Unit 1. Unit 2. Skills and culture

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Unit 1. Unit 2. Skills and culture"

Transkript

1 Unit 1 ahead of před alternative energy (n) energie z alternativních zdrojů bad news (n) /%b&d "nju:z/ špatné zprávy by then (adv) /%bai "Den/ tou dobou certain (adj) /"s3:tn/ jistý, určitý come true (v) /%kvm "tru:/ splnit se, vyplnit se completely (adv) naprosto, úplně disposable (adj) jednorázový, na jedno použití documentary (n) /dqkju"mentri/ dokumentární film ecology (n) ekologie electricity (n) elektřina energy (n) energie environment (n) (životní) prostředí finalist (n) finalista fuel (n) palivo, pohonná hmota give sb a ring (v) /%giv... "rin/ brnknout, zavolat komu global warming (n) "wo:min/ globální oteplování go on (a course) (v) %Qn "ko:s)/ jet, jít na (kurz) have (sth) left (v) /%h&v (...) "left/ zbýt, zbývat Honestly! /"QnIstli/ opravdu, čestné slovo, vážně Internet access (n) %&kses/ přístup na internet link (n) /link/ spojení make a promise (v) "prqmis/ dát slib meet up (v) /%mi:t "Vp/ potkat se, sejít se meeting (n) /"mi:tin/ setkání, schůzka oil (n) /OIl/ ropa ozone layer (n) ozónová vrstva plastic (n) /"pl&stik/ umělá hmota, plast pollution (n) znečištění probably (adv) pravděpodobně, asi promise (v) /"prqmis/ slíbit public transport (n) /%pvblik "tr&nspo:t/ veřejná doprava recycle (v) /ri:"saikl/ recyklovat recycled (adj) /ri:"saikld/ recyklovaný resolution (n) předsevzetí rubbish (n) /"rvbis/ smetí, odpad separate (v) rozdělit, oddělit solar panel (n) "p&nl/ solární panel source (n) /so:s/ zdroj specialist (n) specialista technology (n) technologie wind turbine (n) /"wind %t3:bain/ větrná turbína belong to (v) /bi"lqn %tu:, patřit, náležet komu cause (v) /ko:z/ způsobit, přivodit clarification (n) /kl&rifi"keisn/ objasnění, vysvětlení climate change (n) %ÍeInÙ/ klimatická změna combine (v) zkombinovat, sloučit, spojit damage (v) /"d&miù/ poškodit demonstrate (v) názorně předvést, ukázat destroy (v) /di"stroi/ zničit display (n) /di"splei/ ukázka, expozice, výstavka dispose of zbavit se čeho, vyhodit domestic (adj) domácí, tuzemský drastically (adv) /"dr&stikli/ drasticky, rázně ecological (adj) ekologický energy-efficient (adj) I"fISnt/ energeticky úsporný environmentally friendly (adj) "frendli/ šetrný k životnímu prostředí, ekologický essential (adj) /I"senSl/ nezbytný, nutný, základní eventually (adv) nakonec, konečně fossil fuel (n) /"fqsl fosilní palivo generate (v) vyrábět, generovat green (adj) /gri:n/ ekologický, zelený I couldn t agree more. /%ai "mo:(r)/ Naprosto souhlasím. impact (n) /"Imp&kt/ dopad in my opinion /%In "mai podle mého názoru industry (n) průmysl insulated (adj) /"InsjuleItId/ izolovaný interactive (adj) interaktivní interrupt (v) přerušit, vyrušit issue (n) /"ISu:/ záležitost, otázka, problematika lesson for us all /%lesn %Vs "O:l/ lekce pro nás pro všechny light bulb (n) /"lait %bvlb/ žárovka make a difference mít význam, být k něčemu non-environmentally friendly (adj) /%nqn "frendli/ nešetrný k životnímu prostředí, neekologický on the other hand /%Qn Di %h&nd/ na druhé straně organic (adj) /O:"g&nIk/ ekologický, bioorganically (adv) /O:"g&nIkli/ ekologicky Personally,... Osobně,... / Co se mne týče,... pollute (v) znečistit power (n) energie, síla promote (v) propagovat provide sb with sth (v) %... wid %.../ poskytnout komu co put into practice (v) /%put "pr&ktis/ uvést do praxe renewable (adj) obnovitelný residential course (n) /rezi"densl %ko:s/ rezidenční kurz reuse (v) /ri:"ju:z/ znovu použít, recyklovat run out (v) /%rvn "aut/ dojít, vyčerpat se solar energy (n) solární, sluneční energie sufficient (adj) dostatečný suppose (v) předpokládat, připustit waste (n) /weist/ odpad(y) wool (n) /wul/ vlna Unit 2 actually vlastně, totiž behaviour (n) chování cheat (v) /Íi:t/ podvádět chew (v) /Íu:/ žvýkat chewing gum (n) /"Íu:IN %gvm/ žvýkačka contract (n) /"kqntr&kt/ smlouva, kontrakt crossroads (sing n) křižovatka deposit (n) /di"pqzit/ záloha, kauce do research (v) /%du: ri"s3:í, "ri:s3:í/ dělat výzkum, průzkum Don t get me wrong. %get %mi: "rqn/ Nechápej(te) mě špatně. double white line (n) /%dvbl %wait "lain/ dvojitá bílá čára fascinated (adj) /"f&sineitid/ fascinovaný, uchvácený formal notice (n) /"fo:ml formální oznámení go mad (v) "m&d/ zbláznit se Here we go, then. %wi: %Den/ Jde se na to. Tak je to tady. Highway Code (n) /%haiwei pravidla silničního provozu hire (n) pronajmout si, vypůjčit si impose (v) uložit, uvalit include (v) /In"klu:d/ zahrnovat, obsahovat interrupt (v) přerušit, vyrušit Is sth bothering you? /%Iz %svmtin %ju:/ Trápí tě něco? majority (n) většina make a fuss about zveličovat, dělat rozruch motorway (n) dálnice nightlife (n) /"naitlaif/ noční život no parking sign "pa:kin %sain/ zákaz parkování offer (n) nabídka one-way street (n) /%wvn %wei "stri:t/ jednosměrná ulice order (n) příkaz pass notes (v) /%pa:s posílat si vzkazy pay attention (v) věnovat pozornost pedestrian (n) chodec possession (n) vlastnictví, majetek public notice (n) /"pvblik veřejné oznámení, vyhláška realise (v) uvědomit si refuse (v) /ri"fju:z/ odmítnout safety helmet (n) /"seifti %helmit/ bezpečnostní helma, přilba seat belt (n) /"si:t %belt/ bezpečnostní pás skates (pl n) /skeits/ brusle social convention (n) společenská konvence speed limit (n) /"spi:d %limit/ nejvyšší povolená rychlost standard (n) standard, norma stop sign (n) /"stqp %sain/ stopka, dopravní značka Stop! stroppy (adj) /"strqpi/ vzteklý, neurvalý, nepříjemný survive (v) přežít top up (v) /%tqp "Vp/ dobít (si kredit) traffic light (n) /"tr&fik %lait/ semafor What s up? /%wqts "Vp/ Co se děje? Co je? zebra crossing (n) "krqsin/ přechod pro chodce 59

2 achieve (v) dosáhnout, docílit amphetamine (n) amfetamin anabolic steroid (n) "steroid/ anabolický steroid authorities (pl n) úřední orgány, úřad badminton (n) badminton ball (n) /bo:l/ míč, míček be banned (v) /%bi "b&nd/ mít zakázáno bounce (v) /bauns/ odrazit se, odskočit community service (n) "s3:vis/ veřejně prospěšné práce constantly (adv) neustále court (n) /ko:t/ hřiště, kurt demanding (adj) /di"ma:ndin/ náročný dive (n) /daiv/ skok po hlavě, pád drug abuse (n) zneužívání drog effective (adj) /I"fektIv/ efektivní, účinný efficiently (adv) /I"fISntli/ efektivně, účinně eliminate (v) /I"lImIneIt/ odstranit, vyřadit exhausted (adj) /Ig"zO:stId/ vyčerpaný fair play (n) "plei/ poctivá hra, čestné jednání fine (n) /fain/ pokuta foul (v) /faul/ faulovat give up (v) /%giv "Vp/ zanechat čeho, přestat s čím govern (v) /"gvvn/ ovládat, řídit high-tech (adj) /%hai "tek/ technologicky vyspělý, supermoderní horizontal (adj) /hqri"zqntl/ horizontální incentive (n) /In"sentIv/ podnět, popud incredible (adj) úžasný, neuvěřitelný injure (v) zranit (se) manage to (v) /"m&niù zvládnout, dokázat match-fixing (n) /"m&í %fiksin/ ovlivňování (výsledků) zápasů method (n) metoda No matter... nehledě na to... opponent (n) oponent, protihráč otherwise (adv) jinak pressure (n) tlak probation (n) podmínka, podmínečný trest racket (n) /"r&kit/ raketa (tenisová apod.) rival (n) /"raivl/ soupeř scandal (n) /"sk&ndl/ skandál shuttlecock (n) /"SVtlkQk/ badmintonový košíček/míček squash (n) /skwqs/ squash (hra) stage (n) /steiù/ úsek, etapa stamina (n) výdrž, vytrvalost status (n) postavení, status test positive (v) /%test mít pozitivní test There s no doubt that... %daut Není pochyb, že... title (n) /"taitl/ titul what it takes /%wqt %It "teiks/ co to vyžaduje Unit 3 accessory (n) doplněk, příslušenství approximate (adj) přibližný as soon as (prep) jakmile award-winning (adj) %winin/ vítězný, oceněný burn (v) /b3:n/ vypálit calculate (v) /"k&lkjuleit/ vypočítat, spočítat calorie (n) kalorie click (on) (v) /"klik (%Qn)/ klepnout, kliknout na co computer chip (n) %ÍIp/ počítačový čip convert (v) převést, konvertovat couch potato (n) /"kauí pecivál cursor (n) kurzor data (pl n) data, údaje delete (v) /di"li:t/ vymazat, smazat download (v) stáhnout, nahrát DVD burner (n) /%di %vi: "di: vypalovačka DVD folder (n) složka (souborů) genius (n) génius genuine (adj) /"ÙenjuIn/ pravý, opravdový, skutečný get a move on (v) "mu:v %Qn/ pohnout si, pospíšit si get rid of (v) /%get zbavit se čeho go on a bit %bit/ trochu se opakovat, omílat něco humanoid (adj) humanoidní icon (n) /"aikqn/ ikona invention (n) /In"venSn/ vynález joystick (n) /"ÙOIstIk/ joystick, pákový ovladač keyboard (n) /"ki:bo:d/ klávesnice log in (v) /%lqg "In/ přihlásit se, nalogovat se log out (v) /%lqg "aut/ odhlásit se memory stick (n) %stik/ paměťová karta menu (n) /"menju:/ menu, nabídka modem (n) modem mouse (n) /maus/ myš novelist (n) spisovatel románů parachute (n) padák Post-It note (n) %It samolepící bloček pressure (n) tlak, stisknutí pressure sensor (n) tlakový senzor, snímač print (out) (v) /%print ("aut)/ tisknout, vytisknout printer (n) tiskárna receiver (n) přijímač register (v) zaznamenat save (v) /seiv/ uložit, ukládat scanner (n) skener, snímací zařízení send (v) /send/ poslat star (v) /sta:(r)/ hrát hlavní roli surf (v) /s3:f/ brouzdat na internetu, surfovat toolbar (n) /"tu:lba:(r)/ nástrojová lišta type (v) /taip/ psát (na počítači) unless (prep) /Vn"les/ když, pokud, jestli ne... upload (v) uploadovat, nahrávat adapt (v) adaptovat, zpracovat adventure (n) dobrodružství animation (n) /&ni"meisn/ animace, animovaný film artificial (adj) /A:tI"fISl/ umělý artificial intelligence (n) /A:tI%fISl ns/ umělá inteligence atmosphere (n) atmosféra ban (v) /b&n/ zakázat bring to life (v) /%brin "laif/ oživit cast (n) /ka:st/ obsazení, herci colony (n) kolonie come out (v) /%kvm "aut/ vyjít, být publikován comedy (n) komedie consumerist (adj) konzumní, spotřebitelský corporate power (n) podniková/ korporativní moc credible (adj) věrohodný cut (n) /kvt/ (se)střih (filmu apod.) depiction (n) /di"piksn/ vyobrazení, vylíčení depressing (adj) /di"presin/ skličující, depresivní direct (v) di-, dai-/ režírovat director (n) di-, dai-/ režisér donkey (n) /"dqnki/ osel drama (n) drama ending (n) /"endin/ konec, závěr escape (v) /I"skeIp/ utéct, uniknout genetic engineering (n) rin/ genetické inženýrství genre (n) žánr hero (n) hrdina horror (adj) hororový initially (adv) nejprve, zpočátku kill (v) /kil/ zabít moving (adj) /"mu:vin/ dojemný musical (n) /"mju:zikl/ hudební narrator (n) vypravěč particularly (adv) zejména, obzvlášť path (n) /pa:t/ cesta plot (n) /plqt/ zápletka prejudice (n) /"preùudis/ předsudky, zaujatost rebellion (n) vzpoura, revolta review (n) /ri"vju:/ recenze romantic comedy (n) romantická komedie scene (n) /si:n/ scéna science fiction (adj) "fiksn/ vědeckofantastický script (n) /skript/ scénář serve (v) /s3:v/ sloužit set (v) /set/ umístit society (n) společnost suffocating (adj) dusivý summary (n) shrnutí, obsah That s not the point! /%D&ts %nqt "point/ O to tady nejde! track down (v) /%tr&k "daun/ vypátrat, vystopovat violent (adj) násilný war (n) /wo:(r)/ válka western (n) western worry (n) /"wvri/ starost, obava 60

3 Unit 4 according to podle, v závislosti na all over (prep) /"O:l po celém, všude anxiety (n) úzkost, strach at first (adv) "f3:st/ nejdříve, zpočátku autograph (n) autogram bare (adj) nahý, obnažený basically (adv) /"beisikli/ v podstatě, v zásadě biodiversity (n) biodiverzita bird sanctuary (n) /"b3:d ptačí rezervace bungalow (n) bungalov by the way /%bai "wei/ mimochodem Bye for now. /"bai %nau/ Zatím ahoj. cardamom (n) kardamom (asijská rostlina) celebrate (v) slavit chilled (adj) /ÍIld/ vychlazený choli (n) choli (indické krátké bolerko) Christianity (n) křesťanství church (n) /Í3:Í/ kostel cinnamon (n) skořice climate (n) podnebí, klima coast (n) pobřeží consist of skládat se, být složen z čeho control (v) ovládat, vládnout convert (v) konvertovat, obrátit koho (na víru) cotton (n) /"kqtn/ bavlna cover (v) zakrýt, pokrývat curry (n) /"kvri/ kari dry (adj) /drai/ suchý edge (n) /eù/ okraj, břeh evolve (v) /I"vQlv/ vyvinout se express (v) /Ik"spres/ vyjádřit facilities (pl n) zařízení, vybavení fancy sb (v) /"f&nsi %.../ být přitahován kým firework display (n) di%splei/ ohňostroj fishing village (n) /"fisin %viliù/ rybářská vesnice ginger (n) zázvor guest house (n) /"gest %haus/ penzion, hotýlek hilly (adj) /"hili/ kopcovitý humid (adj) /"hju:mid/ vlhký I haven t got a clue. /%ai %h&vnt "klu:/ Nemám ponětí. independence (n) nezávislost involve (v) /In"vQlv/ obsahovat, zahrnovat lake (n) /leik/ jezero lassi (n) /"l&si/ lassi ( indický jogurtový nápoj) lead singer (n) /%li:d vedoucí zpěvák leisure centre (n) středisko volného času location (n) poloha, místo marinated (adj) /"m&rineitid/ marinovaný medicinal (adj) léčivý mixture (n) směsice, směs monsoon (n) /mqn"su:n/ monzun mountainous (adj) hornatý national park (n) "pa:k/ národní park necessarily (adv) nutně, nezbytně nightmare (n) noční můra of course (adv) "ko:s/ samozřejmě oven (n) /"Vvn/ trouba, pec palm tree (n) /"pa:m %tri:/ palma paradise (n) ráj pattern (n) /"p&tn/ vzor posh (adj) /pqs/ nóbl properties (pl n) vlastnosti, schopnosti recommend (v) doporučit region (n) region, oblast, kraj resort (n) /ri"zo:t/ letovisko, rekreační středisko sari (n) /"sa:ri/ sárí sauce (n) /so:s/ omáčka semi-detached (adj) /%semi di"t&ít/ spojený do dvojdomku shady (adj) /"SeIdi/ stinný silk (n) /silk/ hedvábí state (n) /steit/ stát studio flat (n) %fl&t/ garsonka suburb (n) /"svb3:b/ předměstí tandoori chicken (n) /t&n%do:ri "ÍIkIn/ kuře tandoori (na indický způsob) temple (n) /"templ/ chrám terraced (adj) řadový texture (n) textura, povrchová struktura use (n) /ju:s/ použití, využití valley (n) /"v&li/ údolí vary (v) lišit se, různit se weave (v) /wi:v/ tkát, plést whose (pron) /hu:z/ jehož, jejíž, jejichž wonder (v) přemýšlet, uvažovat worn (v) /wo:n/ min. příčestí od slovesa wear = nosit (oblečení) woven (v) tkaný ancient (adj) starověký, starobylý B&B (n) "bi:/ nocleh (ubytování) se snídaní basic (adj) /"beisik/ základní breathtaking (adj) /"bretteikin/ dech beroucí, úchvatný captivate (v) /"k&ptiveit/ uchvátit, upoutat cave (n) /keiv/ jeskyně conditions (pl n) podmínky cosy (adj) útulný cottage (n) /"kqtiù/ chata equipment (n) vybavení, výstroj fairground (n) lunapark, pouť fairground ride (n) %raid/ pouťové atrakce free of charge (adj) "ÍA:Ù/ zdarma fully-packed (adj) /"fuli %p&kt/ vše obsahující, plně nabitý (program) hazel (n) /"heizl/ líska hollow (n) dolina How on earth? /"hau %Qn %3:T/ Jak proboha...? instructor (n) instruktor kite boarding (n) /"kait %bo:din/ kiteboarding (jízda s tažným drakem na prkně po vodě) kite buggy (n) /"kait %bvgi/ bugina, vozítko pro jízdu s tažným drakem lantern (n) /"l&nt3:n/ lampion, lucerna miss (v) /mis/ nechat si ujít, promeškat most of %O:l/ nejvíce ze všeho motor (n) motor mountain board (n) %bo:d/ prkno s kolečky pro jízdu s tažným drakem po zemi not to mention /"nqt %mensn/ nemluvě o one to remember /%wvn nezapomenutelný parade (n) přehlídka, průvod paragliding (n) padákové létání power kite (n) %kait/ tažný drak prosperity (n) prosperita, úspěch pull sb along (v) táhnout, tahat (za sebou) qualified (adj) /"kwqlifaid/ kvalifikovaný rapid (adj) /"r&pid/ rychlý, prudký reach (v) /ri:í/ dostat se, dojet, dosáhnout rent (v) /rent/ pronajmout si scenery (n) scenérie sculpture (n) socha spectacular (adj) působivý, velkolepý suit (v) /su:t/ vyhovovat surfboard (n) /"s3:fbo:d/ surfové prkno That s for sure. /"D&ts To je jisté. trick (n) /trik/ kousek, trik wetsuit (n) /"wetsu:t/ neoprenová kombinéza wherever (pron) kdekoli, kamkoli whirlpool (n) /"w3:lpu:l/ vír (vodní) your thing (n) /%jo: "TIN/ záliba, to, co nás baví Unit 5 aisle (n) /ail/ ulička aisle seat (n) /"ail %si:t/ sedadlo do uličky all over the place /%O:l %pleis/ všude (kolem), ve všech částech And that s not all! %D&ts %nqt "O:l/ A to není všechno! Any joy with? /"eni %ÙOI %wid/ Nějaký úspěch s...? Podařilo se...? arrivals (lounge) (n) (%launù)/ příletová hala be able to (v) /%bi: "eibl být schopen, moci boarding (n) /"bo:din/ nastupování (na palubu letadla) boarding card (n) /"bo:din %ka:d/ palubní lístek brochure (n) brožura, prospekt carried away (adj) unesen, nadchnutý čím check in (v) /%Íek "In/ odbavit check-in agent (n) /"Íek %In pracovník na odbavovací přepážce coincidence (n) náhoda, shoda okolností consecutive (adj) po sobě následující customs officer (n) celník cute (adj) /kju:t/ roztomilý, sladký, k nakousnutí departures (lounge) (n) (%launù)/ odletová hala e-pal (n) /"i:p&l/ kamarád(ka) přes exhausted (adj) /Ig"zO:stId/ vyčerpaný fall (v) /fo:l/ spadnout fasten (v) /"fa:sn/ zapnout flight attendant (n) /"flait letuška, stevard gate (n) /geit/ příchod k letadlům general (adj) obecný get off (v) /%get "Qf/ vystoupit get on (v) /%get "Qn/ nastoupit 61

4 gig (n) /gig/ koncert, živé vystoupení give sb a lift "lift/ svézt koho hand luggage (n) /"h&nd %lvgiù/ příruční zavazadla I d better be going. /%aid bi Raději už půjdu. Už bych měl jít. impressive (adj) /Im"presIv/ působivý It s just that /%Its "ÙVst Jde jen o to, že... just up the road /%ÙVst %Vp jen tady kousek po cestě land (v) /l&nd/ přistát manage to (v) /"m&niù zvládnout, dokázat not much use at sth /"nqt %mví ne moc platný v čem off sick (adj) /%Qf "sik/ na nemocenské overhead locker (n) horní úložná skříňka na zavazadla passport (n) /"pa:spo:t/ cestovní pas pick up (v) /%pik "Vp/ vyzvednout queue (n) /kju:/ fronta, řada queue (v) /kju:/ stát frontu, čekat ve frontě slip (v) /slip/ uklouznout specific (adj) určitý, konkrétní sprain (v) /sprein/ vyvrtnout si stow (v) uložit, nacpat summer course (n) %ko:s/ letní kurz take off (v) /%teik "Qf/ vzlétnout, odstartovat travel document (n) /"tr&vl cestovní doklad tray (n) /trei/ podnos tunnel (n) /"tvnl/ tunel upright (adj) /"VpraIt/ vzpřímený window seat (n) %si:t/ sedadlo u okna You ll never guess! /%jo:l %ges/ To neuhodneš! afterwards (adv) poté, potom alien (n) mimozemšťan angel (n) /"einùl/ anděl appointment (n) schůzka banshee (n) /"b&nsi:/ víla (ve Skotsku a Irsku) bizarre (adj) /bi"za:(r)/ bizarní, prapodivný bush (n) /bus/ keř campus (n) kampus cloak (n) plášť, závoj coronation (n) korunovace countless (adj) nespočetný crash (v) /kr&s/ nabourat, havarovat dig up (v) /%dig "Vp/ vykopat fairy (n) víla ghost (n) duch grab (v) /gr&b/ popadnout handkerchief (n) -Íi:f/ kapesník legend (n) legenda leprechaun (n) skřítek likeable (adj) sympatický, milý loyalty (n) loajalita, věrnost magic spell (n) /%m&ùik "spel/ kouzelné zaklínadlo magical (adj) /"m&ùikl/ kouzelný, magický monster (n) příšera, obluda mysterious (adj) tajemný, záhadný pale (adj) /peil/ bledý persuade (v) přesvědčit, přemluvit pot (n) /pqt/ hrnec, krajáč reward (v) /ri"wo:d/ odměnit smash (v) /sm&s/ rozbít, roztřískat spade (n) /speid/ rýč suddenly (adv) /"svdnli/ náhle throne (n) trůn treasure (n) poklad vampire (n) upír werewolf (n) vlkodlak Unit 6 accept (v) přijmout, přijímat (bank) account (n) (bankovní) účet allowance (n) (AmE) kapesné application form (n) /&pli"keisn %fo:m/ žádost, přihláška ATM (Automated Teller Machine) (n) (AmE) /%ei %ti: "em bankomat be in credit (v) /%bi: %In "kredit/ mít na účtu kladný zůstatek be in debt (v) /%bi: %In "det/ mít dluh, být zadlužený broke (adj) na mizině, bez peněz calculator (n) kalkulačka campaign (v) /k&m"pein/ kampaň cancel (v) /"k&nsl/ zrušit cashpoint (n) (BrE) /"k&spoint/ bankomat cashpoint card (n) /"k&spoint %ka:d/ bankovní karta (do bankomatu) change (v) /ÍeInÙ/ vyměnit, proměnit charity (n) charita cheque (n) /Íek/ šek cheque book (n) /"Íek %buk/ šeková knížka credit card (n) /"kredit %ka:d/ kreditní karta currency (n) měna current account běžný účet debt (n) /det/ dluh debt relief (n) /"det ri%li:f/ odpuštění dluhu down-to-earth (adj) /%daun tu "3:T/ praktický, realistický driving licence (BrE)/driver s license (AmE) (n) /"draivin, %laisns/ řidičský průkaz earn (v) /3:n/ vydělat, vydělávat exclusive (adj) /Ik"sklu:sIv/ exkluzivní famine (n) /"f&min/ hladomor fan club (n) /"f&n %klvb/ fanklub G8 (n) /%Ùi: "eit/ skupina G8 (osm nejvyspělejších států světa) get (money) out (v) /%get "mvni %aut/ vybrat (peníze) get into debt (v) /%get "det/ zadlužit se give the lowdown on sb /%giv %Qn.../ základní fakta o někom hearing aid (n) %eid/ naslouchátko lottery ticket (n) %tikit/ (loterijní) los parcel (n) /"pa:sl/ balík phonecard (n) telefonní karta pocket money (n) (BrE) /"pqkit %mvni/ kapesné post office clerk (n) %QfIs %kla:k/ úředník/úřednice na poště profits (pl n) /"prqfits/ zisk, výdělek salary (n) plat savings (pl n) /"seivinz/ úspory savings account (n) spořicí účet scales (pl n) /skeilz/ váha separate (v) rozejít se, přestat žít spolu stage name (n) /"steiù %neim/ umělecké jméno, pseudonym stamp (n) /st&mp/ poštovní známka store (n) (AmE) /sto:(r)/ obchod, prodejna summit (n) /"svmit/ schůzka na nejvyšší úrovni, summit superhero (n) superhrdina Third World (n/adj) /%T3:d "w3:ld/ třetí svět (rozvojové země) trade (n) /treid/ obchod travel insurance (n) /"tr&vl cestovní pojištění traveller s cheque (n) %Íek/ cestovní šek Treasury Secretary (n) ministr financí victim (n) /"viktim/ oběť You re kidding! /%jo: "kidin/ Děláš si legraci! aspect (n) /"&spekt/ stránka, zřetel, aspekt burgle (v) /"b3:gl/ vyloupit, vykrást cheat on (v) /"Íi:t %Qn/ podvádět koho come up (v) /%kvm "Vp/ objevit se, vynořit se, přistoupit community (n) obec, komunita depression (n) /di"presn/ deprese divorced (adj) /di"vo:st/ rozvedený donation (n) dar executive box (n) /Ig"zekjutIv %bqks/ lóže VIP osob na stadióně fanatic (n) fanatik foster parents (pl n) pěstouni genetic disorder (n) genetická porucha gift (n) /gift/ dar give up (v) /%giv "Vp/ odejít z čeho, zanechat čeho hug (v) /hvg/ obejmout immediate (adj) bezprostřední, okamžitý insist (v) /In"sIst/ trvat na čem jackpot (n) /"Ù&kpQt/ jackpot, hlavní výhra lottery draw (n) %dro:/ tah loterie lottery winner (n) vítěz loterie malicious (adj) zlomyslný, zákeřný millionaire (n) milionář miserable (adj) nešťastný play a joke on sb %Qn.../ udělat si legraci z koho plumber (n) instalatér pretend (v) /pri"tend/ předstírat prize (n) /praiz/ cena proof (n) /pru:f/ důkaz property (n) majetek rare (adj) vzácný, zřídkavý rip sb off (v) /%rip... "Qf/ oškubat, okrást koho severe (adj) těžký, vážný share (v) sdílet, mít dohromady suffer (v) trpět trainee (n) /trei"ni:/ učeň, praktikant trust (v) /trvst/ věřit, důvěřovat vandal (n) /"v&ndl/ vandal wreck (v) /rek/ zničit, zdemolovat 62

5 Unit 7 ambitious (adj) ctižádostivý candidate (n) /"k&ndideit/ kandidát caring (adj) starostlivý confident (adj) sebejistý, sebevědomý conscientious (adj) svědomitý, pečlivý contact (n) /"kqnt&kt/ kontakt, styk database (n) databáze deadline (n) /"dedlain/ poslední termín, lhůta deal with (v) /"di:l %wid/ jednat s kým dedicated (adj) /"dedikeitid/ oddaný, zanícený degree (n) /di"gri:/ titul, hodnost (univerzitní) depend on (v) /di"pend %Qn/ záviset na, záležet na distressed (adj) /di"strest/ vynervovaný, zdeptaný dogs home (n) /"dqgz útulek pro psy elephant (n) slon employment agency (n) nsi/ zprostředkovatelna práce extinction (n) /Ik"stINkSn/ vyhynutí free (v) /fri:/ osvobodit, pustit na svobodu give a talk (v) "to:k/ promluvit, pronést řeč gorilla (n) gorila gym instructor (n) /"ÙIm instruktor v posilovně holiday rep (n) %rep/ zástupce cestovní kanceláře, delegát (stará se o klienty na zájezdě) hopeless at hrozný, nemožný, antitalent na co How does that sound? /%hau "D&t %saund/ Jak to zní? Co ty na to? initiative (n) iniciativa inquisitive (adj) zvědavý, zvídavý Let me see /%let %mi: "si:/ Ukaž(te)..., Podívám se... look up to (v) /%luk "Vp %tu:, vzhlížet ke komu, obdivovat make decisions (v) /%meik di"siznz/ dělat rozhodnutí meticulous (adj) úzkostlivě pečlivý, puntičkářský patient (adj) /"peisnt/ trpělivý personal profile (n) osobní profil physically (adv) /"fizikli/ fyzicky prisoner (n) vězeň protected (adj) chráněný qualities (pl n) vlastnosti reflex (n) /"ri:fleks/ reflex reliable (adj) spolehlivý rhino (n) nosorožec run (v) /rvn/ řídit, vést, spravovat salesperson (n) /"seilzp3:sn/ prodejce, obchodní zástupce social contact (n) "kqnt&kt/ sociální kontakt sort out (v) /%so:t "aut/ vyřešit staff (n) /sta:f/ zaměstnanci, personál suitable (adj) vhodný temporarily (adv) dočasně, přechodně tiger (n) tygr To tell the truth %tel "tru:t/ Abych řekl pravdu..., / Popravdě řečeno... tolerant (adj) tolerantní trace (v) /treis/ zjistit, vyhledat, najít treat (v) /tri:t/ zacházet, jednat understanding (adj) mající pochopení, chápavý use one s initiative (v) /%ju:z %wvnz tiv/ použít vlastní iniciativu vet (n) /vet/ veterinář work to deadlines (v) /%w3:k "dedlainz/ vykonat práci v termínu work under pressure (v) /%w3:k pracovat pod tlakem worse luck /%w3:s "lvk/ smůla, naneštěstí zoo (n) /zu:/ zoologická zahrada admire (v) obdivovat ambulance (n) sanitka, záchranka animal welfare (n) /%&niml péče o zvířata annual (adj) každoroční arena (n) stadion, aréna attitude (n) /"&titju:d/ postoj, přístup aware (adj) uvědomující si, vnímající battery chicken (n) %ÍIkIn/ kuře z velkochovu bravery (n) odvaha, statečnost bullfight (n) /"bulfait/ býčí zápasy cage (n) /keiù/ klec ceremony (n) obřad, slavnost certificate (n) osvědčení, certifikát chase (v) /ÍeIs/ pronásledovat, nahánět civilised (adj) civilizovaný, kulturní concussion (n) otřes mozku cosmetics (pl n) /kqz"metiks/ kosmetika cruel (adj) krutý demonstration (n) demonstrace endangered (adj) ohrožený exceptional (adj) vyjímečný, mimořádný hold (v) pořádat, organizovat in advance (adv) před čím (dříve) investigate (v) /In"vestIgeIt/ vyšetřovat, zkoumat kangaroo (n) klokan march (v) /ma:í/ pochodovat medical research (n) /%medikl ri"s3:í, "ri:s3:í/ lékařský výzkum nature reserve (n) ri%z3:v/ přírodní rezervace, chráněné území peacefully (adv) mírumilovně pouch (n) /pauí/ vak (klokana) publicise (v) /"pvblisaiz/ obeznámit veřejnost, veřejně oznámit reasonably (adv) rozumně, soudně, opodstatněně rescue (v) /"reskju:/ zachránit route (n) /ru:t/ cesta, trasa senseless (adj) nesmyslný, hloupý, absurdní society (n) společnost species (n) /"spi:si:z/ druh (živočišný) succeed (v) uspět terrified (adj) /"terifaid/ vyděšený trouble (n) /"trvbl/ potíž, nesnáz unconscious (adj) v bezvědomí Unit 8 3D (adj) /%Tri: "di:/ trojrozměrný, 3D affect (v) ovlivnit, postihnout approve (v) schválit/schvalovat approximately (adv) přibližně avalanche (n) lavina avocado (n) avokádo bagpipes (pl n) /"b&gpaips/ dudy base (v) /beis/ založit/zakládat, vycházet/vyjít basic (adj) /"beisik/ základní be into (v) /%bi: velmi se zajímat o co below (prep) pod čím, níže než bill (n) /bil/ účtenka, účet carry on (v) /%k&ri "Qn/ pokračovat v čem circular (adj) otáčivý come round (v) /%kvm "raund/ zajít na návštěvu, zastavit se, zaskočit composer (n) skladatel define (v) /di"fain/ definovat, stanovit, vymezit demo (n) ukázková verze, demo verze design (n) /di"zain/ design, koncepce, vzhled detail (n) /"di:teil/ detail develop (v) vyvíjet/vyvinout disaster (n) pohroma, katastrofa do a favour (v) udělat laskavost drought (n) /draut/ sucho earthquake (n) /"3:TkweIk/ zemětřesení entertainment (n) zábava eruption (n) /I"rVpSn/ erupce feature (n) rys, znak, prvek finalise (v) dokončit, uzavřít flood (n) /flvd/ záplava, povodeň for a while "wail/ na chvíli force (n) /fo:s/ síla forest fire (n) /"fqrist lesní požár get in the way (v) /%get %In "wei/ překážet give sb a hand (v) "h&nd/ pomoci komu graphics (pl n) /"gr&fiks/ grafika green card (n) /%gri:n "ka:d/ zelená karta grow (v) růst, pěstovat hang out (v) /%h&n "aut/ potloukat se (s kamarády), nečinně trávit čas harbour (n) přístav hurricane (n) hurikán immigration (n) /ImI"greISn/ imigrace inland (adj/adv) /"Inl&nd (adj), In"l&nd (adv)/ vnitrozemský, ve vnitrozemí low-quality (adj) nekvalitní make a mistake (v) mi"steik/ udělat chybu manufacture (v) vyrábět movement (n) pohyb natural disaster (n) přírodní katastrofa Never mind about that! "D&t/ Na tom nezáleží. Na to nehleď. noughts and crosses (n) "krqsiz/ piškvorky olive oil (n) /%QlIv "OIl/ olivový olej path (n) /pa:t/ cesta, dráha permit (v) povolit, dovolit present (v) /pri"zent/ předvést, ukázat process (n) proces, postup produce (v) vyrobit propose (v) navrhnout, předložit prototype (n) prototyp provide (v) poskytnout publish (v) /"pvblis/ vydat, zveřejnit 63

6 quantity (n) množství, kvantita release (v) /ri"li:s/ vydat, dát do distribuce require (v) vyžadovat, žádat si sea level (n) /"si: %levl/ úroveň hladiny moře section (n) /"seksn/ sekce, část series (sing n) série shallow (adj) mělký shore (n) /SO:(r)/ břeh show off (v) "Qf/ předvádět se sometime (adv) /"svmtaim/ někdy, jednou (v neurčenou dobu) sound effect (n) /"saund I%fekt/ zvukový efekt stubborn (adj) tvrdohlavý, paličatý surface (n) /"s3:fis/ povrch tester (n) testovací pracovník the public (n) "pvblik/ veřejnost tired of sb/sth otrávený kým/čím, mající dost koho/čeho tornado (n) tornádo transform (v) /tr&ns"fo:m/ proměnit, přeměnit tsunami (n) /tsu:"na:mi/ tsunami visa (n) vízum volcanic (adj) /vql"k&nik/ vulkanický, sopečný wave (n) /weiv/ vlna slang (n/adj) /sl&n/ slang, slangový Statue of Liberty (n) socha Svobody suspect (v) mít podezření, domnívat se threat (n) /Tret/ hrozba unemployment (n) nezaměstnanost ancestor (n) předek, předchůdce be located (v, usually passive) /%bi nacházet se, být umístěný beg (v) /beg/ žebrat bureau (n) úřad, kancelář cabin (n) /"k&bin/ kajuta, kabina combined (adj) celkový, úhrnný contagious (adj) nakažlivý deck (n) /dek/ paluba disease (n) /di"zi:z/ nemoc display (v) /di"splei/ vystavit diversity (n) rozmanitost, různorodost do a search (v) "s3:í/ hledat, pátrat emigrate (v) /"emigreit/ emigrovat encounter (v) setkat se s čím, narazit na co entire (adj) celý ferry (n) /"feri/ přívoz, převozní loď, trajekt fit in (v) /%fit "In/ zapadnout, zařadit se for no reason %ri:zn/ bezdůvodně honour (n) (AmE honor) čest, pocta inferior (adj) méněcenný insecure (adj) nejistý inspect (v) /In"spekt/ zkontrolovat, prozkoumat legal document (n) /"li:gl právní listina, právní doklad list (v) /list/ uvést, vyjmenovat medical (n) /"medikl/ lékařský nationality (n) národnost nightmare (n) noční můra on deck (adv) /%Qn "dek/ na palubě persecution (n) /p3:si"kju:sn/ pronásledování, perzekuce political (adj) politický population (n) /pqpju"leisn/ populace, obyvatelstvo port (n) /po:t/ přístav, přístavní město poverty (n) chudoba, bída prejudice (n) /"preùudis/ předsudky, zaujatost question (v) vyslýchat racist (n) /"reisist/ rasista religious (adj) náboženský shocked (adj) /SQkt/ šokovaný, otřesený 64

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

KATHY GUDE AND MARY STEPHENS PŘEKLAD: VLADIMÍR KUZBA

KATHY GUDE AND MARY STEPHENS PŘEKLAD: VLADIMÍR KUZBA SLOVNÍČEK KATHY GUDE AND MARY STEPHENS PŘEKLAD: VLADIMÍR KUZBA 2 CAE Result! slovníček Unit 1 1.1 sensitivity /sens@"tiv@ti/ (n) citlivost 1.2 brutally /"bru:t@li/ (adv) brutálně, surově 1.3 tactful /"t&ktfl/

Více

Upper intermediate wordlist: English to Czech

Upper intermediate wordlist: English to Czech Upper intermediate wordlist: English to Czech Page No. English Part of Speech Definition Czech UNIT 1 13 appraisal n assessment or evaluation of how well you do your job hodnocení (toho, jak dobře člověk

Více

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu 01 The marketing mix 1 the Ps marketing mix market a brand product price place promotion range of products product quality branding reputation opinion of the product support for the client after the purchase

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

Kurz anglického jazyka pro dopravce

Kurz anglického jazyka pro dopravce Kurz anglického jazyka pro dopravce Mgr. Barbora Kornecká AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz anglického jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit Zcela nový doplněk k přípravě nejen na maturitní zkoušku Skvělý pomocník pro rozvoj všech komunikativních dovedností Svěží materiál pro konverzační hodiny i domácí samostudium

Více

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština;

Více

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE...

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE... English 2+ Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas,

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Číslo 35 / Issue 35 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 32011 MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Automobilka Hyundai očekává rostoucí

Více

PRAKTICKÉ RADY Z ANGLICKÉ FONETIKY

PRAKTICKÉ RADY Z ANGLICKÉ FONETIKY PRAKTICKÉ RADY Z ANGLICKÉ FONETIKY tentokrát skromně udílí Stanislav Kavka NĚKOLIK SLOV ÚVODEM. Nemám rád slovo opora, chci-li napsat něco jako skromnou učebnici, ale je pravda, že následující stránky

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

KATALOG FILMŮ / FILM CATALOGUE 17. 21.10.2011

KATALOG FILMŮ / FILM CATALOGUE 17. 21.10.2011 Mezinárodní festival dokumentárních filmů s tematikou přírodních a zemědělských věd a trvale udržitelného rozvoje International Festival of Documentary Films on Natural and Agricultural Sciences and Sustainable

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka 2010 Balance Club Brumlovka Newsletter jaro/spring 3.výročí Jaro je za dveřmi Spring is drawing near Kalendář akcí Event Calendar Pokud se vyčerpaní po dlouhé zimě již nemůžete dočkat jara, jsme pro vás

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development 2007 PROGRAM MEDIA 2007 * VZDĚLÁVÁNÍ Podpora projektů vzdělávání filmových

Více

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 2 Obsah Středisko sdílené účasti 4 Krtci, uhlí, houby, předpověď počasí, střelnice a kultura

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Anglicko-český Česko-anglický slovník

Anglicko-český Česko-anglický slovník Anglicko-český Česko-anglický slovník odborných pojmů zejména z oblasti sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené 2. rozšířené vydání www.osu.cz/metakor Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

Základní anglické fráze: Angličtina na cesty

Základní anglické fráze: Angličtina na cesty Základní anglické fráze: Angličtina na cesty Cestování Nápisy Informační kancelář Úschovna zavazadel Ztráty a nálezy Čekárna Jízdenky Zastávka autobusů Autobusová stanice Železniční stanice Stanice metra

Více