Operating Instructions

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operating Instructions"

Transkript

1 Vysokorychlostní laserov fax s kopírkou Operating Instructions Číslo modelu KX-FL53EX Před pouitím zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí pouití. Tento model je určen k pouití v České republice, Maďarsku, Slovensku a Střední Evropě. CHCETE-LI TENTO MODEL POUÍVAT V ČESKÉ REPUBLICE, MAĎARSKU A SLOVENSKU, ZMĚŇTE NASTAVENÍ UMÍSTĚNÍ (funkce #74 na straně 42). Také lze zvolit jazyk (funkce #48 na straně 42).

2 Umístění ovládacích prvků Pokyny k práci s návodem k obsluze Při použití mějte návod k obsluze vždy otevřený na první straně (následující strana), abyste se mohli rychle orientovat v umístění tlačítek. OTEVŘÍT I

3 Ovládací prvky Při použití návodu k obsluze jej mějte otevřený na této stránce. Popis jednotlivých tlačítek viz strana 7. A B C D E F G H I J KL M N O P Q R S T U V W Tlačítka (uvedená v abecedním pořadí). AUTO ANSWER H HANDSET MUTE K QUICK SCAN START I BROADCAST C HELP N REDIAL/PAUSE J CALLER ID PRINT R JUNK FAX PROHIBITOR E RESOLUTION G CALLER ID SEARCH S LOWER T SET V COLLATE F MANUAL BROAD D Tlačítka předvolby B COPY START W MENU P STOP U DIRECTORY PROGRAM O MONITOR M TONE A FAX START V NAME/TEL NO. T VOLUME Q FLASH L NAVIGATOR Q II

4 Děkujeme, že jste si zakoupili fax značky Panasonic. Co je třeba zaznamenat Pro Vai budoucí protřebu. Datum nákupu Vrobní číslo (je uvedeno vzadu na přístroji) Jméno a adresa prodejce Telefonní číslo prodejce Připojte sem svoji svrzenku o nákupu. Tento model je určen k použití v České republice, Maďarsku, Slovensku a Střední Evropě v závislosti na funkci pro nastavení umístění. L Výchozí nastavení je Střední Evropa. Chcete-li tento model používat v České republice, Maďarsku a Slovensku, změňte nastavení (funkce #74: strana 37). Pro jazyk lze zvolit Češtinu, Maďarštinu, Slovenštinu a Angličtinu. L Údaje a hlášení na displeji se budou zobrazovat ve zvoleném jazyce. Výchozí nastavení je Anglicky. Chcete-li zvolit Češtinu, Maďarštinu nebo Slovenštinu, použijte funkci #48 popsanou v části na strana 37. Upozornění: L Dbejte na to, aby záznamov papír nebyl na straně určené k tisku naruen pouitím gumy, pokrábán nebo jinak pokozen. Vopačném případě by se tisk mohl rozmazat. Copyright: L Autorská práva k této příručce vlastní společnost Panasonic Communications Co., Ltd. (PCC) a majitelé licence. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti PCC a majitelů licence nesmí bt tato příručka ani její části v rámci autorskch práv v jakékoli podobě reprodukovány. Panasonic Communications Co., Ltd

5 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Důleité bezpečnostní pokyny Při pouívání tohoto zařízení dodrujte bezpečnostní opatření, která sniují riziko poáru, elektrického oku a úrazů.. Prostudujte si vechny pokyny. 2. Dbejte vech varování a pokynů vyznačench na zařízení. 3. Před čitěním zařízení odpojte ze zásuvky. Nepouívejte tekuté ani aerosolové čisticí prostředky. Na čitění pouijte vlhk hadřík. 4. Nepouívejte toto zařízení v blízkosti vody, například blízko vany, umyvadla, dřezu a podobně. 5. Umístěte zařízení na pevn povrch. Při pádu zařízení můe dojít k vánému pokození nebo poranění. 6. Nezakrvejte otvory a těrbiny zařízení. Slouí k ventilaci a ochraně před přehřátím. Nikdy zařízení neumísujte v blízkosti topení nebo v místech s nedostatečnou ventilací. 7. Pouívejte pouze zdroj napájení vyznačen na jednotce. Pokud si nejste jisti, jaké napájení je ve vaem domě, zeptejte se místní elektrárenské společnosti. 8. Zařízení je z bezpečnostních důvodů vybaveno uzemněnou vidlicí. Pokud tento druh zásuvky nemáte, nechejte si ji nainstalovat. Neobcházejte tuto bezpečnostní funkci úpravou zástrčky. 9. Na napájecí kabel nic nepokládejte. Umístěte zařízení na místo, kde kabel nebude překáet. 0. Zásuvky a prodluovací kabely nepřetěujte. Mohlo by dojít k poáru nebo elektrickému oku.. Do otvorů v zařízení nic nevsunujte. Mohlo by dojít k poáru nebo elektrickému oku. Do zařízení nesmí vniknout tekutiny. 2. Abyste sníili riziko elektrického oku, zařízení nerozebírejte. Pokud bude nutn servisní zásah, obrate se na autorizované servisní středisko. Při otevírání a odstraňování krytů můe dojít k úrazu elektrickm proudem. Dalí pouití po rozebrání a sloení zařízení můe vést k elektrickému oku. 3. Pokud dojde k uvedenm situacím, odpojte zařízení od zásuvky a obrate se na autorizované servisní středisko: A. Pokud je pokozená nebo odřená napájecí ňůra. B. Do zařízení vnikla tekutina. C. Zařízení bylo vystaveno deti nebo vodě. D. Zařízení nepracuje správně, i kdy je dodrován návod k obsluze. Upravujte pouze ovládací prvky popsané v návodu k obsluze. Nevhodné úpravy mohou vyadovat rozsáhlou opravu v autorizovaném servisním středisku. E. Pokud zařízení spadlo nebo bylo pokozeno. F. Pokud zařízení vykazuje vraznou změnu funkčnosti. 4. Během bouřky nepouívejte telefony vyjma bezdrátovch telefonů. Mohlo by dojít k elektrickému oku způsobenému bleskem. 5. Nepouívejte zařízení k ohláení úniku plynu, pokud jste v blízkosti havárie. TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE INSTALACE: L Po přesunutí jednotky z chladného nateplejí místo nechejte jednotku přizpůsobit vyí teplotě a nepřipojujte ji po dobu asi 30 minut. Pokud jednotku připojíte příli brzy po změně teploty, můe se uvnitř jednotky vytvořit kondenzace, která můe způsobit nesprávní fungování jednotky. L Během bouřky telefonní kabely nikdy nepřipojujte. L Telefonní konektory nikdy neinstalujte ve vlhkém prostředí, pokud k tomu není konektor přímo určen. L Nikdy se nedotkejte neizolovanch telefonních kabelů a terminálů, nebyla-li telefonní linka odpojena od síové přípojky. L Při instalaci telefonních kabelů a jejich úpravách buďte opatrní. VAROVÁNÍ: L Abyste zamezili nebezpečí poáru a elektrického oku, nevystavujte zařízení deti ani vlhkosti. 3

6 Bezpečnostní pokyny DALÍ INFORMACE: L Neumisujte zařízení v dosahu zařízení vytvářejících elektrick um, jako jsou zářivky a motory. L Zařízení je třeba chránit před prachem, vysokou teplotou a vibracemi. L Zařízení by nemělo bt vystaveno přímému slunečnímu záření. L Nepokládejte na zařízení těké předměty. L Nedotkejte se zástrčky mokrma rukama. L Otřete vnějí povrch zařízení měkkou látkou. Nepouívejte benzín, ředidla ani čisticí přáky. L Pokud nebudete zařízení delí dobu pouívat, odpojte je ze zásuvky. UPOZORNĚNÍ: Laserov paprsek L Tisková jednotka tohoto zařízení vyuívá laser. Při pouití ovládacích prvků, provedení úprav a vyuití postupů, které nejsou popsány zde, můete bt vystaveni nebezpečnému záření. Fixační jednotka Fixační jednotka L Fixační jednotka je horká. Nedotkejte se jí. L Během tisku nebo bezprostředně po jeho skončení je zahřátá také oblast v blízkosti vstupu záznamového papíru (). To je normální. zásobník s tonerem L Při manipulaci se zásobníkem s tonerem věnujte pozornost následujícím pokynům: Neponechávejte zásobníky s tonerem po delí dobu mimo ochrannou taku, zkrátila by se ivotnost toneru. Nesypte toner do zásobníku s tonerem. Pokud dojde k neúmyslnému poití toneru, vypijte několik sklenic vody a okamitě vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasaení očí tonerem oči důkladně vypláchněte a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se toner dostane do kontaktu s pokokou, důkladně zasaené místo omyjte mdlem a opláchněte vodou. Jednotka fotoválce L Před zahájením instalace jednotky fotoválce si přečtěte pokyny v části strana strana 9 Poté otevřete ochrannou taku jednotky fotoválce. Jednotka fotoválce obsahuje válec citliv na světlo. Vystavením světlu se válec můe pokodit. Po otevření ochranné taky dodrujte následující pokyny: Nevystavujte jednotku fotoválce na světle déle ne 5 minut. Nedotkejte se povrchu zeleného válce a dbejte na to, aby nedolo k jeho pokrábání. Nepokládejte jednotku fotoválcer do blízkosti prachu a píny nebo na místa s vysokou vlhkostí. Nevystavujte jednotku fotoválce přímému slunečnímu záření. PRO NEJLEPÍ VKON: L Během tisku je teplo vyuíváno k fixaci toneru na stránce. Následkem toho zařízení obvykle vytváří typick pach během tisku a krátce po jeho skončení. Proto zařízení pouívejte v místech s řádnm odvětráním. L Pokud chcete prodlouit ivotnost jednotky fotoválce, nikdy ji NEVYPÍNEJTE bezprostředně po skončení tisku. Nechejte zařízení ZAPNUTÉ po dobu minimálně 30 minut po skončení tisku. L Nepouit papír skladujte v originálním balení na chladném a suchém místě. Pokud tak neučiníte, bude to mít vliv na kvalitu tisku. L Nezakrvejte otvory a těrbiny zařízení. Pravidelně kontrolujte větrací otvory a vysavačem odstraňte nahromaděn prach. L Při vměně zásobníku s tonerem nebo jednotky fotoválce nesmí fotoválec přijít do styku s prachem, vodou ani jinou kapalinou. To můe mít vliv na kvalitu tisku. 4

7 Obsah Obsah. Úvod a instalace Příslušenství. Dodávané příslušenství Informace o příslušenství...7 Rozložení ovládacích prvků.3 Popis tlačítek Přehled...8 Instalace.5 zásobník s tonerem a jednotka fotoválce Zásobník papíru....7 Zásobník papíru....8 Zásobník dokumentů Kabel sluchátka Záznamový papír Příprava Připojení a nastavení 2. Připojení...4 Tlačítko Help (Nápověda) 2.2 Funkce nápovědy...5 Hlasitost 2.3 Nastavení hlasitosti...5 Úvodní programování 2.4 Datum a čas Vaše logo Vaše faxové číslo Telefon Automatická volba čísla 3. Ukládání jmen a telefonních čísel pod tlačítky rychlé volby Ukládání jmen a telefonních čísel do průvodce adresáře Úprava uložené položky Smazání uložené položky Uskutečnění telefonního hovoru pomocí rychlé volby nebo průvodce adresáře...2 ID volajícího 3.6 Služba ID volajícího Zobrazení a zpětné volání pomocí informací o volajícím Tisk seznamu ID volajících Smazání informací o volajícím Uložení informací o volajícím Fax Odesílání faxů 4. Ruční odesílání faxů Dokumenty, které lze odeslat Odeslání faxu pomocí rychlé volby nebo průvodce adresáře Přenos hromadného rozeslání Volba způsobu použití faxu...29 Příjem faxu 4.6 Ruční příjem faxů Automatický příjem faxů Použití zařízení se záznamníkem Příjem výzvy (získání faxu umístěného na jiném faxovém přístroji) Filtr nevyžádaných faxů (zabraňuje příjmu faxu, o který nemáte zájem) Kopie Kopírování 5. Zhotovení kopie Programovatelné funkce Přehled funkcí 6. Programování Základní funkce Rozšířené funkce Přímé příkazy pro programovací funkce Nápověda Chybové zprávy 7. Chybové zprávy Hlášení Chybové zprávy Displej Časté dotazy 7.3 Tato část slouží k odstranění problému souvisejícího s určitou funkcí Výměna 7.4 Výměna zásobníku s tonerem a jednotky fotoválce...44 Uvíznutí 7.5 Uvíznutí záznamového papíru Uvíznutí dokumentů při odesílání Čištění 7.7 Čistění vnitřní části zařízení Obecné informace Tištěná hlášení 8. Referenční seznamy a hlášení Technické údaje 8.2 Technické údaje o tomto produktu Rejstřík 9. Rejstřík

8 . Úvod a instalace. Úvod a instalace. Dodávané příslušenství Číslo Položka Množství Technické údaje Napájecí kabel Telefonní kabel Sluchátko Kabel sluchátka Zásobník papíru Zásobník papíru Jednotka fotoválce viz strana Zásobník s tonerem (doplňkový základní zásobník s tonerem) 9 Návod k obsluze Česky Poznámka: L Pokud jsou některé položky poškozeny nebo chybí, obraùte se na prodejce. L Původní krabici a balicí materiál si uchovejte pro případnou další přepravu zařízení. vytiskne přibližně 800 stránek formátu A4 při pokrytí 5 % (strana 55). Slovensky Maďarsky Anglicky j Stručné pokyny pro obsluhu Česky / Slovensky Maďarsky / Anglicky j 6

9 . Úvod a instalace.2 Informace o příslušenství Pokud má zařízení správně fungovat, používejte zásobník s tonerem a jednotku fotoválce společnosti Panasonic..2. Dostupné příslušenství Náhradní zásobník s tonerem (KX-FA83E/KX- FA83X) Náhradní jednotka fotoválce (KX-FA84E/KX- FA84X) Technické údaje najdete zde: strana 55. Rozložení ovládacích prvků.3 Popis tlačítek L Při určování polohy tlačítek mějte otevřený přední kryt. A {TONE} L Dočasné vypnutí režimu pulzní volby a zapnutí tónové volby během volby čísla v případě, že linka disponuje pulzní volbou. B Tlačítka předvolby L Použití rychlé volby (strana 20, 2, 26). C {BROADCAST} L Přenos dokumentu na více zařízení (strana 27, 28). D {MANUAL BROAD} L Ruční přenos dokumentu na více zařízení (strana 27, 28). E {JUNK FAX PROHIBITOR} L Použití filtru nevyžádaných faxů (strana 3). F {COLLATE} L Zhotovení kompletovaných kopií (strana 33). G {RESOLUTION} L Umožňuje volbu rozlišení (strana 25, 33). H {AUTO ANSWER} L Zapnutí a vypnutí nastavení automatického příjmu (strana 30, 30). I {QUICK SCAN START} L Uložení skenovaného dokumentu do paměti a jeho následné odeslání (strana 25). J {REDIAL/PAUSE} L Opakovaná volba posledního čísla. Pokud je linka obsazena při volbě telefonního hovoru pomocí tlačítka {MONITOR}, zařízení číslo opakovaně automaticky zvolí až pětkrát. L Vložení pauzy během volby čísla. K {HANDSET MUTE} L Během rozhovoru s druhou osobou ztlumí váš hlas. Chcete-li pokračovat v rozhovoru s volaným, znovu stiskněte toto tlačítko. L {FLASH} L Přístup ke speciálním telefonním službám nebo přenos hovorů z externího telefonu. M {MONITOR} L Umožňuje inicializaci volby čísla. N {HELP} L Tisk základních referenčních materiálů (strana 5). O {DIRECTORY PROGRAM} L Uložení a úprava jmen a telefonních čísel (strana 20). P {MENU} L Zahájení nebo ukončení programování. Q {NAVIGATOR}{VOLUME} L Nastavení hlasitosti (strana 5). L Hledání uložené položky (strana 2, 26). L Volba funkcí nebo funkce během programování (strana 35). L Přechod k další akci. R {CALLER ID PRINT} L Tisk seznamu ID volajících (strana 23). S {CALLER ID SEARCH} L Zobrazení informací o volajícím (strana 22). T {LOWER}{NAME/TEL NO.} L Volba stanic 2 22 pomocí rychlé volby (strana 20, 2, 26). L Změna způsobu zobrazení informací o volajícím (strana 22). U {STOP} L Zastavení operace nebo zrušení programování. V {FAX START}{SET} L Zahájení příjmu nebo odeslání faxu. L Uložení nastavení při programování. W {COPY START} L Inicializace kopírování (strana 33). 7

10 . Úvod a instalace.4 Přehled j k l Sluchátko 2 Reproduktor 3 Vodítka dokumentu 4 Zásobník papíru 5 Vstup záznamového papíru 6 Přítlačná deska 7 Zásobník papíru * 8 Zásobník dokumentů * 9 Výstup záznamového papíru j Výstup dokumentu k Přední kryt l Vstup dokumentu * Zásobník papíru a zásobník dokumentů nemusí být zobrazeny na všech ilustracích. 8

11 . Úvod a instalace Instalace.5 zásobník s tonerem a jednotka fotoválce Pozor: L Před zahájením instalace si přečtěte následující pokyny. Poté otevřete ochrannou tašku jednotky fotoválce. Jednotka fotoválce obsahuje válec citlivý na světlo. Vystavením světlu se válec může poškodit. Po otevření ochranné tašky dodržujte následující pokyny: Nevystavujte jednotku fotoválce na světle déle než 5 minut. Nedotýkejte se povrchu zeleného válce a dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškrábání. Nepokládejte jednotku fotoválcer do blízkosti prachu a špíny nebo na místa s vysokou vlhkostí. Nevystavujte jednotku fotoválce přímému slunečnímu záření. L Neponechávejte zásobníky s tonerem po delší dobu mimo ochrannou tašku, zkrátila by se životnost toneru. Nesypte toner do zásobníku s tonerem. Před otevřením ochranné tašky nového zásobníku s tonerem zásobník nejméně pětkrát protřepejte ve svislém směru. 3 Umístěte zásobník s tonerem () svisle do jednotky fotoválce (2). 4 Zatlačte zásobník s tonerem pevně směrem dolů, aby zapadl na své místo (). 2 5 Přiměřeným tlakem otočte obě páčkami () na zásobníku s tonerem. 2 Vyjměte zásobník s tonerem a jednotku fotoválce z ochranných tašek. Odlepte ze zásobníku s tonerem pečeù (). 9

12 . Úvod a instalace 6 Zkontrolujte, zda trojúhelníky () lícují, aby byl zásobník s tonerem instalován správně. 8 Nainstalujte válec a zásobník s tonerem () a držte je přitom za úchyty. 2 7 Otevřete přední kryt () za úchyt označený OTEVŘÍT (2). L Nedotýkejte se přenosového válce (2). 9 Zatlačením na obě strany zavřete přední kryt tiskárny (), aby byl zajištěn. 2 L Pokud je spodní sklo (3) znečištěné, otřete je měkkou suchou látkou. 3 L Pokud je na jednotce zobrazen nápis CEKEJTE PROSIM, neotevírejte přední kryt ani neodpojujte napájecí šňůru. Funkce úspory toneru Chcete-li snížit spotřebu toneru, ZAPNĚTE funkci úspory toneru (funkce #79: strana 38). Životnost zásobníku s tonerem se pak prodlouží přibližně o 40 %. Tato funkce může snížit kvalitu tisku. 0

13 . Úvod a instalace.6 Zásobník papíru Zasuňte zásobník papíru () do otvoru (2) na zadní straně zařízení..7 Zásobník papíru Zarovnejte otvory () v zásobníku papíru s kolíky (2) na spodní straně zařízení a poté vložte oba úchyty zásobníku papíru do otvorů v zařízení (3) Poznámka: L Zařízení neumísùujte tam, kde by pohybu výstupního papíru mohly bránit nějaké překážky (například zeď). L Tuto stranu (3) udržujte alespoň 50 mm od stěn atp., aby mohlo zařízení vychladnout. Poznámka: L Neumisùujte zařízení na místa, kde by lidé do zásobníku papíru vráželi. L Papír na dokumenty a záznamový papír se vysune zpřední části zařízení. Neumísùuje před zařízení žádné předměty. L Zásobník papíru pojme přibližně 00 listů potištěného papíru. Odeberte potištěný papír, dříve než se zásobník papíru naplní.

14 . Úvod a instalace.8 Zásobník dokumentů Lehce táhněte zásobník papíru () směrem dopředu, dokud nezapadne na své místo, a poté zatlačte na střední část zásobníku dokumetnů (2), abyste otevřeli nástavec (3)..9 Kabel sluchátka Připojte kabel sluchátka (). 2.0 Záznamový papír Pro faxové zprávy lze používat záznamový papír formátu A4. Zařízení pojme až 220 listů papíru o gramáži 60 g/m 2 až 75 g/m 2 nebo 200 listů o gramáži 80 g/m 2 nebo 80 listů papíru o gramáži 90 g/m 2. Viz poznámku týkající se specifikací papíru (strana 54). Před vložením stohu papíru papír prolistujte, abyste předešli jeho uvíznutí. 3 2

15 . Úvod a instalace 2 Vytáhněte přítlačnou desku směrem dopředu (), vložte papír tiskovou stranou dolů (2) a zatlačte na přítlačnou desku (3) L Papír nesmí přesahovat značky (4). L Je-li papír zasunut nesprávně, upravte stoh, jinak by mohlo dojít k uvíznutí papíru. Správně Nesprávně 3

16 2. Příprava 2. Připojení Příprava a nastavení 2. Připojení L Pokud toto zařízení používáte s počítačem a poskytovatel síte Interner vám dá pokyn instalovat filter, připojte jej následujícím způsobem: Připojit ke zdířce LINE. Telefonní kabel Filtr Do konektoru jedné telefonní linky Telefonní kabel Do konektoru jedné telefonní linky Do napájecí zásuvky ( V, 50 Hz) Napájecí kabel Tento model je určen k použití v České republice, Maďarsku, Slovensku a Střední Evropě. CHCETE-LI TENTO MODEL POUŽÍVAT V ČESKÉ REPUBLICE, MAĎARSKU A SLOVENSKU, ZMĚŇTE NASTAVENÍ UMÍSTĚNÍ (funkce #74: strana 37). Také lze zvolit jazyk (funkce #48: strana 37). Pozor: L Zařízení by se mělo používat v blízkosti snadno dostupné napájecí zásuvky. L Použijte telefonní kabel dodaný se zařízením. L Telefonní kabel neprodlužujte. Poznámka: L Pokud se chcete vyhnout nesprávnému fungování faxu, neumisùujte jej do blízkosti takových zařízení, jako jsou např. Televizory nebo reproduktory, které vytvářejí intenzivní magentické pole. L Pokud je na stejnou linku připojeno další zařízení, toto zařízení může nepříznivě ovlivnit připojení zařízení k síti. L Chcete-li k tomuto zařízení připojit záznamník, přejděte k části strana 3. 4

17 2. Příprava Tlačítko Help (Nápověda) 2.2 Funkce nápovědy Zařízení obsahuje užitečné informace, které lze vytisknout jako základní referenční materiály. Základní nastavení: Nastavení data, času, loga a čísla faxu. Seznam funkcí: Programování funkcí. Adresář: Uložení jmen a čísel do adresáře a volba čísel. Příjem faxu: Řešení potíží s příjmem faxů. Kopírka: Použití funkce kopírky. Hlášení: Seznam dostupných sestav. ID volajícího: Použití služby ID volajícího. 2.3 Nastavení hlasitosti {A}{B} {SET} 2.3. Hlasitost vyzvánění K dispozici jsou 4 úrovně (vysoká, střední, nízká, vypnuto). Zařízení musí být nečinné. Stiskněte tlačítko {A} nebo {B}. L Pokud se ve vstupu dokumentu nachází dokumenty, nelze hlasitost vyzvánění upravit. Zkontrolujte, že ve vstupu nejsou žádné dokumenty. VYPNUTÍ vyzvánění: Následující informace zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {B}. VYP. VYZVANENI? ANO:SET/NE:STOP {HELP} {<}{>} Stiskněte tlačítko {HELP}. 2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {<} nebo {>}. 3 Stiskněte tlačítko {SET}. L Vybraná položka bude vytištěna. {SET} 2 Stiskněte tlačítko {SET}. VYZVANENI VYP. L Vyzvánění lze znovu zapnout tlačítkem {A}. Když je vyzvánění VYPNUTO: Při přijetí volání zařízení nezazvoní a na displeji se zobrazí následující informace. PRICHOZI HOVOR Hlasitost Typ vyzvánění L Por vnější volání jsou k dispozici tři typy vyzvánění (funkce #7, strana 36) Hlasitost odposlechu K dispozici je 8 úrovní (od vysoké po nízkou). Při použití monitoru stiskněte tlačítko {A} nebo {B}. Úvodní programování 5

18 2. Příprava 2.4 Datum a čas L Tyto informace se vytisknou na každé stránce odeslané z této jednotky. L Hodiny se zpozdí nebo předběhnou o ±60 sekund za měsíc. L Pokud zvolíte Maďarštinu (funkce #48: strana 37), bude datum zobrazeno ve fromátu měsíc/den/rok. Příklad: srpna Stiskněte {0}{8} {}{0} {0}{3}. {MENU} {<}{>} Stiskněte tlačítko {MENU}. {SET} NAST. FUNKCI STISK.NAVI.[( )] Oprava chyby Tlačítky {<} nebo {>} přesuňte kurzor na nesprávné číslo a proveďte opravu. Pokud máte objednánu službu ID volajícího Datum a čas bude nastaveno automaticky podle obdržených informací o volajícím. 2 Následující informace zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {<} nebo {>}. DATUM A CAS STISKNETE SET 3 Stiskněte tlačítko {SET}. L Na displeji se zobrazí kurzor ( ). D: 0/M:0/R:03 CAS: 00:00 4 Zadejte aktuální den/měsíc/rok pomocí dvoumístného čísla pro každou část. Příklad: Příklad: 0. srpna 2003 Stiskněte {}{0} {0}{8} {0}{3}. D:0/M:08/R:03 CAS: 00:00 5 Zadejte aktuální údaj o hodinách a minutách pomocí dvoumístných čísel. Příklad: 5:5 Stiskněte {}{5} {}{5}. 6 Stiskněte tlačítko {SET}. L Zobrazí se další funkce. D: 0/M:08/R:03 CAS: 5:5 7 Tlačítkem {MENU} program ukončete. Poznámka: L Pokud jazyk nastavíte na hodnotu Anglicky nebo Maďarsky (funkce #48: strana 37), bude čas nastaven ve dvanáctihodinovém formátu. Příklad: 5:5. Stiskněte {0}{3} {}{5}. 2. Tiskněte opakovaně tlačítko {*}, odkud se nezobrazí položka PM. 6

19 2. Příprava 2.5 Vaše logo Tato funkce je dostupná pouze v Česku, na Slovensku a ve střední Evropě. Nejprve musíte nastavit umístění na Česko, Slovensko nebo střední Evropu (funkce #74, strana 37). Logo může představovat celou společnost, oddělení nebo vaše jméno. Tlačítka Znaky {3} D E F d e f 3 {4} G H I g h i 4 {5} J K L j k l 5 {6} M N O m n o 6 {7} P Q R S p q r s 7 {8} T U V t u v 8 {9} W X Y Z w x y z 9 {0} 0 ( ) < >! " # $ ^ {#} Nastavení malých a velkých písmen. {FLASH} Tlačítko Pomlčka {MENU} {STOP} {FLASH} {<}{>}{A}{B} {SET} {HANDSET MUTE} Stiskněte tlačítko {MENU}. NAST. FUNKCI STISK.NAVI.[( )] 2 Následující informace zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {<} nebo {>}. VASE LOGO STISKNETE SET 3 Stiskněte tlačítko {SET}. L Na displeji se zobrazí kurzor ( ). LOGO= 4 Zadejte své logo, až 30 znaků. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce znaků na straně strana 7. 5 Stiskněte tlačítko {SET}. L Zobrazí se další funkce. 6 Tlačítkem {MENU} program ukončete. Poznámka: L Tyto informace se vytisknou na každé stránce odeslané z této jednotky. Znaky zvolte pomocí klávesnice pro volbu čísla Tlačítka Znaky {} [ ] { } + / =,. _ ` : ;? {2} A B C a b c 2 {HANDSET MUTE} {STOP} Tlačítko Vložit Tlačítko Smazat Poznámka: L Chcete-li zadat další znak umístěný pod stejným číselným tlačítkem, přesuňte kurzor na další pozici stisknutím tlačítka {>}. Zadání loga Příklad: BILL. Stiskněte dvakrát tlačítko {2}. 2. Stiskněte třikrát tlačítko {4}. 3. Stiskněte třikrát tlačítko {5}. LOGO= B LOGO=B I LOGO=BI L 4. Tlačítkem {>} přemístěte kurzor na další pozici a stiskněte třikrát tlačítko {5}. LOGO=BIL L Přepnutí malých a velkých písmen Stisknutím tlačítka {#} změníte velká písmena na malá a naopak.. Stiskněte dvakrát tlačítko {2}. 2. Stiskněte třikrát tlačítko {4}. LOGO= B LOGO=B I 7

20 2. Příprava 3. Stiskněte tlačítko {#}. 4. Stiskněte třikrát tlačítko {5}. Oprava chyby LOGO=B i LOGO=Bi l Tlačítky {<} nebo {>} přesuňte kurzor na nesprávný znak a proveďte opravu. 2.6 Vaše faxové číslo Tato funkce je dostupná pouze v Česku, na Slovensku a ve střední Evropě. Nejprve musíte nastavit umístění na Česko, Slovensko nebo střední Evropu (funkce #74, strana 37). Smazání znaku Stisknutím tlačítka {<} nebo {>} přesuňte kurzor na znak, který chcete odstranit, a stiskněte tlačítko {STOP}. Vložení znaku. Pomocí tlačítek {<} nebo {>} přesuňte kurzor na pozici vpravo od místa, kam chcete znak vložit. 2. Stisknutím tlačítka {HANDSET MUTE} vložte mezeru a zadejte znak. Volba znaků pomocí tlačítka {A} nebo {B} Místo tlačítek na klávesnici lze znaky zadat tlačítkem {A} nebo {B}.. Požadovaný znak zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. 2. Tlačítkem {>} přemístěte kurzor na další pozici. L Zobrazený znak bude vložen. 3. Vraùte se ke kroku a zadejte další znak. {MENU} {FLASH} {<}{>} Stiskněte tlačítko {MENU}. NAST. FUNKCI STISK.NAVI.[( )] 2 Následující informace zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {<} nebo {>}. VASE FAX. CISLO STISKNETE SET 3 Stiskněte tlačítko {SET}. L Na displeji se zobrazí kurzor ( ). CISLO= {STOP} {SET} Pořadí zobrazení znaků Velká písmena Číslo Symbol Malá písmena : Stisknutí tlačítka {A} : Stisknutí tlačítka {B} 4 Zadejte své faxové číslo, až 20 číslic. Příklad: 5 Stiskněte tlačítko {SET}. L Zobrazí se další funkce. CISLO= Tlačítkem {MENU} program ukončete. Poznámka: L Tyto informace se vytisknou na každé stránce odeslané z této jednotky. L Talčítkem {*} zadáte + a tlačítkem {#} zadáte mezeru. Příklad: Stiskněte tlačítko {*}{2}{3}{4}{#}{5}{6}{7}{8}. L Pokud chcete do telefonního čísla vložit pomlčku, stiskněte tlačítko {FLASH}. Oprava chyby Tlačítky {<} nebo {>} přesuňte kurzor na nesprávné číslo a proveďte opravu. 8

21 2. Příprava Smazání čísla Stisknutím tlačítka {<} nebo {>} přesuňte kurzor na číslo, které chcete odstranit, a stiskněte tlačítko {STOP}. 9

22 3. Telefon 3. Automatická Telefon volba čísla 3. Ukládání jmen a telefonních čísel pod tlačítky rychlé volby Do rychlé volby lze uložit až 22 telefonních čísel. L Tlačítka předvolby až 3 lze použít jako tlačítka hromadného rozeslání (strana 27). L Pomocí rychlé volby lze také rozesílat faxy (strana 26). Užitečný tip: L Uložené položky lze ověřit pomocí seznamu telefonních čísel (strana 52). Poznámka: L Pomlčka nebo mezera se v telefonních číslech počítá jako dvě číslice. Oprava chyby Tlačítky {<} nebo {>} přesuňte kurzor na nesprávné číslo nebo znak a proveďte opravu. Tlačítka předvolby Smazání znaku nebo čísla Stisknutím tlačítka {<} nebo {>} přesuňte kurzor na znak nebo číslo, které chcete odstranit, a stiskněte tlačítko {STOP}. {LOWER} {SET} {<}{>} {STOP} {DIRECTORY PROGRAM} 3.2 Ukládání jmen a telefonních čísel do průvodce adresáře Do průvodce adresáře lze uložit až 00 telefonních čísel. L Pomocí průvodce adresáře lze také rozesílat faxy (strana 26). Stiskněte tlačítko {DIRECTORY PROGRAM}. 2 Vyberte požadované tlačítko předvolby. Předvolby 3:. Stiskněte jeden ze zámků přístroje tlačítek předvolby. Příklad: STANICE REZIM VOLBY [±] 2. Stiskněte tlačítko {SET}. Předvolby 4 : Stiskněte jeden ze zámků přístroje tlačítek předvolby. Předvolby 2 22: Stiskněte tlačítko {LOWER} a poté stiskněte jedno ztlačítek předvolby. 3 Zadejte jméno (lze použít až 0 znaků; pokyny naleznete zde strana 7). 4 Stiskněte tlačítko {SET}. 5 Zadejte telefonní číslo, až 30 číslic. 6 Stiskněte tlačítko {SET}. L Chcete-li naprogramovat další položky, zopakujte kroky 2 až 6. 7 Stiskněte tlačítko {DIRECTORY PROGRAM}. Stiskněte tlačítko {DIRECTORY PROGRAM}. 2 Stiskněte tlačítko {>}. {<}{>} {DIRECTORY PROGRAM} 3 Zadejte jméno (lze použít až 0 znaků; pokyny naleznete zde strana 7). 4 Stiskněte tlačítko {SET}. 5 Zadejte telefonní číslo, až 30 číslic. 6 Stiskněte tlačítko {SET}. L Chcete-li naprogramovat další položky, zopakujte kroky 3 až 6. 7 Stiskněte tlačítko {DIRECTORY PROGRAM}. Užitečný tip: L Uložené položky lze ověřit pomocí seznamu telefonních čísel (strana 52). {SET} {STOP} 20

23 3. Telefon Poznámka: L Pokud je zobrazeno VOLNE= 5 POZIC, můžete uložit už jen 5 položek. L Pomlčka nebo mezera se v telefonních číslech počítá jako 2 číslice. Oprava chyby Tlačítky {<} nebo {>} přesuňte kurzor na nesprávné číslo nebo znak a proveďte opravu. Smazání znaku nebo čísla Stisknutím tlačítka {<} nebo {>} přesuňte kurzor na znak nebo číslo, které chcete odstranit, a stiskněte tlačítko {STOP}. 3.3 Úprava uložené položky L Při určování polohy tlačítek mějte otevřený přední kryt. Stiskněte tlačítko {>}. L Zkontrolujte, že ve vstupu dokumentu nejsou žádné dokumenty. 2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. 3 Stiskněte tlačítko {DIRECTORY PROGRAM}. 4 Stiskněte tlačítko {*}. L Pokud jméno upravit nechcete, přejděte ke kroku 6. 5 Úprava jména (viz pokyny k uložení na straně strana 20). 6 Stiskněte tlačítko {SET}. L Pokud telefonní číslo upravit nechcete, přejděte ke kroku 8. 7 Upravte telefonní číslo. Další podrobnosti jsou uvedeny na straně strana Stiskněte tlačítko {SET}. 3.4 Smazání uložené položky L Při určování polohy tlačítek mějte otevřený přední kryt. Stiskněte tlačítko {>}. L Zkontrolujte, že ve vstupu dokumentu nejsou žádné dokumenty. 2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. 3 Stiskněte tlačítko {DIRECTORY PROGRAM}. 4 Stiskněte tlačítko {#}. L Mazání lze zrušit stisknutím tlačítka {STOP}. 5 Stiskněte tlačítko {SET}. 3.5 Uskutečnění telefonního hovoru pomocí rychlé volby nebo průvodce adresáře Před použitím této funkce naprogramujte požadovaná jména a telefonní čísla, která budete chtít vyvolávat pomocí rychlé volby nebo průvodce adresáře (strana 20). L Při určování polohy tlačítek mějte otevřený přední kryt Pomocí rychlé volby Stiskněte tlačítko {MONITOR} nebo zvedněte sluchátko. 2 Vyberte požadované tlačítko předvolby. Předvolby : Stiskněte požadované tlačítko předvolby. Předvolby 2 22: Stiskněte tlačítko {LOWER}, potom stiskněte jedno ztlačítek předvolby. L Zařízení volbu čísla zahájí automaticky Pomocí průvodce adresáře Stiskněte tlačítko {>}. L Zkontrolujte, že ve vstupu dokumentu nejsou žádné dokumenty. 2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. 3 Stiskněte tlačítko {MONITOR} nebo zvedněte sluchátko. L Zařízení volbu čísla zahájí automaticky. Hledání jména podle počátečního písmene Příklad: LISA. Stiskněte tlačítko {>}. L Zkontrolujte, že ve vstupu dokumentu nejsou žádné dokumenty. 2. Průvodce adresáře otevřete spustíte tlačítkem {A} nebo {B}. 3. Opakovaným stisknutím tlačítka {5} zobrazíte kterékoli jméno s počátečním písmenem L (viz tabulku znaků, strana 7). L Symboly (nikoli písmena ani čísla) lze hledat tlačítkem {*}. 4. LISA zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. L Hledání lze zastavit tlačítkem {STOP}. 2

Pokyny pro obsluhu. Kompaktní faxový přístroj se záznamníkem. Číslo modelu KX-FP148CE

Pokyny pro obsluhu. Kompaktní faxový přístroj se záznamníkem. Číslo modelu KX-FP148CE Kompaktní faxový přístroj se záznamníkem Pokyny pro obsluhu Číslo modelu KX-FP148CE Před použitím zařízení si přečtěte Pokyny pro obsluhu a uschovejte je pro budoucí použití. Tento model je výhradně určen

Více

Pokyny pro obsluhu. Kompaktní laserový fax. Model č. KX-FL403EX

Pokyny pro obsluhu. Kompaktní laserový fax. Model č. KX-FL403EX Pokyny pro obsluhu Kompaktní laserový fax Model č. KX-FL403EX Před použitím zařízení si nejprve přečtěte návod k obsluze a uložte jej na bezpečném místě pro budoucí použití. Tato jednotka je kompatibilní

Více

Pokyny pro obsluhu. Kompaktní faxový přístroj. Kompaktní faxový přístroj se záznamníkem. Model č. KX-FP207CE. Model č. KX-FP218CE

Pokyny pro obsluhu. Kompaktní faxový přístroj. Kompaktní faxový přístroj se záznamníkem. Model č. KX-FP207CE. Model č. KX-FP218CE Pokyny pro obsluhu Kompaktní faxový přístroj Model č. KX-FP207CE Na obrázku je model KX-FP207. Kompaktní faxový přístroj se záznamníkem Model č. KX-FP218CE Před použitím zařízení si přečtěte Pokyny pro

Více

Pokyny pro obsluhu. Osobní faxový přístroj. Faxový přístroj s digitálním záznamníkem KX-FT988

Pokyny pro obsluhu. Osobní faxový přístroj. Faxový přístroj s digitálním záznamníkem KX-FT988 Pokyny pro obsluhu Osobní faxový přístroj Model č.kx-ft982fx Faxový přístroj s digitálním záznamníkem Model č.kx-ft988fx KX-FT988 Děkujeme, že jste si zakoupili fax značky Panasonic. Před použitím zařízení

Více

Pokyny pro obsluhu. FLAD-BED Multi-funkční laserový fax ČESKY MAGYAR SLOVENSKY ENGLISH

Pokyny pro obsluhu. FLAD-BED Multi-funkční laserový fax ČESKY MAGYAR SLOVENSKY ENGLISH FLAD-BED Multi-funkční laserový fax Pokyny pro obsluhu Číslo modelukx-flb758ex Obecné informace ČESKY MAGYAR SLOVENSKY ENGLISH Pokyny v češtině viz str. 1-94 (první sekce). A magyar nyelvű útmutatót az

Více

Stručný návod k obsluze

Stručný návod k obsluze FAX-2920 Než je možno přístroj použít, musíte připravit hardware. Přečtěte si prosím tento "Stručný návod k obsluze" pro řádný postup instalace. Stručný návod k obsluze Nastavování přístroje Nastavování

Více

Pokyny pro obsluhu. Faxový přístroj s Digitálním telefonním záznamníkem. Model č. KX-FP373CE

Pokyny pro obsluhu. Faxový přístroj s Digitálním telefonním záznamníkem. Model č. KX-FP373CE Pokyny pro obsluhu Faxový přístroj s Digitálním telefonním záznamníkem Model č. KX-FP373CE Před použitím zařízení si nejprve přečtěte návod k obsluze a uložte jej na bezpečném místě pro budoucí použití.

Více

Pokyny pro obsluhu. Faxový přistroj s tiskem na běžný papír a kopírkou. Model č. KX-FP701CE

Pokyny pro obsluhu. Faxový přistroj s tiskem na běžný papír a kopírkou. Model č. KX-FP701CE Pokyny pro obsluhu Faxový přistroj s tiskem na běžný papír a kopírkou Model č. KX-FP701CE Před použitím zařízení si nejprve přečtěte návod k obsluze a uložte jej na bezpečném místě pro budoucí použití.

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Uživatelská příručka. Multifunkční Laserový fax. typ KX-FLM552EX

Uživatelská příručka. Multifunkční Laserový fax. typ KX-FLM552EX Multifunkční Laserový fax Uživatelská příručka typ KX-FLM55EX Pokyny v češtině viz str. -78 (první sekce). A magyar nyelvű útmutatót az to 78 oldalon található (második rész). Návod na obsluhu v slovenčine

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

ConCorde-550CID Uživatelská příručka

ConCorde-550CID Uživatelská příručka ConCorde-550CID Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Pozorně si přečtěte následující pokyny před použitím telefonu, aby bylo zařízení použito bezpečně a správně 2. Odpojte napájecí kabel od elektrické

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Režimy zadávání znaků Požadovaný režim zadávání znaků vyberte opakovaným stisknutím pravého funkčního tlačítka. 4. Telefon

Režimy zadávání znaků Požadovaný režim zadávání znaků vyberte opakovaným stisknutím pravého funkčního tlačítka. 4. Telefon 4. Telefon 4.16 Dostupné znaky pro zprávy SMS K zadávání znaků a čísel se používají tlačítka klávesnice bezdrátového mikrotelefonu. Ke každému tlačítku klávesnice je přiřazeno několik znaků. K dispozici

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Čeština Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního produktu lišit. Chcete-li získat další informace, můžete otevřít celou uživatelskou příručku. Navštivte web www.samsung.com a vyhledejte

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Výrobce: Typ zařízení: Siemens Gigaset C470 IP Firmware: 02223 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 11.05.2010 Gigaset C470IP

Více

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Co je v balení Základní stanice (XL375) Základní stanice (XL370) Poznámka * Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

4.2 Dokumenty, které lze odeslat

4.2 Dokumenty, které lze odeslat 4. Fax aktivujte funkci #22 (strana 44). Popis chybových zpráv najdete zde strana 50. 4.2 Dokumenty, které lze odeslat Minimální formát dokumentu papír s prosvítajícím obsahem druhé strany (například noviny).

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185 I. Odstranění ochranných pásků a vyjmutí obrazové jednotky 1. Odstraňte ochranné pásky ze stroje. 4. Odšroubujte 2 šrouby, označené na obrázku, a vytáhněte obrazovou jednotku. - Nedotýkejte se povrchu

Více

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL ALCATEL 29362 Telefonní přístroj s identifikací volajícího ( CLIP ) a s speakerphonem Příručka uživatele ÚVOD Telefonní přístroj umožňuje uložení čísla volajícího do paměti a jeho zobrazení. Identifikace

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Stručná referenční příručka M575 Tisk uložené úlohy Chcete-li vytisknout úlohu uloženou v paměti zařízení, použijte následující postup. 1. Na hlavní obrazovce ovládacího

Více

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Výrobce: Typ zařízení: Firmware: Služba: Thomson Thomson ST2022, Thomson ST2030 Thomson ST2022 (3.61), Thomson ST2030(1.61) VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku Stránka 1 z 7 Průvodce kvalitou tisku Mnoho problémů spojených s kvalitou tisku může být vyřešeno výměnou či údržbou součásti, která je u konce své životnosti. Zkontrolujte ovládací panel tiskárny, jestli

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4.

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4. Funkce Funkce Vlastnosti Držením tlačítko tablet zapnete nebo vypnete. 1. Tlačítko Power (zapnutí/vypnutí) Stisknutím tlačítka vypnete nebo zapnete displej. 2. Tlačítko nastavení hlasitosti Stisknutím

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

HP LaserJet M9040/9050 MFP Stručná referenční příručka

HP LaserJet M9040/9050 MFP Stručná referenční příručka HP LaserJet M9040/9050 MFP Stručná referenční příručka Jak: Kopírovat Digitálně odesílat Faxovat Ukládat úlohy www.hp.com/support/ljm9040mfp www.hp.com/support/ljm9050mfp www.hp.com/go/usemymfp Stručný

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Analogový telefonní přístroj Model KXT480 Návod k obsluze

Analogový telefonní přístroj Model KXT480 Návod k obsluze Analogový telefonní přístroj Model KXT480 Návod k obsluze FUNKCE PŘÍSTROJE... 4 OBSAH BALENÍ... 4 POPIS TLAČÍTEK TELEFONU... 5 4 INSTALACE... 6 4. Instalace baterií... 6 5 NASTAVENÍ TELEFONU... 6 5. Natavení

Více

KX-FC248CE Tento model je výhradně určen pro použití v České republice a ve Slovenské republice. Toto zařízení je kompatibilní se službami ID

KX-FC248CE Tento model je výhradně určen pro použití v České republice a ve Slovenské republice. Toto zařízení je kompatibilní se službami ID KX-FC248CE Před použitím zařízení si nejprve přečtěte návod k obsluze a uložte jej na bezpečném místě pro budoucí použití. Toto zařízení je kompatibilní se službami ID volajícího a SMS. Abyste tyto služby

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Verze 1.0 Únor Tiskový stroj Xerox Color C75 Úvodní příručka

Verze 1.0 Únor Tiskový stroj Xerox Color C75 Úvodní příručka Verze 1.0 Únor 2013 2012 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox a Xerox a obrazová značka jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických anebo v jiných

Více

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce.? Nabídky GHI PRS ABC JKL

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41 Uvedení do provozu Připojení telefonu Připojte telefon podle níže uvedeného nákresu. Použijte pouze telefonní připojovací kabel který je součástí dodávky protože v opačném případě nemusí zařízení pracovat

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

s_cz.fm euroset 805 S Návod k použití

s_cz.fm euroset 805 S Návod k použití .. euroset S Návod k použití .. euroset S euroset S MUTE R SET REDIAL RECALL ABC q DEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ M MEM Vkládací popisný štítek M - opakování volby uloženého čísla Cílová tlačítka SET -

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 215

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 215 I. Přeprava stroje Při přepravě/přenosu stroje uchopte stroj za 4 místa, zobrazená na následujícím obrázku (Mark). Hmotnost stroje je 26 kg, pro přepravu použijte odpovídající množství osob. II. Odstranění

Více

Stručný průvodce. Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic.

Stručný průvodce. Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic. TS600FX-QG_Czech.fm Page 1 Friday, March 17, 2006 10:21 AM Stručný průvodce Standardní telefonní přístroj Typové číslo KX-TS600FX Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic. Uschovejte

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB n á v o d k p o u ž í v á n í

Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB n á v o d k p o u ž í v á n í Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB-2038 n á v o d k p o u ž í v á n í VLASTNOSTI Zobrazení jména a čísla volajícího Vícejazyčné menu včetně češtiny a slovenštiny 550 položek jmenného seznamu Seznam

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6755

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6755 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6755 Digitální telefon Aastra 6755 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno:

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Zásobník 5 (volitelný) Zásobník 6 (vkladač) (volitelný) Ovládací panel. Vysokoobjemový finišer (volitelný) Ovládací panel

Zásobník 5 (volitelný) Zásobník 6 (vkladač) (volitelný) Ovládací panel. Vysokoobjemový finišer (volitelný) Ovládací panel Xerox ColorQube 90/90/90 Základní informace o přístroji Základní informace o přístroji Funkce V závislosti na konfiguraci může přístroj poskytovat následující funkce: 8 Kopírování E-mail Internetový fax

Více

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží series Uživatelská příručka k aplikaci RICOH Printer Přehled Verze pro Windows Verze pro Mac Odstraňování potíží OBSAH Jak číst tuto příručku... 2 1. Přehled Úvod k softwarovému programu RICOH Printer...

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka ThinkPad Wireless WAN Card Stručná úvodní příručka Kapitola 1. Popis produktu Pokud váš počítač ThinkPad podporuje kartu bezdrátové sítě WAN (Wide Area Network), můžete tuto kartu bezdrátové sítě WAN

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

OBSAH. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny.3. 2. Popis produktu...4. 3. Ovládání...5. 4. Instalace a zapojení.12. 5. Technické parametry 14

OBSAH. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny.3. 2. Popis produktu...4. 3. Ovládání...5. 4. Instalace a zapojení.12. 5. Technické parametry 14 OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny.3 2. Popis produktu....4 3. Ovládání...5 4. Instalace a zapojení.12 5. Technické parametry 14 1. Bezpečnostní pokyny Ujistěte se, že splňujete následující bezpečnostní pokyny

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Paměťové moduly Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

Jak: Kopírovat. Digitálně odesílat. Faxovat. Ukládat úlohy. Řada HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Stručná referenční příručka

Jak: Kopírovat. Digitálně odesílat. Faxovat. Ukládat úlohy. Řada HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Stručná referenční příručka Řada HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Stručná referenční příručka Jak: Kopírovat Digitálně odesílat Faxovat Ukládat úlohy www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp www.hp.com/go/usemymfp

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač.

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač. Stručná příručka Vkládání papíru Vkládání médií do univerzálního podavače 1 Otevřete univerzální podavač. Vkládání do zásobníků VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ SKLOPENÍ: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení,

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více