Transformátor trojfázový

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Transformátor trojfázový"

Transkript

1 Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor menšího výkonu b) 1 trojfázový transformátor menší spotřeba materiálu v záloze musí být jeden velký transformátor stejného výkonu vznikne spojením tří jednofázových transformátorů vinutí označujeme primární a sekundární, nebo vstupní a výstupní, nebo strana vyššího a nižšího napětí.

2

3 vývoj trojfázového jádra Magnetický obvod trojici železných jader si můžeme představit v hvězdicovém uspořádání při symetrickém zatížení fází je součet magnetických toků ve středovém sloupku jádra roven nule sloupek můžeme vynechat po narovnání zbylých sloupků do jedné roviny, dostáváme nejběžnější 3fázové jádro cesta magnetického toku (délka indukčních čar) je pro prostřední vinutí nejkratší, přesto je tok prostředního vinutí trochu menší než v krajních vinutí schéma vrstvení plechů jádry trojfázového transformátoru pro dosažení nízké hodnoty proudu naprázdno a tím zábránění vzniku vzduchové mezery, je jádro vrstvené z plechů tak, aby se střídavě překrývaly

4 Vinutí napětí nakrátko by mělo být u 3fázových transformátorů (velkého výkonu) co nejmenší vinutí na jednotlivých sloupcích jsou ve dvou válcových vrstvách cívky primárního a sekundárního vinutí mohou být navinuty dvojím způsobem: - souhlasně obr. a, c - nesouhlasně obr. b

5 při souhlasném vinutí cívek mají indukovaná napětí stejný směr při nesouhlasném vinutí mají indukovaná napětí opačný směr značení vinutí trojfázových transformátorů Cívky mohou být rovněž různým způsobem spojeny: a) Vinutí spojená do hvězdy značí se Y cívky všech tří fází jsou spojeny paralelně

6 vyvedením středního vodiče ze společného uzlu získáváme soustavu dvou napětí: sdružené mezi fázemi fázové mezi fázovým a středním vodičem b) Vinutí spojená do trojúhelníku značí se D cívky všech tří fází jsou spojeny do série => získáváme pouze sdružené napětí c) Vinutí spojená do lomené hvězdy značí se Z cívky každé fáze jsou rozděleny na polovinu a jedna polovina je posunuta na následující sloupek magnetického obvodu používá se pouze na výstupní straně transformátoru pro vyrovnání nerovnoměrného zatížení jednotlivých fází

7 u skutečných transformátorů může být primární i sekundární vinutí zapojeno různě velká písmena (D,Y) znamenají stranu vyššího napětí malá písmena (d,y,z) znamenají stranu nižšího napětí v praxi se používají tato zapojení Yy, Dy, Yz, Yd Dd se používá zřídka nové značení zapojení cívek na svorkovnici cívky vyššího napětí značíme 1U, 1V, 1W, cívky nižšího napětí značíme 2U, 2V, 2W

8 Hodinový úhel označení zapojení vinutí transformátorů bývá doplněno číslem (např. Yy0, Dy1 apod.) číslice, uvedená za označením zapojení primárního a sekundárního vinutí, udává fázový posun mezi fázorem primárního napětí a odpovídajícím fázorem sekundárního napětí tento fázový posun se udává v hodinách, přičemž úhel 30 o odpovídá jedné hodině a měří se ve směru pohybu hodinových ručiček pro správné určení hodinového úhlu musíme při kreslení schématu dodržovat tyto pravidla: 1. obě vinutí kreslíme tak, jako by byla v rovině víka 2. poloha svorek odpovídá jejich skutečnému umístění na víku transformátoru 3. předpokládáme, že na jádře jsou obě vinutí vinuta stejným směrem (kladné smysly napětí, které jsou v obou vinutích souhlasné směřují ke svorkám) 4. vpředu (dole) kreslíme vinutí na vyšší napětí, se svorkami označenými A, B, C, vzadu (nahoře) kreslíme vinutí na nižší napětí, se svorkami označenými a, b, c a) zapojení Yy0

9 b) zapojení Yd5 svorkovnice nejdříve nakreslíme fázorový diagram pro vinutí do hvězdy pro vinutí zapojené do trojúhelníku nakreslíme fázorový diagram u něhož fázory napětí tvoří trojúhelník, přičemž šipky představují začátky vinutí jednotlivých fází postupujeme-li ve fázi u směrem ke svorce a, jdeme proti směru šipky a to znamená indukované napětí U u má opačný smysl než napětí U U se začátkem fáze u je spojen konec fáze v, indukované napětí U v ve fázi v má opačný smysl než napětí U V podobně je tomu s fází w nakreslíme oba fázorové diagramy tak, aby se střed hvězdy fázorů U U, U V, U W ztotožnil s těžištěm trojúhelníku fázorů U u, U v, U w dostaneme úhel mezi paprsky paprsky naznačenými

10 čárkovaně, tj. 150º => hodinový úhel mezi paprsky mezi paprsky naznačenými čárkovaně je 5 h fázorový diagram strany vyššího napětí zapojené do hvězdy fázorový diagram strany nižšího napětí zapojené do trojúhelníku celkový fázorový digram hvězda je umístěna do těžiště trojúhelníku, hodinový úhel je mezi příslušným fázorem a spojnicí těžiště s vrcholem trojúhelníku

11 c) zapojení Yy6 obě vinutí jsou navinuta souhlasně šipky směřují ke svorkám pro stranu vyššího napětí nakreslíme fázorový diagram tří napětí U U, U V, U W postupujeme-li na straně nižšího napětí od uzlu ke svorce, např. pro fázi u, jdeme proti šipce a fázor indukovaného napětí ve fázi u nakreslíme proti fázoru napětí U úhel mezi fázory napětí U U a U u je 180º => 6 hod

12 fázový posun mezi vyšším napětí trojfázového transformátoru

13 Používaná zapojení z velkého množství možných zapojení s různým hodinovým úhlem se obvykle používají pouze tato: Yy0 Yz1 Yd1 Dy1

14 Štítek trojfázového transformátoru

15 Závěr schéma zapojení transformátoru se označuje dvěma písmeny a hodinovým úhlem strana vyššího napětí se označuje velkým písmenem strana nižšího napětí malým písmenem jednotlivá písmena označují schéma zapojení vinutí: Y, y do hvězdy D, d do trojúhelníku písmeno z do lomené hvězdy (strana nízkého napětí při nesymetrickém zatížení) označení zapojení transformátoru bývá doplněno znaky: N => vyveden střední vodič primárního vinutí n => vyveden střední vodič sekundárního vinutí v praxi mohou být použita ještě další schémata zapojení speciálních třífázových transformátorů jednotlivá vinutí mohou být zapojena do hvězdy označení Y nebo do trojúhelníku označení D vinutí na primární straně se označují kapitálkami, na sekundární minuskami fázová rovina se podobně jako ciferník hodin rozděluje na 12 dílů první fáze primárního vinutí je potom velká ručička a první fáze u sekundárního vinutí malá ručička z této vzájemné polohy se odvozuje číslo z toho vyplývá označení vinutí distribučních transformátorů:

16 Třífázový transformátor Yy0 a) konstrukce vinuti, b) obvodové schéma c) fázorový diagram napětí Třífázový transformátor Yy6 a) konstrukce vinuti, b) obvodové schéma c) fázorový diagram napětí

17 Třífázový transformátor Dd0 a) konstrukce vinuti, b) obvodové schéma c) fázorový diagram napětí Třífázový transformátor Yz1 a) konstrukce vinuti, b) obvodové schéma c) fázorový diagram napětí

18 Paralelní chod transformátorů v praxi se musí často v jedné rozvodně zapojovat transformátory do paralelního chodu z provozního hlediska je výhodnější používat několik transformátorů s menším výkonem než jeden transformátor s velkým výkonem: a) při větším počtu transformátoru se zvyšuje spolehlivost dodávky elektrické energie - při poruše jednoho transformátoru musí být v záloze další velký transformátor b) v době menšího zatížení se muže jeden transformátor odpojit, tím se zmenší ztráty naprázdno pro správný paralelní chod musí být splněny 4 podmínky: 1. stejný převod a stejná jmenovitá napětí i zanedbatelné rozdíly napětí U s způsobí velké vyrovnávací proudy mezi transformátory. 2. stejná napětí nakrátko U K (tolerance menší 10%) při rozdílných uk transformátorů dojde k nerovnoměrnému rozložení přenášeného výkonu větší trafo musí mít menší U K a menší trafo větší U K

19 3. stejný hodinový úhel vnější a vnitřní zapojení vinutí transformátoru má vliv na posun fázoru napětí mezi primárním a sekundárním vinutím při různých hodinových úhlech dojde mezi transfornátory k obrovským vyrovnávacím proudům zkratu 4. stejný sled fází jednotlivé propojené fáze transformátorů musí mít stejné okamžité hodnoty napětí je zajištěno při napájení z jedné sítě pokud není dodržen sled dojde mezi transfornátory k obrovským vyrovnávacím proudům zkratu. kontrola souladu fází voltmetrem v případě, že transformátory pracující paraleně do společné zátěže a jsou napájeny z různých zdrojů musí mít fázory napětí stejný směr, stejnou velikost (efektivní i okamžitou) a stejný kmitočet

20 a) jednofázové b) třífázové transformátory transformátory mezi svorkami, na které připojujeme na výstupní straně tentýž vodič, nesmí být napětí

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s.

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Elektromotor je elektrický stroj, který za posledních sto let doznal velkého rozmachu. S nástupem elektrizace zasáhl do všech

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Jelikož se zajímám o napájecí zdroje a jejich konstrukce, pustil jsem se do návrhu dosti obsahově rozsáhlé konstrukce

Více

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk ČEPS, ČEZdistribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PEdistribuce, ZSE, VSE Odsouhlasení normy PŘÍKLADY VÝPOČTŮ UZEMŇOVACÍCH SOUSTAV V

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. Platnost od 1. 6. 2015 ČEZ Distribuce, a. s. www.cezdistribuce.cz

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH

Více

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany Minia Aplikační příručka Přepěťové ochrany www.oez.cz www.oez.sk Přepěťové ochrany Minia OBSAH TEORETICKÁ ČÁST 1. PRINCIP OCHRANY PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM... 3 1.1. Spínací přepětí... 3 1.2. Atmosférická

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Altivar 11. Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory. 180 W...2,2 kw 100...240 V V 1.2. Základní uïivatelská pfiíruãka

Altivar 11. Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory. 180 W...2,2 kw 100...240 V V 1.2. Základní uïivatelská pfiíruãka Altivar 11 Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory Základní uïivatelská pfiíruãka 180 W...2,2 kw 100...240 V ATV 11iiiiii iiiiiie/u/a V 1.2 UPOZORNĚNÍ Po připojení napájení na měnič se na některých jeho

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.08 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál.

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál. NAPÁJECÍ ZDROJE PC Obecně zdroj PC převádí střídavé síťové napětí (u nás 230 V/50 Hz) na stejnosměrná napětí potřebná pro napájení všech částí počítače. Postupně bylo vypracováno několik standardů určujících

Více

Napájecí zdroje koncových zesilovačů

Napájecí zdroje koncových zesilovačů Napájecí zdroje koncových zesilovačů Následující článek má sloužit jako sbírka konstrukčních poznámek při individuální stavbě lineárních napájecích zdrojů pro napájení koncových zesilovačů výkonu běžné,

Více

Elektrokardiografie, vznik a měření signálů

Elektrokardiografie, vznik a měření signálů Elektrokardiografie, vznik a měření signálů Úvod Elektrokardiografy jsou přístroje, které registruji elektrické aktivity srdce prostřednictvím elektrod, připevněných na těle pacienta. Po krátkém anatomickém

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Spínané napájecí zdroje Phaseo ABL4

Spínané napájecí zdroje Phaseo ABL4 Spínané napájecí zdroje ABL Přehled nabídky ABL až 0 W Compact montáž na lištu Napájecí zdroje ABL: až 0 W Compact montáž na lištu Jmenovité vstupní napětí a 00 0 V a 0 V nebo a 0 V a 00 00 V Připojení

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více