Operating Instructions

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operating Instructions"

Transkript

1 Vysokorychlostní laserov fax s kopírkou Operating Instructions Číslo modelu KX-FL53EX Před pouitím zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí pouití. Tento model je určen k pouití v České republice, Maďarsku, Slovensku a Střední Evropě. CHCETE-LI TENTO MODEL POUÍVAT V ČESKÉ REPUBLICE, MAĎARSKU A SLOVENSKU, ZMĚŇTE NASTAVENÍ UMÍSTĚNÍ (funkce #74 na straně 42). Také lze zvolit jazyk (funkce #48 na straně 42).

2 Umístění ovládacích prvků Pokyny k práci s návodem k obsluze Při použití mějte návod k obsluze vždy otevřený na první straně (následující strana), abyste se mohli rychle orientovat v umístění tlačítek. OTEVŘÍT I

3 Ovládací prvky Při použití návodu k obsluze jej mějte otevřený na této stránce. Popis jednotlivých tlačítek viz strana 7. A B C D E F G H I J KL M N O P Q R S T U V W Tlačítka (uvedená v abecedním pořadí). AUTO ANSWER H HANDSET MUTE K QUICK SCAN START I BROADCAST C HELP N REDIAL/PAUSE J CALLER ID PRINT R JUNK FAX PROHIBITOR E RESOLUTION G CALLER ID SEARCH S LOWER T SET V COLLATE F MANUAL BROAD D Tlačítka předvolby B COPY START W MENU P STOP U DIRECTORY PROGRAM O MONITOR M TONE A FAX START V NAME/TEL NO. T VOLUME Q FLASH L NAVIGATOR Q II

4 Děkujeme, že jste si zakoupili fax značky Panasonic. Co je třeba zaznamenat Pro Vai budoucí protřebu. Datum nákupu Vrobní číslo (je uvedeno vzadu na přístroji) Jméno a adresa prodejce Telefonní číslo prodejce Připojte sem svoji svrzenku o nákupu. Tento model je určen k použití v České republice, Maďarsku, Slovensku a Střední Evropě v závislosti na funkci pro nastavení umístění. L Výchozí nastavení je Střední Evropa. Chcete-li tento model používat v České republice, Maďarsku a Slovensku, změňte nastavení (funkce #74: strana 37). Pro jazyk lze zvolit Češtinu, Maďarštinu, Slovenštinu a Angličtinu. L Údaje a hlášení na displeji se budou zobrazovat ve zvoleném jazyce. Výchozí nastavení je Anglicky. Chcete-li zvolit Češtinu, Maďarštinu nebo Slovenštinu, použijte funkci #48 popsanou v části na strana 37. Upozornění: L Dbejte na to, aby záznamov papír nebyl na straně určené k tisku naruen pouitím gumy, pokrábán nebo jinak pokozen. Vopačném případě by se tisk mohl rozmazat. Copyright: L Autorská práva k této příručce vlastní společnost Panasonic Communications Co., Ltd. (PCC) a majitelé licence. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti PCC a majitelů licence nesmí bt tato příručka ani její části v rámci autorskch práv v jakékoli podobě reprodukovány. Panasonic Communications Co., Ltd

5 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Důleité bezpečnostní pokyny Při pouívání tohoto zařízení dodrujte bezpečnostní opatření, která sniují riziko poáru, elektrického oku a úrazů.. Prostudujte si vechny pokyny. 2. Dbejte vech varování a pokynů vyznačench na zařízení. 3. Před čitěním zařízení odpojte ze zásuvky. Nepouívejte tekuté ani aerosolové čisticí prostředky. Na čitění pouijte vlhk hadřík. 4. Nepouívejte toto zařízení v blízkosti vody, například blízko vany, umyvadla, dřezu a podobně. 5. Umístěte zařízení na pevn povrch. Při pádu zařízení můe dojít k vánému pokození nebo poranění. 6. Nezakrvejte otvory a těrbiny zařízení. Slouí k ventilaci a ochraně před přehřátím. Nikdy zařízení neumísujte v blízkosti topení nebo v místech s nedostatečnou ventilací. 7. Pouívejte pouze zdroj napájení vyznačen na jednotce. Pokud si nejste jisti, jaké napájení je ve vaem domě, zeptejte se místní elektrárenské společnosti. 8. Zařízení je z bezpečnostních důvodů vybaveno uzemněnou vidlicí. Pokud tento druh zásuvky nemáte, nechejte si ji nainstalovat. Neobcházejte tuto bezpečnostní funkci úpravou zástrčky. 9. Na napájecí kabel nic nepokládejte. Umístěte zařízení na místo, kde kabel nebude překáet. 0. Zásuvky a prodluovací kabely nepřetěujte. Mohlo by dojít k poáru nebo elektrickému oku.. Do otvorů v zařízení nic nevsunujte. Mohlo by dojít k poáru nebo elektrickému oku. Do zařízení nesmí vniknout tekutiny. 2. Abyste sníili riziko elektrického oku, zařízení nerozebírejte. Pokud bude nutn servisní zásah, obrate se na autorizované servisní středisko. Při otevírání a odstraňování krytů můe dojít k úrazu elektrickm proudem. Dalí pouití po rozebrání a sloení zařízení můe vést k elektrickému oku. 3. Pokud dojde k uvedenm situacím, odpojte zařízení od zásuvky a obrate se na autorizované servisní středisko: A. Pokud je pokozená nebo odřená napájecí ňůra. B. Do zařízení vnikla tekutina. C. Zařízení bylo vystaveno deti nebo vodě. D. Zařízení nepracuje správně, i kdy je dodrován návod k obsluze. Upravujte pouze ovládací prvky popsané v návodu k obsluze. Nevhodné úpravy mohou vyadovat rozsáhlou opravu v autorizovaném servisním středisku. E. Pokud zařízení spadlo nebo bylo pokozeno. F. Pokud zařízení vykazuje vraznou změnu funkčnosti. 4. Během bouřky nepouívejte telefony vyjma bezdrátovch telefonů. Mohlo by dojít k elektrickému oku způsobenému bleskem. 5. Nepouívejte zařízení k ohláení úniku plynu, pokud jste v blízkosti havárie. TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE INSTALACE: L Po přesunutí jednotky z chladného nateplejí místo nechejte jednotku přizpůsobit vyí teplotě a nepřipojujte ji po dobu asi 30 minut. Pokud jednotku připojíte příli brzy po změně teploty, můe se uvnitř jednotky vytvořit kondenzace, která můe způsobit nesprávní fungování jednotky. L Během bouřky telefonní kabely nikdy nepřipojujte. L Telefonní konektory nikdy neinstalujte ve vlhkém prostředí, pokud k tomu není konektor přímo určen. L Nikdy se nedotkejte neizolovanch telefonních kabelů a terminálů, nebyla-li telefonní linka odpojena od síové přípojky. L Při instalaci telefonních kabelů a jejich úpravách buďte opatrní. VAROVÁNÍ: L Abyste zamezili nebezpečí poáru a elektrického oku, nevystavujte zařízení deti ani vlhkosti. 3

6 Bezpečnostní pokyny DALÍ INFORMACE: L Neumisujte zařízení v dosahu zařízení vytvářejících elektrick um, jako jsou zářivky a motory. L Zařízení je třeba chránit před prachem, vysokou teplotou a vibracemi. L Zařízení by nemělo bt vystaveno přímému slunečnímu záření. L Nepokládejte na zařízení těké předměty. L Nedotkejte se zástrčky mokrma rukama. L Otřete vnějí povrch zařízení měkkou látkou. Nepouívejte benzín, ředidla ani čisticí přáky. L Pokud nebudete zařízení delí dobu pouívat, odpojte je ze zásuvky. UPOZORNĚNÍ: Laserov paprsek L Tisková jednotka tohoto zařízení vyuívá laser. Při pouití ovládacích prvků, provedení úprav a vyuití postupů, které nejsou popsány zde, můete bt vystaveni nebezpečnému záření. Fixační jednotka Fixační jednotka L Fixační jednotka je horká. Nedotkejte se jí. L Během tisku nebo bezprostředně po jeho skončení je zahřátá také oblast v blízkosti vstupu záznamového papíru (). To je normální. zásobník s tonerem L Při manipulaci se zásobníkem s tonerem věnujte pozornost následujícím pokynům: Neponechávejte zásobníky s tonerem po delí dobu mimo ochrannou taku, zkrátila by se ivotnost toneru. Nesypte toner do zásobníku s tonerem. Pokud dojde k neúmyslnému poití toneru, vypijte několik sklenic vody a okamitě vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasaení očí tonerem oči důkladně vypláchněte a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se toner dostane do kontaktu s pokokou, důkladně zasaené místo omyjte mdlem a opláchněte vodou. Jednotka fotoválce L Před zahájením instalace jednotky fotoválce si přečtěte pokyny v části strana strana 9 Poté otevřete ochrannou taku jednotky fotoválce. Jednotka fotoválce obsahuje válec citliv na světlo. Vystavením světlu se válec můe pokodit. Po otevření ochranné taky dodrujte následující pokyny: Nevystavujte jednotku fotoválce na světle déle ne 5 minut. Nedotkejte se povrchu zeleného válce a dbejte na to, aby nedolo k jeho pokrábání. Nepokládejte jednotku fotoválcer do blízkosti prachu a píny nebo na místa s vysokou vlhkostí. Nevystavujte jednotku fotoválce přímému slunečnímu záření. PRO NEJLEPÍ VKON: L Během tisku je teplo vyuíváno k fixaci toneru na stránce. Následkem toho zařízení obvykle vytváří typick pach během tisku a krátce po jeho skončení. Proto zařízení pouívejte v místech s řádnm odvětráním. L Pokud chcete prodlouit ivotnost jednotky fotoválce, nikdy ji NEVYPÍNEJTE bezprostředně po skončení tisku. Nechejte zařízení ZAPNUTÉ po dobu minimálně 30 minut po skončení tisku. L Nepouit papír skladujte v originálním balení na chladném a suchém místě. Pokud tak neučiníte, bude to mít vliv na kvalitu tisku. L Nezakrvejte otvory a těrbiny zařízení. Pravidelně kontrolujte větrací otvory a vysavačem odstraňte nahromaděn prach. L Při vměně zásobníku s tonerem nebo jednotky fotoválce nesmí fotoválec přijít do styku s prachem, vodou ani jinou kapalinou. To můe mít vliv na kvalitu tisku. 4

7 Obsah Obsah. Úvod a instalace Příslušenství. Dodávané příslušenství Informace o příslušenství...7 Rozložení ovládacích prvků.3 Popis tlačítek Přehled...8 Instalace.5 zásobník s tonerem a jednotka fotoválce Zásobník papíru....7 Zásobník papíru....8 Zásobník dokumentů Kabel sluchátka Záznamový papír Příprava Připojení a nastavení 2. Připojení...4 Tlačítko Help (Nápověda) 2.2 Funkce nápovědy...5 Hlasitost 2.3 Nastavení hlasitosti...5 Úvodní programování 2.4 Datum a čas Vaše logo Vaše faxové číslo Telefon Automatická volba čísla 3. Ukládání jmen a telefonních čísel pod tlačítky rychlé volby Ukládání jmen a telefonních čísel do průvodce adresáře Úprava uložené položky Smazání uložené položky Uskutečnění telefonního hovoru pomocí rychlé volby nebo průvodce adresáře...2 ID volajícího 3.6 Služba ID volajícího Zobrazení a zpětné volání pomocí informací o volajícím Tisk seznamu ID volajících Smazání informací o volajícím Uložení informací o volajícím Fax Odesílání faxů 4. Ruční odesílání faxů Dokumenty, které lze odeslat Odeslání faxu pomocí rychlé volby nebo průvodce adresáře Přenos hromadného rozeslání Volba způsobu použití faxu...29 Příjem faxu 4.6 Ruční příjem faxů Automatický příjem faxů Použití zařízení se záznamníkem Příjem výzvy (získání faxu umístěného na jiném faxovém přístroji) Filtr nevyžádaných faxů (zabraňuje příjmu faxu, o který nemáte zájem) Kopie Kopírování 5. Zhotovení kopie Programovatelné funkce Přehled funkcí 6. Programování Základní funkce Rozšířené funkce Přímé příkazy pro programovací funkce Nápověda Chybové zprávy 7. Chybové zprávy Hlášení Chybové zprávy Displej Časté dotazy 7.3 Tato část slouží k odstranění problému souvisejícího s určitou funkcí Výměna 7.4 Výměna zásobníku s tonerem a jednotky fotoválce...44 Uvíznutí 7.5 Uvíznutí záznamového papíru Uvíznutí dokumentů při odesílání Čištění 7.7 Čistění vnitřní části zařízení Obecné informace Tištěná hlášení 8. Referenční seznamy a hlášení Technické údaje 8.2 Technické údaje o tomto produktu Rejstřík 9. Rejstřík

8 . Úvod a instalace. Úvod a instalace. Dodávané příslušenství Číslo Položka Množství Technické údaje Napájecí kabel Telefonní kabel Sluchátko Kabel sluchátka Zásobník papíru Zásobník papíru Jednotka fotoválce viz strana Zásobník s tonerem (doplňkový základní zásobník s tonerem) 9 Návod k obsluze Česky Poznámka: L Pokud jsou některé položky poškozeny nebo chybí, obraùte se na prodejce. L Původní krabici a balicí materiál si uchovejte pro případnou další přepravu zařízení. vytiskne přibližně 800 stránek formátu A4 při pokrytí 5 % (strana 55). Slovensky Maďarsky Anglicky j Stručné pokyny pro obsluhu Česky / Slovensky Maďarsky / Anglicky j 6

9 . Úvod a instalace.2 Informace o příslušenství Pokud má zařízení správně fungovat, používejte zásobník s tonerem a jednotku fotoválce společnosti Panasonic..2. Dostupné příslušenství Náhradní zásobník s tonerem (KX-FA83E/KX- FA83X) Náhradní jednotka fotoválce (KX-FA84E/KX- FA84X) Technické údaje najdete zde: strana 55. Rozložení ovládacích prvků.3 Popis tlačítek L Při určování polohy tlačítek mějte otevřený přední kryt. A {TONE} L Dočasné vypnutí režimu pulzní volby a zapnutí tónové volby během volby čísla v případě, že linka disponuje pulzní volbou. B Tlačítka předvolby L Použití rychlé volby (strana 20, 2, 26). C {BROADCAST} L Přenos dokumentu na více zařízení (strana 27, 28). D {MANUAL BROAD} L Ruční přenos dokumentu na více zařízení (strana 27, 28). E {JUNK FAX PROHIBITOR} L Použití filtru nevyžádaných faxů (strana 3). F {COLLATE} L Zhotovení kompletovaných kopií (strana 33). G {RESOLUTION} L Umožňuje volbu rozlišení (strana 25, 33). H {AUTO ANSWER} L Zapnutí a vypnutí nastavení automatického příjmu (strana 30, 30). I {QUICK SCAN START} L Uložení skenovaného dokumentu do paměti a jeho následné odeslání (strana 25). J {REDIAL/PAUSE} L Opakovaná volba posledního čísla. Pokud je linka obsazena při volbě telefonního hovoru pomocí tlačítka {MONITOR}, zařízení číslo opakovaně automaticky zvolí až pětkrát. L Vložení pauzy během volby čísla. K {HANDSET MUTE} L Během rozhovoru s druhou osobou ztlumí váš hlas. Chcete-li pokračovat v rozhovoru s volaným, znovu stiskněte toto tlačítko. L {FLASH} L Přístup ke speciálním telefonním službám nebo přenos hovorů z externího telefonu. M {MONITOR} L Umožňuje inicializaci volby čísla. N {HELP} L Tisk základních referenčních materiálů (strana 5). O {DIRECTORY PROGRAM} L Uložení a úprava jmen a telefonních čísel (strana 20). P {MENU} L Zahájení nebo ukončení programování. Q {NAVIGATOR}{VOLUME} L Nastavení hlasitosti (strana 5). L Hledání uložené položky (strana 2, 26). L Volba funkcí nebo funkce během programování (strana 35). L Přechod k další akci. R {CALLER ID PRINT} L Tisk seznamu ID volajících (strana 23). S {CALLER ID SEARCH} L Zobrazení informací o volajícím (strana 22). T {LOWER}{NAME/TEL NO.} L Volba stanic 2 22 pomocí rychlé volby (strana 20, 2, 26). L Změna způsobu zobrazení informací o volajícím (strana 22). U {STOP} L Zastavení operace nebo zrušení programování. V {FAX START}{SET} L Zahájení příjmu nebo odeslání faxu. L Uložení nastavení při programování. W {COPY START} L Inicializace kopírování (strana 33). 7

10 . Úvod a instalace.4 Přehled j k l Sluchátko 2 Reproduktor 3 Vodítka dokumentu 4 Zásobník papíru 5 Vstup záznamového papíru 6 Přítlačná deska 7 Zásobník papíru * 8 Zásobník dokumentů * 9 Výstup záznamového papíru j Výstup dokumentu k Přední kryt l Vstup dokumentu * Zásobník papíru a zásobník dokumentů nemusí být zobrazeny na všech ilustracích. 8

11 . Úvod a instalace Instalace.5 zásobník s tonerem a jednotka fotoválce Pozor: L Před zahájením instalace si přečtěte následující pokyny. Poté otevřete ochrannou tašku jednotky fotoválce. Jednotka fotoválce obsahuje válec citlivý na světlo. Vystavením světlu se válec může poškodit. Po otevření ochranné tašky dodržujte následující pokyny: Nevystavujte jednotku fotoválce na světle déle než 5 minut. Nedotýkejte se povrchu zeleného válce a dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškrábání. Nepokládejte jednotku fotoválcer do blízkosti prachu a špíny nebo na místa s vysokou vlhkostí. Nevystavujte jednotku fotoválce přímému slunečnímu záření. L Neponechávejte zásobníky s tonerem po delší dobu mimo ochrannou tašku, zkrátila by se životnost toneru. Nesypte toner do zásobníku s tonerem. Před otevřením ochranné tašky nového zásobníku s tonerem zásobník nejméně pětkrát protřepejte ve svislém směru. 3 Umístěte zásobník s tonerem () svisle do jednotky fotoválce (2). 4 Zatlačte zásobník s tonerem pevně směrem dolů, aby zapadl na své místo (). 2 5 Přiměřeným tlakem otočte obě páčkami () na zásobníku s tonerem. 2 Vyjměte zásobník s tonerem a jednotku fotoválce z ochranných tašek. Odlepte ze zásobníku s tonerem pečeù (). 9

12 . Úvod a instalace 6 Zkontrolujte, zda trojúhelníky () lícují, aby byl zásobník s tonerem instalován správně. 8 Nainstalujte válec a zásobník s tonerem () a držte je přitom za úchyty. 2 7 Otevřete přední kryt () za úchyt označený OTEVŘÍT (2). L Nedotýkejte se přenosového válce (2). 9 Zatlačením na obě strany zavřete přední kryt tiskárny (), aby byl zajištěn. 2 L Pokud je spodní sklo (3) znečištěné, otřete je měkkou suchou látkou. 3 L Pokud je na jednotce zobrazen nápis CEKEJTE PROSIM, neotevírejte přední kryt ani neodpojujte napájecí šňůru. Funkce úspory toneru Chcete-li snížit spotřebu toneru, ZAPNĚTE funkci úspory toneru (funkce #79: strana 38). Životnost zásobníku s tonerem se pak prodlouží přibližně o 40 %. Tato funkce může snížit kvalitu tisku. 0

13 . Úvod a instalace.6 Zásobník papíru Zasuňte zásobník papíru () do otvoru (2) na zadní straně zařízení..7 Zásobník papíru Zarovnejte otvory () v zásobníku papíru s kolíky (2) na spodní straně zařízení a poté vložte oba úchyty zásobníku papíru do otvorů v zařízení (3) Poznámka: L Zařízení neumísùujte tam, kde by pohybu výstupního papíru mohly bránit nějaké překážky (například zeď). L Tuto stranu (3) udržujte alespoň 50 mm od stěn atp., aby mohlo zařízení vychladnout. Poznámka: L Neumisùujte zařízení na místa, kde by lidé do zásobníku papíru vráželi. L Papír na dokumenty a záznamový papír se vysune zpřední části zařízení. Neumísùuje před zařízení žádné předměty. L Zásobník papíru pojme přibližně 00 listů potištěného papíru. Odeberte potištěný papír, dříve než se zásobník papíru naplní.

14 . Úvod a instalace.8 Zásobník dokumentů Lehce táhněte zásobník papíru () směrem dopředu, dokud nezapadne na své místo, a poté zatlačte na střední část zásobníku dokumetnů (2), abyste otevřeli nástavec (3)..9 Kabel sluchátka Připojte kabel sluchátka (). 2.0 Záznamový papír Pro faxové zprávy lze používat záznamový papír formátu A4. Zařízení pojme až 220 listů papíru o gramáži 60 g/m 2 až 75 g/m 2 nebo 200 listů o gramáži 80 g/m 2 nebo 80 listů papíru o gramáži 90 g/m 2. Viz poznámku týkající se specifikací papíru (strana 54). Před vložením stohu papíru papír prolistujte, abyste předešli jeho uvíznutí. 3 2

15 . Úvod a instalace 2 Vytáhněte přítlačnou desku směrem dopředu (), vložte papír tiskovou stranou dolů (2) a zatlačte na přítlačnou desku (3) L Papír nesmí přesahovat značky (4). L Je-li papír zasunut nesprávně, upravte stoh, jinak by mohlo dojít k uvíznutí papíru. Správně Nesprávně 3

16 2. Příprava 2. Připojení Příprava a nastavení 2. Připojení L Pokud toto zařízení používáte s počítačem a poskytovatel síte Interner vám dá pokyn instalovat filter, připojte jej následujícím způsobem: Připojit ke zdířce LINE. Telefonní kabel Filtr Do konektoru jedné telefonní linky Telefonní kabel Do konektoru jedné telefonní linky Do napájecí zásuvky ( V, 50 Hz) Napájecí kabel Tento model je určen k použití v České republice, Maďarsku, Slovensku a Střední Evropě. CHCETE-LI TENTO MODEL POUŽÍVAT V ČESKÉ REPUBLICE, MAĎARSKU A SLOVENSKU, ZMĚŇTE NASTAVENÍ UMÍSTĚNÍ (funkce #74: strana 37). Také lze zvolit jazyk (funkce #48: strana 37). Pozor: L Zařízení by se mělo používat v blízkosti snadno dostupné napájecí zásuvky. L Použijte telefonní kabel dodaný se zařízením. L Telefonní kabel neprodlužujte. Poznámka: L Pokud se chcete vyhnout nesprávnému fungování faxu, neumisùujte jej do blízkosti takových zařízení, jako jsou např. Televizory nebo reproduktory, které vytvářejí intenzivní magentické pole. L Pokud je na stejnou linku připojeno další zařízení, toto zařízení může nepříznivě ovlivnit připojení zařízení k síti. L Chcete-li k tomuto zařízení připojit záznamník, přejděte k části strana 3. 4

17 2. Příprava Tlačítko Help (Nápověda) 2.2 Funkce nápovědy Zařízení obsahuje užitečné informace, které lze vytisknout jako základní referenční materiály. Základní nastavení: Nastavení data, času, loga a čísla faxu. Seznam funkcí: Programování funkcí. Adresář: Uložení jmen a čísel do adresáře a volba čísel. Příjem faxu: Řešení potíží s příjmem faxů. Kopírka: Použití funkce kopírky. Hlášení: Seznam dostupných sestav. ID volajícího: Použití služby ID volajícího. 2.3 Nastavení hlasitosti {A}{B} {SET} 2.3. Hlasitost vyzvánění K dispozici jsou 4 úrovně (vysoká, střední, nízká, vypnuto). Zařízení musí být nečinné. Stiskněte tlačítko {A} nebo {B}. L Pokud se ve vstupu dokumentu nachází dokumenty, nelze hlasitost vyzvánění upravit. Zkontrolujte, že ve vstupu nejsou žádné dokumenty. VYPNUTÍ vyzvánění: Následující informace zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {B}. VYP. VYZVANENI? ANO:SET/NE:STOP {HELP} {<}{>} Stiskněte tlačítko {HELP}. 2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {<} nebo {>}. 3 Stiskněte tlačítko {SET}. L Vybraná položka bude vytištěna. {SET} 2 Stiskněte tlačítko {SET}. VYZVANENI VYP. L Vyzvánění lze znovu zapnout tlačítkem {A}. Když je vyzvánění VYPNUTO: Při přijetí volání zařízení nezazvoní a na displeji se zobrazí následující informace. PRICHOZI HOVOR Hlasitost Typ vyzvánění L Por vnější volání jsou k dispozici tři typy vyzvánění (funkce #7, strana 36) Hlasitost odposlechu K dispozici je 8 úrovní (od vysoké po nízkou). Při použití monitoru stiskněte tlačítko {A} nebo {B}. Úvodní programování 5

18 2. Příprava 2.4 Datum a čas L Tyto informace se vytisknou na každé stránce odeslané z této jednotky. L Hodiny se zpozdí nebo předběhnou o ±60 sekund za měsíc. L Pokud zvolíte Maďarštinu (funkce #48: strana 37), bude datum zobrazeno ve fromátu měsíc/den/rok. Příklad: srpna Stiskněte {0}{8} {}{0} {0}{3}. {MENU} {<}{>} Stiskněte tlačítko {MENU}. {SET} NAST. FUNKCI STISK.NAVI.[( )] Oprava chyby Tlačítky {<} nebo {>} přesuňte kurzor na nesprávné číslo a proveďte opravu. Pokud máte objednánu službu ID volajícího Datum a čas bude nastaveno automaticky podle obdržených informací o volajícím. 2 Následující informace zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {<} nebo {>}. DATUM A CAS STISKNETE SET 3 Stiskněte tlačítko {SET}. L Na displeji se zobrazí kurzor ( ). D: 0/M:0/R:03 CAS: 00:00 4 Zadejte aktuální den/měsíc/rok pomocí dvoumístného čísla pro každou část. Příklad: Příklad: 0. srpna 2003 Stiskněte {}{0} {0}{8} {0}{3}. D:0/M:08/R:03 CAS: 00:00 5 Zadejte aktuální údaj o hodinách a minutách pomocí dvoumístných čísel. Příklad: 5:5 Stiskněte {}{5} {}{5}. 6 Stiskněte tlačítko {SET}. L Zobrazí se další funkce. D: 0/M:08/R:03 CAS: 5:5 7 Tlačítkem {MENU} program ukončete. Poznámka: L Pokud jazyk nastavíte na hodnotu Anglicky nebo Maďarsky (funkce #48: strana 37), bude čas nastaven ve dvanáctihodinovém formátu. Příklad: 5:5. Stiskněte {0}{3} {}{5}. 2. Tiskněte opakovaně tlačítko {*}, odkud se nezobrazí položka PM. 6

19 2. Příprava 2.5 Vaše logo Tato funkce je dostupná pouze v Česku, na Slovensku a ve střední Evropě. Nejprve musíte nastavit umístění na Česko, Slovensko nebo střední Evropu (funkce #74, strana 37). Logo může představovat celou společnost, oddělení nebo vaše jméno. Tlačítka Znaky {3} D E F d e f 3 {4} G H I g h i 4 {5} J K L j k l 5 {6} M N O m n o 6 {7} P Q R S p q r s 7 {8} T U V t u v 8 {9} W X Y Z w x y z 9 {0} 0 ( ) < >! " # $ ^ {#} Nastavení malých a velkých písmen. {FLASH} Tlačítko Pomlčka {MENU} {STOP} {FLASH} {<}{>}{A}{B} {SET} {HANDSET MUTE} Stiskněte tlačítko {MENU}. NAST. FUNKCI STISK.NAVI.[( )] 2 Následující informace zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {<} nebo {>}. VASE LOGO STISKNETE SET 3 Stiskněte tlačítko {SET}. L Na displeji se zobrazí kurzor ( ). LOGO= 4 Zadejte své logo, až 30 znaků. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce znaků na straně strana 7. 5 Stiskněte tlačítko {SET}. L Zobrazí se další funkce. 6 Tlačítkem {MENU} program ukončete. Poznámka: L Tyto informace se vytisknou na každé stránce odeslané z této jednotky. Znaky zvolte pomocí klávesnice pro volbu čísla Tlačítka Znaky {} [ ] { } + / =,. _ ` : ;? {2} A B C a b c 2 {HANDSET MUTE} {STOP} Tlačítko Vložit Tlačítko Smazat Poznámka: L Chcete-li zadat další znak umístěný pod stejným číselným tlačítkem, přesuňte kurzor na další pozici stisknutím tlačítka {>}. Zadání loga Příklad: BILL. Stiskněte dvakrát tlačítko {2}. 2. Stiskněte třikrát tlačítko {4}. 3. Stiskněte třikrát tlačítko {5}. LOGO= B LOGO=B I LOGO=BI L 4. Tlačítkem {>} přemístěte kurzor na další pozici a stiskněte třikrát tlačítko {5}. LOGO=BIL L Přepnutí malých a velkých písmen Stisknutím tlačítka {#} změníte velká písmena na malá a naopak.. Stiskněte dvakrát tlačítko {2}. 2. Stiskněte třikrát tlačítko {4}. LOGO= B LOGO=B I 7

20 2. Příprava 3. Stiskněte tlačítko {#}. 4. Stiskněte třikrát tlačítko {5}. Oprava chyby LOGO=B i LOGO=Bi l Tlačítky {<} nebo {>} přesuňte kurzor na nesprávný znak a proveďte opravu. 2.6 Vaše faxové číslo Tato funkce je dostupná pouze v Česku, na Slovensku a ve střední Evropě. Nejprve musíte nastavit umístění na Česko, Slovensko nebo střední Evropu (funkce #74, strana 37). Smazání znaku Stisknutím tlačítka {<} nebo {>} přesuňte kurzor na znak, který chcete odstranit, a stiskněte tlačítko {STOP}. Vložení znaku. Pomocí tlačítek {<} nebo {>} přesuňte kurzor na pozici vpravo od místa, kam chcete znak vložit. 2. Stisknutím tlačítka {HANDSET MUTE} vložte mezeru a zadejte znak. Volba znaků pomocí tlačítka {A} nebo {B} Místo tlačítek na klávesnici lze znaky zadat tlačítkem {A} nebo {B}.. Požadovaný znak zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. 2. Tlačítkem {>} přemístěte kurzor na další pozici. L Zobrazený znak bude vložen. 3. Vraùte se ke kroku a zadejte další znak. {MENU} {FLASH} {<}{>} Stiskněte tlačítko {MENU}. NAST. FUNKCI STISK.NAVI.[( )] 2 Následující informace zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {<} nebo {>}. VASE FAX. CISLO STISKNETE SET 3 Stiskněte tlačítko {SET}. L Na displeji se zobrazí kurzor ( ). CISLO= {STOP} {SET} Pořadí zobrazení znaků Velká písmena Číslo Symbol Malá písmena : Stisknutí tlačítka {A} : Stisknutí tlačítka {B} 4 Zadejte své faxové číslo, až 20 číslic. Příklad: 5 Stiskněte tlačítko {SET}. L Zobrazí se další funkce. CISLO= Tlačítkem {MENU} program ukončete. Poznámka: L Tyto informace se vytisknou na každé stránce odeslané z této jednotky. L Talčítkem {*} zadáte + a tlačítkem {#} zadáte mezeru. Příklad: Stiskněte tlačítko {*}{2}{3}{4}{#}{5}{6}{7}{8}. L Pokud chcete do telefonního čísla vložit pomlčku, stiskněte tlačítko {FLASH}. Oprava chyby Tlačítky {<} nebo {>} přesuňte kurzor na nesprávné číslo a proveďte opravu. 8

21 2. Příprava Smazání čísla Stisknutím tlačítka {<} nebo {>} přesuňte kurzor na číslo, které chcete odstranit, a stiskněte tlačítko {STOP}. 9

22 3. Telefon 3. Automatická Telefon volba čísla 3. Ukládání jmen a telefonních čísel pod tlačítky rychlé volby Do rychlé volby lze uložit až 22 telefonních čísel. L Tlačítka předvolby až 3 lze použít jako tlačítka hromadného rozeslání (strana 27). L Pomocí rychlé volby lze také rozesílat faxy (strana 26). Užitečný tip: L Uložené položky lze ověřit pomocí seznamu telefonních čísel (strana 52). Poznámka: L Pomlčka nebo mezera se v telefonních číslech počítá jako dvě číslice. Oprava chyby Tlačítky {<} nebo {>} přesuňte kurzor na nesprávné číslo nebo znak a proveďte opravu. Tlačítka předvolby Smazání znaku nebo čísla Stisknutím tlačítka {<} nebo {>} přesuňte kurzor na znak nebo číslo, které chcete odstranit, a stiskněte tlačítko {STOP}. {LOWER} {SET} {<}{>} {STOP} {DIRECTORY PROGRAM} 3.2 Ukládání jmen a telefonních čísel do průvodce adresáře Do průvodce adresáře lze uložit až 00 telefonních čísel. L Pomocí průvodce adresáře lze také rozesílat faxy (strana 26). Stiskněte tlačítko {DIRECTORY PROGRAM}. 2 Vyberte požadované tlačítko předvolby. Předvolby 3:. Stiskněte jeden ze zámků přístroje tlačítek předvolby. Příklad: STANICE REZIM VOLBY [±] 2. Stiskněte tlačítko {SET}. Předvolby 4 : Stiskněte jeden ze zámků přístroje tlačítek předvolby. Předvolby 2 22: Stiskněte tlačítko {LOWER} a poté stiskněte jedno ztlačítek předvolby. 3 Zadejte jméno (lze použít až 0 znaků; pokyny naleznete zde strana 7). 4 Stiskněte tlačítko {SET}. 5 Zadejte telefonní číslo, až 30 číslic. 6 Stiskněte tlačítko {SET}. L Chcete-li naprogramovat další položky, zopakujte kroky 2 až 6. 7 Stiskněte tlačítko {DIRECTORY PROGRAM}. Stiskněte tlačítko {DIRECTORY PROGRAM}. 2 Stiskněte tlačítko {>}. {<}{>} {DIRECTORY PROGRAM} 3 Zadejte jméno (lze použít až 0 znaků; pokyny naleznete zde strana 7). 4 Stiskněte tlačítko {SET}. 5 Zadejte telefonní číslo, až 30 číslic. 6 Stiskněte tlačítko {SET}. L Chcete-li naprogramovat další položky, zopakujte kroky 3 až 6. 7 Stiskněte tlačítko {DIRECTORY PROGRAM}. Užitečný tip: L Uložené položky lze ověřit pomocí seznamu telefonních čísel (strana 52). {SET} {STOP} 20

23 3. Telefon Poznámka: L Pokud je zobrazeno VOLNE= 5 POZIC, můžete uložit už jen 5 položek. L Pomlčka nebo mezera se v telefonních číslech počítá jako 2 číslice. Oprava chyby Tlačítky {<} nebo {>} přesuňte kurzor na nesprávné číslo nebo znak a proveďte opravu. Smazání znaku nebo čísla Stisknutím tlačítka {<} nebo {>} přesuňte kurzor na znak nebo číslo, které chcete odstranit, a stiskněte tlačítko {STOP}. 3.3 Úprava uložené položky L Při určování polohy tlačítek mějte otevřený přední kryt. Stiskněte tlačítko {>}. L Zkontrolujte, že ve vstupu dokumentu nejsou žádné dokumenty. 2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. 3 Stiskněte tlačítko {DIRECTORY PROGRAM}. 4 Stiskněte tlačítko {*}. L Pokud jméno upravit nechcete, přejděte ke kroku 6. 5 Úprava jména (viz pokyny k uložení na straně strana 20). 6 Stiskněte tlačítko {SET}. L Pokud telefonní číslo upravit nechcete, přejděte ke kroku 8. 7 Upravte telefonní číslo. Další podrobnosti jsou uvedeny na straně strana Stiskněte tlačítko {SET}. 3.4 Smazání uložené položky L Při určování polohy tlačítek mějte otevřený přední kryt. Stiskněte tlačítko {>}. L Zkontrolujte, že ve vstupu dokumentu nejsou žádné dokumenty. 2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. 3 Stiskněte tlačítko {DIRECTORY PROGRAM}. 4 Stiskněte tlačítko {#}. L Mazání lze zrušit stisknutím tlačítka {STOP}. 5 Stiskněte tlačítko {SET}. 3.5 Uskutečnění telefonního hovoru pomocí rychlé volby nebo průvodce adresáře Před použitím této funkce naprogramujte požadovaná jména a telefonní čísla, která budete chtít vyvolávat pomocí rychlé volby nebo průvodce adresáře (strana 20). L Při určování polohy tlačítek mějte otevřený přední kryt Pomocí rychlé volby Stiskněte tlačítko {MONITOR} nebo zvedněte sluchátko. 2 Vyberte požadované tlačítko předvolby. Předvolby : Stiskněte požadované tlačítko předvolby. Předvolby 2 22: Stiskněte tlačítko {LOWER}, potom stiskněte jedno ztlačítek předvolby. L Zařízení volbu čísla zahájí automaticky Pomocí průvodce adresáře Stiskněte tlačítko {>}. L Zkontrolujte, že ve vstupu dokumentu nejsou žádné dokumenty. 2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. 3 Stiskněte tlačítko {MONITOR} nebo zvedněte sluchátko. L Zařízení volbu čísla zahájí automaticky. Hledání jména podle počátečního písmene Příklad: LISA. Stiskněte tlačítko {>}. L Zkontrolujte, že ve vstupu dokumentu nejsou žádné dokumenty. 2. Průvodce adresáře otevřete spustíte tlačítkem {A} nebo {B}. 3. Opakovaným stisknutím tlačítka {5} zobrazíte kterékoli jméno s počátečním písmenem L (viz tabulku znaků, strana 7). L Symboly (nikoli písmena ani čísla) lze hledat tlačítkem {*}. 4. LISA zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. L Hledání lze zastavit tlačítkem {STOP}. 2

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Příručka Začínáme. Obsah CES. Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1. Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny...

Příručka Začínáme. Obsah CES. Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1. Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny... Příručka Začínáme Obsah Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1 Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny... 4 Krok 1 Příprava instalace...4 Krok 2 Odstranění obalového materiálu z

Více

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 820

Uživatelská příručka Nokia Lumia 820 Uživatelská příručka Nokia Lumia 820 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 820 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5 Umístění antén 6 Sejmutí zadního

Více

B6200/B6300. uživatelská příručka

B6200/B6300. uživatelská příručka B6200/B6300 uživatelská příručka PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a platné. Výrobce nemá žádnou zodpovědnost za následky chyb, které jsou

Více