2 Historie výpočetní techniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 Historie výpočetní techniky"

Transkript

1 Úvod 1 Úvod Doba, ve které ţijeme, se vyznačuje neobvykle velkým mnoţstvím informací, které kaţdý z nás musí přijímat, zpracovávat a předávat. Vydatným a neodmyslitelným pomocníkem se nám při tom stal osobní počítač PC (Personal Computer). Tato kategorie se začala vymezovat na přelomu 70. a 80. let tehdy se počítače, díky technologickému pokroku, zmenšily a technici firmy IBM zkonstruovali jednouţivatelský počítač, který se vešel na běţný psací stůl a jehoţ výkon byl dostačující pro zpracování rozsáhlejších úkolů. Tak se začal počítač pouţívat jako náhrada psacího stroje, tabulky a kalkulačky, bází dat (seznamů, katalogů, rejstříků ), pro tvorbu technické dokumentace i jinak. K počítači byla přidávána zařízení, která rozšiřovala jeho moţnosti, technologický rozvoj zmenšoval velikost dílů a přitom výpočetní výkon rostl, se zvyšujícím se prodejem klesaly ceny a nyní je díky tomu počítač běţným pracovním nástrojem většiny z nás. Do budoucna bude neznalost práce s počítačem velkým nedostatkem pracovníků všech moţných profesí. Počítač by ovšem sám o sobě nebyl příliš dobrým pomocníkem bez kvalitního programového vybavení (software) teprve on dá počítači duši. Počítač pak s námi můţe komunikovat v nějakém jazyce, nejlépe rodném, nabízí nám moţnosti a volby, kontroluje naše chyby. Bez uţivatelsky přijatelného programového vybavení by PC zůstalo pouţitelné jen pro úzkou skupinu specialistů. Software se v dnešní době rozvíjí velmi dynamicky, na trhu působí hodně firem, zabývajících se jeho výrobou a prodejem. 9

2 2 Historie výpočetní techniky Základem výpočetní techniky jsou operace s čísly, chcete-li záznam čísel. V minulosti se k záznamu čísel pouţívaly různé předměty, jako například kameny, kosti, dřevěné hůlky. Pro vlastní počítání se běţné vruby moc nehodí, proto lidé pro první výpočty začali pouţívat své prsty. Později začali pouţívat různé předměty (např. korále). Po navlečení těchto předmětů na tyčku nebo drát vzniklo počítadlo. V některých zemích se tato počítadla pouţívají dodnes. Nejznámější počítadla jsou asi z východní Asie, kde se nazývají Abakus. Abakus vznikl přibliţně před 5000 lety. Byla to dřevěná destička, do které se vkládaly kamínky. Na konci 15. století sestrojil skotský matematik John Naper tzv. Napierovy kostky. Jsou to pohyblivé dřevěné násobící tabulky, pomocí nichţ je moţné násobit a dělit. První mechanický počítací stroj sestrojil v roce 1623 Wilhelm Schickard. Stroj vznikl z ozubených koleček určených původně pro hodiny a slouţil ke sčítání a odečítání šesticiferných čísel s moţností převodu do vyššího řádu. Další mechanický počítací stroj (kalkulátor) sestrojil v roce 1642 Blais Pascal. Tento kalkulátor, nazývaný téţ Pascalina, byl schopen sčítat a odečítat. Těchto strojů se vyrobilo více neţ 50 kusů. Kalkulátor pracoval aţ s osmicifernými čísly před desetinnou tečkou a dvěma čísly desetinnými. V roce 1673 německý filozof a matematik Gottfried Wilhelm Leibniz Pascalův vynález s pomocí jeho poznámek a náčrtků zdokonalil. Jeho kalkulátor umoţňoval sčítat, odečítat, násobit, dělit a vypočítat druhou odmocninu. Za tvůrce prvního programovatelného kalkulátoru je povaţován anglický matematik Charles Babbage. V roce 1834 navrhl programově řízený mechanický číslicový počítač, který měl pouţívat jako vstupní médium děrné štítky. Tento počítač měl být poháněn parním strojem. Koncepce tohoto počítače v podstatě odpovídala dnešním počítačům. Měl mít aritmetickou jednotku, paměť, vstupní jednotku a tiskárnu. Projekt nebyl nikdy realizován. 10

3 Nástupem elektromechanických počítačů se spustila éra počítačů, které jsou označovány jako generační. Počítače nulté generace jsou elektromechanické, vyuţívající většinou relé. Pracovali na kmitočtu okolo 100 Hz. V roce 1938 sestrojil němec Konrád Zuse elektromechanický počítač pracující ve dvojkové soustavě s aritmetickou plovoucí čárkou Z1. Program byl uloţen na děrné pásce v podobě kinofilmu. Počítač byl velmi poruchový a pro praktické pouţití nevhodný. Následovala stavba výkonnějších počítačů Z2 a Z3. Počítač Z3 obsahoval elektro-magnetických relé a prováděl 50 aritmetických operací za minutu. V roce 1943 byl na Harvardské univerzitě dokončen počítač z názvem Mark I. Počítač měl obdobnou funkční konstrukci jako počítač Z3, avšak mnohem větší výpočetní výkon. Sečtení dvou čísel trvalo 0,3 s a vynásobení dvou čísel 6 s. Následoval počítač Mark II, který byl jiţ čistě reléový. Obsahoval relé. Sečtení dvou čísel trvalo 0,125 s a vynásobení dvou čísel 0,25 s. První počítač vyrobený v Československu byl počítač s označením SAPO (SAmočinný POčítač). Byl uveden do provozu v roce Obsahoval relé a 400 elektronek. Počítač obsahoval magnetickou bubnovou paměť. Počítače první generace jsou elektronkové, vyuţívající ke své činnosti zejména elektronky. Prvním elektronkovým počítačem byl ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer), uveden do provozu v roce 1944 na univerzitě v Pensylvánii. Obsahoval elektronek, kondensátorů rezistorů a relé. Celý počítač byl chlazen dvěma leteckými motory, zabíral plochu 150 m 2 a váţil 40 tun. Jeho nástupce byl počítač MANIAC (Mathematical Analyser Numerical Integrator And Computer) sestrojen Johnem von Neumannem. Byl uveden do provozu roku 1945 a byl pouţit, mimo jiné, k vývoji vodíkové bomby. U tohoto počítače jiţ byla pouţita koncepce podle von Neumanna program byl uloţen do paměti počítače spolu se zpracovávanými daty. 11

4 Von Neumannova koncepce počítače Je koncepce digitálního počítače, která vznikla okolo roku Tato základní architektura je tvořena procesorem (aritmeticko-logickou jednotkou), řadičem, operační pamětí a vstupním a výstupním zařízením. Tato koncepce tvoří základ i dnešních počítačů. Počítače druhé generace jsou tranzistorové. Vynález tranzistoru umoţnil zmenšení rozměrů celého počítače, zvýšení výpočetní rychlosti a hlavně spolehlivosti. Došlo také k výraznému sníţení spotřeby elektrické energie. První počítač druhé generace se jmenoval UNIVAC (UNIVersal Automatic Computer) a byl uveden do provozu v roce V této době vznikly první programovací jazyky (COBOL, FORTRAN). Počítače třetí generace jsou tvořeny integrovaným obvodem. První integrovaný obvod sdruţil v jednom čipu 4 tranzistory. U těchto počítačů byla pouţita virtuální paměť, pruţný disk a jehličková tiskárna. Začalo se experimentovat s propojením vzdálených počítačů. Příkladem počítače třetí generace můţe být například počítač PDP-1 od společnosti DEC, který byl uveden do provozu v roce Vyrobeno bylo 50 ks. Počítač pouţíval displej a klávesnici, skříň zabírala plochu 1,5 m2 a cena byla kolem $. S postupným vývojem integrovaných obvodů se neustále zvyšuje stupeň integrace. Proto se třetí generace počítačů dále dělí na: SSI - Small Scale Integration MSI - Middle Scale Integration LSI - Large Scale Integration VLSI - Very Large Scale Integration 12

5 Počítače čtvrté generace začínají vznikem osobních počítačů (PC Personál Computer). Tato generace trvá dodnes. Počítače obsahují integrované obvody střední a velké integrace, mají velkou kapacitu paměti a velkou rychlost. Integrované obvody s velkou integrací se nazývají mikroprocesory ALTAIR 8800 stavebnice prodávaná časopisem za cca 500 $ APPLE I APPLE II počítače dosáhly velkého obchodního úspěchu ATARI 2600 počítačový herní systém ZX 80 vyvinutý ve V.Británii IBM PC a kompatibilní 13

6 1983 PMD 85, IQ 151 Československá výroba Počítače páté generace budou počítače s umělou inteligencí. 3 Technické vybavení osobních počítačů Základem počítače typu PC je technické vybavení tzv. hardware. Aby jednotlivé části technického vybavení mohli vzájemně spolupracovat a plnit poţadavky uţivatele, musí existovat programové vybavení jako zprostředkovatel základních funkcí. Tímto vybavením je operační systém. 3.1 Rozdělení technického vybavení Běţný počítač typu PC se skládá z různých dílů. Technici firmy IBM jej před lety vymysleli a zkonstruovali jako stavebnici a s drobnými obměnami tento způsob stavby přetrval dodnes. Pokud chcete vyjmenovat části počítače, které jsou přímo" viditelné, skládá se počítač z těchto komponentů: základní jednotka (téţ zvané skříň či anglicky CASE kejs, základní deska, mikroprocesor, paměť, systémová sběrnice, podpůrné obvody, atd.) zobrazovací jednotka (monitor) klávesnice vnější paměť tiskárna další přídavná zařízení (myš, joystick, tablet, modem ) 14

7 3.1.1 Základní jednotka Základní jednotka počítače ukrývá ve své skříni základní desku s mikroprocesorem, paměťmi, konektory pro rozšiřující zařízení (takzvané sloty), rozšiřující zařízení v podobě zásuvných modulů (karet), diskové paměti a napájecí zdroj. Pokud počítač nemá zvukovou kartu, bývá zde ještě reproduktor. Skříň tvoří obal a kostru počítače a s výjimkou luxusních značkových PC nevypovídá nic o celkové kvalitě zařízení. Můţe být postavena na výšku, pak je nazývána věţí (anglicky tower - čti taur). Uváţíte-li velikost skříně, změní se názvy na minivěţ (mini tower), střední věţ (middle tower) nebo velkou věţ (big tower). Leţí-li skříň naplocho, pak se jedná o takzvaný desktop a jeho varianty, například sníţený desktop (slim). Pamatujte, ţe čím menší skříň, tím méně přídavných zařízení do ní lze umístit, coţ můţe někdy vadit. 1 síťový vypínač 6 čtečka paměťových karet 2 RESET 7 LCD indikátor 3 LED power 8 USB port 4 LED HDD 9 připojení sluchátek 5 DVD mechanika 10 připojení mikrofonu 15

8 Na přední stěně skříně najdete základní ovládací prvky PC. Je zde síťový vypínač, označený 0/1, ON/OFF či POWER. Můţe mít podobu tlačítka nebo kolébky. Jeho umístění jinde neţ na předním panelu se v dnešní době nepouţívá, pouze u sestav s historickou hodnotou jej najdete na boku, nebo vzácněji i na zadní části skříně. Síťový vypínač pouţívejte co nejméně, vypínání při kaţdém odchodu z pracoviště by výrazně ovlivnilo ţivotnost částí PC. Nejvíce ohroţeny jsou části, obsahující mechanické pohyblivé díly, to je například pevný disk. Další ovládací prvek je tlačítko RESET. Je určeno k restartování počítače, pokud PC přestalo reagovat na pokyny z klávesnice. Po dobu jeho stisku je odpojeno napájení základní desky - nastává tedy stav jako při vypnutí (a opětovném zapnutí) pomocí síťového vypínače. Z tohoto důvodu platí poučení, uvedené v předchozím odstavci - pouţívejte toto tlačítko s rozmyslem a co nejméně. Pamatujte si, ţe jeho stisk v nevhodný okamţik můţe vést ke ztrátě dat (pokud jsou zrovna ukládána), nebo ke ztrátě všech úprav (pokud nebyly nově uloţeny)! Ţe jeho pouţití je nouzový prostředek k znovuzprovoznění počítače lze vysledovat i z velikosti či umístění tohoto tlačítka - někdy je tak malé, ţe jej lze stisknout pouze tenkým předmětem (propisovací tuţkou), jindy je schováno pod krytem. Na novějších počítačích se objevuje tlačítko SLEEP, jehoţ stisk uspí" počítač tak, aby byla minimalizována spotřeba elektrické energie, ale aby nebyla ukončena prováděná činnost. Po probuzení se počítač bude nacházet v tom stavu, v jakém byl před uspáním. Na přední stěně počítače jsou i indikační prvky. Nejvíce se zde objevují světelné diody (LED), které signalizují činnost počítače. Lze objevit signalizaci zapnutí PC (nejčastěji zelené světlo, označení POWER), signalizaci činnosti pevného disku (obvykle červené světlo) a signalizaci rychlejšího reţimu PC (často ţluté světlo, označení TURBO dnes se jiţ nepouţívá) nebo signalizaci pohotovostního reţimu (SLEEP). Některé skříně mají i LCD displej, který ukazuje taktovací kmitočet procesoru. Tento displej má údaj nastavený od firmy, která počítač smontovala, lze tedy vhodným nastavením signalizovat libovolný taktovací kmitočet, neţ je ve skutečnosti pouţit. Na přední stěnu skříně ústí také jednotky přenosných diskových pamětí (disketové mechaniky, přenosné pevné disky, mechaniky DVD, blu-ray a jiné) a jejich ovládacích prvky. Na zadní stěnu skříně ústí nejrůznější konektory a výstup vzduchu od chladícího ventilátoru zdroje počítače. Do konektorů se připojují monitory, klávesnice, myši, tiskárny, ale i další zařízení jako scannery, modemy, kabeláţ počítačových sítí a také napájecí kabel pro připojení počítače do zásuvky rozvodné sítě. Pokud nepouţijete hrubou sílu, povede se vám zastrčit konektor zařízení pouze na určené místo. Jestli je stejných typů konektorů více, jsou zpravidla symbolicky označeny - například konektory typu PS/2 pro myš a klávesnici. Nově výrobci prosazují takzvaný USB port - ten sjednocuje tvar konektoru pro všechna připojitelná zařízení. Jeho výhodou je, ţe uţivatel nemusí hledat nic víc neţ volný konektor, o ostatní se postará sám počítač. Běţné konektory mohou být označeny jako VIDEO (sem se připojí kabel od monitoru), PARALELL, LPT či PRN (tiskárna, scanner, modem ), SERIAL či COM (myš, modem ), popřípadě GAME nebo JOYSTICK (co jiného neţ joystick). Klávesnici připojíte do zásuvky KEYBOARD a myš do MOUSE. Většina PC však tato označení nemá. Pamatujte si, ţe připojování a odpojování zařízení se provádí vţdy při vypnutém počítači! Jinak můţe dojít k poškození připojeného zařízení nebo i částí počítače - proudovými impulsy, vznikajícími při připojování či odpojování konektorů. 16

9 Zadní strana počítače 1 zapnutí a vypnutí počítače 7 S-video výstup 2 napájení počítače (230V) 8 RJ-45 port (počítačová síť) 3 WI-FI karta (anténa) 9 USB port 4 e-sata port 10 IEEE 1394 port (Firewire) 5 DVI výstup (připojení monitoru) 11 PS/2 port - klávesnice 6 zvuková karta 12 PS/2 port - myš 1 PS/2 - myš 5 PS/2 - klávesnice 2 paralelní port 6 e-sata port 3 IEEE 1394 port (Firewire) 7 USB port 4 RJ-45 port (počítačová síť) 8 audio vstup/výstup 17

10 mikroprocesor Technické vybavení osobních počítačů Vnitřní uspořádání počítače 1 zdroj 6 reproduktor 2 CD ROM 7 operační paměť (RAM) 3 disketová mechanika 8 ISA sběrnice 4 pevný disk 9 PCI sběrnice 5 pevný disk 10 mikroprocesor s chladičem Blokové zobrazení sestavy počítače GČP hodiny monitor myš nebo modem sériové zařízení paralelní tiskárna paralelní zařízení řídící jednotka zobrazovače COM1 COM2 LPT1 LPT2 AGP PCIE sériové rozhraní paralelní rozhraní RAM systémová sběrnice obsahuje sběrnici: datovou, adresovou, řídící (AGP, PCI..) ROM klávesnice pruţný disk řídící jednotka pruţ. disků pruţný disk IDE rozhraní ATA, SATA, Ultra ATA pevný disk CD ROM rozhraní USB, FireWire rozhraní Thunderbolt a další přídavná zařízení 18

11 GČP (hodiny) generátor časovacích pulsů (taktovací frekvence). Vytváří časovací signály, které jsou potřebné pro činnost a synchronizaci mikroprocesoru, ostatních podpůrných obvodů počítače i jeho přídavných zařízení. Systémová sběrnice je to soubor souběţných vodičů, na něţ se připojují jednotlivé bloky (moduly) základní jednotky a přídavných zařízení (ISA). V počítači se pouţívá systém několika sběrnic: - datová sběrnice (pro přenos dat) - adresová sběrnice (pro přenos paměťových adres) - řídící sběrnice (pro přenos řídících signálů) Sériové rozhraní Paralelní rozhraní PCI (Peripheral Component Interconnect) sběrnice pro připojení rozšiřujících karet síť, video, audio Přenosová rychlost: PCI MB/s PCI MB/s PCI-X 1 GB/s AGP (Accelerated Graphics Port) sběrnice pro připojení grafických karet, která má vyhrazený 32 bitový kanál do hlavní paměti. Přenosová rychlost: AGP 1x 264 MB/s AGP 2x 528 MB/s AGP 4x 1 GB/s AGP 8x 2 GB/s IDE (Integrated Drive Electronics) hardwarové rozhraní pouţívané pro připojení pevných disků, CD mechanik, disketových jednotek atd. IDE standart má jiţ několik generací: ATA, Fast ATA, Ultra ATA (133 MB/s) USB (Universal Serial Bus) univerzální sériové rozhraní pro připojení periférií klávesnice, myš, joystick, scanner, tiskárna, modem, digitální fotoaparát, CD mechanika atd. Připojeno můţe být 127 zařízení. Přenosová rychlost: USB 1.0 1,5 MB/s USB MB/s USB MB/s FireWire (IEEE1394) vysokorychlostní sériové rozhraní, které umoţňuje připojit aţ 63 zařízení. Přenosová rychlost: IEEE MB/s IEEE 1394II 100 MB/s IEEE 1394b 400 MB/s 19

12 Thunderbolt velmi rychlé sériové rozhraní s vysokou datovou propustností. Délka kabelů je omezena na 3 metry. Výhodou je moţnost napájet připojené zařízení s maximálním příkonem 10 W. Pomocí tohoto rozhraní lze připojit nejen pevné externí disky, ale také s příslušnou redukcí libovolné externí zařízení včetně monitoru. Rozhraní v sobě kombinuje grafický port DisplayPort a rychlou PCI express sběrnici. Přenosová rychlost: 10 Gb/s Porovnání přenosových rychlostí jednotlivých rozhraní: Rozhraní Infračervené (IrDA) Sériový port (COM) Paralelní port (LPT) USB 1.0 USB 2.0 USB 3.0 Bluetooch FireWire IEEE 1394b Thunderbolt Wi-Fi b Maximální přenosová rychlost 4 Mb/s 115 Kb/s 920 Kb/s 12 Mb/s 480 Mb/s 5 Gb/s 5,6 Mb/s 3200 Mb/s 10 Gb/s 22 Mb/s Základní deska Základní deska (systémová deska) je částí, určující moţnou sestavu a tím do značné míry vlastnosti PC. Je vyrobena z umělé hmoty, protkaná spletí elektrických spojů. Protoţe spojů je na desce mnoho, je deska několikavrstvá. Spoje propojují jednotlivé části základní desky - mikroprocesor, paměti, sběrnice, matematický koprocesor, generátor časových pulsů (hodiny) a také konektory pro připojení dalších zařízení. Některé typy základních desek obsahují i další části počítače, které se dříve zapojovali jako samostatné moduly - dnes běţně na desce najdete řadič pro připojení diskových pamětí, sériové a paralelní rozhraní, stále častěji i část pro zpracování zvuku a také zobrazovací jednotku. Základní deska: - Je základem kaţdého PC; - Poskytuje potřebná rozhraní a přípojné body pro ostatní zařízení; - Zajišťuje vzájemné propojení všech zařízení. Na základní desce záleţí, jaká bude konfigurovatelnost počítače, jeho rozšiřitelnost, stabilita a kompatibilita. Významným určujícím prvkem základní desky, který definuje vlastnosti je čipová sada. Čipová sada je soustava dvou integrovaných obvodů. Jeden je umístěn v tzv. severní části základní desky a druhý v jiţní části základní desky. - označení integrovaného obvodu v severní části northbridge - označení integrovaného obvodu v jiţní části southbridge 20

13 Úlohou integrovaného obvodu northbridge je zajištění komunikace mezi: - procesorem - operační pamětí - AGP grafickou kartou - southbridge čipem Úlohou integrovaného obvodu southbridge je zajištění připojení následujících zařízení: - USB zařízení - pevné disky a pod. - rozšiřující katy (PCI) Popis základní desky 1 patice pro mikroprocesor 10 baterie pro napájení CMOS 2 paměťové sloty (operační paměť) 11 PCI sběrnice 3 slot pro připojení FDD 12 PCI-Express 16x sběrnice 4 slot pro připojení HDD 13 PCI-Express 1x sběrnice 5 napájení základní desky 14 PCI-Express 16x sběrnice 6 SATA konektory 15 northbridge 7 southbridge 16 audio konektory 8 USB konektor 17 paralelní port 9 CMOS paměť 18 PS/2 konektory 21

14 Formáty základní desky Formát základní desky musí souhlasit s formátem počítačové skříně. Jednotlivé typy formátů: - AT (zastaralé) - baby-at (zastaralé) - ATX (sdruţuje konektory do jediného panelu na zadní straně skříně) - matx, Mini ATX, Flex ATX (zmenšená varianta ATX - méně slotů PCI) - ITX (miniaturní formát desky) - BTX (nástupce formátu ATX - hlavní výhodou je lepší řešení chlazení a distribuce napájení v základní desce) Formát Délka Šířka ATX 30,5cm 24,4cm MiniATX 28,4cm 20,8cm Flex ATX 22,9cm 19,1cm Micro ATX 24,4cm 24,4cm ITX 21,5cm 19,1cm ATX Formát mikro ATX formát 22

15 ITX formát nano ITX Formát BTX formát 23

16 Napájení AT základní desky Napájení ATX základní desky ATX skříně Výhody: - skříně s označením ATX bývají univerzální, tzn. ţe do nich můţete osadit AT, ATX nebo MicroATX základní desku - větší přehlednější prostor uvnitř skříně - snadnější instalace - elektronicky spínaný zdroj, kterým se při ukončení Windows automaticky vypne počítač Nevýhody: - zdroj je neustále pod napětím - pokud zapojíte monitor do zdroje ve skříni, nebude se po vypnutí počítače odpojovat od sítě tak, jak tomu bylo u AT skříní - draţší - rozměrově větší, neţ-li AT skříňě 24

17 AT skříně Výhody: - levnější neţ ATX skříně - menší rozměry - po vypnutí jsou zcela odpojeny od sítě Nevýhody: - komplikovanější instalace díky samostatným I/O portům - málo místa uvnitř skříně Mikroprocesor Mikroprocesor je srdcem počítače. Provádí veškeré výpočty a operace. Je to sloţitý integrovaný obvod, uloţený do vhodného pouzdra. Dnešní mikroprocesory vyţadují pro spolehlivou činnost dobré chlazení - to bývá zajištěno přídavnými chladícími ţebry a ventilátorkem. Výkonnost mikroprocesoru ovlivňují nejvíce dvě hlediska - architektura mikroprocesoru a tzv. taktovací frekvence procesoru. Architektura mikroprocesoru se neustále vyvíjí, vývoj donedávna určovala firma Intel, které dnes úspěšně konkuruje firma AMD. Mikroprocesory (a tím i osobní počítače) můţete rozdělit do několika kategorií (modelová řada mikroprocesorů firmy Intel): 286 Zastaralý typ, který uţ se nevyrábí a neprodává. Tyto počítače umoţňují spouštět jednoduché programy, které většinou jsou vytvořeny pro operační systém DOS. Moderní větší programy (včetně nových her) a programy určené pro operační systém Microsoft Windows na těchto typech počítačů spustit nelze. 386 Zastaralý typ, který uţ se nevyrábí a neprodává. Tyto počítače umoţňují spouštět větší jednoduché programy. Při dostatečné operační paměti (alespoň 8 MB RAM) lze pouţít i starší verze systému Microsoft Windows (3.1, 3.11). Rychlost zpracování náročnějších aplikací je však neuspokojivá. Tento typ počítače se vyskytuje ve dvou variantách SX (pomalejší bez matematického koprocesoru) a DX (rychlejší s matematickým koprocesorem). 486 Zastaralý typ, který je vhodný pro systém Microsoft Windows a středně náročné aplikace. Na těchto typech počítačů se dá provozovat většina staršího dostupného softwaru. Není vhodný pro zpracování a zobrazování multimediálních aplikací (audio, video). Většina dnešních her je právě multimediálních. Tento typ počítače se vyskytuje ve dvou základních variantách SX (pomalejší 16 bit sběrnice) a DX (rychlejší 32 bit sběrnice). Pentium Zastaralý typ, který je určen pro většinu dostupných aplikací. Na těchto typech počítačů lze velmi dobře vyuţít operační systém Windows 95 a vyšší. 25

18 Pentium Pro Zastaralý typ, který je určen pro aplikace v oblasti prostorové grafiky, modelovacích systémů a řídících síťových počítačů. Pentium MMX Zastaralý typ s účinnější podporou multimediálních aplikací. Na těchto typech počítačů lze provozovat všechny dostupné aplikace včetně multimediálních. Pentium II Zastaralý typ, který je určen pro všechny typy aplikací včetně multimediálních. Pentium Celeron II Obdobná a levnější varianta mikroprocesoru Pentium II. Tento typ má oproti mikroprocesoru Pentium II menší vyrovnávací paměť cache, takţe je o trochu pomalejší. Pentium III Zastaralý typ pro vyuţití v aplikacích v oblasti prostorové grafiky, multimediálních aplikací a řídících síťových počítačů. V polovině roku 2005 byl tento typ procesoru prodáván pod označením Pentium Celeron (III). Pentium 4 Výprodejový typ, který je určen pro nové vizuálně orientované aplikace, vyţadující vysoký výpočetní výkon ve třech základních výpočetních oblastech: celočíselné výpočty, výpočty v plovoucí řádové čárce a multimediální aplikace. Pentium Dual-Core Je určen pro nové vizuálně orientované aplikace, pro zpracování prostorové grafiky, multimediálních aplikací vyţadující vysoký výpočetní výkon (cca 291 milionů tranzistorů). Core2 Duo Dvou-jádrový mikroprocesor, který je určen pro nové vizuálně orientované aplikace, pro zpracování prostorové grafiky, multimediálních aplikací vyţadující vysoký výpočetní výkon. Je vhodný pro běh více aplikací, které podporují rozdělování výpočetního výkonu mezi více jader (cca 350 milionů tranzistorů). Core2 Quad Čtyř-jádrový mikroprocesor, který je určen pro nové vizuálně orientované aplikace, pro zpracování prostorové grafiky, multimediálních aplikací vyţadující vysoký výpočetní výkon. Je vhodný pro běh více aplikací, které podporují rozdělování výpočetního výkonu mezi více jader (cca 700 milionů tranzistorů). Intel Core i3 Dvou-jádrový (čtyř-jádrový) mikroprocesor, který je určen pro nové vizuálně orientované aplikace, pro zpracování prostorové grafiky, multimediálních aplikací vyţadující vysoký výpočetní výkon. Tyto procesory byly představeny v roce Patří do nejniţší výkonové skupiny procesorů Core i. Těmto procesorům chybí technologie Turbo Boost (viz. níţe). Existují varianty pro stolní počítače a pro notebooky. Některé verze mají vestavěné grafické jádro. Intel Core i5 Čtyř-jádrový (dvou-jádrový) mikroprocesor patří do skupiny střední úrovně výkonnosti. Některé tyto procesory obsahují grafické jádro a technologii Turbo Boost. Nabízí vhodné řešení pro výkonný a cenově dostupný moderní domácí počítač. Intel Core i7 Vyrábí se varianty dvou-jádrové, čtyř-jádrové a šesti-jádrové. Procesory podporují všechny technologie známé z Core 2 Duo a přidávají nové. Všechny procesory obsahují technologii Turbo Boost. Některé z nich obsahují grafické jádro. Pentium Itanium Pentium Xeon Procesor určený pro servery. Procesor určený pro servery. 26

19 Pentium Itanium 2 Procesor určený pro servery. Pentium Dual Core Itanium Procesor určený pro servery (cca 1,5 miliardy tranzistorů). Firma AMD nejprve kopírovala procesory firmy Intel, tak jako spousta jiných výrobců. Od procesoru Pentium je však architektura procesoru chráněna patentem, AMD proto vyvinula vlastní procesory označené jako K5 (obdobné jako procesor Pentium - jiţ se nevyrábí), následovaly typy K6, K6 - II, K6 - III, jejich rozšíření 3D Now (obdoba MMX u Pentia), Duron (obdoba mikroprocesoru Celeron II), modernější nese název Athlon (Pentium III-4). S tímto procesorem dokonce přišla na trh dříve neţ Intel s procesorem Pentium III - bylo to poprvé, co Intel neměl nejvýkonnější procesor. Na trhu lze ještě objevit procesory firem IBM a IDT. Jejich výhodou je niţší cena, ta je bohuţel vyváţena niţší výkonností. Modelová řada mikroprocesorů firmy AMD: K5, K6 Zastaralý typ. Duron Zastaralý typ, který je určen pro většinu dostupných aplikací. Na těchto typech počítačů lze velmi dobře vyuţít operační systém Windows 95 a vyšší. Sempron Turion Athlon Opteron Zastaralý typ, který je určen pro většinu dostupných aplikací. Zastaralý typ určený pro levné notebooky niţší třídy. Zastaralý typ, který je určen pro všechny typy aplikací včetně multimediálních. Procesor určený pro servery. Phenom Více-jádrový mikroprocesor, který je určen pro nové vizuálně orientované aplikace, pro zpracování prostorové grafiky, multimediálních aplikací vyţadující vysoký výpočetní výkon. Je vhodný pro běh více aplikací, které podporují rozdělování výpočetního výkonu mezi více jader K8 K10 Niţší výkonnostní třída mikroprocesorů. Dnes jiţ zastaralé. Čtyř-jádrový mikroprocesor s podporou virtualizace. Athlon II Tří-jádrový (čtyř-jádrový) mikroprocesor. Je zaměřen na střední výkonnostní třídu a patří mezi doplňkový produkt řady Phenom II. Phenom II Vyrábí se varianty dvou-jádrové, tří-jádrové, čtyř-jádrové a šesti-jádrové. Podporují virtualizaci a mají vylepšenou antivirovou ochranu. Kaţdý typ mikroprocesoru je vyráběn v řadě verzí, lišících se maximální rychlosti, kterou je mikroprocesor schopen pracovat. Tato rychlost je udávána jako takzvaná taktovací frekvence. Čím je toto číslo vyšší, tím výkonnější je mikroprocesor. Je snad zbytečné dodávat, ţe současně musíte očekávat i jeho vyšší cenu. 27

20 Taktovací frekvence určuje počet pracovních stavů mikroprocesoru za jednu sekundu. První mikroprocesory byly taktovány frekvencí 4,77 MHz (tj změn za sekundu), dnešní maximum je více neţ 3,2 GHz. Taktovací kmitočet se odvozuje od kmitočtu generátoru časových pulsů (GČP hodiny). Kaţdý procesor v osobním počítači pracuje s určitou frekvencí (vnitřní interní frekvence). Od procesorů 486 DX/2 (viz. obr. výše) se však vnitřní frekvence oproti frekvenci vnější (externí) odlišuje. Proto se v označení procesoru udává interní takt procesoru. Externí takt se označuje jako FSB (Front Side Bus). Dnešní procesory mají velmi velký výkon, který ale způsobuje velký odběr elektrické energie a tím i zahřívání procesoru. Stejně jako v jiných oblastech počítačové techniky, i v oblasti mikroprocesorů panuje překotný vývoj. Kaţdý rok jsou uváděny nové procesory o vyšším výkonu. Velmi rychle proto zastarávají nejen technické informace, ale i počítače samotné. Turbo Boost Turbo Boost je funkce, která umoţňuje zvýšení násobiče (a spolu s tím i frekvence) procesoru v případě, ţe jej zatěţují aplikace neoptimalizované pro vícejádrové procesory a část procesoru není vytíţena. V takovém případě procesor automaticky zvýší násobič u jednoho či více jader tak, aby nepřekročil stanovené limity maximální spotřeby, čímţ můţe dojít k významnému navýšení výkonu. Hlavní pouţití má v případě, kdy procesor má vytíţené jedno jádro, některou aplikací pouţívající jedno jádro. V takovém případě je moţno automaticky zvednout frekvenci vyuţívaného jádra a to tak, ţe zvedneme násobič aţ o 5, ovšem za podmínky, ţe ostatní jádra mají minimální vytíţení. Hlavním důvodem tohoto pravidla je to, ţe nesmíme překročit doporučenou pracovní teplotu procesoru. Pokud jsou 2 jádra plně vytíţena a zbylá dvě jsou v minimálním zatíţení, pak je moţno zvednout násobič o 2-3. Pokud jsou všechna jádra maximálně zatíţena, pak lze zvednout násobič o 1-2. Zvyšování výkonu procesoru pomocí technologie Turbo Boost je zobrazeno na obrázku. 28

21 Intel 8080 Intel 8086 Intel Intel DX Intel SX Intel SL Intel DX Intel SX Intel DX2 Intel DX4 Intel Pentium Intel Pentium MMX Intel Pentium Pro Intel Pentium II Intel Pentium II Xeon Intel Celeron Intel Celeron A Intel Pentium III Intel Pentium III Xeon Intel Celeron Intel Pentium 4 Intel Celeron Intel Itanium Intel Pentium M Intel Celeron Intel Celeron M Intel Celeron D Intel Pentium D Dual-Core Intel Itanium Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Quad Intel Pentium Dual-Core Intel Celeron Dual-Core Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Quad 2 4, Intel DX Intel SX Intel SL Intel DX Intel SX Intel DX2 Intel DX4 Intel Pentium Intel Pentium MMX Intel Pentium Pro Intel Pentium II Intel Pentium II Xeon Intel Celeron Intel Celeron A Intel Pentium III Intel Pentium III Xeon Intel Celeron Intel Pentium 4 Intel Celeron Intel Itanium Intel Pentium M Intel Celeron Intel Celeron M Intel Celeron D Intel Pentium D Dual-Core Intel Itanium Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Quad Intel Pentium Dual-Core Intel Celeron Dual-Core Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Quad 3,2 3,0 3,0 5,0 5,0 6,1 10,0 12,8 8,0 15,7 21,2 17,8 22,0 30,8 25,2 37,5 35,0 27,0 27,0 50,0 75,3 70,0 65,0 65,0 65,0 65,0 84,0 91,0 95,0 116,0 105,0 130,0 Technické vybavení osobních počítačů Grafy parametrů procesorů Intel Procesory do roku 2008 Ztrátový výkon [W] Ztrátový výkon [W] 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Frekvencí [MHz] Frekvence [MHz]

22 Intel 8080 Intel 8086 Intel Intel DX Intel SX Intel SL Intel DX Intel SX Intel DX2 Intel DX4 Intel Pentium Intel Pentium MMX Intel Pentium Pro Intel Pentium II Intel Pentium II Xeon Intel Celeron Intel Celeron A Intel Pentium III Intel Pentium III Xeon Intel Celeron Intel Pentium 4 Intel Celeron Intel Itanium Intel Pentium M Intel Celeron Intel Celeron M Intel Celeron D Intel Pentium D Dual-Core Intel Itanium Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Quad Intel Pentium Dual-Core Intel Celeron Dual-Core Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Quad Intel 8080 Intel 8086 Intel Intel DX Intel SX Intel SL Intel DX Intel SX Intel DX2 Intel DX4 Intel Pentium Intel Pentium MMX Intel Pentium Pro Intel Pentium II Intel Pentium II Xeon Intel Celeron Intel Celeron A Intel Pentium III Intel Pentium III Xeon Intel Celeron Intel Pentium 4 Intel Celeron Intel Itanium Intel Pentium M Intel Celeron Intel Celeron M Intel Celeron D Intel Pentium D Dual-Core Intel Itanium 2 Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Quad Intel Pentium Dual-Core Intel Celeron Dual-Core Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Quad 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,800 0,600 0,350 0,350 0,350 0,350 0,250 0,250 0,250 0,180 0,180 0,180 0,180 0,130 0,180 0,090 0,180 0,065 0,090 0,090 0,090 0,065 0,065 0,065 0,065 0,045 0,045 3,000 6,000 Technické vybavení osobních počítačů Velikost tranzistoru [µm] Velikost tranzistoru [µm] Operace [mil./sec.] Operace [mil./sec.]

23 Procesory od roku 2008 do roku

24 3.1.2 Paměť a číselné soustavy Počítač pouţívá různé typy pamětí. Odlišují se svou funkcí, velikostí, rychlostí zápisu a čtení, schopností udrţet data v paměti. Úkolem paměti je zpřístupňovat data dle potřeby počítače a data jiţ nepotřebná odkládat. Velikost paměti je také jedním z faktorů určujícím mnohdy dost výrazně výkonnost počítače. Populární poučka praví, ţe paměti není nikdy dost - vţdy bude nějaká chybět, kdyţ ne hned, tak po nějaké době určitě. Mnohdy byste byli překvapeni, jak dokáţe dýchavičný počítač pookřát po zvětšení paměti. Velikost paměti se udává v určitých jednotkách. Základní jednotkou je bit (čti bit - označení b). Jeden bit je nejmenší jednotkou informace a lze si ho představit jako ANO či NE, VYPNUTO/ZAPNUTO nebo PRAVDA/NEPRAVDA. V počítači je jeden bit představován logickou jedničkou (ano) nebo logickou nulou (ne). Protoţe číselná soustava, vyuţívající pouze jedničku a nulu se nazývá dvojková čili binární, získal odvozením svůj název bit - z anglického Binary Digit. Je zřejmé, ţe jeden bit nestačí k vyjádření sloţitějších situací. Proto se pouţívá jednotka větší, coţ je byte (čti bajt, označení B). Platí rovnice 32 1 byte = 8 bit Jeden byte je osm bitů. Kaţdý znak v počítači (písmeno, číslice, interpunkční znaménko) je vyjádřen právě jedním bytem (čti bajtem). Ani tato jednotka není dostatečně velká, existují proto jednotky vyšší jako je kilobyte (KB), megabyte (MB), gigabyte (GB) a dnes se začíná pouţívat i terabyte (TB). Podle předpon se zdá ţe je vše jednoduché - 1 KB je 1000 B. Ale není tomu tak. Protoţe počítač pracuje s dvojkovou soustavou je 1 KB = 2 10 B (tj B). kilobyte (KB), coţ je 2 10 = B (bytů) megabyte (MB), coţ je 2 20 = KB = B gigabyte (GB), coţ je 2 30 = MB = B terabyte (TB), coţ je 2 40 = GB = B petabyte (PT), coţ je 2 50 = TB = B

25 Pokud vám někdy nebude souhlasit údaj o velikosti paměti, můţe to být právě chybným přepočtem jednotek. Číselné soustavy Číselné soustavy nám slouţí k zobrazení čísel a k provádění základních matematických operací. V běţném ţivotě pouţíváme desítkovou číselnou soustavu. Tato soustava ale není nejvhodnější pro zpracování v počítači. V počítačové technice se pouţívá dvojková číselná soustava. Nejčastěji pouţívané číselné soustavy: - desítková (decimální, dekadická) - dvojková (binární) - šestnáctková (hexadecimální) Desítková soustava pouţívá celkem 10 číslic (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Základem této soustavy je číslo 10. Dvojková soustava pouţívá dvě čísla (0, 1). S touto soustavou se můţeme nejčastěji setkat ve výpočetní technice. Základem této soustavy je číslo 2. Šestnáctková soustava pouţívá celkem 16 čísel. Protoţe k dispozici máte pouze 10 číslic, jsou zbývající nahrazeny písmeny velké abecedy (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F). Základem této soustavy je číslo 16. Převod čísel mezi soustavami Převod z desítkové soustavy na dvojkovou. Nejjednodušším způsobem je pouţití metody postupného dělení. To znamená, ţe desítkové číslo postupně dělíte základem dvojkové soustavy tj. číslem 2. Pokud po dělení dostanete zbytek, tak zapíšete dvojkové číslo 1. Pokud zbytek nemáte, zapíšete číslo 0. Příklad: F 10 = :2=95 zbytek po dělení je 0 a 0 95:2=47 zbytek po dělení je 1 a 1 47:2=23 zbytek po dělení je 1 a 2 23:2=11 zbytek po dělení je 1 a 3 11:2=5 zbytek po dělení je 1 a 4 5:2=2 zbytek po dělení je 1 a 5 2:2=1 zbytek po dělení je 0 a 6 1:2=0 zbytek po dělení je 1 a 7 F 2 =a 7 a 6 a 5 a 4 a 3 a 2 a 1 a 0 = F z číslo se základem číselné soustavy a i číselné koeficienty na jednotlivých řádových místech čísla Fz 33

26 Převod z dvojkové soustavy na desítkovou Kaţdé číslo lze vyjádřit v rozvinutém tvaru pomocí mocnin základu soustavy. Příklad: F 2 =11011 F 2 = F 10 = F 10 =27 Převod z desítkové soustavy na šestnáctkovou Příklad: F 10 =210 Nejdříve provedete převod na soustavu dvojkovou F 2 = Dvojkové číslo rozdělíte na části po čtyřech číslicích (zprava doleva) a kaţdou čtveřici převede samostatně na hexadecimální číslo D 2 F 16 =D2 Převod z šestnáctkové soustavy na desítkovou Příklad: F 16 =EF (E=14, F=15) F 16 = F 10 = F 10 =239 Aritmetické operace ve dvojkové soustavě Sčítání dvojkových čísel Pro sčítání binárních čísel platí stejné zásady jako pro sčítání čísel dekadických s tím, ţe přenos jedničky do vyššího řádu je generován, kdyţ součet nabude hodnoty 10 (u dvojkových čísel je 1+1=10). 34

27 Příklad: (součet v prvém sloupci odprava generuje jedničku přenosu, ta se sčítá s dalším sloupcem, čímţ je generován další přenos a podobně ve třetím sloupci). Sčítání v digitálních počítačích probíhá v elektronických jednotkách zvaných sčítačky. Násobení dvojkových (binárních) čísel Násobení s binárními čísly se provádí v počítačích obvykle podle stejného algoritmu jako v dekadické soustavě. Příklad: * * Základní pojmy Informační kapacita maximální mnoţství informace, které je moţné uloţit v paměti. Udává se v bitech nebo v jednotkách vyšších. Šířka toku dat šířka toku dat je počet bitů, které se po sběrnici přenášejí současně. (šířka sběrnice) Druhy pamětí V počítači se pouţívají dva základní druhy pamětí - vnitřní (RAM, ROM) - vnější (diskové, páskové, aj.) 35

28 Dělení pamětí Podle způsobu přístupu - s libovolným přístupem (RAM Random Access Memory) Jednotlivá místa paměti se od sebe liší adresou a tuto adresu je moţné volit při kaţdém přístupu libovolně. - se sériovým přístupem (SAM Serial Access Memory) Adresy paměťových míst musíme generovat sekvenčně v souladu s posloupností dat umístěných v paměťových místech. Podle možnosti zápisu a čtení - paměti pro čtení a zápis (RWM Read Write Memory) jsou energeticky závislé - paměti pouze pro čtení (ROM Read Only Memory) jsou energeticky nezávislé ROM jsou programovány maskou při výrobě PROM (Programable ROM) paměti, které se prodávají nenaprogramované. Programují se ve speciálním zařízení u zákazníka. Lze ji naprogramovat pouze jednou. EPROM (Erasable ROM) jsou mazatelné a znovu programovatelné. Mazání se provádí ultrafialovým světlem. EEPROM (Electricaly Programable ROM) elektricky mazatelné a programovatelné paměti ROM. Podle principu činnosti - SRAM (Static RAM) paměťové buňky jsou tvořeny bistabilním klopným obvodem. - DRAM (Dynamic RAM) paměťové buňky jsou tvořeny MOS (Metal Oxid Semiconductor) tranzistorem. Informace je uloţena ve formě náboje v kapacitoru, tvořeném elektrodami tranzistoru. Náboj je menší neţ 1 pf náboj je nutné pravidelně obnovovat. - PROM přepálení tavných pojistek Vnitřní paměť Vnitřní paměť se dělí na dva základní typy RAM a ROM. Paměť typu RAM (Random Access Memory) neboli paměť s přímým přístupem je paměť dočasná to znamená, ţe její obsah se ztratí, pokud je přerušeno napájení paměti a nelze ho obnovit připojením napájecího napětí. Paměť typu ROM (Read Only Memory) je paměť trvalá čili paměť pouze pro čtení. Obě mají své nezastupitelné místo. Paměť RAM se vyuţívá jako tzv. operační paměť počítače, nebo paměť zobrazovací jednotky. V ní jsou uloţena data, s kterými počítač pracuje. Za minimum velikosti operační paměti pro běţnou činnost (konec roku 2008) je povaţováno 2 GB, paměť zobrazovací jednotky pak 256 MB. Paměť RAM je rychlejší neţ paměť typu ROM. Paměť RAM určená pro operační paměť PC je v různém provedení starší moduly SIMM krátké (30 pin) a dlouhé (72 pin), moderní PC pouţívají moduly DIMM - SDRAM, DDR(2) SDRAM, DDR(3) SDRAM a RIMM - RDRAM. Při rozšiřování paměti je třeba vědět, jaký typ a jaký počet modulů je moţné osadit. Lze doporučit, aby počítač prohlédl technik dodavatelské firmy, který by navrhl následně i způsob rozšíření. Paměť typu ROM má svůj obsah pevně určen uţ z výroby. Tento obsah můţete pouze číst, nelze ho upravovat. Proto se pouţívá v počítači pro uloţení základních obsluţných rutin (tzv. BIOS) pro ovládání přídavných zařízení - klávesnice, myši, tiskárny - které se spouští po zapnutí PC. Číst obsah sice můţete jen při připojeném napájecím napětí, ale jeho odpojením se obsah paměti nesmaţe. 36

29 Rychlosti operační paměti: Typ RAM Název Modul Přenosová rychlost SDRAM PC100 DIMM 0,8 GB/s SDRAM PC133 DIMM 1,0 GB/s DDR SDRAM DDR-200 DDR-DIMM 1,6 GB/s DDR SDRAM DDR-800 DDR-DIMM 6,4 GB/s DDR 3 SDRAM DDR-800 DDR-DIMM 6,4 GB/s DDR 3 SDRAM DDR-1333 DDR-DIMM 10,67 GB/s DDR 3 SDRAM DDR-1600 DDR-DIMM 12,8 GB/s RDRAM PC600 RIMM 1,2 GB/s RDRAM PC800 RIMM 1,6 GB/s RDRAM PC1066 RIMM 2,1 GB/s RDRAM PC1066 RIMM 32bit 4,2 GB/s Vnější paměť Ukládání dat pouze do pamětí by při práci s počítačem nestačilo - jak byste zachovali to, co jste vytvořili, pokud PC vypnete? Proto mají počítače ještě další, tzv. diskové paměti, páskové paměti nebo kartové paměti. Diskové paměti získali svůj název od podoby média, na které jsou data ukládána vypadá jako disk. Aby mohly diskové paměti komunikovat s počítačem, musí PC obsahovat takzvaný řadič. Dříve býval v podobě zásuvné karty, nyní je často integrován na základní desce počítače. Alespoň před prvním pouţitím je vhodné diskovou paměť takzvaně naformátovat tím si velký povrch disku rozdělíte na mnoţství menších úseků ty se nazývají stopy a sektory. Údaje o jejich obsahu se zapisují do tabulky (FAT), podle ní jsou vyhledávány volné úseky (při zápisu) nebo části hledaných dat (při čtení). Formátování lze provést kdykoli, zvláště ho lze doporučit, chcete-li disk následně pouţít pro zálohování dat. Veškeré informace (data, programy) budou formátováním z disku smazány. Rozdělení disku při formátování sektory stopy Velikost a vlastnosti u pevných disků jsou dány pouţitým souborovým systémem. Nejstarší dosud pouţívaný typ je FAT 16. Ten má horší vyuţití místa na disku (malé mnoţství dat obsazuje velký prostor) a neumí pracovat s disky většími neţ 2 GB. Proto se nyní pouţívá FAT 32 zde je maximální velikost disku teoreticky aţ 2 TB. Vyuţití místa na disku je mnohem lepší. Protoţe ani FAT 32 nevyhovuje náročným poţadavkům bezpečnosti a spolehlivosti při vysoké rychlosti a efektivitě, vytvořila firma Microsoft nový systém správy dat NTFS. Filozofie systému NTFS je odlišná od filozofie FAT. Základem systému je jediný soubor zvaný Master File Table (MFT). Systém NTFS má v sobě jiţ zabudovánu kompresi, která se odehrává v reálném čase. Běţný uţivatel nemá vţdy moţnost ovlivňovat typ souborového systému ten je dán pouţitým operačním systémem a volbami při aktivaci disku. 37

30 Pevný disk Pevný disk je často nazýván také hard disk (zkratka HDD). Skládá se z několika tuhých kotoučků z kovových slitin, které jsou umístěny na společné ose. Nad povrchem kaţdého kotoučku se pohybují elektromagnetické hlavičky ty umí data zapsat a číst. Disky se otáčejí, rotace dosahují 7200 otáček za minutu i více, hlavičky jsou od jejich povrchu vzdáleny pouhých několik tisícin milimetru! Při těchto parametrech je zřejmé, proč je pevný disk choulostivé zařízení kaţdý otřes zapnutého počítače nebo jen zrnko prachu v mechanice disku můţe způsobit poškození. Ve stavu bez napájení jsou hlavičky zaparkovány mimo citlivou oblast disku a umoţňují tak bezproblémový transport PC. První počítač s pevným diskem byl vyroben v roce 1956 firmou IBM s označením RAMAC. Disk měl velikost 24", 78 otáček za minutu a kapacitu 4,2 MB. Jeho cena se pohybovala okolo $. Pro zápis a čtení dat se pouţívá elektromagnetický záznam, obdoba záznamu magnetofonu. Jelikoţ data jsou zaznamenána na magnetické vrstvě, lze je působením magnetického pole poškodit. Magnetické pole Země tolik neškodí, zato elektromagnetická pole zařízení, napájených z rozvodné sítě (televizní a rozhlasový přijímač) nebo zařízení obsahující trvalé magnety (reproduktory) jsou pro uloţená data značnou hrozbou. Kapacity dnes prodávaných disků (konec roku 2008) začínají na 160 GB a končí (zatím) na 1 TB. V běţném počítači můţete mít aţ 4 pevné disky je nutné je však správně připojit a nakonfigurovat. Potřebujete-li pouţívat více disků, je moţné je připojit pomocí řadiče SCSI. Vzhledem k zapouzdření a umístění disku uvnitř skříně PC je omezen vliv okolních magnetických polí na uloţená data. V současné době se vyrábějí tyto varianty: 38 - Ultra ATA Ultra ATA Serial ATA - SCSI otáček - pro přenosné počítače - sníţená spotřeba otáček - stolní počítače levnější a pomalejší varianta otáček - stolní počítače (standard) otáček - pro výkonné pracovní stanice a servery - 2 MB paměti cache - 8 MB paměti cache - 16 MB paměti cache - u přenosných počítačů

31 Disky ATA EIDE ULTRA ATA/33 ULTRA ATA/66 ULTRA ATA/100 ULTRA ATA/133 - staré disky (do kapacity 1GB) - přenosová rychlost: 16MB/s - přenosová rychlost 33MB/s - nástupce ATA/33 - přenosová rychlost 66MB/s - nutno pouţít speciální propojovací kabel, jinak pouze ATA/33 - nástupce ATA/66 - přenosová rychlost 100MB/s - nutno pouţít speciální propojovací kabel (stejně jako u ATA/66) - nástupce ATA/100 - přenosová rychlost 133MB/s SATA I - nástupce ATA přenosová rychlost 150 MB/s SATA II SATA III - nástupce SATA I - přenosová rychlost 300 MB/s - nástupce SATA II - přenosová rychlost 600 MB/s Geometrie pevných disků Všechny jednotlivé disky, ze kterých se celý pevný disk skládá, jsou podobně jako u pruţného disku rozděleny do soustředných kruţnic nazývaných stopy (tracks) a kaţdá z těchto stop je rozdělena do sektorů (sectors). Mnoţina všech stop na všech discích se stejným číslem se u pevných disků označuje jako válec (cylinder). 39

32 Geometrie disku udává hodnoty následujících parametrů: Hlavy disku (heads) Počet čtecích (zapisovacích) hlav pevného disku. Tento počet je shodný s počtem aktivních ploch, na které se provádí záznam. Většinou kaţdý jednotlivý disk má dvě aktivní plochy a k nim příslušné čtecí (zapisovací) hlavy. Stopy disku (tracks) Počet stop na kaţdé aktivní ploše disku. Stopy disku bývají číslovány od nuly, přičemţ číslo nula má vnější stopa disku. Cylindry disku (cylindry) Počet cylindrů pevného disku. Tento počet je shodný s počtem stop. Číslování cylindrů je shodné s číslováním stop. Sektory (sectors) Počet sektorů, na které je rozdělena kaţdá stopa. U většiny pevných disků je podobně jako u pruţných disků počet sektorů na všech stopách stejný. Tento způsob do jisté míry plýtvá médiem, protoţe vnější stopy jsou delší a tudíţ by se na ně mohlo umístit více sektorů. Existují však i pevné disky, u nichţ se pouţívá tzv. zonální zápis označovaný jako ZBR (Zone Bit Recording). Jedná se metodu zápisu na pevný disk, která dovoluje umístit na vnější stopy pevného disku větší počet sektorů neţ na stopy vnitřní. ZBR tedy lépe vyuţívá záznamové médium, ale způsobuje podstatně sloţitější přístup k datům. Sektory bývají číslovány od jedničky. Zápis (čtení) na pevný disk probíhá podobně jako u pruţného disku na magnetickou vrstvu ve třech krocích: 40 - vystavení zapisovacích (čtecích) hlav na příslušný cylindr pomocí krokového motorku (dříve) nebo elektromagnetu (dnes) - pootočení disků na patřičný sektor - zápis (načtení) dat Data jsou na pevný disk ukládána tak, ţe nejdříve je zaplněn celý 1. cylindr, potom 2. cylindr a tak dále aţ po poslední cylindr. Tento způsob dovoluje, aby se čtecí (zapisovací) hlavy podílely na čtení (zápisu) paralelně. Ukládání dat po jednotlivých discích by bylo podstatně pomalejší, protoţe v daném okamţiku by vţdy mohla pracovat právě jedna hlava. Protoţe rychlost otáčení pevného disku je poměrně vysoká, můţe se stát, ţe poté, co je přečten (zapsán) jeden sektor a data jsou předána dále, dojde k pootočení disků, takţe čtecí (zapisovací) hlavy se nenacházejí nad následujícím sektorem, ale aţ nad některým z dalších sektorů. Nyní by

33 tedy bylo nutné čekat další otáčku, neţ čtecí (zapisovací) hlavy budou nad poţadovaným sektorem, a pak by se situace znovu opakovala. Protoţe tento způsob by velmi zpomaloval práci pevného disku, zavádí se tzv. faktor prokládání pevného disku. Jedná se o techniku, při které nejsou data zapisována (a posléze čtena) do za sebou následujících sektorů, ale jsou během jedné otáčky disku zapisována vţdy do kaţdého n-tého sektoru (faktor prokládání 1:n). Číslo n je voleno tak, aby po přečtení a zpracování dat z jednoho sektoru byla čtecí (zapisovací) hlava nad dalším poţadovaným sektorem. Faktory prokládání Prokládání 1:1 Prokládání 1:3 Při vypnutí počítače (a tím i pevného disku) se pevný disk přestává otáčet. Tím přestává existovat tenká vrstva, na které se pohybují čtecí (zapisovací) hlavy a vzniká riziko jejich pádu na disky. Tento pád by totiţ mohl jednotlivé disky poškodit. Proto v okamţiku, kdy má pevný disk ukončit svou činnost, je nezbytné, aby čtecí (zapisovací) hlavy byly přemístěny do zóny, která je speciálně uzpůsobena k jejich přistání. U starších pevných disků bylo nutné vţdy před vypnutím počítače provést pomocí nějakého programu tzv. zaparkování diskových hlav, tj. jejich přemístění na patřičné místo. Nové pevné disky jiţ vyuţívají tzv. autopark, který je zaloţen na tom, ţe po vypnutí pevného disku se pevný disk ještě chvíli setrvačností otáčí a tím vyrobí dostatek energie nutné pro přemístění hlav do parkovací zóny. Pro tuto parkovací zónu bývá většinou vyčleněna nejvnitřnější stopa disku, protoţe je na ní nejniţší rychlost. Některé moderní disky a jejich řadiče pouţívají tzv. technologii HotSwap a NCQ. HotSwap je technologie, která umoţňuje připojit nebo odpojit pevný disk za chodu počítače. Pouţívá se u diskových polí typu RAID. NCQ (Native Command Queueing) je technologie pro disky s rozhraním SATA, která umoţňuje zvýšit výkon pevného disku. Pevný disk optimalizuje pořadí vykonávání poţadavků pro čtení a zápis. Tím redukuje nadbytečný pohyb hlaviček disku. Tuto funkci musí podporovat jak disk, tak řadič disku. Zároveň musí být v operačním systému nainstalován příslušný ovladač s řadičem NCQ. Princip zápisu a čtení Pevné disky vyuţívají k zápisu a čtení princip magnetizace materiálu. Pracují na principu binární soustavy se dvěma stavy 0 a 1. Zápis při zápisu prochází proud cívkou, která vytváří magnetické pole. Toto magnetické pole je vedeno přes jádro cívky k magnetickému povrchu disku. Tento povrch má feromagnetickou vrstvu, která se skládá z oxidu ţeleza, manganu a baria. Částečky tohoto materiálu se chovají jako trvalé magnety. 41

34 Čtení je zaloţeno na principu elektromagnetické indukce. V cívce se indukuje napětí při přechodu z 0 na 1 a z 1 na 0 (opačná magnetická polarita zmagnetovaných částeček). zapsané informace na povrchu disku - indukované el. napětí na cívce - Připojení ATA a SATA disku ATA SATA Disková pole (RAID) Disková pole (RAID) se pouţívají v souvislosti se zabezpečením dat. Princip RAID pole (Redudant Array of Inexpensive Disks) spočívá v pouţití více pevných disků v různém zapojení. Takové pole můţe vykazovat vysokou odolnost proti ztrátě dat, vyšší výkonnost nebo větší kapacitu úloţného prostoru. Existuje mnoho typů RAID polí, přičemţ nejpouţívanější jsou tří základní typy: RAID 0 velká kapacita a velká přenosová rychlost RAID 1 odolnost proti ztrátě dat RAID 5 vysoká výkonnost a vysoká odolnost proti ztrátě dat RAID 0 (stripping - prokládání) v tomto poli se data ukládají na dva disky. Část dat se ukládá na jeden disk a část dat na disk druhý. Tím se zvyšuje rychlost ukládání dat. U tohoto typu pole se 42

Výkonnost mikroprocesoru ovlivňují nejvíce dvě hlediska - architektura mikroprocesoru a tzv. taktovací frekvence procesoru.

Výkonnost mikroprocesoru ovlivňují nejvíce dvě hlediska - architektura mikroprocesoru a tzv. taktovací frekvence procesoru. Úvod Mikroprocesor Mikroprocesor je srdcem počítače. Provádí veškeré výpočty a operace. Je to složitý integrovaný obvod, uložený do vhodného pouzdra. Dnešní mikroprocesory vyžadují pro spolehlivou činnost

Více

1 Historie výpočetní techniky

1 Historie výpočetní techniky Úvod 1 Historie výpočetní techniky Základem výpočetní techniky jsou operace s čísly, chcete-li záznam čísel. V minulosti se k záznamu čísel používaly různé předměty, jako například kameny, kosti, dřevěné

Více

1 Paměť a číselné soustavy

1 Paměť a číselné soustavy Úvod 1 Paměť a číselné soustavy Počítač používá různé typy pamětí. Odlišují se svou funkcí, velikostí, rychlostí zápisu a čtení, schopností udržet data v paměti. Úkolem paměti je zpřístupňovat data dle

Více

1 Technické vybavení osobních počítačů. 1.1 Rozdělení technického vybavení. 1.1.1 Základní jednotka. Úvod

1 Technické vybavení osobních počítačů. 1.1 Rozdělení technického vybavení. 1.1.1 Základní jednotka. Úvod Úvod 1 Technické vybavení osobních počítačů Základem počítače typu PC je technické vybavení tzv. hardware. Aby jednotlivé části technického vybavení mohli vzájemně spolupracovat a plnit požadavky uživatele,

Více

Hardware. Příklad převodu čísla: =1*32+0*16+0*8+1*4+0*2+1*1= Převod z dvojkové na desítkovou Sčítání ve dvojkové soustavě

Hardware. Příklad převodu čísla: =1*32+0*16+0*8+1*4+0*2+1*1= Převod z dvojkové na desítkovou Sčítání ve dvojkové soustavě 1 Hardware Dvojková soustava Pro zápis čísel v počítači se používá dvojková soustava, kdy se jakékoliv číslo zapisuje jen pomocí nul (0 Voltů) a jedniček (5V). Např.: 9 10 =1001 2 nebo 75 10 =1001011 2

Více

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti počítače lze rozdělit do tří základních skupin: registry paměťová místa na čipu procesoru jsou používány

Více

Paměti Josef Horálek

Paměti Josef Horálek Paměti Josef Horálek Paměť = Paměť je pro počítač životní nutností = mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen a také do ní ukládá výsledky své práce = Paměti v zásadě můžeme rozdělit na: = Primární

Více

architektura mostů severní / jižní most (angl. north / south bridge) 1. Čipové sady s architekturou severního / jižního mostu

architektura mostů severní / jižní most (angl. north / south bridge) 1. Čipové sady s architekturou severního / jižního mostu Čipová sada Čipová sada (chipset) je hlavní logický integrovaný obvod základní desky. Jeho úkolem je řídit komunikaci mezi procesorem a ostatními zařízeními a obvody. V obvodech čipové sady jsou integrovány

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-08

Identifikátor materiálu: ICT-1-08 Identifikátor materiálu: ICT-1-08 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Motherboard, CPU a RAM Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí základní desku počítače.

Více

SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky. Informační a komunikační technologie

SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky. Informační a komunikační technologie SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky Informační a komunikační technologie POČÍTAČ Základní pojmy ( HW, SW, data, Bit a Byte) POČÍTAČ 1. Displej 2. Základní deska 3. CPU (mikroprocesor) 4. Paměť (RAM) 5. Přídavné

Více

SKŘÍŇ PC. Základní součástí počítačové sestavy je skříň.

SKŘÍŇ PC. Základní součástí počítačové sestavy je skříň. SKŘÍŇ PC Základní součástí počítačové sestavy je skříň. Obsah skříně PC Skříň PC je nejdůležitější částí PC sestavy. Bez ní by počítač nemohl pracovat. Jsou v ní umístěny další součástky hardwaru, které

Více

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop POČÍTAČOVÁ SESTAVA MARTIN ČEŽÍK 8.A DRUHY SESTAV Rozlišujeme 4 základní druhy sestav PC v provedení desktop PC v provedení tower Notebook neboli laptop Server CO NAJDEME VE VŠECH ČTYŘECH? Základní deska

Více

Základní pojmy informačních technologií

Základní pojmy informačních technologií Základní pojmy informačních technologií Informační technologie (IT): technologie sloužící k práci s daty a informacemi počítače, programy, počítač. sítě Hardware (HW): jednoduše to, na co si můžeme sáhnout.

Více

2.7 Základní deska. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.7 Základní deska. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně ZVT HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně HW vybavení PC Hardware Vnitřní (uvnitř počítačové skříně) Vnější ( ) Základní HW základní jednotka + zobrazovací zařízení + klávesnice + (myš) Vnější

Více

Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA RNDr. Jan Preclík, Ph.D. Ing. Dalibor Vích Jiráskovo gymnázium Náchod Skříň počítače case druhy Desktop Midi tower Middle tower Big tower Hardware - základní jednotka 2 Základní

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 3 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC

CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC Historie: červenec 1980 skupina 12 pracovníků firmy IBM byla pověřena vývojem osobního počítače 12. srpna 1981 byl počítač veřejně prezentován do konce r. 1983 400 000 prodaných

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:

Více

Hardware. Z čeho se skládá počítač

Hardware. Z čeho se skládá počítač Hardware Z čeho se skládá počítač Základní jednotka (někdy také stanice) obsahuje: výstupní zobrazovací zařízení CRT nebo LCD monitor počítačová myš vlastní počítač obsahující všechny základní i přídavné

Více

Základní deska (mainboard, motherboard)

Základní deska (mainboard, motherboard) Základní deska (mainboard, motherboard) Hlavním účelem základní desky je propojit jednotlivé součástky počítače do fungujícího celku a integrovaným součástem na základní desce poskytnout elektrické napájení.

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

Historie počítačů. 0.generace. (prototypy)

Historie počítačů. 0.generace. (prototypy) Historie počítačů Historie počítačů se dělí do tzv. generací, kde každá generace je charakteristická svou konfigurací, rychlostí počítače a základním stavebním prvkem. Generace počítačů: Generace Rok Konfigurace

Více

HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Od abakusu k PC

HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Od abakusu k PC HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY Od abakusu k PC Předchůdci počítačů abakus - nejstarší předek počítačů, počítací pomůcka založená na principu posuvných korálků. V Číně byl abakus používán od 13. století, v

Více

Hardware Skladba počítače. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35

Hardware Skladba počítače. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35 Hardware Skladba počítače Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35 Počítač Zařízení pro zpracováni dat (v souborech text, hudba, video) Počítačová

Více

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010 Přednášky o výpočetní technice Hardware teoreticky Adam Dominec 2010 Rozvržení Historie Procesor Paměť Základní deska přednášky o výpočetní technice Počítací stroje Mechanické počítačky se rozvíjely už

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Autor Průřezové téma Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_286_Historie_počítačů

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informační systémy 2 Obsah: Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC ROM RAM Paměti typu CACHE IS2-4 1 Dnešní info: Informační systémy 2 03 Informační systémy

Více

Základní deska (motherboard, mainboard)

Základní deska (motherboard, mainboard) Základní deska (motherboard, mainboard) Jedná se o desku velkou cca 30 x 25 cm s plošnými spoji s množstvím konektorů a slotů připravených pro vložení konkrétních komponent (operační paměť, procesor, grafická

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

Výstavba PC. Vývoj trhu osobních počítačů

Výstavba PC. Vývoj trhu osobních počítačů Výstavba PC Vývoj trhu osobních počítačů Osobní počítač? Sálový počítač (Mainframe) IBM System/370 model 168 (1972) Minipočítač DEC PDP-11/70 (1975) Od 60. let počítač byl buď velký sálový nebo mini, stroj,

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Obecný popis základní jednotky

Obecný popis základní jednotky Obecný popis základní jednotky Základní součástí počítačové sestavy je skříň. Zatímco bez monitoru či klávesnice by principiálně počítač jako takový mohl fungovat, skříň je neodmyslitelná, tj. je nejdůležitějším

Více

Výklad učiva: Co je to počítač?

Výklad učiva: Co je to počítač? Výklad učiva: Co je to počítač? Počítač je v informatice elektronické zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které

Více

Paměť počítače. dočasná / trvalá. Parametry pamětí : kapacita ( udává kolik dat se do paměti vejde )

Paměť počítače. dočasná / trvalá. Parametry pamětí : kapacita ( udává kolik dat se do paměti vejde ) Paměť počítače Paměť počítače dočasná / trvalá Paměť je místo pro dočasné (krátkodobé) nebo trvalé (dlouhodobé) uložení dat a programů. V počítače najdeme hlavní paměť a různé pomocné přídavné paměti.

Více

Stručný obsah KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 KAPITOLA 9 KAPITOLA 10 KAPITOLA 11 KAPITOLA 12

Stručný obsah KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 KAPITOLA 9 KAPITOLA 10 KAPITOLA 11 KAPITOLA 12 Stručný obsah KAPITOLA 1 Prohlídka počítače 23 KAPITOLA 2 Mikroprocesory 49 KAPITOLA 3 RAM 103 KAPITOLA 4 BIOS a CMOS 133 KAPITOLA 5 Rozšiřující sběrnice 165 KAPITOLA 6 Základní desky 209 KAPITOLA 7 Zdroje

Více

Hardware. Roman Bartoš

Hardware. Roman Bartoš Hardware Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

EXTERNÍ PAMĚŤOVÁ MÉDIA

EXTERNÍ PAMĚŤOVÁ MÉDIA EXTERNÍ PAMĚŤOVÁ MÉDIA Páskové paměti Páskové paměti jsou typickým sekvenčním zařízením, to znamená, že pokud je potřeba zpřístupnit libovolnou informaci na pásce, je nutné, aby nejdříve byly přečteny

Více

2.1 Historie a vývoj počítačů

2.1 Historie a vývoj počítačů Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš Základní části počítače Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš 1. OBSAH SKŘÍNĚ POČÍTAČE 1.1 Základní deska anglicky mainboard či motherboard Hlavním účelem základní desky je

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Základní jednotka - Skříň počítače a základní deska

Základní jednotka - Skříň počítače a základní deska Základní jednotka - Skříň počítače a základní deska Skříň většinou vyrobená z ocelového plechu s plastovým předním panelem, často se prodává s namontovaným zdrojem zdroj je ovšem vyměnitelný. Provedení:

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:

Více

Vnější paměti. Vnější paměti. Dělení podle materiálu a fyzikálních principů

Vnější paměti. Vnější paměti. Dělení podle materiálu a fyzikálních principů Vnější paměti Cílem této kapitoly je seznámit s principy činnosti a základní stavbou vnějších pamětí, které jsou nezbytné pro práci počítače a dlouhodobé uchování dat. Klíčové pojmy: Paměťové médium, přenosová

Více

ZÁKLADNÍ DESKA ASUS PRIME X370-PRO ZÁKLADNÍ DESKA, AMD X370, AM4, 4X DIMM DDR4, 1X M.2, ATX

ZÁKLADNÍ DESKA ASUS PRIME X370-PRO ZÁKLADNÍ DESKA, AMD X370, AM4, 4X DIMM DDR4, 1X M.2, ATX 27.11.17 0:22:06 ZÁKLADNÍ DESKA ASUS PRIME X370-PRO ZÁKLADNÍ DESKA, AMD X370, AM4, 4X DIMM DDR4, 1X M.2, ATX Cena celkem: 3 999 Kč (bez DPH: 3 305 Kč) Běžná cena: 4 399 Kč Ušetříte: 400 Kč Kód zboží: MBAS7759

Více

Dell OptiPlex 780 Ultra Small Form Factor Informace o instalaci a funkcích technické údaje

Dell OptiPlex 780 Ultra Small Form Factor Informace o instalaci a funkcích technické údaje O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell OptiPlex 780 Ultra Small Form Factor Informace o instalaci a funkcích technické údaje Čelní pohled

Více

Typy externích paměťových médií

Typy externích paměťových médií Záznamová média MO disky, ZIP, JAZ, Bernoulliho disky, magnetopáskové jednotky, paměťové karty Magneto-optický disk Záznam je prováděn do magnetické vrstvy za současného působení laserového paprsku vysoké

Více

O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23

O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23 Obsah O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23 KAPITOLA 1 Obecně o přenosných systémech 25 Definice přenosného

Více

První počítače mechanické kalkulátory Nejstarší počítač: Abakus

První počítače mechanické kalkulátory Nejstarší počítač: Abakus První počítače mechanické kalkulátory Nejstarší počítač: Abakus HISTORIE (počítací mechanická pomůcka, cca 3.000 let p. n. l.) Ve starém Řecku a Římě - dřevěná, nebo hliněná destička, do nichž se vkládaly

Více

Složení počítače. HARDWARE -veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače 12 -MONITOR

Složení počítače. HARDWARE -veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače 12 -MONITOR Složení počítače Složení počítače HARDWARE -veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače 1 -MONITOR 2 -ZÁKLADNÍ DESKA 3 -PROCESOR 4 -ATA/SATA KONEKTORY 5 -OPERAČNÍ PAMĚŤ 6 -ROZŠIŘUJÍÍ SLOTY 7

Více

Sbě b r ě n r i n ce

Sbě b r ě n r i n ce Sběrnice Sběrnice paralelní & sériové PCI, PCI-X PCI Express, USB Typ přenosu dat počet vodičů & způsob přenosu interní & externí ISA, PCI, PCI express & USB, FireWare Lokální & universální VL Bus PCI

Více

Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM

Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM 1 Požadavky na RDRAM - začátky Nové DRAM musí zajistit desetinásobné zvýšení šířky pásma srovnání výkonu procesoru a paměti. Náklady na výrobu a prodej

Více

Technické prostředky počítačové techniky

Technické prostředky počítačové techniky Počítač - stroj, který podle předem připravených instrukcí zpracovává data Základní části: centrální procesorová jednotka (schopná řídit se posloupností instrukcí a ovládat další části počítače) zařízení

Více

Komunikace procesoru s okolím

Komunikace procesoru s okolím Komunikace procesoru s okolím systémová sběrnice FSB charakteristika, komunikační modely rozšiřující sběrnice typy a jejich charakteristika rozhraní počítače typy portů a jejich charakteristika, integrace

Více

Historie výpočetní techniky. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1121_Histrorie výpočetní techniky_pwp

Historie výpočetní techniky. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1121_Histrorie výpočetní techniky_pwp Historie výpočetní techniky Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1121_Histrorie výpočetní techniky_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř Jak do počítače aneb Co je vlastně uvnitř Po odkrytí svrchních desek uvidíme... Von Neumannovo schéma Řadič ALU Vstupně/výstupní zař. Operační paměť Počítač je zařízení, které vstupní údaje transformuje

Více

Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC Technické prostředky počítačové techniky Obsah: Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC ROM RAM Paměti typu CACHE IS2-4 1 Dnešní info: Informatika 2 04 Zemřel otec e-mailu Aplikace Záchranka

Více

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Variace 1 HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. HW složení

Více

Vnější rozhraní počítače

Vnější rozhraní počítače Rozhraní je místo (konektor, zásuvka) které slouží pro vstup nebo výstup dat, popřípadě je obousměrné. Slouží k propojení počítače s periferiemi, tj. externím hardwarem. Některá rozhraní již byla zmíněna

Více

Mgr. Renáta Rellová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Mgr. Renáta Rellová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Základní hardware Mgr. Renáta Rellová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Renáta Rellová. Dostupné z Metodického

Více

Úvod SISD. Sekvenční výpočty SIMD MIMD

Úvod SISD. Sekvenční výpočty SIMD MIMD Úvod SISD Single instruction single data stream Sekvenční výpočty MISD 1. Přednáška Historie Multiple instruction single data stream SIMD Single instruction multiple data stream MIMD Multiple instruction

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

Dell Studio XPS 8100: Komplexní specifikace

Dell Studio XPS 8100: Komplexní specifikace Dell Studio XPS 8100: Komplexní specifikace Tento dokument obsahuje informace, které můžete potřebovat při instalaci a nastavení, aktualizaci ovladačů a upgradu počítače. POZNÁMKA: Nabízené možnosti se

Více

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668 VY_32_INOVACE_IKT_668 Hardware I. Autor: Marta Koubová, Mgr. Použití: 5-6. třída Datum vypracování: 21.9.2012 Datum pilotáže: 1.10.2012 Anotace: Tato prezentace slouží k bližšímu seznámení s pojmem hardware.

Více

Forenzní analytická jednotka - technická specifikace (9 ks)

Forenzní analytická jednotka - technická specifikace (9 ks) Technická specifikace ČÁST 1 Název veřejné zakázky ČÁST 1 Technologická obměna a doplnění informačními technologiemi HW- Část 1 Termín a místo plnění Termín plnění od vybraní subjektu a uzavření smlouvy

Více

Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM

Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM 1 Požadavky na RDRAM - začátky Nové DRAM musí zajistit desetinásobné (?) zvýšení šířky pásma srovnání výkonu procesoru a paměti. Náklady na výrobu a

Více

Z čeho se sběrnice skládá?

Z čeho se sběrnice skládá? Sběrnice Co je to sběrnice? Definovat sběrnici je jednoduché i složité zároveň. Jedná se o předávací místo mezi (typicky) více součástkami počítače. Sběrnicí však může být i předávací místo jen mezi dvěma

Více

Externí paměti 1 Feromagnetické

Externí paměti 1 Feromagnetické Technické prostředky počítačové techniky Informační systémy 2 Externí paměti 1 Feromagnetické IS2-4 1 Dnešní info: Informační systémy 2 05 Informační systémy 2 Simulace kyberútoku Novinky Internetu Projekt

Více

Přídavné karty. Zvuková karta. Síťová karta

Přídavné karty. Zvuková karta. Síťová karta Přídavné karty - jsou samostatná hardwarová zařízení umožňující rozšířit možnosti počítače o nové funkce, které základní hardwarová sestava neumožňuje. - díky přídavným kartám se z počítače stává skutečně

Více

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard Základní deska (1) Označována také jako mainboard, motherboard Deska plošného spoje tvořící základ celého počítače Zpravidla obsahuje: procesor (mikroprocesor) patici pro numerický koprocesor (resp. osazený

Více

Paměti počítače ROM, RAM

Paměti počítače ROM, RAM Paměti počítače ROM, RAM Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje. Paměti počítače lze rozdělit do tří základních skupin: registry paměťová místa na čipu procesoru

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

G R A F I C K É K A R T Y

G R A F I C K É K A R T Y G R A F I C K É K A R T Y Grafická karta nebo také videoadaptér je součást počítače, která se stará o grafický výstup na monitor, TV obrazovku či jinou zobrazovací jednotku. Režimy grafických karet TEXTOVÝ

Více

Trocha obrázků na začátek..

Trocha obrázků na začátek.. Trocha obrázků na začátek.. Elementární pojmy LCD panel tower myš klávesnice 3 Desktop vs. Tower tower desktop 4 Desktop nebo Tower? 5 Obraz jako obraz? 6 A něco o vývoji.. Předchůdci počítačů Počítadlo

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.3.4 Rozdělení HDD Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

2.9 Vnitřní paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.9 Vnitřní paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Paměti operační paměti

Paměti operační paměti Paměti operační paměti Autor: Kulhánek Zdeněk Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_828 1.11.2012

Více

Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek

Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek Základní deska (mainboard) = Fyzicky jde o desku plošného spoje s mnoha elektronickými obvody a konektory připojení dalších periferií = Obvody desky určeny

Více

Úvod do programování a práce s počítačem 2

Úvod do programování a práce s počítačem 2 Úvod do programování a práce s počítačem 2 Typy paměti RWM, RAM (Read Write Memory, Random Access Memory) provádí se zápis i čtení závislost na napájecím napětí SRAM» statická» jednou zapsaná informace

Více

Vstup řetězce z klávesnice

Vstup řetězce z klávesnice Vstup řetězce z klávesnice Funkce DOSu 0xA vstup: DS:DX struktura co bude vyplněna řetězcem i jeho načtenou délkou Výstup: naplněná struktura formát struktury po byte: XX YY Z1 z2 Z3 ZX XX maximální délka

Více

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení Karel Johanovský Michal Bílek SPŠ-JIA Konektory a Kabely Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení 1 Zařízení integrovaná do MB Základní deska se

Více

Technická specifikace: MĚÚ Nové Město na Moravě

Technická specifikace: MĚÚ Nové Město na Moravě Technická specifikace: MĚÚ Nové Město na Moravě - pevný disk - RAID SERVER - 1ks HDD RAID do serveru Formát 3,5" interní Serial ATA III Kapacita disku min. 1 000 GB (1 TB) Rychlost čtení min. 128 MB/s

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: Ing. David Adamovský Strana: 1 Škola Integrovaná střední škola polygrafická Ročník Název projektu 1. ročník SOŠ Interaktivní metody zdokonalující

Více

Architektura Intel Atom

Architektura Intel Atom Architektura Intel Atom Štěpán Sojka 5. prosince 2008 1 Úvod Hlavní rysem Atomu je podpora platformy x86, která umožňuje spouštět a běžně používat řadu let vyvíjené aplikace, na které jsou uživatelé zvyklí

Více

Počítačová sestava paměti, operační paměť RAM

Počítačová sestava paměti, operační paměť RAM Pavel Dvořák Gymnázium Velké Meziříčí Počítačová sestava paměti, operační paměť RAM Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 Jazyk: čestina Datum vytvoření: 17. 10. 2012 Cílová skupina: studenti

Více

1. Historie počítacích strojů Předchůdci počítačů. 2. Vývoj mikropočítačů Osmibitové mikropočítače Šestnácti a dvaatřicetibitové počítače IBM

1. Historie počítacích strojů Předchůdci počítačů. 2. Vývoj mikropočítačů Osmibitové mikropočítače Šestnácti a dvaatřicetibitové počítače IBM PŘEHLED TÉMATU 1. Historie počítacích strojů Předchůdci počítačů Elektronické počítače 0. generace Elektronické počítače 1. generace Elektronické počítače 2. generace Elektronické počítače 3. generace

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Informatika pro 8. ročník. Hardware Informatika pro 8. ročník Hardware 3 druhy počítačů Vstupní a výstupní zařízení Další vstupní a výstupní zařízení Nezapomeňte Máme tři druhy počítačů: stolní notebook all-in-one Zařízení, která odesílají

Více

Pevný disk. Parametry disku a rozhraní. Geometrie disku. Organizace dat. Příprava disku. Souborové systémy. Disketové mechaniky a média

Pevný disk. Parametry disku a rozhraní. Geometrie disku. Organizace dat. Příprava disku. Souborové systémy. Disketové mechaniky a média Pevný disk. Parametry disku a rozhraní. Geometrie disku. Organizace dat. Příprava disku. Souborové systémy. Disketové mechaniky a média Pevné disky jsou média pro uchování dat s vysokou kapacitou záznamu

Více