Série MS9500 Voyager Jednořádkový ruční laserový snímač Instalační a uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Série MS9500 Voyager Jednořádkový ruční laserový snímač Instalační a uživatelská příručka"

Transkript

1 Série MS9500 Voyager Jednořádkový ruční laserový snímač Instalační a uživatelská příručka

2 Zastoupenı US č sıdlo spolecnosti Evropa Metrologic Instruments, Inc. Metrologic Insruments GmbH 90 Coles Road Dornierstrasse 2 Blackwood, NJ Puchheim b. Customer Service: ID-METRO Munich, Germany Tel: Tel: Fax: Fax: Jiz nı merika sie Metrologic South merica Metrologic sia (Pte) Ltd. Rua Flo rida, ã ndar 31 Kaki Bukit Road 3 Sao Paulo, SP #05-08 Techlink CEP: Singapore Tel: Tel: Fax: Fax: Brazılie Metrologic do Brasil Ltda. Rua Flo rida, ã ndar Sao Paulo, SP CEP: Tel: Fax: Copyright,2000 by Metrologic,Instruments, Inc. ll rights reserved. Zčdnč cčst tohoto dıla nesmı byt reprodukovč na, odeslč na ani uklč dč na v zč dne podobř ani zč dnymi prostredky bez predchozıho pısemneho souhlasu, s vyjimkou recenzenta, ktery mu ze v recenzi pouzıt c č sti textu vyznac ene buú uvozovkami, nebo jinak podle normy Copyright ct z roku Vyrobky a oznac ene nč zvy v tomto dokumentu jsou chrč nřnymi ochrannymi znč mkami vlastnickych spolec nostı. MLPN 2410

3 OBSH: Uvod... 4 Skener a prıslusenstvı... 4 Rychly start... 5 Instalace skeneru na hostitelsky system... 6 Odpojenı pripojovacıch kabelu skeneru... 7 Jak uzıvat CodeGate Č jen MS Dva operac nı rezimy... 8 Sestaveni stojanu... 8 Moznost stojanu cıslo 1: Neupevnřny... 9 Moznost stojanu c. 2: Napevno umıstnřn na pultř... 9 Cč sti skeneru Zvukovč signalizace Vizuč lnı signalizace Chybove stavy Programovacı metody Zkrč cenč SCII tabulka Upgradovč nı programoveho vybavenı Flash ROM Nč lepky Hloubka snımacıho pole IR ktivace U drzba plikace a protokoly Klč vesnice Rozlozenı klč vesnice Resenı problemu MS9500 serie - poradce pri potızıch RS-232 Demonstrac nı program Dodatek Č Technicke daje Dodatek B Č Vychozı nastavenı Dodatek C Zapojenı konektoru serioveho kabelu Klč vesnicovy kabel Redukc nı kabel T/PS Dodatek D Č Zč ruka a reklamace Dodatek E - Poznč mky Dodatek F Patenty ddendum... 36

4 U VOD Serie MS9500 Voyager jednorč dkovy ruc nı laserovy snımac MS9540. zahrnuje MS9520 a Du lezitym c lč nkem MS9540 je patentovanč CodeGate technologie. CodeGate je intuitivnı skenovacı system vhodny pro vsechny skenovacı aplikace vcetnř pokladnıho, dokumentac nıho a kontroly inventč re. CodeGate pracuje ruka vruce smetrologic patentovanym automatickym spoustřcım schematem. Jednoduse predlozte skeneru cč rovy ko d; vysoce viditelny 650 nm laser je automaticky aktivovany cım dovoluje uzivateli lehce si vybrat cčrovy kod, ktery mč byt skenovč n. Zmč c knřte knoflık CodeGate a data budou predč ny hostitelskemu systemu. Vybaven schopnostı pracovat v drzč ku i mimo nřj muze byt Voyager uzit jako jak ruc nı skener tak i projekc nı skener. Voyager automaticky rozeznč, kdy se nachč zı mimo drzč k a deaktivuje tlacıtko CodeGate. Metrologic pripojil mnoho standardnıch vlastnostı jako: uzivatelem upgradovatelnč Flash ROM, Uzivatelem mřnitelne kabely, MetroSet a MetroSelect konfigurace, EMI rating trıdy B, editovč nı dat pomocı Bits nňpieces a zč ruku 2 roky. Voyager - CodeGate Interface MS9520 Č 9 MS9540 Č 9 OCI MS9520 Č 11 MS9540 Č 11 IBM 468X/469X MS9520 Č 41 MS9540 Č 41 Plnč RS-232C a emulace svřtelneho pera MS9520 Č 47 MS9540 Č 47 klč vesnicovč zč suvka a samostatnč klč vesnice SKENER PR ISLUS ENSTVI Nč sledujıcı seznam souc č stı mu ze, ale nemusı byt souc č stı balıc ku MS9500. Voyager MS9520 Jednorč dkovy ruc nı laserovy snımac anebo Voyager MS9540 č CodeGateá Jednorč dkovy ruc nı laserovy snımac s tlac ıtkem C/DC transformator Č Regulovany 5.2VDC pri 650 m vystupu. Mu ze obsahovat jedno z nč sledujıcıch: 120 V Spojene stč ty: MLPN V Č 240 V Evropa: MLPN V Č 240 V Velkč Britč nie: MLPN Zdrojovy kabel se zabudovanym jackem pro prıvod proudu. Mu ze obsahovat jedno z nč sledujıcıch: Standard: MLPN 53xxx* m (9ň) vinuty kabel, anebo MLPN 54xxx* m (7ň) rovny kabel, *xxx specifikuje spojenı s hostitelem Stojan s prıslusenstvım pro upevnřnı Zasunovacı stojan: MLPN , nebo Stojan s maskou: MLPN

5 Instalacnı a uz ivatelskou prırucku Č MLPN 2410 nglicky originč l k nalezenı na webove strč nce Metrologic -u Č MetroSelect konfiguracnı prırucku pro skener Č MLPN 2407 K nalezenı na webove strč nce Metrologic -u Č Dalsı cčsti mohou byt objednane pro specificky uzıvany protokol. Pro objednč nı dalsıch dılu kontaktujte dealera, distributora anebo volejte zč kaznicke oddřlenı Metrologic ID-METRO nebo Upozornřnı: Pro zachovč nı pouzitelnych standardu musı vsechny obvody pripojene ku skeneru splnovat pozadavky pro SELV (Safety Extra Low Voltage, extra nızky bezpec nostnı proud) podle EN Pro zachovč nı standardu CS C22.2 No. 950/UL 1950 a normy EN 60950, by mřl zdroj proudu splnovat podmınky vykonu pro omezeny zdroj proudu. RYCHLY STRT 1. Pripojte 10-pinovy RJ45 samcı konektor do jacku na Voyageru. Po pripojenı uslysıte kliknutı. 2. Pripojte prıpojku proudu tvaru L do jacku pro proud na pripojovacım kabelu. 3. Zapojte zdroj proudu do C zčsuvky. Ujistřte se, ze pozadavky pro zdroj proudu odpovıdajı vystupu C zč suvky. 4. Kdyz je Voyager pripraven ke skenovč nı rozsvıtı se zelenč dioda, blikne c ervenč dioda a skener jednou pıpne. 5

6 5. Umıstřte c č rovy ko d pred skenovacı okno. Skener jednou pıpne a blikne c ervenč dioda, pokud byl c č rovy ko d spřsnř deko dovč n. U MS9540 stlac te tlac ıtko CodeGate pro prenos dat. Poznamka: Voyager je dodč vč n z tovč rny naprogramovany vychozım nastavenım. Instrukce jak konfigurovat skener najdete v programč torske prıruc ce METROSELECTť. INSTLCE SKENERU N HOSTITELSKY SYSTEM 1. Vypnřte hostitelsky system. 2. Pripojte ku skeneru pripojovacı kabel. Pro sprč vnou instalaci kabelu a prıvodu proudu viz odstavec rychly start teto prıruc ky. Poznamka: Jestli Voyager napč jen z hostitelskeho systemu prosım preskoc te body cıslo 2 a 3 v cčsti rychly start tohoto manuč lu. 3. Pripojte pripojovacı kabel k patric ne zč suvce hostitelskeho systemu. 4. Zapnřte hostitelsky system. Poznamka: Zapojenı skeneru na libovolnou zč suvku hostitelskeho systemu nezaruc uje, ze bude informace sprč vnř prenesena na hostitelsky system. Voyager je dodč vč n z tovč rny naprogramovč n vychozım nastavenım. Instrukce jak konfigurovat skener najdete v programč torske prıruc ce METROSELECTť (MLPN 2407) Dč le zkontrolujte zda skener a hostitelsky system uzıvajı stejny protokol. 6

7 ODPOJENIPRIPOJOVCICH KBEL SKENERU Pred odpojenım kabelu ze skeneru Metrologic doporuc uje, aby byl hostitelsky system vypnut a prıvod proudu odpojen z pripojovacıho kabelu. 1. Najdřte malou dırku na vrchu prıstroje v blızkosti spodnı c č sti loga Voyager. 2. Upravte břznou kancelč rskou sponku do tvaru jak je uveden nahore. 3. Vsunte sponku (anebo jiny podobny nč stroj) do otvoru. 4. Uslysıte tlumene kliknutı. Jemnř zatč hnřte za konektor pripojovacıho kabelu, vysune se ze skeneru. JK UZIVT CODEGTE č JEN MS9540 utomatickč spousš aktivuje laser Umıstřte laserovou cčru na cčrovy ko d Stisknřte tlacıtko CodeGate pro transfer dat 7

8 Dva operacnı rez imy utomaticke spoustřnı pri pouzitı stojanu Cč rovy ko d je automaticky deko dovč n a prenesen CodeGate se aktivuje kdyz je skener mimo drzč k Data c č roveho ko du preneseny pri stisknutı tlac ıtka CodeGate SESTVENI STOJNU Balıc ek c ıslo obsahuje: a. Stojan b. Ovč lnou zč kladnu c. Sroub, M3 x 6mm dlouhy d. Podlozku, c 5 x 0.5 e. Ukotvenı stojanu f. Srouby do dreva c 8 kulatč hlava g. Kovovou zč kladnu 8

9 Stojan lze sestavit dvřma zpu soby. Prvnı zpu sob umoznuje stojan presouvat. Druhč moznost je pevne upevnřnı. Moz nost stojanu cıslo 1: Neupevneny Krok 1 Navleknřte zč střrku pres stojan Krok 2 Umıstřte stojan tak, aby byl pod volč nkem zč střrky, pote upevnřte zč střrku k stojanu pouzitım M3 x 6mm sroubu a podlozek c 5, ktere jsou dodane. Moz nost stojanu c. 2: Napevno umıstnen na pulte Krok 1 Vyvrtejte c tyri c 39 dıry do pultu kde budete stojan upevnovat Krok 2 Pripevnřte zč kladnu kpultu pomocı c tyr sroubu do dreva c 8, ktere jsou dodč ny. Krok 3 Prisroubujte kotvu k zč kladnř tak aby dolehla 9

10 Krok 4 Odstrante tabulku loga tak ze pomocı tenkeho noze odstranıte zč padku. Krok 5 Umıstřte stojan nad sestavu zč kladny. Krok 6 Upevnřte stojan k zč kladnř dotazenım sroubu nachč zejıcıho se pod tabulkou loga. Krok 7 Zalozte tabulku loga zpč tky na mısto. 10

11 C STI SKENERU Tlac ıtko CodeGate nenı souc č stı typu MS

12 ZVUKOV SIGNLIZCE Kdyz je Voyager v provozu, produkuje slysitelne signč ly. Tyto signč ly indikujı stav skeneru. Je dostupnych 6 ru znych nastavenı pro to n pısknutı (normč lnı, 6 strıdavych a zč dny to n). Pro zmřnu to nu viz programovacı manuč l MetroSelect MLPN Jedno pıpnutı Kdyz je skener poprve uveden do provozu rozsvıtı se zelenč dioda, pak blikne c ervenč a skener jednou pıskne (c ervenč dioda zu stane rozsvıcenč po dobu trvč nı pısknutı. Skener je pripraven skenovat. Kdyz skener spřsnř prec te cč rovy ko d blikne c ervenč dioda a skener pıskne (pokud je tak naprogramovč n). Pokud skener jednou nepıskne a blikne zelene svřtlo nebyl cčrovy ko d spřsnř prec ten Drncivy ton Tento to n indikuje chybu. Viz chybove rezimy na stranř pıpnutı - Behem provozu Kdyz vstupujete do konfigurac nıho provozu, c ervene svřtlo blikne a skener 3 krč t pıpne. Cervenč a zelenč dioda budou nepretrzitř blikat pokud bude skener v tomto rezimu.. Pri opoustřnı konfigurac nıho rezimu skener 3 krč t pıpne a diody prestanou blikat. Kdyz uz je nakonfigurovč n, 3 pıpnutı mohou take indikovat komunikac nı prodlevu břhem normč lnıho skenovacıho rezimu. Kdyz uzıvč te jednoko doveho programovč nı, pıpne skener 3 krč t (podle zvoleneho to nu), nč sleduje krč tkč pauza, vysoky to n a nızky to n. Podle toho uzivatel vı, ze byl skener spřsnř konfigurovč n jednoko dovym cčrovym ko dem. 3 pıpnutı - Pri zapnutı Tento to n indikuje chybu. Viz chybove rezimy na stranř

13 VIZULNISIGNLIZCE Na hlavř MS9500 jsou 3 diodove indikč tory (zeleny, zluty a c erveny). Kdyz je skener v provozu indikujı tyto diody jeho stav a stav snımanı blikč nım anebo stacionč rnı aktivitou. Zelena, z luta a cervena jsou vypnuty Pokud skener neprijımč proud z transformč tora anebo hostitelskeho systemu jsou diody zhaslı. Skener je v spornem rezimu a CodeGate je aktivovč n. Presentujte skeneru cč rovy ko d a ve chvıli kdy se aktivuje laser se rozsvıtı i zelenč dioda. Stala z luta CodeGate tlacıtko nenı aktivnı. Pokud je v skenovacım poli cčrovy ko d skener se aktivuje. Cč rovy ko d bude deko dovč n a automaticky predč n hostitelske jednotce. Stala zelena Kdyz je aktivnı laser je rozsvıcena zelenč dioda. Zu stane vtomto stavu dokud je skener v provozu. Stala zelena a cervena blikla Kdyz skener spřsnř prec te c č rovy ko d, c ervenč blikne a skener jednou pıpne. Pokud c ervenč neblikne anebo skener nepıskne, nebyl cčrovy ko d spřsnř prec ten. Stala zelena a stala cervena Po spřsnem skenovč nı skener predč data hostitelskemu zarızenı. Nřktere komunikac nı rezimy vyzadujı aby hostitel nejdrıv informoval skener, ze je pripraven kprijetı dat. Jestli hostitel nenı pripraven prijmou informaci zu stane dioda skeneru rozsvıcena pokud nebudou moci byt data predč ny. 13

14 Strıdavď blikanı zelenď a cervenď Toto indikuje ze je skener v programovacım rezimu. Drnc ivy to n indikuje ze byl v tomto rezimu skenovč n chybny ko d. Stala cervena, zelena nesvıtı Skener c ekč na komunikaci s hostitelem. CHYBOVE STVY Blikajıcı zelena a jeden drncivy ton Indikuje chybu laseroveho subsystemu skeneru. VraŠte jednotku k opravř autorizovanemu servisnımu stredisku. Blikajıcı cervena a zelena se dvema drncivymi tony Indikuje chybu skenovacıho mechanizmu. VraŠte jednotku k opravř autorizovanemu servisnımu stredisku. Staly drncivy ton nesvıtı z adna dioda Pokud je skener pripojen ke zdroji jde o elektronickou zčvadu. VraŠte jednotku k opravř autorizovanemu servisnımu stredisku. Tri pıpnutı pri uvedenı do provozu Kdyz skener 3 krč t pıskne pri uvedenı do provozu, selhala NovRM pamřš. VraŠte jednotku k opravř autorizovanemu servisnımu stredisku. 14

15 PROGRMOVCIMETODY MS9500 Voyager mč 3 metody pro programovč nı. Carovď kody: Voyager se dč konfigurovat skenovč nım cčrovych kodu, ktere jsou k nalezenı v prıruc ce pro konfiguraci METROSELECTť (MLPN 2407). Prosıme hledejte instrukce v tomto manuč lu. Je k stazenı bezplatnř na internetove strč nce Metrologic. (www.metrologic.com). MetroSetá : Tento uzivatelsky prč telsky konfigurac nı program spustitelny pod Windows vč m dovolı jednoduchym kliknutım nastavit pozadovane moznosti skeneru. Je k stazenı bezplatnř na internetove strč nce Metrologic (www.metrologic.com), anebo si mu zete objednat instalac nı diskety na telefonnım c ısle ID-METRO. Sď riovď programovanı: Tento programovacı rezim je ideč lnı pro OEM aplikace. Rezim dč vč koncovemu uzivateli moznost posılat serii prıkazu pouzitım serioveho portu hostitelskeho systemu. Prıkazy jsou ekvivalentnı numerickym hodnotč m c č rovych ko du, ktere jsou k nalezenı v prıruc ce pro konfiguraci MetroSelect (MLPN 2407). Jak funguje se riove programovanı? 1. Kazdy prıkaz odeslany skeneru je SCII reprezentacı kazdeho cısla v konfigurac nıho cčroveho kodu. Cely numericky retřz je ohranic en SCII [stx] a SCII [etx]. Prıklad cıslo 1: Prıkaz pro deaktivaci Codabar Prıkaz = [stx]100104[etx] Retřzec odeslany skeneru = 02h 31h 30h 30h 31h 30h 34h 03h (Vsechny hodnoty jsou hexadecimč lnı). 2. Pokud je prıkaz odeslany skeneru platny, odpovı snımac znakem [ack]. 3. Pokud je prıkaz odeslany skeneru neplatny, odpovı snımac znakem [nak]. Poznamka: Kdyz ktomu dojde, musıte zac ıt znovu od zac č tku konfigurac nı sekvence. Pouhe znovu odeslč nı chybneho prıkazu nestac ı. 4. V pru břhu programovč nı zu stč vajı motor a laser aktivnı. V PROGRMOVCIM REZ IMU NELZE SKENOVT Z DNE CROVE KODY. 5. Mezi prıkazy je 20 vterinove okno. Pokud dojde k 20 vterinove promlce, skener odesle [nak] a musıte zacıt znovu. 6. Pro vstup do serioveho programovacıho rezimu zadejte nč sledujıcı prıkaz: [stx]999999[etx]. 7. Pro ukonc enı serioveho programovacıho rezimu zadejte nč sledujıcı prıkaz: [stx]999999[etx], skener odpovı [ack] a dlouhym pıpnutım. 8. Tento rezim pouzıvč aktuč lnı prenosovou rychlost, paritu, stop bity a nastavenı datovych bitu, ktere jsou konfigurovč ny v skeneru. Vychozı nastavenı skeneru jsou 15

16 Vlastnost 9600, Mezera,2, 7. Je-li skeneru odeslč n prıkaz, ktery by zmřnil tato nastavenı, nebude zmřna provedena pred opustřnım programovacıho rezimu. Prıklad c ıslo 2: Nč sledujıcı prıklad nastavı skener do vychozıho tovč rnıho nastavenı. Deaktivuje skenovč nı c č roveho ko du Code 128, nastavı pu vodnı zvukovou signalizaci a pridč G jako programovatelny prefix. Hostitelsky prıkaz SCII prezentace OdpoveĚ skeneru Vstup do programovacıho [stx]999999[etx] 02h 39h 39h 39h 39h 39h 39h 03h [ack] nebo 06h rezimu Nahraj vychozı nastavenı [stx]999998[etx] 02h 39h 39h 39h 39h 39h 38h 03h [ack] nebo 06h Zakč zat Code 128 [stx]100113[etx] 02h 31h 30h 30h 31h 31h 33h 03h [ack] nebo 06h Nč hradnı to n 1 [stx]318565[etx] 02h 33h 31h 38h 35h 36h 35h 03h [ack] nebo 06h Progr.prefix c 1 [stx]903500[etx] 02h 39h 30h 33h 35h 30h 30h 03h [ack] nebo 06h Code Byte 0 [stx]0[etx] 02h 30h 03h [ack] nebo 06h Code Byte 7 [stx]7[etx] 02h 37h 03h [ack] nebo 06h Code Byte 1 [stx]1[etx] 02h 31h 03h [ack] nebo 06h Konec programovacıho [stx]999999[etx] 02h 39h 39h 39h 39h 39h 39h 03h [ack] nebo 06h rezimu Skener vydč dlouhe pıpnutı! Prıkazy posılane skeneru neobsahujı malou vodnı "3", kterou mu zete vidřt v MetroSelect manuč lu u kazdeho retřzce cčroveho ko du. "3" SE NEPOSIL, JE TO JENOM OZNCENIDRUHU KODU. Jak si vsimnete, pro prıkazy vyzadujıcı skenovč nı dodatec nych cčrovych kodu (jako prefixy, sufixy, promlky, atd.) jednoduse poslete ko dove byty ve stejnem poradı v jakem byste normč lnř skenovali c č rove ko dy. Prıklad 3: Nč sledujıcı ukazuje udč losti, ktere se odehrajı kdyz je odeslč n chybny cčrovy ko d Vlastnost Hostitelsky prıkaz SCII prezentace OdpoveĚ skeneru Vstup do programovacıho rezimu [stx]999999[etx] 02h 39h 39h 39h 39h 39h 39h 03h [ack] nebo 06h Nahraj vychozı nastavenı [stx]99999:[etx] 02h 39h 39h 39h 39h 39h 3h 03h [nak] nebo 15h Chybny prıkaz musıte zacıt znovu! Vstup do programovacıho [stx]999999[etx] 02h 39h 39h 39h 39h 39h 39h 03h [ack] nebo 06h rezimu Nahraj vychozı nastavenı [stx]999998[etx] 02h 39h 39h 39h 39h 39h 38h 03h [ack] nebo 06h Baud hodnota [stx]415870[etx] 02h 34h 31h 35h 38h 37h 30h 03h [ack] nebo 06h Konec programovacıho [stx]999999[etx] 02h 39h 39h 39h 39h 39h 39h 03h [ack] nebo 06h rezimu Skener vydč dlouhe pıpnutı! Tento prıklad prıkaz ilustruje dva du lezite body. - Za prve, je-li zaslč n od hostitele chybny prıkaz, skener odpovı [nak] a koncovy uzivatel musı znovu zac ıt od zac č tku; - Za druhe, je-li poslč n prıkaz ke zmřnř prenosove rychlosti, novč rychlost bude nastavena az po ukonc enı programovacıho rezimu. 16

17 Zkracena SCII tabulka Znak Hex hodnota Decimč lnı hodnota [STX] 02h 2 [ETX] 03h 3 [CK] 06h 6 [NK] 15h h h h h h h h h h h 57 UPGRDOVNIPROGRMOVEHO VYBVENIFLSH ROM Program Meteor je prakticky doplnřk nove rady snımacu Metrologic zalozenych na flash eprom. Tento program umoznuje uzivateli skeneru Metrologic rychly upgrade na novou verzi firmwaru. Vyzaduje osobnı poc ıtac se systemem Windows 95 nebo vyssım a pouzitı komunikac nıho portu COM. Uzivatel jenom zapojı skener na komunikac nı port poc ıtac e, spustı program Meteor a mu ze zacıt upgradovat svu j snımac. Kazdy MS9500, bez ohledu na cıslo verze anebo komunikac nı protokol, je upgradovatelny. Jinymi slovy vsechny snımac e s rozhranımi RS232 (-41), klč vesnicove (- 47), emulujıcı svřtelnč pera (-41), OCI (-9) i s IBM 468X/469X (-11) jednotky jsou upgradovatelne. Pro upgrade vsech jednotek je nutny pripojovacı kabel (MLPN 54012). Upgrady budou dodč ny spolec nostı Metrologic vsouborech nazyvanych Motorola S- record. Tyto soubory obsahujı veskere informace potrebne pro upgrade skeneru. Jednoduse pridejte tento soubor do pracovnıho adresč re, nebo jej preneste zjeho souc asneho umıstnřnı. Program provede uzivatele jednoduchym postupem. Uzivatel musı nejdrıv zvolit soubor. Po vybřru a potvrzenı je soubor pripraven k pouzitı vupgradu. Stisknřte tlacıtko pro upgradovč nı skeneru. Jednotka prejde do flash rezimu Č zelenč a c ervenč dioda budou svıtit. Uzivatel mu ze sledovat proces upgradu na obrazovce. Kdyz je upgrade ukonc en odpovı skener jednım pıpnutım stejnř jako pri uvedenı do provozu. Pıpne-li dvakrč t, nebyl skener sprč vnř upgradovč n. V takovem prıpadř kontaktujte Metrologic pro dalsı informace. 17

18 NLEPKY Kazdy skener mč na zadnı stranř prıstroje nč lepku. Tato obsahuje cıslo modelu, datum vyroby, seriove c ıslo, CE a bezpec nostnı informace. Nč sleduje prıklad nč lepky: VYHNšTE se expozici laserovym svetlem vychazejıcım z tohoto mısta 18

19 HLOUBK SNIMCIHO POLE Sırka skenovacıho pole Minimalnı sırka elementu carovď ho kodu B C D E F G H J K mm mils

20 IR KTIVCE Sırka skenovacıho pole U DRZB Chloupky a spına mohou brč nit dobremu skenovč nı c č roveho ko du. Proto vstupnı okno vyzaduje obc asne vyc istřnı 1. Naneste c istıcı prostredek na okna na jemny nechlupaty kousek lč tky. 2. Jemnř otrete sklo skeneru 20

21 PLIKCE PROTOKOLY Modelove c ıslo skeneru zahrnuje c ıslo skeneru a vychozı tovč rnı komunikac nı protokol. Skener Oznacenı verze Komunikacnı protokol(y) MS U plny RS-232 / Emulace svřtelneho pera MS9540 MS9520 MS Klč vesnicovy, Samostatnř klč vesnicovy a RS-232 TX/RX MS OCI a RS-232 TX/RX MS9540 MS9520 MS IBM 46XX a plny RS-232 Serie ruc nıch snımacu MS9500 s vestavřnym PC klč vesnicovym rozhranım je urc enč jen pro emulaci klč vesnice. Mnoho RS-232 programovatelnych funkcı dostupnych v jinych skenerech Metrologic jsou take dostupnč jako klč vesnicovč rozhranı. Nč sledujı nejdu lezitřjsınastavitelne moznosti specificke pro klč vesnicove rozhranı. Klavesnice o **T (zahrnuje IBMť PS2 modely 50, 55, 60, 80) o XT o IBM PS2 (zahrnuje modely 30, 70, 8556) Rozloz enı klavesnice **US Francie Itč lie Belgie Japonsko Velkč Britč nie Nřmecko Spanřlsko Svycarsko **Vychozı nastavenı. Viz Dodatek B, strany pro vychozı nastavenı. Viz METROSELECTť programovacı prıruc ka (MLPN 2407) pro informace o tom jak zmřnit nastavenı. 21

22 R ES ENIPROBLEM Nč sledujıcı poradce je urc en jenom kreferenc nım c elu m. Kontaktujte reprezentanta Metrologic na telefonnım cısle ID-Metro nebo , aby se zachovali omezene zč ruc nı podmınky. Platıpro vs echna rozhranı MS9500 SERIE - PORDCE PR I POTIZICH Symptomy Moz nď duvody poruchy R esenı Nesvıtı diody ani laser, nepıpč Nesvıtı diody ani laser, nepıpč 3 pıpnutı pri uvedenı do provozu Souvisly drc ivy to n pri uvedenı do provozu Drnc ivy to n a zelenč dioda blikne pri uvedenı do provozu Drnc ivy to n a zelenč dioda blikne pri uvedenı do provozu Jednotka skenuje, komunikuje a 2x pıpne Jednotka se uvede do provozu ale neskenuje ani nepıpč Jednotka se uvede do provozu ale neskenuje ani nepıpč Jednotka se uvede do provozu ale neskenuje ani nepıpč Skener skenuje cčrovy ko d, ale uzamkne se po prvnım skenovč nı a c ervenč dioda zu stane rozsvıcena Skener nenı nijak napč jen proudem Skener nenı nijak napč jen proudem z hostitele Selhč nı NovRM Selhč nı RM nebo ROM Selhč nı VLD Selhč nı skenovacıho mechanizmu Nastavenč krč tkč prodleva pro stejny symbol Bzucčk je vypnut, je zvoleno zč dny to n. Skenujete symbologii, kterč nenı aktivovč na. Skener byl naprogramovč n pro fixnı delku ko du anebo minimč lnı delku a cčrovy ko d tato naprogramovanč kriteria nesplnuje. Skener je nakonfigurovč n k podpore nřjakeho druhu dohadovacıho protokolu, ale neprijımč signč l. 22 Zkontrolujte zč suvku, transformč tor a prıvodovy kabel. Ujistřte se, ze je kabel pripojen ke skeneru. Nřktere hostitelske jednotky nemajı dostatek proudu potrebny k provozu Voyager Ču. Bude potreba obstarat zdroj energie. Kontaktujte reprezentanta Metrologic pokud si jednotka nezachovč naprogramovanou konfiguraci. Kontaktujte reprezentanta Metrologic pokud nebude jednotka fungovat. Kontaktujte reprezentanta Metrologic. Kontaktujte reprezentanta Metrologic. Nastavte delsıprodlevu pro stejny symbol. Zapnřte bzuc č k, zvolte to n. UPC/EN, Ko d 39, proklč dany 2 z 5, Ko d 93, Ko d 128 a Codabar jsou aktivovane jako vychozı. Ovřrte zda byl zvolen skenovany typ ko du. Ovřrte zda skenovany kod splnuje kriteria (typicke u jinych kodu nez UPC/EN ). Skener je tovarnč nastaven na min. 3 znaky carove ho ko du. Skener je konfigurovč n, aby podporoval CK/NK, RTS/CTS, XON/XOFF nebo D/E. Ujistřte se, ze kabel hostitele a hostitel podporujı dohadovacı protokol.

23 Symptomy Moz nď duvody poruchy R esenı Jednotka skenuje, ale data prevč dřna hostiteli jsou chybnč Skener pıpne u nřkterych cčrovych ko du a jinych ne, ve stejne symbologii cčroveho ko du Skener pıpne u nřkterych cčrovych ko du a jinych ne, ve stejne symbologii cčroveho ko du Skener pıpne u nřkterych cčrovych ko du a jinych ne, ve stejne symbologii cčroveho ko du Skener pıpne u nřkterych cčrovych ko du a jinych ne, ve stejne symbologii cčroveho ko du Skener pıpne u nřkterych cčrovych ko du a jinych ne, ve stejne symbologii cčroveho ko du Jednotka skenuje cčrovy ko d, ale nejsou zč dnč data. Jednotka skenuje, ale data nejsou sprč vnč Jednotka prevč dı kazdou cıslici 2x lfa znaky se zobrazujı jako male Vsechno funguje az na pč r znaku Formč t dat skeneru se neshoduje s pozadavkem hostitelskeho systemu Tiskovč kvalita cčroveho ko du je nevyhovujıcı. Pomřr cčroveho ko du je vnř tolerance. Cč rovy ko d mohl byt vytistřn nesprč vnř. Skener nenı sprč vnř konfigurovč n pro tento typ c č roveho ko du. Nastavenı minimč lnı delky symbolu nefunguje s tımto c č rovym ko dem. Konfigurace je nesprč vnč Konfigurace je nesprč vnč Konfigurace je nesprč vnč Pocıtac je v rezimu Caps Lock Tyto znaky nemusı byt podporovč ny vyhledč vacı tabulkou dane zemř Zajistřte, aby se formč t dat skeneru shodoval s daty pozadovanymi hostitelem. Ujistřte se, ze je skener zapojen do sprč vne zč suvky hostitele. Zkontrolujte tiskovou kvalitu. Typ tiskč rny by take mohl byt zč vadou. Zmřnte tiskovč nastavenı Č zapnřte eko mo d nebo vysokou rychlost. Zkontrolujte tiskovou kvalitu. Typ tiskč rny by take mohl byt zč vadou. Zmřnte tiskovč nastavenı Č zapnřte eko mo d nebo vysokou rychlost. Zkontrolujte zda jde o problem kontrolnı c ıslice nebo ohranic enı. Zkontrolujte sprč vne nastavenı kontrolnı c ıslice. Zkontrolujte zda je sprč vnř nastavena minimč lnı delka symbolu. Ujistřte se, ze je skener konfigurovč n pro sprč vny rezim. Zkontrolujte internı jumper. Ujistřte se, ze je zvolen sprč vny typ PC T, PS2 nebo XT. Zvolte sprč vnou ko dovou strč nku zemř a sprč vne formč tovč nı. Upravte meziznakovou prodlevu. Zvyste hodnotu meziznakove prodlevy ko du. Ovřrte zda je prenesena F0 pauza. Moznč bude nutne toto vyzkouset v obou nastavenıch. ktivujte funkci detekce Caps Lock pro ovřrenı zda PC pracuje v tomto rezimu. Zkuste provozovat skener v lt rezimu 23

24 Symptomy Moz nď duvody poruchy R esenı Zapne se v porč dku, skenuje v porč dku, ale nekomunikuje sprč vnř s hostitelem Zapne se v porč dku, skenuje v porč dku, ale nekomunikuje sprč vnř s hostitelem Zapne se v porč dku, skenuje v porč dku, ale nekomunikuje sprč vnř s hostitelem Hostitel prijımč data, ale nejsou sprč vne Vypadč vajı znaky COM zč suvka hostitele nenı v provozu nebo nenı sprč vnř nakonfigurovč na COM zč suvka hostitele nenı v provozu nebo nenı sprč vnř nakonfigurovč na Kabel nenı zapojen k sprč vne COM zč suvce Skener a hostitel moznč nejsou nakonfigurovanı na stejne interface parametry Prodleva mezi znaky musı byt zvysena u prenč seneho vystupu Ujistřte se, ze baud hodnota a komunikac nı zč suvka se shodujı a program hledč RS232 data. Ujistřte se, ze prenosovč rychlost a komunikac nı zč suvka se shodujı a program hledč RS232 data. Ujistřte se, ze prenosovč rychlost a komunikac nı zč suvka se shodujı a program hledč RS232 data. Zkontrolujte, zda jsou u skeneru a hostitele nakonfigurovč ny stejne interface parametry. Zvyste prodlevu mezi znaky u prenč seneho vystupu pomocı MetroSelect programovacı prıruc ky MLPN

25 RS-232 DEMONSTRC NIPROGRM Jestli RS-232 skener nekomunikuje s vasım IBM kompatibilnım PC zadejte nčsledujıcı zč kladnı program k otestovč nı provozu komunikac nı zč suvky a skeneru. Tento program je urc en pro demonstrac nı c ely. Je urc en jenom k zjistřnı toho zda jsou sprč vnř zapojeny kabely, zda sprč vnř funguje COM zč suvka a skener. ObjevıČli se data c č roveho ko du na obrazovce břhem uzıvč nı programu ukazuje to jenom, ze hardwarovy interface a skener fungujı. Vtomto bodř zjistřte zda souhlası aplikac nı software a konfigurace skeneru. Jestli aplikace nepodporuje RS232 skenery, bude moznč zapotrebı uzıt softwaroveho interface programu, ktery vezme RS232 data a umıstı je do klč vesnicoveho bufferu. Tento program rıdı PC tak, aby ignorovalo RTS-CTS, Data Set Ready (DSR) a Data Carrier Detect (DCD) signč ly. Jestli demonstrac nı program funguje a vč sprogram porč d ne nastavte jumper RTS to CTS a Data Terminal Reading (DTR) na DCD a DSR na zadnı stranř sveho pocıtac e. 10 CLS 20 ON ERROR GOTO OPEN COM1:9600,S,7,1,CSO,DSO,CD0,LF± S#1 35 PRINT SCN FEW BR CODES± 40 LINE INPUT #1, BRCODE$ 50 PRINT BRCODE$ 60 K$ = INKEY$: IF K$ = CHR$(27) THEN GOTO GOTO PRINT ERROR NO.±; ERR ; PRESS NY KEY TO TERMINTE.± 110 KK$ = INKEY$: IF K$ = ± THEN GOTO CLOSE: SYSTEM END 25

26 DODTEK č TECHNICKE U DJE Operacnı Zdroj svřtla viditelnč laserovč dioda 650 nm Ý 10 nm Vykon laseru 0.96 mw (vrchol) Hloubka skenovacıho pole 0 mm Č 203 mm (0± Č 8± for mm (13 mil) cčrovy ko d v zč kladnım nastavenı Rychlost skenu 72 skenovacıch rč dek za sekundu Skenovacı vzor Jednoduchč skenovacı linie Minimč lnı sırka cčroveho ko du mm (5.0 mil) Infrac ervenč aktivace Dlouhy dosah: 0 mm Č 279 mm Ý 51 mm (0± Č 11± Ý 2±) Krč tky dosah: 0mm Č 102 mm Ý 25 mm (0± Č 4± Ý 1±) Deko dovacı schopnost utomaticky rozlisuje vsechny standardnı cčrove ko dy. Pro vsechny ostatnı kontaktujte Metrologic Systemovč rozhranı RS232, PC Klč vesnicovy vstup, samostatnč klč vesnice OCI, IBM 468X/469X, Emulace svřtelneho pera Tiskovy kontrast 35% minimč lnı rozdıl odrazivosti Poc et znaku az do 80 znaku Ctenı (Lisıse podle typu a hustoty symbolgie) Vč lec, Vyska, Odchylka 42ã, 68ã, 52ã Operace bzucčku 7 to nu nebo bez zvuku Indikč tory (diody) Zelenč = laser v provozu, pripraven skenovat Cervenč = sprč vne prec tenı Z lutč (jenom MS9540) = tlacıtko CodeGate je neaktivnı (snımac je zapnuty) CodeGate tlacıtko je aktivnı (snımac je vypnuty) Mechanickď Delka 198 mm (7.8±) Sırka rukojetř 45 mm (1.8±) Sırka hlavy 78 mm (3.1±) Hloubka 40 mm (1.6±) Vč ha 149 g (5.25 oz) Kabelovy standard 2.7 m (9ň) vinuty; moznost: 2.1 m (7ň) rovny Elektrickď Vstupnı napřtı 5 VDC Ý 0.25 V Vykon Č v provozu W Vykon Č sporny rezim W Proud Č v provozu VDC Proud Č sporny rezim VDC DC transformč tory trıda 2; 650 m Laser trıda CDRH: trıda II; EN :1994/11:1996 trıda 1 EMC FCC trıda B Prostredı Operac nı teplota Skladovacı teplota Vlhkost U rovnř svřtla Nč razuvzdornost Nec istoty Ventilace 0ãC to 40ã (32ã to 104ãF) -40ãC to 60ãC (-40ãF to 140ãF) 5% do 95% relativnı vlhkosti, nekondenzujıcı az do 4842 Lux (450 kandela) stavřno na pč d z 1.5 m (5ň) uzavrene, bez prachu Nepotrebnč 26

Série MS9500 Voyager Jednořádkový ruční laserový snímač Instalační a uživatelská příručka

Série MS9500 Voyager Jednořádkový ruční laserový snímač Instalační a uživatelská příručka Série MS9500 Voyager Jednořádkový ruční laserový snímač Instalační a uživatelská příručka Zastoupenı US č sıdlo spolecnosti Evropa Metrologic Instruments, Inc. Metrologic Insruments GmbH 90 Coles Road

Více

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS5100 Eclipse Series. Instalační a uživatelská příručka

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS5100 Eclipse Series. Instalační a uživatelská příručka METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS5100 Eclipse Series Instalační a uživatelská příručka ÚVOD MS5145 Eclipse je jednořádkový ruční laserový snímač. Vybavený Metrologic patentovanou technologií CodeGate, může

Více

Úvod 1. Snímač a příslušenství 2 Části snímače 4 Etikety 5 Kabely PowerLink 5 Údržba 5 Montážní specifikace a Sestava stojánku 6

Úvod 1. Snímač a příslušenství 2 Části snímače 4 Etikety 5 Kabely PowerLink 5 Údržba 5 Montážní specifikace a Sestava stojánku 6 OBSAH Úvod 1 Snímač a příslušenství 2 Části snímače 4 Etikety 5 Kabely PowerLink 5 Údržba 5 Montážní specifikace a Sestava stojánku 6 Instalace snímače do hostitelského systému RS232 MS3780-14 8 IBM 46XX

Více

Typ MS 9500 Voyager Jednopaprskový ruční laserový snímač Instalační a uživatelská příručka

Typ MS 9500 Voyager Jednopaprskový ruční laserový snímač Instalační a uživatelská příručka Typ MS 9500 Voyager Jednopaprskový ruční laserový snímač Instalační a uživatelská příručka 1 Zastoupení US sídlo společnosti Evropa Metrologic Instruments,90 Coles Road Inc. Metrologic Instruments GmbH

Více

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. IS4220 ScanGlove Jednopaprskový ruční laserový snímač. Instalační a uživatelská příručka

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. IS4220 ScanGlove Jednopaprskový ruční laserový snímač. Instalační a uživatelská příručka METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. IS4220 ScanGlove Jednopaprskový ruční laserový snímač Instalační a uživatelská příručka ÚVOD Metrologic IS4220 ScanGlove je přenosný jednořádkový ruční laserový snímač. Snímač

Více

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS7120 Orbit presentační laserový snímač. Instalační a uživatelská příručka

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS7120 Orbit presentační laserový snímač. Instalační a uživatelská příručka METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS7120 Orbit presentační laserový snímač Instalační a uživatelská příručka ÚVOD Orbit je vícesměrný laserový snímač čárového kódu. Lehký a robustní je Orbit malý co do velikosti,

Více

Analýza dějů na rozhraní RS 232 C

Analýza dějů na rozhraní RS 232 C Fakulta informačních technologií, VUT v Brně Ústav počítačových systémů Personální počítače, technická péče, cvičení Analýza dějů na rozhraní RS 232 C Úloha č. 9 Zadání: 1. S využitím logického analyzátoru

Více

Laserová čtečka čárových kódů OCOM OCBS-LA06

Laserová čtečka čárových kódů OCOM OCBS-LA06 Laserová čtečka čárových kódů OCOM OCBS-LA06 Uživatelský manuál 1. Provozní pokyny 1. Otevřete balení a vyjměte čtečku. Přiložený konektor RJ45 připojte ke čtečce a druhou stranu zapojte do USB konektoru

Více

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS6720 vícesměrný ruční laserový snímač. Instalační a uživatelská příručka

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS6720 vícesměrný ruční laserový snímač. Instalační a uživatelská příručka METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS6720 vícesměrný ruční laserový snímač Instalační a uživatelská příručka ÚVOD MS6720 je první laserový snímač čárového kódu, který vytváří most mezi vícesměrnými pevnými snímači

Více

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS7320 InVista Serie Instalační a uživatelská příručka

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS7320 InVista Serie Instalační a uživatelská příručka METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS7320 InVista Serie Instalační a uživatelská příručka ÚVOD MS7320 InVista je vícesměrný fixní laserový snímač čárového kódu nové generace. Tento kompaktní snímač navržený

Více

VA HY CAMPESA SCALE CONV

VA HY CAMPESA SCALE CONV TONAVA, akciova spolecnost ELEKTRONICKE VA HY CAMPESA SCALE CONV Prırucka pro uz ivatele 6982026-00 Obsah 1. POPIS 3 2. SOFTWARE 3 3. KONEKTORY 3 4. UVEDENIDO PROVOZU 3 5. R ES ENIPROBLEMU 4 6. PRIKLAD

Více

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS7600 Horizon Série Instalační a uživatelská příručka

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS7600 Horizon Série Instalační a uživatelská příručka METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS7600 Horizon Série Instalační a uživatelská příručka ÚVOD Horizon je vícesměrný pultový laserový snímač čárového kódu nové generace. Tento kompaktní snímač navržený pro práci

Více

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem 9 221 PXC64-U DESIGO PX Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem PXC-U PXA30-T Volně programovatelné automatizační podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických zařízení budov Sběrnice

Více

MS7820 Metrologic. Snímač čárového kódu

MS7820 Metrologic. Snímač čárového kódu METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS7820 Metrologic Snímač čárového kódu Instalační a uživatelská příručka 1 Úvod Celkový přehled Snímač MS7820 Solaris je vysoce výkonný vertikální vícesměnný snímač čárového

Více

CODEWARE. Nastavovací příručka. pro snímače CipherLab 1500/1560/1562

CODEWARE. Nastavovací příručka. pro snímače CipherLab 1500/1560/1562 CODEWARE Nastavovací příručka pro snímače CipherLab 1500/1560/1562 CODEWARE Obsah Začít nastavovat 1 Obnovení továrního nastavení 1 Uložit uživatelské nastavení 1 Obnovení uživatelského nastavení 1 Ukončit

Více

Externí přenosný. HP SimpleSave. Přenosný pevný disk Uživatelská příručka. SimpleSave

Externí přenosný. HP SimpleSave. Přenosný pevný disk Uživatelská příručka. SimpleSave HP SimpleSave Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný SimpleSave Získání nápovědy Pokud potřebujete nápovědu k disku, jeho instalaci nebo softwaru, kontaktujte nás: Webová technická podpora

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka CIPHER 1160/1260 Bluetooth bezdrátový snímač Uživatelská příručka 2003 SYNTECH INFORMATION Co. Ltd. All Right Reserved. CipherLab je registrovaná ochranná známka SYNTECH INFORMATION Strana :1 UPOZORNĚNÍ

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1 Zastoupení USA sídlo společnosti Evropa Metrologic Instruments,90 Coles Road Inc. Metrologic Instruments GmbH Blackwood, NJ 08012-4683 Dornierstrasse 2 Customer Service:

Více

Lineární snímače řady 3800

Lineární snímače řady 3800 Lineární snímače řady 3800 Návod k použití Obsah úvod... 4 o této příručce... 4 příprava snímače k provozu... 5 identifikace snímače... 6 připojení snímače a konfigurace rozhraní... 7 připojení USB...

Více

Válečková myš RollerMouse Red plus

Válečková myš RollerMouse Red plus Válečková myš RollerMouse Red plus contour contour Děkujeme vám za možnost pomáhat vám pracovat pohodlněji a efektivněji. Společnost Contour Design se od roku 1995 neustále snaží vyvinout tu nejlepší myš.

Více

14.01.3275, 14.01.3273 GENERAL VIEW USB KVM PŘEPÍNAČ CS-1722/CS-1724 Návod na použití

14.01.3275, 14.01.3273 GENERAL VIEW USB KVM PŘEPÍNAČ CS-1722/CS-1724 Návod na použití 14.01.3275, 14.01.3273 GENERAL VIEW USB KVM PŘEPÍNAČ CS-1722/CS-1724 Návod na použití Aby jste se vyhnuli poškození výrobku nebo zařízení, na které se připojuje, před použitím si pozorně přečtěte návod

Více

Převodník Ethernet RS232 s Modbus RTU / TCP routerem

Převodník Ethernet RS232 s Modbus RTU / TCP routerem R025 Převodník Ethernet RS232 s Modbus RTU / TCP routerem Shrnutí R025 je převodník rozhraní RS232 na 10/100 Mbit Ethernet, tzv. terminal server. Obsahuje i funkci pro převod telegramů protokolu Modbus

Více

Bezpečnostní upozornění Instalační manuál pro GSM modemy Maestro-100 a Maestro-20 ( překlad originálního manuálu v anglickém jazyce ) Modem je zdrojem radiových vln. Při jeho použití musíte dbát bezpečnostních

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

Instalační manuál pro GSM modemy Maestro-100 a Maestro-100 lite

Instalační manuál pro GSM modemy Maestro-100 a Maestro-100 lite Instalační manuál pro GSM modemy Maestro-100 a Maestro-100 lite ( překlad originálního manuálu v anglickém jazyce ) Revize: 4.0 ( září 2006 ) Maestro-100 / Maestro-100 lite Instalační manuál Strana 1 Přeloženo:

Více

GSM modem TC35 Návod k instalaci a programování v1.1

GSM modem TC35 Návod k instalaci a programování v1.1 UNIVERZÁLNÍ SERIOVY GSM MODEM GSM modem TC35 Návod k instalaci a programování v1.1 GSM modem TC35 je zařízení na bázi modulu Siemens TC35 pro bezdrátový přenos dat po sítích GSM mobilních telefonů. Je

Více

Regulá tor TEMco 1200

Regulá tor TEMco 1200 Regulá tor TEMco 1200 Regulá tor je určen k programovému řízení pecí s termočlá nky typu K a S. Má vestavě nou paměť na 9 programů po 9 krocích. Regulá tor má ná sledující ovlá dací a indikační prvky:

Více

Adresovatelný převodník rozhraní RS48/RS232 ELO E250. Uživatelský manuál

Adresovatelný převodník rozhraní RS48/RS232 ELO E250. Uživatelský manuál Adresovatelný převodník rozhraní RS48/RS232 ELO E250 Uživatelský manuál 2 ELO E250ZK001 1.1 Použití převodníku...4 2.0 Principy činnosti...5 3.0 Instalace...5 3.1 Vybudování sběrnice RS-485...5 3.2 Připojení

Více

LASER INTERCEPTOR Návod na použití

LASER INTERCEPTOR Návod na použití LASER INTERCEPTOR Návod na použití LASER INTERCEPTOR Laser interceptor je víceúčelové laserové zařízení vyrobené pro Vaši bezpečnost a bezpečnost Vašeho vozidla při každodenním jezdění po cestách. Laser

Více

Úvod 1. Snímač a příslušenství 2 Části snímače 4 Etikety 5 Kabely PowerLink 5 Údržba 5 Montážní specifikace a Sestava stojánku 6

Úvod 1. Snímač a příslušenství 2 Části snímače 4 Etikety 5 Kabely PowerLink 5 Údržba 5 Montážní specifikace a Sestava stojánku 6 OBSAH Úvod 1 Snímač a příslušenství 2 Části snímače 4 Etikety 5 Kabely PowerLink 5 Údržba 5 Montážní specifikace a Sestava stojánku 6 Instalace snímače do hostitelského systému RS232 MS3580-14 8 IBM 46XX

Více

Převodník WiFi RS232

Převodník WiFi RS232 R040 Převodník WiFi RS232 Shrnutí R040 je převodník rozhraní RS232 na bezdrátovou síť WiFi standardu 802.11b., tzv. terminal server. Tento převodník plně nahrazuje předchozí typ M040. Použití připojení

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

MS1633 FocusBT. Bluetooth 2D snímač čárového kódu. Instalační a uživatelská příručka

MS1633 FocusBT. Bluetooth 2D snímač čárového kódu. Instalační a uživatelská příručka MS1633 FocusBT Bluetooth 2D snímač čárového kódu Instalační a uživatelská příručka OBSAH Úvod 1 Snímač a příslušenství 2 Části snímače 3 Etikety 4 Údržba 4 Jak začít Baterie typy a upozornění 5 Nabíječ

Více

OBSAH.2 Ú VOD.3 POPIS VÝ ROBKU.4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS.5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ Š Í NEŽ 4.00.7 POZNÁ MKY.

OBSAH.2 Ú VOD.3 POPIS VÝ ROBKU.4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS.5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ Š Í NEŽ 4.00.7 POZNÁ MKY. Obsah Obsah OBSAH...2 Ú VOD...3 POPIS VÝROBKU...4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS...5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ ŠÍ NEŽ 4.00...6 KONTROLA NASTAVENÍ HW KLÍČ E...7 POZNÁ MKY...8 2 Ú vod

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

LAN/RS-Port (VERZE 2)

LAN/RS-Port (VERZE 2) LAN/RS-Port (VERZE 2) Datový převodník ze sítě ETHERNET 10/100Mbit na sériovou linku RS232, RS422, RS485 s galvanickým oddělením Charakteristika Převodník LAN/RS-Port slouží k připojení zařízení komunikujících

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

Úvod 1. Snímač a příslušenství 2 Části snímače 4 Kabely PowerLink 5 Etikety 6 Údržba 6

Úvod 1. Snímač a příslušenství 2 Části snímače 4 Kabely PowerLink 5 Etikety 6 Údržba 6 OBSAH Úvod 1 Snímač a příslušenství 2 Části snímače 4 Kabely PowerLink 5 Etikety 6 Údržba 6 Instalace snímače do hostitelského systému RS232 MS1690-14 7 Emulace klávesnice MS1690-47 8 Samostatná klávesnice

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96 ELEKTROKOMPONENTY AZ spol. s r.o. Za Nádražím 2547 Tel.: +420 381 001 691 (Mob.: +420 774 425 961) provozovna Pražská 313 E-mail: Info@elektrokomponenty.cz 397 01 Písek Web: www.elektrokomponenty.cz DIGITÁLNÍ

Více

Symbol LS3008 návod k použití

Symbol LS3008 návod k použití Symbol LS3008 návod k použití 1. Úvod Skener LS3008 kombinuje vynikající výkon a zdokonalenou ergonomii pro poskytnutí toho nejlepšího v kategorii lehkých skenerů. Ať je použit ruční skener nebo mód bez

Více

VSE/200.01 P/3-XP/3 MONTA ZNIINSTRUKCE VSE/200.01 SELEKTOR PRO VNITR NIKOMUNIKACI. Popis jednotlivych svorek, obr.1. Technicke parametry

VSE/200.01 P/3-XP/3 MONTA ZNIINSTRUKCE VSE/200.01 SELEKTOR PRO VNITR NIKOMUNIKACI. Popis jednotlivych svorek, obr.1. Technicke parametry 1 VSE/200.01 P/3-XP/3 MONTA ZNIINSTRUKCE VSE/200.01 SELEKTOR PRO VNITR NIKOMUNIKACI Tento selektor umozn uje instalaci skupin ucastnık s vnitrnı komunikacıu standardnıch telefon (system 200). Selektor

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

DPC-D218ID. Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných. Uživatelský manuál

DPC-D218ID. Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných. Uživatelský manuál DPC-D218ID Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných Uživatelský manuál Části a funkce Svorkovnice +12V:12VDC výstup napájení LK-(GND): Zámek - zem LK+(COM): Zámek - 12 VDC. NO.: relé kontakt NO EB+:

Více

CODEWARE. Nastavovací příručka pro snímač CCD 1500

CODEWARE. Nastavovací příručka pro snímač CCD 1500 CODEWARE Nastavovací příručka pro snímač CCD 1500 CODEWARE Obsah Obnovení továrního stavu 2 Ukončit nastavování bez uložení změn 2 Výpis aktuálního nastavení 3 Zvuková signalizace 4 Režim snímání 5 Časová

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

Motorola RFS4000 návod k použití

Motorola RFS4000 návod k použití Motorola RFS4000 návod k použití 1. Obsah balení RFS4000 RF Switch s držáky + šrouby; konzole kabel Šířka 30,48 cm/12,0 in. Výška 4,445 cm/1,75 in. Hloubka 25,4 cm/10,0 in. Hmotnost 2,15 kg/4,75 lbs. Provozní

Více

NAITECH CTN-254 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ

NAITECH CTN-254 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ Návod k použití CTN-254 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ Děkujeme za zakoupení přístroje. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu

Více

IS3480 QuantumE QuantumT 3580 Fusion 3780 Orbit 7120/7180 Solaris 7820. Stručný návod k použití

IS3480 QuantumE QuantumT 3580 Fusion 3780 Orbit 7120/7180 Solaris 7820. Stručný návod k použití IS3480 QuantumE QuantumT 3580 Fusion 3780 Orbit 7120/7180 Solaris 7820 Stručný návod k použití Začínáme Před připojením skeneru vypněte napájení počítače. Jakmile je skener připojen, zapněte napájení

Více

Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě!

Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě! Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě! Hot Line na zákaznický servis 777 100 145 Servisní středisko sběrné místo. Bunaty

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Rozhraní pro web s portem pro modem

Rozhraní pro web s portem pro modem 9 232 DESIGO PX Rozhraní pro web s portem pro modem PXG80-W Pro dálkové sledování a ovládání jedné nebo více podstanic DESIGO PX pomocí standardního internetového prohlížeče. Generické ovládání a zobrazení

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Copyright veškerá autorská práva vyhrazena www.scorpioalarmy.cz, www.motoalarmy.cz

Copyright veškerá autorská práva vyhrazena www.scorpioalarmy.cz, www.motoalarmy.cz Standartní součásti - Obousměrný FM vysílač a přijímač s dosahem 750 metrů - Nárazuvzdorný a vodotěsný dálkový LCD ovladač - Hlavní ovládací modul (HOM) se systémem ultra nízkého odběru proudu - Vestavěný

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE Úvod Děkujeme,že jste si vybrali naši bezdrátovou klávesnici s bezdrátovou optickou myší.pracuje s digitální rádio technologií zaručující bezproblémovou komunikaci

Více

Přípravné práce - až 100 střídačů série Fronius IG Plus pomocí rozhraní RS 485

Přípravné práce - až 100 střídačů série Fronius IG Plus pomocí rozhraní RS 485 Přípravné práce - až 100 střídačů série Fronius IG Plus pomocí rozhraní RS 485 Všeobecné informace Využívání protokolu rozhraní je podmíněno následujícími kroky: 1. Zkontrolujte číslo verze softwaru řídicí

Více

RS 320. da lkove ovla da nıcentra lnıho zamyka nıa autoalarm NA VOD K POUZ ITI

RS 320. da lkove ovla da nıcentra lnıho zamyka nıa autoalarm NA VOD K POUZ ITI da lkove ovla da nıcentra lnıho zamyka nıa autoalarm NA VOD K POUZ ITI Syste m RS 320 sdruzuje funkce autoalarmu a dalkove ho ovladanı centralnıho zamykanı. Spolupracuje pritom s libovolny m typem centralnıho

Více

Compact mini. Uživatelská příručka. OPN: UDC-02032 Version 1.3 2009 Optelec, Nizozemsko Všechna práva vyhrazena

Compact mini. Uživatelská příručka. OPN: UDC-02032 Version 1.3 2009 Optelec, Nizozemsko Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka OPN: UDC-02032 Version 1.3 2009 Optelec, Nizozemsko Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht The Netherlands Tel.: +31 (0)88 678 34 44 E-mail: info@optelec.nl

Více

Zesilovač DECT NÁVOD K OBSLUZE. Model KX-A272

Zesilovač DECT NÁVOD K OBSLUZE. Model KX-A272 Zesilovač DECT NÁVOD K OBSLUZE Model KX-A272 Přečtěte si prosím tento Návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití Zařízení lze provozovat na základě Generální licence GL-23/R/2001 Obsah Přehled...3

Více

Motorola MC1000 návod k použití

Motorola MC1000 návod k použití Motorola MC1000 návod k použití Úvod MC1000 je robustní mobilní terminál, který v sobě kombinuje práci s datovými údaji a schopnost snímání čárového kódu. Díky MC1000 budete schopni zpracovávat data mnohem

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Návod k obsluze Video detektor pohybu

Návod k obsluze Video detektor pohybu Návod k obsluze Video detektor pohybu FCC Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovující limitům pro třídu B digitálních zařízení podle Oddílu 15 FCC předpisů. Tato omezení mají zaručit přiměřenou

Více

Symbol CS3000 návod k použití

Symbol CS3000 návod k použití Symbol CS3000 návod k použití 1. Popis zařízení Tlačítko skeneru LED dioda Mazací tlačítko Bluetooth tlačítko/led dioda Mini-USB port Ochranný kryt 2.1 Nabíjení pomocí USB 2.2 Nabíjení pomocí krédlu 3.

Více

Návod k obsluze. Tiskárna. Øada TSP700 KONSIGNA 1 TSP700

Návod k obsluze. Tiskárna. Øada TSP700 KONSIGNA 1 TSP700 Návod k obsluze Tiskárna Øada TSP700 KONSIGNA 1 TSP700 Seznam poboèek KONSIGNA Handel GmbH + CoKG o.s. Praha: KONSIGNA Jana Rùžièky 1165, 148 01 Praha 4 tel.: 02/67993111 fax: 02/71913005, 71913006 E-mail:

Více

RADIOFREKVENČNÍ SYSTÉM - PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMU V ZÁKLADNÍM REŽIMU

RADIOFREKVENČNÍ SYSTÉM - PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMU V ZÁKLADNÍM REŽIMU RADIOFREKVENČNÍ SYSTÉM - PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMU V ZÁKLADNÍM REŽIMU Nastavení v Základním režimu Tento režim umožňuje snadné a rychlé nastavení komponent RF systému v základních funkcích - ZAP / VYP, stmívání

Více

SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry.

SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry. DISCO 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry. Můžete bezdrátově přehrávat hudbu z vašeho mobilního telefonu, tabletu,

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam Uživatelský manuál PIR čidlo s kamerou OXE PirCam Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Vítejte! Děkujeme, že jste si vybrali OXE PirCam.

Více

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

DTX700 Konfigurační a programovací interface k regulátorům řady DTCxxx

DTX700 Konfigurační a programovací interface k regulátorům řady DTCxxx DTX700 Konfigurační a programovací interface k regulátorům řady DTCxxx Konfigurační a programovací interface Obsah Obsah... Úvod... Popis DTX700... Instalace a spuštění... Základní ovládání... 4 Popis

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce s 9 266 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce Pro procesní podstanice, typ PXC-U PXA30-W0 Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení

Více

AMOS 1600 UŽ IVATELSKÝ MANUÁL verze 2.00

AMOS 1600 UŽ IVATELSKÝ MANUÁL verze 2.00 OBSAH Obecné informace o ústředně AMOS 1600...2 Ovládáníústředny...2 Přístupové kó dy...3 Master kó d...3 Zadáníchybné ho kó du...3 Zobrazenístavu sekcí...4 Zobrazovánívšech sekcísysté mu bez ochrany kó

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup s 9 263 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-NT Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení budov

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

Buffer 16kB pro sériovou linku RS232 s konverzí rychlosti, parity, počtu datových bitů a stopbitů

Buffer 16kB pro sériovou linku RS232 s konverzí rychlosti, parity, počtu datových bitů a stopbitů Komunikační procesor Buffer 16kB pro sériovou linku RS232 s konverzí rychlosti, parity, počtu datových bitů a stopbitů 23. listopadu 2016 w w w. p a p o u c h. c o m 0012.06.01 Katalogový list Vytvořen:

Více

Temp-485. Teplotní čidlo pro vnitřní použití na sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem

Temp-485. Teplotní čidlo pro vnitřní použití na sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem Temp-485 Teplotní čidlo pro vnitřní použití na sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem www.hw-group.com, Prague, Czech Republic 2 Popis zařízení Temp-485 je čidlo teploty, komunikující po

Více

HTemp-485. Teplotní a vlhkostní čidlo pro vnitřní použití na sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem CZ 600 106

HTemp-485. Teplotní a vlhkostní čidlo pro vnitřní použití na sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem CZ 600 106 HTemp-485 Teplotní a vlhkostní čidlo pro vnitřní použití na sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem CZ 600 106 www.hw-group.com, Prague, Czech Republic 2 / 12 Popis zařízení HTemp-485 je

Více

POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS

POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS Uložení bankovek pořadač bankovek - robustní plastová konstrukce s nastavitelnou velikostí přepážek na uložení až pěti bankovek vedle sebe; bankovky jsou v přihrádkách přidržovány

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

T-Link. Programovací tabulky DSC-8083-1

T-Link. Programovací tabulky DSC-8083-1 T-Link Programovací tabulky DSC-8083-1 Před zahájením programování modulu T-Link musíte zjistit od správce sítě následující údaje: 1. IP adresu pro modul T-Link. (Sekce [001]) 2. Masku sítě pro modul T-Link.

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Pokladní tiskárna s řezačkou PRP-T3

Pokladní tiskárna s řezačkou PRP-T3 Pokladní tiskárna s řezačkou PRP-T3 Uživatelská příručka Obsah Pokladní tiskárna s řezačkou PRP-T3...1 Uživatelská příručka...1 1Bezpečnostní pokyny...3 2Použití... 3 3Obsah balení... 3 4Vlastnosti...4

Více

HC-506 GM ELECTRONIC

HC-506 GM ELECTRONIC Multimetr HC 506 Úvod Tento multimetr obsahuje mnoho užívaných funkcí, které jsou casto využívané pri merení v elektronice. Všechny funkce jsou navrženy pro snadnou obsluhu. Zarucuje rychlé použití kterékoli

Více

60305-a. GPS přijímač BT-348. Příručka uživatele

60305-a. GPS přijímač BT-348. Příručka uživatele 60305-a GPS přijímač BT-348 Příručka uživatele Příručka uživatele (60305-a) GPS přijímač BT-348 1. Úvod BT-348 je GPS přijímač s Bluetooth rozhraním a s aktivní vestavěnou, vysoce citlivou anténou pro

Více

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm WN 0090 /0 T 00 DES Návod k montáži a obsluze A mm 8 mm T 0 0 mm 00 mm Pøehled zapojení V DC 00 ma X....... X Y G ~ - ~ + U V W N W V U T C L L L N M ~ a x 00V, N, X....... X Y U V W G ~ - ~ + U V W N

Více

1000/1500 VA 110/120/230 V

1000/1500 VA 110/120/230 V Uživatelská příručka Česky APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 V stříd. 2U pro montáž do věže/stojanu Zdroj nepřetržitého napájení 990-1851D 03/2007 Úvod Zdroj nepřetržitého napájení APC (Uninterruptible

Více

KONTROLA VSTUPŮ / ČASOVÁ PREZENCE OBRAZOVKA WEBU. Uživatelský manuál

KONTROLA VSTUPŮ / ČASOVÁ PREZENCE OBRAZOVKA WEBU. Uživatelský manuál KONTROLA VSTUPŮ / ČASOVÁ PREZENCE OBRAZOVKA WEBU Uživatelský manuál OBSAH Kapitola 1 Instalace...2 Požadavky 2 Procedura.2 Kapitola 2 Popis nastavení webu 3 Přihlášení na web.3 Příprava.3 Používání webového

Více