Akutní myeloidní leukémie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akutní myeloidní leukémie"

Transkript

1 Akutní myeloidní leukémie Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF a ÚHKT

2 AML - incidence Geneticky heterogenní nemoc s akumulací získaných genetických alterací hematopoetických progenitorů, postižena možnost normálního růstu, proliferace a diferenciace; vzácné onemocnění, incidence 1.4 na lidí v populaci (do 65 let) a 13.4 v populaci nad 65 let, mírně častěji postihuje muže než ženy.

3 Incidence AML (dle klasifikace Heada a spol.) MDR-AML TDN-AML Věk

4 Etiologie AML Přesná etiologie AML není známa; faktory ovlivňující výskyt AML: rodinná anamnéza: Downův syndrom, Fanconiho anémie, myelodysplastický syndrom (MDS); expozice vyšším dávkám radiace i nízkofrekvenčnímu neionizujícímu záření (mobilní telefony?), chemikálie (benzen), cytotoxické látky (alkylační, antracykliny, epipodophylotoxiny).

5 Patofyziologie Mechanismus neoplastické transformace není podrobně prostudován, jde nejspíše o několik na sebe navazujících kroků; leukemický klon nejspíše vzniká v kostní dřeni a je hematogenně metastazován; vymizení zdravé hematopoezy nejčastěji důsledkem akumulace blastů a útlakem normální krvetvorby; defekt regulace není spojen s maligním postižením pluripotentní kmenové buňky, proto možno vyléčit i bez BSCT.

6 Molekulární genetika AML Že se při vzniku AML jedná se o proces, ve kterém na sebe navazuje více kroků prokazují experimentální data; jedna mutace nemá dostatečný dopad k vyvolání leukémie: např. RUNX1-RUNX1T1 či CBFB-MYH 11 fuzní geny z t(8;21) či inv(16), t(16;16) jsou schopny poškodit myeloidní diferenciaci, ale nevedou k leukemickému fenotypu; u mnoha leukémií: více než jedna mutace bývá detekována.

7 Klasifikace AML - I. De novo AML: primární onemocnění, které není spojeno s jinou chorobou. Sekundární AML: objeví se buď po: a. léčbě jiné malignity; b. AML vzniklá transformací MDS.

8 Klasifikace AML - II. FAB (French-American-British) - Bennett, Catovsky, Ann Intern Med, 1985; - morfologicko-cytochemická kritéria.

9 Klasifikace AML - III. M0 5% nediferencovaná, horší prognóza M1 15% inv 3, t (8;21), u mladších dospělých M2 25% lepší progóza s t (8;21) M3 10% t (15;17), koagulopatie, nejlepší prognóza M4 25% M4, M4eo, inv (16) a ostatní abnormality 16, jako M1,M2, častěji extramedulární postižení M5 10% abnormální 11q23, starší nem., horší prognóza, extramedulární postižení časté M6 5% del (5), del (7), starší nem., horší prognóza, může mít dlouhé prodromální období M7 10% někdy inv (3), t (3,3), trisomie 21, t (1;22) u dětí, horší prognóza, zvýšená LDH, suchá jehla, vzácně leukocytóza a infiltrace extralymfatických orgánů

10 WHO klasifikace AML and related precursor neoplasms I. AML with recurrent genetic abnormalities AML with t(8;21)(q22;q22) RUNX1-RUNX1T1 AML with inv(16)(p13.1q22) or t(16;16)(p13.1;q22); CBFB- MYH11 APL with t(15;17)(q22;q12); PML/RARA AML with t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL AML with t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214 AML with inv(3)(q21q26.2) or t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1 AML (megakaryoblastic) with t(1;22)(p13;q13); RBM15-MKL AML with mutated NPM1 AML with mutated CEBPA

11 WHO klasifikace AML and related precursor neoplasms II. AML with myelodysplasia-related changes Therapy-related myeloid neoplasms Acute myeloid leukemia, NOS not otherwise specialized AML with minimal differentiation AML without maturation AML with maturation Acute myelomonocytic leukemia Acute monoblastic and monocytic leukemia Acute erythroid leukemia Acute megakaryoblastic leukemia Acute basophilic leukemia Acute panmyelosis with myelofibrosis

12 WHO klasifikace AML and related precursor neoplasms III. Myeloid sarcoma Myeloid proliferations related to Down syndrome Transient abnormal myelopoiesis Myeloid leukemia associated with Down syndrome Blastic plasmocytoid dendritic cell neoplasm

13 WHO klasifikace IV. Acute leukemias of ambiguous lineage Acute undifferentiated leukemia Mixed phenotype acute leukemia with t(9;22)(q34;q11.2); BCR-ABL1 Mixed phenotype acute leukemia with t(v;11q23); MLL rearranged Mixed phenotype acute leukemia, B/myeloid, NOS Mixed phenotype acute leukemia, T/myeloid, NOS Mixed phenotype acute leukemia, NOS- rare types Other ambiguous leukemias Natural killer (NK)-cell lymphoblastic leukemia/lymphoma

14 Cytogenetika a molekulární genetika AML Nové metody přinesly detailnější klasifikaci AML, nové subtypy : CBF leukémie; CN (cytogeneticky normální) leukémie.

15 CBF AML t(8;21) - nejfrekventnější abnormalita u AML (15% u dospělých); následek translokace je fůze AML1 na chromozomu 21 na ETO (eight twenty-one) gen chromozomu 8; exprese RUNX1-RUNX1T1; přítomnost t(8;21) definuje specifický morfologický typ AML, obvykle M2, dobrá odpověď na léčbu a výborný DFS.

16 CBF AML inv(16)(p13;q22) a t(16;16)(p13;q22); důsledek fůze podjednotky CBF 16q22 na smooth muscle myosin heavy chain gene (SMMHC) -16p13; dobrá prognóza, léčba s HiDAC, M4Eo.

17 Cytogenetické faktory Favourable prognosis t(8;21): 8-10%, obvykle M2, léčba s HiDAC vhodná; inv (16) nebo t (16;16): méně než 4%, M4eo, HiDAC; t(15;17): M3, all-trans-retinoic acid (ATRA). Intermediate prognosis normální karyotyp, dále všechny ostatní nezařazené změny. Unfavourable prognosis Postižení chromozomů 5, 7: (-5, -7) či /del (5), del (7)/, monozomální karyotyp; t(6;11), t(9;11), t(11;19), t (11;17); tzv. komplexní změny karyotypu, např. více než 3 klonální chromozomální abnormality.

18 CBF AML Nicméně: 40-50% CBF AML relabuje (Dohner 2007); výzkum u CBF AML se soustřeďuje na identifikaci přídatných genetických markerů k objasnění heterogenity skupiny CBF AML; kandidátem jsou sekundární cytogenetické abnormality, např. trisomie 22 u nemocných s inv(16)/t(16;16) nebo relativní množství alternativních isoformovaných RUNX1- RUNX1T1 fusních transkriptů u t(8;21) AML.

19 Molekulárně genetické aspekty AML V minulosti: -výsledek předterapeutického vyšetření karyotypu nejdůležitější prognostický faktor; v současnosti: až u 55% AMLidentifikováno mnoho nových molekulárních markerů (abnormalit): - mnohotné genové mutace; - deregulované genové exprese a klonální chromozomální aberace); - jsou nejdůležitější prognostický faktor pro - odpověď na příslušnou léčbu; - předpověď osudu nemocného.

20 Cytogeneticky normální (CN) AML V posledním období bylo u tzv. CN AML detekováno mnoho somaticky získaných mutačních změn, zahrnujících: partial tandem duplication (PTD) genu MLL; internal tandem duplication (ITD) nebo tyrosine kinase domain (TKD) mutace genu FLT3; mutace genů NPM 1, CEBPA, NRAS či WT1. Genetické mutace se staly prognosticky velmi významnými faktory a dovolují rozdělovat na podskupiny u CN-AML; mutované molekuly se stávají a budou stávat cílem pro racionální molekulární terapie.

21 Souhrn Klonováním a charakterizací genů bylo částečně vrženo světlo na patogenetický mechanismus leukemogenezy; chromozomální abnormality se často vyskytují na genech, které jsou u savců důležité pro normální vývoj hematopoesy; defekty zasahují, přímo či nepřímo, součásti transkripční mašinerie hematopoetických buněk, včetně tyrosin kinasy; detaily jsou prozkoumávány.

22 Klinický obraz - I. Nespecifické symptomy vyplývající ze selhávání funkce kostní dřeně (trvající obvykle 1-3 měsíce): postižení erytropoezy: anémie: slabost, bledost, dušnost, únavnost, nevýkonnost, dušnost, palpitace,poruchy prokrvení (koronární-ap, IM, CNS-TIA, ictus); krvácivé projevy: důsledek postižení megakaryopoezytrombocytopenie (petechie, epistaxe, GIT, kterýkoliv orgán). Často při hodnotách x 10 9 /l (téměř vždy pod 10 x 10 9 /l).

23 Klinický obraz - II. Infekce při postižení granulopoezy: navzdory leukocytóze nízké hodnoty neutrofilních segmentů; segmenty vznikající z progenitorů maligního leukemického klonu bývají funkčně abnormální (postižena např. schopnost fagocytózy); narušení povrchu kůže a slizničních membrán; důsledek: infekce, často systémové: ORL,kůže, GIT, plíce, urogenitální trakt, sepse (G+, G-, viry, houby).

24 Klinický obraz extramedulární projevy Organomegalie : hepatosplenomegalie, adenomegalie - málo častá; lokální infiltráty tvořené leukemickými blasty: chlorómy či granulocytic sarcoma (mohou předcházet- týdny, měsíce); leukemická meningitis (infiltrace subarachnoideálních prostor) či přímá infiltrace parenchymu CNS (bolesti hlavy, nausea, zvracení, parézy, křeče, poruchy vědomí) extrémní vzácnost; ostatní orgány: kosti (osteoplastická i lytická), ledviny, GIT, srdce a osrdečník, plíce, ORL oblast, atd.

25 Klinický obraz: hyperviskozita U cca 5% nemocných: příznaky vyplývající z leukostázy (hodnoty leukocytů vyšší než 100x10 9 /9/l); podkladem: hypoperfúze vitálně důležitých orgánů (CNS, plíce); dochází k hypoxii těchto orgánů, dále i krvácení či ischemie z vaskulární okluse, invaze, disrupce; chemoterapie u těchto nemocných může vést k tumor lysis syndromu či plicnímu leukostatickému syndromu; nejprve nutná minimalizace nádoru (leukocytaferéza).

26 Diagnostika AML Pro stanovení dg.aml: nutná přítomnost leukemických buněk v kostní dřeni a/nebo periferní krvi či jiných (včetně extramedulárních) orgánech nebo tkáních; vyšetření krevního obrazu: leukocytóza (leukocytopenie či normální hodnoty leukocytů jen vzácně); dále: často anémie, trombocytopenie; v diferenciálním rozpočtu-blasty (též v kostní dřeni, hiatus leukemicus)- reaguje cytochemickým barvením na POX, Sudanovou čerň; cytogenetické a molekulárně genetické vyšetření, kultivace buněk (leukemický růst).

27 Diferenciální diagnostika ALL (hlavně M0); CML a ostatní myeloproliferace; pseudoleukémie : napodobuje M3 (po některých lécích (Li, G-CSF, atd.), těžkou infekci (např. Pseudomonas aeruginosa leukemoidní reakce; neleukemické pancytopenie: aplastická anémie, myelodysplastický syndrom.

28 I. INDUKČNÍ LÉČBA Terapie AML II. POSTREMISNÍ TERAPIE a. Konsolidace b. Udržovací terapie Kurativní vs paliativní postup- první a nejdůležitější rozhodnutí!!!

29 Paliativní terapie Nízké či standardní dávky cytostatik v pravidelných intervalech, po delší dobu; hlavně u starších nemocných či pacientů se zhoršenou orgánovou funkcí; LD AraC lepší paliativní efekt vs hydroxyurea!

30 % still alive AML 14 Non-Intensive Overall Survival Age % 2% Years from entry

31 Standardní indukční chemoterapie AML Daunorubicin: 90 (45) mg/m 2-3 dny; Cytosine-arabinoside (Ara-C): mg/m 2-7 dní, kontinuální infúze.

32 Výsledky primární léčby AML CR - u většiny nemocných (50-75%); dlouhodobý DFS % nemocných.

33 Jaká je nejlepší postremisní terapie? Postremisní terapie je nutná: přetrvává reziduální leukémie (relaps). Velké množství možností: nízkodávkovaná konsolidační léčba; intenzívní postremisní léčba; včetně myeloablativní (či nonmyeloablativní) chemo/radioterapie s allogenní HSCT.

34 Intenzívní postremisní léčba Z výsledků studií vyplynulo, že podáním vyšších dávek chemoterapie se zlepšil osud nemocných, proto ověřování studiemi randomizovanými; HiDAC (AraC 3 g/m 2 2xd, 1.3. a 5.den); nejvýraznější profit u nemocných s prognosticky příznivými cytogenetickými nálezy, u nepříznivých: žádný profit (nutno allogenní HSCT)..

35 Transplantace kmenových buněk krvetvorby (HSCT) Autologní HSCT: podstatou je aplikace eskalované dávky chemoterapie (může dojít k převodu okultních reziduálních buněk AML);dle současných znalostí není v terapii AML doporučována; allogenní HSCT: GvL efekt snižuje počet relapsů, rizikem: komplikace GvHD, infekce, atd.

36 Indukční léčba de novo AML protokol ÚHKT CR indukce Rubo+AraC mg/m mg/m 2 CR ne salvage 60 let 60 let vysoké riziko střední riziko nízké riziko vysoké, střední riziko i nízké riziko není je je není možnost allo-hcst u high-risk < 65 l. HLA-shodný příbuzný (non-myeloablativní) nepříbuzný příbuzný HIDAC HIDAC IDAC dárce dárce allo-hsct (možno předřadit HIDAC) HIDAC HIDAC IDAC HIDAC HIDAC (IDAC) dle individ. únosnosti

37 data end 2008 HSCT dárci: FID vs MUD vs MMUD

38 K Mrózek et al, Blood 109, , 2007 Non-APL AML střední riziko: jak naložit s genetikou (CALGB)

39 Nové druhy léčby AML Léčba protilátkami; antisense therapy, interleukiny; chemoprotektiva; diferenciační látky a látky ovlivňující MDR-1; vakciny.

40 Další druhy léčby- FLT 3 inhibitors Různé FLT3 inhibitory v rozličných stádiích zkoušení: PKC 412 midostaurin; CEP 701 lestaurtinib; MLN 518 tandutinib; jako single agens- jen omezeně účinné; v kombinaci s konvenční chemoterapií- více studií, některé již fáze 3.

41 data end 2008 Non-APL AML: OS a věk

42 AML (vč. APL) : OS podle cytogenetické prognózy data end 2008

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

) a gentuzumab ozogamicinu.

) a gentuzumab ozogamicinu. UŽITÍ ALL-TRANS-RETINOVÉ KYSELINY U AKUTNÍ PROMYELOCYTÁRNÍ LEUKEMIE VÍCE NEŽ ÚSPĚŠNÝ MODEL CÍLENÉ LÉČBY V HEMATOONKOLOGII Tomáš Szotkowski 1, Edgar Faber 1, Jan Starý 2, Jaromír Hubáček 1, Romana Szotkowská

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP

Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP Přehledný referát Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP J. Schwarz 1, M. Penka 2, V. Campr 1,3, D. Pospíšilová 4, L. Křen 5, L.

Více

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II David Belada, Marek Trněný a kolektiv autorů Kooperativní lymfomové skupiny Praha, září 2007 třetí, doplněné a přepracované vydání. 1 Editoři:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Renata Míková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Renata Míková Studijní obor: Všeobecná

Více

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU U GRANULOCYTOPENICKÝCH NEMOCNÝCH (TZV. FEBRILNÍ NEUTROPENIE) Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha V posledních 30 letech došlo k významnému

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

Nádory centrálního nervového systému u dětí

Nádory centrálního nervového systému u dětí 52 Nádory centrálního nervového systému u dětí MUDr. Zdeněk Pavelka, MUDr. Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Nádory CNS jsou nejpočetnějšími solidními nádory dětí a představují

Více

Využití imunoterapie v dětské onkologii

Využití imunoterapie v dětské onkologii 34 Využití imunoterapie v dětské onkologii MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno V současnosti lze vyléčit standardní léčbou (chemoterapií, radioterapií) většinu onkologicky nemocných

Více

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz dialogem k reformě Občan v síti O BČAN www.sdruzeniobcan.cz Shakespearovo obsazení krve do role zachránce libry svaloviny bankrotáře Antonia příhodně ilustruje postavení, které má krev v lidském těle.

Více

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Vencovský J., a výbor České revmatologické společnosti* Revmatologický ústav, Praha Souhrn Česká revmatologická společnost publikovala

Více

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium"

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium -"* C Z 9 9 2 8 0 3 6 ««!! i RADIOBIOLOGICKA SPOLEČNOST ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ mezinárodní kongres 98 Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium" PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT

Více

NÁDORY LEDVIN DĚTSKÉHO VĚKU

NÁDORY LEDVIN DĚTSKÉHO VĚKU NÁDORY LEDVIN DĚTSKÉHO VĚKU prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. Klinika dětské onkologie 2. LF UK v Praze a FN Motol Přehledný článek shrnuje problematiku nádorů ledvin u dětí. Nádory dětí představují pouze

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

číslo 3 Listopad 2012

číslo 3 Listopad 2012 číslo 3 Listopad 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno KDY POMÝŠLET NA NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ? MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Časná diagnostika nádorových

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE VI. roãník rok 2000 KAZUISTIKY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a kolektiv Gastroenterologické centrum VFN IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,

Více

XXXVI. Májové hepatologické dny

XXXVI. Májové hepatologické dny Čes a Slov Gastroent a Hepatol 008; 6() 97 XXXVI. Májové hepatologické dny XXXVIth May s Hepatology days Karlovy Vary 4. 6. května 008 supplementum XXXVI. Májové hepatologické dny se budou konat v Karlových

Více

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP a Českou parazitologickou společností odborný seminář PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Praha 5.4.2011

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje infliximabum 100 mg. Infliximab je chimérická lidská-myší

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Kapesní verze Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy J. Beneš 1, P. Gregor 2, A. Mokráček 3 1 Infekční

Více