VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Pavla Kopská Zhodnocení podnikatelského záměru výstavby hotelu U Otakarovy bašty Diplomová práce 2013

2 Zhodnocení podnikatelského záměru výstavby hotelu U Otakarovy bašty Diplomová práce Bc. Pavla Kopská Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Ing. Věra Levičková, Ph.D. Datum odevzdání diplomové práce: Listopad 2013 Datum obhajoby diplomové práce: Leden Praha 2013

3 Master s Dissertation Evaluation of business plan for a hotel U Otakarovy Bašty Bc. Pavla Kopská The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Tourism Destination Management Thesis Advisor: Ing. Věra Levičková, Ph.D. Date of Submission: November 2013 Date of Thesis Defense: January Prague 2013

4 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Zhodnocení podnikatelského záměru výstavby hotelu U Otakarovy bašty zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je sodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne Bc. Pavla Kopská

5 Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří mi pomohli realizovat uvedené téma diplomové práce. Za odborný dohled a vstřícné konzultace děkuji své vedoucí práce Ing. Věře Levičkové, Ph.D. Dále děkuji všem zaměstnancům společnosti Realitní a stavební, spol. s r. o., zejména jejímu spolumajiteli, panu Jaroslavu Vaňátkovi, který mi poskytl potřebnou dokumentaci k projektu hotelu.

6 ABSTRAKT Bc. PAVLA KOPSKÁ ZHODNOCENÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU VÝSTAVBY HOTELU U OTAKAROVY BAŠTY Diplomová práce Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vedoucí diplomové práce: Ing. Věra Levičková, Ph.D. V Praze dne 1. listopadu stran Cílem této diplomové práce je zhodnotit podnikatelský plán výstavby hotelu U Otakarovy bašty v Čáslavi a možnosti jeho financování. Byla provedena analýza na základě dat posbíraných dotazníkovou metodou, pozorováním, řízenými rozhovory, i na základě dat sekundárních. Výsledkem je dokázání předpokladu, že jde o rozumnou finanční investici, kterou lze v ideálním případě realizovat za pomoci vlastních finančních prostředků, úvěrových prostředků a spoluúčasti investora s vlastnickým podílem 46%. Podnik bude schopen generovat zisk již v prvním roce provozu a investice se navrátí do 15 let. Klíčová slova Cestovní ruch Čáslav Hotel Efektivnost investice Financování Podnikatelský plán

7 ABSTRACT Bc. PAVLA KOPSKÁ EVALUATION OF BUSINESS PLAN FOR A HOTEL U OTAKAROVY BAŠTY Master s Dissertation The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Thesis Advisor: Ing. Věra Levičková, Ph.D. 1 st November 2013, Prague 91 pages The aim of this Master thesis is the Evaluation of business plan for a hotel U Otakarovy Bašty and possibilities of its financing. Analysis was conducted based on data collected by questionnaires, observations, guided interviews, and on the basis of secondary data. I managed to confirm the assumption that it is a reasonable financial investment, which can be realized from own funds, bank loan and capital participation investor (46% ownership). The company will be able to generate a profit in its first year of operation and investment costs returns in 15 years. Keywords Accommodation Business Plan Čáslav Efficiency of investment Finance Hotel

8 SEZNAM ZKRATEK, SYMBOLŮ A VYSVĚTLIVEK AHR CR ČCCR-CT ČNB ČR ČSH ČSÚ DMO DPH DS EBIT ERDF ESF EU F&B HDP I IČ I p i K kk MHD MMR n N NVP OP OSVČ P n Asociace hotelů a restaurací České republiky Cestovní ruch Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Česká národní banka Česká republika Čistá současná hodnota investice v Kč Český statistický úřad Destination Management Organization (organizace cestovního ruchu v destinaci) Daň z přidané hodnoty Doba splacení investice Zisk před úroky a zdaněním (Earnings before interests and taxes) Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Evropská unie Food and Beverage manažer Hrubý domácí produkt Index ziskovosti investice Identifikační číslo Průměrná roční hodnota dlouhodobého majetku v zůstatkové ceně Požadovaná výnosnost investičního projektu (úrok) Kapitálový výdaj na investici Kuchyňský kout Městská hromadná doprava Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Léta životnosti investice Doba životnosti investice Net Preset Value Operační program Evropské unie Osoba samostatně výdělečně činná Peněžní příjem z investice v jednotlivých letech životnosti v Kč

9 ROI Return on Investment (průměrná míra výnosu investice) ROP Regionální operační program SF Strukturální fondy Evropské unie s. r. o. Společnost s ručením omezeným VVP Vnitřní výnosové procento (vnitřní míra výnosu) Zn Roční zisk z projektu po zdanění v jednotlivých letech životnosti ŽP Životní prostředí

10 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE Vymezení problému Podnikatelský plán Analýza vnějšího a vnitřního prostředí organizace Vnější prostředí Vnitřní prostředí Marketingový mix Zdroje financování podnikatelského plánu Interní zdroje financování Externí zdroje financování Podpory a dotace Oficiální jednotná kvalifikace ubytovacích zařízení Hodnocení ekonomické efektivnosti Metoda čisté současné hodnoty Vnitřní míra výnosu Doba návratnosti Průměrná míra výnosu (ziskovosti, rentability) investice ANALYTICKÁ ČÁST Charakteristika projektu Nositel projektu Místo výstavby Atraktivity cestovního ruchu na Čáslavsku Charakteristika hotelu Investiční náklady na stavbu Financování investice Personální obsazení hotelu Segmentace a zacílení Analýza PESTE SWOT analýza 49

11 2.5. Analýza konkurence Porterův model pěti sil Sestavení marketingového mixu Plánované příjmy podniku Příjmy z ubytování Příjmy z restaurace Příjmy z doprovodných služeb Celkové předpokládané příjmy podniku Náklady podniku Fixní náklady Variabilní náklady Celkové předpokládané náklady podniku Výsledek hospodaření Efektivnost investice Metoda čisté současné hodnoty Vnitřní míra výnosu Doba návratnosti investice Průměrná míra výnosu (ziskovosti, rentability) investice Shrnutí efektivnosti investice NÁVRHOVÁ ČÁST 78 ZÁVĚR 82 LITERATURA 84 SEZNAM ILUSTRACÍ, TABULEK A GRAFŮ 89 PŘÍLOHY 91

12 ÚVOD Diplomová práce se zabývá problematikou plánované výstavby hotelu U Otakarovy bašty v Čáslavi, v okrese Kutná Hora. Toto téma jsem si zvolila proto, že jsem se podílela na přípravných pracích realizace poradenskou činností v rámci projektové dokumentace a v oblasti marketingu z hlediska potenciálních cílových segmentů, úspěšného zacílení (targetingu) a z hlediska vybudování dobré pozice na trhu cestovního ruchu (positioningu). Cílem práce je zhodnotit, zda je daný podnikatelský záměr realizovatelný, životaschopný a dlouhodobě udržitelný. Jsem přesvědčena, že jde o zajímavou investiční příležitost, která jen čeká na vhodného investora. Práce má dvě základní osy. První osa má za úkol hodnotit projekt z hlediska jeho životaschopnosti (profinancování výstavby, návratnost pořizovací investice, rentability apod.). Mezi dílčí cíle tak patří zhodnocení personální obsazenosti (počet zaměstnanců, mzdová hladina apod.), cenové hladiny (minimální průměrná denní/měsíční tržba provozů, minimální průměrná kapacitní obsazenost hotelu apod.) a zajištění finančního zdraví podniku (dlouhodobý pozitivní vývoj). Druhá osa bude věnována výběru vhodného zákaznického segmentu a sestavení marketingového mixu (vize, mise, strategií atd.). Pro dosažení cíle je diplomová práce rozčleněna do třech hlavních částí. První část obsahuje teoretický základ, ze kterého vycházím při analýzách a výpočtech v dalším textu. Zvláštní pozornost věnuji možnostem, kterým lze projekty financovat obecně. Dále zde nastiňuji současnou situaci na trhu cestovního ruchu, která výstavbu hotelu a jeho budoucí rozvoj ovlivňuje. V analytické části se zabývám projektem samotným, rozpočtem na výstavbu, jeho financováním a analýzami nejenom projektu samotného, ale též konkurence a prostředí, které má na projekt vliv. Návrhová část shrnuje poznatky, ke kterým jsem došla v části analytické. Na jejich základě hodnotím daný projekt a navrhuji, jakým směrem by se měl hotel ubírat. Podklady ohledně projektové dokumentace, žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy, rozpočtu na pořízení stavby apod. jsem získala od nositele projektu společnosti Realitní a stavební, spol. s r. o. Čáslav. Podklady pro analýzy čerpám nejen z odborných publikací, které jsou jmenovitě vypsány v seznamu 12

13 použité literatury na konci diplomové práce, ale též ze znalostí nabytých studiem na Vysoké škole hotelové v Praze 8, spol. s r. o. Analýzy jsou prováděny jak ze sekundárních zdrojů (výroční zprávy města, informační materiály turistických informačních center Kutná Hora a Čáslav aj.), tak ze zdrojů primárních, které jsem osobně shromažďovala (zejména dotazníkovou metodou). 13

14 1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 1.1. Vymezení problému Jednatel firmy Realitní a stavební spol. s r. o. Čáslav, pan Jaroslav Vaňátko, vlastní lukrativní nezastavěnou plochu o výměře 688 m 2 v blízkosti Čáslavského náměstí 1. Daná plocha není dosud nijak komerčně využívána, což by se mělo do budoucna změnit. Majitel chce realizovat takový projekt, který mu umožní bezpečně uložit volné finanční prostředky, aby neztrácely svou hodnotu a pokud možno se rozrůstaly. Projekt, který byl pro tyto účely vypracován, představuje výstavbu hotelového komplexu s restauračním zařízením a prostory pro další doprovodné služby, jako jsou kosmetika, masáže apod. Pořizovací náklady na stavbu a vybavení byly stanoveny na 59 milionů korun. Původní projektová dokumentace počítala s padesátiprocentním spolufinancováním z Evropského strukturálního fondu, na základě výzvy číslo 55 z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy 2. Bohužel orgány Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy tento projekt k spolufinancování nevybraly a daly přednost projektům jiným. Z tohoto důvodu firma potřebuje najít jiný způsob, jak chybějících 26 milionů korun financovat a projekt je zatím ve fázi stagnace. V návaznosti na cíle uvedené v úvodu práce budu zkoumat, jak tento projekt financovat a zároveň udržet jeho budoucí životaschopnost (aby provoz nebyl zatížen nereálnou výší měsíčních splátek či odváděných procent ze zisku potenciálnímu investorovi). Dále budu hodnotit, zda je pro majitele stavby, kterým bude Realitní a stavební spol. s r. o. výhodnější prostory provozovat či je částečně nebo zcela pronajmout. 1 Umístění pozemku viz Příloha 1 - Identifikace pozemku na mapě centra Čáslavi a Příloha 2 - Vymezení pozemku na katastrální mapě. 2 Tato problematika bude dále podrobněji analyzována v teoretické části. 14

15 1.2. Podnikatelský plán Podnikatelský plán je písemný strategický dokument, který prezentuje záměry organizace v budoucnu. Je sestavován před zahájením všech aktivit a je vypracováván zejména tehdy, když se organizace chystá provést závažné změny (například: omezení / rozšíření provozu, expanze apod.). Statutárním orgánům pomáhá hodnotit, zda je daná změna ekonomicky i technologicky smysluplná a proveditelná v určitém časovém období. Z podnikatelského plánu vychází konkrétní taktické plány. Slouží tedy jako podklad ke koordinaci činností. Druhým důvodem k jeho vypracování bývá snaha najít investora, který by daný záměr financoval. V tomto případě je primárním cílem dokázat potenciálnímu poskytovateli kapitálu, že je jeho investice bezpečná a výnosná. Interní i externí verze plánu by měly korespondovat. Jiří Fotr chápe podnikatelský plán jako: celo firemní dokument, který postihuje všechny aktivity, kterými se organizace zabývá 3. Plán zpracovaný pro realizaci konkrétního investičního projektu označuje jako podnikatelský záměr. V literatuře se však často setkávám s tím, že podnikatelský plán a záměr je chápán jako synonymum. J. Veber uvádí, že podnikatelský plán upozorňuje na potenciální problémy, eliminuje možné chyby, tvůrci jeho zpracováním ovládají proces plánování, který poté uplatní při samotné realizaci, zdrojem informací kdy a jak vysoké finanční prostředky bude potřeba, kvalitní plán zvyšuje důvěru v jeho realizovatelnost a v neposlední řadě si díky němu zaměstnanci osvojují podnikovou kulturu 4. Podnikatelský plán by měl být stručný, jednoduchý, realistický, věrohodný, měl by se orientovat na budoucnost, demonstrovat výhody produktu, neměl by zakrývat slabá místa a měl by dokládat, že je organizace schopna ho profinancovat. Profesor Wupenfeld uvádí, že podnikatelský plán musí obsahovat: cíle a strategie podniku, podnikatelský záměr a jeho přednosti, vymezení trhu, cílových skupin a konkurentů, další kroky budování podniku a plánování obratu, hospodářského výsledku a financování 5. Plán musí stát na znalosti rozvojových možností organizace a rizicích, které přináší. 3 FOTR, J. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada Publishing, s VEBER, Jaromír a kol. Management: základy, prosperita, globalizace. Vyd. 1. Praha: Management Press, s WUPPERFELD, U. Podnikatelský plán pro úspěšný start. 1. vydání. Praha: Management Press, s

16 Struktura podnikatelského plánu Organizace nejsou povinny podnikatelský plán ze zákona sestavovat. Z tohoto důvodu neexistuje jednotná forma, jak má být plán strukturován. Jeho forma je ovlivněna subjektem (pro koho je určen: statutární orgány organizace či pro investory) a účelem pro který byl vytvořen. V ekonomickém slovníku 6 je strukturován následovně: Základní východiska Popis výrobků, odvětví trhu, konkurence Marketingový plán Plán inovací (výzkumu a vývoje) Plán výroby (zaměřený na technologickou a kapacitní problematiku) Finanční plán Jiří Fotr tuto strukturu rozšiřuje o 7 : Charakteristiku firmy a jejích cílů Organizační řízení a manažerský tým Přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické studie Shrnutí a závěry Přílohy Řešený podnikatelský plán jsem se rozhodla strukturovat dle profesora Wupperfelda. Ten ve své publikaci Podnikatelský plán pro úspěšný start píše, že plán by měl začínat jakýmsi shrnutím, které obsahuje takové informace, aby byl čtenář do deseti minut seznámen se základními informacemi o plánu a organizaci 8. Dále plán strukturuje následovně: Informace o podniku (název, sídlo, datum založení, předmět podnikání, právní forma, vývoj podniku, působiště apod.). Vedení podniku a zaměstnanci (kdo a s jakým vzděláním a zkušenostmi podniku pracuje, organizační struktura aj.). Tržní a konkurenční situace: o Analýza trhu, jeho současného stavu a předpokládaného vývoje. o Analýza konkurence. 6 HINDLS, R., HOLMAN, R., HRONOVÁ, S. a kol. Ekonomický slovník. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2003.s FOTR, J. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada Publishing, s V rámci této diplomové práce jsem se rozhodla výše uvedenu část vynechat. 16

17 o Marketingový mix. Plánování finančních toků jeho cílem je kvantifikace rizik a přínosů podnikatelského plánu. Podnik na tomto základě zjistí, zda je plán rentabilní dlouhodobě udržitelný. Tento bod je nutno rozvést: o Aktuální ekonomická situace podniku (dosavadní hospodaření a finanční zdraví). o Plánování investic (nákupu majetku) v peněžním vyjádření. o Plánování nákladů (prognóza budoucích jednorázových, fixních i variabilních nákladů). o Plánování obratu a výsledku hospodaření (plánování tržeb). o Finanční plánování (plán příjmů a výdajů). Příležitosti a rizika (SWOT analýza) Analýza vnějšího a vnitřního prostředí organizace Kvalitní podnikatelský plán vzniká na základě dobré znalosti vnitřního a vnějšího prostředí organizace, které má vliv na úspěch projektu. Prostředí lze definovat jako: soubor okolností, ve kterých někdo žije a které ho nějakým způsobem ovlivňují 9. Data pro analýzy prostředí by měla být co nejaktuálnější, aby výsledky reflektovaly dynamické změny nejen uvnitř organizace, ale zejména změny vnějšího prostředí a konkurence. Prostředí dělíme na vnitřní a vnější, viz níže Vnější prostředí V rámci marketingových analýz je vnější prostředí děleno na makroprostředí a mikroprostředí. Vzhledem k tomu, že výsledky těchto analýz vytváří ucelený obraz o vnějším prostředí, nikoli jen z marketingového hlediska, budu postupovat podle nich. Makroprostředí D. Jakubíková definuje makroprostředí jako prostředí, které: zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které firma svými aktivitami nemůže nebo jen velmi obtížně může ovlivnit. 10 Odborná literatura udává mnoho analýz, které lze na makroprostředí aplikovat. Nejčastěji je uváděna analýza PEST, či jeho rozšířená verze PESTE. J. Fotr tuto analýzu označuje 9 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada, s JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada, s

18 jako SLEPT(E) 11. Obě tyto analýzy však mají totožný obsah. V této práci jsem se rozhodla využít analýzu PESTE. Analyzuje faktory: Politicko-právní antimonopolní opatření, daňová politika, sociální politika, legislativa (občanský, živnostenský, pracovní a obchodní). Žádoucí je demokratické státní zřízení se stabilní vládou a vymahatelným právem. Ekonomické stav ekonomiky, nezaměstnanost, míra inflace, trendy HDP, úrokové sazby apod. Tyto ukazatele pomáhají ke kvalifikovanému odhadu budoucího vývojového trendu. Sociálně kulturní demografický vývoj, vzdělanost, životní úroveň obyvatelstva apod. Technologické trendy a inovace, vládní podpora výzkumu a vývoje. Díky značnému tlaku na efektivitu jsou organizace nuceny více investovat do inovací. Ekologické a environmentální stát (v případě členských států Evropské Unie též Evropské směrnice) se snaží svou legislativou motivovat podniky k větší šetrnosti k životnímu prostředí. Zahrnují se sem různé podpory, dotace, licence, povolení či sankce. Mikroprostředí Mikroprostředí (odvětví, ve kterém organizace působí) zahrnuje: okolnosti, vlivy a situace, které firma svými aktivitami může významně ovlivnit. 12 Analýza mikroprostředí se tedy zahajuje analýzou odvětví, ve kterém organizace působí jakou má velikost, kapitálovou náročnost, vstupní bariéry, zda je atomizované (malé podniky) či konsolidované (několik silných podniků) apod. Výstupem analýzy je identifikace hybných sil, které odvětví ovlivňují. Tyto parametry splňuje Porterův model pěti sil. Porter považuje za základ dobré konkurenční strategie znalost faktorů, které určují vzájemné konkurenční postavení v odvětví a přitažlivost odvětví z hlediska dlouhodobé výnosnosti 13. Mezi tyto faktory patří: Dohadovací schopnost kupujících je typická pro odvětví s převisem nabídky nad poptávkou a u produktů, které nemají charakter nezbytného statku. 11 FOTR, J. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada Publishing, s. 12 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada, s PORTER, M.: Strukturální analýza odvětví. Konkurenční výhoda. Victoria Publishing, s. 18

19 Dohadovací schopnost dodavatelů mají vliv na nákladovou položku vstupů. Jejich váha stoupá u odvětví, kde poptávka po surovinách převyšuje nabídku. Problematická je i situace, kdy má dodavatel mnoho odběratelů a může některé z nich postrádat. Soupeření mezi existujícími konkurenty bývá nejsilnějším faktorem, který je typický pro odvětví s mnoha malými a středními firmami s málo diferencovaným či snadně napodobitelným produktem. Vstup nových konkurentů mohou existující firmy ohrozit nejen nižší cenou, ale též kvalitou, poprodejními službami apod. Stávající hráči se často snaží o tvorbu bariér vstupu do odvětví ať již lobbingem za legislativní úpravy, smlouvami s dodavateli vstupních surovin apod. Hrozba nových výrobků a služeb zejména pokud je lze vyrobit levnějšími technologiemi. Významnou hrozbou jsou substituty, které konkurence nabízí ve srovnatelné cenové hladině. Obrázek 1 Porterův model pěti konkurenčních sil Dohadovací schopnost dodavatelů Potenciální noví konkurenti Hrozba vstupu nových konkurentů Dodavatelé Konkurenti v odvětví Soupeření mezi stávajícími podniky Kupující Hrozba náhradních (nových) výrobků Náhradní (nové) výrobky Dohadovací schopnost kupujících Zdroj: PORTER, M.: Konkurenční výhoda. Victoria Publishing, 1993., s. 23 (upraveno autorkou). Všechny faktory jsou dynamické, proto je nutno jejich změny monitorovat v čase. Znalost výše uvedených faktorů rozhoduje, zda a jak je organizace schopna v daném odvětví generovat zisk pomocí investic. Váha jednotlivých faktorů se liší dle charakteru odvětví. 19

20 Vnitřní prostředí Vnitřní prostředí se vztahuje k organizaci samotné. Je tvořeno nejen zdroji organizace (materiálovými, lidskými i finančními), ale též její podnikovou kulturou, etikou, organizační strukturou, apod. K analýze vnitřního prostředí se často užívá metoda VRIO (zdroje firmy dělí na fyzické, lidské, finanční a nehmotné) 14, ale vzhledem k tomu, že cílem analýzy je identifikace silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb organizace, rozhodla jsem se místo ní použít analýzu SWOT. Silné a slabé stránky organizace (Strenghts and Weaknesses) zahrnují vnitřní prostředí organizace, které může vedení přímo ovlivňovat. Příležitosti a hrozby (Opportunities and Threats) charakterizují vnější prostředí organizace, které organizaci bezprostředně obklopuje. Výstupem SWOT analýzy je identifikace slabých stránek, které organizace v ideálním případě eliminuje a hrozeb, se kterými koncepčně pracuje. Podnikatelský plán by měl být stavěn na silných stránkách a příležitostech Marketingový mix Docentka Jakubíková definuje marketingový mix jako soubor kontrolovatelných marketingových proměnných, připravených k tomu, aby výrobní (produkční) program firmy byl co nejblíže potřebám a přáním cílového trhu spolu s výběrem tržních segmentů a cílových trhů vytvářejí marketingovou strategii firmy. 15 A. M. Morisson marketingový mix vidí jako: všechny kontrolovatelné faktory, které byly vybrány, aby uspokojily zákazníkovy potřeby. 16 Philip Kotler tyto myšlenky doplňuje stanoviskem, že: podniky by měly stanovit efektivnost jednotlivých nástrojů marketingového mixu z hlediska vynaložených nákladů a sestavit svůj marketingový mix tak, aby maximalizoval jejich zisky. 17 Marketingový mix je též označován jako 4P : Product (produkt) označuje výrobky či služby, ze kterých je složena nabídka organizace. Cílem podniku je své produkty odlišit od konkurentů tak, aby byly pro kupující na trhu rozeznatelné, aby je upřednostňovali a aby za ně byli ochotni zaplatit i 14 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada, s JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada, s MORRISON, Alastair M. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Vyd. 1. Praha: Victoria Publishing, s KOTLER, Philip. Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Vyd. 1. Praha: Management Press, s

21 vyšší cenu. Diferenciaci lze založit na fyzických rozdílech (produktu samotného či obalu), dostupnosti pro zákazníky, servisních službách, image či cenové politice. Price (cena, kontraktační podmínky) je jedinou příjmovou složkou marketingového mixu, ostatní jsou nákladové. Cílem organizace je generovat co nejvyšší zisk. Proto se snaží své produkty nabízet na nejvyšší cenové hladině, kterou jsou zákazníci ochotni za tyto produkty zaplatit. Place (distribuce, umístění) - při řešení otázky, jak distribuovat své produkty zákazníkům, je nutné brát v potaz charakter produktu i trhu. Organizace se mohou rozhodnout pro přímý prodej (vlastní kamenné prodejny, podomní prodej, pomocí telemarketingu, přes internet apod.) či pro prodej před distributora. Distribuční kanály lze též kombinovat. Promotion (marketingová komunikace, propagace) slouží k tomu, aby podnik zákazníky nejen upozornil na existenci produktu, ale též k tomu, aby je přesvědčil o jeho nákupu a v neposlední řadě, dle charakteru produktu, je podněcoval k opakovanému nákupu. Složky komunikačního mixu tvoří reklama, podpora prodeje, public relations (vztahy s veřejností) a direkt marketing (přímý marketing). Organizace se musí rozhodnout, které složky mixu pro daný produkt aktivizuje a na koho jimi bude působit (zda masivně na všechny, či na konkrétní cílový segment, případně segmenty). Morrison marketingový mix rozšiřuje v oblasti služeb o další 4P o 18 : People (lidé) služby jsou charakteristické vysokým podílem lidské práce, která přímo ovlivňuje jejich kvalitu. Packaging (balíky služeb) služby cestovního ruchu se často skládají z balíku služeb. U řešeného podnikatelského plánu jde například o ubytování a stravování. Programmming (tvorba programů) pro zvýšení prodeje služeb poskytovatelé vytvářejí komplexní program, sestavený z více služeb, aby tak zvýšili jejich atraktivitu. Partnership (spolupráce, partnerství) jednotliví poskytovatelé služeb se spojují, vytvářejí společný produkt, který je na trhu konkurenceschopnější, než služby poskytované jednotlivě. Philip Kotler mix doplňuje o 19 : Politics (politickou moc), která trh ovlivňuje přijímáním zákonů, limitů, či schvalováním dotací, grantů a podpor. Public Opinion (formování 18 MORRISON, Alastair M. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Vyd. 1. Praha: Victoria Publishing, s

22 veřejného mínění) zákazníci jsou ovlivňováni módními vlnami, které se projevují v jejich nákupním rozhodovacím procesu. Presentation (prezentaci) a Process (proces). V oblasti vzdělávání dále o Personalities (významné osobnosti, které v oboru působí a formují ho), Process pedagogical aproaches (pedagogické přístupy vyučované na odborně zaměřených školách) a Partipation activating (participační aktivizaci). Domnívám se, že není podstatné, do kolika částí marketingový mix rozdělíme, ale zda je sestaven tak, aby byla zvolená marketingová strategie za daných podmínek co nejúčinnější. Z tohoto důvodu pracuji v praktické části se čtyřmi základními P s tím, že ostatní rozšiřující P v nich zohledňuji Zdroje financování podnikatelského plánu Každý podnikatelský plán je spojen s vynaložením určité finanční částky k jeho dosažení. V této kapitole se budu věnovat možnostem, kterými lze plán financovat. Obecně se dají rozdělit na zdroje interní a externí, dlouhodobé (nákup majetku s životností nad 5 let) a krátkodobé. Pro realizaci lze použít jednu z níže popsaných možností, či jejich kombinaci. Podle Josefa Valacha by se organizace měla řídit tzv. zlatým bilančním pravidlem, kdy dlouhodobý majetek je kryt dlouhodobým kapitálem a krátkodobý financován zdroji krátkodobými 20. V opačném případě je financování neefektivní. Spolu s docentkou Rezňákovou 21 se shodují na tom, že ve vyspělých průmyslových zemích jsou pro financování investic užívány více zdroje interní, než externí Interní zdroje financování Interní zdroje financování jsou takové zdroje, které vznikly díky vnitřní činnosti organizace. V odborné literatuře je lze najít i pod pojmem samofinancování. Řadí se do nich odpisy, nerozdělený zisk a dlouhodobé finanční rezervy 22. Odpisy jsou peněžním vyjádřením opotřebení dlouhodobých aktiv za určitý časový úsek a jsou hlavním zdrojem interního financování. Organizace je nabývá v ceně prodané produkce a vedení poté rozhoduje, na co tyto prostředky vynaloží. Nerozdělený zisk je ta část zisku, která není po 19 KOTLER, Philip. Tvorba marketingového mixu. Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Vyd. 1. Praha: Management Press, s. ISBN VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vydání. Praha: Ekopress, s REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management 1. díl. 3. přeprac. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s Jde o pojem užší, než jsou vlastní finanční zdroje, které navíc zahrnují například vklady vlastníků, což je zdroj externí. 22

23 zdanění použita na dividendy či torbu fondů ze zisku. Organizace s ním tedy může libovolně nakládat. Dlouhodobé finanční rezervy se skládají z rezervních a penzijních fondů. Rezervní fondy zahrnují část zisku, kterou má organizace jako ochranu proti různým rizikům. Dělí se na povinné a dobrovolné. Dobrovolné si organizace vytváří na základě vlastního svobodného rozhodnutí a mohou být tedy využity k financování investic v plné výši. Povinný rezervní fond musí vytvářet ze zákona a jeho výše je upravena zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v 124. V případě společnosti s ručením omezeným (dále jen s. r. o.) je minimální výše stanovena na 10% z čistého zisku, který s. r. o. vykazuje v řádné účetní uzávěrce za rok. Nesmí však překročit 5% z hodnoty základního kapitálu 23. Docentka Režňáková spatřuje výhody samofinancování zejména v tom, že se nezvyšuje počet věřitelů či akcionářů (tím ani jejich kontrolní pravomoc), finanční riziko pro podnik se snižuje, proto se lze pustit i do rizikovějších projektů, aniž by byla organizace existenčně ohrožena při možném neúspěchu. Za nevýhody považuje vyšší náklady kapitálu a nebezpečí stagnace výrobních struktur. Profesor Synek její stanovisko doplňuje o poznatek, že většina podniků financuje investice samofinancováním v kombinaci s užitím cizích zdrojů 24. Jde o logický závěr, neboť investice jsou spojeny s vysokými náklady, na které většina organizací nemá volnou hotovost v čase jejich vzniku Externí zdroje financování Externí zdroje financování organizace získala z vnějšího okolí. Přestože jsou tyto zdroje objemově využívány k financování investic méně, než zdroje interní, jejich rozmanitost je mnohem vyšší. Lze je rozdělit na vlastní a cizí. Vlastní zdroje představují emisi akcií 25, či financování formou rizikového kapitálu (venture capital), kdy investor poskytne organizaci potřebný kapitál výměnou za majetkovou účast v ní. Za to, že nese riziko má stejná práva jako vlastník sám. Kapitál je poskytnut na předem stanovaný časový úsek, základní kapitál společnosti se tak dočasně navýší proto má venture capital v podstatě charakter financování z vlastních zdrojů. 23 Business center: Obchodní zákoník [online] vyd. [cit ]. Dostupné z: center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d4.aspx#par SYNEK, M., kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada, s Vzhledem k tomu, že tvůrce a realizátor podnikatelského plánu je společnost s ručením omezeným, která akcie emitovat nemůže, není tato problematika dále zpracovávána. 23

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního plánování Ing. Miroslav Pavlas Univerzita Pardubice, Civitas Per Populi Pardubice, 2. června 2011 Cíle ekonomických ukazatelů TUR Podněcování či redukce

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Výroční konference ROP Severozápad 21. září 2010, Litoměřice Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 Programové období 2004 2006 Rozdělení prostředků na rozvoj

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Usnesení vlády ze dne 5.června 2002, č. 573 k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

IEKPO Testové zadání A

IEKPO Testové zadání A IEKPO Testové zadání A 1. Prostřednictvím bodu zvratu lze stanovit: a. Minimální úroveň využití výrobní kapacity podniku b. Maximální úroveň ceny výrobku při jeho prodeji c. Vliv substituce fixních nákladů

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba (podnikatel) IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více