4.2.IMMANUEL KANT Kritika čistého rozumu noetika soudy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.2.IMMANUEL KANT Kritika čistého rozumu noetika soudy"

Transkript

1 4.2.IMMANUEL KANT ( ) Život 1 Ve všech učebnicích se dočteme, že tento nejslavnější ze všech filosofů v životě neopustil své rodné město Königsberg v Prusku. 2 Vedl nesmírně přísný denní režim - snad kvůli svému křehkému zdraví pravidelně cvičil, chodil na procházky, dodržoval stravovací návyky, asi jak jsme zvyklí z lázní. Jeho dochvilnost byla tak příslovečná, že si lidé podle něho řídili hodinky. Nikdy se neoženil. Rozhodně však nebyl škarohlíd bez špetky smyslu pro humor. Celý svůj aktivní život spojil s královeckou univerzitou. Dožil se vysokého věku, i když nebyl ušetřen projevů stařecké demence Díla předkritického období (do r.1780) 3 Protože se obyčejně přikládá největší význam jeho třem Kritikám, dělíme Kantova díla na předkritická, kritická a pokritická. Většina předkritických děl se netýká filosofie, přesto jsou některá z nich aktuální i dnes. a)obecné dějiny přírody a teorie nebes (Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, 1755). V tomto spise vytvořil geniální hypotézu o vzniku Sluneční soustavy. Jeho teorie je dosud fyzikou uznávána jako tzv. Kant Laplaceova hypotéza (nebo nebulární). Kant se jako jeden z prvních pokusil vyložit vznik Slunce a jeho oběžnic jinak než Božím stvořením. Vyšel z představy prvotní pramlhoviny, jejíž částečky se začaly postupně smršťovat. Dle Newtonova gravitačního zákona byly částice s menší hmotností přitahovány těmi hmotnějšími, až začal vznikat zárodek Slunce. Kolem centrálního Slunce se pak soustředily planety, včetně Země. b)sny duchovidcovy (Träume eines Geistesehers, 1766). 4 V tomto spisku se Kant vysmál švédskému mystikovi Emanuelu Swedenborgovi ( ), jehož díla se jen hemží podrobnými popisy andělů, nebeských říší i pekel. 5 Kant tak v duchu skeptického osvícenství jednal podobně jako dnešní spolek Sisyfos, který si dal za cíl potírat šarlatány Díla kritického období ( ) a)kritika čistého rozumu (Kritik der reinen Vernunft, 1781). Bezesporu nejvýznamnější filosofická kniha všech dob (snad spolu s Descartovou Rozpravou o metodě). Ale zároveň také nesmírně náročná. Vydání této první Kritiky nebylo čtenáři vůbec pochopeno, a proto ještě později napsal srozumitelnou knížečku Prolegomena ke každé příští metafysice, jež se bude moci státi vědou (Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik die als Wissenschaft wird auftreten können, 1783). Slovo kritika znamená u Kanta něco jiného než negativní odmítnutí. Chápe jej ve smyslu starořeckého krisis, jež znamená posouzení. Cílem kritiky je posoudit naše poznávací schopnosti. Co vůbec můžeme vědět? Stačí náš rozum na to, abychom objektivně poznávali svět? Tématem Kritiky čistého rozumu je tedy noetika. Podívejme se tedy s Immanuelem Kantem, jak si představuje činnost lidské mysli. Všichni se shodneme na tom, že se lidské myšlení zakládá na různých výrocích, tvrzeních, při nichž se něco vypovídá o něčem. 6 V logice se jim říká soudy. Kant rozděloval soudy podle dvou kritérií. Nejprve rozlišil soudy podle toho, kdy vznikají. Soudy, které vznikají až poté, co jsme se s věcí seznámili, se nazývají aposteriorní (a posteriori) 1 Nejpodrobněji snad heslo Immanuel Kant ve Wikipedii. Celá adresa: 2 Dnes je toto město známé jako Kaliningrad a je součástí Ruska. Kaliningradská oblast slouží Rusku jako nejzápadnější vojenská základna. Jméno Königsberg (česky Královec) nesla i zaniklá osada poblíž vesnice Anenská Studánka mezi Českou Třebovou a Lanškrounem. 3 Srov. BLECHA, Ivan a kol: Filosofický slovník. Nakladatelství a vydavatelství FIN. Olomouc Heslo: Kant Immanuel. (heslo vypracovali Břetislav Horyna, Jan Březina, Ivan Blecha). S.213. (Dále jen Blecha a kol.) 4 Wikipedia uvádí jiný český překlad: Sny duchařovy. Rovněž druhé slovo originálu uvádí v jiné podobě: Geistersehers. 5 O Swedenborgovi viz též stránka jeho obhájců: 6 Blecha a kol. Heslo: soud (vypracoval Jan Štěpán). S

2 zpětné, z pozdějšího. Například: Ten kámen je hnědý. Takovou větu jsme pronesli, až když jsme si kámen prohlédli. Kanta ale víc zajímaly soudy, které nevznikají takto zpětně, ale máme je už dopředu nějak vloženy do naší mysli. Tyto soudy vlastně připomínají Descartovou představu vrozených idejí. Kant jim říkal apriorní soudy (a priori) prvotní. Některé věci opravdu víme, aniž bychom přitom potřebovali nějakou zkušenost. Například dovedeme z hlavy spočítat, že dává výsledek Aposteriorní soudy dávají za pravdu empirismu, který zdůrazňoval zkušenostní poznání, jež se zapisuje do lidské mysli. Naproti tomu apriorní soudy potvrzují platnost racionalismu vycházejícího z představy, že naše mysl skrývá spoustu vrozených univerzálních pravidel. Soudy však můžeme dělit ještě jinak. Druhý způsob dělení spočívá v tom, zdali informace, kterou nám soud sdělí, je v něčem nová, nebo naopak jen konstatuje, co už vyplývá z věci samy. Například soud kruh je kulatý nepřináší žádnou novou informaci, jen analyzuje to, co je obsaženo ve slově kruh je to tedy analytický soud ( rozebírací ). Když řeknu: Anička má dnes pěkný svetr, sděluji skutečně něco nového, spojil jsem Aničku s pěkným svetrem, což jsou dva pojmy, které ze sebe nutně nevyplývají. Proto se takový soud nazývá syntetický ( spojovací ). Ať už mají soudy jakýkoli původ nebo ať je jejich logická forma jakákoli, existuje mezi nimi nadto ještě obsahový rozdíl, na základě něhož jde buďto pouze o soudy vysvětlovací, jež k danému obsahu nic nepřidávají, nebo o soudy rozšiřovací, jež dané poznání zvětšují; ty první budeme moci zváti soudy analytickými, druhé syntetickými. 8 Nejběžnější soudy, které každodenně utváříme, jsou určitě syntetické soudy aposteriorní empiricky mluvíme o tom, s čím jsme se seznámili. Na pasece se pasou dvě srnky. Vyskytnout se mohou také analytické apriorní soudy, Kant uvádí tento příklad: Všechna tělesa jsou rozlehlá. 9 Rozlehlost již plyne z povahy těles, nic nového se nedovídáme. 10 Kanta však nejvíc trápila otázka: Jak jsou možné syntetické věty a priori? 11 Pod touto otázkou se skrývá možnost, že bychom se z naší vlastní mysli dokázali dovědět něco opravdu nového, co by nebylo tak banální, jako že čtverec má čtyři rohy. Pokud bychom dokázali takové věty (soudy), znamenalo by to velké potvrzení racionalistické vize dokonalého rozumu (Vernunft). Kant se domnívá, že syntetické apriorní soudy existují. Náš rozum je tedy schopen čistého poznání, tj. nezkušenostního, pocházejícího jen z něho samého (Kant by řekl transcendentálního). Které takové soudy tedy používáme? Jsou to veškeré matematické operace. K počítání sice dnes používáme kalkulačku, ale z hodin matematiky bychom dokázali např. dělit či násobit i velmi vysoká čísla aniž bychom potřebovali posouvat kuličkami v počítadle, abychom viděli, jak se to před našima očima násobí nebo dělí (měli empirickou zkušenost). Náš rozum je tedy schopen poskytnout zcela nové informace! Nemají tedy pravdu empirikové, když tvrdí, že základem poznání je zkušenost. Nikoli, v našem rozumu jsou opravdu uložené uchvacující informace. Z tohoto důvodu se tvrdí, že Kant provedl tzv. koperníkánský obrat jako Koperník 7 Přiznávám, že jsem si to raději ověřil na kalkulačce. 8 Immanuel KANT: Prolegomena ke každé příští metafysice, jež se bude moci státi vědou. Přel. J.Kohout, J.Navrátil. Nakladatelství Svoboda. Praha a. S Tamtéž. 10 Pro přemýšlivé čtenáře: kombinace aposteriorních analytických soudů je nemožná. Nebo ji prostě nedovedu vytvořit. 11 Tamtéž, 5. S.43. 2

3 prohlásil, že Země není středem vesmíru, tak Kant naznačil, že je to náš rozum, kolem něhož se točí skutečnost. My sami vnášíme řád a pravidelnost mezi jevy, jež nazýváme přírodou, a nemohli bychom jej mezi nimi objevit, kdybychom jej mezi nimi řádem své mysli původně sami nezavedli. 12 Podle Kanta totiž v naší mysli nenajdeme jen matematická pravidla, ale i zákonitosti, jimiž se řídíme při běžném vnímání skutečnosti. Vzpomeňme na empiriky a jejich snahy popsat práci lidského rozumu s jednotlivými smyslovými vjemy. Sám Kant se odvolával na Davida Huma, který ho údajně probudil z dogmatického spánku. Hume totiž upozornil, že princip kauzality (spojení příčiny a následku) nemá žádné zakotvení v objektivní skutečnosti, pochází jen z asociací našeho rozumu. Kant tento postřeh dotáhl ještě dál. V lidské mysli lze objevit celou řadu tzv. kategorií (části z nich říkal rozvažovací pojmy). Zde vyjmenuji jen ty nejznámější: kauzalita (nehledejme ji v přírodě, ale v mysli), prostor (jde jen o fiktivní prostředí, do něhož si promítáme smyslové vjemy), čas (naše mysl jen srovnává trvání jednotlivých pohybů). Všechny tyto kategorie můžeme nazývat apriorní nazírací formy, skrze něž vnímáme vnější skutečnost. Jsou to jakési počítačové programy, zpracovávající smyslová data. 13 Zbývá ještě odpovědět na úvodní otázku. Co vůbec můžeme vědět o realitě? Jestliže Kant prokázal zásadní aktivitu našeho rozumu, který sám dává vjemům konkrétní formy, pak vzniká otázka, zdali ještě poznáváme realitu takovou, jaká je. Ubaldo Nicola o tom píše: V jiných pasážích srovnal Kant mysl s vězením, z něhož nelze vyjít. Mysl totiž nemůže myslet jinak, než skrze syntetické formy a priori vzhledem k prostoru, času a kauzalitě. 14 Jak by vypadal svět, kdybychom ho viděli bez nazíracích forem mysli? Kant předpokládá, že objektivní svět existuje. Někde tam jsou věci o sobě, ve své objektivní pravdě, kterou ovšem nikdy nepoznáme, protože nedokážeme vystoupit z vlastní mysli. b)kritika praktického rozumu (Kritik der praktischen Vernunft, 1788). Před vydáním své druhé Kritiky byl již Kant obezřetnější. Především ji nekoncipoval jako rozsáhlé, pojmově náročné dílo, zároveň si své čtenáře také připravil jakousi demoverzí, zjednodušenou podobou, která vyšla ještě tři roky před vydáním Kritiky. Tato stručná verze se jmenuje Základy metafyziky mravů (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785). Slovo praktický rozum sice zní složitě, ale můžeme v něm vidět docela obyčejné svědomí. Základní otázka této Kritiky tedy zní: Co máme dělat? Jejím hájemstvím je proto etika. Se stejným intelektuálním nasazením se Kant pokouší vyřešit problém, s nímž zápasili filosofové po tisíciletí. Jak dát člověku nějaké pevné měřítko správného jednání? Kant zde začíná porovnáním různých morálních soustav. Morálka je soubor konvenčních pravidel, který dává pokyny pro jednání v běžných situacích. Většina těchto souborů patří do tzv. heteronomní morálky. Tímto slovem chtěl Kant vyjádřit, že důvody ke správnému jednání leží jinde než v zákoně samém. Tak by třeba někdo nevraždil pro svůj strach z potrestání, a nikoli proto, že vražda je nepřípustná. Nebo nějaký chlapec by mluvil spisovně, aby se zalíbil své dívce. Správně jednat nemáme ze strachu ani kvůli prospěchu, dokonce ani kvůli dobrému pocitu ze splnění zákona. Správně jednat máme jen pro zákon samotný, z povinnosti. 12 Immanuel KANT: Kritika čistého rozumu. Citováno dle: Vladimír NEFF: Filosofický slovník pro samouky neboli Antigorgias. Družstevní práce. Praha S.197. Upraveno. 13 V tomto textu jsem se záměrně vyhnul výkladu o Kantově pojetí rozumu. Kant totiž rozlišuje jakési dva stupně rozumu. Ten nižší (Verstand, překládán často jako rozvažování ) zpracovává smyslová data, ten vyšší (Vernunft, překládán často jako rozum ) v sobě ukrývá hluboké ideje, jakou je třeba idea Boha nebo nesmrtelné duše. O nesnázích s překládáním těchto pojmů viz vtipný Vladimír NEFF: C.d., s.198/ Ubaldo NICOLA: Obrazové dějiny filozofie.přel. N.Bonaventurová. Knižní klub. Praha S

4 Povinnosti! Vznešené, velké jméno, které v sobě neobsahuješ nic líbivého, co by se nám vlichocovalo, nýbrž vyžaduješ podrobení se, avšak nehrozíš také ničím, co by vyvolávalo v srdci přirozený odpor a zděšení, aby pohnulo vůlí, nýbrž vytyčuješ pouze zákon, který si sám od sebe zjednává přístup do srdce, a přece si dokonce proti vůli dobývá úctu (i když ne vždy následování), před nímž všechny náklonnosti zmlkají, i když zároveň tajně působí proti němu jaký je tvůj tebe hodný zdroj a kde nalezneme kořeny tvého ušlechtilého původu, který pyšně odmítá jakékoliv příbuzenství s náklonnostmi, a z kterýchžto kořenů pocházet je nevyhnutelnou podmínkou oné hodnoty, kterou si lidé mohou dát jedině sami? 15 Morálka, jež se nezakládá na něčem vnějším, se nazývá autonomní morálka. Spočívá v závaznosti zákona, který platí sám o sobě, ne pro nějaký prospěch nebo cit. Dobré věci bychom měli činit jen z povinnosti, třeba i s odporem. Kant se pokusil formulovat pravidlo takové morálky. Mělo by platit pro všechny etické situace, které mohou nastat, a mělo by být nemožné ho neposlechnout. Toto pravidlo se pokusil nalézt v samotném rozumu, opět jako apriorní syntetický soud. Dal mu název kategorický imperativ. Nyní si přečteme jeho nejznámější (a nejobecnější) formulaci: Jednej tak, jako by se maxima tvého jednání měla na základě tvé vůle stát obecným přírodním zákonem. 16 Pro většinu čtenářů bude tato věta znít dost neprůhledně. Slovo maxima znamená asi totéž jako zásada, norma. Kategorický imperativ lze nejlépe přeložit do současného jazyka těmito slovy: Jednej tak, aby se tvé jednání mohlo stát obecně platnou normou. 17 Ono univerzální pravidlo morálky tedy tkví v tom, že vždy jednáme tak, jak by měli na našem místě jednat všichni rozumní lidé. 18 Každý, kdo by byl v naší situaci, by musel nahlédnout, že to bylo správné řešení, bez kliček, výmluv nebo různých polehčujících okolností. Měl se stát Emil Hácha protektorátním prezidentem? On sám předpokládal, že mu musí dát každý za pravdu bylo to jediné správné řešení, ne jen j e h o řešení. Uvedený příklad ale ukazuje, že na mnoho situací lze tuto univerzální normu přikládat jen s obtížemi. Pokud však vrátíme nalezený mobilní telefon, pak se všichni rozumní lidé shodnou na tom, že to bylo jediné správné řešení, zde lze kategorický imperativ úspěšně použít. c)kritika soudnosti (Kritik der Urteilskraft, 1790). Poslední z trojlístku slavných Kritik pojednává o vnímání krásy, jejím tematickým oborem je tedy estetika. 19 Pro Kanta je krása něčím zcela nepraktickým, co nemá svůj účel (než sebe samu). I vnímání krásy by tedy mělo probíhat bez jakéhokoli osobního zájmu např. díváme se na krásu, ale netoužíme ji vlastnit. Věci jsou krásné, protože mají dokonalou formu (jejich různé části 15 Immanuel KANT: Kritika praktického rozumu. Přel. J.Loužil. Nakladatelství Svoboda. Praha Ukázka převzata z mé Čítanky ze společenských věd, text č.69, s Citováno dle Wikipedie. 17 Blecha a kol. S Kant se pokusil ještě o jednu, poněkud odlišnou formulaci imperativu. Jednej tak, aby ti lidství bylo účelem, a nikoli prostředkem. Protože se etické situace nejčastěji týkají mezilidských vztahů, musí být lidství zdůrazněno i v kategorickém imperativu. Vždy mi má jít o člověka samého, nesmím ho užívat jako prostředku k dosažení svých cílů. 19 Soudnost zde znamená rozumovou schopnost určovat, co je krásné. 4

5 jsou sladěny do celku). Kantova estetika bývá obvykle posuzována jako méně přínosná Díla pokritického období ( ) a)náboženství v mezích pouhého rozumu (Religion inerhalb des bloßen Vernunft, 1793). Zde se Kant vyjádřil o svých představách Boha. Jako správný osvícenec odmítá tradiční křesťanské názory o zázracích nebo o přítomnosti Boha při mši. Boha máme hledat pouze ve svém rozumu. Je v něm tedy obsažen stejně apriorně jako vnímání prostoru, kauzality či času. b)k věčnému míru (Zum ewigen Frieden, 1795). Tento krátký spisek bývá v poslední době hodně zdůrazňován, neboť se v něm hledá anticipace procesu evropského sjednocování. Kant v něm chce zabránit válkám mezi jednotlivými státy. Zatímco v přirozeném stavu proti sobě bojovali všichni lidé, se vznikem státu se uvnitř jeho hranic nastolil mír. Nyní už nebojují všichni proti všem, ale státy vůči sobě navzájem. Aby se státy už vzájemně nenapadaly, je tedy nutné učinit obdobu toho, co zažili zprvu válčící lidé, když opustili přirozený stav. Tito lidé přijali univerzální pravidla, která jim uložil stát. Kant proto navrhuje, aby se jednotlivé státy federalizovaly, a tím začaly vést svou politiku v obecnějším duchu (nikoli jen dle národních zájmů) Význam Kantovy filosofie Immanuel Kant ovlivnil bezpočet různých filosofických proudů. Jeho Kritika čistého rozumu zásadně inspirovala německý idealismus. Idealisté zdůraznili ještě víc než sám Kant tvořivou schopnost lidského rozumu, a tak došli až k vizi zvláštní kosmické inteligence utvářející svět. Současný postmodernismus si váží Kantova pochopení lidského subjektu. Na rozdíl od Kanta však postmodernisté nevěří, že by lidské subjekty (rozumy) mohly sdílet nějaká univerzální pravidla (nazírací formy) podle nich si vlastně jednotliví lidé sami konstruují svět. Méně kladného přijetí se dnes dostává Kantově etice. Většina morálních filosofů nechce souhlasit s myšlenkou, že by veškeré morální jednání mělo vycházet jen z plnění povinností. Taková morálka by byla pro většinu lidstva málo atraktivní. K našemu jednání patrně patří jistá radost, že jsme respektovali dobré hodnoty Pomocné otázky 1. Proč se tři Kantovy nejznámější knihy nazývají kritiky? 2. Jaké čtyři druhy soudů Kant rozlišoval? Zkuste uvést jejich příklady. 3. Které soudy považoval Kant za nejdůležitější? Proč? 4. Jakou úlohu má podle Kanta rozum při poznávání světa? 5. V čem spočíval Kantův koperníkánský obrat? 6. Co je to praktický rozum? 7. V čem se od sebe liší heteronomní a autonomní morálka? 8. Zopakujte zpaměti zjednodušenou formulaci kategorického imperativu a aplikujte ji na jeden prostý etický problém. 9. Která témata se objevují v Kritice soudnosti? 10.Kterými prostředky by se podle Kanta mohlo zamezit válkám? 20 Srov. Milan SOBOTKA: Kantova Kritika soudnosti. In: Milan SOBOTKA, Milan ZNOJ, Josef MOURAL: Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela. Filosofický ústav AV ČR. Praha S

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

Pokyny k vyplňování dotazníku

Pokyny k vyplňování dotazníku Recepce filosofie na českých středních školách v souvislosti s užitými způsoby výuky Pokyny k vyplňování dotazníku Dotazník je původně určen k vyplnění přímo v hodinách za mojí asistence (s případným pokusem

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Filozofie a společenské vědy

Filozofie a společenské vědy Filozofie a společenské vědy Studijní program: B6101 Filozofie Studijní obor: Filozofie a společenské vědy Bakalářské studium, prezenční forma studia, standardní doba studia 3 roky Výuku zajišťuje: Ústav

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

Výbor textů k moderní logice

Výbor textů k moderní logice Mezi filosofií a matematikou 5 Logika 20. století: mezi filosofií a matematikou Výbor textů k moderní logice K vydání připravil a úvodními slovy opatřil Jaroslav Peregrin 2006 Mezi filosofií a matematikou

Více

Řešení úloh TSP MU prezentace k výkladům na prezenčních kurzech ZKRÁCENÁ UKÁZKA PRO WEB Analytické myšlení ročník 2011, var. 07

Řešení úloh TSP MU prezentace k výkladům na prezenčních kurzech ZKRÁCENÁ UKÁZKA PRO WEB Analytické myšlení ročník 2011, var. 07 Řešení úloh TSP MU prezentace k výkladům na prezenčních kurzech ZKRÁCENÁ UKÁZKA PRO WEB Analytické myšlení ročník 2011, var. 07 var. 07, úloha č. 51 Úloha č. 51 Víme, že polovina trasy z A do B měří na

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Maturitní okruhy ZSV

Maturitní okruhy ZSV Maturitní okruhy ZSV 1. a) Filozofie předmět filozofie, základní pojmy, vztah filozofie a náboženství, vztah filozofie a speciálních věd disciplíny filozofie gnozeologie, ontologie, etika základní filozofické

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Dějiny filosofie 2 (novověk a současnost) KFI/KDFNS

Dějiny filosofie 2 (novověk a současnost) KFI/KDFNS Pedagogika volného času [NMgr.] Studijní opory pro kombinované studium Dějiny filosofie 2 (novověk a současnost) KFI/KDFNS Garant předmětu Mgr. Lukáš Novák, Ph.D. kancelář: TF JU, Kněžská 8, dveře č. 4.31

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Podpora výuky a vzd lávání na GVN J. Hradec Kružnice

Podpora výuky a vzd lávání na GVN J. Hradec Kružnice Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: IV/2 Číslo dokumentu: VY_42_INOVACE_M.S2.01 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie Magisterská diplomová práce Rozum a cit: dvě odlišná pojetí etiky Reason and Emotion: Two Different Conceptions of Ethics Vypracovala:

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami Jak se nazývá soustava, ve které se nachází planeta Země? Sluneční soustava Která kosmická tělesa tvoří sluneční soustavu? Slunce, planety, družice,

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská

Více

Redukcionismus a atomismus

Redukcionismus a atomismus Redukcionismus a atomismus ČVUT FEL Filosofie 2 Filip Pivarči pivarfil@fel.cvut.cz Co nás čeká? Co je to redukcionismus Směry redukcionismu Redukcionismus v různých odvětvých vědy Co je to atomismus Směry

Více

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 1. Mechanika 1. 3. Newtonovy zákony 1 Autor: Jazyk: Aleš Trojánek čeština

Více

XII. IMMANUEL KANT A KRITICKÁ FILOSOFIE

XII. IMMANUEL KANT A KRITICKÁ FILOSOFIE XII. IMMANUEL KANT A KRITICKÁ FILOSOFIE Z knihy: Höffding, H.; Král, J. Přehledné dějiny filosofie; František Strnad: Královské Vinohrady, 1941. Obsah A. Teoretické problémy... 3 B. Eticko náboženský problém...

Více

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012 Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012 Osnova přednášek: 1.) Tělesa Sluneční soustavy. Slunce, planety, trpasličí planety, malá tělesa Sluneční soustavy, pohled ze Země. Struktura Sluneční

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

. Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV

. Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon Lukáš Richterek Katedra experimentální fyziky PF UP, 17 listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc lukasrichterek@upolcz Podklad k předmětu KEF/FPPV 2 / 10 Logické

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn Vesmír Vesmír r je označen ení pro veškerý prostor a hmotu a energii v něm. n V užším m smyslu se vesmír r také někdy užíváu jako označen ení pro kosmický prostor,, tedy část vesmíru mimo Zemi. Různými

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Fermiho úlohy. Úloha II, ročník 2010/2011. Univerzita Palackého, Olomouc. tř. 17. listopadu 1192/12 Olomouc, 771 46

Fermiho úlohy. Úloha II, ročník 2010/2011. Univerzita Palackého, Olomouc. tř. 17. listopadu 1192/12 Olomouc, 771 46 Fermiho úlohy Doplňkový seminář z fyziky Úloha II, ročník 2010/2011 Vypracoval: Škola: Robert Stárek (Optika a optoelektronika, 1. ročník) Univerzita Palackého, Olomouc Přírodovědecká fakulta tř. 17. listopadu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Úvod do teorie dělitelnosti

Úvod do teorie dělitelnosti Úvod do teorie dělitelnosti V předchozích hodinách matematiky jste se seznámili s desítkovou soustavou. Umíte v ní zapisovat celá i desetinná čísla a provádět zpaměti i písemně základní aritmetické operace

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Inspirace Petr Ludwig Zlin.barcamp.cz Dva díly Jak se to nemá dělat (tinyurl.com/gregor-plzen) Jak se to má dělat 2 min Jak na to? Tvrzení Základem je správná

Více

Deskripce a existence: uctívali Řekové olympské bohy?

Deskripce a existence: uctívali Řekové olympské bohy? Kapitola 4 Deskripce a existence: uctívali Řekové olympské bohy? Přestože jsme se v minulé kapitole zabývali subjekty a predikáty, existuje ještě jeden typ výrazů, který může vystupovat jako podmět oznamovací

Více

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth. 1632-1704 1704 Anglický filosof, lékal kař a politik Politická filosofie Teorie poznání 1 Narodil se v puritánsk nské rodině (puritanismus) Navštěvoval voval kláš ášterní školu v Westminsteru 1652 Univerzitní

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA1_11 Název materiálu: Teplo a teplota. Tematická oblast: Fyzika 1.ročník Anotace: Prezentace slouží k vysvětlení základních fyzikálních veličin tepla a teploty.

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

Kategorický imperativ

Kategorický imperativ Kategorický imperativ Jenom dvě věci uváděly Kanta do pravého úžasu: hvězdné nebe nad ním a mravní zákon v něm. Tak aspoň praví ve své Kritice praktického rozumu a tento výrok se stal jedním z nejcitovanějších

Více

A priorní poznání předčasné poznání které může člověk mít bez zkušenosti, tedy před ní. (matematika 2+3=5)

A priorní poznání předčasné poznání které může člověk mít bez zkušenosti, tedy před ní. (matematika 2+3=5) 8. Racionální poznání jeho úspěchy i stinné stránky. ANZENBACHER, A. Úvod do filosofie. Praha: Academia, 1990 BACON, F. Nové organon. Praha: Svoboda, 1974 KANT, I. Prolegomena ke každé možné příští metafyzice,

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

Pracovní list 6 Funkční styl odborný

Pracovní list 6 Funkční styl odborný Pracovní list 6 Funkční styl odborný Předmět ročník: Název aktivity: Procvičovaná látka: Mezipředmětové vztahy: Cíl aktivity: Forma práce: Časová dotace: Pomůcky: Zpracovala: CSJ 1. ročník Práce s textem

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hor012 Vypracoval(a),

Více

Předmětem průběžného i výstupního hodnocení (které studenti dostávají vždy na konci pololetí) v Zeměpise jsou především:

Předmětem průběžného i výstupního hodnocení (které studenti dostávají vždy na konci pololetí) v Zeměpise jsou především: Základy společenských věd Předmět Základy společenských věd vyučujeme v kvintě a sextě. V kvintě studenti studují český politický systém a právo a seznamují se také se základy psychologie. V sextě je jeho

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd Předmět Základy společenských věd vyučujeme v kvintě a sextě. V kvintě studenti studují český politický systém a právo a seznamují se také se základy psychologie. V sextě je jeho

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Historie matematiky a informatiky

Historie matematiky a informatiky Evropský sociální fond Investujeme do vaší budoucnosti Historie matematiky a informatiky 2014 Doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT v Praze 1 Co je matematika? Matematika

Více

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Aristoteles Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Aristoteles (život a dílo, nauka o látce a tvaru, možnosti a uskutečnění, substanci a akcidentech, etika a politika) Život 384

Více

Tematická oblast: Geologie věda o Zemi (VY_32_INOVACE_01_2) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Mgr. Alena Výborná Vytvořeno: leden až květen 2013

Tematická oblast: Geologie věda o Zemi (VY_32_INOVACE_01_2) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Mgr. Alena Výborná Vytvořeno: leden až květen 2013 Tematická oblast: Geologie věda o Zemi (VY_32_INOVACE_01_2) Autor: Mgr. Alena Výborná Vytvořeno: leden až květen 2013 Anotace: Digitální učební materiály popisují vývoj Země a jednotlivé období vývoje

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět fyzika je koncipován na základě OVO Fyzika v RVP ZV v plném rozsahu Vzdělávání

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

E L O G O S, ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2004, ISSN 1211-0442. ---------------------

E L O G O S, ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2004, ISSN 1211-0442. --------------------- 1 E L O G O S, ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2004, ISSN 1211-0442. --------------------- Ekonomický zákon (bytí lidsky jsoucího) a vědecký zákon ekonomický (bytí lidsky jsoucího). Vladimír Kyprý. Resumé:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hor002 Vypracoval(a),

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list práce s interaktivní tabulí - asertivní práva, asertivní povinnosti samostatná práce do sešitů s prezentací - souvislost práv a povinností v rámci

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

4.9.61. Zeměpisný seminář

4.9.61. Zeměpisný seminář 4.9.61. Zeměpisný seminář Seminář je koncipován jako dvouletý, pro žáky 3. ročníku a septim. Je určený pro žáky s hlubším zájmem o zeměpis. Navazuje na předmět Zeměpis, prohlubuje zeměpisné poznatky 1.

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy

Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy Michal Kolesa Žádná část této publikace NESMÍ být jakkoliv reprodukována BEZ SOUHLASU autora! Poslední úpravy: 3.7.2010 Úvod Matematicko-fyzikálně-technické

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Fyzika za významný

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE STATISTIKA, ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, TABULKOVÝ PROCESOR

KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE STATISTIKA, ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, TABULKOVÝ PROCESOR Statistika, úvod, historie Aleš Drobník strana 1 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE STATISTIKA, ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, TABULKOVÝ PROCESOR V rámci předmětu Kancelářský software se nyní moderním způsobem s využitím výpočetní

Více