Trendy hypotečního úvěrování v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trendy hypotečního úvěrování v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Trendy hypotečního úvěrování v ČR Bakalářská práce Autor: Jakub Černý Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha Duben, 2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací.. V Praze dne Jakub Černý

3 Poděkování: Děkuji vedoucí práce, Ing. Olze Šeflové, za ochotu, předávání osobních zkušeností, vydané odborné publikace a připomínky k mé bakalářské práci.

4 Anotace Bakalářská práce se zaměřuje na trendy v hypotečním úvěrování na bydlení v letech na trhu v České republice. V bakalářské práci je charakterizován obecně hypoteční úvěr v průběhu historie. Následující část práce je věnována detailnějšímu rozboru parametrů hypotečního úvěru a jeho uchycení v legislativě. Práce pokračuje analýzou produktových nabídek šesti vybraných obchodních bank v ČR. Poslední část práce je zaměřena na porovnání produktů vybraných bank v České republice. Klíčová slova: Anuitní splácení, fixační období, hypoteční úvěr, hypoteční zástavní list, úroková sazba, úmor. Annotation Thesis is focused on trends in mortgage loans on living in the years on the market in the Czech Republic. The work is generally characterized by a mortgage loan in the course of history. The next part is devoted to the more detailed analysis of the parameters of the mortgage loan and its attachment to the legislation. The work continues with analysis of product offerings of six selected commercial banks in the country. The last part is focused on comparing the products of selected banks in the Czech Republic. Key words: Annuity payment, the fixation period, mortgage loan, mortgage bonds, interest rate, amortization.

5 Obsah Obsah... 5 Úvod Teoretické vymezení hypotečních úvěrů Úvěrový postup pro získání hypotečního úvěru Přípravná fáze hypotečního úvěru Schvalovací fáze hypotečního úvěru Realizační fáze hypotečního úvěru Hypoteční zástavní listy Parametry hypotečních úvěrů Výše hypotečního úvěru Zajištění hypotečního úvěru Účelovost hypotečního úvěru Úročení hypotečního úvěru Čerpání hypotečního úvěru Splatnost hypotečního úvěru Splácení hypotečního úvěru Metodologie práce Analýza produktové nabídky hypotečních úvěrů v ČR Analýza účelových hypotečních produktů vybraných bank Hypoteční úvěr České spořitelny, a.s

6 3.1.2 Hypoteční úvěr Komerční banky, a.s Hypoteční úvěr GE Money Bank, a.s Hypoteční úvěr UniCredit Bank Czech republic, a.s Hypoteční úvěr mbank, a.s Hypoteční úvěr Hypoteční banky Srovnání jednotlivých parametrů hypotečních úvěrů u vybraných bank a produktů Srovnání základních parametrů vybraných hypotečních úvěrů Srovnání individuálně navržených parametrů příkladového hypotečního úvěru Trendy vývoje hypotečního bankovnictví na českém trhu Závěr Seznam použité literatury Seznam použitých zkratek, tabulek a grafů Seznam Příloh Přílohy Zadání bakalářské práce

7 Úvod Potřeba bydlet patří do nutných potřeb člověka k vlastnímu přežití. Avšak jako jedna ze základních potřeb se stala jednou z nejdražších pro moderní život. Většina populace si nemůže dovolit vlastní bydlení, i když jeho nutnost nastane časem pro většinu lidí. Proto se stalo financování bydlení jedním z nejúspěšnějších produktů finančních institucí. Domácnosti nebo fyzické osoby si mohou zajistit financování vlastního bydlení více způsoby. Přesto se však jedná o velmi náročnou i významnou výdajovou položku domácností, a proto je důležité si dobře naplánovat, jak budou poskytnuté finanční prostředky použity, respektive hlídat si jejich efektivnost. Zatím jako nejlepší produkt k financování vlastního bydlení se ukazuje hypoteční úvěr. Téma této bakalářské práce je zaměřeno právě na něj. Důvodem pro banku, aby hypoteční úvěr poskytla výhodněji klientům než jiné formy úvěrů, je především historicky nejkvalitnější zajištění nemovitostí. Hodnota nemovitostí je jedním z mála statků, které nejpomaleji klesají na hodnotě, v některých případech jejich hodnoty rostou. Pro rostoucí cenu nemovitosti bývá nejčastějším důvodem zvyšující se atraktivita oblasti, ve které se nemovitosti nacházejí. V 18. století byla použita panovníkova zemědělská půda pro emisi typu papírových peněz - asygnáty 1. S rozvojem řemesel a měst se pomalu přesouvala nemovitost k zajištění od zemědělských půd ke stavbám, které byly schopné sloužit k více účelům. Toto pravidlo platí dodnes a bytové jednotky nebo domy jsou ohodnocovány bankou kvalitněji. K zastavení nemovitosti bylo potřeba vytvořit nárok věřitele na krytí ztrát z nesplnění závazku dlužníka. Tento nárok se nazývá zástavním právem: Zástavním právem se rozumí závazek majitele nemovitosti, kterým dává právo věřiteli domáhat se uspokojení své pohledávky - v případě řádného a včasného nesplňování závazků ze strany dlužníka - z věci zastavené. 2 1 SŮVOVÁ, Helena. Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, ISBN , str SŮVOVÁ, Helena. Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, ISBN , str

8 Když se hledalo po pádu socialismu v České republice, jak zákonem upravit hypoteční úvěry, využívalo se především tehdejších právních úprav sousední SRN. 3 Hlavním rysem je definice hypotečního úvěru jako poskytování finančních prostředků do nemovitostí. Tato definice se nachází v původním zákoně o dluhopisech č. 530/1990 Sb., 14. Dalším vývojem prošla legislativa v roce 2004, kdy začal platit nový zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb., kde je definován hypoteční úvěr v paragrafu 28, 3. odstavci. Už první úprava z roku 1990 odkazovala, že jediné instituce s povolením vydávat hypoteční zástavní listy, které jsou základem pro financování hypotečních úvěrů, jsou banky a Spořitelny. Úprava z roku 2004 už připouští jako jediného emitenta hypotečních zástavních listů banku. 4 Cílem této práce je zjistit, analyzovat a srovnat nabízené produkty hypotečního úvěrování na bydlení pro fyzické osoby nabízené u vybraných bank v České republice a nastínit trendy budoucího vývoje hypotečního trhu v ČR. První část práce se zabývá charakteristikou hypotečních úvěrů a platnými právními úpravami a předpisy. Druhá část obsahuje zpracování informací z produktové nabídky vybraných bank. Do zpracování informací patří srovnání nabídek pro určité produkty a podmínky pro schválení úvěru. Část čtvrtá zahrnuje všechny poznatky a porovnává poznatky podmínek pro udělení hypotečního úvěru v České republice. Uzavírá výsledky získané z vyhledaných informací a seznamuje s názorem autora na budoucí vývoj hypotečních úvěrů. 3 SŮVOVÁ, Helena. Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, ISBN , str ČESKO. Zákon č. 530 ze dne 26. listopadu 1990 o dluhopisech. In Sbírka zákonů České republiky. 1990, částka 87, s Dostupný také z: &typelaw=zakon&what=cislo_zakona_-smlouvy ČESKO. Zákon č. 190 ze dne 1. dubna 2004 o dluhopisech. In Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 63, s Dostupný také z: typelaw=-zakon&what=cislo_zakona_-smlouvy 8

9 1. Teoretické vymezení hypotečních úvěrů Základním rysem hypotečního úvěru, kterým se odlišuje od ostatních úvěrů, je způsob zajištění; jedná se tedy o úvěr zajištěný nemovitostí. Přesněji je hypoteční úvěr definován jako úvěr, který je zajištěný zástavním právem k této nebo jiné nemovitosti. Zákonné uchycení hypotečních úvěrů, podle hmotného práva lze najít v zákoně o dluhopisech č. 190/2004 Sb., V zákoně o dluhopisech č. 190/2004 Sb., 28, odstavec 3 je následující vymezení, Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovité věci, když pohledávka z úvěru nepřevyšuje dvojnásobek zástavní hodnoty zastavené nemovité věci. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovité věci dozví. 5 Výraznou změnou novely zákona o dluhopisech je zajištění zástavním právem k nemovitosti, které umožňuje existenci zastavované nemovitosti na území evropského hospodářského prostoru, na rozdíl od předešlého zákona, který akceptoval pouze nemovitost nacházející se na území České republiky. Změnu inicioval vstup České republiky do Evropské unie. Další aspekt, který se změnil, se nachází v samotné definici hypotečního úvěru, který umožňuje neúčelový charakter čerpání poskytnutého úvěru, nazývaný jako americká hypotéka. Základní rozdíl od klasické hypotéky se týká účelu takto získaných finančních prostředků. Americkou hypotéku lze použít na libovolné účely. Bez účelovost úvěru vede k dalším rozdílům, které nadále odlišují americkou hypotéku od standardních hypotečních úvěrů, to je především způsobené vyšším úvěrovým rizikem. Riziko spojené s bezúčelovou hypotékou vede například k jiným požadavkům na klienta. Požadavky se zvyšují na jeho bonitu, samotné zajištění. Liší se též úrokovou marží, kterou nelze označit za stejně výhodnou jako u účelových hypotečních 5 ČESKO. Zákon č. 190 ze dne 1. dubna 2004 o dluhopisech. In Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 63, s Dostupný také z: 28, odstavec 3. 9

10 úvěrech. V praxi, kromě limitu na krytí úvěru nemovitostí, omezují banky také maximální výši, kterou lze čerpat tímto typem hypotečního úvěru. Čím více se banky snaží přiblížit klientovi své úvěrové produkty, aby vytvořily vyšší výnos, tvořený především z úrokové marže, vytvářejí produkty, které kombinují více úvěrových produktů najednou. Hypoteční úvěr může být kombinován například s podporou stavebního spoření nebo využitím daňově odečitatelných položek z nákladů životního kapitálového pojištění. 6 Obě uvedené kombinace vedou k celkovému snížení nákladů dlužníka na úvěr. Kombinace využívající stavebního spoření využívá nároku na státní podporu stavebního spoření, na který banka vlastní zástavní právo k tomuto účtu ve vlastní prospěch. Dlužník v tomto případě splácí pouze úrok z úvěru a rozdíl z anuitní splátky je posílán na účet stavebního spoření. Naspořená částka na konci splatnosti jednorázově připadne bance, a tím zaplatí část jistiny úvěru. Velké množství sjednaných smluv umožňuje úmor úvěru v několika etapách (stavební spoření) nebo jednou částkou (životní pojištění), přičemž klient pravidelně měsíčně splácí pouze úroky a v kombinaci s daňově uznatelnými úrokovými výdaji z hypotečního úvěru vede vše k úsporám dlužníka. Možnost spojit si hypoteční úvěr s kapitálovým životním pojištěním znamená ve výsledku využívat obdobného principu jako u stavebního spoření. Zde platí úspěšný žadatel o hypoteční úvěr pouze úroky plynoucí z hypotečního úvěru. Rozdílem zaplacených úroků od anuitní splátky je placeno pojistné životního pojištění, kterým je dlužník pojištěn pro případ smrti, a banka získá výhodu jistého splacení úvěru i v případě jeho smrti. Banka vlastní opět zástavní právo k tomuto pojištění, které končí zároveň se splatností hypotečního úvěru. Využívá se zde daňového odečtu jak úroků ze samotného úvěru, tak výdajů na životní pojištění. Klientelou, která je schopna takto zvolené kombinace dosáhnout, jsou však pouze mladí bonitní klienti. 6 ŠEFLOVÁ, Olga. Specializované bankovnictví: dodatek. 2. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, ISBN , str

11 1.1 Úvěrový postup pro získání hypotečního úvěru Úvěrovým postupem se rozumí proces průběhu od podání žádosti po monitoring úvěru, popřípadě řešení problémových úvěrů. Základní teoretické dělení fází postupu začíná přípravnou fází, následuje schvalovací fáze a končí realizační fází Přípravná fáze hypotečního úvěru V přípravné fázi klient podává žádost o poskytnutí úvěru. Žádost o hypoteční úvěr musí být písemná a banka si prověřuje předložené podklady i samotného klienta. Při nesplnění základních požadavků není možné, aby se klient dostal do další fáze, a je zamítnut. Každá banka má své interní požadavky, kterými se liší od ostatních bank, a klient na ně narazí pouze v případě podání žádosti. Klient musí také přemýšlet, že některé potřebné dokumenty je časově i finančně obtížné obstarat. Jedná se o získání stavebního povolení v případě renovace nebo nově plánované výstavby. Změna zákona z roku 2004 uvádí rozdíl, že každá banka, jako emitent hypotečních zástavních listů, si musí sama udělat odhadní obvyklou cenu nemovitosti v zákoně o dluhopisech 190/2004 Sb., 29, odstavec 1, Zástavní hodnotu zastavených nemovitých věcí stanoví emitent hypotečních zástavních listů. Emitent hypotečních zástavních listů je povinen upravit ve svých vnitřních předpisech pravidla pro stanovení zástavní hodnoty zastavovaných nemovitých věcí, která musí respektovat zásady uvedené v odstavci 2. 8 Změna především pomohla bance získat údaj o obvyklé hodnotě zastavovaného objektu. Některé banky nabízejí ve svých propagačních materiálech nabídku odhadu ceny nemovitosti zdarma, nabízená služba je však součástí poplatku za posouzení žádosti o úvěr. 7 SŮVOVÁ, Helena. Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, ISBN , str ČESKO. Zákon č. 190 ze dne 1. dubna 2004 o dluhopisech. In Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 63, s Dostupný také z: typelaw=-zakon&what=cislo_zakona_-smlouvy, 29, odstavec 1. 11

12 jsou: 9 Základními informacemi a doklady, které se v žádosti o poskytnutí úvěru musí nacházet, Osobní údaje žadatele nebo žadatelů o úvěr v případě společného jmění manželů nebo žádosti více osob najednou; údaje o zdrojích a výše příjmů a výdajů domácností; výše, účel a předpokládaná doba čerpání a splácení úvěru; popis nemovitosti určené k zástavě; doklady totožnosti žadatelů, popřípadě plná moc; doklady o příjmech klienta nejčastěji daňové přiznání nebo potvrzení zaměstnavatele; doklady potvrzující vlastnictví nemovitosti předkládané k zástavě výpis z katastru nemovitostí a nabývací tituly k zastavené nemovitosti; doklady prokazující účel nemovitosti doklady ze stavebního povolení (v případě výstavby nebo rekonstrukce); doklad o pojištění nemovitosti Schvalovací fáze hypotečního úvěru Druhá, schvalovací fáze probíhá vnitrobankovními procesy, které komplexně prověřují žádost o úvěr. V případě kladného výsledku se vypracuje úvěrová smlouva a zároveň smlouva zástavní. Výsledkem je jedinečná smlouva zahrnující i přípravu na problémové případy, očekávané bankou, vycházející z úvěrového rizika klienta. 9 SŮVOVÁ, Helena. Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, ISBN , str

13 Aspekty, ke kterým se přihlíží, jsou především: 10 Bonita klienta Kvalita investičního záměru Zástavní hodnota nabízené nemovitosti Hodnocení kvality a vhodnosti záměru hypotečního úvěru V základu se dělí nemovitosti na stavby a pozemky. V případě, že žadatel chce vložit do zástavy pozemek, banka ohodnotí nejlépe stavební pozemky, navíc technicky vybavené pro výstavbu. Méně kvalitně už se hodnotí půda, kam spadají lesy, rybníky nebo zemědělská půda. Do zvláštní kategorie se řadí rozestavěné stavby. Jedná se stav, kdy je objekt zapsán v registru nemovitostí jako rozestavěná budova. Podle nového občanského zákoníku je stavba nedílnou součástí pozemku. Faktory ovlivňující cenu mohou být tržní i netržní. Tržní hodnotu nemovitosti ovlivní především základní ekonomické faktory nabídky a poptávky. Do netržních faktorů spadá poloha, obsazenost objektu, omezení spojená s nemovitostí. Omezením mohou být rozdělení vlastnických práv, předkupní práva, historická hodnota nebo úřední určení účelu použití. Banky však požadují co nejpřesnější ohodnocení zastavované nemovitosti a využívají k tomu různé expertní metody. Mezi základní oceňovací metody patří: 11 Nákladové; výnosové; komparativní pro rezidenční nemovitosti; technické. 10 SŮVOVÁ, Helena. Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, ISBN , str SŮVOVÁ, Helena. Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, ISBN , str

14 1.1.3 Realizační fáze hypotečního úvěru V poslední fázi dochází k podpisu úvěrové smlouvy a zástavní smlouvy, následované vkladem zástavního práva do katastru nemovitostí a čerpáním úvěru nebo jeho splácením v případě, že finanční prostředky už byly využity. Samotná možnost čerpat hypoteční úvěr je dnes už jen na návrh vkladu zástavního práva k nemovitosti. Jednou z nutných podmínek pro poskytnutí úvěru je povinnost zajistit si pojištění zastavované nemovitosti a jeho pojistné zastavit ve prospěch úvěrující banky. Realizační fázi lze také teoreticky rozdělit na 3 části, a to: Čerpání úvěru; splácení úvěru; monitoring úvěru; řešení problémových úvěrů. 1.2 Hypoteční zástavní listy Dlouhodobý charakter hypotečních úvěrů je pro banku rizikem, které má schopnost vychýlit rovnováhu bankovní účetní bilance, a zároveň je potřeba získat obrovské množství likvidity. Proto existuje legislativní nástroj, který pomáhá bankám v zajištění potřebných finančních prostředků pro uspokojení žadatelů o hypoteční úvěr a zároveň zajistí, aby finanční rovnováha banky byla relativně stabilní. Nazývá se hypoteční zástavní list a jedná se o speciální druh dluhopisu, krytý pohledávkami z hypotečních úvěrů, které jsou zajištěné zástavním právem k nemovitostem. Charakter dluhopisu emitovaný samotnými bankami staví hypoteční zástavní listy na stranu účetních pasiv, protože se jedná o závazky banky splatit vydaný dluhopis. Jedná se ale o nejkvalitnější dluhopisy, jaké se na kapitálových trzích nacházejí. 14

15 V samotném zákoně o dluhopisech č. 190/2004 Sb., se nachází hlava III, která upravuje hypoteční úvěrování, a nazývá se Hypoteční zástavní listy. 12 Do hlavy III spadají paragrafy od 28 až po 32. Hypoteční zástavní list je cenný papír a prochází tedy sekuritizací, protože přenáší riziko plynoucí z hypotečního úvěrování na jiné subjekty. Bance přináší tento dluhopis výhodu, protože neexistuje u tohoto finančního instrumentu povinnost ho splatit před splatností. Investor může získat své investované finance zpět pouze jeho přeprodejem na trhu. Kromě bankou poskytnutých financí na úvěr je možné hodnotu hypotečního zástavního listu zajistit náhradním krytím, podle zákona o dluhopisech 190/2004 Sb., 31. Následný vzorec by mohl vypadat takto: 13 HZL = HÚ + NK Hypoteční úvěrování funguje prakticky na pohledávkovém systému. Za výhodu systému lze uvést přímou vazbu mezi financováním hypotečního úvěru a kvalitního krytí poskytnutých finančních prostředků investora do těchto listů. Nevýhodu systému vytváří časový posun, vzniklý bankou postupným poskytováním hypotečních úvěrů většinou s fixní úrokovou sazbou, a následnou emisí hypotečních zástavních listů. V nejhorším případě se emitent může dostat i do ztrát. Jako reálný příklad se často uvádí důvod pádu holdingové společnosti Lehman Brothers Holdings Inc. roku 2008, která ve svém portfoliu vlastnila převážný podíl hypotečních zástavních listů. Následným snížením úrokových sazeb na kapitálových trzích se dostala společnost do obrovských ztrát a byla nucena požádat o ochranu před věřiteli. 12 ČESKO. Zákon č. 190 ze dne 1. dubna 2004 o dluhopisech. In Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 63, s Dostupný také z: typelaw=-zakon&what=cislo_zakona_-smlouvy, SŮVOVÁ, Helena. Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, ISBN , str

16 1.3 Parametry hypotečních úvěrů Výše hypotečního úvěru Každý typ úvěru poskytovaný finanční nebo nefinanční institucí má svá pravidla pro poskytování výše finančních prostředků. U hypotečních úvěrů se jedná hlavně o hodnotu nemovitosti nebo nemovitostí, které jsou určeny pro zajištění hypotečního úvěru. Výše však nesmí překročit 70 % celkové hodnoty zastavené nemovitosti podle zákona o dluhopisech č. 190/2004 Sb., 30, odstavec 1, Pro řádné krytí souhrnu závazků ze všech hypotečních zástavních listů v oběhu vydaných jedním emitentem mohou sloužit pouze ty jeho pohledávky z hypotečních úvěrů nebo jejich části, které plní podmínky 28 odst. 3 a 4. Tyto pohledávky nebo jejich části nesmí ve svém souhrnu po dobu, kdy k takovému krytí slouží, převýšit 70 % zástavní hodnoty zastavených nemovitých věcí zajišťujících tyto pohledávky. Náhradní krytí souhrnu závazků ze všech hypotečních zástavních listů v oběhu vydaných jedním emitentem je možné pouze při splnění podmínek stanovených tímto zákonem. 14 Za častou bezpečnou výší krytí v hypotečním úvěrování se považuje rozmezí od %. Podíl z této zástavní hodnoty bývá též nazýván pupilární či sirotčí jistotou. V reálných smlouvách je nazývána výše krytí jako podíl úvěru k zajištění. Uvádí se též pod zkratkou LTV (Příloha č. 2). Existují výjimky v případě, že banka nabídne více finančních prostředků než je 70 % zástavní hodnoty nemovitosti, potom bude toto navýšení stále uváděno pod jednou smlouvou. Krytí úvěru do 70 % lze nazývat jako pravá hypotéka a je používána pro krytí hypotečních zástavních listů. 15 Navýšení poskytovaných financí nad 70 % zástavní hodnoty ve skutečnosti vytváří další poskytovaný úvěr, který je ale poskytován za méně výhodných podmínek. Podstata navýšení vychází ze spotřebitelských úvěrů. Banka v roli věřitele má potřebu tento doplňkový úvěr nechat zajistit. 14 ČESKO. Zákon č. 190 ze dne 1. dubna 2004 o dluhopisech. In Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 63, s Dostupný také z: typelaw=-zakon&what=cislo_zakona_-smlouvy. 28, odstavec ŠEFLOVÁ, Olga. Specializované bankovnictví: dodatek. 2. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, ISBN , str

17 Mezi typické zajišťovací instrumenty se zařazují zástavní práva, bianco směnka, vinkulace životního pojištění nebo ručení třetí osoby. Dnes se nejčastěji používá vinkulace pojištění schopnosti splácet. Při vyřizování žádosti o hypoteční úvěr v praxi nabízí některé banky sníženou úrokovou sazbu při sjednání vinkulace životního pojištění nebo sjednáním pojištění splácení úvěru, což může zahrnovat pojištění života, pojištění ztráty zaměstnání nebo i pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti klienta. Může se však stát, že se reálné náklady na poskytnutý úvěr ve skutečnosti zvýší. Předhypoteční úvěry a hypoteční úvěry na výstavbu slouží především k hypotečnímu úvěrování staveb, které se plánují dostavět. Stavba na pozemku, která je poskytnuta jako zajišťovací nemovitost hypotečního úvěru, ještě reálně neexistuje, zastaven je pozemek. Předhypoteční varianta je ideální volbou pro žadatele, kteří nevlastní v současné době žádnou nemovitost k zajištění plánovaného hypotečního úvěru. Tímto úvěrem se financuje doba, po kterou trvá výstavba, kolaudace, udělení popisného čísla a vložení zástavního práva do katastru nemovitostí na vystavěný objekt. Předhypoteční úvěr je následně splacen hypotečním úvěrem. Druhá možnost, nazývaná hypoteční úvěr na výstavbu, se stane vhodnou v případě, že budoucí klient banky má k dispozici dostatek finančních prostředků, aby mohl plánovanou stavbu dovést do stavu zvýšené hodnoty pozemku s rozestavěnou stavbou. Tuto variantu doplňkového úvěru lze nazvat hypotečním úvěrem poskytovaným na dostavbu objektu a čerpání probíhá postupným způsobem zároveň s rostoucí hodnotou objektu Zajištění hypotečního úvěru Zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb., definuje, že hypoteční úvěr je zajištěný nemovitostí. Nejčastější formou z hlediska kvantity žádostí o tento úvěr bývá zajištění bytem nebo s rozvíjejícími se příměstskými satelity, domy ať už ve výstavbě nebo už postavenými. Banku poskytující hypoteční úvěr zajímá tzv. zadlužitelná hodnota nemovitosti a definuje se 17

18 jako, Ta část ceny nemovitosti, na kterou je banka ochotna poskytnout hypoteční úvěr. 16 Jedná v přeneseném slova významu o nejvíce předpokládaný výnos při případném prodeji, který by nastal pro banku, když by dlužník nesplňoval ze své strany ujednaný závazek. Dalším zajištěním požadovaným bankou, které je nutné ke schválení žádosti o hypoteční úvěr, je vinkulace pojištění zastavené nemovitosti ve prospěch banky. Vinkulace je požadována pro případ, že se pojištěná nemovitost poškodí například přírodními živly. Platba pojistné události je placena následně bance v případě, že pojištění pokrývá nastalou událost. Některé banky také požadují i jiná pojištění, kam spadají především pojištění schopnosti splácet úvěr nebo životní pojištění. O možné poskytnuté úrokové sazbě rozhoduje také ručení 3. osoby, kdy může na jednu hypoteční smlouvu existovat i více spoludlužníků. Ručení třetí osoby pomůže především mladým málo bonitním klientům. Nepříliš používaný postup dalšího zajištění hypotečního úvěru, přesto použitelný, je vystavení bianco směnky dlužníkem Účelovost hypotečního úvěru Základní rozdělení hypotečního úvěru je na: Účelové; neúčelové. Hypoteční úvěry mohou mít i neúčelový charakter. Neúčelová varianta poskytovaného hypotečního úvěru se obchodně nazývá americká hypotéka a bývá takto nazývána některými bankami, aby případným zájemcům nabízený produkt vypadal přitažlivější. U hypotéky, kde se nemusí prokazovat účel poskytnutých financí, je rozdílná maximální hodnota LTV, protože existuje pro banku výrazné úvěrové riziko. Podíl úvěru na zajištění bývá v praxi omezen na maximální hodnotě 50 % - 70 % a často obsahuje omezující maximální limit poskytovaných financí. 16 SŮVOVÁ, Helena. Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, ISBN , str

19 Některé banky však vytvořily produkty, které by se daly označit, že jsou účelové a zároveň neúčelové. Jedním ze zástupců na českém trhu je produkt Komerční banky Hypotéka 2 v 1. Produkt kombinuje obě varianty. Má však své limity a maximální možnou hranici podílu neúčelově využitelných finančních prostředků, který je 20 % z celkového hypotečního úvěru. 17 Účelové hypoteční úvěry mohou být využity na: Investice do nemovitosti; koupě nemovitosti do osobního vlastnictví; vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti; koupě družstevního bytu; předplacení nájemného za účelem uzavření nájemní smlouvy; výstavba nemovitosti; rekonstrukce, modernizace a opravy nemovitostí; konsolidace úvěrů použitých na investice do nemovitosti; refundace dříve poskytnutých úvěrů či půjček použitých na investice do nemovitostí Úročení hypotečního úvěru Počátkem roku 2015 se úroková sazba nově poskytnutých hypotečních úvěrů pohybuje na velmi nízké úrovni. Průměrné sazby mají klesající tendenci, kdy k lednu 2015 klesly až na 2,34 %. 18 Rozdíl od ledna minulého roku do ledna roku 2015 činí 0,79 procentních bodů. Mnoho zdrojů uvádí, že stále klesající tendence budou i nadále pokračovat. Rychlý pokles vede k atraktivitě hypotečních úvěrů, mělo by tedy dojít k nárůstu zájemců o účelové i neúčelové hypoteční úvěry. 17 KOMERČNÍ BANKA. Občané. Hypotéky. Hypoteční produkty [online] [cit ]. Dostupné z: 18 HYPOINDEX.CZ. Hypotéky [online] [cit ]. Dostupné z: ttp://www.hypoindex.cz/hypoteky/ 19

20 Tabulka 1 Množství a objem poskytnutých hypotečních úvěrů od roku 2009 po Rok Celkové množství poskytnutých HÚ Celkový objem HÚ (v mil. Kč) % změna množství HÚ vůči předešlému roku % změna objemu HÚ vůči předešlému roku ,40% 6,40% ,40% 32,20% ,70% 2,90% ,80% 17,60% ,40% 6,90% Komparativní metoda změny vůči předcházejícím rokům, která je použita v tabulce, ukazuje trend vývoje zájmu o hypoteční úvěry. Při srovnání s klesajícími průměrnými úrokovými sazbami, které nastalo v lednu roku 2010, je zřejmé, že nové zájemce o hypoteční úvěr nelákají v současné době ani velmi nízké náklady na poskytovaný úvěr. Důvody mohou být jednak makroekonomické, ale je také možné, že klienti přicházejí teprve až v době, kdy se rozhodnou pořídit si vlastní bydlení. Tabulka zobrazuje skoro asymetrický rozdíl mezi změnou množství poskytnutých úvěrů a jejich objemem. Ačkoli objem poskytnutých financí v roce 2014 vzrostl o skoro stejné množství, poklesla poptávka po hypotečním úvěru. Ukazuje se však, že teorie popisující rostoucí poptávku po úvěrech s klesajícími úrokovými sazbami, neplatí. V praxi se nejčastěji objevují úvěry úročené pevnou úrokovou sazbou, u kterých banky nabízejí několik variant fixačního období. Z původních 5, 10 nebo 15 let fixace lze v současnosti najít fixační období od 1 roku až po 40 let. 19 MMR. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Úvodní stránka. Územní a bytová politika. Bytová politika. Hypoteční úvěry. Hypoteční úvěry za roky 2002 až 2014 [online] [cit ]. Dostupné z: ext=.pdf, 20

21 Další variantou úročení může být hypoteční úvěr s proměnlivou úrokovou sazbou, také nazývanou variabilní sazbou, která se váže na referenční sazby. Přirážka k této sazbě je počítána individuálně podle žadatele o úvěr. Do výpočtu je zahrnuta hlavně bonita klienta. Referenční sazba se váže především na PRIBOR. Dalším aspektem, který se váže na úrokovou sazbu hypotečních úvěrů, je přímá vazba na hypoteční zástavní listy. Banka emitující HZL musí počítat s vývojem sazby na kapitálových trzích a připočíst ji k základní sazbě, a to i u fixovaných úrokových sazeb Čerpání hypotečního úvěru Jako u každého úvěru, tak i u hypotečního úvěru, je možné čerpat poskytnuté finance dvěma základními způsoby. První varianta, která je nazývána jako jednorázové čerpání, probíhá v jedné tranši všech poskytnutých finančních prostředků, na kterých se banka a žadatel dohodli. Typ tohoto čerpání je často využíván na nákup nemovitosti, při koupi majetkového podílu na nemovitosti nebo pro splacení jiného úvěru, který byl použit na předešlé financování nemovitosti Druhou variantou se označuje postupné čerpání a název zde opět napovídá, že dohodnuté poskytnutí finančních prostředků bude čerpáno po určitých částkách. Asi nejtypičtější použití tohoto čerpání je za účelem výstavby nemovitosti nebo jejího vylepšení formou opravy či rekonstrukce. Pro účely výstavby je samozřejmé, že hodnota rozestavěného objektu bude nižší než objem poskytnutých finančních prostředků. Pro výpočet počáteční hodnoty nemovitosti může použít banka vzorec pro geometrickou řadu. 20 Ačkoli zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb., 28, odstavec 3 21, určuje, že hypoteční úvěr vznikne právním účinkem zástavního práva k nemovitosti, banky nabízí rychlejší možnost čerpání. S růstem popularity a poptávky po hypotečních úvěrech samozřejmě vzrostla i jeho 20 SŮVOVÁ, Helena. Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, ISBN , str ČESKO. Zákon č. 190 ze dne 1. dubna 2004 o dluhopisech. In Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 63, s Dostupný také z: typelaw=-zakon&what=cislo_zakona_-smlouvy. 28, odstavec 1. 21

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Hypoteční úvěr. Bakalářská práce. Jana Straková, DiS. Autor: Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Hypoteční úvěr. Bakalářská práce. Jana Straková, DiS. Autor: Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Hypoteční úvěr Bakalářská práce Autor: Jana Straková, DiS. Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Eva Klasnová Praha Červen, 2010 Prohlášení:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková E-kniha pro žadatele o hypoteční úvěr Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková O knize... 3 1. Kde se vzala, tu se vzala HYPOTÉKA... 4 2. Proces hypotéky od A do Z... 6 2.1. Co můžu financovat hypotékou?...

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13 HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY Finanční matematika 13 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Něm13

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Komerční bankovnictví 4

Komerční bankovnictví 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Úvěrové produkty 1) Struktura úvěrových produktů 2)

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ SEM 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ Příklad 1 VÝDAJE - 1. měsíc Kč P/N/Z Nájem 3 500 Kč Povinné/ Nutné Šalinkarta čtvrtletní (MHD) 685 Kč Nutné Doklady, kartička na bus, ČD 50 Kč Nutné Jízdné domů (např. 1 cesta

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Stejně velké platby - anuita

Stejně velké platby - anuita Stejně velké platby - anuita Anuitní platby Existuje vzorec, pomocí kterého lze uspořádat splátky jistiny a platby úroků tak, že jejich součet v každém období (např. každý měsíc) je stejný. Běžný příklad:

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR

Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR Diplomová práce Autor: Jekaterina Velková Finance

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Analýza hypotečních úvěrů u vybraných bank ČR. Jiří Ponížil

Analýza hypotečních úvěrů u vybraných bank ČR. Jiří Ponížil Analýza hypotečních úvěrů u vybraných bank ČR Jiří Ponížil Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat nabídku hypotečních úvěrů ve vybraných bankách České republiky. Práce

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2 registrační číslo žádosti Žádost o poskytnutí a čestné prohlášení 2 úvěru příslibu úvěru spotřebitelského překlenovacího hypotečního předhypotečního hypotečního referenční číslo žádosti 1 podána na pobočce

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Refinancování hypotečního úvěru

Refinancování hypotečního úvěru SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Refinancování hypotečního úvěru BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Bankovní instituce a možnosti financování

Bankovní instituce a možnosti financování Bankovní instituce a možnosti financování Bankovní instituce a možnosti financování Na českém finančních trhu se pohybuje mnoho subjektů a tudíž i výběr jimi nabízených produktů je pestrý a téměř nekonečný.

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd. Analýza vývoje hypotečního trhu v ČR. Iveta Blahutová

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd. Analýza vývoje hypotečního trhu v ČR. Iveta Blahutová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Analýza vývoje hypotečního trhu v ČR Iveta Blahutová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Petr Kielar petr@kielar.cz http://petr.kielar.cz 1 Obsah 1. Historický úvod 2. Konstrukce tarifu (postavte si vlastní stavební spořitelnu) 3. Rovnováha mezi

Více

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1.

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1. Kontakt ÚROKOVÉ SAZBY PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY Privátní a osobní bankovnictví IQ MAXI vklad Platnost od: 02.02.2015 CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Finanční gramotnost v praxi Praha, 26/5/2011 Autor: Ing. Pavel Voříšek Česká spořitelna v 1.0 18/5/2011 Obsah RPSN: Jak jednoduše srovnávat různé úvěry?» Poskytovatelé

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Údaje o klientovi: Klient č. 1 a 2 Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště: Korespondenční

Více

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty?

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty? Informační bulletin společnosti Scott & Rose Listopad 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: vyplň,

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

mhypotéka Zásady poskytování hypotečních úvěrů Platnost a účinnost od: 07.06.2011 1 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1.POJEM HYPOTEČNÍ ÚVĚR 1.2.DRUHY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ 1.3.ŽADATEL 1.3.1. Parametry Žadatele 1.3.2.

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Analýza konkurence na českém bankovním trhu v oblasti hypoték v roce 2013

Analýza konkurence na českém bankovním trhu v oblasti hypoték v roce 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza konkurence na českém bankovním trhu v oblasti hypoték v roce 2013 Bakalářská práce Autor: Jana Weigertová Bankovní management Vedoucí

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více