Statistická analýza konkurujících rizik: Celkové přežití pacientů trpících chronickou myeloidní leukémií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statistická analýza konkurujících rizik: Celkové přežití pacientů trpících chronickou myeloidní leukémií"

Transkript

1 cs2 Původní práce Statistická analýza konkurujících rizik: Celkové přežití pacientů trpících chronickou myeloidní leukémií Jana Fürstová 1, Zdeněk Valenta 1, interní klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha, Česká republika 2 Oddělení medicínské informatiky, Ústav informatiky AVČR, Praha, Česká republika Souhrn Úvod: Analýza přežití je soubor statistických metod, ve kterých je zkoumána doba do výskytu sledované události. Sledujeme-li několik různých událostí (nebo několik různých příčin jedné události) a výskyt některé z těchto událostí znemožňuje výskyt ostatních, tato situace se nazývá konkurující rizika (competing risks). Jelikož konkurující rizika nesplňují fundamentální předpoklad nezávislého cenzorování, nelze k jejich analýze použít standardní metody analýzy přežití. Cíl: Cílem tohoto článku je představit model konkurujících rizik a základní neparametrické metody vhodné k jejich analýze. Metody jsou poté předvedeny na reálných datech, která zahrnují 118 pacientů trpících chronickou myeloidní leukémií (CML) léčených na Hemato-onkologické klinice olomoucké Fakultní nemocnice. Metody: Analyzovány jsou dva typy událostí úmrtí v souvislosti s CML a úmrtí z jiných příčin. V rámci analýz jsou porovnány pravděpodobnosti celkového přežití pro různé skupiny pacientů pro oba typy událostí, a dále jsou zjištěny rizikové faktory ovlivňující délku přežití pacientů s CML. Předvedeny jsou též prediktivní pravděpodobnosti přežití pro oba typy událostí se stratifikací podle rizikových faktorů. Výsledky: Výsledky speciálních metod vytvořených pro analýzu konkurujících rizik jsme porovnali s výsledky metod standardní analýzy přežití. Standardně používaná klinická klasifikace pacientů dle Sokalova skóre se jeví být rozporuplná. Zatímco skóre by mělo rozlišit pacienty vysoce rizikové od málo rizikových ve vztahu k CML, z provedených analýz vyplývá, že toto skóre je vhodné pouze k předpovědi události z jiných příčin než CML. Mgr. Jana Fürstová Závěry: V článku jsme ukázali, jak důležité je správné cenzorování a využití vhodných metod analýz konkurujících rizik. Používání Sokalova skóre ke klasifikaci pacientů s CML by mělo být důkladně zváženo. Klíčová slova Konkurující rizika, chronická myeloidní leukémie (CML), celkové přežití, funkce specifického rizika, funkce kumulativní incidence, log-rank test, Grayův test, subdistribuční riziková funkce, Fineův-Grayův regresní model, základní riziková funkce, rizikový faktor, riziková množina Kontakt: Mgr. Jana Fürstová 1. lékařská fakulta UK v Praze Adresa: Kateřinská 32, Praha 2 E mail: EJBI 211; 7(1):2 1 zásláno: 15. září 211 přijato: 24. října 211 publikováno: 2. listopadu Úvod Během několika posledních dekád se metody analýzy přežití dostaly do povědomí širokého spektra uživatelů a jsou velmi často využívány zejména v lékařství. Standardní data vhodná k analýze přežití vznikají při studiích, které sledují dobu, jež uplyne od zvoleného počátku (nejčastěji diagnóza zkoumaného onemocnění) do definovaného ukončení sledování. Konec sledování pacienta je dán výskytem události (relaps onemocnění, úmrtí pacienta, atd.) nebo ukončením studie. Doba, která uplyne do výskytu sledované události, může být charakterizována několika funkcemi. Nejčastěji používanými jsou: funkce přežití značící pravděpodobnost, že subjekt bude žít déle než do okamžiku t (tj. pravděpodobnost, že událost nastane EJBI Ročník 7 (211), číslo 1 c 211 EuroMISE s.r.o.

2 Fürstová, Valenta Statistická analýza konkurujících rizik cs3 později než v čase t), a riziková funkce, která představuje míru výskytu sledované události v daném čase. Za předpokladu nezávislého cenzorování se tyto funkce odhadují pomocí Kaplanova-Meierova odhadu funkce přežití a Nelsonova-Aalenova odhadu rizikové funkce (více informací viz např. [1] nebo [2]). Ve studiích se kromě standardní jedné sledované události mohou vyskytnout různé příčiny této události nebo lze sledovat několik různých událostí, přičemž výskyt některé z těchto událostí znemožňuje výskyt ostatních (např. pokud sledovanou událostí je úmrtí pacienta, ke kterému může dojít z několika různých příčin, vždy pouze první typ události může být pozorován subjekt nemůže zemřít opakovaně z různých příčin). Tato situace se nazývá konkurující rizika. Při standardní analýze přežití je vždy zvolen pouze jeden typ události, který je následně analyzován, konkurující události jsou ignorovány a považovány za zprava cenzorovaná pozorování [3]. Ovšem tento přístup vede k vychýlení Kaplanova-Meierova odhadu funkce přežití [4]. Vychýlení je způsobeno porušením jednoho z fundamentálních předpokladů, na nichž je založen Kaplanův- Meierův odhad předpokladu nezávislosti rozdělení doby přežití a cenzorování. Navíc z analyzovaných dat nelze ověřit nezávislost mezi různými příčinami sledované události [5]. Je tedy zapotřebí použít speciální neparametrické metody analýz, které jsou vhodné pro analýzu konkurujících rizik a nejsou založeny na předpokladu nezávislého cenzorování. Coxova regrese, která se běžně používá při standardní analýze přežití, může být použita i při regresní analýze konkurujících rizik, ovšem interpretace výsledků je odlišná [4]. V tomto článku je shrnut teoretický model konkurujících rizik a dále jsou představeny základní neparametrické metody vhodné k analýze konkurujících rizik. Metody jsou předvedeny na reálných datech pacientů trpících chronickou myeloidní leukémií. Data pocházejí z Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Všechny analýzy jsou provedeny pomocí softwaru R, konkrétně pomocí knihoven survival, cmprsk a mstate [6]. 2 Metody Model konkurujících rizik je používán v případech, kdy jsou pozorované subjekty vystaveny riziku několika různých událostí nebo několika různých příčin jedné události. Jsou-li událostmi různé příčiny úmrtí, pouze první z nich může být zaznamenána. V jiných případech mohou být druhá a další událost zaznamenatelné, ale nejsou pro účely studie důležité. Zásadním problémem při analýze konkurujících rizik je porušení předpokladu nezávislého cenzorování, což vede k vychýlenému Kaplanovu-Meierovu odhadu funkce přežití. Kdyby pravděpodobnostní rozdělení konkurujících rizik byla nezávislá na rozdělení doby do sledované události, znamenalo by to, že riziko sledované události je v každém časovém okamžiku stejné jak pro subjekty, u kterých ještě žádná událost nenastala, tak pro subjekty, u kterých již nastala konkurující událost [4]. Avšak u subjektu, který byl cenzorován v důsledku výskytu konkurující události, zcela jistě nemůže nastat sledovaná událost. Jelikož k subjektům, u kterých nikdy nenastane sledovaná událost, přistupujeme jako k těm, u kterých sledovaná událost nastat může (jsou cenzorováni), výsledný Kaplanův-Meierův odhad nadhodnocuje pravděpodobnost výskytu události a podhodnocuje příslušnou pravděpodobnost přežití [4], [7]. Konkurující rizika jsou reprezentována dobou do výskytu události T, typem (příčinou) události D a vektorem vysvětlujících proměnných (rizikových faktorů) Z, kde T je spojitá nezáporná náhodná veličina a D je konečná množina indexů {1,..., m}. Původní přístup ke konkurujícím rizikům byl skrze vícerozměrné modely doby přežití. V těchto modelech se pro každý subjekt předpokládá potenciální doba výskytu všech typů událostí. Událost, jež nastane jako první v pořadí, je skutečně zaznamenána a všechny ostatní události jsou skryté (latentní). Tento přístup se zaměřuje na sdružené rozdělení dob T 1,..., T m všech m typů událostí a sdruženou funkci přežití S(t 1,..., t m ) = P (T 1 > t 1,..., T m > t m ). Marginální riziková funkce h j (t) = P (t T j < t + t T j t) lim t + t je definována pomocí marginální funkce přežití S j (t) = P (T j > t) = S(,...,, t,,..., ). Avšak bez dodatečných předpokladů nelze z analyzovaných dat jednoznačně určit ani sdruženou funkci přežití, ani marginální funkce přežití [2], [8], [5]. Proto přístup skrze latentní události není v praxi rozumně využitelný. Současný trend v přístupu k modelování konkurujících rizik využívá funkci specifického rizika (cause-specific hazard function) a funkci kumulativní incidence (cumulative incidence function). Tyto dvě funkce zcela charakterizují sdružené rozdělení veličin (T, D), tedy doby přežití a typu události [9]. Funkce specifického rizika pro j tý typ události je definována jako P (t T < t + t, D = j T t) λ j (t) = lim, t + t pro j = 1,..., m. Reprezentuje riziko výskytu události typu j za přítomnosti všech konkurujících rizik. Kumulativní funkce specifického rizika je potom definována jako Λ j (t) = λ j (u)du. Funkce S j (t) = exp( Λ j (t)) by neměla být interpretována jako marginální funkce přežití. Takto ji lze interpretovat jen v případě, že rozdělení doby konkurujících událostí a rozdělení doby cenzorování jsou nezávislé (v příc 211 EuroMISE s.r.o. EJBI Ročník 7 (211), číslo 1

3 cs4 Fürstová, Valenta Statistická analýza konkurujících rizik padě nezávislého cenzorování popisuje marginální funkce přežití situaci, kdy ke konkurujícím událostem nedochází) [9]. Celková riziková funkce λ(t) a celková funkce přežití S(t) jsou definovány pomocí funkcí specifického rizika: λ(t) = P (t T < t + t T t) lim = t + t ( S(t) = P (T > t) = exp = exp j=1 = exp Λ j (t). j=1 λ j (u)du = λ j (t), j=1 ) λ(u)du = Tuto celkovou funkci přežití lze interpretovat takto: je to pravděpodobnost, že žádný typ události nenastal až do okamžiku t [3]. Funkce kumulativní incidence příslušná k j tému typu události, I j (t), je definována jako I j (t) = P (T t, D = j), j = 1,..., m. Reprezentuje pravděpodobnost výskytu události typu j za přítomnosti všech konkurujících rizik. Funkci kumulativní incidence lze vyjádřit pomocí funkce specifického rizika a celkové funkce přežití: I j (t) = λ j (u)s(u)du, j = 1,..., m. (1) Tato funkce bývá také nazývána subdistribuční funkce. Není skutečnou distribuční funkcí, jelikož I j ( ) = P (D = j), a platí tedy, že kumulativní pravděpodobnost události typu j pro t se nerovná jedné [1]. Standardní Kaplanův-Meierův odhad pravděpodobnosti výskytu j té události před nebo v čase t splňuje vztah 1 S j (t) = λ j (u)s j (u)du, (2) což je výraz podobný funkci kumulativní incidence I j (t). Vztahy (1) a (2) se liší pouze záměnou S(t) a S j (t). Jelikož potom S(t) S j (t), I j (t) 1 S j (t), přičemž rovnost nastává pro taková t, ve kterých platí k=1,k j Λ k (t) =. Toto dokládá vychýlení Kaplanova-Meierova odhadu, pokud je nesprávně použit k odhadnutí funkce I j (t) [4]. Funkci kumulativní incidence lze odhadovat s využitím Kaplanova-Meierova postupu, pokud se zaměříme na jednotlivé typy událostí: Nechť < t 1 < t 2 < < t n jsou seřazené časy, ve kterých nastaly události libovolných typů. Nechť d jk značí počet pacientů, u kterých nastala událost j v čase t k, a nechť d k = m j=1 d jk značí celkový počet událostí (všech typů) v čase t k. Nechť n k je počet pacientů v riziku (tj. pacientů, u kterých ještě nenastal žádný typ události a kteří jsou stále sledováni) v čase t k. Potom odhad funkce kumulativní incidence pro událost typu j v čase t je dán vztahem Î j (t) = ˆλ j (t k )Ŝ(t k 1), k:t k t kde diskretizovaná verze funkce specifického rizika λ j (t k ) = P (T = t k, D = j T > t k 1 ) je odhadnuta pomocí ˆλ j (t k ) = d jk n k a Ŝ(t) = 1 ˆλ j (t k ). k:t k t j=1 Podrobné odvození tohoto odhadu funkce I j (t) lze najít v [1] a [4]. Požadavkem statistického zpracování klinických dat nebývá pouze odhad pravděpodobnosti přežití pacientů, ale i srovnání pravděpodobnosti přežití různých skupin pacientů. Při standardní analýze přežití se využívají testy porovnávající Kaplanovy-Meierovy křivky jednotlivých skupin. V případě analýzy konkurujících rizik však tyto testy nejsou vhodné, a to ze stejných důvodů, proč nejsou vhodné ani samotné Kaplanovy-Meierovy křivky. Namísto těchto testů jsou používány tzv. Grayovy testy [1], které jsou zobecněním pořadových testů a jsou přizpůsobeny přítomnosti konkurujících událostí. Grayovy testy porovnávají vážené průměry subdistribučních rizik, tj. rizik příslušných k funkcím kumulativní incidence a sledovaným typům událostí. Regresní analýza konkurujících rizik se využívá, stejně jako regresní analýza všeobecně, k určení potenciálních rizikových (prognostických) faktorů pro jednotlivé typy událostí. Uvažujme nejdříve regresní analýzu založenou na funkcích specifického rizika. Protože jsou funkce specifického rizika odhadnutelné z dat, jejich využití k regresní analýze Coxova typu je přirozenou volbou [2]. Coxův regresní model je formulován pro funkci specifického rizika příslušnou k j tému typu události a vektor vysvětlujících proměnných Z : λ j (t, Z) = λ j (t) exp(β T j Z), kde λ j (t) je základní funkce specifického rizika pro událost typu j a β j je vektor regresních koeficientů příslušných k události typu j. Jak základní funkce specifického rizika, tak regresní koeficienty mohou být různé pro různé typy událostí. Nechť t j1 < t j2 < < t jkj značí k j časů, EJBI Ročník 7 (211), číslo 1 c 211 EuroMISE s.r.o.

4 Fürstová, Valenta Statistická analýza konkurujících rizik cs5 v nichž nastala událost typu j, j = 1,..., m, a nechť Z ji jsou vysvětlující proměnné subjektu, u nějž se událost vyskytla v čase t ji. Parciální věrohodnostní funkce má tvar [2]: L(β 1,..., β m ) = k m j exp ( βj T Z ji(t ji ) ) γ R(t exp ( ji) βj T Z γ(t ji ) ), j=1 i=1 kde R(t ji ) je riziková množina v čase t ji. Odhad a testování regresních koeficientů β j se provádí standardními věrohodnostními technikami, které se použijí jednotlivě pro m událostí. Funkce specifického rizika bohužel nelze přímo interpretovat z hlediska pravděpodobnosti přežití v rámci jednotlivých typů událostí. Navíc vliv rizikového faktoru na funkci specifického rizika může být zcela odlišný od vlivu, který má tento rizikový faktor na příslušnou funkci kumulativní incidence [1]. Z toho důvodu Fine a Gray navrhli speciální regresní model [11] vhodný pro analýzu konkurujících rizik, ve kterém se analyzují přímo funkce kumulativní incidence. Fineův-Grayův model je semiparametrický model proporcionálních rizik využívající metodu parciální věrohodnosti. Model je založen na log( log) transformaci tak, aby bylo možné předpokládat konstantní rozdíl mezi funkcemi kumulativní incidence nezávisle na čase t. Pro událost typu j je model formulován g j (I j (t, Z)) = h j (t) + β T j Z, j = 1,..., m, kde g j je libovolná rostoucí funkce, h j (t) je invertovatelná rostoucí funkce, Z je vektor vysvětlujících proměnných a β j je vektor regresních koeficientů příslušných k j tému typu události. V dalším postupu se využívá transformace g = log ( log(1 u)) a subdistribuční riziková funkce, poprvé zavedená Grayem v [1]. Po transformaci má regresní model tvar I j (t, Z) = 1 exp ( exp(β T j Z)h j (t) ), což umožňuje přímé odhadnutí vlivu vysvětlujících proměnných na funkci kumulativní incidence. Parciální věrohodnostní funkce sestavená Finem a Grayem se liší od standardního přístupu používajícího funkce specifického rizika: v modelu Finea a Graye je riziková množina pro událost typu j konstruována tak, že subjekty, u nichž již nastala některá z událostí typu k j, jsou zahrnuti do rizikové skupiny pro událost typu j (událost typu j u nich tedy může nastat v budoucnu), zatímco v tradičním modelu je subjekt po výskytu jakékoliv jiné události vyloučen z rizikové množiny [11]. Zdůvodnění a rozsáhlou diskusi tohoto přístupu viz [11] a [12]. 3 Data Metody analýzy konkurujících rizik jsou v této sekci předvedeny na datech pocházejících z Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Data zahrnují informace o léčbě 118 pacientů trpících chronickou myeloidní leukémií (CML). CML je rakovina bílých krvinek. Je to typ leukémie, pro niž je charakteristický nekontrolovatelný nárůst počtu převážně myeloidních kmenových buněk v kostní dřeni a akumulace těchto buněk v krvi. Medián věku pacientů s CML ve světě je 53 let, ale postiženy jsou všechny věkové skupiny včetně dětí [13]. Při přirozeném vývoji CML dojde k přechodu od benigní chronické fáze k blastové krizi během tří až pěti let [14]. Blastová krize je terminální fází ve vývoji CML, probíhá jako akutní leukémie s rychlou progresí a krátkou dobou přežití. Blastové krizi často předchází fáze zrychleného vývoje, která signalizuje progresi onemocnění a následná transformace do blastové krize je nevyhnutelná. Léčba většinou může zastavit progresi onemocnění, pokud je indikována včas [13], [14], [15]. V České republice je každý rok diagnostikováno asi 2 nových případů CML [16]. Všech 118 pacientů v analyzované datové sadě bylo léčeno v olomoucké Fakultní nemocnici v letech Pacienti byli zahrnuti do analýzy jen v případě, že byli diagnostikováni nejpozději v roce 26, aby byli sledováni alespoň 4 roky. Konzistence dat byla bohužel ovlivněna změnou léčebného protokolu: v roce 21 byl schválen nový lék Glivec pro léčbu chronické fáze CML. Až do roku 21 byli pacienti léčeni pomocí Interferonu. V primární linii léčby byl všem 118 olomouckým pacientům podávám Interferon (i těm, kteří byli diagnostikováni po roce 21) a většina pacientů přeživších rok 21 byla dále léčena Glivecem. Ze 118 pacientů je celkem 67 mužů (57%). Věk pacientů k datu diagnózy je v rozmezí 18 až 71 let, s průměrem 48 let a mediánem 5 let. Při diagnóze onemocnění je pacientům zjišťováno tzv. Sokalovo skóre [17]. Klasifikace dle Sokalova skóre rozlišuje vysoce rizikové pacienty od pacientů s nízkým rizikem progrese onemocnění vzhledem k jejich věku, velikosti sleziny a krevnímu obrazu. Skupina vysoce rizikových pacientů (Sokalovo skóre 3) zahrnuje 21% olomouckých pacientů (n = 25), skupina s nízkým rizikem (Sokalovo skóre 1) zahrnuje 39% pacientů (n = 46). U ostatních pacientů vyšlo Sokalovo skóre střední, tedy 2. Při diagnóze onemocnění byl zaznamenán kompletní krevní obraz pacienta a během následné léčby byla sledována hematologická odezva léčby. Celkem 73 pacientů (62%) dosáhlo kompletní hematologické odezvy (CHR) na léčbu Interferonem. CHR je dosaženo v okamžiku, kdy jsou u pacienta naměřeny běžné hodnoty všech parametrů krevního obrazu. Medián času dosažení CHR jsou tři měsíce od začátku léčby Interferonem. Ačkoliv bychom se při analýze dat mohli věnovat různým typům událostí (např. přežití do progrese onemocnění, přežití po ukončení léčby, atd.), v tomto článku se soustředíme na celkové přežití pacientů, tedy počátkem pozorování je pro nás diagnóza onemocnění CML a ukončení pozorování je dáno úmrtím pacienta. Sledovanými událostmi (konkurujícími riziky) jsou dva typy úmrtí: smrt v souvislosti s CML (zahrnuje zrychlený vývoj onemocnění, progresi onemocnění a blastovou krizi) a smrt z jiných příčin (jiný typ rakoviny, odmítnutí štěpu dárce po transplantaci krvec 211 EuroMISE s.r.o. EJBI Ročník 7 (211), číslo 1

5 cs6 Fürstová, Valenta Statistická analýza konkurujících rizik tvorných buněk, sebevražda, jiný důvod). Do ledna 21 zemřelo 39 pacientů (33%), z toho 23 pacientů v souvislosti s CML (2%) a 16 pacientů z jiných příčin (14%). U 79 pacientů (67%) nebyla zaznamenána žádná z těchto událostí a byli cenzorováni v lednu 21. Všechny analýzy konkurujících rizik uvedených dále jsou zaměřeny na celkové přežití, tj. je sledována doba, jež uplyne od diagnózy onemocnění CML do úmrtí pacienta. 4 Výsledky a diskuze Graf 1 porovnává odhady pravděpodobností úmrtí v souvislosti s CML a úmrtí z jiných příčin pro celý soubor pacientů. Z důvodu přehlednosti jsou křivky související s úmrtím v důsledku CML zobrazeny jako křivky přežití, zatímco křivky patřící k úmrtí z jiných příčin jsou zobrazeny jako distribuční funkce. Kaplanovy-Meierovy odhady funkcí přežití mají šedou barvu, odhady funkcí kumulativní incidence jsou černé. pro ostatní příčiny úmrtí. V případě křivek kumulativní incidence jsou pravděpodobnosti úmrtí do 1 let od diagnózy P =.22, resp. P =.16, pro úmrtí z důvodu CML, resp. pro úmrtí z jiných příčin. Tyto výsledky ilustrují vychýlení Kaplanova-Meierova odhadu nadhodnocení pravděpodobnosti výskytu sledované události a podhodnocení pravděpodobnosti přežití. Tabulka 2: Základní charakteristiky kategorických vysvětlujících proměnných. V proměnných Sokalovo skóre a kompletní hematologická odezva na léčbu (CHR) je chybějící hodnota u jednoho pacienta. N % Pohlaví muži ženy Sokalovo skóre CHR ano ne V grafu 2 jsou opět vykresleny křivky kumulativní incidence, tentokrát však v jiném formátu. První křivka (odspodu) reprezentuje odhad funkce kumulativní incidence příslušné k úmrtí v souvislosti s CML (ÎCML(t)), druhá křivka reprezentuje součet funkcí kumulativní incidence (ÎCML(t) + Îostatni(t)). Toto zobrazení křivek kumulativní incidence umožňuje jednodušší porovnání příslušných pravděpodobností přežití v libovolném čase t. Obrázek 1: Odhady pravděpodobnosti výskytu úmrtí v důsledku CML (zobrazeny jako křivky přežití) a úmrtí z ostatních příčin (zobrazeny jako distribuční funkce). Odhady na základě Kaplanových-Meierových křivek jsou vykresleny šedou barvou, odhady na základě křivek kumulativní incidence jsou černé. Pro data olomouckých CML pacientů mají oba odhady Kaplanovy-Meierovy i křivky kumulativní incidence podobné hodnoty, ovšem rozdílnost odhadů je z grafu zcela zřejmá. Tabulka 1: Základní charakteristiky spojitých vysvětlujících proměnných: věk, počet leukocytů a hladina hemoglobinu v době diagnózy onemocnění. Průměr Medián Min Max Věk (roky) Leu ( 1 9 /l) Hgb (g/l) Pravděpodobnost úmrtí do 1 let (12 měsíců) od diagnózy onemocnění na základě Kaplanova-Meierova odhadu činí P =, 24 pro úmrtí z důvodu CML a P =, 19 Obrázek 2: Křivky kumulativní incidence úmrtí v důsledku CML a úmrtí z ostatních příčin. První křivka (odspodu) reprezentuje odhad funkce kumulativní incidence příslušné k úmrtí v souvislosti s CML (ÎCML(t)), druhá křivka reprezentuje součet funkcí kumulativní incidence (ÎCML(t) + Îostatni(t)). Rozdíly mezi křivkami představují pravděpodobnosti výskytu příslušných událostí. Pro účely regresní analýzy je využito několik vysvětlujících proměnných (rizikových faktorů). Základní charak- EJBI Ročník 7 (211), číslo 1 c 211 EuroMISE s.r.o.

6 Fürstová, Valenta Statistická analýza konkurujících rizik cs7 Tabulka 3: Výsledky jednorozměrné Coxovy regrese na funkcích specifického rizika. Odhady relativního rizika pro úmrtí v důsledku CML a úmrtí z ostatních příčin. CML ostatní exp( ˆβ CML ) p value exp( ˆβ ostatni ) p value Pohlaví (muži) 1,3,55,52,2 Věk ( 45) 1,4,46 1,43,51 Leu ( 5) 2,52,9 2,31,19 Hgb ( 11),42,4,4,8 Sokalovo skóre 1,43,19 2,74,4 CHR (ano),33,1,81,7 Tabulka 4: Odhady relativního rizika pro úmrtí v důsledku CML a úmrtí z ostatních příčin v případě Sokalova skóre kódovaného pomocí dvojice indikátorových proměnných. Založeno na Coxově regresním modelu pro funkce specifického rizika. CML ostatní exp( ˆβ CML ) p value exp( ˆβ ostatni ) p value Sokalovo skóre 2 versus 1 1,59,35 4,1,8 Sokalovo skóre 3 versus 1 2,5,2 8,92,7 Sokalovo skóre 3 versus 2 1,29 2,17 teristiky těchto proměnných jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2. Pohlaví pacientů, Sokalovo skóre a kompletní hematologická odezva na léčbu (CHR) jsou kategorické proměnné, věk, počet leukocytů (Leu) a hladina hemoglobinu (Hgb) jsou spojité proměnné (u těchto tří faktorů je brána hodnota, jež byla zjištěna při diagnóze onemocnění). Pro účely statistické analýzy byly spojité proměnné konvertovány na dichotomické proměnné z důvodu jednodušší interpretace výsledků. Hranice pro dichotomické rozdělení byly zvoleny (ošetřujícími lékaři) takto: 45 let věku, /l leukocytů a 11g/l hemoglobinu. V tabulce 3 jsou uvedeny výsledky jednorozměrné Coxovy regrese funkcí specifického rizika pro jednotlivé rizikové faktory pohlaví, věk, Leu, Hgb, Sokalovo skóre a CHR. Z výsledků je zřejmé, že krevní obraz výrazně ovlivňuje výskyt úmrtí v souvislosti s CML. Zvýšený počet leukocytů (nad hranicí 5) negativně ovlivňuje celkové přežití pacientů (relativní riziko (RR) = 2, 52, p =, 9), zatímco zvýšená hladina hemoglobinu (nad 11) působí protektivně (RR =, 42, p =, 4). Pacienti, kteří dosáhnou kompletní hematologické odezvy na léčbu, mají nižší riziko úmrtí z důvodu CML (RR =, 33, p =, 1). Souvislost mezi úmrtím z důvodu CML a rizikovými faktory pohlaví, věk a Sokalovo skóre nebyla prokázána. Na druhou stranu v případě ostatních příčin úmrtí je nejrizikovějším faktorem právě Sokalovo skóre. Relativní riziko pro dva pacienty, u nichž se Sokalovo skóre liší o jeden bod, je 2, 74 (p =, 4). Tudíž u pacienta se Sokalovým skóre 3 je 7, 54krát větší riziko úmrtí z ostatních příčin než u pacienta, který má Sokalovo skóre 1 (odhad koeficientu ˆβ ostatni = 1, 1). V případě Sokalova skóre není důležité, zda byla proměnná kódována jako jediná proměnná (se třemi kategoriemi) nebo jako dvojice indikátorových proměnných. Výsledky v obou případech vycházejí podobně (viz Tabulka 4). Vliv zvýšené hladiny hemoglobinu (nad 11) je pro úmrtí z ostatních příčin stejný jako v případě úmrtí z důvodu CML: vysoká hladina hemoglobinu snižuje riziko události (RR =, 4, p =, 8). Vztah úmrtí z ostatních příčin a regresních faktorů pohlaví, věk, počet leukocytů a dosáhnutí CHR nebyl prokázán. Výsledky pro rizikový faktor pohlaví jsou však zajímavé. Ačkoliv nebyl prokázán statisticky významný vliv této proměnné na přežití pacientů (p =, 55, resp. p =, 2, pro úmrtí v souvislosti s CML, resp. pro ostatní příčiny úmrtí), efekt faktoru na konkurující rizika je opačný. V případě úmrtí v souvislosti s CML mohou muži být rizikovější skupinou než ženy (RR = 1, 3), ale v případě úmrtí z ostatních příčin je relativní riziko mužů vůči ženám, 52. Pohlaví je jedinou vysvětlující proměnnou s takto opačným vlivem na zkoumané typy událostí. Vícerozměrná Coxova regrese neprokázala statisticky signifikantní vliv žádné kombinace rizikových faktorů na ani jednu z konkurujících událostí. Na základě výsledků Coxovy regrese byly odhadnuty predikční křivky kumulativní incidence. Predikční křivky výskytu úmrtí v důsledku CML i úmrtí z ostatních příčin jsou zobrazeny v grafech 3 a 4. Graf 3 porovnává pacienty, kteří dosáhli kompletní hematologické odezvy na léčbu, s pacienty, u kterých CHR nenastala. V případě úmrtí v důsledku CML má dosáhnutí CHR silný ochranný efekt: předpovězená pravděpodobnost úmrtí do 1 let (12 měsíců) od diagnózy onemocnění je P =, 15 ve skuc 211 EuroMISE s.r.o. EJBI Ročník 7 (211), číslo 1

7 cs8 Fürstová, Valenta Statistická analýza konkurujících rizik Obrázek 3: Predikční křivky kumulativní incidence pro úmrtí v důsledku CML (vlevo) a úmrtí z ostatních příčin (vpravo), u pacientů s a bez kompletní hematologické odezvy na léčbu. Založeno na Coxově modelu proporcionálních rizik Obrázek 4: Predikční křivky kumulativní incidence pro úmrtí v důsledku CML (vlevo) a úmrtí z ostatních příčin (vpravo), u pacientů rozdělených podle Sokalovy klasifikace. Založeno na Coxově modelu proporcionálních rizik. pině, jež dosáhla CHR, a P =, 38 ve skupině pacientů, u kterých k CHR nedošlo. Na druhou stranu v případě úmrtí z ostatních příčin není rozdíl mezi skupinami pacientů s a bez CHR (P =, 15 pro obě skupiny pacientů). Dosažení CHR po léčbě Interferonem by tudíž mohlo být používáno jako spolehlivý prediktor nižšího rizika úmrtí z důvodu CML. V grafu 4 jsou porovnány skupiny pacientů rozdělených podle Sokalovy klasifikace. Vztah mezi Sokalovým skóre a přežitím pacientů je poněkud rozporuplný. Ačkoliv by Sokalova klasifikace měla rozlišit pacienty s vysokým rizikem události v souvislosti s CML od pacientů s nízkým rizikem, z provedených analýz vyplývá, že toto skóre je vhodné spíše k předpovědi události z jiných příčin než CML. Předpovězená pravděpodobnost úmrtí z ostatních příčin do 1 let od diagnózy onemocnění je P =, 35 pro pacienta se Sokalovým skóre 3 a P =, 7 pro pacienta se Sokalovým skóre 1. Předpovězené pravděpodobnosti úmrtí z důvodu CML nejsou tak rozdílné pro jednotlivé skupiny P =, 28 pro Sokalovo skóre 3 a P =, 18 pro Sokalovo skóre 1. Pro přehlednost uvádíme kontingenční tabulku s počty pacientů vzhledem ke klasifikaci dle Sokalova skóre a různým příčinám úmrtí (viz Tabulka 5). Další predikční křivky kumulativní incidence zde nejsou předvedeny, jelikož přímo plynou z výsledků Coxovy regrese (viz tabulka 3). Tabulka 5: Počty pacientů vzhledem k Sokalovu skóre a příčině úmrtí. příčina Sokalovo skóre CML ostatní žijící K analýze všech rizikových faktorů využitých dříve jsme také použili Fineův-Grayův regresní model, aby bylo možné srovnání výsledků regrese na funkcích specifického EJBI Ročník 7 (211), číslo 1 c 211 EuroMISE s.r.o.

8 Fürstová, Valenta Statistická analýza konkurujících rizik cs9 Tabulka 6: Výsledky jednorozměrné Fineovy-Grayovy regrese funkcí kumulativní incidence. Odhady relativního rizika pro úmrtí v důsledku CML a úmrtí z ostatních příčin. CML ostatní exp( ˆβ CML ) p value exp( ˆβ ostatni ) p value Pohlaví (muži) 1,42,41,51,17 Věk ( 45) 1,32,55 1,39,52 Leu ( 5) 2,36,12 2,14,23 Hgb ( 11),46,6,49,16 Sokalovo skóre 1,31,32 2,58,4 CHR (ano),35,1 1,2,98 Tabulka 7: Výsledky (p-values) Grayova testu křivek kumulativní incidence (pro konkurující rizika) a log-rank testu Kaplanových-Meierových křivek (bez konkurujících rizik). *Libovolné = Úmrtí z libovolných příčin (cenzorovací schéma (2)). Grayův test Log-rank test CML ostatní CML ostatní libovolné* Pohlaví,42,17,46,7,59 Věk,53,52,76,33,4 Leu,11,22,16,14,4 Hgb,6,14,8,11,2 Sokalovo skóre,59,2,66,8,3 CHR,1,93,1,6,2 rizika (viz tabulka 3) a regrese na funkcích kumulativní incidence. Výsledky Fineovy-Grayovy regrese jsou uvedeny v tabulce 6. Pro CML data vycházejí výsledky obou regresních modelů podobně, hlavní rozdíl mezi modely je tedy v tomto případě interpretace výsledků. Funkce specifického rizika, s nimiž pracuje Coxův regresní model, mohou být převedeny na funkce kumulativní incidence, ale při tomto postupu přestane platit předpoklad proporcionality a vliv rizikových faktorů na funkce kumulativní incidence nelze vyjádřit jednoduše číslem [4]. Proto, pokud požadujeme určení vlivu vysvětlujících proměnných přímo na křivky kumulativní incidence, je Fineův-Grayův model vhodnější. Tabulka 7 obsahuje výsledky Grayova testu křivek kumulativní incidence. Pro srovnání jsou v tabulce uvedeny i výsledky log-rank testu Kaplanových-Meierových křivek. Testováno bylo celkové přežití při dělení pacientů do skupin podle stratifikačních proměnných využitých k regresní analýze. Grayovy testy byly vytvořeny speciálně pro analýzu konkurujících rizik, uvádíme tedy výsledky pro obě konkurující události úmrtí z důvodu CML a úmrtí z ostatních příčin. V případě log-rank testu (jenž ignoruje výskyt konkurujících rizik) byla použita dvě schémata cenzorování: (1) každý z obou typů událostí je analyzován zvlášť, přičemž pacienti, u nichž nastala konkurující událost, jsou cenzorováni (spolu s pacienty, u kterých nenastala žádná událost), (2) uvažujeme pouze jeden typ události úmrtí z jakéhokoliv důvodu, rozdílnost v typech úmrtí ignorujeme a cenzorováni jsou pouze ti pacienti, u kterých nenastala žádná událost do ledna 21. Cenzorovací schéma (2) nejen že ignoruje metody konkurujících rizik, ale ignoruje též fakt, že úmrtí mohou nastat z různých příčin méně či více provázaných s onemocněním CML. Tento přístup k cenzorování může být bohužel poměrně častý, obzvláště v případech, kdy nejsou k dispozici informace o příčině sledované události. Zatímco výsledky Grayových testů a log-rank testu při cenzorovacím schématu (1) jsou podobné, výsledky při cenzorovacích schématu (2) se značně liší. Při cenzorování typu (2) vychází statisticky významné rozdíly v celkovém přežití pacientů dělených do skupin dle Leu, Hgb, Sokalova skóre a CHR. Nicméně tyto výsledky jsou zavádějící, protože se vztahují jen k události smrt z libovolného důvodu a ignorují vliv faktorů na jednotlivé typy událostí. Výsledky uvedené v tabulce 7 ukazují, jak důležité je správné cenzorování a využití vhodných metod analýz. 5 Závěr Tento článek shrnuje základní statistické metody vhodné k analýze konkurujících rizik. V článku jsme vysvětlili původ vychýlení Kaplanova-Meierova odhadu funkce přežití a z toho plynoucí potřebu speciálních metod analýz konkurujících událostí. Metody jsme předvedli na c 211 EuroMISE s.r.o. EJBI Ročník 7 (211), číslo 1

9 cs1 Fürstová, Valenta Statistická analýza konkurujících rizik datové sadě pacientů trpících chronickou myeloidní leukémií (CML) léčených na Hemato-onkologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc. Ukázali jsme pravděpodobnosti celkového přežití pacientů a rizikové faktory pro dva typy událostí (úmrtí v důsledku CML a úmrtí z jiných příčin). Rozebrali jsme zajímavou roli dvou rizikových faktorů pohlaví a Sokalova skóre. Předvedli jsme předpovědi pravděpodobnosti výskytu obou typů událostí stratifikovaných podle několika rizikových faktorů. Výsledky speciálních metod vytvořených pro analýzu konkurujících rizik jsme porovnali s výsledky metod standardní analýzy přežití. Zjistili jsme, že vztah Sokalova skóre a přežití pacientů je rozporuplný. Zatímco skóre by mělo rozlišit pacienty vysoce rizikové od málo rizikových ve vztahu k CML, z provedených analýz vyplývá, že toto skóre je vhodné pouze k předpovědi události z jiných příčin než CML. Používání Sokalova skóre by tedy mělo být důkladně zváženo. Poděkování Autoři by na tomto místě rádi poděkovali Hematoonkologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc, především Doc. Edgaru Faberovi, za umožnění analýzy dat a uvedení autorů do problematiky CML. Článek byl podpořen projektem SVV Univerzity Karlovy v Praze. Literatura [1] J. P. Klein, M. L. Moeschberger: Survival Analysis. Techniques for Censored and Truncated Data. Springer, New York, 23. [2] J. D. Kalbfleisch, R. L. Prentice: The Statistical Analysis of Failure Time Data. John Wiley & Sons, New York, 22. [3] N. Porta, G. Gómez, M. Luz Calle: The Role of Survival Functions in Competing Risks. available at cited on June 2, 211. [4] H. Putter, M. Fiocco, R. B. Geskus: Tutorial in Biostatistics: Competing Risks and Multi-State Events. Statistics in Medicine 26 (26), [5] A. Tsiatis: A Nonidentifiability Aspect of the Problem of Competing Risks. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 72 (1975), [6] [7] T. A. Gooley, W. Leisenring, J. Crowley, B. E. Storer: Estimation of Failure Probabilities in the Presence of Competing Risks: New Representations of Old Estimators. Statistics in Medicine 18 (1999), [8] D. R. Cox: The Analysis of Exponentially Distributed Lifetimes with 2 Types of Failure. Journal of the Royal Statistical Society, Series B 21 (1959), [9] J. Lawless: Statistical Models and Methods for Lifetime Data. John Wiley & Sons, New York, 23. [1] R. J. Gray: A Class of K sample Tests for Comparing the Cumulative Incidence of a Competing Risk. The Annals of Statistics 16 (1988), [11] J. P. Fine, R. J. Gray: A Proportional Hazards Model for the Subdistribution of a Competing Risk. Journal of the American Statistical Association 94 (1999), [12] J.-H. Jeong, J. P. Fine: Parametric Regression on Cumulative Incidence Function. Biostatistics 8 (27), [13] C. L. Sawyers: Chronic Myeloid Leukemia. Review Article. The New England Journal of Medicine 34 (1999), [14] S. Faderl, M. Talpaz, Z. Estrov, H. M. Kantarjian: Chronic Myelogenous Leukemia: Biology and Therapy. Annals of Internal Medicine 131 (1999), [15] cited on July 13, 211. [16] cited on June 2, 211. [17] J. Sokal, M. Baccarani, D. Russo, S. Tura: Staging and Prognosis in Chronic Myelogenous Leukemia. Seminars in Hematology 25 (1988), [18] J. Fürstová: Competing Risks of CML-related Death and Death from Other Causes. Doktorandský den 211, Matfyzpress, Praha, 211. [19] P. Hougaard: Analysis of Multivariate Survival Data. Springer, New York, 2. [2] H. T. Kim: Cumulative incidence in Competing Risks Data and Competing Risks Regression Analysis. American Association for Cancer Research 13 (27), [21] R. L. Prentice, B. J. Williams, A. V. Peterson: On the Regression Analysis of Multivariate Failure Time Data. Biometrika 68 (1981), [22] H. Putter: Tutorial in Biostatistics: Competing Risks and Multi-State Models. Analysis Using the mstate Package. available at web/ packages/ mstate/ vignettes/ Tutorial.pdf, cited on June 1, 211. [23] L. Scrucca, A. Santucci, F. Aversa: Competing Risk Analysis Using R: An Easy Guide for Clinicians. Bone Marrow Transplantation 4 (27), [24] T. M. Therneau, P. M. Grambsch: Modeling Survival Data. Extending the Cox Model. Springer, New York, 2. [25] P. R. Williamson, R. Kolamunnage-Dona, C. T. Smith: The Influence of Competing-Risks Setting on the Choice of Hypothesis Test for Treatment Effect. Biostatistics 8 (27), EJBI Ročník 7 (211), číslo 1 c 211 EuroMISE s.r.o.

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

PŘÍPRAVA VÝZKUMNÉ STUDIE Z POHLEDU STATISTIKA A STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU

PŘÍPRAVA VÝZKUMNÉ STUDIE Z POHLEDU STATISTIKA A STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU PŘÍPRAVA VÝZKUMNÉ STUDIE Z POHLEDU STATISTIKA A STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU Ladislav Pecen I Blaise Pascal se zabýval statistikou a pravděpodobností. Blaise Pascal, Louvre. Příprava výzkumné studie

Více

AKTUÁLNÍ TÉMATA SOUČASNÉ BIOSTATISTIKY

AKTUÁLNÍ TÉMATA SOUČASNÉ BIOSTATISTIKY ROBUST 2002, 16 49 c JČMF 2002 AKTUÁLNÍ TÉMATA SOUČASNÉ BIOSTATISTIKY M.BRABEC,M.MALÝ,B.PROCHÁZKA,Z.ROTH,L.TOMÁŠEK Abstract. Biostatistics is a branch of applied statistics whose main scope lies in the

Více

Přechod mezi střední a vysokou školou a role různých modelů přijímacích řízení*

Přechod mezi střední a vysokou školou a role různých modelů přijímacích řízení* Přechod mezi střední a vysokou školou a role různých modelů přijímacích řízení* TOMÁŠ KONEČNÝ** CERGE-EI, Praha JOSEF BASL Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha JAN MYSLIVEČEK CERGE-EI, Praha Alternative

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

Metody řešení problematiky neúplných dat

Metody řešení problematiky neúplných dat Metody řešení problematiky neúplných dat Ing. David Pejčoch, DiS. Katedra informačního a znalostního inženýrství Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická Nám. W. Churchilla 4 130 00 Praha

Více

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení*

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Petr Soukup** Institut sociologických studií Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze Improper Use of Statistical Significance

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

POROVNÁNÍ PŘESNOSTI MODELOVÁNÍ VÝNOSŮ PORTFOLIA PRO RŮZNÁ OBDOBÍ NA TRHU

POROVNÁNÍ PŘESNOSTI MODELOVÁNÍ VÝNOSŮ PORTFOLIA PRO RŮZNÁ OBDOBÍ NA TRHU POROVNÁNÍ PŘESNOSTI MODELOVÁNÍ VÝNOSŮ PORTFOLIA PRO RŮZNÁ OBDOBÍ NA TRHU Aleš Kresta Klíčová slova: modelování výnosů, kopula funkce, NIG model, VaR Key words: returns modelling, copula functions, NIG

Více

Výzkumná studie. Inflaèní oèekávání

Výzkumná studie. Inflaèní oèekávání Ministerstvo financí Èeské republiky Výzkumná studie Inflaèní oèekávání Marián Vávra è. 1/2005 Inflační očekávání Marián Vávra Abstrakt Inflační očekávání hrají klíčovou roli v ekonomice, neboť ekonomické

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská. Mgr. Veronika Novotná OPTIMALIZACE AKCIOVÉHO PORTFOLIA V PODMÍNKÁCH BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská. Mgr. Veronika Novotná OPTIMALIZACE AKCIOVÉHO PORTFOLIA V PODMÍNKÁCH BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská Mgr. Veronika Novotná OPTIMALIZACE AKCIOVÉHO PORTFOLIA V PODMÍNKÁCH BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA OPTIMIZATION OF SHARE PORTFOLIO IN CONDITIONS OF BCPP

Více

Spektrální analýza Korotkovových zvuků

Spektrální analýza Korotkovových zvuků ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky Diplomová práce Spektrální analýza Korotkovových zvuků Bc. Tomáš Michálek Vedoucí práce: Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. Studijní

Více

rozpady kohabitací, rozvody manželství: jiné a/nebo stejné sociální fenomény? 1 / Marta Vohlídalová, Hana Maříková

rozpady kohabitací, rozvody manželství: jiné a/nebo stejné sociální fenomény? 1 / Marta Vohlídalová, Hana Maříková rozpady kohabitací, rozvody manželství: jiné a/nebo stejné sociální fenomény? 1 / Marta Vohlídalová, Hana Maříková The Break-up of Unmarried cohabitations and marital divorce: The Same or different Social

Více

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů Radiační onkologie 2012 Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů 8. k o n f e r e n c e Sp o l e č n o s t i r a d i a č n í o n k o l o g i e, b i o l o g i e a f y z i k y Hr a d e c Kr á l o v é 2. 3. b ř e z

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2011) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

Webová aplikace pro zpracování statistických dat

Webová aplikace pro zpracování statistických dat Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Webová aplikace pro zpracování statistických dat Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Haluza, PhD. Josef Jelínek Brno 2015 2 Velmi rád bych

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

Vývoj finanční dostupnosti nájemního a vlastnického bydlení v průběhu hospodářské transformace v České republice (1991 2003)*

Vývoj finanční dostupnosti nájemního a vlastnického bydlení v průběhu hospodářské transformace v České republice (1991 2003)* STATI Vývoj finanční dostupnosti nájemního a vlastnického bydlení v průběhu hospodářské transformace v České republice (1991 2003)* MARTIN LUX, PETR SUNEGA** Sociologický ústav AV ČR, Praha Housing Affordability

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Model TAXBEN pro hodnocení dopadů daňových změn

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Model TAXBEN pro hodnocení dopadů daňových změn CERTIFIKOVANÁ METODIKA Model TAXBEN pro hodnocení dopadů daňových změn Libor Dušek, Klára Kalíšková, Daniel Münich Národohospodářský ústav AVČR, v.v.i. 2013 1 Metodika je výstupem řešení projektu Model

Více

Statistické zpracování dat garant: Prof. Ing. Milan Palát, CSc.

Statistické zpracování dat garant: Prof. Ing. Milan Palát, CSc. Statistické zpracování dat garant: Prof. Ing. Milan Palát, CSc. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivita 02 Vícerozměrné statistické metody (podklady pro modul, další aplikace v systému UNISTAT a

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií Aplikace strojového učení v oblasti e-komerce Diplomová práce Autor: Pavel Vraný Studijní obor: aplikovaná informatika

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 C b a A α. c B MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ Jana Palečková, Vladislav Tomášek a kol. Česká

Více

RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol

RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol Základní přehled problematiky a perspektivy pro UK Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i. pro Univerzitu Karlovu Praha, listopad 2010 1 OBSAH

Více

PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ RIZIK

PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ RIZIK PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ RIZIK PRO ŘÍDÍCÍ ORGÁNY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Pomůcka pro implementaci řízení rizik Prosinec 2006, verse 1.1 OBSAH 1 ÚVOD...3 1.1 ÚČEL A CÍL PŘÍRUČKY...3 1.2 CHARAKTERISTIKA ŘÍZENÍ RIZIK

Více

ROVNOVÁŽNOST CEN NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ROVNOVÁŽNOST CEN NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE ROVNOVÁŽNOST CEN NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE Michal Hlaváček, ČNB a FSV Univerzity Karlovy v Praze; Luboš Komárek, ČNB, VŠE v Praze a VŠB-TU Ostrava* 1. Úvod V roce 2007 došlo k výrazné akceleraci růstu

Více

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky)

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Projekt Podpora rozvoje paliativní péče v České republice v programu Public Health Nadace Open Society Fund Praha Nositel projektu Hospicové

Více

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více

Jan Koucký Martin Lepič

Jan Koucký Martin Lepič Vývoj kvalliifiikačníích požadavků na pracovníím trhu v ČR a v zahraniičíí Jan Koucký Martin Lepič Praha 2008 Obsah: Východiska 1. Společnost, ekonomika a trh práce...3 1.1 Teoretická a konceptuální východiska...3

Více