VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Pavla Kopská Zhodnocení podnikatelského záměru výstavby hotelu U Otakarovy bašty Diplomová práce 2013

2 Zhodnocení podnikatelského záměru výstavby hotelu U Otakarovy bašty Diplomová práce Bc. Pavla Kopská Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Ing. Věra Levičková, Ph.D. Datum odevzdání diplomové práce: Listopad 2013 Datum obhajoby diplomové práce: Leden Praha 2013

3 Master s Dissertation Evaluation of business plan for a hotel U Otakarovy Bašty Bc. Pavla Kopská The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Tourism Destination Management Thesis Advisor: Ing. Věra Levičková, Ph.D. Date of Submission: November 2013 Date of Thesis Defense: January Prague 2013

4 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Zhodnocení podnikatelského záměru výstavby hotelu U Otakarovy bašty zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je sodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne Bc. Pavla Kopská

5 Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří mi pomohli realizovat uvedené téma diplomové práce. Za odborný dohled a vstřícné konzultace děkuji své vedoucí práce Ing. Věře Levičkové, Ph.D. Dále děkuji všem zaměstnancům společnosti Realitní a stavební, spol. s r. o., zejména jejímu spolumajiteli, panu Jaroslavu Vaňátkovi, který mi poskytl potřebnou dokumentaci k projektu hotelu.

6 ABSTRAKT Bc. PAVLA KOPSKÁ ZHODNOCENÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU VÝSTAVBY HOTELU U OTAKAROVY BAŠTY Diplomová práce Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vedoucí diplomové práce: Ing. Věra Levičková, Ph.D. V Praze dne 1. listopadu stran Cílem této diplomové práce je zhodnotit podnikatelský plán výstavby hotelu U Otakarovy bašty v Čáslavi a možnosti jeho financování. Byla provedena analýza na základě dat posbíraných dotazníkovou metodou, pozorováním, řízenými rozhovory, i na základě dat sekundárních. Výsledkem je dokázání předpokladu, že jde o rozumnou finanční investici, kterou lze v ideálním případě realizovat za pomoci vlastních finančních prostředků, úvěrových prostředků a spoluúčasti investora s vlastnickým podílem 46%. Podnik bude schopen generovat zisk již v prvním roce provozu a investice se navrátí do 15 let. Klíčová slova Cestovní ruch Čáslav Hotel Efektivnost investice Financování Podnikatelský plán

7 ABSTRACT Bc. PAVLA KOPSKÁ EVALUATION OF BUSINESS PLAN FOR A HOTEL U OTAKAROVY BAŠTY Master s Dissertation The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Thesis Advisor: Ing. Věra Levičková, Ph.D. 1 st November 2013, Prague 91 pages The aim of this Master thesis is the Evaluation of business plan for a hotel U Otakarovy Bašty and possibilities of its financing. Analysis was conducted based on data collected by questionnaires, observations, guided interviews, and on the basis of secondary data. I managed to confirm the assumption that it is a reasonable financial investment, which can be realized from own funds, bank loan and capital participation investor (46% ownership). The company will be able to generate a profit in its first year of operation and investment costs returns in 15 years. Keywords Accommodation Business Plan Čáslav Efficiency of investment Finance Hotel

8 SEZNAM ZKRATEK, SYMBOLŮ A VYSVĚTLIVEK AHR CR ČCCR-CT ČNB ČR ČSH ČSÚ DMO DPH DS EBIT ERDF ESF EU F&B HDP I IČ I p i K kk MHD MMR n N NVP OP OSVČ P n Asociace hotelů a restaurací České republiky Cestovní ruch Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Česká národní banka Česká republika Čistá současná hodnota investice v Kč Český statistický úřad Destination Management Organization (organizace cestovního ruchu v destinaci) Daň z přidané hodnoty Doba splacení investice Zisk před úroky a zdaněním (Earnings before interests and taxes) Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Evropská unie Food and Beverage manažer Hrubý domácí produkt Index ziskovosti investice Identifikační číslo Průměrná roční hodnota dlouhodobého majetku v zůstatkové ceně Požadovaná výnosnost investičního projektu (úrok) Kapitálový výdaj na investici Kuchyňský kout Městská hromadná doprava Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Léta životnosti investice Doba životnosti investice Net Preset Value Operační program Evropské unie Osoba samostatně výdělečně činná Peněžní příjem z investice v jednotlivých letech životnosti v Kč

9 ROI Return on Investment (průměrná míra výnosu investice) ROP Regionální operační program SF Strukturální fondy Evropské unie s. r. o. Společnost s ručením omezeným VVP Vnitřní výnosové procento (vnitřní míra výnosu) Zn Roční zisk z projektu po zdanění v jednotlivých letech životnosti ŽP Životní prostředí

10 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE Vymezení problému Podnikatelský plán Analýza vnějšího a vnitřního prostředí organizace Vnější prostředí Vnitřní prostředí Marketingový mix Zdroje financování podnikatelského plánu Interní zdroje financování Externí zdroje financování Podpory a dotace Oficiální jednotná kvalifikace ubytovacích zařízení Hodnocení ekonomické efektivnosti Metoda čisté současné hodnoty Vnitřní míra výnosu Doba návratnosti Průměrná míra výnosu (ziskovosti, rentability) investice ANALYTICKÁ ČÁST Charakteristika projektu Nositel projektu Místo výstavby Atraktivity cestovního ruchu na Čáslavsku Charakteristika hotelu Investiční náklady na stavbu Financování investice Personální obsazení hotelu Segmentace a zacílení Analýza PESTE SWOT analýza 49

11 2.5. Analýza konkurence Porterův model pěti sil Sestavení marketingového mixu Plánované příjmy podniku Příjmy z ubytování Příjmy z restaurace Příjmy z doprovodných služeb Celkové předpokládané příjmy podniku Náklady podniku Fixní náklady Variabilní náklady Celkové předpokládané náklady podniku Výsledek hospodaření Efektivnost investice Metoda čisté současné hodnoty Vnitřní míra výnosu Doba návratnosti investice Průměrná míra výnosu (ziskovosti, rentability) investice Shrnutí efektivnosti investice NÁVRHOVÁ ČÁST 78 ZÁVĚR 82 LITERATURA 84 SEZNAM ILUSTRACÍ, TABULEK A GRAFŮ 89 PŘÍLOHY 91

12 ÚVOD Diplomová práce se zabývá problematikou plánované výstavby hotelu U Otakarovy bašty v Čáslavi, v okrese Kutná Hora. Toto téma jsem si zvolila proto, že jsem se podílela na přípravných pracích realizace poradenskou činností v rámci projektové dokumentace a v oblasti marketingu z hlediska potenciálních cílových segmentů, úspěšného zacílení (targetingu) a z hlediska vybudování dobré pozice na trhu cestovního ruchu (positioningu). Cílem práce je zhodnotit, zda je daný podnikatelský záměr realizovatelný, životaschopný a dlouhodobě udržitelný. Jsem přesvědčena, že jde o zajímavou investiční příležitost, která jen čeká na vhodného investora. Práce má dvě základní osy. První osa má za úkol hodnotit projekt z hlediska jeho životaschopnosti (profinancování výstavby, návratnost pořizovací investice, rentability apod.). Mezi dílčí cíle tak patří zhodnocení personální obsazenosti (počet zaměstnanců, mzdová hladina apod.), cenové hladiny (minimální průměrná denní/měsíční tržba provozů, minimální průměrná kapacitní obsazenost hotelu apod.) a zajištění finančního zdraví podniku (dlouhodobý pozitivní vývoj). Druhá osa bude věnována výběru vhodného zákaznického segmentu a sestavení marketingového mixu (vize, mise, strategií atd.). Pro dosažení cíle je diplomová práce rozčleněna do třech hlavních částí. První část obsahuje teoretický základ, ze kterého vycházím při analýzách a výpočtech v dalším textu. Zvláštní pozornost věnuji možnostem, kterým lze projekty financovat obecně. Dále zde nastiňuji současnou situaci na trhu cestovního ruchu, která výstavbu hotelu a jeho budoucí rozvoj ovlivňuje. V analytické části se zabývám projektem samotným, rozpočtem na výstavbu, jeho financováním a analýzami nejenom projektu samotného, ale též konkurence a prostředí, které má na projekt vliv. Návrhová část shrnuje poznatky, ke kterým jsem došla v části analytické. Na jejich základě hodnotím daný projekt a navrhuji, jakým směrem by se měl hotel ubírat. Podklady ohledně projektové dokumentace, žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy, rozpočtu na pořízení stavby apod. jsem získala od nositele projektu společnosti Realitní a stavební, spol. s r. o. Čáslav. Podklady pro analýzy čerpám nejen z odborných publikací, které jsou jmenovitě vypsány v seznamu 12

13 použité literatury na konci diplomové práce, ale též ze znalostí nabytých studiem na Vysoké škole hotelové v Praze 8, spol. s r. o. Analýzy jsou prováděny jak ze sekundárních zdrojů (výroční zprávy města, informační materiály turistických informačních center Kutná Hora a Čáslav aj.), tak ze zdrojů primárních, které jsem osobně shromažďovala (zejména dotazníkovou metodou). 13

14 1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 1.1. Vymezení problému Jednatel firmy Realitní a stavební spol. s r. o. Čáslav, pan Jaroslav Vaňátko, vlastní lukrativní nezastavěnou plochu o výměře 688 m 2 v blízkosti Čáslavského náměstí 1. Daná plocha není dosud nijak komerčně využívána, což by se mělo do budoucna změnit. Majitel chce realizovat takový projekt, který mu umožní bezpečně uložit volné finanční prostředky, aby neztrácely svou hodnotu a pokud možno se rozrůstaly. Projekt, který byl pro tyto účely vypracován, představuje výstavbu hotelového komplexu s restauračním zařízením a prostory pro další doprovodné služby, jako jsou kosmetika, masáže apod. Pořizovací náklady na stavbu a vybavení byly stanoveny na 59 milionů korun. Původní projektová dokumentace počítala s padesátiprocentním spolufinancováním z Evropského strukturálního fondu, na základě výzvy číslo 55 z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy 2. Bohužel orgány Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy tento projekt k spolufinancování nevybraly a daly přednost projektům jiným. Z tohoto důvodu firma potřebuje najít jiný způsob, jak chybějících 26 milionů korun financovat a projekt je zatím ve fázi stagnace. V návaznosti na cíle uvedené v úvodu práce budu zkoumat, jak tento projekt financovat a zároveň udržet jeho budoucí životaschopnost (aby provoz nebyl zatížen nereálnou výší měsíčních splátek či odváděných procent ze zisku potenciálnímu investorovi). Dále budu hodnotit, zda je pro majitele stavby, kterým bude Realitní a stavební spol. s r. o. výhodnější prostory provozovat či je částečně nebo zcela pronajmout. 1 Umístění pozemku viz Příloha 1 - Identifikace pozemku na mapě centra Čáslavi a Příloha 2 - Vymezení pozemku na katastrální mapě. 2 Tato problematika bude dále podrobněji analyzována v teoretické části. 14

15 1.2. Podnikatelský plán Podnikatelský plán je písemný strategický dokument, který prezentuje záměry organizace v budoucnu. Je sestavován před zahájením všech aktivit a je vypracováván zejména tehdy, když se organizace chystá provést závažné změny (například: omezení / rozšíření provozu, expanze apod.). Statutárním orgánům pomáhá hodnotit, zda je daná změna ekonomicky i technologicky smysluplná a proveditelná v určitém časovém období. Z podnikatelského plánu vychází konkrétní taktické plány. Slouží tedy jako podklad ke koordinaci činností. Druhým důvodem k jeho vypracování bývá snaha najít investora, který by daný záměr financoval. V tomto případě je primárním cílem dokázat potenciálnímu poskytovateli kapitálu, že je jeho investice bezpečná a výnosná. Interní i externí verze plánu by měly korespondovat. Jiří Fotr chápe podnikatelský plán jako: celo firemní dokument, který postihuje všechny aktivity, kterými se organizace zabývá 3. Plán zpracovaný pro realizaci konkrétního investičního projektu označuje jako podnikatelský záměr. V literatuře se však často setkávám s tím, že podnikatelský plán a záměr je chápán jako synonymum. J. Veber uvádí, že podnikatelský plán upozorňuje na potenciální problémy, eliminuje možné chyby, tvůrci jeho zpracováním ovládají proces plánování, který poté uplatní při samotné realizaci, zdrojem informací kdy a jak vysoké finanční prostředky bude potřeba, kvalitní plán zvyšuje důvěru v jeho realizovatelnost a v neposlední řadě si díky němu zaměstnanci osvojují podnikovou kulturu 4. Podnikatelský plán by měl být stručný, jednoduchý, realistický, věrohodný, měl by se orientovat na budoucnost, demonstrovat výhody produktu, neměl by zakrývat slabá místa a měl by dokládat, že je organizace schopna ho profinancovat. Profesor Wupenfeld uvádí, že podnikatelský plán musí obsahovat: cíle a strategie podniku, podnikatelský záměr a jeho přednosti, vymezení trhu, cílových skupin a konkurentů, další kroky budování podniku a plánování obratu, hospodářského výsledku a financování 5. Plán musí stát na znalosti rozvojových možností organizace a rizicích, které přináší. 3 FOTR, J. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada Publishing, s VEBER, Jaromír a kol. Management: základy, prosperita, globalizace. Vyd. 1. Praha: Management Press, s WUPPERFELD, U. Podnikatelský plán pro úspěšný start. 1. vydání. Praha: Management Press, s

16 Struktura podnikatelského plánu Organizace nejsou povinny podnikatelský plán ze zákona sestavovat. Z tohoto důvodu neexistuje jednotná forma, jak má být plán strukturován. Jeho forma je ovlivněna subjektem (pro koho je určen: statutární orgány organizace či pro investory) a účelem pro který byl vytvořen. V ekonomickém slovníku 6 je strukturován následovně: Základní východiska Popis výrobků, odvětví trhu, konkurence Marketingový plán Plán inovací (výzkumu a vývoje) Plán výroby (zaměřený na technologickou a kapacitní problematiku) Finanční plán Jiří Fotr tuto strukturu rozšiřuje o 7 : Charakteristiku firmy a jejích cílů Organizační řízení a manažerský tým Přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické studie Shrnutí a závěry Přílohy Řešený podnikatelský plán jsem se rozhodla strukturovat dle profesora Wupperfelda. Ten ve své publikaci Podnikatelský plán pro úspěšný start píše, že plán by měl začínat jakýmsi shrnutím, které obsahuje takové informace, aby byl čtenář do deseti minut seznámen se základními informacemi o plánu a organizaci 8. Dále plán strukturuje následovně: Informace o podniku (název, sídlo, datum založení, předmět podnikání, právní forma, vývoj podniku, působiště apod.). Vedení podniku a zaměstnanci (kdo a s jakým vzděláním a zkušenostmi podniku pracuje, organizační struktura aj.). Tržní a konkurenční situace: o Analýza trhu, jeho současného stavu a předpokládaného vývoje. o Analýza konkurence. 6 HINDLS, R., HOLMAN, R., HRONOVÁ, S. a kol. Ekonomický slovník. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2003.s FOTR, J. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada Publishing, s V rámci této diplomové práce jsem se rozhodla výše uvedenu část vynechat. 16

17 o Marketingový mix. Plánování finančních toků jeho cílem je kvantifikace rizik a přínosů podnikatelského plánu. Podnik na tomto základě zjistí, zda je plán rentabilní dlouhodobě udržitelný. Tento bod je nutno rozvést: o Aktuální ekonomická situace podniku (dosavadní hospodaření a finanční zdraví). o Plánování investic (nákupu majetku) v peněžním vyjádření. o Plánování nákladů (prognóza budoucích jednorázových, fixních i variabilních nákladů). o Plánování obratu a výsledku hospodaření (plánování tržeb). o Finanční plánování (plán příjmů a výdajů). Příležitosti a rizika (SWOT analýza) Analýza vnějšího a vnitřního prostředí organizace Kvalitní podnikatelský plán vzniká na základě dobré znalosti vnitřního a vnějšího prostředí organizace, které má vliv na úspěch projektu. Prostředí lze definovat jako: soubor okolností, ve kterých někdo žije a které ho nějakým způsobem ovlivňují 9. Data pro analýzy prostředí by měla být co nejaktuálnější, aby výsledky reflektovaly dynamické změny nejen uvnitř organizace, ale zejména změny vnějšího prostředí a konkurence. Prostředí dělíme na vnitřní a vnější, viz níže Vnější prostředí V rámci marketingových analýz je vnější prostředí děleno na makroprostředí a mikroprostředí. Vzhledem k tomu, že výsledky těchto analýz vytváří ucelený obraz o vnějším prostředí, nikoli jen z marketingového hlediska, budu postupovat podle nich. Makroprostředí D. Jakubíková definuje makroprostředí jako prostředí, které: zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které firma svými aktivitami nemůže nebo jen velmi obtížně může ovlivnit. 10 Odborná literatura udává mnoho analýz, které lze na makroprostředí aplikovat. Nejčastěji je uváděna analýza PEST, či jeho rozšířená verze PESTE. J. Fotr tuto analýzu označuje 9 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada, s JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada, s

18 jako SLEPT(E) 11. Obě tyto analýzy však mají totožný obsah. V této práci jsem se rozhodla využít analýzu PESTE. Analyzuje faktory: Politicko-právní antimonopolní opatření, daňová politika, sociální politika, legislativa (občanský, živnostenský, pracovní a obchodní). Žádoucí je demokratické státní zřízení se stabilní vládou a vymahatelným právem. Ekonomické stav ekonomiky, nezaměstnanost, míra inflace, trendy HDP, úrokové sazby apod. Tyto ukazatele pomáhají ke kvalifikovanému odhadu budoucího vývojového trendu. Sociálně kulturní demografický vývoj, vzdělanost, životní úroveň obyvatelstva apod. Technologické trendy a inovace, vládní podpora výzkumu a vývoje. Díky značnému tlaku na efektivitu jsou organizace nuceny více investovat do inovací. Ekologické a environmentální stát (v případě členských států Evropské Unie též Evropské směrnice) se snaží svou legislativou motivovat podniky k větší šetrnosti k životnímu prostředí. Zahrnují se sem různé podpory, dotace, licence, povolení či sankce. Mikroprostředí Mikroprostředí (odvětví, ve kterém organizace působí) zahrnuje: okolnosti, vlivy a situace, které firma svými aktivitami může významně ovlivnit. 12 Analýza mikroprostředí se tedy zahajuje analýzou odvětví, ve kterém organizace působí jakou má velikost, kapitálovou náročnost, vstupní bariéry, zda je atomizované (malé podniky) či konsolidované (několik silných podniků) apod. Výstupem analýzy je identifikace hybných sil, které odvětví ovlivňují. Tyto parametry splňuje Porterův model pěti sil. Porter považuje za základ dobré konkurenční strategie znalost faktorů, které určují vzájemné konkurenční postavení v odvětví a přitažlivost odvětví z hlediska dlouhodobé výnosnosti 13. Mezi tyto faktory patří: Dohadovací schopnost kupujících je typická pro odvětví s převisem nabídky nad poptávkou a u produktů, které nemají charakter nezbytného statku. 11 FOTR, J. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada Publishing, s. 12 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada, s PORTER, M.: Strukturální analýza odvětví. Konkurenční výhoda. Victoria Publishing, s. 18

19 Dohadovací schopnost dodavatelů mají vliv na nákladovou položku vstupů. Jejich váha stoupá u odvětví, kde poptávka po surovinách převyšuje nabídku. Problematická je i situace, kdy má dodavatel mnoho odběratelů a může některé z nich postrádat. Soupeření mezi existujícími konkurenty bývá nejsilnějším faktorem, který je typický pro odvětví s mnoha malými a středními firmami s málo diferencovaným či snadně napodobitelným produktem. Vstup nových konkurentů mohou existující firmy ohrozit nejen nižší cenou, ale též kvalitou, poprodejními službami apod. Stávající hráči se často snaží o tvorbu bariér vstupu do odvětví ať již lobbingem za legislativní úpravy, smlouvami s dodavateli vstupních surovin apod. Hrozba nových výrobků a služeb zejména pokud je lze vyrobit levnějšími technologiemi. Významnou hrozbou jsou substituty, které konkurence nabízí ve srovnatelné cenové hladině. Obrázek 1 Porterův model pěti konkurenčních sil Dohadovací schopnost dodavatelů Potenciální noví konkurenti Hrozba vstupu nových konkurentů Dodavatelé Konkurenti v odvětví Soupeření mezi stávajícími podniky Kupující Hrozba náhradních (nových) výrobků Náhradní (nové) výrobky Dohadovací schopnost kupujících Zdroj: PORTER, M.: Konkurenční výhoda. Victoria Publishing, 1993., s. 23 (upraveno autorkou). Všechny faktory jsou dynamické, proto je nutno jejich změny monitorovat v čase. Znalost výše uvedených faktorů rozhoduje, zda a jak je organizace schopna v daném odvětví generovat zisk pomocí investic. Váha jednotlivých faktorů se liší dle charakteru odvětví. 19

20 Vnitřní prostředí Vnitřní prostředí se vztahuje k organizaci samotné. Je tvořeno nejen zdroji organizace (materiálovými, lidskými i finančními), ale též její podnikovou kulturou, etikou, organizační strukturou, apod. K analýze vnitřního prostředí se často užívá metoda VRIO (zdroje firmy dělí na fyzické, lidské, finanční a nehmotné) 14, ale vzhledem k tomu, že cílem analýzy je identifikace silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb organizace, rozhodla jsem se místo ní použít analýzu SWOT. Silné a slabé stránky organizace (Strenghts and Weaknesses) zahrnují vnitřní prostředí organizace, které může vedení přímo ovlivňovat. Příležitosti a hrozby (Opportunities and Threats) charakterizují vnější prostředí organizace, které organizaci bezprostředně obklopuje. Výstupem SWOT analýzy je identifikace slabých stránek, které organizace v ideálním případě eliminuje a hrozeb, se kterými koncepčně pracuje. Podnikatelský plán by měl být stavěn na silných stránkách a příležitostech Marketingový mix Docentka Jakubíková definuje marketingový mix jako soubor kontrolovatelných marketingových proměnných, připravených k tomu, aby výrobní (produkční) program firmy byl co nejblíže potřebám a přáním cílového trhu spolu s výběrem tržních segmentů a cílových trhů vytvářejí marketingovou strategii firmy. 15 A. M. Morisson marketingový mix vidí jako: všechny kontrolovatelné faktory, které byly vybrány, aby uspokojily zákazníkovy potřeby. 16 Philip Kotler tyto myšlenky doplňuje stanoviskem, že: podniky by měly stanovit efektivnost jednotlivých nástrojů marketingového mixu z hlediska vynaložených nákladů a sestavit svůj marketingový mix tak, aby maximalizoval jejich zisky. 17 Marketingový mix je též označován jako 4P : Product (produkt) označuje výrobky či služby, ze kterých je složena nabídka organizace. Cílem podniku je své produkty odlišit od konkurentů tak, aby byly pro kupující na trhu rozeznatelné, aby je upřednostňovali a aby za ně byli ochotni zaplatit i 14 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada, s JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada, s MORRISON, Alastair M. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Vyd. 1. Praha: Victoria Publishing, s KOTLER, Philip. Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Vyd. 1. Praha: Management Press, s

21 vyšší cenu. Diferenciaci lze založit na fyzických rozdílech (produktu samotného či obalu), dostupnosti pro zákazníky, servisních službách, image či cenové politice. Price (cena, kontraktační podmínky) je jedinou příjmovou složkou marketingového mixu, ostatní jsou nákladové. Cílem organizace je generovat co nejvyšší zisk. Proto se snaží své produkty nabízet na nejvyšší cenové hladině, kterou jsou zákazníci ochotni za tyto produkty zaplatit. Place (distribuce, umístění) - při řešení otázky, jak distribuovat své produkty zákazníkům, je nutné brát v potaz charakter produktu i trhu. Organizace se mohou rozhodnout pro přímý prodej (vlastní kamenné prodejny, podomní prodej, pomocí telemarketingu, přes internet apod.) či pro prodej před distributora. Distribuční kanály lze též kombinovat. Promotion (marketingová komunikace, propagace) slouží k tomu, aby podnik zákazníky nejen upozornil na existenci produktu, ale též k tomu, aby je přesvědčil o jeho nákupu a v neposlední řadě, dle charakteru produktu, je podněcoval k opakovanému nákupu. Složky komunikačního mixu tvoří reklama, podpora prodeje, public relations (vztahy s veřejností) a direkt marketing (přímý marketing). Organizace se musí rozhodnout, které složky mixu pro daný produkt aktivizuje a na koho jimi bude působit (zda masivně na všechny, či na konkrétní cílový segment, případně segmenty). Morrison marketingový mix rozšiřuje v oblasti služeb o další 4P o 18 : People (lidé) služby jsou charakteristické vysokým podílem lidské práce, která přímo ovlivňuje jejich kvalitu. Packaging (balíky služeb) služby cestovního ruchu se často skládají z balíku služeb. U řešeného podnikatelského plánu jde například o ubytování a stravování. Programmming (tvorba programů) pro zvýšení prodeje služeb poskytovatelé vytvářejí komplexní program, sestavený z více služeb, aby tak zvýšili jejich atraktivitu. Partnership (spolupráce, partnerství) jednotliví poskytovatelé služeb se spojují, vytvářejí společný produkt, který je na trhu konkurenceschopnější, než služby poskytované jednotlivě. Philip Kotler mix doplňuje o 19 : Politics (politickou moc), která trh ovlivňuje přijímáním zákonů, limitů, či schvalováním dotací, grantů a podpor. Public Opinion (formování 18 MORRISON, Alastair M. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Vyd. 1. Praha: Victoria Publishing, s

22 veřejného mínění) zákazníci jsou ovlivňováni módními vlnami, které se projevují v jejich nákupním rozhodovacím procesu. Presentation (prezentaci) a Process (proces). V oblasti vzdělávání dále o Personalities (významné osobnosti, které v oboru působí a formují ho), Process pedagogical aproaches (pedagogické přístupy vyučované na odborně zaměřených školách) a Partipation activating (participační aktivizaci). Domnívám se, že není podstatné, do kolika částí marketingový mix rozdělíme, ale zda je sestaven tak, aby byla zvolená marketingová strategie za daných podmínek co nejúčinnější. Z tohoto důvodu pracuji v praktické části se čtyřmi základními P s tím, že ostatní rozšiřující P v nich zohledňuji Zdroje financování podnikatelského plánu Každý podnikatelský plán je spojen s vynaložením určité finanční částky k jeho dosažení. V této kapitole se budu věnovat možnostem, kterými lze plán financovat. Obecně se dají rozdělit na zdroje interní a externí, dlouhodobé (nákup majetku s životností nad 5 let) a krátkodobé. Pro realizaci lze použít jednu z níže popsaných možností, či jejich kombinaci. Podle Josefa Valacha by se organizace měla řídit tzv. zlatým bilančním pravidlem, kdy dlouhodobý majetek je kryt dlouhodobým kapitálem a krátkodobý financován zdroji krátkodobými 20. V opačném případě je financování neefektivní. Spolu s docentkou Rezňákovou 21 se shodují na tom, že ve vyspělých průmyslových zemích jsou pro financování investic užívány více zdroje interní, než externí Interní zdroje financování Interní zdroje financování jsou takové zdroje, které vznikly díky vnitřní činnosti organizace. V odborné literatuře je lze najít i pod pojmem samofinancování. Řadí se do nich odpisy, nerozdělený zisk a dlouhodobé finanční rezervy 22. Odpisy jsou peněžním vyjádřením opotřebení dlouhodobých aktiv za určitý časový úsek a jsou hlavním zdrojem interního financování. Organizace je nabývá v ceně prodané produkce a vedení poté rozhoduje, na co tyto prostředky vynaloží. Nerozdělený zisk je ta část zisku, která není po 19 KOTLER, Philip. Tvorba marketingového mixu. Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Vyd. 1. Praha: Management Press, s. ISBN VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vydání. Praha: Ekopress, s REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management 1. díl. 3. přeprac. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s Jde o pojem užší, než jsou vlastní finanční zdroje, které navíc zahrnují například vklady vlastníků, což je zdroj externí. 22

23 zdanění použita na dividendy či torbu fondů ze zisku. Organizace s ním tedy může libovolně nakládat. Dlouhodobé finanční rezervy se skládají z rezervních a penzijních fondů. Rezervní fondy zahrnují část zisku, kterou má organizace jako ochranu proti různým rizikům. Dělí se na povinné a dobrovolné. Dobrovolné si organizace vytváří na základě vlastního svobodného rozhodnutí a mohou být tedy využity k financování investic v plné výši. Povinný rezervní fond musí vytvářet ze zákona a jeho výše je upravena zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v 124. V případě společnosti s ručením omezeným (dále jen s. r. o.) je minimální výše stanovena na 10% z čistého zisku, který s. r. o. vykazuje v řádné účetní uzávěrce za rok. Nesmí však překročit 5% z hodnoty základního kapitálu 23. Docentka Režňáková spatřuje výhody samofinancování zejména v tom, že se nezvyšuje počet věřitelů či akcionářů (tím ani jejich kontrolní pravomoc), finanční riziko pro podnik se snižuje, proto se lze pustit i do rizikovějších projektů, aniž by byla organizace existenčně ohrožena při možném neúspěchu. Za nevýhody považuje vyšší náklady kapitálu a nebezpečí stagnace výrobních struktur. Profesor Synek její stanovisko doplňuje o poznatek, že většina podniků financuje investice samofinancováním v kombinaci s užitím cizích zdrojů 24. Jde o logický závěr, neboť investice jsou spojeny s vysokými náklady, na které většina organizací nemá volnou hotovost v čase jejich vzniku Externí zdroje financování Externí zdroje financování organizace získala z vnějšího okolí. Přestože jsou tyto zdroje objemově využívány k financování investic méně, než zdroje interní, jejich rozmanitost je mnohem vyšší. Lze je rozdělit na vlastní a cizí. Vlastní zdroje představují emisi akcií 25, či financování formou rizikového kapitálu (venture capital), kdy investor poskytne organizaci potřebný kapitál výměnou za majetkovou účast v ní. Za to, že nese riziko má stejná práva jako vlastník sám. Kapitál je poskytnut na předem stanovaný časový úsek, základní kapitál společnosti se tak dočasně navýší proto má venture capital v podstatě charakter financování z vlastních zdrojů. 23 Business center: Obchodní zákoník [online] vyd. [cit ]. Dostupné z: center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d4.aspx#par SYNEK, M., kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada, s Vzhledem k tomu, že tvůrce a realizátor podnikatelského plánu je společnost s ručením omezeným, která akcie emitovat nemůže, není tato problematika dále zpracovávána. 23

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY. Marek Adam

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY. Marek Adam BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY Marek Adam Unicorn College 2012 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Dana Mračková Analýza veřejné podpory cestovního ruchu z ROP Severozápad v letech 2007 2013 v České republice Diplomová práce 2014 Analýza veřejné podpory

Více

Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka»

Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka» Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka» Diplomová práce Bc. Ekaterina Belyankova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Číhal Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce 2014 Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce Jiří Číhal Vysoká škola hotelová

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU

NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti

UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti Autor BP: Tomáš Hloušek Vedoucí BP: Ing. Petr Boukal, Ph.D. 2014 Praha Čestné prohlášení

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

Podnikatelský plán na založení drobného podniku

Podnikatelský plán na založení drobného podniku MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Studijní obor: Management Podnikatelský plán na založení drobného podniku Business Plan for Establishing of a Microfirm Bakalářská práce AUTOR: Miroslava

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia Bc. Leona Matějíčková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce s názvem Identifikace cílových skupin pro komunikaci

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové možnosti malé cestovní kanceláře Marketing possibilities in a small travel agency Markéta Lupáčová Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více