Epidemiologie nádorových onemocnění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Epidemiologie nádorových onemocnění"

Transkript

1 Epidemiologie nádorových onemocnění 10 milionů nových onemocnění ročně S prodlužováním lidského věku výskyt nádorových onemocnění narůstá V České republice druhé nejčastější onemocnění po kardiovaskulárních chorobách (výskyt i úmrtnost) Nejzávažnější nádorové choroby v naší populaci: bronchogenní karcinom karcinom prsu karcinomy tlustého střeva karcinomy rekta karcinomy žaludku 40% všech vznikajících onemocnění jsou nádory, 60% všech úmrtí je na nádorové onemocnění

2 Výskyt nádorových onemocnění závislost na věku Pravděpodobnost onemocnění nádorem ve věku 75 let 100x vyšší než v dětském věku Pravděpodobnost úmrtí na nádorové onemocnění od dětství do stáří zvýšení více než 200x Muži i ženy obdobná pravděpodobnost výskytu maligního nádoru Vyšší úmrtnost mužů častější výskyt bronchogenního karcinomu - vyšší úmrtnost než na nejčastěji se vyskytující karcinom prsu u žen

3 Pravděpodobnost vzniku nádoru a úmrtí podle věku Věk Pravděpodobnost vzniku nádoru Pravděpodobnost úmrtí na nádor <20 1/9000 1/ /900 1/ /100 1/140 Vysoký nárůst různých nádorových onemocnění u stárnoucích osob je vysvětlitelný: a) zvýšeným výskytem a kumulací mutací v somatických buňkách b) snížením funkce imunitního systému imunosenescence Po osmdesátém roce stagnace výskytu s výjimkou nádoru prostaty

4 Věk a biologie nádorového onemocnění Dlouhodobé působení kancerogenů ze životního prostředí Kumulativní účinek kancerogenních faktorů Kumulativní účinek endogenních procesů tvorba adduktů DNA, hypometylace DNA, genetická nestabilita DNA Biologické chování některých nádorů se mění s věkem Zhoršující se prognóza s postupujícím věkem např. : akutní myeloidní leukemie (zvýšená resistence k terapii vyšší exprese genu MDR-1), lymfom non-hodginova typu (výšená koncentrace sérového IL-6), epitelové nádory vaječníků Pomalejší vývoj nádoru: karcinom prsu u diferencovaných karcinomů bohatých na hormonální receptory

5 Vznik, růst a šíření nádoru Buňka neodpovídá na fyziologické regulační podněty Klonální proliferace, invazivní růst, metastazování Doba od vzniku první nádorové buňky do vzniku klinicky prokazatelného nádoru bývá dlouhá měsíce, roky Vývoj od primárního ložiska do diseminovaného maligního procesu týdny, maximálně několik měsíců Generalizace Subklinický růst Klinická detekce měsíce

6 Kancerogenní faktory fyzikální: ionizující záření (gama, rtg, částice) - 82% ionizujícího záření přírodní zdroje: radon, kosmické záření a záření z půdního podloží, záření uvnitř organismu vznikající při metabolických procesech - člověkem tvořené záření rtg přístroje, isotopy v lékařské diagnostice, minimální dopad - radiační spad (0.3%), recyklace jaderného odpadu (0.1%) chemické: polycyklické aromatické uhlovodíky, nitrosaminy a aromatické aminy, chlorované uhlovodíky, mykotoxiny, těžké kovy (kadmium, chrom, nikl, arsen, rtuť) chemické kancerogeny - významný podíl přirozených chemických kancerogenů z metabolických procesů (nitrosoaminy, nitrosoamidy), kouření, nevhodná skladba a příprava stravy -ze znečištěného životního prostředí menší než z metabolitů virové: RNA a DNA transformující viry spontánní mutace: frekvence spontánních mutací nízká, ale stálá, nezávislá na změnách vnějšího prostředí - reparační mechanismy - schopnost reparovat mutace s věkem klesá vzrůstající výskyt nádorů ve stáří - vrozená neschopnost reparovat mutace

7 Diagnostika a prevence nádorů Cílené vyšetření nádorové ložisko od 0.5 mm = 10 6 buněk Nádory menší než 1 cm časné formy Pravděpodobnost založení metastáz 20% Nádor 1 cm 10 9 buněk, pravděpodobnost vzdálených metastáz = 30% Většina nádorů v časném stadiu vývoje roste bez klinických příznaků Většina pacientů - v době diagnózy alespoň jedno metastatické ložisko Prevence a skríning Rodinná anamnéza, genealogická analýza Rodinný výskyt nádorů stejného typu Rodinný výskyt nádorů různého typu Familiární syndromy s přednádorovými změnami Familiární nádory bez jednoznačných přednádorových změn Nádorové onemocnění v rodině nad 65 let spíše sporadická forma výskytu Při preventivních prohlídkách vyšetření tukového metabolismu (potenciální ohrožení nádorovým onemocněním)

8 Diagnostika a prevence nádorových onemocnění Osobní anamnéza rizikové faktory Vrozené malformace (např. Downův syndrom) Poruchy imunity, dlouhodobá imunosupresivní léčba (leukemie, lymfomy) Chronická nenádorová onemocnění (ulcerózní kolitida, polycystóza ledvin, chronická hepatitida B ) Dlouhodobé podávání některých léků např. estrogenů, steroidních anabolik, imunosupresiv kouření alkohol skladba stravy, příjem tekutin, stolice profesionální exposice kancerogenům gynekologická anamnéza u žen riziko karcinomu prsu, endometria, ovarií

9 Léčba nádorových onemocnění chirurgická léčba nejčastější základní přístup při léčbě solidních nádorů - uzlinových metastáz - léčba není systémová radioterapie -určována citlivostí, velikostí a lokalizací nádoru -zevní záření / brachyterapie (zavedení zářiče přímo do nádorového ložiska) -celotělové ozáření u pacientů s hematologickými malignitami (paliativní účel nebo imunosuprese před transplantací) -léčba není systémová hormonální léčba -nádorové buňky neničí, zastavuje jen proliferaci -dlouhodobá -závislá na přítomnosti hormonálních receptorů (nádory prsu, endometria, prostaty) -u hematologických malignit kortikosteroidy -složitost vzájemných vztahů nežádoucí účinky

10 Chemoterapie nádorových onemocnění Vývoj nového léku vyšetření účinnosti, nežádoucích účinků klinickým zkouškám předchází stanovení farmakodynamických, farmakokinetických a toxikologických vlastností nových látek (a) stanovení bezpečné startovací dávky a následujícího dávkovacího plánu anebo maximálně tolerované dávky pro člověka (b) určení cílových orgánů toxicity a reverzibility toxicity (c) stanovení poškození genetického materiálu (genotoxicity) (d) určení parametrů klinického monitorování rutinně prováděné testy genotoxické studie - genotoxické sloučeniny poškozují genetický materiál buněk léky užívané při chemoterapii mívají genotoxické účinky (cytostatika) chemoterapie působí jako mutagenní faktor zastavuje další růst nádoru narušuje syntézu DNA v nádorových buňkách nebo inhibuje buněčné dělení V klinické praxi výhody léku musí převážit riziko jeho vedlejších účinků

11 Chemoterapie nádorových onemocnění chemoterapie - se například analogy bází 5-fluorouracil a cytosin arabinosid (ara-c). chemomutageny - sloučeniny, které chemicky modifikují báze - tím mění jejich schopnosti párování vyvolávají mutace i za podmínek, kdy se nukleová kyselina nereplikuje: kyselina dusitá, hydrogensiřičitan, hydroxylamin, alkylační látky, cisplatina interkalární činidla mají schopnost vmezeřit se v dsdna mezi dva sousední nukleotidy, po interkalaci a následné fotoreaktivaci dlouhovlnným ultrafialovým zářením se vytvářejí adiční molekulární sloučeniny addukty přes 5,6-dvojnou vazbu thyminu produkty kovalentních reakcí sloučenin s DNA (DNA addukty) jsou prekursorovým poškozením, jež předchází mutacím posunové mutace, delece, substituce replikačních chyby při DNA syntéze v DNA addukčních místech Indukované mutace vedou k zániku nádorových buněk např. apoptózou

12 Chemoterapie nádorových onemocnění Antimetabolity mohou se do nukleové kyseliny inkorporovat během replikace zástava elongace nukleové kyseliny narušení syntézy DNA Metotrexát, fluoropyrimidiny (např. 5-fluorouracil, gemcitabin) Gemcitabim příznivý profil nežádoucích účinků, možná monoterapie Nejvyšší účinek u karcinomů slinivky břišní, nemalobuněčných karcinomů plic, karcinomu močového měchýře a prsu Alkylační látky - pevná vazba s molekulou DNA denaturace DNA (např. mitomycin C) /nemožnost replikace Inhibitory topoizomeráz topoizomerázy kontrolují tří-dimenzionální strukturu DNA, průběh replikace, brání vzniku zlomů nežádoucí účinek např. myelotoxicita, průjem inhibitor topoizomerázy I Topotekan léčba karcinomů vaječníků Irinotekan léčba metastazující kolorektální karcinom Inhibitory topoizomerázy II Etopozid lymfomy non-hodgkinova typu, malobuněčné karcinomy plic, karcinom ovárií

13 Chemoterapie nádorových onemocnění - pokračování Vinka-alkaloidy inhibice mitózy, neurotoxicita Karcinom prsu, nemalobuněčné karcinomy plic Antracykliny (rotinádorová antibiotika) a antracenoidy interkalace (vmezeření)- nekovalentní vazba mezi DNA a cytostatikem inhibice replikace a transkripce Kardiotoxicita Taxany inhibice mitózy působení na mikrotubuly, vyšší toxicita snížení týdenní režim aplikace Paklitaxel léčba karcinomu vaječníku, prsu, plic Docetaxel Platinové deriváty Cisplatina - nefrotoxicita, vylučuje se tubulární sekrecí a akumuluje se v buňkách proximálního tubulu, poškozuje mitochondrie inhibuje ATPázu léčba solidních nádorů nádory vaječníků, plic, ORL oblasti, močového měchýře, germinálních nádorů

14 Imunitní systém a nádorová onemocnění Posílení imunitního systému jedince při léčbě nádorových onemocnění je jednou z podpůrných složek terapie Jedním z rozdílů fenotypu normálních a nádorových buněk je exprese membránových antigenů Změny 1) kvalitativní - vznik neoantigenů - specifických nádorových transplantačních antigenů (TSTA - pro tumor specifické transplantační antigeny) 2) kvantitativní změny v expresi antigenů vyskytujících se i v normálních buňkách zvýšení exprese určitých antigenů, podmíněné například multiplikací příslušného genu - snížená exprese až úplná ztráta exprese antigenů (například antigenů I. nebo II. třídy MHC).

15 Imunitní systém a nádorová onemocnění Neoantigeny - antigeny transplantačního typu Pokud jsou odlišné od transplantačních antigenů organizmu schopnost vyvolat imunologickou odezvu likvidace transformovaných buněk, zejména v počátku maligního procesu Únik transformovaných buněk mechanizmům imunitní kontroly - způsoben například ztrátou antigenních determinant v heterogenní populaci nádorových buněk nebo imunosupresí Imunosuprese: chemické kancerogeny, faktory fyzikální i biologické (HIV), stres, malnutrice, vliv nadměrného požívání alkoholu Imunologické reakce jedince závisí na genetické disposici, na věku a fyziologickém stavu jedince. Snížená imunologická reakce - při některých léčebných zákrocích (transplantace). Navozená imunosuprese i vrozená imunodeficience - vliv na zvýšený výskyt určitých nádorových onemocnění ve srovnání s jejich výskytem v populaci

16 Imunitní systém a nádorová onemocnění Exprese TSTA závisí na etiologickém agens transformujícím buňku TSTA jsou variabilní nejen u nádorů vyvolaných různými kancerogeny, ale i u jednotlivých nádorů vyvolaných týmž kancerogenem Heterogenita v antigenní výbavě TSTA mezi buňkami téhož nádoru Závisí také na době latence dlouhé latentní období modifikace antigenního fenotypu transformovaných buněk selekcí, klony buněk bez antigenních determinant Nádory virové etiologie vyvolané týmž virem většinou nesou shodné, dostatečně výrazné TSTA Virové TSTA mohou navodit imunologickou odezvu organizmu Zejména cytotoxickét lymfocyty likvidují transformované buňky

17 Antigenní markery a nádorová onemocnění Kvantitativně změněná exprese antigenů u nádorových buněk - diagnostický a prognostický marker na buněčném povrchu: antigeny I. a II. třídy MHC, CD molekuly z nádorových buněk uvolňovány do krevního oběhu: karcinoembryonální antigen - CEA, alfa-fetoprotein - AFP Zvýšené hodnoty CEA v krevním oběhu - nádory gastrointestinálního traktu Zvýšená hladina byla nalezena i u nenádorových chorobných procesů gastrointestinálního traktu. Alfa-fetoprotein - přítomný ve fetálních játrech, ve fetálním séru a nízké množství i v séru zdravých dospělých jedinců zvýšená hladina alfa-fetoproteinu v séru asociace s hepatomy, testikulárním teratomem Snížená exprese antigenů I. třídy - koreluje s agresivitou a invazivitou tumorů žaludku, ovaria, střeva, ledviny, prsu a pankreatu Stanovení exprese antigenů II. třídy MHC - u leukemií nepřítomnost znamená špatnou prognózu pro pacienta diferenciační antigeny CD antigeny - zpřesnění diagnózy a terapie u morfologicky nerozlišitelných hematologických malignit a lymfomů

18 Imunoterapie Imunitní odpověď jedince má vliv při vzniku a progresi maligního procesu Imunitní systém jedince může v počátečním stadiu nádorového onemocnění rozpoznat a eliminovat transformované buňky V protinádorové imunitě se zejména uplatňuje imunita transplantačního typu zprostředkovaná T lymfocyty Významá úloha cytokinů: interleukin IL-2, interferony, tumor nekrosis faktory (TNF alfa, TNF beta) NK buňky (přirození zabíječi) a LAK buňky (heterogenní populace aktivovaných buněk - lymfokiny aktivovaní zabíječi) Aktivita NK i LAK buněk není vázána na přítomnost molekul MHC Nádorovou tkáň infiltruje funkčně modifikovaná populace T buněk - tumor infiltrující lymfocyty (TIL) - izolované a namnožené in vitro po infuzi specificky likvidují nádorové buňky cytotoxickým efektem Dendritické buňky - antigen presentující buňky Specificky stimulované dendritické buňky ex vivo nádorovými antigeny, indukce maturace, nazpět se aplikují infusí Účinek specifický a netoxický Vybraná nádorová onemocnění - aplikace IL, interferonu alfa, beta

19 Nádorová onemocnění - imunoterapie Nádory s prokazatelnou virovou etiologií - v celosvětové lidské populaci přibližně 20% ze všech nádorových onemocnění Vypracovánípreventivních i terapeutických imunologických přístupů Preventivní přístup v endemických oblastech vakcinace: centrální Afrika - EBV; oblasti na jihu Číny - virus hepatitidy B Terapeutický přístup - imunizace proti neoantigenům nádorových buněk Určitá nádorová onemocnění - imunoterapie rekombinantními cytokiny: např. interleukin 2, interferon gama, GM-CSF granulocyte-macrophage colony stimulating factor, atp. Posílení buněčné imunitní reakce: terapie maligního melanomu, karcinomu děložního čípku, některých typů leukemií a předpokládá se využití při léčbě dalších vybraných nádorů. Závěr: TSTA může mít význam při spontánní likvidaci nádorových buněk imunologickými mechanismy na počátku maligního procesu, a jen výjimečně při rozvinutém onemocnění. Význam TSTA pro léčbu nádorových onemocnění je vysoce individuální.

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

C20. Karcinom tračníku a sigmatu

C20. Karcinom tračníku a sigmatu KARCINOM TRAČNÍKU A REKTOSIGMATU Základní charakteristika onemocnění Karcinom tračníku a rektosigmoideálního spojení (C18 a C19) je třetí nejčastější malignitou u žen a čtvrtou u mužů 1). Jeho incidence

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

Využití imunoterapie v dětské onkologii

Využití imunoterapie v dětské onkologii 34 Využití imunoterapie v dětské onkologii MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno V současnosti lze vyléčit standardní léčbou (chemoterapií, radioterapií) většinu onkologicky nemocných

Více

ší šířen poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU

ší šířen poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU Vývoj jedince je komplexní proces, na kterém se podílejí genetické faktory a vliv vnějho prostředí. Zahrnuje oplodnění, prenatální a postnatální období. Celé postnatální

Více

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Vencovský J., a výbor České revmatologické společnosti* Revmatologický ústav, Praha Souhrn Česká revmatologická společnost publikovala

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje infliximabum 100 mg. Infliximab je chimérická lidská-myší

Více

XXXVI. Májové hepatologické dny

XXXVI. Májové hepatologické dny Čes a Slov Gastroent a Hepatol 008; 6() 97 XXXVI. Májové hepatologické dny XXXVIth May s Hepatology days Karlovy Vary 4. 6. května 008 supplementum XXXVI. Májové hepatologické dny se budou konat v Karlových

Více

Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Ústav anatomie Přednostka ústavu: doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc. (slizova@lfhk.cuni.cz; http://www.lfhk.cuni.cz/anatomie/)

Více

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu ZIMNÍ OBDOBÍ v ordinaci praktického lékaře www.solen.eu Zimní období v ordinaci praktického lékaře SOLEN, 2008, OLOMOUC Slovo úvodem V chladných měsících roku, od sychravého vlhka a mlhy na podzim po lezavou

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE VI. roãník rok 2000 KAZUISTIKY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a kolektiv Gastroenterologické centrum VFN IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová

Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová OSTRAVA 2012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Materiál byl vytvořen

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE STUDIUM EXPRESE GENŮ SPECIFICKÝCH PRO BRAF MUTANTNÍ NÁDORY KOLOREKTA NAPŘÍČ RŮZNÝMI ČÁSTMI TLUSTÉHO STŘEVA U ČASNÝCH STUPŇŮ VÝVOJE

Více

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka.

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ORENCIA 125 mg injekční roztok v předplněném peru. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno předplněné pero obsahuje abataceptum 125 mg v 1 ml. Abatacept je fúzní protein vytvořený

Více

číslo 3 Listopad 2012

číslo 3 Listopad 2012 číslo 3 Listopad 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

DAŇ ZA ÚSPĚCHY. (Komplikace a následky onkologické léčby)

DAŇ ZA ÚSPĚCHY. (Komplikace a následky onkologické léčby) (Komplikace a následky onkologické léčby) Vyléčit nádorové onemocnění dítěte není jen tak. Předpokládá to likvidovat všechny nádorové buňky v těle pacienta, jinými slovy zabít všechny buňky primárního

Více

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno.

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno. ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epanutin Parenteral 250 mg/5 ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5ml lahvička obsahuje phenytoinum natricum 250 mg. Pomocné látky

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

Hypotoxická dieta jako součást terapie chronických zánětlivých, nádorových a autoimunitních onemocnění

Hypotoxická dieta jako součást terapie chronických zánětlivých, nádorových a autoimunitních onemocnění Hypotoxická dieta jako součást terapie chronických zánětlivých, nádorových a autoimunitních onemocnění MUDr. Juraj Minárik Odborný redaktor NEUMM Impulzem k napsání tohoto článku byl můj otec, který jedním

Více