4.2.IMMANUEL KANT Kritika čistého rozumu noetika soudy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.2.IMMANUEL KANT Kritika čistého rozumu noetika soudy"

Transkript

1 4.2.IMMANUEL KANT ( ) Život 1 Ve všech učebnicích se dočteme, že tento nejslavnější ze všech filosofů v životě neopustil své rodné město Königsberg v Prusku. 2 Vedl nesmírně přísný denní režim - snad kvůli svému křehkému zdraví pravidelně cvičil, chodil na procházky, dodržoval stravovací návyky, asi jak jsme zvyklí z lázní. Jeho dochvilnost byla tak příslovečná, že si lidé podle něho řídili hodinky. Nikdy se neoženil. Rozhodně však nebyl škarohlíd bez špetky smyslu pro humor. Celý svůj aktivní život spojil s královeckou univerzitou. Dožil se vysokého věku, i když nebyl ušetřen projevů stařecké demence Díla předkritického období (do r.1780) 3 Protože se obyčejně přikládá největší význam jeho třem Kritikám, dělíme Kantova díla na předkritická, kritická a pokritická. Většina předkritických děl se netýká filosofie, přesto jsou některá z nich aktuální i dnes. a)obecné dějiny přírody a teorie nebes (Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, 1755). V tomto spise vytvořil geniální hypotézu o vzniku Sluneční soustavy. Jeho teorie je dosud fyzikou uznávána jako tzv. Kant Laplaceova hypotéza (nebo nebulární). Kant se jako jeden z prvních pokusil vyložit vznik Slunce a jeho oběžnic jinak než Božím stvořením. Vyšel z představy prvotní pramlhoviny, jejíž částečky se začaly postupně smršťovat. Dle Newtonova gravitačního zákona byly částice s menší hmotností přitahovány těmi hmotnějšími, až začal vznikat zárodek Slunce. Kolem centrálního Slunce se pak soustředily planety, včetně Země. b)sny duchovidcovy (Träume eines Geistesehers, 1766). 4 V tomto spisku se Kant vysmál švédskému mystikovi Emanuelu Swedenborgovi ( ), jehož díla se jen hemží podrobnými popisy andělů, nebeských říší i pekel. 5 Kant tak v duchu skeptického osvícenství jednal podobně jako dnešní spolek Sisyfos, který si dal za cíl potírat šarlatány Díla kritického období ( ) a)kritika čistého rozumu (Kritik der reinen Vernunft, 1781). Bezesporu nejvýznamnější filosofická kniha všech dob (snad spolu s Descartovou Rozpravou o metodě). Ale zároveň také nesmírně náročná. Vydání této první Kritiky nebylo čtenáři vůbec pochopeno, a proto ještě později napsal srozumitelnou knížečku Prolegomena ke každé příští metafysice, jež se bude moci státi vědou (Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik die als Wissenschaft wird auftreten können, 1783). Slovo kritika znamená u Kanta něco jiného než negativní odmítnutí. Chápe jej ve smyslu starořeckého krisis, jež znamená posouzení. Cílem kritiky je posoudit naše poznávací schopnosti. Co vůbec můžeme vědět? Stačí náš rozum na to, abychom objektivně poznávali svět? Tématem Kritiky čistého rozumu je tedy noetika. Podívejme se tedy s Immanuelem Kantem, jak si představuje činnost lidské mysli. Všichni se shodneme na tom, že se lidské myšlení zakládá na různých výrocích, tvrzeních, při nichž se něco vypovídá o něčem. 6 V logice se jim říká soudy. Kant rozděloval soudy podle dvou kritérií. Nejprve rozlišil soudy podle toho, kdy vznikají. Soudy, které vznikají až poté, co jsme se s věcí seznámili, se nazývají aposteriorní (a posteriori) 1 Nejpodrobněji snad heslo Immanuel Kant ve Wikipedii. Celá adresa: 2 Dnes je toto město známé jako Kaliningrad a je součástí Ruska. Kaliningradská oblast slouží Rusku jako nejzápadnější vojenská základna. Jméno Königsberg (česky Královec) nesla i zaniklá osada poblíž vesnice Anenská Studánka mezi Českou Třebovou a Lanškrounem. 3 Srov. BLECHA, Ivan a kol: Filosofický slovník. Nakladatelství a vydavatelství FIN. Olomouc Heslo: Kant Immanuel. (heslo vypracovali Břetislav Horyna, Jan Březina, Ivan Blecha). S.213. (Dále jen Blecha a kol.) 4 Wikipedia uvádí jiný český překlad: Sny duchařovy. Rovněž druhé slovo originálu uvádí v jiné podobě: Geistersehers. 5 O Swedenborgovi viz též stránka jeho obhájců: 6 Blecha a kol. Heslo: soud (vypracoval Jan Štěpán). S

2 zpětné, z pozdějšího. Například: Ten kámen je hnědý. Takovou větu jsme pronesli, až když jsme si kámen prohlédli. Kanta ale víc zajímaly soudy, které nevznikají takto zpětně, ale máme je už dopředu nějak vloženy do naší mysli. Tyto soudy vlastně připomínají Descartovou představu vrozených idejí. Kant jim říkal apriorní soudy (a priori) prvotní. Některé věci opravdu víme, aniž bychom přitom potřebovali nějakou zkušenost. Například dovedeme z hlavy spočítat, že dává výsledek Aposteriorní soudy dávají za pravdu empirismu, který zdůrazňoval zkušenostní poznání, jež se zapisuje do lidské mysli. Naproti tomu apriorní soudy potvrzují platnost racionalismu vycházejícího z představy, že naše mysl skrývá spoustu vrozených univerzálních pravidel. Soudy však můžeme dělit ještě jinak. Druhý způsob dělení spočívá v tom, zdali informace, kterou nám soud sdělí, je v něčem nová, nebo naopak jen konstatuje, co už vyplývá z věci samy. Například soud kruh je kulatý nepřináší žádnou novou informaci, jen analyzuje to, co je obsaženo ve slově kruh je to tedy analytický soud ( rozebírací ). Když řeknu: Anička má dnes pěkný svetr, sděluji skutečně něco nového, spojil jsem Aničku s pěkným svetrem, což jsou dva pojmy, které ze sebe nutně nevyplývají. Proto se takový soud nazývá syntetický ( spojovací ). Ať už mají soudy jakýkoli původ nebo ať je jejich logická forma jakákoli, existuje mezi nimi nadto ještě obsahový rozdíl, na základě něhož jde buďto pouze o soudy vysvětlovací, jež k danému obsahu nic nepřidávají, nebo o soudy rozšiřovací, jež dané poznání zvětšují; ty první budeme moci zváti soudy analytickými, druhé syntetickými. 8 Nejběžnější soudy, které každodenně utváříme, jsou určitě syntetické soudy aposteriorní empiricky mluvíme o tom, s čím jsme se seznámili. Na pasece se pasou dvě srnky. Vyskytnout se mohou také analytické apriorní soudy, Kant uvádí tento příklad: Všechna tělesa jsou rozlehlá. 9 Rozlehlost již plyne z povahy těles, nic nového se nedovídáme. 10 Kanta však nejvíc trápila otázka: Jak jsou možné syntetické věty a priori? 11 Pod touto otázkou se skrývá možnost, že bychom se z naší vlastní mysli dokázali dovědět něco opravdu nového, co by nebylo tak banální, jako že čtverec má čtyři rohy. Pokud bychom dokázali takové věty (soudy), znamenalo by to velké potvrzení racionalistické vize dokonalého rozumu (Vernunft). Kant se domnívá, že syntetické apriorní soudy existují. Náš rozum je tedy schopen čistého poznání, tj. nezkušenostního, pocházejícího jen z něho samého (Kant by řekl transcendentálního). Které takové soudy tedy používáme? Jsou to veškeré matematické operace. K počítání sice dnes používáme kalkulačku, ale z hodin matematiky bychom dokázali např. dělit či násobit i velmi vysoká čísla aniž bychom potřebovali posouvat kuličkami v počítadle, abychom viděli, jak se to před našima očima násobí nebo dělí (měli empirickou zkušenost). Náš rozum je tedy schopen poskytnout zcela nové informace! Nemají tedy pravdu empirikové, když tvrdí, že základem poznání je zkušenost. Nikoli, v našem rozumu jsou opravdu uložené uchvacující informace. Z tohoto důvodu se tvrdí, že Kant provedl tzv. koperníkánský obrat jako Koperník 7 Přiznávám, že jsem si to raději ověřil na kalkulačce. 8 Immanuel KANT: Prolegomena ke každé příští metafysice, jež se bude moci státi vědou. Přel. J.Kohout, J.Navrátil. Nakladatelství Svoboda. Praha a. S Tamtéž. 10 Pro přemýšlivé čtenáře: kombinace aposteriorních analytických soudů je nemožná. Nebo ji prostě nedovedu vytvořit. 11 Tamtéž, 5. S.43. 2

3 prohlásil, že Země není středem vesmíru, tak Kant naznačil, že je to náš rozum, kolem něhož se točí skutečnost. My sami vnášíme řád a pravidelnost mezi jevy, jež nazýváme přírodou, a nemohli bychom jej mezi nimi objevit, kdybychom jej mezi nimi řádem své mysli původně sami nezavedli. 12 Podle Kanta totiž v naší mysli nenajdeme jen matematická pravidla, ale i zákonitosti, jimiž se řídíme při běžném vnímání skutečnosti. Vzpomeňme na empiriky a jejich snahy popsat práci lidského rozumu s jednotlivými smyslovými vjemy. Sám Kant se odvolával na Davida Huma, který ho údajně probudil z dogmatického spánku. Hume totiž upozornil, že princip kauzality (spojení příčiny a následku) nemá žádné zakotvení v objektivní skutečnosti, pochází jen z asociací našeho rozumu. Kant tento postřeh dotáhl ještě dál. V lidské mysli lze objevit celou řadu tzv. kategorií (části z nich říkal rozvažovací pojmy). Zde vyjmenuji jen ty nejznámější: kauzalita (nehledejme ji v přírodě, ale v mysli), prostor (jde jen o fiktivní prostředí, do něhož si promítáme smyslové vjemy), čas (naše mysl jen srovnává trvání jednotlivých pohybů). Všechny tyto kategorie můžeme nazývat apriorní nazírací formy, skrze něž vnímáme vnější skutečnost. Jsou to jakési počítačové programy, zpracovávající smyslová data. 13 Zbývá ještě odpovědět na úvodní otázku. Co vůbec můžeme vědět o realitě? Jestliže Kant prokázal zásadní aktivitu našeho rozumu, který sám dává vjemům konkrétní formy, pak vzniká otázka, zdali ještě poznáváme realitu takovou, jaká je. Ubaldo Nicola o tom píše: V jiných pasážích srovnal Kant mysl s vězením, z něhož nelze vyjít. Mysl totiž nemůže myslet jinak, než skrze syntetické formy a priori vzhledem k prostoru, času a kauzalitě. 14 Jak by vypadal svět, kdybychom ho viděli bez nazíracích forem mysli? Kant předpokládá, že objektivní svět existuje. Někde tam jsou věci o sobě, ve své objektivní pravdě, kterou ovšem nikdy nepoznáme, protože nedokážeme vystoupit z vlastní mysli. b)kritika praktického rozumu (Kritik der praktischen Vernunft, 1788). Před vydáním své druhé Kritiky byl již Kant obezřetnější. Především ji nekoncipoval jako rozsáhlé, pojmově náročné dílo, zároveň si své čtenáře také připravil jakousi demoverzí, zjednodušenou podobou, která vyšla ještě tři roky před vydáním Kritiky. Tato stručná verze se jmenuje Základy metafyziky mravů (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785). Slovo praktický rozum sice zní složitě, ale můžeme v něm vidět docela obyčejné svědomí. Základní otázka této Kritiky tedy zní: Co máme dělat? Jejím hájemstvím je proto etika. Se stejným intelektuálním nasazením se Kant pokouší vyřešit problém, s nímž zápasili filosofové po tisíciletí. Jak dát člověku nějaké pevné měřítko správného jednání? Kant zde začíná porovnáním různých morálních soustav. Morálka je soubor konvenčních pravidel, který dává pokyny pro jednání v běžných situacích. Většina těchto souborů patří do tzv. heteronomní morálky. Tímto slovem chtěl Kant vyjádřit, že důvody ke správnému jednání leží jinde než v zákoně samém. Tak by třeba někdo nevraždil pro svůj strach z potrestání, a nikoli proto, že vražda je nepřípustná. Nebo nějaký chlapec by mluvil spisovně, aby se zalíbil své dívce. Správně jednat nemáme ze strachu ani kvůli prospěchu, dokonce ani kvůli dobrému pocitu ze splnění zákona. Správně jednat máme jen pro zákon samotný, z povinnosti. 12 Immanuel KANT: Kritika čistého rozumu. Citováno dle: Vladimír NEFF: Filosofický slovník pro samouky neboli Antigorgias. Družstevní práce. Praha S.197. Upraveno. 13 V tomto textu jsem se záměrně vyhnul výkladu o Kantově pojetí rozumu. Kant totiž rozlišuje jakési dva stupně rozumu. Ten nižší (Verstand, překládán často jako rozvažování ) zpracovává smyslová data, ten vyšší (Vernunft, překládán často jako rozum ) v sobě ukrývá hluboké ideje, jakou je třeba idea Boha nebo nesmrtelné duše. O nesnázích s překládáním těchto pojmů viz vtipný Vladimír NEFF: C.d., s.198/ Ubaldo NICOLA: Obrazové dějiny filozofie.přel. N.Bonaventurová. Knižní klub. Praha S

4 Povinnosti! Vznešené, velké jméno, které v sobě neobsahuješ nic líbivého, co by se nám vlichocovalo, nýbrž vyžaduješ podrobení se, avšak nehrozíš také ničím, co by vyvolávalo v srdci přirozený odpor a zděšení, aby pohnulo vůlí, nýbrž vytyčuješ pouze zákon, který si sám od sebe zjednává přístup do srdce, a přece si dokonce proti vůli dobývá úctu (i když ne vždy následování), před nímž všechny náklonnosti zmlkají, i když zároveň tajně působí proti němu jaký je tvůj tebe hodný zdroj a kde nalezneme kořeny tvého ušlechtilého původu, který pyšně odmítá jakékoliv příbuzenství s náklonnostmi, a z kterýchžto kořenů pocházet je nevyhnutelnou podmínkou oné hodnoty, kterou si lidé mohou dát jedině sami? 15 Morálka, jež se nezakládá na něčem vnějším, se nazývá autonomní morálka. Spočívá v závaznosti zákona, který platí sám o sobě, ne pro nějaký prospěch nebo cit. Dobré věci bychom měli činit jen z povinnosti, třeba i s odporem. Kant se pokusil formulovat pravidlo takové morálky. Mělo by platit pro všechny etické situace, které mohou nastat, a mělo by být nemožné ho neposlechnout. Toto pravidlo se pokusil nalézt v samotném rozumu, opět jako apriorní syntetický soud. Dal mu název kategorický imperativ. Nyní si přečteme jeho nejznámější (a nejobecnější) formulaci: Jednej tak, jako by se maxima tvého jednání měla na základě tvé vůle stát obecným přírodním zákonem. 16 Pro většinu čtenářů bude tato věta znít dost neprůhledně. Slovo maxima znamená asi totéž jako zásada, norma. Kategorický imperativ lze nejlépe přeložit do současného jazyka těmito slovy: Jednej tak, aby se tvé jednání mohlo stát obecně platnou normou. 17 Ono univerzální pravidlo morálky tedy tkví v tom, že vždy jednáme tak, jak by měli na našem místě jednat všichni rozumní lidé. 18 Každý, kdo by byl v naší situaci, by musel nahlédnout, že to bylo správné řešení, bez kliček, výmluv nebo různých polehčujících okolností. Měl se stát Emil Hácha protektorátním prezidentem? On sám předpokládal, že mu musí dát každý za pravdu bylo to jediné správné řešení, ne jen j e h o řešení. Uvedený příklad ale ukazuje, že na mnoho situací lze tuto univerzální normu přikládat jen s obtížemi. Pokud však vrátíme nalezený mobilní telefon, pak se všichni rozumní lidé shodnou na tom, že to bylo jediné správné řešení, zde lze kategorický imperativ úspěšně použít. c)kritika soudnosti (Kritik der Urteilskraft, 1790). Poslední z trojlístku slavných Kritik pojednává o vnímání krásy, jejím tematickým oborem je tedy estetika. 19 Pro Kanta je krása něčím zcela nepraktickým, co nemá svůj účel (než sebe samu). I vnímání krásy by tedy mělo probíhat bez jakéhokoli osobního zájmu např. díváme se na krásu, ale netoužíme ji vlastnit. Věci jsou krásné, protože mají dokonalou formu (jejich různé části 15 Immanuel KANT: Kritika praktického rozumu. Přel. J.Loužil. Nakladatelství Svoboda. Praha Ukázka převzata z mé Čítanky ze společenských věd, text č.69, s Citováno dle Wikipedie. 17 Blecha a kol. S Kant se pokusil ještě o jednu, poněkud odlišnou formulaci imperativu. Jednej tak, aby ti lidství bylo účelem, a nikoli prostředkem. Protože se etické situace nejčastěji týkají mezilidských vztahů, musí být lidství zdůrazněno i v kategorickém imperativu. Vždy mi má jít o člověka samého, nesmím ho užívat jako prostředku k dosažení svých cílů. 19 Soudnost zde znamená rozumovou schopnost určovat, co je krásné. 4

5 jsou sladěny do celku). Kantova estetika bývá obvykle posuzována jako méně přínosná Díla pokritického období ( ) a)náboženství v mezích pouhého rozumu (Religion inerhalb des bloßen Vernunft, 1793). Zde se Kant vyjádřil o svých představách Boha. Jako správný osvícenec odmítá tradiční křesťanské názory o zázracích nebo o přítomnosti Boha při mši. Boha máme hledat pouze ve svém rozumu. Je v něm tedy obsažen stejně apriorně jako vnímání prostoru, kauzality či času. b)k věčnému míru (Zum ewigen Frieden, 1795). Tento krátký spisek bývá v poslední době hodně zdůrazňován, neboť se v něm hledá anticipace procesu evropského sjednocování. Kant v něm chce zabránit válkám mezi jednotlivými státy. Zatímco v přirozeném stavu proti sobě bojovali všichni lidé, se vznikem státu se uvnitř jeho hranic nastolil mír. Nyní už nebojují všichni proti všem, ale státy vůči sobě navzájem. Aby se státy už vzájemně nenapadaly, je tedy nutné učinit obdobu toho, co zažili zprvu válčící lidé, když opustili přirozený stav. Tito lidé přijali univerzální pravidla, která jim uložil stát. Kant proto navrhuje, aby se jednotlivé státy federalizovaly, a tím začaly vést svou politiku v obecnějším duchu (nikoli jen dle národních zájmů) Význam Kantovy filosofie Immanuel Kant ovlivnil bezpočet různých filosofických proudů. Jeho Kritika čistého rozumu zásadně inspirovala německý idealismus. Idealisté zdůraznili ještě víc než sám Kant tvořivou schopnost lidského rozumu, a tak došli až k vizi zvláštní kosmické inteligence utvářející svět. Současný postmodernismus si váží Kantova pochopení lidského subjektu. Na rozdíl od Kanta však postmodernisté nevěří, že by lidské subjekty (rozumy) mohly sdílet nějaká univerzální pravidla (nazírací formy) podle nich si vlastně jednotliví lidé sami konstruují svět. Méně kladného přijetí se dnes dostává Kantově etice. Většina morálních filosofů nechce souhlasit s myšlenkou, že by veškeré morální jednání mělo vycházet jen z plnění povinností. Taková morálka by byla pro většinu lidstva málo atraktivní. K našemu jednání patrně patří jistá radost, že jsme respektovali dobré hodnoty Pomocné otázky 1. Proč se tři Kantovy nejznámější knihy nazývají kritiky? 2. Jaké čtyři druhy soudů Kant rozlišoval? Zkuste uvést jejich příklady. 3. Které soudy považoval Kant za nejdůležitější? Proč? 4. Jakou úlohu má podle Kanta rozum při poznávání světa? 5. V čem spočíval Kantův koperníkánský obrat? 6. Co je to praktický rozum? 7. V čem se od sebe liší heteronomní a autonomní morálka? 8. Zopakujte zpaměti zjednodušenou formulaci kategorického imperativu a aplikujte ji na jeden prostý etický problém. 9. Která témata se objevují v Kritice soudnosti? 10.Kterými prostředky by se podle Kanta mohlo zamezit válkám? 20 Srov. Milan SOBOTKA: Kantova Kritika soudnosti. In: Milan SOBOTKA, Milan ZNOJ, Josef MOURAL: Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela. Filosofický ústav AV ČR. Praha S

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Všeobecná přírodní historie a teorie nebes 1755

Všeobecná přírodní historie a teorie nebes 1755 IMMANUEL KANT (1724-1804); celý život strávil v Königsbergu (Královec, Kaliningrad), studia teologie, filozofie, přírodních věd, univerzitní profesor; pedantický, dopodrobna naplánovaný život, ale smysl

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

-15. normostran, ité literatury a citovaných pramenů. @centrum.czcz Dva termíny

-15. normostran, ité literatury a citovaných pramenů. @centrum.czcz Dva termíny Povinnosti ke zkoušce Seminárn rní práce -15 normostran, poznámkový aparát, seznam použit ité literatury a citovaných pramenů Konzultace - alespoň dvakrát t za semestr, včetně kontroly pracovního textu

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

(1632-1704), studia přírodních věd, lékařství, státovědy, pak ve službách lorda Shaftesburyho jako domácí učitel, lékař a politický rádce

(1632-1704), studia přírodních věd, lékařství, státovědy, pak ve službách lorda Shaftesburyho jako domácí učitel, lékař a politický rádce ANGLICKÝ EMPIRISMUS 13.- 17.století: Anglie si vydobývá politické svobody, buduje politický systém, zároveň roste její bohatství a vnější politická prestiž myšlení ovládá ideál střízlivého praktického

Více

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 3 TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 1. vydání, 2011 Fotomaterial.cz 110 00 Praha 1, Jungmannova 28/747 Tel: +420 720 536 530 E-mail: info@fotomaterial.cz www.fotomaterial.cz

Více

Pokyny k vyplňování dotazníku

Pokyny k vyplňování dotazníku Recepce filosofie na českých středních školách v souvislosti s užitými způsoby výuky Pokyny k vyplňování dotazníku Dotazník je původně určen k vyplnění přímo v hodinách za mojí asistence (s případným pokusem

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti Otázka: Osvícenská filozofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): susinka filozofie se dotýká celé společnosti v Anglii má empirický nádech otázky: Reforma katolické církve, svoboda člověka Francie

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Řešení úloh TSP MU prezentace k výkladům na prezenčních kurzech ZKRÁCENÁ UKÁZKA PRO WEB Analytické myšlení ročník 2011, var. 07

Řešení úloh TSP MU prezentace k výkladům na prezenčních kurzech ZKRÁCENÁ UKÁZKA PRO WEB Analytické myšlení ročník 2011, var. 07 Řešení úloh TSP MU prezentace k výkladům na prezenčních kurzech ZKRÁCENÁ UKÁZKA PRO WEB Analytické myšlení ročník 2011, var. 07 var. 07, úloha č. 51 Úloha č. 51 Víme, že polovina trasy z A do B měří na

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

Rychlost světla. Kapitola 2

Rychlost světla. Kapitola 2 Kapitola 2 Rychlost světla Michael Faraday, syn yorkshirského kováře, se narodil v jižním Londýně roku 1791. Byl samoukem, který školu opustil ve čtrnácti, aby se stal učněm u knihaře. Zajistit si vstup

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Výbor textů k moderní logice

Výbor textů k moderní logice Mezi filosofií a matematikou 5 Logika 20. století: mezi filosofií a matematikou Výbor textů k moderní logice K vydání připravil a úvodními slovy opatřil Jaroslav Peregrin 2006 Mezi filosofií a matematikou

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti

FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti Otázka: Filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): jirka223 FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti Evropské myšlení ve smyslu lásky k moudrosti se zrodilo na

Více

Role experimentu ve vědecké metodě

Role experimentu ve vědecké metodě Role experimentu ve vědecké metodě Erika Mechlová Ostravská univerzita v Ostravě Obsah Úvod 1. Pozorování 2. Uvedení a formulace problému. Sbírání informací 3. Stanovení hypotéz řešení problému 4. Provedení

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla rozhovor pro Festival spisovatelů Praha Erika Zlamalová: 20. ročník

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Aristoteles Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Aristoteles (život a dílo, nauka o látce a tvaru, možnosti a uskutečnění, substanci a akcidentech, etika a politika) Život 384

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Redukcionismus a atomismus

Redukcionismus a atomismus Redukcionismus a atomismus ČVUT FEL Filosofie 2 Filip Pivarči pivarfil@fel.cvut.cz Co nás čeká? Co je to redukcionismus Směry redukcionismu Redukcionismus v různých odvětvých vědy Co je to atomismus Směry

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Ekonomie dobra a zla

Ekonomie dobra a zla Ekonomie dobra a zla Tomáš Sedláček Ekonomie dobra a zla Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi Děkuji mým drahým profesorům a studentům, kteří mne nutili zamýšlet se nad věcmi neortodoxně

Více

Náhodný jev a definice pravděpodobnosti

Náhodný jev a definice pravděpodobnosti Náhodný jev a definice pravděpodobnosti Obsah kapitoly Náhodný jev. Vztahy mezi náhodnými jevy. Pravidla pro počítání s pravděpodobnostmi. Formule úplné pravděpodobnosti a Bayesův vzorec. Studijní cíle

Více

Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace

Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace má za cíl uvést alespoň základní věci NA PRAVOU MÍRU.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Základní vodítko: Milan Sláma, Příběhy spravedlnosti (Eurolex, Praha 2004). Obsahuje i základní a doporučenou literaturu k jednotlivým tématům.

Základní vodítko: Milan Sláma, Příběhy spravedlnosti (Eurolex, Praha 2004). Obsahuje i základní a doporučenou literaturu k jednotlivým tématům. Metodické listy pro kombinované studium předmětu: Tvorba a interpretace práva Lektor: docdrmilan Sláma Kontakt: slama@prfcunicz Úvodní sdělení: Předkládaná témata se pohybují v ohledávání předpokladů tvorby

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

. Filozofické problémy přírodních věd Věda v kontextu společenského života. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV

. Filozofické problémy přírodních věd Věda v kontextu společenského života. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV Filozofické problémy přírodních věd Věda v kontextu společenského života Lukáš Richterek Katedra experimentální fyziky PF UP, 17 listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc lukasrichterek@upolcz Podklad k předmětu

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

. Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV

. Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon Lukáš Richterek Katedra experimentální fyziky PF UP, 17 listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc lukasrichterek@upolcz Podklad k předmětu KEF/FPPV 2 / 10 Logické

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

ÚVOD DO MANAGEMENTU. Zpracoval Ing. Jan Weiser

ÚVOD DO MANAGEMENTU. Zpracoval Ing. Jan Weiser ÚVOD DO MANAGEMENTU Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu 1. Proč a jak studovat management? 2. Základní pojmy a definice Definice organizace Definice managementu Podnikání a management 3. Historické

Více

ANTICKÁ FILOSOFIE, pracovní list

ANTICKÁ FILOSOFIE, pracovní list ANTICKÁ FILOSOFIE, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ANTICKÁ FILOSOFIE Lidé si od počátku svých dějin kladli otázky

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 4 Ivan Nový, Sylvia Schroll-Machl, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami Jak se nazývá soustava, ve které se nachází planeta Země? Sluneční soustava Která kosmická tělesa tvoří sluneční soustavu? Slunce, planety, družice,

Více

Mnoho povyku pro všechno

Mnoho povyku pro všechno Kapitola první Mnoho povyku pro všechno Za jasného dne nahlédnete do věčnosti. Alan Lerner 1 Zběžný průvodce nekonečnem Je-li skutečně nějaké Vědomí Vesmírné a Svrchované, jsem já jednou jeho myšlenkou

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Název: Konstrukce vektoru rychlosti

Název: Konstrukce vektoru rychlosti Název: Konstrukce vektoru rychlosti Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek: Mechanika kinematika

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Ten objekt (veličina), který se může svobodně měnit se nazývá nezávislý.

Ten objekt (veličina), který se může svobodně měnit se nazývá nezávislý. @001 1. Základní pojmy Funkce funkční? Oč jde? Třeba: jak moc se oblečeme, závisí na venkovní teplotě, jak moc se oblečeme, závisí na našem mládí (stáří) jak jsme staří, závisí na čase jak moc zaplatíme

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Vesmír a jeho vývoj práce s učebnicí, Žák má pochopit postupné poznávání Vesmíru vznik vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla. ČJ psaní velkých písmen. Př,Fy život ve vesmíru, M vzdálenosti Hvězdy

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Bůh jako psychický virus

Bůh jako psychický virus Bůh jako psychický virus Obsah Úvod 1. Memetika a náboženství 2. Darwinovská hádanka 3. Obecné otázky náboženství 4. Náboženství a morálka 5. Proč Bůh téměř jistě neexistuje 6. Kritika teorií Apendix I.

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Podpora výuky a vzd lávání na GVN J. Hradec Kružnice

Podpora výuky a vzd lávání na GVN J. Hradec Kružnice Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: IV/2 Číslo dokumentu: VY_42_INOVACE_M.S2.01 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 7. 1. 2013 Pořadové číslo 10 1 Astronomie Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Didaktické testy 2 A1 U1

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Didaktické testy 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání Didaktické testy 2 A1 U1 CERMAT srpen 2008 Cílem úkolu Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání byla příprava nástrojů

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Milí rodiče a prarodiče,

Milí rodiče a prarodiče, Milí rodiče a prarodiče, chcete pomoci svým dětem, aby se jim dobře počítalo se zlomky? Procvičujte s nimi. Tento text je pokračováním publikace Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím. stupeň ZŠ, ve které

Více

Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne

Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Příloha č. 2 k zápisu z 26. 3. 2010 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 3. 2010 - Výklad

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Diplomový seminář 1 Akademický rok 2008/2009 Vybrané metodologické otázky 1. Hierarchie pojmů 2. Věcná a formální struktura práce 3. Základní metody zkoumání a výkladu 4. Etika Hierarchie pojmů Pojmy (resp.

Více

Elektrické vlastnosti látek

Elektrické vlastnosti látek Elektrické vlastnosti látek A) Výklad: Co mají popsané jevy společného? Při česání se vlasy přitahují k hřebenu, polyethylenový sáček se nechce oddělit od skleněné desky, proč se nám lepí kalhoty nebo

Více

Tematická oblast: Geologie věda o Zemi (VY_32_INOVACE_01_2) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Mgr. Alena Výborná Vytvořeno: leden až květen 2013

Tematická oblast: Geologie věda o Zemi (VY_32_INOVACE_01_2) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Mgr. Alena Výborná Vytvořeno: leden až květen 2013 Tematická oblast: Geologie věda o Zemi (VY_32_INOVACE_01_2) Autor: Mgr. Alena Výborná Vytvořeno: leden až květen 2013 Anotace: Digitální učební materiály popisují vývoj Země a jednotlivé období vývoje

Více

Aplikační úrovně GRI 2000-2006 GRI. Verze 3.0

Aplikační úrovně GRI 2000-2006 GRI. Verze 3.0 Verze 3.0 Stručný přehled Tvůrci zprávy o udržitelném rozvoji by měli uvést, do jaké míry se při své práci řídili principy Reportingového rámce GRI. Tento údaj je vyjádřen systémem tzv. Aplikačních úrovní.

Více

Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku. Fyzikální veličiny. Fyzikální jednotky. Fyzikální zákony. Vzorce pro výpočty 100 200.

Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku. Fyzikální veličiny. Fyzikální jednotky. Fyzikální zákony. Vzorce pro výpočty 100 200. Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku 1. Odpovězte na otázky: Fyzikální veličiny Fyzikální jednotky Fyzikální zákony Měřidla Vysvětli pojmy Převody jednotek Vzorce pro výpočty Slavné osobnosti

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

ETIKA A MANAGEMENT OBCHODU. Lubomír Kroupa

ETIKA A MANAGEMENT OBCHODU. Lubomír Kroupa ETIKA A MANAGEMENT OBCHODU Lubomír Kroupa 15.5.2014 Manažerská etika,,rozmach manažerské etiky nelze považovat ani za projev naivního idealismu, ani altruismu. Jeho nejhlubší oporou je víra, že etika se

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček O radosti pro život MILÁ KNIHA Přemysl Dvořáček O radosti pro život Přemysl Dvořáček V prožitku jemného citu lásky ve svém srdci cítíme blažený vjem upřímné radosti a něhy. S pocitem upřímné radosti

Více