Osoby se smyslovým postižením a technika Zrakové a sluchové postižení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osoby se smyslovým postižením a technika Zrakové a sluchové postižení"

Transkript

1 JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ Absolventská práce Osoby se smyslovým postižením a technika Zrakové a sluchové postižení Pavlína Voţenílková Vedoucí práce Ing. Mgr. Radomír Kuchař Praha 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto absolventskou práci s názvem Osoby se smyslovým postiţením a technika napsala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů. Souhlasím s tím, aby práce byla zveřejněna pro účely výzkumu a soukromého studia. V Pardubicích dne Pavlína Voţenílková

3 Bibliografická citace Osoby se smyslovým postiţením a technika [rukopis] : Zrakové a sluchové postiţení: Absolventská práce / Pavlína Voţenílková; vedoucí práce: Ing. Mgr. Radomír Kuchař -- Pardubice, s. Anotace Práce se zabývá problematikou osob se smyslovým postiţením, konkrétně s postiţením zraku a sluchu. Přináší přehled o zrakových a sluchových vadách a nabídce některých kompenzačních pomůcek, které těmto osobám mohou pomoci. První část je věnována problematice sluchových a zrakových vad, jejich popisu a příčinami jejich vzniku. Hlavní část práce se věnuje konkrétním kompenzačním pomůckám a jejich pouţití. Práce také řeší problematiku a moţnosti získání těchto kompenzačních pomůcek. Poslední část práce je věnována novým vědeckým vynálezům týkajícím se dané problematiky, jako jsou implantáty na principu elektrického čipu umístěného v oční bulvě a stimulujícího přímo zakončení zrakového nervu. Klíčová slova Sluchové postiţení Zrakové postiţení Kompenzační pomůcky

4 Summary The main focus of the thesis is a sensory impairment, specifically an impairment of eyesight and hearing. It gives and overview of different kinds of visual or hearing impairments and assistive devices that can be used to help impaired individuals. The first part of the thesis explains an issue of hearing and visual impairments and describes their origin. The main part of the thesis lists several assistive devices, explain their usage and shows different ways how to obtain them. The last part of the thesis deals with new scientific inventions, eg. surgical implants in a form of an electronic chip which is placed into an eyeball to stimulate the optic nerve directly. Keywords Disfunctions of sight Disfunctions of hearing Compensation tools

5 Ráda bych poděkovala své matce, ţe mi pomohla s moji právě narozenou dcerou Nikolou a já mohla dopsat tuto práci.

6 Obsah 1. Úvod Výběr tématu Cíl této práce Stručná charakteristika kapitol Problematika zrakového a sluchového postiţení Smyslové vady a speciální pedagogika Sluchové postiţení Klasifikace osob se sluchovým postiţením Příčiny sluchového postiţení Zrakové postiţení Klasifikace Nejčastější typy zrakových vad Příčiny zrakového postiţení Hluchoslepota Klasifikace hluchoslepoty Příčiny hluchoslepoty Kompenzační pomůcky Kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postiţením Sluchadla obr.4 analogové zpracování signálu Kochleární implantát Další kompenzační pomůcky Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postiţením Optické pomůcky Optoelektronické pomůcky Počítačové kompenzační pomůcky Jak lze získat kompenzační pomůcky Pokrok ve vědě Umělá sítnice Kamera v brýlích s implantátem Závěr Seznam literatury Rejstřík

7 1. Úvod 1.1. Výběr tématu Výběr tématu absolventské práce byl pro mě výzvou. Protoţe jsem na svých praxích měla moţnost se setkat s lidmi s postiţením, rozhodla jsem se spojit svoje zkušenosti z těchto praxí a svůj zájem o techniku. Proto se tématem práce stala oblast Lidé s postiţením a technika. Tato oblast je pro tuto práci velmi rozsáhlá, proto jsem se rozhodla zmapovat pouze problematiku osob se zrakovým a sluchovým postiţením. Inspirací mi byl můj zájem o počítačovou techniku, kdy se od 12 let věnuji oblasti počítačů a od 18 let jsem se stala externím pracovníkem DDM Alfa Pardubice, kde jsem osm let vyučovala počítače (hardware 1, software 2 Windows, Office, programování ve Visual Basicu 3 ). Během studia a následujících let jsem měla moţnost se setkat s lidmi se smyslovým postiţením. Tito lidé se pro mě stali inspirací, neboť práce s nimi mě velmi oslovila. Zajímá mě oblast, jaké jsou dnes moţnosti v kompenzačních pomůckách na našem trhu, na jakých principech pracují a jak se pouţívají. Druhou oblastí, která mě zaujala je vědní pokrok v tomto oboru Cíl této práce Cílem této práce je přiblíţit druhy sluchového a zrakového postiţení všem zájemcům studujícím danou oblast. 1 hardware tímto termínem se označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače 2 software tímto termínem se označují data a programy 3 Visual Basic programovací jazyk od společnosti Microsoft 7

8 Druhý cíl mé práce je zaměřen na problematiku kompenzačních pomůcek výčtu existujících skupin a zařazení jednotlivých pomůcek do těchto skupin spolu s jejich krátkou charakteristikou. K dalšímu cíli této práce patří problematika financování kompenzačních pomůcek. Posledním cílem je popsání některých vědecký pokroků v nápravách zrakových vad. 1.3.Stručná charakteristika kapitol První kapitola je věnována výběru tématu práce a vymezení cílů této práce. Na začátku druhé kapitoly se zabývám problematikou speciální pedagogiky a jejího vztahu ke sluchovému a zrakovému postiţení. Dělením sluchových a zrakových vad a jejich krátkou charakteristikou. Také se v této kapitole zmiňuji o příčinách vzniku těchto vad. Kompenzačním pomůckám pro osoby se sluchovým a zrakovým postiţením je věnována třetí kapitola. Následuje čtvrtá kapitola, v níţ jsou popsány moţnosti, jak získat tyto kompenzační pomůcky. Pátá kapitola obsahuje některé vědecké pokroky pomáhají lidem se zrakovým postiţením, zejména nahrazováním zraku moderními metodami. Šestá a zároveň poslední kapitola je věnována shrnutí celé práce a zhodnocení cílů. 8

9 2. Problematika zrakového a sluchového postižení 2.1. Smyslové vady a speciální pedagogika Termínem lidé se smyslovým postiţením jsou označovány dvě značně odlišné skupiny, osoby se zrakovým postiţením a osoby se sluchovým postiţením. Další skupinou jsou osoby s kombinovaným postiţením, jak sluchovým tak zrakovým, tzv. hluchoslepota. Sluch je jedním ze základních smyslů člověka, díky němuţ můţeme vnímat zvuky. Schopnost člověka slyšet se pohybuje v rozmezí mezi 20 aţ Hz,. Během ţivota dochází k tomu, ţe se horní hranice vnímání zvuku sniţuje. Běţný lidský hlas má frekvenci zhruba od 200 do 800 Hz. Díky sluchu dokáţeme rozeznávat zabarvení zvuků (jednotlivé tóny). Sluch nám pomáhá v orientaci v prostoru (méně neţ zrak). Zrak patří k základním smyslům člověka, jehoţ prostřednictvím získáváme 80-90% informací o okolním světě. Důleţitost zrakového vnímání je dána jeho jedinečnou schopností v minimálním čase podat maximum informací. Zrak je důleţitý pro orientaci v prostoru, pro rozlišování tvarů, barev, velikosti, vzdálenosti, hloubky, směru a pohybu nebo klidu v prostředí. Zrakové vjemy jsou důleţité pro kaţdou lidskou činnost, ať se jedná o práci, hru, učení, zájmové aktivity. Jsou rovněţ bohatým zdrojem estetických záţitků. Poškození nebo ztráta sluchu či (a) zraku omezují, deformují, nebo zcela vylučují tyto zdroje informací. Proto se problematikou poruch sluchu a zraku zabývá i speciální pedagogika 4. 4 speciální pedagogika tento termín poprvé v roce 1957 Bohumír Popelář 9

10 Speciální pedagogika je jedna z velmi významných pedagogických disciplín orientovaná na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské moţnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných osob. Speciální pedagogika je interdisciplinární obor, která spolupracuje s obecnou pedagogikou, medicínou, psychologii, sociologií, právem a dalšími obory. Cílem této pedagogiky je maximální rozvoj osobnosti postiţeného nebo znevýhodněného a dosaţení maximálního stupně socializace 5. Speciální pedagogiku lze klasifikovat podle druhu postiţení na šest oborů. Původ v tomto dělení můţeme nalézt v Sovákově 6 dělení, který u nás prosadil pojem speciální pedagogika.svoji klasifikaci zaloţil na jednotlivých druzích postiţení, které vyţadují specifické formy práce (ve vzdělávání i ve výchově). Klasifikace: 1. Psychopedie speciální pedagogika osob mentálně postiţených 2. Somatopedie - speciální pedagogika osob tělesně postiţených a mládeţe nemocné a zdravotně oslabené 3. Logopedie- speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností 4. Surdopedie - speciální pedagogika osob sluchově postiţených 5. Etopedie - speciální pedagogika osob mravně narušených, s poruchami chování 6. Oftalmopedie - speciální pedagogika osob zrakově postiţených 5 socializace- proces začlenění člověka do společnosti 6 významný český speciální pedagog 10

11 K tomuto dělení dnes přiřazujeme ještě dva obory : 7. Speciální pedagogika osob s kombinovaným postižením s více vadami 8. Parciální nedostatky specifické vývojové poruchy učení, lehlé mozkové dysfunkce Protoţe se ve své práci zaměřuji na problematiku osob se sluchovým či (a) zrakovým postiţením, je zde nezbytné vysvětlení pojmů pouţívaných v této oblasti. Osobami se sluchovým postiţením se zabývá surdopedie, je to velmi mladý obor, jehoţ vznik je datován na rok Do tohoto roku byla problematika osob se sluchovým postiţením součástí logopedie. 7 V oblasti problematiky osob se zrakovým postiţením se můţeme setkat kromě označení oftalmopedie i s pojmy tyflopedie 8, defektologický slovník (1984) také uvádí pojem tyflologie 9. V současné době jsou tyto dosud pouţívané termíny postupně překonávány, protoţe předmětem našeho zájmu nesmí být pouze samo postiţení (handicap), ale také, a to hlavně, dítě, ţák, klient s určitým v tomto případě smyslovým problémem. V zahraniční literatuře se můţeme setkat s termínem speciální pedagogika se zaměřením na příslušný druh postiţení. V anglických publikacích se v terminologii zabývající se problematikou osob se zrakovým postiţením můţeme setkat zejména s pojmy Visual 7 Surdopedie, [online], (cit ). URL: cs.wikipediaorg/wiki/surdopedie 8 tyflopedie z řec. tyflos =slepec, paidea = slovo, nauka věda o speciální výchově a vzdělávání zrakově postiţených 9 tyflologie - z řec. tyflos = slepec, logos = nauka, slovo vědní disciplína zabývající se zrakově postiţenými a jejich společenskou existencí 11

12 Impairment, Special Education for Blind and Partially Sighted, v německých pak např. Sehbehinderung. Ani zde však terminologie není jednotná. Surdopedie a oftalmopedie je úzce spjata s dalšími speciálně pedagogickými obory jako je etopedie, somatopedie, logopedie a specifické poruchy učení a chování Sluchové postižení "Sluch je pro život člověka jedním z nejdůležitějších smyslů" 10 Skupina osob se sluchovým postiţením je nehomogenní skupina osob, neboť se tyto osoby liší nejen typem ale i stupněm sluchového postiţení. V současnosti neexistuje přesná evidence o počtu osob se sluchovým postiţením, proto je jejich počet v České republice odhadován na Největší skupinu tvoří osoby od 60let, u kterých jsou často diagnostikovány ušní šelesty 12. Další skupinu tvoří osoby zcela hluché, kterých je okolo Počet osob, které uţívají znakový jazyk je odhadován na Odhadovaný počet osob se sluchovým postiţením stále stoupá. V roce 1955 byl odhadovaný podíl osob se sluchovým postiţením ve společnosti 3 %, v roce 1975 to uţ bylo 7 % a v roce 1995 dokonce 15% Pípeková a kol., 1998, str některé zdroje udávají počet osob se sluchovými vadami aţ půl milionů (méně závaţné postiţení) Jak časté jsou poruchy sluchu, [online], (cit ). URL: www. ordinace.cz/clanek/jak-caste-jsou-poruchy-sluchu 12 ušní šelesty (tinnitus)- jedná se o specifickou kategorii sluchového postiţení, kdy pacienti popisují nepříjemné hučení a pískání čí šumění. 13 Navrátilová,

13 Klasifikace osob se sluchovým postižením Sluchové vady je moţno dělit dle mnoha kritérií. V literatuře se nejčastěji setkáváme s dělením dle místa vzniku sluchové vady, dle doby vzniku a dle stupně postiţení. V následujícím přehledu se pokusím popsat nejčastější typy a příčiny sluchových vad., neboť cílem této práce není jejich kompletní přehled. Dělení sluchových vad dle: Místa vzniku postiţení 14 Periferní nedoslýchavost či hluchota tento typ sluchových poruch je diagnostikován ve většině případů sluchového postiţení dochází k poškození periferní části sluchového analyzátoru, včetně periferního neuronu periferní nedoslýchavost a hluchotu dále dělíme na Převodní vada (konduktivní) označení vychází ze vzniku vady, kdy je poškozen nebo zcela znemoţněn převod zvuků do vnitřního ucha tato vada je často spojena s bolestí v uchu nebo s výtokem z něj hlasitější zvuky jsou pro osoby s tímto postiţením slyšitelné, protoţe při této vadě dochází ke ztrátě sluchu, která obvykle nepřesahuje 60 db, pro zesílení zvuku pouţívá člověk s převodní vadou sluchu sluchadlo, neboť slyší méně, ale řeči rozumí 14 Sluchové vady a jejich typy, [online], (cit ). URL: -vady-a-jejich-typy 13

14 převodní vady jsou většinou řešitelné, např. operací příčina této vady se vzniká v zevním nebo středním uchu různými překáţkami mezi příčiny patří: - obstrukce (ucpání) zvukovodu např. nahromaděním mazu a jeho ztuhnutí - obstrukce zevního ucha např cizí těleso - zánět středního ucha - chronický zánět středouší vţdy dochází k perforaci bubínku - perforace bubínku při úrazu či prudké změně atmosférického tlaku - otoskleróza dochází k přestavbě kosti labyrintu - vrozené vady zevního či středního ucha - úrazy hlavy, kdy dojde např. ke zlomení sluchových kůstek Percepční vada(senzoneurální) tato vada zcela převaţuje dochází k poškození vnitřního ucha a sluchové dráhy následkem je porušené vnímání nebo-li percepce zvuku percepční vady rozlišujeme dle lokalizace na kochleární (vzniká v hlemýţdi), retrokochleární (vzniká za hlemýţděm ve sluchovém nervu) mezi příčiny patří: - dědičnost 14

15 - virová onemocnění např. zarděnky, virus chřipky (nebezpečí vzniku sluchových vad je největší v prvním trimestru těhotenství) - léky, toxické látky, úrazy nebo ozáření matky během těhotenství - komplikace během porodu jako je např. nedostatek kyslíku, na který je citlivé vnitřní ucho - zánět mozkových blan v dětském věku - úrazy během ţivota - cévní příčiny - nadměrný hluk - virová onemocnění např. pásový opar, virus chřipky - látky ototoxické 15 např. rtuť, organická rozpouštědla, ale také některá antibiotika - věk stařecká nedoslýchavost Kombinované vady (smíšené) na jednom uchu se vyskytuje současně převodní a percepční vada mezi příčiny patří: - dlouhotrvající chronický zánět středouší, který vede aţ k poškození vnitřního ucha (díky působení bakteriálních toxinů) Centrální nedoslýchavost a hluchota vzniká v oblasti sluchové dráhy za sluchovým nervem, v místě zvaném podkorová a korová oblast centrální nervové soustavy 15 jsou látky toxické pro sluchový orgán 15

16 často od člověka s tímto postiţením můţeme slyšet: slyším, ale nerozumím, dochází k abnormálnímu zpracování zvukového signálu Dle doby vzniku Vrozené tyto vady mohou být genetického původu 16 vznik tohoto postiţení je na základě poškození jednoho či více genů negenetického původu vzniká při nitroděloţním vývoji, ale můţe vzniknout i během porodu, tedy v období prenatálním a perinatálním, příkladem negenetického poškození sluchu jsou spalničky Získané ke ztrátě sluchu můţe dojít jiţ v období prelingválním nebo aţ v období postlingválním Prelingválně postiţení jsou osoby, u kterých vznikla porucha sluchu ještě před fixací řeči (před šestým rokem věku dítěte), v tomto období pak dochází k přerušení vývoje řeči a ztrátě získaných schopností Postlingválně postiţení jsou osoby, u kterých porucha sluchu vznikla aţ po fixaci řeči, tudíţ po šestém roce věku dítěte a proto je důleţitá je časná spolupráce s odborníky, aby nedošlo ke ztrátě získaných schopností, mezi postlingvální postiţení patří sem ohluchlost a stařecká nedoslýchavost 16 Můţeme se setkat i s postiţením sluchu, které vzniká jako následek genetické vady. Tato vada postihuje struktury potřebné pro správnou funkci ucha (např rozštěp patra). Klasifikace sluchových postiţení, [online], (cit ). URL: hendikep.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=100%aklasifikace&catid=61% 3Asluch-zakladni-informace 16

17 Příklady příčin získaných sluchových vad 17 : meningitida napadá hlemýţď či sluchový nerv příušnice mohou způsobit ztrátu sluchu aţ o 90dB, případně i více chlamýdie nebezpečné pro novorozence při porodu, kdy hrozí nákaza od matky syfilis zdrojem nákazy je přenos nemoci od matky AIDS HIV tato nemoc můţe postihnout hlemýţď fetální alkoholový syndrom porucha sluchu u novorozenců matek, které během těhotenství nadměrně konzumovaly alkohol předčasný porod Dědičné Dle stupně postiţení Nedoslýchavost Lehká sluchová ztráta db Střední sluchová ztráta db Těţká sluchová ztráta db Hluchota Úplná (totální) jde o naprostou ztrátu sluchu Praktická člověk s tímto postiţením má jen zbytky sluchu 17 Klasifikace sluchových postiţení, [online], (cit ). URL: hendikep.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=100%aklasifikace&catid=61% 3Asluch-zakladni-informace 17

18 Ohluchlost těţká nebo úplná ztráta sluchu, tato ztráta vzniká v průběhu ţivota po dokončení rozvoje řeči, proto zůstává zachována řeč (ale nutná následná práce na zachování řeči) Příčiny sluchového postižení Příčiny vzniku sluchových vad můţeme dělit na 18 vnitřní (endogenní) vnější (exogenní) Tyto příčiny mohou na člověka působit v prenatálním, perinatálním i postnatálním období jeho ţivota. Prenatální 19 v tomto období má negativní vliv na sluch rentgenové záření, kterému by byla v době těhotenství vystavena matka nemoci matky během těhotenství (spalničky, zarděnky,.) rozdílný Rh faktor u matky a dítěte Perinatální 20 v období během porodu je sluch ohroţen mnoha vlivy jako je např. nízká porodní hmotnost, předčasný porod, asfyxie 21, poporodní ţloutenka Postnatální Lejska, nitroděloţní vývoj v těle matky 20 období během porodu a těsně po porodu 21 tímto pojmem rozumíme nedostatek kyslíku během porodu a bezprostředně po porodu Asfyxie novorozence a její následky, [online], (cit ). URL: 22 období během ţivota 18

19 v tomto období je sluch člověka ohroţen třemi faktory a to biologickým faktorem (např. infekční choroby), mechanickým faktorem (úrazy hlavy (komoce 23, komprese 24, kontuze 25 ), úrazy ucha a perforace bubínku a posledním faktorem je faktor fyzikální (příkladem je hlučné prostředí) Zrakové postižení Termínem zrakové vady označujeme nedostatky zrakové percepce různé etiologie i rozsahu. Spadají sem onemocnění oka s následným oslabením zrakového vímání, stavy po úrazech, vrozené či získané anatomicko fyziologické poruchy. 26 Porucha zraku, jeho oslabení nebo ztráta významně omezuje nebo zcela vylučuje tento zdroj informací. Důsledky negativního působení porušených zrakových funkcí se projevují v oblasti psychické, senzomotorické, mobility, orientaci zrakově postiţených. Zrakové postiţení lze dělit z různých hledisek.who klasifikuje zrakové postiţení podle zrakové ostrosti. Zraková ostrost (vizus) je schopnost oka identifikovat dva co nejblíţe leţící body jako dva oddělené objekty. Vizus se uvádí ve tvaru zlomku (V = 23 otřes mozku Otřes mozku, [online], (cit ). URL: nemoci.vitalion.cz/otresmozku 23 Hluchoslepota, [online], (cit ). URL: 23 autozomálně recesivně dědičná porucha projevující se současným 24 jedná se o mechanické poškození mozku, kdy dochází ke se strukturální změně buněk Poranění mozku (otřes mozku, zhmoţdění a stlačení), [online], (cit ). URL: 25 jde o stlačení mozku vlivem krvácení či hematomu (to vzniká porušením cév při úrazu) - nemusí být tedy způsobeno úrazem, ale například i mozkovou mrtvicí Poranění mozku (otřes mozku, zhmoţdění a stlačení), [online], (cit ). URL: 26 Květoňová Švecová, 2000, str.18 19

20 6/18 apod.). První hodnota označuje vzdálenost v metrech, ze které je daný člověk schopen odlišit jednotlivé objekty. Druhá hodnota označuje vzdálenost, ve které je odliší zdravé oko. Druhou charakteristikou pro klasifikaci zrakového postiţení podle WHO je porucha zorného pole.( viz kapitola Nejčastější typy zrakových vad) Klasifikace 27 Střední slabozrakost - zraková ostrost s nejlepší moţnou korekcí: maximum menší neţ 6/18 (0,30) - minimum rovné nebo lepší neţ 6/60 (0,10); kategorie zrakového postiţení 1. Silná slabozrakost - zraková ostrost s nejlepší moţnou korekcí: maximum menší neţ 6/60 (0,10) minimum rovné nebo lepší neţ 3/60 (0,05); kategorie zrakového postiţení 2. Těžce slabý zrak a) zraková ostrost s nejlepší moţnou korekcí: maximum menší neţ 3/60 (0,05) - minimum rovné nebo lepší neţ 1/60 (0,02); kategorie zrakového postiţení 3. b) b) koncentrické zúţení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, nebo jediného funkčně zdatného oka pod 45 stupňů. Praktická nevidomost - zraková ostrost s nejlepší moţnou korekcí 1/60 (0,02), 1/50 aţ světlocit nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i kdyţ centrální ostrost není postiţena, kategorie zrakového postiţení O zrakových vadách, [online], (cit ). URL: 20

21 Úplná nevidomost - ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu aţ po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí, kategorie zrakového postiţení 5. Vady zraku lze rozlišovat dle různých hledisek. Různí autoři uvádí většinou podobná dělení Podle doby vzniku vrozená (kongenitální, prenatální, perinatální) získaná (postnatální, juvenilní, senilní) Podle délky trvání krátkodobá (akutní) dlouhodobá (chronická) opakující se (recidivující) Podle rozsahu vady orgánová funkční Pro svoji práci jsem si zvolila dělení podle typu zrakového postiţení a podle stupně vizuální percepce 28 Zrakové vady zde dělí do pěti kategorií: ztráta zrakové ostrosti (refrakční vady) zrakovou ostrost měříme nejčastěji Snellenovými optotypy Květoňová Švecová in Pipeková a kol,

22 postižení šíře zorného pole - postiţení zorného pole znamená omezení prostoru, který takto postiţená osoba vidí (skotom, trubicovité vidění) okulomotorické poruchy (strabismus) problémy se zpracováním zrakových podnětů (kortikální slepota) poruchy barvocitu (barvoslepost) Stupně zrakového postiţení: Slabozrakost 30 vidění je i za pomoci brýlí natolik sníţeno, ţe postiţený nemůţe číst písmo běţné velikosti. Příčinou jsou refrakční vady vyššího stupně, těţší formy astigmatismu, atd. Charakteristikou je nerozeznávání podrobností, nevidění vzdálenějších předmětů, nerozlišování barev Zbytky zraku 31 - děti se zbytky zraku se v útlém věku jeví jako celkem děti nevidomé. Ale je zde jeden nápadný rozdíl upoutává je silné světlo, za kterým se otáčí. Zbytky zraku mohou postiţené děti sledovat i dobře osvětlené předměty. Speciálními metodami a pomůckami je moţné zrakové zbytky zlepšovat. Zbytky zraku nejsou neměnným stavem můţe se zlepšovat i zhoršovat, proto se lidé s tímto postiţením učí znát obvyklé i slepecké písmo. Slepota (nevidomost) je dle Světové zdravotnické organizace a její mezinárodní klasifikace chorob uvádí, ţe osoby nevidomé jsou ty, jejichţ ostrost zraku s co nejlepší korekcí se pohybuje od maxima 3/60 po stav, kdy 29 Snellenovy optotypy: čísla, písmena, tvořeny v síti 25 čtverečků, paprsky ze 2 sousedních bodů dopadají do oka pod úhlem 1 min. (rozlišení detailů), paprsky z dálky 5-6 m Fisiologie oka,[online],(cit ). URL: y/o%c4%8dn%c3%ad_fysiol.rtf+fysiologie+oka&hl=cs&ct=clnk&cd=1&gl=cz &client=firefox-a 30 Smýkal, Smýkal,

23 jedinec nevnímá světlo. Z toho vyplývá, ţe slepotu lze rozdělit na praktickou (světlocit je zachován, příp. je zachována projekce) a totální (úplná absence vidění) Nejčastější typy zrakových vad Refrakční vady Lidé s refrakční vadou mají obtíţe s rozlišováním detailů. Tyto vady je moţné korigovat korekčními skly, které vedou k dosaţení, co nejlepší zrakové ostrosti. Miopatie krátkozrakost - u této poruchy se paprsky sbíhají před sítnicí, takţe na sítnici vzniká neostrý obrázek. Krátkozrací lidé vidí špatně do dálky (v divadle, v ulici), ale při čtení mohou vidět celkem dobře. K dobrému vidění je nutno pouţívat brýle s rozptylkami ( mínusky ) Hypermetropie dalekozrakost zde dochází ke spojování paprsků aţ za sítnicí, takţe obrázek na sítnici jej neostrý. Hypermetropům se předepisují plusová skla, tzv. spojky. Astigmatismus je refrakční vada, při níţ nemá oko ve všech rovinách stejnou optickou mohutnost, na sítnici vzniká nepřesný obrázek. proto se při této poruše předepisují cylindrická skla, která lámou paprsky pouze v jedné rovině. Amblyipie 32 tupozrakost je podle Květoňová Švecová 33 funkční porucha, která představuje sníţení zrakové ostrosti různého stupně. V důsledku toho vzniká na sítnici jednoho ostřejší obraz vnímaného předmětu neţna sítnici druhého oka. Tím je narušeno binokulární vidění. Jedinec vidí buď ostrý zdvojený obraz nebo neostrý jednoduchý obraz. Nakonec se člověk naučí obraz 32 Květoňová-Švecová, 2000, str Květoňová Švecová,

24 na horším oku potlačovat a preferovat obraz z lepšího oka, které se stává dominantním. Nakonec je slabší oko vyřazeno z činnosti, nezúčastňuje se zrakové činnosti a stává se tupozrakým. Často se při ni pojí šilhavost (strabismus). Porucha barvocitu Barevné vidění je schopnost oka rozlišovat různé délky elektromagnetického vlnění (u člověka nm) a pociťovat je jako barvy. Mnoţství barevných odstínů vzniká kombinací třech základních barev - červené, zelené a modré. porucha vnímání určité barvy za určitých podmínek: červené (protanomalie), zelené (deuteranomalie), modré (tritanomalie) postiţený určitou barvu vůbec nevnímá: červenou protanopsie (červenoslepota) neschopnost rozeznávat červenou barvu zelenou - deutaranopsie (zelenoslepota) modrou tritanopsie (modroslepota) postiţený vůbec barvy nevnímá : monochromatopsie - úplná barvoslepota Postižení šíře zorného pole Toto postiţení znamená omezení prostoru, které člověk vidí. Pokud má jedinec výpadek v centru zrakového pole, bude mít problémy při pohledu přímo před sebe a bude se dívat stranou, aby viděl zřetelněji. Výpadek periferního vidění se můţe objevit v horním, dolním nebo postranním poli. Při pohybu v prostoru naráţí postiţený jedinec na předměty na té straně, kde je výpadek. 24

25 Okulomotorické poruchy Okulomotorické poruchy nastávají při vadné koordinaci pohybu očí. Dítě i dospělý můţe mít potíţe při pouţívání obou očí, při sledování pohybujícího se předmětu nebo při jeho prohlíţení. Předmět sleduje nejprve jedním, pak druhým okem. Při pohledu na blízký předmět, se při okulomotorické poruše můţe jedno oko stáčet dovnitř, druhé zevně, nebo se obě asymetricky stáčejí dovnitř. Objevují se obtíţe s přesně mířenými pohyby a při uchopování předmětu. Strabismus 34 šilhavost stav, kdy při fixaci určitého předmětu na blízko nebo na do dálky se osy vidění neprotínají v témţe bodě. Je vţdy přítomna porucha jednoduchého binokulárního vidění (JBV). 35 Obtíže se zpracováním zrakových informací Vznikají u lidí s poškozením zrakových center v kůře mozku. Lidé s tzv. korovou slepotou, mají problémy se zpracováním zrakové informace, i kdyţ není poškozen zrakový nerv ani sítnice. 36 Další poruchy zraku Nystagmus - bezděčné rytmické záškuby očí Šeroslepost (hemeralopie) je sníţená adaptace na tmu, popř. úplná neschopnost vidění za šera a tmy. Projevuje se špatnou orientací v prostoru při 34 Květoňová Švecová, 2000, str je koordinovaná senzomotorická činnost obou očí, která zajišťuje vytvoření jednoduchého obrazu pozorovaného předmětu ( Květoňová Švecová, 2000, str.50), JBV probíhá v několika vývojových etapách od narození do šesti let 36 Květoňová Švecová,

26 těţce. 37 Prenatální vliv tvoří 55%, dědičnost zaujímá 37% a zbývajících 8 % nedostatečném osvětlení, ale i při zataţené obloze ve dne, před bouřkou a šerých prostorách budov Světloplachost (albinismus) způsobena nedostatkem či dokonce chyběním pigmentu v duhovce oka v sítnici. Duhovka nemůţe clonit světlo, informace přijímané oslněnou sítnicí jsou většinou zkreslené Příčiny zrakového postižení Výskyt zrakového postiţení závisí na úrovni ţivotních podmínek a zdravotnické péči. Podle Světové zdravotnické organizace se pohybuje počet nevidomých kolem 40 milionů. V České republice je nyní asi těţce zrakově postiţených osob všech věkových kategorii, z toho velmi tvoří jiné patologické vlivy. P říčiny zrako vého p o stižení 8% 37% 55% Příčiny zrakového postižení prenatální dědičnost jiné patologické jevy Obr. 1. Příčiny zrakového postiţení 37 Vítková,Marie, a kol.,

27 Ve věku od 5 20 let se nejčastěji vyskytují postiţení očního bulbu 38 26%, optického nervu 23%, sítnice 19,6%. čočky 17%. Etiologie vad zraku je velmi pestrá. Dělení zrakových vad dle vlivu prenatálních - u této kategorie velkou roli hraje dědičnost, působení různých vnějších činitelů v průběhu těhotenství ( onemocnění matky infekcemi, např. zarděnkami) perinatálních během porodu, např. při protahovaném porodu,..) postnatálních např. postnatální infekce, poškození zraku při pobytu v inkubátoru velkým mnoţstvím kyslíku získané během života poškození oka jako následek ţivotního prostředí (alergie), nemocí, omezení funkčnosti zrakového orgánu vlivem stárnutí 2.4. Hluchoslepota V České republice by podle světové statistiky mělo žít zhruba 4000 osob postižených hluchoslepotou. 39 Hluchoslepota, někdy se můţeme setkat s pojmy slepohluchota či hluchoslepost nebo slepohluchost, je postiţení, které je způsobeno kombinací zrakového a sluchového postiţení. V anglicky psané literatuře se setkáváme s pojmy pro hluchoslepotu deafblindness a pro hluchoslepé osoby the 38 bulbus oculi oční koule 39 Hluchoslepota, [online], (cit ). URL: 27

28 deafblind, v německém jazyce se pouţívají termíny die Taubblindheit a die Taubblinden. Osoby s tímto postiţením trpí dvojvadou sloţenou ze sloţky sluchové a zrakové. Tyto vady mohou mít různý stupeň. Zrakovou vadou můţe být slabozrakost, zbytky zraku slepota. Sluchovou vadou pak nedoslýchavost zbytky sluchu hluchota Klasifikace hluchoslepoty 40 Hluchoslepotu můţeme klasifikovat podle různých kritérií. Nejčastěji se můţeme setkat s dělením dle stupně postiţení a dle doby vzniku postiţení. Podle stupně duálního postižení se rozlišuje: slabozraký nedoslýchavý je osoba, která má zbytky zraku a sluchu nedoslýchavý nevidomý je osoba, která má zbytky sluchu s totální či praktickou slepotou 40 Hluchoslepota, [online], (cit ). URL: 28

29 slabozraký neslyšící je osoba, která má zbytky zraku a totální či praktickou hluchotou prakticky hluchoslepý je osoba, která má minimálními zbytky zraku a sluchu totálně hluchoslepý je osoba, která je totálně nevidomá a neslyšící Na základě toho dělení lze říci, ţe nejlehčí formou hluchoslepoty je kombinace slabozrakosti a nedoslýchavosti. Podle doby vzniku hluchoslepoty lze rozlišit osoby: hluchoslepý od narození čili s vrozenou hluchoslepotou hluchoslepý s vrozeným poškozením zraku a poškozením sluchu získaným v pozdějším období ţivota hluchoslepý s vrozeným poškozením sluchu a poškozením zraku získaným v pozdějším období ţivota hluchoslepý s poškozením sluchu a zraku získaným v pozdějším období ţivota Příčiny hluchoslepoty Příčiny vzniku hluchoslepoty vrozená hluchoslepota, tento typ hluchoslepoty je ze tří čtvrtin způsoben napadením plodu virovou infekcí (např. zarděnky) 29

30 geneticky podmíněná hluchoslepota, je většinou diagnostikována jako Usherův syndrom 41 hluchoslepota jako následek procesu stárnutí, úrazů, psychických stresů a traumat, infekčních onemocnění, drog, alkoholu Pro hluchoslepotu jako tzv. multihandicap je charakteristické vzájemné ovlivňování a umocňování obou složek postižení. Výsledný handicap přináší mnohem závažnější ztížení podmínek života, než by byl jen pouhý součet obou handicapů dílčích. Kombinace postižení obou hlavních smyslů zabraňuje možnosti kompenzovat jedním ze smyslů výpadek druhého (jak je to běžné u osob pouze se zrakovým nebo pouze se sluchovým postižením). Hluchoslepota proto extrémně komplikuje výchovu, vzdělávání, pracovní uplatnění, ale i rodinný a společenský život postižených autozomálně recesivně dědičná porucha projevující se současným výskytem hluchoty a slepoty (retinopathia pigmentosa). Usherův syndrom, [online], (cit ). URL: lekarske.slovniky.cz/lexikon-pojem/usheruv-syndrom-2 42 Hluchoslepota, [online], (cit ). URL: cs.wikipedia.org/wiki/hluchoslepota 30

31 3. Kompenzační pomůcky Kompenzační pomůckou pro postiţené rozumíme nástroj, přístroj nebo zařízení speciálně vyrobené nebo speciálně upravené tak, aby svými vlastnostmi a moţnostmi pouţití kompenzovalo, dorovnávalo či nahrazovalo nějakou nedostatečnou funkci lidského těla, způsobenou daným postiţením. Kompenzační pomůckou pro osoby se smyslovým postiţením (v tomto případě sluchovým či (a) zrakovým postiţením) to jsou všechny pomůcky, přístroje a zařízení, které nahrazují poškozený smysl sluch či (a) zrak. Kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postiţením jsou koncipovány tak, ţe vyuţívají zejména zraku, ale i dalších zbývajících smyslů. Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postiţením jsou koncipovány tak, ţe vyuţívají dalších dvou smyslů - sluchu a hmatu Kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením Nové technologie vedou ke vzniku technických pomůcek i v oblasti problematiky sluchových vad. Tento pokrok znamená pro tyto lidi větší míru integrace do běţné společnosti. Kompenzační pomůcky se odvíjí od typu sluchové vady. Osoby s lehkou sluchovou vadou nepotřebují většinou ţádné technické kompenzační pomůcky. Pro tyto osoby je důleţité tolerantní chování okolí, kdy pro osobu s tímto postiţením je důleţitá mluva z menší vzdálenosti a hlasitěji. Tyto osoby jsou často vedeny k osvojení odezírání. Osoby s těţší sluchovou vadou vyuţívají sluchadla. Některé osoby s těţkou sluchovou vadou vyuţívají kochleární implantát.. 31

32 Na trhu je mnoho dalších kompenzačních pomůcek, které usnadňují ţivot těmto osobám, jedná se např. o světelné zvonky, Sluchadla Sluchadlo je elektronická pomůcka. Sluchadlo slouţí k zesílení zvuku, zejména lidské řeči. Jedná se vlastně o miniaturní individuální zesilovač zvuku, který přivádí zvuk do vnitřního ucha. Přestoţe sluchadlo slouţí ke kompenzaci sluchové vady, jeho majiteli nenahradí normální sluch. 43 Sluchadla se umísťují za ucho, do ucha, nebo zcela do zvukovodu. Úkolem sluchadla není obnovení sluchu, ale efektivní vyuţití zbytku sluchu tak, ţe zesiluje zvuk a mluvený projev ve frekvencích, v nichţ je sluch daného jedince sníţen. Dnešní pokroky v technice, v tomto případě v digitální technologii, vedou k tomu, ţe současná moderní sluchadla jsou designově vyrobena tak, ţe jsou tak malá, prakticky neviditelná (např. sluchadla ve zvukovodu). Přestoţe jsou malá, jejich výkon a kvalita přenášeného zvuku ve vysoké kvalitě (kvalitu lze přirovnat k zvuku na CD). Jedním z největších problémů pro uţivatele sluchadla je rušivý efekt okolního hluku. Počítačové čipy v dnešních nejvyspělejších digitálních sluchadlech jsou schopné efektivně redukovat hluk a zdůraznit řeč plynulou a automatickou regulací zvuku. Neţ člověk začne pouţívat sluchadlo, je důleţité rozhodnout, které je pro něj vhodné. Dnes se při korekci sluchových vad stále více uplatňují sluchadla zvukovodová v EU aţ 70 %, v USA aţ 90 %. 44 V České republice neexistuje statistika, proto je počet osob s tímto typem sluchadla pouze 43 Sluchadla, [online], (cit ). URL: 44 Korekce sluchových vad, [online], (cit ). URL: 32

33 odhadován (předpokládá se aţ 45 %). Druhým typem nejvíce pouţívaným je sluchadlo závěsné. U osob nemocných s chronickým výtokem z uší lze uvaţovat o sluchadle na principu kostního vedení. Sluchadla dělíme dle několika faktorů: dle konstrukce (tvaru) závěsná tento typ sluchadla je tvořen pouzdrem z umělé hmoty (obsahuje potřebnou elektroniku), kdy se zavěšuje za ušní boltec zvuk je přiváděn do zvukovodu a k bubínku plastovou trubičkou s ušní vloţkou závěsná sluchadla se rozlišují na velmi výkonná, která pomáhají lidem s těţkou sluchovou ztrátou, dále na model se směrovým mikrofonem, který usnadňuje uţivateli poslech řeči v hlučném prostředí a na model s dálkovým ovládáním pro přepínání mezi různými poslechovými programy Závěsná sluchadla, [online], (cit ). URL: 33

34 obr.2. závěsné sluchadlo 46 nitroušní tento typ sluchadla je umístěn přímo v uchu nitroušní sluchadla dělíme podle provedení na sluchadla boltcová, zvukovodová a kanálová kapesní brýlová obr.3. zvukovodové sluchadlo 47 dle zpracování signálu analogová sluchadla 46 Závěsná sluchadla, [online], (cit ). URL: 47 Zvukovodová sluchadla, [online], (cit ). URL: 34

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h Kochleární implantáty s využitím prezentace p. Antona Lacika Sluch Sluch je po zraku druhým nejdůležitějším smyslem. Umožňuje: vnímání zvuků prostorovou orientaci dorozumívání, tj. styk s ostatními lidmi.

Více

2. Hluchoslepota není prostým součtem postižení sluchu a zraku ani zvláštním případem postižení sluchu nebo zraku.

2. Hluchoslepota není prostým součtem postižení sluchu a zraku ani zvláštním případem postižení sluchu nebo zraku. Kurz: Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením Modul: Osvětová činnost Téma: Hluchoslepota, osobní zkušenost, pojmy a informace Lektor: Jan Jakeš Teze:

Více

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové postižení Zdeněk Míkovec katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové vady 2 / 43 Základní pojmy (těžké) zrakové postižení běžná optická korekce nepostačtuje poškození zraku ovlivňuje

Více

sluchové postižení úvod do surdopedie radka horáková

sluchové postižení úvod do surdopedie radka horáková sluchové postižení úvod do surdopedie radka horáková sluchové postižení úvod do surdopedie radka horáková KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Horáková, Radka Sluchové postižení : úvod do surdopedie

Více

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.18 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová Postižení sluchu Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Lidé důvěřují více očím než uším. Z toho vyplývá,

Více

REHABILITAČNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

REHABILITAČNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY REHABILITAČNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY Pro každou skupinu onemocnění existuje široká škála pomůcek, které mohou zmírnit následky zdravotního postižení, usnadnit každodenní život a přispět ke zlepšení kvality

Více

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ STŘEDISKA AUGUSTIN

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ STŘEDISKA AUGUSTIN TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ STŘEDISKA AUGUSTIN Softwarové vybavení Veškeré softwarové vybavení vyžaduje OS Windows XP nebo novější, tj. WinVista, Win7 nebo Win8. Podporovány jsou jak 32bitové, tak

Více

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA 388/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. listopadu 2013, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Práce na počítači pro 8. a 9. ročník Učební osnovy Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 18 050/2003-24 ze dne 14.4.2003 s platností

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

SOUND POWER s.r.o. Pomůcky pro neslyšící, nedoslýchavé a seniory

SOUND POWER s.r.o. Pomůcky pro neslyšící, nedoslýchavé a seniory SOUND POWER s.r.o. Pomůcky pro neslyšící, nedoslýchavé a seniory Sound Power je 1. společností v České republice zabývající se komplexně výrobou, dovozem a prodejem pomůcek pro neslyšící, nedoslýchavé

Více

Podklady k okruhům č. 3, 4

Podklady k okruhům č. 3, 4 Základní informace: Podklady k okruhům č. 3, 4 - sluchové postižení je v populaci jedno z nejrozšířenějších somaticko funkčních postižení (Neubert, in Leonhardt, 2001) - na světě je více než 500 milionů

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Kompenzační a rehabilitační pomůcky pro sluchově postižené Typy pomůcek, výše příspěvku, podání žádosti

Kompenzační a rehabilitační pomůcky pro sluchově postižené Typy pomůcek, výše příspěvku, podání žádosti Kompenzační a rehabilitační pomůcky pro sluchově postižené Typy pomůcek, výše příspěvku, podání žádosti rozšířené vydání 2011 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Úvod...3

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

I. diskusní téma - Definice hluchoslepoty Autor: Jan Jakeš, VIA Občanské sdružení hluchoslepých

I. diskusní téma - Definice hluchoslepoty Autor: Jan Jakeš, VIA Občanské sdružení hluchoslepých Diskusní fórum: Hluchoslepí a současný stav sociálních služeb Datum konání:25. března 2009 Místo: PedF UP v Olomouci, Žižkovo náměstí 5, Olomouc, posluchárna P22 I. diskusní téma - Definice hluchoslepoty

Více

Smyslové orgány (čidla)

Smyslové orgány (čidla) Smyslové orgány (čidla) - Zisk informací o vnějším prostředí Receptory (smyslové receptorové buňky) - mají vysokou citlivost vůči některým podnětům - převádějí energii podnětů z vnějšího prostředí v nervovou

Více

Příloha č. 1. Adresář SPC pro sluchově postižené

Příloha č. 1. Adresář SPC pro sluchově postižené Příloha č. 1 Adresář SPC pro sluchově postižené Hlavní město Praha Praha 5, Holečkova 4, PSČ 150 00 telefon : 257 325 896 e-mail : spc.holeckova@seznam.cz, skoly.sp@post.cz Praha 2, Ječná 27, PSČ 120 00

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

SPECIFICKÉ POTŘEBY HANDICAPOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

SPECIFICKÉ POTŘEBY HANDICAPOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPECIFICKÉ POTŘEBY HANDICAPOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KATEŘINA BAUEROVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Distanční forma usnadňuje vzdělávání rovněž rozličně handicapovaným

Více

1 Speciální pedagogika, problematika dětí se specifickými potřebami

1 Speciální pedagogika, problematika dětí se specifickými potřebami 1 Speciální pedagogika, problematika dětí se specifickými potřebami Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: vymezit obor speciální pedagogika, její cíle a předmět jejího zájmu,

Více

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Periferie Je zařízení které umožňuje ovládání počítače nebo rozšíření jeho možností. Vstupní - k ovládání stroje

Více

Asociace zrakových terapeutů o.s., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (2) Centrum zrakových vad s.r.o., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (3)

Asociace zrakových terapeutů o.s., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (2) Centrum zrakových vad s.r.o., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (3) Podpora přístupu k informacím prostřednictvím využití SOP - podmínka úspěšné integrace do společnosti projekt OPPA Adaptabilita 31764 financován Evropským sociálním fondem Praha & EU Investujeme do vaší

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Surdopedie. zpracovala: Mgr. Jana Nováková

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Surdopedie. zpracovala: Mgr. Jana Nováková Surdopedie zpracovala: Mgr. Jana Nováková Úvod do SURDOPEDIE Surdopedie : surdus hluchý (lat.) paidea výchova (řec.) Surdopedie je součástí speciální pedagogiky, zabývá se rozvojem, výchovou a vzděláváním

Více

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost 1. zkouška (povinná): sociální zabezpečení kombinace praktické zkoušky a ústní

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci u nemocných s poruchou zraku a sluchu Machartová V., Štrosová L.

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci u nemocných s poruchou zraku a sluchu Machartová V., Štrosová L. Posuzování zdravotní způsobilosti k práci u nemocných s poruchou zraku a sluchu Machartová V., Štrosová L. 17.9.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

Zpracovala: PhDr. Pavlína Šumníková, PhD., doc. PhDr. Lea Květoňová, PhD., duben 2011

Zpracovala: PhDr. Pavlína Šumníková, PhD., doc. PhDr. Lea Květoňová, PhD., duben 2011 ZÁKLADNÍ POJMY A INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S TEMATIKOU POSTIŽENÍ ZRAKU (ZRAKOVÉ VADY, DŮSLEDKY POSTIŽENÍ ZRAKU, REHABILITACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH OSOB, DALŠÍ FORMY PODPORY) Studijní materiál pro účastníky kurzu

Více

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných ploch, nejčastěji kulových, popř. jedné kulové a jedné rovinné plochy. Čočka je tvořena z průhledného

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

Komponenty a periferie počítačů

Komponenty a periferie počítačů Komponenty a periferie počítačů Monitory: v současné době výhradně ploché LCD monitory s úhlopříčkou 19 30 (palců, 1 palec = 2,54 cm) LCD (Liquid Crystal Display): skládá se z tzv. pixelů, každý pixel

Více

DUM č. 17 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 17 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: vstupní zařízení PC: klávesnice, myš, scanner, mikrofon

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty O nadaci Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux lighting s.r.o. Nadace, jejímž cílem

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Faktory ovlivňující plnohodnotný život osob se sluchovým postižením na Broumovsku

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Faktory ovlivňující plnohodnotný život osob se sluchovým postižením na Broumovsku CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Faktory ovlivňující plnohodnotný život osob se sluchovým postižením na Broumovsku Téma práce: Faktory ovlivňující plnohodnotný ţivot osob

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií TEREZA SEDLÁKOVÁ. III. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií TEREZA SEDLÁKOVÁ. III. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií TEREZA SEDLÁKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední

Více

Dvě uši slyší lépe než jedno. Slyšet, jak je dáno od přírody

Dvě uši slyší lépe než jedno. Slyšet, jak je dáno od přírody Dvě uši slyší lépe než jedno Slyšet, jak je dáno od přírody Je čas slyšet Společnost Phonak patří mezi světovou elitu v oboru poslechové technologie. Ve svém sídle ve švýcarské Stäffě nedaleko Curychu

Více

Ruční snímače čárových kódů Datové terminály Aplikační generátor

Ruční snímače čárových kódů Datové terminály Aplikační generátor Hotel Čertousy, Praha, 11. 5. 2011 Ruční snímače čárových kódů Datové terminály Aplikační generátor Jindřich Miler Snímače čárových kódů Argox Ruční CCD snímač AS-8000, Ruční bezdrátový CCD snímač AS-8020

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

KATALOG. kompenzačních pomůcek. pro osoby se zrakovým postižením. UnikaCentrum, o.p.s. Žižkova 2364/56, Karviná www.unikacentrum.

KATALOG. kompenzačních pomůcek. pro osoby se zrakovým postižením. UnikaCentrum, o.p.s. Žižkova 2364/56, Karviná www.unikacentrum. KATALOG kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením UnikaCentrum, o.p.s. Žižkova 2364/56, Karviná www.unikacentrum.cz 1 Základní informace Pár slov o nás UnikaCentrum, o.p.s. (dříve známa pod

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 4. - INFORMATIKA Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie - Informatika 1. CHARAKTERISTIKA

Více

Operační systém osobního počítače

Operační systém osobního počítače Operační systém osobního počítače Studijní materiál pro žáky SŠ Začlenění dle RVP G Vzdělávací obsah: Očekávaný výstup: Digitální technologie ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT využívá

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380 Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Lukáš Chvátal Sexta B. Seminární práce. Téma: Vyuţití počítačů v praxi Školství

Lukáš Chvátal Sexta B. Seminární práce. Téma: Vyuţití počítačů v praxi Školství Lukáš Chvátal Sexta B Seminární práce Téma: Vyuţití počítačů v praxi Školství Vyuţití počítačů ve školství Počítače jsou dnes jiţ součástí kaţdodenního ţivota a málokdo by si dokázal představit fungování

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

Lupa a mikroskop příručka pro učitele

Lupa a mikroskop příručka pro učitele Obecné informace Lupa a mikroskop příručka pro učitele Pro vysvětlení chodu světelných paprsků lupou a mikroskopem je nutno navázat na znalosti o zrcadlech a čočkách. Hodinová dotace: 1 vyučovací hodina

Více

Základy spojovací techniky

Základy spojovací techniky EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základy spojovací techniky PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Funkce účastnické

Více

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Ošetřovatelská péče O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Části oka Oční koule =bulbus Bělima =scléra Rohovka=cornea Živnatka=uvea Čočka=lens Sítnice=retina Duhovka=iris Sklivec=corpus vitreum Přídatné

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015 OPTICKÉ PŘÍSTROJE 1) Optické přístroje se využívají zejména k pozorování: velmi malých těles velmi vzdálených těles 2) Optické přístroje dělíme na: a) subjektivní: obraz je zaznamenáván okem např. lupa,

Více

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Podle programu bych Vám měla něco říci o osobách ohluchlých event. i o osobách s kochleárním implantátem.

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Mapování hluku v terénu (práce v terénu)

Mapování hluku v terénu (práce v terénu) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Mapování hluku v terénu (práce v terénu) Označení: EU-Inovace-F-8-17 Předmět: fyzika Cílová skupina: 8. třída Autor:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz,

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz, Tyto kamery třetí generace mají vysoce citlivý IR detektor a ergonomický tvar. Jsou cenově dostupné, jednoduše se ovládají, poskytují vysoce kvalitní snímky a umožňují přesné měření teplot. Mají integrovanou

Více

Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530. 1) Přehled

Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530. 1) Přehled Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530 1) Přehled ádherná rovnováha Získejte to nejlepší na světě: výkon, elegantní design a bohatou sadu funkcí to vše v notebooku perfektní velikosti, tj. s uhlopříčkou

Více

Integrace zrakově postižených do společnosti prostřednictvím kompenzačních pomůcek

Integrace zrakově postižených do společnosti prostřednictvím kompenzačních pomůcek Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Integrace zrakově postižených do společnosti prostřednictvím kompenzačních

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S OHLEDEM NA ZVOLENOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S OHLEDEM NA ZVOLENOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Bc. LENKA MITRYCHOVÁ II. ročník kombinované studium obor: SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 9 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Variace 1 HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. HW složení

Více

NÁROČNÉ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

NÁROČNÉ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY NÁROČNÉ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Zpřístupňování

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 18. - INFORMATIKA Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie - Informatika 1. CHARAKTERISTIKA

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Externí zařízení - procvičování

Externí zařízení - procvičování Externí zařízení - procvičování EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.19 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia

Více

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner Periferie Klávesnice: Klávesnice (keyboard) slouží jako základní vstupní zařízení pro zadávání textových a alfanumerických údajů. Obsahuje 101 až 104 kláves. Tyto klávesy lze rozdělit do 4 bloků: Abecední

Více

Asociace zrakových terapeutů o.s., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (2) Centrum zrakových vad s.r.o., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (3)

Asociace zrakových terapeutů o.s., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (2) Centrum zrakových vad s.r.o., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (3) Podpora přístupu k informacím prostřednictvím využití SOP - podmínka úspěšné integrace do společnosti projekt OPPA Adaptabilita 31764 financován Evropským sociálním fondem Praha & EU Investujeme do vaší

Více

Diagnostika zrakových funkcí

Diagnostika zrakových funkcí Diagnostika zrakových funkcí podporující výběr profese - podmínka úspěšné integrace do společnosti příspěvek podpořen projektem OPPA Adaptabilita 31764 financován Evropským sociálním fondem PhDr. Dagmar

Více

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Základní definice PODHLEDY STROPNÍ. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy December 2006

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Základní definice PODHLEDY STROPNÍ. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy December 2006 STROPNÍ PODHLEDY [S námi se přání stávají skutečností] CI/SfB (35) Xy December 2006 AKUSTICKÝ PRŮVODCE Základní definice AKUSTICKÉ POHODLÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ Základní

Více

Fyzická bezpečnost. Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz

Fyzická bezpečnost. Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Fyzická bezpečnost Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

SOFTWARE ASP ASP UŢIVATELSKÝ MANUÁL. ALCAD Systémový programátor

SOFTWARE ASP ASP UŢIVATELSKÝ MANUÁL. ALCAD Systémový programátor SOFTWARE ASP ASP ALCAD Systémový programátor UŢIVATELSKÝ MANUÁL Technické parametry mohou být změněny bez předchozího oznámení. ALCAD navrhuje a vyrábí své produkty v nejvyšší moţné kvalitě, nicméně technické

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - SURDOPEDIE

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - SURDOPEDIE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - katedra speciální a sociální pedagogiky - SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - SURDOPEDIE studijní text Mgr. Václav Kvítek 2006 - 2-1. Pojem a

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích Průvodce pro rodiče zrakově postižených dětí a mládeže sociálními službami, které jsou poskytovány v Českých Budějovicích. Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích (výtah z obhájené

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

5. ICT pomůcky pro sluchově postižené

5. ICT pomůcky pro sluchově postižené 5. ICT pomůcky pro sluchově postižené Pokud si má člověk vybrat postižení, které by mu vadilo nejméně, volí sluch. Skutečnost, že by lidé přišli o tento smysl, jim nevadí tolik jako možná ztráta zraku

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více