STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST"

Transkript

1 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST EXPERIMENTÁLNÍ PROCESOROVÁ ARCHITEKTURA ATTOWPU 0.9 Tmáš Mariančík Kpřivnice 2011

2 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obr SOČ: 18 infrmatika Experimentální prcesrvá archiketura attwpu 0.9 Experimental prcessr architecture attwpu 0.9 Autři: Škla: Tmáš Mariančík SPŠ elektrtechniky, infrmatiky a řemesel ve Frenštátě pd Radhštěm Kpřivnice 2011

3 Prhlášení Prhlašuji, že jsem svu práci vypracval samstatně, pužil jsem puze pdklady (literaturu, SW atd.) uvedené v přilženém seznamu a pstup při zpracvání a dalším nakládání s prací je v suladu se záknem č. 121/2000 Sb., právu autrském, právech suvisejících s právem autrským a změně některých záknů (autrský zákn) v platném znění. V dne pdpis:

4 ANOTACE attwpu je první z připravvané řady experimentálních prcesrvých architektur (tzv. WPU), které se pkušejí netradiční, nvé, riginální a zábavné náhledy na t, jak je strjvý kód zpracváván a také tvřen prgramátrem pmcí prgramvacích jazyků. attwpu zahrnuje specifikaci funkce tht prcesru, speciálníh prgramvacíh jazyka attasm, dále překladač pr jazyk attasm a simulátr, na kterém je mžné prgramy napsané pr attwpu testvat. AttWPU a pr něj určený jazyk attasm dává prgramátrům mžnst vyzkušet si méně tradiční způsb prgramvání, lépe pchpit způsby, důvdy a výhdy ptimalizace prgramu, umžňuje také pmcí attasm kódu nadefinvat funkci prcesru pr běh prgramu v libvlném frmátu v paměti prgramu a simulvat tak tereticky libvlný prcesr. Klíčvá slva: prgramvací jazyk, architektura prcesru, experiment, assembler, netradiční prgramvání, strjvý kód ANNOTATION attwpu is the first member f frthcming series f experimental prcessr architectures called WPUs, which tries t find untraditinal, new, riginal and entertaining ways f hw is machine cde prcessed and als created by prgrammer using prgramming languages. attwpu includes prcessr functin specificatin, defines special prgramming language attasm, furthermre it prvides cmpiler fr the attasm language and simulatr fr testing prgrams written fr the attwpu. AttWPU and assciated prgramming language attasm gives prgrammers pssibility t try less traditinal ways f prgramming and t better understand ways, reasns and benefits f prgram ptimizatin, it is als pssible t define prcessr's functin using the attasm cde, t run cde in arbitrary frmat in the prgram memry and thus simulate theretically any prcessr. Keywrds: prgramming language, prcessr architecture, experiment, assembler, untraditinal prgramming, and machine cde.

5 OBSAH Přehled... 8 Attinstrukce... 9 Sběrnice Adresvá sběrnice 8bitvá (bity 0 až 7) Řídící sběrnice 8 bitvá (bity 8 až 15) Datvá sběrnice 32bitvá (bity 16 až 47) Quick ajump sběrnice 16bitvá (bity 48 až 63) Jedntky prcesru Clck - Hdinvý generátr (---) Attcre - Jádr (---) apc write (přímý přístup pmcí Quick ajump sběrnice) apc (0x00) Vnitřní registry Řídicí kódy (2 platné bity) AttKód memry - Paměť attkódu (0x01) Interní registry Řídící kódy (4 platné bity) TEMP register - TEMP registr (0x02) Vnitřní registry Řídící kódy (4 platné bity) Register memry - Paměť registrů (0x03) Vnitřní registry Řídící kódy (5 platných bitů) ALU (0x04) Interní registry Řídící kódy (6 platných bitů)

6 OUT register - Výstupní registr (0x05) Vnitřní registry Řídící kódy (1 platný bit) FPU (0x06) Interní registry Řídící kódy (5 platných bitů) Memry cntrller A - Paměťvý řadič A (0x07) Vnitřní registry Řídící kódy (5 platných bitů) Paměťvý řadič B (0x08) SmallQueue - MaláFrnta (0x09) Interní registry Řídící kódy (5 platných bitů) LED cntrl - Výstup LED (0x0A) Interní registry Řídící kódy (2 platné bity) Text display cntrller - řadič textvéh displeje (0x0B) Vnitřní registry Řídící kódy (4 platné bity) LCD Display Cntrller - Řadič LCD (0x0C) Vnitřní registry Řídící kódy (5 platných bitů) Input cntrller - Řadič vstupu (0x0D) Rzlžení numerické klávesnice Čtení něklika skenvacích kódů Interní registry Řídící kódy (4 platné bity) Timer Cntrller - Řadič časvačů (0x0E)

7 Vnitřní registry Řídící kódy (5 platných bitů) Prgramvání Attassembler (attasm) Celá čísla Čísla s plvucí řádvu čárku ASCII znaky Attinstrukce Seskupvání attinstrukcí Syntaxe attinstrukcí Kmentáře Převd celých čísel na attinstrukce Návěští Specifikace libvlných dat - datvé blky ASCII řetězec Definice symblů Redefinice symblu Lkální symbly a návěští Organizace attkódu Custmizable Assembler (custasm) Datvá jedntka Jednduché výrazy Definice instrukcí a jejich pužití Kmentáře Symbly Návěští Přepis hdnty argumentu Vlžení subrů

8 Nastavení překladu Závěr Pužitá literatura a sftware Seznam přílh

9 PŘEHLED AttWPU je experimentální prcesrvá architektura ze série WPU (Weird Prcessing Unit - Pdivná prcesrvá jedntka) zahrnující příslušené prgramvací jazyky. Série WPU se snaží netradiční přístup k prgramvání v assembleru i prgramvání a způsbu zpracvání prgramu becně pr rzličné účely: výuka, zvědavst, zábava a dknce v jisté míře i umělecký záměr. Tat experimentální big-endian prcesrvá jedntka umžňuje prgramátrvi definvat funkci prcesru pmcí speciálníh jazyku - attassembleru. Samtný prcesr nemá přím žádnu funkci či mžnst řízení jeh jedntek pužitím knvenčních instrukcí, nebť v něm nejsu přím nadefinvány pkódy pr různé perace. Prcesr však rzumí třem pkódům speciálních attinstrukcí, pmcí kterých lze vytvřit attkód. Tyt instrukce umžňují měnit stavy vždy jednh z 64 bitů na sběrnici prcesru, tedy nastavit bit d lgické nuly, jedničky, či jej invertvat. Tat 64bitvá sběrnice je přím řízena jádrem prcesru a je rzdělena na čtyři lgické sběrnice: adresní sběrnici, řídicí sběrnici, datvu sběrnici a Quick ajump sběrnici. Tyt sběrnice umžňují výměnu dat mezi různými jedntkami prcesru a řídit jejich funkci patřičnu změnu bitů pmcí tří attinstrukcí. Základem prcesru je attjádr (attcre), během každéh cyklu je načtena attinstrukce z paměti attkódu, dekódvána na čísl bitu a peraci, načež je příslušný bit patřičně změněn. Následně je att prgram cunter (att prgramvý čítač, zkráceně apc) inkrementván, čímž djde k přesunu na další attinstrukci. Tent jednduchý prces se pakuje v neustálém cyklu. Prgramátr může definvat funkci prcesru vytvřením attkódu a ulžením d paměti attkódu: specificku sekvencí změny bitů na sběrnici může vládat jedntlivé jedntky prcesru dle svých ptřeb, bvykle takt vytvří attkód, který bude zpracvávat běžný prgram vytvřený v knvenčním jazyku symblických adres, ulženým v paměti prgramu a dat. Attkód vždy dekóduje kód instrukce (navržený prgramátrem) z paměti prgramu a dat a pté prvede patřičné perace s jedntkami prcesru. Tat speficikace se zabývá puze definicí architektury z phledu prgramátra, neuvádí příklad mžné realizace pmcí lgických hradel a dalších bvdů, dále definuje dva prgramvací jazyky určené pr attwpu. 8

10 ATTOINSTRUKCE Attinstrukce služí k vládání stavů individuálních bitů na sběrnici a umžňují tedy nastavit libvlné hdnty na těcht sběrnicích. K dispzici jsu tři attinstrukce, ppřípadě čtvrtá vlitelná, která ale není pr samtné prgramvání důležitá: Nastavit - změní bit d stavu lgické 1 nezávisle na aktuálním stavu Resetvat - změní bit d stavu lgické 0 nezávisle na aktuálním stavu Invertvat - invertuje aktuální stav příslušenéh bitu Zastavit - zastaví prcesr, vlitelná Attinstrukce musí být zkmbinvána s číslem (adresu) bitu, který mění: každý z bitů má unikátní adresu. Pr adresaci 64 bitů je ptřeba 6 bitů, dva bity jsu pak ptřeba pr zvlení patřičné perace. Každá attinstrukce má tedy velikst jednh bajtu - smi bitů, které jsu uspřádány v následujícím frmátu: IH IL BN5 BN4 BN3 BN2 BN1 BN Kód perace je zakódván pmcí bitů IH (Instructin High bit) a IL (Instructin Lw bit) dle následující tabulky: IH IL Instrukce 0 0 Resetvat 0 1 Nastavit 1 0 Invertvat 1 1 Zastavit/nedefinván Bity BN0 až BN5 (Bit Number - Čísl Bitu) pak určují čísl bitu: d 0 až p 63 v dekadické sustavě. Speciální attinstrukce Zastavit zastaví běh prcesru až d jeh resetvání uživatelem, význam má zejména v simulátru prcesru, nebť umžňuje kupříkladu indikvat dknčení prgramu, cž lze využít při měření ptimalizace, dle ptřeby je však mžné tut attinstrukci ignrvat u implementací kde nemá velký význam. 9

11 SBĚRNICE Sběrnice jsu nejdůležitější sučástí tht prcesru, nebť veškeré statní sučásti jsu k tét sběrnici paralelně připjeny a mhu být pmcí nich řízeny a vyměňvat si navzájem data. Prcesr v pdstatě bsahuje jednu 64bitvu sběrnici, která je ale lgicky rzdělena na čtyři sběrnice s různým účelem. ADRESOVÁ SBĚRNICE 8BITOVÁ (BITY 0 AŽ 7) Nebť prcesr bsahuje různé jedntky, které může prgramátr využít k realizaci svých prgramů, je ptřeba vždy vybrat puze jedinu jedntku předtím, než bude řízena řídicími kódy. Všechny vladatelné jedntky jsu připjeny k adresvé sběrnici, prt výběr prbíhá právě pmcí tét sběrnice. Je-li adresa na sběrnici shdná s adresu jedntky, začne daná jedntka přijímat řídící kódy d řídící sběrnice (viz níže), statní jedntky budu tyt řídící kódy ignrvat. Nebť je sběrnice 8bitvá, je teretické maximum 256 jedntek, cž pskytuje dstatečnu rezervu pr buducí verze, nebť sučasná nevyužívá ani čtvrtinu z dstupných adres. Rzlžení bitů na sběrnici: A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A A0 - A7 jsu adresní bity, reprezentují 8 bitvu adresu. Hdnta p resetu je 0. ŘÍDÍCÍ SBĚRNICE 8 BITOVÁ (BITY 8 AŽ 15) Jakmile je jedntka naadresvaná, může přijímat příkazy d řídící sběrnice, které ji řeknu, c má prvést. Kupříkladu příkaz může jedntce přikázat, aby načetla hdntu z datvé sběrnice a ulžila ve vnitřním registru, či napak tut hdntu vypustit na datvu sběrnici, prvést s hdntu nějaku peraci a pdbně. Ačkli je sběrnice 8bitvá, maximální pčet přímých příkazů je 128. Tt je z th důvdu, že nejméně významný bit sběrnice (bit 15) je pužit k indikaci, kdy má djít ke spuštění příkazu, tent bit se nazývá spuštěcí bit. Prgramátr nejprve připraví 7bitvý kód na řídící sběrnici a pté změní hdntu 15 bitu na lgicku 1 a zpět na lgicku 0. Jedntka ignruje příkazy, dkud neregistruje změnu z lgické 0 na lgicku 1 u spuštěcíh bitu. Teprve p zaregistrvání změny je příkaz vyknán. Tt je ptřeba, nebť jádr prcesru mění vždy puze jeden bit, takže ke změně všech sedmi bitů je ptřeba sedm cyklů. Kdyby 10

12 jedntka nečekala na změnu spuštěcíh bitu, tak by během každéh cyklu, kdy je nastavván řídící kód, aktuální nevyžádaný řídící kód spustila. Jak již byl řečen, každá jedntka zcela ignruje řídící sběrnici, když se její adresa neshduje s adresu datvé sběrnice. Tht je dsažen binárním násbením (perace AND) všech bitů řídicí sběrnice vstupujících d dané jedntky s lgicku 1 v případě, že se adresa shduje, neb s lgicku 0 v případě, že se adresa neshduje. Jestliže prgramátr pnechá spuštěcí bit nastavený na lgicku 1 a změní hdntu na adresvé sběrnici, nvě naadresvaná jedntka spustí řídící kód kamžitě, nebť se vstupující hdnty řídící sběrnice vynásbí s lgicku 1 namíst lgické 0, čímž jedntka zaregistruje změnu u spuštěcíh bitu z lgické 0 na lgicku 1, i když na řídící sběrnici bit změněn nebyl. Tht faktu lze využít při extrémní ptimalizaci. Každá z jedntek má vlastní sadu řídících kódů, které jsu uvedeny v kapitle Jedntky. Navíc některé jedntky mhu ignrvat některé bity řídící sběrnice, pkud nevyžadují všech sedm, nebť je pčet řídících kódů malý. Pčet platných bitů je u každé jedntky uveden, neplatné bity jsu jedntku ignrvány a pvažvány, jak by byly v lgické 0. Tent fakt pět pmůže při ptimalizaci attkódu. Rzvržení řídící sběrnice je následující: CC6 CC5 CC4 CC3 CC2 CC1 CC0 EB CC0 až CC6 - řídící kód EB - spuštěcí bit (executin bit) DATOVÁ SBĚRNICE 32BITOVÁ (BITY 16 AŽ 47) Tat lgická sběrnice je největší a umžňuje výměnu dat v libvlné frmě (dle typu jedntky), až p 32 bitech najednu. Díky 32bitvé šířce je mžné snadn přenášet standardní typy jak 32bitvý integer, reálné čísl s plvucí řádvu čárku s jednduchu přesnstí (flat), či 32 bitvé adresy, které umžňují tereticky adresvat až 4 GB dat p jedntlivých bajtech, ačkli takvé mnžství se v praxi u attwpu zřejmě nevyužije a nebude ani implementván. Jedntky mhu některé bity datvé sběrnice ignrvat pdle th, klik jich pr výměnu dat ptřebují, někdy se dknce u jedntky pčet ignrvaných bitů mění. Pdbně jak u 11

13 řídící sběrnice lze tht faktu využít při ptimalizacích, nebť není třeba nastavvat všech 32 bitů. Na rzdíl d adresvé a řídící sběrnice mhu jedntky na tut sběrnici data i vypuštět, nejenm číst a předat tak hdntu jiné jedntce. Tímt je umžněna výměna dat mezi dvěma, někdy i více jedntkami připjenými k tét sběrnici. Některé jedntky data ze sběrnice puze čtu, neb zapisují pdle jejich účelu. Většina jedntek však data čte i zapisuje. Jestliže některá jedntka bude vypuštět data na sběrnici, musí attkód nastavit všechny platné bity d lgické 1, nebť se lgické 0 chvají stejně jak zem v elektrických bvdech: uzemní jakékli napětí, pdbně by jiná jedntka přečetla lgicku 0, i kdyby jiná jedntka vypuštěla na sběrnici lgicku 1. Pdbně i statní, mmentálně nekmunikující jedntky musí vypuštět lgické 1, či se d sběrnice dpjit (režim vyské impedance), aby nenarušvaly datvé přensy. Rzvržení datvé sběrnice: D32 D30 D29 D28 D03 D02 D01 D D00 až D32 služí k přensu až 32 bitvých libvlných hdnt, bit D32 je v některých případech bvykle vnímán jak znaménkvý bit. QUICK AJUMP SBĚRNICE 16BITOVÁ (BITY 48 AŽ 63) Tat speciální sběrnice je pužita puze jedinu jedntku prcesru: apc Write. V kmbinaci s tut jedntku umžňuje rychlý nepdmíněný skk v attkódu bez nutnsti měnit statní sběrnice. Ačkli je sběrnice 16bitvá, adresa je puze 15bitvá, nebť je nejméně významný bit pužit pdbně jak u řídící sběrnice a nazývá se skkvý bit. Jestliže jedntka apc write detekuje změnu skkvéh bitu z lgické 0 na lgicku 1, zapíše najednu 15 bitvu adresu d spdních 15 bitů apc, čímž vytvří prgramvý skk. Tímt lze prvádět rychlé skky uvnitř 32 kb blku attkódu, avšak prtže je paměť attkódu bvykle větší jak 32 kb, kupříkladu 1 MB, není mžné pmcí tét sběrnice skčit kamkliv v paměti. U 1 MB paměti je celkem 32 blků p 32 kb, skk pmcí Quick ajump sběrnice lze tedy prvést vždy puze v daném blku. 12

14 Rzvržení sběrnice je následující: AAE AAD AAC AAB AAA AA9 AA8 AA7 AA6 AA5 AA4 AA3 AA2 AA1 AA0 JB AA0 až AAE - 15 bitvá adresa JB - skkvý bit (jump bit) JEDNOTKY PROCESORU Na lgické sběrnice prcesru je paralelně připjen něklik jedntek, které jsu prgramátrvi k dispzici pr vyknání různých činnstí. Jedntka, která bude přijímat řídící kódy je vybrána pmcí adresvé sběrnice, prt má každá jedntka svu unikátní adresu. Každá jedntka má také svu vlastní sadu řídících kódů, přičemž maximum je 127 kódů (viz Řídící sběrnice), jedntky však mhu ignrvat některé bity řídící sběrnice, pkud je nevyžadují: nemají tlik řídících kódů, čímž se eliminuje nutnst nastavvat tyt neplatné bity, nebť jsu danu jedntku vždy ignrvány a nijak nemění její činnst. Veškeré jedntky využívají spuštěcí bit (nejméně významný bit řídící sběrnice) stejným způsbem: řídící kód je spuštěn při detekci změny spuštěcíh bitu z lgické 0 na lgicku 1. Maximální pčet jedntek je 256, avšak tlik jich prcesr zdaleka nebsahuje a pnechává tak dstatečnu rezervu pr další verze. Je-li adresvána neexistující jedntka, žádná z jedntek nebude přijímat řídící kódy a nedjde tedy k žádné akci. Každá jedntka má v závrce uvedenu svu adresu. Většina jedntek má své vlastní interní registry, které služí k řízení jejich perace. K těmt registrům nelze přím přistupvat, avšak pmhu pchpit, jak daná jedntka pracuje a naprgramvat tak adekvátně řídící attkód. Pr specifikaci změněných registrů a bitů je pužita syntaxe ve stylu jazyka C. CLOCK - HODINOVÝ GENERÁTOR (---) Hdinvý generátr generuje hdinvý signál libvlné frekvenci (závisí na pužitých bvdech, či výknu pčítače, na kterém běží simulátr), který určuje, kdy má jádr prcesru zpracvat jednu attinstrukci. Hdinvý generátr nemůže být vládán přím prcesrem, prt tat jedntka nemá svu adresu ani řídící kódy. Zpmalením hdin v simulátru lze krkvat prgram. Pulz je nejprve pslán d apc, který inkrementuje svu hdntu a teprve pté je předán jádru, který zpracuje attinstrukci dkazvanu apc 13

15 jedntku. Technicky dchází k inkrementaci apc před prvedením attinstrukce při každém pulzu, nebť p prvedení instrukce dkazuje apc na právě prvedenu instrukci, v některých případech (p skku a na startu) je však inkrementvání přeskčen, takže z praktickéh hlediska funguje prgramvý čítač stejně, jak by byl inkrementván p prvedení instrukce. ATTOCORE - JÁDRO (---) Jádr prcesru zpracvává při každém pulzu jednu attinstrukci: nejprve načte instrukci z paměti attkódu, která je k tmut jádru přím připjena, následně instrukci dekóduje a změní jeden z bitů na sběrnici dle instrukce. Mim tét činnsti nemá žádnu jinu funkci, prt nemůže být tat jedntka adresvána ani řízena pmcí sběrnic. Jak jediná může tat jedntka zapisvat d všech lgických sběrnic. APC WRITE (PŘÍMÝ PŘÍSTUP POMOCÍ QUICK AJUMP SBĚRNICE) Tat speciální jedntka umžňuje rychlé lkání skky v attkódu bez nutnsti měnit statní sběrnice. Prgramátr musí nejprve nastavit 15 bitů Quick ajump sběrnice na cílvu adresu lkálníh skku a následně změnit šestnáctý bit Quick ajump sběrnice z lgické 0 na lgicku 1. Jakmile tat jedntka detekuje tut změnu, zapíše 15 bitů d spdních 15 bitů adresy apc, čímž způsbí kamžitý nepdmíněný skk uvnitř 32 kb blku attkódu. Ke skku dchází puze při změně z lgické 0 na lgicku 1, trvale nastavená jednička neustálý skk způsbvat nebude. APC (0X00) Attkódvý prgramvý čítač ukládá adresu attinstrukce v paměti attkódu, která bude spuštěna jádrem. Adresa instrukce je přím předána paměti attkódu, která pté předá attinstrukci na příslušné adrese jádru ke zpracvání. Pkaždé, když apc bdrží impulz d hdinvéh generátru, zvýší svu hdntu jedničku a předá pulz jádru, které zpracuje attinstrukci. Je mžné zapsat libvlnu hdntu jak nvu adresu pmcí adresvé, řídící a datvé sběrnice pr vyknání dluhéh skku, či přikázat tét jedntce, aby vypustila aktuální adresu na datvu sběrnici. Při zápisu nvé hdnty je jeden impulz z hdinvéh generátru ignrván, jinak by dšl k kamžitému inkrementvání nvé hdnty. VNITŘNÍ REGISTRY IA (instructin address - adresa instrukce) 24bitvý, hdnta p resetu: 0x Obsahuje adresu aktuální attisntrukce CR (Cntrl register - řídící registr) 14

16 8bitvý, hdnta p resetu: 0x02 Bity: AO (address utput), je-li v lgické 1, hdnta registru IA bude vypuštěna na datvu sběrnici (24 bitů, zbylé bity sběrnice budu nezměněny) SP (skip pulse), je-li v lgické 1, hdnta IA nebude inkrementvána p přijetí hdinvéh pulzu, namíst th bude hdnta tht bitu změněna na lgicku 0, takže při příštích pulzech djde i inkrementvání Rzvržení registru CR: SP AO ŘÍDICÍ KÓDY (2 PLATNÉ BITY) Kód Symbl Akce Změna registrů a bitů 0x00 STOP Zastavit výstup dat AO = 0 0x01 APC_W Zapsat nvu adresu IA = (24b)DATA; SP = 1 0x02 APC_O Vypustit hdntu IA na datvu sběrnici AO = 1; (24b)DATA &= IA 0x03 APC_R Resetvat IA = 0x00000; SP = 1; ATTOKÓD MEMORY - PAMĚŤ ATTOKÓDU (0X01) Jedná se RWM RAM paměť s maximální velikstí 16 MB, která ukládá attkód prcesru, který je zpracváván jádrem. Maximální mžná kapacita 16 MB při 8bitvých paměťvých buňkách umžňuje ulžit přesně attinstrukcí, cž by měl být více než dstatečné pr většinu účelů. Paměť attkódu čte adresu instrukce z apc a vypuští přím d jádra příslušnu attinstrukci. Dále je mžné číst i zapisvat data v tét paměti pmcí datvé sběrnice, cž umžňuje měnit attkód za běhu a dsáhnut tak sebemdifikujícíh se prcesru, ačkli takvá technika bude zřejmě zřídka využívána, důležitější je mžnst při tvrbě attkódu ulžit d tét paměti ptřebné knstanty a další data a během běhu prgramu je číst. INTERNÍ REGISTRY AD (address - adresa) 24bitvý, hdnta p resetu: 0x bsahuje adresu právě adresvané paměťvé buňky pr čtení či zápis, tat adresa je nezávislá na buňce adresvané pmcí apc 15

17 CR (cntrl register - řídící registr) 8bitvý, hdnta p resetu: 0x00 Bity: AO (address utput), je-li v lgické 1, hdnta AD registru bude vypuštěna na datvu sběrnici (24 bitů) DO (data utput), je-li v lgické 1, hdnta buňky adresvané AD registrem bude vypuštěna na datvu sběrnici (8 bitů) Rzvržení registru CR: DO AO ŘÍDÍCÍ KÓDY (4 PLATNÉ BITY) Kód Symbl Akce Změněné registry a bity 0x00 STOP Zastavit výstup dat AO = 0; DO = 0 0x01 AM_AD Zapsat nvu adresu AD = (24b)DATA 0x02 AM_OA Vypustit aktuální adresu AO = 1; DO = 0; (24b)DATA &= AD 0x03 AM_OD Vypustit naadresvaná data DO = 1; AO = 0; (8b)DATA &= *AD 0x04 AM_WR Zapsat data z datvé sběrnice *AD = (8b)DATA 0x05 AM_WN Zapsat data z datvé sběrnice a přesunut se *AD = (8b)DATA; AD++ na další buňku 0x06 AM_WP Zapsat data z datvé sběrnice a přesunut se *AD = (8b)DATA; AD-- na předchzí buňku 0x07 AM_NX Přesunut se na následující buňku AD++ 0x08 AM_PR Přesunut se na předchzí buňku AD-- 0x09 0x0F Bez akce TEMP REGISTER - TEMP REGISTR (0X02) Jedná se samstatný nezávislý registr, který umžňuje ulžit 32 bitvu hdntu (tedy celu hdntu datvé sběrnice). Je také přím připjen k jedntkám ALU a FPU, nebť služí k ulžení jednh perandu. Čast bude pužíván pr dčasné ulžení různých typů dat, včetně adres. Registr nebsahuje puze data, ale také 32bitvu masku, která určuje, které bity budu ignrvány při čtení či zápisu dat. VNITŘNÍ REGISTRY DT (data) 32bitvý, hdnta p resetu: 0x

18 bsahuje samtná ulžená data MK (mask - maska) 32bitvý, hdnta p resetu: 0xFFFFFFFF Vstupně výstupní maska. Bity v lgické 0 určují bity, které budu při zápisu či čtení z registru ignrvány, tedy nedjde k jejich změně u DT registru v případě zápisu a datvé sběrnice v případě čtení. CR (cntrl register - řídící registr) 8bitvý, hdnta p resetu: 0x00 Bity: MO (mask utput), je-li v lgické 1, bude hdnta registru MK vypuštěna na datvu sběrnici DO (data utput), je-li v lgické 1, bude hdnta registru DT vypuštěna na datvu sběrnici (ppřípadě jen bity udržené MK registrem, viz ME bit) ME (mask enable), je-li v lgické 1, při vypuštění dat z registru DT na sběrnici jsu vypuštěny puze ty bity, u kterých je u dpvídajícíh bitu v registru MK nastavena lgická 1, statní bity jsu v režimu vyské impedance, či vždy 1 (nestahují hdntu na sběrnici dlů) Rzvržení registru CR: ME DO MO ŘÍDÍCÍ KÓDY (4 PLATNÉ BITY) Kód Symbl Akce Změněné registry a bity 0x00 STOP Zastavit výstup dat MO = 0; DO = 0 0x01 TMP_WRM Zapsat hdntu (s pužitím masky) DT = (DATA&MK) (DT&~MK) 0x02 TMP_ODM Vypustit hdntu (s pužitím masky) DO = 1; ME = 1; MO = 0; DATA = (DT&MK) (DATA&~MK) 0x03 TMP_WR Zapsat hdntu (bez masky) DT = DATA 0x04 TMP_OD Vypustit hdntu (bez masky) ME = 0; DO = 1; MO = 0; DATA = DT 0x05 TMP_WM Zapsat masku MK = DATA 0x06 TMP_OM Vypustit masku na datvu sběrnici MO = 1; DO = 0; 0x07 TMP_ME Aktivvat masku ME = 1 0x08 TMP_MD Deaktivvat masku ME = 0 0x09 TMP_CLR Vynulvat DT = 0x

19 0x0A TMP_FLL Vyplnit DT = 0xFFFFFFFF 0x0B 0x0F Bez akce REGISTER MEMORY - PAMĚŤ REGISTRŮ (0X03) Speciální nezávislá malá paměť, umžňující ulžit až bitvých hdnt (tedy 1 kb dat), které mhu být pužity jak přídavné registry. Tat paměť je nezávislá na paměti prgramu a dat, a prt pskytuje prstr pr různé registry, které bude využívat attkód bez th, aby byla vlivněna paměť prgramu a dat. Pužití tét paměti je však zcela na prgramátrvi, může ji pužít pr libvlné účely, či ji zcela ignrvat a další registry vytvřit kupříkladu ve zmíněné paměti prgramu a dat. VNITŘNÍ REGISTRY AD (address - adresa) 8bitvý, hdnta p resetu: 0x00 bsahuje adresu právě naadresvané paměťvé buňky PA (previus address - předchzí adresa) 8bitvý, hdnta p resetu: 0x00 bsahuje předchzí hdntu AD registru MK (mask - maska) 32bitvý, hdnta p resetu: 0xFFFFFFFF Vstupně výstupní maska. Bity v lgické 0 určují bity, které budu při zápisu či čtení z paměti ignrvány, tedy nedjde k jejich změně u naadresvané buňky paměti v případě zápisu a datvé sběrnice v případě čtení. CR (cntrl register - řídící registr) 8bitvý, hdnta p resetu: 0x00 Bity: MO (mask utput), je-li v lgické 1, je bsah registru MK vypuštěn na datvu sběrnici DO (data utput), je-li v lgické 1, je bsah paměťvé buňky naadresvaný pmcí AD registru vypuštěn na datvu sběrnici ME (mask enable), je-li v lgické 1, při vypuštění dat z naadresvané buňky na sběrnici jsu vypuštěny puze ty bity, u kterých je u dpvídajícíh bitu v registru MK nastavena lgická 1, statní bity jsu v režimu vyské impedance, či vždy 1 (nestahují hdntu na sběrnici dlů) 18

20 AO (address utput), je-li v lgické 1, je bsah registru AD vypuštěn na datvu sběrnici ŘÍDÍCÍ KÓDY (5 PLATNÝCH BITŮ) Kód Symbl Akce Změněné registry a bity 0x00 STOP Zastavit výstup dat MO = 0; DO = 0; AO = 0 0x01 RG_AD Zapsat nvu adresu PA = AD; AD = (8b)DATA 0x02 RG_AO Vypustit aktuální adresu na datvu AO = 1; DO = 0; MO = 0; sběrnici 0x03 RG_ODM Vypustit bsah naadresvané buňky (s pužitím masky) 0x04 RG_WRM Zapsat data z datvé sběrnice (s pužitím masky) 0x05 RG_WNM Zapsat data z datvé sběrnice a přejít na další buňku (s pužitím masky) 0x06 RG_WPM Zapsat data z datvé sběrnice a přejít na předchzí buňku (s pužitím masky) (8b)DATA &= AD DO = 1; AO = 0; MO = 0; ME = 1; DATA &= (*AD&MK) (DATA&~MK) *AD = (DATA&MK) (*AD&~MK) *AD = (DATA&MK) (*AD&~MK); AD++; *AD = (DATA&MK) (*AD&~MK); AD--; 0x07 RG_NX Přejít na další buňku AD++ 0x08 RG_PR Přejít na předchzí buňku AD-- 0x09 RG_WM Zapsat nvu masku MK = DATA; 0x0A RG_OM Vypustit masku na datvu sběrnici MO = 1; DO = 0; AO = 0; DATA &= MK; 0x0B RG_ME Aktivvat masku ME = 1; 0x0C RG_MD Deaktivvat masku ME = 0; 0x0D RG_OD Vypustit bsah naadresvané buňky (bez masky) DO = 1; AO = 0; MO = 0; ME = 0; DATA &= *AD; 0x0E RG_WR Zapsat data z datvé sběrnice (bez *AD = DATA; masky) 0x0F RG_WN Zapsat data z datvé sběrnice a přejít na další buňku (bez masky) *AD = DATA; AD++; 0x10 RG_WP Zapsat data z datvé sběrnice a přejít na předchzí buňku (bez masky) *AD = DATA; AD--; 0x11 RG_RES Navrátit předchzí adresu AD = PA 0x12 0x1F Bez akce ALU (0X04) Tat jedntka umžňuje prvádění aritmetických a lgických perací na 32bitvých datech, jak je sčítání dečítání, násbení, dělení, perace AND, OR, XOR, NOT a pdbně. Nebť je ptřeba dvu 32bitvých perandů, ALU pužívá hdntu na datvé sběrnici a hdntu ulženu v TEMP registru. Hdnta z TEMP registru je přím předána jedntce 19

21 ALU nezávisle na tm, v jakém módu TEMP registr je a není na ni aplikvána maska. Výsledek perace je zapsán d registru OUT. Najednu může být prvedena puze jediná perace a výsledek je vždy ulžen puze v OUT registru, nejsu zde žádné speciální bity pr indikaci přensu, či další registr pr ulžení 64bitvých výsledků. Namíst th musí být každá z těcht perací prvedena v jedntlivých ddělených krcích s pužitím různých řídících kódů. Je tedy zcela na prgramátrvi, jestli kupříkladu využije přensvý bit, jestli h bude ignrvat, ppřípadě jak s ním bude zacházet. ALU také bsahuje speciální funkce pr rzhdvací lgiku. INTERNÍ REGISTRY Nebsahuje. ŘÍDÍCÍ KÓDY (6 PLATNÝCH BITŮ) Kód Symbl Akce Změněné registry a bity 0x00 ZERO Nula OUT = 0 0x01 ADD ADD (sčítání) OUT = (uint)data + TEMP 0x02 SUB SUB (dčítání) OUT = (uint)data - TEMP 0x03 MULL MUL_LOW (násbení nižších 32 bitů) OUT = (lwer 32b) (uint)data*temp 0x04 MULH MUL_HIGH (násbení vyšších 32 bits) OUT = (higher 32b) (uint)data*temp 0x05 DIV DIV (celčíselné dělení) OUT = (uint)data/temp 0x06 REM REM (zbytek p dělení - mdul) OUT = (uint)data % TEMP 0x07 CR Indikace přensu při sčítání OUT = (bl)carry(data+temp) 0x08 BO Indikace přensu při dečítání OUT = (bl)borrow(data- TEMP) 0x09 SADD SADD (sčítání se znaménkvým OUT = (int)data + TEMP bitem) 0x0A SSUB SSUB (dečítání se znaménkvým OUT = (int)data - TEMP bitem) 0x0B SMULL SMUL_LOW (násbení se znaménkvým bitem nižších 32 bitů) OUT = (lwer 32b) (int) DATA*TEMP 0x0C SMULH SMUL_HIGH (násbení se znaménkvým bitem - vyšších 32 bitů) OUT = (higher 32b) (int) DATA*TEMP 0x0D SDIV SDIV (dělení se znaménkvým bitem) OUT = (int)data/temp 0x0E SREM SREM (zbytek p dělení se OUT = (int)data%temp znaménkvým bitem) 0x0F SCR Indikace přensu při sčítání se znaménkvým bitem OUT = (bl)scarry(data+temp) 0x10 SBO Indikace přensu při dečítání se znaménkvým bitem OUT = (bl)sborrow(data- TEMP) 0x11 ANDB Binární AND OUT = DATA & TEMP 0x12 ORB Binární OR OUT = DATA TEMP 20

22 0x13 NOTB Binární NOT OUT = ~DATA 0x14 XORB Binární XOR OUT = DATA ^ TEMP 0x15 RL Rtace vlev (s přensem) OUT = (DATA << TEMP) (DATA >> (32-TEMP)) 0x16 RR Rtace vprav (s přensem) OUT = (DATA >> TEMP) (DATA << (32-TEMP)) 0x17 ANDL Lgická AND OUT = DATA && TEMP 0x18 ORL Lgická OR OUT = DATA TEMP 0x19 NOTL Lgická NOT OUT =!DATA 0x1A XORL Lgická XOR OUT = (bl)data ^ (bl)temp 0x1B SL Psun vlev (bez přensu) OUT = DATA << TEMP 0x1C SR Psun vprav (bez přensu) OUT = DATA >> TEMP 0x1D NAND Binární NAND OUT = ~(DATA & TEMP) 0x1E NOR Binární NOR OUT = ~(DATA TEMP) 0x1F BOOL Převést na blean hdntu (0 neb OUT = (bl)data 1) 0x20 MAX Zvlit větší čísl OUT = MAX(DATA, TEMP) 0x21 MAXN Indikvat, které z čísel je větší OUT = TEMP > DATA DATA => 0, TEMP =>1 0x22 MIN Zvlit menší čísl OUT = MIN(DATA, TEMP) 0x23 MINN Indikvat, které z čísel je menší OUT = TEMP < DATA DATA => 0, TEMP =>1 0x24 SMAX Zvlit větší čísl (se znaménkvým OUT = MAX((signed)DATA, bitem) 0x25 SMAXN Indikvat, které z čísel je větší (se znaménkvým bitem) DATA => 0, TEMP =>1 0x26 SMIN Zvlit menší čísl (se znaménkvým bitem) 0x27 SMINN Indikvat, které z čísel je menší (se znaménkvým bitem) DATA => 0, TEMP =>1 (signed)temp) OUT = (signed)temp > (signed)data OUT = MIN((signed)DATA, (signed)temp) OUT = (signed)temp < (signed)data 0x28 EQL Indikvat, zdali se čísla rvnají OUT = DATA == TEMP 0x29 ZSET Zkpírvat hdntu z DATA d OUT If(!TEMP) OUT = DATA puze pkud je TEMP nula 0x2A NZSET Zkpírvat hdntu z DATA d OUT If(TEMP) OUT = DATA puze pkud je TEMP nenulvý 0x27 0x3F Bez akce OUT REGISTER - VÝSTUPNÍ REGISTR (0X05) Tent samstatný 32bitvý nezávislý registr je přístupný puze pr čtení z datvé sběrnice, je využíván jedntkami ALU a FPU pr ukládání výsledků perací. Výsledek ulžený v tmt registru může být vypuštěn na datvu sběrnici kdykliv je ptřeba. VNITŘNÍ REGISTRY DT (data) 21

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

<knihy:clanek xmlns:kniha= http://www.moje_stranka.cz/knihy> ZÁKLADY XML JMENNÉ PROSTORY při spjení XML dat z různých zdrjů může djít ke knfliktu v názvech elementů a atributů elementy mhu přidělit k různým jmenným prstrům, a tak je rzliším jmenný prstr musíme deklarvat

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 Cvičení je zaměřené na práci v SQL, zejména dtazvání. Zadání je rzdělen d typvých úlh. Jedna úlha bsahuje základní dtaz a něklik alternativních dtazů ke stejné prblematice.

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact.

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact. Bezpečnstní prgramvatelný mdul TRISAFE d Phenix Cntact. Prgramvatelných bezpečnstních mdulů je na trhu hdně, každý větší výrbce je už má ve své nabídce. Mdul TRISAFE d splečnsti Phenix Cntact nabízí ale

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii.

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii. 5. Glb{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich ppis, princip, využití v gedézii. Zpracval: Tmáš Kbližek, 2014 Obecný princip Glbální navigační družicvé systémy (GNSS) umžňují určení prstrvé plhy

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

Neumannovo pojetí rozdílu mezi programem a daty a koncepci jejich uložení do paměti

Neumannovo pojetí rozdílu mezi programem a daty a koncepci jejich uložení do paměti Biplární tranzistr - Skládá se ze tří plvdičvých vrstev klektr, báze, emitr - Vznikají dva NP přechdy - Přensu elektrnů se věnují ba typy plvdičů (P i N) - Půsbí jak zesilvač Plsčítačka x y S P 1 1 0 1

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Porovnání výsledků analytických metod

Porovnání výsledků analytických metod Metdický lit 1 EURCHEM-ČR 212 Editr: Zbyněk Plzák (plzk@iic.c.cz) Prvnání výledků nlytických metd Chrkterizce výknnti nlytické měřící metdy je jedním z důležitých znků nlytickéh měřicíh ytému, zejmén pr

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

TISKÁRNY. Canon ix 4000

TISKÁRNY. Canon ix 4000 TISKÁRNY Tiskárna je zařízení, které dstává data z pčítače a tiskne je na papír. Tiskárna je výstupní zařízení, které služí k přensu dat ulžených v elektrnické pdbě na papír neb jiné médium (ftpapír, kmpaktní

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server SBS Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL 2005 SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS EXCEL OBSAH TABULKOVÉ KALKULÁTORY...4 PROGRAM MS

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

SHRNUTÍ LÁTKY 7. ROČNÍKU Mgr. Iva Strolená

SHRNUTÍ LÁTKY 7. ROČNÍKU Mgr. Iva Strolená ARITMETIKA ZLOMKY A RACIONÁLNÍ ČÍSLA Jestliže něc (celek) rzdělíme na něklik stejných dílů, nazývá se každá část celku zlmkem. Zlmek tři čtvrtiny (tři lmen čtyřmi) zlmek Čitatel sděluje, klik těcht částí

Více

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft VŠEM přístup k SW firmy Micrsft Základní infrmace Micrsft DreamSpark Premium (dříve MSDNAA nebli MSDN Academic Alliance) je licenční prgram, v rámci kteréh mhu studenti VŠEM bezplatně pužívat vybraný sftware

Více

Obsah. Stránka 2 z 12

Obsah. Stránka 2 z 12 Verze 1.0 - pslední změna 2.10.2012 Obsah Úvd... 3 Kmerční certifikát... 3 Kvalifikvaný certifikát... 3 Hlavní vlastnsti elektrnickéh pdpisu... 4 Certifikační autrity... 4 Alternativní úlžiště certifikátů...

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů na

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Virtual Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 9. ledna 2012 dstáváte nvu verzi všech

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Obsah cvičení procvičované dovednosti

Obsah cvičení procvičované dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvičení prcvičvané dvednsti Pznámka: Na učebnách je Windws XP, prtže nvější verze Windws nesplupracují s dalšími technlgiemi na MENDELU. Studijní cíle cvičení Ve

Více

Referenční příručka hp ipaq Pocket PC řady h1900. Document Part Number: 311757-003

Referenční příručka hp ipaq Pocket PC řady h1900. Document Part Number: 311757-003 Referenční příručka hp ipaq Pcket PC řady h1900 Dcument Part Number: 311757-003 červen 2003 2003 Hewlett-Packard Cmpany 2003 Hewlett-Packard Develpment Cmpany, L.P. HP, Hewlett Packard a lg Hewlett-Packard

Více