Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015"

Transkript

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Obor: Veřejnosprávní činnost Společná část maturitní zkoušky Povinné zkoušky: 2 zkoušky Český jazyk a literatura Cizí jazyk (AJ, NJ) nebo Matematika Profilová část maturitní zkoušky Povinné zkoušky: Zkušební předmět Praktická zkouška z odborných předmětů Odborné předměty ekonomické Veřejná správa a právo 3 zkoušky forma zkoušky písemná ústní ústní Nepovinné zkoušky: Zkušební předmět Matematika+ Anglický jazyk Německý jazyk forma zkoušky ústní ústní ústní Datum:... ředitel

2 Témata pro ústní zkoušku společné části ze zkušebního předmětu cizí jazyk anglický jazyk, německý jazyk 1. Osobní charakteristika 2. Rodina 3. Domov a bydlení 4. Každodenní život 5. Vzdělávání 6. Volný čas a zábava 7. Mezilidské vztahy 8. Cestování a doprava 9. Zdraví a hygiena 10. Stravování 11. Nakupování 12. Práce a povolání 13. Služby 14. Společnost 15. Zeměpis a příroda Dále pro NJ: 1. Česká republika, Praha 2. Rakousko 3. Německo 4. Švýcarsko 5. Německy mluvící země Dále pro AJ: 1. Anglická a americká literatura 2. Velká Británie, Londýn 3. USA 4. Česká republika Obecná témata vychází z Katalogu požadavků k maturitě z cizího jazyka ze dne dostupném na Projednáno předmětovou komisí dne

3 Témata zkušebních předmětů profilové části maturitní zkoušky Odborné předměty ekonomické 1. Elektronizace veřejné správy Vymezení působnosti ministerstva vnitra (Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev), Český E-Goverment historie elektronizace veřejné správy v České republice (www.mvcr.cz - egoverment) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Cíle, modely a aktivity E-Govermentu Datové schránky - zřízení datové schránky - občan, živnostník, právnická osoba, orgán veřejné správy (www.datoveschranky.info) Popis projektu CZECH POINT - EGON moderní, přátelský a efektivní úřad (www.czechpoint.cz) Základní registry veřejné správy (www.szrcr.cz) 2. Územně samosprávné celky s všeobecnou působností obce, kraje Pravidla pro vydávání právních předpisů obcí Samostatná a přenesená působnost obcí (Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) Obecně závazné vyhlášky obce (Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 10) Nařízení města (Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 11) Jihomoravský kraj metodická pomoc obcím Samostatná a přenesená působnost kraje (Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích) Právní předpisy krajů Věstník právních předpisů Obecně závazná vyhláška (Zákon č.129/2000 Sb., o krajích 6) Nařízení kraje (Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 7) Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád - Veřejnoprávní smlouvy 3. Správní řád zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád) Postup správního orgánu (zákon č. 5004/2004 Sb., Správní řád 9) Účastníci správního řízení (zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád 27 odst. 1, 2, 3) Orgány rozhodující ve správním řízení (věcná, místní, funkční příslušnost k orgánům) Zásady správního řízení Práva účastníka správního řízení Povinnosti účastníka správního řízení Průběh správního řízení Stádium prvoinstanční zahájení správního řízení, průběh správního řízení, správní rozhodnutí Stadium přezkumné odvolání, rozklad

4 4. Účast ve správním řízení občanských sdružení v oblasti ochrany přírody a krajiny Kompetence MŽP ČR (Zákon č. 2/1969, o ministerstvech, Zákon č. 173/1989 Sb.) Občanská sdružení (Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník) Občanské sdružení jako účastník správního řízení Žádost o informování o zahajovaných řízeních Oznámení o účastenství občanského sdružení ve správním řízení Přihlášení do správního řízení Typy správních řízení s dotčenými zájmy ochrany přírody a krajiny 5. Dokumenty ve správním řízení souvislý příklad zrušení živnostenského oprávnění oznámení o zahájení řízení (zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 47 odst.1) doručení veřejnou vyhláškou (zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 25 odst.1) usnesení o stanovení opatrovníka (zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 32 odst.2) úřední záznam o jednání záznam do spisu o zániku funkce opatrovníka (zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 32 odst. 8) vyrozumění účastníka řízení o zániku funkce opatrovníka (zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 76 odst. 3 ve spojení s 32 odst. 8) vyrozumění účastníka před vydáním rozhodnutí (zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 36 odst. 8) vyjádření účastníka řízení před vydáním rozhodnutí rozhodnutí (zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 79 odst. 5) odvolání, rozhodnutí krajského úřadu, přezkum Ministerstva průmyslu a obchodu 6. Aplikace Správní řádu v oblasti vnitřní správy Kompetence MV ČR (Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev) Evidence obyvatel (Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech) Výkon státní správy v oblasti evidence obyvatel (www.mvcr.cz, - Krajský úřad - Metodické listy odborů krajského úřadu - OSP odbor správní - Agenda evidence obyvatel, - Městský úřad - Formuláře a informace - správní odbor) Ohlašovny, trvalý pobyt informační systém RUIAN (www.ruian.cz) Katastr nemovitostí (nahlizenidokn.cuzk.cz) Portál GOV životní situace (www.gov.cz - Informace pro občany ČR - životní situace - Bydlení - Stěhování) 7. Správní řád v oblasti evidenci obyvatel Postup správního řízení při zrušení trvalého pobytu Návrh na zrušení trvalého pobytu ( 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech, vzor Návrhu www. hustopece-city.cz - Městský úřad - Formuláře a informace - správní odbor - Evidence obyvatel - Žádost na zrušení místa trvalého pobytu)

5 Oznámení zahájení správního řízení z moci úřední, poučení o právech a povinnostech účastníka správního řízení ( 47 Zákona č. 500/2004 Správní řád, - Krajský úřad - Metodické listy odborů krajského úřadu - OSP odbor správní - Agenda evidence obyvatel, Vzory ke správnímu řízení ke zrušení trvalého pobytu)kontrola prováděná soudy Oznámení zahájení správního řízení z moci úřední, poučení o právech a povinnostech účastníka správního řízení ( 47 Zákona č. 500/2004 Správní řád, - Krajský úřad - Metodické listy odborů krajského úřadu - OSP odbor správní - Agenda evidence obyvatel, Vzory ke správnímu řízení ke zrušení trvalého pobytu) Rozhodnutí vyhovění návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, výrok, odůvodnění, poučení o odvolání ( 68 zákona č. 500/2004 Správního řádu, - Krajský úřad - Metodické listy odborů krajského úřadu - OSP odbor správní - Agenda evidence obyvatel, Vzory ke správnímu řízení ke zrušení trvalého pobytu) Odvolání proti rozhodnutí 8. Správa zaměstnanosti Kompetence MPSV (Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev, - zaměstnanost a ÚP, Integrovaný portál MPSV - Úřad práce (Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce) Základní právní předpisy správy zaměstnanosti Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky Zákon č. 2/1993 Sb., LZPS hlava IV., čl. 26 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ( 2 - Státní politika zaměstnanosti) Portál GOV životní situace (www.gov.cz - Informace pro občany ČR - životní situace - zaměstnání - ztráta zaměstnání) Webová aplikace Kalkulačka, výpočet podpory v nezaměstnanosti Využívání správního řádu v oblasti správy zaměstnanosti (www.portal.mpsv.cz - zaměstnanost - pro občany - formuláře ke stažení - Základní poučení uchazeče o zaměstnání - část II. bod 16) 9. Správní řád v oblasti správy zaměstnanosti Základní poučení uchazeče o zaměstnání portal.mpsv.cz (www.portal.mpsv.cz - zaměstnanost - pro občany - formuláře ke stažení - Základní poučení uchazeče o zaměstnání) Postup při zařazení občana do evidence uchazečů o zaměstnání, elektronický formulář ( 22 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, - zaměstnanost - pro občany - formuláře ke stažení - Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání) Správní řízení při nezařazení do evidence uchazečů o zaměstnání (nesplnění podmínek zařazení občana do evidence uchazečů o zaměstnání, - zaměstnanost - pro občany - formuláře ke stažení - Základní poučení uchazeče o zaměstnání, část I. bod 7 a 8) Postup při žádosti nároku o podporu v nezaměstnanosti, elektronický formulář ( 39 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, - zaměstnanost - pro občany - formuláře ke stažení - Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání) Správní řízení při vyřazení z evidence podpory v nezaměstnanosti (nesplnění

6 podmínek zařazení občana do evidence podpory v nezaměstnanosti, - zaměstnanost - pro občany - formuláře ke stažení - Základní poučení uchazeče o zaměstnání, část II. bod 2) Správní řízení při vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání 10. Správa školství Kompetence MŠMT (Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev, Školský zákon (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 1 Předmět úpravy, 2 Zásady a cíle vzdělávání) Zřizovatelé školských zařízení (ministerstva, kraje, obce) Princip subsidiarity Veřejná školy a případy neřešené správním řádem Veřejná škola a případy řešené správním řádem Zásady správního řízení v oblasti školství Portál GOV životní situace (www.gov.cz - Informace pro občany ČR - Vzdělání, věda a výzkum - Střední a vyšší školy) 11. Stavební správa územní plánování a stavební zákon Školní řád (vydaný na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., - Dokumenty - Školní řád) Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ( 59 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákon č. 500/2004 Sb. správní řád ) Podnět na zahájení správního řízení (porušení školního řádu) Rozhodnutí o vyloučení žáka ze studia - obsahové a formální náležitosti, výrok, odůvodnění, poučení Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku - ( 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákon č. 500/2004 Sb. správní řád) Odvolání proti rozhodnutí - Obsahové a formální náležitosti odvolání 12. Stavební správa územní plánování a stavební zákon kompetence MMR (Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev, - Územní a bytová politika - Územní plánování a stavební řád) územní a stavební řízení (Zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon) výkon státní správy v oblasti územního plánování a stavebního řádu stavební úřady informační systém RUIAN, spolupráce s dotčenými orgány (www.hustopece-city.cz - Městský úřad - Formuláře a informace - Stavební úřad - Územní působnost stavebního úřadu) občan a územní plán (www.hustopece-city.cz - Územní plánování - Vydané územně plánovací dokumentace správního obvodu Hustopečsko) Portál GOV životní situace (www.gov.cz - Informace pro občany ČR - Bydlení - Stavba 13. Správní řád v oblasti stavebního zákona vztah zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon k zákonu 500/2004 Sb. správní řád místní a věcná působnost ( 10, 11 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon)

7 žádost o stavební povolení, stanoviska dotčených orgánů (www.mmr.cz - Územní a bytová politika - Územní plánování a stavební řád - Vzory a formuláře - Vzory vyplněných žádost na úseku stavebního řádu - zkušební zadost o stavební povolení nebo - Formuláře a informace - Stavební úřad - Žádost o stavební povolení. oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání - obsahové a formální náležitosti, poučení ( 13 odst. 1, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 140 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád) rozhodnutí o umístění stavby, výroková část, odůvodnění, poučení ( 78 odst. 1 stavebního zákona, 140 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád) Katastr nemovitostí (nahlizenidokn.cuzk.cz) 14. Živnostenská správa Kompetence Živnostenského úřadu ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu (Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev, - ministerstvo - ministerstvo - působnost ministerstva) Základní právní prameny v živnostenské správě Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon (příloha 1-5 rozdělení živností) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech Živnostenský rejstřík - (vyhledávání podnikatelských subjektů, statistické informace o živnostenském podnikání) Krajské živnostenské úřady Krajský živnostenský úřad Jihomoravského kraje (www.kr-jihomoravsky.cz - Téma - podnikání - KŽÚ Krajský živnostenský úřad - Činnost odboru) Obecní živnostenské úřady Odbor obecní živnostenského úřadu Hustopeče (www.hustopece-city.cz - Městský úřad - Formuláře a informace - Odbor obecní živnostenský úřad) Místní příslušnost k živnostenskému úřadu Funkce Czech POINT v oblasti živnostenské správy (www.czechpoint.cz - O projektu - Co poskytuje Czech POINT) 15. Správní řád v oblasti živnostenské správy krizový stav Portál GOV Informace pro podnikatele a živnostníky (www.gov.cz - Informace pro podnikatele a živnostníky - životní situace živnostníci) Žádost o živnostenský list, přihlášky do evidencí (www.mpo.cz - Náš tip- Rádce pro podnikatele - Jednotný registrační formulář) Rozhodnutí v případě založení živnosti - vydání živnostenského listu Podnět k zahájení zrušení živnostenského oprávnění Zahájení řízení v případě zrušení živnostenského oprávnění nebo uložení pokuty - 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Správní řád Přerušení řízení 64 zákona č. 500/2004 Správní řád Zastavení řízení 66 zákona č. 500/2004 Správní řád Rozhodnutí 9 zákona č. 500/2004 Správní řád, rozhodnutí v oblasti živnostenského podnikání. Rozhodnutí zákona č. 500/2004 Správní řád obsahová forma rozhodnutí, výrok, odůvodnění a poučení účastníků

8 16. Trh práce, nezaměstnanost, politika zaměstnanosti, úřady práce. - definice trhu práce, - nezaměstnanost a její druhy, - politika zaměstnanosti, opatření státu, - funkce úřadu práce. 17. Personální zajištění firmy. - personalistika a její náplň, - motivace, stimulace, - kvalifikace, - možnosti čerpání lidských zdrojů. 18. Mzdy a mzdová politika. - mzda, plat, - druhy mezd, - výpočet mzdy, - motivační nástroje 19. Zabezpečení podniku dlouhodobým majetkem (pořizování, plánování). - definice dlouhodobého majetku, - druhy dlouhodobého majetku, - oceňování dlouhodobého majetku, - investice a posouzení její efektivnosti. 20. Zdroje financování dlouhodobého majetku (leasing, odepisování, vyřazování). - druhy zdrojů financování dlouhodobého majetku, - definice a druhy leasingu, - definice a druhy odpisů, - možnosti vyřazování dlouhodobého majetku. 21. Tržní hospodářství, subjekty trhu, nabídka, poptávka, tržní rovnováha, konkurence. - tržní hospodářství, subjekty trhu, - nabídka, poptávka, - tržní rovnováha, - konkurence. 22. Právní úprava účetnictví., dokumentace v účetnictví - podstata, funkce, význam, pojmy, - účetní soustava, - účetní zásady, směrná účtová osnova, účtový rozvrh. význam dokumentace, - účetní doklady, jejich druhy, - náležitosti, oběh účetních dokladů, - účetní zápisy a jejich opravy, - vyhotovování, úschova účetních dokladů. 23. Rozvaha - pravidlo rozvahy, druhy rozvahy, - charakteristika a dělení aktiv, - charakteristika a dělení pasiv, - změny rozvahových položek, - syntetické, analytické účty,

9 - zjištění hospodářského výsledku, - inventarizace. 24. Struktura národního hospodářství, hodnocení národního hospodářství. - členění národního hospodářství, - subjekty národního hospodářství, - hodnocení národního hospodářství, - ukazatele národního hospodářství 25. Řízení, subjekty národního hospodářství, trh, zásahy státu do ekonomiky. - princip řízení národního hospodářství, - subjekty národního hospodářství, - definice trhu, rovnováha trhu, - zásahy státu do ekonomiky 26. Základy financí, veřejné finance - bankovní systém ČR, - peníze a měnová soustava, - vznik, funkce a základní činnosti bank, - komerční banky, - ČNB. - pojetí veřejných financí, - základní principy veřejných financí,, - základní funkce veřejných financí, - rozpočtová soustava veřejných financí, - veřejné rozpočty, - mimorozpočtové fondy, - zásady rozpočtového hospodaření. 27. Státní rozpočet ČR - charakteristika a proces sestavování státního rozpočtu, - rozpočtové provizorium, - kontrola státního rozpočtu, - státní závěrečný účet, - střednědobý výhled a střednědobý výdajový rámec, - příjmy a výdaje státního rozpočtu, - charakteristika fiskální politiky a její cíle, - expanzivní, neutrální a restriktivní fiskální politika, - fiskální politika ČR. 28. Rozpočtová soustava, rozpočtové určení daně -složení rozpočtové soustavy, -hospodaření příspěvkových organizací, - hospodaření organizačních složek státu a územně samosprávných celků, - rozpočty dobrovolných svazků obcí a měst, - mimorozpočtové fondy. - daně svěřené a daně sdílené, - rozpočtové určení daní z celostátního výnosu, -daňové příjmy rozpočtů obcí, - hospodaření a rozpočet obce, - příjmy a výdaje obce,

10 - hospodaření a rozpočet kraje, - příjmy a výdaje kraje. 29. Management - vymezení managementu, - postavení manažera, - plánování, - organizování. - vedení, - komunikace, - kontrola, - vývoj a součastné přístupy k managementu. - podstata a funkce marketingu, - marketingový systém řízení, - marketingový výzkum. - marketingové koncepce, - marketingová analýza, - marketingový mix Témata projednána předmětovou komisí dne

11 Veřejná správa a právo 1. Teorie práva - vznik práva, pojem práva - právní řád - právní systém (právní odvětví) - právní norma a její struktura - platnost, účinnost, působnost právních norem - právní vztahy 2. Ústavní právo - postavení Ústavy ČR v právním řádu ČR - charakteristika a struktura Ústavy ČR - moc zákonodárná - moc výkonná - moc soudní - Nejvyšší kontrolní úřad - Česká národní banka - postavení Listiny základních práv a svobod v právním řádu ČR - struktura Listiny základních práv a svobod - obsah Listiny základních práv a svobod 3. Správní právo - charakteristika a vymezení pojmu správního práva - vnitřní systém správního práva - subjekty správního řízení - správní řízení a jeho stádia 4. Občanské právo hmotné - pojem, prameny, subjekty - práva věcná - vlastnické právo - spoluvlastnictví - držba - práva k cizím věcem - věcná břemena - zástavní a zadržovací právo - dědické právo - odpovědnost za škodu - závazkové právo 5. Občanské právo procesní - pojem, prameny, - účastníci a subjekty - řízení před soudem a jeho průběh - opravné prostředky

12 6. Rodinné právo - pojem, předmět, prameny - manželství, uzavření a zánik manželství - neplatnost a neexistence manželství - práva a povinnosti manželů - vzájemné zastupování manželů - vztahy mezi rodiči a dětmi, práva a povinnosti - náhradní rodinná výchova - práva dítěte, Úmluva o právech dítěte 7. Pracovní právo - pojem, prameny - dělení pracovně právních vztahů - pracovní poměr druhy, vznik a zánik - pracovní smlouva a její náležitosti - dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - pracovní doba - doby odpočinku, dovolená na zotavenou - právní úprava odměňování - mzda, mzda - péče o pracovníky - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - odpovědnost za škodu - odbory 8. Obchodní právo - pojem, prameny - podnikání, podnikatel, obchodní rejstřík - obchodní společnost její vznik a zánik - právní formy obchodní společnosti - družstvo 9. Živnostenské právo - pojem živnostenského práva a jeho prameny - živnost a podmínky pro provozování živnosti - rozdělení živnosti - živnostenský oprávnění, koncesní listina - vznik a zánik živnostenského oprávnění - živnostenský rejstřík - následky neoprávněného podnikání 10. Trestní právo hmotné - Pojem trestního práva, prameny - trestný čin, dělení trestných činů - podmínky trestní odpovědnosti - okolnosti vylučující protiprávnost - tresty 11. Trestní právo procesní - prameny trestního práva procesního - pojem účel trestního řízení - základní zásady trestního řízení

13 - subjekty trestního řízení - průběh trestního řízení 12. Finanční právo - státní rozpočet - daňová soustava - daně přímé - daně nepřímé - struktura poplatků 13. Orgány justice, advokacie a notářství - soudy - státní zastupitelství - vězeňská služba - probační a mediační služba - právní služby - advokacie, notářství 14. Právo sociálního zabezpečení - pojem, prameny a zásady sociálního zabezpečení - formy, 3 pilíře - životní a existenční minimum - zdravotní a sociální pojištění - státní sociální podpora - pomoc v hmotné nouzi 15. Mezinárodní právo - mezinárodní právo veřejné a soukromé - prameny, subjekty a funkce mezinárodního práva - mezinárodní organizace OSN, NATO - evropská integrace - právo EU - instituce EU 16. Veřejná správa - státní správa - samospráva - ústřední orgány státní správy - Vláda ČR - kontrola veřejné správy - veřejný ochránce práv 17. Územně správní uspořádání ČR - vyšší územně samosprávné celky - obec a její orgány - samosprávná působnost obcí - přenesená působnost obce 18. Vnitřní správa - matrika a archivnictví - matriční úřady a jejich činnost - matriční knihy, matriční doklady - zvláštní matrika

14 - archiv, archiválie - spisovna, spisový řád - skartace skartační lhůty a znaky 19.Vnitřní správa - státní symboly - charakteristika a popis státních symbolů - zásady při užívání státních symbolů 20. Vnitřní správa pobyt cizinců a státní hranice - státní hranice ČR - vízum a hraniční kontroly - schengenská smlouva - pobyt občanů EU na našem území - pobyt občanů třetích zemí na našem území 21. Vnitřní správa - IZS, služby bezpečnosti státu - Vymezení pojmu - Složky IZS - Postata činnosti - BIS - UZSI - VZ 22. Vnitřní správa -sdružování občanů, státní občanství ČR - sdružovací právo - sdružování v politických stranách - zásady shromažďování občanů - státní občanství, jeho nabývání a pozbývání - prokazování státního občanství 23. Statut úředníka státní správy, komunikace a styk s občany - předpoklady pro práci ve státní správě - úřednická zkouška - požadavky na odborné znalosti zaměstnance veřejné správy - etické zásady zaměstnance veřejné správy - služební poměr příslušníků ozbrojených sil - kontakt s klientem - projev, diskuze, petice, stížnost 24. Správa obrany státu - krizový stav - stupně ohrožení obyvatelstva - práva a povinnosti osob při krizovém stavu - evakuace - evakuační zavazadlo 25. Správa školství - výchovně vzdělávací soustava ČR - síť škol - instituce státní správy ve školství - samosprávní školní instituce - vysoké školy

15 26. Správa Policie - struktura a úkoly Policie ČR - služby působící v rámci PČR - povinnosti a oprávnění policistů PČR - struktura úkoly obecní policie - povinnosti a oprávnění strážníků obecní policie 27. Správa zaměstnanosti - státní politika zaměstnanosti - pasivní politika zaměstnanosti - aktivní politika zaměstnanosti - správní orgány na úseku zaměstnanosti 28. Správa zdravotnictví, sociálního zabezpečení a sociální pomoci - systém sociálního zabezpečení - pilíře sociálního zabezpečení - činnost a úkoly institucí sociální péče a sociální pomoci - zdravotní a sociální pojištění - zdravotní pojišťovny 29. Přestupky a přestupkové řízení - vymezení pojmu přestupku - orgány příslušné k vyřizování přestupků - druhy přestupků a sankce - blokové a příkazní řízení - přestupkové řízení Projednáno předmětovou komisí dne

16 Praktická zkouška z odborných předmětů Části zkoušky: 1. část -Veřejná správa a právo test, viz. rozsah k ústní zkoušce 2. část - PAEK tvorba dopisu dle norem v MS Office Word 2013, tvorba tabulek a jejich zpracování v MS Office Excel část Ekonomika - Mzdy a mzdová politika, Zabezpečení podniku dlouhodobým majetkem (pořizování, plánování). Zdroje financování dlouhodobého majetku (leasing, odepisování, vyřazování). Tržní hospodářství, subjekty trhu, nabídka, poptávka, tržní rovnováha, konkurence. Rozvaha Rozpočtová soustava Rozpočtové určení daně Témata projednána předmětovou komisí dne a

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie a příčiny existence

Více

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Obsah: Zkouška z cizího jazyka - ANGLICKÝ

Více

OBEC SULKOVEC. Spisový a skartační řád obce Sulkovec

OBEC SULKOVEC. Spisový a skartační řád obce Sulkovec OBEC SULKOVEC Spisový a skartační řád obce Sulkovec Obec Sulkovec, Sulkovec 50, 592 65 Rovečné IČO: 00489476, DIČ: CZ 00489476 Řád zpracoval starosta obce Ing. Petr Tomášek Datum zpracování: 1.12.2014

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 324 s. KATALOGIZACE V

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele PaedDr. Zdeňka Hanková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře Seite 1 von 47 Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře FULSOFT REPORT 01 / 2014 Tradičně bývá 1. ledna změn více, ale tentokrát se jedná o rekordní počet - bylo novelizováno

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH:

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: Vûstník vlády pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: 5. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k integraci dětí a žáků se speciálními

Více

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2015 Školicí středisko JMA Jihlava, Pávovská 15b www.jma.as Centrum odborného vzdělávání ve státní správě a samosprávě PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, vzdělávání starostů, členů zastupitelstev,

Více

TÉMATA K ABSOLUTORIU leden 2011

TÉMATA K ABSOLUTORIU leden 2011 Vyšší odborná škola územně-správní, s.r.o. se sídlem Kladno Obsah: TÉMATA K ABSOLUTORIU leden 2011 Zkouška z cizího jazyka - ANGLICKÝ JAZYK...1 Studijní obor: Územní správa a samospráva - dálkové studium

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o zajišťování obrany České republiky ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 281/2009

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Změna: 34/1970 Sb. Změna: 147/1970 Sb. Změna: 125/1973 Sb. Změna:

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více