Série MS9500 Voyager Jednořádkový ruční laserový snímač Instalační a uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Série MS9500 Voyager Jednořádkový ruční laserový snímač Instalační a uživatelská příručka"

Transkript

1 Série MS9500 Voyager Jednořádkový ruční laserový snímač Instalační a uživatelská příručka

2 Zastoupenı US č sıdlo spolecnosti Evropa Metrologic Instruments, Inc. Metrologic Insruments GmbH 90 Coles Road Dornierstrasse 2 Blackwood, NJ Puchheim b. Customer Service: ID-METRO Munich, Germany Tel: Tel: Fax: Fax: Jiz nı merika sie Metrologic South merica Metrologic sia (Pte) Ltd. Rua Flo rida, ã ndar 31 Kaki Bukit Road 3 Sao Paulo, SP #05-08 Techlink CEP: Singapore Tel: Tel: Fax: Fax: Brazılie Metrologic do Brasil Ltda. Rua Flo rida, ã ndar Sao Paulo, SP CEP: Tel: Fax: Copyright,2000 by Metrologic,Instruments, Inc. ll rights reserved. Zčdnč cčst tohoto dıla nesmı byt reprodukovč na, odeslč na ani uklč dč na v zč dne podobř ani zč dnymi prostredky bez predchozıho pısemneho souhlasu, s vyjimkou recenzenta, ktery mu ze v recenzi pouzıt c č sti textu vyznac ene buú uvozovkami, nebo jinak podle normy Copyright ct z roku Vyrobky a oznac ene nč zvy v tomto dokumentu jsou chrč nřnymi ochrannymi znč mkami vlastnickych spolec nostı. MLPN 2410

3 OBSH: Uvod... 4 Skener a prıslusenstvı... 4 Rychly start... 5 Instalace skeneru na hostitelsky system... 6 Odpojenı pripojovacıch kabelu skeneru... 7 Jak uzıvat CodeGate Č jen MS Dva operac nı rezimy... 8 Sestaveni stojanu... 8 Moznost stojanu cıslo 1: Neupevnřny... 9 Moznost stojanu c. 2: Napevno umıstnřn na pultř... 9 Cč sti skeneru Zvukovč signalizace Vizuč lnı signalizace Chybove stavy Programovacı metody Zkrč cenč SCII tabulka Upgradovč nı programoveho vybavenı Flash ROM Nč lepky Hloubka snımacıho pole IR ktivace U drzba plikace a protokoly Klč vesnice Rozlozenı klč vesnice Resenı problemu MS9500 serie - poradce pri potızıch RS-232 Demonstrac nı program Dodatek Č Technicke daje Dodatek B Č Vychozı nastavenı Dodatek C Zapojenı konektoru serioveho kabelu Klč vesnicovy kabel Redukc nı kabel T/PS Dodatek D Č Zč ruka a reklamace Dodatek E - Poznč mky Dodatek F Patenty ddendum... 36

4 U VOD Serie MS9500 Voyager jednorč dkovy ruc nı laserovy snımac MS9540. zahrnuje MS9520 a Du lezitym c lč nkem MS9540 je patentovanč CodeGate technologie. CodeGate je intuitivnı skenovacı system vhodny pro vsechny skenovacı aplikace vcetnř pokladnıho, dokumentac nıho a kontroly inventč re. CodeGate pracuje ruka vruce smetrologic patentovanym automatickym spoustřcım schematem. Jednoduse predlozte skeneru cč rovy ko d; vysoce viditelny 650 nm laser je automaticky aktivovany cım dovoluje uzivateli lehce si vybrat cčrovy kod, ktery mč byt skenovč n. Zmč c knřte knoflık CodeGate a data budou predč ny hostitelskemu systemu. Vybaven schopnostı pracovat v drzč ku i mimo nřj muze byt Voyager uzit jako jak ruc nı skener tak i projekc nı skener. Voyager automaticky rozeznč, kdy se nachč zı mimo drzč k a deaktivuje tlacıtko CodeGate. Metrologic pripojil mnoho standardnıch vlastnostı jako: uzivatelem upgradovatelnč Flash ROM, Uzivatelem mřnitelne kabely, MetroSet a MetroSelect konfigurace, EMI rating trıdy B, editovč nı dat pomocı Bits nňpieces a zč ruku 2 roky. Voyager - CodeGate Interface MS9520 Č 9 MS9540 Č 9 OCI MS9520 Č 11 MS9540 Č 11 IBM 468X/469X MS9520 Č 41 MS9540 Č 41 Plnč RS-232C a emulace svřtelneho pera MS9520 Č 47 MS9540 Č 47 klč vesnicovč zč suvka a samostatnč klč vesnice SKENER PR ISLUS ENSTVI Nč sledujıcı seznam souc č stı mu ze, ale nemusı byt souc č stı balıc ku MS9500. Voyager MS9520 Jednorč dkovy ruc nı laserovy snımac anebo Voyager MS9540 č CodeGateá Jednorč dkovy ruc nı laserovy snımac s tlac ıtkem C/DC transformator Č Regulovany 5.2VDC pri 650 m vystupu. Mu ze obsahovat jedno z nč sledujıcıch: 120 V Spojene stč ty: MLPN V Č 240 V Evropa: MLPN V Č 240 V Velkč Britč nie: MLPN Zdrojovy kabel se zabudovanym jackem pro prıvod proudu. Mu ze obsahovat jedno z nč sledujıcıch: Standard: MLPN 53xxx* m (9ň) vinuty kabel, anebo MLPN 54xxx* m (7ň) rovny kabel, *xxx specifikuje spojenı s hostitelem Stojan s prıslusenstvım pro upevnřnı Zasunovacı stojan: MLPN , nebo Stojan s maskou: MLPN

5 Instalacnı a uz ivatelskou prırucku Č MLPN 2410 nglicky originč l k nalezenı na webove strč nce Metrologic -u Č MetroSelect konfiguracnı prırucku pro skener Č MLPN 2407 K nalezenı na webove strč nce Metrologic -u Č Dalsı cčsti mohou byt objednane pro specificky uzıvany protokol. Pro objednč nı dalsıch dılu kontaktujte dealera, distributora anebo volejte zč kaznicke oddřlenı Metrologic ID-METRO nebo Upozornřnı: Pro zachovč nı pouzitelnych standardu musı vsechny obvody pripojene ku skeneru splnovat pozadavky pro SELV (Safety Extra Low Voltage, extra nızky bezpec nostnı proud) podle EN Pro zachovč nı standardu CS C22.2 No. 950/UL 1950 a normy EN 60950, by mřl zdroj proudu splnovat podmınky vykonu pro omezeny zdroj proudu. RYCHLY STRT 1. Pripojte 10-pinovy RJ45 samcı konektor do jacku na Voyageru. Po pripojenı uslysıte kliknutı. 2. Pripojte prıpojku proudu tvaru L do jacku pro proud na pripojovacım kabelu. 3. Zapojte zdroj proudu do C zčsuvky. Ujistřte se, ze pozadavky pro zdroj proudu odpovıdajı vystupu C zč suvky. 4. Kdyz je Voyager pripraven ke skenovč nı rozsvıtı se zelenč dioda, blikne c ervenč dioda a skener jednou pıpne. 5

6 5. Umıstřte c č rovy ko d pred skenovacı okno. Skener jednou pıpne a blikne c ervenč dioda, pokud byl c č rovy ko d spřsnř deko dovč n. U MS9540 stlac te tlac ıtko CodeGate pro prenos dat. Poznamka: Voyager je dodč vč n z tovč rny naprogramovany vychozım nastavenım. Instrukce jak konfigurovat skener najdete v programč torske prıruc ce METROSELECTť. INSTLCE SKENERU N HOSTITELSKY SYSTEM 1. Vypnřte hostitelsky system. 2. Pripojte ku skeneru pripojovacı kabel. Pro sprč vnou instalaci kabelu a prıvodu proudu viz odstavec rychly start teto prıruc ky. Poznamka: Jestli Voyager napč jen z hostitelskeho systemu prosım preskoc te body cıslo 2 a 3 v cčsti rychly start tohoto manuč lu. 3. Pripojte pripojovacı kabel k patric ne zč suvce hostitelskeho systemu. 4. Zapnřte hostitelsky system. Poznamka: Zapojenı skeneru na libovolnou zč suvku hostitelskeho systemu nezaruc uje, ze bude informace sprč vnř prenesena na hostitelsky system. Voyager je dodč vč n z tovč rny naprogramovč n vychozım nastavenım. Instrukce jak konfigurovat skener najdete v programč torske prıruc ce METROSELECTť (MLPN 2407) Dč le zkontrolujte zda skener a hostitelsky system uzıvajı stejny protokol. 6

7 ODPOJENIPRIPOJOVCICH KBEL SKENERU Pred odpojenım kabelu ze skeneru Metrologic doporuc uje, aby byl hostitelsky system vypnut a prıvod proudu odpojen z pripojovacıho kabelu. 1. Najdřte malou dırku na vrchu prıstroje v blızkosti spodnı c č sti loga Voyager. 2. Upravte břznou kancelč rskou sponku do tvaru jak je uveden nahore. 3. Vsunte sponku (anebo jiny podobny nč stroj) do otvoru. 4. Uslysıte tlumene kliknutı. Jemnř zatč hnřte za konektor pripojovacıho kabelu, vysune se ze skeneru. JK UZIVT CODEGTE č JEN MS9540 utomatickč spousš aktivuje laser Umıstřte laserovou cčru na cčrovy ko d Stisknřte tlacıtko CodeGate pro transfer dat 7

8 Dva operacnı rez imy utomaticke spoustřnı pri pouzitı stojanu Cč rovy ko d je automaticky deko dovč n a prenesen CodeGate se aktivuje kdyz je skener mimo drzč k Data c č roveho ko du preneseny pri stisknutı tlac ıtka CodeGate SESTVENI STOJNU Balıc ek c ıslo obsahuje: a. Stojan b. Ovč lnou zč kladnu c. Sroub, M3 x 6mm dlouhy d. Podlozku, c 5 x 0.5 e. Ukotvenı stojanu f. Srouby do dreva c 8 kulatč hlava g. Kovovou zč kladnu 8

9 Stojan lze sestavit dvřma zpu soby. Prvnı zpu sob umoznuje stojan presouvat. Druhč moznost je pevne upevnřnı. Moz nost stojanu cıslo 1: Neupevneny Krok 1 Navleknřte zč střrku pres stojan Krok 2 Umıstřte stojan tak, aby byl pod volč nkem zč střrky, pote upevnřte zč střrku k stojanu pouzitım M3 x 6mm sroubu a podlozek c 5, ktere jsou dodane. Moz nost stojanu c. 2: Napevno umıstnen na pulte Krok 1 Vyvrtejte c tyri c 39 dıry do pultu kde budete stojan upevnovat Krok 2 Pripevnřte zč kladnu kpultu pomocı c tyr sroubu do dreva c 8, ktere jsou dodč ny. Krok 3 Prisroubujte kotvu k zč kladnř tak aby dolehla 9

10 Krok 4 Odstrante tabulku loga tak ze pomocı tenkeho noze odstranıte zč padku. Krok 5 Umıstřte stojan nad sestavu zč kladny. Krok 6 Upevnřte stojan k zč kladnř dotazenım sroubu nachč zejıcıho se pod tabulkou loga. Krok 7 Zalozte tabulku loga zpč tky na mısto. 10

11 C STI SKENERU Tlac ıtko CodeGate nenı souc č stı typu MS

12 ZVUKOV SIGNLIZCE Kdyz je Voyager v provozu, produkuje slysitelne signč ly. Tyto signč ly indikujı stav skeneru. Je dostupnych 6 ru znych nastavenı pro to n pısknutı (normč lnı, 6 strıdavych a zč dny to n). Pro zmřnu to nu viz programovacı manuč l MetroSelect MLPN Jedno pıpnutı Kdyz je skener poprve uveden do provozu rozsvıtı se zelenč dioda, pak blikne c ervenč a skener jednou pıskne (c ervenč dioda zu stane rozsvıcenč po dobu trvč nı pısknutı. Skener je pripraven skenovat. Kdyz skener spřsnř prec te cč rovy ko d blikne c ervenč dioda a skener pıskne (pokud je tak naprogramovč n). Pokud skener jednou nepıskne a blikne zelene svřtlo nebyl cčrovy ko d spřsnř prec ten Drncivy ton Tento to n indikuje chybu. Viz chybove rezimy na stranř pıpnutı - Behem provozu Kdyz vstupujete do konfigurac nıho provozu, c ervene svřtlo blikne a skener 3 krč t pıpne. Cervenč a zelenč dioda budou nepretrzitř blikat pokud bude skener v tomto rezimu.. Pri opoustřnı konfigurac nıho rezimu skener 3 krč t pıpne a diody prestanou blikat. Kdyz uz je nakonfigurovč n, 3 pıpnutı mohou take indikovat komunikac nı prodlevu břhem normč lnıho skenovacıho rezimu. Kdyz uzıvč te jednoko doveho programovč nı, pıpne skener 3 krč t (podle zvoleneho to nu), nč sleduje krč tkč pauza, vysoky to n a nızky to n. Podle toho uzivatel vı, ze byl skener spřsnř konfigurovč n jednoko dovym cčrovym ko dem. 3 pıpnutı - Pri zapnutı Tento to n indikuje chybu. Viz chybove rezimy na stranř

13 VIZULNISIGNLIZCE Na hlavř MS9500 jsou 3 diodove indikč tory (zeleny, zluty a c erveny). Kdyz je skener v provozu indikujı tyto diody jeho stav a stav snımanı blikč nım anebo stacionč rnı aktivitou. Zelena, z luta a cervena jsou vypnuty Pokud skener neprijımč proud z transformč tora anebo hostitelskeho systemu jsou diody zhaslı. Skener je v spornem rezimu a CodeGate je aktivovč n. Presentujte skeneru cč rovy ko d a ve chvıli kdy se aktivuje laser se rozsvıtı i zelenč dioda. Stala z luta CodeGate tlacıtko nenı aktivnı. Pokud je v skenovacım poli cčrovy ko d skener se aktivuje. Cč rovy ko d bude deko dovč n a automaticky predč n hostitelske jednotce. Stala zelena Kdyz je aktivnı laser je rozsvıcena zelenč dioda. Zu stane vtomto stavu dokud je skener v provozu. Stala zelena a cervena blikla Kdyz skener spřsnř prec te c č rovy ko d, c ervenč blikne a skener jednou pıpne. Pokud c ervenč neblikne anebo skener nepıskne, nebyl cčrovy ko d spřsnř prec ten. Stala zelena a stala cervena Po spřsnem skenovč nı skener predč data hostitelskemu zarızenı. Nřktere komunikac nı rezimy vyzadujı aby hostitel nejdrıv informoval skener, ze je pripraven kprijetı dat. Jestli hostitel nenı pripraven prijmou informaci zu stane dioda skeneru rozsvıcena pokud nebudou moci byt data predč ny. 13

14 Strıdavď blikanı zelenď a cervenď Toto indikuje ze je skener v programovacım rezimu. Drnc ivy to n indikuje ze byl v tomto rezimu skenovč n chybny ko d. Stala cervena, zelena nesvıtı Skener c ekč na komunikaci s hostitelem. CHYBOVE STVY Blikajıcı zelena a jeden drncivy ton Indikuje chybu laseroveho subsystemu skeneru. VraŠte jednotku k opravř autorizovanemu servisnımu stredisku. Blikajıcı cervena a zelena se dvema drncivymi tony Indikuje chybu skenovacıho mechanizmu. VraŠte jednotku k opravř autorizovanemu servisnımu stredisku. Staly drncivy ton nesvıtı z adna dioda Pokud je skener pripojen ke zdroji jde o elektronickou zčvadu. VraŠte jednotku k opravř autorizovanemu servisnımu stredisku. Tri pıpnutı pri uvedenı do provozu Kdyz skener 3 krč t pıskne pri uvedenı do provozu, selhala NovRM pamřš. VraŠte jednotku k opravř autorizovanemu servisnımu stredisku. 14

15 PROGRMOVCIMETODY MS9500 Voyager mč 3 metody pro programovč nı. Carovď kody: Voyager se dč konfigurovat skenovč nım cčrovych kodu, ktere jsou k nalezenı v prıruc ce pro konfiguraci METROSELECTť (MLPN 2407). Prosıme hledejte instrukce v tomto manuč lu. Je k stazenı bezplatnř na internetove strč nce Metrologic. (www.metrologic.com). MetroSetá : Tento uzivatelsky prč telsky konfigurac nı program spustitelny pod Windows vč m dovolı jednoduchym kliknutım nastavit pozadovane moznosti skeneru. Je k stazenı bezplatnř na internetove strč nce Metrologic (www.metrologic.com), anebo si mu zete objednat instalac nı diskety na telefonnım c ısle ID-METRO. Sď riovď programovanı: Tento programovacı rezim je ideč lnı pro OEM aplikace. Rezim dč vč koncovemu uzivateli moznost posılat serii prıkazu pouzitım serioveho portu hostitelskeho systemu. Prıkazy jsou ekvivalentnı numerickym hodnotč m c č rovych ko du, ktere jsou k nalezenı v prıruc ce pro konfiguraci MetroSelect (MLPN 2407). Jak funguje se riove programovanı? 1. Kazdy prıkaz odeslany skeneru je SCII reprezentacı kazdeho cısla v konfigurac nıho cčroveho kodu. Cely numericky retřz je ohranic en SCII [stx] a SCII [etx]. Prıklad cıslo 1: Prıkaz pro deaktivaci Codabar Prıkaz = [stx]100104[etx] Retřzec odeslany skeneru = 02h 31h 30h 30h 31h 30h 34h 03h (Vsechny hodnoty jsou hexadecimč lnı). 2. Pokud je prıkaz odeslany skeneru platny, odpovı snımac znakem [ack]. 3. Pokud je prıkaz odeslany skeneru neplatny, odpovı snımac znakem [nak]. Poznamka: Kdyz ktomu dojde, musıte zac ıt znovu od zac č tku konfigurac nı sekvence. Pouhe znovu odeslč nı chybneho prıkazu nestac ı. 4. V pru břhu programovč nı zu stč vajı motor a laser aktivnı. V PROGRMOVCIM REZ IMU NELZE SKENOVT Z DNE CROVE KODY. 5. Mezi prıkazy je 20 vterinove okno. Pokud dojde k 20 vterinove promlce, skener odesle [nak] a musıte zacıt znovu. 6. Pro vstup do serioveho programovacıho rezimu zadejte nč sledujıcı prıkaz: [stx]999999[etx]. 7. Pro ukonc enı serioveho programovacıho rezimu zadejte nč sledujıcı prıkaz: [stx]999999[etx], skener odpovı [ack] a dlouhym pıpnutım. 8. Tento rezim pouzıvč aktuč lnı prenosovou rychlost, paritu, stop bity a nastavenı datovych bitu, ktere jsou konfigurovč ny v skeneru. Vychozı nastavenı skeneru jsou 15

16 Vlastnost 9600, Mezera,2, 7. Je-li skeneru odeslč n prıkaz, ktery by zmřnil tato nastavenı, nebude zmřna provedena pred opustřnım programovacıho rezimu. Prıklad c ıslo 2: Nč sledujıcı prıklad nastavı skener do vychozıho tovč rnıho nastavenı. Deaktivuje skenovč nı c č roveho ko du Code 128, nastavı pu vodnı zvukovou signalizaci a pridč G jako programovatelny prefix. Hostitelsky prıkaz SCII prezentace OdpoveĚ skeneru Vstup do programovacıho [stx]999999[etx] 02h 39h 39h 39h 39h 39h 39h 03h [ack] nebo 06h rezimu Nahraj vychozı nastavenı [stx]999998[etx] 02h 39h 39h 39h 39h 39h 38h 03h [ack] nebo 06h Zakč zat Code 128 [stx]100113[etx] 02h 31h 30h 30h 31h 31h 33h 03h [ack] nebo 06h Nč hradnı to n 1 [stx]318565[etx] 02h 33h 31h 38h 35h 36h 35h 03h [ack] nebo 06h Progr.prefix c 1 [stx]903500[etx] 02h 39h 30h 33h 35h 30h 30h 03h [ack] nebo 06h Code Byte 0 [stx]0[etx] 02h 30h 03h [ack] nebo 06h Code Byte 7 [stx]7[etx] 02h 37h 03h [ack] nebo 06h Code Byte 1 [stx]1[etx] 02h 31h 03h [ack] nebo 06h Konec programovacıho [stx]999999[etx] 02h 39h 39h 39h 39h 39h 39h 03h [ack] nebo 06h rezimu Skener vydč dlouhe pıpnutı! Prıkazy posılane skeneru neobsahujı malou vodnı "3", kterou mu zete vidřt v MetroSelect manuč lu u kazdeho retřzce cčroveho ko du. "3" SE NEPOSIL, JE TO JENOM OZNCENIDRUHU KODU. Jak si vsimnete, pro prıkazy vyzadujıcı skenovč nı dodatec nych cčrovych kodu (jako prefixy, sufixy, promlky, atd.) jednoduse poslete ko dove byty ve stejnem poradı v jakem byste normč lnř skenovali c č rove ko dy. Prıklad 3: Nč sledujıcı ukazuje udč losti, ktere se odehrajı kdyz je odeslč n chybny cčrovy ko d Vlastnost Hostitelsky prıkaz SCII prezentace OdpoveĚ skeneru Vstup do programovacıho rezimu [stx]999999[etx] 02h 39h 39h 39h 39h 39h 39h 03h [ack] nebo 06h Nahraj vychozı nastavenı [stx]99999:[etx] 02h 39h 39h 39h 39h 39h 3h 03h [nak] nebo 15h Chybny prıkaz musıte zacıt znovu! Vstup do programovacıho [stx]999999[etx] 02h 39h 39h 39h 39h 39h 39h 03h [ack] nebo 06h rezimu Nahraj vychozı nastavenı [stx]999998[etx] 02h 39h 39h 39h 39h 39h 38h 03h [ack] nebo 06h Baud hodnota [stx]415870[etx] 02h 34h 31h 35h 38h 37h 30h 03h [ack] nebo 06h Konec programovacıho [stx]999999[etx] 02h 39h 39h 39h 39h 39h 39h 03h [ack] nebo 06h rezimu Skener vydč dlouhe pıpnutı! Tento prıklad prıkaz ilustruje dva du lezite body. - Za prve, je-li zaslč n od hostitele chybny prıkaz, skener odpovı [nak] a koncovy uzivatel musı znovu zac ıt od zac č tku; - Za druhe, je-li poslč n prıkaz ke zmřnř prenosove rychlosti, novč rychlost bude nastavena az po ukonc enı programovacıho rezimu. 16

17 Zkracena SCII tabulka Znak Hex hodnota Decimč lnı hodnota [STX] 02h 2 [ETX] 03h 3 [CK] 06h 6 [NK] 15h h h h h h h h h h h 57 UPGRDOVNIPROGRMOVEHO VYBVENIFLSH ROM Program Meteor je prakticky doplnřk nove rady snımacu Metrologic zalozenych na flash eprom. Tento program umoznuje uzivateli skeneru Metrologic rychly upgrade na novou verzi firmwaru. Vyzaduje osobnı poc ıtac se systemem Windows 95 nebo vyssım a pouzitı komunikac nıho portu COM. Uzivatel jenom zapojı skener na komunikac nı port poc ıtac e, spustı program Meteor a mu ze zacıt upgradovat svu j snımac. Kazdy MS9500, bez ohledu na cıslo verze anebo komunikac nı protokol, je upgradovatelny. Jinymi slovy vsechny snımac e s rozhranımi RS232 (-41), klč vesnicove (- 47), emulujıcı svřtelnč pera (-41), OCI (-9) i s IBM 468X/469X (-11) jednotky jsou upgradovatelne. Pro upgrade vsech jednotek je nutny pripojovacı kabel (MLPN 54012). Upgrady budou dodč ny spolec nostı Metrologic vsouborech nazyvanych Motorola S- record. Tyto soubory obsahujı veskere informace potrebne pro upgrade skeneru. Jednoduse pridejte tento soubor do pracovnıho adresč re, nebo jej preneste zjeho souc asneho umıstnřnı. Program provede uzivatele jednoduchym postupem. Uzivatel musı nejdrıv zvolit soubor. Po vybřru a potvrzenı je soubor pripraven k pouzitı vupgradu. Stisknřte tlacıtko pro upgradovč nı skeneru. Jednotka prejde do flash rezimu Č zelenč a c ervenč dioda budou svıtit. Uzivatel mu ze sledovat proces upgradu na obrazovce. Kdyz je upgrade ukonc en odpovı skener jednım pıpnutım stejnř jako pri uvedenı do provozu. Pıpne-li dvakrč t, nebyl skener sprč vnř upgradovč n. V takovem prıpadř kontaktujte Metrologic pro dalsı informace. 17

18 NLEPKY Kazdy skener mč na zadnı stranř prıstroje nč lepku. Tato obsahuje cıslo modelu, datum vyroby, seriove c ıslo, CE a bezpec nostnı informace. Nč sleduje prıklad nč lepky: VYHNšTE se expozici laserovym svetlem vychazejıcım z tohoto mısta 18

19 HLOUBK SNIMCIHO POLE Sırka skenovacıho pole Minimalnı sırka elementu carovď ho kodu B C D E F G H J K mm mils

20 IR KTIVCE Sırka skenovacıho pole U DRZB Chloupky a spına mohou brč nit dobremu skenovč nı c č roveho ko du. Proto vstupnı okno vyzaduje obc asne vyc istřnı 1. Naneste c istıcı prostredek na okna na jemny nechlupaty kousek lč tky. 2. Jemnř otrete sklo skeneru 20

21 PLIKCE PROTOKOLY Modelove c ıslo skeneru zahrnuje c ıslo skeneru a vychozı tovč rnı komunikac nı protokol. Skener Oznacenı verze Komunikacnı protokol(y) MS U plny RS-232 / Emulace svřtelneho pera MS9540 MS9520 MS Klč vesnicovy, Samostatnř klč vesnicovy a RS-232 TX/RX MS OCI a RS-232 TX/RX MS9540 MS9520 MS IBM 46XX a plny RS-232 Serie ruc nıch snımacu MS9500 s vestavřnym PC klč vesnicovym rozhranım je urc enč jen pro emulaci klč vesnice. Mnoho RS-232 programovatelnych funkcı dostupnych v jinych skenerech Metrologic jsou take dostupnč jako klč vesnicovč rozhranı. Nč sledujı nejdu lezitřjsınastavitelne moznosti specificke pro klč vesnicove rozhranı. Klavesnice o **T (zahrnuje IBMť PS2 modely 50, 55, 60, 80) o XT o IBM PS2 (zahrnuje modely 30, 70, 8556) Rozloz enı klavesnice **US Francie Itč lie Belgie Japonsko Velkč Britč nie Nřmecko Spanřlsko Svycarsko **Vychozı nastavenı. Viz Dodatek B, strany pro vychozı nastavenı. Viz METROSELECTť programovacı prıruc ka (MLPN 2407) pro informace o tom jak zmřnit nastavenı. 21

22 R ES ENIPROBLEM Nč sledujıcı poradce je urc en jenom kreferenc nım c elu m. Kontaktujte reprezentanta Metrologic na telefonnım cısle ID-Metro nebo , aby se zachovali omezene zč ruc nı podmınky. Platıpro vs echna rozhranı MS9500 SERIE - PORDCE PR I POTIZICH Symptomy Moz nď duvody poruchy R esenı Nesvıtı diody ani laser, nepıpč Nesvıtı diody ani laser, nepıpč 3 pıpnutı pri uvedenı do provozu Souvisly drc ivy to n pri uvedenı do provozu Drnc ivy to n a zelenč dioda blikne pri uvedenı do provozu Drnc ivy to n a zelenč dioda blikne pri uvedenı do provozu Jednotka skenuje, komunikuje a 2x pıpne Jednotka se uvede do provozu ale neskenuje ani nepıpč Jednotka se uvede do provozu ale neskenuje ani nepıpč Jednotka se uvede do provozu ale neskenuje ani nepıpč Skener skenuje cčrovy ko d, ale uzamkne se po prvnım skenovč nı a c ervenč dioda zu stane rozsvıcena Skener nenı nijak napč jen proudem Skener nenı nijak napč jen proudem z hostitele Selhč nı NovRM Selhč nı RM nebo ROM Selhč nı VLD Selhč nı skenovacıho mechanizmu Nastavenč krč tkč prodleva pro stejny symbol Bzucčk je vypnut, je zvoleno zč dny to n. Skenujete symbologii, kterč nenı aktivovč na. Skener byl naprogramovč n pro fixnı delku ko du anebo minimč lnı delku a cčrovy ko d tato naprogramovanč kriteria nesplnuje. Skener je nakonfigurovč n k podpore nřjakeho druhu dohadovacıho protokolu, ale neprijımč signč l. 22 Zkontrolujte zč suvku, transformč tor a prıvodovy kabel. Ujistřte se, ze je kabel pripojen ke skeneru. Nřktere hostitelske jednotky nemajı dostatek proudu potrebny k provozu Voyager Ču. Bude potreba obstarat zdroj energie. Kontaktujte reprezentanta Metrologic pokud si jednotka nezachovč naprogramovanou konfiguraci. Kontaktujte reprezentanta Metrologic pokud nebude jednotka fungovat. Kontaktujte reprezentanta Metrologic. Kontaktujte reprezentanta Metrologic. Nastavte delsıprodlevu pro stejny symbol. Zapnřte bzuc č k, zvolte to n. UPC/EN, Ko d 39, proklč dany 2 z 5, Ko d 93, Ko d 128 a Codabar jsou aktivovane jako vychozı. Ovřrte zda byl zvolen skenovany typ ko du. Ovřrte zda skenovany kod splnuje kriteria (typicke u jinych kodu nez UPC/EN ). Skener je tovarnč nastaven na min. 3 znaky carove ho ko du. Skener je konfigurovč n, aby podporoval CK/NK, RTS/CTS, XON/XOFF nebo D/E. Ujistřte se, ze kabel hostitele a hostitel podporujı dohadovacı protokol.

23 Symptomy Moz nď duvody poruchy R esenı Jednotka skenuje, ale data prevč dřna hostiteli jsou chybnč Skener pıpne u nřkterych cčrovych ko du a jinych ne, ve stejne symbologii cčroveho ko du Skener pıpne u nřkterych cčrovych ko du a jinych ne, ve stejne symbologii cčroveho ko du Skener pıpne u nřkterych cčrovych ko du a jinych ne, ve stejne symbologii cčroveho ko du Skener pıpne u nřkterych cčrovych ko du a jinych ne, ve stejne symbologii cčroveho ko du Skener pıpne u nřkterych cčrovych ko du a jinych ne, ve stejne symbologii cčroveho ko du Jednotka skenuje cčrovy ko d, ale nejsou zč dnč data. Jednotka skenuje, ale data nejsou sprč vnč Jednotka prevč dı kazdou cıslici 2x lfa znaky se zobrazujı jako male Vsechno funguje az na pč r znaku Formč t dat skeneru se neshoduje s pozadavkem hostitelskeho systemu Tiskovč kvalita cčroveho ko du je nevyhovujıcı. Pomřr cčroveho ko du je vnř tolerance. Cč rovy ko d mohl byt vytistřn nesprč vnř. Skener nenı sprč vnř konfigurovč n pro tento typ c č roveho ko du. Nastavenı minimč lnı delky symbolu nefunguje s tımto c č rovym ko dem. Konfigurace je nesprč vnč Konfigurace je nesprč vnč Konfigurace je nesprč vnč Pocıtac je v rezimu Caps Lock Tyto znaky nemusı byt podporovč ny vyhledč vacı tabulkou dane zemř Zajistřte, aby se formč t dat skeneru shodoval s daty pozadovanymi hostitelem. Ujistřte se, ze je skener zapojen do sprč vne zč suvky hostitele. Zkontrolujte tiskovou kvalitu. Typ tiskč rny by take mohl byt zč vadou. Zmřnte tiskovč nastavenı Č zapnřte eko mo d nebo vysokou rychlost. Zkontrolujte tiskovou kvalitu. Typ tiskč rny by take mohl byt zč vadou. Zmřnte tiskovč nastavenı Č zapnřte eko mo d nebo vysokou rychlost. Zkontrolujte zda jde o problem kontrolnı c ıslice nebo ohranic enı. Zkontrolujte sprč vne nastavenı kontrolnı c ıslice. Zkontrolujte zda je sprč vnř nastavena minimč lnı delka symbolu. Ujistřte se, ze je skener konfigurovč n pro sprč vny rezim. Zkontrolujte internı jumper. Ujistřte se, ze je zvolen sprč vny typ PC T, PS2 nebo XT. Zvolte sprč vnou ko dovou strč nku zemř a sprč vne formč tovč nı. Upravte meziznakovou prodlevu. Zvyste hodnotu meziznakove prodlevy ko du. Ovřrte zda je prenesena F0 pauza. Moznč bude nutne toto vyzkouset v obou nastavenıch. ktivujte funkci detekce Caps Lock pro ovřrenı zda PC pracuje v tomto rezimu. Zkuste provozovat skener v lt rezimu 23

24 Symptomy Moz nď duvody poruchy R esenı Zapne se v porč dku, skenuje v porč dku, ale nekomunikuje sprč vnř s hostitelem Zapne se v porč dku, skenuje v porč dku, ale nekomunikuje sprč vnř s hostitelem Zapne se v porč dku, skenuje v porč dku, ale nekomunikuje sprč vnř s hostitelem Hostitel prijımč data, ale nejsou sprč vne Vypadč vajı znaky COM zč suvka hostitele nenı v provozu nebo nenı sprč vnř nakonfigurovč na COM zč suvka hostitele nenı v provozu nebo nenı sprč vnř nakonfigurovč na Kabel nenı zapojen k sprč vne COM zč suvce Skener a hostitel moznč nejsou nakonfigurovanı na stejne interface parametry Prodleva mezi znaky musı byt zvysena u prenč seneho vystupu Ujistřte se, ze baud hodnota a komunikac nı zč suvka se shodujı a program hledč RS232 data. Ujistřte se, ze prenosovč rychlost a komunikac nı zč suvka se shodujı a program hledč RS232 data. Ujistřte se, ze prenosovč rychlost a komunikac nı zč suvka se shodujı a program hledč RS232 data. Zkontrolujte, zda jsou u skeneru a hostitele nakonfigurovč ny stejne interface parametry. Zvyste prodlevu mezi znaky u prenč seneho vystupu pomocı MetroSelect programovacı prıruc ky MLPN

25 RS-232 DEMONSTRC NIPROGRM Jestli RS-232 skener nekomunikuje s vasım IBM kompatibilnım PC zadejte nčsledujıcı zč kladnı program k otestovč nı provozu komunikac nı zč suvky a skeneru. Tento program je urc en pro demonstrac nı c ely. Je urc en jenom k zjistřnı toho zda jsou sprč vnř zapojeny kabely, zda sprč vnř funguje COM zč suvka a skener. ObjevıČli se data c č roveho ko du na obrazovce břhem uzıvč nı programu ukazuje to jenom, ze hardwarovy interface a skener fungujı. Vtomto bodř zjistřte zda souhlası aplikac nı software a konfigurace skeneru. Jestli aplikace nepodporuje RS232 skenery, bude moznč zapotrebı uzıt softwaroveho interface programu, ktery vezme RS232 data a umıstı je do klč vesnicoveho bufferu. Tento program rıdı PC tak, aby ignorovalo RTS-CTS, Data Set Ready (DSR) a Data Carrier Detect (DCD) signč ly. Jestli demonstrac nı program funguje a vč sprogram porč d ne nastavte jumper RTS to CTS a Data Terminal Reading (DTR) na DCD a DSR na zadnı stranř sveho pocıtac e. 10 CLS 20 ON ERROR GOTO OPEN COM1:9600,S,7,1,CSO,DSO,CD0,LF± S#1 35 PRINT SCN FEW BR CODES± 40 LINE INPUT #1, BRCODE$ 50 PRINT BRCODE$ 60 K$ = INKEY$: IF K$ = CHR$(27) THEN GOTO GOTO PRINT ERROR NO.±; ERR ; PRESS NY KEY TO TERMINTE.± 110 KK$ = INKEY$: IF K$ = ± THEN GOTO CLOSE: SYSTEM END 25

26 DODTEK č TECHNICKE U DJE Operacnı Zdroj svřtla viditelnč laserovč dioda 650 nm Ý 10 nm Vykon laseru 0.96 mw (vrchol) Hloubka skenovacıho pole 0 mm Č 203 mm (0± Č 8± for mm (13 mil) cčrovy ko d v zč kladnım nastavenı Rychlost skenu 72 skenovacıch rč dek za sekundu Skenovacı vzor Jednoduchč skenovacı linie Minimč lnı sırka cčroveho ko du mm (5.0 mil) Infrac ervenč aktivace Dlouhy dosah: 0 mm Č 279 mm Ý 51 mm (0± Č 11± Ý 2±) Krč tky dosah: 0mm Č 102 mm Ý 25 mm (0± Č 4± Ý 1±) Deko dovacı schopnost utomaticky rozlisuje vsechny standardnı cčrove ko dy. Pro vsechny ostatnı kontaktujte Metrologic Systemovč rozhranı RS232, PC Klč vesnicovy vstup, samostatnč klč vesnice OCI, IBM 468X/469X, Emulace svřtelneho pera Tiskovy kontrast 35% minimč lnı rozdıl odrazivosti Poc et znaku az do 80 znaku Ctenı (Lisıse podle typu a hustoty symbolgie) Vč lec, Vyska, Odchylka 42ã, 68ã, 52ã Operace bzucčku 7 to nu nebo bez zvuku Indikč tory (diody) Zelenč = laser v provozu, pripraven skenovat Cervenč = sprč vne prec tenı Z lutč (jenom MS9540) = tlacıtko CodeGate je neaktivnı (snımac je zapnuty) CodeGate tlacıtko je aktivnı (snımac je vypnuty) Mechanickď Delka 198 mm (7.8±) Sırka rukojetř 45 mm (1.8±) Sırka hlavy 78 mm (3.1±) Hloubka 40 mm (1.6±) Vč ha 149 g (5.25 oz) Kabelovy standard 2.7 m (9ň) vinuty; moznost: 2.1 m (7ň) rovny Elektrickď Vstupnı napřtı 5 VDC Ý 0.25 V Vykon Č v provozu W Vykon Č sporny rezim W Proud Č v provozu VDC Proud Č sporny rezim VDC DC transformč tory trıda 2; 650 m Laser trıda CDRH: trıda II; EN :1994/11:1996 trıda 1 EMC FCC trıda B Prostredı Operac nı teplota Skladovacı teplota Vlhkost U rovnř svřtla Nč razuvzdornost Nec istoty Ventilace 0ãC to 40ã (32ã to 104ãF) -40ãC to 60ãC (-40ãF to 140ãF) 5% do 95% relativnı vlhkosti, nekondenzujıcı az do 4842 Lux (450 kandela) stavřno na pč d z 1.5 m (5ň) uzavrene, bez prachu Nepotrebnč 26

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1 Zastoupení USA sídlo společnosti Evropa Metrologic Instruments,90 Coles Road Inc. Metrologic Instruments GmbH Blackwood, NJ 08012-4683 Dornierstrasse 2 Customer Service:

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

OBSAH.2 Ú VOD.3 POPIS VÝ ROBKU.4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS.5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ Š Í NEŽ 4.00.7 POZNÁ MKY.

OBSAH.2 Ú VOD.3 POPIS VÝ ROBKU.4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS.5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ Š Í NEŽ 4.00.7 POZNÁ MKY. Obsah Obsah OBSAH...2 Ú VOD...3 POPIS VÝROBKU...4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS...5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ ŠÍ NEŽ 4.00...6 KONTROLA NASTAVENÍ HW KLÍČ E...7 POZNÁ MKY...8 2 Ú vod

Více

IS3480 QuantumE QuantumT 3580 Fusion 3780 Orbit 7120/7180 Solaris 7820. Stručný návod k použití

IS3480 QuantumE QuantumT 3580 Fusion 3780 Orbit 7120/7180 Solaris 7820. Stručný návod k použití IS3480 QuantumE QuantumT 3580 Fusion 3780 Orbit 7120/7180 Solaris 7820 Stručný návod k použití Začínáme Před připojením skeneru vypněte napájení počítače. Jakmile je skener připojen, zapněte napájení

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Voyager 9520/40 Voyager GS9590 Eclipse 5145 Stručný návod k použití

Voyager 9520/40 Voyager GS9590 Eclipse 5145 Stručný návod k použití Voyager 9520/40 Voyager GS9590 Eclipse 5145 Stručný návod k použití VG-ECL-CZ-QS Rev C 6/12 Začínáme Před připojením skeneru vypněte napájení počítače. Jakmile je skener připojen, zapněte napájení počítače.

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS

POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS Uložení bankovek pořadač bankovek - robustní plastová konstrukce s nastavitelnou velikostí přepážek na uložení až pěti bankovek vedle sebe; bankovky jsou v přihrádkách přidržovány

Více

Voyager 9520/40 Eclipse

Voyager 9520/40 Eclipse Voyager 9520/40 Eclipse Stručný návod k použití Aller à www.honeywellaidc.com pour le français. Vai a www.honeywellaidc.com per l'italiano. Gehe zu www.honeywellaidc.com für Deutsch. Ir a www.honeywellaidc.com

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup s 9 263 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-NT Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení budov

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

GSM Lift Watch compact

GSM Lift Watch compact GSM VY TAHOVY KOMUNIKAC NISYSTE M GSM Lift Watch compact Na vod k instalaci a programova nıv1.0 Zarızenı je urc eno k nouzovemu hlasovemu spojenı napr. kabiny vytahu s havarijnı sluzbou, hasic i, policiı,

Více

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MetroSelect č Single Line. Konfiguracnı prırucka

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MetroSelect č Single Line. Konfiguracnı prırucka METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MetroSelect č Single Line Konfiguracnı prırucka Obsah ÚVOD... 4 POSTUPY... 4 POSTUPY BODOVĚ... 4 POTŘEBUJETE ZAČÍT ZNOVU OD ZAČÁTKU?... 6 TYPY KÓDŮ A DEKÓDOVACÍ PRAVIDLA...

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

APS 400 nadministrator.recepce.net

APS 400 nadministrator.recepce.net APS 400 nadministrator.recepce.net Modul pro hotelovou recepci s na vaznostına rezervacnısyste m Instalacnıa uzivatelska prırucka č 2004 š 2007,TECH FASS s.r.o., Plavecka 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz,

Více

PXE-CRS. Systémový řadič. Siemens Building Technologies Building Automation DESIGO PX-OPEN

PXE-CRS. Systémový řadič. Siemens Building Technologies Building Automation DESIGO PX-OPEN 9 771 DESIGO PX-OPEN Systémový řadič PXE-CRS Systémový řadič PXE-CRS se používá pro integraci cizích zařízení a systémů do řídicího systému DESIGO. Funkce Integrace cizích přístrojů a systémů, vybavených

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

One Line Router RDJ1-A RDJ1-B RDJ1-C. Router pro jednu linku, 2 opera tory a 19 smeru vola nı NA VOD K OBSLUZE

One Line Router RDJ1-A RDJ1-B RDJ1-C. Router pro jednu linku, 2 opera tory a 19 smeru vola nı NA VOD K OBSLUZE One Line Router Router pro jednu linku, 2 opera tory a 19 smeru vola nı RDJ1-A RDJ1-B RDJ1-C NA VOD K OBSLUZE Odlisnosti volby NELZE do linky vytocit na PRVNIM mıste: # # # tyto znaky LZE vytocit volbou:

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Rozhraní pro web s portem Ethernet

Rozhraní pro web s portem Ethernet 9 233 DESIGO PX Rozhraní pro web s portem Ethernet PXG80-WN Pro dálkové sledování a ovládání jedné nebo více podstanic DESIGO PX pomocí standardního internetového prohlížeče. Generické ovládání a zobrazení

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 Převodník DH485E Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 popis DH485E verze HW-3.doc - strana 1 (celkem 8) Obecný popis: Modul DH485 slouží jako

Více

Voyager 1202g. Stručný návod k použití. Bezdrátový laserový snímač čárových kódů. VG1202-CZ-QS Rev A 10/11

Voyager 1202g. Stručný návod k použití. Bezdrátový laserový snímač čárových kódů. VG1202-CZ-QS Rev A 10/11 Voyager 1202g Bezdrátový laserový snímač čárových kódů Stručný návod k použití VG1202-CZ-QS Rev A 10/11 Poznámka: Začínáme Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Před připojením základny

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY...

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... Instalační manuál OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... 7 ZMĚNA ADRESY MODBUS... 10-2 - ÚVOD Síťový modul Ping

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Úvod Děkujeme vám za zakoupení této karty Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Tato karta PCI umožňuje snadno a bleskurychle nastavit bezdrátovou síť. Karta

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Ing. Jan Bartoš, MBA. Jednatel společnosti Smartdata, s.r.o. jan.bartos@smartdata.cz

Ing. Jan Bartoš, MBA. Jednatel společnosti Smartdata, s.r.o. jan.bartos@smartdata.cz Moderní technologie identifikace v marketingu aneb, Naučme se vytěžit vlastní data Ing. Jan Bartoš, MBA Jednatel společnosti Smartdata, s.r.o. jan.bartos@smartdata.cz Program prezentace 1) Kčemu jsou čárové

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

GSM alarm s displejem SE200

GSM alarm s displejem SE200 GSM alarm s displejem SE200 Obsah: Přehled funkcí... 2 Popis ústředny... 2 Nastavení funkcí... 5 Tovární resetování... 6 Kódování dálkového ovládače... 6 Kódování chráněné zóny... 6 Změna hesla... 7 Nastavení

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011 Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci Michal Kahánek 25. 5. 2011 Program Komunikační brány pro sběrnici Modbus Funkce ProCOM Vestavné sériové servery Uživatelské webové rozhraní EZPage Síťové servery

Více

LAN/RS-Port (VERZE 3, ABS)

LAN/RS-Port (VERZE 3, ABS) LAN/RS-Port (VERZE 3, ABS) Datový převodník ze sítě ETHERNET 10/100Mbit na sériovou linku RS232, RS422, RS485 s galvanickým oddělením Charakteristika Převodník LAN/RS-Port slouží k připojení zařízení komunikujících

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Vuquest 3310g Kabelový skener Stručný návod k použití 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete stáhnout

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Referenční příručka o čárovém kódu

Referenční příručka o čárovém kódu Referenční příručka o čárovém kódu Verze 0 CZE 1 Úvod 1 Přehled 1 1 V této referenční příručce naleznete informace o tisku čárových kódů, který využívá příkazy pro ovládání zasílané přímo na tiskové zařízení

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

SNÍMAČ KARET S MAGNETICKÝM PRUHEM

SNÍMAČ KARET S MAGNETICKÝM PRUHEM SNÍMAČ KARET S MAGNETICKÝM PRUHEM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODEL : KB2000 (KLÁVESNICOVÝ) Vývoj Verze Datum Popis A Srpen, 2000 Základní verze, verze softwaru: KB2000-A B Říjen, 2000 - mezinárodní klávesnice;

Více

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Obsah Úvod 1 1. Máte v balení všechno? 2 2. Začněte modemem 3 3. A teď už stačí modem zapnout... 4 4.... a nastavit si ho v počítači 5

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

VYSÍLAČ RS485 RTS. Návod k obsluze

VYSÍLAČ RS485 RTS. Návod k obsluze VYSÍLAČ RS485 RTS CZ Návod k obsluze Obsah 1. Úvod 3 1.1. Popis a určení výrobku 3 1.2. Technické údaje 3 2. Bezpečnostní pokyny a upozornění 4 3. Montáž vysílače 5 3.1. Montáž vysílače na stěnu 5 3.2.

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668 VY_32_INOVACE_IKT_668 Hardware I. Autor: Marta Koubová, Mgr. Použití: 5-6. třída Datum vypracování: 21.9.2012 Datum pilotáže: 1.10.2012 Anotace: Tato prezentace slouží k bližšímu seznámení s pojmem hardware.

Více

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná Technická specifikace Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný Datum: 14. červen 2006 pracuje jako komunikační brána. Zařízení je vybaveno dvěma sériovými komunikačními kanály, servisním sériovým

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více