Investice do rozvoje vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investice do rozvoje vzdělávání"

Transkript

1 Investice do rozvoje vzdělávání

2

3 Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková

4

5 Obsah I. část Podpora výuky základů Informatiky na 1. stupni základní školy podle RVP ZV... 9 Informační a komunikační technologie v RVP ZV...11 Informatika v ŠVP ZV...13 Tematické plány učiva Informatiky ročník...21 Plánování a výuka Informatiky...30 Hodnocení žáků v hodinách Informatiky...31 Informatika jako nepovinný předmět nebo zájmový kroužek...34 Zdroje pro výuku Informatiky...36 II. část - Náměty pro výuku Informatiky Seznam a anotace námětů...43 Náměty...50 Obsah CD Příručka: Mozaika námětů pro výuku Informatiky na 1. stupni ZŠ (soubor.docx) Informatika v ŠVP ZV (soubor.docx) Tematické plány pro výuku Informatiky pro ročník (soubor.docx) Tematické plány pro výuku Informatiky pro ročník (soubor.docx) Seznam námětů s anotacemi (soubor.docx) Náměty s přílohami (složka souborů) 5

6

7

8

9 Podpora výuky základů Informatiky na 1. stupni základní školy podle RVP ZV Tato příručka vznikla ve spolupráci tří málotřídních a jedné plně organizované školy, které spolupracují ve sdružení MOZAIKA. Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění počátečního vzdělávání podporou výuky Informatiky na 1. stupni základních škol proškolením učitelů a zaváděním nových metod a výukových činností do praxe škol. Didaktické postupy a výukové modely učitelé ověřovali v hodinách Informatiky. Ověřené postupy a modely školy zapracovaly do školních vzdělávacích programů v souladu s rozvojem klíčových kompetencí v dané oblasti a návazností na výuku dalších předmětů. Údaje o projektu Název projektu Podpora výuky základů Informatiky na 1. stupni základní školy podle RVP ZV Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy 1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.06/ Celková výše finanční podpory Kč Datum zahájení realizace Datum ukončení realizace Realizátoři projektu Žadatel projektu Partneři projektu Webové stránky projektu Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč MOZAIKA, sdružení málotřídních škol Kladenska základní škola a Mateřská škola Stehelčeves, okres Kladno základní škola Tuřany, okres Kladno základní škola Kmetiněves, okres Kladno (od ZŠ a MŠ Kmetiněves, okres Kladno) Projektový tým Koordinátoři partnerských škol ICT odborníci partnerských škol Mgr. Dagmar Bulanová, vedoucí projektu Mgr. Věra Komárková, zástupkyně vedoucí projektu Mgr. Šárka Holečková, ZŠ a MŠ Stehelčeves Mgr. Barbora Charvátová, ZŠ Tuřany Mgr. Pavla Havlová, ZŠ Kmetiněves Marcela Vaníčková, ZŠ Hřebeč Kamila Hlavsová, ZŠ a MŠ Stehelčeves Mgr. Jaromír Vadinský, ZŠ Kmetiněves stanislava Trappová, ZŠ Tuřany 9

10 Realizované klíčové aktivity projektu Vzdělávání učitelů Vzdělávání učitelů jsme zaměřili na prohloubení dovedností práce s počítačem, zdokonalení práce s multimediální technikou a využívání grafických programů. Tyto dovednosti učitelé využili při přípravách hodin Informatiky, ale i dalších předmětů na 1. stupni. Nákup vybavení Školy byly v rámci projektu vybaveny novými počítači, tiskárnami, fotoaparáty, videokamerami a dataprojektory. Zakoupeny byly multilicence potřebného software. Implementace do výuky Poznatky, náměty a úkoly, které zpracovali proškolení učitelé ze všech partnerských škol, jsme ověřili při výuce. Výsledky ověřování jsme vyhodnotili a sloužily při sestavování této publikace. Produkty projektu Publikace Mozaika námětů pro výuku Informatiky na 1. stupni ZŠ v tištěné i elektronické podobě. Tvorba a sběr metodických materiálů V rámci této aktivity vznikl soubor metodických námětů pro výuku informatiky na 1. stupni ZŠ. 10

11 Citace: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (online). Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, s. /cit /. Dostupné z WWW: _ pdf/ Informační a komunikační technologie v RVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na 1. i 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu učení kdekoliv a kdykoliv, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů do všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních komunikačních technologií porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci práce tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání SW zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích šetrné práci s výpočetní technikou 11

12 Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Informatika - 1. stupeň Základy práce s počítačem Očekávané výstupy 1. a 2. období Žák využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím Učivo základní pojmy informační činnosti informace, informační zdroje, informační instituce struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení operační systémy a jejich základní funkce seznámení s formáty souborů /doc, gif/ multimediální využití počítače jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech s hardware a software zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky Vyhledávání informací a komunikace Očekávané výstupy 1. a 2. období Žák při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty vyhledává informace na portálech, v knihovnách, v databázích komunikuje pomocí internetu či běžných komunikačních zařízení Učivo základní způsoby komunikace ( , chat, telefonování) metody a nástroje vyhledávání informací formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací atributy Zpracování a využití informací Očekávané výstupy 1. a 2. období Žák pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru Učivo základní funkce textového a grafického editoru 12

13 Informatika v ŠVP ZV V době, kdy vznikaly Školní vzdělávací programy pro základní vzdělávání (ŠVP ZV), jsme nejvíce pocítili, jak náročná je práce v oblasti pedagogického řízení málotřídních škol. Chyběl nám dostatek pedagogů, kteří by se mohli na tvorbě ŠVP ZV podílet. Spolupráce na vytváření školních vzdělávacích programů byla hlavním impulsem pro vznik Sdružení málotřídních škol Kladenska Mozaika. Naše vzdělávací programy mají mnoho společného. V příručce proto prezentujeme učební osnovy předmětu Informatika pouze ve verzi ZŠ a MŠ Stehelčeves. Učební osnovy předmětu Informatika 1. Charakteristika předmětu Cílem předmětu je dosažení základní úrovně informační gramotnosti, získání elementárních dovedností v oblasti výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a umět je využívat v běžném životě. Dovednosti ovládání software získávají žáci i při výuce jiných předmětů, kde mají možnost využívat informační a komunikační technologie. 2. Obsahové vymezení Učivo obsahuje tematické celky v souladu s RVP ZV. Základy práce s počítačem Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací 3. Začlenění průřezových témat Jednotlivá průřezová témata jsou začleněna do všech tematických celků v souvislosti s obsahem učiva, organizací práce žáků, použitými metodami a způsobem hodnocení. 4. Časové vymezení Dle učebního plánu ZŠ A MŠ Stehelčeves je výuka Informatiky zařazena od 2. ročníku. V každém ročníku (2. 5.) je časová dotace 1 vyučovací hodina týdně. 13

14 5. Organizace Žáci pracují převážně s počítačem. Organizace vyučování by měla umožnit obsazení počítače maximálně třemi žáky, kteří se v hodině pravidelně střídají. 6. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí (společné postupy) Výuka je praktického charakteru, teorie je žákům předkládána souběžně s konkrétní činností. Pokud to umožňuje charakter učiva, výstupem je práce, kterou je možné prezentovat s využitím prezentační techniky. Hodina většinou začíná expozicí praktické činnosti, její dokončení může být zadáváno formou domácích úloh, které je možné zpracovávat na počítačích ve škole v odpoledních hodinách. Informace a návody pro práci poskytujeme prostřednictvím webových stránek nebo u. Žáci prezentují své práce před spolužáky, při vhodných příležitostech také před rodiči nebo jinými učiteli. 14

15 Kompetence Žák Učitel Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence pracovní Uvědomuje si tok informací (vznik, uložení, přenos, zpracování, vyhledávání a praktické využití). Srovnává různé varianty informací a posuzuje jejich věrohodnost. Využívá ICT ke zvýšení efektivity učení a usnadnění práce. Učí se formulovat své požadavky při vyhledávání informací tak, aby vlastní práce byla efektivní. Objevuje klíčová slova (propojení s ČJ). Využívá vhodný software i hardware při prezentaci své práce. Učí se ovládat základní pravidla prezentace spojení mluveného projevu a prezentace, vhodná reklama výsledků své činnosti. Chrání soukromí své a nevstupuje do soukromí jiných osob ve spojení s používáním ICT (internet, ). Používá pravidla bezpečné práce s internetem. Respektuje práva k duševnímu vlastnictví při využívání software jiných autorů. Učí se stejným způsobem chránit svoje autorská práva. Nedovolí informačním technologiím manipulaci se svým životem, žák je tím, kdo ICT ovládá a využívá. Objevuje možnosti využívání ICT. Dodržuje zásady bezpečné a šetrné práce s ICT. Uvědomuje si důležitost svého zdraví a možných rizik spojených s dlouhodobější prací s ICT. Seznamuje žáky s procesem informačních toků. Předkládá žákům různé varianty jedné informace a vede je ke srovnávání a ověřování věrohodnosti. Vede žáky k efektivitě při práci s ICT. Vede žáky k uvědomění a používání klíčových slov a efektivitě při práci s ICT. Umožňuje žákům různé varianty prezentace vlastní práce s ICT. Sám prezentuje svoji práci před žáky s cílem předvedení vzorových aktivit. Učí je ovládat prezentační techniku. Seznamuje žáky s bezpečným přístupem na internet a možnostmi ochrany soukromých údajů. Společně s žáky tvoří pravidla zaměřená na respektování soukromí při práci s ICT, zvláště s em. Při výuce používá legálně získaný software. Seznamuje žáky s informacemi o nelegální činnosti. Neumožňuje žákům ve škole takovou činnost provádět. Učí žáky uvádět v práci informační zdroje, používat odkazy. Seznamuje žáky s možnostmi využívání informačních technologií. Společně s žáky stanovuje pravidla duševní hygieny i tělesného zdraví při práci s počítačem. Upozorňuje je na zdravotní problémy spojené s nadměrným využíváním ICT. 15

16 7. Rozvržení učiva TEMATICKÝ CELEK: ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM Výstup: Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie. Učivo 2. ročník Zapne a vypne počítač. Přihlásí se do operačního systému počítače (Windows). Rozumí běžným názvům a označení při práci s počítačem. 3. ročník Poznává funkce klávesnice a myši. Pojmy: základní části počítačové sestavy (počítač, monitor, klávesnice, myš, tiskárna, skener, reproduktory). 4. ročník Vytiskne dokument. Části klávesnice numerická, alfanumerická, funkční tlačítka. Pojmy: hardware, software, modem, skener, výstupní a vstupní zařízení. 5. ročník Klávesové zkratky. Druhy tiskáren. Pojmy: procesor, základní deska. Výstup: Respektuje základní pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady. Učivo 2. ročník Ovládá jednoduché výukové programy. 3. ročník Orientace v operačním systému Windows. Spustí a vypne často používané aplikace (programy). Pojmy: ikona, okno, koš, složky, pracovní plocha. 4. ročník Bezpečný internet dětem pravidla používání internetu. Antivirová opatření a možnosti antivirové ochrany. Pojmy: chat, web, viry, spam. 5. ročník Pravidla bezpečnosti při práci s elektronikou (úrazy elektrickým proudem). Uvědomuje si možná mechanická poškození elektroniky i datových nosičů, učí se reagovat při nestandardním chování počítače. Výstup: Chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím. Učivo 2. ročník Ukládá svoje soubory do určené složky v počítači. 3. ročník Upořádání dat v počítači. Pojmy: soubory, složky (adresáře), dokumenty, programy. Pojmy: záznamová média (disketa, DVD, CD, harddisk, flashdisk). 16

17 4. ročník Stromová struktura dat v počítači, cesta souboru, pravidla pro zadávání cesty (omezené používání některých znaků). Vyhledává data v počítači. 5. ročník Poskytování informací po internetu a ochrana dat před zneužitím. Možnosti zabezpečení počítače (hesla, programy). Nejznámější přípony souborů. Pojmy: CD-R, CD-RW. TEMATICKÝ CELEK: VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE Výstup: Při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty. Učivo 2. ročník Spustí internet. Používá internetové stránky určené dětem (např. 3. ročník Zná internetovou adresu školy. Pojmy: okno, adresový řádek, formát adresy, hypertext, klíčové slovo. 4. ročník Vyjmenuje nejznámější vyhledávače. Vyhledává informace pomocí seznamových struktur, používá klíčová slova. 5. ročník Hledá různé cesty pro vyhledávání stejné informace. Zkouší posuzovat pravdivé jádro podobných informací, ověřuje si pravdivost z různých zdrojů. Výstup: Vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích. Učivo 2. ročník Vyhledává informace na stránkách určených dětem. 3. ročník Orientuje se na webových stránkách školy, vyhledává informace ke studiu (např. rozvrh hodin, jídelníček). 4. ročník Zjišťuje šíři informačních zdrojů na internetu při vyhledávání informací z různých oblastí svého zájmu. Rozlišuje informace potřebné a nadbytečné. 5. ročník Vyhledává informace za účelem jejich praktického využití ve výuce jiných předmětů i v životě (počasí, programy TV, dopravní spojení, informace o studiu apod.). Výstup: Komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení Učivo 2. ročník Založí si ovou adresu na internetu, umí přistupovat ke svým zprávám. Přečte si a napíše jednoduchý . Učí se zacházet s heslem. 17

18 3. ročník Ovládá složku doručená pošta - přečte si , otevře přílohu. Napíše nový , odpoví na doručenou zprávu. Pojmy: předmět zprávy, adresa. Seznamuje se s pravidly bezpečného užívání u. 4. ročník Pracuje se složkou kontakty přidání kontaktu, skupiny kontaktů. Pracuje s y (ukládání, mazání, přeposílání). Rozlišuje vyžádané a nevyžádané zprávy. 5. ročník Seznamuje se s možnostmi nastavení u (podpis, vzhled, zabezpečení, spamová ochrana). Přiloží k u dokument. Pracuje se složkou rozepsané. Další možnosti ové pošty. TEMATICKÝ CELEK: ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ Výstup: Pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru. Učivo 2. ročník (práci v textovém editoru nezařazujeme) 3. ročník (Textový editor Word) Spustí textový editor (Word), uloží dokument a otevře existující dokument. Důležité klávesy (Enter, Shift). Opravy v textu (Delete, BackSpace). Napíše jednoduchý text, dokument uloží. Základní úpravy textu písmo (barva, typ, velikost, zvýraznění, formátování). 4. ročník (Textový editor Word) Základní úpravy textu odstavec (zarovnání). Odrážky a číslování. Přesun a kopírování textu. Obrázky - vkládání do textu. 5. ročník (Textový editor Word) Textová pole vkládání do textu. Písmo WordArt. Tabulátory. Tabulky. 2. ročník (Grafický editor Drawing for Children a Malování ve Windows) Spustí grafický editor. Nakreslí jednoduchý obrázek. Používá základní editační nástroje. Používá tlačítko ZPĚT. 3. ročník (Grafický editor Malování ve Windows) Kreslí složitější obrázky (ilustrace k textu). Kombinuje několik různých nástrojů a postupů. Používá nástroj lupa. 4. ročník (Grafický editor CorelDRAW) Kreslí jednoduché obrázky v programu. Používá výplň, kopírování. 18

19 Vkládá klipart, fotografie. Provádí tisk dokumentu. 5. ročník (Tabulkový kalkulátor Excel) Vytvoří jednoduchou tabulku vložením dat. Používá jednoduché formátování a úpravy tabulky i písma. Používá funkce řazení hodnot, součty. Na základě dat z tabulky vytvoří jednoduchý graf závislosti (propojení s matematikou). 8. Náměty pro práci Operační systém Windows Nastavení pracovní plochy, spořiče obrazovky, pozadí plochy. Práce s okny (práce s více programy). Žák spustí na ploše 4 různá okna různých programů nebo i internetu. Při práci přepíná mezi jednotlivými okny, vidí informace najednou, může porovnávat výsledky hledání na internetu apod. Textový editor Word Jmenovka (procvičení různých úprav textu). Žák napíše své jméno a příjmení. Označí text jako blok. Používá různé nabídky pro formátování textu (barva, velikost, typ písma). Básnička (psaní textu, používání české klávesnice, vložení obrázku). Žák opisuje vybranou básničku. Respektuje úpravu původní básně. Z nabídky textového editoru (pokročilí mohou stáhnout obrázky z internetu) vybere vhodný obrázek a vloží jej do dokumentu. Používá jednotlivé nástroje pro editaci pozice obrázku, zvětšení, zmenšení. Adresář (vytvoření jednoduché tabulky). Pozvánka na narozeniny (úpravy textu, vkládání obrázku). Grafický editor Malování (Drawing for Children) Podpis (slouží pro nácvik ovládání myši). Pomocí nástroje tužka se žák podepíše psacím písmem. Ornamenty. Pomocí nástrojů nakreslíme čtverec, který rozdělíme pomocí úseček na menší útvary. Pomocí vhodného nástroje vyplníme plochy čtverce různými barvami. Popletená písmenka (vhodné pro nácvik funkcí vyjmout a vložit). Pomocí nástroje psaní napíšeme různě v ploše jednotlivá písmenka. Nástrojem vystřihni a vlož z písmen sestavíme slovo. Omalovánky pro mateřskou školu (vhodné pro nácvik tisku dokumentu). Cílem je namalovat s využitím různých nástrojů černobílý obrázek omalovánky (krajina, předmět, zvířátko). Grafický editor CorelDRAW Vizitky. Vlajka ČR, EU. Duhové bubliny. Květina. Diplom. 19

20 Internet Předpověď počasí (porovnávání různých zdrojů informací). Prázdniny v Krkonoších (kompletní informace pro plánování cesty, ubytování, cen, dopravních spojení). Internetový obchod (porovnáváme ceny jednoho typu výrobku v různých internetových obchodech). Internetové mapy (vyhledávání cíle cesty, bydliště). Jízdní řády (vyhledávání spojení do cíle plánované cesty). Zpravodajství (porovnávání informací). Slovníky (vyhledávání překladů slova v různých jazycích). Vyhledávání obrázků a animací (při práci s textem, větší výběr pro prezentaci apod.). Vyhledávače a jejich možnosti. Žák vyhledává na různých vyhledávačích zadaný pojem. Zjišťuje výskyt odkazů a porovnává vyhledávače. Používá základní operátory (+ - ). 20

21 Tematické plány učiva Informatiky ročník (ZŠ a MŠ Stehelčeves) Informatika, 2. ročník Malování nás baví Září Rozdělení míst u počítačů, ověření vstupních znalostí (rozhovor). Pravidla PC učebny. Praxe: Zapnutí a vypnutí PC. Přihlášení do systému. Počítač jako stroj na zpracování informací. Počítačová sestava (skříň počítače, monitor, klávesnice, myš). Praxe: Popiš obrázek PC sestavy. Ovládání výukových programů z matematiky. Ovládání výukových programů z českého jazyka. Říjen Struktura dat v počítači seznámení s uspořádáním dat v PC (složka, dokument). Praxe: Vytvoření vlastní složky (pravým tlačítkem myši) v Dokumentech (název Příjmení Jméno), ukládání souborů (obrázků) do vlastní složky. Grafický program Drawing for Children (kreslení čar myší Klubíčko pro kočičku ). Drawing for Children (nástroj razítka ZOO ). Drawing for Children (nástroj tužky a čáry Iniciála, moje písmeno ). Listopad Drawing for Children (nástroj pozadí Vesmír ). Drawing for Children (nástroj geometrické tvary Stavebnice ). Drawing for Children (nástroj kliparty + funkce tlačítek Shift, Ctrl, Alt). Drawing for Children (nástroj text + kliparty Pracovní list na čtení pro 1. r. ). Prosinec Drawing for Children (nástroj text + kliparty Pozvánka na oslavu ). Drawing for Children (nástroj speciální nástroje Ohňostroj nad městem ). Drawing for Children (nástroj linie Abstraktní obrazy ). Tisk více obrázků a fotografií ze složky (pomocí průvodce tiskem). Leden Stránky pro děti. Používá internetové stránky určené dětem. Orientace na webových stránkách určených dětem. Hraní her. Přihlašování na uvedené stránky, přihlašovací údaje, využití stránek bez registrace. Bezpečnost osobních údajů na internetu. 21

22 Únor Spustí aplikaci Malování. Uloží dokument do složky se svým jménem. Praxe: Pohyb a správné držení myši. Můj podpis (nástroj tužka, guma). Uložení dokumentu. Malování (panel nástrojů, plechovka, barvy). Otevření dokumentu. Postup při uložení dokumentu do vlastní složky. Praxe: Vybarvi obrázek (omalovánky). Malování (nástroj úsečka). Používání tlačítka ZPĚT. Praxe: Zločinec za mřížemi (kreslení mříží pomocí nástroje úsečka). Malování (nástroj štětec). Praxe: Píšeme (překreslujeme) štětcem písmena v japonském stylu (zkosený štětec). Březen Malování (nástroj čtverec). Otevírání dokumentu (prohlédneme si minulou práci). Nový dokument. Praxe: Barevná mozaika ze čtverců (černé čtverce a obdélníky, výplň). Malování (přesný kruh pomocí pravého tlačítka myši + Shift). Praxe: Barevné korálky. Malování (nástroj výběr, přesouvání, výběr libovolného tvaru, průhledné pozadí). Praxe: Princeznička na bále (navlékání korálků z minulé hodiny na šňůrku). Malování (nástroj výběr, přesouvání, výběr libovolného tvaru). Praxe: Rozházená písmenka (poskládej písmena do slov). Duben Malování (používání různých nástrojů). Práce podle návodu. Praxe: Namaluj domeček (práce podle diktátu, samostatná práce). Malování (základní popis okna, tužka, guma, lupa - zvětšování). Praxe: Namaluj motýla. Malování (kopírování). Klávesové zkratky levou rukou pro kopírování a vkládání (Ctrl+C, Ctrl+V). Praxe: Cvičení Panáček. Malování (předdefinované tvary, více barev, nastavení více barev). Nakresli jednoduchý obrázek. Praxe: Hrad - dlouhodobá a závěrečná práce. Květen Malování. Praxe: Závěrečná práce. Tisk závěrečné práce (atributy obrázku, velikost obrázku, příprava před tiskem, tisk). Aplikace Dětské grafické studio. Seznámení s funkcemi a možnostmi programu. Praxe: Samolepky. Dětské grafické studio. Praxe: Kalendář na školní rok. Červen Elektronická pošta - komunikace. Praxe: Založení ové adresy. Uživatelské jméno, heslo pro vstup (zapamatovatelné). (doručená pošta, odeslaná pošta). Orientace na úvodní stránce, nabídka funkcí. Praxe: Nastavení velikosti schránky, práce se složkami. 22

23 (nový dopis - adresa, předmět, vlastní text). Možnosti psaní zavináče (pravý Alt + V). Praxe: Psaní dopisů spolužákům. (přečtení dopisu, odpověď). Otevře přílohu. Praxe: Čtení dopisů. Opakování učiva. Ověřování výstupních informací. Informatika, 3. ročník Pohádky a příběhy Září Rozdělení počítačů, ověřování vstupních znalostí. Seznámení s pravidly PC učebny. Praxe: Zapnutí a správné vypnutí počítače. Přihlášení do systému, uživatelský účet. Seznámení s počítačem. Z čeho se počítač skládá? Základní části počítačové sestavy (skříň počítače, monitor, klávesnice, myš). Praxe: Pohyb myší, správné držení myši. Klávesnice, části klávesnice (numerická, alfanumerická, funkční). Praxe: Prstoklad na klávesnici. Program psaní všemi deseti Mount Blue - vytvoření účtu. Říjen Program Mount Blue - psaní všemi deseti, ovládání programu. Program Mount Blue - psaní všemi deseti, ovládání programu. Dál pokračujeme vždy na začátku každé vyučovací hodiny rozcvičkou. Textový editor MS Word - spuštění. Popis základní pracovní plochy. Praxe: Názvy pohádkových postav - psaní malými písmeny, psaní čárky - slova. Uložení dokumentu do vlastní složky. MS Word - psaní velkých písmen na počátku slov, psaní velkými písmeny. Klávesy Shift a CapsLock. Funkce klávesnice v textovém editoru. Praxe: Doplň vlastní jména pohádkových postav. MS Word - psaní ň, ť, ď a zvláštních znaků. Praxe: Žluťoučký kůň Šimlík úpěl ďábelské ódy. Listopad MS Word - různé způsoby označování textu. Mazání textu pomocí kláves Delete a BackSpace. Praxe: Hraní s krátkými větami, opravy připravených textů, Nadbytečná slova. MS Word - kopírování textu. Označení nového řádku - Enter. Praxe: Napiš název pohádky a kopíruj jej několikrát na další řádky. MS Word - formátování textu (základní formát písma tučné ap., velikost, náhled textu). Otevření dokumentu. Ulož jinak. Praxe: Hry s formátováním názvu pohádky. MS Word - formátování textu (barva textu, další formáty písma - textové efekty, proložení znaků). Praxe: Hry s formátováním názvu pohádky. 23

24 Prosinec Operační systém Windows. Popis plochy, ikony na ploše (Dokumenty, Tento počítač, Koš). Praxe: Práce se složkami (označování a otevírání, vytváření, přejmenování). OS Windows - okna ve Windows. Praxe: Změna velikosti, posouvání, práce s více okny najednou. OS Windows Hlavní nabídka, Start. Příslušenství (v nabídce Start). Spuštění aplikace Kalkulačka. Funkce klávesnice čísla. Praxe: Program Kalkulačka podrobněji, prstoklad na numerické klávesnici. Leden Ukládání dat. Záznamová média (disketa, DVD, CD, harddisk, flashdisk). Praxe: Uloží svá data na flashdisk. Internet a pojmy - počítačové sítě. Zásady bezpečného používání internetu pro děti. Praxe: Spustí internet. Odkaz: Internetové prohlížeče - Internet Explorer. Adresa - adresový řádek, formát adresy, doména. Praxe: Vyhledávání a psaní adres do adresního řádku. Únor Internet - hypertextové odkazy. Internet - vyhledávání pomocí klíčových slov. Zjišťuje šíři informačních zdrojů na internetu při vyhledávání informací z různých oblastí svého zájmu. Oblíbené stránky. Praxe: Hledání stránek o mých zájmech (10 klíčových slov), kopírování adres do souboru. Zná internetové stránky školy. Orientuje se na webových stránkách školy, vyhledává informace ke studiu (kvíz, hodnocení obsahu). Březen Ovládání výukových programů (anglický jazyk, český jazyk). Ovládání výukových programů (vlastivěda, matematika). . Odesílání přílohy zprávy. Praxe: Odešli svou práci. Odesílání úkolů učiteli. . Práce se složkou kontakty přidání kontaktu, skupiny kontaktů. . Ukládání, mazání, přeposílání. Rozlišuje vyžádané a nevyžádané zprávy. Duben . Další možnosti ové pošty. Praxe: Povídka - každý napíše jednu větu a pošle dál. MS Word. Procvičování v přepisu delších textů a rychlosti psaní. Praxe: Psaní jednoduchého textu pohádky (Hrubín) pro další práci. MS Word práce s obrázky. Praxe: Vkládání obrázků do textu (zatím jen kliparty v nabídce programu, úprava velikosti). MS Word práce s obrázky. Praxe: Obrázek (formátování - obtékání textu). MS Word - okraje stránky, vzhled a náhled stránky před tiskem (viz nabídka Soubor). Orientace textu na výšku a na šířku stránky. Praxe: Úpravy vzhledu stránky. Tisk dokumentu. 24

25 Květen Struktura dat v počítači - programy, dokumenty a soubory. Složka (adresář). Praxe: Vytvoření složky (pravým tlačítkem myši). Internet - stahování a ukládání obrázků do složky v počítači. Autorská práva a citace zdroje. Animované obrázky.gif. Praxe: Vyhledej na Internetu obrázky pohádkových postav a ulož si je do složky. Malování obrázku k pohádce v programu Malování (Drawing for Children). PowerPoint - jednoduchá prezentace (pohádka, pohádkové postavy) - skupinová práce. Snímky - vkládání textu. Červen PowerPoint - jednoduchá prezentace (pohádka, pohádkové postavy) - skupinová práce. Snímky - vkládání obrázků. PowerPoint - jednoduchá prezentace (pohádka, pohádkové postavy) - skupinová práce. Snímky - vzhled prezentace. PowerPoint - jednoduchá prezentace (pohádka, pohádkové postavy) - skupinová práce. Prezentace. Opakování učiva. Ověřování výstupních informací. Informatika, 4. ročník Mezi námi zvířaty Září Rozdělení počítačů. Připomenutí pravidel PC učebny. Hygiena práce u počítače (správné umístění PC, správné sezení u PC). Praxe: Předveď správné sezení. Hardware a software. Počítačová sestava. Přídavná zařízení. Vstupní a výstupní zařízení (modem, skener, wifi). Skenování obrázků. Praxe: Skenování obrázků živočichů z časopisů a knih. Říjen Úpravy skenovaných obrázků v PC. MS Word - Základní úpravy textu odstavec (zarovnání), odsazení prvního řádku. Praxe: Psaní delšího textu (list do encyklopedie, zvířata). MS Word - Základní úpravy textu odrážky a číslování, přesouvání, tabulátory. MS Word - obrázky stažené z internetu či jiných nosičů, vkládání do textu. Praxe: Vkládání skenovaných obrázků do textu o zvířeti. Listopad MS Word - tisk práce. Typy tiskáren. Internet - vyjmenuje nejznámější vyhledávače. Vyhledávací stránka - vyhledávání podle seznamových struktur vyhledávače a pomocí klíčových slov. Internet - stahování a ukládání obrázků do složky v počítači. Autorská práva a citace zdroje. Praxe: Vyhledej na Internetu obrázky zvířete a ulož si je do složky. MS Word - otevření, uložení a zavření dokumentu. Šablony, úprava šablony. Praxe: Kalendář na nový rok, leták - plakát. 25

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu Školní vzdělávací program Škola v pohybu č.j. ZŠŽH 477/2010 Proč Škola V Pohybu? pohyb = změna, vývoj pohyb v informacích o světě pohyb našich žáků v přírodě (lyžování, turistika za bukem) pohyb sboru

Více

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Škola pro všechny ze dne 1. 9. 2011 Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 8. ročník: Žáci mají 2 hodiny volitelných předmětů. Každý předmět je zastoupen jednou hodinou týdně. Jsou vytvořeny dvě skupiny

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) Verze 1 z 29. 03. 0007 Platnost od 1.9. 2007 Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 1. Identifikační údaje: PŘÍLOHA I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP

Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP 2. stupeň Platné od 1. září 2012 Platné pouze jako příloha k ŠVP Škola pro život - škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Pomoz mi, abych to dokázal sám Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia Vyšší stupeň víceletého gymnázia Denní forma vzdělávání Pomoz mi, abych to dokázal sám Gymnázium využívá metod pedagogiky

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více