Unit 1. Unit 2. Skills and culture

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Unit 1. Unit 2. Skills and culture"

Transkript

1 Unit 1 ahead of před alternative energy (n) energie z alternativních zdrojů bad news (n) /%b&d "nju:z/ špatné zprávy by then (adv) /%bai "Den/ tou dobou certain (adj) /"s3:tn/ jistý, určitý come true (v) /%kvm "tru:/ splnit se, vyplnit se completely (adv) naprosto, úplně disposable (adj) jednorázový, na jedno použití documentary (n) /dqkju"mentri/ dokumentární film ecology (n) ekologie electricity (n) elektřina energy (n) energie environment (n) (životní) prostředí finalist (n) finalista fuel (n) palivo, pohonná hmota give sb a ring (v) /%giv... "rin/ brnknout, zavolat komu global warming (n) "wo:min/ globální oteplování go on (a course) (v) %Qn "ko:s)/ jet, jít na (kurz) have (sth) left (v) /%h&v (...) "left/ zbýt, zbývat Honestly! /"QnIstli/ opravdu, čestné slovo, vážně Internet access (n) %&kses/ přístup na internet link (n) /link/ spojení make a promise (v) "prqmis/ dát slib meet up (v) /%mi:t "Vp/ potkat se, sejít se meeting (n) /"mi:tin/ setkání, schůzka oil (n) /OIl/ ropa ozone layer (n) ozónová vrstva plastic (n) /"pl&stik/ umělá hmota, plast pollution (n) znečištění probably (adv) pravděpodobně, asi promise (v) /"prqmis/ slíbit public transport (n) /%pvblik "tr&nspo:t/ veřejná doprava recycle (v) /ri:"saikl/ recyklovat recycled (adj) /ri:"saikld/ recyklovaný resolution (n) předsevzetí rubbish (n) /"rvbis/ smetí, odpad separate (v) rozdělit, oddělit solar panel (n) "p&nl/ solární panel source (n) /so:s/ zdroj specialist (n) specialista technology (n) technologie wind turbine (n) /"wind %t3:bain/ větrná turbína belong to (v) /bi"lqn %tu:, patřit, náležet komu cause (v) /ko:z/ způsobit, přivodit clarification (n) /kl&rifi"keisn/ objasnění, vysvětlení climate change (n) %ÍeInÙ/ klimatická změna combine (v) zkombinovat, sloučit, spojit damage (v) /"d&miù/ poškodit demonstrate (v) názorně předvést, ukázat destroy (v) /di"stroi/ zničit display (n) /di"splei/ ukázka, expozice, výstavka dispose of zbavit se čeho, vyhodit domestic (adj) domácí, tuzemský drastically (adv) /"dr&stikli/ drasticky, rázně ecological (adj) ekologický energy-efficient (adj) I"fISnt/ energeticky úsporný environmentally friendly (adj) "frendli/ šetrný k životnímu prostředí, ekologický essential (adj) /I"senSl/ nezbytný, nutný, základní eventually (adv) nakonec, konečně fossil fuel (n) /"fqsl fosilní palivo generate (v) vyrábět, generovat green (adj) /gri:n/ ekologický, zelený I couldn t agree more. /%ai "mo:(r)/ Naprosto souhlasím. impact (n) /"Imp&kt/ dopad in my opinion /%In "mai podle mého názoru industry (n) průmysl insulated (adj) /"InsjuleItId/ izolovaný interactive (adj) interaktivní interrupt (v) přerušit, vyrušit issue (n) /"ISu:/ záležitost, otázka, problematika lesson for us all /%lesn %Vs "O:l/ lekce pro nás pro všechny light bulb (n) /"lait %bvlb/ žárovka make a difference mít význam, být k něčemu non-environmentally friendly (adj) /%nqn "frendli/ nešetrný k životnímu prostředí, neekologický on the other hand /%Qn Di %h&nd/ na druhé straně organic (adj) /O:"g&nIk/ ekologický, bioorganically (adv) /O:"g&nIkli/ ekologicky Personally,... Osobně,... / Co se mne týče,... pollute (v) znečistit power (n) energie, síla promote (v) propagovat provide sb with sth (v) %... wid %.../ poskytnout komu co put into practice (v) /%put "pr&ktis/ uvést do praxe renewable (adj) obnovitelný residential course (n) /rezi"densl %ko:s/ rezidenční kurz reuse (v) /ri:"ju:z/ znovu použít, recyklovat run out (v) /%rvn "aut/ dojít, vyčerpat se solar energy (n) solární, sluneční energie sufficient (adj) dostatečný suppose (v) předpokládat, připustit waste (n) /weist/ odpad(y) wool (n) /wul/ vlna Unit 2 actually vlastně, totiž behaviour (n) chování cheat (v) /Íi:t/ podvádět chew (v) /Íu:/ žvýkat chewing gum (n) /"Íu:IN %gvm/ žvýkačka contract (n) /"kqntr&kt/ smlouva, kontrakt crossroads (sing n) křižovatka deposit (n) /di"pqzit/ záloha, kauce do research (v) /%du: ri"s3:í, "ri:s3:í/ dělat výzkum, průzkum Don t get me wrong. %get %mi: "rqn/ Nechápej(te) mě špatně. double white line (n) /%dvbl %wait "lain/ dvojitá bílá čára fascinated (adj) /"f&sineitid/ fascinovaný, uchvácený formal notice (n) /"fo:ml formální oznámení go mad (v) "m&d/ zbláznit se Here we go, then. %wi: %Den/ Jde se na to. Tak je to tady. Highway Code (n) /%haiwei pravidla silničního provozu hire (n) pronajmout si, vypůjčit si impose (v) uložit, uvalit include (v) /In"klu:d/ zahrnovat, obsahovat interrupt (v) přerušit, vyrušit Is sth bothering you? /%Iz %svmtin %ju:/ Trápí tě něco? majority (n) většina make a fuss about zveličovat, dělat rozruch motorway (n) dálnice nightlife (n) /"naitlaif/ noční život no parking sign "pa:kin %sain/ zákaz parkování offer (n) nabídka one-way street (n) /%wvn %wei "stri:t/ jednosměrná ulice order (n) příkaz pass notes (v) /%pa:s posílat si vzkazy pay attention (v) věnovat pozornost pedestrian (n) chodec possession (n) vlastnictví, majetek public notice (n) /"pvblik veřejné oznámení, vyhláška realise (v) uvědomit si refuse (v) /ri"fju:z/ odmítnout safety helmet (n) /"seifti %helmit/ bezpečnostní helma, přilba seat belt (n) /"si:t %belt/ bezpečnostní pás skates (pl n) /skeits/ brusle social convention (n) společenská konvence speed limit (n) /"spi:d %limit/ nejvyšší povolená rychlost standard (n) standard, norma stop sign (n) /"stqp %sain/ stopka, dopravní značka Stop! stroppy (adj) /"strqpi/ vzteklý, neurvalý, nepříjemný survive (v) přežít top up (v) /%tqp "Vp/ dobít (si kredit) traffic light (n) /"tr&fik %lait/ semafor What s up? /%wqts "Vp/ Co se děje? Co je? zebra crossing (n) "krqsin/ přechod pro chodce 59

2 achieve (v) dosáhnout, docílit amphetamine (n) amfetamin anabolic steroid (n) "steroid/ anabolický steroid authorities (pl n) úřední orgány, úřad badminton (n) badminton ball (n) /bo:l/ míč, míček be banned (v) /%bi "b&nd/ mít zakázáno bounce (v) /bauns/ odrazit se, odskočit community service (n) "s3:vis/ veřejně prospěšné práce constantly (adv) neustále court (n) /ko:t/ hřiště, kurt demanding (adj) /di"ma:ndin/ náročný dive (n) /daiv/ skok po hlavě, pád drug abuse (n) zneužívání drog effective (adj) /I"fektIv/ efektivní, účinný efficiently (adv) /I"fISntli/ efektivně, účinně eliminate (v) /I"lImIneIt/ odstranit, vyřadit exhausted (adj) /Ig"zO:stId/ vyčerpaný fair play (n) "plei/ poctivá hra, čestné jednání fine (n) /fain/ pokuta foul (v) /faul/ faulovat give up (v) /%giv "Vp/ zanechat čeho, přestat s čím govern (v) /"gvvn/ ovládat, řídit high-tech (adj) /%hai "tek/ technologicky vyspělý, supermoderní horizontal (adj) /hqri"zqntl/ horizontální incentive (n) /In"sentIv/ podnět, popud incredible (adj) úžasný, neuvěřitelný injure (v) zranit (se) manage to (v) /"m&niù zvládnout, dokázat match-fixing (n) /"m&í %fiksin/ ovlivňování (výsledků) zápasů method (n) metoda No matter... nehledě na to... opponent (n) oponent, protihráč otherwise (adv) jinak pressure (n) tlak probation (n) podmínka, podmínečný trest racket (n) /"r&kit/ raketa (tenisová apod.) rival (n) /"raivl/ soupeř scandal (n) /"sk&ndl/ skandál shuttlecock (n) /"SVtlkQk/ badmintonový košíček/míček squash (n) /skwqs/ squash (hra) stage (n) /steiù/ úsek, etapa stamina (n) výdrž, vytrvalost status (n) postavení, status test positive (v) /%test mít pozitivní test There s no doubt that... %daut Není pochyb, že... title (n) /"taitl/ titul what it takes /%wqt %It "teiks/ co to vyžaduje Unit 3 accessory (n) doplněk, příslušenství approximate (adj) přibližný as soon as (prep) jakmile award-winning (adj) %winin/ vítězný, oceněný burn (v) /b3:n/ vypálit calculate (v) /"k&lkjuleit/ vypočítat, spočítat calorie (n) kalorie click (on) (v) /"klik (%Qn)/ klepnout, kliknout na co computer chip (n) %ÍIp/ počítačový čip convert (v) převést, konvertovat couch potato (n) /"kauí pecivál cursor (n) kurzor data (pl n) data, údaje delete (v) /di"li:t/ vymazat, smazat download (v) stáhnout, nahrát DVD burner (n) /%di %vi: "di: vypalovačka DVD folder (n) složka (souborů) genius (n) génius genuine (adj) /"ÙenjuIn/ pravý, opravdový, skutečný get a move on (v) "mu:v %Qn/ pohnout si, pospíšit si get rid of (v) /%get zbavit se čeho go on a bit %bit/ trochu se opakovat, omílat něco humanoid (adj) humanoidní icon (n) /"aikqn/ ikona invention (n) /In"venSn/ vynález joystick (n) /"ÙOIstIk/ joystick, pákový ovladač keyboard (n) /"ki:bo:d/ klávesnice log in (v) /%lqg "In/ přihlásit se, nalogovat se log out (v) /%lqg "aut/ odhlásit se memory stick (n) %stik/ paměťová karta menu (n) /"menju:/ menu, nabídka modem (n) modem mouse (n) /maus/ myš novelist (n) spisovatel románů parachute (n) padák Post-It note (n) %It samolepící bloček pressure (n) tlak, stisknutí pressure sensor (n) tlakový senzor, snímač print (out) (v) /%print ("aut)/ tisknout, vytisknout printer (n) tiskárna receiver (n) přijímač register (v) zaznamenat save (v) /seiv/ uložit, ukládat scanner (n) skener, snímací zařízení send (v) /send/ poslat star (v) /sta:(r)/ hrát hlavní roli surf (v) /s3:f/ brouzdat na internetu, surfovat toolbar (n) /"tu:lba:(r)/ nástrojová lišta type (v) /taip/ psát (na počítači) unless (prep) /Vn"les/ když, pokud, jestli ne... upload (v) uploadovat, nahrávat adapt (v) adaptovat, zpracovat adventure (n) dobrodružství animation (n) /&ni"meisn/ animace, animovaný film artificial (adj) /A:tI"fISl/ umělý artificial intelligence (n) /A:tI%fISl ns/ umělá inteligence atmosphere (n) atmosféra ban (v) /b&n/ zakázat bring to life (v) /%brin "laif/ oživit cast (n) /ka:st/ obsazení, herci colony (n) kolonie come out (v) /%kvm "aut/ vyjít, být publikován comedy (n) komedie consumerist (adj) konzumní, spotřebitelský corporate power (n) podniková/ korporativní moc credible (adj) věrohodný cut (n) /kvt/ (se)střih (filmu apod.) depiction (n) /di"piksn/ vyobrazení, vylíčení depressing (adj) /di"presin/ skličující, depresivní direct (v) di-, dai-/ režírovat director (n) di-, dai-/ režisér donkey (n) /"dqnki/ osel drama (n) drama ending (n) /"endin/ konec, závěr escape (v) /I"skeIp/ utéct, uniknout genetic engineering (n) rin/ genetické inženýrství genre (n) žánr hero (n) hrdina horror (adj) hororový initially (adv) nejprve, zpočátku kill (v) /kil/ zabít moving (adj) /"mu:vin/ dojemný musical (n) /"mju:zikl/ hudební narrator (n) vypravěč particularly (adv) zejména, obzvlášť path (n) /pa:t/ cesta plot (n) /plqt/ zápletka prejudice (n) /"preùudis/ předsudky, zaujatost rebellion (n) vzpoura, revolta review (n) /ri"vju:/ recenze romantic comedy (n) romantická komedie scene (n) /si:n/ scéna science fiction (adj) "fiksn/ vědeckofantastický script (n) /skript/ scénář serve (v) /s3:v/ sloužit set (v) /set/ umístit society (n) společnost suffocating (adj) dusivý summary (n) shrnutí, obsah That s not the point! /%D&ts %nqt "point/ O to tady nejde! track down (v) /%tr&k "daun/ vypátrat, vystopovat violent (adj) násilný war (n) /wo:(r)/ válka western (n) western worry (n) /"wvri/ starost, obava 60

3 Unit 4 according to podle, v závislosti na all over (prep) /"O:l po celém, všude anxiety (n) úzkost, strach at first (adv) "f3:st/ nejdříve, zpočátku autograph (n) autogram bare (adj) nahý, obnažený basically (adv) /"beisikli/ v podstatě, v zásadě biodiversity (n) biodiverzita bird sanctuary (n) /"b3:d ptačí rezervace bungalow (n) bungalov by the way /%bai "wei/ mimochodem Bye for now. /"bai %nau/ Zatím ahoj. cardamom (n) kardamom (asijská rostlina) celebrate (v) slavit chilled (adj) /ÍIld/ vychlazený choli (n) choli (indické krátké bolerko) Christianity (n) křesťanství church (n) /Í3:Í/ kostel cinnamon (n) skořice climate (n) podnebí, klima coast (n) pobřeží consist of skládat se, být složen z čeho control (v) ovládat, vládnout convert (v) konvertovat, obrátit koho (na víru) cotton (n) /"kqtn/ bavlna cover (v) zakrýt, pokrývat curry (n) /"kvri/ kari dry (adj) /drai/ suchý edge (n) /eù/ okraj, břeh evolve (v) /I"vQlv/ vyvinout se express (v) /Ik"spres/ vyjádřit facilities (pl n) zařízení, vybavení fancy sb (v) /"f&nsi %.../ být přitahován kým firework display (n) di%splei/ ohňostroj fishing village (n) /"fisin %viliù/ rybářská vesnice ginger (n) zázvor guest house (n) /"gest %haus/ penzion, hotýlek hilly (adj) /"hili/ kopcovitý humid (adj) /"hju:mid/ vlhký I haven t got a clue. /%ai %h&vnt "klu:/ Nemám ponětí. independence (n) nezávislost involve (v) /In"vQlv/ obsahovat, zahrnovat lake (n) /leik/ jezero lassi (n) /"l&si/ lassi ( indický jogurtový nápoj) lead singer (n) /%li:d vedoucí zpěvák leisure centre (n) středisko volného času location (n) poloha, místo marinated (adj) /"m&rineitid/ marinovaný medicinal (adj) léčivý mixture (n) směsice, směs monsoon (n) /mqn"su:n/ monzun mountainous (adj) hornatý national park (n) "pa:k/ národní park necessarily (adv) nutně, nezbytně nightmare (n) noční můra of course (adv) "ko:s/ samozřejmě oven (n) /"Vvn/ trouba, pec palm tree (n) /"pa:m %tri:/ palma paradise (n) ráj pattern (n) /"p&tn/ vzor posh (adj) /pqs/ nóbl properties (pl n) vlastnosti, schopnosti recommend (v) doporučit region (n) region, oblast, kraj resort (n) /ri"zo:t/ letovisko, rekreační středisko sari (n) /"sa:ri/ sárí sauce (n) /so:s/ omáčka semi-detached (adj) /%semi di"t&ít/ spojený do dvojdomku shady (adj) /"SeIdi/ stinný silk (n) /silk/ hedvábí state (n) /steit/ stát studio flat (n) %fl&t/ garsonka suburb (n) /"svb3:b/ předměstí tandoori chicken (n) /t&n%do:ri "ÍIkIn/ kuře tandoori (na indický způsob) temple (n) /"templ/ chrám terraced (adj) řadový texture (n) textura, povrchová struktura use (n) /ju:s/ použití, využití valley (n) /"v&li/ údolí vary (v) lišit se, různit se weave (v) /wi:v/ tkát, plést whose (pron) /hu:z/ jehož, jejíž, jejichž wonder (v) přemýšlet, uvažovat worn (v) /wo:n/ min. příčestí od slovesa wear = nosit (oblečení) woven (v) tkaný ancient (adj) starověký, starobylý B&B (n) "bi:/ nocleh (ubytování) se snídaní basic (adj) /"beisik/ základní breathtaking (adj) /"bretteikin/ dech beroucí, úchvatný captivate (v) /"k&ptiveit/ uchvátit, upoutat cave (n) /keiv/ jeskyně conditions (pl n) podmínky cosy (adj) útulný cottage (n) /"kqtiù/ chata equipment (n) vybavení, výstroj fairground (n) lunapark, pouť fairground ride (n) %raid/ pouťové atrakce free of charge (adj) "ÍA:Ù/ zdarma fully-packed (adj) /"fuli %p&kt/ vše obsahující, plně nabitý (program) hazel (n) /"heizl/ líska hollow (n) dolina How on earth? /"hau %Qn %3:T/ Jak proboha...? instructor (n) instruktor kite boarding (n) /"kait %bo:din/ kiteboarding (jízda s tažným drakem na prkně po vodě) kite buggy (n) /"kait %bvgi/ bugina, vozítko pro jízdu s tažným drakem lantern (n) /"l&nt3:n/ lampion, lucerna miss (v) /mis/ nechat si ujít, promeškat most of %O:l/ nejvíce ze všeho motor (n) motor mountain board (n) %bo:d/ prkno s kolečky pro jízdu s tažným drakem po zemi not to mention /"nqt %mensn/ nemluvě o one to remember /%wvn nezapomenutelný parade (n) přehlídka, průvod paragliding (n) padákové létání power kite (n) %kait/ tažný drak prosperity (n) prosperita, úspěch pull sb along (v) táhnout, tahat (za sebou) qualified (adj) /"kwqlifaid/ kvalifikovaný rapid (adj) /"r&pid/ rychlý, prudký reach (v) /ri:í/ dostat se, dojet, dosáhnout rent (v) /rent/ pronajmout si scenery (n) scenérie sculpture (n) socha spectacular (adj) působivý, velkolepý suit (v) /su:t/ vyhovovat surfboard (n) /"s3:fbo:d/ surfové prkno That s for sure. /"D&ts To je jisté. trick (n) /trik/ kousek, trik wetsuit (n) /"wetsu:t/ neoprenová kombinéza wherever (pron) kdekoli, kamkoli whirlpool (n) /"w3:lpu:l/ vír (vodní) your thing (n) /%jo: "TIN/ záliba, to, co nás baví Unit 5 aisle (n) /ail/ ulička aisle seat (n) /"ail %si:t/ sedadlo do uličky all over the place /%O:l %pleis/ všude (kolem), ve všech částech And that s not all! %D&ts %nqt "O:l/ A to není všechno! Any joy with? /"eni %ÙOI %wid/ Nějaký úspěch s...? Podařilo se...? arrivals (lounge) (n) (%launù)/ příletová hala be able to (v) /%bi: "eibl být schopen, moci boarding (n) /"bo:din/ nastupování (na palubu letadla) boarding card (n) /"bo:din %ka:d/ palubní lístek brochure (n) brožura, prospekt carried away (adj) unesen, nadchnutý čím check in (v) /%Íek "In/ odbavit check-in agent (n) /"Íek %In pracovník na odbavovací přepážce coincidence (n) náhoda, shoda okolností consecutive (adj) po sobě následující customs officer (n) celník cute (adj) /kju:t/ roztomilý, sladký, k nakousnutí departures (lounge) (n) (%launù)/ odletová hala e-pal (n) /"i:p&l/ kamarád(ka) přes exhausted (adj) /Ig"zO:stId/ vyčerpaný fall (v) /fo:l/ spadnout fasten (v) /"fa:sn/ zapnout flight attendant (n) /"flait letuška, stevard gate (n) /geit/ příchod k letadlům general (adj) obecný get off (v) /%get "Qf/ vystoupit get on (v) /%get "Qn/ nastoupit 61

4 gig (n) /gig/ koncert, živé vystoupení give sb a lift "lift/ svézt koho hand luggage (n) /"h&nd %lvgiù/ příruční zavazadla I d better be going. /%aid bi Raději už půjdu. Už bych měl jít. impressive (adj) /Im"presIv/ působivý It s just that /%Its "ÙVst Jde jen o to, že... just up the road /%ÙVst %Vp jen tady kousek po cestě land (v) /l&nd/ přistát manage to (v) /"m&niù zvládnout, dokázat not much use at sth /"nqt %mví ne moc platný v čem off sick (adj) /%Qf "sik/ na nemocenské overhead locker (n) horní úložná skříňka na zavazadla passport (n) /"pa:spo:t/ cestovní pas pick up (v) /%pik "Vp/ vyzvednout queue (n) /kju:/ fronta, řada queue (v) /kju:/ stát frontu, čekat ve frontě slip (v) /slip/ uklouznout specific (adj) určitý, konkrétní sprain (v) /sprein/ vyvrtnout si stow (v) uložit, nacpat summer course (n) %ko:s/ letní kurz take off (v) /%teik "Qf/ vzlétnout, odstartovat travel document (n) /"tr&vl cestovní doklad tray (n) /trei/ podnos tunnel (n) /"tvnl/ tunel upright (adj) /"VpraIt/ vzpřímený window seat (n) %si:t/ sedadlo u okna You ll never guess! /%jo:l %ges/ To neuhodneš! afterwards (adv) poté, potom alien (n) mimozemšťan angel (n) /"einùl/ anděl appointment (n) schůzka banshee (n) /"b&nsi:/ víla (ve Skotsku a Irsku) bizarre (adj) /bi"za:(r)/ bizarní, prapodivný bush (n) /bus/ keř campus (n) kampus cloak (n) plášť, závoj coronation (n) korunovace countless (adj) nespočetný crash (v) /kr&s/ nabourat, havarovat dig up (v) /%dig "Vp/ vykopat fairy (n) víla ghost (n) duch grab (v) /gr&b/ popadnout handkerchief (n) -Íi:f/ kapesník legend (n) legenda leprechaun (n) skřítek likeable (adj) sympatický, milý loyalty (n) loajalita, věrnost magic spell (n) /%m&ùik "spel/ kouzelné zaklínadlo magical (adj) /"m&ùikl/ kouzelný, magický monster (n) příšera, obluda mysterious (adj) tajemný, záhadný pale (adj) /peil/ bledý persuade (v) přesvědčit, přemluvit pot (n) /pqt/ hrnec, krajáč reward (v) /ri"wo:d/ odměnit smash (v) /sm&s/ rozbít, roztřískat spade (n) /speid/ rýč suddenly (adv) /"svdnli/ náhle throne (n) trůn treasure (n) poklad vampire (n) upír werewolf (n) vlkodlak Unit 6 accept (v) přijmout, přijímat (bank) account (n) (bankovní) účet allowance (n) (AmE) kapesné application form (n) /&pli"keisn %fo:m/ žádost, přihláška ATM (Automated Teller Machine) (n) (AmE) /%ei %ti: "em bankomat be in credit (v) /%bi: %In "kredit/ mít na účtu kladný zůstatek be in debt (v) /%bi: %In "det/ mít dluh, být zadlužený broke (adj) na mizině, bez peněz calculator (n) kalkulačka campaign (v) /k&m"pein/ kampaň cancel (v) /"k&nsl/ zrušit cashpoint (n) (BrE) /"k&spoint/ bankomat cashpoint card (n) /"k&spoint %ka:d/ bankovní karta (do bankomatu) change (v) /ÍeInÙ/ vyměnit, proměnit charity (n) charita cheque (n) /Íek/ šek cheque book (n) /"Íek %buk/ šeková knížka credit card (n) /"kredit %ka:d/ kreditní karta currency (n) měna current account běžný účet debt (n) /det/ dluh debt relief (n) /"det ri%li:f/ odpuštění dluhu down-to-earth (adj) /%daun tu "3:T/ praktický, realistický driving licence (BrE)/driver s license (AmE) (n) /"draivin, %laisns/ řidičský průkaz earn (v) /3:n/ vydělat, vydělávat exclusive (adj) /Ik"sklu:sIv/ exkluzivní famine (n) /"f&min/ hladomor fan club (n) /"f&n %klvb/ fanklub G8 (n) /%Ùi: "eit/ skupina G8 (osm nejvyspělejších států světa) get (money) out (v) /%get "mvni %aut/ vybrat (peníze) get into debt (v) /%get "det/ zadlužit se give the lowdown on sb /%giv %Qn.../ základní fakta o někom hearing aid (n) %eid/ naslouchátko lottery ticket (n) %tikit/ (loterijní) los parcel (n) /"pa:sl/ balík phonecard (n) telefonní karta pocket money (n) (BrE) /"pqkit %mvni/ kapesné post office clerk (n) %QfIs %kla:k/ úředník/úřednice na poště profits (pl n) /"prqfits/ zisk, výdělek salary (n) plat savings (pl n) /"seivinz/ úspory savings account (n) spořicí účet scales (pl n) /skeilz/ váha separate (v) rozejít se, přestat žít spolu stage name (n) /"steiù %neim/ umělecké jméno, pseudonym stamp (n) /st&mp/ poštovní známka store (n) (AmE) /sto:(r)/ obchod, prodejna summit (n) /"svmit/ schůzka na nejvyšší úrovni, summit superhero (n) superhrdina Third World (n/adj) /%T3:d "w3:ld/ třetí svět (rozvojové země) trade (n) /treid/ obchod travel insurance (n) /"tr&vl cestovní pojištění traveller s cheque (n) %Íek/ cestovní šek Treasury Secretary (n) ministr financí victim (n) /"viktim/ oběť You re kidding! /%jo: "kidin/ Děláš si legraci! aspect (n) /"&spekt/ stránka, zřetel, aspekt burgle (v) /"b3:gl/ vyloupit, vykrást cheat on (v) /"Íi:t %Qn/ podvádět koho come up (v) /%kvm "Vp/ objevit se, vynořit se, přistoupit community (n) obec, komunita depression (n) /di"presn/ deprese divorced (adj) /di"vo:st/ rozvedený donation (n) dar executive box (n) /Ig"zekjutIv %bqks/ lóže VIP osob na stadióně fanatic (n) fanatik foster parents (pl n) pěstouni genetic disorder (n) genetická porucha gift (n) /gift/ dar give up (v) /%giv "Vp/ odejít z čeho, zanechat čeho hug (v) /hvg/ obejmout immediate (adj) bezprostřední, okamžitý insist (v) /In"sIst/ trvat na čem jackpot (n) /"Ù&kpQt/ jackpot, hlavní výhra lottery draw (n) %dro:/ tah loterie lottery winner (n) vítěz loterie malicious (adj) zlomyslný, zákeřný millionaire (n) milionář miserable (adj) nešťastný play a joke on sb %Qn.../ udělat si legraci z koho plumber (n) instalatér pretend (v) /pri"tend/ předstírat prize (n) /praiz/ cena proof (n) /pru:f/ důkaz property (n) majetek rare (adj) vzácný, zřídkavý rip sb off (v) /%rip... "Qf/ oškubat, okrást koho severe (adj) těžký, vážný share (v) sdílet, mít dohromady suffer (v) trpět trainee (n) /trei"ni:/ učeň, praktikant trust (v) /trvst/ věřit, důvěřovat vandal (n) /"v&ndl/ vandal wreck (v) /rek/ zničit, zdemolovat 62

5 Unit 7 ambitious (adj) ctižádostivý candidate (n) /"k&ndideit/ kandidát caring (adj) starostlivý confident (adj) sebejistý, sebevědomý conscientious (adj) svědomitý, pečlivý contact (n) /"kqnt&kt/ kontakt, styk database (n) databáze deadline (n) /"dedlain/ poslední termín, lhůta deal with (v) /"di:l %wid/ jednat s kým dedicated (adj) /"dedikeitid/ oddaný, zanícený degree (n) /di"gri:/ titul, hodnost (univerzitní) depend on (v) /di"pend %Qn/ záviset na, záležet na distressed (adj) /di"strest/ vynervovaný, zdeptaný dogs home (n) /"dqgz útulek pro psy elephant (n) slon employment agency (n) nsi/ zprostředkovatelna práce extinction (n) /Ik"stINkSn/ vyhynutí free (v) /fri:/ osvobodit, pustit na svobodu give a talk (v) "to:k/ promluvit, pronést řeč gorilla (n) gorila gym instructor (n) /"ÙIm instruktor v posilovně holiday rep (n) %rep/ zástupce cestovní kanceláře, delegát (stará se o klienty na zájezdě) hopeless at hrozný, nemožný, antitalent na co How does that sound? /%hau "D&t %saund/ Jak to zní? Co ty na to? initiative (n) iniciativa inquisitive (adj) zvědavý, zvídavý Let me see /%let %mi: "si:/ Ukaž(te)..., Podívám se... look up to (v) /%luk "Vp %tu:, vzhlížet ke komu, obdivovat make decisions (v) /%meik di"siznz/ dělat rozhodnutí meticulous (adj) úzkostlivě pečlivý, puntičkářský patient (adj) /"peisnt/ trpělivý personal profile (n) osobní profil physically (adv) /"fizikli/ fyzicky prisoner (n) vězeň protected (adj) chráněný qualities (pl n) vlastnosti reflex (n) /"ri:fleks/ reflex reliable (adj) spolehlivý rhino (n) nosorožec run (v) /rvn/ řídit, vést, spravovat salesperson (n) /"seilzp3:sn/ prodejce, obchodní zástupce social contact (n) "kqnt&kt/ sociální kontakt sort out (v) /%so:t "aut/ vyřešit staff (n) /sta:f/ zaměstnanci, personál suitable (adj) vhodný temporarily (adv) dočasně, přechodně tiger (n) tygr To tell the truth %tel "tru:t/ Abych řekl pravdu..., / Popravdě řečeno... tolerant (adj) tolerantní trace (v) /treis/ zjistit, vyhledat, najít treat (v) /tri:t/ zacházet, jednat understanding (adj) mající pochopení, chápavý use one s initiative (v) /%ju:z %wvnz tiv/ použít vlastní iniciativu vet (n) /vet/ veterinář work to deadlines (v) /%w3:k "dedlainz/ vykonat práci v termínu work under pressure (v) /%w3:k pracovat pod tlakem worse luck /%w3:s "lvk/ smůla, naneštěstí zoo (n) /zu:/ zoologická zahrada admire (v) obdivovat ambulance (n) sanitka, záchranka animal welfare (n) /%&niml péče o zvířata annual (adj) každoroční arena (n) stadion, aréna attitude (n) /"&titju:d/ postoj, přístup aware (adj) uvědomující si, vnímající battery chicken (n) %ÍIkIn/ kuře z velkochovu bravery (n) odvaha, statečnost bullfight (n) /"bulfait/ býčí zápasy cage (n) /keiù/ klec ceremony (n) obřad, slavnost certificate (n) osvědčení, certifikát chase (v) /ÍeIs/ pronásledovat, nahánět civilised (adj) civilizovaný, kulturní concussion (n) otřes mozku cosmetics (pl n) /kqz"metiks/ kosmetika cruel (adj) krutý demonstration (n) demonstrace endangered (adj) ohrožený exceptional (adj) vyjímečný, mimořádný hold (v) pořádat, organizovat in advance (adv) před čím (dříve) investigate (v) /In"vestIgeIt/ vyšetřovat, zkoumat kangaroo (n) klokan march (v) /ma:í/ pochodovat medical research (n) /%medikl ri"s3:í, "ri:s3:í/ lékařský výzkum nature reserve (n) ri%z3:v/ přírodní rezervace, chráněné území peacefully (adv) mírumilovně pouch (n) /pauí/ vak (klokana) publicise (v) /"pvblisaiz/ obeznámit veřejnost, veřejně oznámit reasonably (adv) rozumně, soudně, opodstatněně rescue (v) /"reskju:/ zachránit route (n) /ru:t/ cesta, trasa senseless (adj) nesmyslný, hloupý, absurdní society (n) společnost species (n) /"spi:si:z/ druh (živočišný) succeed (v) uspět terrified (adj) /"terifaid/ vyděšený trouble (n) /"trvbl/ potíž, nesnáz unconscious (adj) v bezvědomí Unit 8 3D (adj) /%Tri: "di:/ trojrozměrný, 3D affect (v) ovlivnit, postihnout approve (v) schválit/schvalovat approximately (adv) přibližně avalanche (n) lavina avocado (n) avokádo bagpipes (pl n) /"b&gpaips/ dudy base (v) /beis/ založit/zakládat, vycházet/vyjít basic (adj) /"beisik/ základní be into (v) /%bi: velmi se zajímat o co below (prep) pod čím, níže než bill (n) /bil/ účtenka, účet carry on (v) /%k&ri "Qn/ pokračovat v čem circular (adj) otáčivý come round (v) /%kvm "raund/ zajít na návštěvu, zastavit se, zaskočit composer (n) skladatel define (v) /di"fain/ definovat, stanovit, vymezit demo (n) ukázková verze, demo verze design (n) /di"zain/ design, koncepce, vzhled detail (n) /"di:teil/ detail develop (v) vyvíjet/vyvinout disaster (n) pohroma, katastrofa do a favour (v) udělat laskavost drought (n) /draut/ sucho earthquake (n) /"3:TkweIk/ zemětřesení entertainment (n) zábava eruption (n) /I"rVpSn/ erupce feature (n) rys, znak, prvek finalise (v) dokončit, uzavřít flood (n) /flvd/ záplava, povodeň for a while "wail/ na chvíli force (n) /fo:s/ síla forest fire (n) /"fqrist lesní požár get in the way (v) /%get %In "wei/ překážet give sb a hand (v) "h&nd/ pomoci komu graphics (pl n) /"gr&fiks/ grafika green card (n) /%gri:n "ka:d/ zelená karta grow (v) růst, pěstovat hang out (v) /%h&n "aut/ potloukat se (s kamarády), nečinně trávit čas harbour (n) přístav hurricane (n) hurikán immigration (n) /ImI"greISn/ imigrace inland (adj/adv) /"Inl&nd (adj), In"l&nd (adv)/ vnitrozemský, ve vnitrozemí low-quality (adj) nekvalitní make a mistake (v) mi"steik/ udělat chybu manufacture (v) vyrábět movement (n) pohyb natural disaster (n) přírodní katastrofa Never mind about that! "D&t/ Na tom nezáleží. Na to nehleď. noughts and crosses (n) "krqsiz/ piškvorky olive oil (n) /%QlIv "OIl/ olivový olej path (n) /pa:t/ cesta, dráha permit (v) povolit, dovolit present (v) /pri"zent/ předvést, ukázat process (n) proces, postup produce (v) vyrobit propose (v) navrhnout, předložit prototype (n) prototyp provide (v) poskytnout publish (v) /"pvblis/ vydat, zveřejnit 63

6 quantity (n) množství, kvantita release (v) /ri"li:s/ vydat, dát do distribuce require (v) vyžadovat, žádat si sea level (n) /"si: %levl/ úroveň hladiny moře section (n) /"seksn/ sekce, část series (sing n) série shallow (adj) mělký shore (n) /SO:(r)/ břeh show off (v) "Qf/ předvádět se sometime (adv) /"svmtaim/ někdy, jednou (v neurčenou dobu) sound effect (n) /"saund I%fekt/ zvukový efekt stubborn (adj) tvrdohlavý, paličatý surface (n) /"s3:fis/ povrch tester (n) testovací pracovník the public (n) "pvblik/ veřejnost tired of sb/sth otrávený kým/čím, mající dost koho/čeho tornado (n) tornádo transform (v) /tr&ns"fo:m/ proměnit, přeměnit tsunami (n) /tsu:"na:mi/ tsunami visa (n) vízum volcanic (adj) /vql"k&nik/ vulkanický, sopečný wave (n) /weiv/ vlna slang (n/adj) /sl&n/ slang, slangový Statue of Liberty (n) socha Svobody suspect (v) mít podezření, domnívat se threat (n) /Tret/ hrozba unemployment (n) nezaměstnanost ancestor (n) předek, předchůdce be located (v, usually passive) /%bi nacházet se, být umístěný beg (v) /beg/ žebrat bureau (n) úřad, kancelář cabin (n) /"k&bin/ kajuta, kabina combined (adj) celkový, úhrnný contagious (adj) nakažlivý deck (n) /dek/ paluba disease (n) /di"zi:z/ nemoc display (v) /di"splei/ vystavit diversity (n) rozmanitost, různorodost do a search (v) "s3:í/ hledat, pátrat emigrate (v) /"emigreit/ emigrovat encounter (v) setkat se s čím, narazit na co entire (adj) celý ferry (n) /"feri/ přívoz, převozní loď, trajekt fit in (v) /%fit "In/ zapadnout, zařadit se for no reason %ri:zn/ bezdůvodně honour (n) (AmE honor) čest, pocta inferior (adj) méněcenný insecure (adj) nejistý inspect (v) /In"spekt/ zkontrolovat, prozkoumat legal document (n) /"li:gl právní listina, právní doklad list (v) /list/ uvést, vyjmenovat medical (n) /"medikl/ lékařský nationality (n) národnost nightmare (n) noční můra on deck (adv) /%Qn "dek/ na palubě persecution (n) /p3:si"kju:sn/ pronásledování, perzekuce political (adj) politický population (n) /pqpju"leisn/ populace, obyvatelstvo port (n) /po:t/ přístav, přístavní město poverty (n) chudoba, bída prejudice (n) /"preùudis/ předsudky, zaujatost question (v) vyslýchat racist (n) /"reisist/ rasista religious (adj) náboženský shocked (adj) /SQkt/ šokovaný, otřesený 64

Doprava Transportation

Doprava Transportation Doprava Transportation Můžete mi říct, kde je nejbližší zastávka autobusu/autobusové nádraží? Can you tell me where the nearest bus stop/bus station is? Kolik prosím stojí jednosměrná jízdenka do Londýna?

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Angličtina pro 4. ročník základní školy

Angličtina pro 4. ročník základní školy www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Angličtina pro. ročník základní školy (spn ukázka lekce.jbb) Angličtina pro. ročník základní školy Lekce: VÍTEJTE Cvičení: Hello, kids! Ahoj

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh15 Vypracoval(a),

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.02.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.02.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.0.0 Číslo DUMu: VY INOVACE_0_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

Téma: PRESENT SIMPLE III VY_32_ZAZNAM_573

Téma: PRESENT SIMPLE III VY_32_ZAZNAM_573 Téma: PRESENT SIMPLE III Autor: Číslo projektu: Ročník: Obor vzdělávání: Vzdělávací oblast: Tematický okruh: Mgr. Aneta Šlemendová CZ.1.07/1.5.00/34.1072 1. ročník Cestovní ruch Jazykové vzdělávání Jazykové

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989)

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Compulsion Charms in limited supply and refusing to stretch that inderfinable nothing somehow keeps pushing you finding the right words can be a problem how many

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci):

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Prostředky výuky: Každé dítě jinak vnímá. Učitel je povinen mu nabídnout takovou aktivitu, která podpoří jeho vnímání. Typy vnímání: vizuální typ sluchový typ

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Co národní banka čeká od národní agentury?

Co národní banka čeká od národní agentury? Co národní banka čeká od národní agentury? Marek Petruš, ředitel komunikace Česká národní banka Seminář o ČTK Praha, 20. října 2011 Osnova Co jsou tiskové agentury? ČNB jako zdroj zpráv ČNB jako klient

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Maturita Vocabulary Autor: Silvie Teclová Název: Sports and games

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_AJ649 Jméno autora: Mgr. Petr Kubík Třída/ročník:

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Refreshment / Občerstvení

Refreshment / Občerstvení unit 9 Refreshment / Občerstvení V této lekci budeme hovořit o návrzích a nápadech a jedním z nich bude jít do restaurace. Umíte seřadit následující chody tak, jak jdou za sebou? Dessert, starter, main

Více

MERCHANDISE. Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current logos FUTURE NATURE. www.robe.cz. Fabric: 100% Cotton

MERCHANDISE. Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current logos FUTURE NATURE. www.robe.cz. Fabric: 100% Cotton N A B Í D K A F I R E M N Í H O O B L E Č E N Í A 3 D P Ř E D M Ě T Ů, k o n c e p t, d e s i g n a l a y o u t ( c ) E L L I P S E, 2 0 1 2 Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz Conditionals grammar book tea-learning.cz Všechna práva vyhrazena (c) tea-learning.cz 2014 Šíření pro potřeby vzdělávání dovoleno. Zero conditional Pokud mluvíme o věcech, které mají obecnou platnost:

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR

Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Obsah prezentace Struktura části B 0. Titulní strana (cover page) 1. Návrh

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Příručka aplikace Bovo

Příručka aplikace Bovo Aron Bostrom Eugene Trounev Překlad: Lukáš Vlček BOVO N 5 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Jak hrát 6 3 Herní pravidla, strategie a tipy 7 3.1 Herní pravidla........................................ 7 3.2 Herní tipy..........................................

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více