2 Historie výpočetní techniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 Historie výpočetní techniky"

Transkript

1 Úvod 1 Úvod Doba, ve které ţijeme, se vyznačuje neobvykle velkým mnoţstvím informací, které kaţdý z nás musí přijímat, zpracovávat a předávat. Vydatným a neodmyslitelným pomocníkem se nám při tom stal osobní počítač PC (Personal Computer). Tato kategorie se začala vymezovat na přelomu 70. a 80. let tehdy se počítače, díky technologickému pokroku, zmenšily a technici firmy IBM zkonstruovali jednouţivatelský počítač, který se vešel na běţný psací stůl a jehoţ výkon byl dostačující pro zpracování rozsáhlejších úkolů. Tak se začal počítač pouţívat jako náhrada psacího stroje, tabulky a kalkulačky, bází dat (seznamů, katalogů, rejstříků ), pro tvorbu technické dokumentace i jinak. K počítači byla přidávána zařízení, která rozšiřovala jeho moţnosti, technologický rozvoj zmenšoval velikost dílů a přitom výpočetní výkon rostl, se zvyšujícím se prodejem klesaly ceny a nyní je díky tomu počítač běţným pracovním nástrojem většiny z nás. Do budoucna bude neznalost práce s počítačem velkým nedostatkem pracovníků všech moţných profesí. Počítač by ovšem sám o sobě nebyl příliš dobrým pomocníkem bez kvalitního programového vybavení (software) teprve on dá počítači duši. Počítač pak s námi můţe komunikovat v nějakém jazyce, nejlépe rodném, nabízí nám moţnosti a volby, kontroluje naše chyby. Bez uţivatelsky přijatelného programového vybavení by PC zůstalo pouţitelné jen pro úzkou skupinu specialistů. Software se v dnešní době rozvíjí velmi dynamicky, na trhu působí hodně firem, zabývajících se jeho výrobou a prodejem. 9

2 2 Historie výpočetní techniky Základem výpočetní techniky jsou operace s čísly, chcete-li záznam čísel. V minulosti se k záznamu čísel pouţívaly různé předměty, jako například kameny, kosti, dřevěné hůlky. Pro vlastní počítání se běţné vruby moc nehodí, proto lidé pro první výpočty začali pouţívat své prsty. Později začali pouţívat různé předměty (např. korále). Po navlečení těchto předmětů na tyčku nebo drát vzniklo počítadlo. V některých zemích se tato počítadla pouţívají dodnes. Nejznámější počítadla jsou asi z východní Asie, kde se nazývají Abakus. Abakus vznikl přibliţně před 5000 lety. Byla to dřevěná destička, do které se vkládaly kamínky. Na konci 15. století sestrojil skotský matematik John Naper tzv. Napierovy kostky. Jsou to pohyblivé dřevěné násobící tabulky, pomocí nichţ je moţné násobit a dělit. První mechanický počítací stroj sestrojil v roce 1623 Wilhelm Schickard. Stroj vznikl z ozubených koleček určených původně pro hodiny a slouţil ke sčítání a odečítání šesticiferných čísel s moţností převodu do vyššího řádu. Další mechanický počítací stroj (kalkulátor) sestrojil v roce 1642 Blais Pascal. Tento kalkulátor, nazývaný téţ Pascalina, byl schopen sčítat a odečítat. Těchto strojů se vyrobilo více neţ 50 kusů. Kalkulátor pracoval aţ s osmicifernými čísly před desetinnou tečkou a dvěma čísly desetinnými. V roce 1673 německý filozof a matematik Gottfried Wilhelm Leibniz Pascalův vynález s pomocí jeho poznámek a náčrtků zdokonalil. Jeho kalkulátor umoţňoval sčítat, odečítat, násobit, dělit a vypočítat druhou odmocninu. Za tvůrce prvního programovatelného kalkulátoru je povaţován anglický matematik Charles Babbage. V roce 1834 navrhl programově řízený mechanický číslicový počítač, který měl pouţívat jako vstupní médium děrné štítky. Tento počítač měl být poháněn parním strojem. Koncepce tohoto počítače v podstatě odpovídala dnešním počítačům. Měl mít aritmetickou jednotku, paměť, vstupní jednotku a tiskárnu. Projekt nebyl nikdy realizován. 10

3 Nástupem elektromechanických počítačů se spustila éra počítačů, které jsou označovány jako generační. Počítače nulté generace jsou elektromechanické, vyuţívající většinou relé. Pracovali na kmitočtu okolo 100 Hz. V roce 1938 sestrojil němec Konrád Zuse elektromechanický počítač pracující ve dvojkové soustavě s aritmetickou plovoucí čárkou Z1. Program byl uloţen na děrné pásce v podobě kinofilmu. Počítač byl velmi poruchový a pro praktické pouţití nevhodný. Následovala stavba výkonnějších počítačů Z2 a Z3. Počítač Z3 obsahoval elektro-magnetických relé a prováděl 50 aritmetických operací za minutu. V roce 1943 byl na Harvardské univerzitě dokončen počítač z názvem Mark I. Počítač měl obdobnou funkční konstrukci jako počítač Z3, avšak mnohem větší výpočetní výkon. Sečtení dvou čísel trvalo 0,3 s a vynásobení dvou čísel 6 s. Následoval počítač Mark II, který byl jiţ čistě reléový. Obsahoval relé. Sečtení dvou čísel trvalo 0,125 s a vynásobení dvou čísel 0,25 s. První počítač vyrobený v Československu byl počítač s označením SAPO (SAmočinný POčítač). Byl uveden do provozu v roce Obsahoval relé a 400 elektronek. Počítač obsahoval magnetickou bubnovou paměť. Počítače první generace jsou elektronkové, vyuţívající ke své činnosti zejména elektronky. Prvním elektronkovým počítačem byl ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer), uveden do provozu v roce 1944 na univerzitě v Pensylvánii. Obsahoval elektronek, kondensátorů rezistorů a relé. Celý počítač byl chlazen dvěma leteckými motory, zabíral plochu 150 m 2 a váţil 40 tun. Jeho nástupce byl počítač MANIAC (Mathematical Analyser Numerical Integrator And Computer) sestrojen Johnem von Neumannem. Byl uveden do provozu roku 1945 a byl pouţit, mimo jiné, k vývoji vodíkové bomby. U tohoto počítače jiţ byla pouţita koncepce podle von Neumanna program byl uloţen do paměti počítače spolu se zpracovávanými daty. 11

4 Von Neumannova koncepce počítače Je koncepce digitálního počítače, která vznikla okolo roku Tato základní architektura je tvořena procesorem (aritmeticko-logickou jednotkou), řadičem, operační pamětí a vstupním a výstupním zařízením. Tato koncepce tvoří základ i dnešních počítačů. Počítače druhé generace jsou tranzistorové. Vynález tranzistoru umoţnil zmenšení rozměrů celého počítače, zvýšení výpočetní rychlosti a hlavně spolehlivosti. Došlo také k výraznému sníţení spotřeby elektrické energie. První počítač druhé generace se jmenoval UNIVAC (UNIVersal Automatic Computer) a byl uveden do provozu v roce V této době vznikly první programovací jazyky (COBOL, FORTRAN). Počítače třetí generace jsou tvořeny integrovaným obvodem. První integrovaný obvod sdruţil v jednom čipu 4 tranzistory. U těchto počítačů byla pouţita virtuální paměť, pruţný disk a jehličková tiskárna. Začalo se experimentovat s propojením vzdálených počítačů. Příkladem počítače třetí generace můţe být například počítač PDP-1 od společnosti DEC, který byl uveden do provozu v roce Vyrobeno bylo 50 ks. Počítač pouţíval displej a klávesnici, skříň zabírala plochu 1,5 m2 a cena byla kolem $. S postupným vývojem integrovaných obvodů se neustále zvyšuje stupeň integrace. Proto se třetí generace počítačů dále dělí na: SSI - Small Scale Integration MSI - Middle Scale Integration LSI - Large Scale Integration VLSI - Very Large Scale Integration 12

5 Počítače čtvrté generace začínají vznikem osobních počítačů (PC Personál Computer). Tato generace trvá dodnes. Počítače obsahují integrované obvody střední a velké integrace, mají velkou kapacitu paměti a velkou rychlost. Integrované obvody s velkou integrací se nazývají mikroprocesory ALTAIR 8800 stavebnice prodávaná časopisem za cca 500 $ APPLE I APPLE II počítače dosáhly velkého obchodního úspěchu ATARI 2600 počítačový herní systém ZX 80 vyvinutý ve V.Británii IBM PC a kompatibilní 13

6 1983 PMD 85, IQ 151 Československá výroba Počítače páté generace budou počítače s umělou inteligencí. 3 Technické vybavení osobních počítačů Základem počítače typu PC je technické vybavení tzv. hardware. Aby jednotlivé části technického vybavení mohli vzájemně spolupracovat a plnit poţadavky uţivatele, musí existovat programové vybavení jako zprostředkovatel základních funkcí. Tímto vybavením je operační systém. 3.1 Rozdělení technického vybavení Běţný počítač typu PC se skládá z různých dílů. Technici firmy IBM jej před lety vymysleli a zkonstruovali jako stavebnici a s drobnými obměnami tento způsob stavby přetrval dodnes. Pokud chcete vyjmenovat části počítače, které jsou přímo" viditelné, skládá se počítač z těchto komponentů: základní jednotka (téţ zvané skříň či anglicky CASE kejs, základní deska, mikroprocesor, paměť, systémová sběrnice, podpůrné obvody, atd.) zobrazovací jednotka (monitor) klávesnice vnější paměť tiskárna další přídavná zařízení (myš, joystick, tablet, modem ) 14

7 3.1.1 Základní jednotka Základní jednotka počítače ukrývá ve své skříni základní desku s mikroprocesorem, paměťmi, konektory pro rozšiřující zařízení (takzvané sloty), rozšiřující zařízení v podobě zásuvných modulů (karet), diskové paměti a napájecí zdroj. Pokud počítač nemá zvukovou kartu, bývá zde ještě reproduktor. Skříň tvoří obal a kostru počítače a s výjimkou luxusních značkových PC nevypovídá nic o celkové kvalitě zařízení. Můţe být postavena na výšku, pak je nazývána věţí (anglicky tower - čti taur). Uváţíte-li velikost skříně, změní se názvy na minivěţ (mini tower), střední věţ (middle tower) nebo velkou věţ (big tower). Leţí-li skříň naplocho, pak se jedná o takzvaný desktop a jeho varianty, například sníţený desktop (slim). Pamatujte, ţe čím menší skříň, tím méně přídavných zařízení do ní lze umístit, coţ můţe někdy vadit. 1 síťový vypínač 6 čtečka paměťových karet 2 RESET 7 LCD indikátor 3 LED power 8 USB port 4 LED HDD 9 připojení sluchátek 5 DVD mechanika 10 připojení mikrofonu 15

8 Na přední stěně skříně najdete základní ovládací prvky PC. Je zde síťový vypínač, označený 0/1, ON/OFF či POWER. Můţe mít podobu tlačítka nebo kolébky. Jeho umístění jinde neţ na předním panelu se v dnešní době nepouţívá, pouze u sestav s historickou hodnotou jej najdete na boku, nebo vzácněji i na zadní části skříně. Síťový vypínač pouţívejte co nejméně, vypínání při kaţdém odchodu z pracoviště by výrazně ovlivnilo ţivotnost částí PC. Nejvíce ohroţeny jsou části, obsahující mechanické pohyblivé díly, to je například pevný disk. Další ovládací prvek je tlačítko RESET. Je určeno k restartování počítače, pokud PC přestalo reagovat na pokyny z klávesnice. Po dobu jeho stisku je odpojeno napájení základní desky - nastává tedy stav jako při vypnutí (a opětovném zapnutí) pomocí síťového vypínače. Z tohoto důvodu platí poučení, uvedené v předchozím odstavci - pouţívejte toto tlačítko s rozmyslem a co nejméně. Pamatujte si, ţe jeho stisk v nevhodný okamţik můţe vést ke ztrátě dat (pokud jsou zrovna ukládána), nebo ke ztrátě všech úprav (pokud nebyly nově uloţeny)! Ţe jeho pouţití je nouzový prostředek k znovuzprovoznění počítače lze vysledovat i z velikosti či umístění tohoto tlačítka - někdy je tak malé, ţe jej lze stisknout pouze tenkým předmětem (propisovací tuţkou), jindy je schováno pod krytem. Na novějších počítačích se objevuje tlačítko SLEEP, jehoţ stisk uspí" počítač tak, aby byla minimalizována spotřeba elektrické energie, ale aby nebyla ukončena prováděná činnost. Po probuzení se počítač bude nacházet v tom stavu, v jakém byl před uspáním. Na přední stěně počítače jsou i indikační prvky. Nejvíce se zde objevují světelné diody (LED), které signalizují činnost počítače. Lze objevit signalizaci zapnutí PC (nejčastěji zelené světlo, označení POWER), signalizaci činnosti pevného disku (obvykle červené světlo) a signalizaci rychlejšího reţimu PC (často ţluté světlo, označení TURBO dnes se jiţ nepouţívá) nebo signalizaci pohotovostního reţimu (SLEEP). Některé skříně mají i LCD displej, který ukazuje taktovací kmitočet procesoru. Tento displej má údaj nastavený od firmy, která počítač smontovala, lze tedy vhodným nastavením signalizovat libovolný taktovací kmitočet, neţ je ve skutečnosti pouţit. Na přední stěnu skříně ústí také jednotky přenosných diskových pamětí (disketové mechaniky, přenosné pevné disky, mechaniky DVD, blu-ray a jiné) a jejich ovládacích prvky. Na zadní stěnu skříně ústí nejrůznější konektory a výstup vzduchu od chladícího ventilátoru zdroje počítače. Do konektorů se připojují monitory, klávesnice, myši, tiskárny, ale i další zařízení jako scannery, modemy, kabeláţ počítačových sítí a také napájecí kabel pro připojení počítače do zásuvky rozvodné sítě. Pokud nepouţijete hrubou sílu, povede se vám zastrčit konektor zařízení pouze na určené místo. Jestli je stejných typů konektorů více, jsou zpravidla symbolicky označeny - například konektory typu PS/2 pro myš a klávesnici. Nově výrobci prosazují takzvaný USB port - ten sjednocuje tvar konektoru pro všechna připojitelná zařízení. Jeho výhodou je, ţe uţivatel nemusí hledat nic víc neţ volný konektor, o ostatní se postará sám počítač. Běţné konektory mohou být označeny jako VIDEO (sem se připojí kabel od monitoru), PARALELL, LPT či PRN (tiskárna, scanner, modem ), SERIAL či COM (myš, modem ), popřípadě GAME nebo JOYSTICK (co jiného neţ joystick). Klávesnici připojíte do zásuvky KEYBOARD a myš do MOUSE. Většina PC však tato označení nemá. Pamatujte si, ţe připojování a odpojování zařízení se provádí vţdy při vypnutém počítači! Jinak můţe dojít k poškození připojeného zařízení nebo i částí počítače - proudovými impulsy, vznikajícími při připojování či odpojování konektorů. 16

9 Zadní strana počítače 1 zapnutí a vypnutí počítače 7 S-video výstup 2 napájení počítače (230V) 8 RJ-45 port (počítačová síť) 3 WI-FI karta (anténa) 9 USB port 4 e-sata port 10 IEEE 1394 port (Firewire) 5 DVI výstup (připojení monitoru) 11 PS/2 port - klávesnice 6 zvuková karta 12 PS/2 port - myš 1 PS/2 - myš 5 PS/2 - klávesnice 2 paralelní port 6 e-sata port 3 IEEE 1394 port (Firewire) 7 USB port 4 RJ-45 port (počítačová síť) 8 audio vstup/výstup 17

10 mikroprocesor Technické vybavení osobních počítačů Vnitřní uspořádání počítače 1 zdroj 6 reproduktor 2 CD ROM 7 operační paměť (RAM) 3 disketová mechanika 8 ISA sběrnice 4 pevný disk 9 PCI sběrnice 5 pevný disk 10 mikroprocesor s chladičem Blokové zobrazení sestavy počítače GČP hodiny monitor myš nebo modem sériové zařízení paralelní tiskárna paralelní zařízení řídící jednotka zobrazovače COM1 COM2 LPT1 LPT2 AGP PCIE sériové rozhraní paralelní rozhraní RAM systémová sběrnice obsahuje sběrnici: datovou, adresovou, řídící (AGP, PCI..) ROM klávesnice pruţný disk řídící jednotka pruţ. disků pruţný disk IDE rozhraní ATA, SATA, Ultra ATA pevný disk CD ROM rozhraní USB, FireWire rozhraní Thunderbolt a další přídavná zařízení 18

11 GČP (hodiny) generátor časovacích pulsů (taktovací frekvence). Vytváří časovací signály, které jsou potřebné pro činnost a synchronizaci mikroprocesoru, ostatních podpůrných obvodů počítače i jeho přídavných zařízení. Systémová sběrnice je to soubor souběţných vodičů, na něţ se připojují jednotlivé bloky (moduly) základní jednotky a přídavných zařízení (ISA). V počítači se pouţívá systém několika sběrnic: - datová sběrnice (pro přenos dat) - adresová sběrnice (pro přenos paměťových adres) - řídící sběrnice (pro přenos řídících signálů) Sériové rozhraní Paralelní rozhraní PCI (Peripheral Component Interconnect) sběrnice pro připojení rozšiřujících karet síť, video, audio Přenosová rychlost: PCI MB/s PCI MB/s PCI-X 1 GB/s AGP (Accelerated Graphics Port) sběrnice pro připojení grafických karet, která má vyhrazený 32 bitový kanál do hlavní paměti. Přenosová rychlost: AGP 1x 264 MB/s AGP 2x 528 MB/s AGP 4x 1 GB/s AGP 8x 2 GB/s IDE (Integrated Drive Electronics) hardwarové rozhraní pouţívané pro připojení pevných disků, CD mechanik, disketových jednotek atd. IDE standart má jiţ několik generací: ATA, Fast ATA, Ultra ATA (133 MB/s) USB (Universal Serial Bus) univerzální sériové rozhraní pro připojení periférií klávesnice, myš, joystick, scanner, tiskárna, modem, digitální fotoaparát, CD mechanika atd. Připojeno můţe být 127 zařízení. Přenosová rychlost: USB 1.0 1,5 MB/s USB MB/s USB MB/s FireWire (IEEE1394) vysokorychlostní sériové rozhraní, které umoţňuje připojit aţ 63 zařízení. Přenosová rychlost: IEEE MB/s IEEE 1394II 100 MB/s IEEE 1394b 400 MB/s 19

12 Thunderbolt velmi rychlé sériové rozhraní s vysokou datovou propustností. Délka kabelů je omezena na 3 metry. Výhodou je moţnost napájet připojené zařízení s maximálním příkonem 10 W. Pomocí tohoto rozhraní lze připojit nejen pevné externí disky, ale také s příslušnou redukcí libovolné externí zařízení včetně monitoru. Rozhraní v sobě kombinuje grafický port DisplayPort a rychlou PCI express sběrnici. Přenosová rychlost: 10 Gb/s Porovnání přenosových rychlostí jednotlivých rozhraní: Rozhraní Infračervené (IrDA) Sériový port (COM) Paralelní port (LPT) USB 1.0 USB 2.0 USB 3.0 Bluetooch FireWire IEEE 1394b Thunderbolt Wi-Fi b Maximální přenosová rychlost 4 Mb/s 115 Kb/s 920 Kb/s 12 Mb/s 480 Mb/s 5 Gb/s 5,6 Mb/s 3200 Mb/s 10 Gb/s 22 Mb/s Základní deska Základní deska (systémová deska) je částí, určující moţnou sestavu a tím do značné míry vlastnosti PC. Je vyrobena z umělé hmoty, protkaná spletí elektrických spojů. Protoţe spojů je na desce mnoho, je deska několikavrstvá. Spoje propojují jednotlivé části základní desky - mikroprocesor, paměti, sběrnice, matematický koprocesor, generátor časových pulsů (hodiny) a také konektory pro připojení dalších zařízení. Některé typy základních desek obsahují i další části počítače, které se dříve zapojovali jako samostatné moduly - dnes běţně na desce najdete řadič pro připojení diskových pamětí, sériové a paralelní rozhraní, stále častěji i část pro zpracování zvuku a také zobrazovací jednotku. Základní deska: - Je základem kaţdého PC; - Poskytuje potřebná rozhraní a přípojné body pro ostatní zařízení; - Zajišťuje vzájemné propojení všech zařízení. Na základní desce záleţí, jaká bude konfigurovatelnost počítače, jeho rozšiřitelnost, stabilita a kompatibilita. Významným určujícím prvkem základní desky, který definuje vlastnosti je čipová sada. Čipová sada je soustava dvou integrovaných obvodů. Jeden je umístěn v tzv. severní části základní desky a druhý v jiţní části základní desky. - označení integrovaného obvodu v severní části northbridge - označení integrovaného obvodu v jiţní části southbridge 20

13 Úlohou integrovaného obvodu northbridge je zajištění komunikace mezi: - procesorem - operační pamětí - AGP grafickou kartou - southbridge čipem Úlohou integrovaného obvodu southbridge je zajištění připojení následujících zařízení: - USB zařízení - pevné disky a pod. - rozšiřující katy (PCI) Popis základní desky 1 patice pro mikroprocesor 10 baterie pro napájení CMOS 2 paměťové sloty (operační paměť) 11 PCI sběrnice 3 slot pro připojení FDD 12 PCI-Express 16x sběrnice 4 slot pro připojení HDD 13 PCI-Express 1x sběrnice 5 napájení základní desky 14 PCI-Express 16x sběrnice 6 SATA konektory 15 northbridge 7 southbridge 16 audio konektory 8 USB konektor 17 paralelní port 9 CMOS paměť 18 PS/2 konektory 21

14 Formáty základní desky Formát základní desky musí souhlasit s formátem počítačové skříně. Jednotlivé typy formátů: - AT (zastaralé) - baby-at (zastaralé) - ATX (sdruţuje konektory do jediného panelu na zadní straně skříně) - matx, Mini ATX, Flex ATX (zmenšená varianta ATX - méně slotů PCI) - ITX (miniaturní formát desky) - BTX (nástupce formátu ATX - hlavní výhodou je lepší řešení chlazení a distribuce napájení v základní desce) Formát Délka Šířka ATX 30,5cm 24,4cm MiniATX 28,4cm 20,8cm Flex ATX 22,9cm 19,1cm Micro ATX 24,4cm 24,4cm ITX 21,5cm 19,1cm ATX Formát mikro ATX formát 22

15 ITX formát nano ITX Formát BTX formát 23

16 Napájení AT základní desky Napájení ATX základní desky ATX skříně Výhody: - skříně s označením ATX bývají univerzální, tzn. ţe do nich můţete osadit AT, ATX nebo MicroATX základní desku - větší přehlednější prostor uvnitř skříně - snadnější instalace - elektronicky spínaný zdroj, kterým se při ukončení Windows automaticky vypne počítač Nevýhody: - zdroj je neustále pod napětím - pokud zapojíte monitor do zdroje ve skříni, nebude se po vypnutí počítače odpojovat od sítě tak, jak tomu bylo u AT skříní - draţší - rozměrově větší, neţ-li AT skříňě 24

17 AT skříně Výhody: - levnější neţ ATX skříně - menší rozměry - po vypnutí jsou zcela odpojeny od sítě Nevýhody: - komplikovanější instalace díky samostatným I/O portům - málo místa uvnitř skříně Mikroprocesor Mikroprocesor je srdcem počítače. Provádí veškeré výpočty a operace. Je to sloţitý integrovaný obvod, uloţený do vhodného pouzdra. Dnešní mikroprocesory vyţadují pro spolehlivou činnost dobré chlazení - to bývá zajištěno přídavnými chladícími ţebry a ventilátorkem. Výkonnost mikroprocesoru ovlivňují nejvíce dvě hlediska - architektura mikroprocesoru a tzv. taktovací frekvence procesoru. Architektura mikroprocesoru se neustále vyvíjí, vývoj donedávna určovala firma Intel, které dnes úspěšně konkuruje firma AMD. Mikroprocesory (a tím i osobní počítače) můţete rozdělit do několika kategorií (modelová řada mikroprocesorů firmy Intel): 286 Zastaralý typ, který uţ se nevyrábí a neprodává. Tyto počítače umoţňují spouštět jednoduché programy, které většinou jsou vytvořeny pro operační systém DOS. Moderní větší programy (včetně nových her) a programy určené pro operační systém Microsoft Windows na těchto typech počítačů spustit nelze. 386 Zastaralý typ, který uţ se nevyrábí a neprodává. Tyto počítače umoţňují spouštět větší jednoduché programy. Při dostatečné operační paměti (alespoň 8 MB RAM) lze pouţít i starší verze systému Microsoft Windows (3.1, 3.11). Rychlost zpracování náročnějších aplikací je však neuspokojivá. Tento typ počítače se vyskytuje ve dvou variantách SX (pomalejší bez matematického koprocesoru) a DX (rychlejší s matematickým koprocesorem). 486 Zastaralý typ, který je vhodný pro systém Microsoft Windows a středně náročné aplikace. Na těchto typech počítačů se dá provozovat většina staršího dostupného softwaru. Není vhodný pro zpracování a zobrazování multimediálních aplikací (audio, video). Většina dnešních her je právě multimediálních. Tento typ počítače se vyskytuje ve dvou základních variantách SX (pomalejší 16 bit sběrnice) a DX (rychlejší 32 bit sběrnice). Pentium Zastaralý typ, který je určen pro většinu dostupných aplikací. Na těchto typech počítačů lze velmi dobře vyuţít operační systém Windows 95 a vyšší. 25

18 Pentium Pro Zastaralý typ, který je určen pro aplikace v oblasti prostorové grafiky, modelovacích systémů a řídících síťových počítačů. Pentium MMX Zastaralý typ s účinnější podporou multimediálních aplikací. Na těchto typech počítačů lze provozovat všechny dostupné aplikace včetně multimediálních. Pentium II Zastaralý typ, který je určen pro všechny typy aplikací včetně multimediálních. Pentium Celeron II Obdobná a levnější varianta mikroprocesoru Pentium II. Tento typ má oproti mikroprocesoru Pentium II menší vyrovnávací paměť cache, takţe je o trochu pomalejší. Pentium III Zastaralý typ pro vyuţití v aplikacích v oblasti prostorové grafiky, multimediálních aplikací a řídících síťových počítačů. V polovině roku 2005 byl tento typ procesoru prodáván pod označením Pentium Celeron (III). Pentium 4 Výprodejový typ, který je určen pro nové vizuálně orientované aplikace, vyţadující vysoký výpočetní výkon ve třech základních výpočetních oblastech: celočíselné výpočty, výpočty v plovoucí řádové čárce a multimediální aplikace. Pentium Dual-Core Je určen pro nové vizuálně orientované aplikace, pro zpracování prostorové grafiky, multimediálních aplikací vyţadující vysoký výpočetní výkon (cca 291 milionů tranzistorů). Core2 Duo Dvou-jádrový mikroprocesor, který je určen pro nové vizuálně orientované aplikace, pro zpracování prostorové grafiky, multimediálních aplikací vyţadující vysoký výpočetní výkon. Je vhodný pro běh více aplikací, které podporují rozdělování výpočetního výkonu mezi více jader (cca 350 milionů tranzistorů). Core2 Quad Čtyř-jádrový mikroprocesor, který je určen pro nové vizuálně orientované aplikace, pro zpracování prostorové grafiky, multimediálních aplikací vyţadující vysoký výpočetní výkon. Je vhodný pro běh více aplikací, které podporují rozdělování výpočetního výkonu mezi více jader (cca 700 milionů tranzistorů). Intel Core i3 Dvou-jádrový (čtyř-jádrový) mikroprocesor, který je určen pro nové vizuálně orientované aplikace, pro zpracování prostorové grafiky, multimediálních aplikací vyţadující vysoký výpočetní výkon. Tyto procesory byly představeny v roce Patří do nejniţší výkonové skupiny procesorů Core i. Těmto procesorům chybí technologie Turbo Boost (viz. níţe). Existují varianty pro stolní počítače a pro notebooky. Některé verze mají vestavěné grafické jádro. Intel Core i5 Čtyř-jádrový (dvou-jádrový) mikroprocesor patří do skupiny střední úrovně výkonnosti. Některé tyto procesory obsahují grafické jádro a technologii Turbo Boost. Nabízí vhodné řešení pro výkonný a cenově dostupný moderní domácí počítač. Intel Core i7 Vyrábí se varianty dvou-jádrové, čtyř-jádrové a šesti-jádrové. Procesory podporují všechny technologie známé z Core 2 Duo a přidávají nové. Všechny procesory obsahují technologii Turbo Boost. Některé z nich obsahují grafické jádro. Pentium Itanium Pentium Xeon Procesor určený pro servery. Procesor určený pro servery. 26

19 Pentium Itanium 2 Procesor určený pro servery. Pentium Dual Core Itanium Procesor určený pro servery (cca 1,5 miliardy tranzistorů). Firma AMD nejprve kopírovala procesory firmy Intel, tak jako spousta jiných výrobců. Od procesoru Pentium je však architektura procesoru chráněna patentem, AMD proto vyvinula vlastní procesory označené jako K5 (obdobné jako procesor Pentium - jiţ se nevyrábí), následovaly typy K6, K6 - II, K6 - III, jejich rozšíření 3D Now (obdoba MMX u Pentia), Duron (obdoba mikroprocesoru Celeron II), modernější nese název Athlon (Pentium III-4). S tímto procesorem dokonce přišla na trh dříve neţ Intel s procesorem Pentium III - bylo to poprvé, co Intel neměl nejvýkonnější procesor. Na trhu lze ještě objevit procesory firem IBM a IDT. Jejich výhodou je niţší cena, ta je bohuţel vyváţena niţší výkonností. Modelová řada mikroprocesorů firmy AMD: K5, K6 Zastaralý typ. Duron Zastaralý typ, který je určen pro většinu dostupných aplikací. Na těchto typech počítačů lze velmi dobře vyuţít operační systém Windows 95 a vyšší. Sempron Turion Athlon Opteron Zastaralý typ, který je určen pro většinu dostupných aplikací. Zastaralý typ určený pro levné notebooky niţší třídy. Zastaralý typ, který je určen pro všechny typy aplikací včetně multimediálních. Procesor určený pro servery. Phenom Více-jádrový mikroprocesor, který je určen pro nové vizuálně orientované aplikace, pro zpracování prostorové grafiky, multimediálních aplikací vyţadující vysoký výpočetní výkon. Je vhodný pro běh více aplikací, které podporují rozdělování výpočetního výkonu mezi více jader K8 K10 Niţší výkonnostní třída mikroprocesorů. Dnes jiţ zastaralé. Čtyř-jádrový mikroprocesor s podporou virtualizace. Athlon II Tří-jádrový (čtyř-jádrový) mikroprocesor. Je zaměřen na střední výkonnostní třídu a patří mezi doplňkový produkt řady Phenom II. Phenom II Vyrábí se varianty dvou-jádrové, tří-jádrové, čtyř-jádrové a šesti-jádrové. Podporují virtualizaci a mají vylepšenou antivirovou ochranu. Kaţdý typ mikroprocesoru je vyráběn v řadě verzí, lišících se maximální rychlosti, kterou je mikroprocesor schopen pracovat. Tato rychlost je udávána jako takzvaná taktovací frekvence. Čím je toto číslo vyšší, tím výkonnější je mikroprocesor. Je snad zbytečné dodávat, ţe současně musíte očekávat i jeho vyšší cenu. 27

20 Taktovací frekvence určuje počet pracovních stavů mikroprocesoru za jednu sekundu. První mikroprocesory byly taktovány frekvencí 4,77 MHz (tj změn za sekundu), dnešní maximum je více neţ 3,2 GHz. Taktovací kmitočet se odvozuje od kmitočtu generátoru časových pulsů (GČP hodiny). Kaţdý procesor v osobním počítači pracuje s určitou frekvencí (vnitřní interní frekvence). Od procesorů 486 DX/2 (viz. obr. výše) se však vnitřní frekvence oproti frekvenci vnější (externí) odlišuje. Proto se v označení procesoru udává interní takt procesoru. Externí takt se označuje jako FSB (Front Side Bus). Dnešní procesory mají velmi velký výkon, který ale způsobuje velký odběr elektrické energie a tím i zahřívání procesoru. Stejně jako v jiných oblastech počítačové techniky, i v oblasti mikroprocesorů panuje překotný vývoj. Kaţdý rok jsou uváděny nové procesory o vyšším výkonu. Velmi rychle proto zastarávají nejen technické informace, ale i počítače samotné. Turbo Boost Turbo Boost je funkce, která umoţňuje zvýšení násobiče (a spolu s tím i frekvence) procesoru v případě, ţe jej zatěţují aplikace neoptimalizované pro vícejádrové procesory a část procesoru není vytíţena. V takovém případě procesor automaticky zvýší násobič u jednoho či více jader tak, aby nepřekročil stanovené limity maximální spotřeby, čímţ můţe dojít k významnému navýšení výkonu. Hlavní pouţití má v případě, kdy procesor má vytíţené jedno jádro, některou aplikací pouţívající jedno jádro. V takovém případě je moţno automaticky zvednout frekvenci vyuţívaného jádra a to tak, ţe zvedneme násobič aţ o 5, ovšem za podmínky, ţe ostatní jádra mají minimální vytíţení. Hlavním důvodem tohoto pravidla je to, ţe nesmíme překročit doporučenou pracovní teplotu procesoru. Pokud jsou 2 jádra plně vytíţena a zbylá dvě jsou v minimálním zatíţení, pak je moţno zvednout násobič o 2-3. Pokud jsou všechna jádra maximálně zatíţena, pak lze zvednout násobič o 1-2. Zvyšování výkonu procesoru pomocí technologie Turbo Boost je zobrazeno na obrázku. 28

21 Intel 8080 Intel 8086 Intel Intel DX Intel SX Intel SL Intel DX Intel SX Intel DX2 Intel DX4 Intel Pentium Intel Pentium MMX Intel Pentium Pro Intel Pentium II Intel Pentium II Xeon Intel Celeron Intel Celeron A Intel Pentium III Intel Pentium III Xeon Intel Celeron Intel Pentium 4 Intel Celeron Intel Itanium Intel Pentium M Intel Celeron Intel Celeron M Intel Celeron D Intel Pentium D Dual-Core Intel Itanium Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Quad Intel Pentium Dual-Core Intel Celeron Dual-Core Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Quad 2 4, Intel DX Intel SX Intel SL Intel DX Intel SX Intel DX2 Intel DX4 Intel Pentium Intel Pentium MMX Intel Pentium Pro Intel Pentium II Intel Pentium II Xeon Intel Celeron Intel Celeron A Intel Pentium III Intel Pentium III Xeon Intel Celeron Intel Pentium 4 Intel Celeron Intel Itanium Intel Pentium M Intel Celeron Intel Celeron M Intel Celeron D Intel Pentium D Dual-Core Intel Itanium Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Quad Intel Pentium Dual-Core Intel Celeron Dual-Core Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Quad 3,2 3,0 3,0 5,0 5,0 6,1 10,0 12,8 8,0 15,7 21,2 17,8 22,0 30,8 25,2 37,5 35,0 27,0 27,0 50,0 75,3 70,0 65,0 65,0 65,0 65,0 84,0 91,0 95,0 116,0 105,0 130,0 Technické vybavení osobních počítačů Grafy parametrů procesorů Intel Procesory do roku 2008 Ztrátový výkon [W] Ztrátový výkon [W] 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Frekvencí [MHz] Frekvence [MHz]

22 Intel 8080 Intel 8086 Intel Intel DX Intel SX Intel SL Intel DX Intel SX Intel DX2 Intel DX4 Intel Pentium Intel Pentium MMX Intel Pentium Pro Intel Pentium II Intel Pentium II Xeon Intel Celeron Intel Celeron A Intel Pentium III Intel Pentium III Xeon Intel Celeron Intel Pentium 4 Intel Celeron Intel Itanium Intel Pentium M Intel Celeron Intel Celeron M Intel Celeron D Intel Pentium D Dual-Core Intel Itanium Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Quad Intel Pentium Dual-Core Intel Celeron Dual-Core Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Quad Intel 8080 Intel 8086 Intel Intel DX Intel SX Intel SL Intel DX Intel SX Intel DX2 Intel DX4 Intel Pentium Intel Pentium MMX Intel Pentium Pro Intel Pentium II Intel Pentium II Xeon Intel Celeron Intel Celeron A Intel Pentium III Intel Pentium III Xeon Intel Celeron Intel Pentium 4 Intel Celeron Intel Itanium Intel Pentium M Intel Celeron Intel Celeron M Intel Celeron D Intel Pentium D Dual-Core Intel Itanium 2 Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Quad Intel Pentium Dual-Core Intel Celeron Dual-Core Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Quad 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,800 0,600 0,350 0,350 0,350 0,350 0,250 0,250 0,250 0,180 0,180 0,180 0,180 0,130 0,180 0,090 0,180 0,065 0,090 0,090 0,090 0,065 0,065 0,065 0,065 0,045 0,045 3,000 6,000 Technické vybavení osobních počítačů Velikost tranzistoru [µm] Velikost tranzistoru [µm] Operace [mil./sec.] Operace [mil./sec.]

23 Procesory od roku 2008 do roku

24 3.1.2 Paměť a číselné soustavy Počítač pouţívá různé typy pamětí. Odlišují se svou funkcí, velikostí, rychlostí zápisu a čtení, schopností udrţet data v paměti. Úkolem paměti je zpřístupňovat data dle potřeby počítače a data jiţ nepotřebná odkládat. Velikost paměti je také jedním z faktorů určujícím mnohdy dost výrazně výkonnost počítače. Populární poučka praví, ţe paměti není nikdy dost - vţdy bude nějaká chybět, kdyţ ne hned, tak po nějaké době určitě. Mnohdy byste byli překvapeni, jak dokáţe dýchavičný počítač pookřát po zvětšení paměti. Velikost paměti se udává v určitých jednotkách. Základní jednotkou je bit (čti bit - označení b). Jeden bit je nejmenší jednotkou informace a lze si ho představit jako ANO či NE, VYPNUTO/ZAPNUTO nebo PRAVDA/NEPRAVDA. V počítači je jeden bit představován logickou jedničkou (ano) nebo logickou nulou (ne). Protoţe číselná soustava, vyuţívající pouze jedničku a nulu se nazývá dvojková čili binární, získal odvozením svůj název bit - z anglického Binary Digit. Je zřejmé, ţe jeden bit nestačí k vyjádření sloţitějších situací. Proto se pouţívá jednotka větší, coţ je byte (čti bajt, označení B). Platí rovnice 32 1 byte = 8 bit Jeden byte je osm bitů. Kaţdý znak v počítači (písmeno, číslice, interpunkční znaménko) je vyjádřen právě jedním bytem (čti bajtem). Ani tato jednotka není dostatečně velká, existují proto jednotky vyšší jako je kilobyte (KB), megabyte (MB), gigabyte (GB) a dnes se začíná pouţívat i terabyte (TB). Podle předpon se zdá ţe je vše jednoduché - 1 KB je 1000 B. Ale není tomu tak. Protoţe počítač pracuje s dvojkovou soustavou je 1 KB = 2 10 B (tj B). kilobyte (KB), coţ je 2 10 = B (bytů) megabyte (MB), coţ je 2 20 = KB = B gigabyte (GB), coţ je 2 30 = MB = B terabyte (TB), coţ je 2 40 = GB = B petabyte (PT), coţ je 2 50 = TB = B

25 Pokud vám někdy nebude souhlasit údaj o velikosti paměti, můţe to být právě chybným přepočtem jednotek. Číselné soustavy Číselné soustavy nám slouţí k zobrazení čísel a k provádění základních matematických operací. V běţném ţivotě pouţíváme desítkovou číselnou soustavu. Tato soustava ale není nejvhodnější pro zpracování v počítači. V počítačové technice se pouţívá dvojková číselná soustava. Nejčastěji pouţívané číselné soustavy: - desítková (decimální, dekadická) - dvojková (binární) - šestnáctková (hexadecimální) Desítková soustava pouţívá celkem 10 číslic (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Základem této soustavy je číslo 10. Dvojková soustava pouţívá dvě čísla (0, 1). S touto soustavou se můţeme nejčastěji setkat ve výpočetní technice. Základem této soustavy je číslo 2. Šestnáctková soustava pouţívá celkem 16 čísel. Protoţe k dispozici máte pouze 10 číslic, jsou zbývající nahrazeny písmeny velké abecedy (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F). Základem této soustavy je číslo 16. Převod čísel mezi soustavami Převod z desítkové soustavy na dvojkovou. Nejjednodušším způsobem je pouţití metody postupného dělení. To znamená, ţe desítkové číslo postupně dělíte základem dvojkové soustavy tj. číslem 2. Pokud po dělení dostanete zbytek, tak zapíšete dvojkové číslo 1. Pokud zbytek nemáte, zapíšete číslo 0. Příklad: F 10 = :2=95 zbytek po dělení je 0 a 0 95:2=47 zbytek po dělení je 1 a 1 47:2=23 zbytek po dělení je 1 a 2 23:2=11 zbytek po dělení je 1 a 3 11:2=5 zbytek po dělení je 1 a 4 5:2=2 zbytek po dělení je 1 a 5 2:2=1 zbytek po dělení je 0 a 6 1:2=0 zbytek po dělení je 1 a 7 F 2 =a 7 a 6 a 5 a 4 a 3 a 2 a 1 a 0 = F z číslo se základem číselné soustavy a i číselné koeficienty na jednotlivých řádových místech čísla Fz 33

26 Převod z dvojkové soustavy na desítkovou Kaţdé číslo lze vyjádřit v rozvinutém tvaru pomocí mocnin základu soustavy. Příklad: F 2 =11011 F 2 = F 10 = F 10 =27 Převod z desítkové soustavy na šestnáctkovou Příklad: F 10 =210 Nejdříve provedete převod na soustavu dvojkovou F 2 = Dvojkové číslo rozdělíte na části po čtyřech číslicích (zprava doleva) a kaţdou čtveřici převede samostatně na hexadecimální číslo D 2 F 16 =D2 Převod z šestnáctkové soustavy na desítkovou Příklad: F 16 =EF (E=14, F=15) F 16 = F 10 = F 10 =239 Aritmetické operace ve dvojkové soustavě Sčítání dvojkových čísel Pro sčítání binárních čísel platí stejné zásady jako pro sčítání čísel dekadických s tím, ţe přenos jedničky do vyššího řádu je generován, kdyţ součet nabude hodnoty 10 (u dvojkových čísel je 1+1=10). 34

27 Příklad: (součet v prvém sloupci odprava generuje jedničku přenosu, ta se sčítá s dalším sloupcem, čímţ je generován další přenos a podobně ve třetím sloupci). Sčítání v digitálních počítačích probíhá v elektronických jednotkách zvaných sčítačky. Násobení dvojkových (binárních) čísel Násobení s binárními čísly se provádí v počítačích obvykle podle stejného algoritmu jako v dekadické soustavě. Příklad: * * Základní pojmy Informační kapacita maximální mnoţství informace, které je moţné uloţit v paměti. Udává se v bitech nebo v jednotkách vyšších. Šířka toku dat šířka toku dat je počet bitů, které se po sběrnici přenášejí současně. (šířka sběrnice) Druhy pamětí V počítači se pouţívají dva základní druhy pamětí - vnitřní (RAM, ROM) - vnější (diskové, páskové, aj.) 35

28 Dělení pamětí Podle způsobu přístupu - s libovolným přístupem (RAM Random Access Memory) Jednotlivá místa paměti se od sebe liší adresou a tuto adresu je moţné volit při kaţdém přístupu libovolně. - se sériovým přístupem (SAM Serial Access Memory) Adresy paměťových míst musíme generovat sekvenčně v souladu s posloupností dat umístěných v paměťových místech. Podle možnosti zápisu a čtení - paměti pro čtení a zápis (RWM Read Write Memory) jsou energeticky závislé - paměti pouze pro čtení (ROM Read Only Memory) jsou energeticky nezávislé ROM jsou programovány maskou při výrobě PROM (Programable ROM) paměti, které se prodávají nenaprogramované. Programují se ve speciálním zařízení u zákazníka. Lze ji naprogramovat pouze jednou. EPROM (Erasable ROM) jsou mazatelné a znovu programovatelné. Mazání se provádí ultrafialovým světlem. EEPROM (Electricaly Programable ROM) elektricky mazatelné a programovatelné paměti ROM. Podle principu činnosti - SRAM (Static RAM) paměťové buňky jsou tvořeny bistabilním klopným obvodem. - DRAM (Dynamic RAM) paměťové buňky jsou tvořeny MOS (Metal Oxid Semiconductor) tranzistorem. Informace je uloţena ve formě náboje v kapacitoru, tvořeném elektrodami tranzistoru. Náboj je menší neţ 1 pf náboj je nutné pravidelně obnovovat. - PROM přepálení tavných pojistek Vnitřní paměť Vnitřní paměť se dělí na dva základní typy RAM a ROM. Paměť typu RAM (Random Access Memory) neboli paměť s přímým přístupem je paměť dočasná to znamená, ţe její obsah se ztratí, pokud je přerušeno napájení paměti a nelze ho obnovit připojením napájecího napětí. Paměť typu ROM (Read Only Memory) je paměť trvalá čili paměť pouze pro čtení. Obě mají své nezastupitelné místo. Paměť RAM se vyuţívá jako tzv. operační paměť počítače, nebo paměť zobrazovací jednotky. V ní jsou uloţena data, s kterými počítač pracuje. Za minimum velikosti operační paměti pro běţnou činnost (konec roku 2008) je povaţováno 2 GB, paměť zobrazovací jednotky pak 256 MB. Paměť RAM je rychlejší neţ paměť typu ROM. Paměť RAM určená pro operační paměť PC je v různém provedení starší moduly SIMM krátké (30 pin) a dlouhé (72 pin), moderní PC pouţívají moduly DIMM - SDRAM, DDR(2) SDRAM, DDR(3) SDRAM a RIMM - RDRAM. Při rozšiřování paměti je třeba vědět, jaký typ a jaký počet modulů je moţné osadit. Lze doporučit, aby počítač prohlédl technik dodavatelské firmy, který by navrhl následně i způsob rozšíření. Paměť typu ROM má svůj obsah pevně určen uţ z výroby. Tento obsah můţete pouze číst, nelze ho upravovat. Proto se pouţívá v počítači pro uloţení základních obsluţných rutin (tzv. BIOS) pro ovládání přídavných zařízení - klávesnice, myši, tiskárny - které se spouští po zapnutí PC. Číst obsah sice můţete jen při připojeném napájecím napětí, ale jeho odpojením se obsah paměti nesmaţe. 36

29 Rychlosti operační paměti: Typ RAM Název Modul Přenosová rychlost SDRAM PC100 DIMM 0,8 GB/s SDRAM PC133 DIMM 1,0 GB/s DDR SDRAM DDR-200 DDR-DIMM 1,6 GB/s DDR SDRAM DDR-800 DDR-DIMM 6,4 GB/s DDR 3 SDRAM DDR-800 DDR-DIMM 6,4 GB/s DDR 3 SDRAM DDR-1333 DDR-DIMM 10,67 GB/s DDR 3 SDRAM DDR-1600 DDR-DIMM 12,8 GB/s RDRAM PC600 RIMM 1,2 GB/s RDRAM PC800 RIMM 1,6 GB/s RDRAM PC1066 RIMM 2,1 GB/s RDRAM PC1066 RIMM 32bit 4,2 GB/s Vnější paměť Ukládání dat pouze do pamětí by při práci s počítačem nestačilo - jak byste zachovali to, co jste vytvořili, pokud PC vypnete? Proto mají počítače ještě další, tzv. diskové paměti, páskové paměti nebo kartové paměti. Diskové paměti získali svůj název od podoby média, na které jsou data ukládána vypadá jako disk. Aby mohly diskové paměti komunikovat s počítačem, musí PC obsahovat takzvaný řadič. Dříve býval v podobě zásuvné karty, nyní je často integrován na základní desce počítače. Alespoň před prvním pouţitím je vhodné diskovou paměť takzvaně naformátovat tím si velký povrch disku rozdělíte na mnoţství menších úseků ty se nazývají stopy a sektory. Údaje o jejich obsahu se zapisují do tabulky (FAT), podle ní jsou vyhledávány volné úseky (při zápisu) nebo části hledaných dat (při čtení). Formátování lze provést kdykoli, zvláště ho lze doporučit, chcete-li disk následně pouţít pro zálohování dat. Veškeré informace (data, programy) budou formátováním z disku smazány. Rozdělení disku při formátování sektory stopy Velikost a vlastnosti u pevných disků jsou dány pouţitým souborovým systémem. Nejstarší dosud pouţívaný typ je FAT 16. Ten má horší vyuţití místa na disku (malé mnoţství dat obsazuje velký prostor) a neumí pracovat s disky většími neţ 2 GB. Proto se nyní pouţívá FAT 32 zde je maximální velikost disku teoreticky aţ 2 TB. Vyuţití místa na disku je mnohem lepší. Protoţe ani FAT 32 nevyhovuje náročným poţadavkům bezpečnosti a spolehlivosti při vysoké rychlosti a efektivitě, vytvořila firma Microsoft nový systém správy dat NTFS. Filozofie systému NTFS je odlišná od filozofie FAT. Základem systému je jediný soubor zvaný Master File Table (MFT). Systém NTFS má v sobě jiţ zabudovánu kompresi, která se odehrává v reálném čase. Běţný uţivatel nemá vţdy moţnost ovlivňovat typ souborového systému ten je dán pouţitým operačním systémem a volbami při aktivaci disku. 37

30 Pevný disk Pevný disk je často nazýván také hard disk (zkratka HDD). Skládá se z několika tuhých kotoučků z kovových slitin, které jsou umístěny na společné ose. Nad povrchem kaţdého kotoučku se pohybují elektromagnetické hlavičky ty umí data zapsat a číst. Disky se otáčejí, rotace dosahují 7200 otáček za minutu i více, hlavičky jsou od jejich povrchu vzdáleny pouhých několik tisícin milimetru! Při těchto parametrech je zřejmé, proč je pevný disk choulostivé zařízení kaţdý otřes zapnutého počítače nebo jen zrnko prachu v mechanice disku můţe způsobit poškození. Ve stavu bez napájení jsou hlavičky zaparkovány mimo citlivou oblast disku a umoţňují tak bezproblémový transport PC. První počítač s pevným diskem byl vyroben v roce 1956 firmou IBM s označením RAMAC. Disk měl velikost 24", 78 otáček za minutu a kapacitu 4,2 MB. Jeho cena se pohybovala okolo $. Pro zápis a čtení dat se pouţívá elektromagnetický záznam, obdoba záznamu magnetofonu. Jelikoţ data jsou zaznamenána na magnetické vrstvě, lze je působením magnetického pole poškodit. Magnetické pole Země tolik neškodí, zato elektromagnetická pole zařízení, napájených z rozvodné sítě (televizní a rozhlasový přijímač) nebo zařízení obsahující trvalé magnety (reproduktory) jsou pro uloţená data značnou hrozbou. Kapacity dnes prodávaných disků (konec roku 2008) začínají na 160 GB a končí (zatím) na 1 TB. V běţném počítači můţete mít aţ 4 pevné disky je nutné je však správně připojit a nakonfigurovat. Potřebujete-li pouţívat více disků, je moţné je připojit pomocí řadiče SCSI. Vzhledem k zapouzdření a umístění disku uvnitř skříně PC je omezen vliv okolních magnetických polí na uloţená data. V současné době se vyrábějí tyto varianty: 38 - Ultra ATA Ultra ATA Serial ATA - SCSI otáček - pro přenosné počítače - sníţená spotřeba otáček - stolní počítače levnější a pomalejší varianta otáček - stolní počítače (standard) otáček - pro výkonné pracovní stanice a servery - 2 MB paměti cache - 8 MB paměti cache - 16 MB paměti cache - u přenosných počítačů

31 Disky ATA EIDE ULTRA ATA/33 ULTRA ATA/66 ULTRA ATA/100 ULTRA ATA/133 - staré disky (do kapacity 1GB) - přenosová rychlost: 16MB/s - přenosová rychlost 33MB/s - nástupce ATA/33 - přenosová rychlost 66MB/s - nutno pouţít speciální propojovací kabel, jinak pouze ATA/33 - nástupce ATA/66 - přenosová rychlost 100MB/s - nutno pouţít speciální propojovací kabel (stejně jako u ATA/66) - nástupce ATA/100 - přenosová rychlost 133MB/s SATA I - nástupce ATA přenosová rychlost 150 MB/s SATA II SATA III - nástupce SATA I - přenosová rychlost 300 MB/s - nástupce SATA II - přenosová rychlost 600 MB/s Geometrie pevných disků Všechny jednotlivé disky, ze kterých se celý pevný disk skládá, jsou podobně jako u pruţného disku rozděleny do soustředných kruţnic nazývaných stopy (tracks) a kaţdá z těchto stop je rozdělena do sektorů (sectors). Mnoţina všech stop na všech discích se stejným číslem se u pevných disků označuje jako válec (cylinder). 39

32 Geometrie disku udává hodnoty následujících parametrů: Hlavy disku (heads) Počet čtecích (zapisovacích) hlav pevného disku. Tento počet je shodný s počtem aktivních ploch, na které se provádí záznam. Většinou kaţdý jednotlivý disk má dvě aktivní plochy a k nim příslušné čtecí (zapisovací) hlavy. Stopy disku (tracks) Počet stop na kaţdé aktivní ploše disku. Stopy disku bývají číslovány od nuly, přičemţ číslo nula má vnější stopa disku. Cylindry disku (cylindry) Počet cylindrů pevného disku. Tento počet je shodný s počtem stop. Číslování cylindrů je shodné s číslováním stop. Sektory (sectors) Počet sektorů, na které je rozdělena kaţdá stopa. U většiny pevných disků je podobně jako u pruţných disků počet sektorů na všech stopách stejný. Tento způsob do jisté míry plýtvá médiem, protoţe vnější stopy jsou delší a tudíţ by se na ně mohlo umístit více sektorů. Existují však i pevné disky, u nichţ se pouţívá tzv. zonální zápis označovaný jako ZBR (Zone Bit Recording). Jedná se metodu zápisu na pevný disk, která dovoluje umístit na vnější stopy pevného disku větší počet sektorů neţ na stopy vnitřní. ZBR tedy lépe vyuţívá záznamové médium, ale způsobuje podstatně sloţitější přístup k datům. Sektory bývají číslovány od jedničky. Zápis (čtení) na pevný disk probíhá podobně jako u pruţného disku na magnetickou vrstvu ve třech krocích: 40 - vystavení zapisovacích (čtecích) hlav na příslušný cylindr pomocí krokového motorku (dříve) nebo elektromagnetu (dnes) - pootočení disků na patřičný sektor - zápis (načtení) dat Data jsou na pevný disk ukládána tak, ţe nejdříve je zaplněn celý 1. cylindr, potom 2. cylindr a tak dále aţ po poslední cylindr. Tento způsob dovoluje, aby se čtecí (zapisovací) hlavy podílely na čtení (zápisu) paralelně. Ukládání dat po jednotlivých discích by bylo podstatně pomalejší, protoţe v daném okamţiku by vţdy mohla pracovat právě jedna hlava. Protoţe rychlost otáčení pevného disku je poměrně vysoká, můţe se stát, ţe poté, co je přečten (zapsán) jeden sektor a data jsou předána dále, dojde k pootočení disků, takţe čtecí (zapisovací) hlavy se nenacházejí nad následujícím sektorem, ale aţ nad některým z dalších sektorů. Nyní by

33 tedy bylo nutné čekat další otáčku, neţ čtecí (zapisovací) hlavy budou nad poţadovaným sektorem, a pak by se situace znovu opakovala. Protoţe tento způsob by velmi zpomaloval práci pevného disku, zavádí se tzv. faktor prokládání pevného disku. Jedná se o techniku, při které nejsou data zapisována (a posléze čtena) do za sebou následujících sektorů, ale jsou během jedné otáčky disku zapisována vţdy do kaţdého n-tého sektoru (faktor prokládání 1:n). Číslo n je voleno tak, aby po přečtení a zpracování dat z jednoho sektoru byla čtecí (zapisovací) hlava nad dalším poţadovaným sektorem. Faktory prokládání Prokládání 1:1 Prokládání 1:3 Při vypnutí počítače (a tím i pevného disku) se pevný disk přestává otáčet. Tím přestává existovat tenká vrstva, na které se pohybují čtecí (zapisovací) hlavy a vzniká riziko jejich pádu na disky. Tento pád by totiţ mohl jednotlivé disky poškodit. Proto v okamţiku, kdy má pevný disk ukončit svou činnost, je nezbytné, aby čtecí (zapisovací) hlavy byly přemístěny do zóny, která je speciálně uzpůsobena k jejich přistání. U starších pevných disků bylo nutné vţdy před vypnutím počítače provést pomocí nějakého programu tzv. zaparkování diskových hlav, tj. jejich přemístění na patřičné místo. Nové pevné disky jiţ vyuţívají tzv. autopark, který je zaloţen na tom, ţe po vypnutí pevného disku se pevný disk ještě chvíli setrvačností otáčí a tím vyrobí dostatek energie nutné pro přemístění hlav do parkovací zóny. Pro tuto parkovací zónu bývá většinou vyčleněna nejvnitřnější stopa disku, protoţe je na ní nejniţší rychlost. Některé moderní disky a jejich řadiče pouţívají tzv. technologii HotSwap a NCQ. HotSwap je technologie, která umoţňuje připojit nebo odpojit pevný disk za chodu počítače. Pouţívá se u diskových polí typu RAID. NCQ (Native Command Queueing) je technologie pro disky s rozhraním SATA, která umoţňuje zvýšit výkon pevného disku. Pevný disk optimalizuje pořadí vykonávání poţadavků pro čtení a zápis. Tím redukuje nadbytečný pohyb hlaviček disku. Tuto funkci musí podporovat jak disk, tak řadič disku. Zároveň musí být v operačním systému nainstalován příslušný ovladač s řadičem NCQ. Princip zápisu a čtení Pevné disky vyuţívají k zápisu a čtení princip magnetizace materiálu. Pracují na principu binární soustavy se dvěma stavy 0 a 1. Zápis při zápisu prochází proud cívkou, která vytváří magnetické pole. Toto magnetické pole je vedeno přes jádro cívky k magnetickému povrchu disku. Tento povrch má feromagnetickou vrstvu, která se skládá z oxidu ţeleza, manganu a baria. Částečky tohoto materiálu se chovají jako trvalé magnety. 41

34 Čtení je zaloţeno na principu elektromagnetické indukce. V cívce se indukuje napětí při přechodu z 0 na 1 a z 1 na 0 (opačná magnetická polarita zmagnetovaných částeček). zapsané informace na povrchu disku - indukované el. napětí na cívce - Připojení ATA a SATA disku ATA SATA Disková pole (RAID) Disková pole (RAID) se pouţívají v souvislosti se zabezpečením dat. Princip RAID pole (Redudant Array of Inexpensive Disks) spočívá v pouţití více pevných disků v různém zapojení. Takové pole můţe vykazovat vysokou odolnost proti ztrátě dat, vyšší výkonnost nebo větší kapacitu úloţného prostoru. Existuje mnoho typů RAID polí, přičemţ nejpouţívanější jsou tří základní typy: RAID 0 velká kapacita a velká přenosová rychlost RAID 1 odolnost proti ztrátě dat RAID 5 vysoká výkonnost a vysoká odolnost proti ztrátě dat RAID 0 (stripping - prokládání) v tomto poli se data ukládají na dva disky. Část dat se ukládá na jeden disk a část dat na disk druhý. Tím se zvyšuje rychlost ukládání dat. U tohoto typu pole se 42

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč. 2. díl

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč. 2. díl 1 Mikroprocesor... 4 Vlastnosti mikroprocesorů... 4 Technologie výroby mikroprocesorů... 4 Vnitřní šířka mikroprocesoru... 4 Instrukční sada mikroprocesoru... 5 Sběrnice mikroprocesoru... 5 Zjednodušené

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 Datové

Více

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB Počítačová technika ing. Zdeněk Prášil OAMB 2 Poděkování: Děkuji ing.karlu Šulcovi a Miroslavu Mildovi za podnětné připomínky k obsahu a formě těchto skript a své ženě za trpělivost, se kterou snášela,

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT Autor: Studijní obor: Filip Račák Elektrotechnika mechatronické

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Ostrava, 2002 Mgr. Rostislav Fojtík 2 Obsah Organizace kurzu... 7 Organizace výukových lekcí... 8 Úvodní lekce... 11 Cíl lekce... 11 Architektura počítačů - ARPOC... 11 Obsah kurzu...

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I

PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I Studijní opora předmětu Průmyslové řídicí systémy Petr Novák Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za

Více

Mendelova univerzita v Brně. Hospodářská informatika. Ing. Tomáš Badal, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně. Hospodářská informatika. Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Hospodářská informatika Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Hospodářská informatika

Více

LOGICKÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ učební text / příklady pro cvičení

LOGICKÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ učební text / příklady pro cvičení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava LOGICKÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ učební text / příklady pro cvičení Ing. Jiří Koziorek, Ph.D. Bc. Libor Chromčák Ostrava 2007 Recenze: Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Název:

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OPERAČNÍ SYSTÉM WINDOWS MOBILE Bakalářská práce Praha 2008 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Autor práce:

Více

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv:

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv: 2 Jak na POČÍTAČ z cyklu Jak na tech Kolektiv: Adam Kubeš Petr Veselý Zdeněk Pechar Magda Procházková Jan Mach Martin Vondráček Tomáš Staško Tomáš Arendáč Mátúš Lackovič www.jaknatech.cz 3 4 Obsah 1. Úvod

Více

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2009 Recenzent: Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. Název: TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ Autoři: RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD.,

Více

ČVUT v Praze. Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Martin Řehák

ČVUT v Praze. Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Martin Řehák ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE 6 Martin Řehák České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická Katedra: mikroelektroniky Školní rok: 4/5 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Student:

Více

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE,

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, Jde to! 1 JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, APLIKACE...15 PRAKTICKÉ TIPY NA KONEC...27 MICROSOFT

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY HOTELU HÁJ DESIGN

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OS Windows Mobile Správa mobilních zařízení Diplomová práce Praha 2010 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Více

Bezpečnost dat v informatice

Bezpečnost dat v informatice Bezpečnost dat v informatice Data security in informatics Václav Chytil Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je Bezpečnost dat v informatice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Počítačové systémové sběrnice

Počítačové systémové sběrnice Počítačové systémové sběrnice Co je sběrnice pojem sběrnice má dva odlišné významy: soustava logických prvků a vodičů, spojujících jednotlivé části počítače a sloužících k vzájemné výměně dat mezi nimi

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb. Bakalářská práce. 2010 Timur Nigmatullin

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb. Bakalářská práce. 2010 Timur Nigmatullin Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb Bakalářská práce 2010 Timur Nigmatullin Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky

Více

JAROSLAV KASAL 5 0670/VAC. Cena vč. DPH: 1 620 Kč K testu zapůjčila firma: Levi International, a. s., www.levi.cz

JAROSLAV KASAL 5 0670/VAC. Cena vč. DPH: 1 620 Kč K testu zapůjčila firma: Levi International, a. s., www.levi.cz 110 111 Nalaďte si digitál Set top box Sencor SDB-1002T Kapesní přehrávač videa a zvuku Pocket Video Recorder ARCHOS AV400 s interním pevným diskem s kapacitou 20GB MARTIN KYBAL P Sencor SDB-1002T cena

Více

a. Zakladní pojmy i. Informační + komunikační systémy - posuzují svět a jeho objekty místně i časově

a. Zakladní pojmy i. Informační + komunikační systémy - posuzují svět a jeho objekty místně i časově 1 - Informatika definice a základní pojmy Informatika představuje obor umožňující nacházet takové prostředky přiblížení světa člověku, které dovolují, aby člověk data o reálném objektu v pozorovaném světě

Více

Mechatronika Modul 12: Rozhraní

Mechatronika Modul 12: Rozhraní Mechatronika Modul 12: Rozhraní Učebnice Cvičebnice Řešení (koncept) Matthias Römer Dr-Ing. Gabriele Neugebauer np neugebauer und partner OhG Nĕmecko Evropský koncept pro doplňkovou kvalifikaci mechatronik

Více

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál.

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál. NAPÁJECÍ ZDROJE PC Obecně zdroj PC převádí střídavé síťové napětí (u nás 230 V/50 Hz) na stejnosměrná napětí potřebná pro napájení všech částí počítače. Postupně bylo vypracováno několik standardů určujících

Více

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Diplomová práce Autor: Bc. Petr Pejša Informační technologie

Více

Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX

Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX Diplomová práce Autor: Tomáš Petržílka Informační technologie a management

Více

ONE - Návrh PC tabletu, dobíjecího stojanu a obslužného kiosku pro komerční účely. BcA. Lukáš Čechmánek

ONE - Návrh PC tabletu, dobíjecího stojanu a obslužného kiosku pro komerční účely. BcA. Lukáš Čechmánek ONE - Návrh PC tabletu, dobíjecího stojanu a obslužného kiosku pro komerční účely BcA. Lukáš Čechmánek Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám návrhem systému pro vyuţití počítačového

Více

OVĚŘENÍ MOŽNOSTÍ KOMUNIKAČNÍCH PERIFERIÍ JEDNODESKOVÉHO SYSTÉMU BEAGLEBOARD

OVĚŘENÍ MOŽNOSTÍ KOMUNIKAČNÍCH PERIFERIÍ JEDNODESKOVÉHO SYSTÉMU BEAGLEBOARD VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Services of Windows Server 2008 and their configuration Zdeněk Habrman Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011

Více

Obsah Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2

Obsah Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2 Obsah 1 Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2 1.1 Komunikace energetických systémů... 2 1.2 Průmyslová síť v oblasti energetických systémů... 2 1.3 Kvalitativní parametry komunikačních

Více