Unit 1. Unit 2. Skills and culture

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Unit 1. Unit 2. Skills and culture"

Transkript

1 Unit 1 ahead of před alternative energy (n) energie z alternativních zdrojů bad news (n) /%b&d "nju:z/ špatné zprávy by then (adv) /%bai "Den/ tou dobou certain (adj) /"s3:tn/ jistý, určitý come true (v) /%kvm "tru:/ splnit se, vyplnit se completely (adv) naprosto, úplně disposable (adj) jednorázový, na jedno použití documentary (n) /dqkju"mentri/ dokumentární film ecology (n) ekologie electricity (n) elektřina energy (n) energie environment (n) (životní) prostředí finalist (n) finalista fuel (n) palivo, pohonná hmota give sb a ring (v) /%giv... "rin/ brnknout, zavolat komu global warming (n) "wo:min/ globální oteplování go on (a course) (v) %Qn "ko:s)/ jet, jít na (kurz) have (sth) left (v) /%h&v (...) "left/ zbýt, zbývat Honestly! /"QnIstli/ opravdu, čestné slovo, vážně Internet access (n) %&kses/ přístup na internet link (n) /link/ spojení make a promise (v) "prqmis/ dát slib meet up (v) /%mi:t "Vp/ potkat se, sejít se meeting (n) /"mi:tin/ setkání, schůzka oil (n) /OIl/ ropa ozone layer (n) ozónová vrstva plastic (n) /"pl&stik/ umělá hmota, plast pollution (n) znečištění probably (adv) pravděpodobně, asi promise (v) /"prqmis/ slíbit public transport (n) /%pvblik "tr&nspo:t/ veřejná doprava recycle (v) /ri:"saikl/ recyklovat recycled (adj) /ri:"saikld/ recyklovaný resolution (n) předsevzetí rubbish (n) /"rvbis/ smetí, odpad separate (v) rozdělit, oddělit solar panel (n) "p&nl/ solární panel source (n) /so:s/ zdroj specialist (n) specialista technology (n) technologie wind turbine (n) /"wind %t3:bain/ větrná turbína belong to (v) /bi"lqn %tu:, patřit, náležet komu cause (v) /ko:z/ způsobit, přivodit clarification (n) /kl&rifi"keisn/ objasnění, vysvětlení climate change (n) %ÍeInÙ/ klimatická změna combine (v) zkombinovat, sloučit, spojit damage (v) /"d&miù/ poškodit demonstrate (v) názorně předvést, ukázat destroy (v) /di"stroi/ zničit display (n) /di"splei/ ukázka, expozice, výstavka dispose of zbavit se čeho, vyhodit domestic (adj) domácí, tuzemský drastically (adv) /"dr&stikli/ drasticky, rázně ecological (adj) ekologický energy-efficient (adj) I"fISnt/ energeticky úsporný environmentally friendly (adj) "frendli/ šetrný k životnímu prostředí, ekologický essential (adj) /I"senSl/ nezbytný, nutný, základní eventually (adv) nakonec, konečně fossil fuel (n) /"fqsl fosilní palivo generate (v) vyrábět, generovat green (adj) /gri:n/ ekologický, zelený I couldn t agree more. /%ai "mo:(r)/ Naprosto souhlasím. impact (n) /"Imp&kt/ dopad in my opinion /%In "mai podle mého názoru industry (n) průmysl insulated (adj) /"InsjuleItId/ izolovaný interactive (adj) interaktivní interrupt (v) přerušit, vyrušit issue (n) /"ISu:/ záležitost, otázka, problematika lesson for us all /%lesn %Vs "O:l/ lekce pro nás pro všechny light bulb (n) /"lait %bvlb/ žárovka make a difference mít význam, být k něčemu non-environmentally friendly (adj) /%nqn "frendli/ nešetrný k životnímu prostředí, neekologický on the other hand /%Qn Di %h&nd/ na druhé straně organic (adj) /O:"g&nIk/ ekologický, bioorganically (adv) /O:"g&nIkli/ ekologicky Personally,... Osobně,... / Co se mne týče,... pollute (v) znečistit power (n) energie, síla promote (v) propagovat provide sb with sth (v) %... wid %.../ poskytnout komu co put into practice (v) /%put "pr&ktis/ uvést do praxe renewable (adj) obnovitelný residential course (n) /rezi"densl %ko:s/ rezidenční kurz reuse (v) /ri:"ju:z/ znovu použít, recyklovat run out (v) /%rvn "aut/ dojít, vyčerpat se solar energy (n) solární, sluneční energie sufficient (adj) dostatečný suppose (v) předpokládat, připustit waste (n) /weist/ odpad(y) wool (n) /wul/ vlna Unit 2 actually vlastně, totiž behaviour (n) chování cheat (v) /Íi:t/ podvádět chew (v) /Íu:/ žvýkat chewing gum (n) /"Íu:IN %gvm/ žvýkačka contract (n) /"kqntr&kt/ smlouva, kontrakt crossroads (sing n) křižovatka deposit (n) /di"pqzit/ záloha, kauce do research (v) /%du: ri"s3:í, "ri:s3:í/ dělat výzkum, průzkum Don t get me wrong. %get %mi: "rqn/ Nechápej(te) mě špatně. double white line (n) /%dvbl %wait "lain/ dvojitá bílá čára fascinated (adj) /"f&sineitid/ fascinovaný, uchvácený formal notice (n) /"fo:ml formální oznámení go mad (v) "m&d/ zbláznit se Here we go, then. %wi: %Den/ Jde se na to. Tak je to tady. Highway Code (n) /%haiwei pravidla silničního provozu hire (n) pronajmout si, vypůjčit si impose (v) uložit, uvalit include (v) /In"klu:d/ zahrnovat, obsahovat interrupt (v) přerušit, vyrušit Is sth bothering you? /%Iz %svmtin %ju:/ Trápí tě něco? majority (n) většina make a fuss about zveličovat, dělat rozruch motorway (n) dálnice nightlife (n) /"naitlaif/ noční život no parking sign "pa:kin %sain/ zákaz parkování offer (n) nabídka one-way street (n) /%wvn %wei "stri:t/ jednosměrná ulice order (n) příkaz pass notes (v) /%pa:s posílat si vzkazy pay attention (v) věnovat pozornost pedestrian (n) chodec possession (n) vlastnictví, majetek public notice (n) /"pvblik veřejné oznámení, vyhláška realise (v) uvědomit si refuse (v) /ri"fju:z/ odmítnout safety helmet (n) /"seifti %helmit/ bezpečnostní helma, přilba seat belt (n) /"si:t %belt/ bezpečnostní pás skates (pl n) /skeits/ brusle social convention (n) společenská konvence speed limit (n) /"spi:d %limit/ nejvyšší povolená rychlost standard (n) standard, norma stop sign (n) /"stqp %sain/ stopka, dopravní značka Stop! stroppy (adj) /"strqpi/ vzteklý, neurvalý, nepříjemný survive (v) přežít top up (v) /%tqp "Vp/ dobít (si kredit) traffic light (n) /"tr&fik %lait/ semafor What s up? /%wqts "Vp/ Co se děje? Co je? zebra crossing (n) "krqsin/ přechod pro chodce 59

2 achieve (v) dosáhnout, docílit amphetamine (n) amfetamin anabolic steroid (n) "steroid/ anabolický steroid authorities (pl n) úřední orgány, úřad badminton (n) badminton ball (n) /bo:l/ míč, míček be banned (v) /%bi "b&nd/ mít zakázáno bounce (v) /bauns/ odrazit se, odskočit community service (n) "s3:vis/ veřejně prospěšné práce constantly (adv) neustále court (n) /ko:t/ hřiště, kurt demanding (adj) /di"ma:ndin/ náročný dive (n) /daiv/ skok po hlavě, pád drug abuse (n) zneužívání drog effective (adj) /I"fektIv/ efektivní, účinný efficiently (adv) /I"fISntli/ efektivně, účinně eliminate (v) /I"lImIneIt/ odstranit, vyřadit exhausted (adj) /Ig"zO:stId/ vyčerpaný fair play (n) "plei/ poctivá hra, čestné jednání fine (n) /fain/ pokuta foul (v) /faul/ faulovat give up (v) /%giv "Vp/ zanechat čeho, přestat s čím govern (v) /"gvvn/ ovládat, řídit high-tech (adj) /%hai "tek/ technologicky vyspělý, supermoderní horizontal (adj) /hqri"zqntl/ horizontální incentive (n) /In"sentIv/ podnět, popud incredible (adj) úžasný, neuvěřitelný injure (v) zranit (se) manage to (v) /"m&niù zvládnout, dokázat match-fixing (n) /"m&í %fiksin/ ovlivňování (výsledků) zápasů method (n) metoda No matter... nehledě na to... opponent (n) oponent, protihráč otherwise (adv) jinak pressure (n) tlak probation (n) podmínka, podmínečný trest racket (n) /"r&kit/ raketa (tenisová apod.) rival (n) /"raivl/ soupeř scandal (n) /"sk&ndl/ skandál shuttlecock (n) /"SVtlkQk/ badmintonový košíček/míček squash (n) /skwqs/ squash (hra) stage (n) /steiù/ úsek, etapa stamina (n) výdrž, vytrvalost status (n) postavení, status test positive (v) /%test mít pozitivní test There s no doubt that... %daut Není pochyb, že... title (n) /"taitl/ titul what it takes /%wqt %It "teiks/ co to vyžaduje Unit 3 accessory (n) doplněk, příslušenství approximate (adj) přibližný as soon as (prep) jakmile award-winning (adj) %winin/ vítězný, oceněný burn (v) /b3:n/ vypálit calculate (v) /"k&lkjuleit/ vypočítat, spočítat calorie (n) kalorie click (on) (v) /"klik (%Qn)/ klepnout, kliknout na co computer chip (n) %ÍIp/ počítačový čip convert (v) převést, konvertovat couch potato (n) /"kauí pecivál cursor (n) kurzor data (pl n) data, údaje delete (v) /di"li:t/ vymazat, smazat download (v) stáhnout, nahrát DVD burner (n) /%di %vi: "di: vypalovačka DVD folder (n) složka (souborů) genius (n) génius genuine (adj) /"ÙenjuIn/ pravý, opravdový, skutečný get a move on (v) "mu:v %Qn/ pohnout si, pospíšit si get rid of (v) /%get zbavit se čeho go on a bit %bit/ trochu se opakovat, omílat něco humanoid (adj) humanoidní icon (n) /"aikqn/ ikona invention (n) /In"venSn/ vynález joystick (n) /"ÙOIstIk/ joystick, pákový ovladač keyboard (n) /"ki:bo:d/ klávesnice log in (v) /%lqg "In/ přihlásit se, nalogovat se log out (v) /%lqg "aut/ odhlásit se memory stick (n) %stik/ paměťová karta menu (n) /"menju:/ menu, nabídka modem (n) modem mouse (n) /maus/ myš novelist (n) spisovatel románů parachute (n) padák Post-It note (n) %It samolepící bloček pressure (n) tlak, stisknutí pressure sensor (n) tlakový senzor, snímač print (out) (v) /%print ("aut)/ tisknout, vytisknout printer (n) tiskárna receiver (n) přijímač register (v) zaznamenat save (v) /seiv/ uložit, ukládat scanner (n) skener, snímací zařízení send (v) /send/ poslat star (v) /sta:(r)/ hrát hlavní roli surf (v) /s3:f/ brouzdat na internetu, surfovat toolbar (n) /"tu:lba:(r)/ nástrojová lišta type (v) /taip/ psát (na počítači) unless (prep) /Vn"les/ když, pokud, jestli ne... upload (v) uploadovat, nahrávat adapt (v) adaptovat, zpracovat adventure (n) dobrodružství animation (n) /&ni"meisn/ animace, animovaný film artificial (adj) /A:tI"fISl/ umělý artificial intelligence (n) /A:tI%fISl ns/ umělá inteligence atmosphere (n) atmosféra ban (v) /b&n/ zakázat bring to life (v) /%brin "laif/ oživit cast (n) /ka:st/ obsazení, herci colony (n) kolonie come out (v) /%kvm "aut/ vyjít, být publikován comedy (n) komedie consumerist (adj) konzumní, spotřebitelský corporate power (n) podniková/ korporativní moc credible (adj) věrohodný cut (n) /kvt/ (se)střih (filmu apod.) depiction (n) /di"piksn/ vyobrazení, vylíčení depressing (adj) /di"presin/ skličující, depresivní direct (v) di-, dai-/ režírovat director (n) di-, dai-/ režisér donkey (n) /"dqnki/ osel drama (n) drama ending (n) /"endin/ konec, závěr escape (v) /I"skeIp/ utéct, uniknout genetic engineering (n) rin/ genetické inženýrství genre (n) žánr hero (n) hrdina horror (adj) hororový initially (adv) nejprve, zpočátku kill (v) /kil/ zabít moving (adj) /"mu:vin/ dojemný musical (n) /"mju:zikl/ hudební narrator (n) vypravěč particularly (adv) zejména, obzvlášť path (n) /pa:t/ cesta plot (n) /plqt/ zápletka prejudice (n) /"preùudis/ předsudky, zaujatost rebellion (n) vzpoura, revolta review (n) /ri"vju:/ recenze romantic comedy (n) romantická komedie scene (n) /si:n/ scéna science fiction (adj) "fiksn/ vědeckofantastický script (n) /skript/ scénář serve (v) /s3:v/ sloužit set (v) /set/ umístit society (n) společnost suffocating (adj) dusivý summary (n) shrnutí, obsah That s not the point! /%D&ts %nqt "point/ O to tady nejde! track down (v) /%tr&k "daun/ vypátrat, vystopovat violent (adj) násilný war (n) /wo:(r)/ válka western (n) western worry (n) /"wvri/ starost, obava 60

3 Unit 4 according to podle, v závislosti na all over (prep) /"O:l po celém, všude anxiety (n) úzkost, strach at first (adv) "f3:st/ nejdříve, zpočátku autograph (n) autogram bare (adj) nahý, obnažený basically (adv) /"beisikli/ v podstatě, v zásadě biodiversity (n) biodiverzita bird sanctuary (n) /"b3:d ptačí rezervace bungalow (n) bungalov by the way /%bai "wei/ mimochodem Bye for now. /"bai %nau/ Zatím ahoj. cardamom (n) kardamom (asijská rostlina) celebrate (v) slavit chilled (adj) /ÍIld/ vychlazený choli (n) choli (indické krátké bolerko) Christianity (n) křesťanství church (n) /Í3:Í/ kostel cinnamon (n) skořice climate (n) podnebí, klima coast (n) pobřeží consist of skládat se, být složen z čeho control (v) ovládat, vládnout convert (v) konvertovat, obrátit koho (na víru) cotton (n) /"kqtn/ bavlna cover (v) zakrýt, pokrývat curry (n) /"kvri/ kari dry (adj) /drai/ suchý edge (n) /eù/ okraj, břeh evolve (v) /I"vQlv/ vyvinout se express (v) /Ik"spres/ vyjádřit facilities (pl n) zařízení, vybavení fancy sb (v) /"f&nsi %.../ být přitahován kým firework display (n) di%splei/ ohňostroj fishing village (n) /"fisin %viliù/ rybářská vesnice ginger (n) zázvor guest house (n) /"gest %haus/ penzion, hotýlek hilly (adj) /"hili/ kopcovitý humid (adj) /"hju:mid/ vlhký I haven t got a clue. /%ai %h&vnt "klu:/ Nemám ponětí. independence (n) nezávislost involve (v) /In"vQlv/ obsahovat, zahrnovat lake (n) /leik/ jezero lassi (n) /"l&si/ lassi ( indický jogurtový nápoj) lead singer (n) /%li:d vedoucí zpěvák leisure centre (n) středisko volného času location (n) poloha, místo marinated (adj) /"m&rineitid/ marinovaný medicinal (adj) léčivý mixture (n) směsice, směs monsoon (n) /mqn"su:n/ monzun mountainous (adj) hornatý national park (n) "pa:k/ národní park necessarily (adv) nutně, nezbytně nightmare (n) noční můra of course (adv) "ko:s/ samozřejmě oven (n) /"Vvn/ trouba, pec palm tree (n) /"pa:m %tri:/ palma paradise (n) ráj pattern (n) /"p&tn/ vzor posh (adj) /pqs/ nóbl properties (pl n) vlastnosti, schopnosti recommend (v) doporučit region (n) region, oblast, kraj resort (n) /ri"zo:t/ letovisko, rekreační středisko sari (n) /"sa:ri/ sárí sauce (n) /so:s/ omáčka semi-detached (adj) /%semi di"t&ít/ spojený do dvojdomku shady (adj) /"SeIdi/ stinný silk (n) /silk/ hedvábí state (n) /steit/ stát studio flat (n) %fl&t/ garsonka suburb (n) /"svb3:b/ předměstí tandoori chicken (n) /t&n%do:ri "ÍIkIn/ kuře tandoori (na indický způsob) temple (n) /"templ/ chrám terraced (adj) řadový texture (n) textura, povrchová struktura use (n) /ju:s/ použití, využití valley (n) /"v&li/ údolí vary (v) lišit se, různit se weave (v) /wi:v/ tkát, plést whose (pron) /hu:z/ jehož, jejíž, jejichž wonder (v) přemýšlet, uvažovat worn (v) /wo:n/ min. příčestí od slovesa wear = nosit (oblečení) woven (v) tkaný ancient (adj) starověký, starobylý B&B (n) "bi:/ nocleh (ubytování) se snídaní basic (adj) /"beisik/ základní breathtaking (adj) /"bretteikin/ dech beroucí, úchvatný captivate (v) /"k&ptiveit/ uchvátit, upoutat cave (n) /keiv/ jeskyně conditions (pl n) podmínky cosy (adj) útulný cottage (n) /"kqtiù/ chata equipment (n) vybavení, výstroj fairground (n) lunapark, pouť fairground ride (n) %raid/ pouťové atrakce free of charge (adj) "ÍA:Ù/ zdarma fully-packed (adj) /"fuli %p&kt/ vše obsahující, plně nabitý (program) hazel (n) /"heizl/ líska hollow (n) dolina How on earth? /"hau %Qn %3:T/ Jak proboha...? instructor (n) instruktor kite boarding (n) /"kait %bo:din/ kiteboarding (jízda s tažným drakem na prkně po vodě) kite buggy (n) /"kait %bvgi/ bugina, vozítko pro jízdu s tažným drakem lantern (n) /"l&nt3:n/ lampion, lucerna miss (v) /mis/ nechat si ujít, promeškat most of %O:l/ nejvíce ze všeho motor (n) motor mountain board (n) %bo:d/ prkno s kolečky pro jízdu s tažným drakem po zemi not to mention /"nqt %mensn/ nemluvě o one to remember /%wvn nezapomenutelný parade (n) přehlídka, průvod paragliding (n) padákové létání power kite (n) %kait/ tažný drak prosperity (n) prosperita, úspěch pull sb along (v) táhnout, tahat (za sebou) qualified (adj) /"kwqlifaid/ kvalifikovaný rapid (adj) /"r&pid/ rychlý, prudký reach (v) /ri:í/ dostat se, dojet, dosáhnout rent (v) /rent/ pronajmout si scenery (n) scenérie sculpture (n) socha spectacular (adj) působivý, velkolepý suit (v) /su:t/ vyhovovat surfboard (n) /"s3:fbo:d/ surfové prkno That s for sure. /"D&ts To je jisté. trick (n) /trik/ kousek, trik wetsuit (n) /"wetsu:t/ neoprenová kombinéza wherever (pron) kdekoli, kamkoli whirlpool (n) /"w3:lpu:l/ vír (vodní) your thing (n) /%jo: "TIN/ záliba, to, co nás baví Unit 5 aisle (n) /ail/ ulička aisle seat (n) /"ail %si:t/ sedadlo do uličky all over the place /%O:l %pleis/ všude (kolem), ve všech částech And that s not all! %D&ts %nqt "O:l/ A to není všechno! Any joy with? /"eni %ÙOI %wid/ Nějaký úspěch s...? Podařilo se...? arrivals (lounge) (n) (%launù)/ příletová hala be able to (v) /%bi: "eibl být schopen, moci boarding (n) /"bo:din/ nastupování (na palubu letadla) boarding card (n) /"bo:din %ka:d/ palubní lístek brochure (n) brožura, prospekt carried away (adj) unesen, nadchnutý čím check in (v) /%Íek "In/ odbavit check-in agent (n) /"Íek %In pracovník na odbavovací přepážce coincidence (n) náhoda, shoda okolností consecutive (adj) po sobě následující customs officer (n) celník cute (adj) /kju:t/ roztomilý, sladký, k nakousnutí departures (lounge) (n) (%launù)/ odletová hala e-pal (n) /"i:p&l/ kamarád(ka) přes exhausted (adj) /Ig"zO:stId/ vyčerpaný fall (v) /fo:l/ spadnout fasten (v) /"fa:sn/ zapnout flight attendant (n) /"flait letuška, stevard gate (n) /geit/ příchod k letadlům general (adj) obecný get off (v) /%get "Qf/ vystoupit get on (v) /%get "Qn/ nastoupit 61

4 gig (n) /gig/ koncert, živé vystoupení give sb a lift "lift/ svézt koho hand luggage (n) /"h&nd %lvgiù/ příruční zavazadla I d better be going. /%aid bi Raději už půjdu. Už bych měl jít. impressive (adj) /Im"presIv/ působivý It s just that /%Its "ÙVst Jde jen o to, že... just up the road /%ÙVst %Vp jen tady kousek po cestě land (v) /l&nd/ přistát manage to (v) /"m&niù zvládnout, dokázat not much use at sth /"nqt %mví ne moc platný v čem off sick (adj) /%Qf "sik/ na nemocenské overhead locker (n) horní úložná skříňka na zavazadla passport (n) /"pa:spo:t/ cestovní pas pick up (v) /%pik "Vp/ vyzvednout queue (n) /kju:/ fronta, řada queue (v) /kju:/ stát frontu, čekat ve frontě slip (v) /slip/ uklouznout specific (adj) určitý, konkrétní sprain (v) /sprein/ vyvrtnout si stow (v) uložit, nacpat summer course (n) %ko:s/ letní kurz take off (v) /%teik "Qf/ vzlétnout, odstartovat travel document (n) /"tr&vl cestovní doklad tray (n) /trei/ podnos tunnel (n) /"tvnl/ tunel upright (adj) /"VpraIt/ vzpřímený window seat (n) %si:t/ sedadlo u okna You ll never guess! /%jo:l %ges/ To neuhodneš! afterwards (adv) poté, potom alien (n) mimozemšťan angel (n) /"einùl/ anděl appointment (n) schůzka banshee (n) /"b&nsi:/ víla (ve Skotsku a Irsku) bizarre (adj) /bi"za:(r)/ bizarní, prapodivný bush (n) /bus/ keř campus (n) kampus cloak (n) plášť, závoj coronation (n) korunovace countless (adj) nespočetný crash (v) /kr&s/ nabourat, havarovat dig up (v) /%dig "Vp/ vykopat fairy (n) víla ghost (n) duch grab (v) /gr&b/ popadnout handkerchief (n) -Íi:f/ kapesník legend (n) legenda leprechaun (n) skřítek likeable (adj) sympatický, milý loyalty (n) loajalita, věrnost magic spell (n) /%m&ùik "spel/ kouzelné zaklínadlo magical (adj) /"m&ùikl/ kouzelný, magický monster (n) příšera, obluda mysterious (adj) tajemný, záhadný pale (adj) /peil/ bledý persuade (v) přesvědčit, přemluvit pot (n) /pqt/ hrnec, krajáč reward (v) /ri"wo:d/ odměnit smash (v) /sm&s/ rozbít, roztřískat spade (n) /speid/ rýč suddenly (adv) /"svdnli/ náhle throne (n) trůn treasure (n) poklad vampire (n) upír werewolf (n) vlkodlak Unit 6 accept (v) přijmout, přijímat (bank) account (n) (bankovní) účet allowance (n) (AmE) kapesné application form (n) /&pli"keisn %fo:m/ žádost, přihláška ATM (Automated Teller Machine) (n) (AmE) /%ei %ti: "em bankomat be in credit (v) /%bi: %In "kredit/ mít na účtu kladný zůstatek be in debt (v) /%bi: %In "det/ mít dluh, být zadlužený broke (adj) na mizině, bez peněz calculator (n) kalkulačka campaign (v) /k&m"pein/ kampaň cancel (v) /"k&nsl/ zrušit cashpoint (n) (BrE) /"k&spoint/ bankomat cashpoint card (n) /"k&spoint %ka:d/ bankovní karta (do bankomatu) change (v) /ÍeInÙ/ vyměnit, proměnit charity (n) charita cheque (n) /Íek/ šek cheque book (n) /"Íek %buk/ šeková knížka credit card (n) /"kredit %ka:d/ kreditní karta currency (n) měna current account běžný účet debt (n) /det/ dluh debt relief (n) /"det ri%li:f/ odpuštění dluhu down-to-earth (adj) /%daun tu "3:T/ praktický, realistický driving licence (BrE)/driver s license (AmE) (n) /"draivin, %laisns/ řidičský průkaz earn (v) /3:n/ vydělat, vydělávat exclusive (adj) /Ik"sklu:sIv/ exkluzivní famine (n) /"f&min/ hladomor fan club (n) /"f&n %klvb/ fanklub G8 (n) /%Ùi: "eit/ skupina G8 (osm nejvyspělejších států světa) get (money) out (v) /%get "mvni %aut/ vybrat (peníze) get into debt (v) /%get "det/ zadlužit se give the lowdown on sb /%giv %Qn.../ základní fakta o někom hearing aid (n) %eid/ naslouchátko lottery ticket (n) %tikit/ (loterijní) los parcel (n) /"pa:sl/ balík phonecard (n) telefonní karta pocket money (n) (BrE) /"pqkit %mvni/ kapesné post office clerk (n) %QfIs %kla:k/ úředník/úřednice na poště profits (pl n) /"prqfits/ zisk, výdělek salary (n) plat savings (pl n) /"seivinz/ úspory savings account (n) spořicí účet scales (pl n) /skeilz/ váha separate (v) rozejít se, přestat žít spolu stage name (n) /"steiù %neim/ umělecké jméno, pseudonym stamp (n) /st&mp/ poštovní známka store (n) (AmE) /sto:(r)/ obchod, prodejna summit (n) /"svmit/ schůzka na nejvyšší úrovni, summit superhero (n) superhrdina Third World (n/adj) /%T3:d "w3:ld/ třetí svět (rozvojové země) trade (n) /treid/ obchod travel insurance (n) /"tr&vl cestovní pojištění traveller s cheque (n) %Íek/ cestovní šek Treasury Secretary (n) ministr financí victim (n) /"viktim/ oběť You re kidding! /%jo: "kidin/ Děláš si legraci! aspect (n) /"&spekt/ stránka, zřetel, aspekt burgle (v) /"b3:gl/ vyloupit, vykrást cheat on (v) /"Íi:t %Qn/ podvádět koho come up (v) /%kvm "Vp/ objevit se, vynořit se, přistoupit community (n) obec, komunita depression (n) /di"presn/ deprese divorced (adj) /di"vo:st/ rozvedený donation (n) dar executive box (n) /Ig"zekjutIv %bqks/ lóže VIP osob na stadióně fanatic (n) fanatik foster parents (pl n) pěstouni genetic disorder (n) genetická porucha gift (n) /gift/ dar give up (v) /%giv "Vp/ odejít z čeho, zanechat čeho hug (v) /hvg/ obejmout immediate (adj) bezprostřední, okamžitý insist (v) /In"sIst/ trvat na čem jackpot (n) /"Ù&kpQt/ jackpot, hlavní výhra lottery draw (n) %dro:/ tah loterie lottery winner (n) vítěz loterie malicious (adj) zlomyslný, zákeřný millionaire (n) milionář miserable (adj) nešťastný play a joke on sb %Qn.../ udělat si legraci z koho plumber (n) instalatér pretend (v) /pri"tend/ předstírat prize (n) /praiz/ cena proof (n) /pru:f/ důkaz property (n) majetek rare (adj) vzácný, zřídkavý rip sb off (v) /%rip... "Qf/ oškubat, okrást koho severe (adj) těžký, vážný share (v) sdílet, mít dohromady suffer (v) trpět trainee (n) /trei"ni:/ učeň, praktikant trust (v) /trvst/ věřit, důvěřovat vandal (n) /"v&ndl/ vandal wreck (v) /rek/ zničit, zdemolovat 62

5 Unit 7 ambitious (adj) ctižádostivý candidate (n) /"k&ndideit/ kandidát caring (adj) starostlivý confident (adj) sebejistý, sebevědomý conscientious (adj) svědomitý, pečlivý contact (n) /"kqnt&kt/ kontakt, styk database (n) databáze deadline (n) /"dedlain/ poslední termín, lhůta deal with (v) /"di:l %wid/ jednat s kým dedicated (adj) /"dedikeitid/ oddaný, zanícený degree (n) /di"gri:/ titul, hodnost (univerzitní) depend on (v) /di"pend %Qn/ záviset na, záležet na distressed (adj) /di"strest/ vynervovaný, zdeptaný dogs home (n) /"dqgz útulek pro psy elephant (n) slon employment agency (n) nsi/ zprostředkovatelna práce extinction (n) /Ik"stINkSn/ vyhynutí free (v) /fri:/ osvobodit, pustit na svobodu give a talk (v) "to:k/ promluvit, pronést řeč gorilla (n) gorila gym instructor (n) /"ÙIm instruktor v posilovně holiday rep (n) %rep/ zástupce cestovní kanceláře, delegát (stará se o klienty na zájezdě) hopeless at hrozný, nemožný, antitalent na co How does that sound? /%hau "D&t %saund/ Jak to zní? Co ty na to? initiative (n) iniciativa inquisitive (adj) zvědavý, zvídavý Let me see /%let %mi: "si:/ Ukaž(te)..., Podívám se... look up to (v) /%luk "Vp %tu:, vzhlížet ke komu, obdivovat make decisions (v) /%meik di"siznz/ dělat rozhodnutí meticulous (adj) úzkostlivě pečlivý, puntičkářský patient (adj) /"peisnt/ trpělivý personal profile (n) osobní profil physically (adv) /"fizikli/ fyzicky prisoner (n) vězeň protected (adj) chráněný qualities (pl n) vlastnosti reflex (n) /"ri:fleks/ reflex reliable (adj) spolehlivý rhino (n) nosorožec run (v) /rvn/ řídit, vést, spravovat salesperson (n) /"seilzp3:sn/ prodejce, obchodní zástupce social contact (n) "kqnt&kt/ sociální kontakt sort out (v) /%so:t "aut/ vyřešit staff (n) /sta:f/ zaměstnanci, personál suitable (adj) vhodný temporarily (adv) dočasně, přechodně tiger (n) tygr To tell the truth %tel "tru:t/ Abych řekl pravdu..., / Popravdě řečeno... tolerant (adj) tolerantní trace (v) /treis/ zjistit, vyhledat, najít treat (v) /tri:t/ zacházet, jednat understanding (adj) mající pochopení, chápavý use one s initiative (v) /%ju:z %wvnz tiv/ použít vlastní iniciativu vet (n) /vet/ veterinář work to deadlines (v) /%w3:k "dedlainz/ vykonat práci v termínu work under pressure (v) /%w3:k pracovat pod tlakem worse luck /%w3:s "lvk/ smůla, naneštěstí zoo (n) /zu:/ zoologická zahrada admire (v) obdivovat ambulance (n) sanitka, záchranka animal welfare (n) /%&niml péče o zvířata annual (adj) každoroční arena (n) stadion, aréna attitude (n) /"&titju:d/ postoj, přístup aware (adj) uvědomující si, vnímající battery chicken (n) %ÍIkIn/ kuře z velkochovu bravery (n) odvaha, statečnost bullfight (n) /"bulfait/ býčí zápasy cage (n) /keiù/ klec ceremony (n) obřad, slavnost certificate (n) osvědčení, certifikát chase (v) /ÍeIs/ pronásledovat, nahánět civilised (adj) civilizovaný, kulturní concussion (n) otřes mozku cosmetics (pl n) /kqz"metiks/ kosmetika cruel (adj) krutý demonstration (n) demonstrace endangered (adj) ohrožený exceptional (adj) vyjímečný, mimořádný hold (v) pořádat, organizovat in advance (adv) před čím (dříve) investigate (v) /In"vestIgeIt/ vyšetřovat, zkoumat kangaroo (n) klokan march (v) /ma:í/ pochodovat medical research (n) /%medikl ri"s3:í, "ri:s3:í/ lékařský výzkum nature reserve (n) ri%z3:v/ přírodní rezervace, chráněné území peacefully (adv) mírumilovně pouch (n) /pauí/ vak (klokana) publicise (v) /"pvblisaiz/ obeznámit veřejnost, veřejně oznámit reasonably (adv) rozumně, soudně, opodstatněně rescue (v) /"reskju:/ zachránit route (n) /ru:t/ cesta, trasa senseless (adj) nesmyslný, hloupý, absurdní society (n) společnost species (n) /"spi:si:z/ druh (živočišný) succeed (v) uspět terrified (adj) /"terifaid/ vyděšený trouble (n) /"trvbl/ potíž, nesnáz unconscious (adj) v bezvědomí Unit 8 3D (adj) /%Tri: "di:/ trojrozměrný, 3D affect (v) ovlivnit, postihnout approve (v) schválit/schvalovat approximately (adv) přibližně avalanche (n) lavina avocado (n) avokádo bagpipes (pl n) /"b&gpaips/ dudy base (v) /beis/ založit/zakládat, vycházet/vyjít basic (adj) /"beisik/ základní be into (v) /%bi: velmi se zajímat o co below (prep) pod čím, níže než bill (n) /bil/ účtenka, účet carry on (v) /%k&ri "Qn/ pokračovat v čem circular (adj) otáčivý come round (v) /%kvm "raund/ zajít na návštěvu, zastavit se, zaskočit composer (n) skladatel define (v) /di"fain/ definovat, stanovit, vymezit demo (n) ukázková verze, demo verze design (n) /di"zain/ design, koncepce, vzhled detail (n) /"di:teil/ detail develop (v) vyvíjet/vyvinout disaster (n) pohroma, katastrofa do a favour (v) udělat laskavost drought (n) /draut/ sucho earthquake (n) /"3:TkweIk/ zemětřesení entertainment (n) zábava eruption (n) /I"rVpSn/ erupce feature (n) rys, znak, prvek finalise (v) dokončit, uzavřít flood (n) /flvd/ záplava, povodeň for a while "wail/ na chvíli force (n) /fo:s/ síla forest fire (n) /"fqrist lesní požár get in the way (v) /%get %In "wei/ překážet give sb a hand (v) "h&nd/ pomoci komu graphics (pl n) /"gr&fiks/ grafika green card (n) /%gri:n "ka:d/ zelená karta grow (v) růst, pěstovat hang out (v) /%h&n "aut/ potloukat se (s kamarády), nečinně trávit čas harbour (n) přístav hurricane (n) hurikán immigration (n) /ImI"greISn/ imigrace inland (adj/adv) /"Inl&nd (adj), In"l&nd (adv)/ vnitrozemský, ve vnitrozemí low-quality (adj) nekvalitní make a mistake (v) mi"steik/ udělat chybu manufacture (v) vyrábět movement (n) pohyb natural disaster (n) přírodní katastrofa Never mind about that! "D&t/ Na tom nezáleží. Na to nehleď. noughts and crosses (n) "krqsiz/ piškvorky olive oil (n) /%QlIv "OIl/ olivový olej path (n) /pa:t/ cesta, dráha permit (v) povolit, dovolit present (v) /pri"zent/ předvést, ukázat process (n) proces, postup produce (v) vyrobit propose (v) navrhnout, předložit prototype (n) prototyp provide (v) poskytnout publish (v) /"pvblis/ vydat, zveřejnit 63

6 quantity (n) množství, kvantita release (v) /ri"li:s/ vydat, dát do distribuce require (v) vyžadovat, žádat si sea level (n) /"si: %levl/ úroveň hladiny moře section (n) /"seksn/ sekce, část series (sing n) série shallow (adj) mělký shore (n) /SO:(r)/ břeh show off (v) "Qf/ předvádět se sometime (adv) /"svmtaim/ někdy, jednou (v neurčenou dobu) sound effect (n) /"saund I%fekt/ zvukový efekt stubborn (adj) tvrdohlavý, paličatý surface (n) /"s3:fis/ povrch tester (n) testovací pracovník the public (n) "pvblik/ veřejnost tired of sb/sth otrávený kým/čím, mající dost koho/čeho tornado (n) tornádo transform (v) /tr&ns"fo:m/ proměnit, přeměnit tsunami (n) /tsu:"na:mi/ tsunami visa (n) vízum volcanic (adj) /vql"k&nik/ vulkanický, sopečný wave (n) /weiv/ vlna slang (n/adj) /sl&n/ slang, slangový Statue of Liberty (n) socha Svobody suspect (v) mít podezření, domnívat se threat (n) /Tret/ hrozba unemployment (n) nezaměstnanost ancestor (n) předek, předchůdce be located (v, usually passive) /%bi nacházet se, být umístěný beg (v) /beg/ žebrat bureau (n) úřad, kancelář cabin (n) /"k&bin/ kajuta, kabina combined (adj) celkový, úhrnný contagious (adj) nakažlivý deck (n) /dek/ paluba disease (n) /di"zi:z/ nemoc display (v) /di"splei/ vystavit diversity (n) rozmanitost, různorodost do a search (v) "s3:í/ hledat, pátrat emigrate (v) /"emigreit/ emigrovat encounter (v) setkat se s čím, narazit na co entire (adj) celý ferry (n) /"feri/ přívoz, převozní loď, trajekt fit in (v) /%fit "In/ zapadnout, zařadit se for no reason %ri:zn/ bezdůvodně honour (n) (AmE honor) čest, pocta inferior (adj) méněcenný insecure (adj) nejistý inspect (v) /In"spekt/ zkontrolovat, prozkoumat legal document (n) /"li:gl právní listina, právní doklad list (v) /list/ uvést, vyjmenovat medical (n) /"medikl/ lékařský nationality (n) národnost nightmare (n) noční můra on deck (adv) /%Qn "dek/ na palubě persecution (n) /p3:si"kju:sn/ pronásledování, perzekuce political (adj) politický population (n) /pqpju"leisn/ populace, obyvatelstvo port (n) /po:t/ přístav, přístavní město poverty (n) chudoba, bída prejudice (n) /"preùudis/ předsudky, zaujatost question (v) vyslýchat racist (n) /"reisist/ rasista religious (adj) náboženský shocked (adj) /SQkt/ šokovaný, otřesený 64

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný Cestování - reálie

VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný Cestování - reálie Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

Doprava Transportation

Doprava Transportation Doprava Transportation Můžete mi říct, kde je nejbližší zastávka autobusu/autobusové nádraží? Can you tell me where the nearest bus stop/bus station is? Kolik prosím stojí jednosměrná jízdenka do Londýna?

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Chit Chat 2 - Lekce 4

Chit Chat 2 - Lekce 4 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_unit.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit next to vedle, u opposite naproti supermarket supermarket

Více

Chit Chat 2 - Unit 6. Lekce: STRANA KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 6. Lekce: STRANA KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 6 (chch_unit_6.jbb) Chit Chat - Unit 6 Lekce: STRANA 8 Cvičení: SLOVÍČKA naučit It s sunny. Svítí slunce. (It s) hot. (Je) horko.

Více

ORIENTACE I. Jděte doprava. Jeďte doprava. Jděte tam. Jeďte tam. Jděte dovnitř. Jeďte dovnitř. Jděte doleva. Jeďte doleva. Jděte rovně. Jeďte rovně.

ORIENTACE I. Jděte doprava. Jeďte doprava. Jděte tam. Jeďte tam. Jděte dovnitř. Jeďte dovnitř. Jděte doleva. Jeďte doleva. Jděte rovně. Jeďte rovně. ORIENTACE I Jděte doprava. Jeďte doprava. Jděte tam. Jeďte tam. Jděte doleva. Jeďte doleva. Jděte dovnitř. Jeďte dovnitř. Jděte rovně. Jeďte rovně. Jděte ven. Jeďte ven. Jděte zpátky. Jeďte zpátky. Jděte

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t :

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-20 Z á k l a d o v ý t e x t : Caren: High Wings, Caren speaking, how can I help you? John: Hello,

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Chit Chat 2 - Lekce 1

Chit Chat 2 - Lekce 1 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit I can / can t. Já umím / neumím. ski lyžovat skate

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 SHOPPING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 8 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis PRVNÍ PODMÍNKOVÁ VĚTA VY_32_INOVACE_AK_2_17 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SSOS_AJ_2.14_ Podmínkové věty (Zero/First conditional)

SSOS_AJ_2.14_ Podmínkové věty (Zero/First conditional) Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_2.14_

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) Rozvíjení vyjadřovacích Umí využívat dvoujazyčný slovník, rozumí autentickému materiálu. Rozumí jednoduchým textům z učebnice; dorozumí se v běžných každodenních situacích. učebnice za použití vizuálních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Herní engine. Co je Engine Hotové enginy Jemný úvod do game designu

Herní engine. Co je Engine Hotové enginy Jemný úvod do game designu Počítačové hry Herní engine Obsah přednášky Co je Engine Hotové enginy Jemný úvod do game designu Literatura a odkazy http://gpwiki.org/index.php/game Engines http://en.wikipedia.org/wiki/game engine http://www.devmaster.net/engines/

Více

Copyright 2007 Ing. Otakar Doležal otakar.dolezal@yoctosoft.cz www.yoctosoft.cz, wap.yoctosoft.cz 1/8

Copyright 2007 Ing. Otakar Doležal otakar.dolezal@yoctosoft.cz www.yoctosoft.cz, wap.yoctosoft.cz 1/8 Opportunities Pre-Intermediate () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 1 lekce - 116 slovíček (rozsah všech 9 lekcí - 1204 slovíček - po registraci) Copyright 2007 Ing. Otakar

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

Doplňovačka-časy, slovní zásoba

Doplňovačka-časy, slovní zásoba Šablona č. III, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Gramatika-cvičení:sestavení rozhovoru, čas minulý prostý, hledání dvojic slov, opozita Doplňovačka-opakování

Více

Sociální sítě jako Velký bratr. Martin Klubal AEC a.s.

Sociální sítě jako Velký bratr. Martin Klubal AEC a.s. Sociální sítě jako Velký bratr Martin Klubal AEC a.s. Sociální sítě Sociální sítě Facebook LinkedIn Google+ Instagram Twitter Tumblr Orkut Sociální sítě Aktivní uživatelé v milionech (2015) 230 300 288

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis BUDOUCÍ ČAS PROSTÝ (WILL) VY_32_INOVACE_AK_2_08 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Chit Chat 1 - Lekce 11

Chit Chat 1 - Lekce 11 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a ball míč an aeroplane letadlo a radio rádio a poster

Více

EnglishDrill. match [ 'mæč ] 3/8

EnglishDrill. match [ 'mæč ] 3/8 Inside Out Elementary () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 5 lekcí, 106 slovíček (rozsah všech 21 lekcí, 1198 slovíček - po registraci) Copyright 2007 Ing. Otakar Doležal

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Unit 2 part B - translation practice 1. Proč jsou Mickey a Millie doma odpoledne? Why are Mickey and Millie at home in the afternoon? 2. Proč nejde Mut do

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

CVIČENÍ NA SLOVESA SE DVĚMA PŘEDMĚTY

CVIČENÍ NA SLOVESA SE DVĚMA PŘEDMĚTY CVIČENÍ NA SLOVESA SE DVĚMA PŘEDMĚTY PRVNÍ TYP: GIVE IT TO ME DRUHÝ TYP: BUY IT FOR ME They gave me the book. Dali mi tu knihu. They bought me the book. Koupili mi tu knihu. They gave the book to me. Dali

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Angličtina pro 4. ročník základní školy

Angličtina pro 4. ročník základní školy www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Angličtina pro. ročník základní školy (spn ukázka lekce.jbb) Angličtina pro. ročník základní školy Lekce: VÍTEJTE Cvičení: Hello, kids! Ahoj

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

Going to aneb Pl anuji, ˇ ze seknu s pl anov an ım. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Going to

Going to aneb Pl anuji, ˇ ze seknu s pl anov an ım. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Going to aneb Plánuji, že seknu s plánováním. 2013 Vyjadřování budoucnosti Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které

Více

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz POPIS PROJEKTU Energeticky úsporná budova s unikátní architekturou v blízkosti centra města. Se sedmi nadzemními podlažími a třemi podzemními podlažími nabízí k pronájmu přibližně 19 800 m2 kancelářského

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Project 1, 3.vydání, lekce 6

Project 1, 3.vydání, lekce 6 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání, lekce (p_v_lekce_.jbb) Project,.vydání, lekce Lekce: Lekce Cvičení: SLOVÍČKA - A My friends bald holohlavý beard vousy, plnovous

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-psa-19 Z á k l a d o v ý t e x t : Hi Kate, I am sending greetings from London. We got here yesterday. Our

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

EnglishDrill. Anglicky Výslovnost Česky Lekce abroad [ ə'bro:d ] v/do zahraničí, v cizině 14 actually [ 'ækčuəli ]

EnglishDrill. Anglicky Výslovnost Česky Lekce abroad [ ə'bro:d ] v/do zahraničí, v cizině 14 actually [ 'ækčuəli ] New Headway Elementary () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 2 lekce - 136 slovíček (rozsah všech lekcí - 1188 slovíček - po registraci) Copyright 2007 Ing. Otakar Doležal

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Život v zahraničí Studium

Život v zahraničí Studium - Univerzita Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole. Uvést, že se chcete zapsat Rád/a bych se zapsal/a na. Uvést, že se chcete přihlásit na předmět bakalářské studium postgraduální studium doktorské studium

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-psa-15 Z á k l a d o v ý t e x t : Flat to rent BBW Real Estate Agency offers for rent three bedroom flat

Více

Metodický list. Radmila Válková

Metodický list. Radmila Válková Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Klíčová slova Šablona Metodický list Datum vytvoření 9.

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

VY_32_INOVACE_13_LONDÝN_05

VY_32_INOVACE_13_LONDÝN_05 VY_32_INOVACE_13_LONDÝN_05 Autor: Mgr. Marek Dlabaja Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Intenzivní cvičení Taoistické Tai ChiTM vnitřní umění pro zdraví Brno 2014

Intenzivní cvičení Taoistické Tai ChiTM vnitřní umění pro zdraví Brno 2014 Intenzivní cvičení Taoistické Tai ChiTM vnitřní umění pro zdraví Brno 2014 GPS: 49 12'53.39"N; 16 33'41.93"E Pokud jedete z jižního směru od dálnice, sledujte směrovky na Svitavy a k BVV. (Exit 190 z dálnice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: 55 milionů EUR na bezpečnější internet pro děti

EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: 55 milionů EUR na bezpečnější internet pro děti IP/8/899 V Bruselu dne 9. prosince 8 EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: milionů EUR na bezpečnější internet pro děti EU zahájí dne. ledna 9 nový program pro bezpečnější internet. Po hlasování

Více