KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci"

Transkript

1 KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey Návod k instalaci

2 2

3 1 ÚVOD POŽADAVKY MÍSTNÍ NASTAVENÍ KBD-SFTCFG SEZNAM POLOŽEK VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ INSTALACE Instalace software Pøipojení RS Pøíprava klávesnice SPUŠTÌNÍ KBD-SFTCFG ZOBRAZENÍ KBD-SFTCFG Stromové ovládání (levá èást okna) Formuláøe (pravá èást okna) Formuláøe jazykových tabulek Formuláøe rùzných øetìzcù Formuláøe chybových zpráv Formuláøe uživatelských funkcí Formuláøe menu soft tlaèítek MENU KBD-SFTCFG Menu File (soubor) Menu Edit (úpravy) Menu View (zobrazit) Menu Transfer (pøenos) Menu Server Menu Window (okno) Menu Help (nápovìda) POUŽÍVÁNÍ KBD-SFTCFG Proè nelze modifikovat jazykovou tabulku 1 - English Úpravy textu Zarovnání textu Vkládání znakù fontù èíselnými kódy Zmìna jména jazykové tabulky Tlaèítka linek Konfigurace soft-tlaèítek pro spouštìní maker skriptù CCL povelù Pøiøazení maker Organizace konfiguraèních souborù IntuiKey (.int) ve vztahu k souborùm Allegiant serveru Naètení (upload) jazykových tabulek PØÍLOHA A Mapa fontù klávesnice PØÍLOHA B Podrobnosti o kabelu interface RS-232 (èíslo dílu S1385) PØÍLOHA C Pøíkazové skripty Allegiant a KBD-SFTCFG S žádostí o další informace se prosím obracejte na nejbližší zastoupení Philips Communication, Security & Imaging. Amerika: Evropa a støední východ: Asie a tichomoøí: nebo navštivte naše internetové stránky na 3

4 4

5 1 ÚVOD Philips KBD-SFTCFG (konfiguraèní software pro IntuiKey) je software urèený pro zákaznické úpravy zobrazovaných textù a maker pøíkazových skriptù (CCL) klávesnic øady Philips IntuiKey. Software KBD-SFTCFG vytváøí IntuiKey konfiguraèní soubory (pøípona.int) obsahující tabulky pro jeden nebo i více jazykù. Jazyková tabulka je obecnì øeèeno soubor textù, které klávesnice IntuiKey zobrazuje na LCD displeji a sada pøíkazùm, které jí umožòují na maticových pøepínaèích/ multiplexerech Philips Allegiant spouštìt makra pøíkazových skriptù (CCL). Aèkoliv do klávesnice IntuiKey se souèasnì vejde nejvýše 6 jazykových tabulek, konfiguraèní soubory IntuiKey (.int) mohou obsahovat tolik jazykových tabulek, kolik dovolí systémové zdroje PC. Po propojení klávesnice IntuiKey s PC pøes kabel rozhraní RS-232 lze jazykové tabulky pøenášet mezi software KBD-SFTCFG a klávesnicí. Nový konfiguraèní soubor IntuiKey (.int) po vytvoøení obsahuje základních 6 jazykových tabulek. Ty mají zcela shodnou funkci, ale jejich texty jsou pøeloženy do rùzných jazykù angliètiny, španìlštiny, holandštiny, francouzštiny, nìmèiny a italštiny. Tyto texty lze samozøejmì upravit podle konkrétních potøeb (a napøíklad je i pøeložit do jiného jazyka), a to s použitím libovolných znakù, které jsou k dispozici ve fontu klávesnice (viz Pøíloha A). PC se spuštìným KBD-SFTCFG software a volitelným programem pro konfiguraci Allegiant 3 MÍSTNÍ NASTAVENÍ KBD-SFTCFG Software KBD-SFTCFG podporuje následující místní nastavení (Input Locales) Windows NT : EN anglicky (Spojené státy) DE nìmecky (standardní) FR francouzsky (standardní) IT italsky (standardní) NE holandsky (standardní) ES španìlsky (moderní) Jsou-li Windows NT nastaveny na jedno z tìchto nastavení a KBD-SFTCFG je aktivní aplikace na popøedí, bude KBD- SFTCFG dostávat znaky zadávané z klávesnice konzistentní s pøíslušnou místní zvolenou klávesnicí. Místní nastavení (Input Locals) se ve Windows NT nastavuje v Ovládacích panelech (Control Panel), v položce Místní nastavení (Regional Settings). 4 SEZNAM POLOŽEK Dodávka KBD-SFTCFG obsahuje tyto položky: Sadu 3 1/2 palcových disket Kabel rozhraní RS-232 (objednací èíslo S1385) Návod k instalaci (tento návod) Licenèní ujednání (License Agreement) k software 5 VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ Program Allegiant LTC 8059/00 Master Control Software pro Windows Program Allegiant LTC 8850/00 Graphical User Interface Program IntuiKey Firmware Upgrade (lze stáhnout z internetových stránek Philips ze sekce Software Updates and Patches) RS-232 interface ke klávesnici øady IntuiKey RS-232 interface k systému Allegiant (volitelný) 6 INSTALACE 6.1 Instalace software Do 3 1/2 palcové disketové mechaniky vložte disketu 1. Ve Windows NT menu START zvolte Run... (Spustit...), napište A\:Setup, kliknìte na tlaèítko OK a dále se øiïte pokyny instalátoru na obrazovce. Obr. 1 Typická aplikace využívající KBD-SFTCFG 2 POŽADAVKY Software KBD-SFTCFG lze používat pouze na poèítaèi PC splòující následující požadavky: Procesor Pentium (nebo vyšší) Disketová jednotka 3 1/2 palce 1 sériový (COM) port (2 jestliže bude použito i Allegiant interface) 1 paralelní port (pøi použití Allegiant software) Microsoft Windows NT 4.0 (Service Pack 6 nebo vyšší) 6.2 Pøipojení RS-232 Komunikace mezi klávesnicí øady IntuiKey a KBD-SFTCFG probíhá pøes rozhraní RS-232. Jeden konec kabelu rozhraní RS-232 zapojte do 9-pinového sériového portu RS-232 umístìného na klávesnici IntuiKey zezadu, zcela vpravo. Druhý konec kabelu zapojte do COM portu na PC. Software podporuje použití portu COM 1 až COM16. 5

6 MUX / DVR ALLEGIANT 12 VDC RS-232 SERIAL PORT 7 SPUŠTÌNÍ KBD-SFTCFG Pro spuštìní KBD-SFTCFG vstupte do Windows NT menu START a zvolte Programs IntuiKey IntuiKey Configuration Software. KBD-SFTCFG se vždy spustí v prázdném stavu, tj. nebudou otevøeny žádné IntuiKey konfiguraèní soubory (.int), které by bylo možno upravovat. Obr. 2 Zadní panel klávesnice IntuiKey s 9-pinovým konektorem rozhraní RS-232 Pokud budete souèasnì s KBD-SFTCFG používat softwarový balík Allegiant (LTC 8059/00 nebo LTC 8850/00), musí být na PC k dispozici ještì druhý COM port pro propojení s portem konzole systému Allegiant. Podrobnìjší informace viz manuál pøiložený k software Allegiant. 6.3 Pøíprava klávesnice Nejprve ovìøte, že klávesnice má firmware verze 1.01 nebo vyšší. Verze firmware se na klávesnici IntuiKey po prvním zapnutí zobrazí v hlavním menu. Pokud tomu tak není, je pøed použitím KBD-SFTCFG nutno provést update jejího firmware. K tomu budete potøebovat nástroj IntuiKey Firmware Update Utility, který si mùžete stáhnout z internetových stránek Philips (http://www.philipscsi.com) ze sekce Software Updates. DÙLEŽITÉ: Než klávesnice IntuiKey odpoví na externí RS- 232 komunikaci, je jí nutno uvést do tzv. zavádìcího režimu (bootloader). To provedete tak, že v hlavní nabídce Product List zvolíte možnost Keyboard Control a vstoupíte do menu Firmware Upgrade. Jakmile budete vyzváni k zadání hesla, stisknìte souèasnì tlaèítka èíslic 1 a 0. Klávesnice pak pøejde do zavádìcího režimu. Pro vytvoøení nového IntuiKey konfiguraèního souboru (.int) zvolte File New. Pro otevøení stávajícího IntuiKey konfiguraèního souboru (.int) zvolte File Open. KBD-SFTCFG podporuje až 16 souèasnì otevøených souborù.int. Každý soubor obsahuje: Jednu nebo více jazykových tabulek Volitelnou cestu k souboru Allegiant server (.alg) Zvolený PC COM port (pro RS-232 komunikaci s klávesnicí) Nové konfiguraèní soubory IntuiKey (.int) se tvoøí z jiného typu souboru nazývaného šablona jazykové tabulky (language table template, LTT). Pokud je pøi otevírání nového souboru.int k dispozici více než jedna šablona LTT, zobrazí se seznam všech LTT souborù, z nìhož si mùžete vybrat požadovaný soubor: Obr. 3 Vstup do zavádìcího režimu z menu klávesnice IntuiKey Nìkdy mùže být nutné do zavádìcího režimu vstoupit za stavu, kdy se položky menu nezobrazují nebo jsou jinak nedostupné. V takové situaci lze do zavádìcího režimu pøi pøipojeném napájecím/datovém kabelu vstoupit pøímo souèasným stiskem tlaèítek èíslic 0 a 1. Jakmile se klávesnice zapne a inicializuje, je nutno ihned tlaèítka uvolnit. Pro klávesnice s verzí zavádìèe 1.01 a vyšší pøeskoète následující odstavec. Každá šablona LTT publikovaná Philips Komunikaèní a zabezpeèovací systémy je pojmenovaná unikátním jménem. Jméno jednoduše vypisuje, které jazykové tabulky daná šablona DLL podporuje. Jména konèí støedníkem, za nímž následuje èíslo verze. Pouze u klávesnic s verzí zavádìèe 1.00 nyní musíte stisknout tlaèítko Clr, klávesnici znovu vypnout/zapnout, nechat ji nìkolik sekund natáhnout menu a znovu ji vypnout/zapnout pøi stisknutých tlaèítkách 1 a 0 na èíselné klávesnici. Napájecí/ datová kabel pøitom musí zùstat pøipojen. A i zde je nutno ihned tlaèítka uvolnit jakmile se klávesnice zapne a inicializuje. Klávesnice je nyní schopna komunikovat s KBD-SFTCFG. 6

7 8 ZOBRAZENÍ KBD-SFTCFG Hlavní obrazovka KBD-SFTCFG je rozdìlena na dvì èásti. V levé èásti je stromové ovládání umožòující uživateli procházet sadami jazykových tabulek (a jejich hlavními subsekcemi). V pravé èásti obrazovky se zobrazuje formuláø odpovídající subsekci jazykové tabulky aktuálnì zvolené ve stromovém ovládání vlevo Formuláøe chybových zpráv V tìchto formuláøích se zobrazují chybové zprávy jazykové tabulky. Chybové zprávy se pak za provozu objevují na LCD displeji klávesnice a informují o rùzných typech systémových chyb nebo o chybách zpùsobených nesprávnou obsluhou. 8.1 Stromové ovládání (levá èást okna) Koøen stromové struktury je oznaèen Language Tables (jazykové tabulky). Koøen obsahuje pod-položky (složky jazykových tabulek) reprezentující jazykové tabulky obsažené v konfiguraèním souboru IntuiKey (.int). (napø.: 1 English). Každá složka jazykových tabulek má ètyøi hlavní podpoložky. Ty jsou oznaèeny: Miscellaneous Strings (rùzné øetìzce), Error Messages (chybové zprávy), User Functions (uživatelské funkce) a Softkey Menus (menu soft-tlaèítek). Položka Softkey Menus (menu soft-tlaèítek) obsahuje opìt nìkolik podpoložek reprezentujících jazykové tabulky menu soft-tlaèítek. Složky jednotlivých menu jsou oznaèena obecným popisem oznaèujícím souhrnnì funkci 14 softtlaèítek (napø. 31 Camera Functions, funkce kamery). Pokud položka stromové struktury reprezentuje èást obsahu jazykové tabulky, pak se po její volbì pøíslušný obsah zobrazí ve formuláøi v pravé èásti obrazovky KBD-SFTCFG Formuláøe uživatelských funkcí V tìchto formuláøích se zobrazují uživatelské funkce jazykové tabulky. Uživatelské funkce se vztahují k nejrùznìjším možnostem programování systému Allegiant. Úplné informace naleznete v návodu k Allegiant. 8.2 Formuláøe (pravá èást okna) Pravá èást obrazovky KBD-SFTCFG obsahuje formuláøe, ve kterých se zobrazují obsahu jazykových tabulek organizované do skupin editaèních oken a tlaèítek. Jednotlivé skupiny se zobrazují pøímo pod jedno- nebo víceøádkovým popisem vysvìtlujícím jejich význam. Pokud pøíslušnou jazykovou tabulku není možno modifikovat (tj. je povoleno pouze její ètení, read-only), pak tlaèítka a editaèní okna formuláøe nebudou funkèní. U tabulky 1 English je povolenou pouze ètení, protože slouží jako reference, s níž mohou být po provedených zmìnách porovnávány ostatní tabulky Formuláøe menu soft tlaèítek V tìchto formuláøích se zobrazují menu soft-tlaèítek jazykové tabulky a objeví se po volbì sub-položky položky Softkey Menu ve stromové struktuøe Formuláøe jazykových tabulek Formuláøe jazykových tabulek se zobrazují po volbì položky ve stromové struktuøe. Ve formuláøi se zobrazí jméno jazykové tabulky (popis tabulky), které se objeví v menu soft-tlaèítka Language Select. Více informací o zákaznických úpravách jmen jazykových tabulek naleznete v dalších èástech tohoto návodu Formuláøe rùzných øetìzcù V tìchto formuláøích se zobrazují rùzné øetìzce obsažené v jazykových tabulkách (øetìzec je jiné jméno pro textovou zprávu). Tyto øetìzce pak klávesnice zobrazuje bìhem provozu na rùzných místech LCD displeje a pøi nejrùznìjších pøíležitostech. 7

8 Formuláø 1 menu soft-tlaèítek (1 Product Table) pøedstavuje jazykovou tabulku menu soft-tlaèítek Product Table (tabulka výrobkù), ve kterém jsou uvedena všechna zaøízení, jež lze z klávesnice ovládat. Toto menu se na klávesnici zobrazí po stisku tlaèítka Prod. Formuláøe 2 79 menu soft-tlaèítek pak pøedstavují jazykové tabulky jednotlivých menu (POZNÁMKA: nìkteré z formuláøù 2 79 menu nejsou použité). Menu se používají k ovládání funkcí jednoho nebo i více výrobkù uvedených v jazykové tabulce Product Table. Formuláøe 80 a menu soft-tlaèítek se používají pro konfiguraci soft-tlaèítek tak, aby z klávesnice bylo možno na systémech maticových pøepínaèù/ovládacích systémù Allegiant aktivovat makra pøíkazových skriptù (CCL). Více informací o konfiguraci jazykových tabulek soft-tlaèítek pro aktivaci maker pøíkazových skriptù naleznete v dalších kapitolách tohoto návodu. 9 MENU KBD-SFTCFG Po otevøení konfiguraèního souboru IntuiKey (.int) se v menu KBD-SFTCFG zobrazí kompletní nabídka možností. Nìkteré z nich se též objeví jako tlaèítka na lištì nástrojù. Delete Language Table (Smazat jazykovou tabulku) (tento pøíkaz je k dispozici pouze pokud byla ve stromovém ovládání zvolena složka jazykových tabulek) smazání jazykové tabulky. POZNÁMKA: jazykové tabulky, které není povoleno upravovat (tj. jsou urèeny pouze pro ètení), nelze smazat. Copy Language Table to Clipboard (Zkopírovat jazykovou tabulku do schránky) (tento pøíkaz je k dispozici pouze pokud byla ve stromovém ovládání zvolena složka jazykových tabulek) zkopíruje jazykovou tabulku do schránky ( Clipboardu ). Tento pøíkaz slouží ke kopírování jazykových tabulek mezi dvìma.int soubory. Paste Language Table from Clipboard as New (Vložit jazykovou tabulku ze schránky jako novou tabulku) (tento pøíkaz je k dispozici pouze pokud byla do schránky zkopírována jazyková tabulka) zkopíruje jazykovou tabulku ze schránky ( Clipboardu ) a vloží ji na konec stromového ovládání. 9.3 Menu View (zobrazit) Move Language Table Up in Tree (Pøesunout jazykovou tabulky ve stromu výše) - Pøesune složku jazykových tabulek ve stromu výše. 9.1 Menu File (soubor) New (Nový) Vytvoøení nového souboru.int. Open (Otevøít) Otevøení souboru.int. Move Language Table Down in Tree (Pøesunout jazykovou tabulky ve stromu níže) - Pøesune složku jazykových tabulek ve stromu níže. System Default Locale... (Lokální systémová informace) Zobrazení poèáteèní informace o místních nastaveních Windows NT. K tìmto informacím pøistupujte pouze po výzvì pracovníkù technické podpory. Close (Zavøít) Zavøení právì aktivního souboru.int. Save (Uložit) Uložení právì aktivního souboru.int. Save as... (Uložit jako...) Pøed uložením právì aktivního souboru.int se zeptá na nové jméno souboru. <Recent Files> (Poslední soubory) Zobrazí seznam naposledy upravovaných souborù. Pokud dosud nebyly žádné soubory upravovány, bude v tomto poli text Recent Files. Properties (Vlastnosti) Zobrazení dialogu obsahujícího informace o právì aktivním souboru.int. K tìmto informacím pøistupujte pouze po výzvì pracovníkù technické podpory. Exit (Konec) Ukonèení bìhu KBD-SFTCFG. 9.2 Menu Edit (úpravy) Copy Language Table (Zkopírovat jazykovou tabulku) (tento pøíkaz je k dispozici pouze pokud byla ve stromovém ovládání zvolena složka jazykových tabulek) zkopíruje jazykovou tabulku a kopii vloží na konec stromového ovládání. 9.4 Menu Transfer (pøenos) Položky tohoto menu se používají ke komunikaci s klávesnicí IntuiKey. POZNÁMKA: Pøedtím, než tyto pøíkazy mùžete provést, musíte klávesnici uvést do zavádìcího (bootloader) režimu (viz kapitola Pøíprava klávesnice). Query Keyboard... (Odeslat dotaz na klávesnici) (tento pøíkaz vyžaduje, aby klávesnice byla v zavádìcím režimu - viz kapitola Pøíprava klávesnice) odešle na klávesnici dotaz na aktuální konfiguraci. Vìtšinu takto získaných informací budete potøebovat pouze pøi dotazu pracovníkù technické podpory. 8

9 Jazykové tabulky se pøenesou po kliknutí na tlaèítko Upload. Bìhem pøenosu se pak zobrazí jiný dialog zobrazující postup pøenosu. Download... (Zavedení) (tento pøíkaz vyžaduje, aby klávesnice byla v zavádìcím režimu - viz kapitola Pøíprava klávesnice) vyvolá dialog Download umožòující pøenos jazykových tabulek z právì aktivního konfiguraèního souboru IntuiKey (.int) do klávesnice. Configure COM Port... (Konfigurace COM portu) vyvolá dialog volby COM portu PC, který bude používán pro komunikaci s klávesnicí IntuiKey. Mùžete volit mezi porty COM1 až COM16. Jazykové tabulky se pøenesou po kliknutí na tlaèítko Download. Bìhem pøenosu se pak zobrazí jiný dialog zobrazující postup pøenosu. 9.5 Menu Server Set Allegiant Server Document Association... (Nastavit asociaci dokumentù Allegiant) (tento pøíkaz lze používat pouze pokud je na PC nainstalován Allegiant LTC 8059/00 Master Control Software pro Windows nebo LTC 8850/00 Allegiant GUI software) otevøe dialog pro uložení cesty k Allegiant serveru (.alg), který bude asociován s právì aktivním konfiguraèním souborem IntuiKey (.int). Upload... (Naètení) (tento pøíkaz vyžaduje, aby klávesnice byla v zavádìcím režimu - viz kapitola Pøíprava klávesnice) vyvolá dialog Upload umožòující pøenos jazykových tabulek z klávesnice do nových nebo již existujících tabulek právì aktivního konfiguraèního souboru IntuiKey (.int). 9

10 Launch Allegiant Server (Spustit Allegiant server) (tento pøíkaz lze používat pouze pokud je na PC nainstalován Allegiant LTC 8059/00 Master Control Software pro Windows nebo LTC 8850/00 Allegiant GUI software) spuštìní souboru Allegiant serveru (.alg) zadaného v položce Server Set Allegiant Server Document Association... Pokud je k dispozici soubor.alg, zobrazí se dialog Philips GUI Allegiant Server. Pokud hodláte provádìt zmìny v makrech pøíkazových skriptù v souboru.alg, musíte se pøihlásit s profilem úrovnì pracovníka provádìjícího instalaci. Poèáteèní profil s touto úrovní má uživatelské jméno Installer a heslo 1. Podrobnìjší informace naleznete v návodu k software Allegiant server Proè nelze modifikovat jazykovou tabulku 1 - English Jazyková tabulka 1 English slouží jako reference, se kterou lze porovnávat tabulky všech ostatních jazykù. Je zárukou toho, že bez ohledu na rozsah zmìn ostatních jazykových tabulek bude na klávesnici vždy k dispozici poèáteèní konfigurace. 1 English je jediná jazyková tabulka, kterou je možno zavést (downloadovat) do pamì ového místa v klávesnici (slotu) vyhrazeného pro první jazykovou tabulku. Souèasnì je to i jediná jazyková tabulka, kterou nelze pøepsat pøi naèítání (uploadu) tabulek z klávesnice. Uživatelé, kteøí si pøejí pracovat s daty jazykové tabulky 1 English, si nejprve musí vytvoøit její kopii a požadované úpravy provést v kopii Úpravy textu Všechny texty obsažené v jazykové tabulce, které lze modifikovat se v jednom z formuláøù objeví v editaèním oknì. Do tohoto okna lze zapisovat pouze znaky podporované fontem klávesnice. Pøi úpravách textu prosím myslete na následující: 9.6 Menu Window (okno) Cascade (Kaskáda) uspoøádá více.int souborù tak, aby se èásteènì pøekrývaly. Tile (Dlaždice) - uspoøádá více.int souborù tak, aby se nepøekrývaly. Pokud je ovšem hlavní okno pøíliš malé, mùže se èásteèné pøekrytí objevit. Arrange Icons (Uspoøádat ikony) uspoøádá minimalizované.int soubory (zobrazené jako ikony) tak, aby se navzájem nepøekrývaly. 9.7 Menu Help (nápovìda) About... (O aplikaci...) zobrazí verzi/informaci o copyrightu KBD-SFTCFG Zarovnání textu Zarovnávání textu je dùležité, protože urèuje, jak se text bude zobrazovat na LCD displeji klávesnice. Pøi úpravách textu doporuèujeme zachovat pùvodní zarovnání, aby byla zajištìna soudržnost s ostatními textovými poli zobrazovanými na displeji klávesnice Vkládání znakù fontù èíselnými kódy Protože z bìžné PC klávesnice mùže být zadávání nìkterých znakù fontu klávesnice obtížné, umožòuje KBD-SFTCFG provádìt úpravy textu namísto normálního psaní pøímo vkládáním èísel znakù (viz Pøíloha A s mapou fontù klávesnice). Vkládání se provádí pomocí dialogového okna Font-Point Character Entry. Dialog Font-Point mùžete bìhem úpravy textu v editaèním oknì otevøít stiskem tlaèítka Shift a kliknutím pravým tlaèítkem na editaèní okno nebo kliknutím pravým tlaèítkem na editaèní okno a volbou Codepoints... z kontextového menu. Pokud je editaèní okno souèástí skupiny editaèních oken, objeví se v dialogu Font-Point text všech editaèních oken. 10 POUŽÍVÁNÍ KBD-SFTCFG KBD-SFTCFG (konfiguraèní software IntuiKey) obecnì uživateli umožòuje: Upravit podle konkrétních potøeb texty menu soft-tlaèítek a diagnostických zpráv. Úpravy mohou spoèívat od nìkolika drobných zmìn až po úplné pøeložení celé jazykové tabulky (pøes 750 položek) do jiného jazyka. Konfigurovat soft-tlaèítka tak, aby z klávesnice bylo možno na Allegiant maticovém pøepínaèi/øídicím systému aktivovat (CCL) makra pøíkazových skriptù. Následující podkapitoly obsahují popis toto, jak lze tyto a podobné úkoly konkrétnì provést Zmìna jména jazykové tabulky Jméno jazykové tabulky mùžete zmìnit volbou složky jazykových tabulek ve stromovém ovládání a zmìnou textu Table Description ve formuláøi jazykové tabulky. Po stisku tlaèítka Apply nebo volbì nové složky kliknutím na ní se ve stromovém ovládání zobrazí novì zadané jméno. Jména jazykových tabulek se zobrazují v menu soft-tlaèítek Language Select. Jazykové tabulky doporuèujeme pojmenovávat unikátními jmény vyhnete se tak omylùm pøi volbì jazyka z menu Language Select.

11 10.4 Tlaèítka linek Po stisku nìkterých soft-tlaèítek klávesnice zobrazí (linku k) další menu soft-tlaèítek. Ve formuláøích menu KBD-SFTCFG je vedle všech takových soft-tlaèítek zobrazeno tlaèítko linky. Jeho oznaèení pak obsahuje jméno menu, na který odkazuje. Kliknutím na tlaèítko linky se ve stromovém ovládání automaticky zvolí cílové menu (a tedy se zobrazí jeho formuláø). Tlaèítka linek pøedstavují nástroj, kterým lze procházet napøíè jazykovými tabulkami menu soft-tlaèítek pøesnì stejným zpùsobem, jakým jimi budete procházet klávesnicí (graf s úplnou strukturou menu klávesnice viz Pøíloha A Návodu ke klávesnici IntuiKey) Pøiøazení maker Kterékoliv ze soft-tlaèítek menu 80 a mùže provádìt makro pøíkazových skriptù, pokud má tlaèítko makra. Po kliknutí na tlaèítko makra tak, aby bylo ve stisknutém stavu, mùže uživatel do pøíslušného editaèního okna zadat 6-ciferné (normální) makro. Soft-tlaèítko též mùžete nakonfigurovat jako 2-ciferné ofsetové makro, a to kliknutím na malé tlaèítko klávesnice tak, aby zùstalo ve stisknutém stavu. Pøi spouštìní ofsetových maker z klávesnice musí uživatel zadat další ètyømístné èíslo doplòující makro. Vìtšina popisek tlaèítek linek je zkrácená, protože tlaèítka jsou pro zobrazení celého jména menu, na který ukazují, pøíliš úzká. Pokud ovšem nad takové tlaèítko linky umístíte šipku myši, objeví se malé okno s tipem obsahující celé, nezkrácené jméno. Tlaèítko linky nìkdy mùže ukazovat na více než jedno menu soft-tlaèítek. V takovém pøípadì je text tlaèítka formátován jako [#] Links, kde # znamená celkový poèet menu, na která vede. Kliknutím na takové tlaèítko linek se vyvolá dialog obsahující jedno tlaèítko linky na každé cílové menu. V oknì s tipem daného tlaèítka se též zobrazí celkový seznam cílových menu soft-tlaèítek Konfigurace soft-tlaèítek pro spouštìní maker skriptù CCL povelù KBD-SFTCFG též umožòuje zkonfigurovat soft-tlaèítka menu 80 a tak, aby se jimi aktivovaly (CCL) pøíkazové skripty na maticovém pøepínaèi/øídicím systému Allegiant. Tato menu jsou organizována tak, že k menu se pøistupuje pøes menu 80. Soft-tlaèítka menu 80 mohou ubýt nakonfigurována jako pøíkazové skripty nebo jako linky na pøedem definované menu (83 94). Více informací o makrech pøíkazových skriptù viz Pøíloha C. Více informací o psaní maker pøíkazových skriptù naleznete v Návodu k Allegiant PC Software a v Návodu k Allegiant Command Console Language (CCL) Organizace konfiguraèních souborù IntuiKey (.int) ve vztahu k souborùm Allegiant serveru Je-li na PC nainstalován volitelný software Allegiant, je možno každý IntuiKey konfiguraèní soubor (.int) (který mùže obsahovat nìkolik jazykových tabulek) asociovat s jedním jménem souboru Allegiant Server (.alg). Úèelem je, aby se uživatel provádìjící konfiguraci soft-tlaèítek pro spouštìní maker pøíkazových skriptù mohl rychle odvolávat na soubory Allegiant Server (.alg) obsahující pøíslušné skripty. Protože v IntuiKey konfiguraèním souboru (.int) je možno uložit jen jedno jméno souboru Allegiant Server (.alg), doporuèujeme, aby se pøiøazení maker skriptových pøíkazù soft-tlaèítkùm ve všech jazykových tabulkách souboru.int omezilo na makra obsažená v souboru.alg. Organizací souborù.int (sad jazykových tabulek) tímto zpùsobem pøedejdete pøípadným zmatkùm, ke kterým mùže dojít po vytvoøení nìkolika souborù.int Naètení (upload) jazykových tabulek Jazykovou tabulku z klávesnice lze naèíst jako novou jazykovou tabulku (která se pøidá na konec stromového ovládání) nebo ji lze naèíst do již existující jazykové tabulky. Pokud se jazyková tabulka z klávesnice naète do nové tabulky, zobrazí se všechny popisné texty v jejích formuláøích v angliètinì. Takže napøíklad pøi naètení španìlské jazykové tabulky jako nové tabulky bude španìlský text popsán anglickými hlavièkami. Pøi naètení jazykové tabulky z klávesnice do již existující tabulky zùstanou její stávající popisné texty nezmìnìny. 11

12 PØÍLOHA A Mapa fontù klávesnice Font klávesnice IntuiKey podporuje následující znaky. Èísla pod znaky znamenají èíselnou hodnotu kódu znaku. MEZE- RA 12

13 PØÍLOHA B Podrobnosti o kabelu interface RS-232 (èíslo dílu S1385) Konektor RS-232 portu IntuiKey Konektor sériového portu PC 9-kolíková zásuvka (Female) 9-kolíková zásuvka (Female) 180 cm 13

14 PØÍLOHA C Pøíkazové skripty Allegiant a KBD-SFTCFG Pøíkazové skripty Allegiant se zadávají pomocí tabulky pøíkazových skriptù v software Allegiant Server pro PC.Existují tøi rùzné typy Allegiant maker, které lze naprogramovat pomocí software KBD-SFTCFG, nahrát (downloadovat) do klávesnice a poté aktivovat soft-tlaèítky klávesnice IntuiKey. Typ 1: Funkce Star (hvìzdièka) je nejjednodušší makro. V systému Allegiant je možno nakonfigurovat pouze jedno makro tohoto typu. Funkci makra Star je možno spouštìt kterýmkoliv z pøíkazových skriptù soft-tlaèítek, a to zadáním hodnoty 0 (nula) do pøíslušného editaèního okna skriptového pøíkazu (defaultní menu soft-tlaèítka Star naleznete ve formuláøi 80-Main Scripts). Pøi definování funkce pøiøazené aktivaci tlaèítka Star se øiïte prvním pøíkladem v tabulce pøíkazového skriptu. Typ 2: Mùže existovat až rùzných standardních maker. Makru soft-tlaèítka je v tomto pøípadì pøiøazeno unikátní šestimístné èíslo. Èíslo odpovídá èíslu makra naprogramovanému v tabulce Allegiant. V níže uvedeném pøíkladu je standardní makro s pøiøazenou hodnotou Typ 3: Ofsetové makro je nejvýkonnìjší typ makra. Mùže existovat jen 99 rùzných ofsetových maker, ale každé mùže obsahovat ètyømístné èíslo, které se pøedá pøíkazovému skriptu Allegiant. To umožòuje konfigurace využívající stejné obecné funkce, ale rùzné kamery, monitory, pre-pozice a další hodnoty zadávané uživatelem. V níže uvedeném pøíkladu je ofsetové makro s pøiøazenou hodnotou 99. V tabulce pøíkladu pøíkazového skriptu níže jsou uvedeny pøíklady všech tøí typù maker. Více informací o programování a používání CCL pøíkazù naleznete v Návodu k Allegiant PC Software a v Návodu k Allegiant Command Console Language (CCL). 14

15 15

16 Windows a Windows NT jsou registrované ochranné známky (registered trademarks) Microsoft Corporation. Pentium je registrovaná ochranná známka (registered trademark) Intel Corporation Philips Electronics N.V Philips Communication, Security & Imaging, Inc. Všechna práva vyhrazena. Philips je registrovaná ochranná známka (registered trademark) Philips Electronics N. A. Corporation. Práva zmìny technických parametrù bez oznámení vyhrazena. 16

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 00] Elektronický identifikaèní systém Verze:.0 Datum: 0.02.2006 Obsah Program domovník. Instalace softwaru....2 Odinstalování....3 Spuštìní programu... Ovládání programu

Více

LTC 8059/00 Allegiant Hlavní øídicí software pro Windows Pøíruèka uživatele Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Soubor LTC 8059 README... 3 1.3 Zaèínáme... 3 1.3.1 Minimální požadavky na systém... 3 1.3.2

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZÁKLADNÍ INSTRUKCE. www.diag4bike.cz. od verze SW 10.7

ZÁKLADNÍ INSTRUKCE. www.diag4bike.cz. od verze SW 10.7 ZÁKLADNÍ INSTRUKCE od verze SW 10.7 základní instrukce basic instructions grundanweisungen instructions de base instrucciones básicas istruzioni fondamentali telepítési útmutató www.diag4bike.cz ATAL spol.

Více

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ NÁVOD PRO INSTALACI SKENERU 1200UB+ Rozbalení skeneru Vybalte pøístroj z obalu a peèlivì zkontrolujte, zda nechybí nebo není poškozena žádná z položek. Balení by mìlo

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Uživatelský manuál. A4000 Download

Uživatelský manuál. A4000 Download Uživatelský manuál Aplikace: Jednoduchý program pro přenášení dat z přístrojů řady A4000 Export měřených dat do souboru Zobrazení grafů naměřených dat Tisk grafů naměřených dat Vlastnosti: Hardwarové požadavky:

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0 Zkrácený návod k použití Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které nejsou při konkrétním použití vždy k dispozici v uvedené

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Obslužný software. PAP ISO 9001

Obslužný software.  PAP ISO 9001 Obslužný software PAP www.apoelmos.cz ISO 9001 červen 2008, TD-U-19-20 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Pokyny pro instalaci... 4 2.1 Požadavky na hardware...4 2.2 Postup při instalaci...4 3 Popis software... 5 3.1

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

KEYBPTZ3DL8VGA. uživatelský manuál

KEYBPTZ3DL8VGA. uživatelský manuál KEYBPTZ3DL8VGA uživatelský manuál Obecné informace Klávesnice je univerzálním ovládacím prvkem pro PTZ kamery a zobrazovací matice, řízení se provádí ve spojení sběrnicí RS-485, je podporována většina

Více

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging Řada DVR1 Digitální videorekordéry CZ Dodatek Philips Communication, Security & Imaging 2 1 RYCHLÝ PRŮVODCE STALACÍ REO... 4 1.1 Úvod... 4 1.2 Požadovaná verze software... 4 1.3 Instalace... 4 1.3.1 Připojení

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1 Obsah Windows 95 je vaše pracovní ústøedí Viz strana 5 Windows si pamatují, kam co patøí Viz strana 21 Hledání složky nebo souboru Viz strany 28 29 1 2 3 O knize 1 Užiteèné úkoly...2 a nejsnadnìjší zpùsob

Více

Stručný návod pro software dodávaný jako příslušenství k NetMini adaptéru. Komunikace UPS \ NetAgent Mini DK532, DP532. O.K.SERVIS Plus s.r.o.

Stručný návod pro software dodávaný jako příslušenství k NetMini adaptéru. Komunikace UPS \ NetAgent Mini DK532, DP532. O.K.SERVIS Plus s.r.o. Komunikace UPS \ NetAgent Mini DK532, DP532 O.K.SERVIS Plus s.r.o. 1/6 Popis adaptéru Do UPC Status LED Do LAN (LAN Port LED) Do DC adaptéru NetAgent Mini External Stručný přehled dodávaného software k

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

KOMUNIKACE PC DAT 400/500. přes USB programem INOVATION

KOMUNIKACE PC DAT 400/500. přes USB programem INOVATION KOMUNIKACE PC DAT 400/500 přes USB programem INOVATION O programu Inovation Umožňuje konfigurovat analogově/digitální převodník DAT400/500 dálkovým ovládáním, přes PC a sériové rozhraní RS232 nebo přes

Více

Mikroprocesorový Pøepínaè/Øídící systém

Mikroprocesorový Pøepínaè/Øídící systém Mikroprocesorový Pøepínaè/Øídící systém Návod k obsluze LTC 8100 Série LTC 8200 Série LTC 8300 Série Dùležitá bezpeènostní opatøení 1. Pøeètìte si instrukce - Všechny instrukce týkající se bezpeènosti

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče).

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče). Software MATRIX 2.0 POZNÁMKY K INSTALACI A POUŽITÍ 1. Požadovaná zařízení K vašemu počítači potřebujete navíc kabel pro přenos dat po sériové lince s označením MX-PC. Tento kabel spojuje rozhraní vašeho

Více

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Návod k zapojení Bluetooth MIDI

Návod k zapojení Bluetooth MIDI Návod k zapojení Bluetooth MIDI Obsah Zapojení do iphone/ipad...2 Požadavky na systém...2 V případě aplikace, která podporuje Bluetooth MIDI...2 Jestliže aplikace nepodporuje Bluetooth MIDI...4 Zapojení

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

NÁVOD K POUŽITÍ TESTER PRO NADPROUDOVÉ SPOUŠTÌ ZES-3. Montáž, obsluhu a údržbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

NÁVOD K POUŽITÍ TESTER PRO NADPROUDOVÉ SPOUŠTÌ ZES-3. Montáž, obsluhu a údržbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. NÁVOD K POUŽITÍ TESTER PRO NADPROUDOVÉ SPOUŠTÌ ZES-3 Montáž, obsluhu a údržbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. 991005 Osnova 1. Úvod...3 2. Pøíslušenství testeru...4

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 Program Vývojové prostředí RJK Řízení automatické kotelny počítač ESRAK 02.3 je určen k řízení oběhových čerpadel, směšovacích ventilů, zónových ventilů, bojlerů,

Více

Uživatelský manuál. Aplikace A4300-Loader

Uživatelský manuál. Aplikace A4300-Loader Uživatelský manuál Aplikace A4300-Loader Aplikace: Nahrání firmware do přístroje A4300 Diagnostické funkce Vlastnosti: Komunikace přes rozhraní RS232 Ref: 09032007 KM Obsah Připojení přístroje A4300 k

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Obsah Úvod... 2 Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Instalace pro uživatele Windows... 3 Instalace pro uživatele Mac OS X... 3 Quick start... 4 Spuštění KORG KONTROL

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Návod ke cvičení předmětu BPGA ControlLogix

Návod ke cvičení předmětu BPGA ControlLogix Návod ke cvičení předmětu BPGA ControlLogix ControlLogix Automat ControlLogix je výrobkem firmy Rockwell Automation. Více informací ohledně tohoto produktu můžete najít na stránkách výrobce www.rockwellautomation.com.

Více

Administrace služby - GTS Network Storage

Administrace služby - GTS Network Storage 1. Návod k ovládání programu Cisco VPN Client (IP SECový tunel pro přístup GTS Network Storage) Program Cisco VPN client lze bezplatně stáhnout z webových stránek GTS pod odkazem: Software ke stažení http://www.gts.cz/cs/zakaznicka-podpora/technicka-podpora/gtspremium-net-vpn-client/software-ke-stazeni.shtml

Více

VComNet uživatelská příručka. VComNet. Uživatelská příručka Úvod. Vlastnosti aplikace. Blokové schéma. «library» MetelCom LAN

VComNet uživatelská příručka. VComNet. Uživatelská příručka Úvod. Vlastnosti aplikace. Blokové schéma. «library» MetelCom LAN VComNet Uživatelská příručka Úvod Aplikace VComNet je určena pro realizaci komunikace aplikací běžících na operačním systému Windows se zařízeními, které jsou připojeny pomocí datové sběrnice RS485 (RS422/RS232)

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

TomTom ecoplus. Update Tool

TomTom ecoplus. Update Tool TomTom ecoplus Update Tool Vítejte Vítejte S nástrojem TomTom ecoplus Update Tool můžete aktualizovat software zařízení TomTom ecoplus pomocí zařízení TomTom LINK 3xx/510 a síťového adaptéru ecoplus. Předpoklady

Více

APS 400 ipanel. Online informační a ovládací panel pro systém APS 400. Uživatelská příručka

APS 400 ipanel. Online informační a ovládací panel pro systém APS 400. Uživatelská příručka ipanel Online informační a ovládací panel pro systém Uživatelská příručka 2004 2010,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne 8.12.2010, platné

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Číslo dokumentu: 383705-221 Kv ten 2005 Obsah Program Computer Setup Rejst ík Přístup k programu Computer Setup............... 2 Výchozí nastavení programu Computer Setup.......

Více

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS 1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS Pro přístup do administrace služby GTS Bezpečný Internet používejte zákaznický WebCare GTS Czech, který je přístupny přes webové

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

Uživatelská pøíruèka URÈENO PRO WINDOWS 95/98/NT/2000 OBSAH I. NEŽ ZAÈNETE INSTALOVAT............................ 4 1. SLOVO ÚVODEM....................................... 4 2. ÚVODNÍ OBRAZOVKA...................................

Více

Úvod. OLYMPUS Stream Rychlý návod k obsluze

Úvod. OLYMPUS Stream Rychlý návod k obsluze Upozornění * Podívejte se prosím na on-line nápovědu v návodu (help) softwaru, nastavení softwaru, kalibraci systému a podrobná nastavení.. *Tento návod k obsluze obsahuje základní funkce verze SW Start

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

TomTom WEBFLEET Tachograph Manager Instalace

TomTom WEBFLEET Tachograph Manager Instalace TomTom WEBFLEET Tachograph Manager Instalace Vítejte Vítejte Pomocí služby TomTom WEBFLEET Tachograph Manager a zařízení TomTom LINK 510 můžete vzdáleně stahovat informace z digitálních tachografů instalovaných

Více

Coordinate System Editor Software

Coordinate System Editor Software Coordinate System Editor Software Obsah 1 ÚVOD...3 1.1 SOUBORY SOUŘADNICOVÝCH SYSTÉMŮ...4 1.2 INSTALACE...4 1.3 SPUŠTĚNÍ COORDINATE SYSTEM EDITORU...4 2 ZÁKLADNÍ OPERACE...6 2.1 TLAČÍTKA...6 3 FILE MENU...8

Více

BRICSCAD V16. Licencování

BRICSCAD V16. Licencování BRICSCAD V16 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Mini PC ITV26. Návod k použití

Mini PC ITV26. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 13. 6. 2013 Obsah Spuštění... 3 Připojení napájení... 3 Připojení příslušenství... 3 Připojení televize... 3 Připojení myši... 4 Způsob použití... 4 Připojení k internetu...

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

LTC 8500 Modulární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant

LTC 8500 Modulární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant CCTV LTC 85 Modulární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant LTC 85 Modulární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant Přepínání 64 kamer na 8 monitorech 8 nezávislých klávesnic Modulární konstrukce

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

PESpro KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ NA TVORBU A LADÌNÍ APLIKACÍ PRO AUTOMATY SYSTÉMU PES 02/2001

PESpro KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ NA TVORBU A LADÌNÍ APLIKACÍ PRO AUTOMATY SYSTÉMU PES 02/2001 PESpro KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ NA TVORBU A LADÌNÍ APLIKACÍ PRO AUTOMATY SYSTÉMU PES 02/2001 OBSAH PESpro Komplexní vývojové prostøedí na tvorbu a ladìní aplikací pro automaty systému PES popis verze

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Vzdálené ovládání dotykového displeje IDEC HG3G pomocí routeru VIPA TM-C VPN

Vzdálené ovládání dotykového displeje IDEC HG3G pomocí routeru VIPA TM-C VPN Vzdálené ovládání dotykového displeje IDEC HG3G pomocí routeru VIPA TM-C VPN Vzdálené ovládání dotykového displeje IDEC HG3G pomocí routeru VIPA TM-C VPN Abstrakt Tento aplikační postup je ukázkou jak

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

TIA Selection Tool manuál pro použití

TIA Selection Tool manuál pro použití TIA Selection Tool manuál pro použití Verze 1 duben 2012 Obsah: Postup rychlé konfigurace a exportu stanice Detailní popis aplikace Siemens s. r. Protection o. 2012. Všechna notice / práva Copyright vyhrazena.

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

Návod k ovladači ke sportovnímu panelu

Návod k ovladači ke sportovnímu panelu Návod k ovladači ke sportovnímu panelu 1. Start palmu (po zapnutí) Ikonka programu sportovního panelu Sport.prc Domeček tlačítko na vrácení do plochy ikonek Stylus zastrčené ovládací pero Zapínací tlačítko

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více