Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz"

Transkript

1

2 Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána. Tato publikace je urèena pouze k použití pro školení uèitelù v projektu I podle usnesení vlády ÈR è. 351 v Koncepci státní informaèní politiky ve vzdìlávání a to pouze v jednom výtisku pro každého lektora nebo úèastníka kurzu. Autor dìkuje nakladatelství Computer Press, a.s., Hornocholupická 22, Praha 4, za svolení k použití materiálù, které jsou souèástí knih vydaných nakladatelstvím. Pavel Roubal, Poèítaèe pro úplné zaèáteèníky, Computer Press, Pavel Roubal, Microsoft Windows 2000 jednoduše, Computer Press, 2000 Pavel Roubal, Microsoft Windows XP jednoduše, Computer Press, 2002 Pavel Roubal, Microsoft Word jednoduše, Computer Press, 2001 Pavel Roubal, Hardware pro úplné zaèáteèníky, Computer Press, 2002 Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na Názvy kláves, nabídek a pøíkazù jsou odlišeny jiným druhem písma. Odstavce, oznaèené nadpisem: není nutné studovat, jsou v nich jen zajímavé doplòující informace, které není v tuto chvíli potøeba aktivnì zvládnout.

3

4

5 Starý poèítaèový vtip hovoøí o poèítaèi, který dostal za pokyn strouhat tøi dny staré rohlíky. Po návratu z dovolené našel majitel poèítaèe místnost zavalenou strouhankou, protože poèítaè opravdu po celé tøi dny strouhal staré rohlíky. Dal mu tedy pøíštì pøíkaz, aby strouhal rohlíky, které jsou staré tøi dny a opìt odjel. Po návratu nebyl nastrouhán ani jeden z obrovské hromady rohlíkù. Poèítaè pøesnì podle pokynu urèil stáøí rohlíku, a pokud nebyl starý pøesnì tøi dny, tak ho odložil. A protože poèítaè mìøí èas na setiny sekundy, lehce se stalo, že žádný rohlík nebyl pøesnì tøi dny starý. Vtip dobøe ukazuje potíž práce s poèítaèem. Nemùžeme mu dávat obecné pokyny, je nutné vždy vykonat urèitý sled operací, abychom realizovali nìjakou èinnost. Musíme používat správné pojmy a vìdìt, jak poèítaè vlastnì funguje. A právì o tom je tato kapitola.

6 Základní ovládání poèítaèe je odvozeno z jeho složení, ze souèástí, ze kterých se skládá. Zde se proto seznámíme s jejich názvy, funkcí a ukážeme si jejich místo v principu práce poèítaèe. Dílù není mnoho, to, jak poèítaè pracuje (a tedy jak se ovládá operaèní systém, který ho oživuje) plyne vlastnì jen z jeho tøí nejdùležitìjších dílù: procesoru, operaèní pamìti a disku. Procesor je mozek poèítaèe, který provádí všechny naše povely. Díky nìmu poèítaè pracuje, vykonává programy. Je to výkonná èást poèítaèe, jeho nejdùležitìjší díl. V pamìti procesor pracuje. Vše, co právì zpracováváme a vidíme v oknì spuštìného programu, se nachází v pamìti. Proto se jí øíká operaèní pamì, protože v ní procesor vykonává všechny operace. Pojem pamì nebyl zvolen právì šastnì. Èlovìk si pod pojmem pamì pøedstaví nìjaké místo, které slouží k zapamatování. Ale operaèní pamì v poèítaèi si po ukonèení naší práce nic nepamatuje, slouží jen jako místo pro práci procesoru. Prostì v poèítaèi jsou procesor a pamì, díky kterým pracuje. Jsou to èistì na elektrickém napájení závislé souèástky, proto po vypnutí poèítaèe v nich není vùbec nic. Dùsledek: Jestliže procesor a operaèní pamì (jakási hlava poèítaèe) po vypnutí nic neobsahují, musí být v poèítaèi nìjaký díl, sloužící k uložení všeho, co vytvoøíme. Díl, na kterém je vše uloženo, je tzv. disk. Disk pracuje na principu magnetického záznamu, má povrch podobný jako je pásek v magnetofonové nebo video kazetì. Vše, co na nìj uložíme, na nìm zùstane i pøi vypnutém poèítaèi, dokud to sami nesmažeme (podobnì jako u magnetofonové kazety). Je napevno zamontován v poèítaèi, proto se mu øíká pevný disk. Základní tøi díly urèují zpùsob práce poèítaèe Spouštíme programy Otevíráme dokumenty Ukládáme dokumenty Soubory ukládáme do složek na disku Pevný disk Pracuje na principu magnetického záznamu Co je to soubor, program a dokument si povíme hned na následující stránce.

7 V poèítaèi je vše uloženo ve formì tzv. souborù. Pod pojmem soubor si pøedstavte knihu plnou textù, obrázkù, zvukù, instrukcí pro procesor (Definice souboru zní, že je to nejmenší nedìlitelný souvislý blok informací.) Soubory jsou dvou druhù: programy, které nìco dìlají (nástroje pro naši práci), a datové soubory (také se jim øíká dokumenty), které my svojí èinností pomocí programù vytváøíme a dále upravujeme. Textový editor je program (psací stroj), pomocí kterého popisujeme papír, neboli vytváøíme datový soubor. Vlastní vytváøení probíhá v operaèní pamìti, proto musíme pøed uzavøením textového editoru (programu) vytvoøený text (datový soubor) uložit na disk. Na obrázku vidíme grafický program, pomocí kterého mùžeme namalovat obrázek. V tomto oknì je otevøen dokument domeèek2 ve spuštìném programu Malování Programù je mnoho druhù, každý umí vytváøet jiné datové soubory (texty, obrázky, zvuky, úèetní data ). Prohlížeè webu vìtšinou jen naèítá a zobrazuje WWW stránky Internetu, nic neukládá. Proto je využití webu mnohem jednodušší než tøeba práce s textem. Programù je v poèítaèi hodnì a dokumentù ještì více, mùžeme v nìm tedy mít najednou na disku uloženo tøeba souborù (knih). Jak se v tom vyznat? Abychom udrželi na disku poøádek a vždy rychle našli požadovaný soubor, ukládáme soubory (tj. knihy ) do složek (složka je vlastnì krabice na knihy a na jiné krabice). Tyto složky si mùžeme sami vytváøet i mazat. Ve složce (krabici) mùže být libovolné množství souborù a také další ( menší ) krabice (opìt plné nebo prázdné). Vzniká tedy struktura složek (a souborù v nich). s názvem WWW WWW DVD

8 Princip práce poèítaèe je pomìrnì jednoduchý. Spojují se v nìm fakta, která již známe. Tj. poznatek, že výkonné èásti poèítaèe (procesor a operaèní pamìt) fungují jen pøi zapnutém poèítaèi a nic si trvale nepamatují (musíme tedy vše ukládat na disk) a poznatek, že v poèítaèi jsou nìjaké programy (nástroje pro naši práci) a datové soubory (dokumenty), které pomocí programù vytváøíme. Také již víme, že k udržení poøádku na disku poèítaèe slouží složky. Proè je vlastnì oddìleno vytváøení souborù (v operaèní pamìti) od jejich ukládání (na disk)? Urèitì by bylo jednodušší soubory pøímo zpracovávat na disku a jejich neustálé ukládání (a otevírání) by odpadlo! Ano, je to tak. Jenže pevný disk je bohužel asi x pomalejší než operaèní pamìt, tedy i práce pøímo s ním by byla nesmírnì pomalá. Technickým dílùm poèítaèe se øíká hardware [hardvér] = tvrdé zboží, programùm v poèítaèi se øíká software [softvér] = mìkké zboží. Tedy napø. procesor a pevný disk jsou hardware, textový editor, grafický nebo úèetní program pøedstavují software. Operaèní systém (OS) je nejdùležitìjší program v poèítaèi. Proè? Samotný poèítaè, tedy jeho technické díly (hardware) je jen hromada souèástek. Ty potøebují využívat jednotlivé programy nástroje pro naši práci (software). Operaèní systém je z nich nejdùležitìjší, protože umožòuje všem ostatním programùm využívat technické díly poèítaèe a tedy vùbec pracovat. Pøirovnání: Pøedstavte si, že chcete vzít do ruky tužku. Pøemýšlíte o tom, že musíte ohnout palec, pak ukazováèek, že k ohnutí ukazováèku musíte zapojit ten a ten sval? Ne. Vše za nás udìlá operaèní systém v ruce, který na povel vezmi tužku vykoná stovky drobných úkonù vedoucích k vykonání èinnosti. A podobnì funguje operaèní systém v poèítaèi provádí fyzicky všechny akce, které zadáme. Naprostou vìtšinu souèasných osobních poèítaèù oživuje nìkterý ze systémù Windows firmy Microsoft. Na kvalitì a bezporuchovosti operaèního systému závisí, jak rychle a spolehlivì bude poèítaè pracovat, a na vnìjším vzhledu systému závisí, jak pohodlnì se nám bude s poèítaèem pracovat, jak jednoduše ho budeme moci ovládat. Všechny moderní OS jsou grafické, komunikují s námi pomocí obrázkù, ikon V této dobì mùžeme s osobním poèítaèem zakoupit systémy Windows XP Home Edition a Windows XP Professional Edition od firmy Microsoft [majkrsoft]. Systém Home je urèen do domácností, systém Professional pak pro nasazení v podnikových sítích, má navíc nìkteré sí ové služby a funkce zabezpeèení dat. Jinak jsou oba systémy totožné. (Zkratka MS pøed názvem programu vždy znamená Microsoft.) V projektu SIPVZ je dodáván k poèítaèùm systém Windows 2000 Professional. Jedná se o starší osvìdèený systém urèený pro nasazení ve firmách, který spojuje výbornou stabilitu s pøehledným ovládáním. Chybí mu nìkteré funkce nových systémù Windows XP a má také trochu jiný vzhled než nejmodernìjší systémy. Ještì døíve se používaly systémy Windows 95, Windows 98 a Windows ME. Ty se vzhledem a ovládáním od systému Windows 2000 pøíliš neliší, mùžeme se s nimi tedy nauèit pracovat a bez problémù své znalosti u modernìjšího systému používat. Linux je zdarma šíøený moderní systém, který se zaèíná stále více prosazovat, hlavnì v podnikové sféøe. Nabízí stabilní prostøedí pro bìh programù a pohodlné ovládání poèítaèe, jeho nejvìtším nedostatkem je (zatím) malé množství programù, které pod ním pracují. Široce rozšíøené programy urèené pro MS Windows pod ním zatím spouštìt nejdou.

9 LCD monitor Poèítaèová sestava se skládá ze skøínì poèítaèe, ve které se nacházejí jeho výkonné díly (procesor, pamìt, disk a další díly). Ke skøíni poèítaèe se pak pøipojují výstupní zaøízení, tj. monitor a tiskárna a vstupní zaøízení, klávesnice a poèítaèová myš. Na skøíni poèítaèe vidíme dvíøka mechanik (disketová mechanika, CD Myš ROM a DVD ROM mechanika, CD/RW mechanika), hlavní vypínaè, tlaèítko reset a svítící diody indikující zapnutý poèítaè. Skøíò poèítaèe (základní jednotka) je vìtšinou šedá huèící bedna. Huèí proto, že se v ní nachází napájecí zdroj, který je chlazen ventilátorem. Mùže být postavena na výšku jako na obrázku, oznaèuje se pak jako provedení tower (vìž), nebo minitower (malá vìž). Provedení skøínì na šíøku, kdy monitor stavíme na poèítaè, se oznaèuje jako desktop. Monitor umožòuje zobrazení informací z poèítaèe. Dnes se vìtšinou používají monitory s obrazovkou odvozenou od obrazovky televize. Pomalu se prosazují ploché LCD monitory. Nejdùležitìjším parametrem monitoru je jeho velikost, která se udává délkou jeho úhlopøíèky v palcích (jeden palec = 2,54 cm). Dnes se bìžnì používají 17" monitory, leckde ještì slouží malé 15" monitory a napø. grafici používají 19" 21" monitory. Klávesnice slouží k zadávání dat uživatelem poèítaèe. Je odvozena od klávesnice psacího stroje. Myš slouží k ovládání poèítaèe. Má dnes vìtšinou dvì tlaèítka a mezi nimi malé koleèko. Podrobnìji je funkce myši i klávesnice vysvìtlena v kapitole o systému Windows. Hlavní vypínaè slouží dnes vìtšinou pouze k zapínání poèítaèe. Pøi vypnutí ho nemaèkáme, poèítaè se po ukonèení práce systému Windows sám vypne! (U starších poèítaèù to platit nemusí.) Reset je tlaèítko, umožòující znovunastartování poèítaèe. Bez pokynu vyuèujícího ho nikdy sami nemaèkejte! Pøi resetování poèítaèe pøijdete o otevøené a dosud neuložené datové soubory. Zelená svítící dioda indikuje zapnutý poèítaè, èervená pak bliká v okamžiku, kdy poèítaè pracuje s pevným diskem. Disketová mechanika umožòuje èíst data z tzv. diskety a také na disketu data zapisovat. Diskety jsou malé pøenosné disky, slouží k pøenosu souborù mezi poèítaèi a ke krátkodobé archivaci dat. Dnes se stále používají diskety s rozmìrem 3,5", které mají (velmi malou) kapacitu 1,44 MB (megabajtu, 1,44 miliónù bajtù). (Bity a bajty jsou vyloženy dále v této kapitole. Velmi zjednodušenì mùžeme øíci, že jeden bajt pøedstavuje jeden znak, jedno písmeno.) CD ROM mechanika slouží ke ètení datových CD diskù a také k pøehrávání zvukových cédéèek. Kapacita datového CD disku je pomìrnì velká, èiní 650 MB (megabajtù). Obsah bìžných CD diskù je navždy urèen pøi jejich výrobì, nedá se na nì zapisovat. Existují ale i tzv. CD/RW mechaniky, které na speciální CD-R a CD-RW disky umí data zapisovat. Lidovì se jim øíká vypalovaèky. DVD ROM mechanika je nástupcem CD mechaniky. Má velkou kapacitu, cca 4,7 GB (gigabajtu, tj MB). Slouží ke ètení datových DVD diskù i DVD diskù s filmy. Umí také èíst datové i zvukové CD disky.

10 Již víme, k èemu slouží základní tøi díly poèítaèe, tj. procesor, operaèní pamì a disk. Zde si o nich povíme nìco více a zmíníme se i o dalších dílech, bez kterých by poèítaè nemohl pracovat. Procesor je mozek poèítaèe, vykonává všechny operace (výpoèty). V poèítaèích typu PC [pí sí], odvozených od prvního použitelného osobního poèítaèe IBM [aj bí em] PC z roku 1981 (tzv. poèítaèích IBM kompatibilních), se dnes používají procesory pouze dvou firem: Firma Intel dodává procesory oznaèované názvy Pentium a Celeron, firma AMD pak procesory oznaèené názvem Athlon. U procesoru se hodnotí jeho rychlost, která je dána jeho typem (napø. Pentium 4) a jeho taktem, frekvencí procesoru, napø. 1,4 GHz (gigahertz, 1,4 miliardy taktù za sekundu). Operaèní pamìt (oznaèovaná také jako RAM). Již víme, že slouží jako pracovní prostor pro procesor. Zajímá nás hlavnì její velikost, dnes se pohybuje okolo 128 MB (megabajtù). Pevný disk slouží k trvalému ukládání souborù. Jsou na nìm pøipraveny (tzv. nainstalovány) programy a my si na nìj ukládáme své dokumenty. Zajímá nás proto hlavnì jeho velikost. Dnes pojme bìžný disk cca 60 GB (gigabajtù) dat, tj. cca MB. Disketu a CD (DVD) mechaniky již známe z pøedchozí strany. Ve skøíni poèítaèe jsou pak vìtšinou ještì tyto dùležité díly: Grafická karta umožòuje zobrazení na monitoru. Zpracuje signál z procesoru a vykresluje tvary na monitoru. Kvalitní kartu potøebujeme hlavnì na hraní her, do kanceláøe staèí i obyèejná (levná). Zvuková karta pøipraví signál pro reproduktory. Spoleènì tyto dva díly umožòují pøehrávání zvukù a hudby na poèítaèi. Nahrávat zvuky mùžeme pøes mikrofon. Díky tomu je dnešní poèítaè multimediální, umožòuje zobrazení textu, grafiky, pøehrávání zvukù i videa. Síová karta umožní propojení poèítaèù do velmi rychlé lokální (místní) poèítaèové sítì, tj. sítì v jedné budovì, na vzdálenost max. stovek metrù. Místní sítì se oznaèují zkratkou LAN. Modem umožní pøenos poèítaèových dat pøes bìžnou telefonní linku. Mùže být interní (tj. vnitøní, je ve skøíni poèítaèe), nebo externí (vnìjší, je v samostatné krabièce vedle poèítaèe). Používá se k pøipojení poèítaèe do Internetu. Umožòuje také odesílání/pøijímání faxù z/do poèítaèe. Na zadní stranì poèítaèe jsou konektory (pøípojná místa) pro vnìjší díly (které jsou také nìkdy oznaèovány výrazem periférie). Pøipojíme sem kabel od monitoru, myši, klávesnice, tiskárny, externího modemu, reproduktorù i kabel poèítaèové sítì. Zásuvky se liší barvou i tvarem, s peèlivým pøístupem zapojí jednotlivé kabely správnì i laik. Klávesnice Myš

11 Na této stránce se dozvíme základní informace o tiskárnách, které umožòují výstup (tisk) dokumentù na papír, o skenerech, které umí nasnímat fotografii do poèítaèe a o digitálních fotoaparátech, které umí fotografii uložit pøímo jako poèítaèový soubor. Tiskárny jsou samozøejmì výstupní zaøízení, skenery pak zaøízení vstupní. Dnes se bìžnì používají tøi druhy tiskáren: Jehlièkové tiskárny tisknou pomocí (nejèastìji 24) jehlièek, které pøes barvící pásku proklepávají text na papír. Tisknou levnì a nepøíliš kvalitnì. Používají se na sestavy všeho druhu. Inkoustové tiskárny tryskají kapièky barevných inkoustù z tiskových náplní na papír. Obsahují i barevné náplnì, mohou tedy tisknout barevné obrázky. Jsou levné, mají však vyšší náklady na tisk. Kvalita tisku je dnes vìtšinou výborná až vynikající. Laserové tiskárny vykreslují jemným laserem obraz na svìtlocitlivém válci. Na osvìtlených místech se uchytí toner (velmi jemný èerný prášek). Ten se obtiskne na papír a následnì se do papíru zažehlí. (Proto papír z laserovky vyjíždí teplý a nìkdy pokroucený.) Tisknou rychle a kvalitnì. tiskárny papíru jednotlivé listy zásobník potøebuje jen 2 tlaèítka Ovládací panel Tato zaøízení nám umožní pøenést obraz do podoby poèítaèového souboru. Pak ho mùžeme v poèítaèi dále upravovat, vkládat ho do svých textù, www stránek nebo prezentací a samozøejmì vytisknout. Skener (anglicky scanner) je vìtšinou šedá plochá bedýnka, pod jejíž víko vkládáme papírové fotografie, obrázky a grafiku. Skener obraz v požadované kvalitì nasnímá a pøenese ho do poèítaèe. Tam obrázek uložíme ve formì souboru na disk do námi zvolené složky. Digitální fotoaparát zaznamenává obraz pøímo digitálnì, tj. ve formì poèítaèových souborù. Ty se v nìm ukládají na miniaturní disk. Po propojení s poèítaèem mùžeme obrázky do poèítaèe pøenést. Naprostá vìtšina poèítaèù u nás používaných je typu (IBM) PC kompatibilních, oživuje je vìtšinou nìkterý z operaèních systémù Windows firmy Microsoft, výjimeènì systém Linux. (PC [pí sí] je zkratka z Personal Computer osobní poèítaè.) Mùžeme ale pracovat i na poèítaèích typu Apple, které mají svùj vlastní operaèní systém a umožòují pohodlnou práci hlavnì s grafikou. Nemusíme také používat pouze stolní poèítaè, mùžeme použít i poèítaè pøenosný, tzv. notebook [noutbuk]. Pøenosný poèítaè obsahuje stejné díly jako poèítaè stolní, pouze v menším, kompaktním provedení, klávesnice je pøímo v tìle pøístroje a místo myši se používá tzv. touchpad [touèped], což je citlivá destièka snímající pohyb našeho prstu. Jako zobrazovací jednotka je u nìho vždy použit plochý LCD displej. Od stolního poèítaèe se také liší možností pracovat na baterie.

12 Poèítaè, u kterého sedíte, je na 99 % zapojen ve (školní) lokální poèítaèové síti (LAN). Tyto sítì se skládají z øídícího poèítaèe sítì (tzv. serveru) a z jednotlivých stanic poèítaèové sítì (tzv. klientù). Spojení mezi nimi umožòuje kabeláž sítì a nìjaký aktivní prvek sítì, který smìruje data vždy na ten správný poèítaè.lokální sí dnes využívá Internetové technologie, oznaèuje se pak jako Intranet. Každý poèítaè zapojený v síti k dispozici vìtšinou minimálnì tyto služby: Sdílení (využívání) síové tiskárny. Pokud zadáte tisk na kterékoliv stanici, výtisk nejspíš vyjede z tiskárny, zapojené k serveru poèítaèové sítì. Sdílení pøipojení do Internetu. Server vaší lokální sítì je nejspíš pøipojen pevnou linkou do Internetuz a umožòuje využívat služby Internetu všem stanicím. Sdílení disku v serveru. Èást disku øídícího poèítaèe (serveru) se zobrazí na naší stanici jako tzv. síový disk. Mùžeme na nìj ukládat svá data, což je nanejvýš užiteèné protože data jsou fyzicky uložena nikoliv na poèítaèi, na kterém právì pracujeme, ale na serveru, máme k nim pøístup ze kterékoliv stanice zapojené ve (školní) síti, napø. ze svého kabinetu, sborovny, uèebny VT apod. PC25 PC0x... èové sítì PC02 PC01 Sdílená disk Pøístup do sítì bývá vázán na uživatelské jméno a heslo. Správnì sítì nám pøidìlí (nebo si ho mùžeme urèit) jméno, pod kterým se do sítì budeme hlásit a také heslo, které slouží jako bezpeènostní opatøení, aby se pod naším jménem (a tedy vìtšinou k našemu síovému disku) nemohl pøihlásit nìkdo jiný. Server poèítaèové sítì (ale i dùležitý poèítaè) mívá u sebe tzv. UPS nepøetržitý napájecí zdroj. Jedná se o baterii, která pøevezme napájení poèítaèe v okamžiku výpadku elektrické energie. Všechny informace v poèítaèi jsou realizovány ve dvojkové soustavì, tj. pomocí nul a jednièek (není napìtí = 0, je napìtí = 1). Této nejmenší jednotce informace (je/není) se øíká 1 BIT (èteno bit, znaèka [malé] b). Jedním bitem tedy mùžeme pouze vyjádøit, zde nìco je nebo není, tedy pouze dvì hodnoty (tøeba A=0, B=1, pak by 1010 znamenalo BABA). Kolik nul a jednièek na jeden znak je tedy tøeba, aby šla zakódovat celá abeceda, malá i velká, èíslice a ještì zbyla rezerva? Tvùrci poèítaèù se shodli na 8 bitech, takže tøeba by mohlo být písmeno A, písmeno B, až po Nemusíte poèítat, kolik rùzných kombinací lze vytvoøit z 8 nul a 8 jednièek je jich 256 (2 ). Této kombinaci 8 nul a jednièek (8 bitù) dali jméno BYTE [èteno bajt]. Znaèka je B (velké B). Bìžná strana textu má asi znakù, zabere tedy teoreticky B (bajtù). (Prakticky mnohem více, protože musí obsahovat údaje o formátování [vzhledu] textu.) Protože bajtù mùže dnešní poèítaè obsahovat hodnì, používají se násobné jednotky: B = 1 KB (kilobajt) B = 1 MB (megabajt), tedy KB B = 1 GB (gigabajt) = samozøejmì MB èi KB 10 Poznámka: Odborník vám øekne, že KB není 1000 B, ale 1024 (2 )B. Je to pravda, ale vìtšina uživatelù používá KB ve významu tisíc bajtù. Pro náš další výklad to vìtšinou nebude dùležité. Poèítaè tedy používá pro reprezentaci všeho (programù, textù, obrázkù atd.) èísla. Zaøízením, která používají èíselné vyjádøení, se øíká zaøízení digitální. Protože záznam a pøenos èísel je možný bez chyb, jsou digitální zaøízení kvalitnìjší než starší zaøízení analogová, která používala pro záznam signálu nìjakou køivku, která se pøenosem vždy deformovala. Mobilní telefony, CD + DVD pøehrávaèe a samozøejmì poèítaèe, to jsou digitální zaøízení, se kterými se stále setkáváme.

13 Pozn. autora: Obèas si ještì vzpomenu na studentská léta a na skripta nadepsaná Úvod do, která mìla 300 a více stránek. Tato kapitola je mnohem struènìjší, je to opravdu jen úvod do operaèního systému, vysvìtlující základní operace. Ty musíme bezpeènì ovládat, abychom mohli vùbec s poèítaèem pracovat. Tento manuál ukazuje ovládání systému Microsoft Windows 2000 Professional. Protože nezachází do podrobností, ale ukazuje jen základy ovládání systému, je možné ho použít i pro výuku ovládání systému Windows ME (Millennium Edition) a Windows 98. Vìtšina rozdílù bude pouze ve vzhledu prvkù systémù, rozdíly ve vysvìtlovaných základních funkcích jsou minimální.

14 Døíve, než zapneme poèítaè, je tøeba seznámit se struènì s klávesnicí a myší. Zaèneme klávesnicí: = OK Malá písmena (znaky, které jsou na klávesách vpravo dole) se píší na levé èásti klávesnice. Èíslice zadáváme na numerické èásti klávesnice. Tam také zadáváme matematická znaménka. Zápis èísel na numerické èásti klávesnice se dá vypnout klávesou. Pokud se nám to omylem povede (zhasne zelená kontrolka nad touto klávesou), zapneme psaní èíslic opìtovným stisknutím Velká písmena a znaky umístìné na jednotlivých klávesách v horní èásti klávesy píšeme tak, že držíme stisknutou klávesu (nìkdy je oznaèena jen šipkou nahoru) a píšeme. Dokud držíme, píší se velká písmena. Pokud nechceme stále držet klávesu a chceme stále psát velká písmena, použijeme klávesu. Ta funguje jako pøepínaè, tj. po stisknutí (a uvolnìní) se budou stále psát velká písmena. Zapnutí velkých písmen je signalizováno rozsvícením zelené kontrolky vpravo nahoøe na klávesnici (je u ní také napsáno ). Text nalevo od kurzoru smažeme klávesou, což je šedá šipka nad klávesou. Používá se hlavnì tehdy, když udìláme pøeklep. Text napravo od kurzoru smažeme klávesou. Ta se používá tehdy, chceme-li dodateènì opravit nìjakou chybu. Vìtšina lidí automaticky umístí kurzor pøed tuto chybu a pak tedy musí stisknout. Po krátkém textu se pohybujeme šipkami vpravo dole na klávesnici. K pohybu na delší vzdálenost používáme klávesy (skok na konec øádku), (skok na konec textu v øádku), (o obrazovku nahoru), (o obrazovku dolù ke konci dokumentu). Kombinace kláves zpùsobí v textu pohyb po slovech doleva nebo doprava a po odstavcích nahoru nebo dolù. Kombinace kláves je souèasné stisknutí první uvedené klávesy (vìtšinou nebo ), její pøidržení a krátké stisknutí (klepnutí) druhé uvedené klávesy. Tedy klávesovou zkratku (uložení dokumentu) provedeme tak, že držíme a krátce stiskneme. Klávesa má stejný význam jako klepnutí na tlaèítko v oknì, tj. èinnost se provede. Klávesa má pak význam klepnutí na tlaèítko, tj. èinnost se neprovede. Klávesa také otevírá oznaèený objekt. Klávesa (se symbolem okénka), vlevo dole mezi a, má stejný význam, jako klepnutí na tlaèítko. Klávesa se symbolem menu a šipeèkou (vpravo dole u ) má stejný význam jako klepnutí pravým tlaèítkem myši.

15 Myš má dvì tlaèítka, levé (základní, jím se vykonává vìtšina operací) a pravé (druhé) tlaèítko. Pohyb myši po podložce se pøenáší na ukazatel (kurzor) na obrazovce. Kurzor mùže mìnit svoji podobu podle toho, na který objekt ukážeme i podle toho, jaká èinnost právì probíhá. Ukazatel myši (kurzor) mìní tvar podle toho, na jaký objekt ukážeme i podle toho, v jakém programu zrovna pracujeme. Upozoròuje nás také na zaneprázdnìný program. Výbìr objektu, tlaèítka na panelu nástrojù, nabídky. Program je zaneprázdnìn, vykonává nìjakou déle trvající èinnost. Uchopili jsme okraj okna, mùžeme zmìnit jeho velikost. Klepnutím se pøemístíme na požadované místo v textu. S myší vykonáváme nìkolik operací. Každá má svùj význam a funkci a je tøeba se nauèit pøesnì mezi nimi rozlišovat. Ukázat. Èinnost: Pøemístím kurzor myši na nìjaký objekt na obrazovce, zastavíme pohyb, ale nestiskneme žádné tlaèítko. Význam: Èasto se objeví struèná ( bublinová ) nápovìda k objektu, nìkdy se nestane vùbec nic. Klepnout (levým tlaèítkem myši). Èinnost: Klepnout znamená vždy najet na objekt a stisknout krátce levé tlaèítko myši. Význam: Objekt se oznaèí pro další práci (navenek zmìní barvu). Pokud klepneme na nìjaké tlaèítko èi nabídku (menu), okamžitì se vybraná funkce provede. (Také se setkáte s pojmem kliknout.) Poklepat (levým tlaèítkem). Èinnost: dvakrát rychle za sebou stiskneme levé tlaèítko (jako když klepeme na dveøe) a pøitom nepohneme myší. Význam: Poklepání spouští programy a otevírá složky. (Také se setkáte s pojmy DvojKlik nebo Zaklepat.) Klepnout pravým tlaèítkem myši. (Èinnost je jasná z názvu.) Význam: otevírá tzv. Místní nabídku (také se jí øíká kontextové menu). V ní najdeme volby vztahující se k objektu, na který jsme pravým tlaèítkem klepli. Èasto si také mùžeme prohlédnout (nebo i nastavit) vlastnosti objektu. Volbu z místní nabídky vybereme klepnutím (tj. levým tlaèítkem myši). Pokud si akci rozmyslíme, klepneme mimo toto menu nebo stiskneme klávesu Esc. Pøetažení myší. Èinnost: Ukážeme na objekt (napø. ikonu), stiskneme a držíme levé tlaèítko myši, objekt pøesuneme a na cílovém místì ho pustíme (uvolníme levé tlaèítko myši). Význam: pøesun objektu, okna, oznaèeného textu. Klávesnice vypadá, jako by ji nìkdo udìlal tak, aby se na ní nedalo rychle psát! Také už Vás to nìkdy napadlo? Opravdu tomu tak je! První psací stroje (konec 19. století) se pøi rychlém stisknutí kláves vedle sebe zasekávaly. Proto klávesnici upravili tak, aby se písmena, která se bìžnì maèkají po sobì, nalézala daleko od sebe. Podle výzkumù by se dalo na jiné klávesnici psát s mnohem menší námahou. Ale zvyk je zvyk a zatím si nikdo netroufl jinou klávesnici vyrobit. Výzkumný pracovník firmy Xerox, který pøišel s nápadem univerzálního polohovacího zaøízení (dnes mu øíkáme myš), nebyl svými nadøízenými vùbec pochválen. Takový nesmysl je prý k nièemu.

16 Poèítaè zapínáme pomocí hlavního vypínaèe, který dnes bývá na jeho èelní stìnì, u starších poèítaèù i vzadu èi na boku skøínì poèítaèe. Dále si vysvìtlíme, že pro vypnutí poèítaèe tento vypínaè nepoužíváme poèítaè se po ukonèení systému Windows vìtšinou (ale ne vždy) vypne sám. Monitor je dnes vìtšinou propojen s poèítaèem a zapne se souèasnì vypínaèem poèítaèe také. Jeho vypínaè pak vùbec nepoužíváme. Pokud se zapíná samostatnì, zapíná se vždy pøed zapnutím poèítaèe a vypíná se vždy až po vypnutí poèítaèe, aby rázy pøi jeho zapnutí (vypnutí) neohrozily poèítaè. Zkontroluje procesor, ovìøí si disky a vùbec hardware poèítaèe. Zobrazí nám na okamžik tabulku zaøízení poèítaèe. Najde na startovacím pevném disku operaèní systém a zavede ho do pamìti. To mùže trvat i desítky sekund. Umožní nám pøihlášení se do poèítaèové sítì a potom zobrazí Plochu systému Windows s objekty, které jsou na ní umístìny. Mùžeme zahájit vlastní práci. Pokud je náš poèítaè zapojen do poèítaèové sítì, nebo na nìm pracuje více uživatelù, objeví se pøed zobrazením Plochy Windows 2000 okno Pøihlášení k systému Windows. Správce výpoèetní techniky nám musí pøidìlit tzv. uživatelské jméno a uživatelské heslo. Vyplníme peèlivì políèka s tímto oznaèením. (Typ: vyplòte jméno, stisknìte klávesu, napište heslo [nezobrazuje se] a stisknìte klávesu.) Pøed vypnutím poèítaèe musíme: Ukonèit všechny spuštìné programy (pøedtím samozøejmì uložit na disk všechny v nich otevøené datové soubory). (Ne pøi uvedení poèítaèe do režimu spánku.) Ukonèit èinnost systému Windows Klepneme na tlaèítko. (Objeví se menu.) Klepneme na. (Objeví se okno.) Vybereme (po klepnutí na èernou šipku dolù vpravo u okénka) a klepneme na. Systém ukonèí svou èinnost a poèítaè bez našeho zásahu vypne. Jen u starších poèítaèù se zobrazí okénko s výzvou k vypnutí poèítaèe. (Jak se vypíná váš poèítaè vám vysvìtlí uèitel.) Varování: Pokud vypneme poèítaè bez ukonèení systému Windows, mùžeme pøijít o rozpracovanou práci, pøípadnì i porušit vlastní systém. Typ: Pokud pracujeme v poèítaèové síti (nebo s poèítaèem pracuje více osob), odcházíme od poèítaèe a pøichází další uživatel, nemusíme ho vypínat a znovu zapínat, staèí se jenom odhlásit.

17 Po startu systému Windows se na monitoru objeví obrázek podobný jako je zde v knize. Abychom rozumìli dalšímu výkladu, je tøeba nauèit se pøesné názvy a funkci (význam) jednotlivých èástí a prvkù. Pøedstavuje pracovní plochu, na které se objeví okna spuštìných programù. Mùžeme na ní ukládat dokumenty, vytváøet složky, mohou na ní být umístìni zástupci objektù. Mùže mít libovolnou barvu, nebo mùže být na ní umístìn nìjaký obrázek. Tomuto obrázku se øíká tapeta. V okamžiku, kdy zaèneme pracovat, se na Hlavním panelu objeví tlaèítka spuštìných programù. Vždy jsou na nìm tlaèítko, a tlaèítka stále spuštìných programù. Po klepnutí na nìj se objeví menu (nabídka èinností, funkcí), které mùžeme díky systému Windows provádìt. Obsahuje ikony (pøesnìji zástupce) nejèastìji používaných programù. Mùžeme si je tam sami doplnit pøetažením myší z libovolné složky. Zde vidíme tlaèítka programù, které máme stále k dispozici. Bývá zde nastavení klávesnice, hlasitosti hudby, èasu a data, plánovaè pravidelné údržby systému, nastavení obrazovky. Tato ikona (podobnì jako složka nebo ) pøedstavuje program, který se jmenuje Prùzkumník. Ten slouží k procházení diskù poèítaèe a složek na nich, vytváøení a mazání objektù Po zaklepání na ikonu se otevøe okno, kde vidíme disky, které obsahuje náš poèítaè, dále pak složky s nastavovacími nástroji systému Windows. Mùžeme prozkoumávat data uložená v naèem poèítaèi. Na je pøipravena ikona, která zpøístupòuje data, umístìná na jiných poèítaèích, než je ten váš a místa na Internetu. Abychom ji mohli používat, musí být náš poèítaè pøipojen v nìjaké síti. Koš slouží k odstranìní (mazání) objektù. Mùžeme se do nìj dívat (chová se jako složka). Mùžeme z nìho objekty zpátky obnovit (vytáhnout na pùvodní místo). Koš také mùžeme vysypat. Teprve tím jeho obsah definitivnì smažeme. Obsahuje odkaz na program, po zaklepání na nìj se pøíslušný program spustí. Mùže jich být na Ploše více, nebo tam nemusí být žádný. Zástupce poznáme podle èerné šipky v levém spodním rohu ikony. Systém Windows nám pøipraví na zástupce složky, kterou nám vìtšina programù nabídne jako první místo pro uložení datového souboru. Pøedstavuje pøímo tento dokument. Tedy odstranìním této ikony smažeme vytvoøený datový soubor s veškerým jeho obsahem.

18 Název systému Windows vlastnì znamená OKNA. Byl tak nazván proto, že každý spuštìný program bìží ve vlastním oknì. Abychom mohli dále pracovat, musíme se nauèit (pøesnì a zpamìti) názvy jednotlivých prvkù okna. Zde je uveden název datového souboru a název programu. Tj. vidíme, který dokument ve kterém programu je v tomto oknì otevøen. Slouží k optickému rozlišení aktivních a neaktivních programù. Mùžeme za nìj také okno uchopit a pøemístit. Slouží ke skokové zmìnì velikosti okna za bìhu programu. Jejich funkce bude dále podrobnì probrána. Umožòuje uzavøení okna, tj. ukonèení programu v nìm bìžícího. Je pøevzato z Windows 3.1, veškeré funkce v nìm uvedené se dnes vìtšinou vykonávají jinak. Obsahuje povely a volby programu, který v tomto oknì bìží. Obsahuje ikony (tlaèítka) povelù (akcí, èinností), které se jinak nacházejí nìkde v menu. Jejich výbìr na panelu nástrojù je rychlejší než pomocí menu. Vidíme aktuální informace o datovém souboru, který v oknì upravujeme. Zde vidíme datový soubor, který pomocí programu vytváøíme. Umožòuje zmìnu velikosti okna uchopením, tažením a puštìním myší. (Viz. dále.) Umožòují rolování (posun) obsahu okna. Vidíme na nìm, jaká èást datového souboru je v oknì zobrazena a jakou nevidíme. Také máme pøehled, kde asi se v dokumentu nacházíme. Vidíme celý dokument, posuvník není potøeba Vidíme necelou polovinu dokumentu, jsme v jeho horní èásti Vidíme malý kousek dokumentu, jsme na jeho konci

19 1 Již víme, že soubory (tedy i programy) v poèítaèi jsou na pevném disku. Spuštìní programu tedy zpùsobí jeho nahrání do operaèní pamìti poèítaèe. Program se objeví ve svém oknì na Ploše Windows0. Mùžeme v nìm pracovat (vytváøet dokument) a po uložení dokumentu na disk program ukonèit. Zástupce programù najdeme v tlaèítku ve volbì. Musíme dále vìdìt, jak se program jmenuje a ve které programové složce se ve volbì Programy nachází. Následující pøíklad ukazuje spuštìní programu WordPad. Ten se nachází v programové složce Pøíslušenství. (Pohybujeme myší jen rovnì svisle a vodorovnì, jedeme po šipkách, ne vzdušnou èarou.) 1. Klepneme na tlaèítko 2. Vybereme (ukázáním) 3. Vybereme (ukázáním) 4. Klepneme na Program mùže mít zástupce také pøímo na, nebo ve složce, která je na. Program se objeví ve svém oknì, na se objeví jeho tlaèítko. Program nyní bìží (v pamìti poèítaèe), mùžeme v nìm pracovat. Program ukonèíme klepnutím na uzávìr v pravém horním rohu jeho okna. Tím je odstranìn z operaèní pamìti poèítaèe, dále nebìží. Systém Windows 2000 umožòuje bìh nìkolika programù najednou. (Jejich poèet je [zjednodušenì øeèeno] dán velikostí operaèní pamìti a nároky jednotlivých programù na ni.) Na obrázku vidíme spuštìné programy, a (jejich zástupce také nalezneme v programové složce Pøíslušenství). Do programu se pøepneme: klepnutím kamkoliv do jeho okna (pokud ho alespoò kousek vidíme), klepnutím na jeho tlaèítko na (to je pøístupné vždy), klávesovou kombinací levý. Držíme levý (palcem) a klepeme (ukazováèkem) na klávesu. V okénku si vybereme program, do kterého se chceme pøepnout. Okno programu, který je právì aktivní, se objeví na (nad) ostatních oknech a má zvýraznìný (vìtšinou modrý) titulkový pruh. Neaktivní okna jsou jím pøekryta, pokud je aktivní okno maximalizované, tak jsou jím zcela zakryta. Na Hlavním panelu však stále vidíme jejich tlaèítka. Protože se èasto potøebujeme rychle dostat na Plochu, je vlevo u tlaèítka Start na nástrojovém panelu tlaèítko. Po klepnutí na nìj dojde také k minimalizaci všech oken. Po minimalizaci všech oken vidíme a tlaèítka spuštìných programù najdeme na.

20 Okno programu WordPad je maximalizované, kromì Hlavního panelu zakrývá celou obrazovku. Tlaèítka: Minimalizaèní Maximalizaèní Uzávìr Jsou to skokové zmìny velikosti okna. Program, který v oknì bìží, je dále spuštìn (je stále v operaèní pamìti) a to i pøi minimalizaci okna. Maximalizované okno vrátíme do pùvodní velikosti klepnutím na obnovovací tlaèítko, které nahradilo tlaèítko maximalizaèní. Minimalizované okno obnovíme klepnutím na jeho tlaèítko na Hlavním panelu. Minimalizací okno sjede do tlaèítka na Hlavním panelu. U maximalizovaného okna je uprostøed obnovovací tlaèítko, Maximalizovat okno mùžeme také zaklepáním na titulkový pruh Okno si mùžeme posunout na libovolné místo na Ploše Windows Uchopíme ho myší za titulkový pruh, táhneme (držíme stále tlaèítko myši) na námi zvolené místo a tam okno pustíme. Velikost okna si mùžeme upravit nejen skokovì (viz. maximalizace a minimalizace okna), ale i plynule. Ukážeme myší na okraj okna (její ukazatel se musí zmìnit v oboustrannou šipku, uchopíme okno za okraj (držíme stále tl. myši), táhneme okraj zvoleným smìrem a po dosažení požadované velikosti okna ho pustíme. Pravý spodní roh okna má šrafovanou oblast, která se velmi dobøe uchopuje myší, mùžeme však okno natahovat za jeho libovolný okraj èi roh. Pøi práci se systémem Windows budeme neustále nìco nastavovat, zadávat èi vybírat. Setkáme se pøi tom s dialogovými okny, tj. s okny, která od nás chtìjí nìjakou odpovìï, nìjakou reakci. Zde jsou uvedeny pøíklady nejobvyklejších prvkù, se kterými se pøi práci setkáme. Okno se záložkami (kartami) po klepnutí se obsah okna mìní a mùžeme nastavovat v jednom oknì více vlastností Seznamy jsou vìtšinou øazeny podle abecedy. Pokud tedy hledáme písmo Arial, mùžeme okamžitì projet seznamem až na zaèátek. Pokud není v seznamu èísel k dispozici požadovaná hodnota, mùžeme ji do okénka dopsat z klávesnice. Èasto tak mùžeme urèit velikost písma i 9,5. Pokud vyplníme okno s vyplnìním polí a pak klepneme na uzávìr, nic se neprovede (klepnutí na uzávìr = ), musíme klepnout na.

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1 Obsah Windows 95 je vaše pracovní ústøedí Viz strana 5 Windows si pamatují, kam co patøí Viz strana 21 Hledání složky nebo souboru Viz strany 28 29 1 2 3 O knize 1 Užiteèné úkoly...2 a nejsnadnìjší zpùsob

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 00] Elektronický identifikaèní systém Verze:.0 Datum: 0.02.2006 Obsah Program domovník. Instalace softwaru....2 Odinstalování....3 Spuštìní programu... Ovládání programu

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

František Hudek. duben ročník

František Hudek. duben ročník VY_32_INOVACE_FH12_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM. základní ovládání. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel

OPERAČNÍ SYSTÉM. základní ovládání. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel OPERAČNÍ SYSTÉM základní ovládání Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel Pár otázek na začátek popište k čemu se používá počítač v jakých oborech lidské činnosti se využívá počítačů?

Více

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání.

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání. WINDOWS 7 ZÁKLADY Microsoft Windows 7 je grafický operační systém a celá rodina operačních systémů Windows je nejrozšířenější operační systém používaný v domácnostech na světě. Jeho předchůdci byli Windows

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Redakèní systém - manuál

Redakèní systém - manuál Redakèní systém - manuál Pomocí našeho redakèního systému zvládne své stránky aktualizovat každý uživatel i bez znalosti programování. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení redakèního systému...2

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

MS Word 2007 Elektronické formuláře

MS Word 2007 Elektronické formuláře MS Word 2007 Elektronické formuláře Obsah kapitoly V této kapitole si ukážeme: Vložení ovládacích prvků do formuláře Úpravu jejich vlastností Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Po absolvování tohoto

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Pracovní plocha. Hlavní panel. Windows I.

Pracovní plocha. Hlavní panel. Windows I. Windows I. Existuje několik druhů operačního systému Windows. Nejčastěji se setkáme např. s verzí Windows XP, novější Windows Vista, ještě novější Windows 7 atd. Všechny verze se ovládají podobně, některé

Více

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány.

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány. Příloha 5 Výroba a zadávání reklamních obrázků Program umožňuje zobrazovat až 10 reklamních obrázků na monitorech. Obrázky musí splňovat následující parametry: velikost 640 x 480 pixelů formát BMP s 16

Více

maximalizace okna složka - je něco jako pořadač, kam se mohou ukládat soubory, ale lze tam umísťovat i další složky

maximalizace okna složka - je něco jako pořadač, kam se mohou ukládat soubory, ale lze tam umísťovat i další složky Operační systém Windows všechny programy a operace spuštěné ve Windows se provádějí v nějakém okně Okno zde můžeme pomocí myši přesunout okno na jinou pozici Minimalizace okna Zavře okno i program maximalizace

Více

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Doporučené změny z výchozího nastavení pro pohodln ější práci s odečítači a digitálními lupami (kombinováno s informacemi

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Jméno příjmení: Teorie Gymnázium Globe Test 1 teoretická část 1) Co vše může zahrnovat slovo hardware? a. Jen vlastní tělo počítače b. Počítač s operačním systémem c. Počítač a veškerá zařízení, která

Více

Realitní kanceláø - manuál

Realitní kanceláø - manuál Realitní kanceláø - manuál Spravujte svou realitní kanceláø pohodlnì, rychle a efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení Realitní kanceláøe...2 1.1. Co je redakèní systém a k èemu slouží?...2

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky. Informační a komunikační technologie

SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky. Informační a komunikační technologie SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky Informační a komunikační technologie POČÍTAČ Základní pojmy ( HW, SW, data, Bit a Byte) POČÍTAČ 1. Displej 2. Základní deska 3. CPU (mikroprocesor) 4. Paměť (RAM) 5. Přídavné

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Informatika pro 8. ročník. Hardware Informatika pro 8. ročník Hardware 3 druhy počítačů Vstupní a výstupní zařízení Další vstupní a výstupní zařízení Nezapomeňte Máme tři druhy počítačů: stolní notebook all-in-one Zařízení, která odesílají

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Instalace a provoz programu DUEL v síti

Instalace a provoz programu DUEL v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software

Více

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ NÁVOD PRO INSTALACI SKENERU 1200UB+ Rozbalení skeneru Vybalte pøístroj z obalu a peèlivì zkontrolujte, zda nechybí nebo není poškozena žádná z položek. Balení by mìlo

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Výklad učiva: Co je to počítač?

Výklad učiva: Co je to počítač? Výklad učiva: Co je to počítač? Počítač je v informatice elektronické zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které

Více

kap..2 Plochy (Surfaces) Plochy jsou rozšíøením NURBS køivek. Zatímco køivka NURBS používala jednorozmìrnou interpolaci (U), u ploch je navíc pøidán d

kap..2 Plochy (Surfaces) Plochy jsou rozšíøením NURBS køivek. Zatímco køivka NURBS používala jednorozmìrnou interpolaci (U), u ploch je navíc pøidán d Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Novinky.cz

S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Novinky.cz Page 1 of 5 S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Většina lidí ovládá počítač především myší a klávesnici používá pouze na psaní. Pomocí dvou nebo třech tlačítek, které zmáčknete najednou,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 9 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Obsah. Úvod Pojmy, které musíme znát Jak počítač funguje Základy Windows Použité konvence Hardware a software...

Obsah. Úvod Pojmy, které musíme znát Jak počítač funguje Základy Windows Použité konvence Hardware a software... Obsah Úvod...13 Použité konvence... 14 Pojmy, které musíme znát...15 1.1 Hardware a software... 16 1.1.1 Hardware [hardvér]...16 1.1.2 Software [softvér]...17 1.2 Bity a bajty... 17 1.2.1 Bit...18 1.2.2

Více

Základní pojmy informačních technologií

Základní pojmy informačních technologií Základní pojmy informačních technologií Informační technologie (IT): technologie sloužící k práci s daty a informacemi počítače, programy, počítač. sítě Hardware (HW): jednoduše to, na co si můžeme sáhnout.

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

VY_32_INOVACE_INF.08. Microsoft Windows II.

VY_32_INOVACE_INF.08. Microsoft Windows II. VY_32_INOVACE_INF.08 Microsoft Windows II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INSTALACE WINDOWS 1. PRVOTNÍ PŘÍPRAVA

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.:

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.: Internet 1. ÚVOD Windows XP integrují internetový prohlížeč Internet Explorer, využívají jeho některé vlastnosti zejména při zobrazování informací. Pokud jste na síť připojeni, můžete s ním pracovat a

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

František Hudek. duben 2013

František Hudek. duben 2013 VY_32_INOVACE_FH11_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

Obsah. Úvod...13. Pojmy, které musíme znát...15. Jak počítač funguje...23. Základy Windows...31. Použité konvence... 14. 1.1 Hardware a software...

Obsah. Úvod...13. Pojmy, které musíme znát...15. Jak počítač funguje...23. Základy Windows...31. Použité konvence... 14. 1.1 Hardware a software... Obsah Úvod...13 Použité konvence... 14 Pojmy, které musíme znát...15 1.1 Hardware a software... 16 1.1.1 Hardware [hardvér]...16 1.1.2 Software [softvér]...17 1.2 Bity a bajty... 17 1.2.1 Bit...18 1.2.2

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Na tabulkovém programu je asi nejzajímavější práce se vzorci a funkcemi. Když jednou nastavíte, jak se mají dané údaje zpracovávat (některé buňky sečíst,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu Kapitola 7: Nástroje 47 7. Nástroje Kontrola pravopisu 7.1 Pravopis V prezentaci Encian přichystejme dvě záměrné pravopisné chyby na prvním snímku. Slovo Váš nahradíme slovem Vaš a slovo přehledným nahradíme

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

František Hudek. duben ročník

František Hudek. duben ročník VY_32_INOVACE_FH09_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Variace 1 HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. HW složení

Více

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Periferie Je zařízení které umožňuje ovládání počítače nebo rozšíření jeho možností. Vstupní - k ovládání stroje

Více

Vlastnosti dokumentu/stránky

Vlastnosti dokumentu/stránky Vlastnosti dokumentu/stránky Formát stránky papíru pro tisk V záložce Rozložení stránky na pásu karet najdeme vše potřebné pro přípravu dokumentu před tiskem. 1) Záložka Rozložení stránky 2) Změna Orientace

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie Adobe PHOTOSHOP 7.0 Obsah: 1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím 1.1 Vektory a bitmapy 1.2 Grafické formáty 1.3 Pracovní plocha 1.3.1 Volba z panelu nástrojù 1.3.2 Panel nástrojù 1.4 Zaèátek 2.0 Lekce 2:

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

Soubory, složky a hledání ve Windows

Soubory, složky a hledání ve Windows Kapitola 3 Soubory, složky a hledání ve Windows 3 Soubory a složky jsou základními organizačními jednotkami vašich dat. Souborem jednoduše rozumíme například textový dokument, obrázek či hudební skladbu.

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Informační a komunikační technologie

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Informační a komunikační technologie Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah Informatika - 4. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pravidla práce s PC Řád PC učebny Dodržuje řád učebny, bezpečnost práce Základní uživatelská obsluha

Více

František Hudek. březen ročník. Informační a komunikační technologie OS WINDOWS Hlavní panel

František Hudek. březen ročník. Informační a komunikační technologie OS WINDOWS Hlavní panel VY_32_INOVACE_FH05_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek březen 2013

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Zapnutí a vypnutí počítače

Zapnutí a vypnutí počítače Zapnutí a vypnutí počítače Popiš běžné součásti počítače Napiš co ti u tohoto počítače chybí? Spoj každý pojem se správnou odpovědí: Procesor Modem Program Paměť Disk Monitor Grafická karta Zvuková karta

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více