Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015"

Transkript

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Obor: Veřejnosprávní činnost Společná část maturitní zkoušky Povinné zkoušky: 2 zkoušky Český jazyk a literatura Cizí jazyk (AJ, NJ) nebo Matematika Profilová část maturitní zkoušky Povinné zkoušky: Zkušební předmět Praktická zkouška z odborných předmětů Odborné předměty ekonomické Veřejná správa a právo 3 zkoušky forma zkoušky písemná ústní ústní Nepovinné zkoušky: Zkušební předmět Matematika+ Anglický jazyk Německý jazyk forma zkoušky ústní ústní ústní Datum:... ředitel

2 Témata pro ústní zkoušku společné části ze zkušebního předmětu cizí jazyk anglický jazyk, německý jazyk 1. Osobní charakteristika 2. Rodina 3. Domov a bydlení 4. Každodenní život 5. Vzdělávání 6. Volný čas a zábava 7. Mezilidské vztahy 8. Cestování a doprava 9. Zdraví a hygiena 10. Stravování 11. Nakupování 12. Práce a povolání 13. Služby 14. Společnost 15. Zeměpis a příroda Dále pro NJ: 1. Česká republika, Praha 2. Rakousko 3. Německo 4. Švýcarsko 5. Německy mluvící země Dále pro AJ: 1. Anglická a americká literatura 2. Velká Británie, Londýn 3. USA 4. Česká republika Obecná témata vychází z Katalogu požadavků k maturitě z cizího jazyka ze dne dostupném na Projednáno předmětovou komisí dne

3 Témata zkušebních předmětů profilové části maturitní zkoušky Odborné předměty ekonomické 1. Elektronizace veřejné správy Vymezení působnosti ministerstva vnitra (Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev), Český E-Goverment historie elektronizace veřejné správy v České republice (www.mvcr.cz - egoverment) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Cíle, modely a aktivity E-Govermentu Datové schránky - zřízení datové schránky - občan, živnostník, právnická osoba, orgán veřejné správy (www.datoveschranky.info) Popis projektu CZECH POINT - EGON moderní, přátelský a efektivní úřad (www.czechpoint.cz) Základní registry veřejné správy (www.szrcr.cz) 2. Územně samosprávné celky s všeobecnou působností obce, kraje Pravidla pro vydávání právních předpisů obcí Samostatná a přenesená působnost obcí (Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) Obecně závazné vyhlášky obce (Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 10) Nařízení města (Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 11) Jihomoravský kraj metodická pomoc obcím Samostatná a přenesená působnost kraje (Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích) Právní předpisy krajů Věstník právních předpisů Obecně závazná vyhláška (Zákon č.129/2000 Sb., o krajích 6) Nařízení kraje (Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 7) Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád - Veřejnoprávní smlouvy 3. Správní řád zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád) Postup správního orgánu (zákon č. 5004/2004 Sb., Správní řád 9) Účastníci správního řízení (zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád 27 odst. 1, 2, 3) Orgány rozhodující ve správním řízení (věcná, místní, funkční příslušnost k orgánům) Zásady správního řízení Práva účastníka správního řízení Povinnosti účastníka správního řízení Průběh správního řízení Stádium prvoinstanční zahájení správního řízení, průběh správního řízení, správní rozhodnutí Stadium přezkumné odvolání, rozklad

4 4. Účast ve správním řízení občanských sdružení v oblasti ochrany přírody a krajiny Kompetence MŽP ČR (Zákon č. 2/1969, o ministerstvech, Zákon č. 173/1989 Sb.) Občanská sdružení (Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník) Občanské sdružení jako účastník správního řízení Žádost o informování o zahajovaných řízeních Oznámení o účastenství občanského sdružení ve správním řízení Přihlášení do správního řízení Typy správních řízení s dotčenými zájmy ochrany přírody a krajiny 5. Dokumenty ve správním řízení souvislý příklad zrušení živnostenského oprávnění oznámení o zahájení řízení (zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 47 odst.1) doručení veřejnou vyhláškou (zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 25 odst.1) usnesení o stanovení opatrovníka (zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 32 odst.2) úřední záznam o jednání záznam do spisu o zániku funkce opatrovníka (zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 32 odst. 8) vyrozumění účastníka řízení o zániku funkce opatrovníka (zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 76 odst. 3 ve spojení s 32 odst. 8) vyrozumění účastníka před vydáním rozhodnutí (zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 36 odst. 8) vyjádření účastníka řízení před vydáním rozhodnutí rozhodnutí (zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 79 odst. 5) odvolání, rozhodnutí krajského úřadu, přezkum Ministerstva průmyslu a obchodu 6. Aplikace Správní řádu v oblasti vnitřní správy Kompetence MV ČR (Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev) Evidence obyvatel (Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech) Výkon státní správy v oblasti evidence obyvatel (www.mvcr.cz, - Krajský úřad - Metodické listy odborů krajského úřadu - OSP odbor správní - Agenda evidence obyvatel, - Městský úřad - Formuláře a informace - správní odbor) Ohlašovny, trvalý pobyt informační systém RUIAN (www.ruian.cz) Katastr nemovitostí (nahlizenidokn.cuzk.cz) Portál GOV životní situace (www.gov.cz - Informace pro občany ČR - životní situace - Bydlení - Stěhování) 7. Správní řád v oblasti evidenci obyvatel Postup správního řízení při zrušení trvalého pobytu Návrh na zrušení trvalého pobytu ( 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech, vzor Návrhu www. hustopece-city.cz - Městský úřad - Formuláře a informace - správní odbor - Evidence obyvatel - Žádost na zrušení místa trvalého pobytu)

5 Oznámení zahájení správního řízení z moci úřední, poučení o právech a povinnostech účastníka správního řízení ( 47 Zákona č. 500/2004 Správní řád, - Krajský úřad - Metodické listy odborů krajského úřadu - OSP odbor správní - Agenda evidence obyvatel, Vzory ke správnímu řízení ke zrušení trvalého pobytu)kontrola prováděná soudy Oznámení zahájení správního řízení z moci úřední, poučení o právech a povinnostech účastníka správního řízení ( 47 Zákona č. 500/2004 Správní řád, - Krajský úřad - Metodické listy odborů krajského úřadu - OSP odbor správní - Agenda evidence obyvatel, Vzory ke správnímu řízení ke zrušení trvalého pobytu) Rozhodnutí vyhovění návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, výrok, odůvodnění, poučení o odvolání ( 68 zákona č. 500/2004 Správního řádu, - Krajský úřad - Metodické listy odborů krajského úřadu - OSP odbor správní - Agenda evidence obyvatel, Vzory ke správnímu řízení ke zrušení trvalého pobytu) Odvolání proti rozhodnutí 8. Správa zaměstnanosti Kompetence MPSV (Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev, - zaměstnanost a ÚP, Integrovaný portál MPSV - Úřad práce (Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce) Základní právní předpisy správy zaměstnanosti Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky Zákon č. 2/1993 Sb., LZPS hlava IV., čl. 26 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ( 2 - Státní politika zaměstnanosti) Portál GOV životní situace (www.gov.cz - Informace pro občany ČR - životní situace - zaměstnání - ztráta zaměstnání) Webová aplikace Kalkulačka, výpočet podpory v nezaměstnanosti Využívání správního řádu v oblasti správy zaměstnanosti (www.portal.mpsv.cz - zaměstnanost - pro občany - formuláře ke stažení - Základní poučení uchazeče o zaměstnání - část II. bod 16) 9. Správní řád v oblasti správy zaměstnanosti Základní poučení uchazeče o zaměstnání portal.mpsv.cz (www.portal.mpsv.cz - zaměstnanost - pro občany - formuláře ke stažení - Základní poučení uchazeče o zaměstnání) Postup při zařazení občana do evidence uchazečů o zaměstnání, elektronický formulář ( 22 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, - zaměstnanost - pro občany - formuláře ke stažení - Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání) Správní řízení při nezařazení do evidence uchazečů o zaměstnání (nesplnění podmínek zařazení občana do evidence uchazečů o zaměstnání, - zaměstnanost - pro občany - formuláře ke stažení - Základní poučení uchazeče o zaměstnání, část I. bod 7 a 8) Postup při žádosti nároku o podporu v nezaměstnanosti, elektronický formulář ( 39 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, - zaměstnanost - pro občany - formuláře ke stažení - Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání) Správní řízení při vyřazení z evidence podpory v nezaměstnanosti (nesplnění

6 podmínek zařazení občana do evidence podpory v nezaměstnanosti, - zaměstnanost - pro občany - formuláře ke stažení - Základní poučení uchazeče o zaměstnání, část II. bod 2) Správní řízení při vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání 10. Správa školství Kompetence MŠMT (Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev, Školský zákon (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 1 Předmět úpravy, 2 Zásady a cíle vzdělávání) Zřizovatelé školských zařízení (ministerstva, kraje, obce) Princip subsidiarity Veřejná školy a případy neřešené správním řádem Veřejná škola a případy řešené správním řádem Zásady správního řízení v oblasti školství Portál GOV životní situace (www.gov.cz - Informace pro občany ČR - Vzdělání, věda a výzkum - Střední a vyšší školy) 11. Stavební správa územní plánování a stavební zákon Školní řád (vydaný na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., - Dokumenty - Školní řád) Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ( 59 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákon č. 500/2004 Sb. správní řád ) Podnět na zahájení správního řízení (porušení školního řádu) Rozhodnutí o vyloučení žáka ze studia - obsahové a formální náležitosti, výrok, odůvodnění, poučení Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku - ( 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákon č. 500/2004 Sb. správní řád) Odvolání proti rozhodnutí - Obsahové a formální náležitosti odvolání 12. Stavební správa územní plánování a stavební zákon kompetence MMR (Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev, - Územní a bytová politika - Územní plánování a stavební řád) územní a stavební řízení (Zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon) výkon státní správy v oblasti územního plánování a stavebního řádu stavební úřady informační systém RUIAN, spolupráce s dotčenými orgány (www.hustopece-city.cz - Městský úřad - Formuláře a informace - Stavební úřad - Územní působnost stavebního úřadu) občan a územní plán (www.hustopece-city.cz - Územní plánování - Vydané územně plánovací dokumentace správního obvodu Hustopečsko) Portál GOV životní situace (www.gov.cz - Informace pro občany ČR - Bydlení - Stavba 13. Správní řád v oblasti stavebního zákona vztah zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon k zákonu 500/2004 Sb. správní řád místní a věcná působnost ( 10, 11 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon)

7 žádost o stavební povolení, stanoviska dotčených orgánů (www.mmr.cz - Územní a bytová politika - Územní plánování a stavební řád - Vzory a formuláře - Vzory vyplněných žádost na úseku stavebního řádu - zkušební zadost o stavební povolení nebo - Formuláře a informace - Stavební úřad - Žádost o stavební povolení. oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání - obsahové a formální náležitosti, poučení ( 13 odst. 1, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 140 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád) rozhodnutí o umístění stavby, výroková část, odůvodnění, poučení ( 78 odst. 1 stavebního zákona, 140 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád) Katastr nemovitostí (nahlizenidokn.cuzk.cz) 14. Živnostenská správa Kompetence Živnostenského úřadu ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu (Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev, - ministerstvo - ministerstvo - působnost ministerstva) Základní právní prameny v živnostenské správě Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon (příloha 1-5 rozdělení živností) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech Živnostenský rejstřík - (vyhledávání podnikatelských subjektů, statistické informace o živnostenském podnikání) Krajské živnostenské úřady Krajský živnostenský úřad Jihomoravského kraje (www.kr-jihomoravsky.cz - Téma - podnikání - KŽÚ Krajský živnostenský úřad - Činnost odboru) Obecní živnostenské úřady Odbor obecní živnostenského úřadu Hustopeče (www.hustopece-city.cz - Městský úřad - Formuláře a informace - Odbor obecní živnostenský úřad) Místní příslušnost k živnostenskému úřadu Funkce Czech POINT v oblasti živnostenské správy (www.czechpoint.cz - O projektu - Co poskytuje Czech POINT) 15. Správní řád v oblasti živnostenské správy krizový stav Portál GOV Informace pro podnikatele a živnostníky (www.gov.cz - Informace pro podnikatele a živnostníky - životní situace živnostníci) Žádost o živnostenský list, přihlášky do evidencí (www.mpo.cz - Náš tip- Rádce pro podnikatele - Jednotný registrační formulář) Rozhodnutí v případě založení živnosti - vydání živnostenského listu Podnět k zahájení zrušení živnostenského oprávnění Zahájení řízení v případě zrušení živnostenského oprávnění nebo uložení pokuty - 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Správní řád Přerušení řízení 64 zákona č. 500/2004 Správní řád Zastavení řízení 66 zákona č. 500/2004 Správní řád Rozhodnutí 9 zákona č. 500/2004 Správní řád, rozhodnutí v oblasti živnostenského podnikání. Rozhodnutí zákona č. 500/2004 Správní řád obsahová forma rozhodnutí, výrok, odůvodnění a poučení účastníků

8 16. Trh práce, nezaměstnanost, politika zaměstnanosti, úřady práce. - definice trhu práce, - nezaměstnanost a její druhy, - politika zaměstnanosti, opatření státu, - funkce úřadu práce. 17. Personální zajištění firmy. - personalistika a její náplň, - motivace, stimulace, - kvalifikace, - možnosti čerpání lidských zdrojů. 18. Mzdy a mzdová politika. - mzda, plat, - druhy mezd, - výpočet mzdy, - motivační nástroje 19. Zabezpečení podniku dlouhodobým majetkem (pořizování, plánování). - definice dlouhodobého majetku, - druhy dlouhodobého majetku, - oceňování dlouhodobého majetku, - investice a posouzení její efektivnosti. 20. Zdroje financování dlouhodobého majetku (leasing, odepisování, vyřazování). - druhy zdrojů financování dlouhodobého majetku, - definice a druhy leasingu, - definice a druhy odpisů, - možnosti vyřazování dlouhodobého majetku. 21. Tržní hospodářství, subjekty trhu, nabídka, poptávka, tržní rovnováha, konkurence. - tržní hospodářství, subjekty trhu, - nabídka, poptávka, - tržní rovnováha, - konkurence. 22. Právní úprava účetnictví., dokumentace v účetnictví - podstata, funkce, význam, pojmy, - účetní soustava, - účetní zásady, směrná účtová osnova, účtový rozvrh. význam dokumentace, - účetní doklady, jejich druhy, - náležitosti, oběh účetních dokladů, - účetní zápisy a jejich opravy, - vyhotovování, úschova účetních dokladů. 23. Rozvaha - pravidlo rozvahy, druhy rozvahy, - charakteristika a dělení aktiv, - charakteristika a dělení pasiv, - změny rozvahových položek, - syntetické, analytické účty,

9 - zjištění hospodářského výsledku, - inventarizace. 24. Struktura národního hospodářství, hodnocení národního hospodářství. - členění národního hospodářství, - subjekty národního hospodářství, - hodnocení národního hospodářství, - ukazatele národního hospodářství 25. Řízení, subjekty národního hospodářství, trh, zásahy státu do ekonomiky. - princip řízení národního hospodářství, - subjekty národního hospodářství, - definice trhu, rovnováha trhu, - zásahy státu do ekonomiky 26. Základy financí, veřejné finance - bankovní systém ČR, - peníze a měnová soustava, - vznik, funkce a základní činnosti bank, - komerční banky, - ČNB. - pojetí veřejných financí, - základní principy veřejných financí,, - základní funkce veřejných financí, - rozpočtová soustava veřejných financí, - veřejné rozpočty, - mimorozpočtové fondy, - zásady rozpočtového hospodaření. 27. Státní rozpočet ČR - charakteristika a proces sestavování státního rozpočtu, - rozpočtové provizorium, - kontrola státního rozpočtu, - státní závěrečný účet, - střednědobý výhled a střednědobý výdajový rámec, - příjmy a výdaje státního rozpočtu, - charakteristika fiskální politiky a její cíle, - expanzivní, neutrální a restriktivní fiskální politika, - fiskální politika ČR. 28. Rozpočtová soustava, rozpočtové určení daně -složení rozpočtové soustavy, -hospodaření příspěvkových organizací, - hospodaření organizačních složek státu a územně samosprávných celků, - rozpočty dobrovolných svazků obcí a měst, - mimorozpočtové fondy. - daně svěřené a daně sdílené, - rozpočtové určení daní z celostátního výnosu, -daňové příjmy rozpočtů obcí, - hospodaření a rozpočet obce, - příjmy a výdaje obce,

10 - hospodaření a rozpočet kraje, - příjmy a výdaje kraje. 29. Management - vymezení managementu, - postavení manažera, - plánování, - organizování. - vedení, - komunikace, - kontrola, - vývoj a součastné přístupy k managementu. - podstata a funkce marketingu, - marketingový systém řízení, - marketingový výzkum. - marketingové koncepce, - marketingová analýza, - marketingový mix Témata projednána předmětovou komisí dne

11 Veřejná správa a právo 1. Teorie práva - vznik práva, pojem práva - právní řád - právní systém (právní odvětví) - právní norma a její struktura - platnost, účinnost, působnost právních norem - právní vztahy 2. Ústavní právo - postavení Ústavy ČR v právním řádu ČR - charakteristika a struktura Ústavy ČR - moc zákonodárná - moc výkonná - moc soudní - Nejvyšší kontrolní úřad - Česká národní banka - postavení Listiny základních práv a svobod v právním řádu ČR - struktura Listiny základních práv a svobod - obsah Listiny základních práv a svobod 3. Správní právo - charakteristika a vymezení pojmu správního práva - vnitřní systém správního práva - subjekty správního řízení - správní řízení a jeho stádia 4. Občanské právo hmotné - pojem, prameny, subjekty - práva věcná - vlastnické právo - spoluvlastnictví - držba - práva k cizím věcem - věcná břemena - zástavní a zadržovací právo - dědické právo - odpovědnost za škodu - závazkové právo 5. Občanské právo procesní - pojem, prameny, - účastníci a subjekty - řízení před soudem a jeho průběh - opravné prostředky

12 6. Rodinné právo - pojem, předmět, prameny - manželství, uzavření a zánik manželství - neplatnost a neexistence manželství - práva a povinnosti manželů - vzájemné zastupování manželů - vztahy mezi rodiči a dětmi, práva a povinnosti - náhradní rodinná výchova - práva dítěte, Úmluva o právech dítěte 7. Pracovní právo - pojem, prameny - dělení pracovně právních vztahů - pracovní poměr druhy, vznik a zánik - pracovní smlouva a její náležitosti - dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - pracovní doba - doby odpočinku, dovolená na zotavenou - právní úprava odměňování - mzda, mzda - péče o pracovníky - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - odpovědnost za škodu - odbory 8. Obchodní právo - pojem, prameny - podnikání, podnikatel, obchodní rejstřík - obchodní společnost její vznik a zánik - právní formy obchodní společnosti - družstvo 9. Živnostenské právo - pojem živnostenského práva a jeho prameny - živnost a podmínky pro provozování živnosti - rozdělení živnosti - živnostenský oprávnění, koncesní listina - vznik a zánik živnostenského oprávnění - živnostenský rejstřík - následky neoprávněného podnikání 10. Trestní právo hmotné - Pojem trestního práva, prameny - trestný čin, dělení trestných činů - podmínky trestní odpovědnosti - okolnosti vylučující protiprávnost - tresty 11. Trestní právo procesní - prameny trestního práva procesního - pojem účel trestního řízení - základní zásady trestního řízení

13 - subjekty trestního řízení - průběh trestního řízení 12. Finanční právo - státní rozpočet - daňová soustava - daně přímé - daně nepřímé - struktura poplatků 13. Orgány justice, advokacie a notářství - soudy - státní zastupitelství - vězeňská služba - probační a mediační služba - právní služby - advokacie, notářství 14. Právo sociálního zabezpečení - pojem, prameny a zásady sociálního zabezpečení - formy, 3 pilíře - životní a existenční minimum - zdravotní a sociální pojištění - státní sociální podpora - pomoc v hmotné nouzi 15. Mezinárodní právo - mezinárodní právo veřejné a soukromé - prameny, subjekty a funkce mezinárodního práva - mezinárodní organizace OSN, NATO - evropská integrace - právo EU - instituce EU 16. Veřejná správa - státní správa - samospráva - ústřední orgány státní správy - Vláda ČR - kontrola veřejné správy - veřejný ochránce práv 17. Územně správní uspořádání ČR - vyšší územně samosprávné celky - obec a její orgány - samosprávná působnost obcí - přenesená působnost obce 18. Vnitřní správa - matrika a archivnictví - matriční úřady a jejich činnost - matriční knihy, matriční doklady - zvláštní matrika

14 - archiv, archiválie - spisovna, spisový řád - skartace skartační lhůty a znaky 19.Vnitřní správa - státní symboly - charakteristika a popis státních symbolů - zásady při užívání státních symbolů 20. Vnitřní správa pobyt cizinců a státní hranice - státní hranice ČR - vízum a hraniční kontroly - schengenská smlouva - pobyt občanů EU na našem území - pobyt občanů třetích zemí na našem území 21. Vnitřní správa - IZS, služby bezpečnosti státu - Vymezení pojmu - Složky IZS - Postata činnosti - BIS - UZSI - VZ 22. Vnitřní správa -sdružování občanů, státní občanství ČR - sdružovací právo - sdružování v politických stranách - zásady shromažďování občanů - státní občanství, jeho nabývání a pozbývání - prokazování státního občanství 23. Statut úředníka státní správy, komunikace a styk s občany - předpoklady pro práci ve státní správě - úřednická zkouška - požadavky na odborné znalosti zaměstnance veřejné správy - etické zásady zaměstnance veřejné správy - služební poměr příslušníků ozbrojených sil - kontakt s klientem - projev, diskuze, petice, stížnost 24. Správa obrany státu - krizový stav - stupně ohrožení obyvatelstva - práva a povinnosti osob při krizovém stavu - evakuace - evakuační zavazadlo 25. Správa školství - výchovně vzdělávací soustava ČR - síť škol - instituce státní správy ve školství - samosprávní školní instituce - vysoké školy

15 26. Správa Policie - struktura a úkoly Policie ČR - služby působící v rámci PČR - povinnosti a oprávnění policistů PČR - struktura úkoly obecní policie - povinnosti a oprávnění strážníků obecní policie 27. Správa zaměstnanosti - státní politika zaměstnanosti - pasivní politika zaměstnanosti - aktivní politika zaměstnanosti - správní orgány na úseku zaměstnanosti 28. Správa zdravotnictví, sociálního zabezpečení a sociální pomoci - systém sociálního zabezpečení - pilíře sociálního zabezpečení - činnost a úkoly institucí sociální péče a sociální pomoci - zdravotní a sociální pojištění - zdravotní pojišťovny 29. Přestupky a přestupkové řízení - vymezení pojmu přestupku - orgány příslušné k vyřizování přestupků - druhy přestupků a sankce - blokové a příkazní řízení - přestupkové řízení Projednáno předmětovou komisí dne

16 Praktická zkouška z odborných předmětů Části zkoušky: 1. část -Veřejná správa a právo test, viz. rozsah k ústní zkoušce 2. část - PAEK tvorba dopisu dle norem v MS Office Word 2013, tvorba tabulek a jejich zpracování v MS Office Excel část Ekonomika - Mzdy a mzdová politika, Zabezpečení podniku dlouhodobým majetkem (pořizování, plánování). Zdroje financování dlouhodobého majetku (leasing, odepisování, vyřazování). Tržní hospodářství, subjekty trhu, nabídka, poptávka, tržní rovnováha, konkurence. Rozvaha Rozpočtová soustava Rozpočtové určení daně Témata projednána předmětovou komisí dne a

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Maturitní témata k ÚZ MZ VEŘEJNÁ SPRÁVA. Obor: Veřejnosprávní činnost pětileté dálkové studium

Maturitní témata k ÚZ MZ VEŘEJNÁ SPRÁVA. Obor: Veřejnosprávní činnost pětileté dálkové studium Maturitní témata k ÚZ MZ VEŘEJNÁ SPRÁVA Obor: Veřejnosprávní činnost pětileté dálkové studium Mgr. Miroslav Linhart Základní právní pojmy a charakteristika 1. Charakteristika veřejné správy, typické činnosti

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02.

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Představení autorského týmu 01. Veřejná správa 02. Pojetí veřejné správy,

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 570/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o živnostenských úřadech ve znění zákonů č. 286/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 284/2004 Sb., č. 70/2006 Sb., č. 214/2006 Sb.,

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných klíčové aktivity

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Veřejná správa. 1 Autorské právo. 2 Činnost orgánů státní správy v oblasti územního. 3 Činnost orgánů státní správy vyplývající ze stavebního

Veřejná správa. 1 Autorské právo. 2 Činnost orgánů státní správy v oblasti územního. 3 Činnost orgánů státní správy vyplývající ze stavebního Veřejně správní akademie - - vyšší odborná škola, s.r.o. Veřejná správa 1 Autorské právo 2 Činnost orgánů státní správy v oblasti územního plánování a stavebního řádu 3 Činnost orgánů státní správy vyplývající

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. MMR ČR Stavební správa stavební zákon

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. MMR ČR Stavební správa stavební zákon Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_17_CZSŘ_4.17_ MMR ČR Stavební správa stavební zákon Střední odborná škola a Střední

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Oficiální název: Obecní úřad Všeradov 2. Důvod a způsob založení: Obec Všeradov ( dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

Ministerstvo vnitra a veřejná správa. Marek Vetýška odbor územní veřejné správy

Ministerstvo vnitra a veřejná správa. Marek Vetýška odbor územní veřejné správy Ministerstvo vnitra a veřejná správa Marek Vetýška odbor územní veřejné správy Struktura přednášky 1. Představení MV 2. Role MV ve vztahu k územním samosprávám 3. Financování územní veřejné správy z pohledu

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o.

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. R- 129/2013-Ř Rozhodnutí ředitelky školy o nabídce zkoušek profilová část maturitní zkoušky V souladu s ustanovením 79 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň

Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Odkazy Zákon č. 101/2000

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/202 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Provedené kontroly za rok 204 Odbor Odbor životního prostředí a zemědělství - ochrana ovzduší - vodní hospodářství - odpadové

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

Témata maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Podnikání

Témata maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Podnikání ta maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Forma zkoušky: Praktická Zkouška zahrnuje učivo z předmětů ekonomika podniku, účetnictví, management a marketing, právo, písemná a elektronická

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 7/94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.1.1994 1994 9/94

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Oficiální název: Obecní úřad Všeradov 2. Důvod a způsob založení: Obec Všeradov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona

Více

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Mgr. Tomáš Erbák Ateliér pro životní prostředí, o.s. 21.5.2012 Cíle semináře poskytnutí praktických informací o povaze

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 - ~ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 52270/2014 OKP Č. j.: JMK 52270/2014 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Tematická oblast: Základy účetnictví (VY_32_INOVACE_07_1_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce:

Tematická oblast: Základy účetnictví (VY_32_INOVACE_07_1_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce: Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_07_1_EK) Autor: Ing. Hana Volencová Vytvořeno: březen - prosinec 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se s účetnictvím v ČR vymezení základních pojmů,

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Podle ust. 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, Městský úřad Adamov je povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace V souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více