1. Hlavní město Praha celkem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Hlavní město Praha celkem"

Transkript

1 1. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k přebytkem hospodaření ve výši ,03 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město Praha přebytkem hospodaření ve výši ,02 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy schodkem hospodaření ve výši ,99 tis. Kč. Z celkového počtu 57 městských částí hlavního města Prahy skončilo k přebytkem hospodaření 35 městských částí hlavního města Prahy a 22 městských částí hlavního města Prahy vykazuje schodek hospodaření. Podrobný přehled hospodaření jednotlivých městských částí hlavního města Prahy je uveden a vysvětlen v části III této Důvodové zprávy. Hospodaření vlastního hlavního města Prahy je podrobně popsáno v části II této Důvodové zprávy. Přebytek hospodaření hlavního města Prahy jako celku ve výši ,03 tis. Kč vznikl plněním výdajů pouze na 90,08 % RU (běžné výdaje byly plněny na 94,23 % RU a kapitálové pouze na 82,13 % RU) a příjmů na 108,47 % RU. Přehled plnění rozpočtu k udává následující tabulka: v tis. Kč Plnění rozpočtu k HMP celkem vlastní HMP MČ HMP Příjmy - RS , , ,50 - RU , , , , , ,35 Výdaje - RS , , ,90 - RU , , , , , ,34 Rozdíl příjmů a výdajů*/ - RS , , ,40 - RU , , , , , ,99 */plánovaný rozdíl příjmů a výdajů je kryt třídou 8 financování Vývoj hospodaření hlavního města Prahy od roku 2008 mapuje bilanční tabulka: v tis. Kč Název položky Daňové příjmy - třída , , , , , , ,59 Nedaňové příjmy - třída , , , , , , ,43 Kapitál. příjmy - třída , , , , , , ,31 Vlastní příjmy , , , , , , ,33 Přijaté transfery -třída , , , , , , ,34 Příjmy celkem , , , , , , ,67 Provozní výdaje - třída , , , , , , ,31 Kapitál. výdaje - třída , , , , , , ,33 Výdaje celkem , , , , , , ,64 Výsledek hospodaření - schodek, + přebytek , , , , , , ,03 Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu s roky 2012 a 2013 je v následující tabulce:

2 Vývoj rozpočtových příjmů hl. m. Prahy Hlavní město Praha celkem Skutečnost (v tis. Kč) Podíl na celkových příjmech v % v roce Meziroční vývoj příjmů v % k k k / /2013 Příjmy: daňové , , ,59 66,54 67,54 64,57 102,06 105,62 nedaňové , , ,43 6,28 4,51 8,48 72,33 207,69 kapitálové , , ,31 0,04 0,04 0,19 91,70 518,59 Vlastní příjmy celkem , , ,33 72,86 72,10 73,24 99,49 112,24 Přijaté transfery , , ,34 27,14 27,90 26,76 103,38 105,97 z toho převody z fondů podnikatelské činnosti , , ,02 7,94 8,79 8,24 111,37 103,56 Příjmy celkem , , ,67 100,00 100,00 100,00 100,55 110,49 Vývoj rozpočtových výdajů hl. m. Prahy Hlavní město Praha celkem Skutečnost (v tis. Kč ) Podíl na celkových výdajích v % v roce Meziroční vývoj výdajů v % k k k / /2013 Výdaje: běžné , , ,31 71,70 77,17 68,70 103,39 102,94 kapitálové , , ,33 28,30 22,83 31,30 77,51 158,53 Výdaje celkem , , ,64 100,00 100,00 100,00 96,06 115,63

3 Daňové příjmy dosáhly v roce 2008 finanční objem ve výši ,68 tis. Kč. V roce 2009 došlo k propadu o ,22 tis. Kč a od té doby daňové příjmy dosáhly maximální výše v roce 2014, a to ,59 tis. Kč, což je stále o ,09 tis. Kč méně než v roce Nedaňové příjmy se podílely v roce 2014 na celkových příjmech 8,48 %, v roce 2013 to bylo 4,51 %. Meziroční nárůst činil ,28 tis. Kč. Objemově největším a tudíž rozhodujícím druhem nedaňových příjmů jsou příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši ,90 tis. Kč. Jedná se o úrokové příjmy z finančních derivátů, dividendy od Pražské teplárenské Holding a. s., Pražské plynárenské Holding a. s., Pražské energetiky Holding a. s. Dalšími objemově důležitými příjmy jsou přijaté sankční platby ve výši ,00 tis. Kč jde především o příjmy spojené s odtahy motorových vozidel na území hlavního města Prahy, které brání bezpečnosti silničního provozu, či jinými pokutami vybíranými Městskou policií hlavního města Prahy nebo odbory MHMP. Příjmy kapitálové ve skutečnosti představují pouze nepatrnou část z celkových příjmů hl. m. Prahy. Jedná se především o příjmy z prodeje investičního majetku a o investiční dary pro městské části hl. m. Dynamika darů se nedá předem určit. Přijaté transfery jsou druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů hl. m. Prahy po příjmech daňových, včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti ( ,34 tis. Kč, tj. 26,76 % celkových příjmů hl. m. Prahy). Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů ve výši ,24 tis. Kč, z toho neinvestiční transfery tvoří finanční prostředky ve výši ,02 tis. Kč a investiční transfery ve výši ,22 tis. Kč. Největší částku představuje jako každoročně transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělání ,00 tis. Kč a ,00 tis. Kč pro soukromé školy. V porovnání s předchozími roky je patrný trvalý trend růstu neinvestičních transferů ze státního rozpočtu (v roce ,61 tis. Kč, v roce ,80 tis. Kč a v r ,02 tis. Kč). U investičních transferů dochází k menším výkyvům. Převody z fondů podnikatelské činnosti mají vzrůstající tendenci, zejména u městských částí hl. m. Prahy. Jedná se převážně o nájemné z bytových a nebytových prostor v bytových objektech, pronájem pozemků nebo z prodeje nemovitostí. Celkové výdaje byly čerpány ve výši ,64 tis. Kč, z toho běžné výdaje ,31 tis. Kč a kapitálové výdaje ,33 tis. Kč. Běžné výdaje tvořily 68,70 % celkových výdajů města. Mají od roku 2012 vzestupnou tendenci, v roce ,97 tis. Kč, v roce ,29 tis. Kč a v r ,31 tis. Kč. Kapitálové výdaje tvořily 31,30 % celkových výdajů města. Od roku 2011 klesaly, oproti roku 2011 byl pokles v roce ,32 tis. Kč a v roce ,82 tis. Kč. Byly zpomaleny nebo zastaveny velké investiční akce (např. pozastavena úhrada prací na Městském okruhu - souboru staveb tunelu Blanka). Naopak v roce 2014 došlo k mírnému nárůstu o ,93 tis. Kč.

4 Přehled o celkovém hospodaření hlavního města Prahy jako celku dle základních ukazatelů je uveden v následující tabulce: v tis. Kč RS RU Skutečnost k % plnění k RU Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Příjmy , , ,67 108, , , ,74 z toho :daňové , , ,59 107, , , ,23 nedaňové , , ,43 234, , , ,86 kapitálové , , ,31 104, , , ,58 přijaté transfery: , , ,34 93, , , ,07 - transfery ze st.rozp , , ,24 99, , , ,49 - transfery od obcí 341, , ,44 124, , , ,61 - přev. z vl.f. hosp.čin , , ,02 81, , , ,55 - ze stát.fin.aktiv 8 500, , ,00 - ze zahraničí 8 759, ,64 100, , ,83 259,42 Výdaje , , ,64 90, , , ,52 z toho : běžné , , ,31 94, , , ,12 kapitálové , , ,33 82, , , ,40 Rozdíl příjmů a výdajů , , , , , ,78 Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2014 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb. Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl rovněž navržen v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2014, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2019, dlouhodobého rozpočtového výhledu a Zásad pro schvalování a realizaci úprav rozpočtů akcí, které jsou evidovány v závazném číselníku hlavního města Prahy, které byly schváleny usnesením RHMP č ze dne a ZHMP bylo informováno dne Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2014 a rozpočtový výhled za hlavní město Prahu do roku 2019 byl schválen usnesením ZHMP č. 39/11 ze dne v následujících objemech: v tis. Kč HMP celkem vlastní HMP MČ HMP příjmy , , ,50 výdaje , , ,90 Rozdíl příjmů a výdajů*/ , , ,40 */ kryt třídou 8 financován

5 K byly na základě usnesení RHMP, RMČ, ZHMP a ZMČ provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci je upravený rozpočet hlavního města Prahy v následující výši: v tis. Kč HMP celkem vlastní HMP MČ HMP příjmy , , ,50 výdaje , , ,90 Rozdíl příjmů a výdajů*/ , , ,40 */ kryt třídou 8 financování Celkově došlo ve sledovaném období roku 2014 k navýšení příjmů a výdajů a ke snížení třídy 8 financování, a to o: v tis. Kč HMP celkem vlastní HMP MČ HMP příjmy , , ,00 výdaje , , ,00 Rozdíl příjmů a výdajů*/ , , ,00 */ kryt třídou 8 financování Celkové příjmy hlavního města Prahy jako celku byly k navýšeny celkem o ,10 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 a ve skutečnosti přijato o ,37 tis. Kč více než bylo plánováno, z čehož vyplývá plnění příjmů na 108,47 % RU. Daňové příjmy hlavního města Prahy jako celku byly navýšeny o ,80 tis. Kč, přijato bylo o ,19 tis. Kč více než bylo plánováno, plnění odpovídalo 107,99 % RU. V oblasti daňových příjmů se jednalo především o navýšení schváleného rozpočtu u daně z příjmů právnických osob o ,50 tis. Kč, přijato o ,60 tis. Kč více než bylo plánováno (plnění na 113,55 % RU) a u daně z přidané hodnoty o ,00 tis. Kč, přijato o ,04 tis. Kč více než bylo plánováno (plnění na 105,65 % RU). Nedaňové příjmy hlavního města Prahy jako celku byly v průběhu roku 2014 navýšeny celkem o ,20 tis. Kč, přijato o ,63 tis. Kč více než bylo plánováno (plnění na 234,57 % RU). V oblasti nedaňových příjmů se na vysokém plnění podílely především příjmy z úroků a realizace finančního majetku o ,20 tis. Kč než bylo plánováno (rozpočet během roku navýšen o ,70 tis. Kč, plnění na 366,73 % RU). Dále došlo např. k navýšení rozpočtu o ,00 tis. Kč u přijatých sankčních plateb a u ostatních nedaňových příjmů přijato o ,33 tis. Kč více než bylo plánováno, plnění na 262,40 % RU. Kapitálové příjmy hlavního města Prahy jako celku byly v průběhu roku 2014 navýšeny o ,80 tis. Kč, přijato 5 691,51 tis. Kč více než bylo plánováno, plnění na 104,46 % RU. Přijaté transfery hlavního města Prahy jako celku byly v roce 2014 navýšeny oproti schválenému rozpočtu o ,30 tis. Kč, přijato bylo o ,86 tis. Kč méně než bylo plánováno. Plnění odpovídalo 93,54 % RU. K nejvyššímu navýšení schváleného rozpočtu došlo u neinvestičních transferů ze státního rozpočtu. Jednalo se o navýšení o ,00 tis. Kč, přijato bylo o 3 737,98 tis. Kč méně a plnění odpovídalo 99,97 % RU. Dále u investičních transferů ze státního rozpočtu, kde došlo k navýšení schváleného rozpočtu o ,00 tis. Kč, přijato bylo o ,78 tis. Kč méně a plnění odpovídalo

6 99,14 % RU. Prostřednictvím rezortního ministerstva MŠMT došlo k navýšení rozpočtových příjmů zejména např. o transfer na přímé náklady na vzdělání ve výši ,00 tis. Kč, pro soukromé školy ,00 tis. Kč nebo na zvýšení platů pracovníků regionálního školství.ve výši ,40 tis. Kč; MF, které poskytlo např ,00 tis. Kč na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí, ,00 tis. Kč na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu, ,00 tis. Kč na financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy, 3 552,00 tis. Kč na výdaje spojené s TBC nebo 1 054,80 tis. Kč na výdaje spojené s likvidací léčiv. Prostřednictvím MF hlavní město Praha obdrželo rovněž finanční prostředky z Fondu Solidarita ve výši ,00 tis. Kč na povodně Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo např ,20 tis. Kč na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, ,40 tis. Kč jako nedávkové transfery na podporu rodiny, ,00 tis. Kč jako státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo ,00 tis. Kč na výkon pěstounské péče; Ministerstvo pro místní rozvoj ,30 na OP Praha Adaptabilita (evropský i státní podíl) a ,10 na OP Praha Konkurenceschopnost (evropský i státní podíl), Ministerstvo dopravy ,60 tis. Kč na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku ve veřejné drážní osobní dopravě. Rozpočtové příjmy hlavního města Prahy byly rovněž posíleny ze Státního fondu dopravní infrastruktury o ,00 tis. Kč na běžnou údržbu a opravy silnic odpovídající kategorizaci I. třídy a dálnic a o ,00 tis. Kč na financování výstavby a modernizace průjezdných úseků silnic a dálnic. Dále se jednalo o posílení rozpočtu o prostředky převedené z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti ve výši ,40 tis. Kč. Výdajová část rozpočtu hlavního města Prahy jako celku byla upravena v souladu s navýšenými rozpočtovými zdroji. Rozpočtové výdaje byly navýšeny o ,50 tis. Kč, z toho připadá na běžné výdaje navýšení o ,70 tis. Kč a na výdaje kapitálové navýšení o ,80 tis. Kč. V investičních výdajích se promítl rovněž odkup akcií společnosti Pražská plynárenská Holding, a. s. v celkové výši ,00 tis. Kč, dále navýšení základního kapitálu KCP, a. s. o ,00 tis. Kč, založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a. s. se základním kapitálem ve výši ,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy a založení obchodní společnosti Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a. s. se základním kapitálem ve výši ,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy. Rovněž byly poskytnuty finanční prostředky ve výši ,00 tis. Kč Dopravnímu podniku hlavního města Prahy, a. s. na předfinancování investiční akce č Trasa metra A (Dejvická Motol). Toto všechno bylo kryto z úspory hospodaření minulých let. Úpravy rozpočtu hlavního města Prahy jako celku v oblasti příjmů a výdajů měly rovněž dopad na třídu 8 financování. Plánovaná výše schodku hospodaření hlavního města Prahy jako celku činila ve schváleném rozpočtu ,40 tis. Kč, z toho schodek ve výši ,00 tis. Kč připadl na vlastní hlavní město Prahu a schodek ve výši ,40 tis. Kč na městské části hlavního města Prahy. Ve schváleném rozpočtu byly zapojeny jako v letech minulých nevyčerpané finanční prostředky z roku V plánovaném schodku rozpočtu hospodaření hlavního města Prahy se rovněž promítla náhrada přijatého transferu z MŠMT. Po úpravách došlo právě ke změně výše plánovaného schodku. V upraveném rozpočtu k se jedná o schodek ve výši ,80 tis. Kč, z toho na vlastní hlavní město Prahu připadl schodek ve výši ,40 tis. Kč a na městské části hlavního

7 města Prahy schodek ve výši ,40 tis. Kč. Na tento výsledek měly dále vliv splátky dluhopisů a půjček. Dále došlo k navýšení v oblasti daňových a nedaňových příjmů a k nižšímu čerpání celkových výdajů, především kapitálových. Rovněž se zde promítlo použití finančních prostředků z úspory hospodaření minulých let. Hospodaření hl.m. Prahy za rok , ,00 tis. Kč , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k ,00 0,00 daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery běžné výdaje kapitálové výdaje

8 2. Příjmy Příjmy hlavního města Prahy jako celku, které v upraveném rozpočtu k byly rozpočtovány ve výši ,30 tis. Kč, z toho pro vlastní hlavní město Prahu připadá ,80 tis. Kč a pro městské části hlavního města Prahy ,50 tis. Kč. Příjmy hlavního města Prahy jako celku byly plněny do výše ,67 tis. Kč, tj. na 108,47 % RU, z toho na vlastní hlavní město Prahu připadá plnění do výše ,32 tis. Kč (113,13 % RU) a na městské části hlavního města Prahy připadá plnění do výše ,35 tis. Kč (91,94 % RU). Plnění podle jednotlivých druhů příjmů, procentní podíly skutečností a RU a skutečnosti v letech je uvedeno v následující tabulce: v tis. Kč Druh příjmů Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Skuteč. % plnění Skutečnost Skutečnost Skutečnost schválený upravený % z celku k % z celku RU k k k příjmy daňov é , ,40 64, ,59 64,57 107, , , ,23 příjmy nedaňov é , ,90 3, ,43 8,48 234, , , ,86 příjmy kapitálov é , ,80 0, ,31 0,19 104, , , ,58 přijaté transf ery : , ,20 31, ,34 26,76 93, , , ,07 -ze st. rozpočtu , ,00 20, ,24 18,50 99, , , ,49 - od obcí 341, ,90 0, ,44 0,00 124, , , ,61 - přev. z vl.fon. h.čin , ,70 10, ,02 8,24 81, , , ,55 - ze stát. fin. aktiv 8 500, , ,00 - ze zahraničí 8 759,60 0, ,64 0,01 100, , ,83 259,42 Celkem , ,30 100, ,67 100,00 108, , , ,74 Druhové plnění příjmů , , , ,00 v tis. Kč , , , , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k ,00 příjmy daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové přijaté transfery: Významnými příjmy hlavního města Prahy jako celku jsou daňové příjmy, které jsou převáděny finančními úřady (podle zákona o rozpočtovém určení daní). Od roku 2002 jsou tyto příjmy děleny na daňové příjmy kraje a daňové příjmy obce. Daňové příjmy převáděné

9 finančními úřady hlavního města Prahy jako kraje dosáhly k výše ,95 tis. Kč, což odpovídá plnění na 114,33 % RU, tj. o ,95 tis. Kč více než bylo plánováno. Daňové příjmy hlavního města Prahy jako obce dosáhly výše ,66 tis. Kč (plnění na 107,63 % RU, přijato o ,56 tis. Kč více než bylo plánováno). Daňové příjmy hlavního města Prahy jako celku, které nebyly převáděny finančním úřady, dosáhly výše ,98 tis. Kč (109,19 % RU, přijato o ,68 tis. Kč více než bylo plánováno). Dalším významným zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku jsou přijaté transfery ve výši ,34 tis. Kč s plněním na 93,54 % RU (vlastní hlavní město Praha ,09 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy ,25 tis. Kč). Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů ( ,24 tis. Kč) a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ( ,02 tis. Kč). Z příjmů nedaňových jsou svým objemem významnější příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši ,90 tis. Kč. Příjmy kapitálové nedosahují ani 1 % z celkových příjmů hlavního města Prahy jako celku. Tyto příjmy vykazují pouze městské části hlavního města Prahy. Jedná se o příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů a investiční dary městským částem hlavního města Prahy. Příjmy daňové v tis. Kč Příjmy daňové RS RU Skutečnost k % plnění k RU Skuteč.% z celku Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Daně z příjmů fyzických osob , , ,87 105,58 24, , , ,58 Daně z příjmů práv. osob , , ,10 113,55 24, , , ,32 Daň z přidané hodnoty , , ,04 105,65 43, , , ,40 Popl.a odv ody v obl. živ ot.prostředí , , ,43 98,35 1, , , ,38 Místní popl.z v y br.čin. a služeb , , ,24 110,30 1, , , ,37 Ost.odv ody z v ybr.čin. a služeb , , ,35 135,88 2, , , ,89 Správ ní poplatky , , ,47 114,55 0, , , ,50 Daně z majetku , , ,09 107,38 1, , , ,79 c e l k e m , , ,59 107,99 100, , , ,23 Příjmy daňové hlavního města Prahy jako celku dosáhly k výše ,59 tis. Kč, plnění odpovídá 107,99 % RU. Na celkovém plnění daňových příjmů se největším objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši ,04 tis. Kč a která činí 43,80 % z celkových daňových příjmů. Plnění odpovídá 105,65 % RU (více ,04 tis. Kč než bylo plánováno). Dalším významným daňovým příjmem je daň z příjmů právnických osob ve výši ,10 tis. Kč a plněním na 113,55 % RU (více o ,60 tis. Kč). Třetím významným daňovým příjmem je daň z příjmů fyzických osob, která k dosáhla výše ,87 tis. Kč s plněním na 105,58 % RU (více o ,87 tis. Kč).

10 Příjmy nedaňové v tis. Kč Příjmy nedaňové RS RU Skutečnost k % plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Příjmy z vlast. činnosti , , ,25 123,54 3, , , ,67 Odv ody přeby t.org.s přím. vztahem , , ,11 99,91 7, , , ,14 Příjmy z pronájmu majetku 10,00 10,00 33,88 338,80 46,18 87,08 13,24 Příjmy z úroků a realizace.f in.maj , , ,90 366,73 72, , , ,67 Soudní poplatky 11,31 Přijaté sankční platby , , ,33 102,15 7, , , ,52 Přij. vratky transf. a ost.příj. z f in.v yp. 357, , ,01 105,93 3, , , ,39 Příj. z prod. krát.a dlouhodobého maj. 3,40 5,98 175,88 7,40 6,79 2,30 Ostatní nedaňov é příjmy , , ,33 262,40 3, , , ,75 P. z v y už.výhrad. práv k přír.zdroj. 951, , ,91 100,43 0, , , ,57 Přijaté splátky půjč. prostředků , , ,42 861,32 1, , , ,61 c e l k e m , , ,43 234,57 100, , , ,86 Nedaňové příjmy tvoří ve skutečnosti 8,48 % z celkového objemu skutečných příjmů hlavního města Prahy jako celku. Celkově byly tyto příjmy ve výši ,43 tis. Kč s plněním na 234,57 % RU, což nastalo přijetím prostředků z výnosu finančního majetku (příjmů z podílů na zisku a dividend a úrokových příjmů z finančních derivátů). Dalšími objemově důležitými nedaňovými příjmy byly odvody přebytků organizací s přímým vztahem ve výši ,11 tis. Kč s plněním na 99,91 % RU. Kapitálové příjmy v tis. Kč Kapitálové příjmy RS RU Skutečnost k % plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Příj. z prod.dlouhodob.maj.(kr.drob.) 500,00 553,89 110,78 0,42 253,82 379,87 918,12 Ostatní kapitálov é příjmy , , ,72 116,81 29, , , ,46 Příjmy z prodeje akcií a majet. podílů , ,70 100,00 70,19 c e l k e m , , ,31 104,46 100, , , ,58 Kapitálové příjmy ve skutečnosti se podílejí na celkových příjmech hlavního města Prahy jako celku pouze 0,19 %. Tyto příjmy vykazují pouze městské části hlavního města Prahy. Jedná se o příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů a investiční dary městským částem hlavního města Prahy.

11 Přijaté transfery v tis. Kč Skutečnost k % plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Přijaté transfery RS RU Neinv est. transf ery ze stát.rozp , , ,02 99,97 62, , , ,73 Neinv est. transf ery od obcí 341, , ,44 124,94 0, , , ,61 Přev. z v l.f ondů hosp.(podnik.)čin , , ,02 81,85 30, , , ,55 Neinv.přijaté transf ery ze zahraničí 8 759, ,64 100,00 0, , ,83 259,42 Neinv.přijaté transf ery ze st.fin.aktiv Invest. transfery ze stát.rozp , ,22 99,14 7, , , ,76 Invest.transfery od v eř.rozp.úz.úr. Inv est.transfery ze zahraničí 414,61 Invest.transfery ze st.fin. aktiv 8 500, , ,00 c e l k e m , , ,34 93,54 100, , , ,07 Druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku po příjmech daňových jsou přijaté transfery včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které z metodického hlediska patří do této skupiny. Přijaté transfery k dosáhly výše ,34 tis. Kč, což odpovídá plnění na 93,54 % RU. Na celkových příjmech ve skutečnosti se podílejí 26,76 %. Největší objem z přijatých transferů tvoří neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a státních fondů (62,13 %). Rovněž svou roli hrají i převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které byly k uskutečněny do výše ,02 tis. Kč s plněním na 81,85 % RU. Nejvyšší částku v rámci upraveného rozpočtu tvoří přijatý transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělávání ( ,00 tis. Kč). Bližší údaje o poskytnutých transferech jsou uvedeny v době 5. 2 této Důvodové zprávy.

12 3. Výdaje Celkové výdaje hlavního města Prahy jako celku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2014 rozpočtovány ve výši ,60 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha ,70 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy ,90 tis. Kč) a v průběhu roku 2014 navýšeny o ,50 tis. Kč. Z toho běžné výdaje byly navýšeny o ,70 tis. Kč a kapitálové výdaje o ,80 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku k činí ,10 tis. Kč (běžných výdajů ,60 tis. Kč a kapitálových výdajů ,50 tis. Kč). Upravený rozpočet celkových výdajů u vlastního hlavního města Prahy je ve výši ,20 tis. Kč a u městských částí hlavního města Prahy ,90 tis. Kč. Bližší specifikace navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy jako celku je uvedena v tabulce Rozbor příjmů, výdajů a financování podle jednotlivých kapitol v části 6 Důvodové zprávy I. Zdrojem krytí tohoto celkového navýšení výdajů byly zejména transfery ze státního rozpočtu a státních fondů poskytnuté hlavnímu městu Praze prostřednictvím MF, rezortních ministerstev a státních fondů zejména SFDI a finanční prostředky z úspory hospodaření minulých let. Skutečné čerpání celkových výdajů k dosáhlo výše ,64 tis. Kč, což odpovídá plnění na 90,08 % RU (vlastní hlavní město Praha ,30 tis. Kč a městské části ,34 tis. Kč). Následující tabulka udává přehled o plnění celkových výdajů v jednotlivých kapitolách. Největší objem celkových výdajů je v kapitole 03 Doprava (38,12 % z celkového objemu RU a 40,05 % z celkového objemu skutečných výdajů) a v kapitole 04 Školství, mládež a sport (22,77 % z celkového objemu RU a 23,26 % z celkového objemu skutečných výdajů). Stejně tomu bylo i v letech minulých. v tis. Kč Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Skutečnost % plnění Skutečnost Skutečnost Skutečnost (ORJ) schválený upravený % z celku k % z celku RU k k k , ,90 2, ,82 1,97 83, , , , , ,90 5, ,34 5,89 89, , , , , ,80 38, ,15 40,05 94, , , , , ,90 22, ,43 23,26 92, , , , , ,90 4, ,83 4,14 86, , , , , ,60 2, ,56 2,97 90, , , , , ,20 3, ,85 3,18 89, , , , , ,10 8, ,68 8,29 88, , , , , ,10 9, ,63 9,06 83, , , , , ,70 2, ,35 1,19 44, , , , , ,10 100, ,64 100,00 90, , , ,52

13 Celkové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol ,00 tis. Kč , , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k , ,00 0, Kapitola Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích v RU a ve skutečnosti k je zobrazen následujícími grafy: Celkové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol - RU k ,42% 08 8,40% 09 9,74% 01 2,13% 02 5,95% 07 3,20% 06 2,95% 05 4,32% 04 22,77% 03 38,12% Celkové výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k ,74% 08 8,29% 09 9,06% 10 1,19% 01 1,97% 02 5,89% 06 2,97% 05 4,14% 03 40,05% 04 23,26%

14 Běžné výdaje Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2014 ve výši ,90 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha ,40 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy ,50 tis. Kč), byl k navýšen o ,70 tis. Kč, tj. na ,60 tis. Kč (vlastní hlavní město Prah ,60 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy ,00 tis. Kč). Ve sledovaném období byly běžné výdaje hlavního města Prahy jako celek čerpány do výše ,31 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha ,67 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy ,64 tis. Kč), tj. na 94,23 % RU. Z celkových výdajů běžné výdaje ve skutečnosti představují 68,70 %. Největšího objemu dosahují běžné výdaje v kapitole 03 Doprava ( ,36 tis. Kč, plnění na 98,93 % RU) a v kapitole 04 Školství, mládež a sport ( ,84 tis. Kč, plnění na 97,97 % RU). Naopak nejnižší běžné výdaje vykazuje trvale kapitola 01 Rozvoj obce ( ,34 tis. Kč, plnění na 74,83 % RU). V ostatních kapitolách se pohybuje plnění RU v rozmezí od 45,60 % do 97,07 %. Podrobně je čerpání běžných výdajů popsáno v komentářích k výdajům jednotlivých kapitol v částech II a III Důvodové zprávy. Přehled běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku (RS, RU a skutečnost k ) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka: v tis. Kč Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Skuteč. % plnění Skutečnost Skutečnost Skutečnost (ORJ) schválený upravený % z celku k % z celku RU k k k , ,40 1, ,34 0,93 74, , , , , ,70 5, ,08 5,75 96, , , , , ,50 33, ,36 35,42 98, , , , , ,30 27, ,84 28,98 97, , , , , ,30 4, ,92 4,92 93, , , , , ,00 3, ,33 3,90 97, , , , , ,30 4, ,57 4,29 94, , , , , ,20 1, ,67 1,41 83, , , , , ,50 13, ,85 12,67 89, , , , , ,40 3, ,35 1,73 45, , , ,43 Celkem , ,60 100, ,31 100,00 94, , , ,12

15 Porovnání skutečného čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku k se schváleným a upraveným rozpočtem dle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf: Běžné výdaje hl.m. Prahy dle kapitol , , ,00 tis. Kč , , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k , ,00 0, Kapitola Podíl jednotlivých kapitol na běžných výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k je zobrazen následujícími grafy: Běžné výdaje hl. m. Prahy - RU k ,58% 08 1,60% 07 4,28% 09 13,40% 01 1,17% 02 5,61% 06 3,79% 03 33,74% 05 4,96% 04 27,87%

16 Běžné v ýdaje hl.m. Prahy - skutečnost k ,41% 07 4,29% 06 3,90% 09 12,67% ,93% 1,73% 02 5,75% 03 35,42% 05 4,92% 04 28,98% Kapitálové výdaje Rozpočet kapitálových výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2014 ve výši ,70 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha ,30 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy ,40 tis. Kč), byl k navýšen o ,80 tis. Kč, tj. na ,50 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha ,60 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy ,90 tis. Kč). Ve sledovaném období byly kapitálové výdaje hlavního města Prahy jako celku čerpány do výše ,33 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha ,63 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy ,70 tis. Kč), tj. na 82,13 % RU. Z celkových skutečných výdajů investiční výdaje představují 31,30 %. Nejvyššího čerpání kapitálových výdajů k bylo dosaženo v kapitole 03 Doprava ( ,79 tis. Kč, plnění na 88,68 % RU a 50,20 % z celkových kapitálových výdajů) a naopak nejnižší v kapitole 10 Pokladní správa (730,00 tis. Kč, plnění na 1,44 % RU ). Podrobnější zdůvodnění čerpání kapitálových výdajů v jednotlivých kapitolách je komentováno v Důvodové zprávě II a III. Přehled kapitálových výdajů (RS, RU a ve skutečnosti pro dané období a pro srovnání stejné období let ) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka: Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Skuteč. % plnění Skutečnost Skutečnost Skutečnost (ORJ) schválený upravený % z celku k v tis. Kč % z celku RU k k k , ,50 3, ,48 4,26 87, , , , , ,20 6, ,26 6,21 77, , , , , ,30 46, ,79 50,20 88, , , , , ,60 13, ,59 10,72 67, , , , , ,60 3, ,91 2,43 64, , , , , ,60 1, ,23 0,92 55, , , , , ,90 1, ,28 0,74 54, , , , , ,90 21, ,01 23,39 89, , , , , ,60 2, ,78 1,14 34, , , , , ,30 0,20 730,00 0,00 1, , , ,64 Celkem , ,50 100, ,33 100,00 82, , , ,40

17 Porovnání skutečného čerpání kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku k se schváleným rozpočtem podle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf: Kapitálové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol k , ,00 tis. Kč , , , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k , Kapitola Podíl jednotlivých kapitol na kapitálových výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k je zobrazen následujícími grafy: Kapitálové výdaje hl.m. Prahy - RU k ,41% 09 2,74% 10 0,20% 01 3,98% 02 6,61% 07 1,12% 06 1,35% 05 3,12% 04 13,00% 03 46,49%

18 Kapitálov é v ýdaje hl.m. Prahy - skutečnost k ,39% 09 1,14% 10 0,00% 01 4,26% 02 6,21% 07 0,74% 06 0,92% 05 2,43% 04 10,72% 03 50,20% Výdaje k v RU v porovnání se skutečností v členění na běžné a kapitálové výdaje jsou v následující tabulce:

19 Kapitola RU k Hl. m. Praha celkem % k RU r k k k k k Vlastní hl. m. Praha k k k k Městské části k k Rozvoj obce Běžné výdaje , ,34 74, , , , , , , , , , , ,82 Kapitálové výdaje , ,48 87, , , , , , , , , , , ,07 CELKEM VÝDAJE , ,82 83, , , , , , , , , , , ,89 Městská infrastruktura Běžné výdaje , ,08 96, , , , , , , , , , , ,22 Kapitálové výdaje , ,26 77, , , , , , , , , , , ,95 CELKEM VÝDAJE , ,34 89, , , , , , , , , , , ,17 Doprava Běžné výdaje , ,36 98, , , , , , , , , , , ,67 Kapitálové výdaje , ,79 88, , , , , , , , , , , ,44 CELKEM VÝDAJE , ,15 94, , , , , , , , , , , ,11 Školství, mládež a sport Běžné výdaje , ,84 97, , , , , , , , , , , ,25 Kapitálové výdaje , ,59 67, , , , , , , , , , , ,07 CELKEM VÝDAJE , ,43 92, , , , , , , , , , , ,32 Zdravotnictví a sociální oblast Běžné výdaje , ,92 93, , , , , , , , , , , ,57 Kapitálové výdaje , ,91 64, , , , , , , , , , , ,23 CELKEM VÝDAJE , ,83 86, , , , , , , , , , , ,80 Kultura a cestovní ruch Běžné výdaje , ,33 97, , , , , , , , , , , ,49 Kapitálové výdaje , ,23 55, , , , , , , , , , , ,73 CELKEM VÝDAJE , ,56 90, , , , , , , , , , , ,22 Bezpečnost Běžné výdaje , ,57 94, , , , , , , , , , , ,57 Kapitálové výdaje , ,28 54, , , , , , , , , , , ,25 CELKEM VÝDAJE , ,85 89, , , , , , , , , , , ,82 Hospodářství Běžné výdaje , ,67 83, , , , , , , , , , , ,25 Kapitálové výdaje , ,01 89, , , , , , , , , , , ,24 CELKEM VÝDAJE , ,68 88, , , , , , , , , , , ,49 Vnitřní správa Běžné výdaje , ,85 89, , , , , , , , , , , ,74 Kapitálové výdaje , ,78 34, , , , , , , , , , , ,38 CELKEM VÝDAJE , ,63 83, , , , , , , , , , , ,12

20 Kapitola RU k Hl. m. Praha celkem % k RU r k k k k k Vlastní hl. m. Praha k k k k Městské části k k Pokladní správa Běžné výdaje , ,35 45, , , , , , , , , , , ,20 Kapitálové výdaje ,30 730,00 1, , , ,64 730, , , ,64 CELKEM VÝDAJE , ,35 44, , , , , , , , , , , ,84 Celkem za kapitoly Běžné výdaje , ,31 94, , , , , , , , , , , ,78 Kapitálové výdaje , ,33 82, , , , , , , , , , , ,00 Ú H R N - CELKEM VÝ , ,64 90, , , , , , , , , , , ,78

21 4. Financování Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k přebytkem hospodaření ve výši ,03 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město Praha přebytkem hospodaření ve výši ,02 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy schodkem hospodaření ve výši ,99 tis. Kč. Ve třídě 8 financování je na straně výdajů zachycen proces splácení závazků a na straně příjmů použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech, ze kterých byl např. financován odkup akcií společnosti Pražská plynárenská Holding, a. s. v celkové výši ,00 tis. Kč, dále navýšení základního kapitálu KCP, a. s. o ,00 tis. Kč, založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a. s. se základním kapitálem ve výši ,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy a založení obchodní společnosti Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a. s. se základním kapitálem ve výši ,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy. Rovněž byly poskytnuty finanční prostředky ve výši ,00 tis. Kč Dopravnímu podniku hlavního města Prahy, a. s. na předfinancování investiční akce č Trasa metra A (Dejvická Motol). K hlavní město Praha uhradilo splátky dlouhodobých přijatých prostředků v celkové výši ,25 tis. Kč. Ke zhodnocení volných finančních prostředků byly využívány finanční produkty, které svým charakterem nejlépe vyhovují finanční strategii a způsobu řízení likvidity hlavního města Prahy. Byly využívány převážně konzervativnější způsoby zhodnocení volných finančních produktů. Jednalo se např. o běžné účty, vysoce úročené běžné účty, depozitní certifikáty, depozitní směnky a termínované vklady.

22 5. Vybrané ekonomické údaje 5.1 Finanční vypořádání hlavního města Prahy se státním rozpočtem za rok 2014 Při sestavě návrhu finančního vypořádání hlavního města Prahy za rok 2014 vycházel odbor rozpočtu MHMP z následujících ustanovení: zák. č. 218/2000 Sb. ze dne , zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) vyhlášky MF ČR č. 52/2008 Sb., která stanovuje zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem Statutu hl. m. Prahy metodického pokynu MF pro zpracování finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014, čj. MF-1240/2015/1202 ze dne a pokynů jednotlivých ministerstev a státních fondů Finanční vypořádání se státním rozpočtem Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 probíhalo ve dvou úrovních, a to jednak vypořádání s Ministerstvem financí (vypořádání účelových prostředků poskytnutých do rozpočtu hl. m. Prahy úpravou rozpočtu v průběhu roku 2014 z kapitoly Všeobecná pokladní správa) a jednak s příslušnými rezortními ministerstvy, státními fondy, které v průběhu roku 2014 poskytly hl. m. Praze účelové transfery. Z předložených návrhů finančního vypořádání vyplynul pro hl. m. Prahu odvod : do státního rozpočtu v celkové výši příslušných rezortních ministerstev, státních fondů projekty spolufinancované z rozpočtu EU ,33 Kč ,66 Kč ,67 Kč Transfery MINISTERSTVO FINANCÍ : Poskytnuto v roce 2014 Vráceno v průběhu roku 2014 Vyčerpáno (skutečně použito) v r Vratka k vl. HMP MČ HMP kapitola VPS ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 CELKEM MF ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 v Kč REZORTY : Ministerstvo kultury ,00 0, , , ,00 485,60 M. zdravotnictví , , , , ,43 0,00 M. doprav y ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 M. obrany ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 M. průmy slu a obchodu ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 M. živ otního prostředí ,00 0, , , ,00 0,00 M. zemědělství ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 MŠMT , , , , ,19 600,00 Ministerstv o v nitra , , , , , ,00 M. práce a sociál. věcí , , , , , ,44 Úřad v lády ,00 0, , ,00 0, ,00 SFDI ,25 0, ,25 0,00 0,00 0,00 REZORTY CELKEM , , , , , ,04 CELKEM , , , , , ,04

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

Pololetní zpráva emitenta kótovaných cenných papírů. hlavního města Prahy 2010. (za období 1.1.2010 30.6. 2010)

Pololetní zpráva emitenta kótovaných cenných papírů. hlavního města Prahy 2010. (za období 1.1.2010 30.6. 2010) Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Pololetní zpráva emitenta kótovaných cenných papírů hlavního města Prahy 2010 (za období 1.1.2010 30.6. 2010) V Praze dne 27.8.2010 Hlavní město Praha

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 31. 12. 2014 splněny ve výši 56 928 851,32 tis. Kč, tj. na 113,13 % rozpočtu upraveného (dále také jen RU nebo UR). Celkový přehled o dosažených příjmech

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR 1. Souhrnná charakteristika hospodaření státních fondů Hospodaření státních fondů za rok 2011 skončilo debetním saldem v úhrnné výši přesahující

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

III. Hospodaření územních rozpočtů

III. Hospodaření územních rozpočtů III. Hospodaření územních rozpočtů Významným faktorem ovlivňujícím vývoj příjmů územních rozpočtů jsou legislativní změny v oblasti rozpočtového určení daní, které znamenaly posílení daňových příjmů obcí.

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2013 usnesením č. 47/2013 jako přebytkový. Podkladem pro vypracování

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 a) Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

5. Vybrané ekonomické údaje 5.1. Finanční vypořádání hlavního města Prahy se státním rozpočtem za rok 2011

5. Vybrané ekonomické údaje 5.1. Finanční vypořádání hlavního města Prahy se státním rozpočtem za rok 2011 5. Vybrané ekonomické údaje 5.1. Finanční vypořádání hlavního města Prahy se státním rozpočtem za rok 2011 Při sestavě návrhu finančního vypořádání hlavního města Prahy za rok 2011 vycházel odbor rozpočtu

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Hlavní město Praha. Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2006. Hlavní město Praha

Hlavní město Praha. Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2006. Hlavní město Praha Hlavní město Praha Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2006 Hlavní město Praha V Praze dne 27.4. 2007 Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací na základě zákona č. 131/2000 Sb.,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Závěrečný účet za rok 2010 za obec Hatín

Závěrečný účet za rok 2010 za obec Hatín Vyvěšeno: 12.4.2010 Vyvěšeno na el. Úř. Desce: 13.4.2010 Sejmuto: 3.5.2010 Sejmuto z el. Úř. Desky: 3.5.2010 Závěrečný účet za rok 2010 za obec Hatín 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Strana 1 B. PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2015 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí-

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Zpracoval: ROZ MHMP srpen 2014 Základní okruhy prezentace dluhové služby Vlastního hl. m. Prahy (VHMP) Vztahové schéma dluhové služby Dlouhodobé finanční

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 153 ze dne 17.2.2015 Název: Návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 15 pro rok 2015 R a d a městské části Praha 15 a) b

Více

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v ) - měsíční Tab.č.1 daň z příjmů fyzických daň z příjmů fyzických daň z příjmů daň z příjmů fyz. daň z přidané daň z c e l k e m osob ze závislé činnosti osob z

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 Zastupitelstvo města Košťany schválilo na rok 2007 rozpočet v celkovém objemu příjmů 25 662 000 Kč, v celkovém objemu výdajů 26 476 000 Kč a v celkovém objemu financování

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 A2- dobrý (kvalitní) subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu STR2 Kvalitní subjekt

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013 č.j.: 801/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 734 ze dne 29.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet

Více

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2007

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2007 Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2007 Třída 1. Daňové příjmy Výše dosažených daňových příjmů je závislá na inkasu jednotlivých druhů daňových příjmů v celé České republice. Dle zákona č. 243/2000

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 F. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DALŠÍCH SLOŽEK VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ A O FONDECH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Obsah I. INFORMACE O HLAVNÍCH VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ

Více

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje přistoupil k aktualizaci Rozpočtového výhledu Karlovarského kraje. Platný

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 000 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2015 2017 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Horní Pěna 93 37831 Horní Pěna IČ 72567449 tel. č. 384388136, 724195814 ČJ. MJZ/2015/1

Horní Pěna 93 37831 Horní Pěna IČ 72567449 tel. č. 384388136, 724195814 ČJ. MJZ/2015/1 Horní Pěna 93 37831 Horní Pěna IČ 72567449 tel. č. 384388136, 724195814 ČJ. MJZ/2015/1 Hodnotící zpráva za rok 2014 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za dobrovolný svazek obcí

Více

Závěrečný účet Obce Mezholezy za rok 2011. zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Závěrečný účet Obce Mezholezy za rok 2011. zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Závěrečný účet Obce Mezholezy za rok 2011 zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Obsah závěrečného účtu Obce Mezholezy za rok 2011 1) Údaje

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů září 2010 1 Hospodaření obcí v letech 2009 až 2011 Rok (v mld. Kč) 2009 1) 2010 2) 2011 3) Celkové příjmy

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více