Obsah. Pfiíslu enství (souãást balení)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Pfiíslu enství (souãást balení)"

Transkript

1 Bez ÀÛrov telefonní pfiístroj DECT Obsah Návod k pouïití Model KX-TD7580 Pfiíprava telefonu Po zapnutí Telefonování Telefonní seznam Programování DÛleÏité informace Technické údaje SíÈov adaptér* Nabíjeãka Spona pro zavû ení Pfiíslu enství (souãást balení) Baterie (Panasonic P-6P nebo BYD PQHHR120AA12) Návod k pouïití Nasazení spony Dûkujeme Vám za dûvûru projevenou zakoupením bez ÀÛrového telefonu DECT Panasonic. Pfied prvním pouïitím nechejte baterie nabíjet pfiibliïnû 15 hodin. Poboãková ústfiedna Panasonic musí b t vybavena nejnovûj í verzí softwaru, podrobnûj í informace získáte u svého prodejce. Tato pfiíruãka obsahuje informace pro pouïití telefonu DECT pfiipojeného k digitální poboãkové ústfiednû Panasonic KX-TD816/KX-TD1232. Oznaãení modelû v této pfiíruãce jsou uvádûna bez posledního znaku. * K dispozici jsou síèové adaptéry: KX-TCA1, KX-TCA1AL, KX-TCA1CE a KX-TCA1E. Objednací ãíslo adaptéru se li í podle zemû prodeje, viz typov títek. Telefon podporuje funkce SLT (Single Line Telephone). Prostudujte si prosím také pfiíslu n oddíl pfiíruãky poboãkové ústfiedny Panasonic KX-TD816/KX-TD1232. Pfiístroj nepodporuje ve keré zde uvádûné funkce. Podle zákona na ochranu spotfiebitele ã. 634/1993 Sb., platn ch vyhlá ek a novel tohoto zákona Vám doporuãujeme, abyste si pfied pfiipojením pfiístroje nebo jeho obsluhou pozornû pfieãetli tento návod k obsluze a postupovali v souladu s ním. Po pfieãtení si návod uschovejte pro pozdûj í nahlédnutí.

2 Pfiíprava telefonu Telefon Konektor sluchátek (pouïívejte prosím v hradnû sluchátka Panasonic) Reproduktor sluchátka Tlaãítko telefonního seznamu Displej Zadní strana Hlasit reproduktor Navigátor Tlaãítko hovoru Tlaãítko reproduktoru Tlaãítko pfiepínání velikosti znakû Nabíjecí kontakt Tlaãítko Recall Funkãní tlaãítko / OK Tlaãítko ukonãení hovoru / vypínaã Tlaãítko mazání Tlaãítko pauzy Nabíjecí kontakt Mikrofon VloÏte baterie a nechejte nabíjet po dobu pfiibliïnû 15 hodin. Bezpeãná instalace nabíjeãky na stûnu. Pro nástûnnou montáï pouïijte ablonu zobrazenou níïe. rouby Od adaptéru KX-TCA1CE Konektor pro pfiipojení adaptéru Kabel protáhnûte skrze úchyty. 2

3 Telefon zapnûte dlouh m stisknutím tlaãítka. âíslo poboãky: programování, viz strana 12. Aktuální datum a ãas Po zapnutí Pro vypnutí telefonu stisknûte a pfiidrïte tlaãítko, aï se ozve krátké pípnutí. Postup nastavení jazyka displeje najdete na stranû 12. Ikona dosahu Displej: telefon je v dosahu telefon je mimo dosah (ikona bliká). Ikona interkomu Signalizace pfiíchozího volání interního úãastníka blikáním. Ikona hovoru Ikona telefonního seznamu Zobrazí se pfii ukládání poloïek do seznamu nebo pfii prohlíïení uloïen ch poloïek. Napûtí baterie Signalizace míry nabití baterií, viz níïe. <Bûhem nabíjení> Displej: Vlastní volání nebo pfiíjem pfiíchozího volání. signalizace volání z vnûj í linky (bliká). Úplnû nabité baterie (bliká ). Dal í zobrazované znaky stisknutí tlaãítka P (pauza) bûhem vytáãení. stisknutí tlaãítka F bûhem vytáãení. Baterie je tfieba nabít (bliká). 3

4 Telefonování Odchozí volání Na ãíslo poboãky Na ãíslo vnûj í linky Bûhem hovoru mûïete pfiepínat mezi bûïn m telefonováním a hands free reïimem. Odchozí volání s pfiípravou ãísla: volané ãíslo mûïete zadat tlaãítky a teprve pak volbu odeslat. Poznámka Pro smazání chybnû zadaného ãísla stisknûte. Pro zru ení stisknûte dlouze nebo krátce tlaãítko. Opakovaná volba ãísla Volání posledního volaného ãísla Vyberte "Redial" (opakovat volbu). Volání ãísla ze seznamu posledních volan ch ãísel Vyberte poïadované ãíslo. Pfiíchozí volání Je-li ãíslo volajícího z vnûj í linky uloïeno v seznamu, zobrazí se souãasnû na displeji. Pfiedání hovoru Bûhem hovoru Na ãíslo poboãky Úãastníkovi na vnûj í lince Poznámka Hovor mûïete ukonãit také odloïením telefonu do nabíjeãky. 4

5 Tónová volba Bûhem komunikace s koncov m zafiízením na vnûj í lince nebo pfii zadávání volaného ãísla mûïete pouïívat tónové povely (napfiíklad pro ovládání automatického odpovídacího zafiízení, záznamníku apod.). Vyberte "TONE" (tónové povely). Smazání pamûti poslednû volan ch ãísel Pro smazání vybraného ãísla Vyberte poïadované ãíslo. Vyberte "Clear" (smazat). Pro smazání v ech ãísel Vyberte "All Clear" (smazat v e). Vyberte "YES". Regulace hlasitosti reproduktoru / hlasitého reproduktoru Bûhem hovoru (vy í hlasitost) (niï í hlasitost) Krátkodobé vypnutí vyzvánûní Bûhem vyzvánûní (stisknûte a pfiidrïte) Pro dal í pfiíchozí hovor se vyzvánûní automaticky obnoví. Funkce není k dispozici, je-li telefon odloïen v nabíjeãce. Zámek klávesnice Tlaãítka telefonu je moïno zamknout v tomto stavu není moïno volat, lze pouze pfiijímat pfiíchozí volání. Zamãená klávesnice je signalizována symbolem "[X]" na displeji. Zapnutí zámku (stisknûte a pfiidrïte) Zru ení zámku (stisknûte a pfiidrïte) Zámek klávesnice je moïno zru it také vypnutím a zapnutím telefonu (str. 3). 5

6 Telefonní seznam Do seznamu je moïno uloïit aï 100 ãísel poboãek / ãísel na vnûj í lince. UloÏené poloïky se v seznamu zobrazují v abecedním pofiadí. âísla na vnûj í lince doporuãujeme ukládat spolu s ãíslem pfiístupu na vnûj í linku, pfiípadnû smûrov m ãíslem (str. 12) Pro pfiístup k ãíslûm uloïen m v zamãenému seznamu (str. 12) je tfieba zadat PIN telefonu (4 ãíslice). ReÏim práce se seznamem je moïno kdykoliv opustit stisknutím tlaãítka. Úspû né uloïení nové poloïky je signalizováno pípnutím. Skupiny telefonního seznamu KaÏdou poloïku telefonního seznamu je moïno zafiadit do jedné z 8 osobních skupin (1-8), skupiny "OFF" nebo skupiny " INT.". âísla vnitfiních úãastníkû je tfieba ukládat do skupiny " INT.", jinak je nebude moïno volat s vyuïitím seznamu (je-li ãíslo poboãky shodné s ãíslem vnûj ího úãastníka, neukládejte je do skupiny " INT."). Pro kaïdou s 8 osobních skupin je moïno zvolit barvu podsvícení displeje a melodii vyzvánûní (str ). V pfiípadû volání úãastníka z vnûj í linky se zapne zvolené podsvícení displeje a vyzvánûní (do skupiny 1 mûïete napfiíklad zafiadit rodinné pfiíslu níky, do skupiny 2 pfiátele a známé, do skupiny 8 spolupracovníky). V pfiípadû pfiíchozího volání z ãísla na vnûj í lince, které není zafiazeno do nûkteré z osobních skupin se zapne v chozí podsvícení displeje a standardní vyzvánûcí melodie. Pro skupinu " INT." není moïno nastavit barvu podsvícení ani melodii vyzvánûní. UloÏení ãísla a jména do seznamu <Podle potfieby> Vyberte "New Phonebook" * 1 (nov seznam). Zadejte PIN telefonu (4 ãíslice).* 3 Zadejte jméno * 2 (max. 16 znakû). Zadejte telefonní ãíslo (max. 24 ãíslic). Vyberte ãíslo poïadované osobní skupiny, "OFF" nebo " INT.". Pro vloïení pauzy do ãísla stisknûte. Do ãísla je moïno vloïit mezeru, která zabere jednu pozici pro ãíslice. Vyberte "Save" (uloïit). * 1 Objeví-li se na displeji text "Memory Full" (plná pamûè),telefon se pfiepne do pohotovostního reïimu pro uloïení nového ãísla je nutno smazat nûkterou z jiï uloïen ch poloïek (str. 9). * 2 Viz postup zadávání jmen a speciálních symbolû (str. 7). * 3 Tovární nastavení PINu je

7 UloÏení ãísla z pamûti posledních volan ch ãísel nebo novû zadaného ãísla <Z pamûti posledních volan ch ãísel> <Novû zadané ãíslo> <Podle potfieby> Vyberte poïadované ãíslo. NEBO Zadejte poïadované telefonní ãíslo. Vyberte "Save Phonebook" Zadejte kód PIN telefonu (4 ãíslice) Zadejte jméno (max. 16 znakû). Potvrìte ãíslo. Vyberte poïadovanou osobní skupinu, " INT." nebo "OFF". Vyberte "Save" (uloïit). Zadávání znakû Znaky se zadávají ãíseln mi tlaãítky klávesnice. Pfiepínání typu znakû Bûhem zadávání jména Vyberte poïadovan typ znakû. Latinka âíslice ecká abeceda Znaky s diakritikou Viz "Tabulka znakû" na dal í stranû. Pfiíklad: zadání jména "Anne 23" 7

8 Tabulka dostupn ch znakû Tlaãítko ABC (latinská abeceda) 0-9 (ãíslice) (fiecká abeceda) (znaky s diakritikou) nevyuïito nevyuïito nevyuïito nevyuïito nevyuïito nevyuïito Pfiesun kurzoru doleva. Pfiesun kurzoru doprava (pro zadání následujícího znaku téhoï tlaãítka pfiesuàte kurzor na dal í volnou pozici). Smazání znaku. Pro smazání v ech zadan ch znakû stisknûte dlouze. Pro pfiepnutí mezi velk mi a mal mi písmeny stisknûte. KaÏd m dal ím stisknutím se velikost znakû znovu zmûní. 8

9 Vyhledávání poloïek v seznamu <Podle potfieby> <Vyhledávání podle jména> Zadejte kód PIN telefonu. Volání ãísla uloïeného v seznamu Tlaãítkem zadejte první znak jména. Vyberte poïadované jméno*. Pfiíklad: "Felix" Stisknûte opakovanû tlaãítko, aï se zobrazí "F". Úprava poloïky uloïené v seznamu <úprava jména> Vyberte "Edit" (upravit). Zadejte jméno (max. 16 znakû) <úprava ãísla> Zadejte telefonní ãíslo (max. 24 ãíslic). Vyberte poïadovanou skupinu, "OFF" nebo " INT.". Vyberte "Save" (uloïit). Smazání poloïky uloïené v seznamu Vyberte "Clear" (smazat). Vyberte "YES". Po nûkolika sekundách se zobrazí následující poloïka seznamu. * PoloÏky se v seznamu ukládají v tomto pofiadí podle: ZnakÛ symbolû ãísel 9

10 Funkce zkrácené volby ãísla Tlaãítka 1-9 mohou b t vyuïita pro zkrácenou volbu ãísla pfiifiazeného z telefonního seznamu. Pfiifiazení ãísla ze seznamu ãíselnému tlaãítku <Podle potfieby> Zadejte kód PIN telefonu (4 ãíslice). Vyberte poïadované ãíslo. Vyberte "Reg. To Hot Key" (pfiifiadit ãíselnému tlaãítku). Vyberte ãíselné tlaãítko. Je-li jiï tlaãítko obsazeno, objeví se vlevo znak " ". Vyberte "Save" (uloïit) nebo "Overwrite" (pfiepsat). Zkrácená volba ãísla <Vyhledání ãísla> Dlouze stisknûte ãíselné tlaãítko. Vyberte poïadované ãíslo. Smazání ãísla zkrácené volby <Vyhledání ãísla> Dlouze stisknûte ãíselné tlaãítko. Vyberte poïadované ãíslo. Vyberte "Clear" (smazat). Zatímco je na fiádku "YES". Zámek seznamu Viz strana

11 Telefon je moïno naprogramovat podle vlastních poïadavkû, bûhem nastavování parametrû se na displeji zobrazují pfiíslu né pokyny. Po potvrzení poloïky menu "Setting Handset" (nastavení telefonu) se zobrazí hlavní menu, vût ina jeho poloïek obsahuje dal í dílãí menu. Bûhem programování: Do následujícího menu se mûïete pfiesunout namísto tlaãítkem také tlaãítkem. Pro návrat k pfiedchozímu kroku bûhem programování stisknûte tlaãítko nebo. Programování mûïete kdykoliv ukonãit stisknutím tlaãítka. Po skonãení programování se ozve pípnutí. Zmûna továrního nastavení Programování telefonu Vyberte "Setting Handset" (nastavení telefonu). Vyberte poïadovanou poloïku hlavního menu. Vyberte poïadovanou poloïku dílãího menu. Vyberte poïadované nastavení. Hlavní menu Dílãí menu Popis Nastavení * 1 (nastavení vyzvánûní) (nastavení tónû) (hlasitost vyzvánûní) (hlasitost pro volání z vnûj í linky) (vyzvánûcí melodie pro volání z poboãky) (vyzvánûcí melodie pro volající z nûkteré osobní skupiny seznamu) (tóny tlaãítek zapnout / vypnout) (varování dosahu) 6 úrovní, OFF odpovídá vypnutému vyzvánûní. Nastavení vyzvánûcí melodie pro volající z vnûj í linky, k dispozici je 20 vyzvánûcích melodií. Nastavení vyzvánûcí melodie pro volající z poboãky, k dispozici je 20 typû vyzvánûní. Nastavení vyzvánûcí melodie pro volající z ãísla uloïeného do nûkteré osobní skupiny seznamu, k dispozici je 20 rûzn ch melodií pro kaïdou skupinu. * 2 Tóny tlaãítek, potvrzovací a varovné tóny mûïete zapnout / vypnout. Upozornûní na pfiekroãení dosahu mûïete zapnout / vypnout. Hlasitost Hlasitost 3 OFF âíslo vyzvánûní Vyzvánûní 1 âíslo vyzvánûní Vyzvánûní 3 âíslo vyzvánûní Vyzvánûní 1 Zapnuto Vypnuto Zapnuto Vypnuto 11

12 Hlavní menu Dílãí menu Popis Nastavení * 1 (nastavení displeje) (displej v pohotovostním stavu) (volba jazyka) (barva podsvícení) Nastavení zobrazovan ch informací (ãíslo základny s níï telefon právû komunikuje, ãíslo poboãky, Ïádné údaje). Nastavení jednoho ze 12 jazykû. Nastavení barvy podsvícení (zelená, oranïová nebo ãervená). âíslo základny âíslo poboãky Vypnuto Jazyk Anglicky Zelená OranÏová âervená Private Color (barva podsvícení pro osobní skupiny) Nastavení barvy podsvícení pro kaïdou z osobních skupin seznamu (zelená, oranïová nebo ãervená). * 2 Zelená OranÏová âervená (nastavení hovorû) (kontrast) (základní pfiístupov kód) (zámek seznamu) V bûr jedné ze tfií úrovní kontrastu. Zámek seznamu znemoïní volat uloïená ãísla. * Aby se nemusela ãísla vnûj ích úãastníkû zadávat do seznamu vãetnû pfiístupového kódu vnûj í linky, je moïno zadat základní pfiístupov kód (max. 8 ãíslic). Zapnuto Vypnuto (dal í nastavení) (zmûna PIN telefonu) (rychlé pfiijetí hovoru) Zmûna kódu PIN telefonu (4 ãíslice); podrobnûj í informace najdete na následující stranû. Hovor mûïete pfiijmout pouh m zvednutím telefonu z nabíjeãky. Zapnuto Vypnuto (pfiihlá ení) (odhlá ení od základny) (pfiihlá ení telefonu) Podrobnûj í informace získáte u svého prodejce. (volba základny) (zru ení nastavení) 12 Volbou této poloïky obnovíte tovární nastavení telefonu. * 3 Obnoví se také tovární nastavení hlasitosti reproduktoru sluchátka a smaïe se pamûè posledních volan ch ãísel. YES NO * 1 Tovární nastavení je zv raznûno ed m odstínem. * 3 Je nutno zadat stávající PIN telefonu. * 2 Je nutno zadat ãíslo osobní skupiny.

13 Nastavení PIN V reïimu "Setting Handset" (nastavení telefonu) Vyberte "Other Option" (dal í nastavení). Vyberte "Change Hset PIN" (zmûnit PIN telefonu). Zadejte stávající PIN telefonu (4 ãíslice). Zadejte nov PIN telefonu DVAKRÁT (4 ãíslice). DÛleÏité informace Zcela nabité baterie: ReÏim Hovor Pohotovostní stav (standby) V drï baterie Ni-MH (pfiibliïnû) aï 15 hodin aï 120 hodin V drï baterií mûïe b t niï í zejména v tûchto pfiípadech: Hlasité telefonování, telefonování se sluchátky, vysoká teplota okolí. Jednou mûsíãnû oãistûte kryt pfiístroje a zejména nabíjecí kontakty such m, ãist m kouskem tkaniny. Pro zaji tûní spolehlivé funkce baterií ãistûte pfiístroj ãastûji, pouïíváte-li jej v pra ném ãi vlhkém prostfiedí. Pfiekroãení bûïné doby nabíjení nemá na funkci baterií Ïádn vliv. Pfieãtûte si prosím informace v oddíle "DÛleÏité pokyny pro správné nabíjení a pouïívání baterií Ni-MH. V mûna baterií Zaãne-li po nûkolika telefonátech blikat symbol " " aãkoliv baterie byly zcela nabity, je tfieba je vymûnit za nové (str. 2). Pfied v mûnou baterií pfiístroj vypnûte, aby nedo lo k vymazání údajû uloïen ch v pamûti (str. 3). Nové baterie nechejte nabíjet alespoà po dobu 15 hodin. Upozornûní: Aby nedo lo k poïáru nebo úrazu dodrïujte tato pravidla: 1. PouÏívejte v hradnû baterie pfiedepsaného typu. 2. NepouÏívejte baterie, které nejsou urãeny pro dobíjení. 3. Do pfiístroje nevkládejte souãasnû star í a novou baterii. 4. Staré baterie nevhazujte do ohnû nebezpeãí exploze. DodrÏujte platná nafiízení pro likvidaci star ch baterií. 5. Baterie nerozebírejte elektrolyt je chemicky agresivní a pfii styku s pokoïkou, zrakem a zaïívacím ústrojím mûïe zpûsobit po kození zdraví. 6. Dbejte na to, aby pfii manipulaci s baterií nedo lo ke zkratování jejich kontaktû napfiíklad náramkem, klíãi apod. nebezpeãí zahfiátí uveden ch pfiedmûtû na vysokou teplotu a následného popálení. 7. Pfii nabíjení baterií dodan ch s pfiístrojem nebo jin ch baterií schválen ch v robcem dodrïujte pravidla uvedená v této pfiíruãce. 13

14 DÛleÏité pokyny pro správné nabíjení a pouïití baterií Ni-MH. Tyto baterie ãasem stárnou, rychlost tohoto procesu je moïno zpomalit správnû provádûn m nabíjením. Pro zaji tûní co nejdel í Ïivotnosti baterií dodrïujte níïe uvedená pravidla. U baterií Ni-MH se projevuje takzvan "pamûèov jev" v pfiípadû telefonování po dobu 15 minut se zcela nabit mi bateriemi a následného odloïení telefonu do nabíjeãky se provozní doba baterií o tûchto 15 minut zkrátí. Z tohoto dûvodu je dûleïité, aby byly baterie nabíjeny pfiedepsan m zpûsobem aï po úplném vyãerpání své kapacity (úplné vybití) signalizovaném na displeji blikajícím symbolem " ". Zaãne-li se pfiesto pamûèov jev ãasem uplatàovat (v drï baterií se zkracuje), doporuãujeme baterie nûkolikrát po sobû zcela nabít a zase vybít. U baterií Ni-MH dochází také k samovolnému vybíjení rychlost tohoto procesu závisí na okolní teplotû, nejpomaleji probíhá pfii teplotách do C. Samovolné vybíjení je v raznûj í pfii vysok ch teplotách a vysoké vlhkosti vzduchu, baterie se mohou vybít také pfii del ím skladování. Staré baterie typu Ni-MH je nutno likvidovat v souladu s platn mi pfiedpisy o ochranû Ïivotního prostfiedí, protoïe obsahují zdraví kodliv Ni-MH. Peãlivû dodrïujte níïe uvedené pokyny: Bezpeãnost 1) SíÈová zásuvka: síèov adaptér je moïno pfiipojit pouze do zásuvky splàující parametry uvedené na typovém títku. 2) Del í neãinnost: nepouïívan pfiístroj vïdy vypínejte; nebudete-li pfiístroj pouïívat del í dobu, vytáhnûte síèov adaptér ze zásuvky. Instalace Prostfiedí 1) Voda a vlhkost: pfiístroj nepouïívejte v blízkosti tekoucí vody (koupelna, um vadlo apod.), ani jej nepokládejte na vlhké pfiedmûty. 2) Teplota: pfiístroj, nabíjeãku ani síèov adaptér nevystavujte pûsobení zdrojû sálavého tepla (radiátory, sporáky apod.), ani teplotám pod 5 C nebo nad 40 C. Umístûní 1) Pfiedmûty: na pfiístroj ani nabíjeãku nepokládejte tûïké pfiedmûty. 2) Materiály: dbejte na to, aby se pfiístroj nedostal do kontaktu s chemick mi materiály ani vodou; nepouïívejte jej v zakoufieném ani pra ném prostfiedí, nevystavujte jej pûsobení vibrací a otfiesû. 3) Povrch: nabíjeãka musí b t umístûna na vodorovné podloïce nebo instalována na stûnu. 14

15 Optimální podmínky provozu Pracovní dosah 1) ProtoÏe se pro pfienos signálu mezi základnou (CS Cell Station) a telefonem (pfienosná ãást) vyuïívají elektromagnetické vlny, závisí dosah zejména na konstrukãním fie ení budovy v níï je pfiístroj pouïíván a poãasí. 2) Dosah b vá v raznû vy í ve volném prostoru, na kvalitu hovoru a dosah mají záporn vliv pfiekáïky stûny, panely s ocelovou armaturou, rozmûrné kovové pfiedmûty apod. 3) Po pfiekroãení urãité vzdálenosti závislé na konkrétních podmínkách mezi telefonem a základnou se vzájemná komunikace pfieru í. Ru ivé signály V nûkter ch pfiípadech mûïe kvalitu komunikace zhor ovat ru ení zpûsobené zdroji elektromagnetického pole (chladniãky, mikrovlnné trouby, faxy, televizní pfiijímaãe, poãítaãe apod.). Bûhem telefonování udrïujte od uveden ch spotfiebiãû dostateãnou vzdálenost. VAROVÁNÍ: PRO ZAMEZENÍ ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM P ÍSTROJ NEVYSTAVUJTE PÒSOBENÍ VODY. VADN P ÍSTROJ SE NESNAÎTE OPRAVIT, TENTO ÚKOL SVù TE AUTORIZOVANÉMU SERVISU. 15

16 Technické údaje Typ pfienosu: Vícekanálov TDMA-TDD Kmitoãtové pásmo: MHz Poãet pfienosov ch kanálû: 10 Odstup kanálû: khz Pfienosová rychlost: kbit/s Multiplex kanálû: TDMA, 24 (T x 12, R x 12) slotû v jednom rámci Délka rámce: 10 ms Modulace: GFSK Kódování hlasu: ADPCM 32 kbit/s (CCITT G.721) Vysílací v kon: max. 250 mw Zmûny technick ch údajû vyhrazeny. Ilustrace pouïité v této pfiíruãce se mohou v detailech od skuteãného stavu li it Tento bez ÀÛrov telefon DECT pracuje v pásmu aï MHz. Pfiístroj splàuje poïadavky smûrnice 1999/8/EC. Pfiístroj splàuje podmínky pro provoz ve v ech zemích EU. V robce Kyushu Matsushita Electric (U.K.) prohla uje, Ïe pfiístroj splàuje základní poïadavky smûrnice R&TTE, 1999/5/EC. Prohlá ení o shodû se základními poïadavky smûrnice R&TTE najdete na webové adrese: 16

17 Seznam autorizovaných servisních středisek spotřební elektroniky Servisní středisko Ulice Město Telefon CTV VTR VCR AUPT DVD MWO PMWO WOT DVT BELS CZ s.r.o. Zapova 525 Benešov 0301/ ABC Electronic - Fiala Palackého 104 Brno 05/ RTV SERVIS s.r.o. Francouzská 48 Brno 05/ AVI Servis Křenová 42 Brno 05/ ESERVIS Klavíkova 12 České Budějovice 038/ NEPA SERVIS U Staré pošty 45 Frýdek-Místek 0658/ HORIZONT Široká 3 Havířov 069/ POASS Jiráskovo nám Hradec Králové 049/ ELEKTRONIKA - Čepl Milan Rašínova 466 Humpolec 0367/ POASS Filištínská 20 Chrudim 0455/ VIKI s.r.o Fritzova 12 Jihlava 066/ ELEKTRONIKA J.V.H. Jarošovská 119/II Jindřichův Hradec 0331/ TOP ELEKTRONIK M&V s.r.o. Moskevská 64 Karlovy Vary 017/ ELEKTRON spol. s r.o. Hluboká 269 Králíky 0446/ MJ * ELECTRONIC Na Perštýně 42 Liberec 4 048/ ČERTES, spol. s r.o. 28.října 41 Liberec 7 048/ MATTHES Praha, s.r.o. Příčná 647/3 Mariánské Lázně 0601/ EXPERT SERVIS Hoblíkova 39 Nový Jičín 0656/ Cázer ECS Kolárovo nám. 9 Olomouc 068/ RNDr. Otakar Šindler - Hi-Fi servis audio video nám. Republiky 2 Opava 0653/ TELESAT Plzeňská 12 Ostrava 069/ TVS-SERVIS U Oblouku 507 Ostrava - Poruba 069/ TELEVIZNÍ SLUŽBA NOVA Nádražní 102 Ostrava 1 069/ POASS U sokolovny 21 Pardubice 040/ AVIT servis Úslavská10 Plzeň 019/ Bohuslav Špaček Servis a prodej elektroniky Spolková 2 Plzeň 019/ VASK elektronik Na dláždění 61/ III Poděbrady 0324/ TVR servis s.r.o. Švehlova ul. Praha 15 02/ VIDEO - AUDIO Servis Lupáčova 22 Praha 3 02/ MATTHES Praha, s.r.o. Antala Staška 1075 Praha 4 02/ BELS CZ s.r.o. Bělehradská 18 Praha 4 02/ BESTEL s.r.o. P. Švandy ze Semčic 9 Praha 5 02/ Di spol. s r.o. Thámova 7 Praha 8 02/ RESAT s.r.o. Na Košince 106/10 Praha 8 02/ TVR servis s.r.o. Čakovická 2 Praha 9 02/ MATTHES Praha, s.r.o. Sušilova 45 Přerov 0641/ ELEKTRONIC SERVICE Prokopská 14 Příbram 0306/23613 ELEKTRO PEŠEK Masarykova 121 Slatiňany-Chrudim 0455/ MJ * ELECTRONIC Myslbekova ul. Stráž n. Nisou 048/ Prokop Miloslav - JIMI Žerotínova 8 Šumperk 0649/ ELEKTRONIKA J.V.H. Žižkovo nám. 45 Třeboň 0333/ AVM servis Mlýnská 134 Uherské Hradiště 0632/ BELVIS ELEKTRONIKA Dolní Valy 507 Uherský Brod 0633/ ELEKTRON spol. s r.o. Komenského 151 Ústí n. Orlicí 0465/ Rami electronic s.r.o. Novosedlické nám. 1239/2 Ústí nad Labem 047/ SIRIUS Tomáše Bati 783/38 Zlín 067/39333 CTV - televizory VTR - videorekordéry DVD - DVD audio, DVD video VCR - videokamery AUPT - audio Panasonic/Technics PMWO - profesionální MWO MWO - mikrovlnné trouby DVT - digitální videotechnika WOT - ostatní bílá technika Aktuální seznam servisních středisek naleznete také na 17

18 Seznam autorizovaných servisních středisek kancelářské a telekomunikační techniky Servisní středisko Ulice Město Telefon GSM Profi AIC TEL CT FAX LFAX PBX LCD PAN PPC PRN MON EBM Hybešova 42 Brno 05/ Klimatizace Brno s.r.o. Horní 32 Brno 05/ MICOS spol. s.r.o. Mánesova 11 Brno 05/ SPELEX s.r.o. Bosonožské nám. 5 Brno 05/ STAND CZ spol. s r.o. Kamenná 31 Brno 05/ TELECOM 21 CB s.r.o. Lipenská 38 Č. Budějovice 038/ RANA spol. s r.o. Eliščino nábř. 310 Hradec Králové 049/ CALLISTO - 96 a.s. Školní nám. 11 Chrudim 0455/ Svoboda fonservis Antala Staška 6 Jablonec n. Nisou 0428/ Britex CZ s.r.o. J.Hory 1521 Kladno 0312/ TRANSCONTROL s.r.o. Smetanova 483 Litvínov 035/ ECONOMIC SERVIS Fugnerova 35 Olomouc 2 068/ DIGITAL Telecommunications Obránců míru 12 Ostrava 069/ SOFT-TRONIK Tvorkovských 5 Ostrava 069/ Cron s.r.o. 28.října 210 Ostrava 069/ INEQ office s.r.o. Žerotínova 19 Ostrava II 069/ IPPON s.r.o. Průmyslová 360 Pardubice 040/ Percom spol s r.o. Slovanská tř. 36 Plzeň 019/ K.K. Copiers s.r.o. Pecháčkova 18 Plzeň 019/ MINTECH Zámečnická 30 Plzeň 019/ MAREX s.r.o. Slezská 39 Praha 2 02/ EBM Jeseniova 47 Praha 3 02/ KROMA spol. s r.o. Husitská 27 Praha 3 02/ AV Media s.r.o. Krumlovská 530 Praha 4 02/ FPD a.s. Hvožďanská 3 Praha 4 02/ PanaSys spol. s r.o. Kloboukova 9/1182 Praha 4 02/ SETOS spol. s r.o. Modřanská 80 Praha 4 02/ UNIELEKTRONIK s.r.o. Jinonická 80 Praha 5 02/ ELSO PHILIPS SERVICE Kladenská 3 Praha 6 02/ COPYS System Group s.r.o. Malá Plynární 4 /1454 Praha 7 02/ FEBRA SERVIS, a.s. Pomořanská 489 Praha 8 02/ ISC Communication, s.r.o. Pobřežní 34 Praha 8 02/ TELSET s.r.o. Křižíkova 42 Praha 8 02/ MICOS spol. s.r.o. Vápenice 21 Prostějov 0508/ KATES FAST Černokostelecká 1621 Říčany 0204/ Britex CZ s.r.o. Vožická 2582 Tábor 0361/ INTEM s.r.o. Petra z Ústí 1816 Tábor 0361/ TENO PLUS, s.r.o. tř. 3.května 325 Zlín-Malenovice 067/ GSM - mobilní telefony TEL - telefony, záznamníky FAX - faxy PBX - telefonní ústředny MON - monitory LCD - videoprojektory LFAX - laserové faxy PRN - tiskárny Profi - profi-přístroje CT - bezdrátové tel., DECT AIC - klimatizace PPC - kopírky PAN - panabordy 18 Aktuální seznam servisních středisek naleznete také na

19

20 Více informací získáte na adrese: Panasonic Czech Republic, s.r.o. Křižíkova 237/36A (Palác Karlín) Praha 8 obchodní oddělení: technická podpora: centrální fax: aktuální info na Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. OSAKA , Japan Vyrobilo Z STUDIO Zlín, 2002

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7580CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734562

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7580CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734562 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC KXTD7580CE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800. P ÍRUâKA UÎIVATELE ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03201A Czech. 01/2003. Rev.1.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800. P ÍRUâKA UÎIVATELE ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03201A Czech. 01/2003. Rev.1.0 DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 P ÍRUâKA UÎIVATELE ELECTRONICS Internet www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03201A Czech. 01/2003. Rev.1.0 Obsah DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní..... 7

Více

Pfied prvním zapnutím rádia si nejdfiíve prosím proãtûte cel tento návod k obsluze.

Pfied prvním zapnutím rádia si nejdfiíve prosím proãtûte cel tento návod k obsluze. VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã RF-3500 Návod k obsluze Pfied prvním zapnutím rádia si nejdfiíve prosím proãtûte cel tento návod k obsluze. Poznámka: Oznaãení EB na kartonu znamená provedení pfiístroje

Více

1 2 3 4 5 6 7 Funkãní tlaãítka Stav Stisknutí tlaãítka Funkce Zapnutí Dlouze Vypnutí Vypnutí Krátce Zapnutí Zastaveno / pozastaveno Krátce Pfiehraje soubory. Pfiehrávání Krátce Pozastaví pfiehrávání. Pozastaveno

Více

Uƒivatelská pâíruçka

Uƒivatelská pâíruçka PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w Integrovanÿ telefonní systém Typové çíslo KX-TS08CXW Moƒnost pulzní nebo tónové volby Uƒivatelská pâíruçka PÂED UVEDENÍM PÂÍSTROJE DO PROVOZU SI PÂEÇTÊTE UßIVATELSKOU

Více

Bezšňůrový telefon standardu DECT

Bezšňůrový telefon standardu DECT Návod k obsluze Bezšňůrový telefon standardu DECT Zde vlepte štítek identifikující schválení přístroje podle telekomunikačního zákona. Model č. KX-TD7500CE Podle zákona na ochranu spotřebitele č. 634/993

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

RF VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã. Návod k obsluze. Technické údaje. Dodávané pfiíslu enství SíÈov pfiívod (1 ks)

RF VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã. Návod k obsluze. Technické údaje. Dodávané pfiíslu enství SíÈov pfiívod (1 ks) Technické údaje Rozsah kmitoãtov ch pásem FM (VKV): 87,5 108,0 MHz LW (DV): 148,5 285 khz MW (SV): 520 1610 khz SW (KV): 5,9 18,0 MHz Napájení SíÈové napájení: Pfiíkon: Bateriové napájení: Reproduktor

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

TRI BAND GPRS telefon SGH-V200

TRI BAND GPRS telefon SGH-V200 * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. TRI BAND GPRS telefon SGH-V200 ELECTRONICS World Wide

Více

- Zapnutí / Vypnutí přístroje Stiskněte klávesu END. - Zamknutí kláves Stiskněte klávesu # - Odemknutí kláves Stiskněte 1 a 9

- Zapnutí / Vypnutí přístroje Stiskněte klávesu END. - Zamknutí kláves Stiskněte klávesu # - Odemknutí kláves Stiskněte 1 a 9 Základní návod k obsluze - Zapnutí / Vypnutí přístroje Stiskněte klávesu END - Zamknutí kláves Stiskněte klávesu # - Odemknutí kláves Stiskněte 1 a 9 - Externí volání Zadejte požadované číslo stiskněte

Více

M6100 P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE. LG Electronics Inc. http://www.lge.com

M6100 P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE. LG Electronics Inc. http://www.lge.com M6100 P ÍRUâKA UÎIVATELE âesky SLOVENSKY ENGLISH M6100 P ÍRUâKA UÎIVATELE LG Electronics Inc. http://www.lge.com P/N : MMBB0188426 (1.0) w LG Electronics Inc. M6100 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky

Více

Model KX-TCA155. Příručka uživatele. Přenosná stanice standardu DECT GL-23/R/2001

Model KX-TCA155. Příručka uživatele. Přenosná stanice standardu DECT GL-23/R/2001 Přenosná stanice standardu DECT Model KX-TCA155 Příručka uživatele GL-23/R/2001 7 1 4 2 5 9 8 0 3 6 Děkujeme Vám, že používáte přenosnou stanici Panasonic, model KX-TCA155. Tato příručka je určena pro

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A NÁVOD K OBSLUZE merit - 32A TOMMY HILFIGER WATCHES UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU TOMMY HILFIGER WATCHES Hodinky mû fascinují uï od m ch dûtsk ch let. MÛj otec, kter strávil 42 let Ïivota

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

RF Pfienosn radiopfiijímaã VKV1, VKV2, DV, SV. Návod k obsluze E EB RQT2531-B

RF Pfienosn radiopfiijímaã VKV1, VKV2, DV, SV. Návod k obsluze E EB RQT2531-B Pfienosn radiopfiijímaã VKV1, VKV2, DV, SV RF-3700 Návod k obsluze Pfied pfiipojováním, obsluhou nebo nastavováním tohoto pfiístroje si prosím pfieãtûte cel tento návod. Poznámka: * Oznaãení EB na kartonu

Více

Uživatelská pøíruèka RP-WF910. na model: Bezdrátová stereofonní sluchátka

Uživatelská pøíruèka RP-WF910. na model: Bezdrátová stereofonní sluchátka Více informací získáte na adrese: Panasonic Czech Republic, s.r.o. Køižíkova 37/36A (Palác Karlín) 186 00 Praha 8 obchodní oddìlení: 1 719 161 technická podpora: 1 719 191 centrální fax: 4 819 888 e-mail:

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 BPT 093 RX DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELN TERMOSTAT s individuálním nastavením pro pracovní dny a víkend.

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

UÏivatelská pfiíruãka

UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka Stanice Premium Reflexes Vám umoïní snadn a rychl pfiístup ke v em sluïbám a funkcím systému Alcatel 4400. POPIS STANICE V této uïivatelské pfiíruãce naleznete: " kompletní popis

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Instrukcja monta u i obs ugi 1 Prze àcznik czasowy. Szerelési és kezelési útmutató 15 Kapcsolóóra

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Instrukcja monta u i obs ugi 1 Prze àcznik czasowy. Szerelési és kezelési útmutató 15 Kapcsolóóra 2 2 309 223 01 TERMINA TR 611 top2 TR 622 top2 Ext 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T 4 5 6 C2 Ext 1 Ext 2 CZ 611 0 105 622 0 105 0 6 12 18 24 top2 TR 611 0 6 12 18 24 top2 TR 622 Instrukcja

Více

KX-TDA200 KX-TDA 30 KX-TDA 15

KX-TDA200 KX-TDA 30 KX-TDA 15 Digitální ústfiedna IP UÏivatelská pfiíruãka Model KX-TDA100 KX-TDA200 KX-TDA 30 KX-TDA 15 Dûkujeme Vám za zakoupení digitální telefonní ústfiedny IP. Pfied pfiipojením digitální telefonní ústfiedny IP

Více

Denní p ehled naprogramovan ch asû 5 = pátek. Stav kontaktû relé St ídavû se zobrazují kanály C1 a C2 zap. = On vyp.= OFF

Denní p ehled naprogramovan ch asû 5 = pátek. Stav kontaktû relé St ídavû se zobrazují kanály C1 a C2 zap. = On vyp.= OFF t TERMINA 1- kanálové t denní spínací hodiny TR 610 top Denní p ehled naprogramovan ch asû 5 = pátek Stav kontaktû relé St ídavû se zobrazují kanály C1 a C2 zap. = On vyp.= OFF Provozní napûtí OK blikají

Více

DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2

DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2 DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2 Videotelefony 1716/1 a 1716/2 jsou navrženy pouze pro instalaci v systémech 1083 (2Voice). POPIS A VLASTNOSTI 1 - Displej 2 - Mikrofon 3 - Signalizace ztlumení

Více

TERMINA TR 610 top2. TR 612 top2. Instrukcja monta u i obs ugi 1 Prze àcznik czasowy. Szerelési és kezelési útmutató 13 Kapcsolóóra

TERMINA TR 610 top2. TR 612 top2. Instrukcja monta u i obs ugi 1 Prze àcznik czasowy. Szerelési és kezelési útmutató 13 Kapcsolóóra 2 2 309 222 01 TERMINA TR 610 top2 TR 612 top2 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T 0,5mm - 2,5mm 2 4 5 6 C2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R10a-30T CZ 610 0 105 612 0 105 0 6 12 18 24 top2 TR 610

Více

Vaše uživatelský manuál LG LSP-40L http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737226

Vaše uživatelský manuál LG LSP-40L http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737226 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9 Lenovo VIBE P1m Základy Regulatorní prohlášení Na webových stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici aktualizovaná a dokument Regulatorní prohlášení. Technické údaje V této sekci jsou uvedeny

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

ConCorde-550CID Uživatelská příručka

ConCorde-550CID Uživatelská příručka ConCorde-550CID Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Pozorně si přečtěte následující pokyny před použitím telefonu, aby bylo zařízení použito bezpečně a správně 2. Odpojte napájecí kabel od elektrické

Více

UÎIVATELSK MANUÁL C1150 C1150 UÎIVATELSK MANUÁL P/N : MMBB0181214(1.0) G

UÎIVATELSK MANUÁL C1150 C1150 UÎIVATELSK MANUÁL P/N : MMBB0181214(1.0) G C1150 â E S K Y SLOVENSKY ENGLISH C1150 UÎIVATELSK MANUÁL UÎIVATELSK MANUÁL C1150 UÎIVATELSK MANUÁL Pfieãtûte si tento návod peãlivû je tû pfied pouïíváním svého nového mobilního telefonu. Uchovejte si

Více

AURATON 2100 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2100 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2100 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Obsah Úvod 3 Postup pfii uvádûní termostatu do provozu 3 Vysílací a pfiijímací jednotka 4 Instalace 5 Nastavení RF adresy 5

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC KXTD7590CE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6755

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6755 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6755 Digitální telefon Aastra 6755 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno:

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Mikrovlnná trouba. Návod k obsluze. Nastavení... 2 Dûtská pojistka... 2 Hodiny... 2

Mikrovlnná trouba. Návod k obsluze. Nastavení... 2 Dûtská pojistka... 2 Hodiny... 2 Mikrovlnná trouba Model ã. NN-F623 / NN-F663 / NN-F653 Nastavení............... 2 Dûtská pojistka................ 2 Hodiny....................... 2 Instalace............... 2 Pfiíslu enství............

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 Návod k obsluze Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 OBSAH DÛleÏité bezpeãnostní pokyny......................................... 3 A - Popis hlavních dílû pfiístroje...........................

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Zesilovač DECT NÁVOD K OBSLUZE. Model KX-A272

Zesilovač DECT NÁVOD K OBSLUZE. Model KX-A272 Zesilovač DECT NÁVOD K OBSLUZE Model KX-A272 Přečtěte si prosím tento Návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití Zařízení lze provozovat na základě Generální licence GL-23/R/2001 Obsah Přehled...3

Více

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 1300 TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALACE......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A Bluetooth 4.0 + EDR, apt-x, ANC Děkujeme, že jste si zakoupili bluetooth sluchátka CEL-TEC F5A. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah 1. Hlavní vlastnosti...

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2016

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2016 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2016 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB n á v o d k p o u ž í v á n í

Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB n á v o d k p o u ž í v á n í Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB-2038 n á v o d k p o u ž í v á n í VLASTNOSTI Zobrazení jména a čísla volajícího Vícejazyčné menu včetně češtiny a slovenštiny 550 položek jmenného seznamu Seznam

Více

P IDÁNÍ JMÉNA. SíÈ. Zadejte telefonní ãíslo. UloÏit. Pfiechod doleva. Zavolejte na toto ãíslo (napfi. 112 pro tísàové pfiípady, viz str. 9).

P IDÁNÍ JMÉNA. SíÈ. Zadejte telefonní ãíslo. UloÏit. Pfiechod doleva. Zavolejte na toto ãíslo (napfi. 112 pro tísàové pfiípady, viz str. 9). Savvy C14 TCH p1 à 11 1/08/00 9:35 Page I STRUČNÝ PŘEHLED ZAPNUTÍ Stisknûte a podrïte Zadat PIN: Zadejte kód PIN. USKUTEâNùNÍ HOVORU Zadejte telefonní ãíslo. P IDÁNÍ JMÉNA SíÈ Zadejte telefonní ãíslo.

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený)

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) 6 Sluchátko 7 Mikrofon 8 Ušní spona 9 Indikátor nabíjení (červený) 10 Indikátor

Více

UÏivatelská pfiíruãka

UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka Stanice Easy Reflexes Vám umoïní snadn a rychl pfiístup ke v em sluïbám a funkcím systému Alcatel 4400. POPIS STANICE V této uïivatelské pfiíruãce naleznete: " kompletní popis stanice,

Více

Analogový telefonní přístroj Model KXT480 Návod k obsluze

Analogový telefonní přístroj Model KXT480 Návod k obsluze Analogový telefonní přístroj Model KXT480 Návod k obsluze FUNKCE PŘÍSTROJE... 4 OBSAH BALENÍ... 4 POPIS TLAČÍTEK TELEFONU... 5 4 INSTALACE... 6 4. Instalace baterií... 6 5 NASTAVENÍ TELEFONU... 6 5. Natavení

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... 74 CZ Zaãínáme NÁVOD Názvy dílû Konektor sluchátek Kontrolka záznamu/

Více

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 EUR 091 9 programû 6 pfiednastaven ch, 3 definované uïivatelem 3 nastavení teploty moïnost manuálního ovládání nastaviteln

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Návod k obsluze. Model KX-TD7590CE. Digitální přenosná stanice standardu DECT. Obsah

Návod k obsluze. Model KX-TD7590CE. Digitální přenosná stanice standardu DECT. Obsah Digitální přenosná stanice standardu DECT Model KX-TD7590CE Návod k obsluze Obsah Začínáme.......... 2 Displej (LCD)........ 5 Práce s klávesnicí.... 7 Volba jazyka........ 9 Vytočení hovoru.... 10 Příjem

Více

KX-TCD290FX. Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon KX-TCD280FX. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Моdel č. Моdel č.

KX-TCD290FX. Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon KX-TCD280FX. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Моdel č. Моdel č. Návod k obsluze KX-TCD290 Digitální bezdrátový telefon KX-TCD280FX Моdel č. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Моdel č. KX-TCD290FX Toto zařízení je kompatibilní se službami ID volajícího a SMS.

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

Obsah. DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7. Rozbalení... 9. Vá telefon... 10. Zaãínáme... 17. Funkce volání... 25. Vkládání textu...

Obsah. DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7. Rozbalení... 9. Vá telefon... 10. Zaãínáme... 17. Funkce volání... 25. Vkládání textu... Obsah DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7 Rozbalení... 9 Vá telefon... 10 Popis telefonu... 10 Hlavní displej... 13 Vnûj í displej... 16 Servisní svûtlo... 16 Zaãínáme... 17 VloÏení/vyjmutí SIM karty...

Více

Systém domácího video vrátného DPM-471-1 -

Systém domácího video vrátného DPM-471-1 - Systém domácího video vrátného DPM-471-1 - 1. Popis částí přední pohled zadní pohled 1. TFT-LCD panel (dotykový) 2. rámeček 3. montážní otvory 4. přípojný konektor 5. repro 6. LED signalizace při použití

Více

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu ra Imagine Návod k obsluze Návod na obsluhu raha s.r.o. ra POPIS P ÍSTROJE / POPIS PRÍSTROJA PS 246 PS 252 1. Motorová jednotka / Motorová jednotka ano ano 2. Velk kartáã / Okrúhla kefa s veºk m priemerom

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská 388 280 00 Kolín tel.: +420 321 726758 fax.: +420 321 728525 http://www.scame.cz e-mail: scame@scame.cz MBOX Series Rozvaděče pro staveniště MBOX Série ROZVADĚČE PRO STAVENIŠTĚ

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Návod k obsluze. Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí potfiebu.

Návod k obsluze. Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí potfiebu. RW13EBBB_CZ 31.3.2005 11:50 Str nka 1 Návod k obsluze Lednička na víno Samsung MODEL RW13EBBB RW13EBSS ČESKY Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze.

Více

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Výrobce: Typ zařízení: Firmware: Služba: Thomson Thomson ST2022, Thomson ST2030 Thomson ST2022 (3.61), Thomson ST2030(1.61) VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

Stručná příručka uživatele

Stručná příručka uživatele Důležité informace Digitální systémové telefony Stručná příručka uživatele Model KX-T7625 KX-T7630 KX-T7633 KX-T7636 Při používání telefonů řady KX-T7600 dodržujte níže uvedená pravidla: Přestane-li telefon

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

Barevný hands free videotelefon s LCD displejem

Barevný hands free videotelefon s LCD displejem Typ : EH9100CW EH9160CW Barevný hands free videotelefon s LCD displejem Barevný hands free videotelefon s interkomem, elektronickým zvoněním a vedením videosignálu pomocí koaxiálního kabelu. Instalace

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110 9240171 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-70 shoduje s ustanoveními následující

Více

Pfiíruãka uïivatele. âesky

Pfiíruãka uïivatele. âesky âesky KP202 Pfiíruãka uïivatele Tento dokument pfiedstavuje uïivatelskou pfiíruãku k mobilnímu telefonu LG KP202. Spoleãnost LG Electronics si vyhrazuje ve kerá práva k tomuto dokumentu. Je zakázáno tento

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL1512m

Uživatelská příručka. Monitor AL1512m Uživatelská příručka Monitor AL1512m Obsah Bezpeãnostní pravidla............................ 2 Elektrická bezpeãnost............................ 2 Bezpeãnost pfii instalaci........................... 2

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

Tel. : +420 38 702 34 59 Fax : +420 38 702 34 60 E-mail : info@t21cb.cz. TELECOM 21 CB s.r.o. je zapsán v OR u KS v Č.Budějovicích,oddíl C,vložka 6858

Tel. : +420 38 702 34 59 Fax : +420 38 702 34 60 E-mail : info@t21cb.cz. TELECOM 21 CB s.r.o. je zapsán v OR u KS v Č.Budějovicích,oddíl C,vložka 6858 Panasonic KX-TGC210FXB/FXW Cenově výhodný digitální bezdrátový telefon s jednořádkovým displejem 1,6", CLIP, podsvícený displej, telefonní seznam na 50 jmen, seznam 30 zmeškaných hovorů, hlasitý telefon,

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

Vlastnosti a funkce. -Upozornění-

Vlastnosti a funkce. -Upozornění- Příručka uživatele Vlastnosti a funkce o Walkie Talkie hodinky o Vícekanálové zařízení (kanály se liší v různých zemích) o Dosah až 6 km dle terénu a prostředí v otevřené krajině bez překážek, profilu

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory 42PC1RV* 42PC3RV* 42PC3RA*

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory 42PC1RV* 42PC3RV* 42PC3RA* Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 6LCR* 7LCR* LCR* LC5R* 6LCR* LCR* LXR* LER* 7LER* LER* Plazmové televizory PCRV* PCRV* PCRA* Než si přečtete tuto příručku a začnete

Více

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Co je v balení Základní stanice (XL375) Základní stanice (XL370) Poznámka * Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.

Více

Základní návod k obsluze

Základní návod k obsluze Základní návod k obsluze Zapnutí / Vypnutí přístroje Stiskněte klávesu END Zamknutí kláves Stiskněte klávesu # Odemknutí kláves Stiskněte 1 a 9 Externí volání Zadejte požadované číslo stiskněte TALK Přijetí

Více