Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. MATEMATICKÝ SOFTWARE MAPLE - MANUÁL Marek Šulista

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. MATEMATICKÝ SOFTWARE MAPLE - MANUÁL Marek Šulista"

Transkript

1 Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích MATEMATICKÝ SOFTWARE MAPLE - MANUÁL Marek Šulista Matematický software MAPLE slouží ke zpracování matematických problémů pomocí jednoduchého matematického manipulačního programovacího jazyka. Jednotlivé příkazy se ukončují středníkem nebo dvojtečkou a po stisku klávesy ENTER jsou hned vykonány. Je-li příkaz ukončen dvojtečkou, vykonaná operace se nezobrazí na monitoru, je-li příkaz ukončen středníkem, operace se zobrazí. Je důležité, aby byla dodržena přesná syntax příkazů (zápis čárek, dvojteček, středníků a závorek). Bez přesného zápisu příkazu program požadovaný příkaz neprovede, protože ho neidentifikuje jako příkaz. V případě, že se program začne chovat podivně, restartujeme ho příkazem restart. Tento manuál je určen pro studenty Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je rozdělen do 8 tematických celků pokrývající probíranou látku kurzů matematiky. Každá z kapitol obsahuje několik řešených příkladů, na kterých je ukázáno použití jednotlivých příkazů (jsou uvedeny červeně) a za nimi následuje ukázka provedeného příkazu (uvedeno modře). Software MAPLE je nainstalovaný na Bobíku i na výpočetním středisku a je k nalezení rozkliknutím nabídky Start/Programy/Maple V/Maple V Release. 1 MATEMATICKÉ OPERACE Protože je MAPLE kanadský produkt, má některá svá specifika spojená s angloamerickým prostředím. Prvním patrným specifikem je používání desetinné tečky místo desetinné čárky nebo že goniometrická funkce tg(x) je reprezentována příkazem tan(x). Pro práci s programem MAPLE je vhodné používat anglickou klávesnici, neboť se v příkazech vyskytují speciální znaky anglické klávesnice. 1

2 1.1 Řešené příklady Příklad Zjistěte hodnoty daného výrazu: 13, Pro operaci násobení používáme znak *, pro dělení znak /. Nezapomínáme na užití desetinné tečky místo desetinné čárky. Výraz vyčíslíme příkazem: Příklad ( *3987)/37; Zjistěte hodnoty daného výrazu: e 4 3π na 50 platných míst. Mocniny zadáváme pomocí znaku ˆ. Odmocniny přepisujeme jako exponent ve tvaru zlomku. Eulerovo číslo e zapisujeme ve tvaru exp(), kde v závorce uvádíme exponent. Pro číslo π používáme příkaz Pi. Daný výraz najdeme pomocí příkazu: 13ˆ(5/7) + exp(4) - 3*Pi; 13 ( 5 7 ) + e 4 3π Abychom zjistili hodnotu daného výrazu, použijeme evaluační příkaz: evalf(%,50); Znak % zastupuje poslední vypočítanou hodnotu (v tomto případě 13 ( 5 7 ) +e 4 3π), za čárkou je uveden počet míst, kolik jich chceme uvést (např. 50). Počet míst není povinný, bez zadání vyčílí MAPLE výraz na 10 platných míst. Také je možné získat danou hodnotu rovnou kombinací výše uvedených příkazů: evalf(13ˆ(5/7) + exp(4) - 3*Pi,50);

3 1.1.3 Příklad Zjistěte hodnotu výrazu s goniometrickými funkcemi: (cos(3, 5)) 3 + sin(2, 7) tan(5) na 25 platných míst. Pro výpočet hodnot goniometrických funkcí používáme příkazy sin(), cos() a tan(). V závorkách uvádíme argument. Daný výraz vyčíslíme příkazem: Příklad evalf((cos(3.5))ˆ3 + sin(2.7) - tan(5),25); Jakému úhlu v radiánech a ve stupních odpovídá hodnota sin(x) = 0, 6438? Pro výpočet úhlu goniometrických funkcí používáme cyklometrické funkce arcsin(x), arccos(x), a arctan(x). V tomto případě použijeme funkci arcsin(x) reprezentovanou příkazem arcsin(), kde v závorce uvádíme argument: evalf(arcsin(0.6438)); Získaná hodnota je v radiánech. Pro převod radiánů na stupně použijeme příkaz: convert( ,degrees); degrees π Abychom dostali hledanou hodnotu, musíme ještě použít evaluační příkaz: Příklad evalf(%); degrees Zjistěte hodnotu výrazu s absolutní hodnotou Pro výpočet hodnot s absolutní hodnotou používáme příkazy abs(), kde v závorkách uvádíme výraz v absolutní hodnotě. Daný výraz vyčíslíme příkazem: abs(7-abs(6-15)-32); 34 3

4 1.1.6 Příklad Zjednodušte daný výraz x 2 y 2 x 2 +4x+4 : x y x+2. Pro zjednodušování výrazů použijeme příkaz: Příklad simplify(((xˆ2-yˆ2)/(xˆ2+4*x+4))/((x-y)/(x+2))); x+y x+2 Zjednodušte daný výraz s komplexními čísly (3 8i)3 3 5i. Pro zápis imaginární jednotky i použijeme znak I a výraz zjednodušíme opět příkazem: 1.2 Neřešené příklady simplify(((3-8*i)ˆ3)/(3-5*i)); I Vyčíslete: ( ) [8072, ] (sin(5)) 7 + e 2,5 [ ] ( ) , π α ve stupních, je-li cos(α) = 0, 7236 [ 2804, ] [43, ] Upravte: x2 (x + y) x y x(x + y + 1) + y i5 + (5 i) 2 2 i [x 1] [ 57+6i 5 ] 4

5 2 LINEÁRNÍ ALGEBRA Před začátkem práce s vektory a maticemi je nutné aktivovat knihovnu lineární algebry. Tím si program MAPLE aktivizuje příkazy,které my pak můžeme používat. Knihovna lineární algebry se aktivizuje příkazem with(linalg); Po zadání příkazu se modře vypíše seznam příkazů, které můžeme pro zpracování úloh z lineární algebry používat. MAPLE umí pracovat jak s vektory tak s maticemi. Vždy je dobré si zadávané vektory a matice pojmenovat pomocí přiřazovacího příkazu :=, aby bylo možné s nimi dále pracovat. Některá velká písmena nedovolí MAPLE pro pojmenování použít, neboť manjí svůj specifický význam (např. E je rezervovaný název pro jednotkovou matici). 2.1 Řešené příklady Příklad Jsou dány vektory a = (3, 5, 5) a b = (2, 3, 7). Určete skalární součin a b, vektorový součin a b, normu vektoru a a odchylku vektorů a a b. Vektory a a b zadáme pomocí příkazu: a:=vector(3,[3,-5,5]); a:=[3, -5, 5] b:=vector(3,[2,3,-7]); b:=[2, 3,-7] První cifra označuje počet složek vektoru, v hranatých závorkách pak uvedeme postupně všechny složky vektoru, které oddělíme čárkami. Skalární a vektorový součet vektorů provedeme příkazy: dotprod(a,b); 44 crossprod(a,b); [20, 31, 19] 5

6 Normu vektoru a nalezneme pomocí příkazu: norm(a,2); 59 Cifra 2 v argumentu je součástí příkazu a je povinná. Odchylku vektorů získáme příkazem: evalf(angle(a,b)); Získaná hodnota odpovídá radiánům. Pro převod na stupně použijeme příkaz: evalf(convert(%,degrees)); degrees Příklad Je dány matice A = ( ), matice B = Určete matici C, její hodnost a determinant Nejprve je potřeba vytvořit matice A a B pomocí příkazu: a matice C = A B. A:=matrix(2,3,[3,5,4,-6,3,7]); [ ] A := B:=matrix(3,2,[7,9,-5,3,7,1]); 7 9 B := První dvě cifry před hranatou závorkou určují typ matice, v hranatých závorkách pak uvedeme postupně všechny prvky matice, které oddělíme čárkami. 6

7 Nyní můžeme s maticemi pracovat. Nejprve matice vynásobíme, abychom získali matici C: C:=evalm(A&*B); nebo C:=multiply(A,B); [ ] C := 8 38 Hodnost matice a determinant matice C zjistíme zadáním příkazu: rank(c); 2 det(c); Příklad Najděte matici V, pro kterou platí, že V = 3 A B. Pro násobení matic číslem a matic navzájem použijeme příkaz: V:=evalm(3*A&*B); [ ] V := Pro násobení se v příkazu rozlišuje násobení matice číslem (*) a matic navzájem (&*) Příklad Jsou dány matice A = ( Určete matici H. ), B = , matice G = ( ), a matice H = A B 5G. 7

8 Máme-li z předchozího příkladu zadané matice A i B, zadáme ještě matici G: Nyní určíme matici H: G:=matrix(2,2,[3,7,9,-5]); [ ] 3 7 G := Příklad H:=evalm(A&*B-5*G); [ ] 9 11 H := Pro matici K platí, že K = B A. Určete matici transponovanou a adjungovanou k matici K. Nejprve vynásobíme matice B a A, abychom získali matici K: K:=multiply(B,A); K := Nyní můžeme přistoupit k výpočtu matice transponované (nazveme transk) a adjungované (nazveme adjk): transk:=transpose(k); transk := adjk:=adj(k); transk :=

9 2.1.6 Příklad Je dána matice S := matici k ní inverzní Určete její determinant a pokud je regulární, najděte Nejprve zadáme matici S: Vypočteme determinant: S:=matrix(3,3,[5,7,13,-3,6,11,2,8,5]); S := Matice je regulární, zjistíme matici inverzní: det(s); -499 inverse(s); Příklad Upravte matici S do Gaussova tvaru. Pro úpravu matic do Gaussova tvaru používáme příkaz: gausselim(s);

10 2.2 Neřešené příklady Určete: závislost souboru S = {(1, 3, 2, 6, 3); (3, 5, 2, 0, 5); (8, 3, 5, 2, 8); ( 3, 2, 7, 4, 6), (7, 3, 12, 0, 22)} [h(s) = 4, závislý] normu vektoru v = (2, 3; 5, 3; 3; 7; 4; 9, 1; 3) odchylku vektorů m = (3, 7, 3, 5, 6) a n = ( 1, 3, 5, 7, 11) determinant matice X = hodnost matice R = [2 53 = ] [34, ] [ 2744] [2] 10

11 3 ROVNICE 3.1 Řešené příklady Příklad Řešte kvadratickou rovnici x 2 7x + 10 = 0; Rovnici budeme řešit jednoduchým příkazem: Příklad solve(xˆ2-7*x+10=0,x); Najděte hodnoty neznámých x, y a z v soustavě: 5x + 7y 13z = 5 3x 5y + 6z = 3 2x 8y = 1 5, 2 Soustavy rovnic můžeme řešit několika způsoby. Máme-li aktivní knihovnu lineární algebry (linalg), můžeme soustavu zadat a nazveme ji R: R:={5*x+7*y-13*z-5,3*x-5*y+6*z-3,2*x-8*y+1}; R := {5x + 7y 13z 5, 3x 5y + 6z 3, 2x 8y + 1}; Rovnice soustavy jsme položili rovny 0, oddělili čárkami a zadali je do složených závorek. Nyní můžeme soustavu vyřešit příkazem: leastsqrs(r,{x,y,z}); {x = 25 22, y = 9 22, z = 3 11 } Dalším způsobem, jak vyřešit tuto soustavu, je použití matic. Nejprve vytvoříme matici soustavy A: A:=matrix(3,3,[5,7,-13,3,-5,6,2,-8,0]); A :=

12 Dále zadáme vektor pravých stran: v:=vector(3,[5,3,-1]); v := [5, 3, 1] A nyní soustavu vyřešíme příkazem a po řadě dostaneme hodnoty neznámých x, y a z: linsolve(a,v); [ 25 22, 9 22, 3 11 ] Příklad Řešte rovnici 3x 2 + 2x 7 = 8. Rovnici vyřešíme příkazem: solve(3*xˆ2+2*x-7=8,x); , Neřešené příklady Řešte: rovnici 3x 2 5x + 8 = 13 [ , ] rovnici 2x 11 x+5 + 4x = 17 5x [ , ] soustavu rovnic 7u + 5v 8x 9y = 6 3u 2v 3y = 5 u + 2v 13x 3y = 3 5u x 4y = 2 [v = 97 91, u = , x = 6 65, y = ] 12

13 4 POSLOUPNOSTI A ŘADY 4.1 Řešené příklady Příklad Určete limitu dané posloupnosti: lim n 3n 3 + 5n + 1 7n Limity posloupností hledáme pomocí příkazu: limit((3*nˆ3+5*n+1)/(7*nˆ2+8),n=infinity); V první části uvedeme samotnou posloupnost, ve druhé pak pro jaké n. V tomto případě se jednalo o limitu jdoucí do nekonečna - infinity Příklad Určete limitu dané posloupnosti: lim n n n. Limitu posloupnosti získáme pomocí příkazu: limit(nˆ(1/n),n=infinity); Příklad ( Určete limitu dané posloupnosti: lim n. n n) Limity posloupností zadáme pomocí příkazu: limit((1+(1/n))ˆn,n=infinity); Limita dané posloupnosti je rovna Eulerovu číslu e, které má přibližnou hodnotu 2,178. e 13

14 4.1.4 Příklad Určete součet řady 70 k=1 5 2k. Součet řady najdeme zadáním příkazu: sum(5/(2*k),k=1..70); Příklad Určete součty harmonické řady 1000 k= k, k=1 Součty harmonické řady najdeme zadáním příkazu 1 k a k=1 1 k. sum(1/k,k= ); sum(1/k,k= ); sum(1/k,k=1..infinity); Float( ) Z výsledku plyne, že harmonická řada má dané součty pro uvedené konkrétní n, ale v případě sečtení členů až do nekonečna daná řada součet nemá - diverguje. 4.2 Neřešené příklady Určete: sin(x) limitu posloupnosti lim x 0 x [1] ( limitu posloupnosti lim ) 7n n n [e 7 = 1096, ] součet řady součet řady 57 k=1 n=1 7 2k 3 [4, ] 1 n 2 [ 1 6 π2 = 1, ] 14

15 5 FUNKCE 5.1 Řešené příklady Příklad Najděte funkční hodnotu funkce y = 9x 7 3 cos x v bodě x = 1, 73. Funkci nazveme f a zadáme ji příkazem f:=x->9*xˆ7-3*cos(x); f := x 9x 7 3 cos(x) Nyní zjistíme hodnotu v bodě x = 1, 73: f(1.73); Příklad Najděte funkční hodnotu funkce 2 proměnných z = x 3 3y 2 + sin(xy) v bodě [3, 5; 2, 4]. Funkci nazveme z a zadáme ji příkazem: z:=(x,y)->xˆ3-3*yˆ2+ sin(x*y); f := (x, y) x 3 3y 2 + sin(xy) Nyní zjistíme hodnotu v bodě [3, 5; 2, 4]: z(3.5,2.4);

16 maximum funkce y = 7cos(sin(x 5 )) 5 na intervalu π 2 2π [2] Příklad Najděte minimum a maximum funkce y = 5x 3 3x na intervalu 3, 5. Minimum a maximum funkce y v daném intervalu 3, 5 najdeme pomocí příkazů: minimize(5*xˆ3-3*xˆ2+8,x=-3..5); 154 maximize(5*xˆ3-3*xˆ2+8,x=-3..5); Neřešené příklady Určete: funkční hodnotu funkce y = 5x 7 3e 5x 4 cos(x) v bodě x = 6, 22 [ 9, ] funkční hodnotu funkce 3 proměnných w = 5(xy) 3 +4zy 2 +cos(xyz) v bodě [ 2, 5; 1, 8; 3] [ ] minimum funkce y = 3e 2x 5 3x 3 17 na intervalu 5, 9 [ ] 16

17 6 GRAFIKA MAPLE umí vykreslit dvoudimenzionální grafy jedné proměnné i trojdimenzionální grafy dvou proměnných. Dokáže navíc vykreslit několik grafů do jednoho obrázku. Vždy je nutné uvést interval, na kterém se daný graf či grafy vykreslí. 6.1 Řešené příklady Příklad Vykreslete graf funkce y = 3x 4 + 5x 3 1 na intervalu 2, 1. Graf vykreslíme následujícím příkazem, kde doplníme interval pro proměnnou x (ta je povinná) a pro proměnnou y (je nepovinná, ale graf je přehlednější): plot(3*xˆ4+5*xˆ3-1,x=-2..1,y=-4..3); Příklad Vykreslete grafy funkcí y = x 2 2x 8 a y = 5x 8 na intervalu 3, 5 a najděte jejich průsečík. Grafy vykreslíme následujícím příkazem, kde do složených závorek zadáme obě funkce oddělené čárkou: plot({xˆ2-2*x-8,5*x-8},x=-3..5); Z grafů je patrné, že obě křivky se protínají v bodě [0,-8]. 17

18 6.1.3 Příklad Vykreslete trojdimenzionální graf funkce dvou proměnných z = x e x2 y 2 x 2, 2 a y 2, 2. na intervalu Pro vykreslení trojdimenzionálních grafů použijeme příkaz: plot3d(x*exp(-xˆ2-yˆ2),x=-2..2,y=-2..2); 18

19 7 DIFERENCIÁLNÍ A INTEGRÁLNÍ POČET 7.1 Řešené příklady Příklad Najděte první derivaci funkce y = x 7 5 x 3 + e 2x. Derivaci si nazveme d a vytvoříme ji příkazem: diff(xˆ7- (x)ˆ(3/5)+ exp(2*x),x); 7x 6 3 5x ( 2 5 ) + 2e(2x) V argumentu příkazu je nutné uvést proměnnou, podle které derivujeme (v tomto případě podle x) Příklad Najděte 3.derivaci funkce y = sin(x) + x 3 + e 2x. Třetí derivaci funkce vytvoříme příkazem: diff(sin(x) + xˆ3 + exp(2*x),x$3); cos(x) e 2x V argumentu příkazu je nutné uvést proměnnou, podle které derivujeme, a stupeň derivace (v tomto případě podle x a stupeň 3.) Příklad Najděte parciální derivaci podle y funkce dvou proměnných z = sin(xy) + 3x 3 + x y. Parciální derivaci snadno vytvoříme příkazem: diff(sin(x*y) + 3*xˆ3 + (x/y),y); cos(xy)x x y 2 19

20 7.1.4 Příklad Najděte druhou derivaci funkce 4x 7 5 x a její hodnotu v bodě x = 3, 78. Jestliže chceme s derivacemi ještě dále pracovat, je nezbytné nejprve vytvořit funkci a tu pak derivovat. Označíme si funkci a a zadáme již známým příkazem: Funkci a zderivujeme a derivaci nazveme b: a:=x->4*xˆ7-(x)ˆ(1/5); a := x 4x 7 x ( 1 5 ) b := x 168x x ( 9 5 ) Nyní již můžeme zjistit hodnotu druhé derivace v bodě x = 3, 78: b(3.78); Příklad Řešte neurčitý integrál ln(x) dx. Neurčitý integrál získáme pomocí příkazu: int(ln(x),x); x ln(x) x Opět je nutné v argumentu příkazu uvést, podle které proměnné integrujeme (v tomto případě podle x). 20

21 7.1.6 Příklad Určete hodnotu určitého integrálu 7 3 x 5 dx. Neurčitý integrál získáme pomocí příkazu: int((xˆ5),x=3..7); Opět je nutné v argumentu příkazu uvést, podle které proměnné integrujeme (v tomto případě podle x) a meze určitého intervalu. 7.2 Neřešené příklady Určete: 1.derivaci funkce y = xex x 2 x 8 hodnotu y (2) funkce funkce y = x7 +x 2 cos(x) x 8 [ ex +xe x 2x x 8 xex x 2 (x 8) 2 ] [ ] parciální derivaci podle x funkce dvou proměnných z = cos(xy) + e3x y y 3 [ sin(xy)y + 3e(3x) y 3 ] 3x 2 x 4 dx [ 3 2 x2 + 12x + 48 ln(x 4)] 7 2e 5x x dx 5 [ 2 5 e( 25) e35 12 = 0, ] 21

22 8 DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 8.1 Řešené příklady Funkci y zadáváme do programu pomocí příkazu y(x), její první derivaci pomocí diff(y(x),x), pro druhou derivace pak diff(y(x),x$2). Pro derivace vyšších řádů používáme stejný příkaz, kde jen měníme stupeň derivace Příklad Je dána diferenciální rovnice y (x) 2y(x) = e x. Řešte ji obecně a pak s počáteční podmínkou y(8) = 5. Nejprve si danou diferenciální rovnici vložíme a nazveme ji dr: Nyní nalezneme obecné řešení: dr:=diff(y(x),x) - 2*y(x) = exp(x); dr := ( d dx y(x)) 2y(x) = e x dsolve(dr,y(x)); y(x) = e x + e (2x) C1 Obecné řešení obsahuje C1, což označuje integrační konstantu C 1. Rovnou však můžeme najít partikulární řešení, když vložíme do argumentu příkazu danou počáteční podmínku: Příklad dsolve({dr,y(8)=5},y(x)); y(x) = e x e(2x) ( 5 e 8 ) e 16 Je dána diferenciální rovnice y (x) 2y (x) 8y(x) = x 3 5. Najděte obecné řešení. Nejprve si danou diferenciální rovnici vložíme a nazveme ji a: a := diff(y(x), x$2) 2 diff(y(x), x) 8 y(x) = x 3 5; ( ) a := d 2 y(x) 2 ( d dx 2 dx y(x)) 8y(x) = x

23 Nyní nalezneme obecné řešení: dsolve(a,y(x)); y(x) = e (4x) C2 + e ( 2x) C x x2 32 x Neřešené příklady Řešte: diferenciální rovnici 5y (x) y(x) = 3x 5. Řešte ji obecně a pak s počáteční podmínkou y(1) = 2. [y(x) = 10 3x + C 1 e ( x 5 ), y(x) = 10 3x + 15e( x 5 ) e ( 1 5 ) ] diferenciální rovnici y (x) 7y (x) + 10y(x) = 5e x + x 2 3. Řešte ji obecně a pak s počátečními podmínkami y(8) = 5 a y(0) = 9. [y(x) = C 2 e (5x) + C 1 e (2x) ex + x x ] 23

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Kolektiv MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Praha 200 Vydavatelství ČVUT Lektoři: doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc. Jaroslav Černý, Růžena Černá, František Gemperle, Vladimíra

Více

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod.

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. vičení 1 Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. 1. Najděte definiční obor funkce fx, y = x y + y x. Řešení: D f = { x y a y x }, což je konvexní množina omezená křivkami x = y a y = x.

Více

Příloha 1. 1. Jazyk Coach

Příloha 1. 1. Jazyk Coach Příloha 1 1. Jazyk Coach 1.1 Úvod Součástí integrovaného prostředí Coach jsou programy Modelování a Řídicí prostředí, ve kterých je možno navrhovat, zapisovat, ladit a provádět modelové výpočty a řídicí

Více

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1. ŘÁDU SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1. ŘÁDU SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1. ŘÁDU SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE Diplomant: Vedoucí diplomové práce: Zdeněk ŽELEZNÝ RNDr. Libuše Samková,

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA NUMERICKÉ METODY Radek Kučera Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3.2.15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Masarykova univerzita Brno. Katedra aplikované matematiky. maticemi

Masarykova univerzita Brno. Katedra aplikované matematiky. maticemi Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Lineární systémy se speciálními maticemi Diplomová práce květen 2006 Jaroslava Benáčková Poděkování V úvodu bych ráda poděkovala

Více

NUMERICKÉ METODY. Josef Dalík

NUMERICKÉ METODY. Josef Dalík NUMERICKÉ METODY Josef Dalík Zdroje chyb Při řešení daného technického problému numerickými metodami jde zpravidla o zjištění některých kvantitativních charakteristik daného procesu probíhajícího v přírodě

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS NÁVOD K OBSLUZE Zkrácený český návod Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS Obj. č.: 77 31 27 Obsah Strana 1. SUNDÁNÍ A NASAZENÍ KRYTU KALKULAČKY... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 4 3.

Více

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 5. června 9 Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných RNDr. Jiří Klaška, Dr. Sbírka řešených příkladů k předmětu Matematika II pro profesní a kombinovanou

Více

11.1 Jedna rovnice pro jednu neznámou

11.1 Jedna rovnice pro jednu neznámou 52. ešení rovnic Mathcad je schopen řešit i velmi složité rovnice, kdy hledaná neznámá je obsažena současně v několika různých funkcích apod.. Jedna rovnice pro jednu neznámou.. Funkce root Před vlastním

Více

Nástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat 7 Nástroje pro analýzu dat V té to ka pi to le: Ověřování vstupních dat Hledání řešení Řešitel Scénáře Citlivostní analýza Rychlá analýza Kapitola 7 Nástroje pro analýzu dat Součástí Excelu jsou nástroje

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP).

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). *.h *.lib ladění Editor Preprocesor Linker Debugger Compiler *.cpp *.obj *.lis *.exe spuštění Editor Preprocesor Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). Jedná se o součást překladače,

Více

tj. veličina kurzívou a jednotka obyčejným písmem umístěná v oblých resp. hranatých závorkách *).

tj. veličina kurzívou a jednotka obyčejným písmem umístěná v oblých resp. hranatých závorkách *). MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE Jiří Brožovský, Alois Materna Text byl vytvořen v rámci realizace projektu Matematika pro inženýry 21. století (reg. č. CZ.1.7/2.2./7.332), na kterém se společně

Více

Praktická cvičení algoritmů

Praktická cvičení algoritmů texty pro distanční studium Ing. Eliška Treterová Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta Katedra Informatiky a počítačů Ostrava 2003 2 Praktická cvičení algoritmů Úvod...5 1. Jednoduchá

Více

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM...

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... TEST 1 ŘEŠENÍ...5 TEST ZADÁNÍ...40 TEST TABULKA S BODOVÝM

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

Výpočty v tabulce. tip TEXT A ČÍSLA V BUŇKÁCH VÝPOČTY V TABULCE KAPITOLA 3

Výpočty v tabulce. tip TEXT A ČÍSLA V BUŇKÁCH VÝPOČTY V TABULCE KAPITOLA 3 KAPITOLA 3 Výpočty v tabulce VÝPOČTY POMOCÍ VZORCŮ VLOŽENÍ ZÁKLADNÍCH SOUHRNŮ VÝPOČTY POMOCÍ FUNKCÍ PŘÍKLADY NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH FUNKCÍ KOMBINOVÁNÍ FUNKCÍ SE VZORCI SHRNUTÍ Jedním z důvodů, pro které se staly

Více

PROGRAM WXMAXIMA VE VÝUCE MATEMATIKY

PROGRAM WXMAXIMA VE VÝUCE MATEMATIKY PROGRAM WXMAXIMA VE VÝUCE MATEMATIKY Roman Hašek, Michaela Noruláková Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Abstrakt. Článek představuje vybrané příklady použití počítačového algebraického systému

Více

Kapitola 1: Lineární prostor

Kapitola 1: Lineární prostor Lineární prostor Kapitola 1: Lineární prostor Chcete-li ukončit prohlížení stiskněte klávesu Esc. Chcete-li pokračovat stiskněte klávesu Enter.. p.1/15 Lineární prostor Lineární prostoralineární podprostor

Více

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral.

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Obsah ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Úvod 3 1 Chyby měření 6 2 Teorie náhodných chyb 8 3 Hodnocení přesnosti

Více

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro III. Chyby měření a zpracování naměřených výsledků 1. Obecné úvahy Při měření nějaké fyzikální veličiny můžeme zásadně rozlišit dva případy: 1.) několikrát po sobě měříme veličinu, která je konstantní

Více

Grafické zpracování dat a měření

Grafické zpracování dat a měření Grafické zpracování dat a měření pomocí gnuplotu Lukáš L. & Pája B. lukasl@fykos.cz, paja@fykos.cz 26. prosince 2012 17:54 0 Jak číst tento manuál Při prvním čtení nečtěte poznámky pod čarou, jsou zde

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra matematiky. Bakalářská práce. Romana Olejníčková DŮKAZY MATEMATICKOU INDUKCÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra matematiky. Bakalářská práce. Romana Olejníčková DŮKAZY MATEMATICKOU INDUKCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky Bakalářská práce Romana Olejníčková DŮKAZY MATEMATICKOU INDUKCÍ Olomouc 2015 Vedoucí práce: doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc. Prohlašuji,

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více