! " #$% " -234 %!5)4"#6 #' ()*)+(, -#." -" " #$%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "! " #$% " -234 %!5)4"#6 #' ()*)+(, -#." -" 7-8 94 " #$%"

Transkript

1 ! " #$% " -234 %!5)4"#6 &% #' ()*)+(,!"# -#." -" " #$% "/ 0 /1

2 D AR1. NOVOSTAVBA RD NA PP. 569/47 KÚ: STARÉ HRADIŠT strana 1 /6 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Technická zpráva je nedílnou souástí dokumentace a pi provádní stavby je teba vždy posoudit jak textovou ást, výkresovou ást a rozpotovou ást dokumentace. Stavbu musí provádt odborná firma k tomu ze zákona zpsobilá dle platných zákon, norem a pípadných dalších závazných pedpis. Na zvláš nároné konstrukce je teba aby zhotovitel stavby zpracoval výrobní dokumentaci a tuto nechal odsouhlasit investora a projektanta. Postup výstavby musí být chronologicky zaznamenán ve stavebním deníku a pípadné nejasnosti v dokumentaci je teba projednat s projektantem. Projektovou dokumentaci zpracovanou v této úrovni lze použít výhradn pro úely k jakým je urena. Charakteristika stavby Novostavba rodinného domu je umístna na pozemku investora p. 923/13 kú: Plácky. Pozemek Novostavba rodinného domu je umístna na pozemku investora p. 569/47 kú: Staré Hradišt. Pozemek navazuje na stávající komunikaci na p. 569/1 vedenou podél jižní strany pozemku. Pozemek je v ásti 1,5 m od komunikace ve stejné výšce, jedná se o násyp provedený pi budování komunikace, dále od komunikace pechází na úrove pvodního terénu, který je o 1,0 1,2 m níže než komunikace. Okolní pozemky na východní a západní stran již jsou výškov upraveny do nivelety komunikace nov provedenými násypy. Pozemek je bez vzrostlé zelen s neudržovaným travním porostem. Na základ požadavk investora a možností pozemku je navržen pízemní rodinný dm s provozovnou kadenictví zastešený pultovou stechou. Objekt pibližn tvaru L s rozšíením pro venkovní krytou terasu. Umístní navazuje na stávající sjezd z komunikace na pozemek proti kterému je navrženo venkovního stání aut na pozemku. Na vstupní branku a vjezd na pozemek navazuje pochozí zpevnná plocha pro parking aut až k hlavnímu vstupu do domu s dostateným zastešením rozšíeným pesahem stechy, zpevnná plocha pokrauje dále podél domu ke vstupu do provozovny - kadenictví. Za zádveím je centrální chodba, která propojuje další prostory domu. Z chodby se vstupuje do hlavního obytného prostoru, což je propojená kuchyn, jídelna s krbem a obývací pokoj. Na tento prostor navazuje z kuchyn spíž a vstup na venkovní krytou terasu. Dále je z centrální chodby pístupný pokoj se samostatnou šatnou orientovaný na jižní stranu ke komunikaci, technická místnost, provozovna se samostatným WC, ložnice se šatnou, pokoj se šatnou a láze s WC. Založení objektu bude na vyztužených základových pasech s nadezdním z tvárnic ztraceného bednní a základovou železobetonovou deskou. Nosné zdivo je navrženo z cihelných tvárnic 240 mm s ETICS kontaktním zateplovacím systémem EPS 180 mm. Do rohu obvodového zdiva domu v obývacím pokoji kde jsou umístna tsn navazující okna je vložen ocelový nosný sloupek 2x U100 s obezdním. Zastešení domu je tvoeno pultovou stechou se sklonem 5% k východní stran, konstrukn je stecha navržena z devných píhradových vazník. V pesazích stechy, nad krytým vstupem a terasou jsou k vazníkm doplnny krokve z pohledového deva, u vtšího pesahu opené o devné vaznice a sloupky. Pro zachování pohledové kvality trám (omezení prasklin, kroucení apod.) jsou prvky navrženy z lepených devných profil BSH, záklop stechy bude z pohledových palubek. Strop nad pízemí tvoí SDK podhled na OSB záklop s instalaní mezerou pro kabeláž a bodová svtla. Záklop z desek OSB je kotven do spodního profilu stešních vazník a tvoí parozábranu-parobrzdu, vzduchotsnící rovinu a podklad pro tepelnou izolaci z foukané celulózy. Stecha je dle požadavku investora z betonových tašek v erné barv, vzhledem k navrženému sklonu 5 s podkladním bednním a hydroizolaní vrstvou z asfaltového pásu. Fasáda domu je ze strkové omítky okrové barvy s doplnním na soklu a doplkových plochách tenkostnným kamenným obkladem barvy šedé, stecha betonové tašky erné barvy. rodinný dm Obestavný prostor 493,0 m 3 Zastavná plocha 156,0 m 2 istá zastavná plocha, plocha dle stavebního zákona 174,55 m 2 Užitná plocha 124,0 m 2 Pedpokládaná obsazenost RD trvale 4 osoby. Orientace objektu RD je dle možností stavebního pozemku navržena tak, aby bylo zajištno oslunní a osvtlení domu dle normových požadavk.

3 D AR1. NOVOSTAVBA RD NA PP. 569/47 KÚ: STARÉ HRADIŠT strana 2 /6 RODINNÝ DM Zemní práce!!ped ZAPOETÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU VYTÝENY INŽENÝRSKÉ SÍT!! Bude provedena skrývka ornice v hloubce 15 cm v rozsahu pdorysu objektu vetn zpevnných ploch a uvažovaných násyp kolem domu. Tento materiál bude deponován na stavb a užit k terénním úpravám pi dokonování stavby. Budou provedeny výkopy pro základové pasy do rostlého terénu. S provádním drenážních opatení kolem základových konstrukcí není uvažováno vzhledem k charakteristice objektu. Základy Pro návrh základ nebyl k dispozici geologický przkum. Základy jsou navrženy na bžné základové pomry jako základové pasy z vyztuženého betonu. Projektant pedpokládá, že základy nebudou ovlivnny podzemní vodou. Základová spára pevzata statikem, geologem, dle skutenosti bude náveh korigován. Ped betonováním bude do základové spáry uložen zemni hromosvodu - zemnící pásek FeZn 30/4 mm, ten bude uložen tak, aby byl 50 mm ode dna základu a byl kompletn obklopen betonovou smsí.!!! Hloubka založení bude urena dle typu základové pdy!!! V pípad základové pdy soudržné tj. jílovité, hlína a nebude-li základová spára prokazateln chránna proti promrzání a vysychání bude základová spára 1,6 m pod úrovní upraveného terénu, v pípad zemin nesoudržných tj. písité zeminy, štrky bude základová spára 0,8 m pod úrovní upraveného terénu. Budou provedeny prostupy pro inženýrské sít a ped betonáží desky osazeno potrubí pro pívod venkovního vzduchu pro krb. Základy budou v rýze zality betonem c15/20, výtuž 4x r14 s tmínky e6 po 0,4 m. Vrchní ást základ bude vyzdna z tvárnic ztraceného bednní z výztuží R12 v ložných spárách, tvárnice zality betonem C15/20. Na hutnném štrkopískovém polštái je nad pasy navržena vyztužená betonová deska s prbžnou výztuží KARI sítmi 8 oka 150/150 pi horním a dolním povrchu. Vzhledem k výšce násyp po RD je deska navržena jako samonosná v tlouš ce 180 mm, aby pi dlouhodobém sedání násyp nedošlo k poklesu vnitních píek. Izolace protiradonové, hydroizolace Konstrukce 1. kategorie tsnosti - stavební konstrukce výrazn omezující proudní vzduchu a snižující transport radonu difúzí pod hodnoty stanovené podle 6.2.6; obsahuje vždy alespo jednu vrstvu celistvé protiradonové izolace (6.2 a kapitola 7) s plynotsn provedenými spoji a prostupy utsnnými podle 6.8. Dle skutenosti zjištné v radonovém przkumu bude ešino skutené provedení protiradonové izolace. Proti zemní vlhkosti bude stavba izolována jedním asfaltovým pásem ELASTEK 40 special mineral tl. 4 mm nataveným na podkladní beton opatený penetraním nátrem - tento pás VYHOVUJE v navržené skladb na STEDNÍ RADONOVÉ RIZIKO. ELASTEK 40 special mineral tl. 4 mm je odolný pro vysoký radonový index pozemku v rozsahu: kbq/m 3 pro zeminy s vysokou propustností. _ Podkladním betonu bude opaten penetraním nátrem DEKPRIMER, hydroizolace bude natavena na napenetrovaný podklad celoplošn a spoje mezi pásy musí být celistvé, plynotsné s pešpachtlováním spoj. Celistvost a neporušenost protiradonové izolace bude dsledn kontrolována. Prostupy instalací protiradonovou izolací budou ešeny utsnním asfaltovou zálivkou. Po realizaci hydroizolace bude provedena ochranná vrstva z betonu C15/20 v tl. 30 mm po celé ploše stavby. Konstrukce 1. kategorie tsnosti - stavební konstrukce výrazn omezující proudní vzduchu a snižující transport radonu difúzí pod hodnoty stanovené podle 6.2.6; obsahuje vždy alespo jednu vrstvu celistvé protiradonové izolace s plynotsn provedenými spoji a prostupy utsnnými.

4 D AR1. NOVOSTAVBA RD NA PP. 569/47 KÚ: STARÉ HRADIŠT strana 3 /6 Svislé konstrukce Konstrukce stavby bude provedena jako vyzdívaná z cihelných nebroušených tvárnic systém THERM P+D na maltu. Obvodové a vnitní nosné zdivo 240 mm, píky tl. 115 mm, míst 80 mm. Do rohu obvodového zdiva domu v obývacím pokoji kde jsou umístna tsn navazující okna je vložen ocelový nosný sloupek 2x U100 s obezdním. Vodorovné konstrukce Nad otvory jsou navrženy typové cihelné peklady, pípadn budou osazeny ocelové nosníku s obetonováním. Nad stnami budou provedeny ztužující ŽB vnce s výztuží 4x R10 s tmínky E6 po 0,25 m. Výškové uspoádání vnc je navrženo dle uložení stropních a stešních nosných prvk tak, aby zajistilo jejich podepení a jejich kotvení. Schodišt Není navrhováno. Krov Zastešení domu je tvoeno pultovou stechou se sklonem 5% k východní stran, konstrukn je stecha navržena z devných píhradových vazník. V pesazích stechy, nad krytým vstupem a terasou jsou k vazníkm doplnny krokve z pohledového deva, u vtšího pesahu opené o devné vaznice a sloupky. Pro zachování pohledové kvality trám (omezení prasklin, kroucení apod.) jsou prvky navrženy z lepených devných profil BSH, záklop stechy bude z pohledových palubek. Vazníková stešní konstrukce - stešní vazníky jsou osazeny po osové vzdálenosti max. 1,20 m pímo na železobetonové vnce nosných stn bez použití pozednic. Stešní konstrukce je zavtrována. Prostor krovu nebude využíván a je nepístupný. Štíty zdné s doplkovou konstrukcí z krokví kladených po vlašsku Stecha Stecha z betonových tašek v erné barv, vzhledem k navrženému sklonu 5% s podkladním bednním a celoplošn natavenou hydroizolaní vrstvou z asfalltového SBS modifikovaného pásu tl. 4 mm a vtranou vrstvou, utsnné kontralat tsnicí páskou nebo tsnicí pnou. V prostoru RD pod vazníky bude proveden spodní záklop z desek OSB 4 PD 18 mm, ty tvoí parozábranu-parobrzdu a vzduchotsnící rovinu, hodnota difúzního odporu desky µ 250. Záklop bude proveden na spodní pásnici vazníku. Spoje a prostupy budou dsledn pelepeny parotsnící a vzduchotsnou páskou Airstop Flex Isocell se zaválekováním spoje. Nad stechu bude pípadn vyvedeno odvtrání z lázn, odvtrání je teba provést s odvodnním kondenzátu z potrubí do kanalizace. Pístup na stechu, komínu a ke stožáru STA bude vzhledem k malé výšce objektu zajištn mobilním výsuvným žebíkem. Izolace vodotsné - proti zemní vlhkosti bude stavba kompletn nov izolována asfaltovým pásem ELASTEK 40 special mineral

5 D AR1. NOVOSTAVBA RD NA PP. 569/47 KÚ: STARÉ HRADIŠT strana 4 /6 - proti vnitní vod koupelnách bude izolace provedena strkovými materiály (nap. SCHOMBURK) Izolace tepelné Jsou navrženy ve skladbách podlah jako tepelné, dále ve skladb stropu a zateplení obvodových stn viz. popis ve výkresové ásti. Sokl objektu bude zateplen extrudovaným polystyrenu XPS 120 mm, ten bude zatažen na bytové ásti objektu na základy pod terén. Tepeln technické vlastnosti konstrukcí dle požadavku SN : obvodová stna zdivo 240 mm + ETICS EPS 70F 180 mm U n =0.19 W/m 2.K < U rec =0.25 W/m 2.K (požadovaná hodnota 0,30, doporuené 0,25) VYHOVUJE doporuené hodnot, tj. spluje nákladové optimum - základ bude izolován 120 mm XPS, ten bude zatažen 500 mm pod terén U n =0.28 W/m 2.K < U N =0.30 W/m 2.K (požadovaná hodnota 0,30, doporuené 0,25) VYHOVUJE požadované hodnot - strop pod pdou vazníky 400 mm foukaná izolace Climatizer 45 kg.m -3 nad OSB záklopem U n =0.13 W/m 2.K < U rec =0.16 W/m 2.K (požadovaná hodnota 0,24, doporuené 0,16) VYHOVUJE doporuené hodnot, tj. spluje nákladové optimum - v podlaze nad terénem 180 mm polystyren EPS 200S +15 mm EPS 200S desky podl. topení U n =0.16 W/m 2.K < U rec =0.30 W/m 2.K (požadovaná hodnota 0,45, doporuené 0,30) VYHOVUJE doporuené hodnot, tj. spluje nákladové optimum Izolace akustické - po obvod podlahové desky podlahy bude vložen pásek o tlouš ce 10 mm pro oddlení desky od stn a zamezení šíení hluku Píky Jsou navrženy z cihelných tvárnic P+D tl. 115 mm, míst 80 mm. Komín Je navržen typový Shiedel UNI 18. Vybírací otvor a pivtrání komínu je navržen z venkovního prostoru terasy. Veškeré devné prvky musí být minimáln 50 mm od tlesa komína!!! Vymetání komínu je uvažováno z vrchu komínu, pístup ze stehy. Vybírací otvor ústí nad nespalnou podlahu, ostní otvoru bude nespalné. Podlaha ped vybíracím otvorem do vzdálenosti min.600mm ped a 300mm do stran neholavá, pop. neholavý povrch. Povrchy vnitní V pevážné míe omítka s vápenným štukem a výmalbou. V prostorách WC, koupelen - lázní z keramických obklad viz. tabulky jednotlivých místností na výkresech. Za kuchyskou linkou bude provedena omyvatelná úprava stny obklad, benátský štuk apod. Podhledy Podhled v RD je navržen z SDK konstrukce, v prostorách lázn vlhkovzdorné. Podhled bude proveden na OSB záklop s instalaní mezerou pro kabeláž a bodová svtla. Záklop z desek OSB 4 PD 18 mm, ty tvoí parozábranu-parobrzdu a vzduchotsnící rovinu, hodnota difúzního odporu desky µ 250. Spoje a prostupy budou dsledn pelepeny parotsnící a vzduchotsnou páskou Airstop Flex Isocell se zaválekováním spoje pro zamezení pronikání vlhkosti do podstešních prostor a tepelné izolace. Okraje budou tsnny k obvodovým konstrukcím pelepením stejnou páskou vhodné šíe ( 100, 150, 200 mm), zaválekovány a na stnách bude páska zaomítnuta. Je nutné provedení vrstvy parozábrany peliv ped zakrytím zkontrolovat projektantem, TDI. Parozábrany - hlavní vzduchotsnící rovina Hlavní vzduchotsnící a parotsnou rovinu u obvodové stny tvoí souvislá omítka. Na stropní konstrukci záklop z desek OSB. U podlahy je to asfaltový pás, ten bude vytažen z roviny svisle na první adu cihel pod omítku z interiérové strany zdiva. Je nutné provést pelivé napojení jednotlivých ástí pro zamezení pronikání vlhkosti do navazujích konstrukcí a vylouení následné kondenzace. Provedení vrstvy parozábrany je nutné peliv ped zakrytím zkontrolovat a po zabudování se vyvarovat jejího poškození.

6 D AR1. NOVOSTAVBA RD NA PP. 569/47 KÚ: STARÉ HRADIŠT strana 5 /6 ETICS kontaktní zateplovací systém Realizaci ETICS bude podle SN :2005 Provádní vnjších tepeln izolaních kompozitních systém. Kontaktní zateplovací systém bude proveden jako ucelený jednoho výrobce v kvalitativní tíd A dle ETAG a podklad dodavatele zateplovacího systému. Na desky izolantu bude nanášeno lepidlo po obvodu a na sted budou provedeny minimáln 3 tere z lepidla tak, aby došlo ke kompletnímu pilepení desky, hrana desky musí zstat istá. Desky izolantu budou skládány na sraz, pípadné spáry budou dopnny PUR pnou, u spár širších než 4 mm bude vložen píez z izolantu. Mezi hranami desek nesmí být vytlaené lepidlo! Skladba desek na nárožích bude provedena s pevázáním. Nárožní hrany štít budou vyrovnány po celé výšce štítu. V rozích ostní otvor bude skladba desek provedena tak, aby zde nebyla spára, do desky bude vyezán roh. Nad rohy otvor bude proveden diagonální pruh perlinky pro zajištní šikmých tahových naptí. Kotvení ETICS bude provádno systémovými plastovými talíovými hmoždinkami se zapuštním talíku do izolantu a pekrytím zátkou. Poet a rozmístní kotev musí být v souladu s kotevním plánem. Pi provádní je dležité dodržet minimální hloubku zakotvení hmoždinky do nosné konstrukce mm, resp. zajistit pedepsanou únosnost hmoždinky v tahu. Sokl objektu a pípadn ást stn budou provedeny s lepeným kamenným tenkostnným obkladem. Podkladní ETICS bude proveden se zesíleným kotvením 10 ks/m 2 šroubovacími hmoždinkami s rozšíeným talíkem kotveným pes sklotextilní pancéovou perlinkou tkaninu s podkladní strkou, po provedení kotvení bude provedena druhá vrstva strky pro pekrytí kotev. Kotvení izolantu bude zesíleno pro aplikaci tžkého obkladu a pro jeho lepení bude užito vhodné systémové lepidlo spolu s podkladním souvrstvím, podkladní vrstva ped lepením obkladu nemusí být penetrována pro sjednocení nasákavosti, nutno ešit dle systému lepících tmel a malt. Veškeré nárožní hrany budou vyztuženy profilem, spodní vodorovné skrytým profilem s okapnikou, návaznost k výplním a oplechování bude ešena systémovými lištami. Lišty budou zapraveny do fasády pi strkování lepidla s perlinkou dle manuálu výrobc. Povrchy vnjší Jsou navrženy jako strkové silikonové omítky pro stny zrnitost 1,5 mm na typovém souvrství ETICS barva okrová s odstíny. Návaznost k oknm, odkapové hrany a nárožní hrany budou ešeny typovými lištami. Sokl objektu z mozaikové akrylátové omítky. Sokl objektu a pípadn ást stn budou provedeny s lepeným kamenným tenkostnným obkladem barvy šedé. Podkladní ETICS bude proveden se zesíleným kotvením a pancéovou perlinkou s podkladní strkou, po provedení kotvení bude provedena druhá vrstva strky pro pekrytí kotev. Kotvení izolantu bude zesíleno pro aplikaci tžkého obkladu a pro jeho lepení bude užito vhodné systémové lepidlo spolu s podkladním souvrstvím, podkladní vrstva ped lepením obkladu nemusí být penetrována pro sjednocení nasákavosti, nutno ešit dle systému lepících tmel a malt. Podlahy V pobytových a obytných místnostech budou provedeny podlahy plovoucí vinylové, ve WC, lázni a technických místnostech keramické. Ped krbem / pecí bude nespalná podlaha dle požárních požadavk SN bude do vzdálenosti 0,8 m ped a 0,4 m do stran neholavá konstrukce podlahy. Výpln otvor V obvodových konstrukcích devné alternativn plastové minimáln U w =0,7 W/m 2.K. Vstupní dvee venkovní minimáln U D =1,5 W/m 2.K. Osazení výplní bude provedeno pomocí parotsného systému nap. illbruck, Vekra i3 systém, Den Bravem 3d systém apod. Dvee ve vnitních konstrukcích devné obložkové posuvné piznaného po stn. Návaznost k omítkám na vnitní interiérové stran bude ešena dotmelením akrylátovým tmelem s vysokým podílem sušiny nap. Mapei Mapeflex AC4. Klempíské výrobky Parapety, oplechování, žlaby titanzinkový plech, kotvení oplechování parapet lepením. Provedení oplechování bude dle SN Oplechování parapet oken bude mít podkladní vrstvu provedenou

7 D AR1. NOVOSTAVBA RD NA PP. 569/47 KÚ: STARÉ HRADIŠT strana 6 /6 tak, aby bezpen odvedlo vodu od oken resp. od fasády. Kotvení oplechování bude lepením, podkladní vrstva pod oplechováním musí mít provedenou dvojnásobnou penetraci, aby bylo zamezeno vzniku cementové koroze oplechování. Po provedení fasádní strky budou oištny spodní plochy parapet od barvy! OPLOCENÍ Je navrženo nové oplocení provedené ke komunikaci na jižní stran pozemku z betonových plotových tvárnic s tyovými výplnmi se samonosnou vjezdovou bránou. Oplocení na severní stran pozemku z drátného pletiva. _ Obecné požadavky na výstavbu Projekt je navržen a spluje vyhlášku 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znní a související. Použité výrobky musí splovat tuto vyhlášku. Materiály, konstrukce - jejich standart jsou podrobn popsány v projektové dokumentaci píslušných ástí. Dodavatel si pro realizaci dle stavebního zákona má zpracovat dokumentaci pro provedení stavby, ve které eší detailn veškeré konstrukce stavby, její technologii, technologické postupy atp. anebo má zkušené vedení stavby, které je schopno jednodušší stavby realizovat bez této dokumentace. Obsahem projektové dokumentace pro realizaci nejsou veškeré detaily, spojovací materiály, pomocné konstrukce a materiály, technologická pravidla atp. V rozpotu jsou tyto práce a materiál zahrnuty v pirážkách - viz rozbor položek. Tyto podrobnosti eší již zmínná realizaní dokumentace. Pi práci bude dodržována bezpenost práce dle píslušných SN, vyhlášek a navazujících pedpis. Zejména ustanovení Naízení vlády. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích, dále dle zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpenosti a ochrany zdraví, dále naízení vlády. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky. Pi stavb budou dodržena ustanovení vyhl.. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Dodavatel je povinen veškeré zmny proti projektové dokumentaci ped jejich provedením konzultovat s investorem a projektantem. Za práce provedené bez pedchozího odsouhlasení projektantem nepebírá projektant zodpovdnost. vypracoval: Ing. Jií KODÝTEK

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby p.č.0 a p.č.07 v k.ú. Úvaly u Valtic 9 Valtice-Úvaly Lázeňská 77, 9 Valtice V trnkách 0, 9 Hlohovec tel 7 99 IČ DIČ CZ ŘEZ - 0 00 90 00 7 00 00 90 00 7 00 0 -,000 0

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

+7,72 +7,72 +3,73 +3,73 +3,73 +2,87 +2,87 +2,55 +2,55. Ing. Jana Fišarová

+7,72 +7,72 +3,73 +3,73 +3,73 +2,87 +2,87 +2,55 +2,55. Ing. Jana Fišarová Pohled severozápadní Pohled jihovýchodní Ing. Jana Fišarová Pohled jihozápadní Pohled severovýchodní LEGEND MÍSTNOSTÍ.M. Úel místnosti Plocha Podlaha strop ozn. poznámka 101 Obývací pokoj 32,48 15 200

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský.

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský. Poznámky/Notes: Dokumentace slouží pouze pro účely stvebního řízení,nejedná se o prováděcí dokumentaci zhotovitel stavby a jejích částí doloží dílenskou dokumentaci, materiálové listy a statické posouzení

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

d.4.2) Vodorovné nenosné konstrukce

d.4.2) Vodorovné nenosné konstrukce a) Účel objektu. Rodinný dům je nepodsklepený, s přízemím a podkrovním prostorem, 4+kk, vč. příslušenství a garáže, určený k bydlení jedné rodiny. Rodinný dům je osazen jako izolovaný na parcelu. b) Architektonické,funkční

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ. investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ. investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Brautferger Pozemek: Vlastník:. kat. 1161/57,

Více

Architektonické a stavebn technické ešení

Architektonické a stavebn technické ešení F.1.1 Architektonické a stavebn technické ešení F.1.1.1. Technická zpráva a) Úel objektu Budova mateské školky je situována v zastavném území obce v K.Varech na okraji sídlišt Ržový vrch, k.ú. Rybáe, na

Více

STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.84,horní LIBCHAVA Poz.parc..st.274,KU Horní Libchava TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.84,horní LIBCHAVA Poz.parc..st.274,KU Horní Libchava TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.84,horní LIBCHAVA Poz.parc..st.274,KU Horní Libchava TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEDNATEL: OSBD eské Lípa, Barvíská 738,eská Lípa PROJEKTANT Ing. Jaroslav Vank Horní Libchava

Více

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem F 1/5 Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace PD a vždy je třeba posoudit jak textovou, tak také výkresovou a rozpočtovou

Více

a) Účel objektu. Rodinný dům je nepodsklepený, s přízemím a s obytným podkrovím, 4+kk, určený k bydlení jedné rodiny. Rodinný dům je osazen jako izolovaný na parcelu. b) Architektonické,funkční a dispoziční

Více

Skladby konstrukcí. PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm

Skladby konstrukcí. PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm Skladby konstrukcí PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm Dlažby: - keramická dlažba formátu velikost dle výběru architekta

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

K A T A L O G DŘEVOSTAVBY

K A T A L O G DŘEVOSTAVBY K A T A L O G DŘEVOSTAVBY 2015 1 PROJEKT 101 / 3+kk 01 Zádveří: 2,75 m2 02 Koupelna+WC: 3,21 m2 zastavěná plocha: 58,6 m2 užitná plocha: 48,6 m2 obytná plocha: 42,6 m2 03 Pracovna: 9,17 m2 04 Obývací pokoj:

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ min. 50mm min.100 ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD MI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ KONTRA 1. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI MI : 160 mm 40mm 160 50 POZEDNICE 180140mm OKAPNIČKA HYDROIZOLACE

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Bezen 2008 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. Architektonické a stavebn technické ešení

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

A. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

A. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ STAVBY A. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Architektonické řešení Objekt dílny je navržen jako jednopodlažní jednoduchého obdélníkového půdorysu o rozměrech 6,6 x 8,35

Více

Katalog. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Katalog. www.ovelos.com. www.ovelos.com Katalog www.ovelos.com www.ovelos.com 1 800 888 016 WWW.OVELOS.COM 2 PROJEKT 101 / 3+kk PROJEKT 102 / 4+1 Garáž 01 Zádveří: 5,06 m2 02 Chodba: 18,28 m2 03 Obývací pokoj: 48,00 m2 04 Kuchyň: 10,80 m2 05

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Baumit Tepelně izolační systémy Technické detaily pro provádění Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Březen 009 www.baumit.cz Obsah:. Všeobecné zásady.. Montáž hmoždinek

Více

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi Průvodní zpráva Akce: novostavba RD Místo: Hodějice, p.č. 1175/13 Investor: manželé Moravčíkovi Investor vlastní stavební pozemek p.č. 1175/13 v obci Hodějice, na kterém hodlá postavit rodinný dům. Stavba

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva F.1.1.1. Technická zpráva 1) Stávající stav: 1.1) Založení objektu V rámci projektu snížení energetické náročnosti budovy nebylo zmapováno založení stavby, lze však předpokládat, že základy tvoří rozšíření

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: A.1.1 Údaje o stavbě: a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 b) Místo stavby: ul. Hlavní

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více

Statický výpoet OU a PrŠ Brno, Lomená 44, CENTRUM ODBORNÉHO VÝCVIKU

Statický výpoet OU a PrŠ Brno, Lomená 44, CENTRUM ODBORNÉHO VÝCVIKU Peklady 2.NP Popis konstrukce - Zatížení /m 2 / sedlová stecha, spád 10 o devné vazníky, plechová krytina na bednní rozte vazník - á 1,0 m zateplení + podhled na spodní pásnici vazníku STÁLÉ plech. krytina

Více

Skladby konstrukcí SO 01

Skladby konstrukcí SO 01 Skladby konstrukcí SO 01 Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23 Vypracoval: Bc. Ondřej Svoboda K1 SO 01 VEGETAČNÍ STŘECHA DVOUPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA S EXTENZIVNÍM VEGETAČNÍM

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m)

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m) SKLADBY PODLAH ------------------------------------------------------------------------------------------------- S01 PODLAHA 1.NP 3 VINYL DO LEPIDLA 7 PODLAHOVÉ DESKY HEAT-PAK -dvouvrstvá skladba lepená

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

3. PŘÍČKY NAVRŽENÉ Z CIHELNÝCH TVAROVEK TL. 115. TECHNOLOGIE PŘESNÝCH TVAROVEK ZDĚNÝCH NA PĚNU.

3. PŘÍČKY NAVRŽENÉ Z CIHELNÝCH TVAROVEK TL. 115. TECHNOLOGIE PŘESNÝCH TVAROVEK ZDĚNÝCH NA PĚNU. STANDARD NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ GAMA 1. ZÁKLADY OBVODOVÉ STĚNY OBJEKTU BUDOU ZALOŽENY NA ŽELEZOBETONOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PASECH SE ZÁKLADOVOU SPÁROU V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE, STŘEDNÍ ZDI JSOU ZALOŽENY

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M

Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M V N Ě J Š Í K O N T A K T N Í Z A T E P L OBECNĚ Vnější kontaktní zateplovací systém Primalex zajistí pro Váš dům snížení spotřeby energie na vytápění, případně klimatizaci

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky 0 ) QPOR pórobetonová pøesná tvárnice ) QPOR strop ) zateplení, tl. mm ) železobetonový ztužující vìnec ) úložná vrstva pod nosníky ) vrstvy

Více

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9 Rekapitulace CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení Objekt: Objednatel: Zhotovitel: U... XXX/4, Praha 9 Společenství vlastníků jednotek Zateplovací systémy s.r.o. 1. str. z 6. ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY s.r.o.

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS Jedná se o dodávku rodinného domu pro dokončení. Dům je zvenku hotový včetně oken, vchodových dveří, příp.

Více

Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina

Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina 1. podlahy P/1-1.np přístavby objektu RD 395mm - Keramická venkovní mrazuvzdorná dlažba ( dle výběru architekta a investora) 15mm - Vyrovnávací

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY

POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY Vypracoval: Ing. Vít Kocourek 1. Všeobecné

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013)

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013) Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE Stavebně technické provedení (ver.16042013) Základy základové pasy z prostého betonu vyztužené sítí KARI betonové tvarovky ztraceného bednění + armatura

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Stavba : Stavební úpravy bytového domu na ulici Dubková č.p. 1541

Více

Pasivní bytový dům Brno

Pasivní bytový dům Brno Pasivní bytový dům Brno Autor práce: Jiří Cihlář student 5. ročníku telefon: 777 010 77 FAST VUT Brno e-mail: cihlarik @centrum.cz Situační plán k.ú. Brno-Útěchov číslo parcely: 65/3 POHLED NA SPOLEČNOU

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

Skladby konstrukcí SO 02

Skladby konstrukcí SO 02 Skladby konstrukcí SO 02 Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23 Vypracoval: Bc. Ondřej Svoboda K1 SO 02 PLOCHÁ STŘECHA JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA S KLASICKÝM POŘADÍM VRTSTEV,

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

Technická zpráva. Schodiště

Technická zpráva. Schodiště Technická zpráva Zemní práce Po výškopisném a polohopisném zaměření je potřebné v místě budoucí stavby provést srovnání pozemku dále vykopat pasy pro osazovací patky. Vykopané pasy pro osazovací patky

Více

Montážní systém illbruck i3

Montážní systém illbruck i3 Montážní systém illbruck i3 Naše firma neustále sleduje moderní produkty a technologie týkající se výplní stavebních otvor a souasn se je snažíme v co nejvyšší míe uplatovat i v praxi. Nejvtším problémem,

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.) PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST

Více

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb akce: Rodinný dům místo stavby: Svinaře - Halouny, č.par. 810/16 stupeň: PD pro stavební povolení investor: Jaroslav a Irena Svitákovi, Selecká 645, 252 30 Řevnice D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č.

Více

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD CHARAKTERISTIKA OBJEKTU Rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu vznikl za podpory Sdružení EPS ČR Nepodsklepený přízemní objekt s obytným podkrovím Takřka

Více