Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Miroslav HAVLÍÈEK OSOBNÍ POÈÍTAÈE A ZÁKLADY ELEKTRONIKY ANGLICKY Z praxe pro praxi ètenáøù, studentù a pøekladatelù 1997

2 Pøíruèka, první a jediná svého druhu v èeštinì, má sloužit ètenáøùm se základní znalostí angliètiny ke studiu odborných publikací psaných v angliètinì Je však urèena také ostatním jako pomùcka ke správnému porozumìní anglických odborných termínù, které se èasto i v èeských textech vyskytují v pùvodním anglickém znìní Hlavní èásti pøíruèky jsou vìnovány základnímu názvosloví poèítaèù obecnì (nikoli jen osobních), dále názvosloví technického vybavení osobních poèítaèù (tj hardwaru) a programového vybavení (tj softwaru) Následuje názvosloví pìti hlavních oblastí využití osobních poèítaèù (zpracování textu, datová komunikace, databáze, poèítaèová grafika a kalkulaèní tabulky) Poslední èást se zabývá názvoslovím údržby technických zaøízení a rušení provozu osobního poèítaèe, názvoslovím ochrany dat a bezpeènosti poèítaèe (zejména názvoslovím poèítaèové kriminality, autorského práva, ochrany softwaru a poèítaèových virù), ale i názvoslovím ergonomických a zdravotních hledisek provozu poèítaèù Výklad je doplnìn glosáøem vybraných odborných termínù a vìcným rejstøíkem, a závìreèná èást i správnì èesky ukazuje hlavní úskalí pøekladù do odborné èeštiny Miroslav Havlíèek OSOBNÍ POÈÍTAÈE A ZÁKLADY ELEKTRONIKY ANGLICKY Z praxe pro praxi ètenáøù, studentù a pøekladatelù Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky Za pùvodnost, jazykovou a vìcnou správnost díla zodpovídá autor Názvy výrobcù zaøízení a hardwarových nebo softwarových produktù mohou být ochrannými známkami Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny Všechna práva vyhrazena Ing Miroslav Havlíèek, Praha 1997 Nakladatelství BEN - technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10 Miroslav Havlíèek: OSOBNÍ POÈÍTAÈE A ZÁKLADY ELEKTRONIKY ANGLICKY BEN - technická literatura, Praha vydání ISBN

3 Pøedmluva Tato pøíruèka je urèena širokému okruhu uživatelù osobních poèítaèù, studentùm i pøekladatelùm Pøedpokladem jejího úspìšného využití je alespoò pasívní znalost obecné angliètiny pøi zvládnutí základù techniky poèítaèù a zpracování dat Jejím jádrem jsou cvièné texty složené z vìt i odstavcù pøevzatých z moderní anglické odborné literatury a zahuštìné tak, aby ètenáø nalezl v co nejmenším rozsahu textu co nejvíce anglických termínù z dané oblasti V tìchto textech se ètenáø setkává s námìty známými z jeho pøedchozího studia èeské odborné literatury, což napomáhá pochopení dosud neznámých (nebo polozapomenutých) termínù i vìtných rèení Cvièné texty se zásadnì liší svým pojetím i obsahem od bìžných uèebnic techniky zpracování dat, manuálù a dokumentace k jednotlivým pøístrojùm èi programùm Všechny tyto obvyklé zdroje informací totiž mají za úkol poskytnout ètenáøi vìcné poznatky, pøièemž odborné názvosloví v nich je pouhým prostøedkem, nikoli cílem Naproti tomu cvièné texty umožòují ètenáøi soustøedit se na odbornou anglickou terminologii a zvládnout tuto širokou oblast podstatnì snáze a rychleji než pøi studiu velkého množství pùvodních anglických pramenù Hlavním cílem této pøíruèky je uvedení do moderního odborného jazyka, používaného dnes jak ve Spojených státech (tam pøedevším), ve Velké Británii i pøi mezinárodní výmìnì informací V této souvislosti má pøíruèka plnit ještì další, vedlejší úkol má totiž pøispìt k vývoji a stabilizaci názvosloví techniky zpracování dat Proto je v ní soustavnì dávána pøednost výsledkùm prací odborných názvoslovných komisí Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization, ISO) a Mezinárodní elektrotechnické komise (International Electrotechnical Commission, IEC) Základním zdrojem informací je rozsáhlá mezinárodní norma nazvaná ISO/IEC International Standard 2382 Information technology - Vocabulary Je to rozsáhlý anglickofrancouzský výkladový slovník vydávaný po èástech, jichž zatím od roku 1976 vyšlo 28 dílù v rozsahu nìkolika set stránek, pøièemž nìkteré díly byly podle potøeby po nìkolika letech aktualizovány (podrobnìji ve stati 1 2 této pøíruèky) 3

4 Úkol referovat o terminologii oboru, rozvíjejícího se tak rychle jako technika zpracování dat, si vyžaduje vhodné vyvážení dvou protichùdných požadavkù: Na jedné stranì je tøeba obsáhnout co nejvíce poznatkù, naproti tomu však je tøeba udržet pøijatelný rozsah pøíruèky Dalším požadavkem pak je vhodnì vyvážit pomìr mezi základy terminologie zpracování dat a názvoslovnými novinkami Je totiž zøejmé, že pøíruèka snažící se podat ucelený pøehled tak rychlého vývoje názvosloví v této oblasti musí být do jisté míry zastaralá již v dobì, kdy pøichází na knižní trh Doplòující nejnovìjší informace je proto tøeba hledat spíše v nových vydáních èasopisù a knih než v takto obecnì pojaté pøíruèce Pokud jde o èeské odborné názvosloví, nìkdejší práce na jeho vývoji a stabilizaci v posledních letech ustrnuly, a teprve od roku 1993 zaèíná nesmìlé navazování na døívìjší soustavnou èinnost (podrobnìji v dodatku i správnì èesky ) V anglických knihách, jejichž autoøi se snaží zvládnout dosud neobvyklý námìt, konèívá èasto pøedmluva proslulým citátem, který snad platí i pro tuto pøíruèku: In this work, when it shall be found that much is omitted, let it not be forgotten that much likewise is performed (Dr Samuel Johnson, the famous lexicographer, upon completion of his work A Dictionary of the English Language in 1755 ) Závìrem bych rád podìkoval všem, kdo mi pøi zpracování této pøíruèky i její nìmecké obdoby ( Englisch für PC-Anwender, O Brandstetter Verlag, 1997) pomohli radou i kritikou, pøedevším pak Ing E Baïurovi (bývalému pracovníku firmy Siemens), panu U Ammovi (lektoru nakladatelství Brandstetter ve Wiesbadenu, SRN), panu Jeffrey Lovittovi (volnému novináøi v Praze), panu O Minihoferovi a panu D Mecovi (redaktoru nakladatelství BEN) A nakonec last but not least mé ženì Olze za její pochopení a trpìlivost Praha Ratiboø u Žlutic, leden 1997 Autor 4

5 Úvod do studia Pøíprava ke studiu a pomùcky Podmínkou úspìšného studia odborné angliètiny je alespoò pøimìøená znalost obecného jazyka Kdo si není jist svými základy, mìl by si je osvìžit, protože studium cvièných textù, které by bylo pouhým vyhledáváním odborných výrazù a dohadováním skuteèného smyslu ostatních slov ve vìtì, by snadno vedlo k pochybným závìrùm Nerozumíme-li vìtì, je tøeba nejdøíve ji rozebrat z hlediska její mluvnické stavby (syntaxe); nestaèí-li nám jako pomùcka uèebnice, pomùže dobrý znalec angliètiny, tøeba i bez pøíslušných odborných znalostí Se skuteèným pøekladem bychom mìli zaèínat teprve tehdy, až máme jasno po této základní stránce První oporou pøi studiu proto má být dobrá uèebnice angliètiny nejlépe ta, ze které jsme se kdysi uèili Druhou základní pomùckou je dobrý anglicko-èeský obecný slovník (èím tlustší, tím užiteènìjší) V poslední dobì se objevují na trhu i tzv elektronické slovníky na disketách, které lze používat i nìkolika dalšími zpùsoby ve srovnání s tradièními slovníky v knižní podobì Zajímavì se jeví i tzv pøekladové a uživatelské slovníky, nabízené jako souèást programového vybavení osobních poèítaèù, které lze dodateènì aktualizovat a individuálnì doplòovat programovými prostøedky podle potøeb uživatele Ètenáøùm s dobrými znalostmi angliètiny lze doporuèit místo obecného anglicko-èeského slovníku nìkterý z renomovaných anglických encyklopedických slovníkù, zejména britský The Concise Oxford Dictionary of Current English nebo americký Webster s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language V poslední dobì se objevila v našich knihkupectvím specializovaných na zahranièní obecnou i odbornou literaturu zcela nová vydání tìchto encyklopedií za pøekvapivì levné ceny Tìžko posoudit, jde-li pøípad od pøípadu o snahu vydavatelù proniknout na nový trh, nebo o ceny dotované z rùzných kulturních fondù V každém pøípadì stojí zato tìchto nabídek využít, protože pøi vyhledávání pùvodního významu slova, pùsobícího pøekvapivì v prostøedí techniky zpracování dat, èasto objevíme neèekané souvislosti; pøíklady lze nalézt v dodatku Glossary of Selected Terms Dalšími dvìma nutnými pomùckami jsou dobrý anglicko-èeský polytechnický slovník a dobrý oborový slovník techniky zpracování dat Oznaèením dobrý zde rozumíme nejen dostateèný poèet hesel a jejich správnost, ale také jejich aktuálnost Jsou slovníky, které v dobì jejich prvního vydání odpovídaly úrovni tehdejšího technického pokroku, dnes však jsou beznadìjnì zaostalé; na našem knižním trhu se ještì v roce 1992 objevilo nové páté vydání technického slovníku, nelišící se vùbec od prvního vydání v roce 1969 Slovník tohoto druhu mùže sice být dobrou pomùckou pro základní orientaci o stavu názvosloví v dobì jeho prvního vydání, ale jeho aktualita konèí u hesla transistor (14 významù) a z dnešních ètyø klíèových slov datové techniky (hardware, software, bit a byte) je zastoupen pùldruhým øádkem jen základní význam termínu bit Pøi koupi odborného slovníku je proto tøeba ovìøit si nejen rok jeho vydání, ale také jeho praktickou užiteènost na nìkolika novìjších termínech Jak kdysi pravil pøítel Johnny, citovaný v textu vìnovaném hlavním problémùm názvosloví softwaru (ve stati 3 1): What s wrong with dictionaries is that people think they are correct 5

6 Z dalších pomùcek lze upozornit na pøehledy nové odborné terminologie, uveøejòované obèas v našich i zahranièních èasopisech a na novì vydávané èeské pøeklady nových dílù normy ISO 2382, obsahující i èeské a anglické definice (podrobnìji ve stati 1 2) Cvièné texty Nejvìtší podíl rozsahu této pøíruèky je vìnován cvièným textùm, rozdìleným do pìti èástí, z nichž každá obsahuje nìkolik statí, pokrývajících (viceménì pøesnì) urèitý obor datové techniky V textech jsou nìkteré odborné termíny výraznì odlišeny sazbou (jsou vysazeny kurzívou), ale vždy jen pøi prvním výskytu v pøíslušné èásti; opakují-li se v dalším textu této èásti, pøedpokládá se, že ètenáø je již zná Termíny jsou vždy pøeloženy ve vztahu k textu, takže nìkdy se pøeklady liší (v tìchto pøípadech je význam zúžen poznámkou zde: ) Za každým textem pak následuje anglicko-èeský slovníèek, v nìmž jsou abecednì seøazeny termíny, vyznaèené v pøedchozím textu kurzívou Anglická slova obecného nebo obecnì technického významu, by i ménì známá, jsou pøeložena jen výjimeènì, aby nezabírala místo na úkor termínù skuteènì odborných; èeský pøeklad tìchto obecných slov ètenáø snadno nalezne v jiných pramenech Cvièné texty lze studovat v libovolném poøadí Pøi rùznosti zájmù nelze doporuèit, aby ètenáø zaèal tou èi onou èástí; jedinì snad lze navrhnout zaèít texty obecnì zamìøenými a teprve potom pøejít k dalším v poøadí dùležitosti z hlediska vlastních zájmù Po prostudování tìch cvièných textù, které nás nejvíce zajímají, je vhodné projít alespoò zbìžnì i zbývající èást textù (cestovatelé po rozlehlých konèinách Internetu tomu øíkají browsing ) Ostatní Ke zbývajícímu obsahu pøíruèky není tøeba nic dodávat Pouze snad to, že vìcný rejstøík a výkladové stati nazvané Komentáøe k vybraným termínùm a i správnì èesky mohou sloužit jako užiteèné doplòky odborného anglicko-èeského slovníku, nemohou však takový slovník nahradit 6

7 OBSAH Obsah Pøedmluva Úvod do studia Seznam použitých zkratek a zvláštních symbolù Chapter 1 Introduction to the Terminology of Computers, Information Technology and Data Processing (Èást první Úvod do názvosloví poèítaèù, informaèní techniky a zpracování dat) Terminology of Computers (Názvosloví poèítaèù) 19 Classification of Computers (Druhy poèítaèù) 19 Definitions of Selected Basic Terms (Definice vybraných základních pojmù) 22 (1) Computers in General (Poèítaèe obecnì) 23 (2) Functional Units of Computers (Funkèní jednotky poèítaèù) 24 (3) Storages and Memories (Druhy pamìtí) 25 Digital Computer Principles (Principy èíslicových poèítaèù) Terminology of Information Technology (Názvosloví informaèní techniky) 29 What is Information Technology (Co je informaèní technika) 29 International Standardization of Information Technology (Mezinárodní normalizace informaèní techniky) 31 Terminological Standards for Information Technology (Názvoslovné normy pro informaèní techniku) 33 Selected Basic Terms of Information Processing (Vybrané základní názvy techniky zpracování informací) Terminology of Data Processing, Part 1 Organization of Data (Názvosloví zpracování dat, Èást 1 Organizace dat) 40 Bit The Elementary Binary Unit (Bit základní dvojková jednotka) 40 From Bits to Bytes (Od bitù k bajtùm) 42 Characters and Character Sets (Znaky a soubory znakù) 44 More on Graphic Characters (Znovu o grafických znacích) 45 More on Control Characters (Znovu o øídicích znacích) 46 Codes (Kódy) 47 Strings (Øetìzce) 48 Words (Slova) 49 Lists (Seznamy) 50 Delimiters, Separators and Identifiers (Omezovaèe, oddìlovaèe a identifikátory) 50 Data Organization Units (Jednotky organizace dat) 51 9

8 1 4 Terminology of Data Processing, Part 2 The ASCII Code (Názvosloví zpracování dat, Èást 2 Kód ASCII) 53 Structure of the ASCII Code (Struktura kódu ASCII) 53 Conventional Characters (Bìžné znaky) 55 Control Characters (Øídicí znaky) 60 Practical Use of Control Characters (Praktické používání øídicích znakù) 62 The Two Ways of Viewing Control Characters (Dvojí pohled na øídicí znaky) 64 European Languages Characters (Znaky evropských jazykù) 64 Drawing Characters (Kreslicí znaky) 65 Scientific Characters (Vìdecké znaky) Terminology of Data Processing, Part 3 Arithmetic and Logic Operations (Názvosloví zpracování dat, Èást 3 Aritmetické a logické operace) 67 Introduction (Úvod) 67 Processing of Numbers and Quantities (Zpracování èísel a velièin) 70 Constraints of Numeric Data Processing (Omezené možnosti zpracování èíselných dat) 73 Accuracy and Precision of Arithmetic Operations (Správnost a pøesnost aritmetických operací) 74 Errors in Arithmetic Operations (Chyby pøi aritmetických operacích) 75 Boolean Operations (Boolovské operace) 76 Operation Tables, Diagrams and Notations (Tabulky operací, diagramy a zápisy) 78 Graphical Symbols for Logic Elements (Schematické znaèky logických èlenù) 80 Chapter 2 Terminology of PC Hardware (Èást druhá Názvosloví technického vybavení osobních poèítaèù) Personal Computer Types and Models (Typy osobních poèítaèù a jejich modely) 83 Classification of Personal Computers (Klasifikace osobních poèítaèù) 83 IBM, Apple and Macintosh Desktop Computers (Stolní poèítaèe IBM, Apple a Macintosh) 86 Laptops, Notebooks and Other Portables (Pøíruèní, zápisníkové a další pøenosné poèítaèe) 88 The PowerPC Architecture (Architektura PowerPc) 93 The PC 95 Computer (Osobní poèítaè PC 95) What Is What in PC Hardware (Co je co v hardwaru osobních poèítaèù) 95 The System Unit with its Peripheral and Optional Devices (Systémová jednotka a její periferní i doplòková zaøízení) 96 Spatial Arrangement of Desktop PC Units (Prostorové uspoøádání jednotek stolního poèítaèe) 98 10

9 Configuration of PC Devices and Functional Units (Sestavy zaøízení a funkèních jednotek osobního poèítaèe) 100 The System Unit (Systémová jednotka) Inside the System Unit Case, Part 1 The Motherboard (Uvnitø skøíòky systémové jednotky, Èást 1 Základní deska) 103 The Motherboard and Its Design Variants (Základní deska a její konstrukèní varianty) 103 From Processor to Microprocessor (Od procesoru k mikroprocesoru) 104 The Control Unit (Øadiè) 104 The Arithmetic and Logic Unit (Aritmetická a logická jednotka) 106 Technological Aspects of Microprocessors: IBM PC Models after 1981 (Technická hlediska mikroprocesorù: Modely osobních poèítaèù IBM po roce 1981) 108 Technological Aspects of Microprocessors: The Present State-of-the-Art (Technické vlastnosti mikroprocesorù: Dnešní stav vývoje) 112 Technological Aspects of Microprocessors: Main Future Developmental Trends (Technické vlastnosti mikroprocesorù: Hlavní smìry pøíštího vývoje) 115 Internal Memory (Vnitøní pamì ) 116 Registers (Registry) 119 Optional Boards and Cards (Pøídavné desky a karty) 122 The Bus (Sbìrnice) 123 Interfaces (Rozhraní) 124 Controllers (Øídicí jednotky) 126 Time Control and Indication Devices (Èasovací a indikaèní zaøízení) 127 Other Motherboard Components and Functional Units (Ostatní souèástky a funkèní jednotky na základní desce) Inside the System Unit Case, Part 2 Disk Storages, Disk Drives and Disk Controllers (Uvnitø skøíòky systémové jednotky, Èást 2 Diskové pamìti, mechanika diskù a diskové øadièe) 128 Essentials of Disk Storages (Základy diskových pamìtí) 129 Diskettes: Basic Properties (Základní vlastnosti disket) 130 Diskettes: Storage Capacity, Organization and Operation Principles (Záznamová kapacita disket, principy jejich organizace a èinnosti) 132 Formatting of Disk Storages Physical and Logical (Fyzické a logické formátování diskových pamìtí) 135 The Hard Disk and the Head/Disk Assembly (Pevný disk a sestava disku s hlavou) 136 Hard Disk Recording (Záznam na pevný disk) 137 Diskette and Hard Disk Drives (Mechanika disket a pevných diskù) 139 Disk Controllers and Interfaces (Diskové øadièe a rozhraní)

10 12 Failures and Errors of Magnetic Disk Storage Devices (Poruchy a chyby magnetických diskových pamìtí) 141 Optical Disks and Disk Drives (Optické disky a jejich mechanika) Inside the System Unit Case, Part 3 Electromechanical and Mechanical Parts and Devices (Uvnitø skøíòky systémové jednotky, Èást 3 Elektromechanické a mechanické díly) 143 Control and Indication Panel Elements (Ovládací a indikaèní prvky na panelu) 144 Power Supply Units (Napájecí zdroje) 146 Power Line Voltage Conditioning and Auxiliary Power Sources (Úpravy sí ového napìtí a záložní napájecí zdroje) 147 Loudspeakers (Reproduktory) 148 Cables and Connectors (Kabely a konektory) Keyboards (Klávesnice) 151 Keyboard Types (Druhy klávesnic) 151 Keyboard Layout and Kinds of Keys (Uspoøádání klávesnic a druhy kláves) 153 The Alphanumeric Keyboard (Abecednì-èíslicová klávesnice) 156 Control Keys, Special Keys and Function Keys (Øídicí, zvláštní a funkèní klávesy) 158 The Numeric Keypad (Blok èíslicových kláves) 160 The Apple and Macintosh PC Keyboards (Klávesnice osobních poèítaèù Apple a Macintosh) 161 Some Keyboard Technicalities (Nìkteré technické vlastnosti klávesnic) The Visual Display Unit (Zobrazovací jednotka) 163 Inside the VDU (Uvnitø zobrazovací jednotky) 163 The Monochrome Cathode-Ray Tube (Èernobílá obrazovka) 165 Colour Display (Barevné zobrazení) 167 The Cursor (Kurzor) 169 Graphics Adapters (Grafické adaptéry) 170 Display Modes: Text Modes vs Graphics Modes (Textové režimy zobrazení na rozdíl od režimù grafických) 172 More on Display Screen Features and Options (Znovu o vlastnostech zobrazovacích jednotek a jejich pøíslušenství) 175 Basic Technical Characteristics of VDUs (Základní technické charakteristiky zobrazovacích jednotek) 177 VDU Failures (Poruchy zobrazovacích jednotek) Printers and Plotters (Tiskárny a kreslièe) 180 Essentials of Printer Technology (Základy techniky tiskáren) 181 Print Media (Tisková media) 184 Page Formats (Stránkové formáty) 185

11 Print Quality (Kvalita tisku) 186 Character Fonts (Sady znakù) 187 Parallel Printer Interfaces (Paralelní rozhraní tiskáren) 188 From Printer Installation to Its Operation (Od instalace tiskárny k jejímu provozu) 189 Typical Technical Characteristics of Printers (Typické technické vlastnosti tiskáren) 190 PC Printer Types (1) Needle Printers (Tiskárny pro osobní poèítaèe èást 1, Jehlové tiskárny) 191 PC Printer Types (2) Ink-Jet Printers (Tiskárny pro osobní poèítaèe èást 2, Tryskové tiskárny) 193 PC Printer Types (3) Laser Printers (Tiskárny pro osobní poèítaèe èást 3, Laserové tiskárny) 195 PC Printer Types (4) Advanced Laser Printers (Tiskárny pro osobní poèítaèe èást 4, Dokonalé laserové tiskárny) 197 Plotters (Kreslièe) Other Peripherals and Options (Ostatní periferní a doplòková zaøízení) 199 Characteristic Features of PC Peripherals (Typické vlastnosti periférií osobních poèítaèù) 200 The Mouse (Myš) 202 Other Pointing Devices (Ostatní ukazovatele polohy) 203 Readers, Scanners and Digitizers (Èteèky, snímaèe a digitizátory) 204 Data Communication Adapters (Komunikaèní adaptéry) 204 Industrial, Scientific and Business Peripheral Devices (Prùmyslová, vìdecká a komerèní periferní zaøízení) 206 Multimedia Peripherals (Periférie pro multimedia) 207 External Storage Peripherals (Vnìjší periferní pamìti) 207 Chapter 3 Terminology of PC Software (Èást tøetí Názvosloví programového vybavení osobních poèítaèù) What is What in PC Software (Co je co v softwaru osobních poèítaèù) 209 An Overview of Basic Software Terms (Pøehled základních softwarových termínù) 209 The Expanding Cluster of -ware Suffixes (Jak pøibývá pøípon -ware ) 211 Main Problems of Software Terminology (Hlavní problémy názvosloví softwaru) Programming Languages (Programovací jazyky) 218 The Diversity of Programming Languages (Rùznorodost programovacích jazykù) 218 From Machine Languages to Very-High-Level Languages (Od strojového jazyka k jazykùm velmi vysoké úrovnì)

12 ISO-Standardized Programming Languages (Programovací jazyky normalizované v dokumentech ISO) Computer Programs (Poèítaèové programy) 229 An Introduction to the Maze of Computer Programs (Úvod do labyrintu poèítaèových programù) 229 A Selection of Computer Programs (Vybrané poèítaèové programy) Operating Systems (Operaèní systémy) 237 What is an Operating System (Co je operaèní systém) 237 Disk Operating Systems (Diskové operaèní systémy) 240 MS-DOS (Operaèní systém MS-DOS) 241 Files and Filenames (Soubory a jejich jména) 242 Examples of Advancements in Upgraded MS-DOS Versions (Ukázky pokrokù ve zdokonalených verzích MS-DOS) 244 Microsoft Windows (Operaèní systém Microsoft Windows) 245 Windows 95 (Operaèní systém Windows 95) 246 Some Other Operating Systems (Nìkteré další operaèní systémy) Programming Methods, Software Tools and Debuggers (Metody programování, programovací nástroje a ladicí programy) 249 Software Engineering Principles (Principy programového inženýrství) 249 Selected Programming Methods (Vybrané metody programování) 251 Programming Tools (Programovací nástroje) 253 Flowcharts (Postupové diagramy) 254 Debugging (Ladìní programù) 259 Performance Measurement (Mìøení výkonu) 259 Chapter 4 Terminology of Practical PC Applications (Èást ètvrtá Názvosloví praktického využití osobních poèítaèù) Mapping the PC Application Fields (Mapování oblastí využití osobních poèítaèù) 261 Computer-Aided Applications (Aplikace využívající poèítaèe) 261 Basic Types of Application Software (Základní typy aplikaèního softwaru) 262 Portability and Compatibility of Application Programs (Pøenosnost a sluèitelnost aplikaèních programù) 265 Personal Computer or Workstation? (Osobní poèítaè nebo pracovní stanice?) Text Processing and Desktop Publishing (Zpracování textu a DTP) 266 From Text Processing to Desktop Publishing (Od zpracování textu k DTP)

13 The Heritage of Traditional Typesetting Terminology (Názvoslovné dìdictví tradièní sazby): 268 Part 1 Typesetting (Sazba) 268 Part 2 Composition and Formatting (Formátování sazby) 269 Typical Text Processing and Desktop Publishing Features (Typické rysy zpracování textu a DTP) Data Communication (Datová komunikace) 276 Data Transmission or Data Communication? (Pøenos dat nebo datová komunikace?) 276 Serial and Parallel Interfaces (Sériová a paralelní rozhraní) 280 Local Area Networks, Part 1 Basic Terminology (Lokální sítì, èást 1 Základní názvosloví) 282 Local Area Networks, Part 2 Network Architectures (Lokální sítì, èást 2 Architektura sítí) 284 Local Area Networks, Part 3 LAN-derived Networks and Services (Lokální sítì, èást 3 Sítì a služby, odvozené od lokálních sítí) 286 Local Area Networks, Part 4 Medium Access and Collision Avoidance (Lokální sítì, èást 4 Pøístup k médiu a zábrana kolizím) 289 Videotex Services (Videotexové služby) 290 Facsimile Services (Služby faksimile) 291 Electronic Mail and Other Messaging Services (Elektronická pošta a další služby pøenosu zpráv) 293 Bulletin Board Systems (Bulletinové soustavy) 295 The Internet Network (Sí Internet) Databases (Databáze) 298 Fundamentals of Database Terminology (Základní názvosloví databází) 299 Database Structures: Relational, Hierarchical and Network (Relaèní, hierarchické a sí ové struktury databází) 301 Database Applications: Word-oriented, Number-oriented and Pictorial (Využití slovních, èíselných a obrazových databází) 302 Database Languages (Databázové jazyky) 303 Administration and Management of Data and Databases (Správa a øízení dat a databází) 304 Online Database Communication (Komunikace s databázemi v reálném èase) Computer Graphics (Poèítaèová grafika) 308 What Is What in Computer Graphics: Part 1 Overview of Applied Techniques (Co je co v poèítaèové grafice: Èást1 Pøehled používaných postupù) 308 What is What in Computer Graphics: Part 2 A Selection of Specific Terms and Definitions (Co je co v poèítaèové grafice: Èást 2 -Vybrané názvy a definice) 310 Graphics Modes: Raster Graphics and Coordinate Graphics (Grafické režimy: Rastrová a souøadnicová grafika)

14 Business Graphics (Komerèní grafika) 315 CAD: Computer-Aided Design vs Computer-Aided Drafting (CAD: Nejen projektování pomocí poèítaèe, ale také kreslení) 316 Special Graphics Applications (Speciální využití grafiky) 317 Image Quality (Kvalita obrazu) 319 Computer Graphics Standards (Normy pro grafické zpracování dat) Spreadsheets (Kalkulaèní tabulky) 322 Principles of Spreadsheets (Principy kalkulaèních tabulek) 322 A Selection of Specific Spreadsheet Terms (Vybrané názvy techniky kalkulaèních tabulek) 324 Spreadsheet Practice (Praktická využití kalkulaèních tabulek) A Selection of Derived Application Software (Výbìr softwaru odvozených aplikací) 329 Household Management (Øízení domácnosti) 329 Education & Entertainment (Vzdìlání a zábava) 331 Industrial Applications (Prùmyslové aplikace) 332 Scientific Applications (Vìdecké aplikace) 336 Office Automation (Kanceláøská automatizace) 338 Multimedia Applications (Multimediální aplikace) 339 Virtual Reality (Virtuální realita) 343 Artificial Intelligence and Expert Systems (Umìlá inteligence a expertní systémy) 343 Chapter 5 Terminology of Maintenance, Data Security and Effects of Human Factor in PC Practice (Èást pátá Názvosloví údržby, zabezpeèení dat a pùsobení lidského èinitele v praxi osobních poèítaèù) Maintenance of Hardware and Interference Suppression (Údržba technických zaøízení a potlaèování rušení) 347 Reliability, Availability, Maintenance and Serviceability (Spolehlivost, dostupnost, údržba a udržovatelnost) 347 Time Domains of Computer Operation and Maintenance (Èasové hodnoty provozu poèítaèù a jejich údržby) 349 Error, Failure, Fault, or Mistake? (Chyba, selhání, porucha, nebo omyl?) 351 HW-Maintenance and Troubleshooting Tools (Nástroje pro údržbu a odstraòování závad technických zaøízení) 353 Interference Caused to PC Operation (Rušení provozu osobního poèítaèe) 354 Interference Caused by PC Operation (Rušení pùsobené provozem osobního poèítaèe)

15 5 2 Data Protection and Computer Security (Ochrana dat a bezpeènost poèítaèe) 356 Data Protection Principles (Základy ochrany dat) 356 Computer Crime (Poèítaèová kriminalita) 357 Copyright and Legal Protection of Software (Autorské právo a právní ochrana softwaru) 360 Computer Security Techniques (Technika zabezpeèení poèítaèe) 361 Computer Viruses (Poèítaèové viry) Miscellaneous Aspects of PC Usage (Rùzná hlediska používání osobního poèítaèe) 365 Technical Support and Other User-friendly Facilities (Technická podpora a další zpùsoby pomoci uživateli) 365 Ergonomics Aspects (Ergonomická hlediska) 366 Health Aspects (Zdravotní hlediska) 367 Annex A Concise Introduction to the Terminology of Electronics for Inquisitive PC Users (Pøíloha Struèné uvedení do názvosloví elektroniky pro zvídavé uživatele osobních poèítaèù) 369 A Summary of Basic Terms (Souhrn základních odborných výrazù) 369 (1) Overview (Pøehled) 369 (2) Electronic Components in PC Hardware (Elektronické souèástky v technickém vybavení osobních poèítaèù) 370 (3) From Analog to Digital and Binary Signals in Data Processing (Od analogových signálù k èíslicovým a dvojkovým ve zpracování dat) 373 (4) Pulse Technique (Impulsová technika) 375 Semiconductor Technology (Technika polovodièù) 378 (1) Overview (Pøehled) 378 (2) Discrete Semiconductor Devices (Diskrétní polovodièové souèástky) 378 (3) Microelectronics and Integrated Circuits (Mikroelektronika a integrované obvody) 382 (4) IC Package Outlines (Tvary pouzder integrovaných obvodù) 384 (5) Digital Integrated Circuits (Èíslicové integrované obvody) 386 (6) VLSI Devices (Obvody velmi velké integrace) 388 Storage Technology (Technika pamìtí) 390 (1) Overview (Pøehled) 390 (2) Magnetic Memories (Magnetické pamìti) 394 (3) Semiconductor Memories (Polovodièové pamìti) 396 (4) Optical Storages (Optické pamìti) 398 (5) Other Storage Media (Jiná pamì ová media)

16 Selected Graphical Symbols of Electronic Components and Circuits (Grafické znaèky vybraných elektronických souèástek a obvodù) 400 Glossary of Selected Terms (Komentáøe k vybraným termínùm) 403 i správnì èesky 441 Literatura 447 Rejstøík

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD ROM mající pøímo vztah ke knize, které

Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD ROM mající pøímo vztah ke knize, které David Matoušek PRÁCE S MIKROKONTROLÉRY ATMEL AT89LP2052, AT89LP4052 5. díl Praha 2006 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD ROM

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Vladimír Váòa Praha 2004 Vladimír Váòa Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožo

Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožo C++ BUILDER v pøíkladech ROMAN NERUDA TOMÁŠ HOLAN Praha 2002 Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

INFORMACE A VNITØNÍ STRUKTURA VESMÍRU Prùzkum v informaèní fyzice Tom Stonier Praha 2002 Professor Tom Stonier, BA, MSc, PhD, FRSA University of Bradford West Yorkshire, DB7 1DP, UK Translation from the

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmno

Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmno Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Praha 2002 Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zapojení s diodami LED, zapojení s optoèleny, rùzná zapojení, rejstøík 4. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 4. díl Bez pøedchozího písemného

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY Operaèní zesilovaèe a komparátory 5. díl Praha 2007 Jaroslav Doleèek Moderní uèebnice elektroniky 5. díl Operaèní zesilovaèe a komparátory Bez pøedchozího

Více

Tomáš Fukátko Jaroslav Fukátko TEPLO A CHLAZENÍ V ELEKTRONICE II. Praha 2006 Kniha má umožnit ètenáøi získat rychlý pøehled o problematice tepla a chlazení v oblasti elektroniky. Obsahuje øadu øešených

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Olga Tùmová Metrologie a hodnocení procesù Praha 2009 Publikace pojednává o teoretických problémech mìøení, metrologii a hodnocení procesù mìøicích, technologických nebo výrobních. Úvod je vìnován obecné

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud Pavel Pechaè MODELY ŠÍØENÍ VLN V ZÁSTAVBÌ Praha 2005 Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø budov

Více

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11.

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11. David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Praha 2011 David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA základy konstruktérské praxe Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována ne

David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA základy konstruktérské praxe Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována ne David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA ZÁKLADY KONSTRUKTÉRSKÉ PRAXE Praha 2001 David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA základy konstruktérské praxe Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško Jiøí Myslík Elektrické obvody (Pøíruèka pro praxi a uèebnice pro støední a vysoké školy) Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice

Více

Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Radislav Martinek SENZORY V PRÙMYSLOVÉ PRAXI Praha 2004 Radislav Martinek SENZORY V PRÙMYSLOVÉ PRAXI Ilustrace Viktorie Vlachová Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Generátory, pøístrojové zesilovaèe, mìøicí pøípravky a testery 2. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 2. díl Bez pøedchozího písemného svolení

Více

Manfred Frohn Wolfgang Oberthür Hans-Jobst Siedler Manfred Wiemer Peter Zastrow ELEKTRONIK souèástky a základní zapojení Praha 2006 Rozsáhlá uèebnice elektroniky, pokrývající zamìøená na základní polovodièové

Více

Antonín Juránek, Miroslav Hrabovský EAGLE návrhový systém plošných spojù pro zaèáteèníky uživatelská a referenèní pøíruèka 2005 Antonín Juránek, Miroslav Hrabovský EAGLE pro zaèáteèníky uživatelská a referenèní

Více

ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Praha 2002 ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Senzory a mìøení neelektrických velièin, usmìròovaèe a filtry, elektronické potenciometry, aktivní filtry, komparátory 3. díl Praha 2005 Jan Humlhans

Více

Autor by chtìl podìkovat všem svým spolupracovníkùm a kolegùm, kteøí mu pomohli s pøípravou textu. K vydání knihy pøispìla firma Newport Electronics s

Autor by chtìl podìkovat všem svým spolupracovníkùm a kolegùm, kteøí mu pomohli s pøípravou textu. K vydání knihy pøispìla firma Newport Electronics s Pavel Nevøiva ANALÝZA SIGNÁLÙ A SOUSTAV Praha 2000 Autor by chtìl podìkovat všem svým spolupracovníkùm a kolegùm, kteøí mu pomohli s pøípravou textu. K vydání knihy pøispìla firma Newport Electronics spol.

Více

Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Praha 2003 Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Hana Šlachtová SUCHÉ STVBY konstrukce ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek Praha 2005 Kniha Suché stavby je zamìøena na základní systémy konstrukcí ze sádrokartonových a sádrovláknitých materiálù.

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Podìkování: Výsledkù publikovaných v této knize bylo dosaženo také za podpory projektù GAÈR 101/06/P108 Výzkum simulaèního a experimentálního modelová

Podìkování: Výsledkù publikovaných v této knize bylo dosaženo také za podpory projektù GAÈR 101/06/P108 Výzkum simulaèního a experimentálního modelová Robert Grepl MODELOVÁNÍ MECHATRONICKÝCH SYSTÉMÙ V MATLAB SIMMECHANICS Praha 2007 Podìkování: Výsledkù publikovaných v této knize bylo dosaženo také za podpory projektù GAÈR 101/06/P108 Výzkum simulaèního

Více

Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2000, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provoz

Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provoz Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm v èástech vìnovaných VKV jsou použity materiály od Antonína Køíže, OK1MG a Františka Loose, OK2QI 1998 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí,

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4B 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB TVORBA UŽIVATELSKÝCH APLIKACÍ Praha 2004 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB tvorba uživatelských aplikací Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Marcel Kreidl MÌØENÍ TEPLOTY SENZORY A MÌØICÍ OBVODY Kniha tvoøí první díl pøipravované edice senzorù neelektrických velièin. V knize jsou pøehlednì zpracovány fyzikální principy senzorù teploty a dle

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4A 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

Jiøí Peèek, OK2QX. Radioamatérský provoz a pøedpisy

Jiøí Peèek, OK2QX. Radioamatérský provoz a pøedpisy Jiøí Peèek, OK2QX Radioamatérský provoz a pøedpisy 2001 Kniha by mìla pomoci odstranit mezery ve vìdomostech, které uchazeèi o radioamatérskou licenci nemìli pøíležitost získat jinde Urèeno rádiovým posluchaèùm

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

PODROBNÝ OBSAH 1 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI PASIVNÍCH LINEÁRNÍCH KOMPLEXNÍCH JEDNOBRANÙ A DVOJBRANÙ... 9 1.1 Úvod... 10 1.2 Èasové charakteristiky obvodu pøechodné dìje... 10 1.3 Pøechodné charakteristiky obvodù

Více

Burkhard Kainka ELEKTRONIKA S PODPOROU PC Visual Basic v praxi 2004 Segment B V, Beek (Lb), The Netherlands, 2004, www segment nl Kniha je pøekladem nìmeckého originálu Elektronik am PC (ISBN 3-89576-113-3)

Více

Ing Petr Kuba Ing Vladimír Vít TELEVIZNÍ TECHNIKA studiové zpracování televizního signálu Praha 2000 ANOTACE V rámci souboru publikací TELEVIZNÍ TECHNIKA vychází jako kniha D2 další díl popisující televizní

Více

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou Jan Hájek Elektronické hledaèe Praha 2001, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY 2. díl Polovodièové prvky a elektronky dioda bipolární tranzistor unipolární tranzistor tyristor triak diak trioda vícemøížkové elektronky obrazovka Hallova

Více

Technická komise ISO/JTC1/SC 27 Technická normalizační komise ÚNMZ TNK 20

Technická komise ISO/JTC1/SC 27 Technická normalizační komise ÚNMZ TNK 20 ČSN ISO/IEC 7064 Information technology -- Security techniques -- Check character systems Zpracování dat. Systémy kontrolních znaků ČSN BS 7799-2 Information Security Management Systems -- Specification

Více

Michal Dobeš ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ALGORITMY V C# Praha 2008 Michal Dobeš Zpracování obrazu a algoritmy v C# Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ALGORITMY ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ

ALGORITMY ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ALGORITMY ÈÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLÙ Praha 2011 Tato monografie vznikla pøedevším pro podporu výuky oboru Poèítaèové systémy na Vysoké škole polytechnické v Jihlavì.

Více

Co je to počítač? Počítač je stroj pro zpracování informací Jaké jsou základní části počítače? Monitor, počítač (CASE), klávesnice, myš

Co je to počítač? Počítač je stroj pro zpracování informací Jaké jsou základní části počítače? Monitor, počítač (CASE), klávesnice, myš základní pojmy ve výpočetní technice Co je to počítač? Počítač je stroj pro zpracování informací Jaké jsou základní části počítače? Monitor, počítač (CASE), klávesnice, myš základní pojmy ve výpočetní

Více

OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PŘÍKLADECH 8 Proudová knihovna 8.1 Hierarchie proudů... 8-1 8.2 Standardně zavedené proudy... 8-1 8.

OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PŘÍKLADECH 8 Proudová knihovna 8.1 Hierarchie proudů... 8-1 8.2 Standardně zavedené proudy... 8-1 8. David MATOUŠEK OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PØÍKLADECH Praha 2011 David Matoušek Objektové programování v C++ v pøíkladech Lektoroval Ing. Bohumil Brtník, Ph.D. Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Tomáš Fukátko DETEKCE A MÌØENÍ RÙZNÝCH DRUHÙ ZÁØENÍ Praha 2006 Publikace byla napsána na základì poznámek, nahromadìných autorem bìhem jeho celoživotní odborné èinnosti. Znamená to, že kniha není psána

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zdroje a mìnièe, nabíjení a baterie 1. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 1. díl Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

3.7.5 Znaménkové operátory Násobící operátory Rùzné operátory Základní objekty Konstanty Sig

3.7.5 Znaménkové operátory Násobící operátory Rùzné operátory Základní objekty Konstanty Sig OBSAH Úvod 11 Signály v èíslicových systémech 13 2.1 Dvojstavové signály... 14 2.2 Tøístavové signály... 16 2.3 Dynamické parametry èíslicových signálù... 16 Jazyk VHDL 19 3.1 Historie, souèasnost, budoucnost

Více

Vydání podpoøili Doc. Ing. Josef Šavel, CSc. Elektrotechnologie Materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice 3. rozšíøené vydání Schválilo MŠMT èj. 25 734/2003-23 dne 1. 9. 2003 k zaøazení

Více

Michal Geisler a kolektiv Bezdrátové ovládání elektrických spotøebièù duben 2001 Veškeré vysílaèe a pøijímaèe øady BOSys vyrábí a dodává firma ENIKA spol s r o Nádražní 609, Nová Paka 509 01, http://www

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy. ČESKÁ NORMA MDT 621.039.587:681.3.06 Březen 1994 POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST JADERNÝCH ELEKTRÁREN ČSN IEC 987 35 6615 Programmed digital computers important to safety for nuclear power stations

Více

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1 Obsah Windows 95 je vaše pracovní ústøedí Viz strana 5 Windows si pamatují, kam co patøí Viz strana 21 Hledání složky nebo souboru Viz strany 28 29 1 2 3 O knize 1 Užiteèné úkoly...2 a nejsnadnìjší zpùsob

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 31.160; 33.040.30 2002 Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 khz až 148,5 khz - Část 4-1: Oddělovací filtry nízkého napětí - Kmenová specifikace Březen

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Miroslav HAVLÍÈEK OSOBNÍ POÈÍTAÈE A ZÁKLADY ELEKTRONIKY NÌMECKY Z praxe pro praxi ètenáøù, studentù a pøekladatelù 1998 Pøíruèka, první a jediná svého druhu v èeštinì, má sloužit ètenáøùm se základní znalostí

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

INTELIGENTNÍ INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY SYSTÉMY PAVEL PØIBYL MIROSLAV SVÍTEK Praha 2001 Pavel Pøibyl, Miroslav Svítek INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE pro zaèáteèníky JOSEF LDMN Praha 2001 Ing Josef Ladman ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE PRO ZÈÁTEÈNÍKY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Ladislav Šmejkal PLC a automatizace 2. díl Sekvenèní logické systémy a základy fuzzy logiky Ladislav Šmejkal PLC A AUTOMATIZACE 2. díl Sekvenèní logické systémy a základy fuzzy logiky Bez pøedchozího písemného

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Informatika v ekonomice (IE) Číslo předmětu: 545-0340 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Igor Černý, Ph.D.

Více

Knihy obsahují základní vlastnosti a souhrnné pøehledy obvodù TTL V hlavní èásti jsou obvody seøazeny vzestupnì, podle èíselného oznaèení. U kaž

Knihy obsahují základní vlastnosti a souhrnné pøehledy obvodù TTL V hlavní èásti jsou obvody seøazeny vzestupnì, podle èíselného oznaèení. U kaž Petr Jedlièka Pøehled obvodù øady TTL 7400 1. díl 7400 7499 Knihy obsahují základní vlastnosti a souhrnné pøehledy obvodù TTL 7400. V hlavní èásti jsou obvody seøazeny vzestupnì, podle èíselného oznaèení.

Více

APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX

APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX David Matoušek APLIKACE MIKROKONTROLÉRÙ PIC32MX Praha 2014 David Matoušek Aplikace mikrokontrolérù PIC32MX Recenzent Bohumil Brtník Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB zaèínáme se signály Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB zaèínáme se signály Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB ZAÈÍNÁME SE SIGNÁLY Praha 2006 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB zaèínáme se signály Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Wolfgang Matthes HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Mìøení a testování v poèítaèové a èíslicové technice èeské vydání 2001 Pøíspìvky uveøejnìné v této knize, zejména všechny èlánky

Více

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Alexandr Krejèiøík Napájecí zdroje III Pasivní souèástky v napájecích zdrojích a preregulátory - aktivní harmonické filtry Praha 1999 Alexandr Krejèiøík NAPÁJECÍ ZDROJE III - - Pasivní souèástky v napájecích

Více

UDAQ multifunkèní modul pro rozhraní USB

UDAQ multifunkèní modul pro rozhraní USB multifunkèní modul pro rozhraní USB Záruèní a pozáruèní servis, technická podpora: adresa: TEDIA spol. s r. o., Zábìlská 12, 31211 Plzeò telefon: +420 377 478 168 fax: +420 377 478 169 e-mail: podpora_com@tedia.cz

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Translation from the English language edition: Passing the marker Understanding the New Millennium Energy Copyright 2000 Lee Carroll All Rights Reserv

Translation from the English language edition: Passing the marker Understanding the New Millennium Energy Copyright 2000 Lee Carroll All Rights Reserv Pøekroèení milníku Pochopení energie nového milénia Kryon Kniha 8 Translation from the English language edition: Passing the marker Understanding the New Millennium Energy Copyright 2000 Lee Carroll All

Více

11 Elektrické specifikace Mezní parametry* Okolní teplota pøi zapojeném napájení 40 C až +125 C Skladovací teplota 65 C až +150 C Napájecí napìtí na V

11 Elektrické specifikace Mezní parametry* Okolní teplota pøi zapojeném napájení 40 C až +125 C Skladovací teplota 65 C až +150 C Napájecí napìtí na V Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více