! " #$% " -234 %!5)4"#6 #' ()*)+(, -#." -" " #$%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "! " #$% " -234 %!5)4"#6 #' ()*)+(, -#." -" 7-8 94 " #$%"

Transkript

1 ! " #$% " -234 %!5)4"#6 &% #' ()*)+(,!"# -#." -" " #$% "/ 0 /1

2 D AR1. NOVOSTAVBA RD NA PP. 569/47 KÚ: STARÉ HRADIŠT strana 1 /6 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Technická zpráva je nedílnou souástí dokumentace a pi provádní stavby je teba vždy posoudit jak textovou ást, výkresovou ást a rozpotovou ást dokumentace. Stavbu musí provádt odborná firma k tomu ze zákona zpsobilá dle platných zákon, norem a pípadných dalších závazných pedpis. Na zvláš nároné konstrukce je teba aby zhotovitel stavby zpracoval výrobní dokumentaci a tuto nechal odsouhlasit investora a projektanta. Postup výstavby musí být chronologicky zaznamenán ve stavebním deníku a pípadné nejasnosti v dokumentaci je teba projednat s projektantem. Projektovou dokumentaci zpracovanou v této úrovni lze použít výhradn pro úely k jakým je urena. Charakteristika stavby Novostavba rodinného domu je umístna na pozemku investora p. 923/13 kú: Plácky. Pozemek Novostavba rodinného domu je umístna na pozemku investora p. 569/47 kú: Staré Hradišt. Pozemek navazuje na stávající komunikaci na p. 569/1 vedenou podél jižní strany pozemku. Pozemek je v ásti 1,5 m od komunikace ve stejné výšce, jedná se o násyp provedený pi budování komunikace, dále od komunikace pechází na úrove pvodního terénu, který je o 1,0 1,2 m níže než komunikace. Okolní pozemky na východní a západní stran již jsou výškov upraveny do nivelety komunikace nov provedenými násypy. Pozemek je bez vzrostlé zelen s neudržovaným travním porostem. Na základ požadavk investora a možností pozemku je navržen pízemní rodinný dm s provozovnou kadenictví zastešený pultovou stechou. Objekt pibližn tvaru L s rozšíením pro venkovní krytou terasu. Umístní navazuje na stávající sjezd z komunikace na pozemek proti kterému je navrženo venkovního stání aut na pozemku. Na vstupní branku a vjezd na pozemek navazuje pochozí zpevnná plocha pro parking aut až k hlavnímu vstupu do domu s dostateným zastešením rozšíeným pesahem stechy, zpevnná plocha pokrauje dále podél domu ke vstupu do provozovny - kadenictví. Za zádveím je centrální chodba, která propojuje další prostory domu. Z chodby se vstupuje do hlavního obytného prostoru, což je propojená kuchyn, jídelna s krbem a obývací pokoj. Na tento prostor navazuje z kuchyn spíž a vstup na venkovní krytou terasu. Dále je z centrální chodby pístupný pokoj se samostatnou šatnou orientovaný na jižní stranu ke komunikaci, technická místnost, provozovna se samostatným WC, ložnice se šatnou, pokoj se šatnou a láze s WC. Založení objektu bude na vyztužených základových pasech s nadezdním z tvárnic ztraceného bednní a základovou železobetonovou deskou. Nosné zdivo je navrženo z cihelných tvárnic 240 mm s ETICS kontaktním zateplovacím systémem EPS 180 mm. Do rohu obvodového zdiva domu v obývacím pokoji kde jsou umístna tsn navazující okna je vložen ocelový nosný sloupek 2x U100 s obezdním. Zastešení domu je tvoeno pultovou stechou se sklonem 5% k východní stran, konstrukn je stecha navržena z devných píhradových vazník. V pesazích stechy, nad krytým vstupem a terasou jsou k vazníkm doplnny krokve z pohledového deva, u vtšího pesahu opené o devné vaznice a sloupky. Pro zachování pohledové kvality trám (omezení prasklin, kroucení apod.) jsou prvky navrženy z lepených devných profil BSH, záklop stechy bude z pohledových palubek. Strop nad pízemí tvoí SDK podhled na OSB záklop s instalaní mezerou pro kabeláž a bodová svtla. Záklop z desek OSB je kotven do spodního profilu stešních vazník a tvoí parozábranu-parobrzdu, vzduchotsnící rovinu a podklad pro tepelnou izolaci z foukané celulózy. Stecha je dle požadavku investora z betonových tašek v erné barv, vzhledem k navrženému sklonu 5 s podkladním bednním a hydroizolaní vrstvou z asfaltového pásu. Fasáda domu je ze strkové omítky okrové barvy s doplnním na soklu a doplkových plochách tenkostnným kamenným obkladem barvy šedé, stecha betonové tašky erné barvy. rodinný dm Obestavný prostor 493,0 m 3 Zastavná plocha 156,0 m 2 istá zastavná plocha, plocha dle stavebního zákona 174,55 m 2 Užitná plocha 124,0 m 2 Pedpokládaná obsazenost RD trvale 4 osoby. Orientace objektu RD je dle možností stavebního pozemku navržena tak, aby bylo zajištno oslunní a osvtlení domu dle normových požadavk.

3 D AR1. NOVOSTAVBA RD NA PP. 569/47 KÚ: STARÉ HRADIŠT strana 2 /6 RODINNÝ DM Zemní práce!!ped ZAPOETÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU VYTÝENY INŽENÝRSKÉ SÍT!! Bude provedena skrývka ornice v hloubce 15 cm v rozsahu pdorysu objektu vetn zpevnných ploch a uvažovaných násyp kolem domu. Tento materiál bude deponován na stavb a užit k terénním úpravám pi dokonování stavby. Budou provedeny výkopy pro základové pasy do rostlého terénu. S provádním drenážních opatení kolem základových konstrukcí není uvažováno vzhledem k charakteristice objektu. Základy Pro návrh základ nebyl k dispozici geologický przkum. Základy jsou navrženy na bžné základové pomry jako základové pasy z vyztuženého betonu. Projektant pedpokládá, že základy nebudou ovlivnny podzemní vodou. Základová spára pevzata statikem, geologem, dle skutenosti bude náveh korigován. Ped betonováním bude do základové spáry uložen zemni hromosvodu - zemnící pásek FeZn 30/4 mm, ten bude uložen tak, aby byl 50 mm ode dna základu a byl kompletn obklopen betonovou smsí.!!! Hloubka založení bude urena dle typu základové pdy!!! V pípad základové pdy soudržné tj. jílovité, hlína a nebude-li základová spára prokazateln chránna proti promrzání a vysychání bude základová spára 1,6 m pod úrovní upraveného terénu, v pípad zemin nesoudržných tj. písité zeminy, štrky bude základová spára 0,8 m pod úrovní upraveného terénu. Budou provedeny prostupy pro inženýrské sít a ped betonáží desky osazeno potrubí pro pívod venkovního vzduchu pro krb. Základy budou v rýze zality betonem c15/20, výtuž 4x r14 s tmínky e6 po 0,4 m. Vrchní ást základ bude vyzdna z tvárnic ztraceného bednní z výztuží R12 v ložných spárách, tvárnice zality betonem C15/20. Na hutnném štrkopískovém polštái je nad pasy navržena vyztužená betonová deska s prbžnou výztuží KARI sítmi 8 oka 150/150 pi horním a dolním povrchu. Vzhledem k výšce násyp po RD je deska navržena jako samonosná v tlouš ce 180 mm, aby pi dlouhodobém sedání násyp nedošlo k poklesu vnitních píek. Izolace protiradonové, hydroizolace Konstrukce 1. kategorie tsnosti - stavební konstrukce výrazn omezující proudní vzduchu a snižující transport radonu difúzí pod hodnoty stanovené podle 6.2.6; obsahuje vždy alespo jednu vrstvu celistvé protiradonové izolace (6.2 a kapitola 7) s plynotsn provedenými spoji a prostupy utsnnými podle 6.8. Dle skutenosti zjištné v radonovém przkumu bude ešino skutené provedení protiradonové izolace. Proti zemní vlhkosti bude stavba izolována jedním asfaltovým pásem ELASTEK 40 special mineral tl. 4 mm nataveným na podkladní beton opatený penetraním nátrem - tento pás VYHOVUJE v navržené skladb na STEDNÍ RADONOVÉ RIZIKO. ELASTEK 40 special mineral tl. 4 mm je odolný pro vysoký radonový index pozemku v rozsahu: kbq/m 3 pro zeminy s vysokou propustností. _ Podkladním betonu bude opaten penetraním nátrem DEKPRIMER, hydroizolace bude natavena na napenetrovaný podklad celoplošn a spoje mezi pásy musí být celistvé, plynotsné s pešpachtlováním spoj. Celistvost a neporušenost protiradonové izolace bude dsledn kontrolována. Prostupy instalací protiradonovou izolací budou ešeny utsnním asfaltovou zálivkou. Po realizaci hydroizolace bude provedena ochranná vrstva z betonu C15/20 v tl. 30 mm po celé ploše stavby. Konstrukce 1. kategorie tsnosti - stavební konstrukce výrazn omezující proudní vzduchu a snižující transport radonu difúzí pod hodnoty stanovené podle 6.2.6; obsahuje vždy alespo jednu vrstvu celistvé protiradonové izolace s plynotsn provedenými spoji a prostupy utsnnými.

4 D AR1. NOVOSTAVBA RD NA PP. 569/47 KÚ: STARÉ HRADIŠT strana 3 /6 Svislé konstrukce Konstrukce stavby bude provedena jako vyzdívaná z cihelných nebroušených tvárnic systém THERM P+D na maltu. Obvodové a vnitní nosné zdivo 240 mm, píky tl. 115 mm, míst 80 mm. Do rohu obvodového zdiva domu v obývacím pokoji kde jsou umístna tsn navazující okna je vložen ocelový nosný sloupek 2x U100 s obezdním. Vodorovné konstrukce Nad otvory jsou navrženy typové cihelné peklady, pípadn budou osazeny ocelové nosníku s obetonováním. Nad stnami budou provedeny ztužující ŽB vnce s výztuží 4x R10 s tmínky E6 po 0,25 m. Výškové uspoádání vnc je navrženo dle uložení stropních a stešních nosných prvk tak, aby zajistilo jejich podepení a jejich kotvení. Schodišt Není navrhováno. Krov Zastešení domu je tvoeno pultovou stechou se sklonem 5% k východní stran, konstrukn je stecha navržena z devných píhradových vazník. V pesazích stechy, nad krytým vstupem a terasou jsou k vazníkm doplnny krokve z pohledového deva, u vtšího pesahu opené o devné vaznice a sloupky. Pro zachování pohledové kvality trám (omezení prasklin, kroucení apod.) jsou prvky navrženy z lepených devných profil BSH, záklop stechy bude z pohledových palubek. Vazníková stešní konstrukce - stešní vazníky jsou osazeny po osové vzdálenosti max. 1,20 m pímo na železobetonové vnce nosných stn bez použití pozednic. Stešní konstrukce je zavtrována. Prostor krovu nebude využíván a je nepístupný. Štíty zdné s doplkovou konstrukcí z krokví kladených po vlašsku Stecha Stecha z betonových tašek v erné barv, vzhledem k navrženému sklonu 5% s podkladním bednním a celoplošn natavenou hydroizolaní vrstvou z asfalltového SBS modifikovaného pásu tl. 4 mm a vtranou vrstvou, utsnné kontralat tsnicí páskou nebo tsnicí pnou. V prostoru RD pod vazníky bude proveden spodní záklop z desek OSB 4 PD 18 mm, ty tvoí parozábranu-parobrzdu a vzduchotsnící rovinu, hodnota difúzního odporu desky µ 250. Záklop bude proveden na spodní pásnici vazníku. Spoje a prostupy budou dsledn pelepeny parotsnící a vzduchotsnou páskou Airstop Flex Isocell se zaválekováním spoje. Nad stechu bude pípadn vyvedeno odvtrání z lázn, odvtrání je teba provést s odvodnním kondenzátu z potrubí do kanalizace. Pístup na stechu, komínu a ke stožáru STA bude vzhledem k malé výšce objektu zajištn mobilním výsuvným žebíkem. Izolace vodotsné - proti zemní vlhkosti bude stavba kompletn nov izolována asfaltovým pásem ELASTEK 40 special mineral

5 D AR1. NOVOSTAVBA RD NA PP. 569/47 KÚ: STARÉ HRADIŠT strana 4 /6 - proti vnitní vod koupelnách bude izolace provedena strkovými materiály (nap. SCHOMBURK) Izolace tepelné Jsou navrženy ve skladbách podlah jako tepelné, dále ve skladb stropu a zateplení obvodových stn viz. popis ve výkresové ásti. Sokl objektu bude zateplen extrudovaným polystyrenu XPS 120 mm, ten bude zatažen na bytové ásti objektu na základy pod terén. Tepeln technické vlastnosti konstrukcí dle požadavku SN : obvodová stna zdivo 240 mm + ETICS EPS 70F 180 mm U n =0.19 W/m 2.K < U rec =0.25 W/m 2.K (požadovaná hodnota 0,30, doporuené 0,25) VYHOVUJE doporuené hodnot, tj. spluje nákladové optimum - základ bude izolován 120 mm XPS, ten bude zatažen 500 mm pod terén U n =0.28 W/m 2.K < U N =0.30 W/m 2.K (požadovaná hodnota 0,30, doporuené 0,25) VYHOVUJE požadované hodnot - strop pod pdou vazníky 400 mm foukaná izolace Climatizer 45 kg.m -3 nad OSB záklopem U n =0.13 W/m 2.K < U rec =0.16 W/m 2.K (požadovaná hodnota 0,24, doporuené 0,16) VYHOVUJE doporuené hodnot, tj. spluje nákladové optimum - v podlaze nad terénem 180 mm polystyren EPS 200S +15 mm EPS 200S desky podl. topení U n =0.16 W/m 2.K < U rec =0.30 W/m 2.K (požadovaná hodnota 0,45, doporuené 0,30) VYHOVUJE doporuené hodnot, tj. spluje nákladové optimum Izolace akustické - po obvod podlahové desky podlahy bude vložen pásek o tlouš ce 10 mm pro oddlení desky od stn a zamezení šíení hluku Píky Jsou navrženy z cihelných tvárnic P+D tl. 115 mm, míst 80 mm. Komín Je navržen typový Shiedel UNI 18. Vybírací otvor a pivtrání komínu je navržen z venkovního prostoru terasy. Veškeré devné prvky musí být minimáln 50 mm od tlesa komína!!! Vymetání komínu je uvažováno z vrchu komínu, pístup ze stehy. Vybírací otvor ústí nad nespalnou podlahu, ostní otvoru bude nespalné. Podlaha ped vybíracím otvorem do vzdálenosti min.600mm ped a 300mm do stran neholavá, pop. neholavý povrch. Povrchy vnitní V pevážné míe omítka s vápenným štukem a výmalbou. V prostorách WC, koupelen - lázní z keramických obklad viz. tabulky jednotlivých místností na výkresech. Za kuchyskou linkou bude provedena omyvatelná úprava stny obklad, benátský štuk apod. Podhledy Podhled v RD je navržen z SDK konstrukce, v prostorách lázn vlhkovzdorné. Podhled bude proveden na OSB záklop s instalaní mezerou pro kabeláž a bodová svtla. Záklop z desek OSB 4 PD 18 mm, ty tvoí parozábranu-parobrzdu a vzduchotsnící rovinu, hodnota difúzního odporu desky µ 250. Spoje a prostupy budou dsledn pelepeny parotsnící a vzduchotsnou páskou Airstop Flex Isocell se zaválekováním spoje pro zamezení pronikání vlhkosti do podstešních prostor a tepelné izolace. Okraje budou tsnny k obvodovým konstrukcím pelepením stejnou páskou vhodné šíe ( 100, 150, 200 mm), zaválekovány a na stnách bude páska zaomítnuta. Je nutné provedení vrstvy parozábrany peliv ped zakrytím zkontrolovat projektantem, TDI. Parozábrany - hlavní vzduchotsnící rovina Hlavní vzduchotsnící a parotsnou rovinu u obvodové stny tvoí souvislá omítka. Na stropní konstrukci záklop z desek OSB. U podlahy je to asfaltový pás, ten bude vytažen z roviny svisle na první adu cihel pod omítku z interiérové strany zdiva. Je nutné provést pelivé napojení jednotlivých ástí pro zamezení pronikání vlhkosti do navazujích konstrukcí a vylouení následné kondenzace. Provedení vrstvy parozábrany je nutné peliv ped zakrytím zkontrolovat a po zabudování se vyvarovat jejího poškození.

6 D AR1. NOVOSTAVBA RD NA PP. 569/47 KÚ: STARÉ HRADIŠT strana 5 /6 ETICS kontaktní zateplovací systém Realizaci ETICS bude podle SN :2005 Provádní vnjších tepeln izolaních kompozitních systém. Kontaktní zateplovací systém bude proveden jako ucelený jednoho výrobce v kvalitativní tíd A dle ETAG a podklad dodavatele zateplovacího systému. Na desky izolantu bude nanášeno lepidlo po obvodu a na sted budou provedeny minimáln 3 tere z lepidla tak, aby došlo ke kompletnímu pilepení desky, hrana desky musí zstat istá. Desky izolantu budou skládány na sraz, pípadné spáry budou dopnny PUR pnou, u spár širších než 4 mm bude vložen píez z izolantu. Mezi hranami desek nesmí být vytlaené lepidlo! Skladba desek na nárožích bude provedena s pevázáním. Nárožní hrany štít budou vyrovnány po celé výšce štítu. V rozích ostní otvor bude skladba desek provedena tak, aby zde nebyla spára, do desky bude vyezán roh. Nad rohy otvor bude proveden diagonální pruh perlinky pro zajištní šikmých tahových naptí. Kotvení ETICS bude provádno systémovými plastovými talíovými hmoždinkami se zapuštním talíku do izolantu a pekrytím zátkou. Poet a rozmístní kotev musí být v souladu s kotevním plánem. Pi provádní je dležité dodržet minimální hloubku zakotvení hmoždinky do nosné konstrukce mm, resp. zajistit pedepsanou únosnost hmoždinky v tahu. Sokl objektu a pípadn ást stn budou provedeny s lepeným kamenným tenkostnným obkladem. Podkladní ETICS bude proveden se zesíleným kotvením 10 ks/m 2 šroubovacími hmoždinkami s rozšíeným talíkem kotveným pes sklotextilní pancéovou perlinkou tkaninu s podkladní strkou, po provedení kotvení bude provedena druhá vrstva strky pro pekrytí kotev. Kotvení izolantu bude zesíleno pro aplikaci tžkého obkladu a pro jeho lepení bude užito vhodné systémové lepidlo spolu s podkladním souvrstvím, podkladní vrstva ped lepením obkladu nemusí být penetrována pro sjednocení nasákavosti, nutno ešit dle systému lepících tmel a malt. Veškeré nárožní hrany budou vyztuženy profilem, spodní vodorovné skrytým profilem s okapnikou, návaznost k výplním a oplechování bude ešena systémovými lištami. Lišty budou zapraveny do fasády pi strkování lepidla s perlinkou dle manuálu výrobc. Povrchy vnjší Jsou navrženy jako strkové silikonové omítky pro stny zrnitost 1,5 mm na typovém souvrství ETICS barva okrová s odstíny. Návaznost k oknm, odkapové hrany a nárožní hrany budou ešeny typovými lištami. Sokl objektu z mozaikové akrylátové omítky. Sokl objektu a pípadn ást stn budou provedeny s lepeným kamenným tenkostnným obkladem barvy šedé. Podkladní ETICS bude proveden se zesíleným kotvením a pancéovou perlinkou s podkladní strkou, po provedení kotvení bude provedena druhá vrstva strky pro pekrytí kotev. Kotvení izolantu bude zesíleno pro aplikaci tžkého obkladu a pro jeho lepení bude užito vhodné systémové lepidlo spolu s podkladním souvrstvím, podkladní vrstva ped lepením obkladu nemusí být penetrována pro sjednocení nasákavosti, nutno ešit dle systému lepících tmel a malt. Podlahy V pobytových a obytných místnostech budou provedeny podlahy plovoucí vinylové, ve WC, lázni a technických místnostech keramické. Ped krbem / pecí bude nespalná podlaha dle požárních požadavk SN bude do vzdálenosti 0,8 m ped a 0,4 m do stran neholavá konstrukce podlahy. Výpln otvor V obvodových konstrukcích devné alternativn plastové minimáln U w =0,7 W/m 2.K. Vstupní dvee venkovní minimáln U D =1,5 W/m 2.K. Osazení výplní bude provedeno pomocí parotsného systému nap. illbruck, Vekra i3 systém, Den Bravem 3d systém apod. Dvee ve vnitních konstrukcích devné obložkové posuvné piznaného po stn. Návaznost k omítkám na vnitní interiérové stran bude ešena dotmelením akrylátovým tmelem s vysokým podílem sušiny nap. Mapei Mapeflex AC4. Klempíské výrobky Parapety, oplechování, žlaby titanzinkový plech, kotvení oplechování parapet lepením. Provedení oplechování bude dle SN Oplechování parapet oken bude mít podkladní vrstvu provedenou

7 D AR1. NOVOSTAVBA RD NA PP. 569/47 KÚ: STARÉ HRADIŠT strana 6 /6 tak, aby bezpen odvedlo vodu od oken resp. od fasády. Kotvení oplechování bude lepením, podkladní vrstva pod oplechováním musí mít provedenou dvojnásobnou penetraci, aby bylo zamezeno vzniku cementové koroze oplechování. Po provedení fasádní strky budou oištny spodní plochy parapet od barvy! OPLOCENÍ Je navrženo nové oplocení provedené ke komunikaci na jižní stran pozemku z betonových plotových tvárnic s tyovými výplnmi se samonosnou vjezdovou bránou. Oplocení na severní stran pozemku z drátného pletiva. _ Obecné požadavky na výstavbu Projekt je navržen a spluje vyhlášku 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znní a související. Použité výrobky musí splovat tuto vyhlášku. Materiály, konstrukce - jejich standart jsou podrobn popsány v projektové dokumentaci píslušných ástí. Dodavatel si pro realizaci dle stavebního zákona má zpracovat dokumentaci pro provedení stavby, ve které eší detailn veškeré konstrukce stavby, její technologii, technologické postupy atp. anebo má zkušené vedení stavby, které je schopno jednodušší stavby realizovat bez této dokumentace. Obsahem projektové dokumentace pro realizaci nejsou veškeré detaily, spojovací materiály, pomocné konstrukce a materiály, technologická pravidla atp. V rozpotu jsou tyto práce a materiál zahrnuty v pirážkách - viz rozbor položek. Tyto podrobnosti eší již zmínná realizaní dokumentace. Pi práci bude dodržována bezpenost práce dle píslušných SN, vyhlášek a navazujících pedpis. Zejména ustanovení Naízení vlády. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích, dále dle zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpenosti a ochrany zdraví, dále naízení vlády. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky. Pi stavb budou dodržena ustanovení vyhl.. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Dodavatel je povinen veškeré zmny proti projektové dokumentaci ped jejich provedením konzultovat s investorem a projektantem. Za práce provedené bez pedchozího odsouhlasení projektantem nepebírá projektant zodpovdnost. vypracoval: Ing. Jií KODÝTEK

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS Jedná se o dodávku rodinného domu pro dokončení. Dům je zvenku hotový včetně oken, vchodových dveří, příp.

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

D.1.1 a) Technická zpráva

D.1.1 a) Technická zpráva Zakázka íslo: 2014-000813-LisO D.1.1 a) Technická zpráva PROJEKT OPATENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLA LHOTECKÁ. P. 270, 271 257 08 NAERADEC Zpracováno v období: únor 2014 Vypracoval:

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01 PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz INVESTOR: NEUMANN - NBC S.R.O, DĚLNICKÁ

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída 12,5 Sádrovláknitá deska Fermacell 0,320 13,00 A2 40 Dřevovláknitá izolace Steico Flex/ latě 40x50 0,038 0,50 E 160 Dřevovláknitá

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

Slepý výkaz výměr - VZOR Poř. Popis MJ Výměra

Slepý výkaz výměr - VZOR Poř. Popis MJ Výměra SO_01: Stavební práce 001: Zemní práce 001.: Zemní práce 001-01 Vytyčovací práce - vytyčení BD a přípojek kpl 001-02 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 001-03 Hloubení rýh š do 600 mm

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

SPECIFIKACE STANDARDU RD ZDĚNÁ STAVBA

SPECIFIKACE STANDARDU RD ZDĚNÁ STAVBA SPECIFIKACE STANDARDU RD ZDĚNÁ STAVBA 1. Základová deska Základová deska tl. 100mm, beton C16/20 s jednou vrstvou kari sítí 150/150/6. Podsyp z hutnitelného materiálu tl. 100mm vč. hutnění - zaplnění prostoru

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

SPECIFIKACE STANDARDU RD -DŘEVOSTAVBA

SPECIFIKACE STANDARDU RD -DŘEVOSTAVBA SPECIFIKACE STANDARDU RD -DŘEVOSTAVBA 1. Základová deska Základová deska tl. 100mm, beton C16/20 s jednou vrstvou kari sítí 150/150/6. Podsyp z hutnitelného materiálu tl. 100mm vč. hutnění - zaplnění prostoru

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

STAVBA BYTOVÉHO DOMU 902 Pod Klaudiánkou, č.p. 4b, PRAHA 4-PODOLÍ. Standard kvality. Residences MIDA s.r.o. Pod Děvínem 48 150 00 Praha 5-Smíchov

STAVBA BYTOVÉHO DOMU 902 Pod Klaudiánkou, č.p. 4b, PRAHA 4-PODOLÍ. Standard kvality. Residences MIDA s.r.o. Pod Děvínem 48 150 00 Praha 5-Smíchov STAVBA BYTOVÉHO DOMU 902 Pod Klaudiánkou, č.p. 4b, PRAHA 4-PODOLÍ Standard kvality Residences MIDA s.r.o. Pod Děvínem 48 150 00 Praha 5-Smíchov Úvod Všechny navržené materiály a konstrukce vyhovují právním

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Úvodem. Vážení stavebníci!

Úvodem. Vážení stavebníci! Úvodem Vážení stavebníci! Dostává se Vám do rukou dřevocementová tvárnice velkého formátu pro suché zdění výrobek, který splňuje všechny požadavky na moderní a ekologické stavění, je šetrný k přírodním

Více

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1 ul. Výchozí dv r ul. Levá 1 E F A B C D E F kuch. + jídelní prostor 20,7m obytný prostor 26,2m sport. kout 4,3m koupelna + wc 5,8m ložnice 11,8m ložnice 10,6m A' B' C' D' A B C D úložný prostor se zásobníkem

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10 Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. s r.o. HZS Středočeského kraje VYPRACOVAL Ing. J. Jaroš TECHNISERV

Více

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Tichá : Projekt k žádosti o poskytnutí podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 240 / bytový dům H / 8. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 2.454.426 Kč vč. DPH (2.028.451 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV

Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV Stěny obvodové nosné dům s obytným podkrovím, skladba zevnitř ven Instalační předstěna dřevěný nosný rastr s vloženou skelnou izolací KNAUF 60 mm 15 mm konstrukční

Více

Dostavba a rekonstrukce školní budovy ZŠ Slivenec

Dostavba a rekonstrukce školní budovy ZŠ Slivenec Akad. arch. Aleš Brotánek, Ing. arch. Jan Praisler, Ing. arch. Jan Márton, Ing. Jiří Čech snížení potřeby energie na vytápění z 203 kwh/(m 2 a) na 21 kwh/(m 2 a) > 89 % řízené větrání > kvalita vnitřního

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více