Trendy hypotečního úvěrování v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trendy hypotečního úvěrování v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Trendy hypotečního úvěrování v ČR Bakalářská práce Autor: Jakub Černý Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha Duben, 2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací.. V Praze dne Jakub Černý

3 Poděkování: Děkuji vedoucí práce, Ing. Olze Šeflové, za ochotu, předávání osobních zkušeností, vydané odborné publikace a připomínky k mé bakalářské práci.

4 Anotace Bakalářská práce se zaměřuje na trendy v hypotečním úvěrování na bydlení v letech na trhu v České republice. V bakalářské práci je charakterizován obecně hypoteční úvěr v průběhu historie. Následující část práce je věnována detailnějšímu rozboru parametrů hypotečního úvěru a jeho uchycení v legislativě. Práce pokračuje analýzou produktových nabídek šesti vybraných obchodních bank v ČR. Poslední část práce je zaměřena na porovnání produktů vybraných bank v České republice. Klíčová slova: Anuitní splácení, fixační období, hypoteční úvěr, hypoteční zástavní list, úroková sazba, úmor. Annotation Thesis is focused on trends in mortgage loans on living in the years on the market in the Czech Republic. The work is generally characterized by a mortgage loan in the course of history. The next part is devoted to the more detailed analysis of the parameters of the mortgage loan and its attachment to the legislation. The work continues with analysis of product offerings of six selected commercial banks in the country. The last part is focused on comparing the products of selected banks in the Czech Republic. Key words: Annuity payment, the fixation period, mortgage loan, mortgage bonds, interest rate, amortization.

5 Obsah Obsah... 5 Úvod Teoretické vymezení hypotečních úvěrů Úvěrový postup pro získání hypotečního úvěru Přípravná fáze hypotečního úvěru Schvalovací fáze hypotečního úvěru Realizační fáze hypotečního úvěru Hypoteční zástavní listy Parametry hypotečních úvěrů Výše hypotečního úvěru Zajištění hypotečního úvěru Účelovost hypotečního úvěru Úročení hypotečního úvěru Čerpání hypotečního úvěru Splatnost hypotečního úvěru Splácení hypotečního úvěru Metodologie práce Analýza produktové nabídky hypotečních úvěrů v ČR Analýza účelových hypotečních produktů vybraných bank Hypoteční úvěr České spořitelny, a.s

6 3.1.2 Hypoteční úvěr Komerční banky, a.s Hypoteční úvěr GE Money Bank, a.s Hypoteční úvěr UniCredit Bank Czech republic, a.s Hypoteční úvěr mbank, a.s Hypoteční úvěr Hypoteční banky Srovnání jednotlivých parametrů hypotečních úvěrů u vybraných bank a produktů Srovnání základních parametrů vybraných hypotečních úvěrů Srovnání individuálně navržených parametrů příkladového hypotečního úvěru Trendy vývoje hypotečního bankovnictví na českém trhu Závěr Seznam použité literatury Seznam použitých zkratek, tabulek a grafů Seznam Příloh Přílohy Zadání bakalářské práce

7 Úvod Potřeba bydlet patří do nutných potřeb člověka k vlastnímu přežití. Avšak jako jedna ze základních potřeb se stala jednou z nejdražších pro moderní život. Většina populace si nemůže dovolit vlastní bydlení, i když jeho nutnost nastane časem pro většinu lidí. Proto se stalo financování bydlení jedním z nejúspěšnějších produktů finančních institucí. Domácnosti nebo fyzické osoby si mohou zajistit financování vlastního bydlení více způsoby. Přesto se však jedná o velmi náročnou i významnou výdajovou položku domácností, a proto je důležité si dobře naplánovat, jak budou poskytnuté finanční prostředky použity, respektive hlídat si jejich efektivnost. Zatím jako nejlepší produkt k financování vlastního bydlení se ukazuje hypoteční úvěr. Téma této bakalářské práce je zaměřeno právě na něj. Důvodem pro banku, aby hypoteční úvěr poskytla výhodněji klientům než jiné formy úvěrů, je především historicky nejkvalitnější zajištění nemovitostí. Hodnota nemovitostí je jedním z mála statků, které nejpomaleji klesají na hodnotě, v některých případech jejich hodnoty rostou. Pro rostoucí cenu nemovitosti bývá nejčastějším důvodem zvyšující se atraktivita oblasti, ve které se nemovitosti nacházejí. V 18. století byla použita panovníkova zemědělská půda pro emisi typu papírových peněz - asygnáty 1. S rozvojem řemesel a měst se pomalu přesouvala nemovitost k zajištění od zemědělských půd ke stavbám, které byly schopné sloužit k více účelům. Toto pravidlo platí dodnes a bytové jednotky nebo domy jsou ohodnocovány bankou kvalitněji. K zastavení nemovitosti bylo potřeba vytvořit nárok věřitele na krytí ztrát z nesplnění závazku dlužníka. Tento nárok se nazývá zástavním právem: Zástavním právem se rozumí závazek majitele nemovitosti, kterým dává právo věřiteli domáhat se uspokojení své pohledávky - v případě řádného a včasného nesplňování závazků ze strany dlužníka - z věci zastavené. 2 1 SŮVOVÁ, Helena. Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, ISBN , str SŮVOVÁ, Helena. Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, ISBN , str

8 Když se hledalo po pádu socialismu v České republice, jak zákonem upravit hypoteční úvěry, využívalo se především tehdejších právních úprav sousední SRN. 3 Hlavním rysem je definice hypotečního úvěru jako poskytování finančních prostředků do nemovitostí. Tato definice se nachází v původním zákoně o dluhopisech č. 530/1990 Sb., 14. Dalším vývojem prošla legislativa v roce 2004, kdy začal platit nový zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb., kde je definován hypoteční úvěr v paragrafu 28, 3. odstavci. Už první úprava z roku 1990 odkazovala, že jediné instituce s povolením vydávat hypoteční zástavní listy, které jsou základem pro financování hypotečních úvěrů, jsou banky a Spořitelny. Úprava z roku 2004 už připouští jako jediného emitenta hypotečních zástavních listů banku. 4 Cílem této práce je zjistit, analyzovat a srovnat nabízené produkty hypotečního úvěrování na bydlení pro fyzické osoby nabízené u vybraných bank v České republice a nastínit trendy budoucího vývoje hypotečního trhu v ČR. První část práce se zabývá charakteristikou hypotečních úvěrů a platnými právními úpravami a předpisy. Druhá část obsahuje zpracování informací z produktové nabídky vybraných bank. Do zpracování informací patří srovnání nabídek pro určité produkty a podmínky pro schválení úvěru. Část čtvrtá zahrnuje všechny poznatky a porovnává poznatky podmínek pro udělení hypotečního úvěru v České republice. Uzavírá výsledky získané z vyhledaných informací a seznamuje s názorem autora na budoucí vývoj hypotečních úvěrů. 3 SŮVOVÁ, Helena. Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, ISBN , str ČESKO. Zákon č. 530 ze dne 26. listopadu 1990 o dluhopisech. In Sbírka zákonů České republiky. 1990, částka 87, s Dostupný také z: &typelaw=zakon&what=cislo_zakona_-smlouvy ČESKO. Zákon č. 190 ze dne 1. dubna 2004 o dluhopisech. In Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 63, s Dostupný také z: typelaw=-zakon&what=cislo_zakona_-smlouvy 8

9 1. Teoretické vymezení hypotečních úvěrů Základním rysem hypotečního úvěru, kterým se odlišuje od ostatních úvěrů, je způsob zajištění; jedná se tedy o úvěr zajištěný nemovitostí. Přesněji je hypoteční úvěr definován jako úvěr, který je zajištěný zástavním právem k této nebo jiné nemovitosti. Zákonné uchycení hypotečních úvěrů, podle hmotného práva lze najít v zákoně o dluhopisech č. 190/2004 Sb., V zákoně o dluhopisech č. 190/2004 Sb., 28, odstavec 3 je následující vymezení, Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovité věci, když pohledávka z úvěru nepřevyšuje dvojnásobek zástavní hodnoty zastavené nemovité věci. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovité věci dozví. 5 Výraznou změnou novely zákona o dluhopisech je zajištění zástavním právem k nemovitosti, které umožňuje existenci zastavované nemovitosti na území evropského hospodářského prostoru, na rozdíl od předešlého zákona, který akceptoval pouze nemovitost nacházející se na území České republiky. Změnu inicioval vstup České republiky do Evropské unie. Další aspekt, který se změnil, se nachází v samotné definici hypotečního úvěru, který umožňuje neúčelový charakter čerpání poskytnutého úvěru, nazývaný jako americká hypotéka. Základní rozdíl od klasické hypotéky se týká účelu takto získaných finančních prostředků. Americkou hypotéku lze použít na libovolné účely. Bez účelovost úvěru vede k dalším rozdílům, které nadále odlišují americkou hypotéku od standardních hypotečních úvěrů, to je především způsobené vyšším úvěrovým rizikem. Riziko spojené s bezúčelovou hypotékou vede například k jiným požadavkům na klienta. Požadavky se zvyšují na jeho bonitu, samotné zajištění. Liší se též úrokovou marží, kterou nelze označit za stejně výhodnou jako u účelových hypotečních 5 ČESKO. Zákon č. 190 ze dne 1. dubna 2004 o dluhopisech. In Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 63, s Dostupný také z: 28, odstavec 3. 9

10 úvěrech. V praxi, kromě limitu na krytí úvěru nemovitostí, omezují banky také maximální výši, kterou lze čerpat tímto typem hypotečního úvěru. Čím více se banky snaží přiblížit klientovi své úvěrové produkty, aby vytvořily vyšší výnos, tvořený především z úrokové marže, vytvářejí produkty, které kombinují více úvěrových produktů najednou. Hypoteční úvěr může být kombinován například s podporou stavebního spoření nebo využitím daňově odečitatelných položek z nákladů životního kapitálového pojištění. 6 Obě uvedené kombinace vedou k celkovému snížení nákladů dlužníka na úvěr. Kombinace využívající stavebního spoření využívá nároku na státní podporu stavebního spoření, na který banka vlastní zástavní právo k tomuto účtu ve vlastní prospěch. Dlužník v tomto případě splácí pouze úrok z úvěru a rozdíl z anuitní splátky je posílán na účet stavebního spoření. Naspořená částka na konci splatnosti jednorázově připadne bance, a tím zaplatí část jistiny úvěru. Velké množství sjednaných smluv umožňuje úmor úvěru v několika etapách (stavební spoření) nebo jednou částkou (životní pojištění), přičemž klient pravidelně měsíčně splácí pouze úroky a v kombinaci s daňově uznatelnými úrokovými výdaji z hypotečního úvěru vede vše k úsporám dlužníka. Možnost spojit si hypoteční úvěr s kapitálovým životním pojištěním znamená ve výsledku využívat obdobného principu jako u stavebního spoření. Zde platí úspěšný žadatel o hypoteční úvěr pouze úroky plynoucí z hypotečního úvěru. Rozdílem zaplacených úroků od anuitní splátky je placeno pojistné životního pojištění, kterým je dlužník pojištěn pro případ smrti, a banka získá výhodu jistého splacení úvěru i v případě jeho smrti. Banka vlastní opět zástavní právo k tomuto pojištění, které končí zároveň se splatností hypotečního úvěru. Využívá se zde daňového odečtu jak úroků ze samotného úvěru, tak výdajů na životní pojištění. Klientelou, která je schopna takto zvolené kombinace dosáhnout, jsou však pouze mladí bonitní klienti. 6 ŠEFLOVÁ, Olga. Specializované bankovnictví: dodatek. 2. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, ISBN , str

11 1.1 Úvěrový postup pro získání hypotečního úvěru Úvěrovým postupem se rozumí proces průběhu od podání žádosti po monitoring úvěru, popřípadě řešení problémových úvěrů. Základní teoretické dělení fází postupu začíná přípravnou fází, následuje schvalovací fáze a končí realizační fází Přípravná fáze hypotečního úvěru V přípravné fázi klient podává žádost o poskytnutí úvěru. Žádost o hypoteční úvěr musí být písemná a banka si prověřuje předložené podklady i samotného klienta. Při nesplnění základních požadavků není možné, aby se klient dostal do další fáze, a je zamítnut. Každá banka má své interní požadavky, kterými se liší od ostatních bank, a klient na ně narazí pouze v případě podání žádosti. Klient musí také přemýšlet, že některé potřebné dokumenty je časově i finančně obtížné obstarat. Jedná se o získání stavebního povolení v případě renovace nebo nově plánované výstavby. Změna zákona z roku 2004 uvádí rozdíl, že každá banka, jako emitent hypotečních zástavních listů, si musí sama udělat odhadní obvyklou cenu nemovitosti v zákoně o dluhopisech 190/2004 Sb., 29, odstavec 1, Zástavní hodnotu zastavených nemovitých věcí stanoví emitent hypotečních zástavních listů. Emitent hypotečních zástavních listů je povinen upravit ve svých vnitřních předpisech pravidla pro stanovení zástavní hodnoty zastavovaných nemovitých věcí, která musí respektovat zásady uvedené v odstavci 2. 8 Změna především pomohla bance získat údaj o obvyklé hodnotě zastavovaného objektu. Některé banky nabízejí ve svých propagačních materiálech nabídku odhadu ceny nemovitosti zdarma, nabízená služba je však součástí poplatku za posouzení žádosti o úvěr. 7 SŮVOVÁ, Helena. Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, ISBN , str ČESKO. Zákon č. 190 ze dne 1. dubna 2004 o dluhopisech. In Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 63, s Dostupný také z: typelaw=-zakon&what=cislo_zakona_-smlouvy, 29, odstavec 1. 11

12 jsou: 9 Základními informacemi a doklady, které se v žádosti o poskytnutí úvěru musí nacházet, Osobní údaje žadatele nebo žadatelů o úvěr v případě společného jmění manželů nebo žádosti více osob najednou; údaje o zdrojích a výše příjmů a výdajů domácností; výše, účel a předpokládaná doba čerpání a splácení úvěru; popis nemovitosti určené k zástavě; doklady totožnosti žadatelů, popřípadě plná moc; doklady o příjmech klienta nejčastěji daňové přiznání nebo potvrzení zaměstnavatele; doklady potvrzující vlastnictví nemovitosti předkládané k zástavě výpis z katastru nemovitostí a nabývací tituly k zastavené nemovitosti; doklady prokazující účel nemovitosti doklady ze stavebního povolení (v případě výstavby nebo rekonstrukce); doklad o pojištění nemovitosti Schvalovací fáze hypotečního úvěru Druhá, schvalovací fáze probíhá vnitrobankovními procesy, které komplexně prověřují žádost o úvěr. V případě kladného výsledku se vypracuje úvěrová smlouva a zároveň smlouva zástavní. Výsledkem je jedinečná smlouva zahrnující i přípravu na problémové případy, očekávané bankou, vycházející z úvěrového rizika klienta. 9 SŮVOVÁ, Helena. Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, ISBN , str

13 Aspekty, ke kterým se přihlíží, jsou především: 10 Bonita klienta Kvalita investičního záměru Zástavní hodnota nabízené nemovitosti Hodnocení kvality a vhodnosti záměru hypotečního úvěru V základu se dělí nemovitosti na stavby a pozemky. V případě, že žadatel chce vložit do zástavy pozemek, banka ohodnotí nejlépe stavební pozemky, navíc technicky vybavené pro výstavbu. Méně kvalitně už se hodnotí půda, kam spadají lesy, rybníky nebo zemědělská půda. Do zvláštní kategorie se řadí rozestavěné stavby. Jedná se stav, kdy je objekt zapsán v registru nemovitostí jako rozestavěná budova. Podle nového občanského zákoníku je stavba nedílnou součástí pozemku. Faktory ovlivňující cenu mohou být tržní i netržní. Tržní hodnotu nemovitosti ovlivní především základní ekonomické faktory nabídky a poptávky. Do netržních faktorů spadá poloha, obsazenost objektu, omezení spojená s nemovitostí. Omezením mohou být rozdělení vlastnických práv, předkupní práva, historická hodnota nebo úřední určení účelu použití. Banky však požadují co nejpřesnější ohodnocení zastavované nemovitosti a využívají k tomu různé expertní metody. Mezi základní oceňovací metody patří: 11 Nákladové; výnosové; komparativní pro rezidenční nemovitosti; technické. 10 SŮVOVÁ, Helena. Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, ISBN , str SŮVOVÁ, Helena. Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, ISBN , str

14 1.1.3 Realizační fáze hypotečního úvěru V poslední fázi dochází k podpisu úvěrové smlouvy a zástavní smlouvy, následované vkladem zástavního práva do katastru nemovitostí a čerpáním úvěru nebo jeho splácením v případě, že finanční prostředky už byly využity. Samotná možnost čerpat hypoteční úvěr je dnes už jen na návrh vkladu zástavního práva k nemovitosti. Jednou z nutných podmínek pro poskytnutí úvěru je povinnost zajistit si pojištění zastavované nemovitosti a jeho pojistné zastavit ve prospěch úvěrující banky. Realizační fázi lze také teoreticky rozdělit na 3 části, a to: Čerpání úvěru; splácení úvěru; monitoring úvěru; řešení problémových úvěrů. 1.2 Hypoteční zástavní listy Dlouhodobý charakter hypotečních úvěrů je pro banku rizikem, které má schopnost vychýlit rovnováhu bankovní účetní bilance, a zároveň je potřeba získat obrovské množství likvidity. Proto existuje legislativní nástroj, který pomáhá bankám v zajištění potřebných finančních prostředků pro uspokojení žadatelů o hypoteční úvěr a zároveň zajistí, aby finanční rovnováha banky byla relativně stabilní. Nazývá se hypoteční zástavní list a jedná se o speciální druh dluhopisu, krytý pohledávkami z hypotečních úvěrů, které jsou zajištěné zástavním právem k nemovitostem. Charakter dluhopisu emitovaný samotnými bankami staví hypoteční zástavní listy na stranu účetních pasiv, protože se jedná o závazky banky splatit vydaný dluhopis. Jedná se ale o nejkvalitnější dluhopisy, jaké se na kapitálových trzích nacházejí. 14

15 V samotném zákoně o dluhopisech č. 190/2004 Sb., se nachází hlava III, která upravuje hypoteční úvěrování, a nazývá se Hypoteční zástavní listy. 12 Do hlavy III spadají paragrafy od 28 až po 32. Hypoteční zástavní list je cenný papír a prochází tedy sekuritizací, protože přenáší riziko plynoucí z hypotečního úvěrování na jiné subjekty. Bance přináší tento dluhopis výhodu, protože neexistuje u tohoto finančního instrumentu povinnost ho splatit před splatností. Investor může získat své investované finance zpět pouze jeho přeprodejem na trhu. Kromě bankou poskytnutých financí na úvěr je možné hodnotu hypotečního zástavního listu zajistit náhradním krytím, podle zákona o dluhopisech 190/2004 Sb., 31. Následný vzorec by mohl vypadat takto: 13 HZL = HÚ + NK Hypoteční úvěrování funguje prakticky na pohledávkovém systému. Za výhodu systému lze uvést přímou vazbu mezi financováním hypotečního úvěru a kvalitního krytí poskytnutých finančních prostředků investora do těchto listů. Nevýhodu systému vytváří časový posun, vzniklý bankou postupným poskytováním hypotečních úvěrů většinou s fixní úrokovou sazbou, a následnou emisí hypotečních zástavních listů. V nejhorším případě se emitent může dostat i do ztrát. Jako reálný příklad se často uvádí důvod pádu holdingové společnosti Lehman Brothers Holdings Inc. roku 2008, která ve svém portfoliu vlastnila převážný podíl hypotečních zástavních listů. Následným snížením úrokových sazeb na kapitálových trzích se dostala společnost do obrovských ztrát a byla nucena požádat o ochranu před věřiteli. 12 ČESKO. Zákon č. 190 ze dne 1. dubna 2004 o dluhopisech. In Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 63, s Dostupný také z: typelaw=-zakon&what=cislo_zakona_-smlouvy, SŮVOVÁ, Helena. Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, ISBN , str

16 1.3 Parametry hypotečních úvěrů Výše hypotečního úvěru Každý typ úvěru poskytovaný finanční nebo nefinanční institucí má svá pravidla pro poskytování výše finančních prostředků. U hypotečních úvěrů se jedná hlavně o hodnotu nemovitosti nebo nemovitostí, které jsou určeny pro zajištění hypotečního úvěru. Výše však nesmí překročit 70 % celkové hodnoty zastavené nemovitosti podle zákona o dluhopisech č. 190/2004 Sb., 30, odstavec 1, Pro řádné krytí souhrnu závazků ze všech hypotečních zástavních listů v oběhu vydaných jedním emitentem mohou sloužit pouze ty jeho pohledávky z hypotečních úvěrů nebo jejich části, které plní podmínky 28 odst. 3 a 4. Tyto pohledávky nebo jejich části nesmí ve svém souhrnu po dobu, kdy k takovému krytí slouží, převýšit 70 % zástavní hodnoty zastavených nemovitých věcí zajišťujících tyto pohledávky. Náhradní krytí souhrnu závazků ze všech hypotečních zástavních listů v oběhu vydaných jedním emitentem je možné pouze při splnění podmínek stanovených tímto zákonem. 14 Za častou bezpečnou výší krytí v hypotečním úvěrování se považuje rozmezí od %. Podíl z této zástavní hodnoty bývá též nazýván pupilární či sirotčí jistotou. V reálných smlouvách je nazývána výše krytí jako podíl úvěru k zajištění. Uvádí se též pod zkratkou LTV (Příloha č. 2). Existují výjimky v případě, že banka nabídne více finančních prostředků než je 70 % zástavní hodnoty nemovitosti, potom bude toto navýšení stále uváděno pod jednou smlouvou. Krytí úvěru do 70 % lze nazývat jako pravá hypotéka a je používána pro krytí hypotečních zástavních listů. 15 Navýšení poskytovaných financí nad 70 % zástavní hodnoty ve skutečnosti vytváří další poskytovaný úvěr, který je ale poskytován za méně výhodných podmínek. Podstata navýšení vychází ze spotřebitelských úvěrů. Banka v roli věřitele má potřebu tento doplňkový úvěr nechat zajistit. 14 ČESKO. Zákon č. 190 ze dne 1. dubna 2004 o dluhopisech. In Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 63, s Dostupný také z: typelaw=-zakon&what=cislo_zakona_-smlouvy. 28, odstavec ŠEFLOVÁ, Olga. Specializované bankovnictví: dodatek. 2. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, ISBN , str

17 Mezi typické zajišťovací instrumenty se zařazují zástavní práva, bianco směnka, vinkulace životního pojištění nebo ručení třetí osoby. Dnes se nejčastěji používá vinkulace pojištění schopnosti splácet. Při vyřizování žádosti o hypoteční úvěr v praxi nabízí některé banky sníženou úrokovou sazbu při sjednání vinkulace životního pojištění nebo sjednáním pojištění splácení úvěru, což může zahrnovat pojištění života, pojištění ztráty zaměstnání nebo i pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti klienta. Může se však stát, že se reálné náklady na poskytnutý úvěr ve skutečnosti zvýší. Předhypoteční úvěry a hypoteční úvěry na výstavbu slouží především k hypotečnímu úvěrování staveb, které se plánují dostavět. Stavba na pozemku, která je poskytnuta jako zajišťovací nemovitost hypotečního úvěru, ještě reálně neexistuje, zastaven je pozemek. Předhypoteční varianta je ideální volbou pro žadatele, kteří nevlastní v současné době žádnou nemovitost k zajištění plánovaného hypotečního úvěru. Tímto úvěrem se financuje doba, po kterou trvá výstavba, kolaudace, udělení popisného čísla a vložení zástavního práva do katastru nemovitostí na vystavěný objekt. Předhypoteční úvěr je následně splacen hypotečním úvěrem. Druhá možnost, nazývaná hypoteční úvěr na výstavbu, se stane vhodnou v případě, že budoucí klient banky má k dispozici dostatek finančních prostředků, aby mohl plánovanou stavbu dovést do stavu zvýšené hodnoty pozemku s rozestavěnou stavbou. Tuto variantu doplňkového úvěru lze nazvat hypotečním úvěrem poskytovaným na dostavbu objektu a čerpání probíhá postupným způsobem zároveň s rostoucí hodnotou objektu Zajištění hypotečního úvěru Zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb., definuje, že hypoteční úvěr je zajištěný nemovitostí. Nejčastější formou z hlediska kvantity žádostí o tento úvěr bývá zajištění bytem nebo s rozvíjejícími se příměstskými satelity, domy ať už ve výstavbě nebo už postavenými. Banku poskytující hypoteční úvěr zajímá tzv. zadlužitelná hodnota nemovitosti a definuje se 17

18 jako, Ta část ceny nemovitosti, na kterou je banka ochotna poskytnout hypoteční úvěr. 16 Jedná v přeneseném slova významu o nejvíce předpokládaný výnos při případném prodeji, který by nastal pro banku, když by dlužník nesplňoval ze své strany ujednaný závazek. Dalším zajištěním požadovaným bankou, které je nutné ke schválení žádosti o hypoteční úvěr, je vinkulace pojištění zastavené nemovitosti ve prospěch banky. Vinkulace je požadována pro případ, že se pojištěná nemovitost poškodí například přírodními živly. Platba pojistné události je placena následně bance v případě, že pojištění pokrývá nastalou událost. Některé banky také požadují i jiná pojištění, kam spadají především pojištění schopnosti splácet úvěr nebo životní pojištění. O možné poskytnuté úrokové sazbě rozhoduje také ručení 3. osoby, kdy může na jednu hypoteční smlouvu existovat i více spoludlužníků. Ručení třetí osoby pomůže především mladým málo bonitním klientům. Nepříliš používaný postup dalšího zajištění hypotečního úvěru, přesto použitelný, je vystavení bianco směnky dlužníkem Účelovost hypotečního úvěru Základní rozdělení hypotečního úvěru je na: Účelové; neúčelové. Hypoteční úvěry mohou mít i neúčelový charakter. Neúčelová varianta poskytovaného hypotečního úvěru se obchodně nazývá americká hypotéka a bývá takto nazývána některými bankami, aby případným zájemcům nabízený produkt vypadal přitažlivější. U hypotéky, kde se nemusí prokazovat účel poskytnutých financí, je rozdílná maximální hodnota LTV, protože existuje pro banku výrazné úvěrové riziko. Podíl úvěru na zajištění bývá v praxi omezen na maximální hodnotě 50 % - 70 % a často obsahuje omezující maximální limit poskytovaných financí. 16 SŮVOVÁ, Helena. Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, ISBN , str

19 Některé banky však vytvořily produkty, které by se daly označit, že jsou účelové a zároveň neúčelové. Jedním ze zástupců na českém trhu je produkt Komerční banky Hypotéka 2 v 1. Produkt kombinuje obě varianty. Má však své limity a maximální možnou hranici podílu neúčelově využitelných finančních prostředků, který je 20 % z celkového hypotečního úvěru. 17 Účelové hypoteční úvěry mohou být využity na: Investice do nemovitosti; koupě nemovitosti do osobního vlastnictví; vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti; koupě družstevního bytu; předplacení nájemného za účelem uzavření nájemní smlouvy; výstavba nemovitosti; rekonstrukce, modernizace a opravy nemovitostí; konsolidace úvěrů použitých na investice do nemovitosti; refundace dříve poskytnutých úvěrů či půjček použitých na investice do nemovitostí Úročení hypotečního úvěru Počátkem roku 2015 se úroková sazba nově poskytnutých hypotečních úvěrů pohybuje na velmi nízké úrovni. Průměrné sazby mají klesající tendenci, kdy k lednu 2015 klesly až na 2,34 %. 18 Rozdíl od ledna minulého roku do ledna roku 2015 činí 0,79 procentních bodů. Mnoho zdrojů uvádí, že stále klesající tendence budou i nadále pokračovat. Rychlý pokles vede k atraktivitě hypotečních úvěrů, mělo by tedy dojít k nárůstu zájemců o účelové i neúčelové hypoteční úvěry. 17 KOMERČNÍ BANKA. Občané. Hypotéky. Hypoteční produkty [online] [cit ]. Dostupné z: 18 HYPOINDEX.CZ. Hypotéky [online] [cit ]. Dostupné z: ttp://www.hypoindex.cz/hypoteky/ 19

20 Tabulka 1 Množství a objem poskytnutých hypotečních úvěrů od roku 2009 po Rok Celkové množství poskytnutých HÚ Celkový objem HÚ (v mil. Kč) % změna množství HÚ vůči předešlému roku % změna objemu HÚ vůči předešlému roku ,40% 6,40% ,40% 32,20% ,70% 2,90% ,80% 17,60% ,40% 6,90% Komparativní metoda změny vůči předcházejícím rokům, která je použita v tabulce, ukazuje trend vývoje zájmu o hypoteční úvěry. Při srovnání s klesajícími průměrnými úrokovými sazbami, které nastalo v lednu roku 2010, je zřejmé, že nové zájemce o hypoteční úvěr nelákají v současné době ani velmi nízké náklady na poskytovaný úvěr. Důvody mohou být jednak makroekonomické, ale je také možné, že klienti přicházejí teprve až v době, kdy se rozhodnou pořídit si vlastní bydlení. Tabulka zobrazuje skoro asymetrický rozdíl mezi změnou množství poskytnutých úvěrů a jejich objemem. Ačkoli objem poskytnutých financí v roce 2014 vzrostl o skoro stejné množství, poklesla poptávka po hypotečním úvěru. Ukazuje se však, že teorie popisující rostoucí poptávku po úvěrech s klesajícími úrokovými sazbami, neplatí. V praxi se nejčastěji objevují úvěry úročené pevnou úrokovou sazbou, u kterých banky nabízejí několik variant fixačního období. Z původních 5, 10 nebo 15 let fixace lze v současnosti najít fixační období od 1 roku až po 40 let. 19 MMR. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Úvodní stránka. Územní a bytová politika. Bytová politika. Hypoteční úvěry. Hypoteční úvěry za roky 2002 až 2014 [online] [cit ]. Dostupné z: ext=.pdf, 20

21 Další variantou úročení může být hypoteční úvěr s proměnlivou úrokovou sazbou, také nazývanou variabilní sazbou, která se váže na referenční sazby. Přirážka k této sazbě je počítána individuálně podle žadatele o úvěr. Do výpočtu je zahrnuta hlavně bonita klienta. Referenční sazba se váže především na PRIBOR. Dalším aspektem, který se váže na úrokovou sazbu hypotečních úvěrů, je přímá vazba na hypoteční zástavní listy. Banka emitující HZL musí počítat s vývojem sazby na kapitálových trzích a připočíst ji k základní sazbě, a to i u fixovaných úrokových sazeb Čerpání hypotečního úvěru Jako u každého úvěru, tak i u hypotečního úvěru, je možné čerpat poskytnuté finance dvěma základními způsoby. První varianta, která je nazývána jako jednorázové čerpání, probíhá v jedné tranši všech poskytnutých finančních prostředků, na kterých se banka a žadatel dohodli. Typ tohoto čerpání je často využíván na nákup nemovitosti, při koupi majetkového podílu na nemovitosti nebo pro splacení jiného úvěru, který byl použit na předešlé financování nemovitosti Druhou variantou se označuje postupné čerpání a název zde opět napovídá, že dohodnuté poskytnutí finančních prostředků bude čerpáno po určitých částkách. Asi nejtypičtější použití tohoto čerpání je za účelem výstavby nemovitosti nebo jejího vylepšení formou opravy či rekonstrukce. Pro účely výstavby je samozřejmé, že hodnota rozestavěného objektu bude nižší než objem poskytnutých finančních prostředků. Pro výpočet počáteční hodnoty nemovitosti může použít banka vzorec pro geometrickou řadu. 20 Ačkoli zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb., 28, odstavec 3 21, určuje, že hypoteční úvěr vznikne právním účinkem zástavního práva k nemovitosti, banky nabízí rychlejší možnost čerpání. S růstem popularity a poptávky po hypotečních úvěrech samozřejmě vzrostla i jeho 20 SŮVOVÁ, Helena. Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, ISBN , str ČESKO. Zákon č. 190 ze dne 1. dubna 2004 o dluhopisech. In Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 63, s Dostupný také z: typelaw=-zakon&what=cislo_zakona_-smlouvy. 28, odstavec 1. 21

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Jan PRŮŠA Brno, duben

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Americké hypotéky na českém bankovním trhu

Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Adéla Mikšovská Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Refinancování půjček

Refinancování půjček SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Refinancování půjček BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Eliška

Více

Refinancování hypotečního úvěru

Refinancování hypotečního úvěru SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Refinancování hypotečního úvěru BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta. Eva Borutová

Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta. Eva Borutová Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta Eva Borutová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zmapovat současný stav hypotéčního trhu v České republice, srovnat

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví Půjčky a úvěry v oblasti bydlení srovnání stavebního spoření a hypotečních úvěrů Loans and credits in the field of housing-comparison

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. Bc. Alena Müllerová

Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. Bc. Alena Müllerová Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty Bc. Alena Müllerová Diplomová práce 2013 ABSTRACT Téma mé Diplomové práce je Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. V teoretické

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Comparison of offers of housing loans in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR

ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Regionální studia ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ NÁKLADOVOSTI ŘEŠENÍ diplomová práce Autor: Bc. Jakub

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KOMPARACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ BANKOVNÍCH A NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ Bakalářská práce Olomouc 2014 Michaela Močičková

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank Michal Vlašín Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na poskytování hypotečních úvěrů, pomocí kterých

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Financování bytových potřeb v České republice

Financování bytových potřeb v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování bytových potřeb v České republice Bakalářská práce Autor: Karel Košťál Bankovní management Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FORMY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY FORMS AND SOURCES OF HOUSING FINANCING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FORMY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY FORMS AND SOURCES OF HOUSING FINANCING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FORMY A ZDROJE

Více

Srovnání překlenovacích úvěrů a hypoték a jejich dopad na daň z příjmu. Jan Petříček

Srovnání překlenovacích úvěrů a hypoték a jejich dopad na daň z příjmu. Jan Petříček Srovnání překlenovacích úvěrů a hypoték a jejich dopad na daň z příjmu Jan Petříček Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je srovnání aktuálních trţních podmínek v oblasti účelových

Více