Biologické účinky ionizujícího záření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biologické účinky ionizujícího záření"

Transkript

1 Biologické účinky ionizujícího záření Zpracoval Mgr. David J. Zoul

2 Veličiny používané v radiační ochraně Podíl střední sdělené energie d, kterou předalo ionizující záření látce v daném objemovém elementu a hmotnosti dm tohoto elementu: d D, dm (1) Nazýváme absorbovanou dávkou. Tato veličina popisuje fyzikální efekty v dané látce, nelze ji tedy oddělit od látky, ve které je stanovována. Nelze tedy hovořit o dávce jako takové, musí být vţdy uvedena společně s materiálem, např. dávka v měkké tkáni, dávka ve vzduchu atp. Jednotkou dávky je J kg -1. Tato jednotka dostala speciální název gray (Gy). Ekvivalentní dávkou v orgánu či tkáni nazýváme veličinu: H T w D R R T, R, (2) kde D T,R je střední absorbovaná dávka v T-tém orgánu či tkáni způsobená zářením druhu R a w R je tzv. radiační váhový faktor - viz tabulka 1 Druh a energetický rozsah záření w R Fotony všech energií 1 Elektrony a miony všech energií 1 Neutrony s energií < 10 kev 5 10 kev aţ 100 kev kev aţ 2 MeV 20 2 MeV aţ 20 MeV 10 > 20 MeV 5 Protony (s výjimkou odraţených), energie 2 MeV 5 Částice, štěpné fragmenty, těţká jádra 20 Tab. 1 - Radiační váhové faktory. Protoţe radiační váhový faktor je bezrozměrný, je jednotkou ekvivalentní dávky opět J kg -1. 1

3 Aby se tato jednotka odlišila od jednotky dávky, pouţívá se pro ni speciální název sievert (Sv). Další důleţitou veličinou radiační ochrany je efektivní dávka. Tvoří ji součet ekvivalentních dávek v jednotlivých orgánech či tkáních, váţených tkáňovým váhovým faktorem w T, vyjadřujícím míru citlivosti daného orgánu při celotělovém ozáření: E w T H T T. (3) Hodnoty w T dle doporučení ICRP 60 jsou shrnuty v tabulce 2, přičemţ musí platit: w T T 1. (4) Tkáň nebo orgán w T Gonády 0,08 Červená kostní dřeň 0,12 Tlusté střevo 0,12 Plíce 0,12 Ţaludek 0,12 Močový měchýř 0,04 Mléčná ţláza 0,12 Játra 0,04 Jícen 0,04 Štítná ţláza 0,04 Kůţe 0,01 Povrch kostí 0,01 Mozek 0,01 Ostatní orgány a tkáně 0,12 Tab. 2 - Tkáňové váhové faktory. Jednotkou efektivní dávky je opět Sv. Limit efektivní dávky je primárním limitem v radiační ochraně. Pro některé účely je uţitečné uvaţovat celkovou ekvivalentní či efektivní dávku na vymezenou skupinu populace nebo na celou populaci. 2

4 Příslušné veličiny se nazývají kolektivní ekvivalentní dávka ve tkáni či orgánu - S T, resp. kolektivní efektivní dávka - S. Jednoduše je lze stanovit jako součet ekvivalentních resp. efektivních dávek na všechny jednotlivce v dané skupině. Někdy můţe být zajímavé znát i její rozdělení podle dávky obdrţené jednotlivcem. Tak např. pro velké skupiny populace můţeme nahradit diskrétní rozdělení efektivních dávek spojitou funkcí. Pak bude (dn/de)de vyjadřovat počet jedinců, kteří obdrţeli efektivní dávku mezi E a E+dE, a kolektivní efektivní dávku S dostaneme jako: S 0 E dn de de. (5) Dávka se vztahuje k předávání energie v daném místě, tj. z nabitých částic na částice látky. Jsou-li však primární částice nenabité, prvním krokem jejich interakce s látkou je předání energie na nabitou částici. Tento krok popisuje veličina zvaná kerma (Kinetic Energy Released in MAtter). Je definována coby podíl součtu počátečních kinetických energií dw k všech nabitých částic uvolněných nenabitými částicemi ionizujícího záření v elementu látky o hmotnosti dm a této hmotnosti: dwk K dm. (6 ) Kerma je tedy opět definována ve vztahu k látce. Z definice je zřejmé, ţe je pouţitelná pouze pro nenabité částice. Jednotkou je stejně jako u dávky Gy. Diferenciál dw k zahrnuje počáteční kinetické energie všech nabitých částic, to znamená, ţe je v něm obsaţena i energie, která se později vyzáří ve formě brzdného záření. Interakce ionizujícího záření s živou hmotou Absorpce energie záření X ve hmotě má kvantový charakter. Pro energie primárních fotonů pouţívané v radiodiagnostice ( kev) připadají v úvahu celkem dva procesy, jimiţ můţe záření předávat svoji energii látce. Těmito procesy jsou fotoelektrický jev (fotoefekt) a Comptonův rozptyl (Comptonefekt). 3

5 Pro energie fotonů pouţívané v radioterapii (10 kev 50 MeV) se začínají uplatňovat i tvorba elektron-pozitronových párů a fotojaderné reakce. Lineární přenos energie (LET) udává mnoţství energie předané prostřednictvím výše zmíněných procesů látce na jednotku délky stopy částice. LET určuje vztah mezi fluencí částic F a dávkou D záření: D 0, 16 LET [Gy] ( 7 ) Stopa částice je tvořena ionizacemi a excitacemi, které jsou produkovány jednak primárním fotonem (tvoří jádro stopy), a jednak tzv. -elektrony, vznikajícími při kolizi primární částice s obalem atomů a molekul látky, majícími energii dostatečnou pro vznik dalších ionizací a excitací. Tyto sekundární ionizace a excitace tvoří tzv. polostín stopy. Tloušťka polostínu je dána doletem -elektronů R, který souvisí s energií primárního fotonu [MeV] vztahem 7 4 R 40 E [nm]. ( 8 ) Střední lokální dávka D ve stopě je nepřímo úměrná čtverci vzdálenosti od trajektorie primární stopy. Kvantový charakter přenosu energie záření hmotě vede k tomu, ţe i v homogenně ozářeném vzorku lze nalézt mikroskopické objemy (objekty, místa) s větším počtem ionizací a excitací, nebo naopak místa, kde k ţádnému předání energie nedošlo, Mluvíme o fluktuacích energie deponované v mikroskopickém objemu. Při náhodném rozdělení ionizací a excitací v ozařovaném vzorku jsou fluktuace energie popsány Poissonovým rozdělením. Tak např. pravděpodobnost vzniku k ionizací v mikroskopickém objemu, P(k), je při střední hodnotě v ionizací v tomto objemu rovna k v P( k) exp( v) k! ( 9 ) a pravděpodobnost, ţe nevznikne ţádná ionizace, bude P(0) = exp(-v). Velikost v bude očividně úměrná dávce záření. Tento vzorec má pro radiobiologii zásadní význam, neboť vyjadřuje úbytek nezasaţených, tj. přeţívajících mikroskopických objektů (buněk) v závislosti na dávce záření a často se v této souvislosti mluví o tzv. zásahovém principu. Tento princip říká, ţe k dosaţení biologického efektu je nutno zářením zasáhnout (jednou nebo několikrát) určitou citlivou strukturu. Taková citlivá struktura v biologických objektech vskutku existuje - je to molekula DNA. Zásah nemusí odpovídat jedné excitaci nebo ionizaci, můţe to být také shluk ionizací, průchod částice citlivou strukturou apod. Řada teorií vychází ze struktury stopy částice. První model byl zkonstruován v 4

6 roce 1967 pro malé biologické objekty (např. bakterie, viry apod.), u nichţ bylo moţné předpokládat, ţe jsou podstatně menší v porovnání se stopou částice. O těchto objektech se předpokládalo, ţe mohou být v libovolném místě stopy, přičemţ v intervalu vzdáleností od trajektorie (r, r+dr) se budou objekty nacházet s pravděpodobností 2r.dr R -2, kde R je poloměr stopy částice. V této vzdálenosti od trajektorie částice bude střední lokální dávka deponovaná -elektrony (D ) úměrná přibliţně 2 Z D. ( 10 ) 2 E r Předpokládá se, ţe biologický účinek je zhruba stejný jako pro -záření při stejné dávce, tj. pouţije se křivka přeţití pro řídce ionizující záření S (D). Přeţití objektu zasaţeného stopou bude v průměru dáno integrálem R 0 S ( D ) 2 r R 2 dr. ( 11 ) Tato teorie dobře popisuje závislost biologického účinku záření na LET částic pro malé a citlivé biologické objekty (biomolekuly, viry, citlivé bakterie). Neplatí však pro rezistentní typy bakterií a savčí buňky. Aby se platnost rozšířila na tyto objekty, zavedli autoři dva typy biologického účinku urychlených částic, z nichţ první se vztahuje k jádru stopy částice a druhý k -elektronům. Efekt můţe nastat buď zásahem biologického objektu jádrem stopy, nebo polostínem stopy. Pro oba jevy se pouţívá jiná křivka přeţití a jiná parametrizace. Na základě znalostí o struktuře stopy částice a s vyuţitím mikrodozimetrických poznatků byly vytvořeny další teoretické přístupy, které interpretují nejen letální, ale také mutagenní účinky pro různé druhy záření. Účinky ionizujícího záření na celulární a subcelulární systémy Biologické systémy obvykle obsahují vysoké procento vody, ve které se tedy absorbuje značná část záření. Radiolýzou vody vznikají vysoce reaktivní produkty, jako je hydroxilový radikál OH, vodíkový radikál H, hydratovaný elektron e aq a v přítomnosti kyslíku téţ značné mnoţství peroxidu vodíku H 2 O 2. Všechny tyto produkty vyvolávají sekundární reakce s biologickými molekulami včetně DNA, čímţ způsobují jejich poškození. Tehdy hovoříme o Nepřímém účinku záření. V lidských buňkách je informace obsaţená v DNA rozdělena do 23 párů chromozomů. Celý lidský genom obsahuje okolo genů o celkové kapacitě BP. 5

7 Přímé působení stopy ionizující částice je na rozdíl od chemických mutagenních činitelů charakteristické tím, ţe způsobuje ve vysoké míře zlomy DNA, a to jak jednoduché SSB (poškozeno je pouze jedno vlákno DNA), tak i dvojité DSB (poškozena je celá báze). Kromě zlomů můţe docházet téţ k poškození např. chromatinového proteinu, lokální denaturaci DNA apod. Četnost poškozených bází můţe být dokonce ještě vyšší, neţ je počet jednoduchých zlomů. S rostoucí hustotou ionizace záření klesá výtěţek SSB a vzrůstá výtěţek DSB. Četnost však ještě neukazuje na velikost biologického účinku daného radiačního poškození. V buněčném jádře totiţ fungují účinné reparační systémy. Poškození na jednom řetězci DNA se poměrně snadno a s vysokou spolehlivostí reparují s vyuţitím komplementární informace na řetězci druhém. Také DSB se mohou reparovat s vyuţitím homologních chromosomů pomocí tzv. rekombinační reparace. Reparace DSB však probíhá podstatně pomaleji neţ reparace SSB. Proporce nereparovaných DSB se zvětšuje při vyšším LET záření, z čehoţ plyne, ţe kvalita DSB se můţe lišit. V poslední době je stále více pozornosti věnováno tzv. komplexním poškozením DNA. Jedná se o poškození vzniklá jako následek vydělení většího mnoţství energie záření ve formě clusteru. Přesto, ţe četnost těchto jevů je nízká, mohou významně přispívat k výslednému radiobiologickému efektu (jejich modifikovatelnost na fyzikálně chemické úrovni, jakoţ i reparovatelnost enzymatickými systémy je menší). Vznik zlomů DNA je na chemické úrovni výsledkem konverze kyslíku na peroxylový radikál, jenţ pak reaguje nevratně s radikálem DNA. Dvojité zlomy DNA představují pro buňku závaţná poškození, která mohou vést ke vzniku chromosomových aberací. V interfázním jádře ozářených buněk lze pozorovat nejčastěji translokace a fragmenty chromozomů. Při obarvení určitého chromozomu se tyto aberace jeví jako tři skvrny (namísto dvou) v jádře buňky. V mitóze můţeme pozorovat mnoho různých typů aberací. Vzhledem k tomu, ţe mitotické chromosomy obsahují vţdy dvě chromatidy, lze rozlišit chromosomové a chromatidové aberace. Nejčastějšími typy aberací po ozáření buněk ionizujícím zářením jsou zlomy chromosomů, interchromosomální a intrachromosomální výměny (dicentrické aberace, translokace, inverze apod.). Chromosomové aberace jsou povaţovány za hlavní příčinu letálního účinku záření a ve většině případů vedou k zániku buňky. Závisí např. na přítomnosti kyslíku, dávce, fázi buněčného cyklu, druhu záření apod. 6

8 Frekvence vzniku chromosomových aberací závisí pro záření na dávce kvadraticky. Velmi důleţitým typem chromosomálních aberací, zejména z hlediska radiačně indukovaných onkologických onemocnění, jsou tzv. reciproké translokace. Zlomy DNA a následné chromosomální aberace jsou většinou neslučitelné s ţivotními funkcemi buňky. Nejčastěji dochází k zániku buňky při pokusu o mitózu, kdy neproběhne zdárně separace chromosomů do dceřiných buněk. Zůstane tedy jedna buňka, která následně zahyne. Některé typy aberací, jako jsou právě reciporké translokace však zachovávají v buňce všechny geny ve funkčním stavu (s výjimkou místa zlomu). Takové buňky se pak mohou dále dělit, i kdyţ jejich vlastnosti byly pozměněny. Buňky s pozměněnými vlastnostmi představují pro organismus potenciální nebezpečí, neboť poškození v oblasti některého protoonkogenu či suporesorického genu můţe vésti k nádorovému bujení. Z tohoto hlediska platí pravidlo mrtvá buňka dobrá buňka. Pokud vycházíme z poškození DNA a chromosomálních aberací, je evidentní, ţe lineární dávková závislost počtu závaţných poškození náhodně rozdělených po buněčné populaci povede k exponenciální (lineární v semilogaritmické bázi) křivce přeţití. Sebemenší nelinearita v dávkových závislostech v produkci chromosomálních aberací bude mít za následek nelinearitu v počtu přeţivších buněk. Zlomy DNA jsou produkovány lineárně s dávkou a jejich vzájemnou interakcí vznikají chromosomální aberace. Proto je závislost počtu aberantních buněk na dávce nelineární a křivka přeţití vykazuje rameno. Tento mechanismus tzv. reprodukční smrti buňky není však zdaleka jediný a výsledná křivka přeţití je vţdy superpozicí mnoha různých procesů, jeţ se odehrály v jednotlivých buňkách. Kromě reprodukční smrti buňky se často setkáváme s pojmem programovaná smrt čili apoptóza. Tento typ smrti se od nekrózy liší koordinovaným působením určitých enzymů na počátku procesu. Dochází ke shlukování chromatinu a štěpení DNA na fragmenty určité typické délky působením endonukleáz. Přestoţe apoptické buňky lze ojediněle nalézt i v normální buněčné populaci, ozářením lze vyvolat v buněčné populaci masivní apoptózu. Apoptóza indukovaná zářením je závislá na přítomnosti funkčního genu p53, který nemusí být potřebný pro vyvolání apoptózy indukované jinými prostředky. Programovaná smrt buňky je zřejmě součástí ochrany ţivého organismu před nádorovým bujením, neboť podnětem k apoptóze je určitý typ poškození DNA. Jestliţe buňka nedokáţe včas opravit vzniklé poškození, stává se pro organismus rizikovou a je vhodnější tuto buňku odstranit a nahradit ze zdravé populace. 7

9 U nádorových buněk je právě gen p53 velmi často defektní, coţ je příčinou vzniku nádoru. Kromě letálních účinků způsobuje záření rovněţ vznik dědičných změn v ţivých systémech, tj. změn v genetickém kódu, jeţ jsou předávány do následující generace. Velkou část těchto genových mutací tvoří u savčích buněk rozsáhlé deplece genetického materiálu. Změny vyvolané zářením v buňkách jsou často potenciálně reverzibilní. Uţ na úrovni prvotních radikálů dochází k rekombinaci, která je tím intenzívnější, čím vyšší je hustota ionizace. Také vodní radikály se mohou rekombinovat, čímţ se sniţuje nepřímý účinek záření. Poškození nukleotidických bází a určité typy jednoduchých zlomů DNA mohou být opraveny tzv. excizní reparací. V průběhu této reparace dochází k rozpoznání a vyštěpení poškozeného fragmentu DNA endo- a exonukleázou. Chybějící úsek pak resyntetizuje DNA-polymeráza. Sloţitější poškození buňky indukují aktivaci tzv. SOS-systému. Důleţitou úlohu při indukci SOS-systému plní RecA-protein, jenţ má několik aktivních center a je důleţitým reparačním enzymem. Při radiačním poškození DNA se RecA-protein mění na RecA-proteázu, která štěpí LexA-protein, který je represorem genů SOS-systému, RecA-proteinu a sebe sama. Rozštěpením LexA represoru se spustí transkripce SOS-genů a následná syntéza celé řady důleţitých proteinů, umoţňujících poškozené buňce přeţít. Dochází k obnovení syntézy DNA zablokované poškozením, tím, ţe se v místě poškození vkládá do řetězce DNA nejpravděpodobnější chybějící nukleotid či dokonce sekvence nukleotidů. Indukce SOS-reparace vede k většímu objemu reparovaných úseků, ale za cenu niţší spolehlivosti, a tím i většího počtu mutací. Proto se také někdy hovoří o mutagenní reparaci. Pravděpodobně nejproblematičtější je pro buňku reparace DSB, neboť je zde ztracena informace na obou řetězcích DNA. I tyto zlomy se však reparují, a to mechanismy zahrnujícími tzv. rekombinační procesy. K uskutečnění této reparace je za potřebí homologní sekvence DNA, která se pouţije jako templát pro rekombinaci. Důleţitou roli při reparaci mají tzv. kontrolní body buněčného cyklu, v nichţ se progrese v cyklu při poškození DNA zastaví, a tím je poskytnut čas k reparaci poškození. Tak např. je známo, ţe záření zablokuje buněčnou populaci v G 2 /M-fázi. Zpoţdění vstupu do mitózy, které tím vznikne, vzrůstá s dávkou a je podstatně větší pro záření s vysokou hustotou ionizace. 8

10 Poškození lidského organismu ionizujícím zářením Pochopení patogenetických mechanismů uplatňujících se při vzniku a rozvoji somatického a genetického poškození člověka vlivem působení ionizujícího záření vychází z poznatků o účincích záření na savčí buňku, popsaných výše. Lidský organismus je ovšem sloţitým souborem tkání s často velmi rozmanitými biologickými vlastnostmi. Regulační systémy nervové i humorální představují na rozdíl od pouhých buněčných kultur kvalitativně novou úroveň. Lidský organismus prochází během ţivota různými fázemi svého růstu a vývoje, během kterých se můţe odezva na ozáření měnit. U člověka se mohou projevit účinky ozáření aţ po několika desetiletích, na druhé straně existují jiné typy radiačního poškození, jeţ se mohou v průběhu delší doby reparovat mechanismy vyvinutými aţ u vyšších organismů. Zářením modifikovaná cytogenetická informace (mutace) můţe i při zachované schopnosti dělení zasaţených buněk představovat selektivní nevýhodu, jeţ se projeví aţ v průběhu více generací eliminací zasaţeného genu z populace. Vedle toho můţe ozáření vésti k neschopnosti některých buněk realizovat své potomstvo, tj. projít opakovanými mitózami. Např. po jednorázovém ozáření červené kostní dřeně odpovědné za krvetvorbu dávkou 1Gy přeţívá 37 % z původního počtu buněk. V důsledku deplece proliferujících kompartmentů je přísun nových buněk do periferní krve omezen nebo zastaven. Funkční erytrocyty v periferii však nejsou v principu poškozeny. Důsledky blokády dělení prekursorů se tedy projeví aţ po delší době latence, kdy absence náhrady přirozeně ubývajících erytrocytů vyvolá klinicky patrné důsledky. Konečný výsledek jednorázového ozáření není přitom určen jen velikostí bezprostředních buněčných ztrát v důsledku expozice, ale i následným uplatněním reparačních procesů. Tzv. reparace Elkindova typu se projevuje obnovením ramene na křivce přeţití, coţ lze interpretovat tak, ţe buňky identifikované bezprostředně po ozáření jako reprodukčně mrtvé znovu získaly schopnost proliferace. Dalším významným mechanismem nápravy je obnova buněčné populace cestou proliferace ze zachovalé frakce kmenových buněk. Buněčnou proliferaci vyvolávají či zastavují extracelulární regulátory působící prostřednictvím specifických receptorů na buněčných membránách. Patří k nim cytokiny peptidické povahy s převáţně parakrinním či autokrinním působením. Vedle zevních regulátorů se stimulace buněčného cyklu realizuje intracelulárními mechanismy, např. působením cyklinů. V modelu radiačního poškození červené krvetvorby je průběh regenerace progenitorů této buněčné řady ukázán na obr.1. 9

11 Bezprostředně po ozáření dávkou 2 Gy se fond těchto buněk zmenšuje asi na 10 % a poté působením extracelulárních regulátorů opět stoupá. Kolem 10. dne dosahuje původní velikosti kompartmentu. Pro nedostatečné zpětnovazebné tlumení regenerace přestřelí, a teprve poté se velikost kompartmentu stabilizuje. Analogické modely lze konstruovat také pro sebeobnovu dalších elementů periferní krve, tj. leukocyty a trombocyty, které se v rozvoji akutní nemoci z ozáření především uplatňují. K dalším sebeobnovným buněčným populacím, které jsou zachovány po celou dobu ţivota jedince, patří slizniční výstelky, pokoţka s adnexy a v období pohlavní dospělosti rovněţ gonády. Tyto populace se liší délkou buněčného cyklu a dobou průchodu od nediferencované mateřské buňky k buňce s plnou funkcí. Nejkratší je tato doba u epitelu tenkého střeva, kde činí asi 4 5 dnů, delší v buňkách bílé krvetvorby s efektivní dobou průchodu dnů a u spermiogeneze je rozloţena na dobu 6 8 týdnů. Tyto časy jsou relevantní ve vztahu ke klinické manifestaci projevů po ozáření. V některých buněčných systémech se buňky proliferujících kompartmentů nalézají v klidovém stavu, ale jsou schopny v mimořádných situacích přejít do buněčného cyklu. Patří sem např. jaterní tkáň, parenchym ledvin či kloubní chrupavky. V jiných buněčných systémech je sebeobnovná buněčná populace přítomna jen do období fetálního, popřípadě novorozeneckého a v pozdějším období reprezentují daný systém jiţ jen buňky funkční. To se týká např. neuronů centrálního nervového systému, jeţ jsou v důsledku této své charakteristiky málo citlivé k působení ionizujícího záření. 10

12 Funkční stav centrálního nervového systému je však podmíněn zachováním i dalších struktur, jako např. cévního řečiště. Vyšší vnímavost endotheliálních buněk na ozáření můţe pak být pro konečný výsledek ozáření rozhodující. Poněkud odlišná je situace ţenských zárodečných buněk. Zrání oocytů se zastavuje u novorozenců na úrovni profáze prvního zracího dělení a vytváří se primární folikul. U dospělé ţeny se v průběhu menstruačních cyklů dokončuje zrání primárních folikulů a uvolňuje se zralé vajíčko. V době dospívání má ţena asi primárních folikulů. Jejich počet klesá přirozeným zánikem do 30 let asi na 20 %, do 45 let na cca. 2 %. Zánik primárních folikulů způsobený ozářením nemůţe být nijak nahrazen. Dávky okolo 3 Gy způsobují v závislosti na typu frakcionace u mladších ţen sterilitu v %, u starších ţen ve 100 %. Pro komparativní posuzování účinků ionizujícího záření na biologické systémy je zaveden termín radiosenzitivita. V experimentální radiobiologii se radiosenzitivitou rozumí strmost křivky přeţití buněčných systémů, popisovaná klasicky hodnotou střední letální dávky D 0. Buněčné systémy, vykazující strmě klesající křivky přeţití a charakterizované niţší hodnotou D 0 mají vyšší radiosenzitivitu neţ systémy vykazující pozvolný pokles křivky přeţití se stoupající dávkou. Pokud hovoříme o radiosenzitivitě jednotlivých tkání lidského těla, máme tím na mysli zpravidla vnímavost k vyvolání akutních klinických příznaků. Ke vnímavým systémům patří z tohoto hlediska lymfatická tkáň, červená kostní dřeň, epitel tenkého střeva i některých jiných orgánů a muţský pohlavní epitel. Velmi citlivým orgánem je i oční čočka, ale patogeneze rozvoje oční katarakty (šedého zákalu čočky) vyvolané zářením je sloţitější a projevy se manifestují aţ po delší době latence. Vztah dávky a účinku Ozáření člověka můţe vyvolat některé chorobné změny projevující se v průběhu dnů aţ týdnů, jiné v průběhu roků a desetiletí. To vedlo k zavedení třídění opírajícího se o dva základní typy vztahu dávky a účinku. Poznání tohoto vztahu a jeho kvantitativní popis je hlavním cílem biologických a medicínských studií zaměřených na ochranu před ionizujícím zářením. Na základě těchto znalostí lze pro činnosti probíhající za kontrolovaných podmínek vymezit cíle a kritéria radiační ochrany a pro případy mimořádných situací spojených s ozářením lidí odhadnout moţné následky i úkoly zdravotnické pomoci. 11

13 Účinky ionizujícího záření se z hlediska integrovaného savčího organismu dělí na deterministické, kdy při dosaţení určité dávky ionizujícího záření efekt zákonitě nastává, a stochastické, kdy se stoupající dávkou stoupá pravděpodobnost poškození. Zatímco deterministické účinky jsou podmíněny především buněčnými ztrátami v důleţitých buněčných populacích, pro stochastické účinky je patogenetickým podkladem na buněčné úrovni mutace genu. Zatímco stochastické účinky jsou zřejmě bezprahové, (libovolně malá dávka můţe vyvolat jí úměrné poškození na genetické úrovni), pro deterministické účinky existuje vţdy práh manifestace poškození, pod nímţ se účinky ozáření navenek nijak neprojeví, tj. neovlivní klinický obraz ozářené osoby. Je třeba zdůraznit, ţe kategorie deterministických účinků předpokládá existenci projevů zjistitelných makroskopickými pozorováními, jeţ se u člověka kryjí s pojmem klinické příznaky. Na úrovni buněčné a molekulární se ovšem i u těchto účinků uplatňuje moment stochastických zákonitostí (náhodnosti a statistické pravděpodobnosti). Souvislost obou jevů je znázorněna na obrázku 2. 12

14 1) Deterministické účinky záření Se stoupající dávkou ionizujícího záření stoupá počet inaktivovaných elementů v buněčné populaci, který je relevantní pro daný deterministický efekt. Malé buněčné ztráty však organismus toleruje, tj. odpovídající funkce není porušena. Úbytku buněk v populaci přísluší na základě nestejné radiosenzitivity určité statistické rozpětí, takţe i dosaţení prahu deterministického efektu vyjádřeného horizontální přímkou v dolní části grafu 2 je u jednotlivců rozloţeno v určitém rozpětí dávek. Klinické projevy deterministických účinků u člověka jsou velmi rozmanité, neboť proces deplece buněčných populací se realizuje v závislosti na geometrii ozáření v různých částech těla, tj. v různých orgánech a tkáních či jejich částech, a to v různé kvantitativní míře v závislosti na dávce a její prostorové distribuci. Pokud je dávka rozloţena na delší časový interval, uplatňují se vedle toho ještě reparační mechanismy. Existence reparačních mechanismů je důvodem toho, ţe vzhledem k deterministickým účinkům nelze dávky rozloţené do delšího časového období prostě sčítat. Vychází-li se z teoretické a experimentálně doloţené představy (např. ve vztahu k indukci chromosomálních aberací), ţe vztah dávky a účinku je pro řídce ionizující záření v zásadě lineárně-kvadratický, potom dávky vyvolávající deterministický efekt spadají do oblasti, kde se výrazně uplatňuje kvadratická sloţka. Pro malé dávky a malé dávkové příkony se předpokládá v zásadě lineární průběh vztahu dávky a účinku. a) Akutní nemoc z ozáření Akutní nemoc z ozáření vzniká typicky po jednorázovém celotělovém ozáření vyšší dávkou pronikavého záření. U člověka se ke kvantifikaci míry deterministických účinků ozáření pouţívá komplexního ukazatele LD 50/60, coţ je letální dávka, při níţ zemře 50 % ozářených jedinců v období do 60 dnů po ozáření. Ve správě UNSCEAR 1993 se uvádí hodnota LD 50/60 pro ozáření člověka ve střední čáře pro řídce ionizující záření v rozpětí 2,1 Gy aţ 5,25 Gy se střední hodnotou 3,5 Gy. Klinický obraz akutní nemoci z ozáření závisí na velikosti celotělové dávky. Podle její stoupající výše převládají nejprve příznaky podmíněné poruchou funkce sliznic, poté krvetvorných orgánů, při vyšších dávkách příznaky z oblasti trávicího ústrojí a konečně důsledky poruch centrálního nervového systému a metabolismu. 13

15 1) Orofaryngeální syndrom se projevuje jiţ při jednorázovém ozáření dávkou 2 3 Gy. Je charakterizován změnami na sliznici dutiny ústní a v hltanu, kde jsou postiţeny zejména tkáně bohaté na lymfatické elementy, jako jsou tonzily a kořen jazyka. Postiţeny jsou i dásně, sliznice tváří a měkkého patra. Vedle krvácení a povrchových ulcerací mohou vznikat i hluboké nekrózy. Jde o projevy jiţ vcelku závaţné, provázené bolestí a hromaděním lepkavých hlenovitých hmot, které ucpávají dýchací cesty a ztěţují dýchání. Neméně významné můţe být poškození plicní tkáně, neboť pro její relativně nízkou denzitu je tkáňová dávka z fyzikálních důvodů vyšší neţ v okolních hutnějších strukturách. Terčovými elementy jsou zde buňky alveolů, případně i jemné cévy. V průběhu několika málo měsíců po ozáření se můţe vyvinout radiační pneumonitis, který můţe vést i ke smrti. 2) Hematologická forma se svými hraničními příznaky můţe projevit jiţ při jednorázovém celotělovém ozáření dávkou okolo 1 2 Gy, avšak typický obraz odpovídá dávkám nad 3 Gy. V klinickém průběhu lze rozlišit několik období. Během prvních 48 hodin po ozáření se rozvíjejí přechodné úvodní příznaky, které jsou důsledkem odezvy regulačních systémů organismu, především autonomního nervového systému. Jsou reprezentovány projevy gastrointestinálními a neuromuskulárními. K první skupině patří nechutenství, nausea, zvracení, průjem, salivace a dehydratace organismu. Ke druhé pak únava, apatie, pocení, bolesti hlavy, pokles krevního tlaku a zvýšená teplota. Zvracení bývá dominujícím příznakem. Je důsledkem podráţdění dvou center v prodlouţené míše nízkomolekulárními peptidy. Jedním z center je chemorecepční spouštěcí zóna, druhým vlastní centrum zvracení. Doba nástupu zvracení a jeho frekvence můţe býti vodítkem k předběţnému odhadu závaţnosti ozáření. Po odeznění úvodních obtíţí nastává několikadenní období latence, kdy postiţený nemá výrazné příznaky. Plný rozvoj nemoci z ozáření je charakterizován výrazným zhoršením celkového stavu. Nemocný trpí horečkami, za příznaků mikrobiálního rozsevu a zhroucení imunitních ochranných struktur, krvácením ze sliznic, popř. koţními projevy krvácení. 14

16 Tyto příznaky vrcholí v době nejhlubšího poklesu neutrofilních leukocytů a krevních destiček, který nastupuje při dávkách 4 Gy okolo 20. dne po ozáření, při dávkách 6 Gy asi 7. den po ozáření. Jednotlivé třídy elementů periferní krve prodělávají změny vyplývající ze zániku radiosenzitivních buněk. Z leukocytů jsou nejcitlivější lymfocyty, které mohou uţ při dávkách 1 2 Gy poklesnout v průběhu 48 hodin na 50 % původní hodnoty, neboť podléhají interfázové smrti. Neutrofilní leukocyty vykazují zprvu krátkodobé zvýšení počtu, coţ je výsledkem nastartování regulačních mechanismů. Později však rovněţ nastává jejich pokles v důsledku blokády mitotického cyklu v kompartmentu prekursorů. Při dávkách 2 5 Gy je patrný kolem 10. dne přechodný vzestup této třídy bílých krvinek připisovaný náznaku obnovy z kompartmentu komitovaných progenitorů, která však nemůţe pokračovat pro deficit kmenových buněk. Trombocyty v periferní krvi prodělávají analogické změny, abortivní vzestup se však u nich nepozoruje. Pokud celotělová dávka záření nepřekročí 3 Gy, mohou se někdy objevit, po 6 8 týdnech, známky pomalého postupného zlepšování zdravotního stavu. Ze zachovalé frakce kmenových buněk proběhne v krvetvorných orgánech nová repopulace. Pro dávky 3 6 Gy se průměrná doba přeţití postiţené osoby pohybuje okolo jednoho měsíce. 3) Gastrointestinální forma akutní nemoci z ozáření se projevuje po jednorázové celotělové dávce 6 10 Gy, kdy rozvinuté příznaky nastupují mezi 4. a 7. dnem po ozáření. Spočívají v krutých průjmech provázených ztrátou tekutin, minerálním rozvratem a krvácením ze střev. Patogeneticky jde o projevy nekrózy buněk střevního epitelu s obnaţením povrchu střeva. V pozdějších stádiích dochází k rupturám střevní stěny s následnou sepsí. Časový nástup změn souvisí s větší rychlostí obratu buněk střevního epitelu tj. dobou přechodu od kmenových buněk ve střevních kryptách k funkčním buňkám klků tenkého střeva. Vyšší prahová dávka zase souvisí s relativní radiorezistencí těchto buněk ve srovnání s kmenovými buňkami krvetvorby. Přeţije-li nemocný 7 dnů, coţ bývá spíše výjimkou, projeví se u něho ovšem v plné míře i příznaky poškození krvetvorných orgánů. 4) Neuropsychická forma akutní nemoci z ozáření se projevuje při jednorázové celotělové dávce nad 10 Gy. Je důsledkem zejména radiačně indukovaného narušení krevního zásobení centrálního nervového systému. 15

17 Během několika minut se objevuje celková zmatenost a dezorientace, nejpozději za několik hodin upadá postiţený do těţkého komatu, z něhoţ se jiţ neprobere. Během 6 hodin zcela vymizí lymfocyty v periferní krvi. Smrt se dostavuje v průběhu několika málo desítek hodin po expozici. 5) Kardiovaskulární a toxemický syndrom nastává po jednorázovém celotělovém ozáření dávkou v řádu několika desítek Gy. Poté co postiţený upadne po několika minutách, či desítkách minut do komatu, dochází k totálnímu metabolickému rozvratu v celém organismu a během několika hodin nasává srdeční selhání. b) Člověk jako indikátor míry ozáření Nejcitlivější a prakticky dobře propracovanou metodou k posouzení významu celotělového ozáření je stanovení četnosti chromosomálních aberací v lymfocytech periferní krve. K hodnocení účinků ionizujícího záření se hodí nejlépe pro svoji tvarovou jednoznačnost dicentrické chromosomy, vzniklé spojením větších zbytků dvou zlomených chromosomů. Laboratoře mají k dispozici kalibrační křivky pro rozdílné energie fotonů, které jim umoţňují posoudit efektivní odezvu, pro kterou byl zaveden termín efektivní celotělová dávka (ECD). V době ozáření jsou v závislosti na rozloţení dávky v těle zasaţeny lymfocyty cirkulující v periferní krvi nebo procházející orgány (názorné představě pomáhá přirovnání lymfocytů k cirkulujícím dozimetrům). Při dostatečném počtu hodnocených buněk lze detekovat ECD řádu stovek mgy. Desítky procent dicentrických chromozomů se zjišťují po ozáření v oblasti jednotek Gy. Horní mez spolehlivosti představuje dávka asi 4 Gy, která vyvolá natolik značné poškození buněk, ţe výskyt mnohočetných aberací znemoţňuje spolehlivou aplikaci kalibrační křivky. Léčba akutní nemoci z ozáření vyţaduje izolaci postiţeného z důvodu ochrany před mikrobiálními infekcemi a podávání antibiotik. Nejnáročnějším opatřením v tomto směru můţe být tzv. reverzní izolace v zařízení typu life-island. c) Akutní radiační poškození kůže Z lokálních časných účinků je v popředí zájmu radiační ochrany akutní poškození kůţe. Je to nejčastější typ poškození při nehodách se zdroji zevního záření. Pokud se při nehodě ocitl zářič v blízkosti povrchu těla, nebo přišel dokonce do přímého kontaktu s ním, je vzhledem ke strmosti gradientu dávky podstatně vyšší dávka v kůţi, neţ v kterékoli jiné tkáni. 16

18 Odezva koţního orgánu je závislá nejen na velikosti dávky, ale významně i na druhu záření, energii částic, velikosti pole a lokalizaci terčové oblasti v těle. Podle závaţnosti projevů se rozlišují tři stupně akutních koţních popálenin vyvolaných ionizujícím zářením. 1) Erytematózní dermatitis je nejlehčí formou akutního poškození kůţe charakterizovanou zarudnutím. Jako typické podmínky pro vyvolání 50 % případů do 30 dnů se uvádí např. záření X o energii 200 kev v dávce 5,7 Gy na vnitřní plochu předloktí o rozměrech cm. Stejný efekt lze vyvolat u 80 % zasaţených při energii kev, a dávce 3 4 Gy. Pro fotony o energii kev činí prahová erytémová dávka asi dvojnásobek a pro energie okolo 1 MeV dokonce trojnásobek. Bezpříznakové období latence trvá podle velikosti dávky 2 4 týdny. Potom se projeví zarudnutí spojené se zánětlivou exsudací v koritu. Drobné tepénky a kapiláry se tromboticky uzavírají a způsobují rozšíření kolaterál. Vzhledem k vyšší citlivosti buněk vlasových míšků a mazových ţlázek na ozáření, zastavuje se buněčné dělení těchto struktur jiţ v dávkových úrovních odpovídajících této formě radiační dermatitidy a objeví se vypadávání vlasů a ochlupení, tj. epilace. Přechodná epilace vzniká po dávce 3 Gy a projeví se kolem třetího týdne. Po dávce 6 Gy můţe být epilace trvalá. Nejvnímavější k vyvolání epilace jsou ty partie kůţe, kde se vlas rychle obnovuje, jako je tomu na vlasaté části hlavy a ovousené části obličeje u muţů. Zjištění míst postiţených ztrátou ochlupení je významným ukazatelem rozloţení dávky na povrchu těla. 2) Deskvamativní dermatitis představuje střední stupeň radiačního poškození kůţe. Vzniká po ozáření dávkami okolo Gy. Bývá uváděna časným erytémem, který se objevuje v průběhu prvních dvou dnů po ozáření, často však jiţ v prvních hodinách. Bývá nevýrazný, takţe můţe snadno uniknout pozornosti, a trvá okolo 24 hodin. Jde o rozšíření kapilár vlivem látek podobných histaminu, které se uvolňují z ozářené tkáně. Při větších dávkách se prchavý erytém můţe objevit i v několika vlnách. Doba latence do rozvoje plných příznaků bývá 2 3 týdny. Zánětlivý exsudát se hromadí v úrovni poškozené vrstvy bazálních buněk a epidermolýzou vznikají puchýře. Odlučováním puchýřků a jejich infekcí se stav dále komplikuje - vyvíjí se plošné mokvání. 17

19 V příznivějším případě nastává po dalších 2 3 týdnech obnova pokoţky z okrajů defektu a z přeţívajících kmenových buněk ve vlasových míšcích. 3) Nekrotická forma radiační dermatitidy je důsledkem postiţení hlubších vrstev kůţe, popř. podkoţí. Je zpravidla následkem patologických cévních změn a komplikující infekce, kdy postiţený okrsek tkáně odumírá, odlučuje se a vytváří vřed. Hlubší defekty se velmi obtíţně a dlouhou dobu hojí z důvodu špatného krevního zásobování v důsledku cévní degradace v okolí postiţeného místa. Zahojí-li se přeci jen defekt, je další osud postiţeného okrsku více neţ nejistý. Nová pokoţka, často velmi tenká a křehká, nemá dostatečně spolehlivou podkladovou vyţivující vrstvu, a proto špatně odolává mechanickým, chemickým a mikrobiálním faktorům. Po několika letech se proto můţe objevit sekundární vřed vyţadující zpravidla zákrok plastického chirurga. Klinický obraz je výrazně modifikován větším rozsahem lézí. Těţký stav spočívá v celkových příznacích vyplývajících z toxémie a vyţaduje aplikaci náročných postupů popáleninové medicíny. Hodnocení prognózy koţních změn se opírá jak o dostupná dozimetrická data, tak i o posouzení doby vzniku a charakteru lokálních změn. Určitá orientace je moţná z tabulky 3. Období nástupu klinických projevů v akutní fázi Primární erytém Sekundární erytém Puchýře Erose, vředy Nekróza Doba rozvoje oddálených účinků [dny] Pozdní účinky Odhad dávkových rozpětí [Gy] h d suché olupování Nevyskytují se h 6 14 d 8 15 d mokvající plochy epitelizace Ţádné nebo mírná atrofie (prsty) (celá ruka) 4 6 h 3 7 d 5 10 d d 1 2 h 0 4 d 3 5 d 6 7 d 6 10 d epitelizace tvorba jizev nebo indikace k chirurgickému zákroku Atrofie, depigmentace, teleangiektasie Atrofie, depigmentace, teleangiektasie, druhotný vřed. Trvale narušená funkce ruky (prsty) (celá ruka) 80 Tab. 3. Doba nástupu klinických projevů na kůži rukou po expozici řídce ionizujícím zářením. 18

20 Biofyzikální přístup k dávce v kůţi musí respektovat vzrůstový faktor a nestejnou relativní biologickou účinnost částic ve vztahu k jejich energii. Jak vyplývá z veličin zavedených pro radiační ochranu, je dávka do hloubky 0,07 mm pro biologický efekt nevýznamná, neboť postihuje převáţně neţivotnou zrohovatělou vrstvu buněk v pokoţce. Dávkou v kůţi se často rozumí dávka maximální, která je např. pro 60 Co (1,17-1,33 MeV) v hloubce 4,5 mm. Důleţitá je také konvence o průměrování dávky v ploše. Limity ozáření kůţe v našich předpisech se vztahují k průměrné dávce na ploše 1 cm 2. Dalším důleţitým faktorem je časové rozloţení dávky. Je-li ozáření kůţe rozloţeno na delší období, je účinek menší. K dosaţení téhoţ účinku, jaký způsobí jednorázová dávka, je třeba při aplikaci frakcí v průběhu jednoho měsíce dávky asi trojnásobné. Jiným faktorem je vliv velikosti ozářené plochy kůţe. Táţ plošná dávka na menším poli vyvolá menší účinek, coţ je důsledkem příznivého působení zdravého okolí (migrací buněk a působků) na vývoj a průběh změn. Odezva kůţe je podmíněna i nestejnou odolností různých částí povrchu těla. Nejcitlivější je kůţe na přední části krku, v loketní a záloketní jamce. d) Poškození zárodečného epitelu Sterilizační účinek ionizujícího záření na muţské a ţenské pohlavní ţlázy je třeba hodnotit odděleně. Jejich anatomické uloţení vytváří odlišné podmínky pro realizaci dávky v zárodečném epitelu. Značně odlišná je ovšem i buněčná kinetika muţských a ţenských zárodečných buněk. Také metodický přístup k hodnocení poklesu fertility se podle pohlaví liší. U muţů je hlavní metodou hodnocení spermiogramu, u ţen je hodnocení zaloţeno na údajích o menstruaci, o historii gravidit a na vyšetření hladiny hormonů. Muţi jsou z hlediska vyvolání poruch fertility ionizujícím zářením vnímavější neţ ţeny. Při běţném terapeutickém frakcionovaném reţimu (10 35 frakcí v rozpětí 2 7 týdnů) byla přechodná oligospermie zjištěna jiţ po dávkách 100 mgy. Za obdobných podmínek vyvolá dávka nad 500 mgy přechodnou aspermii u 100 % jedinců. Počet spermií poklesne během 8 20 týdnů, regenerace proběhne v horizontu 1 3 let. Dávky nad 3 Gy obvykle vedou k aspermii trvalé. U ţen do 40 let věku frakcionované dávky do úrovně 1,5 Gy nevedou ke zřetelné odezvě. 19