Osoby se smyslovým postižením a technika Zrakové a sluchové postižení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osoby se smyslovým postižením a technika Zrakové a sluchové postižení"

Transkript

1 JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ Absolventská práce Osoby se smyslovým postižením a technika Zrakové a sluchové postižení Pavlína Voţenílková Vedoucí práce Ing. Mgr. Radomír Kuchař Praha 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto absolventskou práci s názvem Osoby se smyslovým postiţením a technika napsala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů. Souhlasím s tím, aby práce byla zveřejněna pro účely výzkumu a soukromého studia. V Pardubicích dne Pavlína Voţenílková

3 Bibliografická citace Osoby se smyslovým postiţením a technika [rukopis] : Zrakové a sluchové postiţení: Absolventská práce / Pavlína Voţenílková; vedoucí práce: Ing. Mgr. Radomír Kuchař -- Pardubice, s. Anotace Práce se zabývá problematikou osob se smyslovým postiţením, konkrétně s postiţením zraku a sluchu. Přináší přehled o zrakových a sluchových vadách a nabídce některých kompenzačních pomůcek, které těmto osobám mohou pomoci. První část je věnována problematice sluchových a zrakových vad, jejich popisu a příčinami jejich vzniku. Hlavní část práce se věnuje konkrétním kompenzačním pomůckám a jejich pouţití. Práce také řeší problematiku a moţnosti získání těchto kompenzačních pomůcek. Poslední část práce je věnována novým vědeckým vynálezům týkajícím se dané problematiky, jako jsou implantáty na principu elektrického čipu umístěného v oční bulvě a stimulujícího přímo zakončení zrakového nervu. Klíčová slova Sluchové postiţení Zrakové postiţení Kompenzační pomůcky

4 Summary The main focus of the thesis is a sensory impairment, specifically an impairment of eyesight and hearing. It gives and overview of different kinds of visual or hearing impairments and assistive devices that can be used to help impaired individuals. The first part of the thesis explains an issue of hearing and visual impairments and describes their origin. The main part of the thesis lists several assistive devices, explain their usage and shows different ways how to obtain them. The last part of the thesis deals with new scientific inventions, eg. surgical implants in a form of an electronic chip which is placed into an eyeball to stimulate the optic nerve directly. Keywords Disfunctions of sight Disfunctions of hearing Compensation tools

5 Ráda bych poděkovala své matce, ţe mi pomohla s moji právě narozenou dcerou Nikolou a já mohla dopsat tuto práci.

6 Obsah 1. Úvod Výběr tématu Cíl této práce Stručná charakteristika kapitol Problematika zrakového a sluchového postiţení Smyslové vady a speciální pedagogika Sluchové postiţení Klasifikace osob se sluchovým postiţením Příčiny sluchového postiţení Zrakové postiţení Klasifikace Nejčastější typy zrakových vad Příčiny zrakového postiţení Hluchoslepota Klasifikace hluchoslepoty Příčiny hluchoslepoty Kompenzační pomůcky Kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postiţením Sluchadla obr.4 analogové zpracování signálu Kochleární implantát Další kompenzační pomůcky Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postiţením Optické pomůcky Optoelektronické pomůcky Počítačové kompenzační pomůcky Jak lze získat kompenzační pomůcky Pokrok ve vědě Umělá sítnice Kamera v brýlích s implantátem Závěr Seznam literatury Rejstřík

7 1. Úvod 1.1. Výběr tématu Výběr tématu absolventské práce byl pro mě výzvou. Protoţe jsem na svých praxích měla moţnost se setkat s lidmi s postiţením, rozhodla jsem se spojit svoje zkušenosti z těchto praxí a svůj zájem o techniku. Proto se tématem práce stala oblast Lidé s postiţením a technika. Tato oblast je pro tuto práci velmi rozsáhlá, proto jsem se rozhodla zmapovat pouze problematiku osob se zrakovým a sluchovým postiţením. Inspirací mi byl můj zájem o počítačovou techniku, kdy se od 12 let věnuji oblasti počítačů a od 18 let jsem se stala externím pracovníkem DDM Alfa Pardubice, kde jsem osm let vyučovala počítače (hardware 1, software 2 Windows, Office, programování ve Visual Basicu 3 ). Během studia a následujících let jsem měla moţnost se setkat s lidmi se smyslovým postiţením. Tito lidé se pro mě stali inspirací, neboť práce s nimi mě velmi oslovila. Zajímá mě oblast, jaké jsou dnes moţnosti v kompenzačních pomůckách na našem trhu, na jakých principech pracují a jak se pouţívají. Druhou oblastí, která mě zaujala je vědní pokrok v tomto oboru Cíl této práce Cílem této práce je přiblíţit druhy sluchového a zrakového postiţení všem zájemcům studujícím danou oblast. 1 hardware tímto termínem se označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače 2 software tímto termínem se označují data a programy 3 Visual Basic programovací jazyk od společnosti Microsoft 7

8 Druhý cíl mé práce je zaměřen na problematiku kompenzačních pomůcek výčtu existujících skupin a zařazení jednotlivých pomůcek do těchto skupin spolu s jejich krátkou charakteristikou. K dalšímu cíli této práce patří problematika financování kompenzačních pomůcek. Posledním cílem je popsání některých vědecký pokroků v nápravách zrakových vad. 1.3.Stručná charakteristika kapitol První kapitola je věnována výběru tématu práce a vymezení cílů této práce. Na začátku druhé kapitoly se zabývám problematikou speciální pedagogiky a jejího vztahu ke sluchovému a zrakovému postiţení. Dělením sluchových a zrakových vad a jejich krátkou charakteristikou. Také se v této kapitole zmiňuji o příčinách vzniku těchto vad. Kompenzačním pomůckám pro osoby se sluchovým a zrakovým postiţením je věnována třetí kapitola. Následuje čtvrtá kapitola, v níţ jsou popsány moţnosti, jak získat tyto kompenzační pomůcky. Pátá kapitola obsahuje některé vědecké pokroky pomáhají lidem se zrakovým postiţením, zejména nahrazováním zraku moderními metodami. Šestá a zároveň poslední kapitola je věnována shrnutí celé práce a zhodnocení cílů. 8

9 2. Problematika zrakového a sluchového postižení 2.1. Smyslové vady a speciální pedagogika Termínem lidé se smyslovým postiţením jsou označovány dvě značně odlišné skupiny, osoby se zrakovým postiţením a osoby se sluchovým postiţením. Další skupinou jsou osoby s kombinovaným postiţením, jak sluchovým tak zrakovým, tzv. hluchoslepota. Sluch je jedním ze základních smyslů člověka, díky němuţ můţeme vnímat zvuky. Schopnost člověka slyšet se pohybuje v rozmezí mezi 20 aţ Hz,. Během ţivota dochází k tomu, ţe se horní hranice vnímání zvuku sniţuje. Běţný lidský hlas má frekvenci zhruba od 200 do 800 Hz. Díky sluchu dokáţeme rozeznávat zabarvení zvuků (jednotlivé tóny). Sluch nám pomáhá v orientaci v prostoru (méně neţ zrak). Zrak patří k základním smyslům člověka, jehoţ prostřednictvím získáváme 80-90% informací o okolním světě. Důleţitost zrakového vnímání je dána jeho jedinečnou schopností v minimálním čase podat maximum informací. Zrak je důleţitý pro orientaci v prostoru, pro rozlišování tvarů, barev, velikosti, vzdálenosti, hloubky, směru a pohybu nebo klidu v prostředí. Zrakové vjemy jsou důleţité pro kaţdou lidskou činnost, ať se jedná o práci, hru, učení, zájmové aktivity. Jsou rovněţ bohatým zdrojem estetických záţitků. Poškození nebo ztráta sluchu či (a) zraku omezují, deformují, nebo zcela vylučují tyto zdroje informací. Proto se problematikou poruch sluchu a zraku zabývá i speciální pedagogika 4. 4 speciální pedagogika tento termín poprvé v roce 1957 Bohumír Popelář 9

10 Speciální pedagogika je jedna z velmi významných pedagogických disciplín orientovaná na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské moţnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných osob. Speciální pedagogika je interdisciplinární obor, která spolupracuje s obecnou pedagogikou, medicínou, psychologii, sociologií, právem a dalšími obory. Cílem této pedagogiky je maximální rozvoj osobnosti postiţeného nebo znevýhodněného a dosaţení maximálního stupně socializace 5. Speciální pedagogiku lze klasifikovat podle druhu postiţení na šest oborů. Původ v tomto dělení můţeme nalézt v Sovákově 6 dělení, který u nás prosadil pojem speciální pedagogika.svoji klasifikaci zaloţil na jednotlivých druzích postiţení, které vyţadují specifické formy práce (ve vzdělávání i ve výchově). Klasifikace: 1. Psychopedie speciální pedagogika osob mentálně postiţených 2. Somatopedie - speciální pedagogika osob tělesně postiţených a mládeţe nemocné a zdravotně oslabené 3. Logopedie- speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností 4. Surdopedie - speciální pedagogika osob sluchově postiţených 5. Etopedie - speciální pedagogika osob mravně narušených, s poruchami chování 6. Oftalmopedie - speciální pedagogika osob zrakově postiţených 5 socializace- proces začlenění člověka do společnosti 6 významný český speciální pedagog 10

11 K tomuto dělení dnes přiřazujeme ještě dva obory : 7. Speciální pedagogika osob s kombinovaným postižením s více vadami 8. Parciální nedostatky specifické vývojové poruchy učení, lehlé mozkové dysfunkce Protoţe se ve své práci zaměřuji na problematiku osob se sluchovým či (a) zrakovým postiţením, je zde nezbytné vysvětlení pojmů pouţívaných v této oblasti. Osobami se sluchovým postiţením se zabývá surdopedie, je to velmi mladý obor, jehoţ vznik je datován na rok Do tohoto roku byla problematika osob se sluchovým postiţením součástí logopedie. 7 V oblasti problematiky osob se zrakovým postiţením se můţeme setkat kromě označení oftalmopedie i s pojmy tyflopedie 8, defektologický slovník (1984) také uvádí pojem tyflologie 9. V současné době jsou tyto dosud pouţívané termíny postupně překonávány, protoţe předmětem našeho zájmu nesmí být pouze samo postiţení (handicap), ale také, a to hlavně, dítě, ţák, klient s určitým v tomto případě smyslovým problémem. V zahraniční literatuře se můţeme setkat s termínem speciální pedagogika se zaměřením na příslušný druh postiţení. V anglických publikacích se v terminologii zabývající se problematikou osob se zrakovým postiţením můţeme setkat zejména s pojmy Visual 7 Surdopedie, [online], (cit ). URL: cs.wikipediaorg/wiki/surdopedie 8 tyflopedie z řec. tyflos =slepec, paidea = slovo, nauka věda o speciální výchově a vzdělávání zrakově postiţených 9 tyflologie - z řec. tyflos = slepec, logos = nauka, slovo vědní disciplína zabývající se zrakově postiţenými a jejich společenskou existencí 11

12 Impairment, Special Education for Blind and Partially Sighted, v německých pak např. Sehbehinderung. Ani zde však terminologie není jednotná. Surdopedie a oftalmopedie je úzce spjata s dalšími speciálně pedagogickými obory jako je etopedie, somatopedie, logopedie a specifické poruchy učení a chování Sluchové postižení "Sluch je pro život člověka jedním z nejdůležitějších smyslů" 10 Skupina osob se sluchovým postiţením je nehomogenní skupina osob, neboť se tyto osoby liší nejen typem ale i stupněm sluchového postiţení. V současnosti neexistuje přesná evidence o počtu osob se sluchovým postiţením, proto je jejich počet v České republice odhadován na Největší skupinu tvoří osoby od 60let, u kterých jsou často diagnostikovány ušní šelesty 12. Další skupinu tvoří osoby zcela hluché, kterých je okolo Počet osob, které uţívají znakový jazyk je odhadován na Odhadovaný počet osob se sluchovým postiţením stále stoupá. V roce 1955 byl odhadovaný podíl osob se sluchovým postiţením ve společnosti 3 %, v roce 1975 to uţ bylo 7 % a v roce 1995 dokonce 15% Pípeková a kol., 1998, str některé zdroje udávají počet osob se sluchovými vadami aţ půl milionů (méně závaţné postiţení) Jak časté jsou poruchy sluchu, [online], (cit ). URL: www. ordinace.cz/clanek/jak-caste-jsou-poruchy-sluchu 12 ušní šelesty (tinnitus)- jedná se o specifickou kategorii sluchového postiţení, kdy pacienti popisují nepříjemné hučení a pískání čí šumění. 13 Navrátilová,

13 Klasifikace osob se sluchovým postižením Sluchové vady je moţno dělit dle mnoha kritérií. V literatuře se nejčastěji setkáváme s dělením dle místa vzniku sluchové vady, dle doby vzniku a dle stupně postiţení. V následujícím přehledu se pokusím popsat nejčastější typy a příčiny sluchových vad., neboť cílem této práce není jejich kompletní přehled. Dělení sluchových vad dle: Místa vzniku postiţení 14 Periferní nedoslýchavost či hluchota tento typ sluchových poruch je diagnostikován ve většině případů sluchového postiţení dochází k poškození periferní části sluchového analyzátoru, včetně periferního neuronu periferní nedoslýchavost a hluchotu dále dělíme na Převodní vada (konduktivní) označení vychází ze vzniku vady, kdy je poškozen nebo zcela znemoţněn převod zvuků do vnitřního ucha tato vada je často spojena s bolestí v uchu nebo s výtokem z něj hlasitější zvuky jsou pro osoby s tímto postiţením slyšitelné, protoţe při této vadě dochází ke ztrátě sluchu, která obvykle nepřesahuje 60 db, pro zesílení zvuku pouţívá člověk s převodní vadou sluchu sluchadlo, neboť slyší méně, ale řeči rozumí 14 Sluchové vady a jejich typy, [online], (cit ). URL: -vady-a-jejich-typy 13

14 převodní vady jsou většinou řešitelné, např. operací příčina této vady se vzniká v zevním nebo středním uchu různými překáţkami mezi příčiny patří: - obstrukce (ucpání) zvukovodu např. nahromaděním mazu a jeho ztuhnutí - obstrukce zevního ucha např cizí těleso - zánět středního ucha - chronický zánět středouší vţdy dochází k perforaci bubínku - perforace bubínku při úrazu či prudké změně atmosférického tlaku - otoskleróza dochází k přestavbě kosti labyrintu - vrozené vady zevního či středního ucha - úrazy hlavy, kdy dojde např. ke zlomení sluchových kůstek Percepční vada(senzoneurální) tato vada zcela převaţuje dochází k poškození vnitřního ucha a sluchové dráhy následkem je porušené vnímání nebo-li percepce zvuku percepční vady rozlišujeme dle lokalizace na kochleární (vzniká v hlemýţdi), retrokochleární (vzniká za hlemýţděm ve sluchovém nervu) mezi příčiny patří: - dědičnost 14

15 - virová onemocnění např. zarděnky, virus chřipky (nebezpečí vzniku sluchových vad je největší v prvním trimestru těhotenství) - léky, toxické látky, úrazy nebo ozáření matky během těhotenství - komplikace během porodu jako je např. nedostatek kyslíku, na který je citlivé vnitřní ucho - zánět mozkových blan v dětském věku - úrazy během ţivota - cévní příčiny - nadměrný hluk - virová onemocnění např. pásový opar, virus chřipky - látky ototoxické 15 např. rtuť, organická rozpouštědla, ale také některá antibiotika - věk stařecká nedoslýchavost Kombinované vady (smíšené) na jednom uchu se vyskytuje současně převodní a percepční vada mezi příčiny patří: - dlouhotrvající chronický zánět středouší, který vede aţ k poškození vnitřního ucha (díky působení bakteriálních toxinů) Centrální nedoslýchavost a hluchota vzniká v oblasti sluchové dráhy za sluchovým nervem, v místě zvaném podkorová a korová oblast centrální nervové soustavy 15 jsou látky toxické pro sluchový orgán 15

16 často od člověka s tímto postiţením můţeme slyšet: slyším, ale nerozumím, dochází k abnormálnímu zpracování zvukového signálu Dle doby vzniku Vrozené tyto vady mohou být genetického původu 16 vznik tohoto postiţení je na základě poškození jednoho či více genů negenetického původu vzniká při nitroděloţním vývoji, ale můţe vzniknout i během porodu, tedy v období prenatálním a perinatálním, příkladem negenetického poškození sluchu jsou spalničky Získané ke ztrátě sluchu můţe dojít jiţ v období prelingválním nebo aţ v období postlingválním Prelingválně postiţení jsou osoby, u kterých vznikla porucha sluchu ještě před fixací řeči (před šestým rokem věku dítěte), v tomto období pak dochází k přerušení vývoje řeči a ztrátě získaných schopností Postlingválně postiţení jsou osoby, u kterých porucha sluchu vznikla aţ po fixaci řeči, tudíţ po šestém roce věku dítěte a proto je důleţitá je časná spolupráce s odborníky, aby nedošlo ke ztrátě získaných schopností, mezi postlingvální postiţení patří sem ohluchlost a stařecká nedoslýchavost 16 Můţeme se setkat i s postiţením sluchu, které vzniká jako následek genetické vady. Tato vada postihuje struktury potřebné pro správnou funkci ucha (např rozštěp patra). Klasifikace sluchových postiţení, [online], (cit ). URL: hendikep.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=100%aklasifikace&catid=61% 3Asluch-zakladni-informace 16

17 Příklady příčin získaných sluchových vad 17 : meningitida napadá hlemýţď či sluchový nerv příušnice mohou způsobit ztrátu sluchu aţ o 90dB, případně i více chlamýdie nebezpečné pro novorozence při porodu, kdy hrozí nákaza od matky syfilis zdrojem nákazy je přenos nemoci od matky AIDS HIV tato nemoc můţe postihnout hlemýţď fetální alkoholový syndrom porucha sluchu u novorozenců matek, které během těhotenství nadměrně konzumovaly alkohol předčasný porod Dědičné Dle stupně postiţení Nedoslýchavost Lehká sluchová ztráta db Střední sluchová ztráta db Těţká sluchová ztráta db Hluchota Úplná (totální) jde o naprostou ztrátu sluchu Praktická člověk s tímto postiţením má jen zbytky sluchu 17 Klasifikace sluchových postiţení, [online], (cit ). URL: hendikep.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=100%aklasifikace&catid=61% 3Asluch-zakladni-informace 17

18 Ohluchlost těţká nebo úplná ztráta sluchu, tato ztráta vzniká v průběhu ţivota po dokončení rozvoje řeči, proto zůstává zachována řeč (ale nutná následná práce na zachování řeči) Příčiny sluchového postižení Příčiny vzniku sluchových vad můţeme dělit na 18 vnitřní (endogenní) vnější (exogenní) Tyto příčiny mohou na člověka působit v prenatálním, perinatálním i postnatálním období jeho ţivota. Prenatální 19 v tomto období má negativní vliv na sluch rentgenové záření, kterému by byla v době těhotenství vystavena matka nemoci matky během těhotenství (spalničky, zarděnky,.) rozdílný Rh faktor u matky a dítěte Perinatální 20 v období během porodu je sluch ohroţen mnoha vlivy jako je např. nízká porodní hmotnost, předčasný porod, asfyxie 21, poporodní ţloutenka Postnatální Lejska, nitroděloţní vývoj v těle matky 20 období během porodu a těsně po porodu 21 tímto pojmem rozumíme nedostatek kyslíku během porodu a bezprostředně po porodu Asfyxie novorozence a její následky, [online], (cit ). URL: 22 období během ţivota 18

19 v tomto období je sluch člověka ohroţen třemi faktory a to biologickým faktorem (např. infekční choroby), mechanickým faktorem (úrazy hlavy (komoce 23, komprese 24, kontuze 25 ), úrazy ucha a perforace bubínku a posledním faktorem je faktor fyzikální (příkladem je hlučné prostředí) Zrakové postižení Termínem zrakové vady označujeme nedostatky zrakové percepce různé etiologie i rozsahu. Spadají sem onemocnění oka s následným oslabením zrakového vímání, stavy po úrazech, vrozené či získané anatomicko fyziologické poruchy. 26 Porucha zraku, jeho oslabení nebo ztráta významně omezuje nebo zcela vylučuje tento zdroj informací. Důsledky negativního působení porušených zrakových funkcí se projevují v oblasti psychické, senzomotorické, mobility, orientaci zrakově postiţených. Zrakové postiţení lze dělit z různých hledisek.who klasifikuje zrakové postiţení podle zrakové ostrosti. Zraková ostrost (vizus) je schopnost oka identifikovat dva co nejblíţe leţící body jako dva oddělené objekty. Vizus se uvádí ve tvaru zlomku (V = 23 otřes mozku Otřes mozku, [online], (cit ). URL: nemoci.vitalion.cz/otresmozku 23 Hluchoslepota, [online], (cit ). URL: 23 autozomálně recesivně dědičná porucha projevující se současným 24 jedná se o mechanické poškození mozku, kdy dochází ke se strukturální změně buněk Poranění mozku (otřes mozku, zhmoţdění a stlačení), [online], (cit ). URL: 25 jde o stlačení mozku vlivem krvácení či hematomu (to vzniká porušením cév při úrazu) - nemusí být tedy způsobeno úrazem, ale například i mozkovou mrtvicí Poranění mozku (otřes mozku, zhmoţdění a stlačení), [online], (cit ). URL: 26 Květoňová Švecová, 2000, str.18 19

20 6/18 apod.). První hodnota označuje vzdálenost v metrech, ze které je daný člověk schopen odlišit jednotlivé objekty. Druhá hodnota označuje vzdálenost, ve které je odliší zdravé oko. Druhou charakteristikou pro klasifikaci zrakového postiţení podle WHO je porucha zorného pole.( viz kapitola Nejčastější typy zrakových vad) Klasifikace 27 Střední slabozrakost - zraková ostrost s nejlepší moţnou korekcí: maximum menší neţ 6/18 (0,30) - minimum rovné nebo lepší neţ 6/60 (0,10); kategorie zrakového postiţení 1. Silná slabozrakost - zraková ostrost s nejlepší moţnou korekcí: maximum menší neţ 6/60 (0,10) minimum rovné nebo lepší neţ 3/60 (0,05); kategorie zrakového postiţení 2. Těžce slabý zrak a) zraková ostrost s nejlepší moţnou korekcí: maximum menší neţ 3/60 (0,05) - minimum rovné nebo lepší neţ 1/60 (0,02); kategorie zrakového postiţení 3. b) b) koncentrické zúţení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, nebo jediného funkčně zdatného oka pod 45 stupňů. Praktická nevidomost - zraková ostrost s nejlepší moţnou korekcí 1/60 (0,02), 1/50 aţ světlocit nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i kdyţ centrální ostrost není postiţena, kategorie zrakového postiţení O zrakových vadách, [online], (cit ). URL: 20

21 Úplná nevidomost - ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu aţ po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí, kategorie zrakového postiţení 5. Vady zraku lze rozlišovat dle různých hledisek. Různí autoři uvádí většinou podobná dělení Podle doby vzniku vrozená (kongenitální, prenatální, perinatální) získaná (postnatální, juvenilní, senilní) Podle délky trvání krátkodobá (akutní) dlouhodobá (chronická) opakující se (recidivující) Podle rozsahu vady orgánová funkční Pro svoji práci jsem si zvolila dělení podle typu zrakového postiţení a podle stupně vizuální percepce 28 Zrakové vady zde dělí do pěti kategorií: ztráta zrakové ostrosti (refrakční vady) zrakovou ostrost měříme nejčastěji Snellenovými optotypy Květoňová Švecová in Pipeková a kol,

22 postižení šíře zorného pole - postiţení zorného pole znamená omezení prostoru, který takto postiţená osoba vidí (skotom, trubicovité vidění) okulomotorické poruchy (strabismus) problémy se zpracováním zrakových podnětů (kortikální slepota) poruchy barvocitu (barvoslepost) Stupně zrakového postiţení: Slabozrakost 30 vidění je i za pomoci brýlí natolik sníţeno, ţe postiţený nemůţe číst písmo běţné velikosti. Příčinou jsou refrakční vady vyššího stupně, těţší formy astigmatismu, atd. Charakteristikou je nerozeznávání podrobností, nevidění vzdálenějších předmětů, nerozlišování barev Zbytky zraku 31 - děti se zbytky zraku se v útlém věku jeví jako celkem děti nevidomé. Ale je zde jeden nápadný rozdíl upoutává je silné světlo, za kterým se otáčí. Zbytky zraku mohou postiţené děti sledovat i dobře osvětlené předměty. Speciálními metodami a pomůckami je moţné zrakové zbytky zlepšovat. Zbytky zraku nejsou neměnným stavem můţe se zlepšovat i zhoršovat, proto se lidé s tímto postiţením učí znát obvyklé i slepecké písmo. Slepota (nevidomost) je dle Světové zdravotnické organizace a její mezinárodní klasifikace chorob uvádí, ţe osoby nevidomé jsou ty, jejichţ ostrost zraku s co nejlepší korekcí se pohybuje od maxima 3/60 po stav, kdy 29 Snellenovy optotypy: čísla, písmena, tvořeny v síti 25 čtverečků, paprsky ze 2 sousedních bodů dopadají do oka pod úhlem 1 min. (rozlišení detailů), paprsky z dálky 5-6 m Fisiologie oka,[online],(cit ). URL: y/o%c4%8dn%c3%ad_fysiol.rtf+fysiologie+oka&hl=cs&ct=clnk&cd=1&gl=cz &client=firefox-a 30 Smýkal, Smýkal,

23 jedinec nevnímá světlo. Z toho vyplývá, ţe slepotu lze rozdělit na praktickou (světlocit je zachován, příp. je zachována projekce) a totální (úplná absence vidění) Nejčastější typy zrakových vad Refrakční vady Lidé s refrakční vadou mají obtíţe s rozlišováním detailů. Tyto vady je moţné korigovat korekčními skly, které vedou k dosaţení, co nejlepší zrakové ostrosti. Miopatie krátkozrakost - u této poruchy se paprsky sbíhají před sítnicí, takţe na sítnici vzniká neostrý obrázek. Krátkozrací lidé vidí špatně do dálky (v divadle, v ulici), ale při čtení mohou vidět celkem dobře. K dobrému vidění je nutno pouţívat brýle s rozptylkami ( mínusky ) Hypermetropie dalekozrakost zde dochází ke spojování paprsků aţ za sítnicí, takţe obrázek na sítnici jej neostrý. Hypermetropům se předepisují plusová skla, tzv. spojky. Astigmatismus je refrakční vada, při níţ nemá oko ve všech rovinách stejnou optickou mohutnost, na sítnici vzniká nepřesný obrázek. proto se při této poruše předepisují cylindrická skla, která lámou paprsky pouze v jedné rovině. Amblyipie 32 tupozrakost je podle Květoňová Švecová 33 funkční porucha, která představuje sníţení zrakové ostrosti různého stupně. V důsledku toho vzniká na sítnici jednoho ostřejší obraz vnímaného předmětu neţna sítnici druhého oka. Tím je narušeno binokulární vidění. Jedinec vidí buď ostrý zdvojený obraz nebo neostrý jednoduchý obraz. Nakonec se člověk naučí obraz 32 Květoňová-Švecová, 2000, str Květoňová Švecová,

24 na horším oku potlačovat a preferovat obraz z lepšího oka, které se stává dominantním. Nakonec je slabší oko vyřazeno z činnosti, nezúčastňuje se zrakové činnosti a stává se tupozrakým. Často se při ni pojí šilhavost (strabismus). Porucha barvocitu Barevné vidění je schopnost oka rozlišovat různé délky elektromagnetického vlnění (u člověka nm) a pociťovat je jako barvy. Mnoţství barevných odstínů vzniká kombinací třech základních barev - červené, zelené a modré. porucha vnímání určité barvy za určitých podmínek: červené (protanomalie), zelené (deuteranomalie), modré (tritanomalie) postiţený určitou barvu vůbec nevnímá: červenou protanopsie (červenoslepota) neschopnost rozeznávat červenou barvu zelenou - deutaranopsie (zelenoslepota) modrou tritanopsie (modroslepota) postiţený vůbec barvy nevnímá : monochromatopsie - úplná barvoslepota Postižení šíře zorného pole Toto postiţení znamená omezení prostoru, které člověk vidí. Pokud má jedinec výpadek v centru zrakového pole, bude mít problémy při pohledu přímo před sebe a bude se dívat stranou, aby viděl zřetelněji. Výpadek periferního vidění se můţe objevit v horním, dolním nebo postranním poli. Při pohybu v prostoru naráţí postiţený jedinec na předměty na té straně, kde je výpadek. 24

25 Okulomotorické poruchy Okulomotorické poruchy nastávají při vadné koordinaci pohybu očí. Dítě i dospělý můţe mít potíţe při pouţívání obou očí, při sledování pohybujícího se předmětu nebo při jeho prohlíţení. Předmět sleduje nejprve jedním, pak druhým okem. Při pohledu na blízký předmět, se při okulomotorické poruše můţe jedno oko stáčet dovnitř, druhé zevně, nebo se obě asymetricky stáčejí dovnitř. Objevují se obtíţe s přesně mířenými pohyby a při uchopování předmětu. Strabismus 34 šilhavost stav, kdy při fixaci určitého předmětu na blízko nebo na do dálky se osy vidění neprotínají v témţe bodě. Je vţdy přítomna porucha jednoduchého binokulárního vidění (JBV). 35 Obtíže se zpracováním zrakových informací Vznikají u lidí s poškozením zrakových center v kůře mozku. Lidé s tzv. korovou slepotou, mají problémy se zpracováním zrakové informace, i kdyţ není poškozen zrakový nerv ani sítnice. 36 Další poruchy zraku Nystagmus - bezděčné rytmické záškuby očí Šeroslepost (hemeralopie) je sníţená adaptace na tmu, popř. úplná neschopnost vidění za šera a tmy. Projevuje se špatnou orientací v prostoru při 34 Květoňová Švecová, 2000, str je koordinovaná senzomotorická činnost obou očí, která zajišťuje vytvoření jednoduchého obrazu pozorovaného předmětu ( Květoňová Švecová, 2000, str.50), JBV probíhá v několika vývojových etapách od narození do šesti let 36 Květoňová Švecová,

26 těţce. 37 Prenatální vliv tvoří 55%, dědičnost zaujímá 37% a zbývajících 8 % nedostatečném osvětlení, ale i při zataţené obloze ve dne, před bouřkou a šerých prostorách budov Světloplachost (albinismus) způsobena nedostatkem či dokonce chyběním pigmentu v duhovce oka v sítnici. Duhovka nemůţe clonit světlo, informace přijímané oslněnou sítnicí jsou většinou zkreslené Příčiny zrakového postižení Výskyt zrakového postiţení závisí na úrovni ţivotních podmínek a zdravotnické péči. Podle Světové zdravotnické organizace se pohybuje počet nevidomých kolem 40 milionů. V České republice je nyní asi těţce zrakově postiţených osob všech věkových kategorii, z toho velmi tvoří jiné patologické vlivy. P říčiny zrako vého p o stižení 8% 37% 55% Příčiny zrakového postižení prenatální dědičnost jiné patologické jevy Obr. 1. Příčiny zrakového postiţení 37 Vítková,Marie, a kol.,

27 Ve věku od 5 20 let se nejčastěji vyskytují postiţení očního bulbu 38 26%, optického nervu 23%, sítnice 19,6%. čočky 17%. Etiologie vad zraku je velmi pestrá. Dělení zrakových vad dle vlivu prenatálních - u této kategorie velkou roli hraje dědičnost, působení různých vnějších činitelů v průběhu těhotenství ( onemocnění matky infekcemi, např. zarděnkami) perinatálních během porodu, např. při protahovaném porodu,..) postnatálních např. postnatální infekce, poškození zraku při pobytu v inkubátoru velkým mnoţstvím kyslíku získané během života poškození oka jako následek ţivotního prostředí (alergie), nemocí, omezení funkčnosti zrakového orgánu vlivem stárnutí 2.4. Hluchoslepota V České republice by podle světové statistiky mělo žít zhruba 4000 osob postižených hluchoslepotou. 39 Hluchoslepota, někdy se můţeme setkat s pojmy slepohluchota či hluchoslepost nebo slepohluchost, je postiţení, které je způsobeno kombinací zrakového a sluchového postiţení. V anglicky psané literatuře se setkáváme s pojmy pro hluchoslepotu deafblindness a pro hluchoslepé osoby the 38 bulbus oculi oční koule 39 Hluchoslepota, [online], (cit ). URL: 27

28 deafblind, v německém jazyce se pouţívají termíny die Taubblindheit a die Taubblinden. Osoby s tímto postiţením trpí dvojvadou sloţenou ze sloţky sluchové a zrakové. Tyto vady mohou mít různý stupeň. Zrakovou vadou můţe být slabozrakost, zbytky zraku slepota. Sluchovou vadou pak nedoslýchavost zbytky sluchu hluchota Klasifikace hluchoslepoty 40 Hluchoslepotu můţeme klasifikovat podle různých kritérií. Nejčastěji se můţeme setkat s dělením dle stupně postiţení a dle doby vzniku postiţení. Podle stupně duálního postižení se rozlišuje: slabozraký nedoslýchavý je osoba, která má zbytky zraku a sluchu nedoslýchavý nevidomý je osoba, která má zbytky sluchu s totální či praktickou slepotou 40 Hluchoslepota, [online], (cit ). URL: 28

29 slabozraký neslyšící je osoba, která má zbytky zraku a totální či praktickou hluchotou prakticky hluchoslepý je osoba, která má minimálními zbytky zraku a sluchu totálně hluchoslepý je osoba, která je totálně nevidomá a neslyšící Na základě toho dělení lze říci, ţe nejlehčí formou hluchoslepoty je kombinace slabozrakosti a nedoslýchavosti. Podle doby vzniku hluchoslepoty lze rozlišit osoby: hluchoslepý od narození čili s vrozenou hluchoslepotou hluchoslepý s vrozeným poškozením zraku a poškozením sluchu získaným v pozdějším období ţivota hluchoslepý s vrozeným poškozením sluchu a poškozením zraku získaným v pozdějším období ţivota hluchoslepý s poškozením sluchu a zraku získaným v pozdějším období ţivota Příčiny hluchoslepoty Příčiny vzniku hluchoslepoty vrozená hluchoslepota, tento typ hluchoslepoty je ze tří čtvrtin způsoben napadením plodu virovou infekcí (např. zarděnky) 29

30 geneticky podmíněná hluchoslepota, je většinou diagnostikována jako Usherův syndrom 41 hluchoslepota jako následek procesu stárnutí, úrazů, psychických stresů a traumat, infekčních onemocnění, drog, alkoholu Pro hluchoslepotu jako tzv. multihandicap je charakteristické vzájemné ovlivňování a umocňování obou složek postižení. Výsledný handicap přináší mnohem závažnější ztížení podmínek života, než by byl jen pouhý součet obou handicapů dílčích. Kombinace postižení obou hlavních smyslů zabraňuje možnosti kompenzovat jedním ze smyslů výpadek druhého (jak je to běžné u osob pouze se zrakovým nebo pouze se sluchovým postižením). Hluchoslepota proto extrémně komplikuje výchovu, vzdělávání, pracovní uplatnění, ale i rodinný a společenský život postižených autozomálně recesivně dědičná porucha projevující se současným výskytem hluchoty a slepoty (retinopathia pigmentosa). Usherův syndrom, [online], (cit ). URL: lekarske.slovniky.cz/lexikon-pojem/usheruv-syndrom-2 42 Hluchoslepota, [online], (cit ). URL: cs.wikipedia.org/wiki/hluchoslepota 30

31 3. Kompenzační pomůcky Kompenzační pomůckou pro postiţené rozumíme nástroj, přístroj nebo zařízení speciálně vyrobené nebo speciálně upravené tak, aby svými vlastnostmi a moţnostmi pouţití kompenzovalo, dorovnávalo či nahrazovalo nějakou nedostatečnou funkci lidského těla, způsobenou daným postiţením. Kompenzační pomůckou pro osoby se smyslovým postiţením (v tomto případě sluchovým či (a) zrakovým postiţením) to jsou všechny pomůcky, přístroje a zařízení, které nahrazují poškozený smysl sluch či (a) zrak. Kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postiţením jsou koncipovány tak, ţe vyuţívají zejména zraku, ale i dalších zbývajících smyslů. Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postiţením jsou koncipovány tak, ţe vyuţívají dalších dvou smyslů - sluchu a hmatu Kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením Nové technologie vedou ke vzniku technických pomůcek i v oblasti problematiky sluchových vad. Tento pokrok znamená pro tyto lidi větší míru integrace do běţné společnosti. Kompenzační pomůcky se odvíjí od typu sluchové vady. Osoby s lehkou sluchovou vadou nepotřebují většinou ţádné technické kompenzační pomůcky. Pro tyto osoby je důleţité tolerantní chování okolí, kdy pro osobu s tímto postiţením je důleţitá mluva z menší vzdálenosti a hlasitěji. Tyto osoby jsou často vedeny k osvojení odezírání. Osoby s těţší sluchovou vadou vyuţívají sluchadla. Některé osoby s těţkou sluchovou vadou vyuţívají kochleární implantát.. 31

32 Na trhu je mnoho dalších kompenzačních pomůcek, které usnadňují ţivot těmto osobám, jedná se např. o světelné zvonky, Sluchadla Sluchadlo je elektronická pomůcka. Sluchadlo slouţí k zesílení zvuku, zejména lidské řeči. Jedná se vlastně o miniaturní individuální zesilovač zvuku, který přivádí zvuk do vnitřního ucha. Přestoţe sluchadlo slouţí ke kompenzaci sluchové vady, jeho majiteli nenahradí normální sluch. 43 Sluchadla se umísťují za ucho, do ucha, nebo zcela do zvukovodu. Úkolem sluchadla není obnovení sluchu, ale efektivní vyuţití zbytku sluchu tak, ţe zesiluje zvuk a mluvený projev ve frekvencích, v nichţ je sluch daného jedince sníţen. Dnešní pokroky v technice, v tomto případě v digitální technologii, vedou k tomu, ţe současná moderní sluchadla jsou designově vyrobena tak, ţe jsou tak malá, prakticky neviditelná (např. sluchadla ve zvukovodu). Přestoţe jsou malá, jejich výkon a kvalita přenášeného zvuku ve vysoké kvalitě (kvalitu lze přirovnat k zvuku na CD). Jedním z největších problémů pro uţivatele sluchadla je rušivý efekt okolního hluku. Počítačové čipy v dnešních nejvyspělejších digitálních sluchadlech jsou schopné efektivně redukovat hluk a zdůraznit řeč plynulou a automatickou regulací zvuku. Neţ člověk začne pouţívat sluchadlo, je důleţité rozhodnout, které je pro něj vhodné. Dnes se při korekci sluchových vad stále více uplatňují sluchadla zvukovodová v EU aţ 70 %, v USA aţ 90 %. 44 V České republice neexistuje statistika, proto je počet osob s tímto typem sluchadla pouze 43 Sluchadla, [online], (cit ). URL: 44 Korekce sluchových vad, [online], (cit ). URL: 32

33 odhadován (předpokládá se aţ 45 %). Druhým typem nejvíce pouţívaným je sluchadlo závěsné. U osob nemocných s chronickým výtokem z uší lze uvaţovat o sluchadle na principu kostního vedení. Sluchadla dělíme dle několika faktorů: dle konstrukce (tvaru) závěsná tento typ sluchadla je tvořen pouzdrem z umělé hmoty (obsahuje potřebnou elektroniku), kdy se zavěšuje za ušní boltec zvuk je přiváděn do zvukovodu a k bubínku plastovou trubičkou s ušní vloţkou závěsná sluchadla se rozlišují na velmi výkonná, která pomáhají lidem s těţkou sluchovou ztrátou, dále na model se směrovým mikrofonem, který usnadňuje uţivateli poslech řeči v hlučném prostředí a na model s dálkovým ovládáním pro přepínání mezi různými poslechovými programy Závěsná sluchadla, [online], (cit ). URL: 33

34 obr.2. závěsné sluchadlo 46 nitroušní tento typ sluchadla je umístěn přímo v uchu nitroušní sluchadla dělíme podle provedení na sluchadla boltcová, zvukovodová a kanálová kapesní brýlová obr.3. zvukovodové sluchadlo 47 dle zpracování signálu analogová sluchadla 46 Závěsná sluchadla, [online], (cit ). URL: 47 Zvukovodová sluchadla, [online], (cit ). URL: 34

Sluchové stimulátory. České vysoké učení technické v Praze

Sluchové stimulátory. České vysoké učení technické v Praze Sluchové stimulátory České vysoké učení technické v Praze Zvuk jedna z forem energie (k šíření potřebuje médium) vzduchem se šíří jako pravidelné tlakové změny = vlny vlnová délka amplituda frekvence Sluch

Více

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Příloha 3. Informační brožura Brno 2012 Základní informace o sluchovém postižení Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Sluchové

Více

Základy oční patologie

Základy oční patologie Základy oční patologie Literatura: Vítková, Marie; řehůřek jaroslav: možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení (paido 1999) Hromádková lada: šilhání (idvpz 1995) Rozdělení vad Základní dělení:

Více

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h Kochleární implantáty s využitím prezentace p. Antona Lacika Sluch Sluch je po zraku druhým nejdůležitějším smyslem. Umožňuje: vnímání zvuků prostorovou orientaci dorozumívání, tj. styk s ostatními lidmi.

Více

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob,

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, Právní předpisy definující hluchoslepotu Sestavil: Jan Jakeš, VIA hluchoslepých z.s. Stav ke dni: 10.12.2015 Dokument má dvě části: - Seznam právních předpisů definujících hluchoslepotu; - Ustanovení právních

Více

Bariéry z pohledu osob se sluchovým postižením

Bariéry z pohledu osob se sluchovým postižením Bariéry z pohledu osob se sluchovým postižením Ing. Martin Novák, Mgr. Věra Strnadová, Ing. Zdeněk Kašpar Česká unie neslyšících Ing. Martin Novák a Mgr. Věra Strnadová, Česká unie neslyšících, 2017 Symbol

Více

Okruh č. 3. Anatomická stavba sluchového analyzátoru:

Okruh č. 3. Anatomická stavba sluchového analyzátoru: Okruh č. 3 Význam sluchu pro člověka: základ pro komunikaci (sociální vztahy) zdroj informací o věcech a dějích v okolí základ pro vytvoření vnitřní řeči (rozvoj abstraktního myšlení) citová vazba na okolí

Více

Seminární práce Lidské oko Fyzika

Seminární práce Lidské oko Fyzika Střední škola informačních technologií, s.r.o. Seminární práce Lidské oko Fyzika Dávid Ivan EPS 2 čtvrtek, 26. února 2009 Obsah 1.0 Anatomie lidského oka 1.1 Složení oka 2.0 Vady oka 2.1 Krátkozrakost

Více

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku Specifika vzdělávání dětí slabozrakých a dětí se zbytky zraku Které děti máme na mysli? Jde o děti, které ani s využitím běžné korekce (brýle) nedosáhnou normálního zrakového vnímání a potřebují tak další

Více

Lidé s postižením a technika Zrakové postižení

Lidé s postižením a technika Zrakové postižení UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Lidé s postižením a technika Zrakové postižení Pavlína Voženílková Katedra: Sociálně pedagogická Vedoucí práce: Ing. Mgr. Radomír

Více

jaro 2011 EDUKACE ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Zita Nováková

jaro 2011 EDUKACE ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Zita Nováková jaro 2011 EDUKACE ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Zita Nováková Zita Nováková znovakova@ped.muni.cz pracovna 02009, Poříčí 9, 1. patro písemný test s výběrem otázek termín dohodou, květen-červen 2011 8:00-10:00

Více

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník FYZIKA Oční vady 9. ročník 13. 2. 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Kompenzační pomůcky na bázi ICT pro uživatele s těžkým postižením zraku. Radek PAVLÍČEK, Středisko Teiresiás, MUNI v Brně

Kompenzační pomůcky na bázi ICT pro uživatele s těžkým postižením zraku. Radek PAVLÍČEK, Středisko Teiresiás, MUNI v Brně Kompenzační pomůcky na bázi ICT pro uživatele s těžkým postižením zraku Radek PAVLÍČEK, Středisko Teiresiás, MUNI v Brně CO JE TO KOMPENZAČNÍ POMŮCKA? Kompenzační pomůckou pro nevidomé a slabozraké rozumíme

Více

Zvuk a sluch. Stručný popis toho, jak vnímáme zvuk a jak funguje náš sluchový systém

Zvuk a sluch. Stručný popis toho, jak vnímáme zvuk a jak funguje náš sluchový systém Zvuk a sluch 1 Stručný popis toho, jak vnímáme zvuk a jak funguje náš sluchový systém 1 Toto je první ze série brožurek firmy Widex o sluchu a o problémech se sluchem. 2 Od zvukové vlny ke slyšení Sluch

Více

SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ

SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ VY_32_INOVACE_10_12_PŘ SMYSLY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň

Více

SMYSLOVÁ SOUSTAVA OKO

SMYSLOVÁ SOUSTAVA OKO Ict4-PRV-5 SMYSLOVÁ SOUSTAVA OKO Vypracovala: Mgr. Petra Přikrylová DOPLŇ VĚTY : Podněty z okolního prostředí vnímáme prostřednictvím #####################...##.. SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ Ty jsou sídlem 5 smyslů:

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Věra Linhartová, podzim 2013 Zrakové postižení omezení příjmu vizuálních informací ztížení příjmu vizuálních informací vliv na celou osobnost, psychický vývoj i fyzický

Více

3, 4 Sluch, diagnostika sluchového postižení

3, 4 Sluch, diagnostika sluchového postižení 3, 4 Sluch, diagnostika sluchového postižení Vymezení základních pojmů význam sluchu etiologie sluchového postižení klasifikace sluchových vad Význam sluchu důležitý pro komunikaci a rozvoj sociálních

Více

PL-10 PRO ZESÍLENÍ ZVUKU PRO NEDOSLÝCHAVÉ

PL-10 PRO ZESÍLENÍ ZVUKU PRO NEDOSLÝCHAVÉ PL-10 PRO ZESÍLENÍ ZVUKU PRO NEDOSLÝCHAVÉ Akustický a indukční zesilovač zvuku pro telefonování je malý, lehký a přenosný. Vhodný na téměř všechny typy telefonů. Plynulá regulace zesílení. Může být jednoduše

Více

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Obsah přednášky Optický systém lidského oka Zraková ostrost Dioptrické vady oka a jejich korekce Další vady optické soustavy oka Akomodace a vetchozrakost

Více

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA 388/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. listopadu 2013, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších

Více

SURDOPEDIE- nauka o výchově a vzdělávání dětí i dospělých se sluchovou poruchou

SURDOPEDIE- nauka o výchově a vzdělávání dětí i dospělých se sluchovou poruchou Otázka: Základy speciální pedagogiky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dáša T. Speciání pedagogika je významnou disciplinou pedagogiky. Disciplína, která se zabývá teorií a praxí rozvoje, výchovy

Více

Základní vyšetření zraku

Základní vyšetření zraku Základní vyšetření zraku Až 80 % informací z okolí přijímáme pomocí zraku. Lidské oko je přibližně kulového tvaru o velikosti 24 mm. Elektromagnetické vlny o vlnové délce 400 až 800 nm, které se odrazily

Více

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové postižení Zdeněk Míkovec katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové vady 2 / 43 Základní pojmy (těžké) zrakové postižení běžná optická korekce nepostačtuje poškození zraku ovlivňuje

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Specifika výuky prostorové orientace a samostatného pohybu dospělých osob s hluchoslepotou Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí práce:

Více

2. Hluchoslepota není prostým součtem postižení sluchu a zraku ani zvláštním případem postižení sluchu nebo zraku.

2. Hluchoslepota není prostým součtem postižení sluchu a zraku ani zvláštním případem postižení sluchu nebo zraku. Kurz: Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením Modul: Osvětová činnost Téma: Hluchoslepota, osobní zkušenost, pojmy a informace Lektor: Jan Jakeš Teze:

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov,Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

DOTAZNÍK. Příloha Prosím, uveďte, zda jste muž nebo žena. muž žena

DOTAZNÍK. Příloha Prosím, uveďte, zda jste muž nebo žena. muž žena Příloha 1 DOTAZNÍK 1. Prosím, uveďte, zda jste muž nebo žena. muž žena 2. Uveďte, prosím, Váš věk. méně než 20 let 20 29 let 30 39 let 40 49 let 50 59 let 60 a více let 3. Jaká je kategorie Vašeho zrakového

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou vybavena vždy pro příjem a zpracování určitého podnětu

Více

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí.

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Děti a sluch 7 Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Toto je sedmá ze série brožur Widex o sluchu a záležitostech, které se sluchu týkají. Důležitá úloha sluchu Pro rozvoj dítěte

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.4 13/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.4 13/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.4 13/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 13 0:40 Implementace Umělá inteligence (UI) Umělá inteligence

Více

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO ŽÁKY S PUP MZ V RÁMCI ÚSTNÍ ZKOUŠKY

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO ŽÁKY S PUP MZ V RÁMCI ÚSTNÍ ZKOUŠKY KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO ŽÁKY S PUP MZ V RÁMCI ÚSTNÍ ZKOUŠKY Kromě běžných pomůcek, které je v průběhu ústní zkoušky (a/nebo přípravy na ni) dovoleno používat (např. překladový slovník při přípravě na ústní

Více

Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek

Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek Mgr. Jiří Langer, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci, ČR Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku využití

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Ţalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210. Téma sady: Fyzika 6. 9.

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Ţalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210. Téma sady: Fyzika 6. 9. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Ţalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Fyzika 6. 9. Název DUM: VY_32_INOVACE_4A_15_OPTICKÉ_VLASTNOSTI_OKA Vyučovací předmět: Fyzika Název

Více

1. Za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí se považuje:

1. Za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí se považuje: I. Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku 1. Za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí se považuje: a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše speciální

Více

sluchové postižení úvod do surdopedie radka horáková

sluchové postižení úvod do surdopedie radka horáková sluchové postižení úvod do surdopedie radka horáková sluchové postižení úvod do surdopedie radka horáková KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Horáková, Radka Sluchové postižení : úvod do surdopedie

Více

Skenery (princip, parametry, typy)

Skenery (princip, parametry, typy) Skenery (princip, parametry, typy) Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Pavla Šmejkalová Rostislav Šprinc Rok vyhotovení 2009 Úvod Princip Obecně Postup skenování Části skenerů

Více

Člověk smyslové orgány

Člověk smyslové orgány Člověk smyslové orgány VY_12_INOVACE_PRV.123.34 Mgr.Charlotta Kurcová prosinec 2011 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Člověk smyslové orgány. Podtéma: seznámení s lidskými smyslovými orgány a jejich

Více

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Periferie Je zařízení které umožňuje ovládání počítače nebo rozšíření jeho možností. Vstupní - k ovládání stroje

Více

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.18 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Ve dvou se to lépe táhne. Proč je dobré nosit sluchadla na obou uších.

Ve dvou se to lépe táhne. Proč je dobré nosit sluchadla na obou uších. Ve dvou se to lépe táhne 8 Proč je dobré nosit sluchadla na obou uších. Toto je osmá ze série brožur Widex o sluchu a záležitostech, které se sluchu týkají. Slyšet svět kolem nás Pro naši schopnost dobře

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012. Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012. Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C Ročník: II. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh:

Více

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ STŘEDISKA AUGUSTIN

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ STŘEDISKA AUGUSTIN TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ STŘEDISKA AUGUSTIN Softwarové vybavení Veškeré softwarové vybavení vyžaduje OS Windows XP nebo novější, tj. WinVista, Win7 nebo Win8. Podporovány jsou jak 32bitové, tak

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Práce na počítači pro 8. a 9. ročník Učební osnovy Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 18 050/2003-24 ze dne 14.4.2003 s platností

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

SURDOPEDIE (akupedie)

SURDOPEDIE (akupedie) SURDOPEDIE (akupedie) Surdopedie je speciálně pedagogická disciplína, která se zabývá výchovou, vzděláváním a rozvojem jedinců se sluchovým postižením a snaží se o jejich plné začlenění (sociální, pracovní)

Více

Smysly. Biologie dítěte. Zrak Sluch Čich Chuť Hmat

Smysly. Biologie dítěte. Zrak Sluch Čich Chuť Hmat Zrak Sluch Čich Chuť Hmat Smyslová centra v mozku Smyslová centra v mozku Adaptace smyslů Při dlouhodobém působení podnětu může většina smyslů otupět Např.: Čich necítíme pach v místnosti, kde jsme již

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY PŘÍPRAVA NA ŠKOLNÍ DOCHÁZKU U DĚTÍ SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Alena Ditrychová Učitelství pro mateřské školy Vedoucí

Více

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová Postižení sluchu Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Lidé důvěřují více očím než uším. Z toho vyplývá,

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_13 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Specifika vývoje nevidomých dětí

Specifika vývoje nevidomých dětí UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Specifika vývoje nevidomých dětí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Olga Doňková Vypracovala:

Více

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. OFTALMOPEDIE POJMY Oftalmopedie zabývá se výchovou, vzděláváním a rozvojem osob se zrakovým postiţením (ophtalmos oko, paidea výchova) Tyflopedie (typhlos slepý,

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Kombinované vady, jejich vymezení

Kombinované vady, jejich vymezení Kombinované vady, jejich vymezení 1. Speciální pedagogika osob s kombinovaným postižením - zabývá se problematikou edukace (výchova a vzdělávání) osob, které vykazují příznaky současného výskytu více postižení

Více

VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY

VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí,

Více

Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko

Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011 Referát na téma: Oko Oko Oko je smyslový orgán reagující na světlo (fotoreceptor), tedy zajišťující zrak. V průběhu vývoje živočichů došlo k výraznému rozvoji od světločivných

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Sociální dopad zrakového postižení na klienta Dana Turoňová Bakalářská práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Mutace genu pro Connexin 26 jako významná příčina nedoslýchavosti

Mutace genu pro Connexin 26 jako významná příčina nedoslýchavosti Mutace genu pro Connexin 26 jako významná příčina nedoslýchavosti Petr Lesný 1, Pavel Seeman 2, Daniel Groh 1 1 ORL klinika UK 2. LF a FN Motol Subkatedra dětské ORL IPVZ Přednosta doc. MUDr. Zdeněk Kabelka

Více

Metodický materiál pro 45 min. výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením

Metodický materiál pro 45 min. výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením Metodický materiál pro 45 min. výuku Specifika Života Se Zrakovým Postižením Zrak Motto: Téma: : Cesta k porozumění leží před námi. Zrakové postižení omezuje především orientaci v prostoru em hodiny je

Více

O P T I C K É A N E O P T I C K É P O M Ů C K Y

O P T I C K É A N E O P T I C K É P O M Ů C K Y O P T I C K É A N E O P T I C K É P O M Ů C K Y Optické pomůcky do 4x zvětšení mŧže předepsat každý oční lékař na Poukaz na brýle a optické pomůcky. Zdravotní pojišťovna hradí 100,-Kč na 5 let. Název pomŧcky:

Více

Úprava prostředí Pomůcky pro zrakově postižené

Úprava prostředí Pomůcky pro zrakově postižené Úpravám prostředí se věnuje přednáška. Úprava prostředí Pomůcky pro zrakově postižené Základní termíny: Vodící linie Signální pás Varovný pás Reliéfní dlažba Pomůcky pro osoby se ZP: Klasifikace pomůcek:

Více

Příloha č. 1. Adresář SPC pro sluchově postižené

Příloha č. 1. Adresář SPC pro sluchově postižené Příloha č. 1 Adresář SPC pro sluchově postižené Hlavní město Praha Praha 5, Holečkova 4, PSČ 150 00 telefon : 257 325 896 e-mail : spc.holeckova@seznam.cz, skoly.sp@post.cz Praha 2, Ječná 27, PSČ 120 00

Více

REHABILITAČNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

REHABILITAČNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY REHABILITAČNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY Pro každou skupinu onemocnění existuje široká škála pomůcek, které mohou zmírnit následky zdravotního postižení, usnadnit každodenní život a přispět ke zlepšení kvality

Více

A) TYFLOPEDIE charakteristika oboru, předmět, cíl péče.

A) TYFLOPEDIE charakteristika oboru, předmět, cíl péče. 4. DĚTI S POSTIŽENÍM ZRAKU V MŠ A) Tyflopedie charakteristika oboru,předmět, cíl péče. B) Typy a stupně zrakových vad. C) Předškolní výchova dítěte s postižením zraku. D) Rozvoj percepce s důrazem na rozvoj

Více

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI ZNÁTE Z TV Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI PO 45. ROCE VĚKU DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VIDĚNÍ Máte problém přečíst malé novinové písmo? Nejste v tom sami. Jde o presbyopii. Jedná

Více

Základní nastavení. Petr Novák (novace@labe.felk.cvut.cz) 13.12.2010

Základní nastavení. Petr Novák (novace@labe.felk.cvut.cz) 13.12.2010 Základní nastavení Petr Novák (novace@labe.felk.cvut.cz) 13.12.2010 Všechny testy / moduly používají určité základní nastavení. Toto základní nastavení se vyvolá stiskem tlačítka Globální / základní konfigurace

Více

www.zlinskedumy.cz Střední průmyslová škola Zlín

www.zlinskedumy.cz Střední průmyslová škola Zlín VY_32_INOVACE_31_12 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

SOUND POWER s.r.o. Pomůcky pro neslyšící, nedoslýchavé a seniory

SOUND POWER s.r.o. Pomůcky pro neslyšící, nedoslýchavé a seniory SOUND POWER s.r.o. Pomůcky pro neslyšící, nedoslýchavé a seniory Sound Power je 1. společností v České republice zabývající se komplexně výrobou, dovozem a prodejem pomůcek pro neslyšící, nedoslýchavé

Více

Smyslová soustava. napojené na nervovou soustavu převádějí energii podnětů přicházejících z vnějšího světa v nervovou aktivitu

Smyslová soustava. napojené na nervovou soustavu převádějí energii podnětů přicházejících z vnějšího světa v nervovou aktivitu Otázka: Smyslová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): zizkkl Smyslová soustava RECEPTORY (receptorové buňky, smyslové buňky) buňky smyslových orgánů = čidel buňky schopné podráždění, které přemění na

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Výklad učiva: Co je to počítač?

Výklad učiva: Co je to počítač? Výklad učiva: Co je to počítač? Počítač je v informatice elektronické zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které

Více

ŽIVOT SE ZNEVÝHODNĚNÍM ZRAK

ŽIVOT SE ZNEVÝHODNĚNÍM ZRAK Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ŽIVOT SE ZNEVÝHODNĚNÍM ZRAK Autor: Pavla Jalůvková Vytvořeno: únor 2013 Název: VY_32_INOVACE_PRV_15_SMYSLY 3. 5. ročník Projekt

Více

Optika - AZ kvíz. Pravidla

Optika - AZ kvíz. Pravidla Optika - AZ kvíz Pravidla Ke hře připravíme karty s texty otázka tvoří jednu stranu, odpověď pak druhou stranu karty (pro opakované používání doporučuji zalaminovat), hrací kostku a figurky pro každého

Více

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 Hlavní fyzická postižení se týkají: A. Pohybu osob B. Zraku mají brýle nebo používají Braiilovo písmo C. Sluchu

Více

Dita Finková SPECIFIKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Dita Finková SPECIFIKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dita Finková SPECIFIKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM JAK NAŠE SPOLEČNOST POHLÍŽÍ NA OSOBY S POSTIŽENÍM? Vše posuzujeme na základě určité normy (legislativně daná x subjektivní) Na co se v

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci smyslové soustavy.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci smyslové soustavy. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci smyslové soustavy. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných ploch, nejčastěji kulových, popř. jedné kulové a jedné rovinné plochy. Čočka je tvořena z průhledného

Více

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek.

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. SIMPLY NATURAL Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. Nevidíte již jako dříve? Zdá se Vám vše zamlžené?

Více

P O M Ů C K Y U R Č E N É L I D E M S E Z R A K O V Ý M P O S T I Ţ E N Í M H R A Z E N É Ú Ř A D E M

P O M Ů C K Y U R Č E N É L I D E M S E Z R A K O V Ý M P O S T I Ţ E N Í M H R A Z E N É Ú Ř A D E M P O M Ů C K Y U R Č E N É L I D E M S E Z R A K O V Ý M P O S T I Ţ E N Í M H R A Z E N É Ú Ř A D E M Pomůcky jsou seřazeny podle jednotlivých poloţek, jak je uvádí Příloha č. 4 k vyhlášce č. 182/1991

Více

Zvuk a jeho vlastnosti

Zvuk a jeho vlastnosti PEF MZLU v Brně 9. října 2008 Zvuk obecně podélné (nebo příčné) mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem. frekvence leží v rozsahu přibližně 20 Hz až

Více

NEWTON Dictate 4. Software pro převod hlasu do textu. Katalog příslušentví. www.diktafony.cz

NEWTON Dictate 4. Software pro převod hlasu do textu. Katalog příslušentví. www.diktafony.cz NEWTON Dictate 4 Software pro převod hlasu do textu Katalog příslušentví www.diktafony.cz diktafony Philips Digital Pocket Memo 8000 Špičková kvalita záznamu s 3D Mic technologií Profesionální diktafon

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

PODPŮRNÉ TECHNOLOGIE. Vzdělávání osob se zdravotním postižením Podtèma 3.1

PODPŮRNÉ TECHNOLOGIE. Vzdělávání osob se zdravotním postižením Podtèma 3.1 PODPŮRNÉ TECHNOLOGIE Vzdělávání osob se zdravotním postižením Podtèma 3.1 Podpůrné technologie Podpůrná technologie (PT) může být zařízení nebo služba, která umožňuje osobě s postižením větší nezávislost

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY. cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku let jím trpí každý druhý)

TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY. cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku let jím trpí každý druhý) z lat. tinnio = cinkat tinnire = znít TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY je to: typickými zvukovými projevy jsou: cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku 60-65 let jím trpí každý druhý) Lékařské hledisko porucha

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Optické vlastnosti oka Číslo DUM: III/2/FY/2/3/17 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast:

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Optické vlastnosti oka Číslo DUM: III/2/FY/2/3/17 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Optické vlastnosti oka Číslo DUM: III/2/FY/2/3/17 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Optika Autor: Ing. Markéta Střelcová Anotace: Žák se seznámí

Více

Ruční snímače čárových kódů Datové terminály Aplikační generátor

Ruční snímače čárových kódů Datové terminály Aplikační generátor Hotel Čertousy, Praha, 11. 5. 2011 Ruční snímače čárových kódů Datové terminály Aplikační generátor Jindřich Miler Snímače čárových kódů Argox Ruční CCD snímač AS-8000, Ruční bezdrátový CCD snímač AS-8020

Více

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. obr. č. 1

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. obr. č. 1 SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ obr. č. 1 SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ 5 smyslů: zrak sluch čich chuť hmat 1. ZRAK orgán = oko oční koule uložena v očnici vnímání viditelného záření, světla o vlnové délce 390-790 nm 1. ZRAK ochranné

Více

Rychlost světla a její souvislost s prostředím

Rychlost světla a její souvislost s prostředím Rychlost světla a její souvislost s prostředím Jak byla změřena rychlost světla? První, kdo přišel s myšlenkou konečné rychlosti světla, byl Francis Bacon. Ve své práci Novum Organum Scientiarum tvrdil,

Více

Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ November 2016 Horný Smokovec

Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ November 2016 Horný Smokovec Možnosti vyšetření sluchu nejmenších dětí pomocí ABR Limity BERA Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ 3.-4. November 2016 Horný Smokovec Možnosti vyšetření sluchu nejmenších

Více

důležitý pro komunikaci a rozvoj sociálních vztahů, vytváří se citová vazba na okolí základ pro vytvoření vnitřní řeči, rozvoj abstraktního myšlení

důležitý pro komunikaci a rozvoj sociálních vztahů, vytváří se citová vazba na okolí základ pro vytvoření vnitřní řeči, rozvoj abstraktního myšlení 3 Sluch Význam sluchu, anatomie sluchového analyzátoru, etiologie sluchového postižení, faktory negativně ovlivňující vývoj ucha, klasifikace sluchových poruch, metody vyšetření sluchu, sluchové zkoušky

Více

Christoph Damm, Svatoslav Ondra, Jiří Tužil. Masarykova univerzita

Christoph Damm, Svatoslav Ondra, Jiří Tužil. Masarykova univerzita Bezdrátový systém pro přenos synchronního zápisu v reálném čase (speech-to-text reporting) určeného pro větší skupinu uživatelů se sluchovým postižením nejen v podmínkách vysoké školy Christoph Damm, Svatoslav

Více

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI ZNÁTE Z TV Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI PO 45. ROCE DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VIDĚNÍ Máte problém přečíst malé novinové písmo? Nejste v tom sami. Toto je presbyopie. Jedná se

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT- 1-41

Identifikátor materiálu EU: ICT- 1-41 Identifikátor materiálu EU: ICT- 1-41 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/Téma Žák prezentuje své dosavadní znalosti a zkušeností. Pojmenovává hlavní části PC sestavy. Doplňuje

Více