DÁVNÁ SLÁVA Z DOBY OTCE VLASTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DÁVNÁ SLÁVA Z DOBY OTCE VLASTI"

Transkript

1 nas region JZ qxp :15 Stránka 1 Čtvrtek / 3. ročník / JZ 2 / 2008 MÍSTNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA DO VAŠICH SCHRÁNEK Bubovice, âerno ice, Dobfiíã, Dobfiichovice, Dolní Roblín, Drahelãice, Holynû, Hostim, Choteã, Chrá Èany, Chrustenice, Ch nice, Jílovi tû, Jinoãany, Karlík, Karl tejn, Kosofi, Kozolupy, Kuchafi, Kuchafiík, Lahovice, Lipence, Lodûnice, Lochkov, LuÏce, Malá Chuchle, Malé Pfiílepy, MezouÀ, Mokropsy, Mofiinka, Nenaãovice, Nuãice, Ofiech, Podkozí, Radotín, Roblín, Rudná, eporyje, evnice, Slivenec, Sobín, Solopisky, Srbsko, Tachlovice, Trnûn Újezd, Tfiebonice, Tfiebotov, Velká Chuchle, Vonoklasy, V enory, Zadní Kopanina, Zadní TfiebaÀ, Zbraslav, Zbuzany, Zliãín Shopping Malls, Îelezná PRAHA 3 Vánoãní oslava... 5 Nová rubrika 7 âe i mu fiíkají pa ík Karlík Mapa regionu DÁVNÁ SLÁVA Z DOBY OTCE VLASTI KARLÍK - Nevím jak vy, ale když se řekne Karlík, hned si vybavím známou scénu z filmového muzikálu Noc na Karlštejně, natočeného v roce 1973 na motivy hry Jaroslava Vrchlického. Pamatujete si? Královna Eliška Pomořanská projeví zájem odjet spolu se svým manželem, českým králem a římským císařem Karlem IV., na Karlštejn. Její hofmistryně paní Ofka jí však sdělí, že na tento hrad je ženám vstup zakázán a nabídne jí klíč od nedalekého hrádku Karlík. Alespoň budeme dýchat stejný vzduch s císařem, prohlásí Eliška a zkroutí železný klíč. Už jako malá jsem si představovala, jaký asi ten hrádek Karlík byl a moc jsem si jej přála vidět. Prav ãas na chválení Už pět měsíců máme doma prvňáčka. A hodně se změnilo. Ráno už nepřibaluji k rozespalému dítku pyžamko a zástěrku, ale aktovku, svačinu a čip na oběd. Taky musím mnohem více hlídat čas, protože mami, kdybych přišla pozdě, byl by to děsnej průšvih. Nevím, co by paní učitelka s takovým opozdilcem udělala, protože, jak ji znám, je moc hodná, ale pro jistotu raději denně s dcerou přešlapuji před školou už deset minut před tím, než vůbec odemknou dveře. A domácí úkoly? To je kapitola sama pro sebe. Nejde o to, že by moje šikovné dítko nezvládlo napsat dva tři řádky a přečíst to s Emou, mámou a mísou. Problém je samozřejmě v matce toho nebohého dítěte. Narovnej se přece trochu, vždyť máš nos až v sešitě! Jak držíš to pero? Musíš se to hned od začátku naučit správně... Myslela jsem to fakt dobře, ale teď už si dcera dělá úkoly sama, protože se mnou za zády se prý nemůže soustředit! A teď nás čeká další významný okamžik. Je tady pololetí a dostaneme (tedy dcera dostane) první vysvědčení. Pro mě osobně není tak důležité, co na něm bude. Na někoho čeká velká jednička, někdo tam bude mít slovní hodnocení a v některé škole se rozdávají třeba diplomy. Ať je vysvědčení první, nebo desáté, nemá už cenu rozebírat, co všechno se nepovedlo. Na to se určitě budou žáčci i studenti soustředit zase v příštím pololetí! Teď rozhodně nastává ten pravý čas na chválení. Každý určitě najde něco, co se mu podařilo a hned je důvod k oslavě. A hlavně nezapomeňte slavit společně, protože za každým úspěchem stojí jistě celá rodina. Ať půjdete tedy do cukrárny, do ZOO nebo třeba do zverimexu pro malý dárek jako my, přeji vám, aby to byly krásné společně strávené chvilky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. (akv) Dejte o sobû vûdût! VA E INZERCE V Oblouku 727, Pruhonice tel.: , vychází kaïd ch 14 dnû ve ãtvrtek Nedostáváte-li noviny pravidelnû, kontaktujte nás! nebo SMS na telefon: VÏdy prosím uveìte obec, ulici a ãíslo domu. A hlavnû se ptejte na své po tû! Dûkujeme Va e redakce Historie Moje dětské sny se již dávno rozplynuly, ale i tak si někdy představuji, jak asi vypadal, přestože se z něho do dnešní doby nedochovalo už vůbec nic. Z historie víme, že za doby Otce vlasti byl Karlík významnou součástí systému bránícího Karlštejn a plnil nejen funkci hlásky, ale též ochrany cesty z Prahy přes Vonoklasy na Mořinu. V období husitských válek však došlo k jeho značnému poškození a z této zkázy se už nevzpamatoval. Během třicetileté války už úplně zpustl a místní obyvatelé si kámen z jeho zdí postupně rozebírali na své stavby a zbytek se rozpadal. Dnes najdeme na ostrohu nad Karlickým údolím jen stopy po příkopech a valech. Vedle zmiňovaného hrádku vznikla v okolí i osada nesoucí stejné jméno. Nejstarší památkou, která se dochovala až do dnešní doby, je románská rotunda zasvěcená sv. Martinovi, která tvoří presbyterium současného kostela. Původ této rotundy kladou znalci na počátek 12. století a je považována za třetí nejstarší svého druhu na světě. V roce 1767 došlo k podstatnému Známá scéna z muzikálu Noc na Karlštejně, kde Eliška Pomořanská zkroutí klíč od hrádku Karlík. rozšíření karlického kostela ve stylu barokním a během dalších let se zejména díky řádu křížovníků kostel, dnes již zasvěcený sv. Martinovi a sv. Prokopovi, dále rozšiřoval a opravoval. Dalším výmluvným svědkem karlické historie je zajisté místní hřbitov. Již v době bronzové zde bylo pohřebiště a popelnicové pole. Ve 12. století pak vznikl kolem rotundy hřbitov křesťanský. Ten byl ve třicetileté válce Švédy několikrát zpustošen a zůstala jen pobořená hřbitovní zeď. Poté však byl hřbitov postupně obnovován a upravován. V roce 1934 byl hřbitov kompletně opraven a rozšířen o novou část - slouží totiž poslednímu odpočinku obyvatel Karlíka, ale i okolích obcí Dobřichovic, Letů a Vonoklas. V současné době už jeho kapacita nestačí a je připravováno jeho další rozšíření o urnový háj a rozptylovou loučku. V této době měla farnost více než 2000 členů. Jak se můžeme dočíst ve staré kronice, dne 15. července 1925 měl Husův sbor velmi vzácnou návštěvu. Preziden T. G. Masaryk navštívil výstavu v Berouně a na zpáteční cestě se zastavil v Hořelici. Jeho návštěva je na památku zdokumentována fotografií s Masarykovým podpisem. Současnou farářkou je paní Libuše Vodičková, která zde působí od roku Přestože nepochází z Rudné, v minulosti působila v náboženské obci Praha Nusle, lidé ji zde mile přijali. Ona sama říká, že jsou jí farníci velkou oporou a společnými silami se snaží v poslední době zejména o postupnou rekonstrukci léty chátrající budovy sboru. V roce 1993, kdy byla starostkou paní Miluška Havlůjová, získala církev od firmy Welz a Ing. Františka Hustolese sponzorský dar Kč. Za tyto prostředky byl opraven interiér Husova domu a proveden nový rozvod elektřiny. Loni se podařilo za Kč opravit střechu, a to díky Sdružení Město Rudná 2001 a Bemett, kteří se také zasloužili o založení dětského hřiště na přilehlé zahradě. Náboženské obce se v Rudné těší i zájmu Městského úřadu, který Čsl. církvi husitské přispívá pravidelně částkou Kč. V loňském roce tato suma umožnila opravu plotu. Od roku 2005 je budova Husova sboru zařazena mezi kulturní památky, přesto nadále platí, že získat finanční prostředky od kraje nebo od státu je velmi složité. V současné době bychom potřebovali novou střechu na farní budovu, říká sestra farářka Vodičková. Rozpočet je vyčíslený na Kč. Rádi bychom tam totiž umožnili mateřskému centru využívat volné prostory, ale chybí i kanalizační přípojka. Ta by přišla na řádově Kč. Toto mateřské centrum by samozřejmě sloužilo všem, Hlavní dominantou obce je kostel sv. Prokopa a Martina s přilehlým hřbitovem. Dnes a zítra Osud obce Karlík byl vždy do velké části ovlivněn vztahem se sousedními Dobřichovicemi, kde se nacházel důležitý brod přes řeku Berounku. Po několik staletí tak byl Karlík jejich součástí a rozvíjel se v jejich rámci především jako bydliště lidí dojíždějících za prací do Prahy nebo Berouna. Hybnou kulturní a společenskou silou byl od konce 19. století v Karlíku místní Sbor dobrovolných hasičů. Ten sdružoval nejen většinu občanů, ale staral se i o kulturní a společenský život. Právě dobrovolní hasiči a jejich organizace byli základem hnutí za vytvoření samostatné obce, což se po petiční akci v roce 1991, v níž se 95 % občanů vyjádřilo pro samostatnost Karlíka, podařilo. V posledních letech tu byl také zaveden plyn, vodovod, kanalizace a sítě jsou postupně rozšiřovány do oblastí nové výstavby. Vlastní čističku odpadních vod obec nemá, kanalizace je napojena na čističku u Berounky v Dobřichovicích. A co Karlík v nejbližší době čeká? V obecné rovině by se dalo říct, že zejména růst. Tato obec dříve patřila spíše mezi menší. V roce 1992 zde žilo pouhých 196 obyvatel, ale v současnosti jejich počet překročil již 400. Dá se tedy předpokládat, že se Karlík HusÛv sbor Církve ãeskoslovenské husitské v Rudné u Prahy AÈ slouïí bohu i obãanûm RUDNÁ - Základní kámen Husova sboru v Hořelici (nyní Rudná u Prahy) byl položen 2. září Potřebný pozemek i stavební materiál ze svého lomu daroval místní rolník pan Antonín Blažek a za necelé tři měsíce, 11. listopadu 1923, bylo toto místo pro setkávání věřících slavnostně otevřeno. První bohoslužbu sloužil zakladatel a první patriarcha Církve československé husitské ThDr. Karel Farský. Budova Husova sboru v Rudné byla zařazena mezi kulturní památky, ale přesto stále chybí finanční prostředky na její opravu. ne pouze věřícím, stejně tak jako naše dětské hřiště, které je přístupné veřejnosti. Jako všechny tradiční církve se i Československá církev husitská potýká s úbytkem věřících. Dnes se jejich počet v Rudné pohybuje okolo tří set. Převážná většina je však v důchodovém věku. Několik maminek s dětmi se zde schází v týdnu, ale nejvíc postrádáme generaci středního věku, popisuje situaci sestra farářka. Znatelně je to bohužel vidět zejména na nízké účasti na bohoslužbách. My jsme však přesto vděčni všem svým pomocníkům a příznivcům a vůbec si nedovedu představit, jak bychom všechen provoz bez jejich pomoci zvládli. Pracujeme společně dál a snažíme se, jak výstižně řekla paní Havlůjová - členka rady starších, naplnit poselství předků, tak aby Husův dvůr sloužil Bohu a občanům. (akv) ještě rozroste, ale zřejmě již ne tak razantně. Další a mnohem konkrétnější změny jistě nastanou v místním zastupitelstvu. To bylo sice řádně zvoleno v podzimních komunálních volbách v roce 2006, ale během loňského října tři členové ze sedmihlavého zastupitelstva rezignovali a obec tak nemá zákonný minimální počet 5 zastupitelů. Musely tak být vyhlášeny nové volby, které se uskuteční 29. března Obec tak do té doby vede stávajíci starosta, ovšem pouze s ryze úřednickými pravomocemi. Snad tedy spolu s jarem přijdou do Karlíka i dobré časy. Alžběta Kubcová Vitoulová Historická fotografie v kronice sboru připomíná návštěvu prezidenta Masaryka. Ozvûte se nám a my s vámi udûláme rozhovor do Na eho REGIONU Stárnete 4 x pomaleji? ÚNOR 29 Víte, že rok 2008 je přestupný? A kdo to vždy přesně ví? Přece ten, kdo se narodil 29. února. Redakce Našeho REGIONU hledá ty, kteří mají v rodném listě zapsán jako den narození právě 29. únor. O tom, kdy, jak a jak často slavíte narozeniny a o mnohém dalším, může být rozhovor právě s Vámi, čtenáři Našeho REGIONU, který uveřejníme v únorovém čísle. Ozvěte se nám co nejdříve a staňte se naší hvězdou! Vaše redakce, ,

2 nas region JZ qxp :15 Stránka 2 strana 2 NÁ REGION ČERNOŠICE 20. Mokropeský Masopust - Nezamomeňte navštívit již 20 jubilejní Mokropeský Masopust. Masopustní veselí začína ve hodin na náměstí a pak bude následovat průvod obcí a veselit se mužete až do rána v restauraci u Králů CLUB KINO ČERNOŠICE Fugnerova 263, tel.: , Mandrage - rockový koncert Přišli jsme si pro Vaše děti. Žhavá hudební novinka na pódiu ClubKina. Mladá a nesporně talentovaná kytarová formace z Plzně, o které se stále více mluví. Vstupné 90,- Kč. Začátek ve 20:30 hod Trabantem hedvábnou stezkou - 2 takty, 2 válce, 12 zemí, km. Dokument a beseda: Dvoutaktem z Černošic až na konec světa s černošickým rodákem Janem Martinem Kozlem. Vstupné dobrovolné. Srdečně zve město Černošice. Začátek v 19:00 hod Dom Doobie Band koncert, taneční večer. Přijďte se na chvíli vrátit o padesát let a nebudete chtít zpět. Večer ve stylu sixties, písničky plné melodičnosti a výrazného rytmu s vícehlasým aranžmá vybízející k tanci a příjemné náladě. Na své si přijdou příznivci rock and rollu, twistu, boogie, blues Dámy ve stylových koktejlkách vstup zdarma. Vstupné 90,- Kč. Začátek ve 20:30 hod. DOBŘICHOVICE Koncert PKS - skupina starých rockerů hraje vlastní repertoár, který vychází z nejslavnější éry rocku. Obsazení: dobřichovický rodák reportér a spisovatel Josef Klíma, V. Veselý a A. Saidl z kapely Irish Dew, folkař P. Půta a fotograf M. Stanovský. Fürstův sál od hodin. LODĚNICE Společenský klub Loděnice. Předprodej přibližně 2 týdny předem: Loděnice Tabák, Klub. Beroun MIC Bezplatná rezervace míst u stolu: , Kilimanžáro - cestopisné promítání. Začátek ve hodin O statečné princezně Máně - divadlo Ve3. Představení vhodné pro děti, ale i dospělé. Ve Společenském klubu Loděnice v neděli od hodin Vladimír Čáp - 40 let hraní. Gratulují Tři dny na břiše - koncert. Začátek ve hodin. RADOTÍN KS Radotín U koruny, nám. Osvoboditelů 44/15, Praha 5 Radotín, tel.: , Dětský karneval od 14 hodin v Sokolovně. Tombola pro děti. Vstupné 40,- Kč. Sokolský ples - Sokolovna, ul. Vykoukových 622/8. Začátek ve hodin. Vstupné 100,- Kč, místenka 20,- Kč. Boží dar - Jednodenní lyžařský zájezd. Cena 330,- Kč. Přihlášky a informace v Kulturním středisku Koncert učitelů - Základní umělecké školy Klementa Slavického. Kulturní středisko od hodin Den otevřených dveří v SOU Praha - Radotín - Pod Klapicí 11/15, Praha - Radotín. Od 8.00 do hodin. Informace na webu XIII. Radotínský bál - Ples Městské části Praha 16. Sokolovna Radotín, ul. Vykoukových 622/8. Začátek již v hodin! Ples slavnostně zahájí starosta Mgr. Karel Hanzlík. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina SMEČ, chybět nebude ani předtančení v podání studentů třídy 4.B Gymnázia Oty Pavla, bohatá tombola či letošní novinka diskotéka (v restauraci Sokolovna od hod.). Vstupenky na ples je možno zakoupit od v U Koruny (cena vstupenky je 130 Kč, místenky 20 Kč). Finanční výtěžek z prodeje lístků do tomboly bude použit pro sociální účely Městské části Praha 16. KINO RADOTÍN Pokladna otevřena 1 hodinu před představením. Změna programu vyhrazena. tel Beowulf - V dávných dobách hrdinů žil mocný bojovník, který zabil svého soka Grendela. Tím vyvolal konflikt s jeho nebezpečnou, zároveň však velmi svůdnou matkou. V hlavních rolích fantasy legendy Ray Winstone, Anthony Hopkins, John Malkovich, a Angelina Jolieová. TIT (USA/GB) Začátek v a hodin. Vstupné 70,- Kč. Do 12 let nevhodné. 2. a Chyťte doktora - Co se stane, když mladý gynekolog zjistí, že čeká dítě se svou milenkou? Každopádně to, že jeho žena, která je doma na mateřské, z toho nebude úplně odvázaná. V hlavních rolích situační komedie Michal Malátný, Tatiana Vilhelmová, Iva Janžurová a další. MLU (ČR) Začátek v a hodin. Vstupné 85,- Kč. Mládeži přístupno O princezně, která všechno věděla - dětské představení. Neděle hodin. Vstupné 40,- Kč Zlatý kompas - Nás zavede do světa, kde lidé mají své nerozlučné společníky daemony a nad lidskou existencí vládne tajemné Magisterium. V hlavních rolích pohádkové fantasy Nicole Kidmanová, Daniel Graig, Dakota Richardsonová. MLU (GB/USA) Začátek v a hodin. Vstupné 70,- Kč. Mládeži přístupno. Vetřelci vs Predátor 2 - Dvě nejznámější filmová monstra se střetnou ve vzájemném souboji už podruhé. Přibude k nim ještě hybrid, který společně zplodila a také nová várka čerstvého masa - lidé. TIT (USA) Začátek v a hodin. Vstupné 70,- Kč. Do 12 let nevhodné O Matyldě s náhradní hlavou - dětské představení. Neděle hodin. Vstupné 40,- Kč. Královna Alžběta: Zlatý věk - Válka se Španělskem, spor se skotskou královnou Marií Stuartovnou a láska k mořeplavci Walteru Raleighovi. Život a dílo jedné z největších panovnic naší civilizace. V hlavních rolích výpravného velkofilmu Cate Blanchettová, Clive Owen a Geoffrey Rush. TIT (GB) Začátek v a hodin. Vstupné 75,- Kč. Do 12 let nevhodné. ŘEVNICE Městské kulturní středisko Řevnice, tel.: , , rezervace vstupenek na: Masopustní pohádka - Další pohádkový písničkál Divadla Kapsa. Začátek v hod. Sál Zámečku. do Eva Melo fotí Kolouchův sen - výstavu fotografií v Galerii Salon No. 1 paní Bartákové. Ta nyní sídlí v 1. patře tzv. Modrém domečku občanského sdružení Náruč na řevnickém náměstí. Můžete si zde vybrat z nabídky uměleckých předmětů. kreseb, obrazů, plastik, šperků i menších uměleckých děl. Další informace najdete na KINO ŘEVNICE Kino Řevnice má prázdniny - řevnické kino se uložilo k dvouměsíčnímu zimnímu spánku. Jeho prostory se divákům otevřou opět v březnu. Provozovatelé připravují několik novinek, jež zpestří provoz kina, a těší se od března na Vaši návštěvu. SLIVENEC Podrobnější informace a přesné časy jednotlivých akcí najdete na nástěnkách a na webu MČ Praha-Slivenec Bohoslužba v kostele Všech Svatých - Farnost Slivenec. Začátek bohoslužby v 15:50 hod Náhradní zápis žáků do 1. třídy od 13:00 do 15:00 hodin. Náhradní zápis žáků do 1. třídy. ZŠ a MŠ Praha - Slivenec, tel.: , , Masopustní průvod pořádá Úřad městské části Praha Slivenec a občanské sdružení Na Kraji. Setkání masek ve hodin na slivenecké návsi ( parčík u kostela) Schůzka seniorů připravuje kulturní komise Úřadu městské části Praha Slivenec. Začátek v hodin Sobotní seminář s rehabilitací nejen pro seniory - zve komise pro kulturu, školství, sport a volný čas. Přednáška zaměřená na poruchy pohybového aparátu bude spojená s jednoduchými ukázkami rehabilitačních cvičení. Součástí semináře bude individuální poradna. Seminář povede MUDr. Helena Urbancová, primářka lázeňské skupiny Eden Group v Karlových Varech. V zasedací místnosti ÚMČ od 15:00 hodin. VŠENORY do Výstava zajímavostí z historie Všenor instalovaná v místní knihovně. V případě zájmu bude pokračovat až do konce března. Přístupna je v otevíracích hodinách knihovny. TACHLOVICE Karnevalový rej pro nejmenší - od hodin. Karnevalový rej pro dospělé - od hodin. Živá hudba, tancování, promenáda masek a soutěže o ceny pro děti i dospělé. TŘEBOTOV Třebotovský masopust - Zahájení ve hodin u kostela sv. Martina v Třebotově. Po krátkém programu se průvod vydá obcí až do místní restaurace, kde v hodin proběhne divadlo pro děti a od hodin vypukne koncert dvou "živých" kapel. ZBRASLAV Informace, rezervace, vstupenky: kulturní odd. ÚMČ Praha - Zbraslav, U Malé řeky 3, tel: Změna programu vyhrazena! O zlém vlku a nezbedných prasátkách - Maňáskový muzikál. Divadlo J. Kašky od hodin Koncert žáků ZUŠ - Obřadní síň Městského domu Zbraslav od hodin Zbraslavští divadelníci 2. část - Přednáška Ing. F.Kadlečka pro seniory. Klub KLASu od 16:00 hodin. Perníková chaloupka - Marionetová pohádka pro nejmenší. Divadlo J. Kašky od hodin. VI. Skautský ples - střediska Uragan Zbraslav. Sokolovna Zbraslav od 19:00 hodin. Rezervace na tel: Ženitba - Téměř muzikálová úprava klasiky N. V. Gogola v podání souboru ZKS. PREMI- ÉRA! Divadlo J.Kašky od 19:30 hodin. do Bogota, město mnoha tváří - Výstava fotografií studentů Fakulty sociální komunikace a žurnalistiky Universidad de La Sabana. Výstavní síň je otevřena v PO a ST od 8.00 do a ÚT a ČT od do hodin. Pozvánky ŘADKOVÁ INZERCE Advokát poskytuje právní pomoc ve věcech práva občanského, obchodního, rodinného, sepisování smluv, zastupování u soudu. JUDR. Jan Kerbach, advokát, tel.: , Mûstská ãást Praha - Zbraslav zve na v stavu BOGOTA, MùSTO MNOHA TVÁ Í která se koná ve výstavní síni Městského domu Zbraslav od 21. ledna do 28. února Výstava fotografií studentů Fakulty sociální komunikace a žurnalistiky Univerzity La Sabana v Kolumbii představuje skutečnou a rozmanitou tvář tepajícího velkoměsta, plného moderních výškových budov, rozlehlých přírodních parků a kulturních aktivit, ale také chudinských čtvrtí lemujících okraj této metropole. Výstava je otevřena v pondělí a středu od 8:00 do 18:00, v úterý a čtvrtek od 12:00 do 18.00hodin. V úterý a čtvrtek dopoledne (pro školy) po telefonické dohodě. Vydává JNT MEDIA s.r.o., povoleno MK âr E éfredaktor: Jan ercl - tel.: Vychází kaïd druh ãtvrtek, náklad Kanceláfi: Ná REGION, V Oblouku 727, PrÛhonice, tel.: Redakce JZ: AlÏbûta Kubcová Vitoulová, tel.: , Inzerce JZ: Jifií âermák, tel.: , Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. Zvefiejnûné pfiíspûvky nemusí vyjadfiovat názory redakce. Známky, mince, pohledy, dopisy, obrazy, staré tisky akcie koupím. Přijedu, ocením, platím hotově. Tel.: V sobotu 19.ledna se ztratila černá malá kozička. Odměna nálezci. Byl to vnučky dárek. Alena Tel.: Okolí Karlík.

3 nas region JZ qxp :15 Stránka 3 NÁ REGION strana 3 Vánoãní oslava s (pra) rodiãi ZBRASLAV - Vánoční oslavy se 19. prosince v naší školce zúčastnili nejen děti a učitelé, ale i rodiče, prarodiče a sourozenci. Třídy i společenská místnost byly vyzdobeny nejen vánočním stromkem, ale i celou řadou dalších dekorací, které k Vánocům patří. V neposlední řadě i punčochami tolik typickými pro Vánoce v některých západních zemích. Protože naši učitelé jsou každý z jiného kouta země, připomeňme si ve stručnosti zvyky některých z nich. Australské vánoce na pláži Dá se říct, že typicky australské Vánoce neexistují za výchozí model oslavy Vánoc byly použity britské zvyky. Dárky nosí Father Christmas (Otec Vánoc). V noci z 24. na 25. prosince přichází do domů a vkládá dětem dárky do punčoch na krbu či do povlaku na polštář zavěšeného v rohu postele. Tradiční večeře probíhá venku na terase, v zahradách, neobvyklé nejsou ani parky či pláže. Vánoční menu může např. obsahovat mořské plody, krocana, kachny, kuřata, těstoviny, druhově velice pestré saláty, zmrzlinu aj. kopané, turnaje v hraní stolního tenisu a jiné. Tradicí se už také stává hokejové utkání Charita derby. Tady pár nadšenců dá dohromady partu, která nejen pro své zdraví, ale i pro zábavu druhých sehraje zápas. Je to hokejové utkání mezi hráči chaloupeckými a veskými a jeho první ročník se konal 20. ledna INZERCE Anglická hostina Anglický ježíšek se jmenuje Father Christmas, který nosí oblek červené nebo zelené barvy. Stejně jako v Austrálii a na Novém Zélandu dává v noci dárky do punčoch na krbu či do prázdných povlaků v rozích postele. Děti mu píší dopisy, které vhodí do krbu, protože jen tak mohou vzlétnout a dostat se až na Severní pól. Dopis však nesmí shořet, jinak dětí píší znovu. Ráno, 25. prosince, rodina společně rozbaluje dárky, připravuje se slavnostní hostina, která bývá přesně v poledne. Stůl se doslova blýská málokdy používaným porcelánem a křišťálem. Oběd začíná přípitkem a poté symbolickým rozlomením tzv. christmas crackers (papírová tuba, v níž je ukryt malý dárek). K jídlu se podává pečený krocan s kaštanovou nádivkou se zeleninou a omáčkou a pestrá nabídka dezertů. Americký kýč Vánoční výzdoba v USA je velice bohatá, někdy nemá daleko ke kýči. Stromek Američané zdobí drobnými světly a ozdobami, řetězy z popcornu atd. Dárky americkým dětem vozí Santa Claus, jehož jméno vzniklo z holandského pojmenování pro svatého Nicholase Sintaklaas. Večeře sestává z pečeného krocana, husy, kachny nebo šunky polité brusinkovou omáčkou. Výběr dezertů je mnohem bohatší (biskupský chlebíček, dýňový koláč, ovocný pudink polívaný brandy, koláčky nadívané kandovaným ovocem aj.). Vzhledem k značné různorodosti jednotlivých států se vánoční tradice velice liší např. na Hawaii Při každém zápase hráči skládají startovné a mají připravenou kasičku, kam vkládají dobrovolné vstupné diváci. Výtěžek se pak tradičně odevzdá na charitativní pomoc. Zatím poslední zápas se konal na konci roku 29. prosince. Boj mezi Tygry ze Vsi a Chaloupeckým vánoce začínají příjezdem Vánoční lodi. Santa Claus sem přijíždí nikoliv na saních, ale ve člunu. A vánoce ve FlowerGarten V den naší besídky byla školka provoněna cukrovím, které děti napekly, a slavnostní atmosférou. Na úvod všechny přivítala paní ředitelka Lenka Fořtová popřála všem klid a pohodu nejen o Vánocích, ale i v novém roce. Poté se před rodiči střídaly děti z jednotlivých tříd. Zpívaly v doprovodu kytary, klavíru, ukulele, svých učitelů i samy. Na závěr dětského programu se všechny děti roztančily v rytmu chacha a jen co tanec skončil, vyzvaly své blízké, aby se k nim přidaly. Bylo hezké vidět, jak se všichni dospělí snaží dětem stačit. Děti měly pod stromečkem spoustu společných dárků pro holčičky kočárky, pro chlapečky nákladní auta a další. Každé dítě dostalo tričko s logem školky, CD s fotkami z minulých akcí a další drobnosti, které je potěšily. I rodiče nepřišli zkrátka děti jim vyrobily dárky každá třída ve svém stylu. Nakonec si nečekaně předali dárky i paní ředitelka s učiteli a po závěrečném společném tanci byla oslava u konce. Všichni se rozcházeli s dobrou náladou a jistě se zase brzy sejdou na nějaké další akci pořádané školkou FlowerGarten. (lf) Nauãit se tfiídit je vlastnû zábava TACHLOVICE - Ke konci loňského roku obeslal Středočeský kraj školy svého působiště s žádostí o zaslání vlastních nápadů na to, jak děti hravou a zajímavou formou naučit správně zacházet s odpady, jak odpady třídit a zbytečně je kolem sebe netrousit. Do soutěže se přihlásilo 39 škol, převážně z větších měst. Odborná osmičlenná komise sestavená ze zástupců Krajského úřadu, obalové společnosti Eko-kom a agentury FI Konsult s. r. o. měla před sebou nelehký úkol vybrat ty nejlepší. Nápadů byla dlouhá řada a ze závěrečného komentáře komise vyplynulo zjištění, že mnoho škol třídění a ekologickou výchovu pojalo velmi zodpovědně a směřování dětí ke správné separaci vlastních odpadků je plnohodnotnou součástí školního vzdělávání. Vítězem se stala malá škola z obce Tachlovice, která zaslala projekt s názvem Veselé kontejnery. Myšlenka Veselých Autoři vítězného projektu soutěže s ekologickou tematikou vyhlášené Středočeským krajem. Děti z Tachlovic v ní navázaly na svou školní celoroční hru Veselá trička v akci. kontejnerů navazuje na školní celoroční hru Veselá trička v akci, jež děti provází školním rokem 2007/2008. Veselé kontejnery využívají barevnosti praktické školní pomůcky v podobě trička s páskem suchého zipu a chytrých písmenek a čumbrlíků a používají ji i v ekologicky laděných hrách. Navíc tematiku přírody a třídění odpadů formou her pedagogové aplikovali do všech předmětů vyučovaných na 1. stupni. Škola nabídla např. využití osvědčených her jako jsou piškvorky, kolonie, Pan čáp ztratil čepičku, slovní fotbal a mnoho dalších pro tematiku třídění odpadů do takových předmětů, jako je matematika, prvouka či český jazyk. Při hrách používají vedle triček také víčka od PET lahví nebo balíky starého papíru. Celým projektem se jako nit vine snaha, aby si děti nenásilnou a zábavnou formou uvědomily, že jejich vlastní počínání velmi pozitivně, nebo naopak negativně ovlivňuje přírodu a život v ní. To si možná nejvíce ujasní při další navržené aktivitě, kterou je výroba vlastní svačiny a následné správné zlikvidování všech obalů, které zbyly po její přípravě. I když ceny v podobě barevných odpadkových košů, lisu na Pet lahve, fotoaparátu a dataprojektoru pro vítěze obdržela jen osmička ze zúčastněných, nápady v modrých koších určitě neskončí. Budou kompletovány a editorsky zapracovány v přehlednou příručku pro všechny školy, které s ní budou seznámeny v polovině února. (vh) Zápas pro zdraví a pro zábavu VYSOKÝ ÚJEZD V naší obci jsou Sokolové již několik roků protagonisty většiny aktivit, které se v obci uskutečňují. Organizují řadu sportovních a kulturních akcí, do kterých úspěšně zapojují i ostatní obyvatele v obci. Již několik roků pořádají např. turnaje Mini Cup v malé Účastníci zápasu spolu s podporou roztleskávaček Pásmo Putování za Ježíškem předvádějí děti ze ZŠ a MŠ Vysoký Újezd samy. Tajfunem dopadl s konečným výsledkem 6:13 pro Tajfun. Hráči měli velkou podporu v roztleskávačkách z chaloupek i ze vsi. Pro diváky bylo připravené občerstvení - svařené víno, grog a grilované klobásy. Výtěžek, který bude věnován opět na charitativní pomoc, činil tentokrát Kč. Zpívání u kapličky Další tradicí se stalo vánoční večerní zpívání u kapličky. Od roku 2000 jej pořádá ZŠ a MŠ Vysoký Újezd pod názvem Putování za Ježíškem. Tak jako v minulých letech jsme se tedy v neděli 23. prosince sešli na návsi, kde si děti ze ZŠ celý program samy dirigují i moderují. Dirigentem a současně pianistou (malé elektrofonické varhany) byl Vládík Jaskevič z páté třídy a moderátorem také páťák Matěj Vlasák. Děti vystupují samostatně, paní učitelky je pouze porozorují z povzdálí. Na rozloučenou dostávají děti dárkový balíček, který zajišťuje OÚ, stejně tak jako svařené víno pro jejich rodiče. Barbora Lišková Mezi vánočními dárky našli děti i trička s logem školky. Podûkování kaïdému Barvínkovi TACHLOVICE - Nápad dětského sboru v Tachlovicích přesáhl hranice tajného snu a na rozmezí října a listopadu 2007 jsme se začali scházet na zkoušku pro zjištění zájmu a podhoubí sborového zpěvu. Inzerce v novinách vzbudila zájem nejen malých zpěváčků, ale i v pořadatelích kulturních akcí. A protože první objednávky na vánoční vystoupení byly hned tři (což na další práci, která je sice mravenčí (a obzvláště v začátku sboru v plenkách ), ale odvážlivcům štěstí přeje a já sama už teď vím, že na tyto děti je spoleh. A za to vše chci každému Barvínkovi moc, ale opravdu moc poděkovat. Každému náleží pochvala! I ve 2. pololetí budou zkoušky pokračovat vždy v pátek (mimo prázdniny), ve 14 hodin v budově ZŠ Tachlovice. Kdo by se rád při- mě překvapilo a hlavně potěšilo), chtěli jsme tato vánoční přání splnit. Pustili jsme se do pilné práce a během 6 týdnů jsme 3 programy opravdu připravili. Byly skladbou úměrné tak neúprosně krátkému času, ale děti vše činily s velkým nadšením a radostí, kterou toužily předat všem posluchačům. A osobně si myslím, že v takovém případě má sbor ten správný smysl a cíl. Sbor Barvínek sklidil nejen vřelý potlesk, ale mnohokrát i osobní slovní obdiv a opravdovou odměnou a inspirací jsou pozvání na dal, přijďte! další vystoupení v květnu. O to víc se těšíme XIX. POBEROUNSK MASOPUST Zadní Třebaň, sobota 2. února 2008 Program na návsi: Zabijačka, hraje staropražská kapela TŘEHUSK Masopustní fraška, pochovávání Masopusta, vystoupení souborů NOTIČKY a PROMĚNY, soutěž o nejlepší masopustní maškaru, soutěž o nejlepší masopustní maškaru zvířete, tombola, kolo štěstí, jarmark Miloslava Razáková vedoucí sboru, tel: Benefiãní koncert byl nad oãekávání úspû n ŘEVNICE Řevnický kostel sv. Mořice se stal místem konání prvního benefičního koncertu pro občanské sdružení Náruč, který uspořádala dětská lidová muzika Notičky těsně den před Štědrým večerem. Koncert zahájila bývalá primáška Notiček, Barbora Kolářová, která v současné době studuje na prestižní vysoké škole Curtis v USA. Z kúru zahrála známou skladbu Fr. Schuberta Ave Maria. Poté, co vystoupily nejmenší Notičky, děti od 3 do 8 let, se ujal slova průvodce koncertem Jan Flemr. Díky Modrému domečku mám letos nádherný podzim i zimu, svěřil se a chválil speciální nápoje podávané v tomto multifunkčním zařízení, ve kterém pracují postižení lidé z Náruče. Osvětlil též, proč Notičky dnes hrají pro Náruč. Rádi bychom vyjádřili podporu a obdiv těm, kteří se s neuvěřitelným nasazením a odhodláním starají o postižené děti a dospělé občany. Ten večer to vyjádřily nejen Notičky, ale všichni, kdo koncert podpořili svojí účastí a benefiční vstupenkou. A tak v závěru koncertu mohl Jan Flemr předat ředitelce Náruče Zuzaně Dudákové šek na korun. Výtěžek prvního benefičního koncertu byl nad očekávání vysoký a je velkou výzvou pro další roky. Pavla Petrová Slavnostní zakončení benefičního koncertu patřilo předání šeku Průvod maškar vsí, soutěž o nejlepší masopustní pohoštění, hraje TŘEHUSK Posezení s hudbou ve Společenském domě Neděle 3. února 2008 Dětský karneval Společenský dům Zadní Třebaň od hodin. Vystoupí kejklíř Petr Theimer, hraje skupina TŘEHUSK. Klání o nejlepší masku, soutěže, hry, dětská tombola atd. Soutěž o nejlepší masopustní maškaru bude i letos v Zadní Třebani jistě velmi zajímavá.

4 nas region JZ qxp :15 Stránka 4 strana 4 NÁ REGION Dobřichovice Tyršova ul. (u nádraží) prodej a rozvoz paliv, mulčovací kůry, kameniva, písku autodoprava, kontejnery drobné zemní práce Nabízím soukromé hodiny konverzace v nûmeckém jazyce, pfieklady z nûmãiny do ãe tiny i opaãnû, korekturu a úpravu textû. Radotín a okolí. Kontakt: mobil: , pevná linka: Firma NEUBERT marketing & Company s.r.o. hledá vhodného kandidáta na pozici ASISTENT/KA MARKETINGU Požadujeme: - SŠ vzdělání - znalost práce na PC (Outlook, Excel, Word, Power Point) - organizační a produkční schopnosti, ochotu, samostatnost, zodpovědnost a flexibilitu - dobrou komunikaci - řidičský průkaz sk. B výhodou Nabízíme: - přátelský kolektiv - zajímavou náplň práce - možnost pracovního růstu Místo výkonu práce Tachlovice (Praha-západ) Kontakt: , Výpočetní a kancelářská technika Velkoobchod výpočetní techniky Centrála Praha 5 Radotín Prodej - Pronájem - Servis Prodejna a sklad: Tachovská 1, Praha 5 - Radotín Nové počítače od 5699, e-shop: Hledáme pracovníky pro zajištění nočního nepřetržitého provozu monitorovacího systému našich provozoven pracovní doba: systém krátký dlouhý týden, nástup 19.30hod, konec v hod ráno, vítána znalost práce s PC, vhodné i pro osoby tělesně postižené či v invalidním důchodu. Zájemce zaškolíme. Nástup: březen 2008 Pracoviště: Krijcos CS, a.s. Všenory Tel.: , , Mail: Dejte o sobû vûdût! VA E INZERCE V Oblouku 727, Pruhonice tel.: , Všenorská Dobřichovice tel.: , fax: Nabízíme: Požadujeme: Velká potravinářská společnost s dlouholetou tradicí přjme na HPP: větší počet skladníků a řidičů VZV nástup možný ihned, motivující platové ohodnocení a příplatky i nad rámec ZP, vstřícnost při plánování změn, možnost využití stravovacího zařízení na pracovišti, stravenky, možnost ubytovny spolehlivost, bezúhonnost Životopisy zasílejte na: Informace na tel.: , Jesenice u Prahy, Krajní 680 Mezinárodně úspěšná a stabilní dopravní společnost přijme vedoucího autodílny automechanika Nabízíme: nástup dle dohody, 13. a 14. plat, stravenky, 5 týdnů dovolené, příjemné pracovní prostředí. Požadujeme: středoškolské vzdělání a praxe v obdobné pozici výhodou, znalost MS Office, spolehlivost, samostatnost. Životopisy zasílejte na: Informace na tel.: , , Jesenice u Prahy, Krajní 680 Tiguan

5 nas region JZ qxp :15 Stránka 5 NÁ REGION strana 5 Uplynul již celý rok, a tak jsme znovu navštívili Klasické gymnázium Modřany, s. r. o., které sídlí v ulici Rakovského 3136/II, v Praze 4-Modřanech, tedy nejblíže našemu regionu, abychom se zeptali Mgr. Lenky Rouskové, ředitelky školy, jaké změny přineslo uplynulé období a co je v životě školy nového? Paní ředitelko, mohu se vás zeptat, co je ve vaší škole nového a jaká je situace gymnázia dnes? V letošním, již 13. školním roce, se na našem gymnáziu vzdělává 450 studentů ve 23 třídách. Cílové kapacity školy, která je 600 studentů, jsme ještě nedosáhli, ale mám radost, že i letos je počet našich studentů stabilní. Je tu ale jeden podstatný rozdíl. Na základě zvýšení kapacity osmiletého gymnázia je plánováno přijetí studentů do 3 tříd, takže je velmi náročný a velmi dobrá úroveň materiálně technického vybavení školy je výrazným pomocníkem při realizaci výukových cílů. Studenti mají k dispozici odborné pracovny a učebnu informatiky a výpočetní techniky. V pěti učebnách je nainstalována projekční technika propojená se sítí a internetem, jedna učebna je multimediální. K naší chloubě patří i dvě nové interaktivní tabule, se kterými je vyučování hračkou. Gymnázium je nepřetržitě připojeno do sítě budeme moci uspokojit větší počet zájemců internet a každý student může využít o tento typ vzdělávání. Vstřícnost MČ Praha 12, jejíž představitelé přislíbili gymnáziu rozšíření prostorových podmínek, umožňuje při přijímacím řízení pro školní rok 2008/2009 schránku elektronické pošty a internetovou síť WiFi. Výborné podmínky jsou i pro výuku tělesné výchovy a pohybových aktivit. K dispozici je tělocvična, sál pohybové vý- zvýšení počtu přijímaných uchazečů. Gymnázium se zařadilo do vzdělávacího systému regionu jako centrum celoživotního vzdělávání. Přinesl nový školní rok studentům nějaké konkrétní změny? Rozhodně, a to nejen jim, také jejich rodičům i nám, pedagogům. První novinkou je instalace elektronického systému docházky, který zvyšuje bezpečnost studentů v prostorách gymnázia. Evidence je prováděna prostřednictvím ISIC karet, které jsou mezinárodně uznávaným průkazem studenta. Kromě docházky evidují karty také účast studenta na školním stravování, umožňují studentům využívat je v kontaktu s dopravními podniky (DP, PID), při slevách na vstupy do knihoven, divadel, kin, na výstavy a podobně. Nejvýznamnější změnou je ostrý start projektu elektronického studijního průkazu. Od září provádíme zápisy učiva, klasifikace i docházky do elektronické třídní knihy a studijního průkazu. Rodiče mohou pravidelně sledovat průběžné výsledky prospěchu i docházku na vyučování. Tento operativní kontakt je pro rodičovskou kontrolu určitě výborný. A studenti, ti si už zvykli, že únik už není tak snadný. Říkáte, že materiálně technické zázemí gymnázia je dobré. Prioritou je tedy hlavně technika? Víte, vzdělávací program našeho gymnázia CO NOVÉHO P INESL ROK V KLASICKÉM GYMNÁZIU MOD ANY chovy, posilovna, venkovní sportovní areál. hodnocení, do něhož se zapojují nejen studenti, ale i rodiče a učitelé. Toto hodnocení Mimoškolní sportovní aktivity zajišťuje Školní sportovní klub KGM. Přes všechny je odrazem naší práce a pomáhá nám najít technické vymoženosti, o kterých jsem mluvila, jsem přesvědčena o tom, že nejdůleži- rozvoje. O tom, že se nám práce daří, svědčí odpovědi na otázky o směru našeho dalšího tější je snaha nás všech o vytvoření klidného mimo jiné také úspěchy našich studentů. a příjemného pracovního prostředí, a to jak Z jejich uměleckých, sportovních a dalších pro studenty, tak pro učitele. Není nijak přehnané, že na atmosféře školy, vztazích mezi bych ráda zmínila Nelu Hegerovou, velmi na- ocenění máme velkou radost. Za mnohé studenty, mezi studenty a pedagogy i pedagogy navzájem mnohdy nejvíce záleží, ČR v latinsko-amerických tancích, Tomáše danou studentku primy B, která je mistryní pokud se nám má práce podařit. Tedy, bez Predigera, šikovného studenta sexty D, který vzájemné spolupráce se prostě neobejdeme. se stal mistrem ČR v rokenrolu, nebo Kateřinu Sokolovou, příjemnou studentku oktávy Chceme, aby naši studenti pochopili, že nejsme soupeři, ale že nám jde o společnou A, jejíž půvab i inteligence byla oceněna titulem MISS ČR Jsem přesvědčená, že věc. My vyučujeme, oni by měli chtít z naší práce čerpat a získávat. škola by neměla jen vzdělávat a vychovávat, A jsou tyto vaše snahy úspěšné? ale měla by studentům pomáhat v rozvoji jejich osobnosti. Snažíme se proto pomáhat Naše gymnázium provádí průběžné sebe- talentům a podporovat jejich úsilí nejen individuálním přístupem, ale i úpravou učebních plánů tak, abychom jim umožnili profesionální rozvoj. Největší uspokojení ze své práce ale máme ve chvíli, kdy vidíme naše absolventy. Většina z nich se pravidelně vrací se vzpomínkami na studia na naší škole. Přicházejí se pochlubit, že uspěli ve velké konkurenci při přijetí na VŠ. Například v loňském roce bylo na vysokou školu přijato 96 % absolventů KGM. Mnozí již zdárně absolvovali a nyní již mají své pevné místo na slunci. To je pro nás největší zadostiučinění. Soukromé gymnázium s tímto programem a mnoha aktivitami má jistě i finanční podmínky. Jaké jsou? Ano, školné je na naší škole opravdu stanoveno. Pro příští školní rok bylo školné stanoveno na 27 tisíc Kč ročně. Navýšit je ho možné pouze v závislosti na stanovenou míru inflace. Nejobvyklejší splátkový režim je pololetní, tedy ve dvou splátkách. Možnost platby je také čtvrtletní nebo měsíční. Vždy záleží na přání zákonných zástupců. Jednou z možností je sponzoring rodičů v podnikatelské sféře. Můžete říci něco zajímavého na závěr? Mohu říci, že bychom si přáli, aby se studenti na naší škole cítili co nejlépe, měli radost z práce a zažívali drobné i větší úspěchy. Proto jim kromě vzdělávání nabízíme celou škálu dalších aktivit. Jednou z nich jsou ozdravné pobyty v zahraničí u moře a na horách. Na zájezd na ostrově Mallorca navázal v loňském roce pobyt na ostrově Ibiza, kde byly získány kontakty se zahraniční školou a navázána mezinárodní spolupráce. Pokud se vše podaří, bude další pobyt na Baleárských ostrovech realizován v jarních měsících letošního roku. (PR) 30 Milí čtenáři, přinášíme vám novou pravidelnou rubriku o ochraně spotřebitele. Čas od času se každému z nás stane, že si nevíme rady s výrobkem, který jsme si koupili a který není takový, jaký by měl být. A tak jsme oslovili odborníky a přinášíme praktické rady. Pište nám svoje dotazy, zajistíme vám odpovědi. Vaše redakce DOTAZ: Rodina mi zakoupila přes internetový obchod mobilní telefon. Telefon byl pro mne nevyhovující, tudíž jsem ho vrátila s tím, že odstupuji od smlouvy do 14 dnů a žádám o navrácení částky Kč 3.690,-. Čekala jsem měsíc na navrácení, jakmile jsem peníze neobdržela, tak jsem poslala dotaz, z jakého důvodu mi nebyly peníze navráceny. Telefonicky mi pak bylo sděleno, že sice jsem vymazala zprávy SMS, ale bohužel jsem nevymazala příchozí a odchozí hovory, tak mi nemohou peníze vrátit, poněvadž tam bylo zřejmé, že jsem měla 5 minut příchozí a 6 minut odchozí hovory. Sdělili mi, že mi telefon pošlou zpět a mohu ho někomu darovat. Řekla jsem, že mobil nepřijmu. Pak mi ještě poslal zprostředkovatel SMS, a to doslova: Zvážil jsem celou situaci a rozhodl jsem se postupovat takto. Výkupní cena použitého telefonu je 2.500,- korun, prodejní cena je ,- korun. Mohu Vám tedy nabídnout prodejní cenu použitého telefonu. Pošlete číslo účtu, ještě dnes Vám peníze pošlu. Ano, zjistila jsem, že mi prodejce odeslal 3.000,- korun, ale ptám se, prosím, zda mám nárok ještě na zbývající částku 690,- korun, vždyť jsem mobil vrátila v pořádku a odstoupila od smlouvy. Děkuji za odpověď. ODPOVĚĎ: 14 denní lhůta, která umožňuje spotřebiteli vrátit věc koupenou prostřednictvím internetu bez udání důvodů, je určena k tomu, aby si kupující věc prohlédl, vyzkoušel a rozhodl se, zda si ji ponechá, nikoliv k tomu, aby věc byla 14 dnů intenzivně používána a poté vrácena. Jestliže na telefonu nebyly žádné mechanické stopy používání, 5 a 6 minut hovorů se podle mého názoru dá ještě považovat za zkoušení, nikoliv používání. Prodejci tedy odešlete doporučený dopis s dodejkou, ve kterém ho vyzvěte k vrácení zbývající částky s upozorněním, že pokud tak neučiní do 14 dnů, požádáte příslušný soud o vydání platebního rozkazu. (hak) SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. Poradenská linka (8 Kč/min.) málo obtíïné V sledek z minulého ãísla INZERCE Co je to, kde je to? Víte, jak se jmenuje a kde stojí tento objekt? Odpovûdi nám posílejte na: Jednalo se o kostel sv. Katefiiny v Chotãi. V echny odpovûdi, které nám do redakce pfii ly, byly správné. Blahopfiejeme!

6 nas region JZ qxp :15 Stránka 6 strana 6 Klub mládeïe Radotín zmûnil zfiizovatele RADOTÍN - Klub mládeže Radotín fungující jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku let ze správního obvodu Prahy 16 byl poprvé otevřen 28. ledna 2005 v prostorách bývalých dílen místní základní školy v Loučanské ulici. Jeho zřizovatelem byla Městská část Praha 16. To se ale změnilo. si děti s problémovým zázemím našly. Za to můžeme poděkovat především Jaroslavě Janíčkové, která již třetím rokem dělá velice záslužnou činnost, podotýká starosta Hanzlík. Jedním z cílů Klubu mládeže je umožnit mladým lidem lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí. O propojení Klubu s Proximou Sociale jsme měli zájem hned od začátku existence našeho nízkoprahového zařízení především z důvodu bohatých zkušeností této organizace s podobnými projekty. Zpočátku však ze strany Proximy nebyl zájem, především z toho důvodu, že Klub funguje v objektu školy, což mělo zvyšovat nastavené mantinely pro případné klienty. Z hlediska záměru Proximy to nebylo to pravé ořechové, vysvětluje radotínský starosta Mgr. Karel Hanzlík. Postupně se tato obava ukázala jako planá. Cestu do nového zařízení Řešíme problémy s dospívání Rada městské části Praha 16 odsouhlasila pozastavení činnosti Klubu coby její organizační složky a s účinností k 1. lednu 2008 jej převzalo občanské sdružení Proxima Sociale. I nadále však bude Městská část Praha 16 provoz Klubu podporovat. Občanské sdružení Proxima Sociale se mj. dlouhodobě specializuje na provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (Jižní pól a Krok v lokalitě Prahy 11 a Prahy 12). Cílem sociálních služeb určených pro tuto skupinu je minimalizovat možná rizika související se stylem života mladých lidí, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a řešit problémy spojené s obdobím dospívání, říká ředitelka občanského sdružení Proxima Sociale Martina Zimmermannová. Změny budou Pro klienty radotínského Klubíku se zatím nic nemění. I nadále se budou moci scházet vždy ve středu od 15 do 20 hodin a v pátek od 16 do 21 hodin, posedět, popovídat si či využít nabízených služeb. Změny ale budou. Nabídku stávajících klubů Proximy totiž doplňují i turnaje, filmové kluby, výtvarné dílny, práce s digitální fotografií, večery s hostem či víkendové výjezdy. Rádi bychom některé z těchto aktivit realizovali i v Klubu Radotín, na jehož provoz v tomto roce přispěla i Nadace Vodafone, odkrývá plány Zimmermannová. V plánu je i rozšíření nabídky sociálních služeb v lokalitě Prahy 16, především v oblasti terénních programů a primární prevence na základních školách. Během tříleté činnosti se nám oblast terénní práce nepodařilo dostatečně personálně zabezpečit, vyjmenovává další výhody spolupráce s občanským sdružením starosta Hanzlík. Projekt nízkoprahového klubu v Městské části Praha 16 (Radotín) je spolufinancován z programu Nadace Vodafone, rozpočtu Hlavního města Prahy a Městské části Praha 16. Kde klub najdete V budově základní školy v Loučanské ulici, Praha 5 Radotín (klub má samostatný vchod v zadním traktu školy). Více informací o činnosti občanského sdružení Proxima Sociale na webových stránkách Jana Černá Adventní ohlédnutí se Slavo em NUČICE - Jednou z myšlenek, které byly určující při zakládání našeho sdružení PROKOP před asi dvěma lety, bylo obnovit a rozvinout kulturní život v Nučicích tak, aby se naše obec stala místem pro život nejenom s kanalizací a chodníky, ale také s možností naplnit volný čas pokud možno co nejširší škálou akcí a událostí, které by podpořily charakter Nučic jako sídla s tradicí, historií a zejména se smysluplnou současností. Chtěli jsme, a stále chceme, aby Nučice byly rozvíjející se obcí s rostoucím významem v regionu nejen díky výhodné poloze blízko Prahy a dynamické bytové výstavbě, ale zejména proto, že jsou místem, kde je možné se sejít s lidmi a kde se ledacos děje. Pěvecký sbor Barvínek vede paní Miloslava Razáková. Zatím poslední takovou událostí byl předvánoční koncert, který jsme uspořádali v neděli 16. prosince v nučickém kině. Akce proběhla za finanční podpory našeho obecního úřadu a nejmenovaného dárce. A nešlo jenom o hudební vystoupení. Ve spolupráci s nučickou školou naše děvčata nainstalovala v předsálí kina výstavu výrobků nučických školáků s vánoční tematikou. Již hodinu před plánovaným začátkem představení tak mohli návštěvníci nasát vánoční atmosféru nejen pohledem na výstavu dětských prací a sváteční výzdobu, ale také ochutnat vánoční cukroví či vánočku a zahnat chlad douškem čaje, kávy nebo svařeného vína. Na koncertě pak jako první předvedly své umění děti z pěveckého sboru Barvínek, který při tachlovické škole vede paní Miloslava Razáková. Se zimním a vánočním repertoárem se postaraly o příjemný úvod do zpěvem naplněného podvečera a sklidily zasloužené ovace. Hned po malých zpěváčcích na jeviště nastoupily další děti. Sice se stejnou uměleckou vedoucí, ale tentokrát se zobcovými flétnami. Všichni hráli moc krásně. Hlavní host koncertu Pak už přišel čas pro vystoupení Smíšeného pěveckého sboru Slavoš Beroun. Můžeme se pochlubit opravdu dlouholetou tradicí, představuje Slavoš paní Jitka Novotná. Původní Zpěvácký sbor byl založen roku Po druhé světové válce byla však jeho činnost zastavena a znovu obnovena až v roce V letošním roce tedy oslavíme 35. výročí svého znovuzrození. Během doby vedla sbor řada vynikajících dirigentů a v současné době pracujeme pod vedením britského sbormistra vysokých muzikantských kvalit Haiga Utidjiana. Náš repertoár tvoří Sdružení nadšenců pro sborový zpěv aneb Smíšený pěvecký sbor Slavoš Beroun skladby českých i světových skladatelů. Návštěvníci adventního koncertu v Nučicích tak měli možnost poslechnout si nejen české, ale i zahraniční koledy, americké spirituály a nechyběla ani část oblíbené vánoční mše J. J. Ryby Hej mistře. Ve finále pak zazněla koleda z nejznámějších, Narodil se Kristus pán, a to ve společném provedení účinkujících i diváků. Po koncertu shrnula své Velký úspěch měli i malí hudebníci se svou hrou na zobcové flétny. pocity jménem celého sboru paní Novotná takto: Velmi mile nás překvapilo prostředí, ve kterém se koncert konal. Potěšilo nás vřelé přijetí i péče organizátorů. Koncert měl pro nás, a věříme, že pro všechny, velmi příjemnou atmosféru, která jistě přispěla ke zpříjemnění předvánočního období shonu, ale i radosti a očekávání. Pro všechny ve sboru je sborový zpěv milým koníčkem, zpíváme rádi pro sebe a hlavně pro ostatní a jsme velmi potěšeni, že se najdou lidé, kteří dokáží zorganizovat setkání lidí, a tím zprostředkovat přenos naší radosti na ostatní. Za to jistě patří občanskému sdružení PROKOP veliký dík. A závěr Nebojíme se říci, že jsme založili tradici adventních koncertů v Nučicích. Ve sboru Slavoš jsme nalezli partnera, který je nám blízký. Jsme rádi, že jsme po koncertu slyšeli z úst, která ještě před chvílí zpívala, slova spokojenosti, právě tak jako od té asi stovky diváků, kteří se rozhodli vyplnit předvánoční nedělní podvečer kulturním zážitkem na živo, bez televize a kousek od domova, kam můžete dojít procházkou. Nám, jako pořadatelům, ale i účinkujícím by se určitě líbilo, kdyby se diváků sešlo více. Věříme ale, že nejvíc by se to líbilo divákům samotným. Tak možná nashledanou někdy příště. Ladislav Míšek PROKOP přátelé obce Nučice o.s. Zápis budoucích prvàáãkû podruhé Právě v těchto dnech probíhají ve všech školách zápisy do 1. třídy pro školní rok 2008/2009. Děti se ve většině případů velmi těší a rodiče pečlivě zvažují, kterou školu vybrat, či zda uvažovat o odkladu školní docházky. Pokud tedy ještě váháte anebo jste zjistili, že ten váš termín je již pryč, neprodleně se informujte, zda vámi vybraná škola nevypisuje náhradní termín. A my vám ještě jednou přinášíme seznam škol v regionu spolu s únorovými termíny zápisů. ZŠ Černošice, tel.: , ZŠ Dobřichovice, tel.: , Náhradní zápis se koná 7. února od do hodin. ZŠ a MŠ Chráštany, tel.: Náhradní termín bude upřesněn. ZŠ a MŠ Jinočany, tel.: , ZŠ Karlštejn, tel.: , 5. února od do hodin. ZŠ Loděnice, tel.: ZŠ a MŠ Mořina, tel.: ZŠ a MŠ Nučice, tel.: , , (Spádová škola pro obce Nučice, Jinočany, Dobříč, Tachlovice, Mezouň, Vysoký Újezd) ZŠ Ořech, tel.: , 13. února od do hodin. ZŠ Rudná, tel.: , 14. února od do hodin. ZŠ Řeporyje, tel.: ZŠ Řevnice, tel.: , , ZŠ Praha - Lipence, 6. února od do hod. a 7. února od do hodin. ZŠ Praha - Radotín, 5. února od do hodin ve staré budově základní školy v ulici Václava Balého 102. ZŠ a MŠ Praha - Slivenec, tel.: , , Náhradní termín zápisu je 5. února od do hodin. ZŠ Charlotty Masarykové, Praha 5 - Velká Chuchle, ZŠ Praha - Zbraslav, ZŠ a MŠ Tachlovice, tel.: Zápis do 1. třídy by měl být pro budoucí prvňáčky významným dnem. ZŠ a MŠ Třebotov, tel.: , 1. února od 9.00 do hodin. ZŠ Všenory, tel.: , , ZŠ Vysoký Újezd, tel.: února od 8.00 hodin. ZŠ Zadní Třebaň, tel.: , (akv) INZERCE Obchodní manažer/ka Odstartujte skutečnou profesní kariéru tam, kde Vám dají prostor a podporu? Hledáme obchodního manažera/ku který bude schopen nejen řídit a přijmout zodpovědnost za prodejní výsledky svého týmu, ale bude mít chuť přemýšlet a ovlivňovat výrobu a podporu našich produktů. Nabízíme: - dynamicky se rozvíjející firmu - silné produkty - zajímavý základní plat + měsíční a roční nadstavbové prémie - nadprůměrné pravomoci - služební vůz, notebook, mobilní tetefon - v případě výsledků další sociální a pracovní benefity Místo výkonu práce Tachlovice (Praha-západ) Kontakt: , NÁ REGION Spojovacím motivem je Stfiedozemní mofie RADOTÍN - V Kulturním domě U Koruny v Radotíně skončila 15. ledna výstava radotínské fotografky Zuzany Vopálkové Cesty za poznáním. Pořadatelům výstavy za tento projekt nelze než poděkovat. Zuzana Vopálková patří mezi nemnoho mladých výtvarníků, kteří vycházejí z toho, že výraz umění má původ v pojmu uměti. Návštěva výstavy tak patřila mezi ty relaxační zážitky, které diváka pohladí po duši a pozitivně naladí. Její tvorba jednoznačně vychází z přesvědčení, že potenciálního diváka provází v životě řada stresujících situací, z médií se na něho řine řada negativních informací a zpráv o násilí, a že tudíž podvědomě touží tyto negativní vjemy vyvážit pocitem pohody a krásna. Spojovacím motivem výstavy bylo poznání zemí spojených nějak se Středozemním mořem. Autorčin osobitý a citlivý pohled nám umožnil poznat nejen kouzlo těchto krajin či měst a jejich obyvatel, ale z řady fotografií vnímáme atmosféru místa stejně jako při osobním prožitku na místě. Překvapivě a svěže v této souvislosti působily i fotografie z Chorvatska, kde se nezaměřila na známé turistické destinace, ale přiblížila nám krásy vnitrozemí, překrásné krajiny s dominací vody ve všech jejích formách, od něžných horských potůčků s jejich rybím světem až po impozantní vodopády. Jako protiváhu tohoto modrozeleného království nám ukázala velebnost pouštní krajiny či vrcholků velehor. K celkové kompozici výstavy lze konstatovat, že se mladé autorce mimořádně povedla, a to jak výběrěm úhlu pohledu, tak vyváženosti dílčích segmentů. Pro diváky je jistě potěšitelné to, že se s jejími novými fotografiemi budou moci v tomto roce potěšit minimálně ještě v Praze 7 a v Brandýse nad Labem. Rudy Soběhart Většině fotofrafií Zuzany Vopálkové dominuje voda. Odlehãené lednové menu Leden bývá tradičně měsícem předsevzetí. Jedním z nejfrekventovanějších je to, které se týká našeho těla a jeho očisty od tuků a hýření posledních dní minulého roku. Pokud jsme se dostatečně nevěnovali zimním sportům, netrávili volno na horách, ale na gaučíku vedle vánočního stromku, tělo se nám pomstilo. Vytvořilo si roztomilou zásobu tuku díky tučným kouskům cukroví, připravených převážně z másla, ořechů, mandlí a cukru, porcím pečené krůty a kopečkům bramborového salátu s majonézou. Pivo, sekt či fernet také bohužel faldy na bříšku nerozpustí. A proto si ženy již na silvestrovském večírku rozdávají zaručeně fungující povánoční diety, při kterých je údajně možno jíst dosyta. Některým jedincům se však již při zaslechnutí slova dieta dělá mdlo a okamžitě dostávají chuť na mandlový dortík. Pro ty je určen náš výběr lehkých, kaloricky či kilojoulově nenáročných pokrmů, které můžeme snídat, obědvat, večeřet, jak je komu libo. Dobrou a zdravou chuť! Ovocný salát Ingredience: 3 středně velké mrkve, 2 jablka, ledový salát, 3 lžíce olivového oleje lisovaného za studena, 2 lžičky medu, šťáva z jednoho pomeranče, hrst slunečnicových semínek Postup: Mrkve a jablka nakrájíme na tenké šikmé plátky a smícháme s dresinkem, který připravíme prošleháním šťávy z pomeranče, oleje a medu. Salát servírujeme na listech ledového salátu, posypaný opraženými slunečnicovými semínky. Studená polévka Gazpacho Ingredience: 1 cibule, 3 rajčata, malá okurka, 1 paprika, 1 prolisovaný stroužek česneku, 3 a půl hrnku rajčatové šťávy, půl lžičky cukru, sůl, pepř, půl hrnku olivového oleje, 2 lžíce vinného octa, zelený a černý pepř, tabasco Postup: Zeleninu nakrájíme a s česnekem dáme do mísy. Přidáme rajčatovou šťávu, cukr, sůl, pepř, olej s octem, zakápneme trochou tabasca. Dobře promícháme a dáme vychladit, pak rozmixujeme. Polévku ozvláštníme lžící kysané smetany, plátky avokáda nebo na kostičky nakrájenou topinkou, potřenou česnekem. Zeleninový tartar Ingredience: 2 zelené cibule s natí, 2 rajčata, 1 žlutá paprika, 1 zelená paprika, 6 černých oliv, 1 salátová okurka, čtvrtka malé cukety, snítka čerstvé bazalky a máty, sůl, zelený pepř, olivový olej, šťáva z limetky, lžička třtinového cukru Postup: Zeleninu nakrájíme na malé kostičky, olivy na plátky, nadrobno nasekáme bazalku, mátu a cibuli. Z oleje, limetky, cukru, soli a pepře umícháme zálivku, kterou nalijeme na smíchanou zeleninu. Dáme vychladit. Naběračkou vytvoříme na talíři kopeček, ozdobíme lístkem máty a podáváme s čerstvou bagetkou nebo plátkem černého chleba. Hana Michaliková VELKOOBCHOD MALOOBCHOD ELEKTROMATERIÁL ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRODEJ, MONTÁŽ, SERVIS OBERMAN elektronická zabezpečovací zařízení, kamerové systémy mobil: , fax/zázn.: BROŽEK elektromateriál, domovní a průmyslové instalace mobil: , společná prodejna: Černošice, Dobřichovická 741, tel:

7 nas region JZ qxp :15 Stránka 7 NÁ REGION strana 7 VW Passat je pro âechy oblíbená znaãka, zejména v kombíku âe i mu fiíkají pa ík Dlouhodobě jeden z nejoblíbenějších vozů střední třídy, symbol kvality a praktičnosti. Passatů při řízení dostatečnou jistotu. Ve srovnání se jezdí po českých silnicích několik druhů, stále je dost z druhé generace, zejména kombíků. svým největším konkurentem Fordem Mondeo dle testů jízdních vlastností obstál. Kdo dosáhl na Passata B5 nebo B6, měl image pragmatického úspěšného člověka. Poslední řady Passatů ještě přidávají komfort a velmi zajímavý design. Kapitola sama o sobě jsou modely VW Passat Variant (kombi) v úpravě N1. I přes přestavbu na užitkový vůz má Passat dostatek prostoru na lyže i zavazadla. Příčka působí poměrně inteligentně, nemá nikde žádné trubky navíc a otvor na lyže je dostatečně velký a příčka nikterak nedrnčí. Při nachlazení vyzkoušejte : 10dkg cukru krystalu, 1 lžíce fenyklu a 10 stroužků česneku, vaří se asi 20 minut a vývar (výluh) se pak užívá 5x denně po lžičce. Je třeba, aby medikament měl pokojovou teplotu! Potřebujete použít rychle máslo, které jste právě vyndali z lednice? Rychle změkne, když ho naškrábete škrabkou na brambory. Vzniklé lupínky jsou okamžitě měkké. Stejně dobře vám poslouží i malá lžička. Třepí se vám tkanička u boty? Rozehřejte trochu vosku a ponořte do něj konec tkaničky. Kloužou vám podrážky u bot? Můžete je zdrsnit tak, že po nich párkrát přejedete smirkovým papírem, neboli šmirglpapírem. Ale opatrně, ať je neprodřete! Boty zbavíte vlhkosti a zápachu, když do nich občas nasypete trochu kuchyňské soli. Ta váže vlhkost a navíc nechutná bakteriím, které způsobují zápach v často nošených botách. Koupili jste čerstvý a měkký chléb a rádi byste nakrájeli tenké (nebo aspoň nějaké) krajíce? Ponořte nůž do horké nebo ledové vody a zlehka ho otřete. Krajíce budou jeden jako druhý. Znehodnocený kombík Čeští zákonodárci vytvořili specifickou kategorii osobních vozů. Vložením pevné příčky, která odděluje nákladní prostor od prostoru pro posádku, z osobního auta vznikne nákladní nebo užitkové. Úprava ale většinou není ku prospěchu věci. Naopak vůz výrazně znehodnotí, nelze sklápět zadní sedadla, nelze převážet věší předměty, pro podnikatele je vůz hůře využitelný. Jedinou výhodou takto znehodnoceného kombíku je možnost odpočtu DPH. A tak se po Čechách prohánějí náklaďáky značek BMW, AUDI či Porsche. A samozřejmě Passat Variant, který je v této úpravě po odečtení DPH levnější než limuzína. Variant Kombíky od VW se tradičně nazývají tímto názvem evokujícím variabilitu. Ta je přestavbou značně omezena, i tak má prostor pro zavazadla svých 513 litrů. Navíc je krytý roletou, která nedrnčí a dovoluje pod sebe ukrýt spoustu zavazadel. Zadní sedadla, stejně jako přepážka, mají otvor pro přepravu dlouhých předmětů, čtvery lyže se dají snadno umístit. Smůlu má ovšem ten, který je zvyklý sklopit zadní dělené sedadlo a dát do auta třeba složené jízdní kolo. Kola se v úpravě N1 dají vozit jen na střeše. Nicméně Passat Variant je obrovský (délka mm, šířka mm, výška mm) a velmi pohodlný vůz. Není ani tvrdý, ani měkký, příliš se nenaklání, netrpí neduhy velkého vozu. Zadní víceprvková náprava se čtyřbodovým uchycením dává A ještě jedna svíčková rada: vržou vám dveře v pantech? Můžete do pantu kápnout trochu oleje a nebo dveře sundejte a místo, kde se panty dotýkají, potřete svíčkou. Vaše zásuvka u dřevěného stolu se špatně zasouvá a vrže? Vyndejte ji a namažte z boku po celé délce mýdlem. V drážce bude lépe klouzat a ošklivý zvuk taky zmizí. Při vaření vody na těstoviny přidáme kromě soli i olej. Ale tak, že ve třech místech kápneme olej na okraj hrnce a necháme ho stéct do vody. Pak se nestane, že voda vypění a vyteče. Sklouzne po oleji zpět do hrnce. Aby se kynuté knedlíky při ohřívání nepřilepily na pařák, stačí jej vyložit pečicím papírem, do kterého uděláme dírky, aby Pocity řidiče Passaty se teď už nestartují klíčkem, ale přívěskem, který je zároveň dálkovým ovladačem. Sedadla jsou komfortní, bederní opěrka se může posunovat horizontálně i vertikálně. Velmi příjemné - na sedadle si najde svoji polohu i řidič nekonfekčních rozměrů. Ovládání je standardně koncernové s modrým podsvícením. Radost udělá záhadné červené osvětlení prostoru kolem řadicí páky, které při řízení vůbec neruší, a přesto lze v přihrádkách středního panelu najít potřebné. Jediné, co není zcela praktické, je umístění hodin v budíku před řidičem, ostatní členové posádky na ně nevidí. Dojem při pohledu do otevřeného kufru je velkolepý, Passat je opravdu dlouhé auto. Naopak z místa řidiče nevypadá vůz tak rozměrný, palubní deska směrem k čelnímu sklu je poměrně krátká a díky silným dveřím vnitřní prostor působí spíš bezpečně než obrovsky. Pracoviště řidiče je jako u všech VW řešeno pragmaticky, jen sedačky jsou pohodlnější než v předcházejícím modelu. Naopak vzadu je všechno jinak, než bývalo, cestující si užijí pohodlí jako v opravdové limuzíně. Celkově působí Passat jako robustní bezpečné a tiché a pohodlné auto. K Passatu se hodí nový dvoulitrový diesel, který je nejen dynamický (140 koní), ale na Volkswagen také velmi tichý. S tak velkým vozem jako je Passat Variant umí hýbat za 5,5 litrů nafty na 100 km. (hs) Dobrá rada je nad zlato a v dnešní době, která je přímo přehlcena chemickými prostředky, přijde babská rada určitě vhod. Vytvořili jsme pro vás novou rubriku a doufáme, že si své osvědčené recepty nenecháte pro sebe a podělíte se o ně s ostatními čtenáři. Posílejte nám svoje rady a staňte se spolutvůrci Našeho REGIONU. pára mohla prostoupit ke knedlíkům. Aby se ponožky při praní nerozběhly po pračce a nemusely jsme je (my hospodyňky) pracně párovat, stačí, když je před vložením do pračky sepneme kolíčkem na prádlo. Špiní vám nové boty? Máte černé ponožky a punčochy? Před použitím vystříkejte obuv lakem na vlasy. Trápí vás kašel? Udělejte si sádlový zábal: ponořte kapesník do vlažného sádla a na noc jím obalte krk. Je to odporné, ale účinné. Na kuří oko pomůže skvěle vnitřek banánové slupky. Působí protizánětlivě. Na noc jí obalte postižené místo a převažte obvazem. Trpíte křečemi? Pomůže vám Tonic. Popíjením tohoto nápoje dostane vaše tělo chinin, který působí na uvolnění svalů. Při začínající bolesti hlavy si rychle uvařte hrnek černého čaje. Tein v něm obsažený snižuje tlak v hlavě. Na zadřenou třísku vám lépe než jehla pomůže kousek lepicí pásky. Nalepte ji na postižené místo a odlepte. Tříska se na ni přilepí a vyklouzne sama. (lb) Passat je důstojný automobil, silueta je více než elegantní. Při pohledu zezadu zaujmou kruhová diodová světla Sportcentrum Radotín slouïí mládeïi Více neï ãtyfii stovky ãlenû vyuïívají moïností moderních zafiízení RADOTÍN - Byl to vlastně výborný nápad, když občanské sdružení Sportovní centrum Radotín vzniklo rozdělením sportovního klubu SK Radotín. Oddíly kopané, atletiky a kuželek se osamostatnily a nové sdružení uzavřelo lukrativní nájemní smlouvu s Městskou částí Praha 16 nejen o nájmu, ale i provozování sportovního areálu ve městě. Chloubu radotínského areálu představuje fotbalové hřiště s umělou trávou. Dobfie mínûné rady, jak se chovat v lyïafiské stopû a na sjezdovkách Ohleduplnost je samozfiejmostí V těchto dnech má sdružení přes čtyři stovky členů a jeho hlavním cílem je především rozvoj sportovních činností, organizování podniků, soutěží a závodů, jakož i trvalé podporování a zlepšování materiálních podmínek pro sportovní činnost široké veřejnosti s přihlédnutím především k mládeži. Sportovní areál je jako stvořený pro téměř veškerá sportovní odvětví, neboť má několik ploch, mezi kterými vyniká travnaté fotbalové hřiště a vymoženost posledních let, kterou představuje fotbalové hřiště s umělou trávou. Je to pýcha mnoha fotbalových mužstev a Radotín není tedy žádnou výjimkou, neboť umožňuje trénink i v zimním přípravném období, jakož i v dešti a na sněhu. Povrch umělého trávníku v Radotíně je třetí generace a už slouží řadu měsíců, a to nejen A mužstvu (hraje Pražský přebor), ale i celé plejádě mládežnických družstev včetně fotbalových přípravek. Do komplexu patří i atletická dráha se sektory pro vrhačské a skokanské discipliny a také kuželna, kde trénují a pořádají svá utkání místní kuželkáři. Mnohostranné využití Jak jsme se už zmínili, drtivá většina sportovišť slouží především mládeži. Každodenními hosty jsou žáci radotínských škol, kteří zde mají hodiny tělesné výchovy. V odpoledních hodinách pak využívají veškerá zařízení fotbalisté, atleti a také v kuželně je hodně živo. Víkendy pak patří nejrůznějším soutěžím, zápasům a také se zde pořádají Sportovní dny pro širokou veřejnost. Mnohdy si i některé podniky a firmy pronajímají sportoviště pro své soukromé sportování. Využití je tedy mnohostranné. Více o podmínkách pronájmu na telefonu: (kt) Stále platí známé pofiekadlo: zima dûlá fiidiãe Předpokládáme, že jste se už sami přesvědčili o pravdivosti rčení, že zima dělá řidiče. Když ne, tak vás to teprve čeká, až vám někde zamrzne auto a nebudete moci nastartovat, případně na kluzké vozovce nevyjedete kopec nebo někde zapadnete v závěji. Nástrah, které dokáže připravit paní Zima, je bezpočet. Dá se jim však předcházet. Nyní v lednu může být již zmeškáno, přece jen se dá ale mnohé napravit a předejít případným nepříjemným momentům. Stačí zkontrolovat hustotu chladící kapaliny, zda má odolnost alespoň do 20 stupňů Celsia, zda máte v odstřikovačích mrazuvzdornou, dobře naředěnou tekutinu, zda vám plnohodnotně pracuje topení ve voze, stěrače dobře přiléhají na sklo a tím jsou schopny dobře očistit přední i zadní sklo. Prostě je toho hodně, co se dá nejen zkontrolovat, ale ještě zachránit a vylepšit. Při té příležitosti si také uvědomíte, co jste v podzimních měsících zbytečnou liknavostí zanedbali a nyní pracně doháníte. Jenže nikdy není pozdě, stejně tak, jako si uvědomit, že namrzlá, zledovatělá vozovka je něco naprosto odlišného, než suchá, letní silnice, že brzdná dráha na mokré, či zasněžené vozovce je podstatně delší, než jindy a že na náledí musíte brzdit několikrát po sobě, pochopitelně s menší intenzitou, jinak volně přejdete do smyku a ani pneumatiky ze zimním vzorkem vám nejsou moc platné. Auto si s vámi chvílemi lehce pohrává a vy musíte vynaložit hodně sil, když chcete zabránit střetu, či v lepším případě sjetí do příkopu. Je toho moc, co na nás paní Zima každoročně nastraží, proto se nedivme tomu, že se zcela oprávněně říká, že zima dělá řidiče. (kt) Zima sice už dávno vládne a mnohde leží dostatek sněhu, i když jen technického, takže milovnici lyží mají stále hody. Pravda v našem regionu není nazbyt míst, kde by se dalo sjezdovat a běžeckých stop také není nadbytek, přece jen je hodně lyžařů, kteří za svým oblíbeným sportem jezdí do hor. Proto se domníváme, že neuškodí připomenout několik dobře míněných rad, jak se na lyžích chovat, jak být k sobě navzájem ohleduplní, abychom si zbytečně nepřivodili zranění, ani si neznepříjemňovali život. A ještě drobnost, totéž, co platí pro lyžaře, mělo by být naprostou samozřejmostí i pro snowboardisty, kteří, jak známo, na sjezdových tratí mnohdy nejen porušují obecně uznávaná pravidla, ale často jezdí i pod vlivem alkoholu (lyžaři ale taktéž), což pochopitelně výrazně zvyšuje jejich agresivitu, nikoliv vlastní jezdecké umění. Žádná závodní trať Není snad třeba zdůrazňovat, že ani dobře upravená sjezdovka není rozhodně závodní tratí, tak jak je vídáme při závodech, případně při televizních přenosech ze světových závodů. Tam jsou lyžaři sami na trati, mohou si libovolně volit stopu a jet, kudy chtějí. To pochopitelně neplatí ve chvíli, kdy na sjezdovce je několik desítek lidí, včetně dětí a začátečníků. Podle toho by se mělo i odvíjet naše chování a jízda. OVLÁDAT RYCHLOST A ZPŮSOB JÍZDY by měly být nejzákladnější předpoklady pro bezpečnost na sjezdovkách. To znamená nejezdit rychleji, než na co stačí naše technika a dovednost, ovládat v každé situaci lyže či snowboard, udržovat přiměřenou vzdálenost od dalšího lyžaře. Nejezdit tam, kam nevidíme, a rychlost v každém případě přizpůsobit stavu sjezdovky a zejména počasí, i počtu lidí, kteří se na trati momentálně nacházejí. Na sjezdových tratích hrozí nebezpečí zejména dětem, ale jak je vidět, dá se jezdit i elegantně a bezpečně. UDRŽOVAT SMĚR JÍZDY je nesmírně důležité zejména při předjíždění, kdy nám pomalejší lyžař brání v jízdě. Je dobré ho předjíždět v dostatečně velké vzdálenosti a dbát, abychom ani jemu nezkřížili cestu a nedošlo ke střetu. Totéž platí i pro momenty, kdy vjíždíme na sjezdovku, případně když se po zastávce opět rozjíždíme. Musíme dbát na to, abychom zvolili pokud možno přímý směr a nikoho neohrožovali. NEZDRŽOVAT SE NA NEPŘEHLED- NÝCH MÍSTECH je rovněž velice důležité. Když si chceme odpočinout, případně jsme nuceni zastavit, musíme zvolit vhodné místo. Tímto nešvarem jsou známi především snowboardisté, kteří usedají ke svým kuřáckým a alkoholickým sedánkám za terénními vlnami. Nejsou vidět, a tak dost často dochází ke střetům nejen mezi nimi samotnými, ale zejména s lyžaři. Nejlépe volit místa na okrajích sjezdovky, pokud možno při okraji lesa nebo sjezdovky. Pohyb po okraji je povinný pro každého, kdo nemá lyže, případně je sundal a sestupuje do údolí, případně se drápe směrem vzhůru. ÚRAZY A NEHODY se na sjezdovkách běžně stávají. Prakticky se jim nelze vyhnout, bylo by však dobré, kdyby si lidé při úrazech navzájem pomáhali. Poskytnout první pomoc je do jisté míry samozřejmou povinností každého lyžaře i snowboardisty, stejně tak jako pokud to je možné okamžitě zavolat pomoc lékaře, případně policie nebo členů Horské služby. Stopa je pro všechny Stejně tak jako na sjezdových tratích, tak i v běžecké stopě či na volných pláních a turistických cestách platí jistá pravidla, jejichž dodržování by mělo být samozřejmostí pro každého lyžaře. I když se nejezdí tak rychle jako na sjezdovkách, mnohé úseky cest i stop, byť sebelépe upravených, často zapříčiní pády, a tím i zranění. Mnozí přeceňují své síly a ještě častěji brzdí plynulost jízdy svojí pomalostí, případně bojácností a nedokonalou technikou jízdy. Proto nutným pravidlem pro všechny běžce na lyžích by měla být zásada, aby neohrožovali a neškodili ostatním. DODRŽOVAT SMĚR JÍZDY je základním požadavkem v běžecké stopě i na turistických cestách. Když chceme zastavit, případně odbočit, je nutné se rozhlédnout, zda za námi někdo nejede, abychom mu nezkřížili cestu. Na běžkách se podstatně obtížněji brzdí i mění směr, zejména ve stopě to je někdy hodně složité. VE STOPĚ SE JEZDÍ VPRAVO, a to jak je to jen možné. Předjíždět i na cestách by se mělo zásadně po levé straně toho, kdo jede před námi. To platí jak pro skupiny běžců, tak pro jednotlivce a i bruslení na lyžích. Ten, kdo jede vpředu, nemá za povinnost uvolnit stopu, ale na upozornění, případně požádání slovy stopa patří ke slušnosti odstoupit z cesty, zejména tam, kde nehrozí žádné nebezpečí. KDO JEDE Z KOPCE, má vždycky přednost, a to zejména při míjení se ve stopě i na volné cestě. Uhýbá se vpravo a ten, kdo stoupá, uvolní cestu těm, kteří jedou dolů. RYCHLOST VE STOPĚ I NA CESTÁCH se řídí zásadně především tím, jak je kdo Zdatný běžec si ve stopě i na trati vždycky poradí. zdatný a schopný reagovat na nenadálé překážky. Je to velice individuální, nicméně opět tu platí pravidlo slušnosti jednomu k druhému, stejně tak, jako že pomalejší lyžař uhne těm, kteří jedou rychleji. Aby se mnohdy zabránilo střetu dvou běžkařů, je nutné i upadnout, což mnozí nejsou ochotni pochopit, ale i tato skutečnost patří k dobrým zásadám. Není toho mnoho, co by se mělo na lyžích dodržovat a ctít, proto by bylo dobré, aby si každý doporučené zásady osvojil a lyžování se stalo ještě příjemnějším a vyhledávanějším sportem než doposud. Jan Kotrba s přispěním Evžena Berana, Horská služba Krkonoše

8 nas region JZ qxp :16 Stránka 8 strana 8 NÁ REGION Pavel Dužík generální reprezentant Allianz pojišťovny, a. s. si Vás dovoluje pozvat do své pojišťovací kanceláře na Náměstí krále Jiřího z Poděbrad č. 1, Řevnice Nabízíme Vám: Životní pojištění Cestovní pojištění Penzijní připojištění Pojištění podnikatelů Komplexní autopojištění Pojištění průmyslu Pojištění majetku občanů Provozní doba: PO - PÁ hodin PO a ST hodin Tel.: , , Těšíme se na Vaší návštěvu Allianz - stojíme při Vás Oslavte Valentýna sportem a přijďte 14. února na Novinářskou laťku. Uvidíte domácí i zahraniční špičku ve skoku do výšky a můžete vyhrát zájezd pro dva do Egypta a další ceny. Stačí jen správně tipnout vítěze skokanské soutěže. Připraven je i zábavný program. PRODEJNA: Lety u Dobřichovic Areál Supermarketu Eso tel.: Prodej okrasn ch rostlin listnaté a jehličnaté stromy a keře popínavé, vřesovištní a stálezelené rostliny trvalky řezané a jiné květiny s.r.o. 14. únor - sv. Valent n Potû te své milé kvûtinou! PRODEJNA: Všenory Karla Majera 222 tel.: Realizace v sadeb zelenû soukromých zahrad - veřejných ploch - parků po dokončení staveb dosadby a dodatečné úpravy stávající zeleně rekonstrukce zeleně drobné zahradní stavby a suché zídky Více informací na Dejte o sobû vûdût! VA E INZERCE V Oblouku 727, Pruhonice, tel.: , HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč,

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Vysmáté léto......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 14. srpna

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života

Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart CO NAJDETE NA stránkách čísla 2 Î O lidech, kteří proslavili

Více

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová Založeno roku 1919 14. prosince 2011 Ročník XXII. číslo 45 Cena: 12 Kč SOS poradna Středa 14. 12. pravidelná poradna SOS (sdružení obrany spotřebitelů), od 14 do 16 hodin v nové budově MěÚ (obecní živnostenský

Více

23. prosince 2013-26 (612) Cena výtisku 7 Kč. dobré a ať se daří! Řevnická minizoo má nový přírůstek, urzona kanadského

23. prosince 2013-26 (612) Cena výtisku 7 Kč. dobré a ať se daří! Řevnická minizoo má nový přírůstek, urzona kanadského V tomto čísle Našich novin * Kalendář na rok 2014 V novém roce jen vše dobré a ať se daří! 23. prosince 2013-26 (612) Cena výtisku 7 Kč Starostové se bouří: Nerušte pošty! RYCHTÁŘI PROTESTUJÍ PROTI ZÁMĚRU

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LEDEN 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LEDEN 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LEDEN 2010 PF 2010 FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

8 /2014. Zázraky nad Čertovou strouhou. A zase ta školka. Jak voní prádlo ZDARMA ROČNÍK 8

8 /2014. Zázraky nad Čertovou strouhou. A zase ta školka. Jak voní prádlo ZDARMA ROČNÍK 8 8 /2014 ZDARMA ROČNÍK 8 Jak voní prádlo A zase ta školka Zázraky nad Čertovou strouhou AKTUALITY Z REGIONU Letem světem Dolní Berounkou Ordinace MUDr. Bartošové v Dobřichovicích pokračuje Pediatrická ordinace

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ...

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Tereziny lázně Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Rozpočet města na rok 2014... Návštěva divadla... Na slovíčko...

Více

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma Jak vycházíme Poslední letošní číslo Velkomeziříčska vyjde 18. prosince 2013. V roce 2014 poprvé vyjdeme 8. ledna. Dovolená v redakci: Od 19. prosince 2013 do 2. ledna 2014. Otevřeno opět od 3. ledna 2014.

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Opravují kostelík i mostky

Opravují kostelík i mostky Založeno roku 1919 22. dubna 2009 Ročník XX. číslo 16 Cena: 9 Kč CO VÁS ČEKÁ Vyprávění válečného reportéra, senátora a držitele ceny Ferdinanda Peroutky Ing. Jaromíra Štětiny HROZÍ NÁM STŘET CIVILIZACÍ?

Více

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala Poslední vítání občánků 2012......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Na Vánoce vedou všechny cesty domů

Na Vánoce vedou všechny cesty domů 2013 prosinec Marjorie Holmes: Na Vánoce vedou všechny cesty domů a naším domovem je Mohelnice, Květín, Libivá, Křemačov, Podolí, Újezd, Studená Loučka a Řepová. Přeji si, aby se nám tady žilo dobře, abychom

Více

-zt- Foto: Antonín Zvěřina

-zt- Foto: Antonín Zvěřina Zápis do prvních ročníků Letošní zápis do prvních ročníků základních škol v Třebíči se bude konat v pátek 23. ledna 2015, od 14 do 18 hodin a v sobotu 24. ledna 2015, od 8 do 11 hodin. Zápisu podléhají

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více