Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění Diplomová práce Eva Fialová Duben 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Jihlavě dne Eva Fialová

3 Poděkování Tímto bych ráda poděkovala vedoucímu diplomové práce panu Ing. Aloisi Rousovi, CSc. za čas a rady, které mi věnoval.

4 Anotace Hlavní myšlenkou mé diplomové práce je podpořit smysl finančního poradenství. Cílem je analýza finančního plánu klienta a optimalizace produktů pojistných, bankovních i investičních. Ve své práci představím produkty finančního trhu a při zpracování finančního plánu je optimálně aplikuji dle potřeb klienta. Klíčová slova Finanční plán, pojištění, investice, strategie, pojistná částka, finanční gramotnost Annotation My thesis s gist is to support the meaning of financial consultancy. The aim is an analysis of a client s financial plan and optimization of insurance, bank and investment products. I am going to introduce the financial market s products and their optimal application in processing a client s financial analysis. Key words Financial analysis, insurance, investment, strategy, insurance amount, financial literacy

5 Obsah OBSAH... 5 ÚVOD ČESKÁ POJIŠŤOVNA O ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ FINANČNÍ SKUPINA ČP ČESKÁ POJIŠŤOVNA A FINANČNÍ PORADENSTVÍ FINANČNÍ PLÁN FINANČNÍ NÁSTROJE ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škody PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ SPOŘENÍ SPOŘENÍ A INVESTICE Spořicí účty a termínované vklady Otevřené podílové fondy HYPOTEČNÍ ÚVĚRY, PŮJČKY BANKOPOJIŠTĚNÍ METODIKA FINANČNÍHO PLÁNU PORADCE KLIENT SJEDNÁNÍ SCHŮZKY SCHŮZKY FINANČNÍ PLÁNY PODNIKATEL Zadání Výpočty a doporučení RODINA S DĚTMI Zadání Výpočty a doporučení ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

6 Úvod Kaţdý z nás se zajisté minimálně jednou setkal s bankovním poradcem, finančním poradcem nebo pojišťovacím agentem. Setkáváme se s nimi při situacích, kdy potřebujeme povinné ručení pro své auto, cestovní pojištění na rodinnou zahraniční dovolenou nebo hypotéku pro koupi bytu. I přesto tato slova, resp. povolání, nejsou v očích veřejnosti povaţována za příliš důvěryhodná. Tito lidé jsou bráni mnohdy tak, ţe si chtějí nahrabat a za kaţdou cenu prodat produkt bez podrobného vysvětlování. Velké značky bankovních domů a pojišťoven mohou být v určitém slova smyslu jakousi zárukou kvality produktů a poskytovaných sluţeb. Na trhu je však mnoho rádo by poradců, kteří bez dostatečné kvalifikace prodávají finanční produkty. Bohuţel svou neprofesionalitou a nepřílišnou vzdělaností napomáhají tomu, ţe veřejnost má z poradců obavy. Pro klienty je obtíţné orientovat se v tak velké konkurenci institucí a produktů a pro profesionální poradce pak obtíţnější získat jejich důvěru, respektive přesvědčit klienta o výhodnosti a smyslu vzájemné spolupráce. Přínosem mé diplomové práce je podpora smyslu finančního poradenství a důleţitost optimalizace produktů bankovních i pojistných. Cílem práce je analýza a smysl finančního plánu klienta. Uvidíme, jak klient s bankopojistnými produkty pracuje doposud, dále pak rozdíly ve finanční strategii a naplnění cílů podle mých doporučení. V úvodní kapitole uvedu informace o České pojišťovně, finančním poradenství a finančním plánu, coţ jsou oblasti nezbytné pro pochopení celé problematiky. Finanční plán je účinným nástrojem pro naplnění cílů klienta. K uskutečnění cílů slouţí bankopojistné produkty. Tomuto je věnována druhá část teoretického minima. Druhá část diplomové práce je pak věnována finančnímu plánu v praxi. Kapitola bude obsahovat metodiku finančního plánu, analýzu finančního plánu podnikatele a finančního plánu rodiny. Na závěr pak navrhnu řešení a optimální finanční strategii. Říká se, ţe v ţivotě člověka zasaţeného moderní dobou, hrají hlavní roli finance. Potřebujeme je proto, abychom ţili dle našich představ, abychom si koupili něco, co nás rozveselí, co nás nasytí. Stejně velkou váhu hrají dnes finance v oblasti zdravotnictví. Stále slýcháme kolem nás, ţe zdraví si za peníze nekoupíme, ale tato fráze v současné době technického pokroku a lidských znalostí (a také nehledě na byrokratizaci a separaci vlivných atributů společnosti) ztrácí stále více na svém významu. 6

7 Ano, člověk má i jiné hodnoty, ale dříve nebo později jsou tyto hodnoty opět postaveny před otázku peněz. Jejich význam je pro nás obrovský. O peníze se musíme starat, musíme s nimi nakládat obezřetně a věcně, neboť proto, abychom je získali, se mnozí z nás velmi těţce napracovali. Peníze jsou také velmi citlivou otázkou v naší společnosti. Lidé se jimi chlubí, lidé je kradou, vydělávají, investují, utrácejí, spoří atd. Jako specialistka na tuto problematiku se ve svém kaţdodenním pracovním procesu se vším tímto setkávám a snaţím se svým klientům přinášet uvědomění a řád do toho, jak s mnohdy těţce získanými penězi nakládat. Cílem mé diplomové práce je změnit pohled na finanční poradenství jako takové. Přesvědčit kaţdého, kdo vidí své peníze nejraději pod svým polštářem, kaţdého, kdo je přesvědčen, ţe pojištění je něco zbytečného. Svou prací chci dokázat existující způsob zajištění a rozmnoţení peněz (financí) bez nutnosti velkých výdělků či investic do bankovních domů, které nemusí být pro klienta vţdy optimální variantou. Ţivotní cyklus Člověk je tvorem velmi činným. Pracujeme, věnujeme se různým aktivitám, chceme zajistit naše potomky. To všechno s sebou přináší i zodpovědnost v podobě správného rozloţení našich financí v celém cyklu naší ţivotní etapy. Naše ţivotní situace lze klasifikovat dle jednotlivých fází našeho ţivota. V dětství finance či zajištění neřešíme, nepřipouštíme si různá rizika a události, které nás mohou potkat. V dospělém produktivním věku začínáme pociťovat potřebu zajištění v podobě jistoty, ţe při některé z nenadálých situací můţeme snadno přijít o práci a tím i o příjem. Hledáme partnera, cítíme za něj zodpovědnost. Pořizujeme si bydlení, auto, další statky, jejichţ získání podporujeme finančním úvěrem. Splácíme půjčky, hypotéky, platíme daně, zákonná pojištění. Přichází děti a s nimi zodpovědnost a starost o jejich zabezpečení. To, co jsme si jako děti neuvědomovali a co nás naopak ohroţovalo nejvíce, nyní řešíme jako dospělí. Pak přichází pozdní dospělost a myšlenka na stáří. Nutnost zajistit, abychom i ve stáří, kdy jiţ nejsme v produktivním věku, dokázali důstojně ţít a doţít. Toto všechno jsou události a ţivotní situace, které musíme umět dobře vyřešit. Dobře vyřešit znamená správně se rozhodnout a získat jistotu udrţení ţivotního standardu, který máme. 7

8 V různých etapách ţivota bychom měli dodrţovat následující tzv. zlatá pravidla: Věk let: - splatit nevýhodné dluhy - dobře se pojistit - pravidelně investovat - neodkládat řešení bydlení Věk let: - diverzifikovat portfolio - vyuţít finanční páku - budovat majetek Věk let: - vytvářet pasivní příjmy - ještě více diverzifikovat Tato pravidla nám pomáhají efektivně tvořit majetek i s optimálním zajištěním v dané ţivotní fázi. 8

9 1. Česká pojišťovna Víme, co chceme. Otázkou je, jak toho dosáhneme (čím) a kdo nám s tímto pomůţe. Pojďme si představit leadera na českém pojistném trhu. 1.1 O České pojišťovně Česká pojišťovna je největší pojišťovnou na českém trhu. Tradice České pojišťovny sahá aţ do roku 1827, kdy byla zaloţena První česká vzájemná pojišťovna. Zpočátku měla ve svém portfoliu sluţeb pouze poţární pojištění nemovitosti. Na začátku 20. století začala nabízet další produkty, jako pojištění odpovědnosti, pojištění proti vloupání, ţivotní a úrazové pojištění. V roce 1948 vznikla jediná Československá pojišťovna, jejíţ monopolní postavení vydrţelo aţ do roku V tomto roce, díky zákonu o pojišťovnictví, který otevřel trh, bylo umoţněno podnikat v oboru pojišťovnictví. Tím vznikly nové pojišťovny na českém pojišťovacím trhu. V roce 1992 vzniká transformací původního státního kapitálu na akciový Česká pojišťovna a. s. Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou, nabízí jak ţivotní tak neţivotní pojištění, dále pak i pojištění pro korporátní klientelu. Spravuje okolo devíti milionů pojistných smluv, její trţní podíl přesahuje 25%. Má přibliţně 3900 zaměstnanců a 5600 obchodních zástupců. Česká pojišťovna je součástí skupiny Generali PPF Holding. Generali Group vlastní většinový, 51% podíl. Skupina PPF vlastní zbývající část, tedy zbylých 49%. V roce 2007 podepsala PPF dohodu s italskou pojišťovací společností Generali o vytvoření společného holdingu. Generali PPF Holding působí ve 14 státech. Počet jejích klientů přesahuje počet 13 miliónů, spravuje aktiva za téměř 15 miliard eur. Předepsané pojistné přesáhlo v roce ,3 miliardy eur. Zdroj: 9

10 1.2 Finanční skupina ČP Součástí finanční skupiny České pojišťovny je Penzijní fond České pojišťovny, ČP Invest a ČP Zdraví. Penzijní fond ČP Penzijní fond České pojišťovny působí na trhu penzijního připojištění od roku Jeho zakladatelem a jediným akcionářem je Česká pojišťovna, která je spolu s ním součástí Generali PPF Holdingu B. V. V současné době na trhu působí 10 penzijních fondů. Poskytovaným produktem Penzijního fondu je penzijní připojištění se státním příspěvkem. Umoţňuje také vyuţít daňových úlev, jak pro jednotlivé osoby, tak i pro zaměstnavatele. Smyslem tohoto produktu je spoření na stáří. Důvodem spoření lidí na stáří je, ţe důchod, který je poskytován státem, nemusí být tak vysoký, aby pokryl potřeby klienta. ČP Invest Společnost ČP Invest působí na trhu od roku Je investiční společností zabývající se kolektivním investováním. V současné době nabízí svým investorům 12 podílových fondů. Produkty pro investování poskytuje především v českých korunách, je však moţné investovat i v eurech. ČP Zdraví Česká pojišťovna Zdraví a. s. se specializuje na soukromé zdravotní a nemocenské pojištění. Na trhu působí od roku Mezi její produkty patří pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci či úrazu, pojištění pravidelných výdajů při dlouhodobé nemoci nebo při ztrátě zaměstnání, pojištění denní podpory ve výši regulačního poplatku při hospitalizaci, pojištění splátek úvěru při ztrátě příjmu. Dále pak pojištění pro ţeny, produkt Lady Plus, který se vztahuje na zhoubná onemocnění ţen. 1.3 Česká pojišťovna a finanční poradenství Na českém trhu v současné době působí 52 pojišťoven. Tyto pojišťovny nabízí zhruba 250 pojistných produktů. V takovémto velkém mnoţství je pro klienta obtíţné se orientovat, natoţ pak vybrat si ten nejvhodnější. Všude kolem nás je spousta poradců, ať jiţ bankovních, pojišťovacích či finančních. Kaţdý z nich má za úkol vysvětlit a prodat klientovi vhodnost produktu pro jeho potřeby a poţadavky. Všude kolem nás vidíme bankovní domy, pojišťovny, makléřské společnosti. 10

11 Na tento fakt reaguje i Česká pojišťovna, která má ve svém týmu finanční poradce. Kaţdý z poradců prochází školeními a pravidelnými certifikacemi před komisí, která je sloţená z profesionálních odborníků. Česká pojišťovna má odborníky na finanční poradenství ve svých řadách jiţ řadu let. Na důkaz uvědomění si důleţitosti finančního poradenství v prodeji bankopojištění, vzniká v říjnu 2011 v rámci České pojišťovny samostatná značka Finační poradenství České pojišťovny. V povědomí široké veřejnosti slovo pojišťovák či poradce nevyvolává příliš důvěru. Mnohé společnosti nabírají do svých týmů v podstatě kohokoliv. Rychle nováčka proškolí o produktech a prodejních dovednostech. Jeho výdělek se pak odvíjí od produkce, tedy od počtu uzavřených smluv a objemu pojistného. Spousta společností klade důraz na vyhledávání nových klientů a uzavření nových smluv. Málo se pak zabývají péčí a servisem o klienta. Ţivotní situace i potřeby klienta se v průběhu let mění. Pokud má tedy klient pojistnou smlouvu starou například deset let, většinou jiţ neodpovídá jeho aktuální situaci. Je pak zřejmé, ţe v případě pojistné události není s výplatou pojistného plnění spokojen a tím tak i s člověkem, se kterým pojistnou smlouvu před lety uzavíral. Problémem jsou tak neseriózní postupy, jimiţ prodejci kladnou důraz především na svůj výdělek na úkor klienta, aniţ by mu poskytli potřebný servis či sluţbu. Právě toto jednání vrhá špatné světlo na prodejce finančních produktů a odrazuje klienty od vzájemné spolupráce. Smyslem finančního poradenství České pojišťovny je tak vytvořit pro klienty vhodné zajištění pro případ nenadálých událostí a pomoci jim efektivně pracovat s finančními prostředky k naplnění jejich cílů. 1.4 Finanční plán Nástrojem pro efektivní vyuţití zdrojů k naplnění cílů je finanční plán. Smyslem finančního plánu je zjistit, jak klient pracuje se svými finančními prostředky a nástroji pojistného a bankovního trhu. Co dělá dobře, zda neplatí někde zbytečně hodně, co by se dalo zefektivnit. Finanční plán specifikuje cíle klienta v následující struktuře: - Co? (konkretizace cíle) - Kdy? (v jakém časovém horizontu si chce klient cíl splnit) - Za kolik? (kolik peněz bude klient na splnění cíle potřebovat) V ţivotě však nešlape vše tak, jak bychom si přáli. Proto je třeba se připravit na rizika, která nás mohou potkat. Finanční plán se zabývá cíli, ochranou majetku a příjmů klienta. Finanční 11

12 plán představuje cestu, návrhy řešení a doporučení. Konečné rozhodnutí je pak na klientovi samotném. Finanční plán můţeme rozdělit na čtyři fáze: - analýza rozbor majetku, příjmů a výdajů - plán výběr vhodných finančních produktů - realizace jednání a uzavírání smluv - revize pravidelné sledování změn, aktualizace První, čím se finanční plán zabývá, je likvidní rezerva. Slouţí pro případ nenadálých událostí pro časový horizont 3 6 měsíců. Klient by měl mít likvidní rezervu ve výši 3 aţ 6 násobku měsíčních výdajů. Nenadálou událostí rozumíme: - pokles příjmů pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání - zvýšení výdajů oprava automobilu, koupě nové pračky Klient se dále dozví, jak se zajistit pro dlouhodobou ztrátu příjmu, například z důvodu dlouhodobé nemoci nebo trvalé invalidity. Zajištění by mělo být ekvivalentní k ţivotnímu standardu klienta, respektive aby si ţivotní standard udrţel i za takovéto nepříznivé situace. Stejně tak je klientovi doporučeno zajistit se pro případ smrti aby byla zajištěna rodina (pozůstalí) v případě výpadku jednoho příjmu, především pak jde-li o ţivitele rodiny. Vhodným nástroji pro likvidní rezervu jsou spořící nebo termínované účty bank, otevřené podílové fondy peněţního trhu. Finanční plán klientovi představí, jak lépe pracovat se svými penězi a tím si rychleji nebo lépe naplnit své cíle. Nedílnou součástí finančního plánu je finanční nezávislost. To znamená, ţe klient má takové mnoţství finančního a nefinančního majetku, který mu bude generovat příjem. Nemusí tak jiţ pracovat, nebo alespoň ne proto, ţe musí vydělávat, ale proto, ţe je práce klientovým koníčkem. Finanční plán ukazuje směr, jak pracovat s penězi a zda a jak se zajistit pro případ nenadálých událostí. Pomáhá klientovi ujasnit si jeho cíle. Jednotlivým cílům pak přiřazuje zdroje a doporučuje co nejefektivnější rozloţení zdrojů do finančních produktů. 12

13 Při veškerých výpočtech je potřeba brát v potaz inflaci, která nám znehodnocuje hodnotu peněz. Důleţité je také s klientem pravidelně finanční plán aktualizovat, alespoň jednou za rok, nebo podle klientova přání v případě, ţe dojde k neočekávané změně dříve. Následující tabulka nám ukazuje, jak díky inflaci o peníze přicházíme a na druhou stranu jak díky efektivnímu úročení peníze vydělávají. Inflace kontra investice Výše inflace je brána ve výši 2,5%. Investovaná částka Kč. Zhodnocení na běţném účtu 0%, na spořicím účtu 1,5%, zhodnocení v akciových fondech 6%. Tabulka 1 - inflace, úročení Typ úročení Doba v letech Běţný účet Spořicí účet Akcie Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Zdroj: Penzijní připojištění: kalkulačka efektivního úroku. Poradci-sobe.cz: porovnání výnosu PP a jiné investice - kalkulačka [online]. 17. květen 2010 [cit ]. Dostupné z: pozn.: v případě, ţe klient bude chtít investovanou částku pouţít za 1 rok, pak není vhodné pouţití akciových fondů, které jsou vhodné pro delší časový horizont. Typy finančních plánů Pod pojmem finanční plán si lze představit i tzv. finanční plán v tuţce. Finanční plán v tuţce je vhodné vyuţít v případě, ţe nemám k dispozici počítač a potřebný software a v případě, ţe potenciál klienta není v současné době dostatečný. Finanční plán v tuţce je rychlejší variantou komplexního finančního plánu. Výhodou finančního plánu v tuţce je představení návrhu řešení klientových potřeb jiţ na první schůzce. Průběh obchodování je tak rychlejší a méně náročný. Nevýhodou finančního plánu v tuţce je ruční počítání pojistných a investičních částek. Je však moţné vyuţít vhodných pomůcek, které jiţ základní výpočty obsahují a nám pak stačí dosadit potřebné hodnoty. Komplexní finanční plán je podrobnější a jeho výhodou je profesionální úroveň grafického zpracování, které je velmi přehledné a zůstává klientovi k dispozici. 13

14 Nevýhodou pak můţe být větší časová náročnost. S klientem jsou to minimálně dvě schůzky a pro obchodníka pak dále časově náročné zpracování komplexního finančního plánu. Toto nám ovšem vynahradí klientova zainteresovanost a tím tak vzájemná a dlouhodobá spolupráce mezi klientem a obchodníkem. I v případě komplexního finančního plánu je však vhodné znát výpočty pojistných částek, investic, a to zejména pro vysvětlení našich výsledků a doporučení klientovi a samozřejmě také pro naše pochopení. Východiska pro oba dva typy jsou však stejná. Je nutné znát základní poradenské principy, jak obchodní, tak i teoretické. Finanční plán by měl odpovědět na následující otázky: - Jaké jsou cíle klienta? (budoucí potřeby) - Jakou částku je třeba odkládat pro naplnění jeho cílů? - Jak tyto prostředky optimálně vyuţít? - Jaké produkty zvolit 1? Finanční plánování Otázkou je, proč vůbec finančně plánovat? Finanční plánování je důleţité proto, abychom byli připraveni na situace, které nás v ţivotě mohou potkat a abychom naplnili cíle, které jsme si stanovili. Plánování nám pomůţe lépe zvládnout situace, se kterými se v ţivotě setkáme. Ve firmách bývá plánování samozřejmostí, mělo by být i samozřejmostí v oblasti osobních financí rodiny. Mnoho lidí pouţívá produkty bankovního a pojistného trhu podle toho, zda jsou v akci (odpuštění vstupního poplatku, dárek při sjednání) a podle toho, jak jsou známé v povědomí veřejnosti. Produkty nevolí podle svých cílů a potřeb, ale podle momentální výhodnosti. V důchodovém věku pak zjistí, ţe částka, kterou dostanou, je velmi malá a dokáţe pokrýt jejich výdaje pouze po velmi krátkou dobu. Finanční plán pracuje s klientovým majetkem, příjmy a cíli. Je třeba vědět, které produkty jsou vhodné pro krátkodobé cíle a které jsou naopak vhodné pro cíle dlouhodobé. Pokud pouţijeme vhodný produkt k danému cíli, můţeme pak plně vyuţívat jeho výhod. Finanční 1 Zdroj: Absolvovaná školení autora: Systém absolvovaných školení a vzdělávání včetně poznámek z nich

15 plán chrání majetek a příjmy, stanovuje cestu k naplnění cílů a tím dává stabilitu finanční situace a ţivotní úrovně. Finanční plánování bychom neměli oddalovat. Čím dříve začneme, tím snadněji cíle naplníme. Pro delší časový horizont můţeme vyuţít nástrojů finančního trhu, které nabízí vyšší zhodnocení neţ například spořicí účty. Pojďme si to ukázat na následujícím příkladu. Výše renty, kterou klient poţaduje, je ve výši Kč měsíčně, chce ji čerpat za 25 let. Částka Kč je reálná kupní síla za 25 let bude stejná jako dnes, tedy je počítáno s inflací. Obrázek 1- kolik stojí čekání Zdroj: Finanční plán: Finanční plán klienta od České pojišťovny, a. s. - Kolik stojí čekání [Příloha č. 3] [cit ], s. 18. Z grafu je zřejmé, ţe čím dřív si začneme spořit, tím menší částku na začátku musíme dávat stranou k naplnění cíle. Čím později začneme, tím se investovaná částka zvyšuje. Pokud je navíc časový horizont velmi krátký (do šesti let), máme i omezený výběr investičního portfolia. Při finančním plánování je také velmi důleţitá vyváţenost řešení. Splnění přání klienta stojí na vyuţití finančních zdrojů. Budoucí finanční zdroje jsou nejisté (nejistota příjmů, výdajů, nejistota uchování hodnoty). Pokud nebudou zdroje, je splnění klientových cílů ohroţeno. 15

16 Proto je třeba zajistit: - budoucí příjem - majetek. Co je důleţité pro stavbu domu? Prvním krokem jsou pevné základy. V případě finančního plánování je to zajištění, tedy ochrana příjmu a majetku. Bude dům plně funkční pouze na pevných základech? Můţe být účelný bez zastřešení? Co je spoření, investice a úvěry? Ano, je to právě ono zastřešení finančního plánování a finanční strategie. Jak jsem jiţ zmínila, je důleţité mít základy a střechu v optimálním rozloţení. K čemu pak budou pevné základy, kdyţ máme nekvalitní zastřešení? A obráceně budeme mít kvalitní střechu, ale pokud nebude stát na pevných základech, jen těţko bude dům obyvatelný. Pro názorné vysvětlení jsem pouţila následující obrázky. První z nich zobrazuje dům s pevnými základy, druhý s kvalitní střechou. Třetí je pak tím optimálním domem s vyváţeným řešením, tzv. pyramida finančního plánování. Obrázek 2 - pevné základy Zdroj: ČECH, Zdeněk. ČESKÁ POJIŠŤOVNA. Konference FP. Ţirovnice,

17 Obrázek 3 - kvalitní střecha Zdroj: ČECH, Zdeněk. ČESKÁ POJIŠŤOVNA. Konference FP. Ţirovnice, Obrázek 4 - pyramida finančního plánování Zdroj: ČECH, Zdeněk. ČESKÁ POJIŠŤOVNA. Konference FP. Ţirovnice, K úspěšné realizaci jednotlivých cílů slouţí finanční nástroje bankopojistné produkty. Mezi ně patří: - pojistky ţivotní a neţivotní - penzijní připojištění - stavební spoření - ostatní spoření a investice otevřené podílové fondy, termínované vklady - hypoteční úvěry, půjčky 17

18 2. Finanční nástroje Pojďme si nyní finanční nástroje, bankopojistné produkty, rozebrat v posloupnosti pojištění, penzijní připojištění, stavební spoření, spořící produkty a investice, hypoteční úvěry. Základní dělení pojištění je na pojištění ţivotní a pojištění neţivotní. 2.1 Ţivotní pojištění Smyslem ţivotního pojištění je finanční ochrana rodiny v případě úmrtí, váţného onemocnění či úrazu některého z jejích členů, především ţivitele rodiny. Ţivotní pojištění obsahuje dvě základní sloţky, a to pojištění pro případ smrti a doţití se konce pojistné doby. Riziko úmrtí Pojištění pro případ úmrtí kryje riziko smrti během pojištění. Výše pojistného plnění je dána sjednanou pojistnou částkou. Částka by měla být tak velká, aby v případě smrti klienta dokázala pozůstalé rodině dorovnat příjmy, nebo aby pokryla rodinné výdaje. Pojistná částka v případě úmrtí má dále velký význam v souvislosti se závazky pojištěného. Pokud má tedy klient závazky (hypotéku, spotřebitelský úvěr, atd.), je vhodné nastavit pojistnou částku dle velikosti jeho závazku. Toto riziko lze ošetřit tzv. pojištěním pro případ smrti s pojistnou klesající částkou. V pojistné smlouvě je kromě výše pojistné částky uvedena také úroková sazba daného závazku. Pojistné je levnější neţ v případě pevné pojistné částky. Mnohé finanční instituce díky pojištění pro případ smrti sniţují klientovi úrokovou sazbu, tedy přidávají klientovi na jeho bonitě v rámci scoringu. 18

19 Na následujícím příkladu si ukáţeme výpočet pojistné částky na smrt. Tabulka 2 - výpočet pojistné částky na smrt Příjmy Smrt klient Smrt partnerka Klient Kč x Kč Partnerka Kč Kč x Příjmy celkem Kč Kč Kč Výdaje Kč Kč Kč CF Kč Deficit Kč 0 Kč Pojistná částka 2 mil. Kč 0 Kč Zdroj: Absolvovaná školení autora: Systém absolvovaných školení a vzdělávání včetně poznámek z nich , zpracováno autorem, pozn.: CF Cash flow volné peněţní prostředky, investiční zdroje Při výpočtech vycházím z pravidla, ţe 1 milion generuje 5 tis. měsíčně. Východiskem je zhodnocení finančních prostředků ve výši 6% p. a. 1 mil nám tedy při zhodnocení 6% za rok vydělá 60 tis. Po přepočítání na jeden měsíc (60 tis. 12 měsíci) vychází 5 tis. Pokud tedy potřebujeme zajistit 5 tis. měsíčně, potřebujeme 1 mil. korun v majetku nebo jako pojistnou částku. Pro 10 tis. měsíčně, je to částka 2 mil. korun. Postup výpočtu Celkové příjmy rodiny jsou 30 tis. Celkové výdaje rodiny jsou 20 tis. Volné peněţní zdroje jsou 5 tis. V případě úmrtí jednoho z partnerů uvaţujeme pokles rodinných výdajů o 20%. V našem případě je to tedy částka 20 tis. (původní celkové výdaje 25 tis. 20% = 20 tis.). Pokud klient zemře, partnerka bude potřebovat dorovnat částku ve výši 10 tis. Pojistná částka klienta je tedy doporučena na 2 milióny. Pokud by nastala smrt partnerky, jsou příjmy klienta dostatečné na pokrytí rodinných výdajů. Partnerku tak není třeba na smrt pojišťovat vůbec. 19

20 Jestliţe jsou v rodině malé děti a partnerka je na mateřské dovolené a i přes to, ţe partner se svými příjmy pokryje výdaje, je vhodné zajistit i partnerku pro případ smrti. Je třeba si uvědomit, ţe pokud je partnerka na mateřské dovolené, nejsou vynakládány ţádné dodatečné výdaje na chůvu, úklid domácnosti, jesle. Pokud by však partnerka zemřela a klient bude dále chodit do zaměstnání, bude muset vynaloţit další finanční prostředky na zaopatření dětí. Pojistná částka je doporučena ve výši 1 mil. Klientovi tak vyplacené finanční prostředky budou generovat příjem ve výši 5 tis. měsíčně. Tyto výpočty lze nazvat jako výdajová metoda. Rodinu zajišťujeme vzhledem k nezbytným výdajům. Tato metoda je levnější neţ metoda příjmová. Pojistné částky jsou totiţ niţší, a tedy niţší jsou i platby pojistného. Pojistnou částku na smrt můţeme také počítat pro určité období, aby rodina měla dostatek finančních prostředků na pokrytí výdajů například na tři roky. Při stanovení pojistné částky je třeba dále brát v úvahu majetek klienta. Jde o takový majetek, který by se v případě tragické události mohl prodat. Nemyslíme tím tedy byt, ve kterém rodina ţije, ani automobil, který je kaţdodenně vyuţíván. Klient například vlastní byt, který pronajímá. V případě smrti jednoho z členů se nabízí moţnost prodeje bytu určeného k pronájmu. Je to samozřejmě na zváţení klienta, zda uzavře pojištění pro případ smrti, nebo zda toto riziko zajistí právě bytem. Pojistnou částku lze také stanovit ve výši závazků klienta. Pokud klient ţije sám, nemá děti, avšak má závazek v podobě spotřebitelské úvěru či hypotéky, je vhodné klientovi stanovit pojistnou částku právě ve výši celkového závazku. Pojistné je mnohem levnější, pokud pojistnou částku sjednáme jako pojistnou klesající částku, která bude úměrná úrokové sazbě, kterou klient má. V případě pojistné události je vyplacena částka, která je shodná s aktuální výši závazku. 20

21 Následující tabulka ukazuje rozdíl v měsíčním pojistném při sjednání pojištění pro případ smrti s pevnou částkou a s klesající pojistnou částku. Modelace je pro pojistnou částku 1 mil. korun, věk klienta je 30 let, úroková sazba je ve výši 5%. Tabulka 3 - výše pojistného PČ pevná PČ klesající Měsíční pojistné 604 Kč 273 Kč Zdroj: Návrh pojistné smlouvy od České pojišťovny, a. s.: produkt Multirisk. 2011, zpracováno autorem Jakou pojistnou částku klient nakonec bude mít, záleţí na něm. Klient musí říct částku, na jakou budeme zajišťovat. Je však třeba mu smysl tohoto pojištění vysvětlit a rozebrat s ním výše zmíněné moţnosti. Doţití Doţití znamená doţití se konce pojistné doby a jednorázová výplata finančních prostředků. Konec pojistné doby je většinou vztahován k věku, kdy klient odchází do důchodu, to znamená, ţe vyplacené prostředky mu slouţí k přilepšení ke státnímu důchodu. Pokud pojistná smlouva trvá minimálně pět let, je minimálně do věku 60 let klienta a pojistník je zároveň pojištěným (tedy odpovídá zákonným podmínkám), můţe si klient kaţdý rok odečíst od základu daně z příjmů zaplacené pojistné v daném roce, maximálně však do výše 12 tis. Kč. Pojišťovny k pojistným produktům ţivotního pojištění nabízí moţnost pojistit se na další rizika, i z oblasti neţivotního pojištění, a sice: - pojištění závaţných onemocnění - pojištění kritických onemocnění - invalidita o zproštění od placení o měsíční renta - pracovní neschopnost o denní dávka při pracovní neschopnosti o škodové pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti - denní podpora při pobytu v nemocnici 21

22 - splátky úvěru při ztrátě příjmu - asistenční sluţby - úrazové pojištění o smrt následkem úrazu o smrt následkem úrazu v motorovém vozidle o trvalé následky úrazu o trvalá invalidita následkem úrazu o doba nezbytného léčení úrazu o hospitalizace následkem úrazu Součástí ţivotních pojistek bývá výše zmiňované úrazové pojištění, asistenční sluţby, nemocenské pojištění, pojištění splátek úvěru. Tato rizika řadíme dle charakteristiky mezi pojištění neţivotní, která rozebírám v dalším textu. Vzhledem k tomu, ţe bývají velmi často sjednávána právě v rámci ţivotního pojištění, zmiňuji tato rizika jiţ nyní v této části. Významný propad klientových příjmů můţe způsobit invalidita, trvalá invalidita následkem úrazu a trvalé následky úrazu. Propad příjmů mnohdy doprovázený vzrůstem výdajů je značný a můţe být doţivotní. Klient by si těţko na toto mohl vytvořit rezervu, pro tato rizika je vhodným nástrojem právě pojištění. Trvalé následky úrazu Na následujícím příkladu ukáţu výpočet trvalých následků. Tabulka 4 - výpočet pojistné částky trvalých následků úrazu Příjmy 22 TNÚ klient TNÚ partnerka Klient Kč x Kč Partnerka Kč Kč x Příjmy celkem Kč Kč Kč Výdaje Kč Kč Kč CF Kč Deficit Kč Kč Pojistná částka 4 mil. Kč 2 mil. Kč Zdroj: Absolvovaná školení autora: Systém absolvovaných školení a vzdělávání včetně poznámek z nich , zpracováno autorem, pozn.: TNÚ trvalé následky úrazu

23 V tomto případě, na rozdíl od výpočtu pojistné částky na smrt, naopak přičítám k výdajům 20%. Důvodem je navýšení výdajů na zdravotní pomůcky, péči, rekonstrukci bydlení. Jsou klienti, kteří jsou velmi aktivní, například hrají golf či často cestují. Po pojistné události mohou mít tyto aktivity omezeny nebo je nebudou moci vykonávat vůbec. Z toho důvod pak není nutno výdaje navyšovat o 20%. Zanechá li úraz trvalé následky, vyplácí pojišťovna pojištěnému procentní plnění odpovídající procentnímu tělnímu poškození. Pro určení, jaké poškození trvalé následky zanechaly, slouţí oceňovací tabulky. Hodnocení trvalých následků se provádí po jejich ustálení nebo do tří let od úrazu. Trvalé následky jsou často sjednávány s progresivním plněním. V takovém případě vyplácí pojistitel pojištěnému plnění za trvalé následky úrazu v závislosti na jejich rozsahu v procentech podle oceňovacích tabulek. U České pojišťovny je plnění následující: Tabulka 5 násobky plnění Rozsah trvalých následků úrazu v procentech Násobek stanoveného plnění do 25% včetně 1 nad 25% do 50% včetně 2 nad 50% do 75% včetně 3 nad 75% do 99% včetně 4 100% 5 Zdroj: Pojistné podmínky produktu Multirisk , zpracováno autorem Z tabulky tak vyplývá, ţe Česká pojišťovna sjednává trvalé následky aţ do výše pětinásobku základní sjednané pojistné částky. Jiţ při trojnásobku nemusí však klient být schopen pracovat. Výše sjednané pojistné částky by podle našeho příkladu byla následující: TNÚ klienta ve výši 4 mil /3 = (zaokrouhleno). Základní pojistná částka pro trvalé následky by měla být na základní pojistnou částku 1,3 mil. Jedna třetina právě pro to, ţe jiţ při trojnásobných trvalých následcích klient nemusí být schopen dosavadní práci vykonávat. Na výši pojistného v případě úrazového pojištění, zejména pak trvalých následků úrazem a doby nezbytného léčení, má vliv riziková skupina a vysoce riziková činnost. Riziková 23

24 skupina se vztahuje na povolání, které pojištěný vykonává, a vysoce riziková činnost vychází z činností provozovaných pojištěným ve volném čase. Tabulka 6 - shrnutí pojistných částek Příjmy Smrt klient Smrt partnerka TNÚ klient TNÚ partnerka Klient Kč x Kč x Kč Partnerka Kč Kč x Kč x Příjmy celkem Kč Kč Kč Kč Kč Výdaje Kč Kč Kč Kč Kč CF Kč Deficit Kč 0 Kč Kč Kč Pojistná částka 2 mil. Kč 0 Kč 4 mil. Kč 2 mil. Kč Zdroj: Absolvovaná školení autora: Systém absolvovaných školení a vzdělávání včetně poznámek z nich , zpracováno autorem Trvalá invalidita následkem úrazu Trvalá invalidita je vyplácena za jeden rok od úrazu. Výše pojistného plnění by měla být ve výši dvou ročních příjmů nebo výdajů. Po třetím roce jsou pak vypláceny trvalé následky úrazu. Z našeho příklad tedy pojistná částka na trvalou invaliditu pro klienta odpovídá výši 480 tis. (2x roční příjem 20 tis. x 12 měsíců x 2 roky) a pro partnerku ve výši 240 tis. (2x roční příjem 10 tis. x 12 x 2). Invalidita Invaliditou myslíme invaliditu třetího stupně, tedy pokles schopnosti pracovat alespoň o 70%. Náš klient by tedy dostal invalidní důchod ve výši Kč, partnerka 9 tis 2. Je tak zřejmé, ţe pojištění partnerky na invaliditu není nezbytné, klient by měl být pojištěn na měsíční rentu ve výši Kč. 2 Zdroj: Výpočet invalidního důchodu - Kalkulačka. Peníze.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 24

25 Výpočet invalidity partnerky: (invalidní důchod) (příjem klienta) = (celkové výdaje) Rodina pokryje ze svých zdrojů celkové výdaje. Výpočet invalidity klienta: (invalidní důchod) (příjem partnerky) = (celkové výdaje) Rodině schází pro zaplacení výdajů částka ve výši Kč. Na riziko, jakým je například hospitalizace, slouţí klientovi právě likvidní rezerva. Pro případ krátkodobé pracovní neschopnosti (například angína) slouţí klientovi také likvidní rezerva. Pro dlouhodobou pracovní neschopnost je vhodné klienta zajistit denní dávkou při pracovní neschopnosti například od 29. dne pracovní neschopnosti v takové výši, která mu vyrovná příjem (rozdíl mezi stávajícím příjmem a příjmem, který bude pobírat v pracovní neschopnosti). Klient velmi často hodnotí kvalitu pojistky právě podle toho, kolik dostane za zlomenou ruku, nebo ţe v případě hospitalizace dostal od pojišťovny zaplaceno. Často tato rizika chtějí pojistit. Je to samozřejmě otázkou vysvětlení klientovi, konečné rozhodnutí je pak na něm samotném. Pojistné smlouvy na ţivotní či úrazové pojištění jsou velmi flexibilní. Pojištěný můţe v průběhu doby trvání pojistné smlouvy přidávat do pojištění další rizika, sniţovat či zvyšovat pojistné částky nebo také přidávat do pojištění další osoby. V případě přidání nových rizik, nebo zvýšení pojistných částek, pojištěný vyplňuje opět zdravotní dotazník. Pojištěný si na své smlouvě můţe připojistit například rodinu (manţelku, děti). Výhodou je pak sleva na celkovém pojistném za kaţdou další pojištěnou osobu a jedna měsíční platba. 2.2 Neţivotní pojištění Neţivotní pojištění kryje rizika neţivotního charakteru. Mezi neţivotní pojištění patří rizika různého druhu: - rizika ohroţující zdraví - ţivelní pohromy - rizika vyvolávající finanční ztráty. 25

26 Neţivotní pojištění lze dále rozdělit na pojištění: - osob - majetku - odpovědnosti O rizicích mající vliv na zdraví pojištěného, jsem se zmínila jiţ dříve v rámci ţivotního pojištění. Pro připomenutí mezi tato rizika patří úrazové a nemocenské pojištění. Úrazové pojištění také můţe být součástí cestovního pojištění, ale i součástí pojištění motorových vozidel Pojištění majetku Pojištění majetku lze rozdělit na pojištění movitých věcí a věcí nemovitých. Majetkem můţeme rozumět samotnou budovu rodinný dům či byt (základy, zdi, střecha, atp.), ale také zařízení nemovitosti, tedy domácnost. Domácností rozumíme soubor zařízení domácnosti, které slouţí jejím jednotlivým členům. Do domácnosti patří například kuchyňská linka, nábytek, elektronika, oblečení apod. Podíl ročního objemu pojistného majetku představuje 23,9% na neţivotním pojištění. Rizika Rizika, která mohou náš majetek ohrozit, jsou následující: - ţivelní rizika - úmyslné poškození věci, odcizení - voda vytékající z vodovodních zařízení - rizika havarijní Otázka pojištění majetku je pro nás větší samozřejmostí neţ ţivotní pojištění. Pojistit si dům spousta klientů vnímá jako samozřejmost. Nad úrazovým a ţivotním pojištění pak přemýšlejí a plně si nedokáţí představit nebo uvědomit rizika, která je mohou ohrozit. Na českém pojistném trhu stále převládá větší podíl objemu ročního pojistného u neţivotního neţ u pojištění ţivotního. Podle výroční zprávy České asociace pojišťoven z roku 2010 však došlo ke zvýšení podílu ţivotního pojištění na předepsaném pojistném ze 41,8 % na 46,0 %. To představuje další krok k postupnému přibliţování se standardům evropských zemí, v nichţ zaujímá ţivotní pojištění průměrně 60% podíl 3. 3 Zdroj: Česká asociace pojišťoven. Česká asociace pojišťoven [online] [cit ]. 26

27 Pojistné částky pro majetek jsou sjednávány na tzv. novou cenu. V případě pojistné události dostane klient vyplacenou takovou částku, za kterou je schopen si zničenou věc v daném místě a čase opětovně pořídit. Klient by si jen velmi těţko našetřil na znovupostavení domu nebo na zařízení domácnosti. Proto je vhodné sjednání majetkového pojištění Pojištění odpovědnosti za škody Toto pojištění se týká škod, které pojištěný způsobí třetím osobám. Pojistné plnění tedy není vypláceno pojištěnému, ale poškozenému, tedy tomu, komu byla škoda způsobena a náleţí mu tak náhrada škody. Pojištění odpovědnosti zahrnuje škody na majetku, na zdraví a škody finanční. Odpovědnost za škody dělíme následovně: - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - pojištění odpovědnosti za škodu občana - profesní odpovědnostní pojištění - pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání tzv. profesní odpovědnostní pojištění - pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání U pojištění vozidel (tzv. povinné ručení a havarijní pojištění) došlo ke sníţení předepsaného pojistného oproti předchozímu roku, podíl na neţivotním pojištění však dosahuje i při tomto vývoji téměř 46%. Pojištění všeobecné odpovědnosti je zastoupeno 14,4% 4. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je pojištěním povinným. Kaţdý, kdo vlastní vozidlo, musí mít sjednáno tzv. povinné ručení. Pokud majitel vozidla nemá sjednáno povinné ručení, Česká kancelář pojistitelů je oprávněna udělit mu pokutu za kaţdý den neplacení pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Pojistné plnění je vypláceno poškozené osobě, tedy tomu, komu my způsobíme věcnou škodu nebo škodu na zdraví. Minimální limity krytí, které je moţno sjednávat, jsou 35 mil. na škody na majetku a 35 mil. škody na zdraví. Pojistné události mohou však i tento limit přesáhnout. Rozdíl v ročním pojistném mezi variantou s limity 35 mil. a s variantou se 100 mil. činí několik málo stokorun. Vyplatí se tedy sjednat limity krytí vyšší, neţ za způsobenou škodu Dostupné z: 4 Zdroj: Česká asociace pojišťoven. Česká asociace pojišťoven [online] [cit ]. Dostupné z: 27

28 doplácet ze svého. Vysoké škody jsou vyčísleny, pokud řidič způsobí škodu na zdraví třetí osobě a ta skončí na invalidním vozíku. Jiným příkladem můţe být ekologická škoda. Pojištění odpovědnosti za škodu občana by měl mít sjednáno kaţdý z nás. Pojistná ochrana se vztahuje na celou rodinu na manţela, manţelku, na děti do 18 let (do 26 let pokud studují) a na drobná zvířata. Pojištění se vztahuje na škody způsobené třetím osobám. Územní platnost bývá pro celou Evropu. Pojistné se pohybuje kolem čtyř set korun ročně. Je to tedy zanedbatelná poloţka rodinných výdajů. Pojištění odpovědnosti za škodu občana obsahuje také limity krytí. Jsou jimi škody na zdraví (2 mil.), na věci (1 mil.), škody finanční (500 tis.). Výhodou je nízké pojistné a vysoké pojistné krytí (pozn.: pojistné limity u České pojišťovny). Jedná se o tzv. pojistku na blbost nechtěně shodíme zboţí v obchodě, zraníme na sjezdovce jiného lyţaře apod. Za zranění na lyţích dokonce jiţ padl první trest. Dvacetiletý mladík srazil sedmiletou dívku. Mladík dostal půlroční podmínku a musel uhradit léčebné výlohy dívky ve výši 55 tis. korun 5. Ať jiţ provozem vozidla či vlastní nepozorností můţeme způsobit škody, které mohou dosahovat i milionových částek. V poměru toho, co za pojištění zaplatíme, je to téměř zanedbatelný výdaj. Na náhradu škod bychom jen stěţí vydělali, proto bychom na tato pojištění neměli zapomínat, a to ani při cestách do zahraničí (pokud nejsou hrazeny škody v zahraničí v základním pojištění). 2.3 Penzijní připojištění Penzijní připojištění v současné době vyuţívá přibliţně 4,5 mil. lidí. Důvodem uzavírání smluv o penzijní připojištění je spoření si klienta na důchod, tedy jeho finanční zabezpečení v důchodovém věku. Penzijní připojištění tvoří třetí pilíř důchodového systému, stát zainteresovává (státní příspěvkem a daňovým odpočtem) obyvatelstvo na dlouhodobém spoření na stáří. Nemusí se tak tedy spoléhat pouze na státní systém důchodového zabezpečení. Nevýhodou je vzhledem k dlouhé době spoření poměrně nízké zhodnocení finančních prostředků a nemoţnost disponovat s finančními prostředky po dobu spoření. Výhodou penzijního připojištění je státní příspěvek (odvíjí se od výše příspěvku klienta), daňová úspora a moţnost příspěvků zaměstnavatele. Minimální příspěvek klienta je 100 Kč. 5 Zdroj: Za zranění na lyţích padl první trest HN.IHNED.CZ - česko. HN Hospodářské noviny: Deník pro ekonomiku a politiku [online]. Praha: Economia, a.s, 2009, č. 2 [cit ]. ISSN Dostupné z: 28

29 Maximální moţný státní příspěvek je 150 Kč. Výši příspěvku klienta a státního příspěvku zobrazuje následující tabulka. Tabulka 7 - příspěvky Měsíční příspěvek klienta Měsíční státní příspěvek Kč Kč Kč Kč 500 a více 150 Kč Zdroj: Penzijní připojištění: změny se dotknou i těch, kteří uţ smlouvu mají. IDNES [online] [cit ]. Dostupné z: 29

30 Porovnání výnosnosti penzijních fondů na rok 2010 Tabulka 8 - výnosnost penzijních fondů Název penzijního fondu Zhodnocení v % Aegon Penzijní fond, a. s. 2,11 Allianz penzijní fond, a. s. 3 AXA Penzijní fond, a. s. 1,47 Penzijní fond České pojišťovny, a. s. 2 Penzijní fond České spořitelny, a. s. 2,34 ČSOB Penzijního fondu Proges, a. s. 1,04 ČSOB Penzijního fondu Stabilita, a.s. 1,5 Generali Penzijní fond, a. s. 2,1 ING Penzijní fond, a. s. 2,14 Penzijní fond Komerční banky. a. s. 2,23 Zdroj: Webové stránky jednotlivých penzijních fondů [online] [cit ]., zpracováno autorem Z výše uvedeného přehledu je patrné, ţe výnosy jednotlivých fondů se významně neliší. Penzijní fondy jsou povinny vykazovat roční kladné zhodnocení. Nemohou si tedy dovolit investovat do rizikovějších nástrojů. Jejich investice tak směřují do konzervativního portfolia, čemuţ odpovídá i výše uvedeného zhodnocení. Samotné zhodnocení (bez státních příspěvků a daňových úlev) činí v průměru za rok ,993%. Ke zhodnocení je však třeba přičíst státní příspěvky a daňové úlevy, dostaneme tak tzv. efektivní úrok. Jeho výpočet znázorňuje následující tabulka. 30

31 Tabulka 9 - efektivní úrok, doba spoření 30 let Věk klienta 30 let Měsíční vklad 500 Kč Příspěvek zaměstnavatele 0 Daňové pásmo 15% Státní příspěvek 150 Kč Předpokládaný výnos PF 2% Doba spoření 30 let Vklady účastníka Kč Státní příspěvky Kč Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč Daňové odpočty 0 Kč Zhodnocení fondu Kč Zaplacená daň Kč Naspořená částka Kč Efektivní úrok 3,31% Zdroj: Poradci-sobě.cz. SYROVÝ, Petr. Poradci sobě [online]. 17. květen 2010 [cit ]. Dostupné z: zpracováno autorem, pozn.: PF penzijní fond Výnos penzijního fondu daný zhodnocením je 2%, výnos daný státní podporou je 1,31%. Celkový efektivní úrok při měsíční úloţce klienta 500 Kč, státním příspěvkem 150 Kč a dobou spoření 30 let činí 3,31%. 31

32 Porovnání výnosnosti PF a akciových fondů Nízké riziko je vhodné pro konzervativní klienty nebo jako doplnění investičního portfolia. Tabulka 10 - výnosnost Penzijní připojištění Akciová investice Vklad klienta 500 Kč 500 Kč Doba spoření 30 let 30 let Efektivní úrok 3,31% 6% Naspořená částka Kč Kč Zdroj: Poradci-sobě.cz. SYROVÝ, Petr. Poradci sobě [online]. 17. květen 2010 [cit ]. Dostupné z: zpracováno autorem Z výše uvedeného porovnání je zřejmé, ţe investice do akciového portfolia je výnosnější o Kč. Je však nutné zohlednit investiční horizont, tedy dobu, po kterou finanční prostředky zainvestujeme. Například při časovém horizontu dvou let není investice do akciových sloţek vhodná. Penzijní připojištění umoţňuje jiţ zmíněné příspěvky zaměstnavatele. Pro klienta jsou to peníze navíc, na přilepšenou v důchodovém věku, zaměstnavatel si pak můţe sníţit své vlastní daně. Od daně z příjmu je osvobozen příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění nebo ţivotní pojištění do výše 24 tis. ročně. Následující přehled nám podává informaci o tom, jaký je efektivní úrok penzijního připojištění při desetiletém časovém horizontu spoření. 32

33 Tabulka 11 - efektivní úrok, doba spoření 10 let Věk klienta 50 let Měsíční vklad 500 Kč Příspěvek zaměstnavatele 0 Daňové pásmo 15% Státní příspěvek 150 Kč Předpokládaný výnos PF 2% Doba spoření 10 let Vklady účastníka Kč Státní příspěvky Kč Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč Daňové odpočty 0 Kč Zhodnocení fondu Kč Zaplacená daň Kč Naspořená částka Kč Efektivní úrok 6,68% Zdroj: Poradci-sobě.cz. SYROVÝ, Petr. Poradci sobě [online]. 17. květen 2010 [cit ]. Dostupné z: zpracováno autorem Při kratším časovém horizontu se efektivní úrok penzijního připojištění zvyšuje. Je tedy nutné zohlednit investičního horizont, postoj klienta k riziku a poté zvolit vhodný investiční nástroj. Tabulka 12 - efektivní úrok - shrnutí Doba spoření 10 let 30 let Efektivní úrok 6,68% 3,31% Zdroj: autor, z dostupných zdrojů tabulka č. 9 a 11 této diplomové práce Reforma Prodluţuje se průměrný věk obyvatelstva a tím se prodluţuje doba pobírání důchodu. Toto je tak velká zátěţ pro státní rozpočet. V rámci připravovaných reforem se počítá s pozdějším odchodem do důchodu a mění se výpočty pro přiznání státního důchodu (například se jiţ nebudou ţenám započítávat děti). 33

34 V připravované reformě se dále bude měnit výše státního příspěvku. Kdo si bude spořit méně neţ 300 Kč měsíčně, nedostane státní podporu vůbec. Pokud si ale budeme spořit více jak 1 tis. Kč měsíčně, dostaneme k tomu státní příspěvek ve výši 230 Kč měsíčně. Účastníky penzijního připojištění to má motivovat k tomu, aby si spořili vyšší částku. Nová výše státních příspěvků se bude týkat i stávajících smluv. Přehled současných příspěvků a příspěvků od roku 2013 jsou v následující tabulce. Tabulka 13 - státní příspěvky srovnání: rok 2012 a 2013 vklad klienta současný státní příspěvek příspěvek od roku Kč 50 Kč 0 Kč 200 Kč 90 Kč 0 Kč 300 Kč 120 Kč 90 Kč 400 Kč 140 Kč 110 Kč 500 Kč 150 Kč 130 Kč 600 Kč 150 Kč 150 Kč 700 Kč 150 Kč 170 Kč 800 Kč 150 Kč 190 Kč 900 Kč 150 Kč 210 Kč 1000 Kč a více 150 Kč 230 Kč Zdroj: Penzijní připojištění: změny se dotknou i těch, kteří uţ smlouvu mají. IDNES [online] [cit ]. Dostupné z: Penzijní reforma má zavést dobrovolné spoření na důchod. To znamená vyvedení 3% z platby na sociální pojištění na soukromé individuální účty a přidání dalších 2% ze svého. Prostředky se budou zhodnocovat ve fondu, ze kterého se bude vyplácet důchod. Tím se sníţí náklady na vyplácení důchodů ze státního rozpočtu. 34

35 2.4 Stavební spoření Smyslem stavebního spoření bylo řešit tíţivou bytovou krizi vzniklou v minulém reţimu. Prvotní myšlenkou stavebního spoření byla moţnost získat výhodný úvěr na účelem pořízení bydlení. Na trhu je v současné době pět stavebních spořitelen. Jsou jimi: - Českomoravská stavební spořitelna, a. s. - Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s. - Raiffeisen stavební spořitelna, a. s. - Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. - Wüstenrot stavební spořitelna, a. s. Výhodnost stavebního spoření je dána státní podporou, která je připisována k naspořeným prostředkům jednou za rok. Ze stavebního spoření se stal nejúspěšnější spořící produkt co do objemu vloţených prostředků, tak i do počtu uzavřených smluv. Do roku 2004 činila maximální státní podpora Kč ročně. Smlouva o stavebním spoření se do té doby uzavírala na pět let. Stavební spoření tak bylo velmi atraktivním spořícím produktem, coţ vedlo k neustálému růstu objemu finančních prostředků, které klient na stavební spoření vkládal. Pro státní rozpočet to znamenalo zvyšující se zátěţ, proto začal sniţovat státní podporu. Vývoj výdajů státního rozpočtu na stavební spoření: státní podpora v mld. Kč od roku 2005 do roku 2010: 16,1 mld., 15,8 mld., 15,0 mld., 14,2 mld., 13,3 mld., 11,8 mld. vidíme tendenci poklesu. V roce 2003 proběhla novela zákona o maximální moţné státní podpoře. Po roce 2004 je státní podpora ve výši Kč ročně a doba, na kterou smlouva musí být uzavřena, je šest let. Lidé, kteří do té doby stavební spoření neměli vůbec, začali uzavírat nové smlouvy ještě během roku Nyní stát přidá maximálně 2 tis. Kč ročně (10% z naspořené částky, omezené limitem 20 tis. Kč) a úroky daněné 15% sazbou. Klient můţe spořit kaţdý měsíc, nebo dát jednorázový vklad například na konci roku. Lze také vyuţít jednorázového vkladu na celou dobu dopředu. V roce 2005 bylo 5,57 mil. smluv, které klienti vyuţívali ke spoření. V roce 2010 to bylo 4,85 mil. kusů smluv. 35

36 Tabulka 14 - počet smluv rok počet smluv v mil. Kč Zdroj: Grafy stavebního spoření [online]. 2010, :11:52 [cit ]. Acss.cz. Dostupné z WWW: zpracováno autorem Stavební spoření slouţí jako spořící produkt, avšak lze jej vyuţívat i jako úvěr ze stavebního spoření na bydlení. Podmínkami pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření je dosaţení cílové částky a dosaţení tzv. hodnotícího čísla. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, lze finanční prostředky přesto poskytnout, a to formou překlenovacího úvěru. V roce 2010 poskytly stavební spořitelny úvěrů ze stavebního spoření, coţ je v meziročním srovnání o kusů méně, tedy pokles o 12%. Nejčastěji klienti stavebních spořitelen vyuţívají úvěr na rekonstrukci a modernizaci bydlení (44%) a dále na koupi bytu nebo rodinného domu (29%). Podle výroční zprávy za rok 2010 je jiţ půjčena částka v celkovém objemu 293,4 mld. Kč. Oproti roku předchozímu je to nárůst o 10% 6. Dalším významným zdrojem pro účely pořízení bydlení je hypoteční úvěr. Následující grafická znázornění nám porovnávají počty uzavřených smluv a objem půjčených finančních prostředků srovnání hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření. 6 Zdroj: výroční zpráva 2010 Acss.cz [online]. 2011, :11:52 [cit ]. Asociace českých stavebních spořitelen. Dostupné z WWW: <http://acss.cz/cz/novinari-aodbornici/vyrocni-zpravy-acss/vyrocni-zprava-2010/>. 36

37 Tabulka 15 - srovnání hypotečních úvěrů a stavebního spoření Stavební spoření Hypotéky Počet v ks Objem v mld. Kč 57,8 81,3 Zdroj: výroční zpráva 2010 Acss.cz [online]. 2011, :11:52 [cit ]. Asociace českých stavebních spořitelen. Dostupné z WWW: <http://acss.cz/cz/novinari-aodbornici/vyrocni-zpravy-acss/vyrocni-zprava-2010/>, upraveno autorem Podle počtu kusů má významnější podíl stavební spoření a to v poměru 71% oproti 29%. Obrázek 5 - srovnání podle počtu kusů Počet v ks Stavební spoření Hypotéky Zdroj: výroční zpráva 2010 Acss.cz [online]. 2011, :11:52 [cit ]. Asociace českých stavebních spořitelen. Dostupné z WWW: <http://acss.cz/cz/novinari-aodbornici/vyrocni-zpravy-acss/vyrocni-zprava-2010/>, upraveno autorem Ve vzájemném srovnání úvěrů ze stavebního spoření a hypotečních úvěrů podle jejich objemu, mají naopak významnější podíl hypoteční úvěry, a to v poměru 58% ve srovnání se 42%. 37

38 Obrázek 6 - srovnání podle objemu Objem v mld. Kč Zdroj: výroční zpráva 2010 Acss.cz [online]. 2011, :11:52 [cit ]. Asociace českých stavebních spořitelen. Dostupné z WWW: <http://acss.cz/cz/novinari-aodbornici/vyrocni-zpravy-acss/vyrocni-zprava-2010/>, upraveno autorem Vhodným nástrojem pro financování bydlení je právě stavební spoření v případě, ţe klient nemá vhodnou nemovitost, kterou by mohl poskytnout jako zástavu. Úvěru ze stavebního spoření je také hojně vyuţíváno v případech, kdy si klient půjčuje částku v řádech statisíců (nikoliv miliónů), typicky na rekonstrukci bydlení. V těchto zmiňovaných případech je úvěr ze stavebního spoření nejvíce vyuţívaným produktem pro financování bydlení v České republice. Efektivní úrok stavebního spoření závisí na více faktorech. Je rozdíl, pokud budeme spořit kaţdý měsíc Kč, nebo zda vloţíme jednorázově na konci roku částku 18 tis. Dále záleţí na tom, kolik státních podpor získáme, tedy kolik let budeme stavební spoření vyuţívat. Dalším faktorem, který ovlivní efektivní úrok, je výše poplatků. Poplatky jsou především za vedení účtu a za uzavření smlouvy (vypočtenou procentem z cílové částky). Efektivní úrok nám zvýší úroková sazba. Efektivní úrok stavebního spoření se pohybuje přibliţně kolem 4% p. a. za dobu šesti let. Výhodou stavebního spoření je moţnost i nepravidelného spoření, pojištění vkladů, státní podpora. Nevýhodou je omezená likvidita a omezená částka investice. 38

39 2.5 Spoření a investice Na trhu najdeme nespočet moţností spoření a investování finančních prostředků. Při volbě vhodného nástroje je třeba porovnat výnos, riziko a likviditu. Hovoříme o tzv. investičním trojúhelníku. Obrázek 7 investiční trojúhelník Výnos Riziko Likvidita Zdroj: POLOUČEK, Stanislav. Peníze, banky, finanční trhy. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2009, 414 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN (BROţ.), s Kaţdý z bankovních domů nabízí různé nástroje spoření. Jsou to především spořicí účty, termínované vklady a otevřené podílové fondy Spořicí účty a termínované vklady Oba dva nástroje jsou vhodné pro krátkodobé uloţení finančních prostředků, pro konzervativní typ investora. U termínovaných vkladů je výběr naspořených peněz podmíněn koncem sjednané doby a během této doby není moţné vkládat další prostředky. Dalším omezením termínovaného vkladu je výše vkladu, která bývá omezena minimální a maximální výší vkladu. Klient mívá moţnost volby úrokové sazby, resp. moţnost zvolit si pevnou úrokovou sazbu po celou dobu vkladu nebo pohyblivou úrokovou sazbu, kterou banka mění v závislosti na aktuální situaci na finančních trzích. V případě spořicího účtu je moţné kdykoliv vybrat a kdykoliv vloţit finanční prostředky. Hovoříme tedy o vysoké likviditě spořicího účtu. Zda je spořicí účet kvalitní nám pomůţe rozpoznat, porovnáme-li poměr úročení a dostupnosti peněţních prostředků, tedy likviditu. Výhodou uloţení finančních prostředků v bance je, ţe jsou ze zákona pojištěnydo výše 100 tisíc EUR. 39

40 Výhodou spořicích účtů a termínovaných vkladů je jejich jednoduché zřízení a bezpečnost. Jsou vhodným nástrojem pro konzervativní klienty s averzí k riziku nebo pro klienty, kteří poţadují vysokou míru likvidity. Nevýhodou je, ţe ani daný úrok nemusí pokrýt inflaci, tedy peníze zde ztrácí svou hodnotu. U termínovaných vkladů není s finančními prostředky moţné disponovat. V případě potřeby peněz v kratším časovém horizontu, neţ je sjednaný termínovaný vklad, je moţné peníze vybrat pouze se sankcemi Otevřené podílové fondy Otevřené podílové fondy slouţí investorům, kteří nechtějí investovat přímo, rozhodnutí nechávají na tzv. portfolio-manaţerech. Podílník (klient) vloţí své prostředky, za které dostane podílové listy, které mu zabezpečují podíl na výnosech. Podílové fondy jsou spravovány investičními společnostmi. Investiční společnost je tedy správcem fondů. Majetek podílníků je účetně oddělen od majetku investiční společnosti, je uloţen u depozitáře investiční společnosti. Regulace a dohled nad investiční společností provádí Česká národní banka. Investice v podílových fondech je zpoplatněna, většinou daným procentem dle výše vkladu. Nákup a prodej podílových listů je moţný kdykoliv, k penězům se tedy podílník dostane, jak potřebuje. Je však třeba opět brát v potaz investiční trojúhelník a zváţit poměr rizika, výnosu a likvidity. Pro delší investiční horizont je moţné zvolit nástroje dynamičtější (investování do akciových či dluhopisových sloţek). Pro krátkodobý horizont je vhodné vyuţít například fond peněţního trhu či spořicí účet. Zhodnocení není vysoké, na rozdíl od vysoké likvidity a nízkého rizika. Pro akciové investice je typická jejich vyšší volatilita tedy rizikovost (kolísavost). Krátkodobě mohou dosahovat velkých poklesů, přinášejí tak pro krátké období větší nejistotu. 40

41 Nástroje finančního trhu a časový horizont Následující obrázek nám znázorňuje nástroje, které je moţné na finančních trzích vyuţívat pro zhodnocování finančních prostředků. Obrázek 8 - nástroje Zdroj: Absolvovaná školení autora: Systém absolvovaných školení a vzdělávání včetně poznámek z nich. 2010, zpracováno autorem Další obrázek ukazuje, jaký časový horizont je vhodný pro jednotlivé nástroje. Obrázek 9 - časový horizont Zdroj: autor Akciovými investicemi rozumíme buď jejich přímý nákup, nebo akciové otevřené podílové fondy. Mohou jimi také být investice do komodit. 41

42 Dluhopisové otevřené podílové fondy, penzijní připojištění, stavební spoření, kapitálové ţivotní pojištění, investice do nemovitostí to vše jsou dluhopisové investice. Nejvíce likvidní a zároveň méně rizikové s nízkým výnosem jsou spořicí účty, termínované vklady, běţné účty a otevřené podílové fondy peněţního trhu. 2.6 Hypoteční úvěry, půjčky Hypoteční úvěry jsou častým nástrojem pro pořízení bydlení. Hypotéky nabízejí bankovní domy, ale také makléřské či pojišťovací společnosti, které mají s bankovními ústavy sjednány smlouvy o vzájemné spolupráci. U hypotečního úvěru ručíme tím, na co si půjčeme, tedy bytem či domem. Banka prověří klientovu bonitu, tedy zda je schopen dostát svému závazku a hypotéku splácet, případně do jaké výše. Klient dokládá výši příjmu. V případě zaměstnaneckého poměru dokládá klient potvrzení od zaměstnavatele o výši příjmu. Potvrzení je na tiskopise dané banky, vyplňuje jej zpravidla mzdová účetní ve firmě, kde je klient zaměstnán. Pokud je ţadatelem o hypoteční úvěr osoba samostatně výdělečně činná, dokládá poslední (za dva aţ tři roky) daňová přiznání. S vyřízením hypotečního úvěru jsou spojeny poplatky. Jsou jimi především poplatek za odhad a poplatek za vyřízení hypotéky. Nedílnou součástí hypotéky je tzv. LTV (loan to value ratio), neboli poměr půjčované částky k hodnotě. Procento LTV je tím niţší, čím více peněz dáme ze svého, neboli čím je hodnota nemovitosti vyšší neţ půjčovaná částka. Banka ocení, čím větší objem finančních prostředků dáme ze svého (nebo čím je větší hodnota nemovitosti oproti výši půjčované částce). Čím více, tím výhodnější úrokovou sazbu od banky dostaneme. Dále pak při sjednávání hypotečního úvěru budeme hovořit o fixaci, tedy o době, po kterou je klientovi garantována úroková sazba. V době fixace můţe klient hypoteční úvěr doplatit, nebo dát jednorázovou splátku. V této době je také vhodné projít nabídky u jiných bank, zda by bylo za výhodnějších podmínek dobré přejít s hypotékou k jiné bance. Před ukončením doby fixace klientovi banka pošle dopis s novou úrokovou sazbou pro další období. Je dobré s bankou o sazbě vyjednávat a také, jak jsem jiţ uváděla, udělat si přehled, jaké podmínky nabízejí konkurenční banky. 42

43 Významným argumentem, proč si vzít hypotéku zrovna u dané banky, je právě úroková sazba. Je však dobré podívat se i na ostatní poplatky, které s hypotékou souvisí. Můţe se stát, ţe i vyšší úroková sazba můţe být nakonec výhodnější, neţ ta niţší. Na úrokovou sazbu má vliv bonita klienta (jeho příjmy), vzdělání, zda ţije sám nebo ţije v manţelství, dále pak, zda si sjedná ţivotní smlouvu (ve výši závazku), kterou nechá vinkulovat ve prospěch banky. Klientovi je k hypotečnímu úvěru otevřen úvěrový účet. Snahou bank je, aby klient přešel nejlépe i se svým běţným účtem do banky, kde si hypoteční úvěr zřizuje. Mnohdy právě odmění klienta sníţením úrokové sazby. U hypotečního úvěru je také důleţité zváţit, na jak dlouhou dobu si hypotéku budeme brát, tedy jakou dobu splatnosti hypotéky zvolit. Častým názorem klientů je zvolit dobu splatnosti na co nejkratší dobu. Jejich důvod je prostý čím kratší doba splatnosti, tím méně přeplatím. U dlouhodobé splatnosti je niţší měsíční splátka. Tuto výhodu však mnozí klienti argumentují tím, ţe o to víc přeplatí. Tento argument je častý, ovšem chybný. Je nutné brát v úvahu časovou hodnotu peněz. Při porovnání jakou dobu splatnosti zvolit, zda delší či kratší, je dobré porovnat a vycházet ze stejných podmínek. To znamená, ţe výše půjčky i úroková sazba je stejná. Srovnání se liší pouze dobou splatnosti. V případě delší doby vynakládáme na splátku menší částku a zbývající finanční prostředky můţeme dávat na spoření. U kratší doby splatnosti jsou veškeré peníze pouţity na splátku hypotéky. Levnější a tedy i vhodnější je taková doba splatnosti, na jejímţ konci budeme mít více peněz. Klienti se také často rozhodují, zda na bydlení mají pouţít své úspory, nebo zda si vzít na bydlení celkovou poţadovanou výši bez pouţití vlastních prostředků. Pokud pouţijeme vlastní prostředky, máme vlastní bydlení a nemáme dluhy. Na druhou stranu klient utratil veškeré své naspořené peníze. Nemá tedy ţádnou rezervu pro případ nenadálých událostí a nemá z čeho dále svůj majetek zhodnocovat. Tuto situaci znázorňuje následující obrázek. Obrázek 10 - pouţití vlastních úspor Hypotéka 0 % Zhodnocení 0% Zdroj: Absolvovaná školení autora: Systém absolvovaných školení a vzdělávání včetně poznámek z nich

44 Pokud si však finanční prostředky vypůjčí, pak má vlastní bydlení, úspory které mu mohou vydělávat a má rezervu. Naspořené peníze by měly klientovi vydělat více, neţ kolik zaplatí na úrocích. Pro snadné pochopení pouţiji obrázek, na kterém je znázorněna finanční páka. Obrázek 11 - finanční páka Hypotéka - 4 % Zhodnocení +6% Zdroj: Absolvovaná školení autora: Systém absolvovaných školení a vzdělávání včetně poznámek z nich Banky však poskytují hypoteční úvěry i neúčelově. Říkáme jim americké hypotéky nebo hypotéky neúčelové. Zástavou stále zůstává nemovitost, avšak účel úvěru nemusí být bydlení. Můţe to být například rekonstrukce bydlení nebo její část. Tyto úvěry jsou vhodné pro klienty, kteří plánují rekonstrukci a ještě by rádi splatili ostatní nevýhodné úvěry, jako je například úvěr spotřebitelský, kde se úroková sazba vyšplhá přes deset i dvacet procent. Úrokové sazby u takovýchto hypoték bývají vyšší, neţ u klasických hypotečních úvěrů, kde se v současné době úroková sazba pohybuje přibliţně mezi třemi aţ pěti procenty. Půjčit si finanční prostředky můţeme v podstatě na cokoliv, a to i bez ručitele nebo zástavy. Jsou to půjčky například na pořízení auta, na elektroniku, na dovolenou atd. Mnohdy nejsou poţadovány ani příjmy klienta. Z tohoto tak vyplývá, ţe úroková sazba bude vyšší neţ u klasické hypotéky. Mohou se pohybovat i ve výši přes dvacet procent. Pro komplexní pokrytí klientových potřeb je nutné vyuţívat jak nástrojů pojistných, tak i nástrojů bankovních. Například při sjednávání hypotečního úvěru v bance, nemusí klient jít zvlášť do pojišťovny, aby si uzavřel pojištění nemovitosti. V bankovním domě mu právě kromě zmíněného hypotečního úvěru zajistí i pojištění nemovitosti, případně i další pojistné produkty, jako například cestovní pojištění k platební kartě. Krátce se tedy zmíním o tzv. bankopojištění. 2.7 Bankopojištění Globalizace na finančních trzích má zřejmý vliv na trh pojistný. Banky a pojišťovny prodávají společné produkty. Tento společný prodej je nazýván jako bankopojištění. Jedná se tedy o strukturovaný prodej produktů banky pojišťovnami a o prodej pojistných produktů bankami. Bankopojistný produkt má mnoho z nás, ač si to ani neuvědomujeme. Jde o platební karty, se 44

45 kterými klient velmi často získává i cestovní pojištění. Dalším bankopojistným produktem je poskytnutí hypotečního úvěru, respektive komplexního balíčku, který zahrnuje i pojištění nemovitosti, případně i ţivotní pojištění určené k vinkulaci. Při poskytnutí hypotečního úvěru banky mohou klienta odměnit zvýhodněným běţným účtem, který mu nabídnou opravdu za výhodnou cenu (i do 40 Kč za komplexní sluţby elektronické bankovnictví, platební kartu, cestovní pojištění). Pojišťovna pak dává velmi často slevy za sjednání více produktů pojištění nemovitosti, domácnosti a ţivotní pojištění. Pro klienta je to výhodné jak z hlediska ceny, tak z hlediska komplexnosti poskytnutých sluţeb. Je o něj postaráno, nemusí si vše vyřizovat sám a díky komplexnosti získává slevy a pohodlí. V bankovnictví vede prodej pojistných produktů ke zvyšování poskytování komplexních sluţeb pro klienta a tím tak samozřejmě ke zvyšování zisku. V pojišťovnictví je to stejné právě s prodejem bankovních produktů. Klientovi je usnadněno získat informace o nových produktech a finanční instituce tak mohou získávat klienty nové. Obě dvě strany musí být přesvědčeny o uţitku vzájemné spolupráce. Instituce si tak lépe mohou udrţet klienta, nabízejí mu veškeré produkty a sluţby pod jednou střechou. Zaměstnanci mají pak širší portfolio produktů, které mohou nabízet a tím i přispět ke svému většímu výdělku. Pojišťovny vyuţívají sluţeb bank především pro platební styk s klientem (toky pojistného a pojistného plnění) a zhodnocování svých volných peněz. 45

46 3. Metodika finančního plánu Tato kapitola nám poskytne informace potřebné k sestavení finančního plánu. Aby finanční plán mohl být sestaven, je nutné být vhodným poradcem. Finanční plán není vhodný pro kaţdého, proto se v další části podíváme na výběr vhodného klienta. Dalším krokem je jejich kontakt sjednání schůzky. Schůzka by měla mít určitý řád. Poradce má od klienta zjistit jeho hodnoty, finanční cíle a analyzovat zdroje. Na následné schůzce poradce prezentuje klientovi finanční plán, respektive doporučená řešení. Finanční plán je pro poradce nástrojem ke zjištění veškerých potřeb, přání, poţadavků a zajištění pro klienta. Pro klienta je to pak přehled zdrojů, které má jiţ nyní k dispozici a doporučení, jak s penězi správně pracovat, kde o ně můţe přicházet a co by se dalo zlepšit. 3.1 Poradce V dnešní době si klienti často kladou tyto otázky: - Jak poznám toho pravého poradce? - Je opravdovým odborníkem? - Je přesvědčen o správnosti doporučených kroků? - Jde mu pouze o zisk (uzavření smlouvy), nebo mi v případě potřeby poskytne i servis? - Má sám zpracovaný finanční plán? Řídí se jím? Poradce by tedy měl začít s finančním plánem sám u sebe. Z vlastní zkušenosti mohu opravdu potvrdit, ţe by to takto mělo být. Jak mohu radit klientům, kdyţ jsem to sama nezkusila, nezaţila? Je dobré mít svého kouče, můţe jím být třeba zkušenější kolega, s jehoţ pomocí vypracuji svůj vlastní finanční plán a budu se jím řídit. Důvěra klienta k poradci je úplným základem pro vzájemnou spolupráci. Poradce nemusí vědět úplně všechno, důleţité je vědět, kde potřebné informace najít. V ţádném případě není dobré klientovi lhát nebo si vymýšlet. On to zpravidla pozná, vycítí to. Získání důvěry není snadné. Pokud se to poradci povede, pak můţe být spolupráce s ním celoţivotní. Poradce se nemusí obávat, ţe by jeho klient šel za jiným poradcem. Důvěra je tedy základ úspěšné a dlouhodobé spolupráce. Poradce musí mít odborné znalosti. Finanční instituce poskytují svým poradcům školení a odborné semináře. Při nástupu nového poradce toto bývá samozřejmostí. Důleţité je však 46

47 vzdělávat se neustále sledovat aktuální dění ve finanční oblasti, mít přehled a znát nové produkty. Poradce musí umět naslouchat. Především v první fázi rozhovoru je toto velmi důleţité. Poradce si zapisuje informace, které mu klient sděluje, nekomentuje jeho slova či odpovědi, naslouchá. Měl by být klientovi dostupný, pokud mu něco slíbí, měl by to udělat co nejdříve. Pokud vidí zmeškaný hovor od klienta, měl by mu zavolat nazpět, jakmile to bude moţné. Poradce má klientovi přinést uţitek. Nejde pouze o prodej produktů, ale o poradenství, vysvětlování, konzultace, pochopení filozofie nabízeného řešení. 3.2 Klient Finanční plán není vhodný pro kaţdého klienta. Nemyslím tím pouze bonitu klienta (jeho příjmy). Nutné je, aby klient vůbec měl zájem o sluţby poradce, aby byl sdílný a otevřený. Měl by se řídit doporučeními poradce, měl by mu důvěřovat a případné konkurenční nabídky s ním konzultovat. Poradce by si měl definovat svého ideálního klienta a rozlišit, zda je klient pro finanční poradenství vhodný, či nikoliv. Typy klientů: - Skvělý klient bere svého poradce jako důvěryhodnou osobu, je sdílný a otevřeně hovoří o své ţivotní situaci. Tito klienti jsou upřímní a záleţí jim na dobrém profesionálním i osobním vztahu. - Klient, kterému někdy stojí za to pomoci o finanční poradenství mají zájem, věří mu, ovšem nejsou schopni se dobrat konečného správného řešení. Neradi se rozhodují sami, čím více jim poradce s rozhodováním pomůţe, tím jsou spokojenější. Jsou přesvědčeni o správnosti navrhovaných řešení, jen nejsou schopni jednotlivé kroky zrealizovat. - Klient, se kterým je legrace, ale není mu pomoci je společenský a rád utrácí peníze. Je upřímný, ale jen těţko nalézají termín pro další setkání. Zná své cíle, ale nechce se uskromnit nyní ve prospěch svých budoucích přání. - Klient, který zneuţívá poradce pro získávání informací vyuţívá poradce pro získání informací o nejlevnějších produktech a nejefektivnějších investicích. Konečné řešení si pak navrhne a zrealizuje sám. Ať poradce řekne cokoliv, klient má potřebu ho ubít argumenty a nesouhlasy. Tento typ klienta není vhodný na finanční plán. Poradce by měl reagovat na jeho aktuální potřeby, ale více s ním neztrácet čas. 47

48 - Klient, který nevěří nikomu na světě poradce můţe být sebevíce zkušeným odborníkem, tomuto klientovi to bude přesto málo. Jsou podezřívaví a nikomu nevěří. Je vhodné reagovat na jejich aktuální potřeby a čas pro poradenství raději vyuţít s klienty typu skvělý klient a s klientem, kterému někdy stojí za to pomoci 7. Z kontaktů připravených k oslovení by si poradce měl vybrat klienty, kteří se nejvíce podobají skvělému klientovi. V začátcích je vhodné neoslovovat klienty podnikatele. Práce s těmito klienty je náročnější. Zároveň je dobré vést si statistiku počtu oslovených klientů a sjednaných schůzek, zejména pro sledování úspěšnosti. Pokud je niţší neţ 20%, měl by se poradce zaměřit na techniku zvaní klientů na schůzku. 3.3 Sjednání schůzky Mnozí z nás mají zkušenosti s nabízením sluţeb telefonních operátorů či pojišťovacích poradců. A mnohým z nás se při představení osoby na druhé straně telefonu vybavuje jediné a to jak hovor co nejrychleji ukončit. Často se také setkáváme s telefonními hovory za účelem zjišťování spokojenosti poskytovaných sluţeb či průzkumu trhu, například kam nejčastěji jezdíme v létě na dovolenou. Sjednání schůzky s klientem můţe být buď po telefonu, nebo osobně. Při telefonickém rozhovoru bychom měli dodrţovat následující strukturu: - pozdrav, představení - důvod telefonátu - domluvení termínu - rekapitulace - rozloučení Měli bychom ověřit, zda osobu, které voláme, nerušíme, a to hned po pozdravu a představení se. Je dobré si také ověřit, zda hovoříme s osobou, které skutečně voláme. Důvod telefonátu by měl potencionálního klienta zaujmout, nadchnout. Je tedy na místě připravit si zájmovou větu. Při domlouvání termínu nabízíme klientovi volbu mezi dvěma termíny. V rámci rekapitulace zopakujeme volanému termín, místo schůzky a připomeneme kontakt na sebe. 7 Zdroj: Absolvovaná školení autora: Systém absolvovaných školení a vzdělávání včetně poznámek z nich

49 Telefonní rozhovor pak můţe vypadat následovně: Klient: Prosím, Šťastný Poradce: Dobrý den, Eva Fialová, Česká pojišťovna, neruším Vás, pane Šťastný? Klient: Ne, co chcete? (pokud klient odpoví, ţe nemá čas, domluvíme se na jiném termínu telefonického rozhovoru, který bude vyhovovat oběma stranám) Poradce: Ráda bych Vám nabídla možnost bezplatné a nezávazné finanční analýzy. Smyslem je podívat se na to, jak pracují Vaše peníze, co děláte dobře a zda neplatíte někde zbytečně hodně. Navrhuji termín ve středu ve čtyři hodiny nebo ve čtvrtek ve tři hodiny. Klient: Tak raději ten čtvrtek. Poradce: Mám Vás navštívit u Vás doma nebo se stavíte do mé kanceláře v Jihlavě? Klient: Stavím se za Vámi do kanceláře. Poradce: Pane Šťastný, jsme tedy domluveni na čtvrtek, ve tři hodiny, v mojí kanceláři v Jihlavě, Benešova ulice č. 7. Pokud se budete chtít poradit s blízkou osobou, přizvěte jí s sebou na schůzku. Toto je telefonní číslo na mě, prosím, pokud by se z Vaší strany něco změnilo a nemohl byste přijít, budu ráda, když mi dáte vědět. Klient: Ano, dobře. Nashledanou. Poradce: Nashledanou. Často se setkáváme s námitkami ze strany klientů. Mezi nejčastější patří a vhodnými argumenty mohou být následující: - nic nepotřebuji dobře, pojďme se právě proto sejít, abych Vám představila všechny moţnosti - všechno mám to je dobře, pojďme se tedy sejít a podívat se na to, co děláte dobře a zda neplatíte někde zbytečně hodně - nemám peníze ano, rozumím, právě proto se pojďme sejít a podíváme se na to, kde by se dalo ušetřit - pojištění mě nezajímá rozumím, o důvod víc se sejít a podívat se na to, co ještě dalšího Vám mohu nabídnout - vyřizuje to manţelka to chápu, pojďme se tedy sejít i s Vaší manţelkou 49

50 3.4 Schůzky Cílem první schůzky je zjistit klientovi cíle, motivy, hodnoty a zdroje, která má jiţ v současné době k dispozici. Znamená to, podívat se na to, jak pracují peníze klienta, co dělá dobře, kde můţe o peníze přicházet a co by se dalo zlepšit. Je důleţité klientovi vysvětlit, jaké je jeho správné zajištění, co je právě pro něj důleţité a za co platí zbytečně. Hovoříme o tzv. sběru dat. Vhodným pomocníkem je formulář, jehoţ posloupnost pomáhá poradci ve správné struktuře schůzky. Samozřejmosti je, ţe klient obdrţí kopii finančního plánu, respektive sběru dat s veškerými poznámkami poradce. Na úvod schůzky je vhodné odsouhlasit si s klientem časové moţnosti, tedy zeptat se jej, kolik má času na dnešní schůzku o jeho penězích. První schůzka trvá přibliţně 60 minut. Poradce se dále ptá klienta, jaká jsou očekávání od dnešní schůzky, a potvrzuje nebo upřesňuje smysl a cíl schůzky. Nedílnou součástí úvodní části schůzky je projít s klientem osobní data i data jeho rodiny. Jsou jimi především křestní jména, příjmení, rodná čísla, adresa, kontakty a povolání. Hodnoty klienta jsou pro vypracování plánu velmi důleţité. Jde o pochopení klientova vztahu k penězům, co mu přinášejí a jaké má pocity. Pro zjištění hodnot poradce pouţívá následující otázku Čím jsou pro Vás peníze důleţité?. Klienta nechá v klidu promyslet si odpověď a odpovědět. Je důleţité naslouchat, doslovně si zapisovat klientovu odpověď a nevstupovat klientovi do řeči. Odpovědi klienta poradce nekomentuje a nehodnotí. Klientova odpověď o hodnotách má být po citové stránce, nikoliv materiální. Ke konkrétním, materiálním cílům a hodnotám se dostaneme v další části finančního plánu. Na otázku Čím jsou pro Vás peníze důleţité se zpravidla poradci setkávají se třemi typy odpovědí: - Klient správně pojmenuje hodnoty jistota, bezpečí, svoboda, prestiţ, moc atp. V tomto případě poradce dále pokračuje v rozhovoru a přejde k cílům a přáním klienta. - Klient vyjmenovává konkrétní cíle jako například auto, dům, ţe za peníze si můţe pořídit, co potřebuje, ţe to bez nich nejde. K tomu, co konkrétně si lze za peníze pořídit se dostaneme později, poradce usměrní klienta do roviny pocitů, na cíle se s klientem dostane ihned po jeho hodnotách. - Klient, který na otázku nechce odpovědět, má pocit, ţe poradce na něj cosi zkouší. Poradce tedy klientovi vysvětlí, co a proč dělá a znova se zeptá Čím jsou pro Vás peníze důleţité a nechá klienta odpovědět. Pokud se ani poté nedočká klientovi 50

51 odpovědi, vysvětlí mu poradce, ţe bez důkladného porozumění jeho situaci mu není schopen poradit. Je lepší přijít o klienta pro poradenství ze začátku, neţ s ním strávit například tři roky bez úspěchu. Jak jiţ bylo řečeno, je důleţité, aby spolupráce byla vzájemná, taktéţ i důvěra. Poradce by měl přemýšlet jako klient, respektovat jeho hodnoty a plnit cíle, které jsou pro klienta důleţité. Před tím, neţ poradce přejde ke konkrétním cílům klienta, zrekapituluje a odsouhlasí klientovi hodnoty a to následující větou neboli přechodovým můstkem: Pokud tedy naše finanční řešení pomohou naplnit poradce zopakuje doslovně klientovi hodnoty, budou to ta správná řešení? Dostáváme se tedy k budoucím cílům klienta. Poradce se ptá klienta: Jaké konkrétní strategické cíle, které se pořizují za peníze, máte v kratším či delším časovém horizontu před sebou? Klient má odpovídat ve struktuře: - Co? (jaký cíl) - Kdy? (za jak dlouho) - Kolik? (kolik finančních prostředků bude na splnění cíle potřebovat) V této struktuře si také poradce cíle zaznamenává. Strategickými cíli je myšleno například bydlení či studium dětí. Nejsou jimi kaţdoroční dovolené, které si rodina financuje v rámci běţných měsíčních výdajů, z volného cash flow. Ne vţdy si klienti uvědomují jejich strategické cíle, nebo o nich doposud nepřemýšleli. Poradce klientovi můţe s definováním cílů poradit. Nejčastějšími cíli jsou oblasti bydlení, vzdělání dětí a spoření si na penzi. Otázky, které pomohou k definování cílů, mohou být následující: - Bydlení Ve Vašem ţivotě Vás čekají momenty, které budou finančně náročné a na které se lze připravit. Pojďme se na ně podívat. Co plánujete v oblasti bydlení? - Děti Moji klienti velmi často chápou zabezpečení vzdělání dětí jako konkurenční výhodu. Jak to vnímáte Vy? - Penze Jak vidíte Vaší situaci v penzi? Finanční cíl v oblasti penze bývá nejnáročnějším cílem. Klienti jej často nepovaţují za reálný, častými argumenty jsou, ţe se důchodového věku ani nedoţijí. Hovoříme o tzv. finanční nezávislosti. Je to stav, kdy klient můţe ţít ze svého majetku, který mu bude generovat 51

52 příjem. Nemusí tedy chodit do práce primárně kvůli opatření si finančních prostředků pro ţivot. Cíle klienta opět shrneme a s klientem odsouhlasíme Pokud tedy naše finanční řešení pomohou naplnit poradce zopakuje cíle klient ve výše uvedené struktuře, budou to ta správná řešení? Nyní zbývá vyjasnit si, jaké zdroje má klient jiţ dnes k dispozici pro naplnění hodnot a cílů. Poradce prochází s klientem jednotlivé zdroje, počínaje stavebním spořením, penzijním připojištěním, spořením, investicemi, pojištěním, odpovědností, nefinančním majetkem, přes zadluţení po příjmy a disponibilní finanční prostředky. O těchto zdrojích je nutné zjistit, jaká je měsíční úloţka klienta, aktuální zůstatek, doba trvání, úroková sazba. U pojištění pak dále navíc pojistné částky na jednotlivá rizika, u nefinančního majetku pak aktuální hodnotu majetku a aktuální pojistnou částku. Pokud má klient více majetku, například chatu nebo více bytů, poradce s klientem ověří, jak v případě poklesu příjmu (úmrtí, invalidita, atp.) s majetkem naloţí. Zda si jej bude chtít ponechat, nebo zda je moţné například jednu nemovitost prodat či pronajímat. Tento podrobný rozbor majetku je důleţitý především při stanovení pojistných částek pro případ úmrtí a invalidity. U závazků (dluhy rodiny) je také důleţité znát datum fixace, pro případ refinancování či konsolidace více úvěrů. Před tím, neţ se klienta zeptáme na jeho volné zdroje, poradce zopakuje jeho cíle a zeptá se: Kolik peněz jste schopen si měsíčně odkládat, abyste těchto cílů dosáhl? Pokud je zde značný rozdíl mezi příjmy a výdaji a volné zdroje neodpovídají tomuto rozdílu, je vhodné s klientem upřesnit, na co jsou zbývající finanční prostředky pouţity. Často to právě bývají dovolené a koníčky. Na závěr se poradce klienta zeptá na jeho příjmy. Pokud je klient OSVČ, jaký je skutečný příjem, kolik peněz skutečně přinese do rodinného rozpočtu. Je třeba rozlišit zvlášť příjem ţeny a zvlášť příjem muţe. Toto rozlišení budeme potřebovat pro správné zajištění ekonomicky klíčových osob. U příjmů dále upřesníme měsíční příjem a bonusy (roční, kvartální). Poradce má postupovat od méně citlivých oblastí k citlivějším. Toto platí jak pro zjišťování informací o zdrojích, tak o zadluţení klienta. U zdrojů tedy začínáme stavebním spořením, penzijním připojištěním, investicemi, pojištěním aţ po majetek, u zadluţení začínáme hypotečním úvěrem, leasingem, spotřebitelským úvěrem aţ ke kreditním kartám. Pakliţe 52

53 poradce zná předem osobní údaje klienta, vyhledá si jej v databázi a zjištěná data doplní předem do formuláře na sběr dat. S klientem tyto údaje při schůzce jiţ jen ověří. Klient bude mít dobrý pocit, ţe se poradce na schůzku předem připravil. Na závěr první schůzky poradce klientovi potvrdí, ţe má veškeré potřebné informace pro zpracování plánu a nastavení finanční strategie. Domluví se na dalším termínu schůzky, kde poradce bude prezentovat finanční plán. Poradce zadá data do specializovaného programu a vytvoří podklad pro prezentaci vypracování plánu. Tento vypracovaný materiál po prezentaci klientovi zůstává. Program vypočítá likvidní rezervu, přiřadí zdroje pro jednotlivé cíle, stanoví pojistné částky a nastaví optimální investiční strategii. Poradci i při ručním výpočtu musí vyjít stejné výsledky. Při prezentaci se klient často zeptá, jak poradce k částkám přišel a on je musí vyargumentovat. Na prezentaci řešení je nutné se důkladně připravit. Prezentace řešení je obsahem druhé schůzky s klientem. V úvodu schůzky poradce s klientem upřesní časový rámec této schůzky. Zrekapituluje první schůzku zopakuje doslovně klientovi hodnoty, cíle a připomene zdroje, se kterými je moţné počítat pro dosaţení cílů. Zeptá se klienta, zda se od první schůzky něco změnilo. Poradce předloţí v tištěné podobě finanční řešení a prochází jej s ním. Finanční plán začíná přehledem toho, jak se klientovi podaří naplnit cíle při stávající finanční strategii. Stávající klientova strategie Obrázek 12 - cíle - klient Zdroj: Finanční plán klienta: Splnění cílů bez ČP. 2012, s. 5., pozn.: ČP Česká pojišťovna Následný graf finančního plánu znázorňuje naplnění cílů s poradcovými doporučeními. Je přehledem naplnění cílů se stejným způsobem hospodaření s penězi v porovnání doporučenou strategií, kterou by klient měl respektovat a řídit se jí. Poradce s klientem prochází procentní plnění. U finanční nezávislosti je dobré zmínit jak procentní naplnění cíle, 53

54 tak i částku v korunách a zeptat se klienta, co říká na rozdíl (rozdíl mezi stávající strategií a doporučenou). Srovnání řešení dle klienta a finančního plánu: Obrázek 13 - cíle - klient kontra finanční plán Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny: Porovnání situace. 2012, s. 6. Toto byla první část finanční řešení cílů. Další část, kterou se finanční řešení zabývá, je zajištění rizik. V ţivotě vše neběţí, jak bychom si přáli. Proto je nutné se riziky, která mohou přijít, zabývat. Finanční plán obsahuje dva typy rizik: - ochrana budoucích příjmů (zajištění ţivotní úrovně) - ochrana majetku a zajištění odpovědnosti Ochrana budoucích příjmů Co vše můţe ohrozit klientovi příjmy? Tuto otázku poloţíme klientovi, abychom ho zapojili do prezentace a aby si jednotlivá rizika uvědomil. Je dobré, pokud na ně přijde člověk sám, má to pro něj pak vyšší váhu. Rizika, která mohou ohrozit příjmy, jsou následující: - ztráta zaměstnání - pracovní neschopnost - smrt - trvalé následky - invalidita 54

55 Vhodným zajištěním rizika ztráty zaměstnání je likvidní rezerva. Jak jiţ bylo řečeno, likvidní rezervu by klient měl mít ve výši 3 aţ 6 násobku měsíčních výdajů. Taktéţ je tomu pro riziko pracovní neschopnosti. Tato rizika lze také zajistit pojištěním. U pracovní neschopnosti je vhodné zajistit ji zejména pro dlouhodobější časový horizont (více jak jeden měsíc). Ve finančním plánu je navrţeno zajištění pracovní neschopnosti od 29. dne nemoci, protoţe je to cenově výhodnější. Kratší pracovní neschopnost výrazně finanční situaci rodiny neovlivní. Pojistit lze i ztrátu zaměstnání, nikoliv však z vlastní příčiny, ţe se člověku nechce pracovat, ale za předem jasně definovaných podmínek. Konečné rozhodnutí je na klientovi, jakým způsobem se na tato rizika zajistí. Zajištění smrti, trvalých následků a invalidity je nutné řešit pojištěním. Tato rizika přinášejí rodině dodatečné výdaje navíc nebo naopak značný propad příjmů a tedy i ţivotní úrovně. Ve většině případů je zcela nemoţné, aby si klient naspořil dostatečný obnos peněz, proto právě řešení vhodným pojištěním. Následující graf znázorňuje optimální zajištění klienta na trvalé následky úrazu. Takto jsou ve finančním plánu zobrazena i ostatní rizika s doporučenou pojistnou částkou. Pojištění je vţdy navrţeno tak, aby v případě tragické události pojišťovna pokryla výpadek příjmu a aby rodina měla dostatek finančních prostředků na potřebné výdaje. Obrázek 14 - trvalé následky úrazu Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny: Trvalé následky úrazu. 2012, s. 9. Při procházení jednotlivých rizik se poradce ptá, zda je to klientovy srozumitelné, zda mu pojistné částky dávají smysl. Ochrana majetku a zajištění odpovědnosti Podle níţe uvedeného přehledu poradce s klientem projde veškerý majetek a odpovědnost. Z grafu je zřejmé, který majetek je dostatečně zajištěn a který je naopak doporučen dopojistit nebo pojistit úplně. Opět je dobré se klienta zeptat, zda je mu vše srozumitelné a jasné. 55

56 Zajištění majetku a odpovědnosti Obrázek 15 - majetek a odpovědnost Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny: Zajištění majetku a odpovědnosti. 2012, s. 11. Po odsouhlasení přínosu plánu přejdeme k doporučeným změnám ve finančním chování. Nejpřehledněji je změna finančního chování vidět na grafech. Poradce vysvětlí orientaci v grafu a zásadní rozdíl v majetku klienta, který je v investiční strategii. Diagramy růstu majetku Bez plánu: Obrázek 16 - růst majetku bez plánu Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny: Diagramy růstu majetku. 2012, s

57 S plánem: Obrázek 17 - růst majetku s plánem Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny: Diagramy růstu majetku. 2012, s. 12. Dále se prodiskutují konkrétní závěrečná doporučení, poradce ukáţe, jaká je přidaná hodnota plánu řešení s plánem a řešení bez plánu. Závěrečná doporučení Tabulka 16 - rozdělení finančních prostředků Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny: Rozdělení finačních prostředků. 2012, s

58 Současná a doporučená struktura pravidelných investic Obrázek 18 - struktura rezerv a investic Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny: Struktura rezerv a investic. 2012, s. 13. Zajímavou přílohou finančního plánu je seznam majetku. Klient zde má přehledně shrnuto, v jakých nástrojích jsou jeho finance a celkový přehled jeho majetku. Seznam majetku Tabulka 17 - majetek Majetek Hodnota Kč Krátkodobé nástroje celkem Běţné účty Termínované vklady, spořicí 0 - OPF peněţního trhu 0 Střednědobé nástroje celkem Stavební spoření OPF Dluhopisové 0 - Smíšené fondy, zajištěné fondy 0 Dlouhodobé nástroje celkem OPF akciové 0 - Penzijní připojištění 0 - Ţivotní pojistky

59 Finanční majetek celkem Nemovitý majetek celkem K bydlení K pronájmu 0 Firma 0 Ostatní CELKEM Dluhy celkem 0 Čistý majetek celkem Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny: Seznam majetku. 2012, s. 17. Po prezentaci celého finančního plánu se opět poradce klienta zeptá, zda má nějaké dotazy, zda je mu vše zřejmé. Pokud je vše jasné, poradce shrne svá doporučení, kterými jsou především: - lepší zajištění rizik (ochrana příjmů a majetku) - nechat peníze lépe pracovat (efektivnější umístění rezerv) - začít pravidelně investovat (tvorba rezerv v závislosti k cílům) Na závěr si poradce opět vyţádá zpětnou vazbu a to následujícími otázkami: - Byla moje prezentace srozumitelná a dává Vám smysl? - Co Vás nejvíce zaujalo? - Kterému z navrhovaných řešení přikládáte největší význam? Podle toho, co klient vnímá jako nejdůleţitější, tím začneme. V případě, ţe si chce ještě vše promyslet, domluvíme se na připravení návrhů a dalších kroků na následné schůzce. V oblasti finanční strategie je prvním krokem tvorba likvidní rezervy, pokud jí klient nemá nyní dostatečnou. V oblasti rizik je to zajištění smrti, trvalých následků, invalidity a také majetku. Těţiště obchodního vyuţití kompletního finančního plánu je na třetí schůzce. Pokud poradce správně prezentoval finanční řešení směřující k naplnění cílů klienta, lze na ní uzavřít obchody v objemu 50 60% potenciálu plánu. Dalšími kroky můţe poradce v horizontu půl aţ tři čtvrtě roku dotáhnout akvizice na úroveň 80 90% plánované úrovně. 59

60 Ostatní obchody se uzavírají při změnách klientovi situace nebo při výročních schůzkách, které by měly být pravidelně jednou za rok. Poradce má být klientovi k dispozici a poskytnout mu servis dle potřeb. 4. Finanční plány V této kapitole představím konkrétní finanční plány finanční plán pro podnikatele a finanční plán pro rodinu s dětmi. Podkapitoly budou obsahovat zadání, stanovení pojistných částek a závěrečná doporučení. Jména klientů byla změněna. Věk, cíle, zdroje, zadluţení i příjmy zůstávají zachovány podle skutečnosti. Pro výpočet budoucí hodnoty peněz počítám s inflací ve výši 2,5%. 4.1 Podnikatel Pro příklad finančního plánu jsem si vybrala manţele Karolínu a Jakuba Šťastné. Paní Karolína se narodila v roce 1961, pan Jakub v roce Karolína a Jakub se vzali před pěti lety, před tím byli oba dva rozvedení. Svůj volný čas věnují provozování rodinného hotelu, který společně koupili a ve kterém také společně ţijí. Volné finanční prostředky utrácejí za dovolené. Karolína má syna Matěje a pan Jakub má dceru Ţanetu. Obě děti ţijí s rodiči v hotelu. Karolína a Jakub koupili před rokem byt, který pronajímají. V šedesáti letech chtějí odejít na odpočinek a věnovat se koníčkům, na které nyní nemají čas. Provoz hotelu přenechají svým dětem. Své peníze by rádi investovali, ale bojí se investičního rizika Zadání Karolína OSVČ vlastní a provozuje hotel, věk 51 let. Jakub OSVČ vlastní a provozuje hotel, věk 52 let. Hodnoty Peníze jsou pro nás důleţité, potřebujeme je pro naše společné podnikání, pro hotel, abychom pořídili, co potřebujeme. Dávají nám pocit prestiţe a svobody. Cíle Měsíční renta v šedesáti letech, ve výši 40 tis. měsíčně. Zdroje Běţný účet Karolína zůstatek 647 tis. Kč. 60

61 Běţný účet Jakub zůstatek 481 tis. Kč. Hotel - hodnota nemovitosti Kč - nová cena Kč - pojištěno na částku Kč, roční pojistné Kč Byt - hodnota nemovitosti Kč - nová cena Kč - pojištěno sdruţením vlastníků domu Auto - hodnota Kč - nová cena Kč - pojištěno na částku Kč roční pojistné Kč (povinné ručení + havarijní pojištění) Nefinanční majetek a odpovědnost - běţná občanská odpovědnost, roční pojistné 390 Kč - odpovědnost za škodu, roční pojistné Kč Příjmy (čisté) Karolína 50 tis. měsíčně. Jakub 50 tis. měsíčně. Příjem z pronájmu 7 tis. měsíčně. Výdaje Běţné výdaje 50 tis. měsíčně. Investiční zdroje 30 tis. měsíčně Výpočty a doporučení Finanční plán začíná přehledem toho, jak se manţelům Šťastným podaří naplnit jejich cíl bez finančního plánu. Tedy tak, pokud by s penězi pracovali jako doposud. Stanovili si cíl měsíční rentu v šedesáti letech ve výši 40 tis. korun měsíčně. 61

62 Obrázek 19 - řešení - klient Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Jakub a Karolína Šťastní: Splnění cílů bez ČP, 2012, s. 5, pozn.: ČP Česká pojišťovna Na dalším grafickém znázornění je situace manţelů současná (bez plánu) a doporučená (s plánem). Obrázek 20 - řešení klient x plán Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Jakub a Karolína Šťastní: Porovnání situace, 2012, s. 6 Finanční plán pokrývá všechna významná rizika tak, aby byla zajištěna dostatečná finanční stabilita. Zajištění je voleno tak, aby cílů bylo dosaţeno i za nepříznivých okolností. Finanční plán pracuje s finančními prostředky tak, aby optimalizoval výnosy a rizika a pomohl 62

63 k lepšímu splnění finančních cílů. Riziko je zároveň omezováno vhodnou diverzifikací finančních prostředků. Finanční plán také počítá likvidní rezervu, která má být v optimální výši. Jak jsem jiţ uváděla, likvidní rezerva by měla odpovídat výši 3 6 násobku měsíčních výdajů. Příliš vysoká rezerva odčerpává finanční prostředky, které nepracují dostatečně výkonně. Je tedy vhodné vyuţít přebytečné prostředky k účelnějšímu zhodnocení. Poţadovanou finanční nezávislost (renta ve výši 40 tis. měsíčně v 60 letech) si manţelé Šťastní naplní na 33%, coţ představuje částku Kč měsíčně. S mými doporučeními si finanční nezávislost splní na 78%, tedy na částku Kč měsíčně. Obrázek 21 - finanční nezávislost Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Jakub a Karolína Šťastní: Finanční nezávislost, 2012, s. 7 Rozdíl je dán především investiční strategií. Manţelé Šťastní mají v současné době volné zdroje na běţném účtu, tedy bez jakéhokoliv zhodnocení. Podrobněji strategii budu rozebírat v dalším textu. Výše renty je počítána bez státního důchodu, který tak bude pro klienty jakýmsi benefitem navíc. Likvidní rezerva Doporučená likvidní rezerva je minimálně ve výši trojnásobku měsíčních výdajů. Finanční prostředky pro likvidní rezervu se doporučují ukládat do nástrojů, které se vyznačují vysokou likviditou. Peníze mají být ihned k dispozici a riziko znehodnocení má být minimální. V případě manţelů Šťastných doporučuji likvidní rezervu ve výši 231 tis. Kč. Výpočet Příjmy = 107 tis. (příjem Karolína + příjem Jakub + příjem z pronájmu) Výdaje = 77 tis. (příjem investiční zdroje) 63

64 Říkali jsme, ţe likvidní rezerva má být alespoň ve výši trojnásobku měsíčních výdajů, tedy 3 x 77 tis. = 231 tis. Kč. Manţelé Šťastní mi však uvedli běţné výdaje ve výši 50 tis. Jejich příjem 107 tis. investiční zdroje 30 tis. běţné výdaje = 27 tis. Kč. Kde je těch 27 tis. Kč? (rozdíl mezi běţnými výdaji, které uvedl klient, a skutečnými výdaji). Manţelé Šťastní tuto částku utratí za dovolené v zahraničí. Pokud by v jejich případě nastal krátkodobý pokles příjmů, chtěli by si i přesto udrţet svůj standard dovolené. Pokud by však byli ochotni při krátkodobém poklesu příjmu nebo naopak krátkodobému zvýšení výdajů vynechat dovolenou, byla by pro ně dostačující likvidní rezerva ve výši 150 tis. Kč (na pokrytí běţných nezbytných výdajů). Ochrana příjmů Manţelé Šťastní pracují jako OSVČ a neplatí si nemocenské pojištění. Pokud by tedy byli nemocní, nebudou jim státem vyplacené nemocenské dávky. V rodinném hotelu mají šikovné zaměstnance a obsazenost hotelu je přibliţně na jeden rok dopředu. Hotel je zavedený, mají stálé hosty, kteří si zamlouvají na další rok obdobné termíny pobytu. V případě pracovní neschopnosti je jejich příjem zaručen a druhý z partnerů by byl schopen hotel vést. Navíc děti se postupně zaučují v řízení hotelu, nyní jsou jiţ schopné rodičům s vedením pomoci a zastoupit je. Jestliţe by byli nemocní (nebo jeden z nich), neutratili by peníze za dovolenou. Měli by tak navíc 27 tis. Nezbytné výdaje jsou ve výši 50 tis. Příjem kaţdého z partnerů je 50 tis. Kč. Znamená to tedy, ţe v případě výpadku jednoho z příjmů, je druhý partner schopen uhradit běţné výdaje. Navíc provoz hotelu a tím i příjem je dán obsazeností hotelu, schopným personálem a dětmi. Není tedy nezbytné pojišťovat denní dávku při pracovní neschopnosti a tím sniţovat volné zdroje rodiny, které by vydali na pojištění. Propad příjmů a zároveň i růst nákladů souvisí s rizikem invalidity. Trvalá invalidita a trvalé následky úrazu jsou významným finančním rizikem. Doporučené pojistné částky pro případ trvalých následků úrazu jsou uvedeny v následujícím přehledu. 64

65 Tabulka 18 - výpočet pojistné částky trvalé následků úrazu Příjmy TNÚ Jakub TNÚ Karolína Jakub Kč x Kč Karolína Kč Kč x Příjem z pronájmu Kč Příjmy celkem Kč Kč Kč Výdaje Kč Kč Kč Deficit Kč Kč Pojistná částka 600 tis. 600 tis. Zdroj: Zadání: Zdroje manželů Šťastných, výpočet autor Při výpočtu vycházím z námi jiţ známého pravidla 1 mil. generuje 5 tis. měsíčně. A také, ţe v případě trvalých následků počítáme zvýšení výdajů o 20%. Toto je doporučení. Konečné částky, které budeme zajišťovat, jsou na klientovi. U manţelů Šťastných jsme se dohodli na částce 60 tis. Kč. Nezbytné výdaje, které musí pokrýt, jsou ve výši 50 tis tis. navíc na zvýšené výdaje na zdravotní péči. Pojistná částka pro trvalé následky úrazu je 600 tis. Základní pojistná částka pak bude ve výši 200 tis. Jiţ víme, ţe jiţ u 50% tělního poškození nemusí být klient schopen vykonávat dosavadní zaměstnání a mohou mu tak poklesnout příjmy. Tomuto tělnímu poškození odpovídá trojnásobek sjednané pojistné částky. Tedy 600 tis./3 = 200 tis. jako základní pojistná částka. V případě 100% trvalých následků bude klientovi vyplacena částka 1 mil. korun. Šťastní mají ještě majetek, který je nutné do výpočtů zahrnout. V jejich případě se jedná o byt, který pronajímají, rodinný hotel a auto. Byt však prodat nechtějí a raději se na toto riziko pojistí. Stejně tak rodinný hotel, který stále generuje zisk a chtějí jej přenechat svým dětem. Auto je nezbytné pro jejich podnikatelskou činnost. Finanční prostředky, které nyní mají na běţném účtu, chtějí investovat a mít tak peníze na stáří. 65

66 Pojistné plnění za trvalé následky je vypláceno do tří let od úrazu nebo po ustálení léčení. Zanechá-li úraz poškození těla ve výši 65% a více, je klientovi vypláceno pojistné plnění za trvalou invaliditu následkem úrazu. Výše pojistné částky má odpovídat měsíčním výdajům po dobu dvou let. Ve třetím roce je vypláceno právě plnění za trvalé následky úrazu. U Šťastných to odpovídá částce tis. Kč pro kaţdého z nich. Počítáno s běţnými výdaji 50 tis. (50 tis. x 12 měsíců x 2 roky). Při riziku trvalé invalidity by klientům byl přiznán invalidní důchod ve výši Kč (při příjmu 10 tis. dle daňového přiznání a započtené době 40 let). Započtenou dobou se rozumí doba, která zbývá do starobního důchodu + jiţ odpracovaná doba + dopočtené roky 8. Na riziko trvalá invalidita (z jakýchkoliv příčin, invalidita III. stupně) není nutné klienty pojišťovat. Dalším rizikem, které můţe ohrozit příjem rodiny je úmrtí. Úmrtí má za následek propad příjmů a také sníţení výdajů, které pro výpočet pojistné částky poníţíme o 20%. Je zřejmé, ţe pojištění pro případ smrti Karolíny ani Jakuba není nutné. Příjem kaţdého z nich pokryje běţné výdaje. Tabulka 19 - výpočet pojistné částky na smrt Příjmy Smrt Jakub Smrt Karolína Jakub Kč x Kč Karolína Kč Kč x Příjem z pronájmu Kč Příjmy celkem Kč Kč Kč Výdaje Kč Kč Kč Deficit Kč Kč Pojistná částka 0 Kč 0 Kč Zdroj: Zadání: Zdroje manželů Šťastných, výpočet autor Postup výpočtu pojistných částek je stejný jako u výpočtu pojistné částky na trvalé následky úrazu pouze s tím rozdílem, ţe náklady poníţíme o 20%. Zajištění majetku a odpovědnosti 8 Výpočet invalidního důchodu - Kalkulačka. Peníze.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 66

67 Finanční plán pracuje s cíli, které mají Šťastní před sebou. Zároveň musí chránit hodnoty, které vytvořili. Důleţité je zajistit rizika, které je mohou připravit o majetek. Je tedy nutné zajistit nemovitost, domácnost a odpovědnost. Nemovitost tvoří největší hodnotu majetku. Škoda způsobená třetím osobám můţe dosahovat řádu milionů korun. Obrázek 22 - majetek a odpovědnost Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Jakub a Karolína Šťastní: Zajištění majetku a odpovědnosti. 2012, s. 11. Jakub s Karolínou mají ochranu svého majetku dostatečně zajištěnou. Auto mají pojištěné na částku 650 tis. Hodnota vozu je nyní niţší. V případě pojistné události by pojišťovna nevyplatila 650 tis., auto jiţ takovouto hodnotu nemá. U havarijního pojištění doporučuji pojistnou částku kaţdý rok sniţovat podle aktuální hodnoty vozidla. Šťastní za pojištění auta platí Kč ročně. Doporučuji sníţit pojistnou částku na 500 tis. Kč. Tím se sníţí i platba pojistného a auto je pojištěno na správnou výši. Nové roční pojistné činí Kč. Roční úspora tak je Kč. 67

68 Růst finančního majetku Šťastných Bez plánu Obrázek 23- růst majetku bez plánu Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Jakub a Karolína Šťastní: Diagramy růstu majetku. 2012, s. 12. S plánem Obrázek 24 - růst majetku s plánem Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Jakub a Karolína Šťastní: Diagramy růstu majetku. 2012, s

69 Pokud budou Šťastní pracovat se svými financemi jako doposud, bude jejich majetek stejný a postupně se bude sniţovat díky inflaci. Pokud se však budou řídit mými doporučeními, jejich finanční majetek významně vzroste. Je to dáno především kapitálovými investicemi a také penzijním připojištěním a stavebním spořením. Rozloţení finančních prostředků doporučuji následujícím způsobem: Tabulka 20 - rozloţení finančních prostředků Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Jakub a Karolína Šťastní: Rozdělení finačních prostředků. 2012, s. 13. Likvidní rezervu je moţné mít na svém běţném účtu nebo je moţné vyuţít konzervativního fondu (dříve fond peněţního trhu). Manţelé Šťastní chtějí mít tyto prostředky na svém běţném účtu, přičemţ část z nich dají na spořicí účet své banky. Jakub s Karolínou mají jak likvidní rezervu, tak i volné prostředky na běţném účtu. Doporučená struktura rezerv i pravidelných investic je graficky znázorněna takto: 69

70 Obrázek 25 - struktura rezerv a investic Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Jakub a Karolína Šťastní: Struktura rezerv a investic. 2012, s. 13. Jak jiţ víme ze zadání tohoto finančního plánu, Šťastní se obávají investičního rizika. Nechtějí investovat do konkrétních fondů, například do farmacie nebo biotechnologie, coţ je časté především u lékařů. U nich je to dáno jejich profesí. Šťastní však nemají ţádný vztah k určitému investičnímu portfoliu. Rozhodli se právě i vzhledem k jejich obavám pro investice do fondu fondů. Pro fondy fondů je typická aktivní správa portfolia v závislosti na podmínkách trhu. Portfolio je aktivně řízeno a je tvořeno podílovými fondy, v našem případě podílovými fondy společnosti ČP Invest. Fondy fondů nakupují do svého portfolia podílové listy jiných podílových fondů, dochází tak k diverzifikaci na druhou. Jedná se o hotový investiční balíček. Společnost ČP Invest nabízí dva typy fondu fondů. Jsou jimi vyváţený fond fondů a dynamický fond fondů. Převáţnou část vyváţeného fondu fondů tvoří dluhopisová sloţka, u dynamického fondu fondů je to sloţka akciová. 70

71 Doporučené akciové portfolio je doporučeno rozloţit následovně: Tabulka 21 - akciové portfolio Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Jakub a Karolína Šťastní: Akciové portfolio. 2012, s. 13. Jakub s Karolínou přemýšlí místo tohoto vyuţít právě dynamického fondu fondů, přičemţ zlatý fond nechají zachován. Podílníci Zlatého fondu profitují především z růstu cen zlata, stříbra a ostatních drahých kovů a akcií firem těţících především zlato. Zlato je nezávislé na vládách, měnách a politických faktorech. Vlády a centrální banky věří zlatu ve své finanční rezervě, která má slouţit jako kotva pro případ krizí 9. Doporučená změna měsíčních investic do jednotlivých nástrojů je následující: Tabulka 22 - pravidelné investice Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Jakub a Karolína Šťastní: Pravidelné investice. 2012, s Zlatý fond ČP INVEST. ČP INVEST investiční společnost, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: 71

72 Doporučená realokace investičního portfolia: Tabulka 23 - realokace portfolia Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Jakub a Karolína Šťastní: Realokace portfolia. 2012, s. 14. V závěru finančního plánu mají Šťastní přehled jejich majetku. Tabulka 24 - majetek Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Jakub a Karolína Šťastní: Seznam majetku. 2012, s

73 Shrnutí Jakub s Karolínou se díky finančnímu plánu dozvěděli, jak mohou lépe pracovat se svými penězi a jak ochránit své příjmy a majetek. Měli příliš vysokou likvidní rezervu, coţ způsobuje, ţe jejich volné finanční prostředky jim negenerují ţádný zisk. Na základě doporučení se jim podaří mít nezávislý příjem 31 tis., který jim bude generovat jejich majetek. Zajištění příjmů je v jejich případě minimální, protoţe kaţdý z manţelů má svůj dostatečný příjem na zaplacení nezbytných výdajů. Navíc hotel je zaveden a děti se začínají zaučovat v provozování této činnosti. Jediným doporučeným zajištěním jsou trvalé následky úrazem. Dalším přínosem finančního plánu pro Jakuba a Karolínu bylo sníţení pojistné částky auta, respektive její kaţdoroční sniţování a tím také menší výdaje na havarijní pojištění vozu. Jinak mají Šťastní zajištění majetku výborně ošetřeno i bez mých doporučení. Významných přínosem jim pak je nasměrování, jak efektivně pracovat s penězi s přihlédnutím k riziku, výnosu a investičnímu časovému horizontu. Pro zajímavost ještě uvedu porovnání, pokud by Šťastní posunuli čerpání měsíční renty o dva roky, tedy v 62 letech. V takovémto případě by si svůj cíl splnili na 100%, měli by takový majetek, který by jim generoval 40 tis. měsíčně. Jak je to moţné? Je to dáno časovým horizontem, respektive jeho prodlouţením. Z tohoto důvodu je moţné větší část investic přesunout do akciových sloţek na úkor dluhopisových. Tím tak vzniká moţnost vyššího výnosu. Doporučená struktura rezerv by tak byla takováto: Obrázek 26 - struktura rezerv a investic Zdroj: Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Jakub a Karolína Šťastní: Struktura rezerv a investic. 2012, s

74 V porovnání s předchozí strukturou pravidelných investic pro rentu ve výši 40 tis. v 60 letech se nám nyní změnil podíl akciové a dluhopisové sloţky. Změna je o 5% ve prospěch sloţky akciové. Jejich finanční majetek vzroste ze tis. na tis. Smyslem finančního plánu je nasměrovat klienta správným směrem, nastavit správnou investiční strategii a ochránit majetek. Šťastným se tak v průběhu let můţe stát to, ţe nebudou moci odkládat stejnou částku, ale částku niţší nebo naopak vyšší. Proto se konečný výsledek můţe lišit. Smyslem výročních schůzek je aktualizace dat dle stávající situace klientů a případné upravení investiční strategie a zajištění. Obrázek 27 - růst majetku s plánem při rentě v 62 letech Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Jakub a Karolína Šťastní: Diagramy růstu majetku. 2012, s

75 Obrázek 28 - renta 40 tis. v 62 letech Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Jakub a Karolína Šťastní: Finanční nezávislost, 2012, s Rodina s dětmi Manţelé Slavíkovi ţijí společně se svými dvěma syny v bytě 3+1, který je v jejich osobním vlastnictví. Paní Iva se narodila v roce 1979, pan Martin v roce Starší syn Jan se narodil v roce 2002, mladší Matěj v roce Oba synové aktivně hrají fotbal, pan Slavík je také vášnivým hráčem fotbalu. Svým dětem chtějí dopřát vysokoškolského vzdělání, aby nemuseli studovat v pozdějším věku, jako rodiče. V šedesáti letech jiţ nechtějí pracovat a rádi by si uţili poklidného stáří s lázeňskými pobyty Zadání Iva zaměstnanec asistentka, věk 32 let. Martin zaměstnanec programátor CNC strojů, věk 33 let. Hodnoty Peníze jsou důleţité pro zajištění rodiny, zajištění základních potřeb. Máme klid na duši a jsme klidnější a více v pohodě. Cíle 200 tis. korun pro kaţdého ze synů v 18 letech na studium. Rekonstrukce bytu za jeden rok ve výši 200 tis. Měsíční renta ve výši 20 tis. v 60 letech. 75

76 Zdroje Běţný účet Martin zůstatek 50 tis. Kč. Penzijní fond Martin měsíční příspěvek klienta 100 Kč, měsíční příspěvek zaměstnavatele 400 Kč. Byt - hodnota nemovitosti Kč, pojištěno sdruţením vlastníků - nová cena Kč Domácnost (vybavení) - hodnota domácnosti Kč - nová cena Kč Auto - hodnota auta 50 tis. - odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla tzv. povinné ručení, roční pojistné Kč Nefinanční majetek a odpovědnost - běţná občanská odpovědnost, roční pojistné 410 Kč - odpovědnost v zaměstnání Martin limit plnění 100 tis. Kč hradí zaměstnavatel Pojištění - Martin pojistná částka smrt 100 tis., pojistná částka na doţití 100 tis., trvalé následky úrazu1 mil., měsíční pojistné Kč Příjmy (čisté) Martin Kč. Iva 17 tis. Kč. Výdaje Běţné výdaje Kč měsíčně. Investiční zdroje 1 tis. měsíčně. 76

77 Zadluţení Tabulka 25 dluhy Instituce Účel Půjčená částka Úroková sazba p. a. Měsíční platba Datum počátku Datum splacení Česká spořitelna spotřebitelský úvěr ,39% Kč ČMSS bydlení % Kč ČMSS bydlení ,80% Kč ČMSS bydlení ,50% Kč Zdroj: Zadání: Dluhy manželů Slavíkových, zpracováno autorem Výpočty a doporučení Lidé bez finančního plánu velmi často nedosahují svých cílů. Důvodem je, ţe nevhodně pouţívají jednotlivé finanční instrumenty. Slavíkovi by si bez plánu naplnili své cíle podle níţe uvedeného grafického znázornění. Obrázek 29 - řešení klient Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Martin a Iva Slavíkovi: Splnění cílů bez ČP. 2012, s., pozn.: ČP Česká pojišťovna 77

78 Finanční plán přináší řešení, jehoţ výsledek je vidět na následujícím grafu, která jsou znázorněna ţlutou barvou: Obrázek 30 - řešení klient kontra plán Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Martin a Iva Slavíkovi: Porovnání situace, 2012, s. 6 Slavíkovi plánují rekonstrukci bytu. Tento cíl si splní i bez finančního plánu, moţným řešením je půjčka. Dalšími finančními cíli je částka na studium pro Jana a Matěje. Tento cíl se jim podaří splnit na 10%, s mými doporučeními na 19%. Na cíl finanční nezávislost jim jiţ příliš financí nezbude, proto si jej naplní pouze na 5%. Výše procentního plnění odpovídá částkám 713 Kč a 930 Kč. 78

79 Obrázek 31 - finanční nezávislost Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Martin a Iva Slavíkovi: Finanční nezávislost, 2012, s. 7 Doporučená výše likvidní rezervy je Kč. Výpočet je stále stejný. Měsíční výdaje x 3 měsíce = x 3 = Kč. Slavíkovi nyní mají 50 tis. na běţném účtu, zbývá jim tedy Kč, aby dosáhli doporučené výše likvidní rezervy. Ochrana příjmů Pracovní neschopnost by byla Slavíkovým kompenzována v podobě nemocenské dávky, která ovšem výši příjmu nedorovná. Nemocenská dávka by v jejich případě byla takováto: Tabulka 26 - nemocenské dávky Doma pracovní neschopnosti Nemocenská dávka Martin Iva 30 dní Kč Kč 60 dní Kč Kč Zdroj: IDNES.cz/Finance: Nemocenská kalkulačka v ČR od Idnes.cz [online] [cit ]. Dostupné z: php?mzda= %2C00&typ=mesiac&dni=60, zpracováno autorem Zajištění pro případ pracovní neschopnosti lze řešit likvidní rezervou nebo vhodným pojištěním. První měsíc by propad příjmů byl výrazný, v druhém měsíci vychází nemocenská dávka na měsíc pro Martina Kč. Zbylou část lze dorovnat likvidní rezervou. Pokud by si Martin sjednal pojištění denní dávky pro případ pracovní neschopnosti ve výši 300 Kč/den, měl by téměř stejný příjem, jako kdyby pobíral měsíční mzdu. Taktéţ je tomu u paní Ivy. 79

80 Obrázek 32 - pracovní neschopnost Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Martin a Iva Slavíkovi: Pracovní neschopnost, 2012, s. 12 Trvalé následky úrazu a smrt jsou významnými riziky a s tím je spojen dlouhodobý pokles příjmů. V případě trvalých následků mohou rodinné výdaje vzrůst, proto jsou tyto doporučené částky nejvyšší. V případě smrti opět uvaţujeme pokles výdajů o 20%. Doporučené pojistné částky pro tato rizika jsou vypočítána v následující tabulce: Tabulka 27 - výpočet pojistné částky na smrt a trvalé následky úrazu Příjmy Smrt Martin Smrt Iva TNÚ Martin TNÚ Iva Martin Kč x Kč x Kč Iva Kč Kč x Kč x Příjmy celkem Kč Kč Kč Kč Kč Výdaje Kč Kč Kč Kč Kč CF Kč Deficit Kč Kč Kč Kč Pojistná částka tis tis tis tis. Zdroj: Zadání: Zdroje manželů Slavíkových, výpočet autor 80

81 Pojistné částky jsou navrţeny tak, aby v případě trvalých následků či smrti pojišťovna vyplatila takovou sumu peněz, aby rodina měla dostatek prostředků na udrţení své ţivotní úrovně a naplnění cílů. Trvalou invaliditu následkem úrazu navrhuji ve výši 828 tis. pro Ivu i Martina. Jak jiţ víme, má pokrýt výpadek příjmů na dobu dvou let, tedy měsíční výdaj x 12 měsíců x 2 roky. V našem případě je výpočet takovýto: x 12 x 2 = 828 tis. Kč Invalidita (invalidita III. stupně z jakýchkoliv příčin) je dalším velmi významným rizikem, které můţe výrazně ovlivnit propad příjmů. V případě invalidity Martina by mu byl přiznán invalidní důchod ve výši Kč (hrubý měsíční příjem 23 tis., započtená doba 40 let). U Ivy by invalidní důchod byl ve výši Kč 10. Pojistné částky, respektive měsíční invalidní renta je doporučena pro Martina na částku Kč, pro Ivu Kč. Při výpočtu opět uvaţuji zvýšení výdajů o 20% + invalidní důchod + příjem partnera. Výpočet pro Slavíkovi je tedy takovýto: = Kč = Kč Zajištění majetku a odpovědnosti Finanční plán pracuje s cíli, které mají Slavíkovi před sebou. Zároveň musí chránit hodnoty, které Slavíkovi jiţ vytvořili. 10 Výpočet invalidního důchodu - Kalkulačka. Peníze.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 81

82 Obrázek 33 - majetek a odpovědnost Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Martin a Iva Slavíkovi: Zajištění majetku a odpovědnosti, 2012, s. 15 Slavíkovi mají největší hodnoty výborně ošetřeny. Jsou jimi byt a občanská odpovědnost. Vybavení domácnosti tvoří také značnou hodnotu jejich majetku, proto ji doporučuji také zajistit. Stejně tak i odpovědnost v zaměstnání u paní Ivy. Auto je zákonně pojištěno. Co se týče havarijního pojištění, není to v jejich případě nezbytné. Pokud by si pořizovali jiné auto v podobné hodnotě, mohou pouţít likvidní rezervu. 82

83 Růst finančního majetku rodiny Slavíkových Bez plánu Obrázek 34 - růst majetku bez plánu Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Martin a Iva Slavíkovi: Diagramy růstu majetku, 2012, s. 17 S plánem Obrázek 35 - růst majetku s plánem Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Martin a Iva Slavíkovi: Diagramy růstu majetku, 2012, s

84 S mými doporučeními Slavíkovi naplní cíl studium pro Jana na 34% (bez finančního plánu na 20%), tedy budou schopni dát mu místo 200 tis. částku Kč. Na druhý cíl, coţ je vzdělání pro Matěje, jim ţádné finanční prostředky bez finančního plánu nezbudou. Pro co nejefektivnější plnění cílů je dle finančního plánu doporučeno následující rozloţení finančních prostředků: Tabulka 28 - rozloţení finančních prostředků Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Martin a Iva Slavíkovi: Rozdělení finačních prostředků, 2012, s. 18 Obrázek 36 - struktura rezerv a investic Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Martin a Iva Slavíkovi: Struktura rezerv a investic, 2012, s. 18 Slavíkovi nemají v současné době dostatečnou likvidní rezervu a také nemají příliš volných zdrojů. Je tedy vhodné mít dostatečnou likvidní rezervu, ošetřit rizika a dále spořit na cíle, 84

85 na které jim uţ příliš peněz nezbývá, jak ukazuje i následující přehled. Slavíkovi by se měli nejdříve zajistit a vytvořit likvidní rezervu, pak mohou spořit na cíle, které mají před sebou. Tabulka 29 - investiční portfolio Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Martin a Iva Slavíkovi: Investiční portfolio, 2012, s

86 Na závěr finančního plánu uvádím přehled majetku Martina a Ivy. Tabulka 30 - majetek Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Martin a Iva Slavíkovi: Seznam majetku, 2012, s. 22 V měsíčních výdajích manţelů Slavíkových je značný podíl ve splátkách úvěrů. Tato částka je ve výši Kč. Díky výdajům jim nezbývá dostatek peněz pro jejich cíle. Proto jsem jim navrhla druhou variantu, a to konsolidaci stávajících úvěrů. V následující části rozeberu finanční plán, ve kterém bude místo čtyř stávajících úvěru pouze jeden. Další významnou poloţkou, kterou Slavíkovi vydávají, je pojištění Martina, kde měsíční pojistné činí Kč a ošetření rizik je vzhledem k ceně nízké. 86

87 Konsolidace úvěrů Řešení výše uvedené situace je v hypotečním úvěru, tedy v refinancování stávajících úvěrů hypotékou ve výši zůstatkové dluţné částky. Slavíkovým by se díky tomuto řešení uvolnila částka Kč Kč za Martinovo pojištění. Měsíční splátka hypotečního úvěru je 4.620Kč (výše hypotečního úvěru 750 tis., předpokládaná výše zajištění tis., doba splatnosti dvacet let, úroková sazba 4,19%). Shrnutí výpočtu volného cash flow: (stávající splátky) (výše hypotečního úvěru) = K částce ještě připočteme za Martinovo pojištění. Slavíkovým se uvolní cash flow o Kč. Je zřejmé, ţe toto nejsou veškeré finance, které si budou moci spořit na splnění cílů. Nesmíme zapomínat na zajištění příjmů a majetku, které je bude měsíčně také něco stát. Jak bude vypadat finanční řešení Ivy a Martina při těchto dvou změnách konsolidace a zrušení pojistky Martina, ukáţu na novém finančním plánu. Finanční plán opět začíná přehledem, jak by si Slavíkovi naplnili jejich cíle, pokud by s penězi pracovali tak jako doposud. V porovnání s předchozím finančním plánem vidíme, ţe zde jiţ není cíl bydlení a pojištění Martina chybí úplně, respektive je nepojištěn. Obrázek 37 - řešení klient Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Martin a Iva Slavíkovi: Splnění cílů bez ČP. 2012, s. 5, pozn.: ČP Česká pojišťovna 87

88 Ve spolupráci s mými doporučeními se jim podaří naplnit cíle následovně: Obrázek 38 - řešení klient x plán Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Martin a Iva Slavíkovi: Porovnání situace, 2012, s. 6 Modře zbarvená pole znázorňují klientovo plnění plánů a ţlutá pole řešení s finančním plánem. Vidíme zde značný posun v plnění cílů. Díky této strategii se jim podaří splnit si všechny cíle na 100% a finanční nezávislost na 43%, coţ odpovídá částce Kč měsíčně. Bez refinancování by si tento cíl splnili na pouhých 5%. Významná změna je i v růstu jejich majetku. Díky většímu mnoţství peněz, tedy volnějšímu cash flow, se jim podaří vytvořit větší majetek. 88

89 Diagram růstu majetku bez plánu Obrázek 39 - růst majetku bez plánu Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Martin a Iva Slavíkovi: Diagramy růstu majetku, 2012, s. 15 Diagram růstu majetku s plánem Obrázek 40 - růst majetku s plánem Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Martin a Iva Slavíkovi: Diagramy růstu majetku, 2012, s

90 Skladba investičního portfolia podle finančního plánu by měla být uspořádána následujícím způsobem: Obrázek 41 - struktura rezerv a investic Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Martin a Iva Slavíkovi: Struktura rezerv a investic, 2012, s. 16 Tabulka 31 - investiční portfolio Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Martin a Iva Slavíkovi: Investiční portfolio, 2012, s

91 Pro správné zajištění příjmů a majetku Ivy a Martina na doporučené pojistné částky, je třeba vynaloţit následující objem finančních prostředků: Tabulka 32 - zajištění příjmů a majetku Zdroj: Finanční plán klienta od České pojišťovny Martin a Iva Slavíkovi: Zajištění příjmů a majetku, 2012, s. 18 Co se týče ochrany majetku, tu mají Slavíkovi téměř zvládnutou. Dozajistit je však ještě třeba zařízení bytu a odpovědnosti v zaměstnání u paní Ivy. Slavíkovi mají sice téměř o sedm tisíc vyšší cash flow, ovšem část peněz je nutné vynaloţit na zajištění příjmů a majetku, pro zbývající část peněz pak připravit optimální investiční portfolio. Shrnutí Manţelé Slavíkovi jsou rodinou se standardními příjmy české domácnosti. Mají dvě děti, které podporují ve sportu a chtějí je podporovat i dále ve studiu. Díky platbám, které mají, jim nezbývají ţádné finanční prostředky navíc, na to, aby si splnili cíle. Pokud rodina potřebovala finanční výpomoc, řešili to úvěrem, konkrétně úvěrem ze stavebního spoření. Krátkodobě si tím vyřešili stávající situaci, ale bohuţel to má negativní dopad na budoucnost, kdy veškeré vydělané peníze dají na povinné platby za splátky, bydlení, jídlo, ošacení a sportovní aktivity. Martinovo pojištění neřeší téměř ţádné riziko a výše měsíční platby je poměrně vysoká, obzvláště pro jejich rodinný rozpočet. Martin si toto pojištění sjednal proto, ţe ho měli ostatní 91

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Poradenská metodika EFPA. Zajištění

Poradenská metodika EFPA. Zajištění Poradenská metodika EFPA Zajištění Návrh metodického standardu EFPA Česká republika Autoři: KFP, Česká pojišťovna, PFS, EFPA Všechna práva vlastníků autorských práv k dílu jsou vyhrazena. 1 POJISTNÁ RIZIKA...3

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Finanční gramotnost Workshop Produktový mix Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Obsah 2. workshopu Na úvod otázka jaká znáte finanční produkty Obsah 2. workshopu Svět peněz je nepřehledný Jak se

Více

Adam Hošek a Eva Hošková

Adam Hošek a Eva Hošková Adam Hošek a Eva Hošková Váš tým Fichnter s.r.o. E-mail: Klientská linka: klient@fichtner.cz 739 455 765 Důležitá upozornění Tento finanční plán analyzuje vaše úspory a investice, specifikuje finanční

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové Dobrý den, v rukou držíte financní plán, který Vám má ukázat cestu ke splnení Vašich životních cílu. Vycházeli jsme z dukladné analýzy Vašich príjmu, výdaju a plánu, které chcete v budoucnu uskutecnit.

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Jan Novák a Lucie Nováková

Jan Novák a Lucie Nováková Jan Novák a Lucie Nováková Váš finanční konzultant Jméno a příjmení: Mobil: E-mail: Miroslav Mlčuch 777 889 313 miroslav.mlcuch@fichtner.cz Klientská linka: 739 455 765 Důležitá upozornění Tento finanční

Více

Finanční a Investiční plán pro :

Finanční a Investiční plán pro : Finanční a Investiční plán pro : Karel Opatrný, Ing. Maruška Běžná Informace a zadání: Karel je ředitel menší soukromé firmy,39let, Maruška je účetní,37 let,syn Jiří 13 let Bydlí v bytě a platí nájem.

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kapitálové životní pojištění Bakalářská práce Autor: Michal Koutný Pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha Duben,

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_415 Jméno autora: Třída/ročník: Ing. Soňa Hanáková

Více

Analýza zvolených produktů ţivotního pojištění na českém pojistném trhu

Analýza zvolených produktů ţivotního pojištění na českém pojistném trhu Bankovní institut vysoká škola Katedra finančních obchodů Analýza zvolených produktů ţivotního pojištění na českém pojistném trhu Bakalářská práce Autor: Veronika Švábová, DiS. Bankovní management Vedoucí

Více

Nájemní bydlení nebo vlastní na úvěr

Nájemní bydlení nebo vlastní na úvěr Nájemní bydlení nebo vlastní na úvěr Autor: Petr Syrový 2. 6. 2014 Cíl: Cílem je porovnání výhodnosti bydlení v nájmu nebo ve vlastním bytě, který se kupuje na hypoteční úvěr. Porovnáváme z hlediska ceny

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Úvodní slovo... str. 2 Základní údaje... str. 3 Filozofie a zásady společnosti... str. 4 Obchodní

Více

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Osobní údaje Jméno klienta Nemusí se nutně jednat o celé jméno klienta (z důvodů diskrétnosti) Doporučujeme používat pouze křestní jméno nebo zkratku jméno klienta

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_06 Název materiálu: SPOŘENÍ DĚTI, ZÁJMY Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Finanční portfolio klienta

Finanční portfolio klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Finanční portfolio klienta Diplomová práce Autor: Bc. Tereza Šedivá Finance, finanční trhy Vedoucí práce: Ing. Helena Cetlová

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Osobní finance 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

Členství v důležitých organizacích

Členství v důležitých organizacích Press kit Lídr českého pojistného trhu Sídlo: Spálená 75/16, Praha 1, 113 04 Klientský servis: 841 114 114 Adresa centrály: Na Pankráci 123, Praha 4, 140 21 www.ceskapojistovna.cz www.facebook.com/ceskapojistovna

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Studie z předmětu KMA/MAB, LS 2009/2010, A09N0169P Finanční informatika a statistika tomi.rosi@seznam.cz

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní?

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní? Penzijní připojištění Co se změní a jak mě to ovlivní? 2 Současný penzijní systém 1. pilíř státní systém: povinný průběžný systém Binancovaný sazbou 28 % ze superhrubé mzdy 3. pilíř penzijní fondy: penzijní

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Petr Kielar petr@kielar.cz http://petr.kielar.cz 1 Obsah 1. Historický úvod 2. Konstrukce tarifu (postavte si vlastní stavební spořitelnu) 3. Rovnováha mezi

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_04 Název materiálu: BANKOVNÍ PRODUKTY Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 0 4 U k á z k a k n i h

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Stavební spoření. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25.notebook. September 04, 2013

Stavební spoření. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25.notebook. September 04, 2013 Stavební spoření HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 3. 4. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Stavební spoření 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více