Pravidla pro tvorbu textů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro tvorbu textů"

Transkript

1 Pravidla pro tvorbu textů aneb Jaké podklady a překlady bychom rádi dostávali Úvodem Následující dokument dáváme k dispozici všem našim současným i budoucím zákazníkům, ale i autorům, externím překladatelům, korektorům a dalším spolupracujícím osobám, z povahy jejichž spolupráce s Překladatelským a tlumočnickým centrem EUFRAT vyplývá předávání a přebírání textů nejrůznější povahy v elektronické podobě. Tento dokument řeší otázku zadávání textů k překladu pouze v její technické (a částečně jazykové) úrovni; pokud jde o základní otázky spojené se zadáváním překladů, doporučujeme pročíst si jednak oddíl FAQ o překladech, jednak také brožurku Překlady a jak na to Průvodce pro zadavatele překladů, kterou v českém překladu vydala Jednota tlumočníků a překladatelů (původní verze v angličtině se jmenuje Translation Getting It Right A Guide to Buying Translations ). Předkládaný text by měl být chápán jako soubor doporučení, jejichž cílem je zapojit do procesu překladu objednavatele překladatelských služeb, kteří jsou zároveň buď autory textu určeného k překladu, nebo mohou jeho podobu (jak formální, tak jazykovou) do určité míry ovlivnit. Zapojením máme na mysli přípravu textu ve výchozím jazyce do podoby, která překladateli a dalším osobám, kteří se na realizaci zakázky podílejí, jejich práci usnadní a v konečném důsledku tak přinese vyšší kvalitu překladu, kratší dodací lhůty a (ano, nic není nemožné!) nižší náklady. Čím jednoznačnější, jednodušší, poučenější a jasnější podkladový materiál (ve formě elektronického datového souboru) dostaneme, tím snáze se nám podaří všechny uvedené atributy vtělit také do našeho produktu překladu v cílovém jazyce. I my chceme odevzdávat jednoznačné, jednoduché (nepřekombinované), poučené (kvalifikovaně zpracované) a jasné texty. Věříme, že se nám podaří v následujících odstavcích srozumitelně definovat, co si pod uvedenými pojmy představujeme a že se nám na jejich základě podaří významně zefektivnit naše vzájemné obchodní vztahy. Mgr. Tomáš Hausner, manažer PTCE 1

2 Základní pravidla Před prohlášením a je to hotové!, signalizujícím připravenost textu k předání našemu překladatelskému centru k překladu, doporučujeme provést kontrolu 5D: Definitivnost textu Doporučené formáty souborů Doporučená písma Dokonalé formátování Diakritika a interpunkce I Definitivnost textu Text, který chcete přeložit, musí být definitivní a zákazník ručí sám sobě za jeho obsahovou správnost. To je ideál, který se mnohdy nedaří beze zbytku naplnit, což neznamená, že by se o to nemělo usilovat. Kvalitní překladatel se pak mimo jiné pozná také podle toho, že na případné chyby, omyly, protiřečící si pasáže a další nedokonalosti výchozího textu zákazníka (prostřednictvím centra) upozorní. Korektury či doplňování do podkladového textu během práce na jeho překladu mohou významně zasahovat do již přeložených částí, vynucovat si jejich větší či menší přepracovávání, což se může negativně projevit na termínu dodání a také na ceně. II Doporučené formáty souborů 1) Základní formáty, se kterými můžeme (my a naši spolupracovníci) pracovat bez nutnosti jakýchkoli konverzí, jsou následující: Microsoft Word a Microsoft Excel (*.doc / *.xls) verze 97 a vyšší, případně odvozený formát RTF (Rich Text Format) Prostý text (*.txt) bez jakéhokoli formátování (kromě konců odstavců), vygenerovaný např. programem Notepad 2) Druhou kategorií, která vyžaduje před vlastní prací na překladu přípravné práce na PC (vykopírování, konverze apod.) jsou texty v jakýchkoli otevřených formátech, např.: Soubory PDF (neuzamčené a nerozkřivkované, tedy s možností vykopírování textu) Soubory DTP (a pseudo-dtp) programů (QuarkXPress, InDesign, CorelDraw! apod.) a mnoho dalších, avšak upozorňujeme, že zákazník může významně ušetřit, pokud z takovýchto formátů provede export (konverzi) textu do některého ze základních formátů sám. 2

3 3) Třetí kategorií jsou elektronické soubory ve formátech, které neumožňují přijatelně jednoduchý převod textů, které obsahují, do některého ze základních formátů: Obecně veškeré vektorové (rozkřivkované) soubory, včetně např. tiskových PDF Veškeré další formáty, které s textem nakládají jako s grafikou Pokud dostaneme podklady v takovém formátu, je to v podstatě totéž, jako bychom je dostali pouze v listinné podobě, a pokud obsahují např. tabulky, složité formátování apod., musí je překladatel tvořit od nuly. To samozřejmě stojí (jeho) čas a (zákazníkovy) peníze; i zde tedy platí, že zákazník může významně ušetřit, pokud dodá text v jiném (otevřeném) formátu. 4) Pokud dodáváte podklady ve formě textu, který byl vykopírován z jiného než textového souboru (typicky např. HTML nebo z webových stránek v technologii PHP nebo ASP), je třeba se ujistit, že se text zobrazuje korektně často se stává, že některá interpunkční znaménka se zblázní a spojovníky se třeba zobrazí všude jako otazníky nebo jako písmeno o apod. 5) Podklady v elektronické podobě lze předávat buď jako přílohu mailu, na USB flash disku, CD/DVD ROM, CD-RW. Vzhledem k tomu, že diskety 3,5" jsou téměř vyhynulým druhem, toto médium nepřijímáme. III Doporučená písma 1) V podkladovém souboru by měla být použita pouze standardní písma (fonty), která jsou defaultní součástí systému Windows (typicky rodina Times New Roman, Arial). Pokud zákazník chce použít odlišná písma nebo trvá na použití více než jednoho písma v jednom souboru, doporučujeme, aby tyto úpravy prováděl až v hotovém překladu, který mu dodáme (případně rádi nabídneme profesionální grafické a typografické služby). 2) Nesmějí být zaměňovány tvarově podobné znaky, což je občas problém u těch autorů, kteří byli kdysi zvyklí psát na mechanických nebo elektrických psacích strojích (k tomu ještě také viz IV Formátování). Upozorňujeme zejména, že: 0 (nula) O (velké o ) 1 (jednička) I (velké i ) ani l (malé el ) (krát) x (malé iks ) - (spojovník/divis/hyphen) (pomlčka, en dash) () (závorky) // (lomítka, slashe) 3) Ke zvýraznění částí textu doporučujeme využívat pouze nastavení kurzívy (v MS Word klávesová kombinace Ctrl+I) a (polo)tučného řezu (Ctrl+B). Protože podtrhováním se v interaktivních textech obvykle označují části hypertextu (prolinky např. na nebo 3

4 mailto:), doporučujeme podtrhávání (Ctrl+U) jako zvýraznění textu nepoužívat. Nedoporučujeme používat ani předdefinované styly v MS Word. 4) Použití jakýchkoli jiných alfabetických/znakových systémů (azbuky, cyrilice, arabského písma, čínských/japonských znaků a jakýchkoli jiných systémů nezaložených na latinském písmu) je vhodné předem konzultovat, stejně jako upozornit na používání speciálních symbolů matematických, chemických, používání akcentů pro cizí jazyky (např. tilda ve španělštině, cirkumflex ve francouzštině a jinde). Některé znaky se na různých počítačích a v různých programech mohou zobrazit nekorektně a způsobit nedorozumění. V takových případech je ideálním řešením předat s elektronickými daty i vytištěný dokument, či ještě lépe otevřený dokument uložit ve formátu PDF (pomocí programů jako např. pdffactory či PDFCreator), ze kterého jsou všechny takové znaky jednoznačně patrné. IV Dokonalé formátování Obecně platí, že pokud objednavatel překladu je autorem textu a může tedy ovlivnit kromě obsahu i jeho formu, udělá vždy dobře, pokud formátování dokumentu udrží na co nejjednodušší úrovni. Nejčastější prohřešky proti formátovací etiketě vyplývají z návyků psaní na starých psacích strojích, jako je např. odsazování mezerníkem nebo více než jedním tabelátorem, nebo odhazování textu na novou stránku sérií příkazů Enter namísto vložení konce stránky (Ctrl+Enter). 1) Příkaz Enter (zobrazuje se jako netisknutelný znak ) se používá pouze a výhradně jako konec odstavce, nikdy ne jako ukončování řádky nebo k dělení slov. Pokud autor textu chce zamezit tomu, aby na konci řádku zůstaly viset jednopísmenné předložky, může u nich nastavit vkládání nedělitelné mezery automaticky ( Možnosti v MS Word), nebo ji vkládat ručně pomocí klávesové zkratky Ctrl+Shift+mezerník (zobrazuje se jako netisknutelný znak v pořádku). 2) Nikde by neměly vedle sebe být dvě či více mezer vytvořených mezerníkem. Odsazování mezerníkem namísto tabelátoru je další pravěký zvyk z dob psacích strojů, který se ale objednavatelé překladů velmi snadno odnaučí, uvědomí-li si, že cena překladu se stanoví na základě počtu typografických znaků včetně mezer a že překlad jedné jediné takové mezerníkové řádky bez jediného slova je může přijít na několik desítek korun navíc. Špatně: Takhle ne! Takhletaky ne! Správně: Takhle ano! Takhle taky ano! 4

5 3) Při odsazování tabelátory by se mělo dbát na to, aby mezi okrajem textu a prvním slovem, případně mezi dvěma slovy, která od sebe chceme odsadit, byl vždy nejvýše jeden tabelátor. Toho docílíme nastavením zarážky tabelátoru ( ) na vodorovném pravítku nad stránkou: Špatně: Takhle ne! Ani tohle se nedělá! Správně: Takhle ano! I takhle je to správně! 4) Více než jeden Enter pod koncem odstavce by se měl používat pouze pro významové oddělení částí textu (kapitol, paragrafů, slok atd.) a neměly by pod sebou být více než tři. Pokud chce autor odhodit text na další stránku, je namístě použít klávesové kombinace Ctrl+Enter (vložení pevného konce stránky). 5) První řádka odstavce se neodsazuje ani tabelátorem, ani mezerami, ale (tam kde je takové odsazení skutečně nutné) nastavením formátu odstavce ( Odsazení první řádky ). 6) Doporučujeme se vyhnout složitějšímu formátu stránky, jako je např. pseudosazba do sloupců, vkládání textových polí apod. Rovněž složitěji strukturované tabulky se slučovanými buňkami mohou v jiných editorech způsobit problémy a mnohdy rozpad celé tabulky. 7) Důrazně doporučujeme nepoužívat automaticky číslované seznamy a odrážky. Na místech, kde chce autor použít odrážky, lze toto naznačit optimálně vložením znaku s kódovým označením ANSI 0149 (Alt+0149). Automaticky číslované seznamy prosíme nepoužívat především pro jejich nevypočitatelné chování v režimu sledování změn, který často využívají naši korektoři. Obě volby je často třeba vypnout v možnostech automatických nástrojů formátování. 8) Právě tak doporučujeme vypnout nástroj automatického nahrazování textu při psaní. Pokud tuto volbu máte aktivní, je zcela jisté, že třeba anglická věta It does not take long to realize this, kterou jste chtěli napsat, dopadne takto: It does not také long to realize this. 9) Jakékoli poznámky k textu, které se nemají překládat, je třeba v MS Word buď psát ve formě komentářů (Nástroj Komentář ), nebo barevně odlišit (nejlépe nástrojem Zvýraznění textu ). V textu bez formátování je třeba takové poznámky odlišit nezaměnitelnou sekvencí znaků na začátku i na konci poznámky mezi sazeči se nejčastěji používá ### (number sign). 5

6 10) Pokud jsou součástí textu tabulky, měly by být jednoduché, bez slučování buněk a s defaultním formátováním. Pro potřeby překladu je lhostejné, je-li či není-li tabulka v podkladovém textu vizuálně zarovnaná. V Diakritika a interpunkce 1) Závorky je nutno psát správnými znaky: v češtině a slovenštině vždy kulaté (parenthesis) ( na začátku a ) na konci. Pokud je třeba uvádět závorky uvnitř textu, který je sám uzavřen do závorek, použijí se závorky hranaté [ a ] (brackets) postup je tedy opačný než v matematických výrazech! Závorky se vždy vkládají do textu bez mezery na vnitřní straně, avšak s mezerou, interpunkčním znaménkem nebo znakem Enter (konec odstavce) na vnější straně. Špatně: Toto není správné( ani přípustné )vkládání závorek. Ani takto by se ( nikdy! ) závorky vkládat neměly. Správně: Jedině takovéto vkládání (umisťování) závorek je správné. Nebo takovéto (a ne jiné). Pokud je třeba použít vnořených závorek (i když se tomu doporučujeme [s výjimkou případů, kdy je to skutečně nezbytné] vyhnout), takto je to správně. 2) Na tomto místě si dovolíme udělat souhrnnou poznámku o interpunkci ve francouzštině: Platí zde, že znaky : / ; / «/» /! /? / % / $ (značky měn) se oddělují oboustranně mezerou, na vnitřní straně nedělitelnou: Jean a dit : «Je veux le faire.» Ce film est très intéressant : c est un classique! 3) O uvozovkách platí velmi mnoho z toho, co jsme napsali o závorkách. Také se sázejí těsně (tj. bez mezer) k výrazům, které uzavírají. Dává-li se do uvozovek celá věta, je interpunkční znaménko na jejím konci uvnitř uvozovek, např. Podej mi ten talíř!. Pokud je v uvozovkách pouze část věty, sází se koncová interpunkce za koncovou uvozovku: Nikdo mu neřekne jinak než starej machr. V češtině, slovenštině a němčině se používají spodní uvozovky na začátku a horní na konci existuje poměrně jednoduchá mnemotechnická pomůcka devítek a šestek : ty dole vypadají jako dvě malé devítky a ty nahoře jako malé šestky. Alternativně lze používat i francouzské uvozovky» a «(ANSI 175 a 174), ale vždy důsledně jeden ze způsobů v jednom dokumentu. Jako vnořené uvozovky se užívají znaky (ANSI 0130) a (ANSI 0145): Povídám ti, neříkej mi medvídku, nebo uvidíš! 6

7 V angličtině se oboje uvozovky sázejí nahoře, přičemž pravidlo šestek a devítek tu platí opačně: Pass me that plate please., a stejně tak pro vnořené uvozovky: I said sheep, not ship, mind you. Ve francouzštině a ruštině používáme tzv. francouzské uvozovky, ale v opačném pořadí než v češtině: «Voulez-vous voir ma valise?» «Вы хотите обыскать мой чемодан?» 4) Spojovník (-) je problém. Často se také označuje jako divis (čili rozdělovací znaménko) nebo z angličtiny jako hyphen. Na (CS) klávesnici je obvykle dostupný hned dvakrát jednak na numerické jako mínus a na písmenné vedle pravého shiftu. V kódu ANSI má hodnotu 0045 (vkládá se tedy také klávesovou kombinací Alt+0045) a může plnit trojí (a se skřípěním zubů čtverou) funkci: Znak dělení slov na konci řádku, který se vkládá automaticky při zapnuté funkci Dělení slov (nedoporučujeme). Jako spojovací znaménko spojuje složený výraz (anglicko-český, vědecko-technologický, propan-butan, , on-line, K. M. Čapek-Chod) a píše se bez mezer. Připojuje se jím příklonka -li: přijde-li, máme-li, bude-li (pozor ovšem na zrádná slůvka jestli a zdali!), opět bez mezer. Pokud není k dispozici v příslušném fontu znak pomlčky ( en dash), lze použít na jejím místě spojovník. Doporučujeme ale v takovém případě naznačit, že se má jednat o pomlčku, a použít znaky dva za sebou (--) Některé textové editory umožňují v režimu automatických oprav průběžné nahrazování dvou spojovníků pomlčkou. 5) Pomlčka ( ) se velmi často plete se spojovníkem, přesněji řečeno spojovník se často používá tam, kde má správně být pomlčka, někdy také označovaná jako en dash (čili čárka, která má v daném fontu šířku písmene n ). Na klávesnici není přímo dostupná, má kód ANSI 0150 (Alt+0150); v některých aplikacích však lze použít i klávesové kombinace Ctrl+mínus (na numerické klávesnice). Používá se: Jako interpunkce tam, kde se chceme vyhnout použití čárky (kommy), např. mladost radost nebo nepřišel a ani se neomluvil. Namísto uvozovek, např. Najednou se otočila, vyhrkla Já tam přece takhle nemůžu jít a utekla. Jako náznak nedokončené věty, např. Jestli tě chytím, tak Jako označení intervalu, a to jak číselného, tak slovního ( ; pondělí pátek). V takové funkci se sází bez mezer. Jako mínus před číslem ( 10 bodů; 15 C); sází se bez mezery. Jako mínus v matematických výrazech (5 3 = 2), s mezerami. Ve významu versus (Juventus Chelsea; Federer Štěpánek), bez mezer. K označení celých měnových hodnot (Kč 100, ) se píše bez mezery po desetinné čárce, ale s mezerou před následujícím slovem. Pozor, takto se částky zapisují jen v seznamech (cenících), kde se kromě nich vyskytují i desetinné částky (25,50 Kč) nikdy ne v textu! 7

8 Kromě en dash se (kdysi i v české, dnes ovšem už pouze v americké typografii) vyskytuje také em dash, která má šířku písmene m (ANSI 0151) a sází se bez mezer (She gave me a smile at least she thought it was a smile and fainted.) 6) Apostrof čili odsuvník ( ) se používá jako indikace vypuštění jednoho či více znaků ve slově nebo spojení a sází se vždy bez mezer (I ve got, o clock, O Brian, can t; d Artagnan, Qu allez-vous apod.) Jediným typograficky korektním apostrofem je znak s kódem ANSI 0146 ( ). Nepřípustné (a typografům a grafikům nůž do srdce vrážející) je používání české diakritické čárky (acute accent), ANSI 0180 ( ), kterou např. v češtině zapisujeme dlouhé samohlásky, nemáme-li k dispozici přímou klávesu, případně znaků ANSI 0039 (') označení stopy (feet), ANSI 0096 (`) francouzský akcent (grave accent). Špatně: I ve told you I can't, but you wouldn`t listen. Správně: I ve told you I can t, but you wouldn t listen. 7) Tečka (. full stop, period) a čárka (, comma) se sázejí bez mezery za poslední písmeno slova. 8) Dvojtečka (: colon), středník (; semicolon), vykřičník (! exclamation mark) a otazník (? question mark) se rovněž sázejí bez mezer (s výjimkou francouzštiny, viz bod V.2); dvojtečka tam, kde signalizuje dělení nebo poměr, se sází s oboustrannou mezerou (kurz sázky 10 : 1, 15 : 3 = 5), ale ve výsledku sportovního utkání nikoli (Sparta Slavia 0:0). Na tomto místě je třeba se zmínit o španělském standardu psaní zvolacích a tázacích vět, které se píší s vykřičníkem či otazníkem i na začátku věty, ovšem zde jsou tyto znaky otočeny kolem horizontální osy; tyto znaky mají kódy ANSI 161 ( pozor, není to malé i : i) a 191 ( ): Por qué la comes? Claro que sí! V souvětích se ale takto ohraničují pouze ty části, jimž charakter zvolání či otázky náleží: Si no te gusta la comida, por qué la comes? V některých případech se mohou znaky na počátku a na konci věty lišit: Qué lástima, estás bien? 9) Trojtečka ( elipsa, výpustka, ellipsis) není totéž co tři tečky ve většině fontů, tak jako i ve fontu Gill Sans MT, v němž je psán tento manuál, je rozdíl na první pohled znát: 8

9 Trojtečka: Tři tečky:... Naproti tomu např. v systémovém fontu Courier vypadá rozdíl opačně: Trojtečka: Tři tečky:... Trojtečka se zapisuje kódem ANSI 0133 (některé aplikace podporují i zkratku Ctrl+tečka), v češtině se sází bez mezery a pokud stojí na konci věty a měla by po ní následovat tečka, tato tečka se nepíše (ostatní interpunkce ale ano). V angličtině se trojtečka odsazuje oboustrannou mezerou, vpředu raději nedělitelnou (Ctrl+Shift+Space). Nedoporučujeme používat více trojteček po sobě (Vtom náhle ) V otevřeném textu odlišíte trojtečku od tří teček snadno také tak, že kurzor trojtečku přeskočí jako jeden znak, zatímco u tří teček bude postupovat tečku po tečce. 10) Rovnítko (= equals sign) se vždy odděluje mezerou, jak v textu, tak v aritmetických výrazech (Hausner = šťoura; x + y = z). 11) Lomítko (/ slash) se sází jako zlomková čára v textu (3/4, 3 / 4 ), namísto pomlčky ve významu od do (leden/březen), v adresách u čísel domů (č. popisné / č. orientační Pallova 42/8), v označení školního roku (2010/2011), a ovšem v URL adresách (http://www.prekladytlumoceni.eu/). Lomítka se nesmějí používat jako závorky. Sází se bez mezer s jednou výjimkou: tam, kde oddělují v textu víceslovné alternativní výrazy, např. V této sestavě lze použít pasivního chlazení / chlazení ventilátorem / tepelné kondukce., ale naproti tomu V této sestavě lze použít aktivní/pasivní chlazení. bude bez mezer, protože se oddělují pouze jednoslovné výrazy. Zejména v HTML editaci, ale třeba i při psaní úplných URL, je často třeba použít tzv. obrácené lomítko (\ backslash). V EN klávesnici je obvykle dostupné přímo na některé z kláves vedle klávesy Enter; při nastavené CS klávesnici lze využít kód ANSI 092 nebo klávesovou zkratku (pravý) Alt+q. 12) Tilda (~ tilde) se vyskytuje víceméně pouze ve slovníkové sazbě. Typografie zná i tzv. malou tildu ( ANSI 152), která je důležitá zejména pro španělštinu, kde její použití či nepoužití je mnohdy otázkou života a smrti (např. año znamená rok, avšak ano je řiť). Diakritická znaménka obecně mají velkou důležitost, a výmluva typu nemám to ve fontu neobstojí. Ruku na srdce byli byste spokojeni, kdyby vás někdo pozval na krtiny místo na křtiny, nebo kdyby se oblíbená postavička z Čtyřlístku najednou jmenovala ne Pinďa, ale Pinda? 13) Ampersand (&, &) se v češtině nepoužívá tak často jako např. v angličtině; tam se objevuje často v názvech společností, v titulcích apod. Sází se vždy s nedělitelnými mezerami před i za. 9

10 14) Procenta (% per cent sign) a promile ( per mille sign, ANSI 0137) se sázejí s nedělitelnou mezerou, pokud jde o matematický zápis nebo nominativ (50 % = padesát procent). Psaní bez mezery naznačuje, že výraz je třeba číst jako přídavné jméno (Obrat firmy zaznamenal 50% [padesátiprocentní] nárůst.) 15) Stupeň ( degree sign) se používá jako označení stupně (teploty, úhlu, objemu alkoholu). Jako teplotní stupeň se odsazuje od čísla nedělitelnou mezerou, s písmenem C (Celsius) se spojuje bez mezery (15, 15 C) Jako objemové množství alkoholu se sází bez mezery (12 pivo) Jako označení úhlu se sází rovněž bez mezer (130 je tupý úhel) Sází se nejspolehlivěji pomocí kódu ANSI 0176; některé klávesnice mají přímou klávesu (vlevo nahoře, typicky pod klávesou Escape, Shift+ ), ale znak se zobrazí teprve až po následném stisknutí mezerníku. Minuty a vteřiny úhlové míry či jako zeměpisné souřadnice se zapisují kódy ANSI 239 ( ) a 241 ( ). Sázejí se bez mezer ( východní délky). Stejné znaky se používají pro stopy (feet) a palce (inch) americké měrné soustavy, (5 8 = pět stop a osm palců). 16) Asterisk neboli hvězdička (*) se vkládá buď přímo (z numerické klávesnice), nebo kódem ANSI Lze jej použít (u zemřelých osob spolu s křížkem, ANSI 0134) jako označení narození (Václav Havel, * 1936; T. G. Masaryk, * 1850, 1937) a od letopočtu se odděluje nedělitelnou mezerou. Asterisk (pozor, neplést s Asterixem :o) by se v textech neměl používat jako označení násobení; pro tento účel se používá znak (ANSI 0215 pozor, není to malé iks x!) 17) Copyright ( ANSI 0169), trademark ( ANSI 0153) a registered ( ANSI 0174) označují autorská práva a chráněné (registrované) obchodní značky. Copyright se sází před označení držitele autorských práv, případně letopočet, a odděluje se nedělitelnou mezerou ( 2009 Jazyková škola EUFRAT). Registered a trademark se píší těsně za chráněný název a obvykle se sází jako exponent (horní index) (Microsoft Windows ). 18) Zavináč commercial at, ANSI 0064) se používá jako oddělovník uživatelského jména od názvu mailové domény v mailové adrese. Sází se bez mezer 19) K sazbě fonetické/fonémické transkripce lze používat pouze speciální fonty Adobe (nebo kompatibilní), obvykle označované jako IPA (z angl. International Phonetic Alphabet, Mezinárodní fonetická abeceda) např. IPA-samd Uclphon SILDoulosL a je třeba dodržovat mezinárodně platnou transkripční normu: 10

11 Špatně: example [ig zámpl] [ig zaempl] bad [bed] [baed] choose [čúz] [tšúz] partition [pár tyšn] [pa: tišen] Správně: example bad Zazc\ choose ZsRt9y\ partition m\ 20) Při psaní některých znaků, které nejsou přímo dostupné na klávesnici, lze využít znaků zástupných například místo zadávání všech apostrofů v anglickém textu kódem ANSI 0146 lze zadávat asterisky nebo pseudoapostrofy (viz bod 6 této části), a po dokončené celého dokumentu použít nástroje Najít a Nahradit, kde pak lze jedním kliknutím myši nahradit všechny hvězdičky v celém souboru typograficky správnými apostrofy. 11

12 Některá další bolavá místa našeho psaní VI Psaní zkratek názvů, slov, titulů, měrných jednotek a měn Za zkratky pro náš účel budeme považovat jednak zkratky iniciálové, jednak vžité zkratky některých nevýznamotvorných slov. Nebudeme se zmiňovat o zkratkách, z nichž se stala skloňovaná slova žijící svým vlastním životem (Čedok, Slovnaft, Setuza, pexeso aj.) 1) Iniciálové zkratky jsou nesklonná slova, tvořená počátečními písmeny jednotlivých slov zkráceného názvu. V současné češtině se píší verzálkami (velkými písmeny) bez teček, např. ČSR, EU, NATO, OECD, EBRD, WTO, UNESCO, IFOR. Sílí tendence používat zkratky z původního jazyka, i když celý název mívá ekvivalent v češtině např. World Trade Organization = Světová obchodní organizace, avšak i v českých textech se běžně používá zkratka WTO. Existují ale i výjimky, např. OSN vs. UN. 2) Ustálené zkratky slov se zakončují tečkou těsně za zkratkou. Mezi nejběžnější zkratky v češtině patří aj. (nikoli a.j.!), ap., apod., atd., kap., par., odst., písm., str., např., popř., pozn., tj. (nikoli t.j.!), tzv. a další. V angličtině se nejčastěji setkáváme se původně latinskými zkratkami etc. (et cetera = a tak dále), i.e. (id est = neboli, čili), e.g. (poslední dobou už také eg. nebo jen eg) (exempli gratia = například); v němčině pak třeba z.b. (zum Beispiel = například), u.v.a (und viele andere = a další), usw. (und so weiter = a tak dále) apod. Při použití jiných než ustálených zkratek v textu je vhodné dát překladateli k dispozici seznam a glosář těchto zkratek, aby mohl vyhledat jejich ekvivalenty v cílovém jazyce. 3) Zkratky typů komerčních či jiných společností se píší vždy s tečkou a nedělitelnou mezerou: akciová společnost = a. s. (nikoli a.s.!) společnost s ručením omezeným = s. r. o. (nikoli s.r.o.!) nebo spol. s r. o. (nikoli spol. s. r. o.!) komanditní společnost = k. s. (nikoli k.s.!) veřejná obchodní společnost = v. o. s. (nikoli v.o.s.!) obecně prospěšná společnost = o. p. s. (nikoli o.p.s.!) apod. 4) Zkratky titulů a hodností se píší mandatorně buď před jménem, nebo za jménem a v češtině se vždy zakončují tečkou. Tituly před jménem se od něj oddělují po tečce vždy ještě nedělitelnou mezerou. Tituly za jménem se od příjmení oddělují čárkou a nedělitelnou mezerou: 12

13 doc. JUDr. Václav Příkladný, Ph.D. prof. RNDr. Jindřich Ukázka, CSc. Některé příklady zkratek před jménem: Bc., doc., Dr. (dr.), gen., Ing. (ing.), ing. arch., JUDr. (nikoli JUDR. či JuDr.!), J.E. (= Jeho/Její Excelence), kpt., Mgr., mjr., Mons. (dříve Msgre. = Monsignore), MUDr. (nikoli MUDR. či MuDr.!), podobně tak i MVDr., PaeDr. (PaedDr.), PhDr. (nikoli PHDr.!), plk., pplk., prof., ThLic./ThMgr./ThDr. ( = licenciát/magistr/doktor teologie), akad. malíř, akad. sochař, akad. architekt, prom. hist. a další. Některé příklady zkratek za jménem: CSc., DiS., DrSc., Ph.D., Th.D. Platí, že by každá osoba s titulem měla používat v případě, že vlastní několik postupných akademických titulů v jednom oboru, pouze ten nejvyšší. Jestliže někdo vystudoval bakalářský program, následně na to magisterský a poté ve stejném oboru složil i doktorát, nebude si před jméno psát Bc. Mgr. PhDr. XY. To se netýká titulů docent a profesor, které jsou odlišné kategorie (tzv. vědecko-pedagogické tituly) a lze je s ostatními slučovat; píší se vždy na prvním místě (doc. MUDr. XY, prof. ThDr. XY). Pokud ale taková osoba má různé úrovně akademických titulů z různých oborů, lze je kombinovat. Výjimečně se stává, že dotyčná osoba získá dva stejné tituly v různých oborech; v takovém případě se mezi oba tituly vkládá latinská spojka et (Mgr. et Mgr. XY). Kuriózním reliktem minulosti je titul RSDr. (doktor sociálně-politických věd), který nosí absolventi bývalé Vysoké školy politické ÚV KSČ a Vojenské politické akademie K. Gottwalda. K němu snad jen dodejme, že pokud jeho nositel trvá na jeho používání, píše se před jménem A dále si dovolíme upozornit, že titul PuDr. se vyskytuje pouze v profesním žargonu našich železničářů a že na Posunovače u Dráhy studovat vysokou školu netřeba :o). 5) Zkratky fyzikálních a dalších jednotek se zapisují za číslo a oddělují se od něho nedělitelnou mezerou (230 V, 120 km 2, 50 mah, 500 DU, 1000 hl apod.). Mezera před zkratkou se nepíše, pokud výraz slouží jako přídavné jméno (9V baterie = devítivoltová baterie), nebo pokud je jednotka psána slovem (130kilometrová rychlost). Složené jednotky se zapisují buď pomocí lomítka (slashe, viz V.10), nebo exponentu s nedělitelnou mezerou (130 km/h; 130 km h 1 ). 6) Zkratky měn se zapisují různými způsoby, které však mají společné to, že zkratka se vždy píše bez tečky a vždy se odděluje od sumy nedělitelnou mezerou. V češtině je nejčastější následující postup: Je-li suma desetinná, píše se zkratka před číslo (Kč 20,50) Je-li suma celá, píše se zkratka za číslo (20 Kč) Desetinná čárka s pomlčkou (, ) se sází pouze tam, kde se vedle celých sum vyskytují i sumy desetinné (jednotlivé balení Kč 20,50; balení po 10 kusech 200, Kč) 13

14 Zkratky některých dalších měn lze zapisovat pomocí historicky ustálených znaků, např.: britská libra šterlinků = (ANSI 0163); píše se před sumu s nedělitelnou mezerou ( 230) euro = (ANSI 0128); píše se před sumu s nedělitelnou mezerou ( 230) americký dolar = $ (ANSI 0036); píše se před sumu s nedělitelnou mezerou ($ 230) japonský jen = (ANSI 165); píše se před sumu s nedělitelnou mezerou ( 230) Nejbezpečnější je ovšem používat mezinárodní kódy měn, např. CZK, GBP, EUR, USD, JPY apod. (viz VII Čísla, číslice, číslovky Číslo je matematický výraz, kterým se určuje množství nebo pořadí; číslice je grafický prvek (znak), sloužící k zápisu čísla; a konečně číslovka je slovní druh, kterým se převádí číslo z matematické do jazykové kategorie. Používají se hlavně arabské číslice (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), v některých případech také číslice římské, které jsou ovšem totožné s některými verzálkami (velkými písmeny) latinské abecedy (I, V, X, L, C, D, M). Nyní je možná na místě vysvětlit naše dřívější tvrzení (viz, že 1 (jednička) l (malé el ), i když na první pohled se oba znaky zdají ve většině fontů patkových i bezpatkových totožné. Dodržování této zásady má především význam v typografii, tedy v sazbě dokumentů pro tisk. Zatímco číslice jsou dodnes na základě dávné polygrafické tradice odlévány na půlčtverčík (zjednodušeně řečeno polovina šířky čtverce o straně rovnající se výšce velkého písmene daného fontu), písmena většiny fontů mají technickou šířku proměnlivou podle šířky písmene; to znamená, že v sazbě např. písmena w nebo m zabírají více místa, než písmena i nebo l. Abychom to znázornili, použijeme nástroj zvýraznění textu: w m i l A tak zatímco správně napsaná jednička tedy zabírá stejné místo jako ostatní číslice, atd., písmeno el použité místo správné jedničky se chová nepřístojně: l Ještě jasněji to vynikne v číselné řadě Správně: Špatně: 325l8l9l4l5l Jak vidíte, rozdíl je velmi patrný. 1) Desetinná čárka (decimal comma) je typograficky shodná s čárkou interpunkční (,) a používá se k oddělení celých a desetinných hodnot v zápisech čísel zejména v češtině, desetinná čárka neodděluje mezerou nejen před, ale ani za (365,25). 14

15 2) Desetinná tečka (decimal point) je typograficky shodná s tečkou interpunkční (.) a používá se zejména v angličtině, iberoamerické španělštině (a dříve také v češtině). Stejně jako desetinná čárka, ani desetinná tečka se neodděluje mezerou (365.25) 3) Oddělování řádů zápis tisíců, miliónů atd. se v češtině provádí vložením nedělitelné mezery (Ctrl+Sift+Space) po každých třech číslicích základu (oboustranně vzhledem k desetinné čárce), s výjimkou čtyřmístných číslic (tedy v řádech tisíců) a zejména letopočtů (špatně: 5 694, 1 968; správně: 5694, 1968). Stejně se postupuje např. v němčině, francouzštině (většinou) a ruštině. V angličtině a iberoamerické španělštině se tisícové řády oddělují čárkami (1,526,798); v evropské španělštině (a někdy i ve francouzštině) se píší tečky. Jeden milión dvě stě třicet čtyři tisíc pět set šedesát sedm (a nějaké drobné) by tedy v uvedených systémech vypadal následovně: , (čeština, němčina, ruština, francouzština) 1,234, ,123 (angličtina, iberoamerická španělština) , (evropská španělština) pozice desetinného indikátoru 4) Slovní zápis čísel vyšších řádů se vždy píše s mezerami a podléhá skloňování nenechte se zmást praxí složenek a kupních smluv ( slovy: jedenmilióndvěstětřicetčtyřitisícpětsetšedesát korun českých takto opravu ne!), takže číslo 5694 je třeba rozepsat jako pět tisíc šest set devadesát čtyři a stejné číslo s tečkou (označující, že se jedná o číslovku řadovou), tedy 5694., jako pětitisící šestistý devadesátý čtvrtý (v závislosti na pádu a rodu). Pokud jde o skloňování složených číslovek, existuje více možností. Buď je možné skloňovat všechny tvary, nebo se skloňují pouze desítky a jednotky, zatímco ostatní tvary jsou nesklonné. Číslovka sto bývá také často nesklonná, např. s lidmi = s jedenácti tisíci dvěma sty padesáti pěti lidmi nebo s jedenáct tisíc dvě stě padesáti pěti lidmi; se sto lidmi, ale se dvěma sty lidmi. U číslovek zakončených na místě jednotek číslem 1 4 (s výjimkou 11 14) se setkáváme se třemi způsoby skloňování: dvacet jeden muž, dvacet jedna žena, dvacet jedno dítě; dvacet dva muži, dvacet dvě ženy, dvacet dvě děti dvacet jedna/dva mužů, žen, dětí jednadvacet/dvaadvacet mužů, žen, dětí (nedoporučujeme, jedná se o germanismus (einundzwanzig) V prvním případě se podstatné jméno řídí číslem na místě jednotek. Tento korektní způsob se však postupně stává zastaralým a je nahrazován dalšími dvěma, kdy má podstatné jméno 15

16 tvar genitivu. Tato spojení totiž u vysokých čísel znějí nepřirozeně (Akce se zúčastnil sto jeden akreditovaný novinář; Na soutěžní otázky odpověděly dvě stě čtyři děti). V angličtině se fakt, že se jedná o číslovku řadovou (ordinal numeral), v současnosti nejčastěji nijak neindikuje a vyplývá z kontextu; stále se však často používá tzv. ordinální indexace, kdy se k číslovce připojí dvě koncová písmena ze slovní podoby dané číslice: 1 st = first, 2 nd = second, 3 rd = third, 4 th = fourth atd. samozřejmě v souladu s gramatickým pravidlem, že ve složených číslech se řadová forma vztahuje pouze na poslední číslici (21 st, 537 th ). Toto zakončení se sází jako horní index bez mezery. V běžném psaní se někdy píše jako normální písmo (1st, 2nd, 3rd, 4th atd.), což ale nedoporučujeme. Případnou kombinaci číslic a slov je třeba omezit na čísla vyjadřující celé řády od tisíců výš, čili je správné napsat 4 tisíce i 4 000, 70 miliónů i , ale rozhodně ne 3 sta (správně buď zcela slovy, tedy tři sta, nebo zcela číslicemi, tedy 300). Pozor na označení řádu vyjádřeného matematicky jako 10 9, tedy : zatímco pro nás je to jednoznačně miliarda, v ruštině, americké angličtině a pod jejím vlivem už prakticky v celém zbytku světa včetně míst, kde se jinak používá britský standard angličtiny, je to bilión (billion). I v češtině se proto poslední dobou stále častěji pro hodnotu 10 9 objevuje pojem tisíc miliónů. 5) Číslice a písmeno (slovo) spojené do jednoho výrazu se sází bez mezery (formát A3, země skupiny G7, dosáhli jsme 100násobku povoleného limitu apod.). NIKDY nenaznačujte skloňování číslovky připojováním koncovky -ti, např. do 18ti / 18-ti let nepřístupno, nemluvě o takových zvěrstvech jako 5-ti %-ní roztok. Píše se pouze a jedině do 18 let nepřístupno, 5% roztok. Neusnadňujte život těm, kteří z kontextu nepoznají pád číslovky. 6) Datum je číselný (nebo kombinovaný) údaj, skládající se z označení dne, měsíce a roku. Den se v češtině zapisuje arabskou číslicí v řadové formě, tj. s tečkou. Po nedělitelné mezeře se zapisuje měsíc, a to buď slovně, nebo arabskými či římskými číslicemi, opět s tečkou. Po další nedělitelné mezeře se sází letopočet, vždy čtyřmístný. Nesmí se zkracovat na poslední dvojčíslí s výjimkou letopočtů spojených pomlčkou ( ) nebo jiných ustálených spojení (srpen 68, květen 45, Soul 88, Nagano 98 apod.) Jednotlivé položky se neoddělují žádnými jinými znaky, pouze den a měsíc se může zapsat jako zlomek bez tečky, následovaný letopočtem po nedělitelné mezeře. Špatně: Správně: října října / / X X

17 Pozor na zápisy a čtení dat zapsaných v dvojčíslích s lomítky v cizích jazycích v zásadě je možná trojí interpretace (D/M/R, M/D/R nebo R/M/D) a k rozhodnutí, která je správná, je třeba znát provenienci dokumentu: 05/04/03 = 5. duben 2003 evropský (i britský) úzus: the fifth of April, two thousand (and) three 05/04/03 = 4. květen 2003 americký úzus: May the fourth, two thousand (and) three 05/04/03 = 3. duben 2005 asijský úzus Z toho důvodu je vhodné psát datum vždy jednoznačně. 7) Údaje času sestávají z hodin, minut a vteřin (sekund). Jako oddělovníků se používá tečky a dvojtečky, přičemž tečka se sází mezi hodiny a minuty a dvojtečka mezi minuty a sekundy: hodin = jedenáct hodin dvacet pět minut; 16.20:55 = šestnáct hodin dvacet minut padesát pět sekund. Oba oddělovníky se sázejí bez mezer. Sekundy lze také zapisovat desetinným číslem, což ale nedoporučujeme vzhledem k možným kolizím desítkové a šedesátkové soustavy. Číslem zapsané časové údaje nesmějí přetékat do nové řádky. V angličtině se k odlišení dopoledne a odpoledne, tj. časových údajů od půlnoci do poledne a od poledne do půlnoci, používá zkratek a.m. a p.m. (z lat. ante meridiem = před polednem a post meridiem = po poledni); zápisy kolísají od uvedeného způsobu přes am a pm a AM a PM až po AM a PM. Volba je otázkou stylu, nikoli gramatiky jinými slovy, cokoli z uvedeného je správně. Pozor na jednu věc: 12 pm = poledne; 12 am = půlnoc; je to spíš ale věcí tradice než logiky (jak může být poledne odpoledne?) a rodilí mluvčí v těchto dvou případech (neboť si nejsou sami jisti :o) nikdy tyto zkratky nepoužijí; místo toho píší 12 noon a 12 midnight (to je ostatně i oficiální stanovisko britských jazykových autorit). 8) Zeměpisné souřadnice se zapisují jak je uvedeno v bodě V.15 9) Telefonní čísla se vzhledem k mezinárodní telekomunikační normě, která stanoví jako základní počet číslic v telefonním čísle na 9, sázejí ve skupinách po 3, oddělených nedělitelnou mezerou: , apod. Pokud se vyskytují tel. čísla o jiném počtu cifer, platí, že nesmí zůstat jedna samotná číslice + pravidlo když to jde, po třech, když ne, tak po dvou ( , apod.). I ve vnitrostátním styku se doporučuje uvádět telefonní čísla v mezinárodním formátu, tedy s národní předvolbou, která se od zbytku čísla rovněž odděluje nedělitelnou mezerou: , Plus před předvolbou je zástupný znak pro různý počet nul či jiných znaků, které je v různých státech třeba zvolit pro vstup do mezinárodního spojení (v Evropě standardně dvě nuly, v US pouze jedna apod.). 10) PSČ se píší v jednotlivých jazycích podle národních zvyklostí; v češtině je to pětimístný kód, který se v textu odděluje nedělitelnou mezerou po prvních třech číslicích:

18 11) Římské číslice se sázejí kombinací verzálek I, V, X, L, C, D, a M a sázejí se s tečkou kromě případů, kdy označují kapitoly v knize nebo v současném úzu i letopočty. Používají se již spíše výjimečně, např. právě jako letopočty: MMX = 2010, MCMLXXXIX = 1989 apod. Na tomto místě aktuální verze tohoto manuálu končí; je však pravděpodobné, že si praxe časem vyžádá jeho doplnění, opravy a případně i rozšíření. Věříme, že ať už patříte do kategorie zákazníků autorů textů a objednavatelů překladatelských služeb, nebo do kategorie překladatelů spolupracovníku Překladatelského a tlumočnického centra EUFRAT, bude pro vás tato stručná příručka přínosem a pomůže vám vyvarovat se některých postupů a návyků, které mohou komplikovat práci s vaším textem těm, kteří přijdou po vás. S přáním mnoha přínosných chvil strávených nad klávesnicí vám všem přeje Překladatelské a tlumočnické centrum EUFRAT. 18

Pomocník aneb Když hlava nepostačí

Pomocník aneb Když hlava nepostačí Pomocník aneb Když hlava nepostačí Obsah I. Interpunkční znaménka... 2 Tečka... 2 Čárka... 2 Dvojtečka... 3 Středník... 3 Uvozovky... 3 Apostrof... 3 Spojovník/pomlčka/dlouhá pomlčka... 3 Tři tečky...

Více

Předmět: Typografie na webu

Předmět: Typografie na webu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie 2. Základní pravidla www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 9. 2012 Strana: 1/11 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Zpracování: Mgr. Marek Křištof ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm,

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Jak správně vytvářet textové dokumenty

Jak správně vytvářet textové dokumenty Mgr. Monika Dvořáková 2005 1. Hladká sazba Jak správně vytvářet textové dokumenty Pravidla hladké sazby Sazba je stránka připravená k vytištění, hladká sazba obsahuje plynulý text. Jiné druhy sazby jsou

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka MACHÁTOVÁ Název materiálu: Pravidla pro psaní textů Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 10.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

Typografická pravidla - úvod

Typografická pravidla - úvod Typografická pravidla - úvod Základní doporučení: Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER se používá POUZE NA KONCI ODSTAVCE,

Více

Instrukce pro autory vědeckých spisů

Instrukce pro autory vědeckých spisů Instrukce pro autory vědeckých spisů Edice PhD Thesis Edice Habilitační a Inaugurační spisy Tisk vědeckých spisů zajišťuje firma NOVPRESS s. r. o. Z organizačních důvodů se prosím pro všechny informace

Více

Znak Slovy Popis Zdroj Výsledek Formátova cí řetězec v CZ verzi Excelu

Znak Slovy Popis Zdroj Výsledek Formátova cí řetězec v CZ verzi Excelu řetězec v Všeobecný Odpovídá obecnému formátu - čísla i text bude zarovnán dle kontextu (při nastavení češtiny tedy Excel zarovná text doleva, čísla a časové údaje doprava). Tento formát nemusíme zadávat

Více

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava)

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) 7. Textové editory úvod Textový editor aplikace, program pro psaní textů Obr. 1 Escape (Esc) vyskakovací klávesa, funguje jako storno Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) Delete maže znaky

Více

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 I. Členící (interpunkční) znaménka 1. Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník - Připojují se těsně bez mezery za předcházející slovo, zkratku,

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie 7. Pravidla pořadové sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

titulky Pravidlo sazby:

titulky Pravidlo sazby: Hladká sazba Hladká sazba je sazba z jednoho druhu, řezu a stupně písma. Sází se na stanovený počet cicer nebo milimetrů. Skládá se z odstavců. První řádka se nazývá zarážková a může být podražena. Poslední

Více

Microsoft Office. Excel vlastní formát buněk

Microsoft Office. Excel vlastní formát buněk Microsoft Office Excel vlastní formát buněk Karel Dvořák 2011 Formát buněk Běžné formáty buněk vybíráme v seznamu formátů ve skupině Číslo. V některých případech potřebujeme formát v trochu jiné podobě,

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Úvod do problematiky ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Na začátku psaní je vhodné nastavit vzhled stránky. Důležitá je především orientace stránky. Můžeme si vybrat mezi uspořádáním textu na výšku stránky (většinou

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3 02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly strana 3 02 typografická pojmosloví PÍSMO / FONT / ŘEZ / RODINA PÍSMA / PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA OVÉ PÍSMO

Více

Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů

Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů Základní doporučení Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word jednoduchý dokument Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL16

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Doktorský seminář MTI Jan Koprnický 24. října 2014 Studentská 2 461 17 Liberec 2 tel.: +420 485 353 290 jan.koprnicky@tul.cz

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Kódy pro formát čísla

Kódy pro formát čísla Kódy pro formát čísla y pro formát čísel se mohou skládat až z tří částí oddělených středníkem (;). Pokud formátovací kód obsahuje dvě části, první část se použije pro kladné hodnoty a nulu, druhá část

Více

ČSN 01 6910. duben 2007 SEMNOSTÍ ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝMI EDITORY; SEMNOSTÍ

ČSN 01 6910. duben 2007 SEMNOSTÍ ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝMI EDITORY; SEMNOSTÍ ČSN 01 6910 ÚPRAVA PÍSEMNOSTP SEMNOSTÍ ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝMI EDITORY; ZÁSADY FORMÁLN LNÍHO USPOŘÁDÁNÍ OBCHODNÍCH A ÚŘEDNÍCH PÍSEMNOSTP SEMNOSTÍ duben 2007 PEVNÁ MEZERA mezera o konstantní šířce ce,, která

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Kurz Word 2000 souhrnné opakování

Kurz Word 2000 souhrnné opakování 1 Dokument 1.1 Pohyb v textu, výběry - pohyb po řádcích a písmenech, výběr textu pomocí kláves a myši funkce šipek s kombinací kláves CTRL, SHIFT, ALT o pohyb kurzoru na začátek a konec stránky (CTRL+Home/End)

Více

Pokyny pro autory. Základní pokyny

Pokyny pro autory. Základní pokyny Pokyny pro autory Základní pokyny Rukopis zašlete v elektronické podobě emailem nebo doneste osobně ke stažení z flash disku na adresu redakce ve formátu DOC (nebo TXT, RTF) v rozsahu maximálně 20 normalizovaných

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Základní typografická pravidla RNDr. Tomáš Mikulenka výukový materiál v rámci grantového projektu Beznákladové ICT pro učitele Kroměříž, únor 2012 Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Pokyny pro autory popularizačně propagační edice

Pokyny pro autory popularizačně propagační edice Příloha 4b Směrnice děkana č. 12/2015 Pokyny pro autory popularizačně propagační edice I. Harmonogram přípravy textů II. Grafický manuál pro publikace MFF UK III. Poznámky k přípravě textu v MS Word IV.

Více

TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU

TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU Ing. Tomáš Kostka UNIV 2 KRAJE; TWS_02 Motto: Profesionální dokument (web) musí být správně nejen gramaticky, ale i typograficky. 1 Typografie Typografie je umělecko-technický

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 15. 3. 2006

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 15. 3. 2006 DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 5 / Hladká sazba podruhé Petr Lobaz, 15. 3. 2006 Čeština a typografie jazyková pravidla nadřazena typografickým typografická pravidla často přísnější (jednotné

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html [1] Typografie http://petr.olsak.net/bi-typo.html Co je typografie? [2] Forma informací zaznamenaných pomocí písma zejména v případě tisku a při prezentaci na počítačích. Jiné vymezení: Typografie = grafická

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Layout = Špígl = Zrcadlo sazby

Layout = Špígl = Zrcadlo sazby Jemný úvod do počítačové typografie aneb jak provádět hladkou sazbu Vladimír Kopecký Jr. Fyzikální ústav MFF UK kopecky@karlov.mff.cuni.cz Layout = Špígl = Zrcadlo sazby Na layoutu záleží vše a je hlavní

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK Obsah Co říká norma:... 2 Nadpis... 2 Měrná jednotka... 2 Hlavička tabulky...2 Sloupce... 2 Řádky... 3 Součty... 3 Obecná poznámka... 3 Zvláštní poznámky...3 Značky v tabulce...

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Úprava textu. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava textu. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava textu Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Pro přehlednost je potřeba text v jakémkoliv dokumentu upravovat. Používáme

Více

Základní pravidla typografie

Základní pravidla typografie Základní pravidla typografie Jak zformátovat text na počítači Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým

Více

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu:

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu: Jak psát Účelem tohoto materiálu není suplovat pravidla českého pravopisu, slovník spisovné češtiny, slovník cizích slov či učebnici mluvnice; jejich používání lze naopak jen doporučit. Zmiňuje se zejména

Více

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0 Střední průmyslová škola Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 1 792 01 BRUNTÁL E-mail: info@sps-bruntal.cz Tel: 555 559 711 http//www.sps-br.cz FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

Pokyny pro autory odborné edice

Pokyny pro autory odborné edice Příloha 4a Směrnice děkana č. 12/2015 Pokyny pro autory odborné edice I. Harmonogram přípravy učebních textů II. Grafický manuál pro publikace MFF UK připravované v LaTeXu III. Poznámky k přípravě textu

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT Eva Gapková RNDr. Josef Lhoťan I. Formální náležitosti práce Úvodní část 1. Titulní list není označen číslicí. Měl by být vkusně upraven. Vzor je uveden v příloze č. 1. Důležité

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR Metodika Zpracoval: RNDr. Mojmír Stloukal srpen 2009 Cíl modulu Poskytnout absolventům

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

Co je HTML. 1. Párový tag má začátek a konec: 2. Nepárový tag nemá ukončovací značku:

Co je HTML. 1. Párový tag má začátek a konec: 2. Nepárový tag nemá ukončovací značku: Co je HTML HTML HyperText Markup Language je značkovací jazyk pro tvorbu www stránek. Jako například Český jazyk má svá slova, tak i HTML obsahuje slova, neboli tagy (značky), které dávají vlastnímu obsahu

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Pro zpracování ročníkových a seminárních prací platí od března 1997 doporučení mezinárodní normy ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Úprava textu. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava textu. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava textu Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Ve všech psaných dokumentech, tedy i v obchodních i jiných dopisech se používají

Více