Investice do rozvoje vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investice do rozvoje vzdělávání"

Transkript

1 Investice do rozvoje vzdělávání

2

3 Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková

4

5 Obsah I. část Podpora výuky základů Informatiky na 1. stupni základní školy podle RVP ZV... 9 Informační a komunikační technologie v RVP ZV...11 Informatika v ŠVP ZV...13 Tematické plány učiva Informatiky ročník...21 Plánování a výuka Informatiky...30 Hodnocení žáků v hodinách Informatiky...31 Informatika jako nepovinný předmět nebo zájmový kroužek...34 Zdroje pro výuku Informatiky...36 II. část - Náměty pro výuku Informatiky Seznam a anotace námětů...43 Náměty...50 Obsah CD Příručka: Mozaika námětů pro výuku Informatiky na 1. stupni ZŠ (soubor.docx) Informatika v ŠVP ZV (soubor.docx) Tematické plány pro výuku Informatiky pro ročník (soubor.docx) Tematické plány pro výuku Informatiky pro ročník (soubor.docx) Seznam námětů s anotacemi (soubor.docx) Náměty s přílohami (složka souborů) 5

6

7

8

9 Podpora výuky základů Informatiky na 1. stupni základní školy podle RVP ZV Tato příručka vznikla ve spolupráci tří málotřídních a jedné plně organizované školy, které spolupracují ve sdružení MOZAIKA. Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění počátečního vzdělávání podporou výuky Informatiky na 1. stupni základních škol proškolením učitelů a zaváděním nových metod a výukových činností do praxe škol. Didaktické postupy a výukové modely učitelé ověřovali v hodinách Informatiky. Ověřené postupy a modely školy zapracovaly do školních vzdělávacích programů v souladu s rozvojem klíčových kompetencí v dané oblasti a návazností na výuku dalších předmětů. Údaje o projektu Název projektu Podpora výuky základů Informatiky na 1. stupni základní školy podle RVP ZV Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy 1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.06/ Celková výše finanční podpory Kč Datum zahájení realizace Datum ukončení realizace Realizátoři projektu Žadatel projektu Partneři projektu Webové stránky projektu Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč MOZAIKA, sdružení málotřídních škol Kladenska základní škola a Mateřská škola Stehelčeves, okres Kladno základní škola Tuřany, okres Kladno základní škola Kmetiněves, okres Kladno (od ZŠ a MŠ Kmetiněves, okres Kladno) Projektový tým Koordinátoři partnerských škol ICT odborníci partnerských škol Mgr. Dagmar Bulanová, vedoucí projektu Mgr. Věra Komárková, zástupkyně vedoucí projektu Mgr. Šárka Holečková, ZŠ a MŠ Stehelčeves Mgr. Barbora Charvátová, ZŠ Tuřany Mgr. Pavla Havlová, ZŠ Kmetiněves Marcela Vaníčková, ZŠ Hřebeč Kamila Hlavsová, ZŠ a MŠ Stehelčeves Mgr. Jaromír Vadinský, ZŠ Kmetiněves stanislava Trappová, ZŠ Tuřany 9

10 Realizované klíčové aktivity projektu Vzdělávání učitelů Vzdělávání učitelů jsme zaměřili na prohloubení dovedností práce s počítačem, zdokonalení práce s multimediální technikou a využívání grafických programů. Tyto dovednosti učitelé využili při přípravách hodin Informatiky, ale i dalších předmětů na 1. stupni. Nákup vybavení Školy byly v rámci projektu vybaveny novými počítači, tiskárnami, fotoaparáty, videokamerami a dataprojektory. Zakoupeny byly multilicence potřebného software. Implementace do výuky Poznatky, náměty a úkoly, které zpracovali proškolení učitelé ze všech partnerských škol, jsme ověřili při výuce. Výsledky ověřování jsme vyhodnotili a sloužily při sestavování této publikace. Produkty projektu Publikace Mozaika námětů pro výuku Informatiky na 1. stupni ZŠ v tištěné i elektronické podobě. Tvorba a sběr metodických materiálů V rámci této aktivity vznikl soubor metodických námětů pro výuku informatiky na 1. stupni ZŠ. 10

11 Citace: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (online). Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, s. /cit /. Dostupné z WWW: _ pdf/ Informační a komunikační technologie v RVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na 1. i 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu učení kdekoliv a kdykoliv, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů do všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních komunikačních technologií porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci práce tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání SW zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích šetrné práci s výpočetní technikou 11

12 Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Informatika - 1. stupeň Základy práce s počítačem Očekávané výstupy 1. a 2. období Žák využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím Učivo základní pojmy informační činnosti informace, informační zdroje, informační instituce struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení operační systémy a jejich základní funkce seznámení s formáty souborů /doc, gif/ multimediální využití počítače jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech s hardware a software zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky Vyhledávání informací a komunikace Očekávané výstupy 1. a 2. období Žák při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty vyhledává informace na portálech, v knihovnách, v databázích komunikuje pomocí internetu či běžných komunikačních zařízení Učivo základní způsoby komunikace ( , chat, telefonování) metody a nástroje vyhledávání informací formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací atributy Zpracování a využití informací Očekávané výstupy 1. a 2. období Žák pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru Učivo základní funkce textového a grafického editoru 12

13 Informatika v ŠVP ZV V době, kdy vznikaly Školní vzdělávací programy pro základní vzdělávání (ŠVP ZV), jsme nejvíce pocítili, jak náročná je práce v oblasti pedagogického řízení málotřídních škol. Chyběl nám dostatek pedagogů, kteří by se mohli na tvorbě ŠVP ZV podílet. Spolupráce na vytváření školních vzdělávacích programů byla hlavním impulsem pro vznik Sdružení málotřídních škol Kladenska Mozaika. Naše vzdělávací programy mají mnoho společného. V příručce proto prezentujeme učební osnovy předmětu Informatika pouze ve verzi ZŠ a MŠ Stehelčeves. Učební osnovy předmětu Informatika 1. Charakteristika předmětu Cílem předmětu je dosažení základní úrovně informační gramotnosti, získání elementárních dovedností v oblasti výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a umět je využívat v běžném životě. Dovednosti ovládání software získávají žáci i při výuce jiných předmětů, kde mají možnost využívat informační a komunikační technologie. 2. Obsahové vymezení Učivo obsahuje tematické celky v souladu s RVP ZV. Základy práce s počítačem Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací 3. Začlenění průřezových témat Jednotlivá průřezová témata jsou začleněna do všech tematických celků v souvislosti s obsahem učiva, organizací práce žáků, použitými metodami a způsobem hodnocení. 4. Časové vymezení Dle učebního plánu ZŠ A MŠ Stehelčeves je výuka Informatiky zařazena od 2. ročníku. V každém ročníku (2. 5.) je časová dotace 1 vyučovací hodina týdně. 13

14 5. Organizace Žáci pracují převážně s počítačem. Organizace vyučování by měla umožnit obsazení počítače maximálně třemi žáky, kteří se v hodině pravidelně střídají. 6. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí (společné postupy) Výuka je praktického charakteru, teorie je žákům předkládána souběžně s konkrétní činností. Pokud to umožňuje charakter učiva, výstupem je práce, kterou je možné prezentovat s využitím prezentační techniky. Hodina většinou začíná expozicí praktické činnosti, její dokončení může být zadáváno formou domácích úloh, které je možné zpracovávat na počítačích ve škole v odpoledních hodinách. Informace a návody pro práci poskytujeme prostřednictvím webových stránek nebo u. Žáci prezentují své práce před spolužáky, při vhodných příležitostech také před rodiči nebo jinými učiteli. 14

15 Kompetence Žák Učitel Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence pracovní Uvědomuje si tok informací (vznik, uložení, přenos, zpracování, vyhledávání a praktické využití). Srovnává různé varianty informací a posuzuje jejich věrohodnost. Využívá ICT ke zvýšení efektivity učení a usnadnění práce. Učí se formulovat své požadavky při vyhledávání informací tak, aby vlastní práce byla efektivní. Objevuje klíčová slova (propojení s ČJ). Využívá vhodný software i hardware při prezentaci své práce. Učí se ovládat základní pravidla prezentace spojení mluveného projevu a prezentace, vhodná reklama výsledků své činnosti. Chrání soukromí své a nevstupuje do soukromí jiných osob ve spojení s používáním ICT (internet, ). Používá pravidla bezpečné práce s internetem. Respektuje práva k duševnímu vlastnictví při využívání software jiných autorů. Učí se stejným způsobem chránit svoje autorská práva. Nedovolí informačním technologiím manipulaci se svým životem, žák je tím, kdo ICT ovládá a využívá. Objevuje možnosti využívání ICT. Dodržuje zásady bezpečné a šetrné práce s ICT. Uvědomuje si důležitost svého zdraví a možných rizik spojených s dlouhodobější prací s ICT. Seznamuje žáky s procesem informačních toků. Předkládá žákům různé varianty jedné informace a vede je ke srovnávání a ověřování věrohodnosti. Vede žáky k efektivitě při práci s ICT. Vede žáky k uvědomění a používání klíčových slov a efektivitě při práci s ICT. Umožňuje žákům různé varianty prezentace vlastní práce s ICT. Sám prezentuje svoji práci před žáky s cílem předvedení vzorových aktivit. Učí je ovládat prezentační techniku. Seznamuje žáky s bezpečným přístupem na internet a možnostmi ochrany soukromých údajů. Společně s žáky tvoří pravidla zaměřená na respektování soukromí při práci s ICT, zvláště s em. Při výuce používá legálně získaný software. Seznamuje žáky s informacemi o nelegální činnosti. Neumožňuje žákům ve škole takovou činnost provádět. Učí žáky uvádět v práci informační zdroje, používat odkazy. Seznamuje žáky s možnostmi využívání informačních technologií. Společně s žáky stanovuje pravidla duševní hygieny i tělesného zdraví při práci s počítačem. Upozorňuje je na zdravotní problémy spojené s nadměrným využíváním ICT. 15

16 7. Rozvržení učiva TEMATICKÝ CELEK: ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM Výstup: Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie. Učivo 2. ročník Zapne a vypne počítač. Přihlásí se do operačního systému počítače (Windows). Rozumí běžným názvům a označení při práci s počítačem. 3. ročník Poznává funkce klávesnice a myši. Pojmy: základní části počítačové sestavy (počítač, monitor, klávesnice, myš, tiskárna, skener, reproduktory). 4. ročník Vytiskne dokument. Části klávesnice numerická, alfanumerická, funkční tlačítka. Pojmy: hardware, software, modem, skener, výstupní a vstupní zařízení. 5. ročník Klávesové zkratky. Druhy tiskáren. Pojmy: procesor, základní deska. Výstup: Respektuje základní pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady. Učivo 2. ročník Ovládá jednoduché výukové programy. 3. ročník Orientace v operačním systému Windows. Spustí a vypne často používané aplikace (programy). Pojmy: ikona, okno, koš, složky, pracovní plocha. 4. ročník Bezpečný internet dětem pravidla používání internetu. Antivirová opatření a možnosti antivirové ochrany. Pojmy: chat, web, viry, spam. 5. ročník Pravidla bezpečnosti při práci s elektronikou (úrazy elektrickým proudem). Uvědomuje si možná mechanická poškození elektroniky i datových nosičů, učí se reagovat při nestandardním chování počítače. Výstup: Chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím. Učivo 2. ročník Ukládá svoje soubory do určené složky v počítači. 3. ročník Upořádání dat v počítači. Pojmy: soubory, složky (adresáře), dokumenty, programy. Pojmy: záznamová média (disketa, DVD, CD, harddisk, flashdisk). 16

17 4. ročník Stromová struktura dat v počítači, cesta souboru, pravidla pro zadávání cesty (omezené používání některých znaků). Vyhledává data v počítači. 5. ročník Poskytování informací po internetu a ochrana dat před zneužitím. Možnosti zabezpečení počítače (hesla, programy). Nejznámější přípony souborů. Pojmy: CD-R, CD-RW. TEMATICKÝ CELEK: VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE Výstup: Při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty. Učivo 2. ročník Spustí internet. Používá internetové stránky určené dětem (např. 3. ročník Zná internetovou adresu školy. Pojmy: okno, adresový řádek, formát adresy, hypertext, klíčové slovo. 4. ročník Vyjmenuje nejznámější vyhledávače. Vyhledává informace pomocí seznamových struktur, používá klíčová slova. 5. ročník Hledá různé cesty pro vyhledávání stejné informace. Zkouší posuzovat pravdivé jádro podobných informací, ověřuje si pravdivost z různých zdrojů. Výstup: Vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích. Učivo 2. ročník Vyhledává informace na stránkách určených dětem. 3. ročník Orientuje se na webových stránkách školy, vyhledává informace ke studiu (např. rozvrh hodin, jídelníček). 4. ročník Zjišťuje šíři informačních zdrojů na internetu při vyhledávání informací z různých oblastí svého zájmu. Rozlišuje informace potřebné a nadbytečné. 5. ročník Vyhledává informace za účelem jejich praktického využití ve výuce jiných předmětů i v životě (počasí, programy TV, dopravní spojení, informace o studiu apod.). Výstup: Komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení Učivo 2. ročník Založí si ovou adresu na internetu, umí přistupovat ke svým zprávám. Přečte si a napíše jednoduchý . Učí se zacházet s heslem. 17

18 3. ročník Ovládá složku doručená pošta - přečte si , otevře přílohu. Napíše nový , odpoví na doručenou zprávu. Pojmy: předmět zprávy, adresa. Seznamuje se s pravidly bezpečného užívání u. 4. ročník Pracuje se složkou kontakty přidání kontaktu, skupiny kontaktů. Pracuje s y (ukládání, mazání, přeposílání). Rozlišuje vyžádané a nevyžádané zprávy. 5. ročník Seznamuje se s možnostmi nastavení u (podpis, vzhled, zabezpečení, spamová ochrana). Přiloží k u dokument. Pracuje se složkou rozepsané. Další možnosti ové pošty. TEMATICKÝ CELEK: ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ Výstup: Pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru. Učivo 2. ročník (práci v textovém editoru nezařazujeme) 3. ročník (Textový editor Word) Spustí textový editor (Word), uloží dokument a otevře existující dokument. Důležité klávesy (Enter, Shift). Opravy v textu (Delete, BackSpace). Napíše jednoduchý text, dokument uloží. Základní úpravy textu písmo (barva, typ, velikost, zvýraznění, formátování). 4. ročník (Textový editor Word) Základní úpravy textu odstavec (zarovnání). Odrážky a číslování. Přesun a kopírování textu. Obrázky - vkládání do textu. 5. ročník (Textový editor Word) Textová pole vkládání do textu. Písmo WordArt. Tabulátory. Tabulky. 2. ročník (Grafický editor Drawing for Children a Malování ve Windows) Spustí grafický editor. Nakreslí jednoduchý obrázek. Používá základní editační nástroje. Používá tlačítko ZPĚT. 3. ročník (Grafický editor Malování ve Windows) Kreslí složitější obrázky (ilustrace k textu). Kombinuje několik různých nástrojů a postupů. Používá nástroj lupa. 4. ročník (Grafický editor CorelDRAW) Kreslí jednoduché obrázky v programu. Používá výplň, kopírování. 18

19 Vkládá klipart, fotografie. Provádí tisk dokumentu. 5. ročník (Tabulkový kalkulátor Excel) Vytvoří jednoduchou tabulku vložením dat. Používá jednoduché formátování a úpravy tabulky i písma. Používá funkce řazení hodnot, součty. Na základě dat z tabulky vytvoří jednoduchý graf závislosti (propojení s matematikou). 8. Náměty pro práci Operační systém Windows Nastavení pracovní plochy, spořiče obrazovky, pozadí plochy. Práce s okny (práce s více programy). Žák spustí na ploše 4 různá okna různých programů nebo i internetu. Při práci přepíná mezi jednotlivými okny, vidí informace najednou, může porovnávat výsledky hledání na internetu apod. Textový editor Word Jmenovka (procvičení různých úprav textu). Žák napíše své jméno a příjmení. Označí text jako blok. Používá různé nabídky pro formátování textu (barva, velikost, typ písma). Básnička (psaní textu, používání české klávesnice, vložení obrázku). Žák opisuje vybranou básničku. Respektuje úpravu původní básně. Z nabídky textového editoru (pokročilí mohou stáhnout obrázky z internetu) vybere vhodný obrázek a vloží jej do dokumentu. Používá jednotlivé nástroje pro editaci pozice obrázku, zvětšení, zmenšení. Adresář (vytvoření jednoduché tabulky). Pozvánka na narozeniny (úpravy textu, vkládání obrázku). Grafický editor Malování (Drawing for Children) Podpis (slouží pro nácvik ovládání myši). Pomocí nástroje tužka se žák podepíše psacím písmem. Ornamenty. Pomocí nástrojů nakreslíme čtverec, který rozdělíme pomocí úseček na menší útvary. Pomocí vhodného nástroje vyplníme plochy čtverce různými barvami. Popletená písmenka (vhodné pro nácvik funkcí vyjmout a vložit). Pomocí nástroje psaní napíšeme různě v ploše jednotlivá písmenka. Nástrojem vystřihni a vlož z písmen sestavíme slovo. Omalovánky pro mateřskou školu (vhodné pro nácvik tisku dokumentu). Cílem je namalovat s využitím různých nástrojů černobílý obrázek omalovánky (krajina, předmět, zvířátko). Grafický editor CorelDRAW Vizitky. Vlajka ČR, EU. Duhové bubliny. Květina. Diplom. 19

20 Internet Předpověď počasí (porovnávání různých zdrojů informací). Prázdniny v Krkonoších (kompletní informace pro plánování cesty, ubytování, cen, dopravních spojení). Internetový obchod (porovnáváme ceny jednoho typu výrobku v různých internetových obchodech). Internetové mapy (vyhledávání cíle cesty, bydliště). Jízdní řády (vyhledávání spojení do cíle plánované cesty). Zpravodajství (porovnávání informací). Slovníky (vyhledávání překladů slova v různých jazycích). Vyhledávání obrázků a animací (při práci s textem, větší výběr pro prezentaci apod.). Vyhledávače a jejich možnosti. Žák vyhledává na různých vyhledávačích zadaný pojem. Zjišťuje výskyt odkazů a porovnává vyhledávače. Používá základní operátory (+ - ). 20

21 Tematické plány učiva Informatiky ročník (ZŠ a MŠ Stehelčeves) Informatika, 2. ročník Malování nás baví Září Rozdělení míst u počítačů, ověření vstupních znalostí (rozhovor). Pravidla PC učebny. Praxe: Zapnutí a vypnutí PC. Přihlášení do systému. Počítač jako stroj na zpracování informací. Počítačová sestava (skříň počítače, monitor, klávesnice, myš). Praxe: Popiš obrázek PC sestavy. Ovládání výukových programů z matematiky. Ovládání výukových programů z českého jazyka. Říjen Struktura dat v počítači seznámení s uspořádáním dat v PC (složka, dokument). Praxe: Vytvoření vlastní složky (pravým tlačítkem myši) v Dokumentech (název Příjmení Jméno), ukládání souborů (obrázků) do vlastní složky. Grafický program Drawing for Children (kreslení čar myší Klubíčko pro kočičku ). Drawing for Children (nástroj razítka ZOO ). Drawing for Children (nástroj tužky a čáry Iniciála, moje písmeno ). Listopad Drawing for Children (nástroj pozadí Vesmír ). Drawing for Children (nástroj geometrické tvary Stavebnice ). Drawing for Children (nástroj kliparty + funkce tlačítek Shift, Ctrl, Alt). Drawing for Children (nástroj text + kliparty Pracovní list na čtení pro 1. r. ). Prosinec Drawing for Children (nástroj text + kliparty Pozvánka na oslavu ). Drawing for Children (nástroj speciální nástroje Ohňostroj nad městem ). Drawing for Children (nástroj linie Abstraktní obrazy ). Tisk více obrázků a fotografií ze složky (pomocí průvodce tiskem). Leden Stránky pro děti. Používá internetové stránky určené dětem. Orientace na webových stránkách určených dětem. Hraní her. Přihlašování na uvedené stránky, přihlašovací údaje, využití stránek bez registrace. Bezpečnost osobních údajů na internetu. 21

22 Únor Spustí aplikaci Malování. Uloží dokument do složky se svým jménem. Praxe: Pohyb a správné držení myši. Můj podpis (nástroj tužka, guma). Uložení dokumentu. Malování (panel nástrojů, plechovka, barvy). Otevření dokumentu. Postup při uložení dokumentu do vlastní složky. Praxe: Vybarvi obrázek (omalovánky). Malování (nástroj úsečka). Používání tlačítka ZPĚT. Praxe: Zločinec za mřížemi (kreslení mříží pomocí nástroje úsečka). Malování (nástroj štětec). Praxe: Píšeme (překreslujeme) štětcem písmena v japonském stylu (zkosený štětec). Březen Malování (nástroj čtverec). Otevírání dokumentu (prohlédneme si minulou práci). Nový dokument. Praxe: Barevná mozaika ze čtverců (černé čtverce a obdélníky, výplň). Malování (přesný kruh pomocí pravého tlačítka myši + Shift). Praxe: Barevné korálky. Malování (nástroj výběr, přesouvání, výběr libovolného tvaru, průhledné pozadí). Praxe: Princeznička na bále (navlékání korálků z minulé hodiny na šňůrku). Malování (nástroj výběr, přesouvání, výběr libovolného tvaru). Praxe: Rozházená písmenka (poskládej písmena do slov). Duben Malování (používání různých nástrojů). Práce podle návodu. Praxe: Namaluj domeček (práce podle diktátu, samostatná práce). Malování (základní popis okna, tužka, guma, lupa - zvětšování). Praxe: Namaluj motýla. Malování (kopírování). Klávesové zkratky levou rukou pro kopírování a vkládání (Ctrl+C, Ctrl+V). Praxe: Cvičení Panáček. Malování (předdefinované tvary, více barev, nastavení více barev). Nakresli jednoduchý obrázek. Praxe: Hrad - dlouhodobá a závěrečná práce. Květen Malování. Praxe: Závěrečná práce. Tisk závěrečné práce (atributy obrázku, velikost obrázku, příprava před tiskem, tisk). Aplikace Dětské grafické studio. Seznámení s funkcemi a možnostmi programu. Praxe: Samolepky. Dětské grafické studio. Praxe: Kalendář na školní rok. Červen Elektronická pošta - komunikace. Praxe: Založení ové adresy. Uživatelské jméno, heslo pro vstup (zapamatovatelné). (doručená pošta, odeslaná pošta). Orientace na úvodní stránce, nabídka funkcí. Praxe: Nastavení velikosti schránky, práce se složkami. 22

23 (nový dopis - adresa, předmět, vlastní text). Možnosti psaní zavináče (pravý Alt + V). Praxe: Psaní dopisů spolužákům. (přečtení dopisu, odpověď). Otevře přílohu. Praxe: Čtení dopisů. Opakování učiva. Ověřování výstupních informací. Informatika, 3. ročník Pohádky a příběhy Září Rozdělení počítačů, ověřování vstupních znalostí. Seznámení s pravidly PC učebny. Praxe: Zapnutí a správné vypnutí počítače. Přihlášení do systému, uživatelský účet. Seznámení s počítačem. Z čeho se počítač skládá? Základní části počítačové sestavy (skříň počítače, monitor, klávesnice, myš). Praxe: Pohyb myší, správné držení myši. Klávesnice, části klávesnice (numerická, alfanumerická, funkční). Praxe: Prstoklad na klávesnici. Program psaní všemi deseti Mount Blue - vytvoření účtu. Říjen Program Mount Blue - psaní všemi deseti, ovládání programu. Program Mount Blue - psaní všemi deseti, ovládání programu. Dál pokračujeme vždy na začátku každé vyučovací hodiny rozcvičkou. Textový editor MS Word - spuštění. Popis základní pracovní plochy. Praxe: Názvy pohádkových postav - psaní malými písmeny, psaní čárky - slova. Uložení dokumentu do vlastní složky. MS Word - psaní velkých písmen na počátku slov, psaní velkými písmeny. Klávesy Shift a CapsLock. Funkce klávesnice v textovém editoru. Praxe: Doplň vlastní jména pohádkových postav. MS Word - psaní ň, ť, ď a zvláštních znaků. Praxe: Žluťoučký kůň Šimlík úpěl ďábelské ódy. Listopad MS Word - různé způsoby označování textu. Mazání textu pomocí kláves Delete a BackSpace. Praxe: Hraní s krátkými větami, opravy připravených textů, Nadbytečná slova. MS Word - kopírování textu. Označení nového řádku - Enter. Praxe: Napiš název pohádky a kopíruj jej několikrát na další řádky. MS Word - formátování textu (základní formát písma tučné ap., velikost, náhled textu). Otevření dokumentu. Ulož jinak. Praxe: Hry s formátováním názvu pohádky. MS Word - formátování textu (barva textu, další formáty písma - textové efekty, proložení znaků). Praxe: Hry s formátováním názvu pohádky. 23

24 Prosinec Operační systém Windows. Popis plochy, ikony na ploše (Dokumenty, Tento počítač, Koš). Praxe: Práce se složkami (označování a otevírání, vytváření, přejmenování). OS Windows - okna ve Windows. Praxe: Změna velikosti, posouvání, práce s více okny najednou. OS Windows Hlavní nabídka, Start. Příslušenství (v nabídce Start). Spuštění aplikace Kalkulačka. Funkce klávesnice čísla. Praxe: Program Kalkulačka podrobněji, prstoklad na numerické klávesnici. Leden Ukládání dat. Záznamová média (disketa, DVD, CD, harddisk, flashdisk). Praxe: Uloží svá data na flashdisk. Internet a pojmy - počítačové sítě. Zásady bezpečného používání internetu pro děti. Praxe: Spustí internet. Odkaz: Internetové prohlížeče - Internet Explorer. Adresa - adresový řádek, formát adresy, doména. Praxe: Vyhledávání a psaní adres do adresního řádku. Únor Internet - hypertextové odkazy. Internet - vyhledávání pomocí klíčových slov. Zjišťuje šíři informačních zdrojů na internetu při vyhledávání informací z různých oblastí svého zájmu. Oblíbené stránky. Praxe: Hledání stránek o mých zájmech (10 klíčových slov), kopírování adres do souboru. Zná internetové stránky školy. Orientuje se na webových stránkách školy, vyhledává informace ke studiu (kvíz, hodnocení obsahu). Březen Ovládání výukových programů (anglický jazyk, český jazyk). Ovládání výukových programů (vlastivěda, matematika). . Odesílání přílohy zprávy. Praxe: Odešli svou práci. Odesílání úkolů učiteli. . Práce se složkou kontakty přidání kontaktu, skupiny kontaktů. . Ukládání, mazání, přeposílání. Rozlišuje vyžádané a nevyžádané zprávy. Duben . Další možnosti ové pošty. Praxe: Povídka - každý napíše jednu větu a pošle dál. MS Word. Procvičování v přepisu delších textů a rychlosti psaní. Praxe: Psaní jednoduchého textu pohádky (Hrubín) pro další práci. MS Word práce s obrázky. Praxe: Vkládání obrázků do textu (zatím jen kliparty v nabídce programu, úprava velikosti). MS Word práce s obrázky. Praxe: Obrázek (formátování - obtékání textu). MS Word - okraje stránky, vzhled a náhled stránky před tiskem (viz nabídka Soubor). Orientace textu na výšku a na šířku stránky. Praxe: Úpravy vzhledu stránky. Tisk dokumentu. 24

25 Květen Struktura dat v počítači - programy, dokumenty a soubory. Složka (adresář). Praxe: Vytvoření složky (pravým tlačítkem myši). Internet - stahování a ukládání obrázků do složky v počítači. Autorská práva a citace zdroje. Animované obrázky.gif. Praxe: Vyhledej na Internetu obrázky pohádkových postav a ulož si je do složky. Malování obrázku k pohádce v programu Malování (Drawing for Children). PowerPoint - jednoduchá prezentace (pohádka, pohádkové postavy) - skupinová práce. Snímky - vkládání textu. Červen PowerPoint - jednoduchá prezentace (pohádka, pohádkové postavy) - skupinová práce. Snímky - vkládání obrázků. PowerPoint - jednoduchá prezentace (pohádka, pohádkové postavy) - skupinová práce. Snímky - vzhled prezentace. PowerPoint - jednoduchá prezentace (pohádka, pohádkové postavy) - skupinová práce. Prezentace. Opakování učiva. Ověřování výstupních informací. Informatika, 4. ročník Mezi námi zvířaty Září Rozdělení počítačů. Připomenutí pravidel PC učebny. Hygiena práce u počítače (správné umístění PC, správné sezení u PC). Praxe: Předveď správné sezení. Hardware a software. Počítačová sestava. Přídavná zařízení. Vstupní a výstupní zařízení (modem, skener, wifi). Skenování obrázků. Praxe: Skenování obrázků živočichů z časopisů a knih. Říjen Úpravy skenovaných obrázků v PC. MS Word - Základní úpravy textu odstavec (zarovnání), odsazení prvního řádku. Praxe: Psaní delšího textu (list do encyklopedie, zvířata). MS Word - Základní úpravy textu odrážky a číslování, přesouvání, tabulátory. MS Word - obrázky stažené z internetu či jiných nosičů, vkládání do textu. Praxe: Vkládání skenovaných obrázků do textu o zvířeti. Listopad MS Word - tisk práce. Typy tiskáren. Internet - vyjmenuje nejznámější vyhledávače. Vyhledávací stránka - vyhledávání podle seznamových struktur vyhledávače a pomocí klíčových slov. Internet - stahování a ukládání obrázků do složky v počítači. Autorská práva a citace zdroje. Praxe: Vyhledej na Internetu obrázky zvířete a ulož si je do složky. MS Word - otevření, uložení a zavření dokumentu. Šablony, úprava šablony. Praxe: Kalendář na nový rok, leták - plakát. 25

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Informatika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Informatika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

5.3.1 Informatika (Inf)

5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informatika je vyučován ve 4. až 6. ročníku

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat elementární dovednosti v ovládání

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 0 0 33 Učební texty: 1 1. 2. období

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v 5. 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V

Více

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika)

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika) (výpočetní technika) Předmět je vyučován od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 8 hodin. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardwaru a softwaru, k praktickému zvládnutí práce

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat úlohy informací a informačních činností a využívat moderní informační a komunikační technologie

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu: Práce s počítačem Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Práce s počítačem vychází ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie RVP

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

Učební osnovy. Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět. Charakteristika předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět. Charakteristika předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je vzdělávací obsah

Více

Informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah Informatika - 4. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pravidla práce s PC Řád PC učebny Dodržuje řád učebny, bezpečnost práce Základní uživatelská obsluha

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3. 5.3.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA: Vyučovací předmět Informatika vychází

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky,

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMATIKA 5.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informatika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační a komunikační

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Základní struktura výuky informatiky na naší škole

Základní struktura výuky informatiky na naší škole Základní struktura výuky informatiky na naší škole ročník oblast ročníkové práce 1. Význam PC pro lidstvo výkres - význam PC pro lidstvo 2. Počítačová učebna výkres-koutek s počítačem u mne doma nebo ve

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je určena pro 4. a 5. ročník 1. stupně a všechny

Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více

14. Informační a komunikační technologie

14. Informační a komunikační technologie 14. Informační a komunikační technologie 170 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004)

Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004) Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004) Cíle Hlavním cílem přípravy Z je motivovat pedagogické pracovníky k použití počítače ve škole i doma a vybavit je pro tento účel základními uživatelskými znalostmi

Více

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Práce na počítači pro 8. a 9. ročník Učební osnovy Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 18 050/2003-24 ze dne 14.4.2003 s platností

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie 5.3 Oblast: 5.3.1 Obor: Předmět: Informatika Charakteristika předmětu informatika 2. stupeň Předmět Informatika spadá do vzdělávacího oboru. Předmět zaměřen na aktivní využívání informačních technologií

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 4. - INFORMATIKA Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie - Informatika 1. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.11.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU SEMINÁŘ Z INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE:: Vyučovací předmět

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 138 1.ročník:

Více

5.3.2 Informatika - 2. stupeň

5.3.2 Informatika - 2. stupeň 5.3.2 Informatika - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 6. až 9. ročníku po jedné hodině týdně. Obsahuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Ivana Kubátová Vyhledávání informací a komunikace ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-3/1-5

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-3/1-5 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-3/1-5 technologie Délka modulu 66 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Předmět : Informatika Konkretizované výstupy OBSAH UČIVA Vazby a přesahy Poznámky

Předmět : Informatika Konkretizované výstupy OBSAH UČIVA Vazby a přesahy Poznámky 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 6.2.4. Vyučovací předmět: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Matematika 3. ročník (Rovinné obrazce)

Matematika 3. ročník (Rovinné obrazce) Matematika 3. ročník (Rovinné obrazce) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Rovinné obrazce Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-H-3/1-5 technologie Délka modulu 45 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie INFORMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-E-2/1-4

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-E-2/1-4 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-E-2/1-4 technologie Délka modulu 49 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Jak na počítač Komplet LangMaster I. Základní pojmy informačních technologií (IT) 1. Z čeho se skládá počítač Základní rozdělení Počítačová sestava Jak pracuje počítač Co ovlivňuje výkonnost počítače Procesor

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program IVT Gymnázium Strakonice, Máchova 174 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY 478 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 0+1 0+1 0+1 Povinnost

Více

5.4 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

5.4 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.4 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.4.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Vzdělávací předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1/2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní vzdělávací program pro osmileté

Více

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více