TRENDY NA TRHU HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRENDY NA TRHU HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance TRENDY NA TRHU HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ Trends of mortgage credits Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Jiří RYPAR Brno, 2012

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2011/2012 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: RYPAR Jiří Finance TRENDY NA TRHU HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ Trends of mortgage credits Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Vytvoření přehledu vývoje a metodiky hypotečních úvěrů v ČR v posledních pěti letech, souvislosti a trendy. Postup práce a použité metody: 1/ Podstata hypotečního úvěru a hypotečních zástavních listů 2/ Vývoj hypotečních úvěrů v ČR 3/ Vývoj legislativy v ČR 4/ Aktuální trendy 5/ Zhodnocení a závěr Použité metody: Deskripce, rozbor, komparace.

4 Rozsah grafických prací: Rozsah práce bez příloh: dle pokynů vedoucího práce stran Seznam odborné literatury: REJNUŠ, OLDŘICH. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. 4. aktualizované a rozšířené vydání. ISBN Peněžní ekonomie a bankovnictví. Edited by Zbyněk Revenda. 4. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN HYBLEROVÁ, ŠÁRKA. Zdroje financování bytové výstavby v České republice se zaměřením na hypoteční úvěr. Vyd. 1. V Liberci: Technická univerzita v Liberci, s. ISBN Související webová stránka: webové stránky hypotečních bank Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dalibor Pánek Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

5 Jméno a příjmení autora: Jiří Rypar Název diplomové práce: Trendy na trhu hypotečních úvěrů Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Trends of Mortgage Credits financí Ing. Dalibor Pánek Rok obhajoby: 2012 Anotace Bakalářská práce Trendy na trhu hypotečních úvěrů se zabývá problematikou hypotečního úvěrování v České republice. Začátek práce je věnován vzniku a vývoji hypotečního bankovnictví. Další část je věnována charakteristice hypotečního úvěru, jeho průběhu a možnostem jeho refinancování. Následuje kapitola zaměřená na vývoj legislativy v ČR upravující oblast hypotečních úvěrů. Další samostatná kapitola je zaměřena na vývoj hypotečního trhu v ČR v letech v grafech a číslech a na prozkoumání závislosti průměrných hypotečních úrokových sazeb. Práce je uzavřena kapitolou věnovanou prognóze budoucího vývoje na základě získaných výsledků z ekonometrických modelů a odhadovanému vývoji ekonomiky, který si zpracovává Česká národní banka. Annotation The bachelor thesis: Trends of mortgage credits is giving a preview to the issues of the mortgage credits in the Czech Republic. The beginning is focused on the origin and development of the mortgage credits. The second part continues with the characterization of the mortgage credits and possibilities of its re-financing. Then the chapter describing the development of the legislation follows. Next chapter is the core of my thesis, the description of the development of the mortgage credit market by charts and numbers between years and the research on the influences of chosen variables on the average interest rates on the mortgage credit market. The bachelor thesis is closed by forecast on the development of the market using the results of the econometric models and the forecast of some macro indicators by the Czech central bank. Klíčová slova Hypoteční úvěr, úroková sazba, hypoteční zástavní list, vývoj hypotečního trhu, závislost úrokových sazeb Keywords Mortgage credit, interest rate, mortgage bond, development of a mortgage market, dependence of an interest rates

6 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Trendy na trhu hypotečních úvěrů vypracoval samostatně pod vedením Ing. Dalibora Pánka, a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 14. května 2012 vlastnoruční podpis autora

7 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval svým rodičům a bratrovi, kteří se mi vždy snažili vyjít vstříc a v mé práci mě za všech okolností podporovali. Velmi rád bych poděkoval vedoucímu mé práce, panu ing. Daliboru Pánkovi, za jeho neuvěřitelně klidný přístup k řešení problémů, který přenášel také na mě a také za jeho neustálou vstřícnost a dobrou náladu. Velký dík patří také panu ing. Danielu Němcovi, Ph.D. za jeho podnětné rady a ochotu, bez kterých bych praktickou část své práce vůbec nebyl schopen vytvořit.

8 OBSAH ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE... 2 ÚVOD HISTORICKÝ VÝVOJ HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ OBECNÝ SVĚTOVÝ VÝVOJ VÝVOJ HÚ V ČESKÉ REPUBLICE HYPOTEČNÍ ÚVĚR OBECNĚ DEFINICE HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU CHARAKTERISTIKA HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU Výše HÚ Doba splatnosti Zastavované nemovitosti Úroková sazba Splácení Státní podpora DRUHY HÚ KDO POSKYTUJE HÚ ZDROJE REFINANCOVÁNÍ HÚ VKLADY KLIENTŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY SEKURITIZACE VÝVOJ LEGISLATIVY HYPOTEČNÍHO BANKOVNICTVÍ V ČR VÝVOJ HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ V ČR VÝVOJ V LETECH HYPOTÉKY V ČÍSLECH Objemy obchodů, počet poskytnutých úvěrů, průměrná výše úvěru Hypotéky podle doby fixace FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ÚROKOVÉ SAZBY... 36

9 5.3.1 Data Postup Výsledné modely a jejich interpretace AKTUÁLNÍ TRENDY A PREDIKCE DO BUDOUCNA ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHA A VÝPOČTY K EKONOMETRICKÝM MODELŮM... 55

10 ÚVOD Bydlení je už od pradávna jednou z nejzákladnějších lidských potřeb hned vedle potřeby potravy a jí podobných. Už v pravěku si lidé hledali obyvatelné jeskyně nebo nejrůznější úkryty, kde by se mohli schovat před nepřízní počasí i před dalšími nebezpečími, která čekala venku v tom divokém světě. Když se přesuneme o několik tisíc let do současnosti, vidíme, že na této lidské potřebě se nezměnilo zhola nic, jen možnosti jsou nesrovnatelně širší. Vyřešení otázky bydlení je úkolem pro každého mladého člověka, který se chystá osamostatnit. Takovému člověku se dnes nabízí několik možností. Jednou z nich je pořízení si vlastního bydlení pomocí dlouhodobého hypotečního úvěru. Hypoteční úvěrování má nejen ve světě, ale i v České republice poměrně dlouhou historii. Na našem území byly hypoteční úvěry poskytovány od r. 1865, s téměř třicetiletým přerušením v období komunismu. Po návratu demokracie a překonání prvotních problému se rozvoj nastartoval opět po roce 1995 a obliba tohoto typu financování bydlení od té doby stále roste. Je to totiž cesta, jak si pořídit i v poměrně mladém věku, prakticky bez jakýchkoliv úspor vlastní kvalitní bydlení. Hlavním cílem mé práce je analyzovat vývoj českého hypotečního trhu od roku 2007 až po aktuální situaci a trendy a prozkoumat, jaké faktory ovlivňují krátkodobé změny a výši průměrných úrokových sazeb na českém hypotečním trhu. Svou práci jsem si rozdělil na 6 dílčích kapitol, které dohromady dávají celkový náhled na stav a vývoj hypotečního bankovnictví v České republice včetně faktorů, které jej ovlivňují. V první části práce jsem stručně nastínil historii hypotečního bankovnictví. Druhá kapitola kromě definice hypotečního úvěru z pohledu práva diskutuje základní charakteristické rysy, které se vážou k tomuto typu úvěrování. Popisuje možnosti splácení, výši hypotéky, volitelnou úrokovou sazbu a co je možné použít jako zástavu. Nakonec je v této kapitole uvedeno, které instituce mohou hypoteční úvěry vůbec poskytovat. Třetí kapitola se zabývá základními formami refinancování hypotečních úvěrů ze strany banky. Čtvrtá kapitola popisuje vývoj legislativní úpravy v oblasti hypotečního bankovnictví v České republice. Pátou kapitolu bych mohl označit za stěžejní, kdy v první části je v chronologickém pořadí na grafech a tabulkách popsán a okomentován vývoj hypotečního trhu v jednotlivých letech, počínaje rokem Druhá část této kapitoly je věnována zkoumání možných vlivů nejrůznějších proměnných na průměrné úrokové sazby na českém hypotečním trhu, které jsou zastoupeny ukazatelem Fincentrum hypoindex, pomocí ekonometrického modelování. Šestá kapitola navazuje na výsledky předchozí kapitoly, jejichž pomocí a pomocí odhadů makro veličin České národní banky, nastiňuje možný budoucí vývoj českého hypotečního bankovnictví a celého trhu. Svou práci jsem zpracoval na základě monografií, legislativních předpisů a odborných článků týkajících se problematiky, jakož i s využitím internetových zdrojů. 9

11 1 HISTORICKÝ VÝVOJ HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ 1.1 Obecný světový vývoj Hypoteční úvěry s principy nastavenými tak, jak je známe dnes vznikly až v 17. století v Anglii, nicméně nemovitosti jako zástavy byly používány téměř od nepaměti. Už ve starověku patřily k nejoblíbenějším zárukám z jednoho prostého důvodu, nemovitost nemůžete nijak lehce přenést mimo dosah věřitele a jejich hodnota má v čase tendenci klesat jen velmi pomalu nebo dokonce může i stoupat. V dávné době ve starověku byla za nejlepší zástavu považována zemědělská půda. Půda byla totiž příslibem přežití vždy do dalšího roku a logicky také hlavním předmětem bohatství každé rodiny. Až se středověkým rozvojem měšťanstva a řemeslné výroby začaly být také stavby sloužící k bydlení nebo k vykonávání řemesla zajímavým artiklem zástavy. Od této doby (17.století) sledujeme vývoj hypotečních úvěrů a obchodů s nimi. Rozvoj hypotečního bankovnictví byl zapříčiněn rozvojem zástavního práva, které je základním rysem hypotečních úvěrů. Hypoteční banky začaly poskytovat úvěry nejen proti zástavě nemovitosti, ale také proti movitým věcem, např. lodě, hospodářské zvířata nebo dokonce i osobní majetek. Banky díky tomuto vývoji čím dál častěji poskytovaly úvěry na krytí nejrůznějších aktivit, až se odštěpily dva základní druhy hypotečního bankovnictví. První byl zaměřen na bytové hospodářství a bytovou výstavbu, zatímco druhý se zaměřoval především na financování podnikatelských aktivit. 1 V průběhu času došlo zejména v podnikání a průmyslu ke značným změnám, které ovlivnily také podnikatelské hypoteční bankovnictví. Paní inženýrka Sůvová tyto změny popisuje takto: V důsledku procesů koncentrace a centralizace kapitálu vyrostly mamutí podniky, vyžadující soustředění značných finančních zdrojů. Tentýž proces si na druhé straně vyžádal i zásadní změnu charakteru nemovitostí, zejména budov. Budovy určené pro podnikání a průmysl se přeměnily v jednostranně účelové nemovitosti, které jsou prakticky neprodejné a pro hypoteční banky tudíž jako zástava nevyužitelné. Proto také význam této části hypotečního bankovnictví pořád klesá. Naopak bydlení se stalo nezbytnou životní potřebou a s rostoucí poptávkou po uspokojování této potřeby roste také hypoteční bankovnictví, které se na tuto oblast specializuje. 2 1 SŮVOVÁ, H. a kol. Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, 1997, 398 s. ISBN , str SŮVOVÁ, H. a kol. Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, 1997, 398 s. ISBN , str

12 1.2 Vývoj HÚ v České republice Tato podkapitola čerpá z publikace Šárky Hyblerové 3 z roku 2010, konkrétně z kapitoly 4.1. Jak už jsem uvedl, v Evropě se hypoteční bankovnictví poprvé objevuje v 17. století v Anglii. Do střední Evropy se dostalo až ve století 18. a v Českých zemích se první opravdu fungující hypoteční banka, Hypoteční banka Království českého, objevila až v r Zemské hypoteční banky zprvu získávaly finanční prostředky na refinancování hypoték pouze z emitovaných hypotečních zástavních listů (HZL). V roce 1873 nastala krize a řada bank musela svou činnost ukončit, protože se potýkaly s výrazným odlivem finančních prostředků, což mělo za důsledek snížení důvěryhodnosti HZL v očích klientů. Vzhledem k tomu, že banky neměly dostatečně upravené podmínky pro přednostní vyplácení majitelů HZL, stalo se, že některé pohledávky klientů nebyly zcela uspokojeny. Tento nedostatek byl napraven v roce 1874 dvěma nově vydanými zákony, které tyto majitele upřednostňovaly. 4 V předválečném období bychom na českém území našli 6 zemských a hypotečních bank. Po první světové válce se tento počet snížil na 4. V meziválečném období význam hypotečních bank stoupal, díky světové krizi, v jejímž důsledku docházelo ke zvyšování počtu poskytnutých hypoték. Hypotéky v té době totiž byly levnější než ostatní úvěry. Hypoteční banky také vkládaly značné objemy finančních prostředků do nejrůznějších fondů, které vláda zřizovala pro podporu a obnovu hospodářství zasaženého ekonomickou krizí. Období protektorátu bylo na dlouhou dobu s malými výjimkami konečnou pro hypoteční bankovnictví. Jeho principy byly krátce použity hned po druhé světové válce u státní podpory, kdy stát mohl přebírat záruky za úvěry pro stavebníky. V období začátku komunismu v Československu se ještě zástava nemovitosti občas objevila při úvěru na bydlení, ale definitivní tečku za hypotékami udělala Zákonná úprava zástavního práva z roku 1964, která ponechala zástavní právo pouze v případě zahraničního obchodu. 3 HYBLEROVÁ, Š., Zdroje financování bytové výstavby v České republice se zaměřením na hypoteční úvěr. Vyd. 1. V Liberci: Technická univerzita v Liberci, 2010, 118 s. ISBN Zákon č. 4/1874, o hájení práv majitelů zástavních listů, zákon č. 49/

13 2 HYPOTEČNÍ ÚVĚR OBECNĚ Hypoteční úvěry jsou spolu se stavebním spořením základními kameny financování vlastního bydlení pro širokou škálu obyvatelstva. Hypoteční úvěr jako takový má mnohá specifika a od ostatních úvěrů se poměrně výrazně liší. Chybou by ovšem bylo, kdybychom tvrdili, že hypoteční úvěry nacházejí využití pouze v soukromé sféře, existují totiž také produkty soustředící se na podnikatelské aktivity a jejich podporu. Nyní bychom si hypoteční úvěr měli rozebrat podrobněji. 2.1 Definice hypotečního úvěru Definic, které se týkají hypotečního úvěru je celá řada a jsou rozlišeny podle různých hledisek. Z právního hlediska ve smyslu zákona č. 190/2004Sb., o dluhopisech je hypoteční úvěr definován jako úvěr, jehož splacení včetně všech příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Nemovitost se však musí nacházet na území České republiky, členského státu EU nebo jiného státu, tvořící Evropský hospodářský prostor. 5 To by bylo k oficiální právní části definice aktuálně platné pro Českou republiku. Aktuálně platné uvádím proto, že v historickém měřítku se tyto definice postupně měnily. Stejně tak se liší definice mezi jednotlivými zeměmi navzájem, proto pro Českou republiku. Historickému vývoji hypotečních úvěrů se budeme věnovat v jedné z dalších kapitol. Už tedy z definice v zákoně je patrné, že tento typ úvěru není nijak omezen z hlediska účelu, na který je úvěr poskytnut. V praxi se ovšem setkáváme většinou s úvěry účelovými, které jsou v drtivé většině poskytovány na financování pořízení nemovitostí a bytových potřeb. 2.2 Charakteristika hypotečního úvěru Hypoteční úvěr je produktem s mnoha charakteristickými znaky, které byste u jiných druhů úvěrů hledali nejspíš marně. Základním rysem těchto úvěrů je zajištění bankovní pohledávky zástavním právem k nemovitosti a dále pak dlouhodobost poskytovaného úvěru. Od těchto dvou položek se dále odvíjí i další rysy jako jsou specifické způsoby financování a také nejrůznější techniky čerpání a následného splácení úvěru. Nyní bych přikročil k podrobnějšímu popisu. 5 Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů 12

14 2.2.1 Výše HÚ Hypoteční úvěr ze své podstaty a podle selského rozumu by neměl překročit cenu dané zastavené nemovitosti. U výše hypotečního úvěru je také velmi podstatné, jakými zdroji je úvěr financován. Pokud je financován hypotečními zástavními listy (dále pak HZL), nesmí podle zákona úvěr přesáhnout 70% hodnoty zastavené nemovitosti, aby mohl být zařazen do krycího bloku pro emisi HZL. 6 U jiného druhu financování není limit stanoven. Nejobvyklejší a ještě rozumná hranice úvěru je 60-80% hodnoty zástavy. Hypoteční banky však v současné době jsou ochotny nabídnout i úvěry ve výši 90 a více procent. Objevily se dokonce případy, kdy byl poskytnut úvěr vyšší než 100% hodnoty nemovitosti, což mělo za cíl financovat také vybavení dané domácnosti. V takovém případě se spíš už jedná o jakýsi druh kombinovaného úvěru, kdy klasický hypoteční úvěr ( pravá hypotéka) splňuje 70% hranici, avšak je k němu zároveň přiřazen i další úvěr spotřebitelský, nad tento limit. Tradičně se za toto navýšení platí vyšší úroková sazba, kterou však klient běžně nepozná, protože je zahrnuta ve výpočtu do celkové úrokové sazby. Banky navíc k úvěru nad limit pravé hypotéky požadují nějaký typ dozajištění, nejčastěji ve formě ručitelského prohlášení třetí osoby a dalších Doba splatnosti Hypoteční úvěry jsou velmi dlouhodobou investicí, což se odvíjí především od doby splatnosti. Splatnost je nejvíce omezena ekonomickou aktivitou a produktivním věkem klienta banky, tedy dlužníka. Pokud jde o omezení ze strany životnosti zastavených nemovitostí, ta většinou výrazně onu splatnost úvěru překračuje. V České republice můžeme říci, že splatnost je stanovena minimálně na 5 let. Toto je omezení vycházející z vazeb hypoték na hypoteční zástavní listy, které se většinou vydávají na oněch pět let. Maximální hranice v ČR zpravidla nepřekračuje 30 let. Doba splatnosti se však může v rámci jednotlivých bank velmi lišit, protože si je stanovuje každá sama Zastavované nemovitosti Velmi důležitou položkou, která ovlivňuje jak výši jednotlivých splátek, tak i výši celkového úvěru, je zastavená nemovitost. O kvalitě této zástavy rozhoduje hlavně její prodejnost a výnosnost z jejího prodeje. Pokud je tedy nemovitost špatně prodejná nebo lze za ni utržit jen velmi malý zlomek její hodnoty, banka nejspíš do takto rizikového úvěru vůbec nepůjde a pokud ano, tak s velkou rizikovou přirážkou, která negativně ovlivní výši jednotlivých splátek i objem poskytnutého úvěru. 6 Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů 13

15 Za nejkvalitnější nemovitosti se považují ty se všestranným využitím nebo jejichž cena není závislá na druhu podnikání, které je v nemovitosti provozováno. Nemovitosti můžeme dělit na stavby a na pozemky. U staveb jsou za nejkvalitnější považované nemovitosti k bydlení, následují bytové domy a byty. Za nejméně kvalitní jsou označovány stavby nebytové s jednoúčelovým charakterem. Co se týče pozemků, tak lze říci, že nejlepší jsou pozemky stavební. Na opačném konci kvalitativního žebříčku se nachází zemědělská a lesní půda. Mezi faktory, které jsou schopné ovlivnit kvalitu, tedy i prodejnost a výnos z nemovitosti, patří míra nasycenosti trhu jako faktor tržní. Za velmi důležitý netržní faktor můžeme označit hlavně polohu nemovitosti Úroková sazba Úroková sazba je pravděpodobně vůbec ten nejdůležitější faktor, který zájemce o hypotéku zajímá. Nejčastěji se u nás v ČR setkáváme s úvěry s pevnou úrokovou sazbou, která se pouze liší v délce fixace. Jak se ukáže v praktické části mé práce, obliba jednotlivých fixací kolísá v závislosti na výši úrokových sazeb pro každou zvlášť. V současné době je nejoblíbenější pětiletá fixace, které zdatně sekunduje tříletá. V nedávné minulosti to ovšem bylo naopak, kdy největší zájem byl o hypotéky s jednoletou fixací, neboť byly mnohem levnější než ty pětileté. Kromě těchto základních fixačních dob se můžeme setkat prakticky s libovolnou dobou a záleží jen na bance a klientovi, jak si daný produkt společně nastaví. Můžeme se tudíž setkat i s fixacemi na 15 i 20 let. Na druhou stranu banky nabízejí také variabilně úročené úvěry, které jsou nejčastěji navázány na jednoletý PRIBOR, jinak však na prakticky jakoukoliv referenční sazbu. K této sazbě si banky účtují rizikovou přirážku šitou na míru pro každý jednotlivý případ Splácení Na základní úrovni můžeme splácení hypoték dělit na jednorázové nebo pravidelné postupné. Jednorázové je charakteristické např. pro úvěry poskytnuté na dobu neurčitou, kdy se splácejí stále jen úroky a po smrti dlužníka je úvěr přenesen na dědice, je splacen řádným způsobem nebo z prodeje nemovitosti, která je předmětem zajištění. Tento typ ovšem naše banky nenabízejí. Dalším typem splácení, na který můžeme ve světě narazit je tzv. balónové splácení. Tento typ definuje ve své knize ing. Sůvová 7 jako jakousi kombinaci pravidelného postupného a jednorázového splácení. 7 SŮVOVÁ, Helena a kol. Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, 1997, 398 s. ISBN , str

16 Hlavní specifikum je v nastavení pravidelných, předem dohodnutých splátek na delší období, než je splatnost daného úvěru. Dlužník tedy v průběhu času splácí předem dohodnuté částky a v okamžik splatnosti úvěru splatí zbylou část jistiny jednorázově v tzv. balónu. Také v ČR v dnešní době některé banky nabízejí možnost vybrat si, jakým způsobem chceme svůj úvěr splácet. Jedná se ovšem jen o typy pravidelného postupného splácení. Nejčastějšími typy jsou progresivní, degresivní nebo anuitní splácení. Nejvyužívanějším typem splácení je v dnešní době anuitní, kdy se po celou fixační dobu splácí stále stejná částka, ale mění se poměr úroky/úmor. Přestože pro klienta nejvhodnějším typem je splácení degresivní, kdy je na začátku umořována co největší část jistiny a spolu s úmorem postupem času klesá i splátka, není tento typ ani zdaleka tak oblíbený jako anuita. Většinou je tento typ předmětem zájmu pouze u podnikatelských subjektů. Jen pro úplnost, progresivní splácení je přesně opačné podstaty než degresivní, tedy na začátku člověk umořuje méně a tento úmor se mu postupem času zvyšuje. Tento typ je nejdražší, nicméně pro někoho, kdo nyní nemá dostatek prostředků a čeká vyšší příjmy v budoucnu, je to nejlepší volba. Výše zmíněné typy jsou tradičními postupy splácení. Může ovšem nastat situace, kdy by člověk raději splatil určitou část nebo i celou hypotéku s předstihem. Tyto mimořádné splátky jsou většinou umožněny pouze na konci doby fixace. Pokud klient trvá na splacení v jiném termínu, banky mají ve svých podmínkách uvedené striktní poplatky, zde už se možná dá mluvit o pokutách, které by měly kompenzovat bankám ušlý zisk z úroků Státní podpora Hypoteční úvěry jsou v dnešní době jednou ze dvou nejoblíbenějších forem financování bydlení a to také díky podpoře od státu. Stát tuto podporu poskytuje ve dvou formách, a to jako přímou dotaci např. ve formě poskytnutí levných úvěrů či úrokové dotace nebo jako možnost úlevy na daních. V současné době nejzajímavější podporou, kterou lze získat, je odpočet částky zaplacené na úrocích z hypotečního úvěru od základu daně až do výše 300 tisíc Kč za rok, který je zakotven v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. 8 Stále platí také nařízení, díky kterým je možnost čerpat úrokové dotace za určitých podmínek. Tyto dotace jsou ovšem navázány na překročení určité hranice průměrných ročních úrokových sazeb u vybrané kategorie hypotečních úvěrů a vzhledem k jejich současné velmi nízké úrovni tato dotace poskytována není. Poslední možností státní podpory jsou nízko úročené dlouhodobé půjčky ve výši 300 tis. Kč na nové bydlení a 150 tis. Kč na modernizaci. Tyto úvěry jsou poskytovány z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). 8 Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů - odpočet úroků. Gepard: Finance pro život [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.gpf.cz/zakon-o-danich-z-prijmu-odpocet-uroku> 15

17 2.3 Druhy HÚ Hypoteční úvěry jsou natolik specifické, že se na rozdíl od běžných spotřebitelských a jiných komerčních úvěrů nedělí podle doby splatnosti, ale podle účelu, na který jsou poskytovány. Tímto způsobem je tedy dělíme na: Úvěr na financování bydlení Úvěr za účelem financování podnikatelských aktivit Oba druhy se navzájem liší. Úvěry na bydlení jsou oproti podnikatelským zpravidla levnější a jsou poskytovány za lepších úvěrových podmínek. V tuto chvíli vstupuje do hry také státní podpora. 2.4 Kdo poskytuje HÚ V České republice v současnosti může hypoteční úvěry poskytovat každá licencovaná hypoteční banka, která vydá hypoteční zástavní listy. 9 V minulosti však vydávání HZL bylo podmíněno získáním licence nejprve od Ministerstva financí a následně od ČNB. Pojďme si uvést některé druhy bank poskytujících hypotéky v ČR. Specializované hypoteční banky Za specializované hypoteční banky jsou označovány takové banky, které se při své činnosti výhradně orientují na poskytování hypoték. Tyto banky také financují své úvěry v drtivé většině z výnosů z hypotečních zástavních listů. Za přednost můžeme označit profesionalitu, produktivitu, nízké náklady a pružnost v poskytování služeb klientům. Tyto banky díky své úzké specializaci nemusejí v konkurenčním boji spoléhat na širokou pobočkovou síť, ale vsázejí na výše zmíněné kvality, na které zákazníci slyší. Takto mohou tedy vznikat dodatečné úspory v nákladech. Hlavní nevýhodou těchto specializovaných ústavů je, že se při poskytování dodatečných služeb musejí obracet na ostatní instituce. 10 Hypoteční banky smíšeného typu Tyto banky rozšířily svou působnost o další služby a produkty související s poskytováním hypoték pro zákazníky ulehčující právě platební styk v průběhu čerpání či splácení úvěru. Kombinuje tak vysokou 9 Kdo ho poskytuje?. Finance.cz [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.finance.cz/bydleni/hypoteky/abeceda-hypotek/poskytovatele/> 10 SŮVOVÁ, Helena a kol. Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, 1997, 398 s. ISBN , str

18 profesionalitu a flexibilitu specializovaných hypotečních bank spolu s operační volností univerzálních bank. Odstraňují tedy hlavní nevýhody předchozího druhu, nicméně díky tomu mohou vzrůst náklady kvůli nutnému vyššímu počtu zaměstnanců a zpravidla i nutnosti mít pobočkovou síť. Univerzální hypoteční banky Univerzální hypoteční banky jsou ty, které se kromě poskytování hypoték zabývají taky ostatními odvětvími a službami bankovnictví, přestože třeba s hypotékami nijak nesouvisí. Poskytovat hypotéky si může dovolit banka, která splňuje několik předpokladů. Měla by být hlavně dostatečně velká s dostatečným počtem klientů. Další podmínkou pro úspěšné podnikání v hypotékách je rozvinuté retailové bankovnictví a široká síť poboček. Tyto předpoklady jsou důležité zejména pro úspěch v tvrdém konkurenčním boji. 17

19 3 ZDROJE REFINANCOVÁNÍ HÚ V dnešní době existují pro banky tři základní modely refinancování hypotečních úvěrů, já nyní uvedu charakteristiku každého z nich. 3.1 Vklady klientů Toto je tradiční způsob refinancování, kdy jsou nové úvěry vypláceny z dřívějších vkladů klientů. Tento způsob je nejčastěji využíván univerzálními bankami, které mají dostatečný počet klientů, aby jim obdržené vklady pokryly investice do nových hypoték. Jelikož jsou hypoteční úvěru dlouhodobé, měly by je banky financovat také klientskými vklady s dlouhou dobou splatnosti. 3.2 Hypoteční zástavní listy Model hypotečních zástavních listů (dále jen HZL) využívá k refinancování zvláštní druh cenných papírů, které jsou k tomuto účelu přímo určeny a které nesou stejný název hypoteční zástavní listy. Emitování těchto HZL je upraveno zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. V tomto zákoně je napsáno, že HZL může vydávat každá banka s bankovní licencí od ČNB a jsou zde také definovány jako: dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos (dále jen "závazky z hypotečních zástavních listů") jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek (řádné krytí) a popřípadě též náhradním způsobem podle tohoto zákona (náhradní krytí). 11 Investice do HZL je ve všech ekonomikách považována za velmi bezpečnou, tedy s velmi malým rizikem nesplacení. Jejich bezpečnost vychází ze zajištění splacení jejich jmenovité hodnoty a úrokových výnosů. Toto zajištění existuje ve dvou formách, buď jako zajištění pohledávkami z hypotečních úvěrů, jejichž splacení je zajištěno zástavními právy k nemovitostem, nebo konkrétním souborem zástavních práv k nemovitostem. Můžeme tedy na základě těchto dvou systému rozlišit pohledávkové systémy krytí HZL a zástavní systémy krytí HZL. 12 Pohledávkový systém krytí HZL má výhody v přímé vazbě mezi emitovanými HZL a schválenými hypotečními úvěry a pak také v transparentnosti pro investory a v jednoduché kontrole refinancování hypotečních úvěrů. Naopak hlavní nevýhodou je snižování objemu stávajících hypotečních úvěrů, kdežto objem HZL zůstává stále stejný, takže vzniká potřeba náhradního krytí. Další nevýhoda 11 28, odst.1, zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech 12 HYBLEROVÁ, Šárka. Zdroje financování bytové výstavby v České republice se zaměřením na hypoteční úvěr. Vyd. 1. V Liberci: Technická univerzita v Liberci, 2010, 118 s. ISBN str

20 spočívá také v možnosti růstu tržních úrokových sazeb. Problém nastává, pokud se v době mezi poskytnutím hypotečního úvěru a emisi HZL změní situace na trhu a dojde k růstu cen zdrojů refinancování. Hlavní výhodou zástavního systému krytí závazků z HZL je neměnná hodnota souboru hypoték a není tedy potřeba náhradního krytí. V případě, že by došlo k poklesu cen nemovitostí, zůstává stále dost prostředků pro krytí, neboť objem HZL je vždy nižší než aktuální součet hodnot zastavených nemovitostí. Tento systém také probíhá chronologicky opačně oproti pohledávkovému systému, takže nejprve jsou emitované HZL a poté až schváleny hypoteční úvěry k jejichž refinancování slouží. Nevýhodu můžeme spatřovat zejména v nižší transparentnosti užití zdrojů a nutnost emitovat pouze takový objem HZL, který odpovídá odhadnutému objemu schválených úvěrů. Ing. Šárka Hyblerová 13 člení HZL ve své knize také podle dalšího kritéria, a sice vazby emitovaných HZL ke konkrétním úvěrům na: Adresný systém, kdy ke každé konkrétní zastavené nemovitosti je vydán konkrétní HZL. Tento systém se dnes už nepoužívá pro vysokou rizikovost. Blokový systém, kdy emise HZL proběhne v poměru k určitému přesně definovanému portfoliu hypotečních úvěrů. V současnosti je to nejpoužívanější systém a objevuje se ve světě v několika podobách, např. rigorózní blokový systém nebo liberální systémy, které si však dále rozebírat nebudeme. Všeobecný systém je nejvolnějším systémem, kdy neexistuje jakákoliv vazba emitovaných HZL na konkrétní hypoteční úvěry. Závazky jsou kryty vymezenými aktivy hypotečních bank. 3.3 Sekuritizace O tomto typu refinancování hypoték se v posledních několika letech namluvilo hodně. Neuvážené obchody a sekuritizování špatných hypoték byly označeny za strůjce světové finanční krize z roku 2008 a mohli jsme všude slyšet rozhovory a analýzy na toto téma. Nyní bych okrajově naznačil, o co v tomto způsobu jde. Podstatou sekuritizace je transformace pohledávek z hypotečních úvěrů do likvidnějších cenných papírů. Banka vytvoří balík (pool) těchto hypotečních úvěrů (MBS) a prodá je třetí osobě (investorovi), tím tedy vyvede pohledávky za nesplacené hypoteční úvěry mimo svou bilanci. Tito 13 HYBLEROVÁ, Šárka. Zdroje financování bytové výstavby v České republice se zaměřením na hypoteční úvěr. Vyd. 1. V Liberci: Technická univerzita v Liberci, 2010, 118 s. ISBN , str

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Financování residenčního developmentu 9. října 2008

Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu Agenda 1. Je stále co financovat? Faktory mající vliv na poptávku Dopady krize 2. Základní parametry financování

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách Page 1 of 3 Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách BANKOVNICTVI.IHNED.CZ 20. 3. 2003 00:00 V posledních měsících dochází k nárůstu objemu úvěrů v ekonomice. Rozhodující podíl na tomto nárůstu mají

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Představení

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Připraveno pro konferenci Slovak PPP Forum 2009 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ Teoretická východiska 1 1. Jaká je základní definice banky? 2. Jaké jsou tři základní definiční znaky centrální banky? 3. Poukažte alespoň na některé zásady činnosti centrální

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 0 4 U k á z k a k n i h

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Jan PRŮŠA Brno, duben

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

2. Dodatek Základního prospektu

2. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 2. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace využívání úvěrových produktů hypotečních bank a stavebních spořitelen.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace využívání úvěrových produktů hypotečních bank a stavebních spořitelen. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace využívání úvěrových produktů hypotečních bank a stavebních spořitelen Iva Kruntorádová Bakalářská práce 2008 Poděkování: Děkuji panu Ing. Janu

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Ranking investičních fondů (listopad 2013)

Ranking investičních fondů (listopad 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (listopad 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Struktura fondů kolektivního investování v České republice

Struktura fondů kolektivního investování v České republice Struktura fondů kolektivního investování v České republice Kateřina Kořená 1 Abstrakt Článek srovnává strukturu jednotlivých typů fondů fondy kolektivního investování se dělí na akciové, dluhopisové, smíšené,

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více