Obsah. Pfiíslu enství (souãást balení)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Pfiíslu enství (souãást balení)"

Transkript

1 Bez ÀÛrov telefonní pfiístroj DECT Obsah Návod k pouïití Model KX-TD7580 Pfiíprava telefonu Po zapnutí Telefonování Telefonní seznam Programování DÛleÏité informace Technické údaje SíÈov adaptér* Nabíjeãka Spona pro zavû ení Pfiíslu enství (souãást balení) Baterie (Panasonic P-6P nebo BYD PQHHR120AA12) Návod k pouïití Nasazení spony Dûkujeme Vám za dûvûru projevenou zakoupením bez ÀÛrového telefonu DECT Panasonic. Pfied prvním pouïitím nechejte baterie nabíjet pfiibliïnû 15 hodin. Poboãková ústfiedna Panasonic musí b t vybavena nejnovûj í verzí softwaru, podrobnûj í informace získáte u svého prodejce. Tato pfiíruãka obsahuje informace pro pouïití telefonu DECT pfiipojeného k digitální poboãkové ústfiednû Panasonic KX-TD816/KX-TD1232. Oznaãení modelû v této pfiíruãce jsou uvádûna bez posledního znaku. * K dispozici jsou síèové adaptéry: KX-TCA1, KX-TCA1AL, KX-TCA1CE a KX-TCA1E. Objednací ãíslo adaptéru se li í podle zemû prodeje, viz typov títek. Telefon podporuje funkce SLT (Single Line Telephone). Prostudujte si prosím také pfiíslu n oddíl pfiíruãky poboãkové ústfiedny Panasonic KX-TD816/KX-TD1232. Pfiístroj nepodporuje ve keré zde uvádûné funkce. Podle zákona na ochranu spotfiebitele ã. 634/1993 Sb., platn ch vyhlá ek a novel tohoto zákona Vám doporuãujeme, abyste si pfied pfiipojením pfiístroje nebo jeho obsluhou pozornû pfieãetli tento návod k obsluze a postupovali v souladu s ním. Po pfieãtení si návod uschovejte pro pozdûj í nahlédnutí.

2 Pfiíprava telefonu Telefon Konektor sluchátek (pouïívejte prosím v hradnû sluchátka Panasonic) Reproduktor sluchátka Tlaãítko telefonního seznamu Displej Zadní strana Hlasit reproduktor Navigátor Tlaãítko hovoru Tlaãítko reproduktoru Tlaãítko pfiepínání velikosti znakû Nabíjecí kontakt Tlaãítko Recall Funkãní tlaãítko / OK Tlaãítko ukonãení hovoru / vypínaã Tlaãítko mazání Tlaãítko pauzy Nabíjecí kontakt Mikrofon VloÏte baterie a nechejte nabíjet po dobu pfiibliïnû 15 hodin. Bezpeãná instalace nabíjeãky na stûnu. Pro nástûnnou montáï pouïijte ablonu zobrazenou níïe. rouby Od adaptéru KX-TCA1CE Konektor pro pfiipojení adaptéru Kabel protáhnûte skrze úchyty. 2

3 Telefon zapnûte dlouh m stisknutím tlaãítka. âíslo poboãky: programování, viz strana 12. Aktuální datum a ãas Po zapnutí Pro vypnutí telefonu stisknûte a pfiidrïte tlaãítko, aï se ozve krátké pípnutí. Postup nastavení jazyka displeje najdete na stranû 12. Ikona dosahu Displej: telefon je v dosahu telefon je mimo dosah (ikona bliká). Ikona interkomu Signalizace pfiíchozího volání interního úãastníka blikáním. Ikona hovoru Ikona telefonního seznamu Zobrazí se pfii ukládání poloïek do seznamu nebo pfii prohlíïení uloïen ch poloïek. Napûtí baterie Signalizace míry nabití baterií, viz níïe. <Bûhem nabíjení> Displej: Vlastní volání nebo pfiíjem pfiíchozího volání. signalizace volání z vnûj í linky (bliká). Úplnû nabité baterie (bliká ). Dal í zobrazované znaky stisknutí tlaãítka P (pauza) bûhem vytáãení. stisknutí tlaãítka F bûhem vytáãení. Baterie je tfieba nabít (bliká). 3

4 Telefonování Odchozí volání Na ãíslo poboãky Na ãíslo vnûj í linky Bûhem hovoru mûïete pfiepínat mezi bûïn m telefonováním a hands free reïimem. Odchozí volání s pfiípravou ãísla: volané ãíslo mûïete zadat tlaãítky a teprve pak volbu odeslat. Poznámka Pro smazání chybnû zadaného ãísla stisknûte. Pro zru ení stisknûte dlouze nebo krátce tlaãítko. Opakovaná volba ãísla Volání posledního volaného ãísla Vyberte "Redial" (opakovat volbu). Volání ãísla ze seznamu posledních volan ch ãísel Vyberte poïadované ãíslo. Pfiíchozí volání Je-li ãíslo volajícího z vnûj í linky uloïeno v seznamu, zobrazí se souãasnû na displeji. Pfiedání hovoru Bûhem hovoru Na ãíslo poboãky Úãastníkovi na vnûj í lince Poznámka Hovor mûïete ukonãit také odloïením telefonu do nabíjeãky. 4

5 Tónová volba Bûhem komunikace s koncov m zafiízením na vnûj í lince nebo pfii zadávání volaného ãísla mûïete pouïívat tónové povely (napfiíklad pro ovládání automatického odpovídacího zafiízení, záznamníku apod.). Vyberte "TONE" (tónové povely). Smazání pamûti poslednû volan ch ãísel Pro smazání vybraného ãísla Vyberte poïadované ãíslo. Vyberte "Clear" (smazat). Pro smazání v ech ãísel Vyberte "All Clear" (smazat v e). Vyberte "YES". Regulace hlasitosti reproduktoru / hlasitého reproduktoru Bûhem hovoru (vy í hlasitost) (niï í hlasitost) Krátkodobé vypnutí vyzvánûní Bûhem vyzvánûní (stisknûte a pfiidrïte) Pro dal í pfiíchozí hovor se vyzvánûní automaticky obnoví. Funkce není k dispozici, je-li telefon odloïen v nabíjeãce. Zámek klávesnice Tlaãítka telefonu je moïno zamknout v tomto stavu není moïno volat, lze pouze pfiijímat pfiíchozí volání. Zamãená klávesnice je signalizována symbolem "[X]" na displeji. Zapnutí zámku (stisknûte a pfiidrïte) Zru ení zámku (stisknûte a pfiidrïte) Zámek klávesnice je moïno zru it také vypnutím a zapnutím telefonu (str. 3). 5

6 Telefonní seznam Do seznamu je moïno uloïit aï 100 ãísel poboãek / ãísel na vnûj í lince. UloÏené poloïky se v seznamu zobrazují v abecedním pofiadí. âísla na vnûj í lince doporuãujeme ukládat spolu s ãíslem pfiístupu na vnûj í linku, pfiípadnû smûrov m ãíslem (str. 12) Pro pfiístup k ãíslûm uloïen m v zamãenému seznamu (str. 12) je tfieba zadat PIN telefonu (4 ãíslice). ReÏim práce se seznamem je moïno kdykoliv opustit stisknutím tlaãítka. Úspû né uloïení nové poloïky je signalizováno pípnutím. Skupiny telefonního seznamu KaÏdou poloïku telefonního seznamu je moïno zafiadit do jedné z 8 osobních skupin (1-8), skupiny "OFF" nebo skupiny " INT.". âísla vnitfiních úãastníkû je tfieba ukládat do skupiny " INT.", jinak je nebude moïno volat s vyuïitím seznamu (je-li ãíslo poboãky shodné s ãíslem vnûj ího úãastníka, neukládejte je do skupiny " INT."). Pro kaïdou s 8 osobních skupin je moïno zvolit barvu podsvícení displeje a melodii vyzvánûní (str ). V pfiípadû volání úãastníka z vnûj í linky se zapne zvolené podsvícení displeje a vyzvánûní (do skupiny 1 mûïete napfiíklad zafiadit rodinné pfiíslu níky, do skupiny 2 pfiátele a známé, do skupiny 8 spolupracovníky). V pfiípadû pfiíchozího volání z ãísla na vnûj í lince, které není zafiazeno do nûkteré z osobních skupin se zapne v chozí podsvícení displeje a standardní vyzvánûcí melodie. Pro skupinu " INT." není moïno nastavit barvu podsvícení ani melodii vyzvánûní. UloÏení ãísla a jména do seznamu <Podle potfieby> Vyberte "New Phonebook" * 1 (nov seznam). Zadejte PIN telefonu (4 ãíslice).* 3 Zadejte jméno * 2 (max. 16 znakû). Zadejte telefonní ãíslo (max. 24 ãíslic). Vyberte ãíslo poïadované osobní skupiny, "OFF" nebo " INT.". Pro vloïení pauzy do ãísla stisknûte. Do ãísla je moïno vloïit mezeru, která zabere jednu pozici pro ãíslice. Vyberte "Save" (uloïit). * 1 Objeví-li se na displeji text "Memory Full" (plná pamûè),telefon se pfiepne do pohotovostního reïimu pro uloïení nového ãísla je nutno smazat nûkterou z jiï uloïen ch poloïek (str. 9). * 2 Viz postup zadávání jmen a speciálních symbolû (str. 7). * 3 Tovární nastavení PINu je

7 UloÏení ãísla z pamûti posledních volan ch ãísel nebo novû zadaného ãísla <Z pamûti posledních volan ch ãísel> <Novû zadané ãíslo> <Podle potfieby> Vyberte poïadované ãíslo. NEBO Zadejte poïadované telefonní ãíslo. Vyberte "Save Phonebook" Zadejte kód PIN telefonu (4 ãíslice) Zadejte jméno (max. 16 znakû). Potvrìte ãíslo. Vyberte poïadovanou osobní skupinu, " INT." nebo "OFF". Vyberte "Save" (uloïit). Zadávání znakû Znaky se zadávají ãíseln mi tlaãítky klávesnice. Pfiepínání typu znakû Bûhem zadávání jména Vyberte poïadovan typ znakû. Latinka âíslice ecká abeceda Znaky s diakritikou Viz "Tabulka znakû" na dal í stranû. Pfiíklad: zadání jména "Anne 23" 7

8 Tabulka dostupn ch znakû Tlaãítko ABC (latinská abeceda) 0-9 (ãíslice) (fiecká abeceda) (znaky s diakritikou) nevyuïito nevyuïito nevyuïito nevyuïito nevyuïito nevyuïito Pfiesun kurzoru doleva. Pfiesun kurzoru doprava (pro zadání následujícího znaku téhoï tlaãítka pfiesuàte kurzor na dal í volnou pozici). Smazání znaku. Pro smazání v ech zadan ch znakû stisknûte dlouze. Pro pfiepnutí mezi velk mi a mal mi písmeny stisknûte. KaÏd m dal ím stisknutím se velikost znakû znovu zmûní. 8

9 Vyhledávání poloïek v seznamu <Podle potfieby> <Vyhledávání podle jména> Zadejte kód PIN telefonu. Volání ãísla uloïeného v seznamu Tlaãítkem zadejte první znak jména. Vyberte poïadované jméno*. Pfiíklad: "Felix" Stisknûte opakovanû tlaãítko, aï se zobrazí "F". Úprava poloïky uloïené v seznamu <úprava jména> Vyberte "Edit" (upravit). Zadejte jméno (max. 16 znakû) <úprava ãísla> Zadejte telefonní ãíslo (max. 24 ãíslic). Vyberte poïadovanou skupinu, "OFF" nebo " INT.". Vyberte "Save" (uloïit). Smazání poloïky uloïené v seznamu Vyberte "Clear" (smazat). Vyberte "YES". Po nûkolika sekundách se zobrazí následující poloïka seznamu. * PoloÏky se v seznamu ukládají v tomto pofiadí podle: ZnakÛ symbolû ãísel 9

10 Funkce zkrácené volby ãísla Tlaãítka 1-9 mohou b t vyuïita pro zkrácenou volbu ãísla pfiifiazeného z telefonního seznamu. Pfiifiazení ãísla ze seznamu ãíselnému tlaãítku <Podle potfieby> Zadejte kód PIN telefonu (4 ãíslice). Vyberte poïadované ãíslo. Vyberte "Reg. To Hot Key" (pfiifiadit ãíselnému tlaãítku). Vyberte ãíselné tlaãítko. Je-li jiï tlaãítko obsazeno, objeví se vlevo znak " ". Vyberte "Save" (uloïit) nebo "Overwrite" (pfiepsat). Zkrácená volba ãísla <Vyhledání ãísla> Dlouze stisknûte ãíselné tlaãítko. Vyberte poïadované ãíslo. Smazání ãísla zkrácené volby <Vyhledání ãísla> Dlouze stisknûte ãíselné tlaãítko. Vyberte poïadované ãíslo. Vyberte "Clear" (smazat). Zatímco je na fiádku "YES". Zámek seznamu Viz strana

11 Telefon je moïno naprogramovat podle vlastních poïadavkû, bûhem nastavování parametrû se na displeji zobrazují pfiíslu né pokyny. Po potvrzení poloïky menu "Setting Handset" (nastavení telefonu) se zobrazí hlavní menu, vût ina jeho poloïek obsahuje dal í dílãí menu. Bûhem programování: Do následujícího menu se mûïete pfiesunout namísto tlaãítkem také tlaãítkem. Pro návrat k pfiedchozímu kroku bûhem programování stisknûte tlaãítko nebo. Programování mûïete kdykoliv ukonãit stisknutím tlaãítka. Po skonãení programování se ozve pípnutí. Zmûna továrního nastavení Programování telefonu Vyberte "Setting Handset" (nastavení telefonu). Vyberte poïadovanou poloïku hlavního menu. Vyberte poïadovanou poloïku dílãího menu. Vyberte poïadované nastavení. Hlavní menu Dílãí menu Popis Nastavení * 1 (nastavení vyzvánûní) (nastavení tónû) (hlasitost vyzvánûní) (hlasitost pro volání z vnûj í linky) (vyzvánûcí melodie pro volání z poboãky) (vyzvánûcí melodie pro volající z nûkteré osobní skupiny seznamu) (tóny tlaãítek zapnout / vypnout) (varování dosahu) 6 úrovní, OFF odpovídá vypnutému vyzvánûní. Nastavení vyzvánûcí melodie pro volající z vnûj í linky, k dispozici je 20 vyzvánûcích melodií. Nastavení vyzvánûcí melodie pro volající z poboãky, k dispozici je 20 typû vyzvánûní. Nastavení vyzvánûcí melodie pro volající z ãísla uloïeného do nûkteré osobní skupiny seznamu, k dispozici je 20 rûzn ch melodií pro kaïdou skupinu. * 2 Tóny tlaãítek, potvrzovací a varovné tóny mûïete zapnout / vypnout. Upozornûní na pfiekroãení dosahu mûïete zapnout / vypnout. Hlasitost Hlasitost 3 OFF âíslo vyzvánûní Vyzvánûní 1 âíslo vyzvánûní Vyzvánûní 3 âíslo vyzvánûní Vyzvánûní 1 Zapnuto Vypnuto Zapnuto Vypnuto 11

12 Hlavní menu Dílãí menu Popis Nastavení * 1 (nastavení displeje) (displej v pohotovostním stavu) (volba jazyka) (barva podsvícení) Nastavení zobrazovan ch informací (ãíslo základny s níï telefon právû komunikuje, ãíslo poboãky, Ïádné údaje). Nastavení jednoho ze 12 jazykû. Nastavení barvy podsvícení (zelená, oranïová nebo ãervená). âíslo základny âíslo poboãky Vypnuto Jazyk Anglicky Zelená OranÏová âervená Private Color (barva podsvícení pro osobní skupiny) Nastavení barvy podsvícení pro kaïdou z osobních skupin seznamu (zelená, oranïová nebo ãervená). * 2 Zelená OranÏová âervená (nastavení hovorû) (kontrast) (základní pfiístupov kód) (zámek seznamu) V bûr jedné ze tfií úrovní kontrastu. Zámek seznamu znemoïní volat uloïená ãísla. * Aby se nemusela ãísla vnûj ích úãastníkû zadávat do seznamu vãetnû pfiístupového kódu vnûj í linky, je moïno zadat základní pfiístupov kód (max. 8 ãíslic). Zapnuto Vypnuto (dal í nastavení) (zmûna PIN telefonu) (rychlé pfiijetí hovoru) Zmûna kódu PIN telefonu (4 ãíslice); podrobnûj í informace najdete na následující stranû. Hovor mûïete pfiijmout pouh m zvednutím telefonu z nabíjeãky. Zapnuto Vypnuto (pfiihlá ení) (odhlá ení od základny) (pfiihlá ení telefonu) Podrobnûj í informace získáte u svého prodejce. (volba základny) (zru ení nastavení) 12 Volbou této poloïky obnovíte tovární nastavení telefonu. * 3 Obnoví se také tovární nastavení hlasitosti reproduktoru sluchátka a smaïe se pamûè posledních volan ch ãísel. YES NO * 1 Tovární nastavení je zv raznûno ed m odstínem. * 3 Je nutno zadat stávající PIN telefonu. * 2 Je nutno zadat ãíslo osobní skupiny.

13 Nastavení PIN V reïimu "Setting Handset" (nastavení telefonu) Vyberte "Other Option" (dal í nastavení). Vyberte "Change Hset PIN" (zmûnit PIN telefonu). Zadejte stávající PIN telefonu (4 ãíslice). Zadejte nov PIN telefonu DVAKRÁT (4 ãíslice). DÛleÏité informace Zcela nabité baterie: ReÏim Hovor Pohotovostní stav (standby) V drï baterie Ni-MH (pfiibliïnû) aï 15 hodin aï 120 hodin V drï baterií mûïe b t niï í zejména v tûchto pfiípadech: Hlasité telefonování, telefonování se sluchátky, vysoká teplota okolí. Jednou mûsíãnû oãistûte kryt pfiístroje a zejména nabíjecí kontakty such m, ãist m kouskem tkaniny. Pro zaji tûní spolehlivé funkce baterií ãistûte pfiístroj ãastûji, pouïíváte-li jej v pra ném ãi vlhkém prostfiedí. Pfiekroãení bûïné doby nabíjení nemá na funkci baterií Ïádn vliv. Pfieãtûte si prosím informace v oddíle "DÛleÏité pokyny pro správné nabíjení a pouïívání baterií Ni-MH. V mûna baterií Zaãne-li po nûkolika telefonátech blikat symbol " " aãkoliv baterie byly zcela nabity, je tfieba je vymûnit za nové (str. 2). Pfied v mûnou baterií pfiístroj vypnûte, aby nedo lo k vymazání údajû uloïen ch v pamûti (str. 3). Nové baterie nechejte nabíjet alespoà po dobu 15 hodin. Upozornûní: Aby nedo lo k poïáru nebo úrazu dodrïujte tato pravidla: 1. PouÏívejte v hradnû baterie pfiedepsaného typu. 2. NepouÏívejte baterie, které nejsou urãeny pro dobíjení. 3. Do pfiístroje nevkládejte souãasnû star í a novou baterii. 4. Staré baterie nevhazujte do ohnû nebezpeãí exploze. DodrÏujte platná nafiízení pro likvidaci star ch baterií. 5. Baterie nerozebírejte elektrolyt je chemicky agresivní a pfii styku s pokoïkou, zrakem a zaïívacím ústrojím mûïe zpûsobit po kození zdraví. 6. Dbejte na to, aby pfii manipulaci s baterií nedo lo ke zkratování jejich kontaktû napfiíklad náramkem, klíãi apod. nebezpeãí zahfiátí uveden ch pfiedmûtû na vysokou teplotu a následného popálení. 7. Pfii nabíjení baterií dodan ch s pfiístrojem nebo jin ch baterií schválen ch v robcem dodrïujte pravidla uvedená v této pfiíruãce. 13

14 DÛleÏité pokyny pro správné nabíjení a pouïití baterií Ni-MH. Tyto baterie ãasem stárnou, rychlost tohoto procesu je moïno zpomalit správnû provádûn m nabíjením. Pro zaji tûní co nejdel í Ïivotnosti baterií dodrïujte níïe uvedená pravidla. U baterií Ni-MH se projevuje takzvan "pamûèov jev" v pfiípadû telefonování po dobu 15 minut se zcela nabit mi bateriemi a následného odloïení telefonu do nabíjeãky se provozní doba baterií o tûchto 15 minut zkrátí. Z tohoto dûvodu je dûleïité, aby byly baterie nabíjeny pfiedepsan m zpûsobem aï po úplném vyãerpání své kapacity (úplné vybití) signalizovaném na displeji blikajícím symbolem " ". Zaãne-li se pfiesto pamûèov jev ãasem uplatàovat (v drï baterií se zkracuje), doporuãujeme baterie nûkolikrát po sobû zcela nabít a zase vybít. U baterií Ni-MH dochází také k samovolnému vybíjení rychlost tohoto procesu závisí na okolní teplotû, nejpomaleji probíhá pfii teplotách do C. Samovolné vybíjení je v raznûj í pfii vysok ch teplotách a vysoké vlhkosti vzduchu, baterie se mohou vybít také pfii del ím skladování. Staré baterie typu Ni-MH je nutno likvidovat v souladu s platn mi pfiedpisy o ochranû Ïivotního prostfiedí, protoïe obsahují zdraví kodliv Ni-MH. Peãlivû dodrïujte níïe uvedené pokyny: Bezpeãnost 1) SíÈová zásuvka: síèov adaptér je moïno pfiipojit pouze do zásuvky splàující parametry uvedené na typovém títku. 2) Del í neãinnost: nepouïívan pfiístroj vïdy vypínejte; nebudete-li pfiístroj pouïívat del í dobu, vytáhnûte síèov adaptér ze zásuvky. Instalace Prostfiedí 1) Voda a vlhkost: pfiístroj nepouïívejte v blízkosti tekoucí vody (koupelna, um vadlo apod.), ani jej nepokládejte na vlhké pfiedmûty. 2) Teplota: pfiístroj, nabíjeãku ani síèov adaptér nevystavujte pûsobení zdrojû sálavého tepla (radiátory, sporáky apod.), ani teplotám pod 5 C nebo nad 40 C. Umístûní 1) Pfiedmûty: na pfiístroj ani nabíjeãku nepokládejte tûïké pfiedmûty. 2) Materiály: dbejte na to, aby se pfiístroj nedostal do kontaktu s chemick mi materiály ani vodou; nepouïívejte jej v zakoufieném ani pra ném prostfiedí, nevystavujte jej pûsobení vibrací a otfiesû. 3) Povrch: nabíjeãka musí b t umístûna na vodorovné podloïce nebo instalována na stûnu. 14

15 Optimální podmínky provozu Pracovní dosah 1) ProtoÏe se pro pfienos signálu mezi základnou (CS Cell Station) a telefonem (pfienosná ãást) vyuïívají elektromagnetické vlny, závisí dosah zejména na konstrukãním fie ení budovy v níï je pfiístroj pouïíván a poãasí. 2) Dosah b vá v raznû vy í ve volném prostoru, na kvalitu hovoru a dosah mají záporn vliv pfiekáïky stûny, panely s ocelovou armaturou, rozmûrné kovové pfiedmûty apod. 3) Po pfiekroãení urãité vzdálenosti závislé na konkrétních podmínkách mezi telefonem a základnou se vzájemná komunikace pfieru í. Ru ivé signály V nûkter ch pfiípadech mûïe kvalitu komunikace zhor ovat ru ení zpûsobené zdroji elektromagnetického pole (chladniãky, mikrovlnné trouby, faxy, televizní pfiijímaãe, poãítaãe apod.). Bûhem telefonování udrïujte od uveden ch spotfiebiãû dostateãnou vzdálenost. VAROVÁNÍ: PRO ZAMEZENÍ ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM P ÍSTROJ NEVYSTAVUJTE PÒSOBENÍ VODY. VADN P ÍSTROJ SE NESNAÎTE OPRAVIT, TENTO ÚKOL SVù TE AUTORIZOVANÉMU SERVISU. 15

16 Technické údaje Typ pfienosu: Vícekanálov TDMA-TDD Kmitoãtové pásmo: MHz Poãet pfienosov ch kanálû: 10 Odstup kanálû: khz Pfienosová rychlost: kbit/s Multiplex kanálû: TDMA, 24 (T x 12, R x 12) slotû v jednom rámci Délka rámce: 10 ms Modulace: GFSK Kódování hlasu: ADPCM 32 kbit/s (CCITT G.721) Vysílací v kon: max. 250 mw Zmûny technick ch údajû vyhrazeny. Ilustrace pouïité v této pfiíruãce se mohou v detailech od skuteãného stavu li it Tento bez ÀÛrov telefon DECT pracuje v pásmu aï MHz. Pfiístroj splàuje poïadavky smûrnice 1999/8/EC. Pfiístroj splàuje podmínky pro provoz ve v ech zemích EU. V robce Kyushu Matsushita Electric (U.K.) prohla uje, Ïe pfiístroj splàuje základní poïadavky smûrnice R&TTE, 1999/5/EC. Prohlá ení o shodû se základními poïadavky smûrnice R&TTE najdete na webové adrese: 16

17 Seznam autorizovaných servisních středisek spotřební elektroniky Servisní středisko Ulice Město Telefon CTV VTR VCR AUPT DVD MWO PMWO WOT DVT BELS CZ s.r.o. Zapova 525 Benešov 0301/ ABC Electronic - Fiala Palackého 104 Brno 05/ RTV SERVIS s.r.o. Francouzská 48 Brno 05/ AVI Servis Křenová 42 Brno 05/ ESERVIS Klavíkova 12 České Budějovice 038/ NEPA SERVIS U Staré pošty 45 Frýdek-Místek 0658/ HORIZONT Široká 3 Havířov 069/ POASS Jiráskovo nám Hradec Králové 049/ ELEKTRONIKA - Čepl Milan Rašínova 466 Humpolec 0367/ POASS Filištínská 20 Chrudim 0455/ VIKI s.r.o Fritzova 12 Jihlava 066/ ELEKTRONIKA J.V.H. Jarošovská 119/II Jindřichův Hradec 0331/ TOP ELEKTRONIK M&V s.r.o. Moskevská 64 Karlovy Vary 017/ ELEKTRON spol. s r.o. Hluboká 269 Králíky 0446/ MJ * ELECTRONIC Na Perštýně 42 Liberec 4 048/ ČERTES, spol. s r.o. 28.října 41 Liberec 7 048/ MATTHES Praha, s.r.o. Příčná 647/3 Mariánské Lázně 0601/ EXPERT SERVIS Hoblíkova 39 Nový Jičín 0656/ Cázer ECS Kolárovo nám. 9 Olomouc 068/ RNDr. Otakar Šindler - Hi-Fi servis audio video nám. Republiky 2 Opava 0653/ TELESAT Plzeňská 12 Ostrava 069/ TVS-SERVIS U Oblouku 507 Ostrava - Poruba 069/ TELEVIZNÍ SLUŽBA NOVA Nádražní 102 Ostrava 1 069/ POASS U sokolovny 21 Pardubice 040/ AVIT servis Úslavská10 Plzeň 019/ Bohuslav Špaček Servis a prodej elektroniky Spolková 2 Plzeň 019/ VASK elektronik Na dláždění 61/ III Poděbrady 0324/ TVR servis s.r.o. Švehlova ul. Praha 15 02/ VIDEO - AUDIO Servis Lupáčova 22 Praha 3 02/ MATTHES Praha, s.r.o. Antala Staška 1075 Praha 4 02/ BELS CZ s.r.o. Bělehradská 18 Praha 4 02/ BESTEL s.r.o. P. Švandy ze Semčic 9 Praha 5 02/ Di spol. s r.o. Thámova 7 Praha 8 02/ RESAT s.r.o. Na Košince 106/10 Praha 8 02/ TVR servis s.r.o. Čakovická 2 Praha 9 02/ MATTHES Praha, s.r.o. Sušilova 45 Přerov 0641/ ELEKTRONIC SERVICE Prokopská 14 Příbram 0306/23613 ELEKTRO PEŠEK Masarykova 121 Slatiňany-Chrudim 0455/ MJ * ELECTRONIC Myslbekova ul. Stráž n. Nisou 048/ Prokop Miloslav - JIMI Žerotínova 8 Šumperk 0649/ ELEKTRONIKA J.V.H. Žižkovo nám. 45 Třeboň 0333/ AVM servis Mlýnská 134 Uherské Hradiště 0632/ BELVIS ELEKTRONIKA Dolní Valy 507 Uherský Brod 0633/ ELEKTRON spol. s r.o. Komenského 151 Ústí n. Orlicí 0465/ Rami electronic s.r.o. Novosedlické nám. 1239/2 Ústí nad Labem 047/ SIRIUS Tomáše Bati 783/38 Zlín 067/39333 CTV - televizory VTR - videorekordéry DVD - DVD audio, DVD video VCR - videokamery AUPT - audio Panasonic/Technics PMWO - profesionální MWO MWO - mikrovlnné trouby DVT - digitální videotechnika WOT - ostatní bílá technika Aktuální seznam servisních středisek naleznete také na 17

18 Seznam autorizovaných servisních středisek kancelářské a telekomunikační techniky Servisní středisko Ulice Město Telefon GSM Profi AIC TEL CT FAX LFAX PBX LCD PAN PPC PRN MON EBM Hybešova 42 Brno 05/ Klimatizace Brno s.r.o. Horní 32 Brno 05/ MICOS spol. s.r.o. Mánesova 11 Brno 05/ SPELEX s.r.o. Bosonožské nám. 5 Brno 05/ STAND CZ spol. s r.o. Kamenná 31 Brno 05/ TELECOM 21 CB s.r.o. Lipenská 38 Č. Budějovice 038/ RANA spol. s r.o. Eliščino nábř. 310 Hradec Králové 049/ CALLISTO - 96 a.s. Školní nám. 11 Chrudim 0455/ Svoboda fonservis Antala Staška 6 Jablonec n. Nisou 0428/ Britex CZ s.r.o. J.Hory 1521 Kladno 0312/ TRANSCONTROL s.r.o. Smetanova 483 Litvínov 035/ ECONOMIC SERVIS Fugnerova 35 Olomouc 2 068/ DIGITAL Telecommunications Obránců míru 12 Ostrava 069/ SOFT-TRONIK Tvorkovských 5 Ostrava 069/ Cron s.r.o. 28.října 210 Ostrava 069/ INEQ office s.r.o. Žerotínova 19 Ostrava II 069/ IPPON s.r.o. Průmyslová 360 Pardubice 040/ Percom spol s r.o. Slovanská tř. 36 Plzeň 019/ K.K. Copiers s.r.o. Pecháčkova 18 Plzeň 019/ MINTECH Zámečnická 30 Plzeň 019/ MAREX s.r.o. Slezská 39 Praha 2 02/ EBM Jeseniova 47 Praha 3 02/ KROMA spol. s r.o. Husitská 27 Praha 3 02/ AV Media s.r.o. Krumlovská 530 Praha 4 02/ FPD a.s. Hvožďanská 3 Praha 4 02/ PanaSys spol. s r.o. Kloboukova 9/1182 Praha 4 02/ SETOS spol. s r.o. Modřanská 80 Praha 4 02/ UNIELEKTRONIK s.r.o. Jinonická 80 Praha 5 02/ ELSO PHILIPS SERVICE Kladenská 3 Praha 6 02/ COPYS System Group s.r.o. Malá Plynární 4 /1454 Praha 7 02/ FEBRA SERVIS, a.s. Pomořanská 489 Praha 8 02/ ISC Communication, s.r.o. Pobřežní 34 Praha 8 02/ TELSET s.r.o. Křižíkova 42 Praha 8 02/ MICOS spol. s.r.o. Vápenice 21 Prostějov 0508/ KATES FAST Černokostelecká 1621 Říčany 0204/ Britex CZ s.r.o. Vožická 2582 Tábor 0361/ INTEM s.r.o. Petra z Ústí 1816 Tábor 0361/ TENO PLUS, s.r.o. tř. 3.května 325 Zlín-Malenovice 067/ GSM - mobilní telefony TEL - telefony, záznamníky FAX - faxy PBX - telefonní ústředny MON - monitory LCD - videoprojektory LFAX - laserové faxy PRN - tiskárny Profi - profi-přístroje CT - bezdrátové tel., DECT AIC - klimatizace PPC - kopírky PAN - panabordy 18 Aktuální seznam servisních středisek naleznete také na

19

20 Více informací získáte na adrese: Panasonic Czech Republic, s.r.o. Křižíkova 237/36A (Palác Karlín) Praha 8 obchodní oddělení: technická podpora: centrální fax: aktuální info na Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. OSAKA , Japan Vyrobilo Z STUDIO Zlín, 2002

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

Notebook Acer TravelMate série 230/280

Notebook Acer TravelMate série 230/280 Notebook Acer TravelMate série 230/280 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 230/280 Návod k obsluze Copyright 2002. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD LT7* 7LT7* LT7* Plazmové televizory PT8* 50PT8* Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk.

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 9LSD* LG0** LSD* 7LG0** LG0** LG0** 7LG0** LG5*** LG0** 7LG50** 9LG0** LG50** LG0** 7LG50** 6LG0** 5LG50** Plazmové televizory

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz

Více

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100 Návod k obsluze Informace o bezpeãnosti a ustanovení V STRAHA: V zafiízení je pouïit laser. Vzhledem k moïnému nebezpeãí zrakového úrazu by mûly b t kryty pfiístroje

Více

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky Česky Televizor LCD LD LCD TV UÎIVATLSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** MODLY LCD TV S LD PODSVÍCNÍM SL9*** 7SL9*** Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte

Více

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití.

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. Česky UŽIVATLSKÁ PŘÍRUČKA Plazmový televizor Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. www.lge.com HDMI, logo HDMI a High-Definition

Více

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína Návod pro instalaci, montáï a obsluhu plynov závûsn kotel 6 720 604 697 CZ (98.09) OSW s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína 4223-01.1/O Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 KE...

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm

Více

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

příručka pro energeticky úspornou domácnost

příručka pro energeticky úspornou domácnost S e n e r g i í H L AVN Í M Eˇ S TO PR A HA e f e k t i v n ě Karel Srdečný Publikaci zpracoval EkoWATT Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie Švábky 2 180 00 Praha 8 www.ekowatt.cz info@ekowatt.cz

Více

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 česky Přenosná část pro A260/A265 Přenosná část pro A160/A165 Základna bez hlasového záznamníku 14 5 1 Stav nabití akumulátoru 2 Interní číslo přenosné části 3 Dialogová tlačítka

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Bezpečnostní upozornění NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj během řízení auta. Telefonování během řízení auta je zakázané. Ověřte si zákony

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více