Odborné semináře a kurzy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborné semináře a kurzy"

Transkript

1 Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014

2 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů, daňových specialistů a dalších odborníků v oblasti účetnictví a financí podniku. V rámci naší činnosti udržujeme vztahy s celou řadou profesních institucí nejen v ČR, ale i v zahraničí, a dále s odbornými pracovišti Ministerstva financí ČR (zejm. v oblasti reformy účetnictví veřejného sektoru). Našim klientům nabízíme vzdělávání od úplné rekvalifikace (zejm. účetnictví, daně a mzdy), přes doplňkové profesní vzdělávání, až po profesní rozvoj nejvyšší kvalifikační úrovně kvalifikace IFRS specialista, Systém certifikace a vzdělávání účetní profese v ČR, který splňuje všechna kritéria kvality stanovená Mezinárodní federací účetních (IFAC). Kvalifikovaní lektoři, kteří mají dlouholetou odbornou praxi, jsou pro naše klienty zárukou poskytování ověřených informací a kvalitního profesního rozvoje. V tomto katalogu Vám nabízíme ODBORNÉ SEMINÁŘE A KURZY (září 2013 únor 2014), na kterých se seznámíte s aktuálními změnami a s vybranými tematickými okruhy z oblasti účetnictví, daní, mzdové problematiky, práva, ale i financí, se zaměřením na podnikatelské subjekty. S kompletní nabídkou vzdělávacích akcí se můžete seznámit na našich webových stránkách v rubrice VZDĚLÁVÁNÍ, která je rozdělena podle zaměření na tyto oblasti: Reforma účetnictví státu Kvalifikace IFRS specialista Odborné semináře a kurzy Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT E-learning Firemní vzdělávání na zakázku. Přípravné a tréninkové kurzy pro adepty registrované v Systému Certifikace účetní profese, kteří se připravují na certifikační zkoušky, jsou zařazeny do rubriky CERTIFIKACE. Tyto kurzy jsou vhodné i pro zájemce, kteří nejsou registrováni v tomto systému profesního vzdělávání, ale mají zájem si prohloubit své znalosti v určité disciplíně či problematice. K vyhledávání vzdělávacích akcí podle dalších kritérií (lektor, termín apod.) můžete využít i rubriku VYBERTE SI SVŮJ KURZ. U jednotlivých kurzů či seminářů jsou uvedeny podrobné informace o obsahovém zaměření, množstevních slevách a možnostech uplatnění slevových voucherů. U každé vzdělávací akce je možnost on-line přihlášení s informacemi o způsobu úhrady vložného a organizačním zabezpečení vzdělávací akce. Po zaslání elektronické přihlášky je posluchačům doručeno potvrzení o přijetí přihlášky, jehož součástí je i proforma faktura. Při uplatňování množstevních slev či slevových voucherů prosíme posluchače, aby tyto informace uváděli do poznámky v přihlášce, následně jim zašleme proforma fakturu s uvedením konečné ceny vložného. Slevové vouchery je možné předložit až při prezenci před zahájením samotné akce. Vzdělávací akce se konají v učebnách v centru Prahy. Podrobné informace zasíláme posluchačům čtyři pracovní dny před zahájením akce formou pozvánky. Veškeré dotazy k naší nabídce vzdělávání Vám rádi zodpovíme telefonicky, em či při Vaší osobní návštěvě. Radka Buchalová manažer pro certifikaci a vzdělávání INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. Hybernská 1009/24, , Praha 1 tel.: nebo 715 Odborné semináře a kurzy, září 2013 únor

3 Časový harmonogram TERMÍN NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE STRANA IFRS praktické aplikace (včetně zkoušky) IFRS praktické aplikace (bez zkoušky) Výkaznictví podle IFRS (IFRS praktické aplikace) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a rezervy podle IFRS (IFRS praktické aplikace) Základy účetnictví v kostce IFRS pro pokročilé I Účetní minimum 3denní kurz Zaměstnanci a finanční nástroje podle IFRS (IFRS praktické aplikace) DPH začínáme Pohledávky z účetního a daňového pohledu Mzdové aktuality v roce Závazky z právního jednání (pro podnikatele) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK Dotace, daně, zásoby, výnosy a příprava ÚZ podle IFRS (IFRS praktické aplikace) Nejčastější chyby při vedení účetnictví I Manažerská komunikace a asertivita v praxi Znalosti účetní o DPH Daňové pasti a rizika Účetnictví a daně pro pokročilé (včetně zkoušky) Účetnictví a daně pro pokročilé (bez zkoušky) Legislativní úprava účetnictví podnikatelů (Účetnictví a daně pro pokročilé) Zákoník práce a pracovní právo Účetnictví v insolvenci Průvodce pracovním právem (večerní kurz) Průvodce pracovním právem I. část (večerní kurz) Dlouhodobý majetek (Účetnictví a daně pro pokročilé) Podnikové kombinace a konsolidace podle IFRS (IFRS praktické aplikace) Náklady a výnosy účetní a daňový pohled Požadavky na vedení účetnictví při čerpání prostředků z fondů EU (pro podnikatele) Konsolidace I Základy účetnictví 3denní speciál DPH rozšiřujeme a upevňujeme své znalosti Krátkodobý majetek (Účetnictví a daně pro pokročilé) Konsolidace II IFRS pro pokročilé II Procesní a projektové řízení Průvodce pracovním právem II. část (večerní kurz) Vlastní kapitál a dlouhodobé závazky (Účetnictví a daně pro pokročilé) Operace s podnikem (Účetnictví a daně pro pokročilé) Účtové třídy 0 a 1 dlouhodobý majetek a zásoby Nejčastější chyby při vedení účetnictví II HR management Základy IFRS Odborné semináře a kurzy, září 2013 únor

4 Účetní závěrka (Účetnictví a daně pro pokročilé) Chyby při pořizování majetku, prodej, nájem Kontrola inspekce práce Praktikum z daní podnikatelů (včetně zkoušky) Praktikum z daní podnikatelů (bez zkoušky) Daň z přidané hodnoty (Účetnictví a daně pro pokročilé) Daň z přidané hodnoty (Praktikum z daní podnikatelů) Audit jak se připravit na příchod auditora Účetní a daňová specifika soukromých zdravotnických zařízení Zúčtovací vztahy účtová třída Time management a relaxační techniky Daň z příjmů právnických osob (Účetnictví a daně pro pokročilé) Daň z příjmů právnických osob (Praktikum z daní podnikatelů) Sestavení účetních výkazů praktikum Účetnictví podnikatelů pro pracovníky bank a leasingových společností Daňové doklady a fakturace Opravné položky, rezervy, odložená daň Daň z příjmů fyzických osob (Účetnictví a daně pro pokročilé) Daň z příjmů fyzických osob (Praktikum z daní podnikatelů) Inventarizace a uzávěrkové operace IFRS update Změny v účetnictví a daních podnikatelů Pohledávky z účetního a daňového pohledu Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků roční zúčtování záloh za rok Zákoník práce 2014 a jeho aplikace v praxi Požadavky na vedení účetnictví při čerpání prostředků z fondů EU (pro podnikatele) Odměňování zaměstnanců a statutárů účetní a daňové aspekty Změny v účetnictví a daních podnikatelů Daňově uznatelné náklady na co si dát pozor Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok Změny v účetnictví a daních podnikatelů Příloha jako významná součást účetní závěrky Opravné položky, rezervy, odložená daň Mzdy v příkladech DPH co o této dani musí účetní vědět? Finanční analýza Finanční controlling Poznámka: Povinnost plnění Kontinuálního profesního vzdělávání () se vztahuje na všechny certifikované účetní počínaje kalendářním rokem následujícím po roce, ve kterém obdrželi certifikát. je vymezeno směrnicí Komory certifikovaných účetních, kterou se stanoví systém kontinuálního profesního vzdělávání v návaznosti na Etický kodex profesních účetních a Mezinárodní vzdělávací standard IES IFAC č. 7 Program celoživotního vzdělávání a kontinuální rozvoj profesní způsobilosti. Odborné semináře a kurzy označené zkratkou, mohou posluchači, kteří jsou držiteli profesních certifikátů SÚ, zahrnout do hlášení o plnění této povinnosti za příslušné období, přičemž je lze zahrnout následovně: 9 16 hodin: 6 hodin ve strukturované části 9 15 hodin: 5 hodin ve strukturované části 9 14 hodin: 4 hodiny ve strukturované části Odborné semináře a kurzy, září 2013 únor

5 IFRS praktické aplikace URČENO Kurz doporučujeme finančním ředitelům, hlavním účetním a účetním, kteří připravují nebo budou připravovat účetní závěrku v souladu s IFRS. Kurz je vhodnou alternativou pro ty zájemce, kteří neusilují o získání diplomu IFRS specialista, ale pro potřeby své praxe se musí seznámit s hlavními pravidly a požadavky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Kurz doporučujeme i k zopakování vybraných oblastí IFRS posluchačům, kteří před delší dobou absolvovali kurzy k problematice IFRS a teprve nyní začínají standardy aplikovat v praxi. V průběhu sedmidenního kurzu se posluchači seznámí s vybranými IFRS a s jejich dopadem na často se vyskytující účetní transakce. Problematika bude ilustrována na praktických příkladech. Pozn.: nutná kalkulačka s funkcemi. 1. téma Výkaznictví podle IFRS (termín ) Koncepční rámec pro přípravu a předkládání účetní závěrky IAS 1 Předkládání účetní závěrky IAS 7 Výkaz peněžních toků IAS 8 Účetní pravidla, změny účetních odhadů a chyby IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví IAS 21 Dopady změn měnových kurzů IAS 10 Události po rozvahovém dni IFRS 8 Segmenty činnosti IAS 33 Zisk na akcii IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran IFRS 13 Oceňování reálné hodnoty 2. téma Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a rezervy podle IFRS (termín ) IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení IAS 17 Leasingy SIC-15 Operativní leasingy pobídky SIC-27 Posouzení podstaty transakce obsahující právní formu leasingu IFRIC-4 Posouzení, zda smlouva obsahuje leasing IAS 23 Výpůjční náklady IAS 38 Nehmotná aktiva SIC-32 Nehmotná aktiva náklady na webové stránky IAS 40 Investice do nemovitostí IAS 36 Snížení hodnoty aktiv IFRIC 10 Mezitímní výkaznictví a snížení hodnoty aktiv IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončené činnosti IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva IFRIC-1 Změny v existujících závazcích vyplývajících z povinnosti odstranit aktivum, uvést místo do původního stavu a podobných důvodů 3. téma Zaměstnanci a finanční nástroje podle IFRS (termín ) IAS 19 Zaměstnanecké požitky IFRS 2 Úhrady vázané na akcie IAS 32 Finanční nástroje: vykazování IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejnění IFRS 9 Finanční nástroje 4. téma Dotace, daně, zásoby, výnosy a příprava účetní závěrky podle IFRS (termín ) IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory SIC-10 Státní podpora bez specifického vztahu k provozním činnostem IAS 12 Daně ze zisku IAS 2 Zásoby IAS 18 Výnosy SIC-31 Výnosy barterové transakce zahrnující reklamní služby IFRIC-12 Ujednání o koncesovaných službách IFRIC-13 Zákaznické věrnostní programy IAS 11 Smlouvy o zhotovení IFRIC-15 Smlouvy o výstavbě nemovitostí IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 5. téma Podnikové kombinace a konsolidace podle IFRS (termín ) IFRS 3 Podnikové kombinace IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka IAS 27 Individuální účetní závěrka IAS 28 Investice do přidružených a společných podniků IFRS 11 Společná ujednání IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách Kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou (termín ), která je nepovinnou částí kurzu. Posluchačům, kteří zkoušku úspěšně složí, je vydáno Osvědčení Institutu certifikace účetních, a.s. o absolvování kurzu. LEKTOR Ing. Martina Janoušková, FCCA lektor a konzultant k problematice IFRS Kurz si můžete objednat jako celek, a to se zkouškou nebo bez zkoušky, příp. se přihlásit pouze na vybrané semináře (témata) podle uvedených variabilních symbolů (VS). TÉMA Výkaznictví podle IFRS :00 16: Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** Dlouhodobý majetek a rezervy :00 16: Kč (4 560 Kč)* (3 360 Kč)** Zaměstnanci, finanční nástroje :00 16: Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** Dotace, daně, zásoby, výnosy a příprava účetní závěrky :00 16: Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** Podnikové kombinace a konsolidace :00 16: Kč (4 560 Kč)* (3 360 Kč)** Celý kurz vč. zkoušky :00 12: Kč ( Kč)* ( Kč)** Celý kurz bez zkoušky Kč ( Kč)* ( Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních Odborné semináře a kurzy, září 2013 únor

6 STUDUJTE SPOLEČNĚ množstevní slevy při účasti na celém kurzu vč. zkoušky VS nebo bez zkoušky VS 32078: 2 posluchači sleva Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč ( Kč)* ( Kč)**, resp Kč ( Kč)* ( Kč)** v případě kurzu bez zkoušky 3 posluchači sleva Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč ( Kč)* ( Kč)**, resp Kč ( Kč)* ( Kč)** v případě kurzu bez zkoušky 4 posluchači a více sleva Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč ( Kč)* ( Kč)**, resp Kč ( Kč)* ( Kč)** v případě kurzu bez zkoušky STUDUJTE SPOLEČNĚ množstevní slevy při účasti na vybraném semináři VS nebo nebo 32075: 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 320 Kč)* (1 660 Kč)** 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 220 Kč)* (1 560 Kč)** 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 120 Kč)* (1 460 Kč)** STUDUJTE SPOLEČNĚ množstevní slevy při účasti na vybraném semináři VS nebo 32076: 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (4 360 Kč)* (3 160 Kč)** 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (4 260 Kč)* (3 060 Kč)** 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (4 160 Kč)* (2 960 Kč)** Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň kurzu, resp. vybraného semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na vzdělávací akci se přihlásí společně. Množstevní slevy lze kombinovat s uplatněním slevových voucherů, vložné není možné převést do dalšího semestru Základy účetnictví v kostce URČENO Čtyřdenní kurz je určen všem, kteří mají zájem získat základní přehled o účtování podnikatelských subjektů, ať již proto, že se v budoucnu chtějí touto profesí zabývat nebo proto, že potřebují získat alespoň základní přehled pro svoji současnou činnost. 1. den Význam a funkce účetnictví, účetní výkazy 2. den Rozvahové položky a změny jejich stavů 3. den Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4. den Jednoduché příklady účtování LEKTOR Ing. Eva Sládková auditor, lektor SVŠE , , a :00 16: Kč (7 590 Kč)* posluchači sleva 800 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (6 790 Kč)* 3 posluchači sleva 900 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (6 690 Kč)* 4 posluchači a více sleva Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (6 590 Kč)* Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento kurz (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň kurzu zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na kurzu se přihlásí společně. Množstevní slevy lze kombinovat s uplatněním slevových voucherů, vložné není možné převést do dalšího semestru nebo na jinou akci. Odborné semináře a kurzy, září 2013 únor

7 IFRS pro pokročilé I. URČENO Seminář doporučujeme posluchačům s praktickými zkušenostmi s aplikací IFRS, kteří si potřebují své znalosti dále prohlubovat, aktualizovat a seznamovat se s řešením složitějších problémů, které přináší praxe. V rámci dalšího profesního vzdělávání je seminář vhodný i pro držitele diplomu IFRS specialista. Pokročilé podnikové kombinace a konsolidace Provizorní stanovení reálných hodnot nabytých čistých aktiv a jejich následné úpravy Vliv konsolidačních úprav na konsolidace v následujících letech Konsolidace vertikální skupiny Konsolidace zahraničních dceřiných společností LEKTOR Ing. Martina Janoušková, FCCA lektor a konzultant k problematice IFRS :30 15: Kč (1 860 Kč)* (1 860 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 660 Kč)* (1 660 Kč)** 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 560 Kč)* (1 560 Kč)** 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 460 Kč)* (1 460 Kč)** DOPORUČUJEME K prohloubení znalostí v oblasti IFRS doporučujeme také seminář IFRS pro pokročilé II. Překlopení výkazů sestavených podle českých účetních předpisů na výkazy sestavené podle IFRS na modelovém příkladu (termín , VS 33119), který se bude zabývat zejména rozdíly v následujících oblastech: finanční leasing, rezerva na odstranění aktiv, vývoj pro vlastní potřeby, kapitalizace výpůjčních nákladů a další. Posluchačům, kteří se zúčastní obou seminářů, bude poskytnuta sleva z vložného na seminář IFRS pro pokročilé II., VS 33119, ve výši 1000 Kč. K této slevě již nelze uplatnit slevový voucher či množstevní slevu, vložné není možné převést do dalšího semestru Účetní minimum 3denní kurz URČENO Kurz je vhodný především pro podnikatele, manažery, ale i další zájemce, kteří se chtějí orientovat v účetnictví a související daňové problematice. Cílem je seznámení se zákonnými povinnostmi pro podnikatele, vyplývajícími ze zákona o účetnictví a navazujících předpisů. Posluchači by se měli naučit číst a získávat informace z účetních výkazů pro svoji práci, jednání s bankou a obchodními partnery. LEKTOR 1. den Zákon o účetnictví podstata účetnictví, zásady, účetní doklady, průkaznost účetních zápisů, inventarizace, oceňování majetku a závazků, sankce, účetní závěrka, její ověření, schvalování, zveřejňování 2. den Normativní zajištění účetnictví zákon, vyhláška, české účetní standardy, vnitropodnikové předpisy 3. den Rozvaha, rozvahové položky Výkaz zisku a ztráty náklady, výnosy, členění podle druhů a účelu Výklad základních pojmů dlouhodobý majetek, zásoby, finanční majetek, pohledávky, opravné položky, vlastní a cizí zdroje Příloha k účetní závěrce a její význam Vztahy mezi výkazy, vazby, kontrolní systém, poměrové ukazatele Ing. Ivana Podhráská auditor :00 16: Kč (6 000 Kč)* posluchači sleva 600 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (5 400 Kč)* 3 posluchači sleva 700 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (5 300 Kč)* 4 posluchači a více sleva 800 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (5 200 Kč)* Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento kurz (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň kurzu zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na kurzu se přihlásí společně. Množstevní slevy lze kombinovat s uplatněním slevových voucherů, vložné není možné převést do dalšího semestru nebo na jinou akci. Odborné semináře a kurzy, září 2013 únor

8 DPH začínáme URČENO Seminář je určen všem posluchačům, kteří se chtějí seznámit s problematikou DPH. Principy fungování DPH Základní pojmy Předmět daně, druhy plnění Podmínky pro registraci, osoby povinné k dani, plátci daně Povinnost přiznat daň z časového hlediska Uplatňování zákona v případě tuzemských plnění Dodání zboží a poskytování služeb v rámci EU Stanovení základu daně Sazby daně Přiznání, souhrnné hlášení, placení daně, nadměrný odpočet Upozornění na chyby a omyly při aplikaci zákona o DPH LEKTOR Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce :00 16: Kč (2 520 Kč)* posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 320 Kč)* 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 220 Kč)* 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 120 Kč)* DOPORUČUJEME Po absolvování této vzdělávací akce doporučujeme k prohloubení znalostí navazující seminář DPH rozšiřujeme a upevňujeme své znalosti (termín , VS 33118). Posluchačům, kteří se zúčastní obou seminářů, poskytneme slevu ve výši Kč na vložné k semináři DPH rozšiřujeme a upevňujeme své znalosti. K této slevě již nelze uplatnit slevový voucher či množstevní slevu, vložné není možné převést do dalšího semestru Pohledávky z účetního a daňového pohledu URČENO Seminář je vhodný pro účetní, ekonomy, daňové metodiky, účetní a daňové poradce. Závazkové právo Splnění úhrada, postupné plnění, započtení, postoupení Promlčení Úroky z prodlení, smluvní pokuty Účtování Postoupení pohledávky, tvorba opravných položek, odpis pohledávek, kursové rozdíly Sledování pohledávek z hlediska splatnosti, věřitelů,, analytická evidence Inventarizace, konfirmační dopisy, inventarizační rozdíly Pohledávky krátkodobé, dlouhodobé, tuzemské, zahraniční, zálohy Vykazování pohledávek Daně Zákon č. 593/92 Sb., o rezervách, v platném znění daňové opravné položky Zákon č. 586/92 Sb., o dani z příjmů, v platném znění opravné položky, odpis pohledávek LEKTOR Ing. Ivana Podhráská auditor :00 14: Kč (2 330 Kč)* (1 350 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních. K této ceně již nelze uplatnit další slevy. Vložné nelze v tomto případě převést na jinou akci. 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 130 Kč)* 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 030 Kč)* 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 930 Kč)* Odborné semináře a kurzy, září 2013 únor

9 Mzdové aktuality v roce 2013 URČENO Seminář je vhodný pro účetní, mzdové účetní a personalisty. Program semináře bude zaměřen na změny právních předpisů souvisejících s činnostmi ve mzdové účtárně od ledna Mzdy a jejich výpočet Minimální mzda a zaručená mzda od ledna 2013 Nové redukční hranice pro náhradu mzdy po dobu pracovní neschopnosti Zrušení zákona o úrazovém pojištění a jeho důsledky Nové výklady a výpočty v oblasti srážek z mezd (výpočet čistého příjmu, výše nezabavitelného minima a další) Cestovní náhrady Změny stravného poskytovaného při tuzemských i zahraničních cestách Změny sazeb základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad Sociální a zdravotní pojištění Maximální vyměřovací základy pro rok 2013 Rozdíly mezi vyměřovacími základy pro pojistné na sociální a zdravotní pojištění - nejčastější chyby Daň z příjmů Uplatnění slevy na poplatníka - starobní důchodce Solidární přirážka Změna zvláštní sazby daně "Nákladové paušály" u OSVČ a daňová optimalizace s nimi související Nemocenské pojištění Nové redukční hranice pro rok 2013 Povinnosti zaměstnavatelů a OSSZ v souvislosti se změnou občanského soudního řádu při provádění exekučních srážek Důchodové pojištění Důchodová reforma od a tzv. předdůchody Přehled povinností zaměstnavatelů v důchodovém pojištění Příjmy započítávané pro nárok na důchod (doba pojištění, náhradní doby, vyloučené doby a další) LEKTOŘI Ing. Marie Hajšmanová soudní znalec v oboru mezd a účetnictví Vlasta Nováčková specialista na oblast sociálního a zdravotního zabezpečení, ekonomický poradce :00 16: Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních. 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 320 Kč)* (1 660 Kč)** 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 220 Kč)* (1 560 Kč)** 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 120 Kč)* (1 460 Kč)** Odborné semináře a kurzy, září 2013 únor

10 Závazky z právního jednání (pro podnikatele) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK URČENO Cílem semináře je podání úvodního výkladu k právní úpravě závazkového práva podle nového občanského zákoníku, konkrétně pak závazků z právních jednání. Posluchači budou seznámeni se základními principy nové právní úpravy, seminář by jim měl pomoci používat nový občanský zákoník v jejich podnikatelské praxi. 1. užitečné zdroje informací kde také hledat užitečné informace o nové právní úpravě 2. přechodná ustanovení kdy ještě použít dosavadní občanský zákoník a kdy již nový 3. důležité novinky co v dosavadním občanském zákoníku vůbec nenajdeme 4. obecná ustanovení jaká pravidla platí pro všechny závazky společně nové základní zásady závazkového práva nové pojmy závazkového práva a jejich definice právní jednání vznik, změna a zánik závazků neplatnost, zdánlivost, neúčinnost promlčení slabší a silnější strana, odborník, spotřebitel 5. zvláštní ustanovení výklad o nové systematice jednotlivých smluvních typů 6. závěrečná diskuze prostor pro dotazy LEKTOR Mgr. Petr Balabán - advokát :00 15: Kč (1 860 Kč)* (1 860 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních. 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 660 Kč)* (1 660 Kč)** 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 560 Kč)* (1 560 Kč)** 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 460 Kč)* (1 460 Kč)** Nejčastější chyby při vedení účetnictví I. URČENO Seminář je vhodný pro účetní, ekonomy, účetní metodiky, účetní a daňové poradce. Cílem kurzu je vysvětlit, a na příkladech ukázat, správné účetní a daňové postupy u vybraných účetních okruhů účtování. Kurzy pro přepočet cizí měny v účetnictví, u DPH a u cestovních náhrad Nehmotný a hmotný majetek v účetnictví, rozdělení, oceňování, účetní zachycení, dopad na základ daně z příjmů Škody a manka, vymezení, účtování, vazba na základ daně z příjmů Opravy chyb minulých účetních období. LEKTOR Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce :00 16: Kč (2 520 Kč)* posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 320 Kč)* 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 220 Kč)* 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 120 Kč)* DOPORUČUJEME Pokud Vás zajímá více oblastí, přihlašte se na seminář Nejčastější chyby při vedení účetnictví II. (termín , VS 33121). Posluchačům, kteří se zúčastní obou seminářů, poskytneme slevu ve výši Kč na vložné k semináři Nejčastější chyby při vedení účetnictví II. K této slevě již nelze uplatnit slevový voucher či množstevní slevu, vložné není možné převést do dalšího semestru Odborné semináře a kurzy, září 2013 únor

11 Manažerská komunikace a asertivita v praxi URČENO Seminář je určen účetním, ekonomům, finančním manažerům a dalším posluchačům, kteří potřebují získat znalosti v dané oblasti. Proces komunikace v manažerské praxi, úskalí komunikace na pracovišti Řešení problémových situací, krizová komunikace, konstruktivní kritika, řešení konfliktů Presentační techniky a vyjednávání LEKTOR Ing. Libuše Neščáková, MBA specialista na problematiku soft skills a manažerských dovedností :00 16: Kč (2 040 Kč)* (1 500 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních STUDUJTE SPOLEČNĚ množstevní slevy při účasti na této akci 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 840 Kč)* (1 300 Kč)** 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 740 Kč)* (1 200 Kč)** 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 640 Kč)* (1 100 Kč)** Znalosti účetní o DPH URČENO Seminář je určen především účetním, dále finančním manažerům a účetním metodikům. Vymezení předmětu daně Daňové doklady druhy a jejich náležitosti Výpočet daně Uplatňování daňových dokladů z časového hlediska Zálohy doklady, účtování Cizí měna přepočet cizí měny ve vazbě na účetní předpisy Nárok na odpočet daně DPH při dodávkách zboží a služeb v rámci EU DPH při dovozu a vývozu mimo EU DPH a automobil LEKTOŘI Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce, Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce :00 16: Kč (2 520 Kč)* posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 320 Kč)* 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 220 Kč)* 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 120 Kč)* Daňové pasti a rizika /společnosti ve ztrátě, pořizování majetku, optimalizace DPH/ URČENO Seminář je určen manažerům na střední a vyšší úrovni řízení, poradcům a hlavním účetním, kteří chtějí získat jistotu pro svá rozhodnutí, bezpečné finanční řízení a ve svém důsledku ochránit i sami sebe. Seminář je cíleně zaměřen na praktické rady a návody, jak se vyvarovat účetních a daňových chyb při manažerském řízení společnosti, které mohou ohrozit finanční stabilitu firmy, příp. způsobit kolizi se zákonem. Bezpečný a správný postup při prodeji majetku společnosti svým statutárním orgánům. Jaká pravidla platí pro půjčky a úvěry mezi společností, statutárními orgány a spojenými osobami? Jaká úskalí přináší souběh příjmů zaměstnance a odměny statutárního orgánu? O čem musí jednat valná hromada? Problém s neuhrazenou ztrátou. Kdy je možné a kdy není možné vyplácení dividend a podílů na zisku? Na co dát pozor při financování pořízení dlouhodobého majetku (finanční leasing úvěr)? Jaké jsou problémy při pořizování, užívání a vyřazení automobilů? Jak postupovat u nájmu nemovitostí? Problematika oprav a rekonstrukcí najatých prostor. Na co je třeba myslet při prodeji nemovitosti? Jak racionálně postupovat při uplatňování nároku na odpočet DPH? Jaké jsou daňové aspekty při pořizování a poskytování dárků a drobných reklamních a propagačních předmětů? Jak uzavírat darovací smlouvy, sponzorské smlouvy a smlouvy o reklamě a jaký je mezi nimi rozdíl? Jak přistupovat k zaměstnaneckým benefitům? Odborné semináře a kurzy, září 2013 únor

12 LEKTOŘI Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce, Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce :00 16: Kč (2 520 Kč)* (1 400 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních. K této ceně již nelze uplatnit další slevy. Vložné nelze v tomto případě převést na jinou akci. 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 320 Kč)* 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 220 Kč)* 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 120 Kč)* Účetnictví a daně pro pokročilé URČENO Kurz je určen účetním, finančním manažerům a účetním metodikům obchodních společností, účetním poradcům. Kurz je vhodný i pro absolventy rekvalifikačního kurzu Účetnictví podnikatelů. Cílem kurzu je na konkrétních praktických příkladech rozšířit a prohloubit odborné znalosti z vybraných účetních a daňových témat a zároveň seznámit posluchače s aktuálními změnami v účetní, daňové a související legislativě k datu konání kurzu. Pozn.: nutná kalkulačka. 1. téma Legislativní úprava účetnictví podnikatelů pro účetní období 2013 (termín ) Normativní zajištění zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví, české účetní standardy pro podnikatele, další obecně závazné předpisy zejména úprava obchodního zákoníku, vnitřní předpisy účetní jednotky Praktická aplikace aktuálních předpisů regulujících účetnictví Vazba národní regulace účetnictví na mezinárodní předpisy, povinnost aplikace IFRS v ČR Příklady Diskuse 2. téma Dlouhodobý majetek (termín ) Leasing Opravné položky Rezervy na opravy dlouhodobého majetku Oceňování reálnou hodnotou Technické zhodnocení Odpisování Oceňovací rozdíl Goodwill Příklady Diskuse 3. téma Krátkodobý majetek (termín ) Účtování zásob Oceňování krátkodobého majetku Krátkodobý finanční majetek Operace v cizích měnách Inventarizace a inventarizační rozdíly Pohledávky a oceňování Opravné položky Časové rozlišení Příklady Diskuse 4. téma Vlastní kapitál a dlouhodobé závazky (termín ) Změny základního kapitálu Kapitálové fondy Podíly ze zisku Úvěry, dluhopisy Výkaz o změnách vlastního kapitálu Rezervy (rezerva na daň z příjmů a ostatní rezervy) Odložená daň Příklady Diskuse 5. téma Operace s podnikem (termín ) Postup účtování při přeměně společnosti Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Goodwill Dopady přeměn do položek vlastního kapitálu Prodej podniku nebo jeho části Nájem podniku Příklady Diskuse 6. téma Účetní závěrka (termín ) Legislativní rámec účetní závěrky změny a jejich dopad do účetní závěrky Podstatné daňové změny ve vazbě na účetní závěrku Komplikované a problémové operace při sestavení účetní závěrky Účetní výkazy včetně změn rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, přehled o peněžních tocích (cash flow), přehled o změnách vlastního kapitálu Následné povinnosti účetní jednotky spojené s roční účetní závěrkou (výroční zpráva, zveřejnění, audit apod.) Příklady Diskuse 7. téma Daň z přidané hodnoty (termín ) Vymezení daňových subjektů Obrat pro povinnou registraci Stanovení místa plnění Dodání zboží do jiného členského státu Pořízení zboží z jiného členského státu Poskytování služeb - různé způsoby zdanění Dovoz a vývoz zboží Dodání zboží a poskytování služeb v tuzemsku Povinnost odvést daň na výstupu Daňové doklady Základ a výpočet daně Oprava základu daně Sazby daně Osvobození od daně Nárok na odpočet (podmínky, způsob krácení odpočtu, zálohový koeficient a vypořádání) Správa daně v tuzemsku Formulář daňového přiznání Souhrnné hlášení Příklady Diskuse 8. téma Daň z příjmů právnických osob (termín ) Poplatníci daně z příjmů právnických osob Zdaňovací období Konstrukce základu daně Úprava základu daně Výpočet daňové povinnosti Samostatný základ daně Zdanění dividend a podílů na zisku Daňové a nedaňové náklady Opravné položky k pohledávkám Odpis pohledávek Problematika hmotného a nehmotného majetku vymezení, odpisy, technické zhodnocení, rezervy na opravy hmotného majetku Odčitatelné položky Slevy na dani Poslední známá daňová povinnost a stanovení záloh na daň z příjmů Přiznání k dani z příjmů právnických osob Příklady Diskuse Odborné semináře a kurzy, září 2013 únor

13 9. téma Daň z příjmů fyzických osob (termín ) Poplatníci daně z příjmů fyzických osob Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů Konstrukce základu daně Výpočet daňové povinnosti Příjmy ze závislé činnosti, zaměstnanecké benefity a jejich dopad do základu daně z příjmů a do pojistného, výpočet mzdy Příjmy z podnikání Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z pronájmu Ostatní příjmy Nezdanitelné částky Slevy na dani Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pojistné na sociální a zdravotní pojištění, stropy pojistného Příklady Diskuse Kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou (termín , 9 12 hod.), která je nepovinnou částí kurzu. Úspěšným adeptům je vydáno Osvědčení Institutu certifikace účetních, a.s. o absolvování kurzu. Posluchači, kteří absolvují celý kurz Účetnictví a daně pro pokročilé vč. zkoušky, se mohou zdarma zúčastnit také závěrečné písemné zkoušky v rámci kurzu Praktikum z daní podnikatelů a získat tak dvě osvědčení. Zkouška se koná dne , 9 12 hod. Přihlášku ke zkoušce Praktikum z daní podnikatelů je možné zaslat elektronicky na, příp. po skončení kurzu předat přímo na oddělení vzdělávání ICÚ. LEKTOŘI Ing. Eva Sládková auditor, lektor SVŠE (1. 6. téma) Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce (7. 9. téma) Kurz si můžete objednat jako celek, a to se zkouškou nebo bez zkoušky, příp. se přihlásit pouze na vybrané semináře (témata) podle uvedených variabilních symbolů (VS). TÉMA Legislativní úprava účetnictví podnikatelů :00 16: Kč (2 520 Kč)* Dlouhodobý majetek :00 16: Kč (2 520 Kč)* Krátkodobý majetek :00 16: Kč (2 520 Kč)* Vlastní kapitál a dlouhodobé závazky :00 16: Kč (2 520 Kč)* Operace s podnikem :00 16: Kč (2 520 Kč)* Účetní závěrka :00 16: Kč (2 520 Kč)* Daň z přidané hodnoty :00 16: Kč (2 520 Kč)* Daň z příjmů právnických osob :00 16: Kč (2 520 Kč)* Daň z příjmů fyzických osob :00 16: Kč (2 520 Kč)* Celý kurz vč. zkoušky :00 12: Kč ( Kč)* Celý kurz bez zkoušky Kč ( Kč)* **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních STUDUJTE SPOLEČNĚ množstevní slevy při účasti na celém kurzu vč. zkoušky VS nebo bez zkoušky VS 32091: 2 posluchači sleva Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč ( Kč)*, resp Kč ( Kč)* v případě kurzu bez zkoušky 3 posluchači sleva Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč ( Kč)*, resp Kč ( Kč)* v případě kurzu bez zkoušky 4 posluchači a více sleva Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč ( Kč)*, resp Kč ( Kč)* v případě kurzu bez zkoušky STUDUJTE SPOLEČNĚ množstevní slevy při účasti na vybraném semináři/vybraných seminářích VS : 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 320 Kč)* 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 220 Kč)* 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 120 Kč)* Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň kurzu, resp. vybraného semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na vzdělávací akci se přihlásí společně. Množstevní slevy lze kombinovat s uplatněním slevových voucherů, vložné není možné převést do dalšího semestru Odborné semináře a kurzy, září 2013 únor

14 Zákoník práce a pracovní právo URČENO Dvoudenní kurz je určen personalistům, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům, asistentkám a všem dalším zájemcům o tuto problematiku. Prakticky každý se někdy stane účastníkem pracovněprávních vztahů, ať již jako zaměstnavatel či zaměstnanec. Na kurzu si utřídíte informace ze zákoníku práce i dalších norem v plné šíři, a to převážně z pohledu zaměstnavatele co se v pracovněprávních vztazích smí či nesmí, jaká jsou úskalí pracovního poměru, co odměňování, bezpečnost práce, ochrana osobních údajů, pracovní doba, dovolená a další. Po absolvování kurzu byste měli mít komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend a k dispozici obsáhlý studijní materiál vč. desítek konkrétních případů, které Vám pomohou i v budoucnu. Základní zásady pracovněprávních vztahů Právní úkony a jejich případná neplatnost (vliv nového občanského zákoníku) Přehled povinností zaměstnavatele Kolektivní smlouvy Neplatnost právních úkonů Právní úprava vzniku, změn a skončení pracovního poměru a s tím související povinnosti zaměstnavatele Náležitosti pracovní smlouvy, jmenování a odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa Změny pracovního poměru převedení zaměstnance na jinou práci, dočasné přidělení, pracovní cesty Skončení pracovního poměru způsoby skončení pracovního poměru, příklady, rozdíly mezi způsoby ukončení, rozdíl mezi závažným a hrubým porušením povinností, neuspokojivé pracovní výsledky, judikatura Pracovní doba, přestávky v práci, rozvržení pracovní doby (konto pracovní doby), home office Odměna za práci stanovená či sjednaná mzda, příplatky, přesčasy, pohotovost a další Dovolená její plánování, určování, čerpání, krácení, převody do dalšího roku Ochrana osobních údajů Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu Informování a projednání v pracovních vztazích Vnitřní předpisy, osobní spis, potvrzení o zaměstnání, posudek Doručování písemností a další LEKTOR Dana Blažková poradenství a lektorská činnost v pracovním právu a personalistice :00 15: Kč (3 900 Kč)* (2 800 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 2 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (3 600 Kč)* (2 500 Kč)** 3 posluchači sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (3 500 Kč)* (2 400 Kč)** 4 posluchači a více sleva 500 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (3 400 Kč)* (2 300 Kč)** Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento kurz (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň kurzu zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na kurzu se přihlásí společně. Množstevní slevy lze kombinovat s uplatněním slevových voucherů, vložné není možné převést do dalšího semestru nebo na jinou akci. Účetnictví v insolvenci URČENO Seminář je určen účetním, hlavním účetním, finančním manažerům a dalším ekonomickým pracovníkům, kteří si potřebují ujasnit specifika související s účetnictvím ve firmách, které jsou v insolvenčním řízení. Specifika účtování v insolvenci, termíny sestavování účetních závěrek, druhy účetních závěrek a odpovědnost jednotlivých osob za vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a archivaci účetních záznamů. LEKTOR Ing. Eva Sládková auditor, lektor SVŠE :00 16: Kč (2 520 Kč)* (1 400 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních. K této ceně již nelze uplatnit další slevy. Vložné nelze v tomto případě převést na jinou akci. 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 320 Kč)* 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 220 Kč)* 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 120 Kč)* Odborné semináře a kurzy, září 2013 únor

15 Průvodce pracovním právem (večerní kurz) URČENO Čtyřdenní kurz je určen personalistům, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům, asistentkám a všem, kteří si chtějí utřídit nebo získat informace ze zákoníku práce a souvisejících norem. Průvodce pracovním právem I. část 1. den Pracovní poměr vznik a změny, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Základní zásady pracovních vztahů Neplatnost právních úkonů Pracovní smlouva Jmenování Zkušební doba Pracovní poměry na dobu určitou Převedení na jinou práci Pracovní cesta Dočasné přidělení Konkurenční doložka Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti Agenturní zaměstnání Doručování písemností 2. den Skončení pracovního poměru, mzda/plat, bezpečnost práce Dohoda Výpověď a ochrana před výpovědí Okamžité zrušení Zrušení ve zkušební době Uplynutí sjednané doby Rozdíly v intenzitě porušení povinností (hrubé, závažné, méně závažné) Neuspokojivé pracovní výsledky Porušování léčebného režimu Komplikované a sporné případy Judikatura Hromadné propouštění Odstupné Minimální mzda Zaručená mzda Mzdové tarify Příplatky za práci Rozdíl mezi mzdou a platem Srážky ze mzdy Sjednání či stanovení odměny za práci (smlouva či výměr) Zahrnutí přesčasů Základy BOZP povinnosti zaměstnavatele a povinnosti zaměstnance Preventivní prohlídky Průvodce pracovním právem II. část 3. den Pracovní doba a překážky v práci Směny, rozvržení, plány pracovní doby Kratší pracovní doba Pružná pracovní doba Konto pracovní doby Přestávky Odpočinek mezi směnami a v rámci týdne Práce přesčas Evidence pracovní doby překážky v práci na straně zaměstnance Překážky na straně zaměstnavatele 4. den Dovolená, náhrada škody, odborný rozvoj zaměstnanců Nárok na dovolenou Plánování, určení a čerpání dovolené Dodatková dovolená Dovolená jako benefit Převody dovolené do dalších let Náhrada za dovolenou Krácení dovolené Obecná odpovědnost za škodu Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvracení škody Odpovědnost za schodek (tzv. hmotná odpovědnost) individuální i společná Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí Obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu Odpovědnost za škodu na odložených věcech Odpovědnost za škodu související s výkonem práce a další Judikatura k náhradě škody Ochrana majetku zaměstnavatele a možnosti jak ji vyžadovat Odborný rozvoj zaměstnanců prohlubování, zvyšování kvalifikace, kvalifikační dohody a její náležitosti LEKTOR Dana Blažková poradenství a lektorská činnost v pracovním právu a personalistice Kurz si můžete objednat jako celek, příp. se přihlásit pouze na I. nebo II. část kurzu podle uvedených variabilních symbolů (VS). I. část :00 20: Kč (2 000 Kč)* (1 500 Kč)** II. část :00 20: Kč (2 000 Kč)* (1 500 Kč)** Celý kurz :00 20: Kč (3 800 Kč)* (2 800 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních STUDUJTE SPOLEČNĚ množstevní slevy při účasti na celém kurzu VS posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (3 600 Kč)* (2 600 Kč)** 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (3 500 Kč)* (2 500 Kč)** 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (3 400 Kč)* (2 400 Kč)** STUDUJTE SPOLEČNĚ množstevní slevy při účasti na I. nebo II. části kurzu pod VS nebo 32094: 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 800 Kč)* (1 300 Kč)** 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 700 Kč)* (1 200 Kč)** 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 600 Kč)* (1 100 Kč)** Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň kurzu, resp. vybrané části kurzu zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na vzdělávací akci se přihlásí společně. Množstevní slevy lze kombinovat s uplatněním slevových voucherů, vložné není možné převést do dalšího semestru Odborné semináře a kurzy, září 2013 únor

16 Náklady a výnosy účetní a daňový pohled URČENO Seminář je určen účetním, finančním manažerům, podnikatelům, účetním a daňovým metodikům, auditorům a dalším pracovníkům z ekonomické oblasti. Časové rozlišení nákladů a výnosů Práce s výsledovkou Vazby mezi jednotlivými výsledkovými účty Rozdíl mezi účetním a zdaňovacím obdobím Náklady daňové a nedaňové Daňové výdaje, které nejsou účetním nákladem Výnosy nezahrnované do základu daně Účtování nákladů a výnosů na jednotlivé syntetické účty Nejčastější účetní a daňové chyby při účtování nákladů a výnosů Příklady účtování a daňového posouzení nájemného u finančního leasingu, daní, technického zhodnocení, škod a sankcí LEKTOŘI Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce, Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce :00 16: Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 320 Kč)* (1 660 Kč)** 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 220 Kč)* (1 560 Kč)** 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 120 Kč)* (1 460 Kč)** DOPORUČUJEME Seminář dále doporučujeme adeptům systému certifikace, kteří se připravují na zkoušku Daně (podali přihlášku k prosincové zkoušce) a potřebují si osvěžit, procvičit, příp. doplnit znalosti z této oblasti. Pro tyto posluchače jsme připravili akční vložné, které činí Kč vč. DPH. K této ceně již nelze uplatnit slevový voucher či množstevní slevu, vložné nelze převést do dalšího semestru Požadavky na vedení účetnictví při čerpání prostředků z fondů EU /pro podnikatelské subjekty/ URČENO Seminář je určen pro shora uvedené subjekty, které dotace čerpají, účtují o nich, předkládají vyúčtování, obhajují oprávněnost. LEKTOR Základní pojmy dotace investiční, provozní Dokumentace projekt, žádost, smlouva, rozhodnutí Realizace zálohy, vyúčtování záloh, prokazatelné výdaje, účtování, vykazování, evidence, daně, doklady účetní, daňové, náležitosti dokladů, úschova dokladů atd. Účtování příklady Kontrolní systém, prokazování oprávněnosti výdajů Publicita projektu Upozornění na problémy Diskuse, odpovědi na dotazy Ing. Ivana Podhráská auditor :00 14: Kč (2 330 Kč)* (1 720 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 130 Kč)* (1 520 Kč)** 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 030 Kč)* (1 420 Kč)** 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 930 Kč)* (1 320 Kč)** Odborné semináře a kurzy, září 2013 únor

17 Konsolidace I. URČENO Kurz je vhodný pro finanční ředitele, hlavní účetní a účetní, kteří připravují nebo budou připravovat konsolidovanou účetní závěrku, stejně tak je kurz vhodný pro finanční analytiky, auditory a účetní poradce. Kurz je postaven primárně na principech a pravidlech IFRS s vhodným doplněním rozdílných řešení v souladu s českými účetními předpisy. Cílem kurzu je přiblížit význam konsolidované účetní závěrky a přiblížit základní principy jejího sestavení. Kurz diskutuje rozdílné postavení dceřiných, přidružených a společných podniků a poskytuje základní výklad metod určených pravidly k jejich zachycení. LEKTOR Cíl a význam konsolidace účetních závěrek Úprava konsolidace v českých účetních předpisech vs. IFRS Konsolidační celek v užším vs. v širším pojetí Plná metoda konsolidace základní principy Ekvivalenční metoda základní principy Poměrná metoda konsolidace základní principy (účinnost pouze v českých účetních předpisech) První rok konsolidace a vliv pořízení/založení dceřiného podniku na konsolidaci Eliminace vnitroskupinových zůstatků a transakcí Ing. Libor Vašek, Ph.D. Účetní expert, VŠE Fakulta financí a účetnictví, člen KCÚ :00 16: Kč (4 560 Kč)* (3 360 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 2 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (4 260 Kč)* (3 060 Kč)** 3 posluchači sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (4 160 Kč)* (2 960 Kč)** 4 posluchači a více sleva 500 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (4 060 Kč)* (2 860 Kč)** Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento kurz (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň kurzu zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na kurzu se přihlásí společně. Množstevní slevy lze kombinovat s uplatněním slevových voucherů, vložné není možné převést do dalšího semestru nebo na jinou akci. DOPORUČUJEME Jako navazující doporučujeme dvoudenní kurz Konsolidace II. s hlubším pohledem na zachycení složitějších transakcí a událostí, které mohou nastat při konsolidování (termín konání a , VS 32098). Posluchačům, kteří se zúčastní obou kurzů, poskytneme slevu na vložné ke kurzu "Konsolidace II." ve výši Kč. K této slevě již nelze uplatnit slevový voucher či množstevní slevu, vložné není možné převést do dalšího semestru Základy účetnictví 3denní speciál URČENO Kurz je určen především začínajícím účetním, ale také manažerům, příp. majitelům firem. Posluchač nemusí mít předchozí znalosti v oboru účetnictví. Základní pojmy z oblasti podnikání, účetnictví a daní Právní úprava účetnictví (účetní jednotka, účetní období, inventarizace, náležitosti dokladů) Struktura aktiv a pasiv a jejich oceňování Náklady a výnosy pravidla pro jejich vykazování a členění Principy, metody a zásady účetnictví Směrná účtová osnova, její struktura a účtový rozvrh Úschova účetních záznamů Účetní závěrka LEKTOR Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce , a :00 16: Kč (6 000 Kč)* posluchači sleva 600 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (5 400 Kč)* 3 posluchači sleva 700 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (5 300 Kč)* 4 posluchači a více sleva 800 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (5 200 Kč)* Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento kurz (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň kurzu zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na kurzu se přihlásí společně. Množstevní slevy lze kombinovat s uplatněním slevových voucherů, vložné není možné převést do dalšího semestru nebo na jinou akci. Odborné semináře a kurzy, září 2013 únor

18 DPH rozšiřujeme a upevňujeme své znalosti /aneb a zase DPH, stále se máme co učit / URČENO Seminář je určen všem posluchačům, kteří si potřebují osvěžit problematiku DPH a dozvědět se něco navíc. Seminář doporučujeme také jako navazující kurz po absolvování základů DPH. Zopakování základních pojmů a principů Druhy plnění Místo plnění Kdo se musí stát plátcem daně? Povinnost přiznat daň z časového hlediska Uplatňování zákona v případě tuzemských plnění Dodání zboží a poskytování služeb v rámci EU Stanovení základu daně Sazby daně Přenesení daňové povinnosti v tuzemsku Přiznání, souhrnné hlášení, placení daně Časté chyby při uplatňování DPH LEKTOR Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce :00 16: Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 320 Kč)* (1 660 Kč)** 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 220 Kč)* (1 560 Kč)** 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 120 Kč)* (1 460 Kč)** DOPORUČUJEME Seminář dále doporučujeme adeptům systému certifikace, kteří se připravují na zkoušku Daně (podali přihlášku k prosincové zkoušce) a potřebují si osvěžit, procvičit, příp. doplnit znalosti z této oblasti. Pro tyto posluchače jsme připravili akční vložné, které činí Kč vč. DPH. K této ceně již nelze uplatnit slevový voucher či množstevní slevu, vložné nelze převést do dalšího semestru NEPŘEHLĚDNĚTE Posluchačům, kteří se zúčastnili semináře "DPH začínáme" (VS 33110, termín ), poskytneme slevu na vložné k tomuto semináři (VS 33118) ve výši Kč. K této slevě již nelze uplatnit slevový voucher či množstevní slevu, vložné nelze převést do dalšího semestru Odborné semináře a kurzy, září 2013 únor

19 Konsolidace II. URČENO Kurz je vhodný pro finanční ředitele, hlavní účetní a účetní, kteří připravují nebo budou připravovat konsolidovanou účetní závěrku, stejně tak je kurz vhodný pro finanční analytiky, auditory a účetní poradce. Kurz je postaven primárně na principech a pravidlech IFRS s vhodným doplněním rozdílných řešení v souladu s českými účetními předpisy. Cílem kurzu je hlubší pohled na konsolidování podniků se zaměřením na složitější transakce. Obsah kurzu je sestaven v návaznosti na kurz Konsolidace I. a od účastníků kurzu se očekávají základní znalosti v oblasti konsolidací, na kterých budou moci stavět a které budou moci v kurzu rozšiřovat. Detailnější zaměření na existenci ovládání a vznik povinnosti konsolidovat v IFRS Postupná akvizice a její vliv na konsolidaci dceřiného podniku Změny vlastnických podílů bez ztráty ovládání řešení navýšení/snížení vlastnických podílů při zachování existence vztahu mateřský x dceřiný podnik Konsolidace zahraničního dceřiného podniku a vliv cizoměnových přepočtů na konsolidovanou účetní závěrku Ztráta ovládání neboli dekonsolidace (prodej dceřiného podniku) Konsolidace komplexních skupin a změny v konsolidačních celcích Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu Konsolidovaný výkaz cash flow Poznámky (příloha) v rámci konsolidované účetní závěrky LEKTOR Ing. Libor Vašek, Ph.D. Účetní expert, VŠE Fakulta financí a účetnictví, člen KCÚ :00 16: Kč (4 560 Kč)* (3 360 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 2 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (4 260 Kč)* (3 060 Kč)** 3 posluchači sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (4 160 Kč)* (2 960 Kč)** 4 posluchači a více sleva 500 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (4 060 Kč)* (2 860 Kč)** Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento kurz (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň kurzu zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na kurzu se přihlásí společně. Množstevní slevy lze kombinovat s uplatněním slevových voucherů, vložné není možné převést do dalšího semestru nebo na jinou akci. NEPŘEHLÉDNĚTE Posluchačům, kteří se zúčastnili kurzu "Konsolidace I." (termín , VS 32096), poskytneme slevu na vložné k tomuto kurzu (VS 32098) ve výši Kč. K této slevě již nelze uplatnit slevový voucher či množstevní slevu, vložné nelze převést do dalšího semestru či na jinou akci. IFRS pro pokročilé II. URČENO Seminář doporučujeme posluchačům s praktickými zkušenostmi s aplikací IFRS, kteří si potřebují své znalosti dále prohlubovat, aktualizovat a seznamovat se s řešením složitějších problémů, které přináší praxe. V rámci dalšího profesního vzdělávání je seminář vhodný i pro držitele diplomu IFRS specialista. Překlopení výkazů sestavených podle českých účetních předpisů na výkazy sestavené podle IFRS na modelovém příkladu, který se bude zabývat zejména rozdíly v následujících oblastech: Finanční leasing Rezerva na odstranění aktiva a uvedení místa do původního stavu Vývoj pro vlastní potřeby Dlouhodobé aktivum držené k prodeji Kapitalizace výpůjčních nákladů Smlouva o zhotovení Splátkový prodej Dlouhodobé zaměstnanecké požitky Související odložená daň LEKTOR Ing. Martina Janoušková, FCCA lektor a konzultant k problematice IFRS :30 15: Kč (1 860 Kč)* (1 860 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních DOPORUČUJEME K prohloubení znalostí v oblasti IFRS doporučujeme také seminář IFRS pro pokročilé I. Pokročilé podnikové kombinace a konsolidace (termín , VS 33109). Posluchačům, kteří se zúčastní obou seminářů, bude poskytnuta sleva z vložného na seminář IFRS pro pokročilé II., VS 33119, ve výši 1000 Kč. K této ceně již nelze uplatnit slevový voucher či množstevní slevu, vložné nelze převést do dalšího semestru či na jinou akci. 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 660 Kč)* (1 660 Kč)** 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 560 Kč)* (1 560 Kč)** 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 460 Kč)* (1 460 Kč)** Odborné semináře a kurzy, září 2013 únor

20 Procesní a projektové řízení URČENO Seminář je určen účetním, ekonomům, finančním manažerům a dalším posluchačům, kteří potřebují získat znalosti v dané oblasti. Základní procesy ve firmy, jejich typologie a řízení Základy managementu a řízení lidských zdrojů Strategický management a jeho nástroje v praktickém využití LEKTOR Ing. Libuše Neščáková, MBA specialista na problematiku soft skills a manažerských dovedností :00 16: Kč (2 040 Kč)* (1 500 Kč)** **) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních STUDUJTE SPOLEČNĚ množstevní slevy při účasti na této akci 2 posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 840 Kč)* (1 300 Kč)** 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 740 Kč)* (1 200 Kč)** 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (1 640 Kč)* (1 100 Kč)** Účtové třídy 0 a 1 dlouhodobý majetek a zásoby URČENO Seminář je vhodný pro účetní, pracovníky účetních firem, ekonomické a daňové poradce. Členění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (používané pojmy a jejich význam) Zásady účtování v účtové třídě 0 Pravidla pro oceňování a odpisování Řešení příkladů účtování (pořízení, odpisování a vyřazování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, účtování o drobném nehmotném a hmotném majetku, technické zhodnocení) Členění zásob Zásady účtování v účtové třídě 1 Oceňování zásob Řešení příkladů účtování (nakoupené zásoby způsob A, cenové odchylky, dobropisy opravné daňové doklady, nakoupené zásoby způsob B, zásoby vytvořené vlastní činností, inventarizační rozdíly a uzávěrkové účetní případy) DPH související se zásobami LEKTOR Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce :00 16: Kč (2 520 Kč)* posluchači sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 320 Kč)* 3 posluchači sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 220 Kč)* 4 posluchači a více sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí Kč (2 120 Kč)* Odborné semináře a kurzy, září 2013 únor

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212 681 616 00 Brno mobil: 723 035 947 mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212 681 616 00 Brno mobil: 723 035 947 mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 2/2010 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Informace k pojištění 3. Informace České daňové správy 4. Organizační záležitosti 5. Nabídka pracovního místa Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt:

Více

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009 1/2009 OBSAH Změny v daních a účetnictví str. 1 3 Téma, jež zajímá všechny adepty certifikace Institut otevřel pobočku v Brně str. 3 K certifikaci bude blíž i na Moravě E D I T O R I A L V době, kdy světem

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI NAKLADATELSTVÍ ANAG ÚČETNICTVÍ......................................................................................

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Olga Tučková - ODBORCONSULT-D tel: 233 550 031, fax: 233 550 807 Štětínská 360/6, 181 00 Praha 8 IČO 45783144, DIČ CZ5852071104 ŽL č.j. F 12361/92 NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Přihlášky též:

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

1/2010. základní organizace BRNO OBSAH:

1/2010. základní organizace BRNO OBSAH: 1/2010 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Informace k pojištění - z prezentace společnosti GrECo 3. 40. výročí založení Svazu účetních 4. Organizační záležitosti Adresa: Veveří 2581/102

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více