8 9/ Akceschopnost hasičů v roce 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/ Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava Svazu na budoucí čerpání fondů EU Vyhlášky regulující hazard Novela RUD je na světě V okamžiku, kdy budete číst tento text, získá novela zákona o rozpočtovém určení daní patrně již i své číslo ve Sbírce zákonů. Dne 13. července 2012 kompromisní variantu RUD, která vychází z vládního návrhu, schválila Poslanecká sněmovna, o měsíc později byla projednána v příslušných senátních výborech a 15. srpna prošla úspěšně Senátem. Prezident republiky zákon podepsal 29. srpna. Konečně se tedy našimi společnými silami podařilo dosáhnout cíle, jímž bylo především narovnání tzv. U-křivky, která dosud představovala nesystémovou distribuci daňových zdrojů. účastí při reformování příjmů nově vzniklých obcí ze systému přerozdělování, užívaných pro sítě dřívějších národních výborů. Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří za zájmy obcí dlouhodobě bojovali a nyní se i spolupodíleli na výsledné podobě RUD. Slovo všem bych zdůraznil, bez ohledu, zda jde či nejde o členy našeho Svazu. Svaz vítá schválení dlouho projednávané, několikrát měněné a do poslední chvíle nejasnostmi ovinuté novely zákona č. 243/2000 Sb. Schválené znění novely obsahuje dlouhodobé požadavky Svazu, formulované postupně od roku 2005 a aktivně prosazované zástupci Svazu nejen na jednáních sněmovních a senátních výborů, ale také na nejvyšší vládní úrovni. Prostřednictvím svého předsedy Dana Jiránka se Svaz zapojil i do posledních diskusí o nutné úpravě kompromisní varianty v průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně. Ve druhém čtení tak došlo k načtení pozměňovacích návrhů, které snižovaly negativní dopady zamýšlené redukce koeficientu výměry na základě doporučení Svazu byla nakonec stanovena hodnota 10 ha, původně byly navrhovány hektary tři. Poslanci přistoupili také k požadovanému provázání tisků 694 a 695 (tzv. daňový balíček), bez něhož by jakýkoli přírůstek zdrojů pro samosprávu byl ohrožen. Svaz dále požadoval provázání nového kritéria počtu žáků se současnou povinností obcí hradit neinvestiční příspěvky za dojíždějící žáky. Předpokládáme, že předmětná novela bude rovněž do konce roku účinná, v září ji mají projednat poslanecké výbory. Na srpnovém jednání senátních výborů pak hlavní výhrady směřovaly zejména k nereálným hodnotám celkového daňového inkasa, které ovlivňuje skutečný přínos do rozpočtu obcí. Projednávána zde byla také situace obcí, které na základě nového rozpočtového určení daní zaznamenají výpadek příjmů. Zůstává totiž několik desítek zejména malých obcí, které v příštím roce obdrží z daňových zdrojů méně. Svaz považuje za nezbytné, aby obce s velkým katastrem, které v důsledku limitu koeficientu rozlohy přijdou o podstatnou část příjmů, získaly alespoň dočasnou kompenzaci, a to už i v roce Předpokládaný výpadek daňových příjmů nesmí ohrozit jejich hospodaření. Schválením zákona tak končí jedna etapa snah o posílení finanční samostatnosti obcí na poli vlastních daňových příjmů, tedy snah, které Svaz zahájil před dlouhými dvaceti lety aktivní Nám všem přitom musí být zřejmé, že práce na systémovém a spravedlivém financování obcí zdaleka nekončí, lépe řečeno, nikdy neskončí. Více k tomuto tématu se proto dočtete uvnitř zpravodaje, kde se snažíme upozornit na určitá rizika, která by obce neměly podcenit, a kde jsme také připravili malé okénko do historie zákona. Jaromír Jech

2 Aktuality ve zkratce Komerční pojišťovny by se měly podílet na financování hasičských sborů 11. červen 2012, Praha Vícezdrojové financování Hasičského záchranného sboru (HZS) a jednotek dobrovolných hasičů bylo tématem semináře, který se pod záštitou ministra vnitra Jana Kubiceho konal v Poslanecké sněmovně. Jednalo se zejména o návrhu zákona o pojišťovnictví (sněmovní tisk č. 709), který vládě předložili poslanci Rudolf Chlad, Jeroným Tejc a Jan Pajer. Cílem návrhu je zajistit částečné financování potřeb hasičských sborů z prostředků vybraných komerčními pojišťovnami ze zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Z předepsaného pojistného by pojišťovny měly každoročně odvádět ministerstvu vnitra na zvláštní účet 6 %. Tři pětiny z toho by byly využity na financování HZS, dvě pětiny by směřovaly k obcím spravujícím jednotky sboru dobrovolných hasičů. Podmínkou prosazení návrhu zákona o pojišťovnictví je ale předložení systémových změn v oblasti požární ochrany. Poslanec Chlad proto na semináři nastínil možné úspory, které shrnul do zhruba dvaceti bodů. Plukovník Drahoslav Ryba poté představil scénář rozpočtu HZS na léta , který počítá s krácením o 31 %. Generální ředitelství HZS hledá rezervy ve vlastních zdrojích, má např. v úmyslu snižovat počet nevýjezdové části členů, slučovat logistiku, spořit na pohonných hmotách apod. Plukovník Ryba přitom všechny ubezpečil, že nedojde ke snížení poskytované požární ochrany a nehrozí rušení hasičských stanic. Další řečníci se věnovali historii odvádění příspěvku na činnost hasičů a různým systémům financování v zahraničí. Závěrem lze říci, že seminář nenaplnil očekávání některých účastníků, neboť se nevěnoval komplexním a systémovým změnám v oblasti HZS a JSDHO a reprezentanti MV ČR ani nerozvedli oněch dvacet bodů, o kterých se zmínil poslanec Chlad. Za Svaz se semináře účastnila Miroslava Sobková z Kanceláře Svazu podrobněji k tématu viz str. 10. Svaz podporuje spolupráci českých a pobaltských samospráv 11. červenec 2012, Praha Kancelář Svazu přijala dvoučlennou delegaci litevského města Paneževys. Setkání zprostředkovala Česko-Baltská obchodní komora a hosty z Litvy v Kanceláři Svazu přivítaly Marcela Štiková, členka Komise pro zahraniční spolupráci, a Gabriela Hůlková z oddělení vnějších vztahů. Seznámily delegaci s hlavním posláním Svazu i jeho činností, přičemž zvláštní pozornost věnovaly partnerské spolupráci měst, jejíž podpora patří mezi svazové priority. Hovořilo se zejména o přínosech vzájemné spolupráce v obchodní a ekonomické oblasti. Účastníci setkání se shodli, že partnerská spolupráce měst, přestože primárně není orientována na ekonomický zisk, může vytvořit podmínky pro spolupráci podnikatelů a firem. Zamýšleli se také nad tím, jak podpořit a povzbudit právě spolupráci českých a pobaltských samospráv, která doposud zrovna intenzivní není, ale skýtá velký potenciál do budoucna. Zástupci města Panevežys se mimo jiné také živě zajímali o princip komorového uspořádání Svazu, který tvoří základní kámen demokratického rozhodovacího procesu. V průběhu jednání přišel přítomné hosty pozdravit také předseda Svazu a primátor Kladna Dan Jiránek. Metodika přípravy veřejných strategií 17. červenec 2012, Praha Svaz byl od roku 2010 velice aktivním účastníkem pracovní skupiny projektu Metodika přípravy veřejných strategií realizovaného pod gescí Ministerstva financí. Cílem projektu je zásadním způsobem zvýšit kvalitu strategických dokumentů, které jsou připravovány ve veřejném sektoru, a to v reakci na absenci uceleného systému strategického řízení a plánování od místní po celostátní úroveň. Projekt v současné době vstoupil do závěrečné fáze, a proto náměstek ministra financí Ing. Tomáš Zídek svolal kulatý stůl, aby seznámil náměstky jednotlivých ministerstev a institucí veřejné správy s návrhy na implementaci Metodiky do systému veřejné správy s důrazem na její následnou udržitelnost. Jednání se za Svaz zúčastnil výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech, který tlumočil požadavek řady starostů mít jednotné podklady, kterými by se řídily veškeré subjekty veřejné správy. Na druhou stranu upozornil, že návrh Metodiky je nesmírně složitý, především pro starosty menších sídel. Pracovní verze Metodiky, pokyny a informace týkající se jejího testování a připomínkování jsou zveřejněny na internetových stránkách projektu V září tohoto roku pak proběhne jednodenní bezplatné školení, na které může Svaz delegovat 8 zástupců. Současná podoba DPH je pouze pro poctivé 17. červenec 2012, Praha Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova za přítomnosti zástupců Ministerstva financí náměstka Ladislava Minčiče a ředitele Jana Zikla projednávala nový návrh RUD, problematiku DPH a další otázky související s financováním obcí. Podle ministerstva zůstává po schválení novely zákona o rozpočtovém určení daní stále 61 ztrátových obcí. Výpadky by jim měly být kompenzovány podle toho, jaké smluvní závazky mají uzavřené dle střednědobých výhledů. Ohledně daně z přidané hodnoty bylo konstatováno, že vyšší DPH ještě neznamená vyšší výběr daní. Stát by měl obcím garantovat příjmy alespoň na úrovni 80 % současného stavu. Náměstek Minčič informoval, že se připravuje novela zákona o DPH a o spotřebních daních, kde budou nastavena další opatření omezující daňové úniky, a to s účinností od Současná podoba DPH je podle jeho slov pouze pro džentlmeny a poctivé. V Senátu se jednalo i o připravované koncepci dokončení reformy veřejné správy. Ředitel Zikl potvrdil snahu ministerstva přesunout výkon státní správy na úroveň obcí s rozšířenou působností a financování přenesené působnosti přenést na resorty. Podle ostatních zúčastněných však koncepce není podložena relevantními čísly. sama by se měla rozhodnout, zda za peníze za úkon státní správu vykonávat bude nebo ne. Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR Vychází v nákladu 2830 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Praha 4, tel.: , fax: , ID datové schránky: 5fkgwn3 Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. DTP: Grafické studio J&S. Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E informační servis č. 8 9/2012 strana 2

3 Dalším tématem byla daň z nemovitostí. Ministerstvo financí připravuje její zcela novou úpravu, daň by měla být založena na hodnotě pozemku nikoli stavby a nepředpokládá rozdělení na rekreační objekty a trvalé bydlení. Na podzim by měla být připravena k připomínkování. Jednání o biologicky rozložitelných odpadech 17. červenec 2012, Praha O možnostech materiálového a energetického využití biologicky rozložitelných odpadů jednali zástupci Svazu na Ministerstvu zemědělství s náměstkem Jiřím Machem. Pro zařízení využívající biologicky rozložitelný odpad má v průběhu srpna 2012 vypsat Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí výzvu. Předpokládaná výše alokovaných prostředků je odhadována na 1 1,5 mld. Kč. Náměstek Mach také informoval o záměru Ministerstva zemědělství legislativně ukotvit povinnost pro obecní a komunitní kompostárny produkovat komposty, jejichž kvalita bude splňovat požadavky legislativy hnojiv, a tudíž budou moci být tyto komposty prodávány zemědělcům a využívány na zemědělské půdě. Podobné projekty je ministerstvo připraveno podporovat i v příštím programovacím období. Důraz chce přitom klást na co nejužší spolupráci municipalit a zemědělců. Za Svaz se jednání účastnil předseda Komise životního prostředí Pavel Drahovzal a zaměstnankyně Kanceláře Svazu Barbora Fűrstová. Priority obcí pro čerpání prostředků z evropských fondů je třeba dobře zdůvodnit 18. červenec 2012, Praha Ministerstvo zemědělství se na budoucí programovací období pro čerpání z evropských fondů intenzivně připravuje. Pracovní skupina Venkov se zabývá prioritou č. 6 Programu rozvoje venkova (PRV), která je zaměřena na podporu sociálního začleňování, snižování chudoby a podporu hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech. Jde v podstatě o jedinou prioritu z celého PRV, kde je věnován prostor pro podporu nezemědělských činností a rozvoj venkovských obcí, např. pomocí investic do drobné infrastruktury apod. Proto Svaz této prioritě věnuje značnou pozornost. V současné době skupina pracuje na rozpracování jednotlivých článků Evropského fondu pro rozvoj venkova do konkrétnějších záměrů (tzv. fiší), které budou ministerstvu následně sloužit k vyjednávání s Evropskou komisí. V těchto rozpracováních je nutné racionálně zdůvodnit, proč český venkov potřebuje peníze zrovna na vybrané prioritní oblasti, poslouží k tomu i Svazem zpracovaná Analýza potřeb venkova, která prioritní oblasti identifikuje a vysvětluje. Součástí práce je i nastavení vhodných indikátorů, podle kterých se následně bude hodnotit úspěšnost opatření. Indikátory musí být splnitelné, ale zároveň obhajitelné před zástupci Evropské komise. Jde o nelehký úkol, nad kterým si láme hlavu několik odborníků z relevantních ministerstev a organizací. Intenzivní práce v této pracovní skupině, kde Svaz zastupuje pracovník Kanceláře Tomáš Lysák, bude probíhat až do konce prázdnin, kdy by měly být vytvořeny první ucelené návrhy. Ministerstvo vnitra plánuje mnohé legislativní změny 24. červenec 2012, Praha Na Ministerstvu vnitra se konalo zasedání Grémia pro veřejnou správu, kterého tématem byly nejen základní registry, ale i zákon o svobodném přístupu k informacím, právní poměry a vzdělávání ve veřejné správě a koncepce dokončení veřejné správy. Dle vyjádření Ministerstva vnitra se v systému základních registrů nyní odstraňují nedostatky týkající se formulářů nebo získání seznamu osob v daném území. Návrh změny zákona o svobodném přístupu k informacím se bude měnit na základě požadavků, které vyplynuly z materiálu Strategie boje proti korupci a který schválila vláda. Jde např. o nadměrné množství poskytování obstrukčních žádostí občanů zatěžující úřad. V oblasti právních poměrů a vzdělávání ve veřejné správě se zástupci Ministerstva vnitra věnovali otázce vyplácení odstupného a záležitosti, v kterých případech se bude obsazovat volné místo prostřednictvím výběrového řízení. V okruhu koncepce dokončení reformy veřejné správy se momentálně řeší problém rozšíření počtu stávajících obcí s rozšířenou působností. Za Svaz se zasedání účastnila Miroslava Sobková z Kanceláře Svazu. Valná hromada MEPCO 25. červenec 2012, Praha Pravidelná valná hromada společnosti Mepco, s. r. o, se konala za účasti Petera Knippa z holandské asociace obcí VNG International, která je majoritním vlastníkem. Mepco se zaměřuje na poradenskou Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU MARATON HLASOVÁNÍ O EVROPSKÝCH FONDECH Zatímco Českou republikou otřásají v souvislosti s evropskými fondy korupční skandály, v Bruselu pokračuje vyjednávání o jejich budoucí podobě. Počátkem prázdnin totiž výbory Evropského parlamentu hlasovaly o legislativním balíčku, který bude upravovat čerpání evropských fondů po roce Do procesu se tak vedle Evropské komise a Rady EU formálně zapojil také Evropský parlament. Moji kolegové přitom byli nadmíru aktivní; k jednotlivým nařízením podali téměř čtyři tisíce pozměňovacích návrhů. To potvrzuje fakt, že problematika evropských fondů je opravdu komplikovaná a pro poslance i členské státy zásadní. Já sám jsem v pozici koordinátora své politické skupiny a stínového zpravodaje ke všem nařízením po konzultacích s Ministerstvem pro místní rozvoj, regiony a obcemi podal 134 pozměňovacích návrhů a také jsem se připojil k některým pozměňovacím návrhům jiných zpravodajů. Mezi mé priority patřilo snížení administrativní zátěže, zajištění vyšší flexibility pro členské státy a konečné příjemce, zaměření investic na klíčové priority (zejména pak zdůraznění podpory infrastruktury) a posílení role místních a regionálních samospráv. Samotné hlasování o pozměňovacích návrzích, které trvalo několik dnů, bylo velmi složité, protože jednotlivé návrhy se vzájemně vylučovaly, poslanci některé návrhy stahovali nebo se je ještě snažili ústně pozměnit. Hlasovací archy, které jsme dostali až pozdě v noci den před hlasováním, čítaly stovky stran, a měli jsme tak nelehkou práci se v nich zorientovat a zaujmout pozice. Co se vlastně odhlasovalo, bylo ještě dlouho po hlasování tak trochu záhadou. Dnes je však jasné, že podmínky pro využívání evropských fondů budou přísnější. Evropský parlament navíc nařízení neschválil jako takové, jak to běžně dělá, ale schválil pouze předběžný mandát pro vyjednávací týmy. Současně jmenoval poslance, včetně mě, do těchto týmů. Budeme tak moci začít debaty s členskými státy a Evropskou komisí v rámci tzv. trialogu, aby se celý proces přijímání legislativy příliš nezpozdil. Vyjednávání nicméně nebudou jednoduchá a pro všechny zúčastněné půjde o vůbec první zkušenost, protože spolurozhodování Evropský parlament získal až Lisabonskou smlouvou. Vzhledem k tomu, že vedle předsedkyně se jako jediný poslanec budu mít možnost účastnit práce všech vyjednávacích týmů, budu mít na jedné straně plné ruce práce vše zvládnout, na stranu druhou však máme jedinečnou příležitost prosazovat zájmy České republiky a jejich samospráv. Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Evropského parlamentu místopředseda Svazu pro evropské záležitosti informační servis č. 8 9/2012 strana 3

4 činnost v rámci národních i mezinárodních projektů, se Svazem spolupracuje také na projektu Vzdělaný zastupitel a při vyjednávání o budoucnosti čerpání evropských fondů po roce Hospodaření za rok 2011 bylo zhodnoceno jako pozitivní, společnost dosáhla třetí rok po sobě zisku. Diskutovaly se rovněž možnosti budoucí spolupráce se Svazem, VNG, jednotlivými obcemi, příp. univerzitami či dalšími podnikatelskými subjekty. Jednání s ministrem Pavlem Dobešem a jeho náměstkem Ivo Tomanem se za Svaz zúčastnili předseda Dan Jiránek, výkonný místopředseda Jaromír Jech a Miroslava Sobková z Kanceláře Svazu. Nefungující systém registru vozidel zatížil obce III. typu 25. červenec 2012, Praha Kolabující a pomalý systém registrace aut byl hlavním tématem jednání předsedy Svazu Dana Jiránka s ministrem dopravy Pavlem Dobešem. Obce odmítly názor ministerstva, že se jedná pouze o chyby konkrétních pracovišť nebo nefunkční propojení s ostatními resorty. Problémy provázely spuštění systému registru vozidel téměř celý měsíc, což předseda Svazu dokladoval zkušenostmi z konkrétních obcí. Úředníci museli čelit stovkám rozčilených žadatelů, vykonat spoustu zbytečných pracovních úkonů a mnohdy pracovat přes čas. Předseda Svazu proto žádal po ministru dopravy, aby řešil také finanční kompenzace vynaložených vícenákladů obcím s rozšířenou působností, jež registry spravují, za dobu, kdy systém nebyl pro výkon agend připraven. Na příkladu registru vozidel se znovu ukázalo, jak důležitá je vzájemná komunikace mezi jednotlivými resorty a jak je nutné vždy před spuštěním jakéhokoli nového systému nejprve jej dostatečně otestovat a teprve následně, např. po dvou až třech měsících souběžného provozu, odstřihnout ten starý. Svaz jednal o možnostech využívání operativního leasingu 26. červenec 2012, Praha O možné spolupráci Svazu a České leasingové a finanční asociace (ČLFA) jednali s jejími zástupci výkonný místopředseda Jaromír Jech a Mgr. Iva Vejmelková z legislativně právního oddělení Kanceláře Svazu. Projednávány byly především možnosti měst a obcí využívat produkty operativního leasingu. Prostřednictvím tohoto finančního nástroje by menší města a obce, které nemají dostatek finančních prostředků na koupi nového automobilu, mohly dosáhnout např. na pořízení vozů sloužících k zajišťování sociálních či jiných služeb v obci. Zástupci ČLFA by o podobných možnostech rádi informovali starosty na nějaké z budoucích akcí Svazu. Aktuálně se jednalo i o problémech s novým centrálním registrem vozidel. Obě organizace by do budoucna mohly spolupracovat také v oblasti legislativy. Praktické zkušenosti ČLFA by Svaz mohl v budoucnu využívat např. v rámci připomínkování právních předpisů týkajících se dopravní problematiky. Svaz se stal partnerem projektu Podpora procesů v sociálních službách 30. červenec 2012, Praha Svaz podepsal dohodu o partnerství v projektu Podpora procesů v sociálních službách. Dalšími partnery jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí a Unie zaměstnavatelských svazů. Konečné výstupy z projektu budou velmi důležité pro obce a jejich kompetence v sociálních službách. Zejména oblast nového nastavení systému financování sociálních služeb bude pro obce a města velmi ožehavým tématem. Dlouhodobým záměrem ministerstva je totiž zavést vícezdrojové financování, na němž by se výrazně měly podílet právě i obce ze svých rozpočtů. Dalším tématem je veřejná podpora a s tím související financování vlastních sociálních služeb obcí, kde usilujeme o výjimky z veřejného zadávání. Budou obce nadále využívat tzv. změnové sestavy? 31. červenec 2012, Praha Na půdě Ministerstva vnitra se konalo pracovní setkání k problematice zasílání údajů z evidence obyvatel (tzv. změnových sestav) obecním úřadům obcí I. a II. typu. Jednání nepřineslo jednoznačný výstup a bude v dalším období pokračovat. Změnové sestavy obcím I. a II. typu poskytují v současnosti obce s rozšířenou působností. Osobní údaje v nich obsažené jsou však distribuovány v rozporu se zákonem o poskytování osobních údajů. Navíc některé obce požadují změnové sestavy v listinné podobě, což znamená také určité finanční zatížení orgánů, které změnové sestavy poskytují. Obce I. a II. typu zdůvodňují potřebu změnových sestav tím, že v rámci samostatné působnosti je nezbytné pracovat s osobními údaji občanů obce, např. úhrada za odvoz odpadu nebo poplatek ze psů. V rámci kulturního života obce využívají tyto osobní údaje např. při vítání občánků či životním jubileu. Dle Ministerstva vnitra se však poskytování těchto informací jeví jako problematické, neboť požadavek obcí I. a II. typu (byť pochopitelný) nemá právní podklad. Budou-li se jim změnové sestavy zasílat i nadále, je nutné zákonem stanovit, v jaké formě, rozsahu a na základě kterého právního předpisu. Uvedená problematika se netýká poskytování údajů za účelem aktualizace seznamu voličů. V této oblasti bude činnost zachována až do jejich zpracování základními registry. Přípravy koncepce státní politiky cestovního ruchu se blíží ke konci 1. srpen 2012, Praha Předposlední setkání pracovní skupiny ke zpracování koncepce státní politiky cestovního ruchu se uskutečnilo na Ministerstvu pro místní rozvoj. Spolu se zástupci všech dotčených subjektů se ho zúčastnila také Iva Vejmelková z Kanceláře Svazu. Přípravy koncepce na léta se pomalu blíží ke konci, zúčastnění proto řešili především poslední připomínky ke zpracovávané koncepci. Připomínky Svazu byly ve většině případů vypořádány kladně. Panovala jednoznačná shoda na tom, že Česká republika potřebuje zákon o podpoře řízení a financování cestovního ruchu. Bez tohoto zákona, který by jednoznačně zakotvil pravidla pro cestovní ruch, se situace v ČR nemá šanci nikterak posunout a zlepšit. Poslední jednání této pracovní skupiny se bude konat v září. Na podzim by měla být koncepce státní politiky cestovního ruchu spolu s návrhem zákona předložena na jednání vlády. Otázky energetiky řešil předseda Svazu na MPO ČR 7. srpen 2012, Praha Předseda Svazu Dan Jiránek jednal v srpnu s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Pavlem Šolcem. Diskutovanými oblastmi byly: náhrada primárních zdrojů energie energetickým využitím komunálního informační servis č. 8 9/2012 strana 4

5 odpadu, budoucnost českého teplárenství a soustav zásobování teplem, problematika podzemních zásobníků plynu (viz článek Plyn je strategická surovina, ale strategie obcí mají také svoji váhu), připravenost státu a jeho obyvatel na důsledky přetížení přenosových soustav a schopnost měst a obcí zajistit ostrovní provoz, aktualizovaná Státní energetická koncepce a Surovinová politika, problematika vyhledávání lokality hlubinného úložiště radioaktivního odpadu a problematika těžby břidlicového plynu. V mnoha otázkách byl mezi Svazem a MPO nalezen soulad (např. energetické využívání odpadů, problematika blackout). K několika oblastem budou probíhat další jednání. Senátoři naplnili očekávání a zamítli majetkové vyrovnání státu s církvemi 15. srpen 2012, Praha Projednávání majetkového vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi zabralo v Senátu Parlamentu ČR celý středeční den. Nakonec dle očekávání byl návrh zamítnut a vrácen Poslanecké sněmovně. Poslanci by o něm měli hlasovat na své zářijové schůzi. Před samotným projednáním na plénu byl tento materiál diskutován také na jednotlivých senátních výborech. Zasedání některých z nich se zúčastnili také zástupci Kanceláře Svazu více k tématu na str. 11. Spolupráce Svazu a HZS ČR se prohlubuje 20. srpen 2012, Kyjov Na základě iniciativy starosty Františka Lukla se na kyjovské radnici uskutečnilo pracovní setkání vedení Svazu s představiteli generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (GŘ HZS ČR). Za Svaz byli přítomni předseda Dan Jiránek, místopředsedové Josef Bezdíček, František Lukl a Jan Mareš a výkonný místopředseda Jaromír Jech. Z HZS ČR přijeli do Kyjova generální ředitel Drahoslav Ryba, náměstci Miloš Svoboda, František Zadina, Josef Slavík, Slavomír Bell a ředitel odboru František Vavera. Po úvodních seznamovacích proslovech nejvyšších představitelů obou organizací byl diskutován hlavní bod jednání, kterým byla novela zákona o pojišťovnictví, která by mohla, po vzoru mnoha evropských zemí, přinést finance jak do rozpočtu profesionálních, tak i dobrovolných hasičů viz aktualita z 11. července. Obě strany se shodly na tom, že jde o systémový krok, který by v době potřebných škrtů v oblasti veřejných výdajů mohl přispět k bezproblémovému chodu a rozvoji hasičských sborů, a to i v duchu vzájemné spolupráce a podpory. Vzhledem k tomu, že města a obce jsou zřizovateli jednotek sborů dobrovolných hasičů, přislíbili zástupci Svazu novele zákona o pojišťovnictví v legislativním procesu plnou podporu. Vedení HZS projevilo rovněž zájem na propojení obou institucí prostřednictvím svého stálého zástupce v Bezpečnostní komisi Svazu. Generální ředitel plk. Drahoslav Ryba navrhl svého náměstka pro integrovaný záchranný systém a operační řízení plk. Ing. Františka Zadinu. Pro oblast konzultací na poli legislativy pak byl Svazu doporučen ředitel odboru vnějších vztahů a legislativy plk. JUDr. František Vavera. Daňové inkaso v srpnu: výběr DPH nedosáhl ani 58 % plánovaného rozpočtu Celostátní inkaso všech daní je nyní na necelých 61 % plánovaného rozpočtu, ještě horší je však situace u DPH. Ve dvou třetinách roku dosáhlo inkaso DPH na pouhých 57,5 % plánovaného rozpočtu, z čehož lze usuzovat, že k předpokládanému výběru 308 mld. Kč, a tím zároveň ke kompenzaci pro obce sníženého podílu sdílení u DPH, nedojde. Ministerstvo financí zveřejnilo pravidelnou informaci o daňovém inkasu za srpen Z dostupných podkladů bylo připraveno shrnutí (viz tabulka). Meziroční pokles zaznamenal vývoj sice pouze u jedné sdílené daně; obce by však právě u inkasa DPH měly být velmi obezřetné. Výše uvedené srovnání v tabulce nevypadá na první pohled tak špatně, v porovnání s loňským rokem je výběr jen o dvě miliardy korun nižší. Zakopaný pes je ale v tom, že plánovaný rozpočet na tento rok počítá s inkasem o téměř 30 mld. Kč vyšším než v roce Právě předpokládaným zvýšením inkasa byly obce v minulém roce ubezpečeny, že se nemusí obávat snížení příjmů v souvislosti se snížením procenta sdílení o necelá dvě procenta na 19,93 %. Důsledkem toho je situace, kdy ke konci srpna získal státní rozpočet na inkasu DPH o 2,1 mld. Kč oproti loňsku více, avšak na úkor obcí, kterým nejenže nebylo kompenzováno snížení procenta sdílení, ale pravděpodobně dostanou ještě méně než v uplynulém roce, pokud se inkaso DPH od září výrazně nezvýší. Stále se snižujícím inkasem je ohrožen i efekt v srpnu přijaté novely rozpočtového určení daní. Ta má sice pomoci především menším spádovým městům posti- ženým negativním efektem tzv. U-křivky, avšak přijatá novela vychází z propočtů, které jsou dle skutečných celostátních příjmů z dnešního pohledu nadhodnoceny. Naopak největší nárůst si stále udržuje daň z nemovitostí, jejíž reálný přínos bohužel nemůže kompenzovat propad u DPH. Připomínáme, že na webu Svazu je připravena pro všechny obce kalkulačka předpokládaných daňových příjmů na rok 2013, avšak s ohledem na skutečný vývoj daňového inkasa doporučujeme při sestavování rozpočtu na příští rok počítat s údaji minimálně o 10 % nižšími. Matěj Dědina legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Porovnání celostátního inkasa sdílených daní v srpnu 2011 a 2012 (v mld. Kč) Daň Rok 2011 Rok 2012 Index (2012/2011) Daň z přidané hodnoty 179,90 177,50 98,7 Daň z příjmů právnických osob 70,26 75,61 107,6 Daň z příjmů fyzických osob 81,95 85,14 103,9 - zvláštní sazba 7,40 9,26 125,1 - z přiznání -1,01-0, ze závislé činnosti 75,55 76,53 101,3 Daň z nemovitostí 6,16 6,93 112,4 Zdroj tabulky: informační servis č. 8 9/2012 strana 5

6 Informujeme RUD PŘELOMOVÉ OKAMŽIKY příjmy obcí jsou určovány dle staré daňové soustavy (daň domovní, daň z příjmů obyvatelstva, důchodová daň placená fyzickými osobami), příjmy obcí jsou součástí zákona o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR (zákon č. 576/1990 Sb.) Pozn.: Národní výbory měst Prahy, Brna, Ostravy a Plzně již v té době vykonávaly působnost městských i okresních národních výborů (tedy zřizovaly a spravovaly také některá sociální a kulturní zařízení, která v ostatních částech republiky zajišťovaly okresy). V souladu s 68 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, jim tato působnost zůstala, a to i později při rušení okresních úřadů (v ostatních případech přešly tyto kompetence včetně finančních prostředků na krajské úřady proto byly pro tato města od počátku stanoveny rozdílné koeficienty přerozdělování výnosu daní). léto 1992 Svaz se účastní přípravy reformy veřejných financí (tehdejší místopředseda Svazu a starosta Říčan Jaromír Jech, Pavel Vyvijal, tehdejší starosta Frýdku-Místku, a další představitelé Svazu vedou jednání s ministrem financí Ivanem Kočárníkem) 1993 účinnosti nabývá zcela nový model sdílení výnosu daně z příjmů fyzických osob 1994 začíná pracovat Finanční komise Svazu, která navrhuje potřebné změny v systému financování místních rozpočtů, snaží se především o posílení motivace obcí formou změny v sazbách, což se ale nepodařilo od 1996 dochází k úpravě modelu sdílení (rozšíření o daň z příjmů právnických osob) za pravidelné účasti Svazu probíhá diskuze k návrhům reformy veřejné správy jaro 2000 Svaz organizuje mimořádnou Finanční konferenci k návrhu nového zákona o RUD 2001 účinnosti nabývá nový zákon o rozpočtovém určení daní (č. 243/2000 Sb.), rozšiřuje sdílené daně o DPH, zavádí velikostní kategorie obcí (skokové nárůsty), určení výnosu daně z příjmů právnických osob nemá již žádnou souvislost se sídlem firmy 2004 Svaz se stává oficiálním připomínkovým místem všech zákonů týkajících se samospráv jaro 2004 z podnětu Svazu ministr financí Bohuslav Sobotka svolává první setkání členů Výboru pro veřejné finance (zástupci MF, krajů a Svazu), diskutuje se problém velikostních kategorií obcí a skokových nárůstů, ztráta motivace, problém navyšování sazeb DPH v prostředí obcí, posílení rozpočtů menších obcí atd., Svaz prvně přichází s myšlenkou zvážit jako další kritérium pro přerozdělování daní počet žáků MŠ a ZŠ 2007 RUD se stává významným politickým tématem od 2008 účinnosti nabývá novela RUD snižuje Svazem kritizovaný počet velikostních kategorií obcí na čtyři, zavádí postupné koeficienty a posiluje příjmy malých obcí zavádí nový koeficient rozlohy území, vzniká však problém U-křivky Novela RUD má i svá rizika Od 1. ledna příštího roku se výnosy z daní budou přerozdělovat novým způsobem. Novela rozpočtového určení daní, pro kterou se Svazu podařilo dohodnout podporu napříč politickým spektrem, v průběhu léta prošla Parlamentem a 29. srpna 2012 ji podepsal prezident. Díky přímým informacím z průběhu projednávání lze ale už nyní vysledovat některá rizika, která by obce neměly podcenit. Nejasné celkové daňové inkaso Svaz stále upozorňuje na nadhodnocené údaje o odhadech daňových příjmů pro potřeby změn v RUD. Snížený podíl DPH v letošním roce byl počítán z inkasa, o kterém musel předkladatel vědět, že se nikdy nevybere. Navzdory příslibu o neutrálním dopadu je dnes zřejmé, že obce zaznamenají meziroční pokles zdroje z nejvýnosnější daně. Obdobný přístup používá předkladatel také v případě velké novely RUD, kde se ale současně mění další dílčí parametry. Pro přípravu rozpočtu na rok 2013 musí být zastupitelé schopni posoudit vliv několika změn najednou. Pro jednotlivé obce představuje výpočet předpokládaných daňových příjmů velmi pracné cvičení, neboť musí zohledňovat situaci (počet obyvatel, zaměstnanců, žáků a rozlohu) v ostatních 6250 obcích. Na webových stránkách Svazu jsou umístěny teoretické výpočty, které vycházejí z oficiálních hodnot předkladatele. I zde však upozorňujeme na potřebu snížení odhadu alespoň o 10 %. Od září bude účinná nová vyhláška s koeficienty, která však reaguje na původní znění zákona, v průběhu podzimu by se v připomínkovém řízení měla objevit zcela nová, která již bude obsahovat i kritérium žáků. Také tento fakt komplikuje přípravu obecních rozpočtů na rok Jaké je riziko nadhodnoceného celkového daňového inkasa pro obce v souvislosti s novelou RUD? Velké, neboť pro řadu obcí by slibované přírůstky měly být na úrovni milionů a poměrově může jít až o téměř třetinu daňových zdrojů. Na případné velkorysejší investiční výdaje totiž v příštím roce nakonec zdroje být nemusí protože se prostě tolik daní nevybere (viz informace k daňovému inkasu na str. 5). Konec národních dotací Přínosem novely má být nahrazení dotačních programů daňovými příjmy a konec leštění klik v Praze. Vzhledem ke stavu veřejných financí a zejména pak vzhledem k chronickému deficitu státního rozpočtu se dotace pro obce snižují nezávisle na osudu RUD. V průběhu projednávání chtěl Svaz, kraje i poslanci znát seznam dotačních programů, které by měly být uzavřeny. Ministerstvo financí vždy argumentovalo nemožností nařizovat jednotlivým kapitolám struk- V souvislosti s přijetím novely zákona o RUD se nás často ptáte: Částka 8297 Kč bude přísně účelově určená pro školy dle počtu žáků? Zde je třeba upřesnit, že částka zhruba 8 tisíc Kč není a nebude nikdy přesně dána. Jde o výpočet: 7 % z celkového podílu sdílených daní pro obce děleno počtem žáků (bude-li celkový daňový výnos nižší, bude nižší i část připadající obcím a nakonec bude nižší i částka na žáka, kterou obdržíte v rámci daňových příjmů, resp. přínosu celé novely). Účelovost zde není žádná, stejně jako např. není účelově stanoveno, že podíl připadající na rozlohu města musíte využít např. na místní komunikace. Dostanete prostě neúčelově vázaný balík daní, který bude o něco větší i z titulu nového kritéria žáků. Co s penězi uděláte, je věc zastupitelstva. POZOR budou ale nižší nedaňové příjmy, kde evidujete platby od okolních obcí. tuto částku poukáže školám na jejich NIV? Může, ale nemusí. Opravdu není žádná povinná vazba. Do jisté míry záleží, zda dnes převádíte školám příspěvek na ONIV, který platí okolní obce. informační servis č. 8 9/2012 strana 6

7 turu jejich výdajů. Proto dojde pouze ke krácení celkových výdajů kapitoly a bude na rozhodnutí jednotlivých ministerstev, které dotace zachovají a které zruší. Jde však především o velmi povedený politický tah, neboť ministr financí tak zůstává zcela mimo případné stížnosti a nesouhlas ze strany obcí. A přídavné jméno politický podtrhněme, vezmeme-li v úvahu, že se největší restrikce budou týkat Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí. Nedořešené úhrady za dojíždějící žáky Zavedení nového kritéria podílu počtu žáků a dětí z mateřských škol, což byl dlouhodobý požadavek Svazu, má smysl pouze v případě současného zrušení povinnosti úhrady mezi obcemi. Návrh je již obsažen v tisku č. 732, který má být projednán v září. Skutečný dopad novely RUD se tak pro obce zřizující školy očišťuje o výpadek nedaňových příjmů (úhrady za dojíždějící žáky) a obce, které školu nezřizují a skutečně úhrady platí, zaznamenají nižší výdaje. Problematické se jeví snahy převést na obce financování nepedagogických pracovníků, a to právě s odkazem na navýšení prostředků z RUD. V tomto případě by však navýšení zdrojů muselo být podstatně vyšší, nezpochybnitelné a určené výhradně obcím, které školy zřizují. Obce s výraznými ztrátami Kompromisní text by měl pro většinu obcí znamenat alespoň teoretický přínos daňových zdrojů a posiluje především rozpočty menších spádových měst, která se od roku 2008 nacházela na dně Bude obec moci stanovit procento, kolik z těchto peněz ředitelé použijí dle svého uvážení a kolik na opravy a údržbu majetku obce? Závazný ukazatel spotřeba energií už nebude třeba stanovovat. S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že vazba mezi RUD a závaznými ukazateli je velmi volná. Počítáme správně, když od návrhu nového RUD v teoretickém propočtu odečteme částku za žáky (počet žáků x 8297 Kč) a zbytek považujeme za předpokládaný daňový příjem obce? Ne tak úplně. Je třeba srovnávat přírůstek daňových příjmů a úbytek nedaňových. tzv. U-křivky. Tím dochází ke splnění hlavního a dlouhodobého požadavku Svazu. Zůstává ale několik desítek zejména menších obcí, které v příštím roce zaznamenají výrazný propad. Jde o důsledek nově zaváděného limitu koeficientu rozlohy, který byl navrhován nejprve v hodnotě 3 hektarů na obyvatele, a až na základě žádosti Svazu došlo k navýšení na 10 hektarů. Svaz nyní usiluje o řešení situace těchto obcí v rámci diskuze o podobě státního rozpočtu na rok Naším cílem je vytvoření několikaletého kompenzačního programu pro dotčené obce v případě, že přepokládaný výpadek daňových zdrojů by mohl ohrozit finanční stabilitu jejich hospodaření. Jakkoliv mohou ostatní obce poukazovat na rozdíly v příjmech na obyvatele, pocit, že se daňové zdroje meziročně sníží o desítky procent, by asi nechtěl zažít žádný starosta. Konec přetahované o zásluhy? Přijatá novela představuje kompromis se všemi klady i zápory. Radikální návrhy, jejichž průchodnosti nevěřili ani sami předkladatelé, neuspěly a uspět ani nemohly. Jejich záměr byl přeci stejně jiný Financování samosprávy však představuje nikdy neuzavřenou diskuzi, která možná nyní ztratí část ze své politické atraktivity. A to je velmi dobře, neboť pak zůstane více prostoru na věcné argumenty. Na časové ose (viz sloupek) naleznete souhrn více než dvacetileté činnosti Svazu v této oblasti. A tato činnost bude i nadále pokračovat, neboť skutečné úspěchy se měří dle prosazených návrhů nikoliv dle počtu sebechvalných ových zpráv. Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Přitom výše přírůstku je méně jistá než velikost úbytku. Jak se bude postupovat v případě, že v lednu nebo únoru 2013 vyúčtováváme náklady za prosinec 2012? Novela školského zákona, kterou obsahuje tisk 732 a která by měla být do konce roku schválena, neobsahuje žádná přechodná ustanovení. Domníváme se však, že by se mělo aplikovat běžné pravidlo, že se postupuje podle legislativy platné v okamžiku vzniku povinnosti, tj. úhrada nákladů za prosinec proběhne dle současného znění. odpovídala Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. leden 2008 vzniká Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) chce posílit rozpočty obcí výhradně na úkor Prahy, Brna, Ostravy a Plzně (Praha má přijít o 15 mld. Kč, ostatní města každé o cca 4,6 mld. Kč) 2008 Výbor pro veřejné finance se přejmenovává na Pracovní skupinu pro novelu RUD (členy se stávají i zástupci SMS ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR), skupina pravidelně posuzuje a připomínkuje analýzu financování veřejné správy, kterou zpracovává VŠE, delegace Svazu pod vedením předsedy Oldřicha Vlasáka doporučuje zařadit nové kritérium počet žáků MŠ a ZŠ (odpadly by platby za žáky mezi obcemi) 2009 analýza je dokončena, vyvstává však problém úřednické vlády, činnost Pracovní skupiny k RUD je přerušena podzim 2009 jaro 2010 z iniciativy Svazu probíhají tři pracovní setkání mezi zástupci SMO ČR, SMS ČR a SPOV ČR, společně vyvíjejí tlak na Ministerstvo financí, aby pokračovaly práce na přípravě nového zákona listopad 2010 činnost Pracovní skupiny k RUD je znovu obnovena, diskutují se možná řešení, nejvíce se hovoří o rozpuštění části dotačních titulů do daní směřovaných k obcím, MF zdůrazňuje potřebu kompromisu, nepodporuje radikální zásahy do rozpočtů velkých měst červen 2011 MF předkládá do vlády návrh, který se liší od verzí diskutovaných v rámci pracovní skupiny, novináři mají návrh k dispozici dříve než členové této skupiny, tisk není na vládě projednáván, hledá se kompromis podzim 2011 poslanci TOP 09 předkládají návrh, který mj. odebírá čtyřem největším městům v souhrnu zhruba 5 mld. Kč (Svaz stále podporuje zastropování jejich příjmů a posílení ostatních zejména obcí na dně daňové křivky, s poslancem Vilímcem pracuje také na návrhu jejich jednorázového posílení už pro rok 2012); současně schváleno snížení podílu DPH z 21,4 % na 19,93 % prosinec 2011 poslanec Vilímec v PSP ČR načítá dílčí návrh na úpravu daňové křivky pro rok 2012, k jeho přijetí chybějí tři hlasy, své NE mu bohužel dávají všichni poslanci TOP 09-Starostové a nezávislí duben 2012 poslanec Gazdík na podvýboru pro financování územních samospráv z důvodu vyrovnání daňové křivky poprvé představuje myšlenku limitu koeficientu rozlohy území 3 ha, Svaz následně jedná s ostatními poslanci a doporučuje limit 7 až 10 ha červenec 2012 Poslanecká sněmovna schvaluje kompromisní variantu zákona s účinností od , která posiluje rozpočty obcí rozpuštěním některých dotačních titulů, čtyřem největším městům snižuje příjmy v souhrnu o 1,1 mld. Kč a limituje velikost rozlohy na 10 ha 16. srpen 2012 kompromisní variantu schvaluje Senát 29. srpen 2012 zákon podepisuje prezident České republiky, účinnosti nabývá projednává se související novela školského zákona, která řeší zrušení povinnosti úhrady za dojíždějící žáky informační servis č. 8 9/2012 strana 7

8 Reforma školství je nutná, nikoli ale cestou exministra Dobeše Nový ministr školství Petr Fiala při jednání se zástupci Svazu dne 10. července 2012 znovu potvrdil, že práce na původní reformě financování školství byly zastaveny. Zároveň však zdůraznil, že k reformování systému ale bude muset v každém případě dojít. Nutné je především sjednotit podmínky financování škol v jednotlivých krajích. Ministr Petr Fiala uvedl, že by bylo nezodpovědné likvidovat školy, které v obcích fungují již desítky let a jako přirozená komunitní centra plní i další úkoly. Určitá optimalizace ale bude muset v kontextu vývoje populační křivky proběhnout. Předseda Svazu Dan Jiránek přednesl požadavek Svazu, aby se na školy v obcích pohlíželo z hlediska průměru za celou obec. Zřizovatelé sami znají situaci svých škol nejlépe a vědí, které školy je třeba podporovat. Bývají to např. školy v okrajových částech města nebo školy se specifickým složením žáků. Náměstek ministra školství Ladislav Němec potvrdil, že školy, které budou mít výjimku, např. z důvodu dojezdové vzdálenosti, budou zakotveny zákonem. spolupráci s Českou školní inspekcí. Podle ministra Fialy je testování jedním z nástrojů ke zlepšení kvality vzdělávání, dalším pak je stabilizace pedagogických sborů a zajištění kvalitních učitelů. V rámci projektu nyní ministerstvo připravuje také karierní řád pedagogických pracovníků. Závěrem byla projednávána situace s problémovými žáky. Předseda Svazu doporučil poučit se z francouzského modelu, kde je problémové dítě vyloučeno ze vzdělávání a stát kontroluje, jak se mu doma rodič věnuje. Ministr zase vidí jako pozitivní projekt smluv s rodiči, který se testoval zatím pilotně a osvědčil se. V každém případě ale zdůraznil, že Svaz vnímá jako důležitého partnera do diskuse. Kromě předsedy Dana Jiránka na jednání zastupovali Svaz ještě místopředseda Jan Mareš, předsedkyně Školské komise Marcela Štiková a za Kancelář se zúčastnila Ludmila Němcová. Mgr. Ludmila Němcová legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu redakčně upraveno Dalším diskutovaným tématem bylo testování žáků. Předsedkyně svazové Školské komise Marcela Štiková přitom pochválila Obce stále trápí krádeže kovových součástí V krádežích a následném prodeji kovových součástí stále někteří lidé vidí snadný výdělek. Nezabrání tomu ani povinnosti zákonem ukládané výkupnám a sběrnám ohledně identifikace. Svaz proto oslovil ministra životního prostředí s žádostí o co nejrychlejší nápravu. Již dnes je při výkupu kovů naprosto nezbytná identifikace fyzické osoby. Provozovatel zařízení pro sběr a výkup je oprávněn vyžadovat k nahlédnutí průkazy totožnosti osob, od kterých kovový odpad vykupuje. Nezbytná je také identifikace odebíraných nebo vykupovaných odpadů, včetně písemného popisu. O těchto skutečnostech musí být vedena evidence, a to včetně data a hodiny odebrání nebo vykoupení odpadů. Dále jsou poměrně jednoznačně vyjmenovány předměty ( 8 odst. 5 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady), které nelze od fyzických osob vykupovat a u kterých nelze v případě jejich odběru ani poskytovat platbu v hotovosti (např. umělecká díla nebo jejich části, pietní nebo bohoslužebné předměty nebo jejich části, průmyslová strojní zařízení nebo jejich části, obecně prospěšná zařízení). Je však zřejmé, že ani povinnosti ze zákona plynoucí subjektům, jež jsou držiteli povolení ke sběru a výkupu odpadů, neznamenají snížení trestné činnosti a nezabrání ničení cizího majetku osobami, jež v takové činnosti spatřují snadný výdělek. Dle 66 zákona o odpadech navíc fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která má souhlas s provozováním zařízení pro sběr a výkup dle 14 odst. 1 tohoto zákona, hrozí při porušení výše zmíněných ustanovení pokuta až do Kč (pokutu ukládá Česká inspekce životního prostředí nebo příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností). Ani riziko tak vysoké pokuty ovšem není pro výkupny kovových odpadů dostatečně velkou výstrahou a počet krádeží se nijak nesnižuje. Množství výkupen kovů navíc neustále narůstá. Svaz proto bude i nadále prosazovat změnu legislativy v oblasti odpadového hospodářství vedoucí k co nejvyšší participaci měst a obcí na udělování povolení ke sběru a výkupu odpadů (např. formou závazného stanoviska) a následné kontrole, neboť se nejedná jen o majetek měst a obcí, který je krádeží poškozován, ale potenciálně také o ohrožení lidských životů. Ing. Barbora Fürstová legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu informační servis č. 8 9/2012 strana 8

9

10 Budou hasiči akceschopní i v roce 2013? Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru připravuje rozpočet na rok 2013 a rozpočtový výhled na léta 2014 a Podle našich informací má dojít k většímu snížení finančních prostředků ze státního rozpočtu než v minulých letech, což se samozřejmě dotkne i dotací pro jednotky sborů dobrovolných hasičů. Plánovaná úsporná opatření tedy výrazně ovlivní nejen akceschopnost Hasičského záchranného sboru ČR jako celku, ale rovněž i zmíněných jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, jako složky integrovaného záchranného systému. Pokud stát výrazně utlumí finanční prostředky do požární ochrany, jako jediné možné řešení tíživé finanční situace se nabízí realizace vícezdrojového financování, které je běžné v řadě evropských zemí a pro které je již dnes v zákoně o požární ochraně určitá právní opora. V rámci těchto snah, které se mimo jiné dlouhodobě týkají řešení investičních prostředků na mobilní požární techniku, byl v červnu letošního roku předložen návrh poslanců Rudolfa Chlada, Jeronýma Tejce a Jana Pajera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 709). Ilustrace Monika Raisová Poslanci navrhují, aby uvedené potřeby veřejných hasičských jednotek byly částečně financovány z prostředků vybraných komerčními pojišťovnami na pojistném ze zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Pojišťovnám by byla stanovena povinnost odvést Ministerstvu vnitra 6 % předepsaného pojistného na zvláštní účet. Tři pětiny těchto finančních prostředků by rozdělovalo přímo Ministerstvo vnitra, a to jednotlivým hasičským záchranným sborům krajů dle zákona 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR, ve znění pozdějších předpisů. Zbylé dvě pětiny těchto prostředků by byly, dle zákonem stanoveného klíče, Ministerstvem vnitra přeposílány jednotlivým krajům, které by následně tyto prostředky rozdělily obcím zřizujícím jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí s územní působností, zařazených do plošného pokrytí kraje. Získané finanční prostředky by se mohly použít pouze na úhradu nákladů spojených s pořízením a údržbou požární techniky a věcných prostředků požární ochrany potřebných pro činnost těchto jednotek. Svaz vítá účelovou vázanost vybraných finančních prostředků na obnovu technologického parku a jeho doplňování, neboť pořízení mobilní požární techniky je pro obce velmi finančně náročné. Stanovisko vlády Vláda k návrhu změny zákona o pojišťovnictví, který jí byl předložen jako sněmovní tisk č. 709, zaujala nesouhlasné stanovisko. Navrhované řešení považuje za nesystémové a nekoncepční a jeho případné dopady na činnost pojišťoven a jejich klienty za obtížně přijatelné. Tato změna by také mohla vyvolat neschopnost pojišťoven dostát svým závazkům z pojistných smluv nebo zvýšení pojistného. Dalším argumentem proti přijetí návrhu je skutečnost, že vláda již částečně vícezdrojové financování řeší v rámci zdravotnické záchranné služby. Osobám, jejichž protiprávní jednání vyvolalo náklady na tuto službu, je nově uloženo uhradit zdravotní pojišťovně náhradu těchto nákladů s tím, že tyto prostředky se mají vrátit zpátky do systému. Změna zákona o pojišťovnictví by měla být podmíněna systémovou změnou Hasičského záchranného sboru Jakékoli redukce finančních prostředků v oblasti Hasičského záchranného sboru a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí jsou mimořádně nebezpečné a kontraproduktivní. Avizované snížení státního rozpočtu v souvislosti s výdaji na požární techniku by mělo být impulsem pro možné komplexní a systémové změny v oblasti požární ochrany. Pouhé poměrové krácení, zejména v letech 2014 a 2015, jak jej navrhuje Ministerstvo vnitra Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, pravděpodobně povede k selhání systému plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany. V této souvislosti Svaz zastává stanovisko, že by Ministerstvo vnitra mělo, samozřejmě po důkladné diskusi se všemi dotčenými subjekty, jasně formulovat své stanovisko, jak bude postupovat směrem k zabezpečení činnosti Hasičského záchranného sboru krajů a k jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí. Bohužel v současné době ministerstvo předkládá pouze proklamativní materiály, bez hlubších analytických podkladů, na základě kterých se nedá dovodit ani směr, kterým se ubírá. Svaz podporuje návrh změny zákona o pojišťovnictví a vítá, že finanční zdroje by byly použity především na obnovu techniky, nikoli sanaci provozních nákladů. Dále Svaz zastává jednoznačný názor, že obce musí být seznámeny prostřednictvím Svazu s vizí koncepčních změn, které Ministerstvo vnitra, potažmo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru připravuje. Mimo jiné jde i o úsporná opatření uvnitř Hasičského záchranného sboru, které samozřejmě ovlivňují také obce zajišťující činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů. Možné přenesení další činnosti na obce bez poskytnutí finančních prostředků ze strany státu není absolutně možným řešením nastalé situace. Mgr. Miroslava Sobková odd. legislativně-právní Kanceláře Svazu informační servis č. 8 9/2012 strana 10

11 V červenci řekla Sněmovna církevním restitucím ANO, v srpnu jim Senát řekl NE O krok blíže ke zdárnému konci se přiblížilo majetkové vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi, když 13. července 2012 byl návrh zákona schválen ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. V srpnu však podle očekávání narazilo v Senátu. Vrací se tedy zpět do Sněmovny, která by ho měla projednat na své zářijové schůzi. Najde potřebnou většinu? V rámci třetího čtení byly v Poslanecké sněmovně načteny některé pozměňovací návrhy k zákonu o majetkovém vyrovnání. Do návrhu zákona bylo zejména doplněno, že církev při žádosti o navrácení věci bude muset ve všech případech ke své žádosti připojit listinu nebo jiný důkaz o tom, že věc náležela do jejího původního majetku. Významnou změnou je také prodloužení lhůty, která je zákonem dána církvi a oprávněné osobě (ta osoba, která majetek navrací) na podepsání písemné dohody o vydání věci. Z původně navržených tří měsíců se tato doba prodlužuje na 6 měsíců. V Senátu však návrh majetkového vyrovnání státu s církvemi dle očekávání narazil. Před samotným projednáním na plénu byl tento materiál diskutován také na jednotlivých senátních výborech. Zasedání některých z nich se zúčastnili také zástupci Kanceláře Svazu. Výbory shodně doporučily materiál zamítnout, neboť v něm shledávají mnoho nespravedlností. Častým argumentem směřujícím proti návrhu byl názor, že by se spáchané křivdy neměly napravovat křivdami jinými. Na samotném senátním plénu pak byla rozprava k návrhu majetkového vyrovnání státu s církvemi velmi dlouhá a bohatá na argumenty různého druhu. Ministryně kultury Alena Hanáková ve své úvodní řeči upozornila, že výnosy z bývalého církevního majetku, který nyní drží stát, činí dle odborných studií až 3 miliardy ročně. Pokud tedy přes dvacet let nebyl stát schopen majetkové vyrovnání vyřešit, pak jednoduchými počty dojdeme opravdu k tomu, že na tolik kritizovanou finanční náhradu za nevydávaný majetek si stát již dávno vydělal. Ministerstvo kultury ujišťuje: obce se vracení majetku církvím bát nemusí Senátor Petr Bratský pak upozornil na některé nálezy Ústavního soudu ČR. Připomněl senátorům, že také zákonodárci musí respektovat jeho rozhodnutí a řídit se jimi. Ústavní soud totiž ve svém nálezu, reagujícím na ústavní stížnost podanou s podporou Svazu, stanovil dosavadní nečinnost Parlamentu ČR ve věci majetkové vyrovnání státu s církvemi za protiústavní. Zákonodárce si dle Ústavního soudu nemůže sám vybírat, jakou problematiku bude řešit a jakou nikoliv. Návrh zákona se tak vrátil zpět do Poslanecké sněmovny, která by o něm měla hlasovat na své zářijové schůzi. Ke schválení bude potřeba minimálně 101 hlasů, pak by mohl zákon odejít k podpisu prezidentovi republiky. Majetkové vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi vzbuzuje bohužel stále řadu negativních emocí a s blížícím se podzimem se stává velmi silnou zbraní v předvolební kampani krajských voleb. Svaz však dlouhodobě upozorňuje, že přijetí tohoto zákona a konečné uzavření problematiky církevních restitucí je pro velkou řadu obcí a měst téměř životně nezbytné. Tyto obce jsou zásadně omezeny ve svém rozvoji, neboť nemohou disponovat s majetkem, který je právě nedořešenými církevními restitucemi dlouhodobě blokován. Svaz je proto připraven věnovat maximální úsilí podpoře tohoto návrhu. Mgr. Iva Vejmelková legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Po schválení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi Poslaneckou sněmovnou se v médiích objevila řada článků, ve kterých zástupci obcí a měst vyjadřují obavu, že se církvím budou vracet pozemky, na kterých stojí obecní infrastruktura, školy, sportoviště atd. To však v žádném případě nebylo úmyslem předkladatele, a proto zákon obsahuje ustanovení, která takovým situacím brání. Ministerstvo kultury všechny starosty ubezpečuje, že podle navrhovaného zákona se církvím bude vracet pouze majetek státu. Majetek, který patří obcím, krajům a soukromým osobám, se vracet nebude. Přijetím zákona tak tyto subjekty získají definitivní jistotu, že jejich vlastnictví nebude v budoucnu už nijak zpochybňováno. Návrh zákona v 8 odst. 1 písm. a) stanoví, že se nevydávají pozemky, které byly zastavěny poté, co byly církvím státem odňaty. V Poslanecké sněmovně byl navíc přijat pozměňovací návrh, který ustanovení 8 odst. 1 písm. a) dále zpřesnil tak, že se nevydají pozemky, které jsou zastavěné a stavbu vlastní jiný subjekt než stát. Podle ustanovení 8 odst. 1 písm. e) návrhu zákona se pak nevydávají pozemky, na kterých bylo zřízeno sportovní hřiště. V praxi mohou tedy nastat např. tyto modelové situace: Budova mateřské školy, která patří obci, se nachází na obecním pozemku, který dříve patřil církvi. Pozemek i budova zůstávají obci. ní majetek se nevydává ( 4 návrhu zákona), navíc je pozemek zastavěn stavbou, která nepatří státu ( 8 odst. 1 písm. a) návrhu zákona). Budova mateřské školy, která patří obci, se nachází na pozemku, který spravuje Pozemkový fond ČR. Pozemek dříve patřil církvi. Budova zůstává obci a pozemek se církvi nevydá, neboť je zastavěn stavbou, která nepatří státu ( 8 odst. 1 písm. a) návrhu zákona). Na pozemku, který spravuje Pozemkový fond ČR, je obecní sportovní hřiště. Pozemek dříve patřil církvi. Pozemek se nevydá, neboť zde bylo zřízeno sportovní hřiště ( 8 odst. 1 písm. e) návrhu zákona). Navrhované řešení předpokládá, že za původní církevní nemovitosti, které nemohou být vydány, stát zaplatí církvím finanční náhradu. Toto řešení je tedy pro obce či soukromé osoby velmi výhodné. Vzhledem k dopadům stávající blokace původního církevního majetku byly obce zapojeny už do přípravy parametrů majetkového vyrovnání s církvemi. Pavla Bendová ředitelka odboru církví MK ČR informační servis č. 8 9/2012 strana 11

12 Příprava Svazu na budoucí čerpání fondů EU Svaz dlouhodobě usiluje o posílení pozice měst a obcí v agendě evropských dotací. Kromě dostatečného objemu finančních prostředků je z hlediska zájmů měst a obcí důležité, aby měly v následujícím období větší vliv nejen na to, jaké projekty samy předkládají, ale mohly rovněž účinně ovlivnit aktivity, které na jejich území realizují jiné subjekty. Svaz proto připravuje ve spolupráci s experty celou řadu podkladů, které slouží jako základ vyjednávání jak s resorty, tak dalšími organizacemi. Svazu se podařilo již při vyjednávání současného období prosadit jiné vnímání obcí jako příjemců pomoci. Zatímco zpočátku byly obce brány jen jako jeden z mnoha příjemců, nově je zde uplatněn rozměr obce jako součásti celého systému veřejné správy a zdůrazněna zásadní role samosprávy pro život občanů. Prakticky šlo o prosazení priority přímo zaměřené na města a obce v regionálních operačních programech včetně objemu finančních prostředků ve výši 17,2 %. Do budoucna je přitom důležité toto vnímání obcí dále posilovat 1. Základem je zjednodušení a zefektivnění podmínek pro čerpání Pokud nepočítáme předvstupní fondy a první zkrácené období pro čerpání dotací po vstupu ČR do EU, jsou léta prvním uceleným obdobím, které pro čerpání dotací z fondů EU Česká republika využívá. V jeho průběhu se ukázaly problémy různého druhu, které čerpání příjemcům finančních prostředků ztěžují. Je proto zřejmé, že pokud nedojde k radikální změně směrem k zjednodušení a sjednocení podmínek a pravidel, může do budoucna dojít k nižšímu zájmu nejen obcí, ale i dalších subjektů, o realizaci projektů. Toho si je vědomo i ministerstvo pro místní rozvoj, které je koordinátorem přípravy ČR na budoucí období kohezní politiky. MMR v současné době připravuje jednotné metodické prostředí, jehož cílem je dosažení shodného postupu napříč budoucími operačními programy. Celou řadu konkrétních podnětů na zefektivnění celého systému získalo MMR od Svazu v rámci zpracovaných analýz potřeb měst a obcí 2. Zaměření budoucího čerpání finančních prostředků Kromě podmínek jako takových je potřeba stanovit, kam budou v příštích letech prostředky z EU směřovány. Základní rámec priorit pro následující období stanovila samotná EU ve své strategii do roku 2020 a promítla je do návrhů nařízení Evropské komise (EK). Z těchto návrhů vyplývá, že v budoucím období bude finanční podpora směřovat především do oblasti zvýšení konkurenceschopnosti ekonomik států EU a udržitelnosti jejich zdrojů. Větší důraz bude proto kladen na rozvoj znalostí, inovací, ekologická řešení a oblast zaměstnanosti. Tomu odpovídá i určité procentuální vázání prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a Evropského sociálního fondu (ESF) na řešení výše uvedených priorit, což fakticky znamená určité omezení možnosti financovat infrastrukturní projekty měst a obcí. Právě oblast dobudování základní infrastruktury se však ve zpracovaných analýzách potřeb ukázala z hlediska měst a obcí jako jedna z významných priorit i pro následující období. Aktivity Svazu v rámci přípravy na budoucí období Cílem aktivit Svazu je, aby byly v budoucích operačních programech co nejvíce zohledněny jak potřeby, tak právě již výše zmíněná zásadní role měst a obcí a jejich zákonná odpovědnost za oblast veřejné infrastruktury a základních veřejných služeb poskytovaných občanům. Kromě toho je důležité zdůraznit odpovědnost samospráv za celkový rozvoj svého území. Veškeré potřebné studie, podklady a dokumenty Svaz připravuje v rámci projektu Územní a urbánní dimenze v operačních programech po roce 2013 z pohledu měst a obcí (URBAN), který vznikl z iniciativy členů Svazu 3. Dílčí výstupy jsou připravovány v úzké součinnosti s místopředsedou Svazu pro evropské záležitosti Oldřichem Vlasákem, příslušnými odbornými komisemi a pracovní skupinou pro strukturální politiku, dále jsou diskutovány napříč všemi komorami Svazu a poté předkládány ke schválení Předsednictvu a Radě Svazu. Schválené dokumenty následně slouží pro vyjednávání pozice jak s jednotlivými resorty, tak dalšími subjekty. Předsednictvo dne 8. června 2012 schválilo první výstupy projektu URBAN, které zahrnují: - základní členění území do kategorií (kategorizaci území); - stanovení priorit pro jednotlivé kategorie; - návrh čerpání prostředků (způsoby implementace); - návrh dalšího postupu. Základní kategorizace území pro účely čerpání prostředků S ohledem na zájmy a potřeby obcí v ČR lze rozdělit území do tří základních kategorií, které budou mít význam z hlediska zajištění způsobu realizace a koordinace aktivit v daném území: 1. Evropské póly růstu kategorie zahrnuje území největších měst a aglomerací, které mají hlavní ekonomický význam (dále bude označovaná jako Urbánní dimenze I). 2. Národní centra rozvoje sem spadají především středně velká centra, která mají regionální význam a propojují jak ekonomické, tak sociální aktivity (tzv. Urbánní dimenze II). 3. Třetí kategorie zahrnuje především menší města a jejich okolí jako nositele dlouhodobé stabilizace území (tzv. Územní dimenze). Pro výše uvedené kategorie budou dále stanoveny konkrétní ukazatele, které budou sloužit k zahrnutí měst a obcí pod určitou kategorii (mělo by jít nejen o velikostní, ale i funkční vymezení). I bez stanovení těchto ukazatelů je však zřejmé, že pod kategorii Urbánní dimenze I bude spadat velmi malý počet měst, resp. aglomerací (orientačně do deseti). Kategorie Urbánní dimenze II bude z hlediska počtu zahrnovat desítky měst regionálního významu. Územní dimenze prostupuje vlastně všemi kategoriemi, ale z hlediska způsobu realizace aktivit nabízí možnosti integrovaného (tj. vzájemně Prioritní oblasti pro jednotlivé kategorie území Priorita Kategorie: Urbánní dimenze I a II Kategorie: Územní dimenze Konkurenceschopnost města 1 Dlouhodobá konkurenceschopnost Udržitelný ekonomický rozvoj území ORP a ekonomický rozvoj města a jeho zázemí, Dlouhodobá stabilizace a ekonomický rozvoj podpora podnikání, inovace, cestovní ruch. území, podpora podnikání apod Udržitelná a ekologická infrastruktura Infrastruktura pro životní prostředí, snižování energetické náročnosti, snižování emisí CO 2, doprava apod. Efektivní veřejné služby Sociální služby, školství, zdraví, kultura, veřejná správa (efektivita poskytování služeb). Dynamický trh práce a sociální soudržnost Trh práce, demografie, boj s chudobou, nezaměstnanost, sociální začleňování. Udržitelná infrastruktura Základní dopravní infrastruktura a infrastruktura pro základní veřejné služby, případně životní prostředí, snižování energetické náročnosti, snižování emisí CO 2 apod. Efektivní a udržitelné veřejné služby Řešení dostupnosti základních veřejných služeb - školství, doprava, odpady, sociální a zdrav. služby (efektivita poskytování služeb) apod. Udržitelný trh práce a sociální soudržnost Trh práce, demografie, boj s chudobou, nezaměstnanost, sociální začleňování. Zdroj: Urbánní a územní dimenze v operačních programech po roce 2013 z pohledu měst a obcí. Shrnutí 1. etapy (verze platná k 27. červnu 2012). Vlastní úprava. informační servis č. 8 9/2012 strana 12

13 provázaného) řešení rozvoje venkova. Z tohoto pohledu zahrnuje největší počet měst a obcí. Stanovení prioritních oblastí pro jednotlivé kategorie Pro každou z kategorií byly navrženy čtyři základní prioritní oblasti (viz tabulka). V případě kategorií Urbánní dimenze I a II jde o priority, které jsou zaměřeny především na posílení konkurenceschopnosti (což vyplývá z požadavků EU v návaznosti na naplňování cílů Strategie EU 2020). Pro kategorii Územní dimenze jde o řešení potřeb obcí v rámci území správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP), které vycházejí z analýzy potřeb obcí a zohledňují také priority na úrovni EU a ČR. Nutnou podmínkou efektivního přístupu a možnosti vyjednání rozumného objemu prostředků pro kategorii Územní dimenze je: a) vytvoření koordinačních mechanismů, poradních sborů starostů, na území správního obvodu ORP včetně změny legislativy; b) vytvoření standardů pro základní veřejné služby na území správního obvodu ORP; c) vymezení role měst a obcí, jasná odpovědnost za poskytování veřejných služeb a péče o veřejnou infrastrukturu; d) zacílení role místních akčních skupin (MAS) na rozvojové aktivity posilující ekonomiku a stabilitu v území. Návrh způsobu čerpání prostředků (implementace fondů EU) Východiskem dalšího postupu jsou priority, identifikované v první fázi příprav. Další kroky budou směřovat k vymezení pokud možno jednoduchého systému čerpání prostředků, a to pravděpodobně ve třech variantách. Pro velká města půjde o možnost samostatné implementace s pomocí nástroje ITI (Integrované územní investice). Tento nástroj je obdobou dnešních IPRM (Integrovaných plánů rozvoje měst), který by měl umožnit realizaci vzájemně provázaných aktivit i přes hranice samotného města. Alternativou tohoto postupu je vymezení územní priority, která by měla zajistit řešení specifických potřeb jednotlivých velkých měst, případně aglomerací. V případě středně velkých a menších měst bude postupováno tak, aby byla vytvořena otevřená horizontální územní priorita napříč operačními programy, která by nabízela různé varianty, které by odpovídaly potřebám této kategorie. V případě menších obcí by mohly být definované potřeby financovány zejména přes velký (integrovaný) regionální operační program s koordinační rolí uvažovaných poradních sborů starostů na území správního obvodu ORP. Při realizaci v území se předpokládá spolupráce s MAS, působícími již v tomto období v rámci iniciativy LEADER. Územní priorita pro obce by měla být primárně soustředěna na potřeby v oblasti jejich samosprávné působnosti (základní veřejná infrastruktura a služby). Další potřebné prostředky na rozvojové aktivity v území by měly být distribuovány pomoci regionální sítě MAS, a to nejen z Programu rozvoje venkova, ale také dalších operačních programů. Činnost MAS Svaz chápe jako jednu z možností, jak čerpat prostředky směřující na rozvoj oblastí venkova, ale snaží se nalézt alternativu, která by zohlednila reálné potřeby, výlučné kompetence a postavení obcí ve struktuře operačních programů. Návrh nabízí příležitost uskutečnit v rámci příštích sedmi let z peněz EU systémovou změnu, jejímž výsledkem by byl rozvoj veřejných služeb a dobudování potřebné infrastruktury rovnoměrně po celé ČR. Zároveň by byl v ČR nastaven a rozvíjen systém meziobecní spolupráce, která by pokračovala i po zastavení přísunu finančních prostředku z fondů EU. Shrnutí požadavků Svazu na prosazování zájmů měst a obcí v budoucích operačních programech Kromě požadavku na zjednodušení a zefektivnění celého sytému bude Svaz při vyjednávání uplatňovat následující požadavky, které vycházejí z připravených podkladů a byly projednány v příslušných orgánech Svazu: 1. Zohlednění priorit stanovených pro jednotlivé kategorie území Urbánní dimenze I a II a Územní dimenze. 2. Zahrnutí návrhů kategorizace území do strategických dokumentů ČR, jmenovitě do návrhové části Strategie regionálního rozvoje. 3. Vyčlenění dostatečného objemu finančních prostředků na řešení potřeb měst a obcí, a to jak v Programu rozvoje venkova, kde Svaz požaduje, aby nejméně 50 % prostředků směřovalo na rozvoj obcí a různých typů podnikatelských aktivit na venkově, tak v ostatních operačních programech Vytvoření jednoduchého systému implementace, strukturovaného podle výše zmíněné kategorizace území, který by umožňoval vliv měst a obcí na průběh čerpání finančních prostředků. V principu jde o vytvoření možností pro města a obce čerpat jak z regionálního, tak sektorových operačních programů. 5. Řešení integrovaného rozvoje území menších obcí na území správního obvodu ORP s nastavením koordinačních a rozhodovacích mechanismů prostřednictvím poradních sborů starostů. O realizaci vybraných priorit v oblasti veřejných služeb a veřejné infrastruktury v daném území tak budou rozhodovat výhradně obce z titulu jejich postavení jako subjektu veřejné správy, zodpovídajícího jak za příslušné investice, tak jejich udržitelnost. 6. Partnerský přístup MMR včetně vytvoření funkční pracovní skupiny, která zajistí vliv měst a obcí na vyjednávání operačních programů a obsahu partnerské smlouvy ČR a EK, a poté i vliv na koordinaci a řízení v průběhu realizace a čerpání finančních prostředků. Další postup v přípravě na budoucí čerpání fondů EU Nejprve bude nutné stanovit vhodné indikátory pro specifikaci navržené kategorizace území. Pro vydefinování konkrétních indikátorů je nutná spolupráce s MMR a dalšími experty (odborníky na regionální politiku). Dále budou rozpracovávána a diskutována řešení územních nástrojů integrované územní investice a nastavení meziobecní spolupráce na území správního obvodu ORP. Mezitím Svaz připomínkuje karty tematických okruhů, které by měly být základem operačních programů a průběžně jedná jak s MMR, tak ministerstvem zemědělství a dalšími subjekty. O pokračujících aktivitách v přípravě na budoucí období fondů EU vás budeme na stránkách INS a svazových webových stránkách dále informovat. V některém z dalších čísel také podrobněji představíme návrh na koordinaci aktivit v území správního obvodu obce s rozšířenou působností prostřednictvím tzv. poradních sborů starostů. Pro bližší informace se obracejte na Tomáše Lysáka a Ingrid Štegmannovou z oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu. Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D. vedoucí oddělení vnějších vztahů 1 Dále např. Svaz v tomto programovacím období prosadil zajištění průběžného financování projektů (po jednotlivých etapách) nebo požadavek, aby povinnost realizovat integrované plány rozvoje měst (IPRM) zůstala pouze u velkých měst. V Programu rozvoje venkova se podařilo navýšit objem prostředků pro obce v Ose III z původně navrhovaných 12 % na necelých 17 %. 2 Základní výstupy z Analýzy potřeb obcí jsou uvedeny na následujících stranách. Souhrn Analýzy potřeb měst jsme představili už v INS č. 10/2010 (str ). Obě analýzy jsou ke stažení na webových stránkách Svazu. 3 Projekt je koordinován společností MEPCO, s. r. o., která byla založena v roce 2004 jako společný podnik Svazu měst a obcí ČR a dceřiné společnosti nizozemského svazu obcí VNG International. Jde o dosud jediný podnik svého druhu, který takto vznikl na základě dlouhodobé vzájemné spolupráce dvou asociací samospráv. 4 Co se týká procentuálního vyjádření objemu finančních prostředků, které by měly být vyčleněny na urbánní (městskou) dimenzi, EK předpokládá nejméně 5 % prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). V podmínkách sídelní struktury ČR je však adekvátní uvažovat o řádově vyšším procentu. Požadavek Svazu tedy směřuje k vyčlenění odpovídajícího objemu finančních prostředků na urbánní dimenzi, a to jak z ERDF, tak Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti (FS). Svaz chápe hlavní město Prahu jako součást navrhovaného pojetí urbánní dimenze. informační servis č. 8 9/2012 strana 13

14 Jak na vyhlášky regulující hazard na území obce? Legislativa upravující loterie a sázkové hry prošla zejména v oblasti pravomocí obcí k regulaci hazardu v loňském roce poměrně rozsáhlými změnami. Schválením tzv. Farského zákona došlo k významnému rozšíření pravomocí obcí a měst, které tak od podzimu loňského roku mohou prostřednictvím obecně závazných vyhlášek regulovat na svém území nejenom klasické výherní hrací přístroje, ale také jiná technická herní zařízení, jako např. interaktivní videoloterní terminály. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách však prošel ještě dalšími změnami, které způsobily, že pro některé obce je právní úprava poněkud zmatečná. Přinášíme vám tedy informace, které by vám měly pomoci při rozhodování o tom, jak k regulaci hazardu v obci přistoupit. Základní možnosti regulace jak se obec může k hazardu postavit? Při svém přístupu k hazardu a jeho omezování či potlačování na svém území má obec několik základních možností: Pokud se obec rozhodne do určité míry hazard na svém území tolerovat, pak může v obecně závazné vyhlášce stanovit, že sázkové hry jmenované v 50 odst. 4 zákona o loteriích mohou být provozovány pouze na místech a v časech vyhláškou určených. může také obecně závaznou vyhláškou stanovit, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování uvedených loterií zakázáno. Nejpřísnější možností je provozování uvedených loterií a jiných podobných her na celém území obce úplně zakázat. Novelizací zákona o loteriích došlo od 1. ledna 2012 především ke změně definic některých loterií a sázkových her. Tyto definice obsažené v ustanovení 2 zákona o loteriích (viz rámeček níže) pak mají významný vliv na to, jaký druh loterií bude obec na svém území regu- lovat. ně závazná vyhláška totiž musí obsahovat výslovný odkaz právě na příslušná ustanovení paragrafu 2. Na co myslet při tvorbě obecně závazné vyhlášky? Vzhledem k tomu, že různé druhy loterií a sázkových her, které mohou obce svými vyhláškami regulovat, jsou v zákoně popsány poněkud složitě a všeobecně, je pro některé obce obtížnější se v těchto definicích vyznat. Přestože mají jasnou představu o tom, co chtějí v obci regulovat, při přípravě samotné obecně závazné vyhlášky si pak členové zastupitelstva mnohdy nejsou jistí, jaké konkrétní paragrafy ve vyhlášce uvést. Při tvorbě obecně závazné vyhlášky se doporučujeme zaměřit na následující okruhy: Míra regulace Je třeba se v prvé řadě rozhodnout, do jaké míry bude v obci hazard regulován. Zda chcete provozování loterií a sázkových her buď na KTERÉ SÁZKOVÉ HRY MŮŽE OBEC DLE 50 ODST. 4 VYHLÁŠKAMI REGULOVAT? 2 písm. e) sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektromechanicky řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení (klasická VHP); 2 písm. g) sázkové hry provozované pomocí zvláštního druhu žetonů s kombinací patnácti čísel v číselné řadě od jedné do devadesáti, při kterých není předem určen počet účastníků a ani výše herní jistiny (losování se provádí veřejně za pomocí mechanického zařízení a spočívá v postupném losování čísel od jedné do devadesáti, přičemž výhra se vypočítává podle úhrnné výše vkladů, podle druhu výhry a v každé hře podle výsledku losování); 2 písm. i) sázkové hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech), a to i za pomoci mechanických zařízení, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek jedné hry, například ruleta, kostky, karetní hry, kdy sázející hrají proti provozovateli kasina, případně další hry schválené v herním plánu, jakož i varianty těchto her; 2 písm. l) sázkové hry provozované prostřednictvím funkčně nedělitelného technického zařízení centrálního loterního systému, jímž je elektronický systém tvořený centrální řídící jednotkou, místními kontrolními jednotkami a neomezeným počtem připojených koncových interaktivních videoloterních terminálů; centrální řídící jednotka řídí veškeré herní procesy, losuje výsledky na základě uplatnění náhody, rozhoduje o všech výhrách a výhry okamžitě zobrazuje na interaktivním videoloterním terminálu, provádí správu vkladů vložených sázejícími a provádí veškerou administraci spojenou s průběhem hry (jednoduše řečeno interaktivní videoloterní terminály a podobné typy přístrojů); 2 písm. m) turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované za pomoci karet, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek, kdy účastníci platí vklad (sázku) nebo startovné, jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje; tyto hry jsou uskutečňovány buď jako stolní hry, při nichž sázející hrají jeden proti druhému na hracích stolech na základě povolení podle písmene i), nebo prostřednictvím zařízení obsluhovaných přímo sázejícím (např. prostřednictvím sítě internet, interaktivních videoloterních terminálů, lokálních loterních systémů, výherních hracích přístrojů); 2 písm. n) sázkové hry provozované prostřednictvím technického zařízení, které je elektronickým systémem tvořeným řídící jednotkou se třemi pevně fyzicky spojenými herními místy obsluhovanými sázejícími, se kterými tvoří funkčně nedělitelný celek (dále jen lokální loterní systém ); toto technické zařízení sázejícím nabízí konkrétní válcové hry zobrazované prostřednictvím nejméně tří mechanicky otáčejících se nebo elektronicky nabíhajících kotoučů s různými symboly, doplněné o bonusovou hru; 2 písm. j) loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení obsluhovaných přímo sázejícím nebo provozované po telefonu, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není předem známa výše vsazených částek; 50 odst. 3 možnost regulace se vztahuje i na další loterie a jiné podobné hry, které může ministerstvo financí povolovat a které nejsou v zákoně o loteriích v části první až čtvrté upraveny, a to za předpokladu, že v povolení budou všechny podmínky provozování takové loterie a jiné podobné hry podrobně stanoveny. informační servis č. 8 9/2012 strana 14

15 některých místech povolit, nebo na některých místech zakázat. Varianty není možné kombinovat buď bude vyhláška hazard někde povolovat, nebo někde zakazovat. Obojí zároveň není možné. Třetí a nejpřísnější možností je zakázat hazard na celém území obce. Co ale je možné ve vyhláškách kombinovat, je stanovení míst a časů. Můžete tedy stanovit, že v určitých místech je provozování loterií povoleno nebo zakázáno, a to v určitém vámi stanoveném čase. Při definici míst, ve kterých chcete provozování loterií povolit nebo zakázat, doporučujeme být maximálně precizní. Většina obcí stanovuje seznam těchto míst v příloze své obecně závazné vyhlášky. Tato místa pak můžete definovat např. seznamem ulic, nebo seznamem konkrétních provozoven (určených ulicí a číslem popisným dané budovy). Je možné také k vyhlášce přiložit mapu katastrálního území obce a v ní dotčené území regulace přesně vyznačit. Oblast regulace Další zásadní otázkou při tvorbě obecně závazné vyhlášky regulující hazard je, jaké typy loterií a sázkových her chcete touto vyhláškou regulovat. Zda chcete regulovat pouze klasická VHP (ustanovení 2 písm. e), nebo také interaktivní videoloterní terminály (ustanovení 2 písm. l), nebo i další sázkové hry. V obecně závazné vyhlášce je pak nutné výslovně odkázat na zákon o loteriích. Buď tak můžete učinit výslovným odkazem na příslušné ustanovení zákona o loteriích (viz seznam typů loterií, které lze ve vyhlášce regulovat), nebo můžete ve vyhlášce uvést doslovnou citaci tohoto ustanovení (bez použití čísel paragrafu). Příklad: Pokud chcete obecně závaznou vyhláškou regulovat výherní hrací přístroje a současně také interaktivní videoloterní terminály, jako dva nejčastěji rozšířené typy loterií, pak musí vaše obecně závazná vyhláška obsahovat odkazy na obě ustanovení jak ustanovení 2 písm. e), tak na ustanovení 2 písm. l). Samozřejmostí je pak odkaz na ustanovení 50 odst. 4, který dává obcím tuto pravomoc regulovat hazard na jejich území vyhláškami. Z vyhlášek, které jsme doposud měli možnost vidět, vyplývá, že obce nejčastěji volí maximálně širokou variantu tedy odkazují ve svých vyhláškách na všechny typy loterií, které lze regulovat. Ohlašovací povinnost Od 1. ledna 2012 pak platí také nová ohlašovací povinnost obce, kterou jí dává ustanovení 50 odst. 7 zákona o loteriích. Ten říká, že obec má povinnost informovat ministerstvo financí o přijetí obecně závazné vyhlášky, a to do 15 dnů od jejího schválení zastupitelstvem obce. Tato nová povinnost slouží nejvíce ministerstvu pro jeho případné rozhodování o povolení umístění sázkových her a loterií v obci. Je tedy v zájmu obce přijetí vyhlášky včas ministerstvu ohlásit. ní rozporná s právem EU, mezi nimiž se jako největší problém jevil požadavek na sídlo provozovatele v České republice. Po několikrát přerušených projednáváních se nyní podařilo dosáhnout schválení návrhu zákona vládou. Dotčená ustanovení byla po poradě s Evropskou komisí upravena a pro zahraniční provozovatele by tak měla platit pouze podmínka zřízení alespoň jedné kamenné pobočky na území ČR. V upraveném návrhu také došlo ke zkrácení tzv. přechodného období na šest měsíců, obce by tedy mohly vykázat hazard ze svého území podstatně dříve (pokud by nový zákon nabyl účinnosti v původně zamýšleném termínu 1. ledna 2013, pak by již od července 2013 mohly obce regulovat hazard na svém území bez jakýchkoliv omezení). Zákon by nyní mohl postoupit do dalších fází legislativního procesu tedy do Poslanecké sněmovny a Senátu, zdrží ho však ještě další nezbytné konzultace s Evropskou komisí. V případě předložení zákona do Sněmovny na podzim je tak jeho plánovaná účinnost od počátku roku 2013 významně ohrožena. Stále se objevují nové hrozby Oblast loterií a jiných podobných her však prochází neustálým vývojem a objevují se nové a nové technologie. Svaz byl Ministerstvem financí přizván k srpnovému jednání o problematice tzv. nevýherních hracích přístrojů, které se poslední dobou začínají rozmáhat v českých obcích a městech. Jednání se účastnili zástupci Prahy, Brna, Ostravy, z Kanceláře Svazu pak Ludmila Němcová a Iva Vejmelková. Nechyběli ale ani představitelé Policie ČR. Nevýherní hrací přístroje mají podobu buď klasických výherních automatů, ovšem bez klasického vydávače výhry, nebo jsou velmi podobné internetovým kioskům. Ve všech případech se jedná o nevýherní přístroje, kde absentuje prvek výhry a dle platných právních předpisů tak na tyto přístroje nemá povolovací pravomoc ministerstvo. Existuje však velmi důvodné podezření, že u těchto typů přístrojů dochází k vyplácení výhry pokoutně, např. obsluhou restaurace nebo herny. Bohužel se ani na jedné z kontrol zatím nepodařilo tuto skutečnost prokázat. Ministerstvo proto apeluje na všechny dotčené subjekty, aby v této oblasti spolupracovaly. Státní dozor, obce a města a policisté by měli být informováni o existenci tohoto druhu přístrojů. Společným postupem snad bude možné dosáhnout toho, aby se nerozšířil ve větší míře. připravila Mgr. Iva Vejmelková legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Použité právní předpisy: Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách Přechodná ustanovení Novelou se do zákona o loteriích dostala také přechodná ustanovení, která vzbudila mnoho rozruchu. Ministerstvo jejich zavedení zdůvodňovalo obavou ze soudních sporů ze strany provozovatelů, kteří by v případě plošných zákazů hazardu v obcích přišli o své důvodně očekávané zisky a také o část v dobré víře investovaných peněz. Obce naproti tomu považovaly tento krok za nedůvodnou úlitbu provozovatelům a zásadní omezení práva na samosprávu. Ústavní soud ČR totiž ve svých nálezech jednoznačně stanovil právo obcí a měst hazard regulovat s možností zakázat jej na celém svém území. Vlekoucí se spor o výklad zákona by mohlo vyřešit přijetí nového zákona o provozování sázkových her, který je od loňského podzimu v legislativním procesu. Svazu se podařilo v něm zachovat právo obcí regulovat hazard prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. Návrh však dle Legislativní rady vlády obsahoval některá ustanoveinformační servis č. 8 9/2012 strana 15

16 Splní základní registry očekávání uživatelů? Grémium pro veřejnou správu se na svém jednání zabývalo nejen otázkou základních registrů, ale také řešením situací, kdy občané obstrukčními žádostmi, na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, zatěžují úřad. Jednalo se i o otázce právních poměrů a o vzdělávání ve veřejné správě. Zasedání Grémia pro veřejnou správu se konalo dne 24. července 2012 v prostorách ministerstva vnitra. Jednání bylo zahájeno informacemi o pokračování prací na projektu základních registrů (ZR), které byly v poslední době zastíněny problémem centrálního registru vozidel. V základních registrech je odlišná situace, neboť původní informační systém nebyl rušen a nenahrazoval se zcela novým informačním systémem. Základní registry byly budovány na stávajících systémech, přesto implementace do ostrého provozu bude dlouhodobějšího charakteru. Zatím nebyly zaznamenány žádné výpadky a základní registry jsou naplněny daty. Referenční údaje ze základních registrů lze získat třemi způsoby: 1. připojením agendových informačních systémů (AIS) na základní registry, 2. prostřednictvím CzechPointů a 3. přes datovou schránku (DS). Datové schránky jsou již plně funkční, dle vyjádření Ministerstva vnitra je plně funkční také Help desk. Častým problémem jsou incidenty, kdy se úředníci snaží dostat k údajům, ke kterým nemají přiřazenu roli. Úřední role je přístupná pouze na základě právní úpravy. Ministerstvo vnitra nyní připravuje novelizaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, neboť ze zákona zmizela povinnost obcí editovat údaje o vzniklých příspěvkových organizacích. Také není zákonem ošetřeno např. podání občana vůči orgánu veřejné moci (OVM), je vyloučena povinnost ztotožnění. Tímto by se do systému mohly dostat chybné údaje. Ministerstvo vnitra plánuje novelu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a předpisy související předložit do listopadu t.r. Další záležitostí k řešení je dokončení formulářů. Kumulativní informace, např. rodinné vazby, které pro své potřeby používají školy, nebude systém ZR umožňovat. Tyto informace budou zajištěny z agendového informačního systému. Dále jsou školy OVM, problémem však je, že nemusí mít zřízenu DS. Z toho plyne potíž, že nemohou adresovat zákonné rozhodnutí studentovi, který DS má. Získání seznamu osob v daném území (voličské seznamy) budou k dispozici až od 1. ledna 2014, a to z důvodu, že se nepodařil propojit RUIAN a ROB. Do tohoto data se budou seznamy zajišťovat z dosavadního informačního systému. Další aktivitou, která se postupně realizuje a není termínovaná, jsou agendy, o kterých se vedou spory, kdo je gestorem např. kompetence týkající se stavebního zákona, které ohlásilo MMR, MPO a MŽP. Ohlášená agenda se musela zrušit a nahlásit do gesce ústředního orgánu, který ji má ze zákona vykonávat celou. Probíhá také prověrka agend, které nebyly doposud nahlášeny, protože je důležité napravit mezeru v systému ZR. Je nezbytné ohlásit všechny agendy, které čerpají byť i částečně referenční údaje. Informační příkaz bude zároveň příkazem exekučním Návrh změny zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se v současné době na Ministerstvu vnitra připravuje. Důvodem ke změně tohoto zákona je vládou schválená Strategie boje proti korupci, ve které se posiluje postavení žadatelů v informačním procesu. Návrh zákona by měl řešit i situaci, kdy občané nadměrným množstvím obstrukčních žádostí zatěžují úřad. Na druhé straně je navrhován institut tzv. Informačního příkazu. To znamená, že pokud odvolací orgán zjistí, že důvod k odmítnutí informace občanovi úřad neměl, vydá informační příkaz, který bude zároveň i exekučním titulem. Základním obsahem změny je však sjednocení zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. V zákoně o právu na informace o životním prostředí zůstanou pouze speciální ustanovení o environmentálním vzdělávání a prostorových datech. Ostatní ustanovení bude převedeno do zákona o svobodném přístupu k informacím. K poskytování informací o výši platu bylo vydáno stanovisko, že tyto informace se mají poskytovat na základě principu proporcionality. Ministerstvo vnitra navrhu- je, aby se okruh osob, kterých se poskytnutí informace o výši platu dotkne, nastavil podle zákona o střetu zájmů. bude obsazovat volné pracovní pozice výběrovým řízením. V návrhu materiálu právních poměrů a vzdělávání ve veřejné správě se všem připomínkám vyhovělo. Paragrafové znění upravuje současný stav. Současně budou vydány i dvě prováděcí vyhlášky ve vazbě na vzdělávání. Nyní se zpracovává důvodová zpráva. Plánuje se, že u organizační složky státu bude odstupné zvýšeno. U samosprávy se navrhuje vyplácení odstupného snížit podle délky pracovního poměru u posledního zaměstnavatele. Pokud bude zaměstnanec zařazen do nižší platové třídy než 10, nebude se muset přijímat prostřednictvím výběrového řízení. Jinak vždy bude muset být realizováno výběrové řízení a pracovní smlouva na dobu neurčitou. Bude-li provozovat úřad agendu na dobu určitou, resp. bude-li tato agenda časově omezena, nebo zástup za nemoc, může se pozice obsadit bez výběrového řízení, nejdéle však na šest měsíců. Pracovní smlouva bude v těchto případech uzavřena na dobu určitou. Výsledkem navržené změny je, že se úředníka nelze zbavit. Lze s ním ukončit pracovní poměr jedině pro porušení zákona. Do mezirezortního řízení by měl být návrh zákona postoupen do poloviny září t.r. Ministerstvo vnitra má v plánu materiál předložit ke schválení vládě na konci září. Koncepce dokončení reformy veřejné správy má 15 rozporů, mezi nimi je i Svaz. Další postup se bude odvíjet od stanoviska vlády. Problém je s obcemi s pověřenými obecními úřady, které chtějí být obcemi s rozšířenou působností, např. obec Mimoň. Ministerstvo vnitra nedoporučuje rozšíření stávajících obcí s rozšířenou působností o další, avšak je nutné zmapovat možné dopady jejich případného vzniku. Mgr. Miroslava Sobková legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu informační servis č. 8 9/2012 strana 16

17 Co rozumíme pod pojmem netříděný komunální odpad? V letošním roce byla přijata novela zákona o místních poplatcích, která mimo jiné upravuje maximální výši místního poplatku za odpady. Zákon o místních poplatcích ani platná právní úprava v oblasti odpadového hospodářství však neobsahuje výklad pojmu netříděný komunální odpad, na nějž se část sazby místního poplatku odvolává. Svaz se tedy obrátil na Ministerstvo životního prostředí s žádostí o definici tohoto pojmu. V 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích je uvedeno, že sazbu poplatku tvoří částka až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok a dále částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 750 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 Ilustrace Monika Raisová a kalendářní rok; obec v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu. Oproti předchozí právní úpravě tedy došlo ke změně druhé části sazby místního poplatku z původní částky až 250 Kč na současných až 750 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že tato část sazby, resp. její stanovení, se odvíjí od částky stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, přičemž obec má v obecně závazné vyhlášce stanovit rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu, je nezbytné znát výklad pojmu netříděný komunální odpad. Plyn je strategická surovina, ale strategie obcí mají také svoji váhu Podzemní zásobník plynu není na pohled ničím příliš zajímavým. Snad jen objemným potrubím, které k němu a od něj směřuje. A také prázdnotou povrchu v okruhu několika stovek metrů ochranného pásma. Nezbytná prázdnost tak limituje jakýkoliv rozvoj okolních obcí. Nikdo nepochybuje o důležitosti zemního plynu pro Českou republiku nebo hovořme raději o závislosti? Plynem topíme, na plynu vaříme, plyn se využívá i průmyslově. S plynem počítá energetická koncepce státu a zásobníky, které pomáhají vyrovnávat krátkodobé nedostatky, představují nezbytnou součást celé sestavy. Podobě jako skládky komunálního odpadu nebo budoucí úložiště jaderného odpadu i zásobníky zkrátka někde být musí. Omezení spojená se zařízením státního významu by však měl stát nebo společnosti, kterým dnes PZP patří, nějakým způsobem obci a jejím občanům kompenzovat. Nespravedlivou nerovnováhu mezi omezeními a přínosy připomínkuje již několik let starosta obce Dolní Bojanovice Ministerstvo životního prostředí k tomu sdělilo následující: Odpadová legislativa nezná pojem netříděný odpad a ani neobsahuje samotnou definici pojmu odpad tříděný, od které by bylo možné pojem netříděný komunální odpad odvodit. Při výkladu pojmu tříděný odpad je možné vyjít z ustanovení 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, který stanoví původci odpadů povinnost shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Netříděným odpadem by pak v tomto smyslu byl odpad, který takto roztříděn není. Protože by shromažďováním takového odpadu byla porušována výše uvedená povinnost, není možné pojem netříděný odpad podle zákona o místních poplatcích tímto způsobem vnímat. Tento pojem je třeba vnímat jako záměr popsat komunální odpad podle Katalogu odpadů, který vykazuje nejvyšší míru heterogenity jednotlivých obsažených částí, tedy směsný komunální odpad kat. číslo , který fakticky může obsahovat části, které by mohly být při vyjmutí (vytřídění) z tohoto odpadu zařazeny jako samostatný druh odpadu podle Katalogu odpadů, a z faktického pohledu tak lze považovat směsný komunální odpad jako odpad dále nevytříděný. Pojem netříděný komunální odpad ve smyslu zákona o místních poplatcích tak lze považovat za pojem odpovídající pojmu směsný komunální odpad podle odpadové legislativy. Další dotaz Svazu se týkal konečného stanovení výše místního poplatku, resp. ze které části sazby poplatku se mají odečítat např. odměny ze systému Eko-kom aj. Ministerstvo uvedlo: Vzhledem k tomu, že autorizovaná obalová společnost přispívá obcím na nakládání s vytříděným obalovým odpadem, do výpočtu sazby poplatku za netříděný (směsný) komunální odpad se platby autorizované obalové společnosti nezahrnují. Ing. Barbora Fürstová legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Vlastimil Jansa (viz rozhovor). V únoru letošního roku se v obci konalo výjezdní zasedání Finanční komise Svazu a součástí byla právě návštěva provozu zásobníku. Provozuje jej společnost SPP Storage, s. r. o., dceřiná společnost firmy Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (firmy z 51 % vlastněné slovenským fondem národního majetku a ze 49 % konsorciem E-ON Ruhrgas a Gaz de France). Zásobník dříve patřil pod Moravské naftové doly, státní podnik v likvidaci, resp. firmě MND Gas Storage (skupina Karla Komárka). K prodeji došlo v červenci 2010, v současné době zásobník slouží pro potřeby Slovenské republiky. informační servis č. 8 9/2012 strana 17

18 Kapacita zásobníku je 576 mil. m 3 a jde o druhý největší v ČR. Další zásobníky: Lobrodice 177 mil. m 3, Tvrdonice 460, Štramberk 480, Dolní Dunajovice 900, Háje 64, Třanovice 240, Uhřice 180. Většinu provozuje společnost RWE. Náklady na skladování plynu vstupují do ceny plynu pro spotřebitele. Provozovatel však nemá vůči obci žádnou povinnost finanční kompenzace. Přitom několik desítek sond, včetně ochranného pásma, a vysokotlaké potrubí mají vliv na rozvoj obce. A nechme stranou úvahu, že obchod s plynem určitě nebude ztrátovou záležitostí. Potřebná novela horního zákona Finanční komise diskutovala možnosti řešení finanční kompenzace za ztížený rozvoj obce: zamítla myšlenku speciálního sdílení daně ze zemního plynu (obdoba zamítnutého senátního návrhu sdílení daně z elektrické energie), nepodpořila ani zavedení platby, která by měla podobu dnešního skládkovacího poplatku. Komise se rovněž nedomnívá, že koeficient využitelnosti území by měl být součástí rozpočtového určení daní, ačkoliv by se tímto způsobem daly řešit rovněž omezení rozvoje jiného druhu. Objevila se sdílená obava, že by hodnocení bylo zatíženou mírou subjektivity, s níž by se patrně většina obcí neztotožnila. V návaznosti na dřívější jednání doporučuje finanční komise zabývat se možností úpravy horního zákona a daně z nemovitostí. V případě daně z nemovitostí se však jako problematická ukazuje skutečnost, že zásobník není stavbou a že z pozemku na povrchu se již daň odvádí. Jedinou možností tedy zůstává novela zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), který zná uskladňování plynů nebo kapalin v přírodních horninových strukturách a v podzemních prostorech (podzemní zásobníky plynů a kapalin). Považuje je však za zvláštní zásahy do zemské kůry, na které se dnes nevztahuje poplatková povinnost, která by zajišťovala výnos pro obec. Svaz proto připravil velmi jednoduchý návrh novely, jenže vychází ze současné dikce zákona a zpoplatňoval by kapacitu zásobníku, nikoliv objem plynu, který se zde skutečně např. v průběhu roku uskladní. Ministerský (a plynárenský) nesouhlas V návaznosti na jednání finanční komise se na začátku června konala schůzka s odpovědnými řediteli odborů Ministerstva průmyslu a obchodu. Ing. Černý, předseda Finanční komise, a Jaroslava Kypetová z Kanceláře Svazu, předpokládali pracovní setkání v rámci veřejné správy. Účast zástupců RWE Gas Storage a MND Gas Storage byla proto poněkud překvapující, stejně jako následný harmonicky zamítavý postoj všech zúčastněných. Ze zápisu citujme: ŘO Zaplatílek zmínil funkci zásobníků plynu, přičemž jejich provozovatelé nejsou vlastníky uskladněného plynu, ale v souladu s energetickým zákonem skladují plyn pro obchodníky s plynem. Dále zmínil význam zásobníků plynu pro energetickou bezpečnost ČR a podporu vlády jejich výstavbě. Uvedl rovněž, že požadované zpoplatnění zásobníků plynu by mohlo v budoucnu odradit potenciální zájemce od výstavby těchto finančně náročných zařízení, u kterých je velmi dlouhá doba návratnosti MPO se staví k požadavku SMO negativně. Většího pochopení se tak obcím dostalo paradoxně od RWE Gas Storage, jejíž zástupci zdůraznili, že firma již několik let organizuje grantový program. Z odpovědí, které následně Kancelář Svazu získala od dalších obcí, vyplývá, že skutečně firma nenárokové granty poskytuje. Objem a výběr příjemců tak samozřejmě závisí na rozhodnutí podnikatelského subjektu, což s sebou přináší i svým způsobem neodůvodněný marketingový efekt. Případné povinné zpoplatnění by však mohlo být výhodné i pro provozovatele, neboť by představovalo standardní nákladovou položku (i daňovou). Grantový program by samozřejmě mohla společnost filantropisticky zajišťovat dál. O úroveň výše Ilustrace Monika Raisová Na začátku srpna se konalo setkání předsedy Svazu Dana Jiránka s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Šolcem, kdy jedním z projednávaných témat byly právě také kompenzace za podzemní zásobníky plynu. Náměstek Šolc, stejně jako ředitel odboru Zaplatílek, uvedl, že nechtějí zvyšovat už tak vysoké náklady investorů, které by mohly vést k upuštění od zájmu informační servis č. 8 9/2012 strana 18

19 o výstavbu těchto strategicky důležitých staveb. Dále konstatoval, že obecně kompenzaci externalit považují dlouhodobě za důležité a budou hledat cestu, jak zlepšit stav, ale přitom nezhoršovat podmínky investorů. Aktualizace Státní energetické koncepce Svaz v rámci mezirezortního připomínkového řízení k Aktualizaci Státní energetické koncepce (ASEK) vznesl (mimo další) v souvislosti se zamýšleným rozšiřováním stávajících nebo výstavbu nových zásobníků zásadní připomínku v následujícím znění: Jakékoliv rozšiřování či výstavbu zásobníků plynu je nezbytné doprovázet kompenzacemi pro obce, neboť jsou pro její rozvoj velmi limitující. Požadujeme povinnost kompenzovat tuto újmu také legislativně zakotvit. Tato zásadní připomínka však byla Ministerstvem průmyslu a obchodu vypořádána strohým konstatováním, že výše kompenzací je stanovována při umisťování stavby v rámci územního rozhodnutí o povolení stavby mezi investorem a dotčenou obcí. Zásobníky plynu patří pod energetický zákon, ne pod horní zákon, tudíž s nimi není nakládáno jako s těžebními prostory. Ze strany Svazu toto bylo několikrát oponováno. MPO však trvá na tom, že kompenzace za budování podzemních zásobníků plynu, nebudou v ASEK žádným způsobem zmiňovány. Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Barbora Fürstrová legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Starosty Dolních Bojanovic Vlastimila Jansy jsme se zeptali: Můžete shrnout hlavní problémy, které přináší existence podzemního zásobníku plynu na katastru vaší obce? Významná omezení využitelnosti území, všeobecně také zvýšení zátěže na území bez výtěžnosti pro území... Jaké jsou vlastně vztahy mezi obcí, resp. jejími obyvateli, a provozovatelem? Vztahy byť sebelepší nejsou zákonnou normou a případné změny nemohou stavět na možné domluvě... Jak nahlížíte na dotační program, který pro obdobně dotčené obce zřídil jiný provozovatel zásobníků? Dotační programy suplují nedostatečnou legislativu a jen potvrzují její absenci. Je chvályhodné, že alespoň částečně dochází ke kompenzacím... Historicky první zkouška profesní kvalifikace stavitel hrobek Cech hrobnický usiluje o to, aby profese hrobníka byla společností více respektována, a proto navrhuje zpřísnit kvalifikační požadavky na tuto profesi., která provozuje veřejné pohřebiště pak bude mít jistotu, že jí hrobník při výkonu své práce neudělá ostudu. Cech hrobnický, o. s., vytvořil podmínky pro to, aby se zvýšila úroveň hrobníků a správy hřbitovů. V tomto kontextu se dne 26. července 2012 v areálu Střední školy gastronomické konala historicky první zkouška profesní kvalifikace stavitel hrobek. V prostorách této školy se nachází rovněž cvičný hřbitov, na který město Říčany zapůjčilo na neomezenou dobu tři náhrobky k vykonání zkoušky. Po úspěšném složení obdrží absolvent osvědčení o získání zmíněné profesní kvalifikace. Cech hrobnický realizuje školení hrobníků prostřednictvím Střední školy technické v Praze, která má jako jediná v České republice potřebnou akreditaci a autorizaci. V případě zájmu mimopražských uchazečů disponuje také potřebnou kapacitou míst k ubytování. Aby se mohl příslušný kurz uskutečnit, musí být naplněn minimálním počtem pěti účastníků. Školení v rozsahu šedesáti hodin se uskutečňuje v rámci vzdělávání dospělých a je určeno zejména pro ty, kteří mají zájem se rekvalifikovat např. v oborech hrobník, pracovník správy a údržby hřbitova. Další podmínkou zařazení do rekvalifikačního kurzu je dosažení vyššího než základního vzdělání. David Stejskal, správce hřbitovů a hrobník v městě Říčany, je realizátorem myšlenky vzdělávacího systému hrobníků a plánuje do budoucna realizovat učební obor hrobník a stavitel hrobky, který bude určen hlavně pro uchazeče, kteří mají základní vzdělání a chtějí získat vyučení v tomto oboru. Mgr. Jaroslav Šejvl a David Stejskal také podpořili vznik publikace s názvem Pohřbívání a hřbitovy. Jejím tématem je pohřbívání a správa hřbitova v celé šíři. Kniha je koncipována jako rádce a průvodce pro obce ve věcech týkajících se správy veřejného pohřebiště. David Stejskal a Jaroslav Šejvl Cílem Cechu hrobnického je, aby profese hrobníka byla společností více respektována. Proto je nutné zvýšit požadavky na tuto profesi., která provozuje veřejné pohřebiště, pak bude mít jistotu, že jí hrobník neudělá ostudu. Mgr. Miroslava Sobková odd. legislativně-právní Kanceláře Svazu informační servis č. 8 9/2012 strana 19

20 CO TRÁPÍ NÁŠ VENKOV? V současné době probíhá intenzivní příprava nového programovacího období pro čerpání evropských fondů, a to jak na úrovni národní, tak i nadnárodní. Rozhoduje se o tom, co, jak a v jaké míře bude možné s pomocí evropských peněz financovat po roce Svaz v tomto procesu vystupuje velice aktivně a snaží se, aby byl hlas českých měst a obcí vyslyšen. Jedním z příspěvků do debaty o budoucím nastavení evropských fondů je analýza potřeb venkova, která vzešla z iniciativy místopředsedy Svazu Oldřicha Vlasáka. Logicky tak navazuje na Svazem zpracovanou analýzu potřeb měst z roku Tyto analýzy jsou cenným materiálem pro argumentaci o skutečných potřebách českých měst a obcí pro čerpání evropských peněz. Na území České republiky se v polovině roku 2010 nacházelo obcí a vojenských újezdů. Ze správního hlediska není definováno, které obce jsou venkovské. Zákon o obcích totiž obce na venkovské a městské nerozlišuje. Město je definováno jako obec s městským úřadem, tj. od běžné obce se liší pouze titulem. Obcí bez dalšího označení, které lze považovat za venkovské, bylo 5487, což představuje 87,7 % všech obcí (spolu s městysi 90,8 %). V evropském měřítku je Česká republika typická rozdrobenou velikostní strukturou a velmi vysokým počtem obcí. V Evropské unii je více než 90 tisíc obcí, z čehož 80 % je umístěno pouze v pěti státech Francii, Německu, Španělsku, Itálii a České republice. Struktura osídlení je však ve srovnání s ostatními státy EU odlišná. Obce v České republice mají nejnižší průměrný počet obyvatel (na jednu obec připadá 1640 obyvatel). Velikostně se přitom jedná také o jedny z nejmenších (průměrná velikost území jedné obce činí 13 km²). Samotné vymezení pojmu venkov je velice nejasné. Jedinou mezinárodně uznávanou definicí je ta od OECD, která je postavena na podílu obyvatelstva žijícího na území s hustotou zalidnění nižší než 150 obyvatel/km². Vznikají ale také účelové definice, např. určené pro čerpání z evropských fondů (např. hranice počtu obyvatel v Programu rozvoje venkova). Venkovské obce potřebují budovat infrastrukturu a vytvářet pracovní místa Priority venkovských obcí pro čerpání evropských fondů Zkvalitnní zásobování pitnou vodou Infrastruktura odpadních vod ištní odpadních vod Správa obecních komunikací Úpravy prostranství a chodník Veejná doprava Parkování Tídní a likvidace odpad Veejné osvtlení Zateplování veejných budov Využití obnovitelných zdroj energie Správa veejné zelen, výsadba strom Revitalizace krajiny Ochrana proti povodním, zvyšování retence Regenerace vodních ploch a tok Zvýšení veejného poádku a bezpenost Podpora podnikání Podpora místních firem a podnik Cestovní ruch Propagace a zlepšování povdomí o obci Pée o památky Rozvoj kultury Rozvoj sportu Zkvalitnní bydlení Nové plochy pro bydlení Základní školství a mateské školství Sociální oblast Zdravotnictví Zlepšení služeb obecní správy Využití informaních technologií Další oblast Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření Obce v programovacím období po roce 2013 stále potřebují financovat tvrdé infrastrukturní projekty, ale i projekty podporující tvorbu pracovních míst. To je asi nejdůležitějším závěrem analýzy potřeb venkova. Prioritou v oblasti infrastrukturních projektů je čištění odpadních vod, související kanalizační síť a špatný stav pozemních komunikací. Z toho vyplývá, že prioritou jsou jak infrastrukturní projekty v oblasti dopravní vybavenosti (správa obecních komunikací, úpravy veřejného prostranství a chodníků), tak technické vybavenosti (infrastruktura odpadních vod a jejich čištění, zateplování veřejných budov apod.). Preferovanou oblastí je také otázka dopravní dostupnosti a rozvoj spočívající v nových plochách pro bydlení, rekonstrukci osvětlení a jiných sítí. Potřeby se však logicky liší podle velikostních kategorií obcí. Menší obce mají větší problémy s možnostmi v nakupování, tématem je také dostupnost a kapacita mateřských škol. Naopak větší obce nad 2000 obyvatel mají problémy s parkováním a nezaznamenávají problémy s čištěním odpadních vod a kanalizací. To odpovídá i závazku ČR v oblasti čištění městských odpadních vod, který byl podepsán při vstupu do EU a podle kterého by obce s ekvivalentním počtem 2000 obyvatel měly mít tuto oblast již vyřešenou. Relativně bezproblémově je vnímáno základní školství a některé otázky související s územním rozvojem (existence ghett, suburbanizace apod.). Na okraji zájmu venkovských obcí je zlepšování služeb veřejné správy, využívání informačních technologií, stejně jako využívání obnovitelných zdrojů energie. Dlouhodobá pomoc infrastruktuře představuje důležitý regionální ekonomický nástroj, který podporuje všeobecně zlepšení kvality území. Je však nutné upozornit, že se změnou populační struktury na venkově získají v budoucnu na důležitosti veřejné služby. Zejména sociální a zdravotní služby se kvůli stárnutí populace stanou nevyhnutelnou součástí obecního zájmu. V souvislosti s nárůstem požadavků obyvatel venkova budou potřeba investice do dalších služeb volnočasových aktivit, kultury apod. Dotazníkové šetření však ukázalo, že s výjimkou podpory mateřského školství, je oblast veřejných služeb ve srovnání s jinými prioritami upozaďována. 0% 20% 40% 60% 80% 100% informační servis č. 8 9/2012 strana 20

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

Obsah. www.unihostostrava.cz

Obsah. www.unihostostrava.cz Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-4 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 5 4. Gastro festival Ostrava 2012 7-8 5. Národní soustava kvalifikací 8-9 6. Klasifikace hotelů

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jak vidí představenstvo Svazu rok 2012?.................................................................... Přehled změn ve vybraných zákonech

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

AUDITOR 9/2011. Výbor pro účetní výkaznictví aneb co je nového v českém účetnictví Výbor pro účetní výkaznictví má dva podvýbory: Obsah

AUDITOR 9/2011. Výbor pro účetní výkaznictví aneb co je nového v českém účetnictví Výbor pro účetní výkaznictví má dva podvýbory: Obsah AUDITOR 9/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Změny v českém účetním standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku (Lenka Rückerová)...

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS Modrá kniha pro Českou republiku Resortní koncepce ODS prosinec 2004 modrá šance pro Českou republiku OBSAH Mirek Topolánek 3 Preambule 1. Vlastimil Tlustý 7 Modrá šance Modrá šance pro veřejné finance

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Nová vláda nedávno předložila

Nová vláda nedávno předložila www.kompass.com Ročník Roãník 12 18 č. ã.1/2014 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY MONITORING EVROPSKÉ LEGISLATIVY 2004 2005 PETRA KUCHYŇKOVÁ, ONDŘEJ KRUTÍLEK CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO 2006 CDK 2006 ISBN 80-7325-073-X STRUČNÝ

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 79

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2010 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Téma: Kraje Vám to řeknou.......................................................... Kulaté stoly v regionech Valná hromada SP ČR Návrh

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot Rozvoj sociálního dialogu v ČR Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot VÚPSV říjen 2002 Obsah Úvod 3 A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje 4

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů Manuál o účasti veřejnosti při přípravě právních předpisů Mgr. Vendula Povolná, program Legislativa září 2007

Více