Vozový park 10 a více vozidel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vozový park 10 a více vozidel"

Transkript

1 Základy sjednání flotilového pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Vozový park 10 a více vozidel Sjednává se ve flotilovém Benefitu jedná se o produkt N-Benefit, limity pojistného plnění 70 mil. / 70 mil. V tomto produktu není zohledněn případný bonus z předchozích pojištění, ale je sledován skutečný škodný průběh za celý vozový park v průběhu pojištění. Dobrý škodný průběh se pak promítá v přiznání případného stupně bonifikace - slevy za bezeškodovost na další pojistný rok (BP1, BP2, BP3) Produkt M-Benefit s limity pojistného plnění 100 mil. / 100 mil. lze sjednat výhradně na povolení Úseku pojištění motorových vozidel Kooperativy. 1

2 V produktu N-Benefit lze rozlišit několik variant: K výše uvedeným programům lze od určitého počtu vozidel poskytnout benefit navíc např. v podobě VIP asistenčních karet zdarma či karet cestovního pojištění - přesný popis a podmínky poskytnutí těchto benefitů jsou v materiálu Program vozových parků tiskopis K-Va-526-A. Zpracování nabídky Nabídku může zpracovat sám poradce, ale je nutné, aby komunikoval s Kooperativou v následujících bodech: 1. Prověření v systému Kooperativy, že již v dané firmě za Kooperativu nejedná jiný získatel a pokud je firma volná, tak i zarezervování obchodního případu flotily v rezervačním systému Kooperativy 2. Stanovení obchodní slevy a podmínek do nabídky na flotilu získatel vyřeší s kontaktní osobou agentury nebo na mailu K oběma těmto úkonům (obvykle řešeným najednou) je třeba sdělit přesnou strukturu vozového parku, IČ klienta a informaci o současném pojistiteli. 2

3 - Dle sazebníku či kalkulačky spočítá získatel pojistné za jednotlivá vozidla v produktu N-Benefit. - V sazebníku lze nalézt několik stupňů bonifikace. Při zakládání flotily počítáme všechny smlouvy v základní flotilové sazbě BPZ. - Jakmile máme napočítané pojistné za jednotlivá vozidla, sečteme je a získáme tak pojistné za celou flotilu. - Na výsledný součet pojistného lze uplatnit slevu na flotilu. Výše této slevy však nezáleží na získateli a je třeba ji projednat ještě před předložením nabídky. K projednání je třeba poskytnout údaj o IČ nebo RČ pojistníka, struktuře vozového parku včetně hmotností a kubatur jednotlivých vozidel (např. 5 nákladních vozidel do 3500 kg, 2 motocykly s kubaturou do 50 ccm, 4 přívěsy za nákladní vozidlo s hmotností nad 750 kg, 3 osobní vozidla kubatura 2x 1896ccm a 1x1596 ccm) a přesnou výši pojistného za flotilu beze slev, případně další doplňující informace od získatele. Tyto informace je třeba zaslat k posouzení na mail - Nabídku může získatel klientovi předložit např. formou excelové tabulky ****************************************************************************************************** Přiznání bonifikace hned na počátku pojištění je velmi vyjímečné a to vždy po předchozím projednání a písemném schválení od Kooperativy. Podmínkou nezbytnou pro případné přiznání této bonifikace je předchozí pojištění povinného ručení u Kooperativy, které bezprostředně předchází vzniku flotily (klient má např. u Kooperativy individuální smlouvy a přeje si je přepracovat do flotily). Případně lze toto projednání realizovat na základě doložení škodného průběhu potvrzením od současného pojistitele (v případě přechodu klientovy flotily od jiné pojišťovny). Projednání případné bonifikace na nově sjednávanou flotilu lze zajistit přes metodika na 3

4 1. Postup sjednání Získatel si opatří průpisový formulář (evidenční znak K-Va- 703-A) tzv. flotilovou košilku Číslo na formuláři je číslo sjednávané flotily (vždy začíná trojčíslím 698 ) Pokud je formulář nečíslovaný, pak číslo na flotilu lze získat na je třeba poskytnout informaci o pojistníkovi v rozsahu názvu společnosti a IČ (případně jméno a příjmení a RČ) 2. Postup sjednání V kalkulačním programu v ISOSu vytvoří získatel ke každému vozidlu jednotlivou smlouvu. Jediné, čím se tyto smlouvy na jednotlivá vozidla liší od zpracování individuálního pojištění, je zavedení příznaku flotily do každé smlouvy dle obrázků na následujících stranách. Ve smlouvě figuruje riziko povinného ručení, případně dodatková pojištění. Smlouva NESMÍ obsahovat havarijní pojištění. Pojistník na všech smlouvách musí být stejný jako na flotile (nelze tedy do 1 flotily sjednat vozidla dvou firem dvou IČ - jednoho majitele). Po zavedení čísla flotily do smlouvy na každé vozidlo se pak tyto PS tisknou jako dodatky k flotilovému pojištění odpovědnosti. 4

5 Zavedení čísla flotily do smlouvy STA, BEN Povinné ručení 1. krok Zavedení čísla flotily do smlouvy STA, BEN Povinné ručení 2. krok Při sjednávání v N-Benefitu je třeba zvolit stupeň bonifikace BPZ Zavedení čísla flotily 5

6 Zavedení čísla flotily do smlouvy GLOBAL 1. krok Při sjednávání v N-Benefitu je třeba zvolit stupeň bonifikace BPZ Zavedení čísla flotily do smlouvy GLOBAL 2. krok 6

7 3. Postup sjednání Jakmile má získatel vytvořeny a vytištěny smlouvy v N - Benefitu na jednotlivá vozidla, sečte pojistná na všech smlouvách ve flotile = flotilové pojistné = celkové pojistné za pojistný rok Všechny smlouvy ve flotile mají při sjednání počátek shodný s počátkem flotily. Tedy pokud jsou smlouvy sjednány např. s počátkem 1.12., pak i flotila musí začínat 1.12., ani dříve, ani později. To se týká počátku flotily. Zařazování dalšího vozidla do flotily bude řešeno v samostatné části tohoto materiálu dále. V produktu N-Benefit je dobré využít tzv. automatické prolongace k jedná se o způsob sjednání na krátkodobo od data počátku do daného roku, nicméně se smlouvy k samy o rok prodlouží, o rok později k opět atd... Výhoda automatické prolongace je zajímavá především pro majitele vozových parků, kde dochází k častému nákupu vozidel v průběhu roku. Takto se totiž pojištění všech vozidel ve flotile narovná k na stejné pojistné období. Tedy např. vozidla pojištěná v březnu, květnu a září mají sice jiný počátek PS, nicméně k se všechny prodlouží o rok do dalšího a tudíž k 1.1. začínají všechna stejně. Splatnost pojistného má klient taktéž narovnánu od 1.1. tedy např. čtvrtletně pak platí pojistné k 1.1, 1.4., 1.7. a Automatickou prolongaci sjednáme pouhým zaškrtnutím ve smlouvě na jednotlivé vozidlo. Pokud tento způsob obnovy pojistného období zvolíme, je nutné označit jej ve všech smlouvách na jednotlivá vozidla. 7

8 Ke smlouvám na jednotlivá vozidla je třeba vyplnit formulář K-Va-703-A tzv. flotilovou košilku Číslo flotily X Novotný-doprava, s.r.o. jednatel Novotný Jiří Ing 8

9 Lidická 371 PARDUBICE X Počet smluv na jednotlivá vozidla sjednaných s počátkem shodným s počátkem flotily Kromě smluv na jednotlivá vozidla je dobré přiložit technické průkazy, výpis z obchodního rejstříku, schválení slevy na flotilu N-Benefit R-632/08 X Na starších formulářích jsou předtištěny VPP R- 630/05, které již neplatí a je třeba tento údaj ručně opravit na R- 630/08 U N-Benefitu se zaškrtává ano X X X HIP rozpis k platbě chodí klientovi poštou na papíře RSP klient dostává rozpis prostřednictvím internetové aplikace, kde jej odsouhlasí (obdrží přístupová hesla) u vozových parků do cca 25 vozidel se nedoporučuje. V případě požadavku na tento způsob správy flotily je třeba o této formě správy sjednat smlouvu vystaví metodik Kooperativy 9

10 Postup sjednání Získatel vyplní a zašle k oficiálnímu schválení žádost o slevu na flotilu na vyplněném formuláři na mail Tento formulář zasílá v době, kdy má již přesné informace o čísle flotily, přesné výši pojistného za celou flotilu (musí sedět na Kč) i přesné datum počátku flotily. 10

11 Potvrzení přijetí žádosti a schválení požadované slevy po schválení slevy je potvrzení zasláno mailem získateli není nutné přikládat ke smlouvě na flotilu požadavek je již zadán v systému Kooperativy, ale lze tímto dokumentem prokázat sjednání slevy klientovi výše slevy platí 1 rok nutno sledovat výročí PS a o slevu na další rok žádat cca 1,5 měsíce dopředu stejným formulářem (viz předchozí snímek) nebo textem mailu obojí na Rekapitulace: Do pojišťovny získatel zasílá: flotilovou košilku podepsanou klientem i získatelem - nutná podepsané jednotlivé smlouvy na všechna vozidla dodatky k flotilovému pojištění - nutné je dobré přiložit také kopie technických průkazů u jednotlivých vozidel je dobré přiložit také výpis z obchodního rejstříku obzvláště u pojistníka, který ještě nemá sjednáno u Kooperativy žádné pojištění lze přiložit i schválení slevy na flotilu nicméně pro Kooperativu není nutné, máme tuto informaci zadánu v systému již od schválení 11

12 Rekapitulace: Klient obdrží: flotilovou košilku podepsanou klientem i získatelem - nutná podepsané jednotlivé smlouvy na všechna vozidla dodatky k flotilovému pojištění - nutné lze přiložit i schválení slevy na flotilu aby měl klient doklad o schválení slevy na první pojistný rok na jednotlivá vozidla klientovi nevystavujeme složenku, po zaslání podkladů do pojišťovny a vytvoření flotily v provozním systému bude klientovi zaslán předpis na první pojistné období za všechna vozidla ve flotile najednou. Klient hradí až na základě tohoto předpisu. Proto je nutné u flotilového pojištění včasné a co nejrychlejší odevzdání smlouvy!!! Variabilním symbolem na úhradu flotily je VŽDY číslo flotily (698..). Klient obdrží pojistné podmínky, zelené karty ke všem vozidlům, asistenční karty a asistenční sešity Sjednání flotily tzv. datovou větou pro vozový park nad 20 vozidel místo sjednávání jednotlivých smluv v kalkulačním programu vyplní získatel speciální tabulku v excelu tento soubor v aktuální platné podobě obdrží opět na z formulářů se pak vyplní pouze flotilová košilka (K-Va-703-A) a k ní se jako příloha přiloží výtisk z datové věty ve spolupráci (mailové) s metodikem Kooperativy, obojí se podepíše s klientem ve 3 výtiscích, jeden se zasílá do Kooperativy klient kromě smlouvy s přílohami obdrží zelené karty na jednotlivá vozidla na číslo flotily, asistenční sešity a asistenční karty, pojistné podmínky pokud by se jednalo o náhradu smluv Kooperativy, pak je nutné na samostatný list (jako přílohu této flotily) sepsat žádost o ukončení původních smluv z důvodu náhrady!!!! 12

13 Správa flotily zařazování a vyřazování vozidel 1) Vyřazení vozidla prostým vyplněním hlášenky Ukončení pojistné smlouvy oznámí klient pojistiteli, že PS č ukončuje z důvodu např. prodeje vozidla, prodej doloží k formuláři 2) Zařazaní dalšího vozidla sjednání smlouvy v kalkulačce s příznakem flotily za podmínek aktuálně platných na flotile 13

14 Hodně úspěchu! 14

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Povinné ručení 2006/2007

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Povinné ručení 2006/2007 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Povinné ručení 2006/2007 Obchodní argumenty Jediné povinné ručení, které chrání i Vaše auto Prémiový program: K povinnému ručení poskytujeme

Více

Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59

Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59 Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59 Kalkulační program produktu Partner H59 je součástí ISOSu ikona zeleného auta. Pokud má získatel ISOS bez tohoto produktu (nemá ikonu zeleného

Více

Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU

Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7514-23 Verze: 1 Název: Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU Vydává:

Více

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Sazebník S/7514-2 pro dodatková pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 25. 01. 2012 OBSAH:

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 SMĚRNICE Číslo: S/7412-5 Verze: 1 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Vydává: Útvar Zpracoval

Více

EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel

EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel VERZE 15092009 EFEKTIV OBSAH 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 1.1 POPIS PRODUKTU... 1 1.2 KLASIFIKACE OSOB VYSTUPUJÍCÍCH V POJIŠTĚNÍ... 2 1.2.1 Pojistník... 2

Více

Cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT. Příručka

Cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT. Příručka Cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT Příručka 01/2015 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 3 1. ÚVOD... 3 2. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ... 4 3. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO ÚRAZOVÉ

Více

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CELOROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 732)

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CELOROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 732) Příloha č. 1 ke smlouvě o obchodním zastoupení PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CELOROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 732) Celoroční cestovní pojištění (typ 732) je určeno pro individuální

Více

Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014. Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 )

Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014. Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 ) Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 ) Důležitá upozornění: Údaje v Pokynech AF 2014 jsou pravidelně aktualizovány informacemi zasílanými

Více

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY INDIVIDUÁLNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 725)

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY INDIVIDUÁLNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 725) Příloha č. 2 ke smlouvě o obchodním zastoupení PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY INDIVIDUÁLNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 725) I. PŘEDMĚT A ROZSAH POJIŠTĚNÍ Pro individuální cestovní pojištění

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Česká kancelář pojistitelů, Úhradová povinnost, Informace k podzimní kampani strana 1/28

Česká kancelář pojistitelů, Úhradová povinnost, Informace k podzimní kampani strana 1/28 strana 1/28 1 Zákon č.168/1999 Sb., jeho novela a dopady do běžného života občana 1.1 Co je tzv. příspěvek nepojištěných do garančního fondu Příspěvek nepojištěných do garančního fondu se vztahuje na vlastníky

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722)

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722) Příloha č. 1 ke smlouvě o obchodním zastoupení PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722) I. ÚVOD Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03)

Více

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti") kryje škody či újmy způsobené jinému

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2009 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189. Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem DOMATECH.CZ s.r.o. Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2011 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více

Pojistné podmínky pro pojištění vozidel Auto GO

Pojistné podmínky pro pojištění vozidel Auto GO Pojistné podmínky pro pojištění vozidel Auto GO Hlava I Obecná část 512553 AUTO PP (05/2014) Úvodní ustanovení Pojištění vozidel, jímž se rozumí dále dle souvislostí jak havarijní pojištění, tak pojištění

Více

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD/MAXKARTA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Informace k pojištění debetních karet Debit MasterCard/Maxkarta (dále jen Informace ) jsou

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. DSL 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: D.S. Leasing, a.s., dále jen pojistník se sídlem: Brno, Londýnské

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2012/05)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2012/05) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla () Obsah: A)

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus III (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

INFORMACE A POKYNY PRO AUTORIZOVANÉ PRODEJCE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, a.s.

INFORMACE A POKYNY PRO AUTORIZOVANÉ PRODEJCE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, a.s. INFORMACE A POKYNY PRO AUTORIZOVANÉ PRODEJCE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, a.s. Rezervační oddělení Ostrava: A. Macka 122, 701 00 Ostrava tel.: 596 100 190, fax: 221 636 768 e-mail: osrrez@fischer.cz

Více

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3 OBSAH Pokyny pro klienta... 2 Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.... 3 Oznámení informací zájemcům před uzavřením pojistné smlouvy... 4 Všeobecné pojistné podmínky

Více