Série MS9500 Voyager Jednořádkový ruční laserový snímač Instalační a uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Série MS9500 Voyager Jednořádkový ruční laserový snímač Instalační a uživatelská příručka"

Transkript

1 Série MS9500 Voyager Jednořádkový ruční laserový snímač Instalační a uživatelská příručka

2 Zastoupenı US č sıdlo spolecnosti Evropa Metrologic Instruments, Inc. Metrologic Insruments GmbH 90 Coles Road Dornierstrasse 2 Blackwood, NJ Puchheim b. Customer Service: ID-METRO Munich, Germany Tel: Tel: Fax: Fax: Jiz nı merika sie Metrologic South merica Metrologic sia (Pte) Ltd. Rua Flo rida, ã ndar 31 Kaki Bukit Road 3 Sao Paulo, SP #05-08 Techlink CEP: Singapore Tel: Tel: Fax: Fax: Brazılie Metrologic do Brasil Ltda. Rua Flo rida, ã ndar Sao Paulo, SP CEP: Tel: Fax: Copyright,2000 by Metrologic,Instruments, Inc. ll rights reserved. Zčdnč cčst tohoto dıla nesmı byt reprodukovč na, odeslč na ani uklč dč na v zč dne podobř ani zč dnymi prostredky bez predchozıho pısemneho souhlasu, s vyjimkou recenzenta, ktery mu ze v recenzi pouzıt c č sti textu vyznac ene buú uvozovkami, nebo jinak podle normy Copyright ct z roku Vyrobky a oznac ene nč zvy v tomto dokumentu jsou chrč nřnymi ochrannymi znč mkami vlastnickych spolec nostı. MLPN 2410

3 OBSH: Uvod... 4 Skener a prıslusenstvı... 4 Rychly start... 5 Instalace skeneru na hostitelsky system... 6 Odpojenı pripojovacıch kabelu skeneru... 7 Jak uzıvat CodeGate Č jen MS Dva operac nı rezimy... 8 Sestaveni stojanu... 8 Moznost stojanu cıslo 1: Neupevnřny... 9 Moznost stojanu c. 2: Napevno umıstnřn na pultř... 9 Cč sti skeneru Zvukovč signalizace Vizuč lnı signalizace Chybove stavy Programovacı metody Zkrč cenč SCII tabulka Upgradovč nı programoveho vybavenı Flash ROM Nč lepky Hloubka snımacıho pole IR ktivace U drzba plikace a protokoly Klč vesnice Rozlozenı klč vesnice Resenı problemu MS9500 serie - poradce pri potızıch RS-232 Demonstrac nı program Dodatek Č Technicke daje Dodatek B Č Vychozı nastavenı Dodatek C Zapojenı konektoru serioveho kabelu Klč vesnicovy kabel Redukc nı kabel T/PS Dodatek D Č Zč ruka a reklamace Dodatek E - Poznč mky Dodatek F Patenty ddendum... 36

4 U VOD Serie MS9500 Voyager jednorč dkovy ruc nı laserovy snımac MS9540. zahrnuje MS9520 a Du lezitym c lč nkem MS9540 je patentovanč CodeGate technologie. CodeGate je intuitivnı skenovacı system vhodny pro vsechny skenovacı aplikace vcetnř pokladnıho, dokumentac nıho a kontroly inventč re. CodeGate pracuje ruka vruce smetrologic patentovanym automatickym spoustřcım schematem. Jednoduse predlozte skeneru cč rovy ko d; vysoce viditelny 650 nm laser je automaticky aktivovany cım dovoluje uzivateli lehce si vybrat cčrovy kod, ktery mč byt skenovč n. Zmč c knřte knoflık CodeGate a data budou predč ny hostitelskemu systemu. Vybaven schopnostı pracovat v drzč ku i mimo nřj muze byt Voyager uzit jako jak ruc nı skener tak i projekc nı skener. Voyager automaticky rozeznč, kdy se nachč zı mimo drzč k a deaktivuje tlacıtko CodeGate. Metrologic pripojil mnoho standardnıch vlastnostı jako: uzivatelem upgradovatelnč Flash ROM, Uzivatelem mřnitelne kabely, MetroSet a MetroSelect konfigurace, EMI rating trıdy B, editovč nı dat pomocı Bits nňpieces a zč ruku 2 roky. Voyager - CodeGate Interface MS9520 Č 9 MS9540 Č 9 OCI MS9520 Č 11 MS9540 Č 11 IBM 468X/469X MS9520 Č 41 MS9540 Č 41 Plnč RS-232C a emulace svřtelneho pera MS9520 Č 47 MS9540 Č 47 klč vesnicovč zč suvka a samostatnč klč vesnice SKENER PR ISLUS ENSTVI Nč sledujıcı seznam souc č stı mu ze, ale nemusı byt souc č stı balıc ku MS9500. Voyager MS9520 Jednorč dkovy ruc nı laserovy snımac anebo Voyager MS9540 č CodeGateá Jednorč dkovy ruc nı laserovy snımac s tlac ıtkem C/DC transformator Č Regulovany 5.2VDC pri 650 m vystupu. Mu ze obsahovat jedno z nč sledujıcıch: 120 V Spojene stč ty: MLPN V Č 240 V Evropa: MLPN V Č 240 V Velkč Britč nie: MLPN Zdrojovy kabel se zabudovanym jackem pro prıvod proudu. Mu ze obsahovat jedno z nč sledujıcıch: Standard: MLPN 53xxx* m (9ň) vinuty kabel, anebo MLPN 54xxx* m (7ň) rovny kabel, *xxx specifikuje spojenı s hostitelem Stojan s prıslusenstvım pro upevnřnı Zasunovacı stojan: MLPN , nebo Stojan s maskou: MLPN

5 Instalacnı a uz ivatelskou prırucku Č MLPN 2410 nglicky originč l k nalezenı na webove strč nce Metrologic -u Č MetroSelect konfiguracnı prırucku pro skener Č MLPN 2407 K nalezenı na webove strč nce Metrologic -u Č Dalsı cčsti mohou byt objednane pro specificky uzıvany protokol. Pro objednč nı dalsıch dılu kontaktujte dealera, distributora anebo volejte zč kaznicke oddřlenı Metrologic ID-METRO nebo Upozornřnı: Pro zachovč nı pouzitelnych standardu musı vsechny obvody pripojene ku skeneru splnovat pozadavky pro SELV (Safety Extra Low Voltage, extra nızky bezpec nostnı proud) podle EN Pro zachovč nı standardu CS C22.2 No. 950/UL 1950 a normy EN 60950, by mřl zdroj proudu splnovat podmınky vykonu pro omezeny zdroj proudu. RYCHLY STRT 1. Pripojte 10-pinovy RJ45 samcı konektor do jacku na Voyageru. Po pripojenı uslysıte kliknutı. 2. Pripojte prıpojku proudu tvaru L do jacku pro proud na pripojovacım kabelu. 3. Zapojte zdroj proudu do C zčsuvky. Ujistřte se, ze pozadavky pro zdroj proudu odpovıdajı vystupu C zč suvky. 4. Kdyz je Voyager pripraven ke skenovč nı rozsvıtı se zelenč dioda, blikne c ervenč dioda a skener jednou pıpne. 5

6 5. Umıstřte c č rovy ko d pred skenovacı okno. Skener jednou pıpne a blikne c ervenč dioda, pokud byl c č rovy ko d spřsnř deko dovč n. U MS9540 stlac te tlac ıtko CodeGate pro prenos dat. Poznamka: Voyager je dodč vč n z tovč rny naprogramovany vychozım nastavenım. Instrukce jak konfigurovat skener najdete v programč torske prıruc ce METROSELECTť. INSTLCE SKENERU N HOSTITELSKY SYSTEM 1. Vypnřte hostitelsky system. 2. Pripojte ku skeneru pripojovacı kabel. Pro sprč vnou instalaci kabelu a prıvodu proudu viz odstavec rychly start teto prıruc ky. Poznamka: Jestli Voyager napč jen z hostitelskeho systemu prosım preskoc te body cıslo 2 a 3 v cčsti rychly start tohoto manuč lu. 3. Pripojte pripojovacı kabel k patric ne zč suvce hostitelskeho systemu. 4. Zapnřte hostitelsky system. Poznamka: Zapojenı skeneru na libovolnou zč suvku hostitelskeho systemu nezaruc uje, ze bude informace sprč vnř prenesena na hostitelsky system. Voyager je dodč vč n z tovč rny naprogramovč n vychozım nastavenım. Instrukce jak konfigurovat skener najdete v programč torske prıruc ce METROSELECTť (MLPN 2407) Dč le zkontrolujte zda skener a hostitelsky system uzıvajı stejny protokol. 6

7 ODPOJENIPRIPOJOVCICH KBEL SKENERU Pred odpojenım kabelu ze skeneru Metrologic doporuc uje, aby byl hostitelsky system vypnut a prıvod proudu odpojen z pripojovacıho kabelu. 1. Najdřte malou dırku na vrchu prıstroje v blızkosti spodnı c č sti loga Voyager. 2. Upravte břznou kancelč rskou sponku do tvaru jak je uveden nahore. 3. Vsunte sponku (anebo jiny podobny nč stroj) do otvoru. 4. Uslysıte tlumene kliknutı. Jemnř zatč hnřte za konektor pripojovacıho kabelu, vysune se ze skeneru. JK UZIVT CODEGTE č JEN MS9540 utomatickč spousš aktivuje laser Umıstřte laserovou cčru na cčrovy ko d Stisknřte tlacıtko CodeGate pro transfer dat 7

8 Dva operacnı rez imy utomaticke spoustřnı pri pouzitı stojanu Cč rovy ko d je automaticky deko dovč n a prenesen CodeGate se aktivuje kdyz je skener mimo drzč k Data c č roveho ko du preneseny pri stisknutı tlac ıtka CodeGate SESTVENI STOJNU Balıc ek c ıslo obsahuje: a. Stojan b. Ovč lnou zč kladnu c. Sroub, M3 x 6mm dlouhy d. Podlozku, c 5 x 0.5 e. Ukotvenı stojanu f. Srouby do dreva c 8 kulatč hlava g. Kovovou zč kladnu 8

9 Stojan lze sestavit dvřma zpu soby. Prvnı zpu sob umoznuje stojan presouvat. Druhč moznost je pevne upevnřnı. Moz nost stojanu cıslo 1: Neupevneny Krok 1 Navleknřte zč střrku pres stojan Krok 2 Umıstřte stojan tak, aby byl pod volč nkem zč střrky, pote upevnřte zč střrku k stojanu pouzitım M3 x 6mm sroubu a podlozek c 5, ktere jsou dodane. Moz nost stojanu c. 2: Napevno umıstnen na pulte Krok 1 Vyvrtejte c tyri c 39 dıry do pultu kde budete stojan upevnovat Krok 2 Pripevnřte zč kladnu kpultu pomocı c tyr sroubu do dreva c 8, ktere jsou dodč ny. Krok 3 Prisroubujte kotvu k zč kladnř tak aby dolehla 9

10 Krok 4 Odstrante tabulku loga tak ze pomocı tenkeho noze odstranıte zč padku. Krok 5 Umıstřte stojan nad sestavu zč kladny. Krok 6 Upevnřte stojan k zč kladnř dotazenım sroubu nachč zejıcıho se pod tabulkou loga. Krok 7 Zalozte tabulku loga zpč tky na mısto. 10

11 C STI SKENERU Tlac ıtko CodeGate nenı souc č stı typu MS

12 ZVUKOV SIGNLIZCE Kdyz je Voyager v provozu, produkuje slysitelne signč ly. Tyto signč ly indikujı stav skeneru. Je dostupnych 6 ru znych nastavenı pro to n pısknutı (normč lnı, 6 strıdavych a zč dny to n). Pro zmřnu to nu viz programovacı manuč l MetroSelect MLPN Jedno pıpnutı Kdyz je skener poprve uveden do provozu rozsvıtı se zelenč dioda, pak blikne c ervenč a skener jednou pıskne (c ervenč dioda zu stane rozsvıcenč po dobu trvč nı pısknutı. Skener je pripraven skenovat. Kdyz skener spřsnř prec te cč rovy ko d blikne c ervenč dioda a skener pıskne (pokud je tak naprogramovč n). Pokud skener jednou nepıskne a blikne zelene svřtlo nebyl cčrovy ko d spřsnř prec ten Drncivy ton Tento to n indikuje chybu. Viz chybove rezimy na stranř pıpnutı - Behem provozu Kdyz vstupujete do konfigurac nıho provozu, c ervene svřtlo blikne a skener 3 krč t pıpne. Cervenč a zelenč dioda budou nepretrzitř blikat pokud bude skener v tomto rezimu.. Pri opoustřnı konfigurac nıho rezimu skener 3 krč t pıpne a diody prestanou blikat. Kdyz uz je nakonfigurovč n, 3 pıpnutı mohou take indikovat komunikac nı prodlevu břhem normč lnıho skenovacıho rezimu. Kdyz uzıvč te jednoko doveho programovč nı, pıpne skener 3 krč t (podle zvoleneho to nu), nč sleduje krč tkč pauza, vysoky to n a nızky to n. Podle toho uzivatel vı, ze byl skener spřsnř konfigurovč n jednoko dovym cčrovym ko dem. 3 pıpnutı - Pri zapnutı Tento to n indikuje chybu. Viz chybove rezimy na stranř

13 VIZULNISIGNLIZCE Na hlavř MS9500 jsou 3 diodove indikč tory (zeleny, zluty a c erveny). Kdyz je skener v provozu indikujı tyto diody jeho stav a stav snımanı blikč nım anebo stacionč rnı aktivitou. Zelena, z luta a cervena jsou vypnuty Pokud skener neprijımč proud z transformč tora anebo hostitelskeho systemu jsou diody zhaslı. Skener je v spornem rezimu a CodeGate je aktivovč n. Presentujte skeneru cč rovy ko d a ve chvıli kdy se aktivuje laser se rozsvıtı i zelenč dioda. Stala z luta CodeGate tlacıtko nenı aktivnı. Pokud je v skenovacım poli cčrovy ko d skener se aktivuje. Cč rovy ko d bude deko dovč n a automaticky predč n hostitelske jednotce. Stala zelena Kdyz je aktivnı laser je rozsvıcena zelenč dioda. Zu stane vtomto stavu dokud je skener v provozu. Stala zelena a cervena blikla Kdyz skener spřsnř prec te c č rovy ko d, c ervenč blikne a skener jednou pıpne. Pokud c ervenč neblikne anebo skener nepıskne, nebyl cčrovy ko d spřsnř prec ten. Stala zelena a stala cervena Po spřsnem skenovč nı skener predč data hostitelskemu zarızenı. Nřktere komunikac nı rezimy vyzadujı aby hostitel nejdrıv informoval skener, ze je pripraven kprijetı dat. Jestli hostitel nenı pripraven prijmou informaci zu stane dioda skeneru rozsvıcena pokud nebudou moci byt data predč ny. 13

14 Strıdavď blikanı zelenď a cervenď Toto indikuje ze je skener v programovacım rezimu. Drnc ivy to n indikuje ze byl v tomto rezimu skenovč n chybny ko d. Stala cervena, zelena nesvıtı Skener c ekč na komunikaci s hostitelem. CHYBOVE STVY Blikajıcı zelena a jeden drncivy ton Indikuje chybu laseroveho subsystemu skeneru. VraŠte jednotku k opravř autorizovanemu servisnımu stredisku. Blikajıcı cervena a zelena se dvema drncivymi tony Indikuje chybu skenovacıho mechanizmu. VraŠte jednotku k opravř autorizovanemu servisnımu stredisku. Staly drncivy ton nesvıtı z adna dioda Pokud je skener pripojen ke zdroji jde o elektronickou zčvadu. VraŠte jednotku k opravř autorizovanemu servisnımu stredisku. Tri pıpnutı pri uvedenı do provozu Kdyz skener 3 krč t pıskne pri uvedenı do provozu, selhala NovRM pamřš. VraŠte jednotku k opravř autorizovanemu servisnımu stredisku. 14

15 PROGRMOVCIMETODY MS9500 Voyager mč 3 metody pro programovč nı. Carovď kody: Voyager se dč konfigurovat skenovč nım cčrovych kodu, ktere jsou k nalezenı v prıruc ce pro konfiguraci METROSELECTť (MLPN 2407). Prosıme hledejte instrukce v tomto manuč lu. Je k stazenı bezplatnř na internetove strč nce Metrologic. (www.metrologic.com). MetroSetá : Tento uzivatelsky prč telsky konfigurac nı program spustitelny pod Windows vč m dovolı jednoduchym kliknutım nastavit pozadovane moznosti skeneru. Je k stazenı bezplatnř na internetove strč nce Metrologic (www.metrologic.com), anebo si mu zete objednat instalac nı diskety na telefonnım c ısle ID-METRO. Sď riovď programovanı: Tento programovacı rezim je ideč lnı pro OEM aplikace. Rezim dč vč koncovemu uzivateli moznost posılat serii prıkazu pouzitım serioveho portu hostitelskeho systemu. Prıkazy jsou ekvivalentnı numerickym hodnotč m c č rovych ko du, ktere jsou k nalezenı v prıruc ce pro konfiguraci MetroSelect (MLPN 2407). Jak funguje se riove programovanı? 1. Kazdy prıkaz odeslany skeneru je SCII reprezentacı kazdeho cısla v konfigurac nıho cčroveho kodu. Cely numericky retřz je ohranic en SCII [stx] a SCII [etx]. Prıklad cıslo 1: Prıkaz pro deaktivaci Codabar Prıkaz = [stx]100104[etx] Retřzec odeslany skeneru = 02h 31h 30h 30h 31h 30h 34h 03h (Vsechny hodnoty jsou hexadecimč lnı). 2. Pokud je prıkaz odeslany skeneru platny, odpovı snımac znakem [ack]. 3. Pokud je prıkaz odeslany skeneru neplatny, odpovı snımac znakem [nak]. Poznamka: Kdyz ktomu dojde, musıte zac ıt znovu od zac č tku konfigurac nı sekvence. Pouhe znovu odeslč nı chybneho prıkazu nestac ı. 4. V pru břhu programovč nı zu stč vajı motor a laser aktivnı. V PROGRMOVCIM REZ IMU NELZE SKENOVT Z DNE CROVE KODY. 5. Mezi prıkazy je 20 vterinove okno. Pokud dojde k 20 vterinove promlce, skener odesle [nak] a musıte zacıt znovu. 6. Pro vstup do serioveho programovacıho rezimu zadejte nč sledujıcı prıkaz: [stx]999999[etx]. 7. Pro ukonc enı serioveho programovacıho rezimu zadejte nč sledujıcı prıkaz: [stx]999999[etx], skener odpovı [ack] a dlouhym pıpnutım. 8. Tento rezim pouzıvč aktuč lnı prenosovou rychlost, paritu, stop bity a nastavenı datovych bitu, ktere jsou konfigurovč ny v skeneru. Vychozı nastavenı skeneru jsou 15

16 Vlastnost 9600, Mezera,2, 7. Je-li skeneru odeslč n prıkaz, ktery by zmřnil tato nastavenı, nebude zmřna provedena pred opustřnım programovacıho rezimu. Prıklad c ıslo 2: Nč sledujıcı prıklad nastavı skener do vychozıho tovč rnıho nastavenı. Deaktivuje skenovč nı c č roveho ko du Code 128, nastavı pu vodnı zvukovou signalizaci a pridč G jako programovatelny prefix. Hostitelsky prıkaz SCII prezentace OdpoveĚ skeneru Vstup do programovacıho [stx]999999[etx] 02h 39h 39h 39h 39h 39h 39h 03h [ack] nebo 06h rezimu Nahraj vychozı nastavenı [stx]999998[etx] 02h 39h 39h 39h 39h 39h 38h 03h [ack] nebo 06h Zakč zat Code 128 [stx]100113[etx] 02h 31h 30h 30h 31h 31h 33h 03h [ack] nebo 06h Nč hradnı to n 1 [stx]318565[etx] 02h 33h 31h 38h 35h 36h 35h 03h [ack] nebo 06h Progr.prefix c 1 [stx]903500[etx] 02h 39h 30h 33h 35h 30h 30h 03h [ack] nebo 06h Code Byte 0 [stx]0[etx] 02h 30h 03h [ack] nebo 06h Code Byte 7 [stx]7[etx] 02h 37h 03h [ack] nebo 06h Code Byte 1 [stx]1[etx] 02h 31h 03h [ack] nebo 06h Konec programovacıho [stx]999999[etx] 02h 39h 39h 39h 39h 39h 39h 03h [ack] nebo 06h rezimu Skener vydč dlouhe pıpnutı! Prıkazy posılane skeneru neobsahujı malou vodnı "3", kterou mu zete vidřt v MetroSelect manuč lu u kazdeho retřzce cčroveho ko du. "3" SE NEPOSIL, JE TO JENOM OZNCENIDRUHU KODU. Jak si vsimnete, pro prıkazy vyzadujıcı skenovč nı dodatec nych cčrovych kodu (jako prefixy, sufixy, promlky, atd.) jednoduse poslete ko dove byty ve stejnem poradı v jakem byste normč lnř skenovali c č rove ko dy. Prıklad 3: Nč sledujıcı ukazuje udč losti, ktere se odehrajı kdyz je odeslč n chybny cčrovy ko d Vlastnost Hostitelsky prıkaz SCII prezentace OdpoveĚ skeneru Vstup do programovacıho rezimu [stx]999999[etx] 02h 39h 39h 39h 39h 39h 39h 03h [ack] nebo 06h Nahraj vychozı nastavenı [stx]99999:[etx] 02h 39h 39h 39h 39h 39h 3h 03h [nak] nebo 15h Chybny prıkaz musıte zacıt znovu! Vstup do programovacıho [stx]999999[etx] 02h 39h 39h 39h 39h 39h 39h 03h [ack] nebo 06h rezimu Nahraj vychozı nastavenı [stx]999998[etx] 02h 39h 39h 39h 39h 39h 38h 03h [ack] nebo 06h Baud hodnota [stx]415870[etx] 02h 34h 31h 35h 38h 37h 30h 03h [ack] nebo 06h Konec programovacıho [stx]999999[etx] 02h 39h 39h 39h 39h 39h 39h 03h [ack] nebo 06h rezimu Skener vydč dlouhe pıpnutı! Tento prıklad prıkaz ilustruje dva du lezite body. - Za prve, je-li zaslč n od hostitele chybny prıkaz, skener odpovı [nak] a koncovy uzivatel musı znovu zac ıt od zac č tku; - Za druhe, je-li poslč n prıkaz ke zmřnř prenosove rychlosti, novč rychlost bude nastavena az po ukonc enı programovacıho rezimu. 16

17 Zkracena SCII tabulka Znak Hex hodnota Decimč lnı hodnota [STX] 02h 2 [ETX] 03h 3 [CK] 06h 6 [NK] 15h h h h h h h h h h h 57 UPGRDOVNIPROGRMOVEHO VYBVENIFLSH ROM Program Meteor je prakticky doplnřk nove rady snımacu Metrologic zalozenych na flash eprom. Tento program umoznuje uzivateli skeneru Metrologic rychly upgrade na novou verzi firmwaru. Vyzaduje osobnı poc ıtac se systemem Windows 95 nebo vyssım a pouzitı komunikac nıho portu COM. Uzivatel jenom zapojı skener na komunikac nı port poc ıtac e, spustı program Meteor a mu ze zacıt upgradovat svu j snımac. Kazdy MS9500, bez ohledu na cıslo verze anebo komunikac nı protokol, je upgradovatelny. Jinymi slovy vsechny snımac e s rozhranımi RS232 (-41), klč vesnicove (- 47), emulujıcı svřtelnč pera (-41), OCI (-9) i s IBM 468X/469X (-11) jednotky jsou upgradovatelne. Pro upgrade vsech jednotek je nutny pripojovacı kabel (MLPN 54012). Upgrady budou dodč ny spolec nostı Metrologic vsouborech nazyvanych Motorola S- record. Tyto soubory obsahujı veskere informace potrebne pro upgrade skeneru. Jednoduse pridejte tento soubor do pracovnıho adresč re, nebo jej preneste zjeho souc asneho umıstnřnı. Program provede uzivatele jednoduchym postupem. Uzivatel musı nejdrıv zvolit soubor. Po vybřru a potvrzenı je soubor pripraven k pouzitı vupgradu. Stisknřte tlacıtko pro upgradovč nı skeneru. Jednotka prejde do flash rezimu Č zelenč a c ervenč dioda budou svıtit. Uzivatel mu ze sledovat proces upgradu na obrazovce. Kdyz je upgrade ukonc en odpovı skener jednım pıpnutım stejnř jako pri uvedenı do provozu. Pıpne-li dvakrč t, nebyl skener sprč vnř upgradovč n. V takovem prıpadř kontaktujte Metrologic pro dalsı informace. 17

18 NLEPKY Kazdy skener mč na zadnı stranř prıstroje nč lepku. Tato obsahuje cıslo modelu, datum vyroby, seriove c ıslo, CE a bezpec nostnı informace. Nč sleduje prıklad nč lepky: VYHNšTE se expozici laserovym svetlem vychazejıcım z tohoto mısta 18

19 HLOUBK SNIMCIHO POLE Sırka skenovacıho pole Minimalnı sırka elementu carovď ho kodu B C D E F G H J K mm mils

20 IR KTIVCE Sırka skenovacıho pole U DRZB Chloupky a spına mohou brč nit dobremu skenovč nı c č roveho ko du. Proto vstupnı okno vyzaduje obc asne vyc istřnı 1. Naneste c istıcı prostredek na okna na jemny nechlupaty kousek lč tky. 2. Jemnř otrete sklo skeneru 20

21 PLIKCE PROTOKOLY Modelove c ıslo skeneru zahrnuje c ıslo skeneru a vychozı tovč rnı komunikac nı protokol. Skener Oznacenı verze Komunikacnı protokol(y) MS U plny RS-232 / Emulace svřtelneho pera MS9540 MS9520 MS Klč vesnicovy, Samostatnř klč vesnicovy a RS-232 TX/RX MS OCI a RS-232 TX/RX MS9540 MS9520 MS IBM 46XX a plny RS-232 Serie ruc nıch snımacu MS9500 s vestavřnym PC klč vesnicovym rozhranım je urc enč jen pro emulaci klč vesnice. Mnoho RS-232 programovatelnych funkcı dostupnych v jinych skenerech Metrologic jsou take dostupnč jako klč vesnicovč rozhranı. Nč sledujı nejdu lezitřjsınastavitelne moznosti specificke pro klč vesnicove rozhranı. Klavesnice o **T (zahrnuje IBMť PS2 modely 50, 55, 60, 80) o XT o IBM PS2 (zahrnuje modely 30, 70, 8556) Rozloz enı klavesnice **US Francie Itč lie Belgie Japonsko Velkč Britč nie Nřmecko Spanřlsko Svycarsko **Vychozı nastavenı. Viz Dodatek B, strany pro vychozı nastavenı. Viz METROSELECTť programovacı prıruc ka (MLPN 2407) pro informace o tom jak zmřnit nastavenı. 21

22 R ES ENIPROBLEM Nč sledujıcı poradce je urc en jenom kreferenc nım c elu m. Kontaktujte reprezentanta Metrologic na telefonnım cısle ID-Metro nebo , aby se zachovali omezene zč ruc nı podmınky. Platıpro vs echna rozhranı MS9500 SERIE - PORDCE PR I POTIZICH Symptomy Moz nď duvody poruchy R esenı Nesvıtı diody ani laser, nepıpč Nesvıtı diody ani laser, nepıpč 3 pıpnutı pri uvedenı do provozu Souvisly drc ivy to n pri uvedenı do provozu Drnc ivy to n a zelenč dioda blikne pri uvedenı do provozu Drnc ivy to n a zelenč dioda blikne pri uvedenı do provozu Jednotka skenuje, komunikuje a 2x pıpne Jednotka se uvede do provozu ale neskenuje ani nepıpč Jednotka se uvede do provozu ale neskenuje ani nepıpč Jednotka se uvede do provozu ale neskenuje ani nepıpč Skener skenuje cčrovy ko d, ale uzamkne se po prvnım skenovč nı a c ervenč dioda zu stane rozsvıcena Skener nenı nijak napč jen proudem Skener nenı nijak napč jen proudem z hostitele Selhč nı NovRM Selhč nı RM nebo ROM Selhč nı VLD Selhč nı skenovacıho mechanizmu Nastavenč krč tkč prodleva pro stejny symbol Bzucčk je vypnut, je zvoleno zč dny to n. Skenujete symbologii, kterč nenı aktivovč na. Skener byl naprogramovč n pro fixnı delku ko du anebo minimč lnı delku a cčrovy ko d tato naprogramovanč kriteria nesplnuje. Skener je nakonfigurovč n k podpore nřjakeho druhu dohadovacıho protokolu, ale neprijımč signč l. 22 Zkontrolujte zč suvku, transformč tor a prıvodovy kabel. Ujistřte se, ze je kabel pripojen ke skeneru. Nřktere hostitelske jednotky nemajı dostatek proudu potrebny k provozu Voyager Ču. Bude potreba obstarat zdroj energie. Kontaktujte reprezentanta Metrologic pokud si jednotka nezachovč naprogramovanou konfiguraci. Kontaktujte reprezentanta Metrologic pokud nebude jednotka fungovat. Kontaktujte reprezentanta Metrologic. Kontaktujte reprezentanta Metrologic. Nastavte delsıprodlevu pro stejny symbol. Zapnřte bzuc č k, zvolte to n. UPC/EN, Ko d 39, proklč dany 2 z 5, Ko d 93, Ko d 128 a Codabar jsou aktivovane jako vychozı. Ovřrte zda byl zvolen skenovany typ ko du. Ovřrte zda skenovany kod splnuje kriteria (typicke u jinych kodu nez UPC/EN ). Skener je tovarnč nastaven na min. 3 znaky carove ho ko du. Skener je konfigurovč n, aby podporoval CK/NK, RTS/CTS, XON/XOFF nebo D/E. Ujistřte se, ze kabel hostitele a hostitel podporujı dohadovacı protokol.

23 Symptomy Moz nď duvody poruchy R esenı Jednotka skenuje, ale data prevč dřna hostiteli jsou chybnč Skener pıpne u nřkterych cčrovych ko du a jinych ne, ve stejne symbologii cčroveho ko du Skener pıpne u nřkterych cčrovych ko du a jinych ne, ve stejne symbologii cčroveho ko du Skener pıpne u nřkterych cčrovych ko du a jinych ne, ve stejne symbologii cčroveho ko du Skener pıpne u nřkterych cčrovych ko du a jinych ne, ve stejne symbologii cčroveho ko du Skener pıpne u nřkterych cčrovych ko du a jinych ne, ve stejne symbologii cčroveho ko du Jednotka skenuje cčrovy ko d, ale nejsou zč dnč data. Jednotka skenuje, ale data nejsou sprč vnč Jednotka prevč dı kazdou cıslici 2x lfa znaky se zobrazujı jako male Vsechno funguje az na pč r znaku Formč t dat skeneru se neshoduje s pozadavkem hostitelskeho systemu Tiskovč kvalita cčroveho ko du je nevyhovujıcı. Pomřr cčroveho ko du je vnř tolerance. Cč rovy ko d mohl byt vytistřn nesprč vnř. Skener nenı sprč vnř konfigurovč n pro tento typ c č roveho ko du. Nastavenı minimč lnı delky symbolu nefunguje s tımto c č rovym ko dem. Konfigurace je nesprč vnč Konfigurace je nesprč vnč Konfigurace je nesprč vnč Pocıtac je v rezimu Caps Lock Tyto znaky nemusı byt podporovč ny vyhledč vacı tabulkou dane zemř Zajistřte, aby se formč t dat skeneru shodoval s daty pozadovanymi hostitelem. Ujistřte se, ze je skener zapojen do sprč vne zč suvky hostitele. Zkontrolujte tiskovou kvalitu. Typ tiskč rny by take mohl byt zč vadou. Zmřnte tiskovč nastavenı Č zapnřte eko mo d nebo vysokou rychlost. Zkontrolujte tiskovou kvalitu. Typ tiskč rny by take mohl byt zč vadou. Zmřnte tiskovč nastavenı Č zapnřte eko mo d nebo vysokou rychlost. Zkontrolujte zda jde o problem kontrolnı c ıslice nebo ohranic enı. Zkontrolujte sprč vne nastavenı kontrolnı c ıslice. Zkontrolujte zda je sprč vnř nastavena minimč lnı delka symbolu. Ujistřte se, ze je skener konfigurovč n pro sprč vny rezim. Zkontrolujte internı jumper. Ujistřte se, ze je zvolen sprč vny typ PC T, PS2 nebo XT. Zvolte sprč vnou ko dovou strč nku zemř a sprč vne formč tovč nı. Upravte meziznakovou prodlevu. Zvyste hodnotu meziznakove prodlevy ko du. Ovřrte zda je prenesena F0 pauza. Moznč bude nutne toto vyzkouset v obou nastavenıch. ktivujte funkci detekce Caps Lock pro ovřrenı zda PC pracuje v tomto rezimu. Zkuste provozovat skener v lt rezimu 23

24 Symptomy Moz nď duvody poruchy R esenı Zapne se v porč dku, skenuje v porč dku, ale nekomunikuje sprč vnř s hostitelem Zapne se v porč dku, skenuje v porč dku, ale nekomunikuje sprč vnř s hostitelem Zapne se v porč dku, skenuje v porč dku, ale nekomunikuje sprč vnř s hostitelem Hostitel prijımč data, ale nejsou sprč vne Vypadč vajı znaky COM zč suvka hostitele nenı v provozu nebo nenı sprč vnř nakonfigurovč na COM zč suvka hostitele nenı v provozu nebo nenı sprč vnř nakonfigurovč na Kabel nenı zapojen k sprč vne COM zč suvce Skener a hostitel moznč nejsou nakonfigurovanı na stejne interface parametry Prodleva mezi znaky musı byt zvysena u prenč seneho vystupu Ujistřte se, ze baud hodnota a komunikac nı zč suvka se shodujı a program hledč RS232 data. Ujistřte se, ze prenosovč rychlost a komunikac nı zč suvka se shodujı a program hledč RS232 data. Ujistřte se, ze prenosovč rychlost a komunikac nı zč suvka se shodujı a program hledč RS232 data. Zkontrolujte, zda jsou u skeneru a hostitele nakonfigurovč ny stejne interface parametry. Zvyste prodlevu mezi znaky u prenč seneho vystupu pomocı MetroSelect programovacı prıruc ky MLPN

25 RS-232 DEMONSTRC NIPROGRM Jestli RS-232 skener nekomunikuje s vasım IBM kompatibilnım PC zadejte nčsledujıcı zč kladnı program k otestovč nı provozu komunikac nı zč suvky a skeneru. Tento program je urc en pro demonstrac nı c ely. Je urc en jenom k zjistřnı toho zda jsou sprč vnř zapojeny kabely, zda sprč vnř funguje COM zč suvka a skener. ObjevıČli se data c č roveho ko du na obrazovce břhem uzıvč nı programu ukazuje to jenom, ze hardwarovy interface a skener fungujı. Vtomto bodř zjistřte zda souhlası aplikac nı software a konfigurace skeneru. Jestli aplikace nepodporuje RS232 skenery, bude moznč zapotrebı uzıt softwaroveho interface programu, ktery vezme RS232 data a umıstı je do klč vesnicoveho bufferu. Tento program rıdı PC tak, aby ignorovalo RTS-CTS, Data Set Ready (DSR) a Data Carrier Detect (DCD) signč ly. Jestli demonstrac nı program funguje a vč sprogram porč d ne nastavte jumper RTS to CTS a Data Terminal Reading (DTR) na DCD a DSR na zadnı stranř sveho pocıtac e. 10 CLS 20 ON ERROR GOTO OPEN COM1:9600,S,7,1,CSO,DSO,CD0,LF± S#1 35 PRINT SCN FEW BR CODES± 40 LINE INPUT #1, BRCODE$ 50 PRINT BRCODE$ 60 K$ = INKEY$: IF K$ = CHR$(27) THEN GOTO GOTO PRINT ERROR NO.±; ERR ; PRESS NY KEY TO TERMINTE.± 110 KK$ = INKEY$: IF K$ = ± THEN GOTO CLOSE: SYSTEM END 25

26 DODTEK č TECHNICKE U DJE Operacnı Zdroj svřtla viditelnč laserovč dioda 650 nm Ý 10 nm Vykon laseru 0.96 mw (vrchol) Hloubka skenovacıho pole 0 mm Č 203 mm (0± Č 8± for mm (13 mil) cčrovy ko d v zč kladnım nastavenı Rychlost skenu 72 skenovacıch rč dek za sekundu Skenovacı vzor Jednoduchč skenovacı linie Minimč lnı sırka cčroveho ko du mm (5.0 mil) Infrac ervenč aktivace Dlouhy dosah: 0 mm Č 279 mm Ý 51 mm (0± Č 11± Ý 2±) Krč tky dosah: 0mm Č 102 mm Ý 25 mm (0± Č 4± Ý 1±) Deko dovacı schopnost utomaticky rozlisuje vsechny standardnı cčrove ko dy. Pro vsechny ostatnı kontaktujte Metrologic Systemovč rozhranı RS232, PC Klč vesnicovy vstup, samostatnč klč vesnice OCI, IBM 468X/469X, Emulace svřtelneho pera Tiskovy kontrast 35% minimč lnı rozdıl odrazivosti Poc et znaku az do 80 znaku Ctenı (Lisıse podle typu a hustoty symbolgie) Vč lec, Vyska, Odchylka 42ã, 68ã, 52ã Operace bzucčku 7 to nu nebo bez zvuku Indikč tory (diody) Zelenč = laser v provozu, pripraven skenovat Cervenč = sprč vne prec tenı Z lutč (jenom MS9540) = tlacıtko CodeGate je neaktivnı (snımac je zapnuty) CodeGate tlacıtko je aktivnı (snımac je vypnuty) Mechanickď Delka 198 mm (7.8±) Sırka rukojetř 45 mm (1.8±) Sırka hlavy 78 mm (3.1±) Hloubka 40 mm (1.6±) Vč ha 149 g (5.25 oz) Kabelovy standard 2.7 m (9ň) vinuty; moznost: 2.1 m (7ň) rovny Elektrickď Vstupnı napřtı 5 VDC Ý 0.25 V Vykon Č v provozu W Vykon Č sporny rezim W Proud Č v provozu VDC Proud Č sporny rezim VDC DC transformč tory trıda 2; 650 m Laser trıda CDRH: trıda II; EN :1994/11:1996 trıda 1 EMC FCC trıda B Prostredı Operac nı teplota Skladovacı teplota Vlhkost U rovnř svřtla Nč razuvzdornost Nec istoty Ventilace 0ãC to 40ã (32ã to 104ãF) -40ãC to 60ãC (-40ãF to 140ãF) 5% do 95% relativnı vlhkosti, nekondenzujıcı az do 4842 Lux (450 kandela) stavřno na pč d z 1.5 m (5ň) uzavrene, bez prachu Nepotrebnč 26

Univerzá lníměřicísystém FTB - 400. Ná vod k použití Verze: 0.75e

Univerzá lníměřicísystém FTB - 400. Ná vod k použití Verze: 0.75e Univerzá lníměřicísystém FTB - 400 Ná vod k použití Verze: 0.75e Univerzá lníměřicísystém ii FTB-400 Obsah Obsah 1 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému...1 Zadní výměnný panel...1 Přednípanel...2

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor

Více

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Pro verzi softwaru.003x Revize duben 05 spol. s.r.o. Ostrovačice 05 PARAMETRY KALIBRACE Zapište

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

NÁ VOD K OBSLUZE soupravy regulace nesouč asného vytápě ní ETA 0497 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁ TOR VYTÁ PĚNÍ ETA 0497

NÁ VOD K OBSLUZE soupravy regulace nesouč asného vytápě ní ETA 0497 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁ TOR VYTÁ PĚNÍ ETA 0497 ETATHERM s.r.o. 784 04 LITOVEL NÁ VOD K OBSLUZE soupravy regulace nesouč asného vytápě ní ETA 0497 programovým individuálním řízením teplot v jednotlivých místnostech Souprava schválena státní zkuš ebnou

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

LCD Monitor w17e/w17q Uživatelská př ručka

LCD Monitor w17e/w17q Uživatelská př ručka Zpět na stránku obsahu LCD Monitor w17e/w17q Uživatelská př ručka Úvod Bezpečnostn pokyny a údržba Nastaven Použ ván monitoru Instalace ovladačů a použit funkce Automatické nastaven Technická podpora,

Více

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD Monitor LCD U ivatelská př ručka Bezpečnostn pokyny Značky Tyto bezpečnostn pokyny je nutn dodr ovat, abyste zajistili svou bezpečnost a zabránili po kozen majetku.

Více

Regulátor EAGLE. Instalační příručka. Obsah

Regulátor EAGLE. Instalační příručka. Obsah Regulátor EAGLE Instalační příručka Obsah Bezpečnostní informace... Error! Bookmark not defined. Všeobecné bezpečnostní informace... 2 Informace dle normy EN 60730... 2 Směrnice WEEE... 2 Normy, certifikace,

Více

GSM DA LKOVY DOHLED. GB 050 pro mobilnı telefon ERICSSON A1018s Automaticky prenos informacı sıtı GSM NA VOD K OBSLUZE LEVEL

GSM DA LKOVY DOHLED. GB 050 pro mobilnı telefon ERICSSON A1018s Automaticky prenos informacı sıtı GSM NA VOD K OBSLUZE LEVEL GSM DA LKOVY DOHLED GB 050 pro mobilnı telefon ERICSSON A1018s Automaticky prenos informacı sıtı GSM NA VOD K OBSLUZE LEVEL Vaz enı zakaznıci, blahoprejeme Vam k zakoupenınas eho vyrobku GSM Dohledu GB

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Uživatelská příručka. Smart 4

Uživatelská příručka. Smart 4 Uživatelská příručka Smart 4 1. Váš telefon 1 1.1 Odstranění zadního krytu 1 1.2 Nabití baterie 2 1.3 Karta SIM a karta microsd 3 1.4 Vypnutí/zapnutí, restartová ní a režim V letadle 3 1.5 Zamknutí/odemknutí

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29 Návod k použití Registrační pokladna CR 20/21/28/29 ...designováno pro úspěch Vážený zákazníku: Zakoupením tohoto produktu jste se přidal k rozsáhlé skupině uživatelů produktů firmy Quorion. Tato firma

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Více

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Jediné záruky poskytované společnost HP na produkty a služby jsou výslovná prohlášen o záruce, která doprovázej dané produkty a služby. Žádné zde uvedené údaje

Více

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML TME, TME PoE Teploměry s přenosem dat po Ethernetu Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML Také ve verzi s PoE napájením (napájení přes Ethernet). TME TME Katalogový list Vytvořen:

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k použití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více