KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci"

Transkript

1 KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey Návod k instalaci

2 2

3 1 ÚVOD POŽADAVKY MÍSTNÍ NASTAVENÍ KBD-SFTCFG SEZNAM POLOŽEK VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ INSTALACE Instalace software Pøipojení RS Pøíprava klávesnice SPUŠTÌNÍ KBD-SFTCFG ZOBRAZENÍ KBD-SFTCFG Stromové ovládání (levá èást okna) Formuláøe (pravá èást okna) Formuláøe jazykových tabulek Formuláøe rùzných øetìzcù Formuláøe chybových zpráv Formuláøe uživatelských funkcí Formuláøe menu soft tlaèítek MENU KBD-SFTCFG Menu File (soubor) Menu Edit (úpravy) Menu View (zobrazit) Menu Transfer (pøenos) Menu Server Menu Window (okno) Menu Help (nápovìda) POUŽÍVÁNÍ KBD-SFTCFG Proè nelze modifikovat jazykovou tabulku 1 - English Úpravy textu Zarovnání textu Vkládání znakù fontù èíselnými kódy Zmìna jména jazykové tabulky Tlaèítka linek Konfigurace soft-tlaèítek pro spouštìní maker skriptù CCL povelù Pøiøazení maker Organizace konfiguraèních souborù IntuiKey (.int) ve vztahu k souborùm Allegiant serveru Naètení (upload) jazykových tabulek PØÍLOHA A Mapa fontù klávesnice PØÍLOHA B Podrobnosti o kabelu interface RS-232 (èíslo dílu S1385) PØÍLOHA C Pøíkazové skripty Allegiant a KBD-SFTCFG S žádostí o další informace se prosím obracejte na nejbližší zastoupení Philips Communication, Security & Imaging. Amerika: Evropa a støední východ: Asie a tichomoøí: nebo navštivte naše internetové stránky na 3

4 4

5 1 ÚVOD Philips KBD-SFTCFG (konfiguraèní software pro IntuiKey) je software urèený pro zákaznické úpravy zobrazovaných textù a maker pøíkazových skriptù (CCL) klávesnic øady Philips IntuiKey. Software KBD-SFTCFG vytváøí IntuiKey konfiguraèní soubory (pøípona.int) obsahující tabulky pro jeden nebo i více jazykù. Jazyková tabulka je obecnì øeèeno soubor textù, které klávesnice IntuiKey zobrazuje na LCD displeji a sada pøíkazùm, které jí umožòují na maticových pøepínaèích/ multiplexerech Philips Allegiant spouštìt makra pøíkazových skriptù (CCL). Aèkoliv do klávesnice IntuiKey se souèasnì vejde nejvýše 6 jazykových tabulek, konfiguraèní soubory IntuiKey (.int) mohou obsahovat tolik jazykových tabulek, kolik dovolí systémové zdroje PC. Po propojení klávesnice IntuiKey s PC pøes kabel rozhraní RS-232 lze jazykové tabulky pøenášet mezi software KBD-SFTCFG a klávesnicí. Nový konfiguraèní soubor IntuiKey (.int) po vytvoøení obsahuje základních 6 jazykových tabulek. Ty mají zcela shodnou funkci, ale jejich texty jsou pøeloženy do rùzných jazykù angliètiny, španìlštiny, holandštiny, francouzštiny, nìmèiny a italštiny. Tyto texty lze samozøejmì upravit podle konkrétních potøeb (a napøíklad je i pøeložit do jiného jazyka), a to s použitím libovolných znakù, které jsou k dispozici ve fontu klávesnice (viz Pøíloha A). PC se spuštìným KBD-SFTCFG software a volitelným programem pro konfiguraci Allegiant 3 MÍSTNÍ NASTAVENÍ KBD-SFTCFG Software KBD-SFTCFG podporuje následující místní nastavení (Input Locales) Windows NT : EN anglicky (Spojené státy) DE nìmecky (standardní) FR francouzsky (standardní) IT italsky (standardní) NE holandsky (standardní) ES španìlsky (moderní) Jsou-li Windows NT nastaveny na jedno z tìchto nastavení a KBD-SFTCFG je aktivní aplikace na popøedí, bude KBD- SFTCFG dostávat znaky zadávané z klávesnice konzistentní s pøíslušnou místní zvolenou klávesnicí. Místní nastavení (Input Locals) se ve Windows NT nastavuje v Ovládacích panelech (Control Panel), v položce Místní nastavení (Regional Settings). 4 SEZNAM POLOŽEK Dodávka KBD-SFTCFG obsahuje tyto položky: Sadu 3 1/2 palcových disket Kabel rozhraní RS-232 (objednací èíslo S1385) Návod k instalaci (tento návod) Licenèní ujednání (License Agreement) k software 5 VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ Program Allegiant LTC 8059/00 Master Control Software pro Windows Program Allegiant LTC 8850/00 Graphical User Interface Program IntuiKey Firmware Upgrade (lze stáhnout z internetových stránek Philips ze sekce Software Updates and Patches) RS-232 interface ke klávesnici øady IntuiKey RS-232 interface k systému Allegiant (volitelný) 6 INSTALACE 6.1 Instalace software Do 3 1/2 palcové disketové mechaniky vložte disketu 1. Ve Windows NT menu START zvolte Run... (Spustit...), napište A\:Setup, kliknìte na tlaèítko OK a dále se øiïte pokyny instalátoru na obrazovce. Obr. 1 Typická aplikace využívající KBD-SFTCFG 2 POŽADAVKY Software KBD-SFTCFG lze používat pouze na poèítaèi PC splòující následující požadavky: Procesor Pentium (nebo vyšší) Disketová jednotka 3 1/2 palce 1 sériový (COM) port (2 jestliže bude použito i Allegiant interface) 1 paralelní port (pøi použití Allegiant software) Microsoft Windows NT 4.0 (Service Pack 6 nebo vyšší) 6.2 Pøipojení RS-232 Komunikace mezi klávesnicí øady IntuiKey a KBD-SFTCFG probíhá pøes rozhraní RS-232. Jeden konec kabelu rozhraní RS-232 zapojte do 9-pinového sériového portu RS-232 umístìného na klávesnici IntuiKey zezadu, zcela vpravo. Druhý konec kabelu zapojte do COM portu na PC. Software podporuje použití portu COM 1 až COM16. 5

6 MUX / DVR ALLEGIANT 12 VDC RS-232 SERIAL PORT 7 SPUŠTÌNÍ KBD-SFTCFG Pro spuštìní KBD-SFTCFG vstupte do Windows NT menu START a zvolte Programs IntuiKey IntuiKey Configuration Software. KBD-SFTCFG se vždy spustí v prázdném stavu, tj. nebudou otevøeny žádné IntuiKey konfiguraèní soubory (.int), které by bylo možno upravovat. Obr. 2 Zadní panel klávesnice IntuiKey s 9-pinovým konektorem rozhraní RS-232 Pokud budete souèasnì s KBD-SFTCFG používat softwarový balík Allegiant (LTC 8059/00 nebo LTC 8850/00), musí být na PC k dispozici ještì druhý COM port pro propojení s portem konzole systému Allegiant. Podrobnìjší informace viz manuál pøiložený k software Allegiant. 6.3 Pøíprava klávesnice Nejprve ovìøte, že klávesnice má firmware verze 1.01 nebo vyšší. Verze firmware se na klávesnici IntuiKey po prvním zapnutí zobrazí v hlavním menu. Pokud tomu tak není, je pøed použitím KBD-SFTCFG nutno provést update jejího firmware. K tomu budete potøebovat nástroj IntuiKey Firmware Update Utility, který si mùžete stáhnout z internetových stránek Philips (http://www.philipscsi.com) ze sekce Software Updates. DÙLEŽITÉ: Než klávesnice IntuiKey odpoví na externí RS- 232 komunikaci, je jí nutno uvést do tzv. zavádìcího režimu (bootloader). To provedete tak, že v hlavní nabídce Product List zvolíte možnost Keyboard Control a vstoupíte do menu Firmware Upgrade. Jakmile budete vyzváni k zadání hesla, stisknìte souèasnì tlaèítka èíslic 1 a 0. Klávesnice pak pøejde do zavádìcího režimu. Pro vytvoøení nového IntuiKey konfiguraèního souboru (.int) zvolte File New. Pro otevøení stávajícího IntuiKey konfiguraèního souboru (.int) zvolte File Open. KBD-SFTCFG podporuje až 16 souèasnì otevøených souborù.int. Každý soubor obsahuje: Jednu nebo více jazykových tabulek Volitelnou cestu k souboru Allegiant server (.alg) Zvolený PC COM port (pro RS-232 komunikaci s klávesnicí) Nové konfiguraèní soubory IntuiKey (.int) se tvoøí z jiného typu souboru nazývaného šablona jazykové tabulky (language table template, LTT). Pokud je pøi otevírání nového souboru.int k dispozici více než jedna šablona LTT, zobrazí se seznam všech LTT souborù, z nìhož si mùžete vybrat požadovaný soubor: Obr. 3 Vstup do zavádìcího režimu z menu klávesnice IntuiKey Nìkdy mùže být nutné do zavádìcího režimu vstoupit za stavu, kdy se položky menu nezobrazují nebo jsou jinak nedostupné. V takové situaci lze do zavádìcího režimu pøi pøipojeném napájecím/datovém kabelu vstoupit pøímo souèasným stiskem tlaèítek èíslic 0 a 1. Jakmile se klávesnice zapne a inicializuje, je nutno ihned tlaèítka uvolnit. Pro klávesnice s verzí zavádìèe 1.01 a vyšší pøeskoète následující odstavec. Každá šablona LTT publikovaná Philips Komunikaèní a zabezpeèovací systémy je pojmenovaná unikátním jménem. Jméno jednoduše vypisuje, které jazykové tabulky daná šablona DLL podporuje. Jména konèí støedníkem, za nímž následuje èíslo verze. Pouze u klávesnic s verzí zavádìèe 1.00 nyní musíte stisknout tlaèítko Clr, klávesnici znovu vypnout/zapnout, nechat ji nìkolik sekund natáhnout menu a znovu ji vypnout/zapnout pøi stisknutých tlaèítkách 1 a 0 na èíselné klávesnici. Napájecí/ datová kabel pøitom musí zùstat pøipojen. A i zde je nutno ihned tlaèítka uvolnit jakmile se klávesnice zapne a inicializuje. Klávesnice je nyní schopna komunikovat s KBD-SFTCFG. 6

7 8 ZOBRAZENÍ KBD-SFTCFG Hlavní obrazovka KBD-SFTCFG je rozdìlena na dvì èásti. V levé èásti je stromové ovládání umožòující uživateli procházet sadami jazykových tabulek (a jejich hlavními subsekcemi). V pravé èásti obrazovky se zobrazuje formuláø odpovídající subsekci jazykové tabulky aktuálnì zvolené ve stromovém ovládání vlevo Formuláøe chybových zpráv V tìchto formuláøích se zobrazují chybové zprávy jazykové tabulky. Chybové zprávy se pak za provozu objevují na LCD displeji klávesnice a informují o rùzných typech systémových chyb nebo o chybách zpùsobených nesprávnou obsluhou. 8.1 Stromové ovládání (levá èást okna) Koøen stromové struktury je oznaèen Language Tables (jazykové tabulky). Koøen obsahuje pod-položky (složky jazykových tabulek) reprezentující jazykové tabulky obsažené v konfiguraèním souboru IntuiKey (.int). (napø.: 1 English). Každá složka jazykových tabulek má ètyøi hlavní podpoložky. Ty jsou oznaèeny: Miscellaneous Strings (rùzné øetìzce), Error Messages (chybové zprávy), User Functions (uživatelské funkce) a Softkey Menus (menu soft-tlaèítek). Položka Softkey Menus (menu soft-tlaèítek) obsahuje opìt nìkolik podpoložek reprezentujících jazykové tabulky menu soft-tlaèítek. Složky jednotlivých menu jsou oznaèena obecným popisem oznaèujícím souhrnnì funkci 14 softtlaèítek (napø. 31 Camera Functions, funkce kamery). Pokud položka stromové struktury reprezentuje èást obsahu jazykové tabulky, pak se po její volbì pøíslušný obsah zobrazí ve formuláøi v pravé èásti obrazovky KBD-SFTCFG Formuláøe uživatelských funkcí V tìchto formuláøích se zobrazují uživatelské funkce jazykové tabulky. Uživatelské funkce se vztahují k nejrùznìjším možnostem programování systému Allegiant. Úplné informace naleznete v návodu k Allegiant. 8.2 Formuláøe (pravá èást okna) Pravá èást obrazovky KBD-SFTCFG obsahuje formuláøe, ve kterých se zobrazují obsahu jazykových tabulek organizované do skupin editaèních oken a tlaèítek. Jednotlivé skupiny se zobrazují pøímo pod jedno- nebo víceøádkovým popisem vysvìtlujícím jejich význam. Pokud pøíslušnou jazykovou tabulku není možno modifikovat (tj. je povoleno pouze její ètení, read-only), pak tlaèítka a editaèní okna formuláøe nebudou funkèní. U tabulky 1 English je povolenou pouze ètení, protože slouží jako reference, s níž mohou být po provedených zmìnách porovnávány ostatní tabulky Formuláøe menu soft tlaèítek V tìchto formuláøích se zobrazují menu soft-tlaèítek jazykové tabulky a objeví se po volbì sub-položky položky Softkey Menu ve stromové struktuøe Formuláøe jazykových tabulek Formuláøe jazykových tabulek se zobrazují po volbì položky ve stromové struktuøe. Ve formuláøi se zobrazí jméno jazykové tabulky (popis tabulky), které se objeví v menu soft-tlaèítka Language Select. Více informací o zákaznických úpravách jmen jazykových tabulek naleznete v dalších èástech tohoto návodu Formuláøe rùzných øetìzcù V tìchto formuláøích se zobrazují rùzné øetìzce obsažené v jazykových tabulkách (øetìzec je jiné jméno pro textovou zprávu). Tyto øetìzce pak klávesnice zobrazuje bìhem provozu na rùzných místech LCD displeje a pøi nejrùznìjších pøíležitostech. 7

8 Formuláø 1 menu soft-tlaèítek (1 Product Table) pøedstavuje jazykovou tabulku menu soft-tlaèítek Product Table (tabulka výrobkù), ve kterém jsou uvedena všechna zaøízení, jež lze z klávesnice ovládat. Toto menu se na klávesnici zobrazí po stisku tlaèítka Prod. Formuláøe 2 79 menu soft-tlaèítek pak pøedstavují jazykové tabulky jednotlivých menu (POZNÁMKA: nìkteré z formuláøù 2 79 menu nejsou použité). Menu se používají k ovládání funkcí jednoho nebo i více výrobkù uvedených v jazykové tabulce Product Table. Formuláøe 80 a menu soft-tlaèítek se používají pro konfiguraci soft-tlaèítek tak, aby z klávesnice bylo možno na systémech maticových pøepínaèù/ovládacích systémù Allegiant aktivovat makra pøíkazových skriptù (CCL). Více informací o konfiguraci jazykových tabulek soft-tlaèítek pro aktivaci maker pøíkazových skriptù naleznete v dalších kapitolách tohoto návodu. 9 MENU KBD-SFTCFG Po otevøení konfiguraèního souboru IntuiKey (.int) se v menu KBD-SFTCFG zobrazí kompletní nabídka možností. Nìkteré z nich se též objeví jako tlaèítka na lištì nástrojù. Delete Language Table (Smazat jazykovou tabulku) (tento pøíkaz je k dispozici pouze pokud byla ve stromovém ovládání zvolena složka jazykových tabulek) smazání jazykové tabulky. POZNÁMKA: jazykové tabulky, které není povoleno upravovat (tj. jsou urèeny pouze pro ètení), nelze smazat. Copy Language Table to Clipboard (Zkopírovat jazykovou tabulku do schránky) (tento pøíkaz je k dispozici pouze pokud byla ve stromovém ovládání zvolena složka jazykových tabulek) zkopíruje jazykovou tabulku do schránky ( Clipboardu ). Tento pøíkaz slouží ke kopírování jazykových tabulek mezi dvìma.int soubory. Paste Language Table from Clipboard as New (Vložit jazykovou tabulku ze schránky jako novou tabulku) (tento pøíkaz je k dispozici pouze pokud byla do schránky zkopírována jazyková tabulka) zkopíruje jazykovou tabulku ze schránky ( Clipboardu ) a vloží ji na konec stromového ovládání. 9.3 Menu View (zobrazit) Move Language Table Up in Tree (Pøesunout jazykovou tabulky ve stromu výše) - Pøesune složku jazykových tabulek ve stromu výše. 9.1 Menu File (soubor) New (Nový) Vytvoøení nového souboru.int. Open (Otevøít) Otevøení souboru.int. Move Language Table Down in Tree (Pøesunout jazykovou tabulky ve stromu níže) - Pøesune složku jazykových tabulek ve stromu níže. System Default Locale... (Lokální systémová informace) Zobrazení poèáteèní informace o místních nastaveních Windows NT. K tìmto informacím pøistupujte pouze po výzvì pracovníkù technické podpory. Close (Zavøít) Zavøení právì aktivního souboru.int. Save (Uložit) Uložení právì aktivního souboru.int. Save as... (Uložit jako...) Pøed uložením právì aktivního souboru.int se zeptá na nové jméno souboru. <Recent Files> (Poslední soubory) Zobrazí seznam naposledy upravovaných souborù. Pokud dosud nebyly žádné soubory upravovány, bude v tomto poli text Recent Files. Properties (Vlastnosti) Zobrazení dialogu obsahujícího informace o právì aktivním souboru.int. K tìmto informacím pøistupujte pouze po výzvì pracovníkù technické podpory. Exit (Konec) Ukonèení bìhu KBD-SFTCFG. 9.2 Menu Edit (úpravy) Copy Language Table (Zkopírovat jazykovou tabulku) (tento pøíkaz je k dispozici pouze pokud byla ve stromovém ovládání zvolena složka jazykových tabulek) zkopíruje jazykovou tabulku a kopii vloží na konec stromového ovládání. 9.4 Menu Transfer (pøenos) Položky tohoto menu se používají ke komunikaci s klávesnicí IntuiKey. POZNÁMKA: Pøedtím, než tyto pøíkazy mùžete provést, musíte klávesnici uvést do zavádìcího (bootloader) režimu (viz kapitola Pøíprava klávesnice). Query Keyboard... (Odeslat dotaz na klávesnici) (tento pøíkaz vyžaduje, aby klávesnice byla v zavádìcím režimu - viz kapitola Pøíprava klávesnice) odešle na klávesnici dotaz na aktuální konfiguraci. Vìtšinu takto získaných informací budete potøebovat pouze pøi dotazu pracovníkù technické podpory. 8

9 Jazykové tabulky se pøenesou po kliknutí na tlaèítko Upload. Bìhem pøenosu se pak zobrazí jiný dialog zobrazující postup pøenosu. Download... (Zavedení) (tento pøíkaz vyžaduje, aby klávesnice byla v zavádìcím režimu - viz kapitola Pøíprava klávesnice) vyvolá dialog Download umožòující pøenos jazykových tabulek z právì aktivního konfiguraèního souboru IntuiKey (.int) do klávesnice. Configure COM Port... (Konfigurace COM portu) vyvolá dialog volby COM portu PC, který bude používán pro komunikaci s klávesnicí IntuiKey. Mùžete volit mezi porty COM1 až COM16. Jazykové tabulky se pøenesou po kliknutí na tlaèítko Download. Bìhem pøenosu se pak zobrazí jiný dialog zobrazující postup pøenosu. 9.5 Menu Server Set Allegiant Server Document Association... (Nastavit asociaci dokumentù Allegiant) (tento pøíkaz lze používat pouze pokud je na PC nainstalován Allegiant LTC 8059/00 Master Control Software pro Windows nebo LTC 8850/00 Allegiant GUI software) otevøe dialog pro uložení cesty k Allegiant serveru (.alg), který bude asociován s právì aktivním konfiguraèním souborem IntuiKey (.int). Upload... (Naètení) (tento pøíkaz vyžaduje, aby klávesnice byla v zavádìcím režimu - viz kapitola Pøíprava klávesnice) vyvolá dialog Upload umožòující pøenos jazykových tabulek z klávesnice do nových nebo již existujících tabulek právì aktivního konfiguraèního souboru IntuiKey (.int). 9

10 Launch Allegiant Server (Spustit Allegiant server) (tento pøíkaz lze používat pouze pokud je na PC nainstalován Allegiant LTC 8059/00 Master Control Software pro Windows nebo LTC 8850/00 Allegiant GUI software) spuštìní souboru Allegiant serveru (.alg) zadaného v položce Server Set Allegiant Server Document Association... Pokud je k dispozici soubor.alg, zobrazí se dialog Philips GUI Allegiant Server. Pokud hodláte provádìt zmìny v makrech pøíkazových skriptù v souboru.alg, musíte se pøihlásit s profilem úrovnì pracovníka provádìjícího instalaci. Poèáteèní profil s touto úrovní má uživatelské jméno Installer a heslo 1. Podrobnìjší informace naleznete v návodu k software Allegiant server Proè nelze modifikovat jazykovou tabulku 1 - English Jazyková tabulka 1 English slouží jako reference, se kterou lze porovnávat tabulky všech ostatních jazykù. Je zárukou toho, že bez ohledu na rozsah zmìn ostatních jazykových tabulek bude na klávesnici vždy k dispozici poèáteèní konfigurace. 1 English je jediná jazyková tabulka, kterou je možno zavést (downloadovat) do pamì ového místa v klávesnici (slotu) vyhrazeného pro první jazykovou tabulku. Souèasnì je to i jediná jazyková tabulka, kterou nelze pøepsat pøi naèítání (uploadu) tabulek z klávesnice. Uživatelé, kteøí si pøejí pracovat s daty jazykové tabulky 1 English, si nejprve musí vytvoøit její kopii a požadované úpravy provést v kopii Úpravy textu Všechny texty obsažené v jazykové tabulce, které lze modifikovat se v jednom z formuláøù objeví v editaèním oknì. Do tohoto okna lze zapisovat pouze znaky podporované fontem klávesnice. Pøi úpravách textu prosím myslete na následující: 9.6 Menu Window (okno) Cascade (Kaskáda) uspoøádá více.int souborù tak, aby se èásteènì pøekrývaly. Tile (Dlaždice) - uspoøádá více.int souborù tak, aby se nepøekrývaly. Pokud je ovšem hlavní okno pøíliš malé, mùže se èásteèné pøekrytí objevit. Arrange Icons (Uspoøádat ikony) uspoøádá minimalizované.int soubory (zobrazené jako ikony) tak, aby se navzájem nepøekrývaly. 9.7 Menu Help (nápovìda) About... (O aplikaci...) zobrazí verzi/informaci o copyrightu KBD-SFTCFG Zarovnání textu Zarovnávání textu je dùležité, protože urèuje, jak se text bude zobrazovat na LCD displeji klávesnice. Pøi úpravách textu doporuèujeme zachovat pùvodní zarovnání, aby byla zajištìna soudržnost s ostatními textovými poli zobrazovanými na displeji klávesnice Vkládání znakù fontù èíselnými kódy Protože z bìžné PC klávesnice mùže být zadávání nìkterých znakù fontu klávesnice obtížné, umožòuje KBD-SFTCFG provádìt úpravy textu namísto normálního psaní pøímo vkládáním èísel znakù (viz Pøíloha A s mapou fontù klávesnice). Vkládání se provádí pomocí dialogového okna Font-Point Character Entry. Dialog Font-Point mùžete bìhem úpravy textu v editaèním oknì otevøít stiskem tlaèítka Shift a kliknutím pravým tlaèítkem na editaèní okno nebo kliknutím pravým tlaèítkem na editaèní okno a volbou Codepoints... z kontextového menu. Pokud je editaèní okno souèástí skupiny editaèních oken, objeví se v dialogu Font-Point text všech editaèních oken. 10 POUŽÍVÁNÍ KBD-SFTCFG KBD-SFTCFG (konfiguraèní software IntuiKey) obecnì uživateli umožòuje: Upravit podle konkrétních potøeb texty menu soft-tlaèítek a diagnostických zpráv. Úpravy mohou spoèívat od nìkolika drobných zmìn až po úplné pøeložení celé jazykové tabulky (pøes 750 položek) do jiného jazyka. Konfigurovat soft-tlaèítka tak, aby z klávesnice bylo možno na Allegiant maticovém pøepínaèi/øídicím systému aktivovat (CCL) makra pøíkazových skriptù. Následující podkapitoly obsahují popis toto, jak lze tyto a podobné úkoly konkrétnì provést Zmìna jména jazykové tabulky Jméno jazykové tabulky mùžete zmìnit volbou složky jazykových tabulek ve stromovém ovládání a zmìnou textu Table Description ve formuláøi jazykové tabulky. Po stisku tlaèítka Apply nebo volbì nové složky kliknutím na ní se ve stromovém ovládání zobrazí novì zadané jméno. Jména jazykových tabulek se zobrazují v menu soft-tlaèítek Language Select. Jazykové tabulky doporuèujeme pojmenovávat unikátními jmény vyhnete se tak omylùm pøi volbì jazyka z menu Language Select.

11 10.4 Tlaèítka linek Po stisku nìkterých soft-tlaèítek klávesnice zobrazí (linku k) další menu soft-tlaèítek. Ve formuláøích menu KBD-SFTCFG je vedle všech takových soft-tlaèítek zobrazeno tlaèítko linky. Jeho oznaèení pak obsahuje jméno menu, na který odkazuje. Kliknutím na tlaèítko linky se ve stromovém ovládání automaticky zvolí cílové menu (a tedy se zobrazí jeho formuláø). Tlaèítka linek pøedstavují nástroj, kterým lze procházet napøíè jazykovými tabulkami menu soft-tlaèítek pøesnì stejným zpùsobem, jakým jimi budete procházet klávesnicí (graf s úplnou strukturou menu klávesnice viz Pøíloha A Návodu ke klávesnici IntuiKey) Pøiøazení maker Kterékoliv ze soft-tlaèítek menu 80 a mùže provádìt makro pøíkazových skriptù, pokud má tlaèítko makra. Po kliknutí na tlaèítko makra tak, aby bylo ve stisknutém stavu, mùže uživatel do pøíslušného editaèního okna zadat 6-ciferné (normální) makro. Soft-tlaèítko též mùžete nakonfigurovat jako 2-ciferné ofsetové makro, a to kliknutím na malé tlaèítko klávesnice tak, aby zùstalo ve stisknutém stavu. Pøi spouštìní ofsetových maker z klávesnice musí uživatel zadat další ètyømístné èíslo doplòující makro. Vìtšina popisek tlaèítek linek je zkrácená, protože tlaèítka jsou pro zobrazení celého jména menu, na který ukazují, pøíliš úzká. Pokud ovšem nad takové tlaèítko linky umístíte šipku myši, objeví se malé okno s tipem obsahující celé, nezkrácené jméno. Tlaèítko linky nìkdy mùže ukazovat na více než jedno menu soft-tlaèítek. V takovém pøípadì je text tlaèítka formátován jako [#] Links, kde # znamená celkový poèet menu, na která vede. Kliknutím na takové tlaèítko linek se vyvolá dialog obsahující jedno tlaèítko linky na každé cílové menu. V oknì s tipem daného tlaèítka se též zobrazí celkový seznam cílových menu soft-tlaèítek Konfigurace soft-tlaèítek pro spouštìní maker skriptù CCL povelù KBD-SFTCFG též umožòuje zkonfigurovat soft-tlaèítka menu 80 a tak, aby se jimi aktivovaly (CCL) pøíkazové skripty na maticovém pøepínaèi/øídicím systému Allegiant. Tato menu jsou organizována tak, že k menu se pøistupuje pøes menu 80. Soft-tlaèítka menu 80 mohou ubýt nakonfigurována jako pøíkazové skripty nebo jako linky na pøedem definované menu (83 94). Více informací o makrech pøíkazových skriptù viz Pøíloha C. Více informací o psaní maker pøíkazových skriptù naleznete v Návodu k Allegiant PC Software a v Návodu k Allegiant Command Console Language (CCL) Organizace konfiguraèních souborù IntuiKey (.int) ve vztahu k souborùm Allegiant serveru Je-li na PC nainstalován volitelný software Allegiant, je možno každý IntuiKey konfiguraèní soubor (.int) (který mùže obsahovat nìkolik jazykových tabulek) asociovat s jedním jménem souboru Allegiant Server (.alg). Úèelem je, aby se uživatel provádìjící konfiguraci soft-tlaèítek pro spouštìní maker pøíkazových skriptù mohl rychle odvolávat na soubory Allegiant Server (.alg) obsahující pøíslušné skripty. Protože v IntuiKey konfiguraèním souboru (.int) je možno uložit jen jedno jméno souboru Allegiant Server (.alg), doporuèujeme, aby se pøiøazení maker skriptových pøíkazù soft-tlaèítkùm ve všech jazykových tabulkách souboru.int omezilo na makra obsažená v souboru.alg. Organizací souborù.int (sad jazykových tabulek) tímto zpùsobem pøedejdete pøípadným zmatkùm, ke kterým mùže dojít po vytvoøení nìkolika souborù.int Naètení (upload) jazykových tabulek Jazykovou tabulku z klávesnice lze naèíst jako novou jazykovou tabulku (která se pøidá na konec stromového ovládání) nebo ji lze naèíst do již existující jazykové tabulky. Pokud se jazyková tabulka z klávesnice naète do nové tabulky, zobrazí se všechny popisné texty v jejích formuláøích v angliètinì. Takže napøíklad pøi naètení španìlské jazykové tabulky jako nové tabulky bude španìlský text popsán anglickými hlavièkami. Pøi naètení jazykové tabulky z klávesnice do již existující tabulky zùstanou její stávající popisné texty nezmìnìny. 11

12 PØÍLOHA A Mapa fontù klávesnice Font klávesnice IntuiKey podporuje následující znaky. Èísla pod znaky znamenají èíselnou hodnotu kódu znaku. MEZE- RA 12

13 PØÍLOHA B Podrobnosti o kabelu interface RS-232 (èíslo dílu S1385) Konektor RS-232 portu IntuiKey Konektor sériového portu PC 9-kolíková zásuvka (Female) 9-kolíková zásuvka (Female) 180 cm 13

14 PØÍLOHA C Pøíkazové skripty Allegiant a KBD-SFTCFG Pøíkazové skripty Allegiant se zadávají pomocí tabulky pøíkazových skriptù v software Allegiant Server pro PC.Existují tøi rùzné typy Allegiant maker, které lze naprogramovat pomocí software KBD-SFTCFG, nahrát (downloadovat) do klávesnice a poté aktivovat soft-tlaèítky klávesnice IntuiKey. Typ 1: Funkce Star (hvìzdièka) je nejjednodušší makro. V systému Allegiant je možno nakonfigurovat pouze jedno makro tohoto typu. Funkci makra Star je možno spouštìt kterýmkoliv z pøíkazových skriptù soft-tlaèítek, a to zadáním hodnoty 0 (nula) do pøíslušného editaèního okna skriptového pøíkazu (defaultní menu soft-tlaèítka Star naleznete ve formuláøi 80-Main Scripts). Pøi definování funkce pøiøazené aktivaci tlaèítka Star se øiïte prvním pøíkladem v tabulce pøíkazového skriptu. Typ 2: Mùže existovat až rùzných standardních maker. Makru soft-tlaèítka je v tomto pøípadì pøiøazeno unikátní šestimístné èíslo. Èíslo odpovídá èíslu makra naprogramovanému v tabulce Allegiant. V níže uvedeném pøíkladu je standardní makro s pøiøazenou hodnotou Typ 3: Ofsetové makro je nejvýkonnìjší typ makra. Mùže existovat jen 99 rùzných ofsetových maker, ale každé mùže obsahovat ètyømístné èíslo, které se pøedá pøíkazovému skriptu Allegiant. To umožòuje konfigurace využívající stejné obecné funkce, ale rùzné kamery, monitory, pre-pozice a další hodnoty zadávané uživatelem. V níže uvedeném pøíkladu je ofsetové makro s pøiøazenou hodnotou 99. V tabulce pøíkladu pøíkazového skriptu níže jsou uvedeny pøíklady všech tøí typù maker. Více informací o programování a používání CCL pøíkazù naleznete v Návodu k Allegiant PC Software a v Návodu k Allegiant Command Console Language (CCL). 14

15 15

16 Windows a Windows NT jsou registrované ochranné známky (registered trademarks) Microsoft Corporation. Pentium je registrovaná ochranná známka (registered trademark) Intel Corporation Philips Electronics N.V Philips Communication, Security & Imaging, Inc. Všechna práva vyhrazena. Philips je registrovaná ochranná známka (registered trademark) Philips Electronics N. A. Corporation. Práva zmìny technických parametrù bez oznámení vyhrazena. 16

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Cestovní kanceláø - manuál

Cestovní kanceláø - manuál Cestovní kanceláø - manuál Spravujte svou cestovní kanceláø rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení cestovní kanceláøe...3 1.1 K èemu slouží cestovní kanceláø?...3 1.2.

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

Návod pro GMV Selector. Verze 5.4

Návod pro GMV Selector. Verze 5.4 Návod pro GMV Selector Verze 5.4 OBSAH Základní požadavky pro instalaci...3 Pøedstavení GMV Selectoru...4 Rozhraní a menu...5 Kurz povelù...9 Výbìr chlazení/topení...9 Konfigurace elektrického propojení...21

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

SIMATIC. PDM V5.1 Správce technologických přístrojů. Příručka. Předmluva, Obsah. Základní informace o produktu 1

SIMATIC. PDM V5.1 Správce technologických přístrojů. Příručka. Předmluva, Obsah. Základní informace o produktu 1 s SIMATIC Předmluva, Obsah Základní informace o produktu 1 PDM V5.1 Správce technologických přístrojů Konfigurace sítí a technologických přístrojů 2 Práce se systémem SIMATIC PDM 3 Přenášení dat mezi různými

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91. 100Base-T. Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma.

Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91. 100Base-T. Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma. Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91 100Base-T Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma.cz OBSAH str. 1. ÚVOD...1 1.1 POŽADAVKY NA PC...2 2. ZÁKLADNÍ FUNKCE

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Obsah 1 1 Obsah 1 Obsah...1-1 2 Nastavení ovladače tiskárny...2-3 2.1 Sada CD-ROM...2-3 CD-ROM...2-3 2.2 Dodávané ovladače tiskárny...2-4 Ovladače tiskárny a podporované operační systémy...2-4 Systémové

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více