STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST"

Transkript

1 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST EXPERIMENTÁLNÍ PROCESOROVÁ ARCHITEKTURA ATTOWPU 0.9 Tmáš Mariančík Kpřivnice 2011

2 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obr SOČ: 18 infrmatika Experimentální prcesrvá archiketura attwpu 0.9 Experimental prcessr architecture attwpu 0.9 Autři: Škla: Tmáš Mariančík SPŠ elektrtechniky, infrmatiky a řemesel ve Frenštátě pd Radhštěm Kpřivnice 2011

3 Prhlášení Prhlašuji, že jsem svu práci vypracval samstatně, pužil jsem puze pdklady (literaturu, SW atd.) uvedené v přilženém seznamu a pstup při zpracvání a dalším nakládání s prací je v suladu se záknem č. 121/2000 Sb., právu autrském, právech suvisejících s právem autrským a změně některých záknů (autrský zákn) v platném znění. V dne pdpis:

4 ANOTACE attwpu je první z připravvané řady experimentálních prcesrvých architektur (tzv. WPU), které se pkušejí netradiční, nvé, riginální a zábavné náhledy na t, jak je strjvý kód zpracváván a také tvřen prgramátrem pmcí prgramvacích jazyků. attwpu zahrnuje specifikaci funkce tht prcesru, speciálníh prgramvacíh jazyka attasm, dále překladač pr jazyk attasm a simulátr, na kterém je mžné prgramy napsané pr attwpu testvat. AttWPU a pr něj určený jazyk attasm dává prgramátrům mžnst vyzkušet si méně tradiční způsb prgramvání, lépe pchpit způsby, důvdy a výhdy ptimalizace prgramu, umžňuje také pmcí attasm kódu nadefinvat funkci prcesru pr běh prgramu v libvlném frmátu v paměti prgramu a simulvat tak tereticky libvlný prcesr. Klíčvá slva: prgramvací jazyk, architektura prcesru, experiment, assembler, netradiční prgramvání, strjvý kód ANNOTATION attwpu is the first member f frthcming series f experimental prcessr architectures called WPUs, which tries t find untraditinal, new, riginal and entertaining ways f hw is machine cde prcessed and als created by prgrammer using prgramming languages. attwpu includes prcessr functin specificatin, defines special prgramming language attasm, furthermre it prvides cmpiler fr the attasm language and simulatr fr testing prgrams written fr the attwpu. AttWPU and assciated prgramming language attasm gives prgrammers pssibility t try less traditinal ways f prgramming and t better understand ways, reasns and benefits f prgram ptimizatin, it is als pssible t define prcessr's functin using the attasm cde, t run cde in arbitrary frmat in the prgram memry and thus simulate theretically any prcessr. Keywrds: prgramming language, prcessr architecture, experiment, assembler, untraditinal prgramming, and machine cde.

5 OBSAH Přehled... 8 Attinstrukce... 9 Sběrnice Adresvá sběrnice 8bitvá (bity 0 až 7) Řídící sběrnice 8 bitvá (bity 8 až 15) Datvá sběrnice 32bitvá (bity 16 až 47) Quick ajump sběrnice 16bitvá (bity 48 až 63) Jedntky prcesru Clck - Hdinvý generátr (---) Attcre - Jádr (---) apc write (přímý přístup pmcí Quick ajump sběrnice) apc (0x00) Vnitřní registry Řídicí kódy (2 platné bity) AttKód memry - Paměť attkódu (0x01) Interní registry Řídící kódy (4 platné bity) TEMP register - TEMP registr (0x02) Vnitřní registry Řídící kódy (4 platné bity) Register memry - Paměť registrů (0x03) Vnitřní registry Řídící kódy (5 platných bitů) ALU (0x04) Interní registry Řídící kódy (6 platných bitů)

6 OUT register - Výstupní registr (0x05) Vnitřní registry Řídící kódy (1 platný bit) FPU (0x06) Interní registry Řídící kódy (5 platných bitů) Memry cntrller A - Paměťvý řadič A (0x07) Vnitřní registry Řídící kódy (5 platných bitů) Paměťvý řadič B (0x08) SmallQueue - MaláFrnta (0x09) Interní registry Řídící kódy (5 platných bitů) LED cntrl - Výstup LED (0x0A) Interní registry Řídící kódy (2 platné bity) Text display cntrller - řadič textvéh displeje (0x0B) Vnitřní registry Řídící kódy (4 platné bity) LCD Display Cntrller - Řadič LCD (0x0C) Vnitřní registry Řídící kódy (5 platných bitů) Input cntrller - Řadič vstupu (0x0D) Rzlžení numerické klávesnice Čtení něklika skenvacích kódů Interní registry Řídící kódy (4 platné bity) Timer Cntrller - Řadič časvačů (0x0E)

7 Vnitřní registry Řídící kódy (5 platných bitů) Prgramvání Attassembler (attasm) Celá čísla Čísla s plvucí řádvu čárku ASCII znaky Attinstrukce Seskupvání attinstrukcí Syntaxe attinstrukcí Kmentáře Převd celých čísel na attinstrukce Návěští Specifikace libvlných dat - datvé blky ASCII řetězec Definice symblů Redefinice symblu Lkální symbly a návěští Organizace attkódu Custmizable Assembler (custasm) Datvá jedntka Jednduché výrazy Definice instrukcí a jejich pužití Kmentáře Symbly Návěští Přepis hdnty argumentu Vlžení subrů

8 Nastavení překladu Závěr Pužitá literatura a sftware Seznam přílh

9 PŘEHLED AttWPU je experimentální prcesrvá architektura ze série WPU (Weird Prcessing Unit - Pdivná prcesrvá jedntka) zahrnující příslušené prgramvací jazyky. Série WPU se snaží netradiční přístup k prgramvání v assembleru i prgramvání a způsbu zpracvání prgramu becně pr rzličné účely: výuka, zvědavst, zábava a dknce v jisté míře i umělecký záměr. Tat experimentální big-endian prcesrvá jedntka umžňuje prgramátrvi definvat funkci prcesru pmcí speciálníh jazyku - attassembleru. Samtný prcesr nemá přím žádnu funkci či mžnst řízení jeh jedntek pužitím knvenčních instrukcí, nebť v něm nejsu přím nadefinvány pkódy pr různé perace. Prcesr však rzumí třem pkódům speciálních attinstrukcí, pmcí kterých lze vytvřit attkód. Tyt instrukce umžňují měnit stavy vždy jednh z 64 bitů na sběrnici prcesru, tedy nastavit bit d lgické nuly, jedničky, či jej invertvat. Tat 64bitvá sběrnice je přím řízena jádrem prcesru a je rzdělena na čtyři lgické sběrnice: adresní sběrnici, řídicí sběrnici, datvu sběrnici a Quick ajump sběrnici. Tyt sběrnice umžňují výměnu dat mezi různými jedntkami prcesru a řídit jejich funkci patřičnu změnu bitů pmcí tří attinstrukcí. Základem prcesru je attjádr (attcre), během každéh cyklu je načtena attinstrukce z paměti attkódu, dekódvána na čísl bitu a peraci, načež je příslušný bit patřičně změněn. Následně je att prgram cunter (att prgramvý čítač, zkráceně apc) inkrementván, čímž djde k přesunu na další attinstrukci. Tent jednduchý prces se pakuje v neustálém cyklu. Prgramátr může definvat funkci prcesru vytvřením attkódu a ulžením d paměti attkódu: specificku sekvencí změny bitů na sběrnici může vládat jedntlivé jedntky prcesru dle svých ptřeb, bvykle takt vytvří attkód, který bude zpracvávat běžný prgram vytvřený v knvenčním jazyku symblických adres, ulženým v paměti prgramu a dat. Attkód vždy dekóduje kód instrukce (navržený prgramátrem) z paměti prgramu a dat a pté prvede patřičné perace s jedntkami prcesru. Tat speficikace se zabývá puze definicí architektury z phledu prgramátra, neuvádí příklad mžné realizace pmcí lgických hradel a dalších bvdů, dále definuje dva prgramvací jazyky určené pr attwpu. 8

10 ATTOINSTRUKCE Attinstrukce služí k vládání stavů individuálních bitů na sběrnici a umžňují tedy nastavit libvlné hdnty na těcht sběrnicích. K dispzici jsu tři attinstrukce, ppřípadě čtvrtá vlitelná, která ale není pr samtné prgramvání důležitá: Nastavit - změní bit d stavu lgické 1 nezávisle na aktuálním stavu Resetvat - změní bit d stavu lgické 0 nezávisle na aktuálním stavu Invertvat - invertuje aktuální stav příslušenéh bitu Zastavit - zastaví prcesr, vlitelná Attinstrukce musí být zkmbinvána s číslem (adresu) bitu, který mění: každý z bitů má unikátní adresu. Pr adresaci 64 bitů je ptřeba 6 bitů, dva bity jsu pak ptřeba pr zvlení patřičné perace. Každá attinstrukce má tedy velikst jednh bajtu - smi bitů, které jsu uspřádány v následujícím frmátu: IH IL BN5 BN4 BN3 BN2 BN1 BN Kód perace je zakódván pmcí bitů IH (Instructin High bit) a IL (Instructin Lw bit) dle následující tabulky: IH IL Instrukce 0 0 Resetvat 0 1 Nastavit 1 0 Invertvat 1 1 Zastavit/nedefinván Bity BN0 až BN5 (Bit Number - Čísl Bitu) pak určují čísl bitu: d 0 až p 63 v dekadické sustavě. Speciální attinstrukce Zastavit zastaví běh prcesru až d jeh resetvání uživatelem, význam má zejména v simulátru prcesru, nebť umžňuje kupříkladu indikvat dknčení prgramu, cž lze využít při měření ptimalizace, dle ptřeby je však mžné tut attinstrukci ignrvat u implementací kde nemá velký význam. 9

11 SBĚRNICE Sběrnice jsu nejdůležitější sučástí tht prcesru, nebť veškeré statní sučásti jsu k tét sběrnici paralelně připjeny a mhu být pmcí nich řízeny a vyměňvat si navzájem data. Prcesr v pdstatě bsahuje jednu 64bitvu sběrnici, která je ale lgicky rzdělena na čtyři sběrnice s různým účelem. ADRESOVÁ SBĚRNICE 8BITOVÁ (BITY 0 AŽ 7) Nebť prcesr bsahuje různé jedntky, které může prgramátr využít k realizaci svých prgramů, je ptřeba vždy vybrat puze jedinu jedntku předtím, než bude řízena řídicími kódy. Všechny vladatelné jedntky jsu připjeny k adresvé sběrnici, prt výběr prbíhá právě pmcí tét sběrnice. Je-li adresa na sběrnici shdná s adresu jedntky, začne daná jedntka přijímat řídící kódy d řídící sběrnice (viz níže), statní jedntky budu tyt řídící kódy ignrvat. Nebť je sběrnice 8bitvá, je teretické maximum 256 jedntek, cž pskytuje dstatečnu rezervu pr buducí verze, nebť sučasná nevyužívá ani čtvrtinu z dstupných adres. Rzlžení bitů na sběrnici: A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A A0 - A7 jsu adresní bity, reprezentují 8 bitvu adresu. Hdnta p resetu je 0. ŘÍDÍCÍ SBĚRNICE 8 BITOVÁ (BITY 8 AŽ 15) Jakmile je jedntka naadresvaná, může přijímat příkazy d řídící sběrnice, které ji řeknu, c má prvést. Kupříkladu příkaz může jedntce přikázat, aby načetla hdntu z datvé sběrnice a ulžila ve vnitřním registru, či napak tut hdntu vypustit na datvu sběrnici, prvést s hdntu nějaku peraci a pdbně. Ačkli je sběrnice 8bitvá, maximální pčet přímých příkazů je 128. Tt je z th důvdu, že nejméně významný bit sběrnice (bit 15) je pužit k indikaci, kdy má djít ke spuštění příkazu, tent bit se nazývá spuštěcí bit. Prgramátr nejprve připraví 7bitvý kód na řídící sběrnici a pté změní hdntu 15 bitu na lgicku 1 a zpět na lgicku 0. Jedntka ignruje příkazy, dkud neregistruje změnu z lgické 0 na lgicku 1 u spuštěcíh bitu. Teprve p zaregistrvání změny je příkaz vyknán. Tt je ptřeba, nebť jádr prcesru mění vždy puze jeden bit, takže ke změně všech sedmi bitů je ptřeba sedm cyklů. Kdyby 10

12 jedntka nečekala na změnu spuštěcíh bitu, tak by během každéh cyklu, kdy je nastavván řídící kód, aktuální nevyžádaný řídící kód spustila. Jak již byl řečen, každá jedntka zcela ignruje řídící sběrnici, když se její adresa neshduje s adresu datvé sběrnice. Tht je dsažen binárním násbením (perace AND) všech bitů řídicí sběrnice vstupujících d dané jedntky s lgicku 1 v případě, že se adresa shduje, neb s lgicku 0 v případě, že se adresa neshduje. Jestliže prgramátr pnechá spuštěcí bit nastavený na lgicku 1 a změní hdntu na adresvé sběrnici, nvě naadresvaná jedntka spustí řídící kód kamžitě, nebť se vstupující hdnty řídící sběrnice vynásbí s lgicku 1 namíst lgické 0, čímž jedntka zaregistruje změnu u spuštěcíh bitu z lgické 0 na lgicku 1, i když na řídící sběrnici bit změněn nebyl. Tht faktu lze využít při extrémní ptimalizaci. Každá z jedntek má vlastní sadu řídících kódů, které jsu uvedeny v kapitle Jedntky. Navíc některé jedntky mhu ignrvat některé bity řídící sběrnice, pkud nevyžadují všech sedm, nebť je pčet řídících kódů malý. Pčet platných bitů je u každé jedntky uveden, neplatné bity jsu jedntku ignrvány a pvažvány, jak by byly v lgické 0. Tent fakt pět pmůže při ptimalizaci attkódu. Rzvržení řídící sběrnice je následující: CC6 CC5 CC4 CC3 CC2 CC1 CC0 EB CC0 až CC6 - řídící kód EB - spuštěcí bit (executin bit) DATOVÁ SBĚRNICE 32BITOVÁ (BITY 16 AŽ 47) Tat lgická sběrnice je největší a umžňuje výměnu dat v libvlné frmě (dle typu jedntky), až p 32 bitech najednu. Díky 32bitvé šířce je mžné snadn přenášet standardní typy jak 32bitvý integer, reálné čísl s plvucí řádvu čárku s jednduchu přesnstí (flat), či 32 bitvé adresy, které umžňují tereticky adresvat až 4 GB dat p jedntlivých bajtech, ačkli takvé mnžství se v praxi u attwpu zřejmě nevyužije a nebude ani implementván. Jedntky mhu některé bity datvé sběrnice ignrvat pdle th, klik jich pr výměnu dat ptřebují, někdy se dknce u jedntky pčet ignrvaných bitů mění. Pdbně jak u 11

13 řídící sběrnice lze tht faktu využít při ptimalizacích, nebť není třeba nastavvat všech 32 bitů. Na rzdíl d adresvé a řídící sběrnice mhu jedntky na tut sběrnici data i vypuštět, nejenm číst a předat tak hdntu jiné jedntce. Tímt je umžněna výměna dat mezi dvěma, někdy i více jedntkami připjenými k tét sběrnici. Některé jedntky data ze sběrnice puze čtu, neb zapisují pdle jejich účelu. Většina jedntek však data čte i zapisuje. Jestliže některá jedntka bude vypuštět data na sběrnici, musí attkód nastavit všechny platné bity d lgické 1, nebť se lgické 0 chvají stejně jak zem v elektrických bvdech: uzemní jakékli napětí, pdbně by jiná jedntka přečetla lgicku 0, i kdyby jiná jedntka vypuštěla na sběrnici lgicku 1. Pdbně i statní, mmentálně nekmunikující jedntky musí vypuštět lgické 1, či se d sběrnice dpjit (režim vyské impedance), aby nenarušvaly datvé přensy. Rzvržení datvé sběrnice: D32 D30 D29 D28 D03 D02 D01 D D00 až D32 služí k přensu až 32 bitvých libvlných hdnt, bit D32 je v některých případech bvykle vnímán jak znaménkvý bit. QUICK AJUMP SBĚRNICE 16BITOVÁ (BITY 48 AŽ 63) Tat speciální sběrnice je pužita puze jedinu jedntku prcesru: apc Write. V kmbinaci s tut jedntku umžňuje rychlý nepdmíněný skk v attkódu bez nutnsti měnit statní sběrnice. Ačkli je sběrnice 16bitvá, adresa je puze 15bitvá, nebť je nejméně významný bit pužit pdbně jak u řídící sběrnice a nazývá se skkvý bit. Jestliže jedntka apc write detekuje změnu skkvéh bitu z lgické 0 na lgicku 1, zapíše najednu 15 bitvu adresu d spdních 15 bitů apc, čímž vytvří prgramvý skk. Tímt lze prvádět rychlé skky uvnitř 32 kb blku attkódu, avšak prtže je paměť attkódu bvykle větší jak 32 kb, kupříkladu 1 MB, není mžné pmcí tét sběrnice skčit kamkliv v paměti. U 1 MB paměti je celkem 32 blků p 32 kb, skk pmcí Quick ajump sběrnice lze tedy prvést vždy puze v daném blku. 12

14 Rzvržení sběrnice je následující: AAE AAD AAC AAB AAA AA9 AA8 AA7 AA6 AA5 AA4 AA3 AA2 AA1 AA0 JB AA0 až AAE - 15 bitvá adresa JB - skkvý bit (jump bit) JEDNOTKY PROCESORU Na lgické sběrnice prcesru je paralelně připjen něklik jedntek, které jsu prgramátrvi k dispzici pr vyknání různých činnstí. Jedntka, která bude přijímat řídící kódy je vybrána pmcí adresvé sběrnice, prt má každá jedntka svu unikátní adresu. Každá jedntka má také svu vlastní sadu řídících kódů, přičemž maximum je 127 kódů (viz Řídící sběrnice), jedntky však mhu ignrvat některé bity řídící sběrnice, pkud je nevyžadují: nemají tlik řídících kódů, čímž se eliminuje nutnst nastavvat tyt neplatné bity, nebť jsu danu jedntku vždy ignrvány a nijak nemění její činnst. Veškeré jedntky využívají spuštěcí bit (nejméně významný bit řídící sběrnice) stejným způsbem: řídící kód je spuštěn při detekci změny spuštěcíh bitu z lgické 0 na lgicku 1. Maximální pčet jedntek je 256, avšak tlik jich prcesr zdaleka nebsahuje a pnechává tak dstatečnu rezervu pr další verze. Je-li adresvána neexistující jedntka, žádná z jedntek nebude přijímat řídící kódy a nedjde tedy k žádné akci. Každá jedntka má v závrce uvedenu svu adresu. Většina jedntek má své vlastní interní registry, které služí k řízení jejich perace. K těmt registrům nelze přím přistupvat, avšak pmhu pchpit, jak daná jedntka pracuje a naprgramvat tak adekvátně řídící attkód. Pr specifikaci změněných registrů a bitů je pužita syntaxe ve stylu jazyka C. CLOCK - HODINOVÝ GENERÁTOR (---) Hdinvý generátr generuje hdinvý signál libvlné frekvenci (závisí na pužitých bvdech, či výknu pčítače, na kterém běží simulátr), který určuje, kdy má jádr prcesru zpracvat jednu attinstrukci. Hdinvý generátr nemůže být vládán přím prcesrem, prt tat jedntka nemá svu adresu ani řídící kódy. Zpmalením hdin v simulátru lze krkvat prgram. Pulz je nejprve pslán d apc, který inkrementuje svu hdntu a teprve pté je předán jádru, který zpracuje attinstrukci dkazvanu apc 13

15 jedntku. Technicky dchází k inkrementaci apc před prvedením attinstrukce při každém pulzu, nebť p prvedení instrukce dkazuje apc na právě prvedenu instrukci, v některých případech (p skku a na startu) je však inkrementvání přeskčen, takže z praktickéh hlediska funguje prgramvý čítač stejně, jak by byl inkrementván p prvedení instrukce. ATTOCORE - JÁDRO (---) Jádr prcesru zpracvává při každém pulzu jednu attinstrukci: nejprve načte instrukci z paměti attkódu, která je k tmut jádru přím připjena, následně instrukci dekóduje a změní jeden z bitů na sběrnici dle instrukce. Mim tét činnsti nemá žádnu jinu funkci, prt nemůže být tat jedntka adresvána ani řízena pmcí sběrnic. Jak jediná může tat jedntka zapisvat d všech lgických sběrnic. APC WRITE (PŘÍMÝ PŘÍSTUP POMOCÍ QUICK AJUMP SBĚRNICE) Tat speciální jedntka umžňuje rychlé lkání skky v attkódu bez nutnsti měnit statní sběrnice. Prgramátr musí nejprve nastavit 15 bitů Quick ajump sběrnice na cílvu adresu lkálníh skku a následně změnit šestnáctý bit Quick ajump sběrnice z lgické 0 na lgicku 1. Jakmile tat jedntka detekuje tut změnu, zapíše 15 bitů d spdních 15 bitů adresy apc, čímž způsbí kamžitý nepdmíněný skk uvnitř 32 kb blku attkódu. Ke skku dchází puze při změně z lgické 0 na lgicku 1, trvale nastavená jednička neustálý skk způsbvat nebude. APC (0X00) Attkódvý prgramvý čítač ukládá adresu attinstrukce v paměti attkódu, která bude spuštěna jádrem. Adresa instrukce je přím předána paměti attkódu, která pté předá attinstrukci na příslušné adrese jádru ke zpracvání. Pkaždé, když apc bdrží impulz d hdinvéh generátru, zvýší svu hdntu jedničku a předá pulz jádru, které zpracuje attinstrukci. Je mžné zapsat libvlnu hdntu jak nvu adresu pmcí adresvé, řídící a datvé sběrnice pr vyknání dluhéh skku, či přikázat tét jedntce, aby vypustila aktuální adresu na datvu sběrnici. Při zápisu nvé hdnty je jeden impulz z hdinvéh generátru ignrván, jinak by dšl k kamžitému inkrementvání nvé hdnty. VNITŘNÍ REGISTRY IA (instructin address - adresa instrukce) 24bitvý, hdnta p resetu: 0x Obsahuje adresu aktuální attisntrukce CR (Cntrl register - řídící registr) 14

16 8bitvý, hdnta p resetu: 0x02 Bity: AO (address utput), je-li v lgické 1, hdnta registru IA bude vypuštěna na datvu sběrnici (24 bitů, zbylé bity sběrnice budu nezměněny) SP (skip pulse), je-li v lgické 1, hdnta IA nebude inkrementvána p přijetí hdinvéh pulzu, namíst th bude hdnta tht bitu změněna na lgicku 0, takže při příštích pulzech djde i inkrementvání Rzvržení registru CR: SP AO ŘÍDICÍ KÓDY (2 PLATNÉ BITY) Kód Symbl Akce Změna registrů a bitů 0x00 STOP Zastavit výstup dat AO = 0 0x01 APC_W Zapsat nvu adresu IA = (24b)DATA; SP = 1 0x02 APC_O Vypustit hdntu IA na datvu sběrnici AO = 1; (24b)DATA &= IA 0x03 APC_R Resetvat IA = 0x00000; SP = 1; ATTOKÓD MEMORY - PAMĚŤ ATTOKÓDU (0X01) Jedná se RWM RAM paměť s maximální velikstí 16 MB, která ukládá attkód prcesru, který je zpracváván jádrem. Maximální mžná kapacita 16 MB při 8bitvých paměťvých buňkách umžňuje ulžit přesně attinstrukcí, cž by měl být více než dstatečné pr většinu účelů. Paměť attkódu čte adresu instrukce z apc a vypuští přím d jádra příslušnu attinstrukci. Dále je mžné číst i zapisvat data v tét paměti pmcí datvé sběrnice, cž umžňuje měnit attkód za běhu a dsáhnut tak sebemdifikujícíh se prcesru, ačkli takvá technika bude zřejmě zřídka využívána, důležitější je mžnst při tvrbě attkódu ulžit d tét paměti ptřebné knstanty a další data a během běhu prgramu je číst. INTERNÍ REGISTRY AD (address - adresa) 24bitvý, hdnta p resetu: 0x bsahuje adresu právě adresvané paměťvé buňky pr čtení či zápis, tat adresa je nezávislá na buňce adresvané pmcí apc 15

17 CR (cntrl register - řídící registr) 8bitvý, hdnta p resetu: 0x00 Bity: AO (address utput), je-li v lgické 1, hdnta AD registru bude vypuštěna na datvu sběrnici (24 bitů) DO (data utput), je-li v lgické 1, hdnta buňky adresvané AD registrem bude vypuštěna na datvu sběrnici (8 bitů) Rzvržení registru CR: DO AO ŘÍDÍCÍ KÓDY (4 PLATNÉ BITY) Kód Symbl Akce Změněné registry a bity 0x00 STOP Zastavit výstup dat AO = 0; DO = 0 0x01 AM_AD Zapsat nvu adresu AD = (24b)DATA 0x02 AM_OA Vypustit aktuální adresu AO = 1; DO = 0; (24b)DATA &= AD 0x03 AM_OD Vypustit naadresvaná data DO = 1; AO = 0; (8b)DATA &= *AD 0x04 AM_WR Zapsat data z datvé sběrnice *AD = (8b)DATA 0x05 AM_WN Zapsat data z datvé sběrnice a přesunut se *AD = (8b)DATA; AD++ na další buňku 0x06 AM_WP Zapsat data z datvé sběrnice a přesunut se *AD = (8b)DATA; AD-- na předchzí buňku 0x07 AM_NX Přesunut se na následující buňku AD++ 0x08 AM_PR Přesunut se na předchzí buňku AD-- 0x09 0x0F Bez akce TEMP REGISTER - TEMP REGISTR (0X02) Jedná se samstatný nezávislý registr, který umžňuje ulžit 32 bitvu hdntu (tedy celu hdntu datvé sběrnice). Je také přím připjen k jedntkám ALU a FPU, nebť služí k ulžení jednh perandu. Čast bude pužíván pr dčasné ulžení různých typů dat, včetně adres. Registr nebsahuje puze data, ale také 32bitvu masku, která určuje, které bity budu ignrvány při čtení či zápisu dat. VNITŘNÍ REGISTRY DT (data) 32bitvý, hdnta p resetu: 0x

18 bsahuje samtná ulžená data MK (mask - maska) 32bitvý, hdnta p resetu: 0xFFFFFFFF Vstupně výstupní maska. Bity v lgické 0 určují bity, které budu při zápisu či čtení z registru ignrvány, tedy nedjde k jejich změně u DT registru v případě zápisu a datvé sběrnice v případě čtení. CR (cntrl register - řídící registr) 8bitvý, hdnta p resetu: 0x00 Bity: MO (mask utput), je-li v lgické 1, bude hdnta registru MK vypuštěna na datvu sběrnici DO (data utput), je-li v lgické 1, bude hdnta registru DT vypuštěna na datvu sběrnici (ppřípadě jen bity udržené MK registrem, viz ME bit) ME (mask enable), je-li v lgické 1, při vypuštění dat z registru DT na sběrnici jsu vypuštěny puze ty bity, u kterých je u dpvídajícíh bitu v registru MK nastavena lgická 1, statní bity jsu v režimu vyské impedance, či vždy 1 (nestahují hdntu na sběrnici dlů) Rzvržení registru CR: ME DO MO ŘÍDÍCÍ KÓDY (4 PLATNÉ BITY) Kód Symbl Akce Změněné registry a bity 0x00 STOP Zastavit výstup dat MO = 0; DO = 0 0x01 TMP_WRM Zapsat hdntu (s pužitím masky) DT = (DATA&MK) (DT&~MK) 0x02 TMP_ODM Vypustit hdntu (s pužitím masky) DO = 1; ME = 1; MO = 0; DATA = (DT&MK) (DATA&~MK) 0x03 TMP_WR Zapsat hdntu (bez masky) DT = DATA 0x04 TMP_OD Vypustit hdntu (bez masky) ME = 0; DO = 1; MO = 0; DATA = DT 0x05 TMP_WM Zapsat masku MK = DATA 0x06 TMP_OM Vypustit masku na datvu sběrnici MO = 1; DO = 0; 0x07 TMP_ME Aktivvat masku ME = 1 0x08 TMP_MD Deaktivvat masku ME = 0 0x09 TMP_CLR Vynulvat DT = 0x

19 0x0A TMP_FLL Vyplnit DT = 0xFFFFFFFF 0x0B 0x0F Bez akce REGISTER MEMORY - PAMĚŤ REGISTRŮ (0X03) Speciální nezávislá malá paměť, umžňující ulžit až bitvých hdnt (tedy 1 kb dat), které mhu být pužity jak přídavné registry. Tat paměť je nezávislá na paměti prgramu a dat, a prt pskytuje prstr pr různé registry, které bude využívat attkód bez th, aby byla vlivněna paměť prgramu a dat. Pužití tét paměti je však zcela na prgramátrvi, může ji pužít pr libvlné účely, či ji zcela ignrvat a další registry vytvřit kupříkladu ve zmíněné paměti prgramu a dat. VNITŘNÍ REGISTRY AD (address - adresa) 8bitvý, hdnta p resetu: 0x00 bsahuje adresu právě naadresvané paměťvé buňky PA (previus address - předchzí adresa) 8bitvý, hdnta p resetu: 0x00 bsahuje předchzí hdntu AD registru MK (mask - maska) 32bitvý, hdnta p resetu: 0xFFFFFFFF Vstupně výstupní maska. Bity v lgické 0 určují bity, které budu při zápisu či čtení z paměti ignrvány, tedy nedjde k jejich změně u naadresvané buňky paměti v případě zápisu a datvé sběrnice v případě čtení. CR (cntrl register - řídící registr) 8bitvý, hdnta p resetu: 0x00 Bity: MO (mask utput), je-li v lgické 1, je bsah registru MK vypuštěn na datvu sběrnici DO (data utput), je-li v lgické 1, je bsah paměťvé buňky naadresvaný pmcí AD registru vypuštěn na datvu sběrnici ME (mask enable), je-li v lgické 1, při vypuštění dat z naadresvané buňky na sběrnici jsu vypuštěny puze ty bity, u kterých je u dpvídajícíh bitu v registru MK nastavena lgická 1, statní bity jsu v režimu vyské impedance, či vždy 1 (nestahují hdntu na sběrnici dlů) 18

20 AO (address utput), je-li v lgické 1, je bsah registru AD vypuštěn na datvu sběrnici ŘÍDÍCÍ KÓDY (5 PLATNÝCH BITŮ) Kód Symbl Akce Změněné registry a bity 0x00 STOP Zastavit výstup dat MO = 0; DO = 0; AO = 0 0x01 RG_AD Zapsat nvu adresu PA = AD; AD = (8b)DATA 0x02 RG_AO Vypustit aktuální adresu na datvu AO = 1; DO = 0; MO = 0; sběrnici 0x03 RG_ODM Vypustit bsah naadresvané buňky (s pužitím masky) 0x04 RG_WRM Zapsat data z datvé sběrnice (s pužitím masky) 0x05 RG_WNM Zapsat data z datvé sběrnice a přejít na další buňku (s pužitím masky) 0x06 RG_WPM Zapsat data z datvé sběrnice a přejít na předchzí buňku (s pužitím masky) (8b)DATA &= AD DO = 1; AO = 0; MO = 0; ME = 1; DATA &= (*AD&MK) (DATA&~MK) *AD = (DATA&MK) (*AD&~MK) *AD = (DATA&MK) (*AD&~MK); AD++; *AD = (DATA&MK) (*AD&~MK); AD--; 0x07 RG_NX Přejít na další buňku AD++ 0x08 RG_PR Přejít na předchzí buňku AD-- 0x09 RG_WM Zapsat nvu masku MK = DATA; 0x0A RG_OM Vypustit masku na datvu sběrnici MO = 1; DO = 0; AO = 0; DATA &= MK; 0x0B RG_ME Aktivvat masku ME = 1; 0x0C RG_MD Deaktivvat masku ME = 0; 0x0D RG_OD Vypustit bsah naadresvané buňky (bez masky) DO = 1; AO = 0; MO = 0; ME = 0; DATA &= *AD; 0x0E RG_WR Zapsat data z datvé sběrnice (bez *AD = DATA; masky) 0x0F RG_WN Zapsat data z datvé sběrnice a přejít na další buňku (bez masky) *AD = DATA; AD++; 0x10 RG_WP Zapsat data z datvé sběrnice a přejít na předchzí buňku (bez masky) *AD = DATA; AD--; 0x11 RG_RES Navrátit předchzí adresu AD = PA 0x12 0x1F Bez akce ALU (0X04) Tat jedntka umžňuje prvádění aritmetických a lgických perací na 32bitvých datech, jak je sčítání dečítání, násbení, dělení, perace AND, OR, XOR, NOT a pdbně. Nebť je ptřeba dvu 32bitvých perandů, ALU pužívá hdntu na datvé sběrnici a hdntu ulženu v TEMP registru. Hdnta z TEMP registru je přím předána jedntce 19

21 ALU nezávisle na tm, v jakém módu TEMP registr je a není na ni aplikvána maska. Výsledek perace je zapsán d registru OUT. Najednu může být prvedena puze jediná perace a výsledek je vždy ulžen puze v OUT registru, nejsu zde žádné speciální bity pr indikaci přensu, či další registr pr ulžení 64bitvých výsledků. Namíst th musí být každá z těcht perací prvedena v jedntlivých ddělených krcích s pužitím různých řídících kódů. Je tedy zcela na prgramátrvi, jestli kupříkladu využije přensvý bit, jestli h bude ignrvat, ppřípadě jak s ním bude zacházet. ALU také bsahuje speciální funkce pr rzhdvací lgiku. INTERNÍ REGISTRY Nebsahuje. ŘÍDÍCÍ KÓDY (6 PLATNÝCH BITŮ) Kód Symbl Akce Změněné registry a bity 0x00 ZERO Nula OUT = 0 0x01 ADD ADD (sčítání) OUT = (uint)data + TEMP 0x02 SUB SUB (dčítání) OUT = (uint)data - TEMP 0x03 MULL MUL_LOW (násbení nižších 32 bitů) OUT = (lwer 32b) (uint)data*temp 0x04 MULH MUL_HIGH (násbení vyšších 32 bits) OUT = (higher 32b) (uint)data*temp 0x05 DIV DIV (celčíselné dělení) OUT = (uint)data/temp 0x06 REM REM (zbytek p dělení - mdul) OUT = (uint)data % TEMP 0x07 CR Indikace přensu při sčítání OUT = (bl)carry(data+temp) 0x08 BO Indikace přensu při dečítání OUT = (bl)borrow(data- TEMP) 0x09 SADD SADD (sčítání se znaménkvým OUT = (int)data + TEMP bitem) 0x0A SSUB SSUB (dečítání se znaménkvým OUT = (int)data - TEMP bitem) 0x0B SMULL SMUL_LOW (násbení se znaménkvým bitem nižších 32 bitů) OUT = (lwer 32b) (int) DATA*TEMP 0x0C SMULH SMUL_HIGH (násbení se znaménkvým bitem - vyšších 32 bitů) OUT = (higher 32b) (int) DATA*TEMP 0x0D SDIV SDIV (dělení se znaménkvým bitem) OUT = (int)data/temp 0x0E SREM SREM (zbytek p dělení se OUT = (int)data%temp znaménkvým bitem) 0x0F SCR Indikace přensu při sčítání se znaménkvým bitem OUT = (bl)scarry(data+temp) 0x10 SBO Indikace přensu při dečítání se znaménkvým bitem OUT = (bl)sborrow(data- TEMP) 0x11 ANDB Binární AND OUT = DATA & TEMP 0x12 ORB Binární OR OUT = DATA TEMP 20

22 0x13 NOTB Binární NOT OUT = ~DATA 0x14 XORB Binární XOR OUT = DATA ^ TEMP 0x15 RL Rtace vlev (s přensem) OUT = (DATA << TEMP) (DATA >> (32-TEMP)) 0x16 RR Rtace vprav (s přensem) OUT = (DATA >> TEMP) (DATA << (32-TEMP)) 0x17 ANDL Lgická AND OUT = DATA && TEMP 0x18 ORL Lgická OR OUT = DATA TEMP 0x19 NOTL Lgická NOT OUT =!DATA 0x1A XORL Lgická XOR OUT = (bl)data ^ (bl)temp 0x1B SL Psun vlev (bez přensu) OUT = DATA << TEMP 0x1C SR Psun vprav (bez přensu) OUT = DATA >> TEMP 0x1D NAND Binární NAND OUT = ~(DATA & TEMP) 0x1E NOR Binární NOR OUT = ~(DATA TEMP) 0x1F BOOL Převést na blean hdntu (0 neb OUT = (bl)data 1) 0x20 MAX Zvlit větší čísl OUT = MAX(DATA, TEMP) 0x21 MAXN Indikvat, které z čísel je větší OUT = TEMP > DATA DATA => 0, TEMP =>1 0x22 MIN Zvlit menší čísl OUT = MIN(DATA, TEMP) 0x23 MINN Indikvat, které z čísel je menší OUT = TEMP < DATA DATA => 0, TEMP =>1 0x24 SMAX Zvlit větší čísl (se znaménkvým OUT = MAX((signed)DATA, bitem) 0x25 SMAXN Indikvat, které z čísel je větší (se znaménkvým bitem) DATA => 0, TEMP =>1 0x26 SMIN Zvlit menší čísl (se znaménkvým bitem) 0x27 SMINN Indikvat, které z čísel je menší (se znaménkvým bitem) DATA => 0, TEMP =>1 (signed)temp) OUT = (signed)temp > (signed)data OUT = MIN((signed)DATA, (signed)temp) OUT = (signed)temp < (signed)data 0x28 EQL Indikvat, zdali se čísla rvnají OUT = DATA == TEMP 0x29 ZSET Zkpírvat hdntu z DATA d OUT If(!TEMP) OUT = DATA puze pkud je TEMP nula 0x2A NZSET Zkpírvat hdntu z DATA d OUT If(TEMP) OUT = DATA puze pkud je TEMP nenulvý 0x27 0x3F Bez akce OUT REGISTER - VÝSTUPNÍ REGISTR (0X05) Tent samstatný 32bitvý nezávislý registr je přístupný puze pr čtení z datvé sběrnice, je využíván jedntkami ALU a FPU pr ukládání výsledků perací. Výsledek ulžený v tmt registru může být vypuštěn na datvu sběrnici kdykliv je ptřeba. VNITŘNÍ REGISTRY DT (data) 21

ATTOWPU 0.9 SPECIFIKACE

ATTOWPU 0.9 SPECIFIKACE attwpu 0.9 specifikace www.attwpu.slirax.rg ATTOWPU 0.9 SPECIFIKACE Navrhl a napsal: Tmáš Frxius Mariančík Vyvinut pd rganizací Slirax (www.slirax.rg) Oficiální stránky: www.wpu.slirax.rg Strana 1 Napsal

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Cíl kapitoly: Cílem této č{sti je naučit se při debutov{ní číst hexadecim{lní hodnoty odpovídající z{znamu celých a re{lných čísel.

Cíl kapitoly: Cílem této č{sti je naučit se při debutov{ní číst hexadecim{lní hodnoty odpovídající z{znamu celých a re{lných čísel. Zbrazení dat Část 2 zbrazení čísel Cíl kapitly: Cílem tét č{sti je naučit se při debutv{ní číst hexadecim{lní hdnty dpvídající z{znamu celých a re{lných čísel. Zápis čísel Uvědmte si, že všechna čísla

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

I. Zobrazení dat a operace.

I. Zobrazení dat a operace. Zpracval: hypspave@fel.cvut.cz 11. Zbrazení dat a perace. Číselné sustavy. Sčítání, dčítání, psuvy, násbení a dělení ve dvjkvé sustavě a zapjení příslušných bvdů. Zbrazení čísel se znaménkem a perace s

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s 2. 1. Návd k pužití vědeckéh kalkulátru HP10s Obsah 1. Pužití chrannéh krytu... 1 2. Bezpečnstní upzrnění... 1 3. Další upzrnění... 1 4. Dvuřádkvý displej... 2 5. Příprava kalkulátru... 2 - Módy... 2 -

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Čipový terminál verze 3.3

Čipový terminál verze 3.3 Obsah Obsah...1 Čipvý terminál verze 3.3...2 Instalace terminálu...2 Ovládání terminálu pmcí Master čipu...3 Technické infrmace...3 Kmunikace s TM...4 Test spjení...4 Karty...5 Datum a čas...5 Časvá spínání...6

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu :

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu <aktuální den, D>: Redesign mnitru služeb 16. 9. 2014 V CS OTE služí pr mnitrvání a detekvání významných změn ve službách na OPM tzv. mnitrvací nástrj služeb na OPM. Na jaře 2014 připravujeme v prduktivním CS OTE prvést

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Autorizace mapového serveru

Autorizace mapového serveru 0 Autrizace mapvéh serveru OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme mžnsti

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Mbilní zpravdajská aplikace idnes A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Autr: Marek Krátký kratkma2@fel.cvut.cz Ppis D1 Zpravdajská aplikace idnes je určena pr chytré telefny neb pr tablety. Aplikace

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

FRONTA. Podobně jako u zásobníku lze prvek z fronty vyjmout pouze za takové podmínky, že je na řadě. Avšak jeho hodnotu můžeme přečíst kdykoliv.

FRONTA. Podobně jako u zásobníku lze prvek z fronty vyjmout pouze za takové podmínky, že je na řadě. Avšak jeho hodnotu můžeme přečíst kdykoliv. FRONTA Frnta je datvá struktura pdbná zásbníku, avšak její vnitřní rganizace je dlišná. Prvky d frnty vkládáme na jedné straně (na knci) a ubíráme na straně druhé (na začátku). Ve frntě jsu tyt prvky ulženy

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto Nastavení funkce pr Elektrnicku evidenci tržeb EET v prgramu Acnt Pvinnst elektrnicky evidvat tržby (dále EET) lze nastavit pr evidenci Pkladna v mdulu Evidence a pr prgram Kasa. Pkud je pvinnst nastavena,

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ 1 Flexibilní dpvěď na tvrdé pžadavky je systém kmpnent, který může být knfigurván, tak aby vytvřil ptimální řešení pr Vaše

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) 2.1. Operační systém Operační systém Micrsft Windws 7 je mderní perační systém, který se vládá pmcí tlačítek, panelů, ken a dalších prvků. Název peračníh systému

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

<knihy:clanek xmlns:kniha= http://www.moje_stranka.cz/knihy> ZÁKLADY XML JMENNÉ PROSTORY při spjení XML dat z různých zdrjů může djít ke knfliktu v názvech elementů a atributů elementy mhu přidělit k různým jmenným prstrům, a tak je rzliším jmenný prstr musíme deklarvat

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Speedmat pr Windws Šášek Úvdní menu Speedmat 1, Speedmat 2, Speedmat 3, Speedmat 4, Speedmat 5, Inf, Výsledky, Knec Speedmat 1 základní pčetní perace pr 1. stupeň ZŠ Rzsah Pčítání d 20 Pčítání d 50 Pčítání

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

Integrace Google map v MarushkaDesignu

Integrace Google map v MarushkaDesignu ; Integrace Ggle map v MarushkaDesignu 0 OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...6-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky školní rok 2013/2014

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky školní rok 2013/2014 Písemné zkušky splečné části maturitní zkušky šklní rk 2013/2014 Učebny: 4A (MAT,ANJ, ČJL) 4.E (ANJ, ČJL,NEJ) učebna Chemie (MAT PUP SPUO-1,, ANJ SPUO-1, ČJL PUP SPUO-1, NEJ PUP SPUO-1) Žáci jsu pvinni

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Středšklská matematika Nadace Geneze Vývj (Stručná histrie matematiky) - na levé straně je svislý nápis VÝVOJ stisk hrníh V vyvlá zbrazení časvé sy - stisk ikny se stránku (vprav nahře na brazvce časvé

Více

Pokyny pro autory OBECNÉ POŽADAVKY NA ÚPRAVU RUKOPISŮ

Pokyny pro autory OBECNÉ POŽADAVKY NA ÚPRAVU RUKOPISŮ Pkyny pr autry Časpis Sudní lékařství zalžený v r. 1956 je ficiální tiskvina České splečnsti sudníh lékařství a sudní txiklgie ČLS JEP. P devíti letech samstatné existence, v r. 1965 byl slučen s tehdy

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5 GPal Navigatr verze 5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání... 1 Obsah CD/DVD... 1 Systémvé pžadavky... 3 Knvence v tét příručce... 3 Rady a varvná upzrnění... 4 Důležité

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka Kntrla pravpisu Pravpis a gramatika Zdrje infrmací Tezaurus Pčet slv Jazyk Přelžit splupráce s externím serverem Jazyk mžnst nastavení jazykvé kntrly a výběr jazyka Kmentář Mžnst, jak se vyjádřit k publikvanému

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

Electrické zařízení. 29VDC. 480mW. Typická TP1 (červená-šedá) KNX bus konektor.

Electrické zařízení. 29VDC. 480mW. Typická TP1 (červená-šedá) KNX bus konektor. Dtykvý Displej s termstatem, IR přijímač a binární vstupy. Charakteristika: KNX 3.8 pdsvětlený mnchrmatický Dtykvý displej. INZenni Z38 Technická dkumentace 12 knfigurvatelných přímých vladacích funkcí

Více

1.1 Struktura programu v Pascalu Vstup a výstup Operátory a některé matematické funkce 5

1.1 Struktura programu v Pascalu Vstup a výstup Operátory a některé matematické funkce 5 Obsah Obsah 1 Programovací jazyk Pascal 1 1.1 Struktura programu v Pascalu.................... 1 2 Proměnné 2 2.1 Vstup a výstup............................ 3 3 Operátory a některé matematické funkce 5

Více

Strojový kód. Instrukce počítače

Strojový kód. Instrukce počítače Strojový kód Strojový kód (Machine code) je program vyjádřený v počítači jako posloupnost instrukcí procesoru (posloupnost bajtů, resp. bitů). Z hlediska uživatele je strojový kód nesrozumitelný, z hlediska

Více

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeDTM Uživatelská příručka Verze Výstup byl vytvřen s finanční pdpru TA ČR v rámci prjektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvd... 7 1.1 Systémvé pžadavky... 7 1.2 Hardwarvý klíč... 7 1.3 Struktura a způsb ulžení

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Lokalizace souřadnic v MarushkaDesignu

Lokalizace souřadnic v MarushkaDesignu ; Lkalizace suřadnic v MarushkaDesignu 0 OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Úprava obchodního dopisu na předtisk dopisního papíru

Úprava obchodního dopisu na předtisk dopisního papíru Úprava bchdníh dpisu na předtisk dpisníh papíru Centrum pr virtuální a mderní metdy a frmy vzdělávání na Obchdní akademii T. G. Masaryka, Kstelec nad Orlicí Při úpravě dpisů na předtisk navazujeme na celek

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ.

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ. Úvd Metdický návd na přádání sutěží OBEDIENCE CZ. Veškerá sprtvní činnst musí být prváděna v suladu s platnými předpisy : Zkušebním řádem Obedience v ČR Sutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly psuzvání

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - subverze 1.28 01.06.2016 Ddatek k manuálu subverze 1.28 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Zbrazení značky slžky... 4 4. Načítání seznamů (datagridů)... 4 5. Název

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s.

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s. Nvinky a změny POEM verze 5.3 16. 7. 2012 Cpyright 2012 VIAVIS a.s. Obsah 1. Obecné změny v POEM verze 5.3... 3 2. Nvinky a změny v jedntlivých mdulech... 5 2.1. Prjekty... 5 2.2. Partneři... 5 2.3. Kalendář...

Více

Uživatelský manuál WebActive s.r.o.

Uživatelský manuál WebActive s.r.o. Verze 7.0, 5/2011 Uživatelský manuál WebActive s.r.. Hviezdslavva 614/16 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJET (dále jen CMS WebJET) je systém pr ucelenu

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

MANUÁL PRO TVORBU MATURITNÍ PRÁCE

MANUÁL PRO TVORBU MATURITNÍ PRÁCE Název ZŘO 01.09.2014 Hejátkvá ŘŠ D-53 Čísl Platnst d: Vyhtvil/la: Schválil/a: Název dkumentu: MANUÁL PRO TVORBU MATURITNÍ PRÁCE Obry a třídy: bry: 79-41-K/61 Gymnázium třídy: Oktáva Pdle vyhlášky č. 672/2004

Více