Operating Instructions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operating Instructions"

Transkript

1 Vysokorychlostní laserov fax s kopírkou Operating Instructions Číslo modelu KX-FL53EX Před pouitím zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí pouití. Tento model je určen k pouití v České republice, Maďarsku, Slovensku a Střední Evropě. CHCETE-LI TENTO MODEL POUÍVAT V ČESKÉ REPUBLICE, MAĎARSKU A SLOVENSKU, ZMĚŇTE NASTAVENÍ UMÍSTĚNÍ (funkce #74 na straně 42). Také lze zvolit jazyk (funkce #48 na straně 42).

2 Umístění ovládacích prvků Pokyny k práci s návodem k obsluze Při použití mějte návod k obsluze vždy otevřený na první straně (následující strana), abyste se mohli rychle orientovat v umístění tlačítek. OTEVŘÍT I

3 Ovládací prvky Při použití návodu k obsluze jej mějte otevřený na této stránce. Popis jednotlivých tlačítek viz strana 7. A B C D E F G H I J KL M N O P Q R S T U V W Tlačítka (uvedená v abecedním pořadí). AUTO ANSWER H HANDSET MUTE K QUICK SCAN START I BROADCAST C HELP N REDIAL/PAUSE J CALLER ID PRINT R JUNK FAX PROHIBITOR E RESOLUTION G CALLER ID SEARCH S LOWER T SET V COLLATE F MANUAL BROAD D Tlačítka předvolby B COPY START W MENU P STOP U DIRECTORY PROGRAM O MONITOR M TONE A FAX START V NAME/TEL NO. T VOLUME Q FLASH L NAVIGATOR Q II

4 Děkujeme, že jste si zakoupili fax značky Panasonic. Co je třeba zaznamenat Pro Vai budoucí protřebu. Datum nákupu Vrobní číslo (je uvedeno vzadu na přístroji) Jméno a adresa prodejce Telefonní číslo prodejce Připojte sem svoji svrzenku o nákupu. Tento model je určen k použití v České republice, Maďarsku, Slovensku a Střední Evropě v závislosti na funkci pro nastavení umístění. L Výchozí nastavení je Střední Evropa. Chcete-li tento model používat v České republice, Maďarsku a Slovensku, změňte nastavení (funkce #74: strana 37). Pro jazyk lze zvolit Češtinu, Maďarštinu, Slovenštinu a Angličtinu. L Údaje a hlášení na displeji se budou zobrazovat ve zvoleném jazyce. Výchozí nastavení je Anglicky. Chcete-li zvolit Češtinu, Maďarštinu nebo Slovenštinu, použijte funkci #48 popsanou v části na strana 37. Upozornění: L Dbejte na to, aby záznamov papír nebyl na straně určené k tisku naruen pouitím gumy, pokrábán nebo jinak pokozen. Vopačném případě by se tisk mohl rozmazat. Copyright: L Autorská práva k této příručce vlastní společnost Panasonic Communications Co., Ltd. (PCC) a majitelé licence. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti PCC a majitelů licence nesmí bt tato příručka ani její části v rámci autorskch práv v jakékoli podobě reprodukovány. Panasonic Communications Co., Ltd

5 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Důleité bezpečnostní pokyny Při pouívání tohoto zařízení dodrujte bezpečnostní opatření, která sniují riziko poáru, elektrického oku a úrazů.. Prostudujte si vechny pokyny. 2. Dbejte vech varování a pokynů vyznačench na zařízení. 3. Před čitěním zařízení odpojte ze zásuvky. Nepouívejte tekuté ani aerosolové čisticí prostředky. Na čitění pouijte vlhk hadřík. 4. Nepouívejte toto zařízení v blízkosti vody, například blízko vany, umyvadla, dřezu a podobně. 5. Umístěte zařízení na pevn povrch. Při pádu zařízení můe dojít k vánému pokození nebo poranění. 6. Nezakrvejte otvory a těrbiny zařízení. Slouí k ventilaci a ochraně před přehřátím. Nikdy zařízení neumísujte v blízkosti topení nebo v místech s nedostatečnou ventilací. 7. Pouívejte pouze zdroj napájení vyznačen na jednotce. Pokud si nejste jisti, jaké napájení je ve vaem domě, zeptejte se místní elektrárenské společnosti. 8. Zařízení je z bezpečnostních důvodů vybaveno uzemněnou vidlicí. Pokud tento druh zásuvky nemáte, nechejte si ji nainstalovat. Neobcházejte tuto bezpečnostní funkci úpravou zástrčky. 9. Na napájecí kabel nic nepokládejte. Umístěte zařízení na místo, kde kabel nebude překáet. 0. Zásuvky a prodluovací kabely nepřetěujte. Mohlo by dojít k poáru nebo elektrickému oku.. Do otvorů v zařízení nic nevsunujte. Mohlo by dojít k poáru nebo elektrickému oku. Do zařízení nesmí vniknout tekutiny. 2. Abyste sníili riziko elektrického oku, zařízení nerozebírejte. Pokud bude nutn servisní zásah, obrate se na autorizované servisní středisko. Při otevírání a odstraňování krytů můe dojít k úrazu elektrickm proudem. Dalí pouití po rozebrání a sloení zařízení můe vést k elektrickému oku. 3. Pokud dojde k uvedenm situacím, odpojte zařízení od zásuvky a obrate se na autorizované servisní středisko: A. Pokud je pokozená nebo odřená napájecí ňůra. B. Do zařízení vnikla tekutina. C. Zařízení bylo vystaveno deti nebo vodě. D. Zařízení nepracuje správně, i kdy je dodrován návod k obsluze. Upravujte pouze ovládací prvky popsané v návodu k obsluze. Nevhodné úpravy mohou vyadovat rozsáhlou opravu v autorizovaném servisním středisku. E. Pokud zařízení spadlo nebo bylo pokozeno. F. Pokud zařízení vykazuje vraznou změnu funkčnosti. 4. Během bouřky nepouívejte telefony vyjma bezdrátovch telefonů. Mohlo by dojít k elektrickému oku způsobenému bleskem. 5. Nepouívejte zařízení k ohláení úniku plynu, pokud jste v blízkosti havárie. TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE INSTALACE: L Po přesunutí jednotky z chladného nateplejí místo nechejte jednotku přizpůsobit vyí teplotě a nepřipojujte ji po dobu asi 30 minut. Pokud jednotku připojíte příli brzy po změně teploty, můe se uvnitř jednotky vytvořit kondenzace, která můe způsobit nesprávní fungování jednotky. L Během bouřky telefonní kabely nikdy nepřipojujte. L Telefonní konektory nikdy neinstalujte ve vlhkém prostředí, pokud k tomu není konektor přímo určen. L Nikdy se nedotkejte neizolovanch telefonních kabelů a terminálů, nebyla-li telefonní linka odpojena od síové přípojky. L Při instalaci telefonních kabelů a jejich úpravách buďte opatrní. VAROVÁNÍ: L Abyste zamezili nebezpečí poáru a elektrického oku, nevystavujte zařízení deti ani vlhkosti. 3

6 Bezpečnostní pokyny DALÍ INFORMACE: L Neumisujte zařízení v dosahu zařízení vytvářejících elektrick um, jako jsou zářivky a motory. L Zařízení je třeba chránit před prachem, vysokou teplotou a vibracemi. L Zařízení by nemělo bt vystaveno přímému slunečnímu záření. L Nepokládejte na zařízení těké předměty. L Nedotkejte se zástrčky mokrma rukama. L Otřete vnějí povrch zařízení měkkou látkou. Nepouívejte benzín, ředidla ani čisticí přáky. L Pokud nebudete zařízení delí dobu pouívat, odpojte je ze zásuvky. UPOZORNĚNÍ: Laserov paprsek L Tisková jednotka tohoto zařízení vyuívá laser. Při pouití ovládacích prvků, provedení úprav a vyuití postupů, které nejsou popsány zde, můete bt vystaveni nebezpečnému záření. Fixační jednotka Fixační jednotka L Fixační jednotka je horká. Nedotkejte se jí. L Během tisku nebo bezprostředně po jeho skončení je zahřátá také oblast v blízkosti vstupu záznamového papíru (). To je normální. zásobník s tonerem L Při manipulaci se zásobníkem s tonerem věnujte pozornost následujícím pokynům: Neponechávejte zásobníky s tonerem po delí dobu mimo ochrannou taku, zkrátila by se ivotnost toneru. Nesypte toner do zásobníku s tonerem. Pokud dojde k neúmyslnému poití toneru, vypijte několik sklenic vody a okamitě vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasaení očí tonerem oči důkladně vypláchněte a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se toner dostane do kontaktu s pokokou, důkladně zasaené místo omyjte mdlem a opláchněte vodou. Jednotka fotoválce L Před zahájením instalace jednotky fotoválce si přečtěte pokyny v části strana strana 9 Poté otevřete ochrannou taku jednotky fotoválce. Jednotka fotoválce obsahuje válec citliv na světlo. Vystavením světlu se válec můe pokodit. Po otevření ochranné taky dodrujte následující pokyny: Nevystavujte jednotku fotoválce na světle déle ne 5 minut. Nedotkejte se povrchu zeleného válce a dbejte na to, aby nedolo k jeho pokrábání. Nepokládejte jednotku fotoválcer do blízkosti prachu a píny nebo na místa s vysokou vlhkostí. Nevystavujte jednotku fotoválce přímému slunečnímu záření. PRO NEJLEPÍ VKON: L Během tisku je teplo vyuíváno k fixaci toneru na stránce. Následkem toho zařízení obvykle vytváří typick pach během tisku a krátce po jeho skončení. Proto zařízení pouívejte v místech s řádnm odvětráním. L Pokud chcete prodlouit ivotnost jednotky fotoválce, nikdy ji NEVYPÍNEJTE bezprostředně po skončení tisku. Nechejte zařízení ZAPNUTÉ po dobu minimálně 30 minut po skončení tisku. L Nepouit papír skladujte v originálním balení na chladném a suchém místě. Pokud tak neučiníte, bude to mít vliv na kvalitu tisku. L Nezakrvejte otvory a těrbiny zařízení. Pravidelně kontrolujte větrací otvory a vysavačem odstraňte nahromaděn prach. L Při vměně zásobníku s tonerem nebo jednotky fotoválce nesmí fotoválec přijít do styku s prachem, vodou ani jinou kapalinou. To můe mít vliv na kvalitu tisku. 4

7 Obsah Obsah. Úvod a instalace Příslušenství. Dodávané příslušenství Informace o příslušenství...7 Rozložení ovládacích prvků.3 Popis tlačítek Přehled...8 Instalace.5 zásobník s tonerem a jednotka fotoválce Zásobník papíru....7 Zásobník papíru....8 Zásobník dokumentů Kabel sluchátka Záznamový papír Příprava Připojení a nastavení 2. Připojení...4 Tlačítko Help (Nápověda) 2.2 Funkce nápovědy...5 Hlasitost 2.3 Nastavení hlasitosti...5 Úvodní programování 2.4 Datum a čas Vaše logo Vaše faxové číslo Telefon Automatická volba čísla 3. Ukládání jmen a telefonních čísel pod tlačítky rychlé volby Ukládání jmen a telefonních čísel do průvodce adresáře Úprava uložené položky Smazání uložené položky Uskutečnění telefonního hovoru pomocí rychlé volby nebo průvodce adresáře...2 ID volajícího 3.6 Služba ID volajícího Zobrazení a zpětné volání pomocí informací o volajícím Tisk seznamu ID volajících Smazání informací o volajícím Uložení informací o volajícím Fax Odesílání faxů 4. Ruční odesílání faxů Dokumenty, které lze odeslat Odeslání faxu pomocí rychlé volby nebo průvodce adresáře Přenos hromadného rozeslání Volba způsobu použití faxu...29 Příjem faxu 4.6 Ruční příjem faxů Automatický příjem faxů Použití zařízení se záznamníkem Příjem výzvy (získání faxu umístěného na jiném faxovém přístroji) Filtr nevyžádaných faxů (zabraňuje příjmu faxu, o který nemáte zájem) Kopie Kopírování 5. Zhotovení kopie Programovatelné funkce Přehled funkcí 6. Programování Základní funkce Rozšířené funkce Přímé příkazy pro programovací funkce Nápověda Chybové zprávy 7. Chybové zprávy Hlášení Chybové zprávy Displej Časté dotazy 7.3 Tato část slouží k odstranění problému souvisejícího s určitou funkcí Výměna 7.4 Výměna zásobníku s tonerem a jednotky fotoválce...44 Uvíznutí 7.5 Uvíznutí záznamového papíru Uvíznutí dokumentů při odesílání Čištění 7.7 Čistění vnitřní části zařízení Obecné informace Tištěná hlášení 8. Referenční seznamy a hlášení Technické údaje 8.2 Technické údaje o tomto produktu Rejstřík 9. Rejstřík

8 . Úvod a instalace. Úvod a instalace. Dodávané příslušenství Číslo Položka Množství Technické údaje Napájecí kabel Telefonní kabel Sluchátko Kabel sluchátka Zásobník papíru Zásobník papíru Jednotka fotoválce viz strana Zásobník s tonerem (doplňkový základní zásobník s tonerem) 9 Návod k obsluze Česky Poznámka: L Pokud jsou některé položky poškozeny nebo chybí, obraùte se na prodejce. L Původní krabici a balicí materiál si uchovejte pro případnou další přepravu zařízení. vytiskne přibližně 800 stránek formátu A4 při pokrytí 5 % (strana 55). Slovensky Maďarsky Anglicky j Stručné pokyny pro obsluhu Česky / Slovensky Maďarsky / Anglicky j 6

9 . Úvod a instalace.2 Informace o příslušenství Pokud má zařízení správně fungovat, používejte zásobník s tonerem a jednotku fotoválce společnosti Panasonic..2. Dostupné příslušenství Náhradní zásobník s tonerem (KX-FA83E/KX- FA83X) Náhradní jednotka fotoválce (KX-FA84E/KX- FA84X) Technické údaje najdete zde: strana 55. Rozložení ovládacích prvků.3 Popis tlačítek L Při určování polohy tlačítek mějte otevřený přední kryt. A {TONE} L Dočasné vypnutí režimu pulzní volby a zapnutí tónové volby během volby čísla v případě, že linka disponuje pulzní volbou. B Tlačítka předvolby L Použití rychlé volby (strana 20, 2, 26). C {BROADCAST} L Přenos dokumentu na více zařízení (strana 27, 28). D {MANUAL BROAD} L Ruční přenos dokumentu na více zařízení (strana 27, 28). E {JUNK FAX PROHIBITOR} L Použití filtru nevyžádaných faxů (strana 3). F {COLLATE} L Zhotovení kompletovaných kopií (strana 33). G {RESOLUTION} L Umožňuje volbu rozlišení (strana 25, 33). H {AUTO ANSWER} L Zapnutí a vypnutí nastavení automatického příjmu (strana 30, 30). I {QUICK SCAN START} L Uložení skenovaného dokumentu do paměti a jeho následné odeslání (strana 25). J {REDIAL/PAUSE} L Opakovaná volba posledního čísla. Pokud je linka obsazena při volbě telefonního hovoru pomocí tlačítka {MONITOR}, zařízení číslo opakovaně automaticky zvolí až pětkrát. L Vložení pauzy během volby čísla. K {HANDSET MUTE} L Během rozhovoru s druhou osobou ztlumí váš hlas. Chcete-li pokračovat v rozhovoru s volaným, znovu stiskněte toto tlačítko. L {FLASH} L Přístup ke speciálním telefonním službám nebo přenos hovorů z externího telefonu. M {MONITOR} L Umožňuje inicializaci volby čísla. N {HELP} L Tisk základních referenčních materiálů (strana 5). O {DIRECTORY PROGRAM} L Uložení a úprava jmen a telefonních čísel (strana 20). P {MENU} L Zahájení nebo ukončení programování. Q {NAVIGATOR}{VOLUME} L Nastavení hlasitosti (strana 5). L Hledání uložené položky (strana 2, 26). L Volba funkcí nebo funkce během programování (strana 35). L Přechod k další akci. R {CALLER ID PRINT} L Tisk seznamu ID volajících (strana 23). S {CALLER ID SEARCH} L Zobrazení informací o volajícím (strana 22). T {LOWER}{NAME/TEL NO.} L Volba stanic 2 22 pomocí rychlé volby (strana 20, 2, 26). L Změna způsobu zobrazení informací o volajícím (strana 22). U {STOP} L Zastavení operace nebo zrušení programování. V {FAX START}{SET} L Zahájení příjmu nebo odeslání faxu. L Uložení nastavení při programování. W {COPY START} L Inicializace kopírování (strana 33). 7

10 . Úvod a instalace.4 Přehled j k l Sluchátko 2 Reproduktor 3 Vodítka dokumentu 4 Zásobník papíru 5 Vstup záznamového papíru 6 Přítlačná deska 7 Zásobník papíru * 8 Zásobník dokumentů * 9 Výstup záznamového papíru j Výstup dokumentu k Přední kryt l Vstup dokumentu * Zásobník papíru a zásobník dokumentů nemusí být zobrazeny na všech ilustracích. 8

11 . Úvod a instalace Instalace.5 zásobník s tonerem a jednotka fotoválce Pozor: L Před zahájením instalace si přečtěte následující pokyny. Poté otevřete ochrannou tašku jednotky fotoválce. Jednotka fotoválce obsahuje válec citlivý na světlo. Vystavením světlu se válec může poškodit. Po otevření ochranné tašky dodržujte následující pokyny: Nevystavujte jednotku fotoválce na světle déle než 5 minut. Nedotýkejte se povrchu zeleného válce a dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškrábání. Nepokládejte jednotku fotoválcer do blízkosti prachu a špíny nebo na místa s vysokou vlhkostí. Nevystavujte jednotku fotoválce přímému slunečnímu záření. L Neponechávejte zásobníky s tonerem po delší dobu mimo ochrannou tašku, zkrátila by se životnost toneru. Nesypte toner do zásobníku s tonerem. Před otevřením ochranné tašky nového zásobníku s tonerem zásobník nejméně pětkrát protřepejte ve svislém směru. 3 Umístěte zásobník s tonerem () svisle do jednotky fotoválce (2). 4 Zatlačte zásobník s tonerem pevně směrem dolů, aby zapadl na své místo (). 2 5 Přiměřeným tlakem otočte obě páčkami () na zásobníku s tonerem. 2 Vyjměte zásobník s tonerem a jednotku fotoválce z ochranných tašek. Odlepte ze zásobníku s tonerem pečeù (). 9

12 . Úvod a instalace 6 Zkontrolujte, zda trojúhelníky () lícují, aby byl zásobník s tonerem instalován správně. 8 Nainstalujte válec a zásobník s tonerem () a držte je přitom za úchyty. 2 7 Otevřete přední kryt () za úchyt označený OTEVŘÍT (2). L Nedotýkejte se přenosového válce (2). 9 Zatlačením na obě strany zavřete přední kryt tiskárny (), aby byl zajištěn. 2 L Pokud je spodní sklo (3) znečištěné, otřete je měkkou suchou látkou. 3 L Pokud je na jednotce zobrazen nápis CEKEJTE PROSIM, neotevírejte přední kryt ani neodpojujte napájecí šňůru. Funkce úspory toneru Chcete-li snížit spotřebu toneru, ZAPNĚTE funkci úspory toneru (funkce #79: strana 38). Životnost zásobníku s tonerem se pak prodlouží přibližně o 40 %. Tato funkce může snížit kvalitu tisku. 0

13 . Úvod a instalace.6 Zásobník papíru Zasuňte zásobník papíru () do otvoru (2) na zadní straně zařízení..7 Zásobník papíru Zarovnejte otvory () v zásobníku papíru s kolíky (2) na spodní straně zařízení a poté vložte oba úchyty zásobníku papíru do otvorů v zařízení (3) Poznámka: L Zařízení neumísùujte tam, kde by pohybu výstupního papíru mohly bránit nějaké překážky (například zeď). L Tuto stranu (3) udržujte alespoň 50 mm od stěn atp., aby mohlo zařízení vychladnout. Poznámka: L Neumisùujte zařízení na místa, kde by lidé do zásobníku papíru vráželi. L Papír na dokumenty a záznamový papír se vysune zpřední části zařízení. Neumísùuje před zařízení žádné předměty. L Zásobník papíru pojme přibližně 00 listů potištěného papíru. Odeberte potištěný papír, dříve než se zásobník papíru naplní.

14 . Úvod a instalace.8 Zásobník dokumentů Lehce táhněte zásobník papíru () směrem dopředu, dokud nezapadne na své místo, a poté zatlačte na střední část zásobníku dokumetnů (2), abyste otevřeli nástavec (3)..9 Kabel sluchátka Připojte kabel sluchátka (). 2.0 Záznamový papír Pro faxové zprávy lze používat záznamový papír formátu A4. Zařízení pojme až 220 listů papíru o gramáži 60 g/m 2 až 75 g/m 2 nebo 200 listů o gramáži 80 g/m 2 nebo 80 listů papíru o gramáži 90 g/m 2. Viz poznámku týkající se specifikací papíru (strana 54). Před vložením stohu papíru papír prolistujte, abyste předešli jeho uvíznutí. 3 2

15 . Úvod a instalace 2 Vytáhněte přítlačnou desku směrem dopředu (), vložte papír tiskovou stranou dolů (2) a zatlačte na přítlačnou desku (3) L Papír nesmí přesahovat značky (4). L Je-li papír zasunut nesprávně, upravte stoh, jinak by mohlo dojít k uvíznutí papíru. Správně Nesprávně 3

16 2. Příprava 2. Připojení Příprava a nastavení 2. Připojení L Pokud toto zařízení používáte s počítačem a poskytovatel síte Interner vám dá pokyn instalovat filter, připojte jej následujícím způsobem: Připojit ke zdířce LINE. Telefonní kabel Filtr Do konektoru jedné telefonní linky Telefonní kabel Do konektoru jedné telefonní linky Do napájecí zásuvky ( V, 50 Hz) Napájecí kabel Tento model je určen k použití v České republice, Maďarsku, Slovensku a Střední Evropě. CHCETE-LI TENTO MODEL POUŽÍVAT V ČESKÉ REPUBLICE, MAĎARSKU A SLOVENSKU, ZMĚŇTE NASTAVENÍ UMÍSTĚNÍ (funkce #74: strana 37). Také lze zvolit jazyk (funkce #48: strana 37). Pozor: L Zařízení by se mělo používat v blízkosti snadno dostupné napájecí zásuvky. L Použijte telefonní kabel dodaný se zařízením. L Telefonní kabel neprodlužujte. Poznámka: L Pokud se chcete vyhnout nesprávnému fungování faxu, neumisùujte jej do blízkosti takových zařízení, jako jsou např. Televizory nebo reproduktory, které vytvářejí intenzivní magentické pole. L Pokud je na stejnou linku připojeno další zařízení, toto zařízení může nepříznivě ovlivnit připojení zařízení k síti. L Chcete-li k tomuto zařízení připojit záznamník, přejděte k části strana 3. 4

17 2. Příprava Tlačítko Help (Nápověda) 2.2 Funkce nápovědy Zařízení obsahuje užitečné informace, které lze vytisknout jako základní referenční materiály. Základní nastavení: Nastavení data, času, loga a čísla faxu. Seznam funkcí: Programování funkcí. Adresář: Uložení jmen a čísel do adresáře a volba čísel. Příjem faxu: Řešení potíží s příjmem faxů. Kopírka: Použití funkce kopírky. Hlášení: Seznam dostupných sestav. ID volajícího: Použití služby ID volajícího. 2.3 Nastavení hlasitosti {A}{B} {SET} 2.3. Hlasitost vyzvánění K dispozici jsou 4 úrovně (vysoká, střední, nízká, vypnuto). Zařízení musí být nečinné. Stiskněte tlačítko {A} nebo {B}. L Pokud se ve vstupu dokumentu nachází dokumenty, nelze hlasitost vyzvánění upravit. Zkontrolujte, že ve vstupu nejsou žádné dokumenty. VYPNUTÍ vyzvánění: Následující informace zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {B}. VYP. VYZVANENI? ANO:SET/NE:STOP {HELP} {<}{>} Stiskněte tlačítko {HELP}. 2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {<} nebo {>}. 3 Stiskněte tlačítko {SET}. L Vybraná položka bude vytištěna. {SET} 2 Stiskněte tlačítko {SET}. VYZVANENI VYP. L Vyzvánění lze znovu zapnout tlačítkem {A}. Když je vyzvánění VYPNUTO: Při přijetí volání zařízení nezazvoní a na displeji se zobrazí následující informace. PRICHOZI HOVOR Hlasitost Typ vyzvánění L Por vnější volání jsou k dispozici tři typy vyzvánění (funkce #7, strana 36) Hlasitost odposlechu K dispozici je 8 úrovní (od vysoké po nízkou). Při použití monitoru stiskněte tlačítko {A} nebo {B}. Úvodní programování 5

18 2. Příprava 2.4 Datum a čas L Tyto informace se vytisknou na každé stránce odeslané z této jednotky. L Hodiny se zpozdí nebo předběhnou o ±60 sekund za měsíc. L Pokud zvolíte Maďarštinu (funkce #48: strana 37), bude datum zobrazeno ve fromátu měsíc/den/rok. Příklad: srpna Stiskněte {0}{8} {}{0} {0}{3}. {MENU} {<}{>} Stiskněte tlačítko {MENU}. {SET} NAST. FUNKCI STISK.NAVI.[( )] Oprava chyby Tlačítky {<} nebo {>} přesuňte kurzor na nesprávné číslo a proveďte opravu. Pokud máte objednánu službu ID volajícího Datum a čas bude nastaveno automaticky podle obdržených informací o volajícím. 2 Následující informace zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {<} nebo {>}. DATUM A CAS STISKNETE SET 3 Stiskněte tlačítko {SET}. L Na displeji se zobrazí kurzor ( ). D: 0/M:0/R:03 CAS: 00:00 4 Zadejte aktuální den/měsíc/rok pomocí dvoumístného čísla pro každou část. Příklad: Příklad: 0. srpna 2003 Stiskněte {}{0} {0}{8} {0}{3}. D:0/M:08/R:03 CAS: 00:00 5 Zadejte aktuální údaj o hodinách a minutách pomocí dvoumístných čísel. Příklad: 5:5 Stiskněte {}{5} {}{5}. 6 Stiskněte tlačítko {SET}. L Zobrazí se další funkce. D: 0/M:08/R:03 CAS: 5:5 7 Tlačítkem {MENU} program ukončete. Poznámka: L Pokud jazyk nastavíte na hodnotu Anglicky nebo Maďarsky (funkce #48: strana 37), bude čas nastaven ve dvanáctihodinovém formátu. Příklad: 5:5. Stiskněte {0}{3} {}{5}. 2. Tiskněte opakovaně tlačítko {*}, odkud se nezobrazí položka PM. 6

19 2. Příprava 2.5 Vaše logo Tato funkce je dostupná pouze v Česku, na Slovensku a ve střední Evropě. Nejprve musíte nastavit umístění na Česko, Slovensko nebo střední Evropu (funkce #74, strana 37). Logo může představovat celou společnost, oddělení nebo vaše jméno. Tlačítka Znaky {3} D E F d e f 3 {4} G H I g h i 4 {5} J K L j k l 5 {6} M N O m n o 6 {7} P Q R S p q r s 7 {8} T U V t u v 8 {9} W X Y Z w x y z 9 {0} 0 ( ) < >! " # $ ^ {#} Nastavení malých a velkých písmen. {FLASH} Tlačítko Pomlčka {MENU} {STOP} {FLASH} {<}{>}{A}{B} {SET} {HANDSET MUTE} Stiskněte tlačítko {MENU}. NAST. FUNKCI STISK.NAVI.[( )] 2 Následující informace zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {<} nebo {>}. VASE LOGO STISKNETE SET 3 Stiskněte tlačítko {SET}. L Na displeji se zobrazí kurzor ( ). LOGO= 4 Zadejte své logo, až 30 znaků. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce znaků na straně strana 7. 5 Stiskněte tlačítko {SET}. L Zobrazí se další funkce. 6 Tlačítkem {MENU} program ukončete. Poznámka: L Tyto informace se vytisknou na každé stránce odeslané z této jednotky. Znaky zvolte pomocí klávesnice pro volbu čísla Tlačítka Znaky {} [ ] { } + / =,. _ ` : ;? {2} A B C a b c 2 {HANDSET MUTE} {STOP} Tlačítko Vložit Tlačítko Smazat Poznámka: L Chcete-li zadat další znak umístěný pod stejným číselným tlačítkem, přesuňte kurzor na další pozici stisknutím tlačítka {>}. Zadání loga Příklad: BILL. Stiskněte dvakrát tlačítko {2}. 2. Stiskněte třikrát tlačítko {4}. 3. Stiskněte třikrát tlačítko {5}. LOGO= B LOGO=B I LOGO=BI L 4. Tlačítkem {>} přemístěte kurzor na další pozici a stiskněte třikrát tlačítko {5}. LOGO=BIL L Přepnutí malých a velkých písmen Stisknutím tlačítka {#} změníte velká písmena na malá a naopak.. Stiskněte dvakrát tlačítko {2}. 2. Stiskněte třikrát tlačítko {4}. LOGO= B LOGO=B I 7

20 2. Příprava 3. Stiskněte tlačítko {#}. 4. Stiskněte třikrát tlačítko {5}. Oprava chyby LOGO=B i LOGO=Bi l Tlačítky {<} nebo {>} přesuňte kurzor na nesprávný znak a proveďte opravu. 2.6 Vaše faxové číslo Tato funkce je dostupná pouze v Česku, na Slovensku a ve střední Evropě. Nejprve musíte nastavit umístění na Česko, Slovensko nebo střední Evropu (funkce #74, strana 37). Smazání znaku Stisknutím tlačítka {<} nebo {>} přesuňte kurzor na znak, který chcete odstranit, a stiskněte tlačítko {STOP}. Vložení znaku. Pomocí tlačítek {<} nebo {>} přesuňte kurzor na pozici vpravo od místa, kam chcete znak vložit. 2. Stisknutím tlačítka {HANDSET MUTE} vložte mezeru a zadejte znak. Volba znaků pomocí tlačítka {A} nebo {B} Místo tlačítek na klávesnici lze znaky zadat tlačítkem {A} nebo {B}.. Požadovaný znak zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. 2. Tlačítkem {>} přemístěte kurzor na další pozici. L Zobrazený znak bude vložen. 3. Vraùte se ke kroku a zadejte další znak. {MENU} {FLASH} {<}{>} Stiskněte tlačítko {MENU}. NAST. FUNKCI STISK.NAVI.[( )] 2 Následující informace zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {<} nebo {>}. VASE FAX. CISLO STISKNETE SET 3 Stiskněte tlačítko {SET}. L Na displeji se zobrazí kurzor ( ). CISLO= {STOP} {SET} Pořadí zobrazení znaků Velká písmena Číslo Symbol Malá písmena : Stisknutí tlačítka {A} : Stisknutí tlačítka {B} 4 Zadejte své faxové číslo, až 20 číslic. Příklad: 5 Stiskněte tlačítko {SET}. L Zobrazí se další funkce. CISLO= Tlačítkem {MENU} program ukončete. Poznámka: L Tyto informace se vytisknou na každé stránce odeslané z této jednotky. L Talčítkem {*} zadáte + a tlačítkem {#} zadáte mezeru. Příklad: Stiskněte tlačítko {*}{2}{3}{4}{#}{5}{6}{7}{8}. L Pokud chcete do telefonního čísla vložit pomlčku, stiskněte tlačítko {FLASH}. Oprava chyby Tlačítky {<} nebo {>} přesuňte kurzor na nesprávné číslo a proveďte opravu. 8

21 2. Příprava Smazání čísla Stisknutím tlačítka {<} nebo {>} přesuňte kurzor na číslo, které chcete odstranit, a stiskněte tlačítko {STOP}. 9

22 3. Telefon 3. Automatická Telefon volba čísla 3. Ukládání jmen a telefonních čísel pod tlačítky rychlé volby Do rychlé volby lze uložit až 22 telefonních čísel. L Tlačítka předvolby až 3 lze použít jako tlačítka hromadného rozeslání (strana 27). L Pomocí rychlé volby lze také rozesílat faxy (strana 26). Užitečný tip: L Uložené položky lze ověřit pomocí seznamu telefonních čísel (strana 52). Poznámka: L Pomlčka nebo mezera se v telefonních číslech počítá jako dvě číslice. Oprava chyby Tlačítky {<} nebo {>} přesuňte kurzor na nesprávné číslo nebo znak a proveďte opravu. Tlačítka předvolby Smazání znaku nebo čísla Stisknutím tlačítka {<} nebo {>} přesuňte kurzor na znak nebo číslo, které chcete odstranit, a stiskněte tlačítko {STOP}. {LOWER} {SET} {<}{>} {STOP} {DIRECTORY PROGRAM} 3.2 Ukládání jmen a telefonních čísel do průvodce adresáře Do průvodce adresáře lze uložit až 00 telefonních čísel. L Pomocí průvodce adresáře lze také rozesílat faxy (strana 26). Stiskněte tlačítko {DIRECTORY PROGRAM}. 2 Vyberte požadované tlačítko předvolby. Předvolby 3:. Stiskněte jeden ze zámků přístroje tlačítek předvolby. Příklad: STANICE REZIM VOLBY [±] 2. Stiskněte tlačítko {SET}. Předvolby 4 : Stiskněte jeden ze zámků přístroje tlačítek předvolby. Předvolby 2 22: Stiskněte tlačítko {LOWER} a poté stiskněte jedno ztlačítek předvolby. 3 Zadejte jméno (lze použít až 0 znaků; pokyny naleznete zde strana 7). 4 Stiskněte tlačítko {SET}. 5 Zadejte telefonní číslo, až 30 číslic. 6 Stiskněte tlačítko {SET}. L Chcete-li naprogramovat další položky, zopakujte kroky 2 až 6. 7 Stiskněte tlačítko {DIRECTORY PROGRAM}. Stiskněte tlačítko {DIRECTORY PROGRAM}. 2 Stiskněte tlačítko {>}. {<}{>} {DIRECTORY PROGRAM} 3 Zadejte jméno (lze použít až 0 znaků; pokyny naleznete zde strana 7). 4 Stiskněte tlačítko {SET}. 5 Zadejte telefonní číslo, až 30 číslic. 6 Stiskněte tlačítko {SET}. L Chcete-li naprogramovat další položky, zopakujte kroky 3 až 6. 7 Stiskněte tlačítko {DIRECTORY PROGRAM}. Užitečný tip: L Uložené položky lze ověřit pomocí seznamu telefonních čísel (strana 52). {SET} {STOP} 20

23 3. Telefon Poznámka: L Pokud je zobrazeno VOLNE= 5 POZIC, můžete uložit už jen 5 položek. L Pomlčka nebo mezera se v telefonních číslech počítá jako 2 číslice. Oprava chyby Tlačítky {<} nebo {>} přesuňte kurzor na nesprávné číslo nebo znak a proveďte opravu. Smazání znaku nebo čísla Stisknutím tlačítka {<} nebo {>} přesuňte kurzor na znak nebo číslo, které chcete odstranit, a stiskněte tlačítko {STOP}. 3.3 Úprava uložené položky L Při určování polohy tlačítek mějte otevřený přední kryt. Stiskněte tlačítko {>}. L Zkontrolujte, že ve vstupu dokumentu nejsou žádné dokumenty. 2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. 3 Stiskněte tlačítko {DIRECTORY PROGRAM}. 4 Stiskněte tlačítko {*}. L Pokud jméno upravit nechcete, přejděte ke kroku 6. 5 Úprava jména (viz pokyny k uložení na straně strana 20). 6 Stiskněte tlačítko {SET}. L Pokud telefonní číslo upravit nechcete, přejděte ke kroku 8. 7 Upravte telefonní číslo. Další podrobnosti jsou uvedeny na straně strana Stiskněte tlačítko {SET}. 3.4 Smazání uložené položky L Při určování polohy tlačítek mějte otevřený přední kryt. Stiskněte tlačítko {>}. L Zkontrolujte, že ve vstupu dokumentu nejsou žádné dokumenty. 2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. 3 Stiskněte tlačítko {DIRECTORY PROGRAM}. 4 Stiskněte tlačítko {#}. L Mazání lze zrušit stisknutím tlačítka {STOP}. 5 Stiskněte tlačítko {SET}. 3.5 Uskutečnění telefonního hovoru pomocí rychlé volby nebo průvodce adresáře Před použitím této funkce naprogramujte požadovaná jména a telefonní čísla, která budete chtít vyvolávat pomocí rychlé volby nebo průvodce adresáře (strana 20). L Při určování polohy tlačítek mějte otevřený přední kryt Pomocí rychlé volby Stiskněte tlačítko {MONITOR} nebo zvedněte sluchátko. 2 Vyberte požadované tlačítko předvolby. Předvolby : Stiskněte požadované tlačítko předvolby. Předvolby 2 22: Stiskněte tlačítko {LOWER}, potom stiskněte jedno ztlačítek předvolby. L Zařízení volbu čísla zahájí automaticky Pomocí průvodce adresáře Stiskněte tlačítko {>}. L Zkontrolujte, že ve vstupu dokumentu nejsou žádné dokumenty. 2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. 3 Stiskněte tlačítko {MONITOR} nebo zvedněte sluchátko. L Zařízení volbu čísla zahájí automaticky. Hledání jména podle počátečního písmene Příklad: LISA. Stiskněte tlačítko {>}. L Zkontrolujte, že ve vstupu dokumentu nejsou žádné dokumenty. 2. Průvodce adresáře otevřete spustíte tlačítkem {A} nebo {B}. 3. Opakovaným stisknutím tlačítka {5} zobrazíte kterékoli jméno s počátečním písmenem L (viz tabulku znaků, strana 7). L Symboly (nikoli písmena ani čísla) lze hledat tlačítkem {*}. 4. LISA zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. L Hledání lze zastavit tlačítkem {STOP}. 2

Pokyny pro obsluhu. Kompaktní laserový fax. Model č. KX-FL403EX

Pokyny pro obsluhu. Kompaktní laserový fax. Model č. KX-FL403EX Pokyny pro obsluhu Kompaktní laserový fax Model č. KX-FL403EX Před použitím zařízení si nejprve přečtěte návod k obsluze a uložte jej na bezpečném místě pro budoucí použití. Tato jednotka je kompatibilní

Více

Pokyny pro obsluhu. Faxový přistroj s tiskem na běžný papír a kopírkou. Model č. KX-FP701CE

Pokyny pro obsluhu. Faxový přistroj s tiskem na běžný papír a kopírkou. Model č. KX-FP701CE Pokyny pro obsluhu Faxový přistroj s tiskem na běžný papír a kopírkou Model č. KX-FP701CE Před použitím zařízení si nejprve přečtěte návod k obsluze a uložte jej na bezpečném místě pro budoucí použití.

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

KX-MB773EX KX-MB783EX

KX-MB773EX KX-MB783EX Pokyny pro obsluhu Na obrázku je model KX-MB263. Multifunkční tiskárna Model č. KX-MB263HX KX-MB773EX KX-MB783EX NEPŘIPOJUJTE kabel USB, dokud nebudete vyzváni softwarem Multi-Function Station (Disk CD-ROM).

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Úvodní příručka NPD4499-00 CS

Úvodní příručka NPD4499-00 CS NPD4499-00 CS Kapitola 1 Úvod Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit toto zařízení. Tato Quick Guide () poskytuje úvod a ilustrace k základním operacím s tímto zařízením a jeho často užívaným funkcím.

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

MODEL UX-53 UX-73. FAXOVÝ PŘÍSTROJ Návod k obsluze

MODEL UX-53 UX-73. FAXOVÝ PŘÍSTROJ Návod k obsluze MODEL UX-53 UX-73 FAXOVÝ PŘÍSTROJ Návod k obsluze OBSAH ÚVODEM...3 Technická data...3 Pohled na ovládací panel...5 1. INSTALACE...7 Obsah dodávky...7 Připojení...7 Založení termografického papíru...11

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com PARROT CK3100 Návod k použití www.parrot.com Obsah balení LCD displej Napájecí kabel Elektronická řídící jednotka Mikrofon Kabel funkce Mute Návod k použití MONTÁŽ CK3100 Instalace elektronické jednotky

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break 1 Siemens Gigaset C450 IP-v07.02 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Nastavení jazyka Nastavení českého jazyka přenosné části

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Popis KX-FL403EX-W. Rozpis cen Recyklační poplatek 25,21 Kč Cena bez poplatků 6 046,22 Kč Cena s poplatky 6 071,43 Kč DPH 19% Cena s DPH 7 225,00 Kč

Popis KX-FL403EX-W. Rozpis cen Recyklační poplatek 25,21 Kč Cena bez poplatků 6 046,22 Kč Cena s poplatky 6 071,43 Kč DPH 19% Cena s DPH 7 225,00 Kč Panasonic KX-FL403EX-W - laserový fax/tel/kopírka KX-FL403EX-W Laser fax na kanc. papír,14,4k bps, paměť na cca 40 stran pro příjem do paměti, rychlost tisku cca. 14 stran/min., rozlišení 600 x 600dpi,

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Podrobná příručka uživatele

Podrobná příručka uživatele Podrobná příručka uživatele DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Verze 0 CZE Příručky uživatele a kde je hledat? Jakou příručku? Co obsahuje? Kde se nachází? Příručka bezpečnosti výrobku Stručný návod k obsluze

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Příručka pro faxování tiskárny 7600 Series

Příručka pro faxování tiskárny 7600 Series Příručka pro faxování tiskárny 7600 Series 2008 www.lexmark.com Obsah Úvod...5 Vyhledání informací o tiskárně...5 Popis částí tiskárny...8 Popis částí tiskárny...8 Nastavení faxování...12 Příprava tiskárny

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132 Příručka rychlého použití 701P44870 Květen 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network a Windows Server jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více