdroj pro financování oběžného kapitálu. Závazky vůči státu a institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu se platí DPH (platí se jednou za 3 měsíce) a daň z příjmů (platí se 1 za rok), zdravotní a sociální pojištění se platí měsíčně. Dodavatelský úvěr dodavatel umožní odběrateli uhradit fakturu za zboží s určitou dobou splatnosti, poskytnutí delší doby splatnosti se využívá v konkurenčním boji firem. Zálohy odběratelů zdroj bezúročného financování, tzn., že odběratel při objednání práce nebo zboží uhradí dopředu zálohu (může to být i 100%), je to krátkodobý zdroj, riziko pro odběratele spočívá v tom, že firma může krachovat a záloha propadne. Bankovní úvěry úrok je cena půjčky, snižuje daňové zatížení. INVENTARIZACE Přezkušování inventarizací se provádí proto, aby se zjistilo, zda účetnictví správně zachycuje stav majetku a závazků. Jedná se tedy o zjišťování skutečného stavu majetku a závazků, jejich ocenění a písemné zaznamenávání a následně porovnání se stavem v účetnictví. Inventarizace zahrnuje tyto části: 1. Zjištění skutečného stavu kontrolované položky (aktiv a pasiv), jejich ocenění a písemné zaznamenání, a to inventurou fyzickou a dokladovou 2. Porovnání skutečného stavu majetku a závazků zjištěných inventurou se stavem v účetnictví 3. Vyčíslení rozdílů 4. Vypořádání inventarizačních rozdílů

6 1. Zjištění skutečného stavu majetku a závazků Fyzická inventura provádí se u majetku hmotné povahy přepočítáním, přeměřením, zvážením. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, peníze v pokladně Dokladová inventura provádí se u všech ostatních aktiv a pasiv a provádí se tak, že skutečný stav dle vlastních evidencí je ověřen písemným potvrzením od jiných subjektů, např. stav peněz v bance se musí rovnat konečnému stavu dle bankovního výpisu, nebo výše pohledávek v knize faktur se musí rovnat potvrzením od odběratelů. Pro každou položku se vyhotovuje inventurní soupis, a to podle míst uložení a odpovědných osob. U každé položky inventurního soupisu je nutno uvést přesné označení majetku a zjištěné množství, cena za jednotku a celková cena. Inventarizační soupis pak musí být podepsán osobami, které inventuru prováděly. Příklad: STAVOPODNIK, a. s., má k tento soupis závazků vůči dodavatelům: Číslo dokladu Variabilní symbol Z toho Dodavatel Závazky v Kč do lhůty splatnosti po lhůtě splatnosti PF Cihelny, s. r. o , ,00 PF Betonárna, a. s , ,00 PF Ing. Jan David , ,00 Celkem , , ,00 Podpisy pracovníků inventarizační komise: Milan Novák Petra Procházková 2. Porovnání skutečného stavu zjištěného inventurou se stavem v účetnictví Výsledky inventury se porovnávají s konečnými zůstatky na příslušných syntetických i analytických účtech příslušných položek, a tyto údaje by měly být totožné, např. účet 132 se stavem zboží na skladě, nebo účet 211 se stavem peněz v pokladně, účet 321 se závazky za dodavateli z přijatých faktur. 3. Vyčíslení rozdílů Inventarizace by měla ověřit shodu. V praxi však někdy dochází ke vzniku inventarizačního rozdílu, který může představovat: Manko - skutečný stav je nižší než stav v účetnictví (pro firmu náklad) Přebytek - skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví (pro firmu výnos)

7 4. Vysvětlení příčin a vypořádání inventarizačních rozdílů Inventarizační rozdíl znamená, že buď: bylo nesprávně účtováno, nebylo účtováno vůbec o některém účetním případu, došlo k přirozenému úbytku došlo ke škodě z jiného titulu odcizení, apod. Teprve po zjištění příčin rozdílů lze učinit rozhodnutí o jejich vypořádání a musí se provést takové účetní zápisy, jimiž se uvede stav na účtech do shody se stavem skutečným. Rozdíly musí být vyúčtovány do období, za něž byly zjištěny. Lhůty pro provedení inventarizací: Inventarizace aktiv a závazků se provádí minimálně jedenkrát ročně, a to ke dni sestavení ročních účetních výkazů (ke dni provedení roční účetní závěrky). Je možné ji provést také čtyři měsíce před a jeden měsíc po rozvahovém dni. Jestliže máme zjistit skutečné stavy majetku a závazků, je třeba k tomuto jednomu dni provést inventarizace veškerých položek. Druhy inventarizací: podle periodicity provádění: řádné: mohou být periodické, uskutečňují se pravidelně k určitému datu, např. k , nebo průběžné mimořádné: provádí se v mimořádných případech, jako je vznik podniku, jeho sloučení, rozdělení, uzavření dohody o hmotné zodpovědnosti se zaměstnancem, apod. podle toho, zda se týká všech, nebo jen některých složek majetku a závazků: úplné dílčí podle způsobu provedení: fyzické dokladové

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka.

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka. Rozvaha KAPITOLA 4 Funkce a obsah rozvahy Zákon o účetnictví ukládá podnikatelským subjektům, aby prokazovaly stav svého majetku, kapitálu a závazků v přehledné tabulce rozvaze. Rozvaha je jeden z nejdůležitějších

Více

ZDROJE KRYTÍ MAJETKU

ZDROJE KRYTÍ MAJETKU ZDROJE KRYTÍ MAJETKU Obsah Podstata zdrojů krytí majetku Druhy zdrojů krytí majetku Vlastní zdroje krytí majetku Cizí zdroje krytí majetku Poměr mezi vlastními a cizími zdroji Dopady při nevhodném poměru

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty.

Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více